prohlédnout prezentaci - Open Air Foto Festival

Komentáře

Transkript

prohlédnout prezentaci - Open Air Foto Festival
Nejfotogeničtější akce roku
The most photogenic event of the year
Die fotogenste Veranstaltung des Jahres
• Festival v ulicích města
• Festival in the city streets
• Festival in den Straßen der Stadt
• Rozmanité vzdělávání
• Various education
• Verschiedenartige Bildung
• Inspirativní výstavy
• Inspiring exhibitions
• Inspirative Ausstellungen
• Interaktivní výstava fototechniky
• Interactive exhibition of photo equipment
• Interaktive Fototechnikausstellung
Tři kroky a vdechnete
fotografiím
festivalový život
www.viz-i.cz
1
• Zážitky nejen fotografické
• More than just photographic experiences
• Nicht nur fotografische Erlebnisse
Chytněte svůj
chytrý telefon a jděte
na AppStore nebo
Google play.
2
Vyhledejte a stáhněte
si zadarmo aplikaci Viz-i.
3
• Zábavný program pro celé rodiny
• Entertaining programme for
the whole families
• Unterhaltendes Programm für
ganze Familien
Otevřete aplikaci, namiřte telefon
s fotoaparátem na obrázek
s ikonou a vychutnejte si audio,
video a další interaktivní obsah.
Festival
v číslech
Nejfotogeničtější
festival roku
© Open-air FOTO festival
© Open-air FOTO festival
© Open-air FOTO festival
The festival in numbers
Festival v číslech
Český Krumlov livened up with photography on 8. – 9. June 2013
Český Krumlov ožil fotografií 8. – 9. června 2013
17 festivalových lokací – vybrané interiéry a exteriéry tvoří
festivalovou trasu po historickém centru jednoho
z nejfotogeničtějších měst v ČR
54 fotoscén – profesionálně připravené, dekorované a nasvícené
scény různých témat a designů
2 000 účastníků – amatéři i profesionálové, nadšenci a milovníci
fotografie, členové českých i zahraničních fotoklubů, turisti
a široká veřejnost
18 fotožánrů – zaostřeno na člověka, od portrétu přes fashion či
sportovní fotografii až po akt
98 fotomodelů – profesionální modelky a modely, tanečníci, herci,
hudebníci, akrobaté, výtvarníci, sochaři i studenti
120 přednášek a 50 praktických dílen – vzdělání od A do Z za 2 dny
36 partnerů – interaktivní výstava fototechniky, odborných médií
a fotografických služeb
30 osobností ze světa fotografie – setkání s odborníky a fotografy
21 výstav – přes 350 fotografií včetně velkoformátových,
od profesionálů i amatérů
2denní doprovodný program vhodný i pro rodiny s dětmi – vystoupení
kapel, tanečních skupin, ohňová show, živé sochy, pohádkové bytosti,
kejklíři, animátoři, soutěže a hry pro děti
17 festival locations – selected interiors and exteriors create the festival route
in the historical centre of one of the most photogenic towns in the Czech
Republic
54 photo stages – Professionally prepared, decorated, and illuminated
stages of various Themes and designs.
2 000 visitors – amateurs and professionals, enthusiasts and lovers of
photography, members of Czech and International photo clubs, tourists,
and the wide public
18 photo genres – focused on mankind, from portrait, fashion, sport photo,
up to nude
98 photo models – professional female and male models, dancers, actors,
musicians, acrobats, artists, sculptors, and students
120 lectures and 50 practical workshops – education from A to Z in two days
36 partners – Interactive exhibition of photo equipment, specialized media,
photo services
30 personalities – meetings with experts and photographers
21 exhibitions – more than 350 photographs including large format, from
both professionals and amateurs
Two-days entertaining programme for families with children –
performances of bands, dance groups, fire show, living statues, fairy tale
characters, jugglers, animators, contests and games for children
© Martin Grobař
© Open-air FOTO festival
Festival in Zahlen
An den Tagen 8. – 9. Juni 2013 lebte Český Krumlov mit Fotografie auf
17 Festivallocations – ausgewählte Interieure und Exterieure bilden
die Festivalroute im historischen Zentrum einer der fotogensten Städte
in der Tschechischen Republik.
54 Fotobühnen – professionell entworfene, künstlerisch ausgestaltete
und beleuchtete Bühnen zu verschiedenen Themen und Szenarios
2 000 Besucher – Profi- und Hobbyfotografen, Begeisterte und Liebhaber
der Fotografie, Mitglieder von tschechischen und internationalen Fotoklubs,
Touristen sowie breite Öffentlichkeit
18 Fotogenres – Im Brennpunkt Mensch, beginnend mit Portraits, über
Fashion oder Sportfotos bis hin zum Akt
98 Models – professionelle Fotomodels, Tänzer, Schauspieler, Musiker,
Akrobaten, Maler, Bildhauer, Studenten
120 Vorträge und 50 praktische Workshops – Praxistraining von A bis Z binnen
2 Tagen
36 Partner – interaktive Fototechnik-Ausstellungen, Fachmedien, Fotoservice
© Helena Grocholová
Fotosoutěž / Festival Photo Contest
Soutěž pro všechny návštěvníky festivalu v kategoriích „Classic“ a „Digital“
Competition for all festival visitors in categories „Classic“ and „Digital“
Wettbewerb für alle Festivalbesucher in der Classic- und Digital-Kategorie
gorie
30 Persönlichkeiten – Treffen mit Fachleuten und Fotografen
Vítězové
Vítě
vé – Winners – Sieger:
Classic
1. Martin Grobařř
21 Ausstellungen – mehr als 350 Fotos, einschließlich großformatigen
Aufnahmen, sowohl von Profis als auch von Hobbyfotografen
Ceny do soutěže věnovali partneři:
2. Monika Kleinová
Competition prizes provided by:
3. Jan
n Suchý
2tägier Rahmenprogramm, auch für Familien mit Kindern, Darbietungen
von Kapellen, Tanzgruppen, Feuer-Show, lebende Statuen, Märchenfiguren,
Gaukler, Animatoren, Wettbewerbe und Spiele für Kinder
Die Preise wurden von den folgenden Partnern gewidmet:
EIZO, Epson, Fujifilm, PolaroidLove, Excel Profi,
Studiové blesky, FotoVideo, AFOP
OP
Digital
Helena Grocholová
Výstavy
v ulicích
Inspirativní výstavy
Výstavy profesionálních fotografů v interiérech a exteriérech,
dostupné i pro širokou veřejnost
Setkání s autory výstav, diskuse, autogramiády
350 fotografií různých formátů, materiálů a způsobů výroby
Město oživlé fotografií – výstava při Setkání českých
a zahraničních fotoklubů
Žánry:
Fotoexpedice, Dětské foto, Fashion, Akt,
Historické podvodní skafandry, Glamour,
Koncertní a taneční foto, Hra se světlem,
Člověk v říši fantazie, Reportážní fotografie,
Astro, Makro a další
© Jiří Macháček
© Open-air FOTO festival
Exhibitions in the streets
Inspiring exhibitions
Exhibitions of professional photographers in interiors and exteriors, accessible
to the wide public
Meetings with the artists, discussions, autograph sessions
350 photographs of various formats, materials, and production ways
The town livened up with photography – An exhibition to celebrate
the encounter of Czech and International photography clubs
Genres:
Photo expeditions, Children’s photo, Fashion, Nude, Historical diving suits,
Glamour, Concert and dance photo, Play with light, Man in fantasy world,
Reportage photo, Astro photography, Macro, and others
© Open-air FOTO festival
Ausstellungen in den
Straßen
Inspirative Ausstellungen
Auch für die breite Öffentlichkeit zugängliche Ausstellungen –
Profi-Fotografen im Interieur und Exterieur
Treffen mit Ausstellungsautoren, Diskussionen, Autogrammstunden
350 Fotos von unterschiedlichen Formaten, Materialien, Verfahren für
die Bearbeitung von Aufnahmen
Eine mit Fotografie auflebende Stadt – mit einer Ausstellung umrahmtes
Treffen von tschechischen und internationalen Fotoklubs
Fotogenres:
Fotoexpeditionen, Kinderfoto, Fashion, Akt, historische
Taucheranzüge, Glamour, Konzert, Tanzfoto, Spiel mit dem Licht,
Mensch im Reich der Fantasie, Reportagefoto, Astro,
Makro und andere Genres
© FOTOLAB.cz
© FOTOLAB.cz
Festivalový
život
Program pro širokou
veřejnost
Relax, zábava a inspirace pro fotografy, nefotící návštěvníky
i rodiny s dětmi
Festivalové pódium – kapely, irský tanec a step, ohňová show,
capoeira, setkání s fotografy a odborníky
Festival v ulicích – živé sochy, bikeři, breakdanceři, sprejeři,
benátské masky, pouliční muzikanti, loutkoherci,
břišní tanečnice, street art
Dětský fotopark – pohádkové bytosti a dekorace, tvořivé dílny,
hry a soutěže, hlídání dětí
Večerní a noční program – volné focení ve vybraných lokacích,
koncert na podiu, MENHOUSE Glamour party, Beach party
© Martin Grobař
© Vladimíra Tenzerová
Festival life
Programme for the wide public
Relaxation, entertainment, and inspiration for photographers,
sight-seers, and families with children
Festival stage – music bands, Irish dance and tap-dance, fire show,
capoeira, meetings with photographers and experts
Festival in the streets – living statues, bikers, break-dance, graffiti artists,
Venetian masks, street musicians, puppeteers, belly dancers, street art
Children’s photo park – fairytale characters and decorations, creative
workshop, games and contests, child minding
Evening and night programme – free photo taking at selected photo
locations, concert on stage, MENHOUSE Glamour party and Beach party
© Open-air FOTO festival
Festivalleben
Programm für die breite Öffentlichkeit
Entspannung, Unterhaltung, Inspiration für Fotografen, nicht fotografierende
Besucher und Familien mit Kindern
Festivalbühne – Kapellen, irische Tänzer und Stepptanz, Feuershow,
brasilianische Kampfkunst Capoeira, Treffen mit Fotografen und Fachleuten
Festival in den Straßen – lebende Statuen, Bikers, Breakdance, Sprayer,
venezianische Masken, Straßenmusikanten, Puppentheater, Bauchtanz,
Streetart
Kinder-Fotopark – Märchenfiguren und -dekorationen, kreative Werkstätten,
Spiele und Wettbewerbe, Kindersitting
Abend- und Nachtprogramm – freies Shooting an den ausgewählten
Lokationen, Konzert auf der Bühne, MENHOUSE-Glamour-Party, Beach-Party
© Open-air FOTO festival
© Lukáš Klier
© FOTOLAB.cz
Lighting by Photon Europe
© Petr Kuchař
Rozmanité
vzdělávání
Centrum fotografického
vzdělávání
Zdokonalení pro každého – začátečníky, poučené
amatéry i poloprofesionály
Desítky přednášek, workshopů a praktických dílen
Prezentace a nabídky kurzů, škol a expedic
Fotoporadny – odborníci poradí, vysvětlí, ukáží
Tematické okruhy:
Pravidla jednotlivých žánrů, speciální techniky, praktické využití
fototechniky, fotografické základy, historie fotografie,
postprodukce, půjčovna techniky i modelů
© Open-air FOTO festival
Autor fotografie:
Jméno a FOTO
příjmení
© Open-air
festival
© Open-air FOTO festival
Education
Various forms of education
Centre of photo education:
Training for all – beginners, keen amateurs and professionals
Number of lectures and workshops
Presentations and offers of courses, schools, and expeditions
Photo advisory centre – our experts will provide the best guidance
and advice
Training
Verschiedene Trainingsgelegenheiten
Fotobildungszentrum:
Fortschritt für jeden – für Anfänger, Laien und Halbprofis
Dutzende von Vorträgen, Workshops und praktischen Werkstätten
Präsentationen und Angebote von Fotokursen, Schulen und Expeditionen
Foto-Beratung – Vorführungen, Tipps und Tricks von Fachleuten
Themenkreise:
Thematic groups:
specific genres rules, special techniques, photo equipment use, basic of
photography, history of photography, postproduction, equipment and
models rental
Regeln der einzelnen Genres, spezielle Techniken, praktische Beispiele
für den Einsatz der Fototechnik, Grundlagen der Fotografie, Geschichte
der Fotografie, Postproduktion, Verleih der Fototechnik, Models
© Open-air FOTO festival
© Open-air FOTO festival
Technika
Interaktivní výstava
fototechniky, novinek
a technologií
Jak prožít fotografování všemi smysly
Propojení techniky se vzděláváním – předvádění, praktické
zkoušení, půjčovna, ukázky a testy
Zrcadlovky, automaty, analogy, mobily, příslušenství
Objektivy a teleobjektivy
Předvádění a testování světelné techniky
Postprodukce – úpravy, tisk, programy, fotoknížky, monitory
Dekorace, efekty
Fotografie v médiích – oborové časopisy, portály, literatura
Apple, Bowens, Bresser, California Sunbounce, Canon, EIZO,
Elinchrom, Epson, Fomei, Fotolab, Fujifilm, Hasselblad, Hensel,
Macroworld, Mamiya Leaf, Meade, Moty Optik, Nikon,
Obscura Group B+W filter, Photographic Solutions,
Photon Europe, PolaroidLove, Rayfilm, Studiové blesky,
Ultima 35 Camera, Zoner Press, Zoner software
© Open-air FOTO festival
© FOTOLAB.cz
Equipment
Interactive exhibition of photo equipment, news,
and technologies
How to experience photography with all senses
Connection of equipment with education – demonstration, practical
testing, rentals
Reflex cameras, automatic cameras, analogues, mobiles and equipment
Lenses and zoom lenses
Demonstrations and testing of light equipment
Post-production – editing, printings, softwares, photo books, screens
Decorations, effects
Photography in the media – specializing in magazines, portraits, literature
© FOTOLAB.cz
Technik
Interaktive Ausstellung der Neuheiten und Technologien
Fotografieren mit allen Sinnen erleben
Verknüpfung von Technik und Training – Vorführungen,
praktische Proben, Verleih, Demos, Tests
Reflexkameras, Automaten, Analogkameras, Handys,
Objektive und Teleobjektive, Zubehör
Vorführungen und Tests der Lichttechnik
Postproduktion – Bearbeitung, Druck, Programme, Fotobücher, Bildschirme
Dekorationen, Effekte
Fotografie in Medien – Fachzeitschriften, Portale, Literatur
© Vladimíra Tenzerová
© FOTOLAB.cz
Střípky
z festivalových
lokací
Největší evropská
přehlídka fotografických
příležitostí
Profesionální technika, dekorace, modely a odborný personál
Na 17 tematicky zaměřených lokacích si mohli návštěvníci prohlížet výstavy,
poslouchat přednášky, diskutovat s odborníky, testovat techniku,
a především volně fotit na připravených fotoscénách:
Ateliéry výtvarného umění / Ateliér aktu / Ulice v pohybu /
Glamour academy / Born to be wild / Historie fotografie / Svět objektivů /
Moje výstava / Vzdělávací centrum / Genius loci umělecké fotografie /
Postprodukční centrum / Family park / Fashion zone / Aranžovaná fotografie /
Festivalové centrum / Svět fantazie / Femme Fatale
Festivalové osobnosti
Milan Blšťák, Jan Březina, Miloš Burkhardt, Stanislav Černý, Lukáš Dvořák,
Petr Hejcman, Martin Kamín, Martin Kámen, Petr Klier, Tino Kratochvíl,
Petr Kuchař, Artur Masný, Filip Matušínský, František Mazáč, Martin Myslivec,
Ondřej Neff, Ladislav Nekuda, Anna Nikišová, Dagmar Pavlíková,
Stanislav Petera, Jan Pohribný, Attila Racek, Robert Rambousek, Martin Sahula,
Libor Sváček, Marie Szabová, Kryštof Vaněk, Petr Vlasák, Vlastimil Vojáček,
Karel Zakar
© Jan Hodač
© Martin Grobař
Fragments from
festival locations
The biggest European presentation of photographic
opportunities
Professional equipment, decorations, models, and specialized staff.
In 17 locations focused on various themes, the visitors could see exhibitions,
listen to lectures, discuss with experts, test the equipment, and mainly take
photo on prepared photo stages:
Ateliers of fine arts / Ateliers of nude / Street in motion /
Glamour academy / Born to be wild / History of photography /
World of lenses / My exhibition / Educational centre /
Genius loci of art photo / Post-production centre /
Family park / Fashion zone / Arranged photograph / Festival centre /
World of fantasy / Femme Fatale
© Martin Grobař
Eindrücke aus den
Festivallocations
Größte europäische Schau für fotografische
Gelegenheiten
Professionelle Technik, Dekorationen, Models und Fachpersonal
17 thematisch gestaltete Locations, wo die Besucher Ausstellungen
besichtigen, Vorträte hören, mit Fachleuten diskutieren, Technik testen
und vor allem auf den vorbereiteten Fotobühnen frei fotografieren konnten:
Ateliers der bildenden Kunst / Atelier für Akt / Straße in Bewegung /
Glamour Academy / Born to be wild / Geschichte der Fotografie /
Die Welt der Objektive / Meine Ausstellung / Bildungszentrum /
Genius loci in der künstlerischen Fotografie / Postproduktionszentrum /
Family Park / Fashion Zone / Arrangierte Fotografie / Festivalzentrum /
Die Welt der Phantasie / Femme Fatale
© Open-air FOTO festival
© Jiří Macháček
Festivalové
záblesky
Napsali a řekli o nás
„Cítím ve všech kostech, že se narodilo něco moc dobrého…. Prostě, místo
hesla POJĎTE KOUKAT je heslo POJĎTE FOTIT!“
digineff.cz
„Velkorysá akce, která se stala opravdovým a dokonalým svátkem
fotografování a fotografie!“
Fotolab
„Dva dny čiré fotografické radosti…“
Ladislava Tichá
„Myslím, že se podařilo najít formát, který je mimořádný. Strašně bych si přál,
aby se to ujalo, stal se z toho pojem…aby bylo jasné, že kdo fotí, tak jede do
Krumlova…“
Ondřej Neff
„Magnet pre turistov i fotografov. Za každým rohom sa odkrývajú nové
výhľady.“
ephoto.sk
„Krumlov je pro podobný festival perfektní místo, je to jedno z nejvíce
fotogenických měst u nás… Akce byla pro návštěvníky vydařená a každý
si našel to svoje… Snad se dočkáme druhého ročníku. A pokud ano, určitě
se na něm potkáme!“
Pavel Kristián, Knihyfoto
„PŘIŠEL JSEM. VIDĚL JSEM. NAFOTIL JSEM. Tak to měli fotografové
po celý víkend.“
Českokrumlovský deník
© Jiří Macháček
© Open-air FOTO festival
© Open-air FOTO festival
Festival flashbacks
Festival-Flashbacks
They wrote and said about us
Echo in der Presse
„I feel in my bones that something great was born… Simply, instead of
the watchword „COME TO SEE“ now it is „COME TO TAKE PICTURES“
digineff.cz
„Magnet for both tourists and photographers. New view opens round
every corner“
ephoto.sk
„A generous event, which became the real and perfect feast of
photography and photographs!“
Fotolab
„Krumlov is a perfect venue for the festival like this, it is one of the most
photogenic towns here…. The event was very successful for visitors and they
found things of their interest. I hope we can expect the second year.
If so, we will definitely meet there!“
Pavel Kristián, Knihyfoto
„Two days of sheer photographic joy…“
Ladislava Tichá
„I think that the festival succeeded in finding a new format, which is special,
extraordinary. I really wish it to get across and so that it was clear, that
the one who takes photo, goes to Krumlov“
Ondřej Neff
„I CAME. I SAW. I TOOK PHOTO. This is how photographers experienced
the whole weekend“
Českokrumlovský deník
„Etwas sehr Gutes wurde aus der Taufe gehoben, ich spüre es in allen
Knochen …. Einfach, es heißt nicht mehr KOMM UND SIEH MAL, sondern
KOMM UND FOTOGRAFIERE.“
digineff.cz
„Eine großzügige Veranstaltung, die zu einem echten und perfekten Fest
des Fotografierens und der Fotografie wurde!“
Fotolab
„Zwei Tage purer fotografischer Freude …“
Ladislava Tichá
„Meines Erachtens ist es gelungen, ein Format zu finden,
das außerordentlich ist. Ich wünsche mir vom ganzen Herzen, dass es
wächst und gedeiht, dass es zum Begriff wird … damit Eines klar wird:
wer fotografiert, fährt nach Krumlov …“
Ondřej Neff
„Magnet sowohl für Touristen als auch Fotografen. Hinter jeder Ecke öffnen
sich neue Aussichten.“
ephoto.sk
„Krumlov ist ein perfekter Ort für ein derartiges Festival, es ist eine
der fotogensten Städte in unserem Land … Die Veranstaltung war für die
Besucher erfolgreich, jeder hat das Passende für sein Geschmack gefunden
… Hoffentlich dürfen wir uns auf den zweiten Jahrgang freuen. Und wenn ja,
treffen wir uns bestimmt dort!“
Pavel Kristián, Knihyfoto
„ICH KAM. ICH SAH. ICH FOTOGRAFIERTE. So hatten es die Fotografen über
das ganze Wochenende.“
Českokrumlovský deník
Pořadatelé / Organizers
Český Krumlov
Programoví partneři / Programme partners
Mediální partneři / Media partners
$WODV ĖHVND
© Open-air FOTO festival
© Open-air FOTO festival

Podobné dokumenty