Software HP Insight Remote Support a průvodce nastavením portálu

Komentáře

Transkript

Software HP Insight Remote Support a průvodce nastavením portálu
Software HP Insight Remote Support
a průvodce nastavením portálu Insight
Online pro servery ProLiant Gen8 a skříně
BladeSystem c-Class
Souhrn
Tento dokument obsahuje pokyny ke konfiguraci softwaru HP Insight Remote Support a portálu HP Insight Online pro použití
se servery HP ProLiant Gen8 a skříněmi BladeSystem c-Class. Vyžadován je software HP Insight Remote Support 7.0.5 nebo
novější.
Číslo dílu HP: 703854-222
Vydáno: srpen 2013
Edice: 1
© Autorská práva 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Důvěryhodný počítačový software. Chcete-li jej vlastnit, používat či kopírovat, musíte mít od společnosti HP platnou licenci. V souladu s ustanoveními
FAR 12.211 a 12.212 se licence na komerční počítačový software, dokumentace k počítačovému softwaru a technické údaje ke komerčnímu zboží
poskytují americké vládě podle standardních komerčních licenčních podmínek dodavatele.
Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními
podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná
za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Poděkování
Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.
Obsah
1 O systému Proactive Insight..........................................................................5
Přehled...................................................................................................................................5
2 Podmínky..................................................................................................6
Před instalací...........................................................................................................................6
Stahování požadovaných souborů..............................................................................................7
Nastavení serveru ProLiant Gen8 k registraci prostřednictvím softwaru Insight Remote Support............8
Nastavení skříně BladeSystem c-Class k registraci prostřednictvím softwaru Insight Remote Support....10
Ověření přístupu k portálu HP Insight Online..............................................................................11
3 Ověření požadavků tohoto řešení na síť......................................................12
Ověření požadavků tohoto řešení na síť....................................................................................12
4 Nastavení hostitelského zařízení softwaru Insight RS......................................14
Instalace softwaru...................................................................................................................14
Spuštění průvodce instalací hostitelského zařízení.......................................................................15
Konfigurace protokolu RIBCL (pouze servery ProLiant Gen8).........................................................17
5 Registrace serveru ProLiant Gen8 pro software Insight Remote Support
prostřednictvím webového rozhraní iLO..........................................................20
Podmínky..............................................................................................................................20
Registrace vzdálené podpory Insight Remote Support..................................................................20
Zrušení registrace vzdálené podpory Insight Remote Support ......................................................21
6 Registrace serveru ProLiant Gen8 pro software Insight Remote Support
prostřednictvím softwaru Intelligent Provisioning...............................................23
Podmínky..............................................................................................................................23
Registrace vzdálené podpory Insight Remote Support .................................................................23
Zrušení registrace vzdálené podpory Insight Remote Support.......................................................25
7 Registrace skříně BladeSystem c-Class pro software Insight Remote Support......26
Podmínky..............................................................................................................................26
Registrace vzdálené podpory Insight Remote Support..................................................................26
Zrušení registrace vzdálené podpory Insight Remote Support.......................................................26
8 Ověření konfigurace softwaru Insight Remote Support...................................28
Odeslání testovací servisní události...........................................................................................28
Odeslání informací o sběru dat................................................................................................31
Odesílání informací technologie Active Health (pouze servery ProLiant Gen8) ...............................33
Zobrazení informací o sběru dat v konzoli softwaru Insight RS......................................................34
Zobrazení informací o sběru dat pomocí softwaru Insight Online..................................................35
9 Ověření konfigurace softwaru Insight RS......................................................36
10 Řešení problémů.....................................................................................37
Aktualizace firmwaru nástroje iLO nebyla dokončena..................................................................37
Server identifikovaný v softwaru Insight RS sériovým číslem..........................................................37
Chyba SSL Bio během registrace softwaru Insight RS...................................................................38
Záruka zařízení je v softwaru Insight RS uvedena nesprávně s vypršenou platností..........................38
Po synchronizaci softwaru Insight RS s nástrojem HP SIM chybějí přístupové údaje ..........................38
Servisní události a sběry zobrazují nesprávnou časovou známku v konzoli softwaru Insight RS..........39
Při druhém zjištění stejného zařízení je v portálu Insight Online vytvořen duplicitní záznam..............39
Chyba certifikátu při přístupu ke konzoli Insight RS......................................................................39
Chyba certifikátu při přístupu k webovému rozhraní nástroje iLO...................................................40
Obsah
3
11 Podpora a další zdroje............................................................................42
Informace o podpoře společnosti HP.........................................................................................42
Související dokumenty.............................................................................................................42
A Použití služby Agentless Management Service..............................................44
Ověření instalace AMS...........................................................................................................45
B Servisní události.......................................................................................47
Glosář.......................................................................................................48
Rejstřík.......................................................................................................49
4
Obsah
Online provides one stop, secure access to the information you need
to manage the devices in your IT environment, along with standard
warranty and contract services, from anywhere, anytime. Through
the HP Support Center portal,1 Insight Online can automatically
display devices remotely monitored by HP Insight Remote Support
software and lets you easily track service events and support
cases, view device configurations, and proactively monitor your
HP contracts and warranties. Small businesses and IT staff who
deploy, manage, and support systems can now be more efficient and
provide better service. Non-remote support customers can also take
advantage of Insight Online to proactively monitor HP Care Pack
Společnost
HP vyvinula
systém
aktivní
Services,
contracts, warranties,
and service
credits
from správy a
a pomáhá omezit rizika. Systém integruje
a singleúloh
interface.
to-end infrastructure management integrated with HP support.
1
The HP Support Center is available at no additional cost as part of your warranty,
HP Care Pack Service, or contractual support agreement with HP.
1 O systému Proactive Insight
Přehled
podpory, který automatizuje mnoho každodenních
online přizpůsobený řídicí panel (portál HP Insight
Online), portál podpory s mobilní aplikací (Středisko podpory HP) a nepřetržitou vzdálenou podporu
(software HP Insight Remote Support). Zajišťuje tak konsolidovanou infrastrukturu (servery, úložiště,
Chart 1
síť a tisk).
Insight Online and Insight Remote Support unifying the server management
and support experience
HP Insight Remote Support
IT environment
Storage
Servers
HP support process
automatically initiated if necessary
HP Insight Online portal dashboard
Networking Select enterprise
devices
printers
Uživatelé serverů HP ProLiant Gen8 těží také z vylepšeného ovládání pomocí dodatečné integrace
technologie správy HP iLO, kompletní sady vestavěných funkcí pro správu, které podporují životnost
serveru od počátečního nasazení přes průběžnou správu po varování k službám a podporu.
2
Společnost HP využila svých zkušeností s vývojem špičkových technologií k vytvoření řešení
zabezpečené vzdálené podpory. Dnes je mnoho transakcí citlivých na zabezpečení – například
elektronický obchod, obchodování na burze nebo online bankovnictví – vykonáváno bezpečně
přes Internet s využitím stejné technologie zabezpečení, kterou využívá i software Insight Remote
Support. Společnost HP poskytuje několikaúrovňovou vrstvenou strukturu zabezpečení s využitím
šifrování, ověřování, standardních bezpečnostních protokolů a nejlepších postupů v oboru, které
jsou integrované na fyzické, síťové, aplikační i provozní úrovni.
Interakce společnosti HP s vaší podnikovou sítí jsou omezeny a důkladně kontrolovány
prostřednictvím jediného zabezpečeného přístupového bodu. Možnosti vzdáleného sledování
a podpory společnosti HP jsou využívány společně s údaji o podpoře pouze pro účely poskytování
podpory nejvyšší úrovně. Tyto údaje jsou spravovány v souladu s přísnými zásadami ochrany
osobních údajů společnosti HP. Tyto zásady byly vyhodnoceny nezávislou organizací TRUSTe,
která se zabývá soukromím v tomto oboru, a získaly jejich certifikaci Web Privacy – Cloud
Certification.
POZNÁMKA: V tomto dokumentu označuje termín HP Insight Remote Support řešení vzdálené
podpory společnosti HP, termín Insight RS označuje software spouštěný na hostitelském zařízení
softwaru HP Insight Remote Support.
Přehled
5
2 Podmínky
Toto řešení můžete konfigurovat až po splnění předpokladů pro instalaci, požadované soubory,
nastavení serveru nebo skříně a přístup k portálu HP Insight Online.
Před instalací
Zkontrolujte seznam požadavků před instalací uvedený v části Tabulka 1 (strana 6).
Tabulka 1 Požadavky před instalací
Požadavek
Popis
účet služby HP Passport Pokud nemáte účet služby HP Passport pro přístup k portálu HP Insight Online, vytvořte jej. Účet můžete
vytvořit na následující webové stránce: http://www.hp.com/go/insightonline.
DŮLEŽITÉ: Při registraci účtu služby HP Passport vyberte svou zemi/region. Pokud hostitelské zařízení
softwaru Insight Remote Support (Insight RS) nezjistí zemi/region pomocí údajů zadaných v Průvodci
nastavením hostitelského zařízení (Hosting Device Setup Wizard), použije zemi/region spojený s vaším
účtem služby HP Passport.
webový prohlížeč
Ověřte v počítači, který budete používat pro přihlašování k nástroji iLO, nástroji OA, hostitelskému
zařízení softwaru Insight RS a portálu Insight Online, dostupnost podporovaného prohlížeče.
• nástroj iLO
Microsoft Internet Explorer 7, 8 a 9
Mozilla Firefox 10 ESR
Chrome (aktuální verze)
• nástroj OA
Microsoft Internet Explorer 7, 8 a 9
Mozilla Firefox 3.6 a 4
• software Insight RS
Microsoft Internet Explorer 9.x, 10.x
Firefox 17.x, 18.x
Google Chrome 18.x
• portál Insight Online
Microsoft Internet Explorer 7.0 nebo novější
Mozilla 3.0 nebo novější
Serverové požadavky
softwaru Insight RS
Na serveru, kam se chystáte nainstalovat software Insight RS (hostitelské zařízení):
• Ověřte, že účet, který budete používat pro instalaci produktu Insight RS a následné přihlášení, je
účtem správce nebo přímého člena skupiny správců hostitelského zařízení.
• Ověřte, že nečekáte na restartování. Pokud je vyžadován restart, společnost HP doporučuje restartovat
systém před instalací softwaru Insight RS.
• V nabídce Start vyberte možnost Ovládací panely→Všechny položky Ovládacích panelů→Windows
Update a zkontrolujte čekající aktualizace systému Windows.
Kontaktní informace,
informace o serveru,
serveru proxy a
partnerech
Zajistěte následující údaje, budou vyžadovány při konfiguraci hostitelského zařízení.
• Kontaktní informace
• Informace o serveru (název serveru, adresa a časová zóna)
• Informace o serveru proxy (pokud jej pro přístup na Internet používáte)
• ID obchodních partnerů pro autorizovaného poskytovatele služeb, prodejce/distributora a instalátor
(pokud chcete obchodním partnerům povolit přístup k údajům o zařízení)
ID partnera je ID umístění přiřazené obchodnímu partnerovi při jeho registraci.
Informace o nástroji iLO Registrace serveru ProLiant Gen8 prostřednictvím nástroje iLO:
Zjistěte název hostitele nebo adresu IP nástroje iLO a přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo).
6
Podmínky
Tabulka 1 Požadavky před instalací (pokračování)
Požadavek
Popis
Můžete použít jakýkoli místní nebo adresářový uživatelský účet, který má oprávnění Configure iLO
Settings (Konfigurace nastavení iLO).
Informace o síti OA
K registraci skříně HP BladeSystem c-Class prostřednictvím nástroje OA:
Zjistěte název hostitele nebo adresu IP nástroje OA a přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo).
Záruka
Přejděte na následující stránku a ověřte, že produkt, který budete registrovat v softwaru Insight Remote
Support, je chráněn zárukou společnosti HP: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/
WarrantyLookup.jsp.
Požadované soubory
Stáhněte požadované soubory pro toto řešení.
Další informace naleznete v části Tabulka 2 (strana 7).
Stahování požadovaných souborů
Stáhněte soubory uvedené v části Tabulka 2 (strana 7).
Balíček HP Service Pack pro servery ProLiant (SPP) zahrnuje firmware a nástroje iLO, firmware
nástroje OA a službu Agentless Management Service. Namísto stažení tohoto objemného souboru
můžete stáhnout jednotlivé součásti z webové stránky uvedené v části Tabulka 2 (strana 7).
Tabulka 2 Požadované soubory
Popis
Cesta pro stahování
HP SPP
Webová stránka nástroje HP SPP: http://www.hp.com/go/spp
Firmware nástroje iLO.
Webová stránka ovladačů a softwaru iLO: http://www.hp.com/
Registrace softwaru Insight Remote Support prostřednictvím support/ilo4
nástroje iLO 4 vyžaduje verzi 1.10 nebo vyšší.
Ovladač rozhraní kanálů nástroje iLO 3/4 pro servery HP Webová stránka ovladačů a softwaru iLO: http://www.hp.com/
ProLiant
support/ilo4
Volitelně: Instalátor služby Agentless Management Service • Webová stránka ovladačů a softwaru iLO (Windows, SUSE, Red
Hat a VMware): http://www.hp.com/support/ilo4
Více informací o službě AMS najdete v části „Použití služby
Agentless Management Service“ (strana 44).
• Webová stránka podpory HP (všechny operační systémy): http://
www.hp.com/support
Software HP Intelligent Provisioning
Webová stránka HP Intelligent Provisioning: http://www.hp.com/
Registrace softwaru Insight Remote Support prostřednictvím go/intelligentprovisioning
nástroje Intelligent Provisioning vyžaduje verzi 1.20 nebo K instalaci podporované verze nástroje Intelligent Provisioning použijte
vyšší.
funkci Aktualizace firmwaru nástroje Intelligent Provisioning.
Firmware nástroje OA
Webová stránka nástroje OA: http://www.hp.com/go/oa. Klepněte
Registrace softwaru Insight Remote Support prostřednictvím na možnost Software & Drivers (Software a ovladače) a poté klepněte
na odkaz volby nástroje OA. Vyberte operační systém.
nástroje OA vyžaduje verzi 3.60 nebo vyšší.
Instalátor softwaru HP Insight Remote Support
HP Software Depot: http://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/
displayProductInfo.do?productNumber=REMOTESUPPORT
Volitelně: Instalátor nástroje HP SIM 7.0 nebo novějšího
Webová stránka nástroje HP SIM: http://www.hp.com/go/hpsim
Stahování požadovaných souborů
7
Nastavení serveru ProLiant Gen8 k registraci prostřednictvím softwaru
Insight Remote Support
Postup nastavení serveru ProLiant Gen8 k registraci softwaru Insight Remote Support je závislý na
tom, zda bude při registraci použit nástroj iLO nebo Intelligent Provisioning.
•
Postup registrace pomocí nástroje iLO najdete v části „Nastavení serveru ProLiant Gen8
k registraci prostřednictvím softwaru iLO“ (strana 8) .
•
Postup registrace pomocí nástroje Intelligent Provisioning najdete v části „Nastavení serveru
ProLiant Gen8 k registraci prostřednictvím softwaru Intelligent Provisioning“ (strana 9).
POZNÁMKA: Tento dokument obsahuje pokyny ke konfiguraci softwaru Insight Remote Support
a k využití jeho funkcí dostupných prostřednictvím nástroje Intelligent Provisioning a webového
rozhraní iLO. Pokud nechcete použít příslušnou vestavěnou funkci vzdálené podpory, použijte ke
konfiguraci serveru ProLiant Gen8 agenty protokolu SNMP nebo poskytovatele technologie WBEM.
Více informací o použití této konfigurace naleznete v dokumentu Průvodce konfigurací
monitorovaných zařízení HP Insight Remote Support.
Nastavení serveru ProLiant Gen8 k registraci prostřednictvím softwaru iLO
Provedením následujících kroků nastavíte server ProLiant Gen8 k registraci pomocí softwaru Insight
Remote Support.
1. Nainstalujte server ProLiant Gen8 tak, jak je popsáno v dokumentu List k nastavení serveru
HP ProLiant Gen8 na stránce http://www.hp.com/go/proliantgen8/docs.
2. Připojte nástroj iLO k síti.
3. Nainstalujte systémový software.
Během postupu můžete konfigurovat nastavení hardwaru, nainstalovat operační systém
a konfigurovat nastavení nástroje iLO. Během konfigurace nástroje iLO si poznamenejte jeho
adresu IP.
Pokud zvolíte jako způsob instalace operačního systému softwaru HP Intelligent Provisioning
hodnotu Recommended (Doporučený), je automaticky nainstalována i služba HP Agentless
Management Service a ovladač rozhraní kanálů nástroje iLO 3/4 pro servery HP ProLiant.
Více informací o dostupných metodách instalace operačního systému naleznete v uživatelské
příručce HP Intelligent Provisioning User Guide.
Pokud je nainstalována služba AMS, je v softwaru HP Insight RS a HP Insight Online zobrazen
název serveru, který může zobrazit podpora společnosti HP, autorizovaný poskytovatel služeb,
prodejce/distributor a instalační služba. V zájmu ochrany soukromí nepoužívejte v názvu
serveru ProLiant Gen8 citlivé informace.
4.
Volitelně: Pokud jste pro instalaci operačního systému nepoužili metodu instalace HP Intelligent
Provisioning (doporučeno), nainstalujte službu Agentless Management Service.
Informace o stažení požadovaných souborů naleznete v části Tabulka 2 (strana 7).
Více informací o službě AMS najdete v části „Použití služby Agentless Management Service“
(strana 44).
DŮLEŽITÉ: Pokud nenainstalujete službu Agentless Management Service, bude server
v softwaru Insight RS označený sériovým číslem namísto hostitelského názvu nebo IP adresy.
5.
Pokud jste nepoužili způsob instalace operačního systému softwaru HP Intelligent Provisioning
Recommended (Doporučený), nainstalujte ovladač rozhraní kanálů nástroje iLO 3/4 pro
servery HP ProLiant.
Informace o stažení požadovaných souborů naleznete v části Tabulka 2 (strana 7).
8
Podmínky
6.
Ověřte, že je nainstalován firmware iLO 4 verze 1.10 nebo vyšší.
Informace o instalaci aktualizace firmwaru iLO naleznete v příručce HP iLO 4 User Guide
(Uživatelská příručka nástroje HP iLO 4).
7.
Konfigurujte nastavení protokolu SNMP na straně iLO Management – SNMP Settings (Správa
iLO – nastavení protokolu SNMP) webového rozhraní nástroje iLO.
a. Spusťte webové rozhraní nástroje iLO.
b. Přejděte na stránku Administration→Management.
c. Vyberte možnost Agentless Management (Správa bez agentů) v části SNMP Settings
(Nastavení protokolu SNMP).
Možnost Agentless Management (Správa bez agentů) je výchozím nastavením protokolu
SNMP nástroje iLO.
d.
e.
Volitelně: zadejte popis systému, řetězce komunit a cíle výstrah protokolu SNMP.
Klepněte na tlačítko Apply (Použít).
Informace o ostatních metodách, které můžete použít, naleznete v příručce HP iLO 4 Scripting
and Command Line Guide (Příručka skriptování a příkazového řádku HP iLO 4).
8.
Nastavte časové pásmo nástroje iLO.
a. Spusťte webové rozhraní nástroje iLO.
b. Přejděte na stránku Network→iLO Dedicated Network Port→SNTP Settings nebo
Network→Shared Network Port→SNTP Settings.
c. Proveďte jeden z následujících postupů:
•
Pokud chcete používat adresy serverů NTP poskytované protokolem DHCP, zaškrtněte
políčko Use DHCPv4 Supplied Time Settings (Použít nastavení času poskytnuté
protokolem DHCPv4) nebo Use DHCPv6 Supplied Time Settings (Použít nastavení
času poskytnuté protokolem DHCPv6).
Pro konfiguraci platí následující předpoklady:
◦
Pokud chcete použít nastavení času poskytnuté prostřednictvím protokolu
DHCPv4, musí být na kartě IPv4 povolena možnost DHCPv4.
◦
Pokud chcete použít nastavení času poskytnuté prostřednictvím protokolu
DHCPv6, musí být na kartě IPv6 povolena možnost DHCPv6 Stateless Mode
(Bezstavový režim protokolu DHCPv6).
Pokud použijete tuto možnost, ověřte, zda nástroj iLO přijímá z časového serveru
DHCP přesné časové údaje.
Další informace o nastavení služby NTP poskytované prostřednictvím protokolu DHCP
naleznete v příručce HP iLO 4 User Guide (Uživatelská příručka nástroje HP iLO 4).
•
Zrušte zaškrtnutí políček Use DHCPv4 Supplied Time Settings (Použít nastavení času
poskytnuté protokolem DHCPv4) a Use DHCPv6 Supplied Time Settings (Použít
nastavení času poskytnuté protokolem DHCPv6) a zadejte nastavení časového serveru.
Nastavení serveru ProLiant Gen8 k registraci prostřednictvím softwaru Intelligent
Provisioning
Provedením následujících kroků nastavíte server ProLiant Gen8 k registraci pomocí softwaru Insight
Remote Support.
1. Nainstalujte server ProLiant Gen8 tak, jak je popsáno v dokumentu List k nastavení serveru
HP ProLiant Gen8 na stránce http://www.hp.com/go/proliantgen8/docs.
2. Připojte nástroj iLO k síti.
3. Ověřte, že je nainstalován software Intelligent Provisioning verze 1.20 nebo vyšší.
Nastavení serveru ProLiant Gen8 k registraci prostřednictvím softwaru Insight Remote Support
9
4.
Ověřte, že je nainstalován firmware iLO 4 verze 1.10 nebo vyšší.
Informace o instalaci aktualizace firmwaru iLO naleznete v příručce HP iLO 4 User Guide
(Uživatelská příručka nástroje HP iLO 4).
5.
Konfigurujte nastavení protokolu SNMP na straně iLO Management – SNMP Settings (Správa
iLO – nastavení protokolu SNMP) webového rozhraní nástroje iLO.
a. Spusťte webové rozhraní nástroje iLO.
b. Přejděte na stránku Administration→Management.
c. Vyberte možnost Agentless Management (Správa bez agentů) v části SNMP Settings
(Nastavení protokolu SNMP).
Možnost Agentless Management (Správa bez agentů) je výchozím nastavením protokolu
SNMP nástroje iLO.
d.
e.
Volitelně: zadejte popis systému, řetězce komunit a cíle výstrah protokolu SNMP.
Klepněte na tlačítko Apply (Použít).
Informace o ostatních metodách, které můžete použít, naleznete v příručce HP iLO 4 Scripting
and Command Line Guide (Příručka skriptování a příkazového řádku HP iLO 4).
6.
Nastavte časové pásmo nástroje iLO.
a. Spusťte webové rozhraní nástroje iLO.
b. Přejděte na stránku Network→iLO Dedicated Network Port→SNTP Settings nebo
Network→Shared Network Port→SNTP Settings.
c. Proveďte jeden z následujících postupů:
•
Pokud chcete používat adresy serverů NTP poskytované protokolem DHCP, zaškrtněte
políčko Use DHCPv4 Supplied Time Settings (Použít nastavení času poskytnuté
protokolem DHCPv4) nebo Use DHCPv6 Supplied Time Settings (Použít nastavení
času poskytnuté protokolem DHCPv6).
Pro konfiguraci platí následující předpoklady:
◦
Pokud chcete použít nastavení času poskytnuté prostřednictvím protokolu
DHCPv4, musí být na kartě IPv4 povolena možnost DHCPv4.
◦
Pokud chcete použít nastavení času poskytnuté prostřednictvím protokolu
DHCPv6, musí být na kartě IPv6 povolena možnost DHCPv6 Stateless Mode
(Bezstavový režim protokolu DHCPv6).
Pokud použijete tuto možnost, ověřte, zda nástroj iLO přijímá z časového serveru
DHCP přesné časové údaje.
Další informace o nastavení služby NTP poskytované prostřednictvím protokolu DHCP
naleznete v příručce HP iLO 4 User Guide (Uživatelská příručka nástroje HP iLO 4).
•
Zrušte zaškrtnutí políček Use DHCPv4 Supplied Time Settings (Použít nastavení času
poskytnuté protokolem DHCPv4) a Use DHCPv6 Supplied Time Settings (Použít
nastavení času poskytnuté protokolem DHCPv6) a zadejte nastavení časového serveru.
Nastavení skříně BladeSystem c-Class k registraci prostřednictvím softwaru
Insight Remote Support
Provedením následujících kroků nastavíte skříň c-Class k registraci pomocí softwaru Insight Remote
Support.
1. Ověřte, že je nainstalován firmware OA verze 3.60 nebo vyšší.
2. V případě konfigurací s primární a záložní instalací softwaru OA ověřte, že je v obou
případech použita verze firmwaru 3.60 nebo vyšší.
Informace o instalaci aktualizace firmwaru OA naleznete v příručce HP BladeSystem Onboard
Administrator User Guide (Uživatelská příručka nástroje HP BladeSystem Onboard Administrator).
10
Podmínky
Ověření přístupu k portálu HP Insight Online
DŮLEŽITÉ:
Pro dokončení této úlohy potřebujete následující položku: Účet služby HP Passport:
Tímto postupem ověřte přístup k portálu HP Insight Online:
1. Přejděte na tuto webovou stránku: http://www.hp.com/go/HPSC.
Otevře se domovská stránka Střediska podpory HP.
2.
Přihlaste se pomocí účtu služby HP Passport.
Pokud dosud nemáte účet služby HP Passport, klepněte na odkaz Registrovat se ke službě HP
Passport a vytvořte účet.
3.
Klepněte na kartu Insight Online Prostředí My IT.
Během počáteční instalace vaše prostředí IT nevykazuje žádné záznamy v sekcích Zařízení,
Servisní události a Smlouvy a záruky.
Ověření přístupu k portálu HP Insight Online
11
3 Ověření požadavků tohoto řešení na síť
Software Insight Remote Support umožňuje reaktivní i proaktivní vzdálenou podporu. Zlepšuje tak
dostupnost vzdálených serverů, systémů úložišť a ostatních zařízení v datovém centru. Software
Insight Remote Support využívá k poskytování služeb podpory několik součástí HP a komunikaci
mezi různými softwarovými aplikacemi v rámci podniku zákazníka, dále mezi podnikem zákazníka
a společností HP.
Při konfiguraci softwaru Insight RS můžete povolit komunikaci s portálem Středisko podpory HP,
který je hostován v cloudu společnosti HP. Z tohoto portálu můžete přistupovat k funkcím portálu
HP Insight Online a sledovat a podporovat tak svou infrastrukturu.
Ověření požadavků tohoto řešení na síť
Provedením následujícího postupu připravte svou síť pro software Insight Remote Support.
1. Vyberte server, který chcete využívat jako hostitelské zařízení softwaru Insight RS, a ověřte,
že splňuje požadavky uvedené v poznámkách HP Insight Remote Support Release Notes
(Poznámky k vydání softwaru HP Insight Remote Support).
TIP: Poznamenejte si adresu IP nebo název hostitele serveru, pokud později budete
přistupovat ke konzoli softwaru Insight Remote Support prostřednictvím připojení ke vzdálené
ploše.
2.
Zajistěte, aby vaše síť splňovala požadavky portů TCP/IP zobrazené v části Obrázek 1
(strana 12).
Obrázek 1 Požadavky protokolů TCP/IP na síť
Customer
Firewall
Optional
(port 443)
Gen8
/OA
HP
Insight RS
(port 7906)
(registration)
Web
Proxy
HP Insight RS
Backend
(po
)
(p
o
43
rt
7
rt 4
90
6)
(port 443)
Optional
Web
Browser
(port 443)
Web
Proxy
HP Insight
Online Portal
HP
Firewall
12
•
Hostitelské zařízení softwaru Insight RS – příchozí a odchozí připojení TCP/IP na portu
443, příchozí připojení TCP/IP na portu 7906
•
Server proxy (pokud je vyžadován) – odchozí připojení TCP/IP na portu 443
•
Nástroje iLO, OA, server ProLiant Gen8 – příchozí a odchozí připojení TCP/IP na portu
443
Ověření požadavků tohoto řešení na síť
POZNÁMKA: Nastavení portů nástroje iLO můžete ověřit na stránce nástroje iLO
Administration→Access Settings.
Ve výchozím nastavení je pro nástroj OA vždy otevřen port 443.
•
PC that will browse to Insight RS (Počítač, který bude procházet software Insight RS): Porty
443 a 7906 protokolu TCP/IP pro odchozí spojení.
Chcete-li ověřit přístup po nastavení hostitelského zařízení, spusťte webový prohlížeč a
přejděte na stránku hostitelského zařízení softwaru Insight RS (https://<adresa IP nebo
název FQDN hostitelského zařízení softwaru Insight RS>:7906).
3.
Ověřte komunikaci mezi hostitelským zařízením softwaru Insight RS Hosting Device a webovou
službou HP Remote Support. Komunikaci ověříte spuštěním webového prohlížeče na hostitelském
zařízení softwaru Insight RS a přístupem na následující webovou stránku: https://
services.isee.hp.com/version. Pokud je propojení mezi serverem a společností HP správně
nastaveno, webový prohlížeč zobrazí verzi některých součástí datového centra (například
5.70.0.93).
Ověření požadavků tohoto řešení na síť
13
4 Nastavení hostitelského zařízení softwaru Insight RS
Tato část popisuje způsob instalace softwaru Insight RS a konfigurace hostitelského zařízení softwaru
Insight RS.
Instalace softwaru
DŮLEŽITÉ:
Pro dokončení této úlohy potřebujete následující položky:
•
Instalační soubor softwaru Insight RS
•
Instalační soubor nástroje HP SIM (volitelně)
Informace o stažení naleznete v části „Stahování požadovaných souborů“ (strana 7).
Instalace softwaru:
1. Přihlaste se k serveru, který budete konfigurovat jako hostitelské zařízení.
Je nutné přihlásit se jako správce nebo přímý člen skupiny správců hostitelského zařízení.
TIP: Pokud pro připojení k serveru hostitelského zařízení využíváte Připojení ke vzdálené
ploše systému Windows, vyberte možnosti Start→Programy→Příslušenství→Připojení
ke vzdálené ploše.
V zájmu ochrany soukromí nepoužívejte v názvu serveru hostitelského zařízení citlivé informace.
V softwaru HP Insight RS a HP Insight Online bude zpřístupněn název serveru, který může
zobrazit podpora společnosti HP a autorizovaní obchodní partneři společnosti HP.
2.
Pokud budete používat nástroj HP SIM, nainstalujte jej na server, který budete konfigurovat
jako hostitelské zařízení.
Podporován je nástroj HP SIM 7.0 nebo novější. Pokud nainstalujete nástroj HP SIM před
nainstalováním softwaru Insight RS, instalátor softwaru Insight RS automaticky nainstaluje
nástroj HP SIM Adapter. Po instalaci softwaru Insight RS povolte funkci nástroje HP SIM
Adapter. Informace k povolení funkce nástroje HP SIM Adapter naleznete v části „Konfigurace
nástroje HP SIM Adapter“ (strana 18).
3.
4.
Nakopírujte instalační soubor softwaru Insight RS na server, který budete konfigurovat jako
hostitelské zařízení.
Poklepejte na instalační soubor softwaru Insight RS.
Instalátor vás upozorní na rozbalení do dočasného umístění.
5.
Klepněte na tlačítko OK.
Instalátor se spustí.
6.
Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.
TIP: Podrobné pokyny naleznete v dokumentu Příručka k instalaci a konfiguraci softwaru HP
Insight Remote Support.
14
Nastavení hostitelského zařízení softwaru Insight RS
Spuštění průvodce instalací hostitelského zařízení
DŮLEŽITÉ:
Pro dokončení této úlohy potřebujete následující položky:
•
Kontaktní informace
•
Informace o serveru (název serveru, adresa a časová zóna)
•
Informace o serveru proxy (pokud jej pro přístup na Internet používáte)
•
Údaje účtu služby HP Passport
•
ID obchodních partnerů pro autorizovaného poskytovatele služeb, prodejce/distributora
a instalátor (pokud chcete obchodním partnerům povolit přístup k údajům o zařízení)
Konfigurace hostitelského zařízení:
1. Přihlaste se do konzole softwaru Insight RS (https://<adresa IP nebo název FQDN hostitelského
zařízení softwaru Insight RS>:7906).
Je nutné přihlásit se jako správce nebo přímý člen skupiny správců hostitelského zařízení.
TIP: Pokud přistupujete ke konzoli softwaru Insight RS z hostitelského zařízení, můžete
poklepat na ikonu softwaru Insight Remote Support na ploše.
Pokud pro připojení k systému hostitelského zařízení využíváte Připojení ke vzdálené ploše
systému Windows, vyberte možnosti Start→Programy→Příslušenství→Připojení ke vzdálené
ploše.
Pokud nemáte nainstalovaný certifikát (Internet Explorer a Chrome) nebo přidanou výjimku
(Firefox), zobrazí se při pokusu o přístup ke konzoli softwaru Insight RS chybová zpráva
certifikátu. Tato zpráva se zobrazí, protože váš prohlížeč nebyl dosud nakonfigurován tak,
aby důvěřoval webové stránce konzole softwaru Insight RS.
2.
Pokud se zobrazí zpráva o certifikátu, postupujte následovně:
•
Internet Explorer – klepněte na tlačítko Pokračovat na tento web (nedoporučujeme) a
přejděte do konzole softwaru Insight RS.
•
Chrome – klikněte na tlačítko Proceed anyway (Přesto pokračovat) a přejděte do konzole
softwaru Insight RS.
•
Firefox – klepněte na možnost I Understand the Risks (Rozumím riziku) a poté na možnost
Add Exception (Přidat výjimku). Zadejte do textového pole umístění adresu
https://<adresa IP nebo název FQDN hostitelského za ízení softwaru
Insight RS>:7906/ a klepněte na možnost Confirm Security Exception (Potvrdit
bezpečnostní výjimku).
Můžete spustit aplikaci Hosting Device Setup Wizard (Průvodce instalací hostitelského zařízení)
a použít software Insight RS bez importování certifikátu.
Informace, jak nakonfigurovat prohlížeč tak, aby nezobrazoval chybovou zprávu certifikátu,
naleznete v části „Chyba certifikátu při přístupu ke konzoli Insight RS“ (strana 39).
3.
Spusťte aplikaci Hosting Device Setup Wizard (Průvodce instalací hostitelského zařízení) ze
stránky HP Insight Remote Support Setup Wizards (Průvodci instalací softwaru HP Insight
Remote Support).
POZNÁMKA: Průvodce instalací hostitelského zařízení softwaru Insight RS 7.0.8 obsahuje
proti průvodci instalací hostitelského zařízení softwaru Insight RS 7.0.5 menší změny. Tento
dokument obsahuje postup platný pro software Insight RS 7.0.8.
Otevře se strana Introduction (Úvod).
Spuštění průvodce instalací hostitelského zařízení
15
4.
Klikněte na tlačítko Next (Další).
Otevře se strana Receiving Remote Support (Příjem vzdálené podpory).
5.
Nastavte následující volby a klikněte na tlačítko Next (Další).
•
CHOOSING TO OPTIMIZE MY ENVIRONMENT (Zvolit optimalizaci prostředí) – Zaškrtnutím
políčka Yes, I consent... (Ano, souhlasím) povolíte společnosti HP nebo autorizovanému
obchodnímu partnerovi, aby vás kontaktoval ohledně optimalizace vašeho prostředí
produktů HP.
•
REMOTE SUPPORT SOFTWARE UPDATES (Aktualizace softwaru vzdálené podpory) – výběr
metody aktualizace softwaru HP Insight RS.
Můžete vybrat některou z následujících metod: Manually Apply (Aktualizovat ručně),
Automatically Download (Automaticky stáhnout) a Automatically Download and Install
(Automaticky stáhnout a nainstalovat) (výchozí nastavení).
Společnost HP doporučuje použít možnost Automatically Download and Install
(Automaticky stáhnout a nainstalovat).
Otevře se stránka Contact Information (Kontaktní informace).
6.
Zadejte kontaktní informace své společnosti a vyberte jazyk, poté klepněte na tlačítko Next
(Další).
POZNÁMKA: Do pole Special instructions for support delivery (Speciální pokyny pro
poskytovanou podporu) můžete zadat upřesňující pokyny týkající se dodávky služeb podpory.
Zadaná data jsou součástí servisní události a jsou viditelná lidem pracujícím na případech
předaných nástrojem Insight RS společnosti HP. Mohli byste například uvést zprávu podobnou
té následující: V p ípad , že dojde k události na mém serveru na Nový rok,
kontaktujte m pomocí pageru na ísle +1-555-555-5555.
Otevře se stránka Site Information (Informace o serveru).
7.
Zadejte informace o serveru a jeho časové pásmo a klepněte na tlačítko Next (Další).
DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda jsou informace o serveru zadány správně. Software Insight RS
neověřuje automaticky podrobnosti adresy, jako jsou město, stát a PSČ.
Otevře se stránka Registering HP Insight Remote Support (Registrace softwaru HP Insight
Remote Support).
8.
Proveďte jeden z následujících postupů:
•
Klepněte na tlačítko Test Connection (Vyzkoušet připojení).
•
V případě potřeby zaškrtněte políčko Use Web Proxy to access Internet (optional) (Při
přístupu k internetu použít server proxy (volitelné)), zadejte informace o serveru proxy a
klikněte na tlačítko Test Connection (Test připojení).
Pokud je připojení úspěšné, změní se hodnota pole Internet Status (Stav připojení) na Connected
(Připojeno).
9.
Klepněte na tlačítko Register With HP (Registrovat u společnosti HP).
Hodnota pole HP Registration Status (Stav registrace HP) se změní na Registered (Registrováno).
10. Klikněte na tlačítko Next (Další).
Otevře se stránka Integration with HP Insight Online (Integrace se službou HP Insight Online).
Tento krok konfigurace povoluje funkci zobrazení zařízení pomocí služby HP Insight Online.
11. Zadejte uživatelské jméno a heslo služby HP Passport a klikněte na tlačítko Register with HP
Insight Online (Zaregistrovat na službě HP Insight Online).
Po úspěšném ověření se hodnota pole HPSC Registration Status (Stav registrace střediska
podpory HPSC) změní na Registered (Registrováno).
16
Nastavení hostitelského zařízení softwaru Insight RS
12. Klikněte na tlačítko Next (Další).
Otevře se stránka HP Authorized Channel Partners (Autorizovaní obchodní partneři společnosti
HP). Informace zadané na této stránce slouží jako výchozí informace nově zjištěných zařízení.
13. Pokud podporu vaší infrastruktury IT zajišťuje společnost HP, přijměte výchozí nastavení.
Pokud podporu poskytuje autorizovaný obchodní partner společnosti HP, zadejte následující
informace:
•
Výchozí autorizovaný servisní partner HP
•
Výchozí autorizovaný prodejce/dodavatel HP
•
Výchozí instalátor
Pro každého autorizovaného obchodního partnera společnosti HP zadejte jeho ID do pole
Partner ID (ID partnera), klepněte na tlačítko Check ID (Zkontrolovat ID) a ověřte, zda je uveden
správný partner.
POZNÁMKA:
ID partnera je ID umístění přiřazené obchodnímu partnerovi při jeho registraci.
14. Klikněte na tlačítko Next (Další).
Zobrazí se stránka Conclusion (Dokončení).
15. Klikněte na tlačítko Finish (Dokončit).
Konfigurace protokolu RIBCL (pouze servery ProLiant Gen8)
Předtím, než zaregistrujete server ProLiant Gen8 v softwaru Insight Remote Support, musíte pro
server konfigurovat protokol RIBCL v konzoli softwaru Insight RS.
Konfigurace protokolu RIBCL umožní tyto funkce:
•
Zjišťování a registrace ze softwaru Insight RS
•
Zrušení registrace ze softwaru Insight RS
•
Periodické shromažďování dat spuštěné ze softwaru Insight RS (po registraci)
Konfigurace protokolu RIBCL před registrací serveru ProLiant Gen8 v softwaru Insight
RS
Společnost HP doporučuje provedení konfigurace protokolu RIBCL před registrací serveru ProLiant
Gen8 v softwaru Insight RS.
Pokud je nutné provést konfiguraci protokolu RIBCL po registraci serveru, přejděte k části
“Konfigurace protokolu RIBCL po registraci serveru ProLiant Gen8 v softwaru Insight RS” (strana 38).
POZNÁMKA: Uživatelské rozhraní softwaru Insight RS 7.0.8 se od softwaru Insight RS 7.0.5
mírně liší. Tento dokument popisuje postup platný pro software Insight RS 7.0.8.
Konfigurace protokolu RIBCL:
1. Přihlaste se do konzole softwaru Insight RS (https://<adresa IP nebo název FQDN hostitelského
zařízení softwaru Insight RS>:7906).
2. V hlavní nabídce vyberte možnost Discovery a klikněte na kartu Credentials (Přístupové údaje).
3. Vyberte možnost iLO Remote Insight Board Command Language Protocol (RIBCL) ze seznamu
Select and Configure Protocol (Vybrat a nakonfigurovat protokol) a klikněte na možnost New
(Nové).
4. Zadejte uživatelské jméno a heslo účtu uživatele nástroje iLO na serveru ProLiant Gen8, který
chcete zaregistrovat v softwaru Insight Remote Support.
5. Klepněte na tlačítko Add (Přidat).
Konfigurace protokolu RIBCL (pouze servery ProLiant Gen8)
17
TIP: Pokud jsou na všech serverech ProLiant Gen8 použity stejné přístupové údaje pro přístup
k nástroji iLO, konfigurujte protokol RIBCL pouze jednou. Pokud používáte pro přístup k nástroji
iLO na serverech ProLiant Gen8 různé přístupové údaje, musíte konfigurovat protokol RIBCL pro
každý server zvlášť.
Informace o konfiguraci položek Named Credentials (Pojmenované přístupové údaje), které lze
použít opakovaně při konfiguraci jednoho nebo více zařízení, naleznete na stránce Company
Information →Named Credentials v konzoli softwaru Insight RS.
Konfigurace nástroje HP SIM Adapter
Pokud jste nainstalovali nástroj HP SIM na hostitelské zařízení před instalací softwaru služby Insight
RS, nástroj HP SIM Adapter je nainstalován automaticky. Musí být ale povolen.
Pokud jste nainstalovali nástroj HP SIM po instalaci softwaru služby Insight RS, musíte nástroj HP
SIM Adapter nainstalovat ručně prostřednictvím karty Version Control (Správa verzí) na stránce
Administrator Settings (Nastavení správce). Další informace naleznete v dokumentu Příručka
k instalaci a konfiguraci softwaru HP Insight Remote Support.
POZNÁMKA: Uživatelské rozhraní softwaru Insight RS 7.0.8 se od softwaru Insight RS 7.0.5
mírně liší. Tento dokument popisuje postup platný pro software Insight RS 7.0.8.
Konfigurace nástroje HP SIM Adapter:
1. Přihlaste se do konzole softwaru Insight RS (https://<adresa IP nebo název FQDN hostitelského
zařízení softwaru Insight RS>:7906).
2. V hlavní nabídce vyberte možnost Administrator Settings (Nastavení správce).
3. Klepněte na kartu Integration Adapters (Adaptéry integrace).
4. Klepněte na titulek HP SIM Adapter a rozevřete panel nástroje HP SIM Adapter.
Panel je rozdělen do tří částí: HP SIM Connection Information (Informace o připojení nástroje
HP SIM), Additional Settings (Další nastavení) a Perform Manual Device Synchronization
(Provést ruční synchronizaci zařízení).
5.
6.
Zaškrtněte políčko Enable HP SIM Adapter (Aktivovat nástroj HP SIM Adapter).
Do části HP SIM Connection Information (Informace o připojení nástroje HP SIM) zadejte tyto
informace:
•
HP SIM Username (Uživatelské jméno HP SIM) – zadejte uživatelské jméno, které používáte
k přihlášení do nástroje HP SIM.
Uživatelské jméno musí být pro uživatele s právy správce.
TIP: Použijte speciální účet pro nástroj HP SIM s heslem, kterému nevyprší platnost. Tím
se vyhnete problémům, kdy je účet svázán s účtem konkrétní osoby, který může být
zakázán nebo zablokován.
•
7.
Vyberte jedno nebo více z následujících zaškrtávacích políček v části Additional Settings (Další
nastavení):
•
18
HP SIM Password (Heslo HP SIM) – zadejte heslo, které používáte k přihlášení do nástroje
HP SIM.
Automatically sync new/deleted devices from HP SIM (Automaticky synchronizovat
nová/odstraněná zařízení z nástroje HP SIM) – zaškrtněte toto políčko, chcete-li: a) přidat
zařízení, která byla přidána do nástroje HP SIM softwaru Insight RS, b) zakázat zařízení
v softwaru Insight RS, která byla odstraněna z nástroje HP SIM. Uvědomte si, že zařízení
nejsou ze softwaru Insight RS odstraněna, ale jsou v něm zakázána. Zařízení budou
nadále zobrazena v konzoli softwaru Insight RS.
Nastavení hostitelského zařízení softwaru Insight RS
•
Automatically sync new/deleted credentials from HP SIM (Automaticky synchronizovat
nové / odstraněné přístupové údaje z nástroje HP SIM) – zaškrtněte toto políčko, chcete-li:
a) přidat přístupové údaje jakéhokoli protokolu, které byly přidány do nástroje HP SIM
softwaru Insight RS, b) odstranit nebo změnit přístupové údaje v softwaru Insight RS, které
byly odstraněny nebo změněny v nástroji HP SIM.
•
Forward service events to HP SIM (Přeposílat servisní události do nástroje HP SIM) –
zaškrtněte toto políčko, chcete-li přeposílat servisní události související se zařízeními
specifickými pro nástroj HP SIM do tohoto nástroje.
DŮLEŽITÉ: Pokud používáte nástroj HP SIM Adapter, zjišťujte zařízení raději v nástroji HP
SIM než v softwaru Insight RS, zařízení budou mezi těmito zařízeními synchronizována.
8.
Zaškrtněte políčko Perform Manual Device Synchronization (Provést ruční synchronizaci
zařízení), pokud potřebujete ručně synchronizovat zařízení.
V zájmu správné synchronizace informací mezi nástrojem HP SIM a softwarem Insight RS
musí být zařízení, které chcete přidat nebo aktualizovat, úspěšně zjištěno a identifikováno
nástrojem HP SIM se správnými přístupovými údaji a informacemi o systému.
Více informací o zjišťování a identifikaci zařízení naleznete v příručce HP Systems Insight
Manager User Guide (Uživatelská příručka nástroje HP Systems Insight Manager).
Po zaškrtnutí políčka Perform Manual Device Synchronization (Provést ruční synchronizaci
zařízení) se zobrazí další možnosti.
9.
Zvolte z následujících možností:
•
Include Credentials (Zahrnout přístupové údaje) – zaškrtněte toto políčko, chcete-li přenést
změny přístupových údajů protokolu z nástroje HP SIM do softwaru Insight RS.
•
All devices from HP SIM (Všechna zařízení z nástroje HP SIM) – vyberte tuto možnost,
chcete-li přenést všechny změny zařízení provedené v nástroji HP SIM do softwaru Insight
RS.
•
Single device from HP SIM (Jedno zařízení z nástroje HP SIM) – vyberte tuto možnost,
chcete-li přenést změny určeného zařízení provedené v nástroji HP SIM do softwaru
Insight RS. Přidejte adresu IP/FQDN zařízení, které chcete synchronizovat se softwarem
HP SIM.
10. Klikněte na možnost Save Adapter Settings (Uložit nastavení nástroje Adapter).
Software Insight RS uloží konfiguraci nástroje HP SIM Adapter. U názvu nástroje HP SIM
Adapter se zobrazí označení jeho aktivace (Enabled) (Aktivováno).
Konfigurace protokolu RIBCL (pouze servery ProLiant Gen8)
19
5 Registrace serveru ProLiant Gen8 pro software Insight
Remote Support prostřednictvím webového rozhraní iLO
Tato kapitola obsahuje pokyny k využití nástroje iLO při registraci a zrušení registrace serveru
ProLiant Gen8 pro software Insight Remote Support.
TIP: Tento dokument popisuje proces postupné registrace jednotlivých serverů. K hromadné
registraci a rušení registrací systémů nástroje iLO můžete použít skripty RIBCL. Další informace
naleznete v dokumentu Průvodce ke skriptování a příkazové řádce nástroje HP iLO 4.
Podmínky
Před registrací ověřte splnění následujících předpokladů:
•
Je nainstalován firmware iLO verze 1.10 nebo vyšší.
Další informace o instalaci aktualizace firmwaru naleznete v příručce HP iLO 4 User Guide
(Uživatelská příručka nástroje HP iLO 4).
•
Časové pásmo nástroje iLO je nastaveno.
Pokud není nastavena časová zóna, jsou podrobnosti servisních událostí a sběrů dat uvedeny
v konzoli softwaru Insight RS s posunem proti času GMT.
Pokyny naleznete v části „Nastavení serveru ProLiant Gen8 k registraci prostřednictvím softwaru
iLO“ (strana 8) .
•
Přístupové údaje protokolu RIBCL pro server ProLiant Gen8 jsou konfigurovány v konzoli
softwaru Insight RS.
Další informace o přístupových údajích protokolu RIBCL jsou uvedeny v části “Konfigurace
protokolu RIBCL (pouze servery ProLiant Gen8)” (strana 17).
•
Na hostitelském zařízení Insight RS musí být nainstalován a nakonfigurován software Insight
RS ve verzi 7.0.5 nebo vyšší.
Pokud chcete využít vestavěných funkcí softwaru Insight RS na serverech ProLiant Gen8, musí
být spuštěn software Insight RS ve verzi 7.0.5 nebo novější.
•
Volitelně: Je nainstalována služba AMS a operační systém je spuštěn na serveru ProLiant
Gen8, který chcete registrovat.
Více informací o službě AMS najdete v části „Použití služby Agentless Management Service“
(strana 44).
Pokud nenainstalujete službu AMS, bude server v softwaru Insight RS označený sériovým
číslem namísto hostitelského názvu nebo IP adresy.
•
Je nainstalován ovladač rozhraní kanálů nástroje iLO 3/4 pro servery HP ProLiant.
•
Na stránce Administration→Management webového rozhraní iLO je nastavena možnost
Agentless Management (Správa bez agentů).
Další informace naleznete v části „Nastavení serveru ProLiant Gen8 k registraci prostřednictvím
softwaru Insight Remote Support“ (strana 8).
Registrace vzdálené podpory Insight Remote Support
Pomocí následujícího postupu zaregistrujete server ProLiant Gen8 pro software Insight Remote
Support.
20
Registrace serveru ProLiant Gen8 pro software Insight Remote Support prostřednictvím webového rozhraní iLO
Chcete-li upravit nastavení vzdálené podpory iLO Remote Support, musíte mít oprávnění Configure
iLO Settings (Konfigurace nastavení iLO).
1. Ověřte, že systém splňuje požadavky pro použití se softwarem Insight Remote Support.
Další informace naleznete v části „Podmínky“ (strana 20).
2.
3.
Přihlaste se do webového rozhraní nástroje iLO (https://<název hostitele nebo adresa IP
nástroje iLO>).
Přejděte na stránku Remote Support →Registration , jak je zobrazeno zde: Obrázek 2
(strana 21) .
Obrázek 2 Stránka Registration (Registrace) softwaru Insight Remote Support
4.
Zadejte název hostitele nebo adresu IP a číslo portu hostitelského zařízení softwaru Insight
RS.
Výchozí port je 7906.
5.
Klepněte na možnost Register (Registrovat).
Registrací souhlasíte se zasíláním dat zadaných při registraci, servisních událostí, konfigurací
a dat technologie Active Health společnosti HP.
Informace o typech shromažďovaných dat naleznete v příručce HP iLO 4 User Guide
(Uživatelská příručka nástroje HP iLO 4). Veškerá shromážděná data zaslaná společnosti HP
budou zpracována v souladu se zásadami ochrany osobních údajů HP.
Zásady ochrany osobních údajů HP naleznete na následující webové stránce: http://
www.hp.com/go/privacy.
Zobrazí se zpráva podobná té následující:
Úsp šn zaregistrováno! Hostující server služby Insight Remote
Support: <cms.mojespolecnost.com:port>
kde <cms.mojespolecnost.com:port> je název hostitele nebo adresa IP a číslo portu
hostitelského zařízení softwaru Insight RS.
Zrušení registrace vzdálené podpory Insight Remote Support
Ke zrušení registrace vzdálené podpory Insight Remote Support je nutné použít konzoli softwaru
Insight RS.
1. Přihlaste se do konzole softwaru Insight RS.
Zrušení registrace vzdálené podpory Insight Remote Support
21
2.
Proveďte jeden z následujících postupů:
•
Pokud chcete dočasně přerušit monitorování serveru ProLiant Gen8, vyberte server na
kartě Devices→Device Summary v konzoli HP Insight RS a vyberte možnost
ACTIONS→DISABLE SELECTED.
•
Chcete-li trvale přestat sledovat server ProLiant Gen8, odstraňte server z konzole softwaru
Insight RS. Pokud chcete server odstranit, vyberte ho na kartě Device Summary (Souhrn
zařízení) a vyberte možnost ACTIONS→DELETE SELECTED.
POZNÁMKA: Zrušením registrace přímo z webového rozhraní iLO provedete stejnou akci jako
dočasným zákazem systému v konzoli Insight RS.
22
Registrace serveru ProLiant Gen8 pro software Insight Remote Support prostřednictvím webového rozhraní iLO
6 Registrace serveru ProLiant Gen8 pro software Insight
Remote Support prostřednictvím softwaru Intelligent
Provisioning
Tato kapitola obsahuje pokyny k využití softwaru Intelligent Provisioning při registraci a zrušení
registrace serveru ProLiant Gen8 pro software Insight Remote Support.
Podmínky
Před registrací ověřte splnění následujících předpokladů:
•
Je nainstalován software Intelligent Provisioning verze 1.20 nebo vyšší.
Informace o aktualizaci softwaru Intelligent Provisioning naleznete v dokumentu Uživatelská
příručka softwaru HP Intelligent Provisioning.
•
Nástroj iLO je konfigurován následovně:
◦
Je nainstalován firmware iLO verze 1.10 nebo vyšší.
◦
Na stránce Administration→Management webového rozhraní iLO je nastavena možnost
Agentless Management (Správa bez agentů).
◦
Časové pásmo nástroje iLO je nastaveno.
Pokud není nastavena časová zóna, jsou podrobnosti servisních událostí a sběrů dat
uvedeny v konzoli softwaru Insight RS s posunem proti času GMT.
Pokyny naleznete v části „Nastavení serveru ProLiant Gen8 k registraci prostřednictvím softwaru
Intelligent Provisioning“ (strana 9).
•
Na hostitelském zařízení Insight RS musí být nainstalován a nakonfigurován software Insight
RS ve verzi 7.0.5 nebo vyšší.
Pokud chcete využít vestavěných funkcí softwaru Insight RS na serverech ProLiant Gen8, musí
být spuštěn software Insight RS ve verzi 7.0.5 nebo novější.
•
Přístupové údaje protokolu RIBCL pro server ProLiant Gen8 jsou konfigurovány v konzoli
softwaru Insight RS.
Další informace o přístupových údajích protokolu RIBCL jsou uvedeny v části „Konfigurace
protokolu RIBCL (pouze servery ProLiant Gen8)“ (strana 17).
Registrace vzdálené podpory Insight Remote Support
Software HP Insight Remote Support umožňuje sofistikovanou diagnostiku událostí a automatické
zabezpečené oznámení hardwarových událostí společnosti HP. Tato oznámení předcházejí
prodlevám a umožňují rychlejší vyřešení problémů.
Registrace vzdálené podpory Insight Remote Support
Pomocí následujícího postupu zaregistrujete server ProLiant Gen8 pro software Insight Remote
Support.
1. Ověřte, že systém splňuje požadavky pro použití se softwarem Insight Remote Support.
Další informace naleznete v části „Podmínky“ (strana 23).
2.
Spusťte úvodní úlohy konfigurace a registrace softwaru Intelligent Provisioning nebo přejděte
na stránku Perform Maintenance (Provést údržbu) a vyberte možnost HP Insight Remote Support.
Zobrazí se registrační stránka, jak je zobrazeno zde: Obrázek 3 (strana 24) .
Podmínky
23
Obrázek 3 Registrační stránka nástroje Intelligent Provisioning softwaru Insight Remote Support
3.
Vyberte možnost Connect this server to an HP Insight Remote Support Hosting Device (Připojit
tento server k hostitelskému zařízení softwaru HP Insight Remote Support).
Stránka zobrazí aktuální seznam možností registrace.
4.
Zadejte název hostitele nebo adresu IP a číslo portu hostitelského zařízení softwaru Insight
RS.
Výchozí port je 7906.
5.
Klepněte na možnost Register (Registrovat).
Registrací souhlasíte se zasíláním dat zadaných při registraci, servisních událostí, konfigurací
a dat technologie Active Health společnosti HP.
Informace o typech shromažďovaných dat naleznete v příručce HP Intelligent Provisioning
User Guide (Uživatelská příručka nástroje HP Intelligent Provisioning). Veškerá shromážděná
data zaslaná společnosti HP budou zpracována v souladu se Zásadami ochrany osobních
údajů HP.
Zásady ochrany osobních údajů HP naleznete na následující webové stránce: http://
www.hp.com/go/privacy.
Zobrazí se zpráva podobná té následující:
Úsp šn zaregistrováno! Hostující server služby Insight Remote
Support: <cms.mojespolecnost.com>
kde <cms.mojespolecnost.com:port> je název hostitele nebo adresa IP hostitelského
zařízení softwaru Insight RS.
6.
24
Kliknutím na šipku vpravo Continue (Pokračovat) přejděte na domovskou stránku softwaru
Intelligent Provisioning.
Registrace serveru ProLiant Gen8 pro software Insight Remote Support prostřednictvím softwaru Intelligent Provisioning
7.
Správnost provozu softwaru Insight Remote Support ověříte kontrolou následujících bodů:
•
Volitelně: Nástroj AMS je nainstalován na registrovaném serveru ProLiant Gen8 a
operační systém serveru běží.
Nástroj AMS je instalován automaticky, pokud zvolíte způsob instalace softwaru Intelligent
Provisioning Recommended (Doporučeno).
Pokud nenainstalujete službu AMS, bude server v softwaru Insight RS označený sériovým
číslem namísto hostitelského názvu nebo IP adresy.
Více informací o službě AMS najdete v části „Použití služby Agentless Management
Service“ (strana 44).
•
Je nainstalován ovladač rozhraní kanálů nástroje iLO 3/4 pro servery HP ProLiant.
Nástroj AMS je instalován automaticky, pokud zvolíte jako způsob instalace softwaru
Intelligent Provisioning hodnotu Recommended (Doporučeno).
Další informace naleznete v příručce HP iLO 4 User Guide (Uživatelská příručka nástroje
HP iLO 4).
•
Pokud v síti používáte server proxy, ověřte správnost nastavení na stránce Intelligent
Provisioning Preferences (Předvolby softwaru Intelligent Provisioning).
Registrace softwaru Insight Remote Support po úvodních úlohách konfigurace a
registrace
Pokud nemáte hostitelské zařízení Insight RS nebo chcete zaregistrovat tento server pro software
Insight Remote Support až po úvodních úlohách konfigurace a registrace:
1. Vyberte možnost Register Later (Registrovat později).
2. Klikněte na šipku vpravo Continue (Pokračovat).
Jakmile jste připraveni provést registraci tohoto serveru pro software Insight Remote Support,
přejděte na obrazovku Perform Maintenance (Provést údržbu) a vyberte možnost HP Insight
Remote Support.
Pokyny k registraci naleznete v části „Registrace vzdálené podpory Insight Remote Support“
(strana 23).
Zrušení registrace vzdálené podpory Insight Remote Support
Ke zrušení registrace vzdálené podpory Insight Remote Support je nutné použít konzoli softwaru
Insight RS.
1. Přihlaste se do konzole softwaru Insight RS.
2. Proveďte jeden z následujících postupů:
•
Pokud chcete dočasně přerušit monitorování serveru ProLiant Gen8, vyberte server na
kartě Devices→Device Summary v konzoli HP Insight RS a vyberte možnost
ACTIONS→DISABLE SELECTED.
•
Chcete-li trvale přestat sledovat server ProLiant Gen8, odstraňte server z konzole softwaru
Insight RS. Pokud chcete server odstranit, vyberte ho na kartě Device Summary (Souhrn
zařízení) a vyberte možnost ACTIONS→DELETE SELECTED.
POZNÁMKA: Zrušením registrace přímo ze softwaru Intelligent Provisioning provedete stejnou
akci jako dočasným zákazem systému v konzoli Insight RS.
Zrušení registrace vzdálené podpory Insight Remote Support
25
7 Registrace skříně BladeSystem c-Class pro software Insight
Remote Support
Tato kapitola obsahuje pokyny k využití nástroje Onboard Administrator při registraci a zrušení
registrace skříně BladeSystem c-Class pro software Insight Remote Support.
Konfigurací skříně BladeSystem c-Class umožníte sledování skříně pomocí softwaru Insight Remote
Support. Servery blade nainstalované ve skříni BladeSystem c-Class musíte ke sledování pomocí
softwaru Insight Remote Support nakonfigurovat samostatně. Informace o konfiguraci serverů blade
pro software Insight Remote Support naleznete v dokumentu Průvodce konfigurací monitorovaných
zařízení HP Insight Remote Support.
Podmínky
Před registrací ověřte splnění následujících předpokladů:
•
Je nainstalován firmware OA verze 3.60 nebo vyšší.
•
V případě konfigurací s primární a záložní instalací softwaru OA ověřte, že je v obou
případech použita verze firmwaru 3.60 nebo vyšší.
•
Na hostitelském zařízení Insight RS musí být nainstalován a nakonfigurován software Insight
RS ve verzi 7.0.5 nebo vyšší.
Pokud chcete využít vestavěných funkcí softwaru Insight RS na skříních BladeSystem c-Class,
musí být spuštěn software Insight RS ve verzi 7.0.5 nebo novější.
Registrace vzdálené podpory Insight Remote Support
Pomocí následujícího postupu zaregistrujete skříň BladeSystem c-Class pro software Insight Remote
Support.
1. Ověřte, že systém splňuje požadavky pro použití se softwarem Insight Remote Support.
Další informace naleznete v části „Podmínky“ (strana 26).
2.
3.
4.
Přihlaste se do webového rozhraní nástroje OA (https://<název hostitele nebo adresa IP
nástroje OA>).
Přejděte na stránku Enclosure Information→Enclosure Settings →Remote Support .
Zadejte název hostitele nebo adresu IP a číslo portu hostitelského zařízení softwaru Insight
RS.
Výchozí port je 7906.
5.
Klepněte na možnost Register (Registrovat).
Zobrazí se následující zpráva:
Device successfully registered (Za ízení bylo úsp šn registrováno).
Zrušení registrace vzdálené podpory Insight Remote Support
Pomocí následujícího postupu zrušíte registraci skříně BladeSystem c-Class pro software Insight
Remote Support.
Platí následující:
26
•
Zákazem nebo odstraněním záznamu skříně v konzoli Insight RS nezrušíte registraci skříně
v nástroji OA. Ke zrušení registrace skříně v softwaru Insight Remote Support je třeba použít
nástroj OA, pokud chcete z nástroje OA odstranit záznam skříně.
•
Zrušením registrace skříně pomocí nástroje OA dočasně přerušíte sledování skříně, ale skříň
bude stále uvedena v konzoli Insight RS. Pokud chcete sledování obnovit, zaregistrujte skříň
pomocí nástroje OA znovu.
Registrace skříně BladeSystem c-Class pro software Insight Remote Support
Přerušení sledování skříně c-Class.
1. Přihlaste se do webového rozhraní nástroje OA (https://<název hostitele nebo adresa IP
nástroje OA>).
2. Přejděte na stránku Enclosure Information→Enclosure Settings →Remote Support .
3. Klikněte na tlačítko Unregister (Zrušit registraci).
Zobrazí se následující zpráva:
Are you sure you want to un-register and disable HP Insight Remote
Support? (Opravdu chcete zrušit registraci a zakázat software HP
Insight Remote Support?)
4.
Klepněte na tlačítko OK.
Zobrazí se následující zpráva:
Un-registration in progress. (Probíhá zrušení registrace.) Please
wait... ( ekejte prosím…)
Po dokončení procesu zrušení registrace zobrazí stránka Remote Support (Vzdálená podpora)
následující zprávu:
The enclosure is not registered. (Sk í není registrována.)
5.
Volitelně: Pokud chcete trvale zastavit sledování skříně, odstraňte po zrušení registrace pomocí
nástroje OA skříň z konzole Insight RS.
Pokud chcete skříň odstranit z konzole Insight RS, vyberte ji na kartě Devices→Device Summary
(Souhrn zařízení) a vyberte možnost ACTIONS→DELETE SELECTED.
Zrušení registrace vzdálené podpory Insight Remote Support
27
8 Ověření konfigurace softwaru Insight Remote Support
Konfiguraci softwaru Insight Remote Support ověřte provedením následujících postupů:
•
„Odeslání testovací servisní události“ (strana 28)
•
„Odeslání informací o sběru dat“ (strana 31)
•
„Odesílání informací technologie Active Health (pouze servery ProLiant Gen8) “ (strana 33)
Odeslání testovací servisní události
Můžete odeslat testovací událost, a ověřit tak správnost konfigurace softwaru Insight Remote
Support. Postup závisí na softwaru, který použijete ke spuštění testu.
•
„Odeslání testovací servisní události pomocí nástroje iLO “ (strana 28)
•
„Odeslání testovací servisní události pomocí nástroje OA“ (strana 29)
Odeslání testovací servisní události pomocí nástroje iLO
1.
2.
Přihlaste se do webového rozhraní nástroje iLO (https://<název hostitele nebo adresa IP
nástroje iLO>).
Přejděte na stránku Remote Support →Service Events , jak je zobrazeno zde: Obrázek 4 (strana
28) .
Obrázek 4 Stránka iLO Service Events (Servisní události nástroje iLO)
3.
Klepněte na tlačítko Send Test Event (Odeslat testovací událost).
Zobrazí se následující zpráva:
Are you sure you want to send a test event? (Opravdu chcete odeslat
testovací událost?)
4.
Klepněte na tlačítko OK.
Zobrazí se následující zprávy:
28
Ověření konfigurace softwaru Insight Remote Support
Test Service Event Transmission initiated (P enos testovací servisní
události byl zahájen.)
Service Event transmission in progress (Probíhá přenos servisní události).
Po dokončení přenosu je testovací událost uvedena v protokolu servisních událostí, v konzoli
softwaru Insight RS a v nástroji Insight Online.
Pokud je test úspěšný, v části Submit Status (Stav předání) protokolu servisních událostí se
zobrazí text No Error (Bez chyby).
Sloupec Time Generated (Čas vytvoření) v protokolu servisních událostí zobrazuje datum a
čas na základě časového pásma konfigurovaného v nástroji iLO.
5.
V konzoli softwaru Insight RS ověřte, zda je zobrazena servisní událost.
Pokyny naleznete v části „Zobrazení testovací události pomocí konzole softwaru Insight RS“
(strana 30).
6.
Pomocí softwaru Insight Online ověřte, zda je zobrazena testovací událost.
Pokyny naleznete v části „Zobrazení testovací události pomocí softwaru Insight Online“ (strana
30).
Odeslání testovací servisní události pomocí nástroje OA
1.
2.
Přihlaste se do webového rozhraní nástroje OA (https://<název hostitele nebo adresa IP
nástroje OA>).
Přejděte na stránku Enclosure Settings→Remote Support→Service Events, jak je zobrazeno
zde: Obrázek 5 (strana 29).
Obrázek 5 Stránka OA Service Events (Servisní události nástroje OA)
3.
Klepněte na tlačítko Send Test Event (Odeslat testovací událost).
Zobrazí se následující zprávy:
In progress, please wait. (Probíhá zpracování, ekejte.)
Manual service event test completed successfully. (Ru ní zkouška
servisních událostí úsp šn dokon ena.)
Po dokončení přenosu je testovací událost uvedena v protokolu servisních událostí, v konzoli
softwaru Insight RS a v nástroji Insight Online.
Odeslání testovací servisní události
29
Sloupec Time Generated (Čas vytvoření) v protokolu servisních událostí zobrazuje datum a
čas založený konfigurovaném časovém pásmu skříně.
4.
V konzoli softwaru Insight RS ověřte, zda je zobrazena servisní událost.
Pokyny naleznete v části „Zobrazení testovací události pomocí konzole softwaru Insight RS“
(strana 30).
5.
Pomocí softwaru Insight Online ověřte, zda je zobrazena testovací událost.
Pokyny naleznete v části „Zobrazení testovací události pomocí softwaru Insight Online“ (strana
30).
Zobrazení testovací události pomocí konzole softwaru Insight RS
1.
2.
3.
4.
Přihlaste se do konzole softwaru Insight RS (https://<adresa IP hostitelského zařízení softwaru
Insight RS>:7906).
Přejděte na stránku Devices (Zařízení).
Vyhledejte server nebo skříň, s kterými pracujete, a klepněte na název zařízení.
Klepněte na kartu Service Events (Servisní události).
Zobrazí se seznam servisních událostí, jak je zobrazeno zde: Obrázek 6 (strana 30)
Obrázek 6 Karta Servisní události softwaru Insight RS
Software Insight RS převádí hodnotu servisní události Time Generated (Čas vytvoření) nástroje
iLO nebo OA na časové pásmo prohlížeče, který je použit k přístupu ke konzoli softwaru
Insight RS.
Testovací události jsou společností HP automaticky uzavřeny, jelikož není vyžadována žádná
další akce.
Zobrazení testovací události pomocí softwaru Insight Online
1.
2.
Přihlaste se k webu střediska podpory HP (http://www.hp.com/go/hpsc)
Klikněte na možnost Service Events (Servisní události), chcete-li zobrazit přehled
zaznamenaných servisních událostí.
Otevře se stránka All service events (Všechny servisní události).
Portál Insight Online převádí hodnotu servisní události nástroje iLO nebo OA Time Generated
(Čas vytvoření) na časové pásmo UTC.
3.
Změnou zobrazení z možnosti Active (Aktivní) na možnosti Closed (Zavřené) zobrazíte testovací
událost odeslanou v postupu „Odeslání testovací servisní události“ (strana 28).
Testovací události jsou společností HP automaticky uzavřeny, jelikož není vyžadována žádná
další akce.
Okno přejde do režimu zobrazení zavřených událostí, jak je zobrazeno zde:
Obrázek 7 (strana 31).
30
Ověření konfigurace softwaru Insight Remote Support
Obrázek 7 Zobrazení servisních událostí
Odeslání informací o sběru dat
Můžete testovat funkčnost odesílání sběru dat a ověřit tak správnost konfigurace softwaru Insight
Remote Support. Postup závisí na softwaru, který použijete ke spuštění testu.
•
„Odeslání informací o sběru dat pomocí nástroje iLO “ (strana 31)
•
„Odeslání informací o sběru dat pomocí nástroje OA“ (strana 32)
Odeslání informací o sběru dat pomocí nástroje iLO
Software Insight RS provádí sběr dat z nástroje iLO a získané informace o konfiguraci serveru
odesílá společnosti HP k analýze a proaktivním servisním zákrokům v souladu se zárukou a
existujícími smlouvami o servisních zákrocích. Frekvence přenosu dat je konfigurována pomocí
uživatelského rozhraní softwaru Insight RS na hostitelském zařízení Insight RS. Informace o
konfiguraci rozvrhu sběru dat naleznete v elektronické nápovědě softwaru HP Insight RS.
Část Data Collection Information (Informace o sběru dat) obsahuje následující údaje:
•
Last Data Collection Transmission (Poslední přenos sběru dat) – Datum a čas posledního sběru
dat.
•
Last Data Collection Status (Stav posledního sběru dat) – Stav posledního přenosu sběru dat.
Pomocí následujícího postupu odešlete okamžitě informaci o sběru dat a ověříte správnost
konfigurace softwaru Insight Remote Support.
1. Přihlaste se do webového rozhraní nástroje iLO (https://<název hostitele nebo adresa IP
nástroje iLO>).
2. Přejděte na stránku Remote Support →Data Collections , jak je zobrazeno zde: Obrázek 8
(strana 31) .
Obrázek 8 Stránka Sběr dat nástroje iLO
Odeslání informací o sběru dat
31
3.
Klepněte na možnost Send Data Collection (Odeslat sběr dat).
K provedení této akce musíte mít oprávnění Configure iLO Settings.
Zobrazí se následující zpráva:
Are you sure you want to send a Data Collection? (Opravdu chcete
odeslat sb r dat?)
4.
Klepněte na tlačítko OK.
Zobrazí se následující zprávy:
Data Collection Transmission initiated. (Byl zahájen p enos sb ru
dat.)
Data Collection Transmission in progress. (Probíhá p enos sb ru
dat.)
Po dokončení přenosu jsou aktualizovány hodnoty polí Last Data Collection Transmission
(Poslední přenos sběru dat) a Last Data Collection Status (Stav posledního sběru dat). Datum
a čas jsou založeny na konfigurovaném časovém pásmu nástroje iLO.
5.
V konzoli softwaru Insight RS ověřte, zda je zobrazena informace o sběru dat.
Pokyny naleznete v části „Zobrazení informací o sběru dat v konzoli softwaru Insight RS“
(strana 34).
Odeslání informací o sběru dat pomocí nástroje OA
Software Insight RS provádí sběr dat z nástroje OA a získané informace o konfiguraci skříně
odesílá společnosti HP k analýze a proaktivním servisním zákrokům v souladu se zárukou a
existujícími smlouvami o servisních zákrocích. Frekvence přenosu dat je konfigurována pomocí
uživatelského rozhraní softwaru Insight RS na hostitelském zařízení Insight RS. Informace o
konfiguraci rozvrhu sběru dat naleznete v elektronické nápovědě softwaru HP Insight RS.
Část Data Collection Information (Informace o sběru dat) obsahuje následující údaje:
•
Last Data Collection Transmission (Poslední přenos sběru dat) – Datum a čas posledního
odeslání sběru dat společnosti HP.
•
Last Data Collection Status (Stav posledního sběru dat) – Stav posledního přenosu sběru dat.
Pomocí následujícího postupu odešlete okamžitě informaci o sběru dat a ověříte správnost
konfigurace softwaru Insight Remote Support.
1. Přihlaste se do webového rozhraní nástroje OA (https://<název hostitele nebo adresa IP
nástroje OA>).
2. Přejděte na stránku Enclosure Settings→Remote Support→Data Collections , jak je zobrazeno
zde: Obrázek 9 (strana 33) .
32
Ověření konfigurace softwaru Insight Remote Support
Obrázek 9 Stránka Sběr dat nástroje OA
3.
Klepněte na možnost Send Data Collection (Odeslat sběr dat).
Po dokončení přenosu se zobrazí následující zpráva:
Manual data collection completed successfully. (Ru ní p enos dat
úsp šn dokon en.)
Aktualizují se datum a čas události Last Data Collection Transmission (Poslední přenos sběru
dat). Datum a čas jsou založeny na konfigurovaném časovém pásmu skříně.
4.
V konzoli softwaru Insight RS ověřte, zda je zobrazena informace o sběru dat.
Pokyny naleznete v části „Zobrazení informací o sběru dat v konzoli softwaru Insight RS“
(strana 34).
Odesílání informací technologie Active Health (pouze servery ProLiant
Gen8)
Software Insight RS shromažďuje data nástroje iLO a odesílá informace o stavu, konfiguraci a
telemetrii běhu serveru společnosti HP. Tato informace je použita pro řešení problémů a analýzu
kvality s uzavřenou smyčkou. Frekvence přenosu dat je konfigurována pomocí uživatelského
rozhraní softwaru Insight RS na hostitelském zařízení Insight RS. Informace o konfiguraci rozvrhu
sběru dat naleznete v elektronické nápovědě softwaru HP Insight RS.
Informace technologie Active Health jsou shromažďovány pouze pro servery ProLiant Gen8; nejsou
shromažďovány pro skříně BladeSystem c-Class.
Část Active Health System Reporting Information (Informace přenosu technologie Active System)
obsahuje následující údaje:
•
Last Active Health System Reporting Transmission (Poslední přenos technologie Active Health)
– datum a čas posledního sběru dat.
•
Last Active Health System Reporting Status (Stav posledního přenosu technologie Active Health)
– stav posledního přenosu sběru dat.
Pomocí následujícího postupu odešlete okamžitě informaci technologie Active Health a ověříte
správnost konfigurace softwaru Insight Remote Support.
Odesílání informací technologie Active Health (pouze servery ProLiant Gen8)
33
1.
2.
3.
Přihlaste se do webového rozhraní nástroje iLO (https://<název hostitele nebo adresa IP
nástroje iLO>).
Přejděte na stránku Remote Support →Data Collections , jak je zobrazeno zde: Obrázek 8
(strana 31) .
Klepněte na možnost Send Active Health System Report (Odeslat hlášení technologie Active
Health).
K provedení této akce musíte mít oprávnění Configure iLO Settings.
Zobrazí se následující zpráva:
Are you sure you want to send an Active Health System report?
(Opravdu chcete odeslat hlášení technologie Active Health?)
4.
Klepněte na tlačítko OK.
Zobrazí se následující zprávy:
Active Health System Transmission initiated (P enos technologie
Active Health byl zahájen).
Active Health System Transmission in progress (Probíhá p enos
technologie Active Health).
Shromážděná data zahrnují informace technologie Active Health za posledních 7 dnů.
Po dokončení přenosu jsou aktualizovány hodnoty polí Last Active Health System Reporting
Transmission (Poslední přenos technologie Active Health) a Last Active Health System Reporting
Status (Stav posledního přenosu technologie Active Health). Datum a čas jsou založeny na
konfigurovaném časovém pásmu nástroje iLO.
5.
V konzoli softwaru Insight RS ověřte, zda je zobrazena informace technologie Active Health.
Pokyny naleznete v části „Zobrazení informací o sběru dat v konzoli softwaru Insight RS“
(strana 34).
Zobrazení informací o sběru dat v konzoli softwaru Insight RS
Pomocí tohoto postupu zobrazíte informace o konfiguraci serveru a aktivity sběru dat technologie
Active Health.
1. Přihlaste se do konzole softwaru Insight RS (https://<adresa IP nebo název FQDN hostitelského
zařízení softwaru Insight RS>:7906).
2. Přejděte na stránku Devices (Zařízení).
3. Vyhledejte server nebo skříň, s kterými pracujete, a klepněte na název zařízení.
4. Klikněte na kartu Collections (Sběry), jak je zobrazeno zde: Obrázek 10 (strana 34).
Obrázek 10 Karta Sběry softwaru Insight RS
Karta Collections (Sběry) používá pro informace o sběru dat a přenos technologie Active
Health následující termíny: Server Basic Configuration Collection (Sběr základní konfigurace
serveru) a Active Health Service Collection (Sběr služby Active Health).
Software Insight RS převádí hodnoty data a času přenosu nástroje iLO nebo OA na časové
pásmo prohlížeče, který je použit k přístupu ke konzoli softwaru Insight RS.
34
Ověření konfigurace softwaru Insight Remote Support
Všechny sběry dat jsou zobrazeny v kartě Collections (Sběry). Klepněte na značku plus nalevo
od ikony Result (Výsledek) a rozevřete záznam sběru dat. Chcete-li zobrazit doplňkové
informace nebo stáhnout soubory související se sběrem, klepněte na možnost More Details
(Více podrobností).
Zobrazení informací o sběru dat pomocí softwaru Insight Online
Stránka přehledu zařízení softwaru Insight Online zobrazuje časové razítko posledního přenosu
sběru dat nebo přenosu technologie Active Health (pouze servery ProLiant Gen8).
1. Přihlaste se k webu střediska podpory HP (http://www.hp.com/go/hpsc)
2. Přejděte na stránku Devices (Zařízení).
3. Klikněte na název zařízení.
Otevře se stránka Overview (Přehled) zařízení.
V části Configuration (Konfigurace) je uvedeno datum a čas posledního přenosu sběru dat
nebo přenosu technologie Active Health (pouze servery ProLiant Gen8), jak je zobrazeno
zde: Obrázek 11 (strana 35).
Obrázek 11 Časové razítko sběru dat softwaru Insight Online
Zobrazení informací o sběru dat pomocí softwaru Insight Online
35
9 Ověření konfigurace softwaru Insight RS
Přihlaste se do portálu Středisko podpory HP (http://www.hp.com/go/HPSC) pomocí svého ID
uživatele a hesla služby HP Passport.
•
Kliknutím na možnost Insight Online Prostředí My IT zobrazíte stránku Dashboard (Řídicí panel).
Řídicí panel integruje podporu a informace o produktu do jednoho přehledného zobrazení,
které umožňuje rychlou a efektivní správu prostředí IT.
•
Vyberte možnost Zařízení v hlavní nabídce a zobrazte tabulku zařízení, která zobrazuje
přehled jednotlivých zařízení a skupin zařízení vytvořených uživateli. Můžete přecházet
z jednotlivých zařízení a skupin k podrobnějším informacím o podpoře a konfiguraci produktů.
•
Vyberte server ProLiant Gen8 nebo skříň BladeSystem c-Class, chcete-li zobrazit stránku
Overview (Přehled) zařízení.
•
Klikněte na možnost CONFIGURATION (Konfigurace), chcete-li zobrazit podrobnosti konfigurace
serveru a sběru dat.
•
Klikněte na možnost SERVICE EVENTS (Servisní události), chcete-li zobrazit přehled
zaznamenaných servisních událostí.
•
Klikněte na možnost CASES (Případy), pokud chcete zobrazit případ podpory.
•
Klikněte na možnost CONTRACTS & WARRANTIES (Smlouvy a záruky), pokud chcete zobrazit
smlouvy podpory, balíčky HP Care Pack a záruky zařízení.
•
Vytvoření testovací sestavy:
1. Klepněte na ikonu Sestavy.
2. Klepněte na možnost Nová sestava.
3. Klikněte na typ sestavy, např. My Device Configuration Report (Sestava konfigurace
zařízení).
4. Upravte název sestavy a vyberte formát souboru (PDF nebo XLS).
5. Vyberte zařízení, které chcete zahrnout.
6. Volitelně: Pokud chcete tuto sestavu uložit jako šablonu, zaškrtněte políčko Save these
report options as a template (Uložit toto nastavení sestavy jako šablonu).
7. Volitelně: Zadejte e-mailovou adresu, pokud si chcete nechat zasílat e-mailová oznámení
o dokončení sestavy.
8. Klepněte na tlačítko Vytvořit sestavu.
9. Po vytvoření sestavy klepněte na možnost Vytvořené sestavy a klepněte na název sestavy.
POZNÁMKA: Více informací o použití portálu Insight Online naleznete v příručce HP Insight
Online Getting Started Guide (Příručka Začínáme s portálem HP Insight Online).
36
Ověření konfigurace softwaru Insight RS
10 Řešení problémů
Aktualizace firmwaru nástroje iLO nebyla dokončena
Problém: Aktualizace firmwaru nástroje iLO zůstává dokončena z 1 % a nepokračuje.
Doporučená akce: Resetujte nástroj iLO a opakujte aktualizaci firmwaru.
1. Nainstalujte nástroj HP Lights-Out Online Configuration Utility (HPONCFG) na server ProLiant
Gen8.
Tento nástroj lze stáhnout z následující webové stránky: http://www.hp.com/support/ilo4.
2.
3.
4.
Otevřete příkazové okno.
Přejděte do adresáře, který obsahuje soubor HPONCFG.
Zadejte následující příkaz:
•
Windows: hponcfg /reset
•
Linux: hponcfg -r
POZNÁMKA: Přístupové údaje nejsou vyžadovány, pokud používáte soubor HPONCFG
z operačního systému serveru.
5.
Opakujte pokus o aktualizaci firmwaru nástroje iLO.
TIP: Informace o použití nástroje HPONCFG naleznete v příručce HP iLO 4 Scripting and
Command Line Guide (Příručka skriptování a příkazového řádku HP iLO 4).
Informace o ostatních metodách, které můžete použít, naleznete v příručkách HP iLO 4 User Guide
(Uživatelská příručka HP iLO 4) a HP iLO 4 Scripting and Command Line Guide (Příručka skriptování
a příkazového řádku HP iLO 4).
Server identifikovaný v softwaru Insight RS sériovým číslem
Problém: Po zjištění serveru ProLiant Gen8 prostřednictvím nástroje iLO se může server identifikovat
sériovým číslem (označeným předponou S/N) ve sloupci System Name (Název systému) konzole
Insight RS.
Doporučená akce: Postupujte podle následujících pokynů:
1. Zkontrolujte splnění následujících podmínek:
•
Firmware nástroje iLO – je nainstalován firmware nástroje iLO verze 1.10 nebo vyšší.
•
Služba AMS – služba Agentless Management Service je aktivní a operační systém je
spuštěn.
•
Přístupové údaje RIBCL – přístupové údaje RIBCL pro server jsou zadány v konzoli softwaru
Insight RS a jsou spojeny se serverem ProLiant Gen8.
Pokud jste nezadali přístupové údaje RIBCL v konzoli softwaru Insight RS před registrací
serveru ProLiant Gen8 postupujte podle pokynů v části „Konfigurace protokolu RIBCL po
registraci serveru ProLiant Gen8 v softwaru Insight RS“ (strana 38).
2.
3.
Přihlaste se do konzole softwaru Insight RS.
Klikněte na sériové číslo ve sloupci System Name (Název systému) a klikněte na možnost
Discover Device (Zjistit zařízení).
Po opětovném zjištění zařízení je zobrazen název hostitele nebo adresa IP.
POZNÁMKA:
IP.
Konfigurace serveru DNS určuje, zda je zobrazen název hostitele nebo adresa
Aktualizace firmwaru nástroje iLO nebyla dokončena
37
Konfigurace protokolu RIBCL po registraci serveru ProLiant Gen8 v softwaru Insight
RS
Použijte následující postup, pokud nekonfigurujete protokol RIBCL před registrací serveru ProLiant
Gen8 v softwaru Insight Remote Support.
1. Přihlaste se do konzole softwaru Insight RS (https://<adresa IP nebo název FQDN hostitelského
zařízení softwaru Insight RS>:7906).
2. V hlavní nabídce vyberte možnost Devices (Zařízení), poté klikněte na název serveru ProLiant
Gen8 ve sloupci Device Name (Název zařízení).
3. Klepněte na kartu Credentials (Přístupové údaje).
4. Zaškrtnutím políčka Configure additional Protocols (Konfigurovat další protokoly) zobrazíte
seznam dostupných protokolů.
5. Vyberte možnost iLO Remote Insight Board Command Language Protocol (RIBCL).
6. Vyplňte povinná pole.
Zadejte uživatelské jméno a heslo účtu uživatele nástroje iLO na serveru ProLiant Gen8 nebo
vyberte pojmenované přístupové údaje.
7.
8.
9.
Klikněte na tlačítko Save Credential (Uložit přístupové údaje).
Klepněte na kartu Device (Zařízení).
V části Status klikněte na tlačítko Discover Device (Zjistit zařízení) a spusťte tak znovu zjišťování
zařízení.
Tento krok je vyžadován pro zajištění shromáždění kompletních informací o záruce, smlouvě
a zařízení.
Chyba SSL Bio během registrace softwaru Insight RS
Problém: Při pokusu o registraci serveru ProLiant Gen8 se softwarem Insight RS nastane následující
chyba: Chyba SSL Bio
Doporučená akce: Přejděte na stránku Information →Diagnostics webového rozhraní nástroje iLO
a klikněte na tlačítko Reset iLO (Resetovat iLO). Po dokončení resetu se přihlaste do webového
rozhraní nástroje iLO a opakujte postup registrace.
Kliknutí na tlačítko Reset iLO (Resetovat iLO) nezmění konfiguraci, ale ukončí všechna aktivní spojení
k nástroji iLO a dokončí všechny probíhající aktualizace firmwaru. Chcete-li resetovat nástroj iLO
pomocí této volby, musíte mít oprávnění Configure iLO Settings (Konfigurace nastavení iLO).
Záruka zařízení je v softwaru Insight RS uvedena nesprávně s vypršenou
platností
Problém: Zařízení s platnou zárukou je uvedeno v softwaru Insight RS s vypršenou platností záruky.
Doporučená akce 1: Ověřte, zda jste zadali platné informace na stránce Site Information (Informace
o serveru) v průvodci Insight RS Hosting Device Setup Wizard (Průvodce nastavením hostitelského
zařízení softwaru Insight RS).
Doporučená akce 2: Aktualizujte účet služby HP Passport tak, aby obsahoval zemi/region.
Po synchronizaci softwaru Insight RS s nástrojem HP SIM chybějí přístupové
údaje
Problém: Po synchronizaci softwaru Insight RS s nástrojem HP SIM chybějí přístupové údaje ke
sledovanému zařízení.
Doporučená akce: Ověřte, že jsou přístupové údaje na synchronizovaném zařízení platné. Ověřte,
zda nástroj HP SIM ověřil sadu přístupových údajů a zda pomocí poskytnutých přístupových údajů
úspěšně identifikoval zařízení. Více informací naleznete v příručce HP Systems Insight Manager
User Guide (Uživatelská příručka nástroje HP Systems Insight Manager).
38
Řešení problémů
Servisní události a sběry zobrazují nesprávnou časovou známku v konzoli
softwaru Insight RS
Při zobrazení servisních událostí a sběrů dat v konzoli softwaru Insight RS je každý čas převeden
do časového pásma nastaveného v prohlížeči. Tím je zajištěno, že uživatel vidí čas události ve
svém místním časovém pásmu.
Problém: Mezi časem události a dobou zpracování události jsou nesrovnalosti.
Doporučená akce: Zkontrolujte čas a časové pásmo sledovaného zařízení. Pokud je časové pásmo
nastaveno pomocí časového serveru nebo serveru DHCP, ověřte, že jsou správně připojeny a
nastaveny na správný čas..
Tento problém neovlivní efektivitu poskytování služeb společnosti HP ani autorizovaného obchodního
partnera společnosti HP, protože je jako reference pro účely poskytování služeb použit čas
hostitelského zařízení.
Při druhém zjištění stejného zařízení je v portálu Insight Online vytvořen
duplicitní záznam
Problém: Dva záznamy pro jedno zařízení mohou být vytvořeny v portálu HP Insight Online
v následujících případech:
Případ 1: Zařízení je částečně zjištěno pomocí softwaru Insight RS, je zjištěn operační systém a
informace o síti, ne však informace o sériovém nebo produktovém čísle. Při druhém zjištění je
zjištěna kompletní informace.
Případ 2: Zařízení má nastavené přesměrování zachytávání protokolu SNMP na hostitelské zařízení
a nebylo přitom před přijetím události zjištěno pomocí softwaru Insight RS.
Doporučená akce: Duplicitní záznamy nelze momentálně odstranit.
Chyba certifikátu při přístupu ke konzoli Insight RS
Problém: Při pokusu o přístup ke konzoli Insight RS z prohlížeče se zobrazí chyba certifikátu.
Doporučená akce: K vyřešení chyby použijte jeden z následujících způsobů.
Internet Explorer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Klepněte na odkaz Pokračovat na tento web (nedoporučujeme).
V panelu adresy klepněte na možnost Chyba certifikátu a klepněte na možnost Zobrazit
certifikáty.
V dialogovém okně certifikátu klepněte na tlačítko Instalovat certifikát.
V okně Průvodce importem certifikátu klepněte na tlačítko Další.
Vyberte možnost Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti.
Klepněte na tlačítko Procházet, vyberte možnost Důvěryhodné kořenové certifikační autority
a klepněte na tlačítko OK.
Klepněte na tlačítko Další a potom na tlačítko Dokončit.
V dialogovém okně Upozornění zabezpečení vyberte Ano, tím potvrdíte instalaci certifikátu.
Firefox
1.
2.
3.
Klepněte na odkaz I Understand the Risks (Rozumím rizikům) a při rozbalení sekce klepněte
na možnost Add Exception (Přidat výjimku).
V dialogovém okně Add Security Exception (Přidat bezpečnostní výjimku) zadejte do pole
umístění adresu https://<název hostitele hostitelského za ízení softwaru
Insight RS>:7906/.
Klepnutím na tlačítko Confirm Security Exception (Potvrdit bezpečnostní výjimku) vyřešíte
problém s bezpečnostním varováním.
Servisní události a sběry zobrazují nesprávnou časovou známku v konzoli softwaru Insight RS
39
Chrome
1.
2.
V zobrazeném varování prohlížeče Chrome klikněte na tlačítko Přesto pokračovat, poté klikněte
na symbol zámku s červeným X v liště nabídek a vyberte možnost Informace certifikátu.
V dialogovém okně Certifikát přejděte na kartu Podrobnosti a vyberte možnost Kopírovat do
souboru.
Objeví se průvodce Export certifikátu.
3.
4.
Postupujte podle pokynů průvodce a uložte certifikát. Po dokončení zavřete dialogové okno
Certifikát kliknutím na tlačítko OK.
Pomocí konzoly Microsoft Management Console importujte certifikát jako důvěryhodný kořenový
certifikát:
a. V nabídce Start vyberte možnost Spustit, napište MMC a klikněte na tlačítko OK.
Otevře se prázdná konzole Microsoft Management Console.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
V konzoli vyberte možnosti Soubor→Přidat nebo odebrat modul snap-in.
V panelu Moduly snap-in k dispozici vyberte možnost Certifikáty a klikněte na tlačítko
Přidat.
V dialogovém okně Modul snap-in Certifikáty vyberte, jak chcete certifikáty spravovat,
a klikněte na tlačítka Dokončit a OK.
V levé nabídce vyberte možnost Důvěryhodné kořenové certifikační autority. V panelu
Typ objektu klikněte pravým tlačítkem na možnost Certifikáty a vyberte možnosti Všechny
úkoly+Importovat.
V průvodci importem certifikátu importujte uložený certifikát. Certifikát umístěte do úložiště
Důvěryhodné kořenové certifikační autority.
Klikněte na tlačítko Dokončit.
Chyba certifikátu při přístupu k webovému rozhraní nástroje iLO
Problém: Při pokusu o přístup k webovému rozhraní nástroje iLO z prohlížeče se zobrazí chyba
certifikátu.
Doporučená akce: K vyřešení chyby použijte jeden z následujících způsobů.
Internet Explorer
1.
2.
3.
4.
5.
40
Klepněte na odkaz Pokračovat na tento web (nedoporučujeme).
Přihlaste se do webového rozhraní nástroje iLO.
Přejděte na stránku Administration →Security →SSL Certificate .
Klepněte na tlačítko Customize Certificate (Přizpůsobit certifikát).
Do části Certificate Signing Request (CSR) Information (Informace o požadavku na podepsání
certifikátu (CSR)) zadejte tyto informace: Povinná pole jsou v uživatelském rozhraní označena
hvězdičkou (*).
•
Country (C) (Země) – dvoumístný kód země, který identifikuje zemi společnosti nebo
organizace, která vlastní tento podsystém iLO
•
State (ST) (Stát) – stát společnosti nebo organizace, která vlastní tento podsystém iLO
•
City or Locality (L) (Město nebo oblast) – město nebo oblast společnosti nebo organizace,
která vlastní tento podsystém iLO
•
Organization Name (O) (Název organizace) – název společnosti nebo organizace, která
vlastní tento podsystém iLO
•
Organizational Unit (OU) (Organizační jednotka) – jednotka uvnitř společnosti nebo
organizace, která vlastní tento podsystém iLO
•
Common Name (CN) (Běžný název) – název domény (FQDN) tohoto podsystému iLO
Řešení problémů
6.
Klepněte na tlačítko Generate CSR (Vytvořit požadavek na podepsání certifikátu).
Zobrazí se následující zpráva:
Podsystém iLO práv generuje požadavek na podepsání certifikátu
(CSR). M že to trvat p ibližn 10 minut nebo déle. Chcete-li zobrazit
požadavek CSR, vy kejte 10 minut nebo déle a klepn te znovu na
tla ítko Generate CSR (Vytvo it požadavek na podepsání certifikátu).
7.
Po 10 nebo více minutách klepněte na tlačítko Generate CSR (Vytvořit požadavek na podepsání
certifikátu).
V novém okně se zobrazí požadavek CSR.
8. Označte a zkopírujte text požadavek CSR.
9. Otevřete prohlížeč a přejděte k certifikačním autoritám (CA) třetích stran.
10. Následujte pokyny na obrazovce a předejte požadavek CSR certifikační autoritě (CA).
Certifikační autorita vygeneruje certifikát ve formátu PKCS #10.
11. Po obdržení certifikátu zajistěte následující:
•
Běžný název (CN) odpovídá názvu domény (FQDN) systému iLO. Ten je uveden jako
iLO Hostname (Název hostitele iLO) na straně Information →Overview .
•
Certifikát je generován jako certifikát X.509 s kódováním Base64 a je ve formátu RAW.
•
První a poslední řádky jsou zahrnuty v certifikátu.
12. Vraťte se na stranu Customize Certificate (Přizpůsobit certifikát) webového rozhraní nástroje
iLO.
13. Klepněte na tlačítko Import Certificate (Importovat certifikát).
Otevře se okno Import Certificate (Importovat certifikát).
14. Vložte certifikát do textového pole a klepněte na tlačítko Import (Importovat).
15. Restartujte nástroj iLO.
Firefox
1.
2.
3.
Klepněte na odkaz I Understand the Risks (Rozumím rizikům) a při rozbalení sekce klepněte
na možnost Add Exception (Přidat výjimku).
V dialogovém okně Add Security Exception (Přidat bezpečnostní výjimku) zadejte do pole
Location (Umístění) adresu https://<název hostitele nebo adresa IP nástroje
iLO .
Klepnutím na tlačítko Confirm Security Exception (Potvrdit bezpečnostní výjimku) vyřešíte
problém s bezpečnostním varováním.
Chyba certifikátu při přístupu k webovému rozhraní nástroje iLO
41
11 Podpora a další zdroje
Informace o podpoře společnosti HP
Společnost HP doporučuje řešit problémy pomocí dokumentace softwaru Insight Remote Support.
Dokumentace je navržena tak, aby vás úspěšně provedla instalací a konfigurací. Pokud však
budete potřebovat pro software Insight Remote Support další podporu, můžete využít asistence
prostřednictvím místních středisek Response Center společnosti HP. Kontaktní podrobnosti naleznete
na adrese http://www.hp.com/go/rstechsupport.
Informace o použití serverů HP ProLiant s komunitními a regionálními distribucemi systému Linux
najdete na webové stránce společnosti HP: http://www.hp.com/go/communitylinux.
Související dokumenty
•
HP Insight Remote Support Standard (Standard softwaru HP Insight Remote Support)
•
HP Insight Remote Support Quick Installation Guide (Průvodce rychlou instalací softwaru HP
Insight Remote Support)
•
HP Insight Remote Support Installation and Configuration Guide (Průvodce instalací a
konfigurací softwaru HP Insight Remote Support)
•
HP Insight Remote Support Monitored Devices Configuration Guide (Průvodce konfigurací
monitorovaných zařízení softwaru HP Insight Remote Support)
•
HP Insight Remote Support Security White Paper (Dokument White Paper zabezpečení softwaru
HP Insight Remote Support)
•
HP Insight Remote Support Upgrade Guide (Průvodce upgradem softwaru HP Insight Remote
Support)
•
HP Insight Online Getting Started Guide (Příručka Začínáme s portálem HP Insight Online)
•
HP Insight Online Reporting Guide (Průvodce hlášeními portálu HP Insight Online)
•
HP iLO 4 User Guide (Uživatelská příručka nástroje HP iLO 4)
•
HP iLO 4 Scripting and Command Line Guide (Příručka skriptování a příkazového řádku HP
iLO 4)
•
HP iLO 4 Release Notes (Poznámky k vydání nástroje HP iLO 4)
•
HP Service Pack for ProLiant User Guide (Uživatelská příručka balíčku HP Service Pack pro
servery ProLiant)
•
HP BladeSystem Onboard Administrator User Guide (Uživatelská příručka nástroje HP
BladeSystem Onboard Administrator)
•
HP BladeSystem Onboard Administrator Command Line Interface User Guide (Uživatelská
příručka rozhraní příkazového řádku nástroje HP BladeSystem Onboard Administrator)
•
HP Systems Insight Manager User Guide (Uživatelská příručka nástroje HP Systems Insight
Manager)
•
HP Intelligent Provisioning User Guide (Uživatelská příručka metody HP Intelligent Provisioning)
•
List k nastavení serveru HP ProLiant
Tyto dokumenty lze stáhnout z následujících webových stránek:
42
•
Knihovna informací o správě serveru HP ProLiant Gen8:http://www.hp.com/go/proliantgen8/
docs
•
Technologie správy HP iLO: http://www.hp.com/go/ilomgmtengine/docs
•
HP Insight Remote Support: http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs
Podpora a další zdroje
•
HP SPP http://www.hp.com/go/hpsum/documentation
•
Nástroj HP iLO 4: http://www.hp.com/go/ilo/docs
•
Nástroj HP Onboard Administrator: http://www.hp.com/go/oa
•
Nástroj HP SIM: http://www.hp.com/go/hpsim
•
Metoda HP Intelligent Provisioning: http://www.hp.com/go/intelligentprovisioning/docs
Související dokumenty
43
A Použití služby Agentless Management Service
Při použití nástroje iLO 3 nebo starších verzí využívala správa protokolu SNMP agenty softwaru
HP Insight Management běžící na operačním systému serveru. S nástrojem iLO 4 můžete použít
technologii Agentless Management nebo agenty Insight Management. Výchozím nastavením je
technologie Agentless Management.
Technologie iLO 4 Agentless Management využívá pro zvýšení bezpečnosti a stability
mimopásmovou komunikaci. Pomocí technologie Agentless Management jsou sledování stavu a
výstrahy vestavěny v systému a pracují od okamžiku prvního zapojení serveru. Tato funkce je
spuštěna na hardwaru iLO nezávisle na operačním systému a procesoru. V případě instalace
služby AMS jsou shromažďována další data operačního systému.
Srovnání informací poskytovaných technologií Agentless Management a agenty Insight Management
naleznete v části Tabulka 3 (strana 45). Při použití agentů Insight Management získává nástroj
iLO informace ze sloupců Agenty Insight Management a Agentless Management bez AMS.
44
Použití služby Agentless Management Service
Tabulka 3 Informace poskytované technologií Agentless Management a agenty Insight Management
Technologie Agentless
Management bez služby AMS
Technologie Agentless
Management se službou AMS
Agenty Insight Management
Součást
Stav serveru
• Ventilátory
• Ventilátory
• Ventilátory
• Teploty
• Teploty
• Teploty
• Zdroje napájení
• Zdroje napájení
• Zdroje napájení
• Paměť
• Paměť
• Paměť
• Procesor
• Procesor
• Procesor
• Řadič Smart Array
• Řadič Smart Array
• Řadič Smart Array
• Sledování disku SMART
• Sledování disku SMART
• Sledování disku SMART
• Interní pevné disky připojené
k řadiči Smart Array
• Interní pevné disky připojené
k řadiči Smart Array
• Interní pevné disky připojené
k řadiči Smart Array
• Adaptér HBA
• Adaptér HBA
Úložiště
• Technologie Fibre Channel a
iSCSI
• Páska
• Externí úložiště
Síťová karta
• Adresy MAC vestavěných
síťových adaptérů
• Adaptéry Standup a vestavěné • Adaptéry Standup a vestavěné
• Adresa MAC a IP
• Adresa MAC a IP
• Zachytávání příchozí /
odchozí aktivity linky
• Zachytávání příchozí / odchozí
aktivity linky
• Informace o agregaci
• Informace o síti VLAN
Jiný
• Data iLO
• Data iLO
• Data iLO
• Inventář firmwaru
• Inventář firmwaru
• Informace o operačním systému
(MIB hostitele)
• Informace o operačním
systému (MIB hostitele)
• Inventář ovladačů/služeb
• Data výkonnosti
• Konfigurovatelné prahové
hodnoty
• Události zapisované do
protokolu operačního systému
• Informace o clusteru
Záruční výstrahy před • Paměť
selháním
• Diskové jednotky (fyzické a
logické)
• Paměť
• Paměť
• Diskové jednotky (fyzické a
logické)
• Diskové jednotky (fyzické a
logické)
• Procesor
Ověření instalace AMS
Při ověřování instalace služby AMS postupujte podle následujících pokynů:
Ověření instalace služby AMS: Windows
Chcete-li ověřit, že je služba AMS na systému Windows aktivní:
1. Otevřete okno Ovládací panely systému Windows.
Pokud je přítomen ovládací panel služby Agentless Management, je služba AMS nainstalována.
2.
Otevřete ovládací panel služby Agentless Management.
Ověření instalace AMS
45
3.
Klepněte na kartu Service (Služba).
Pokud je služba AMS aktivní, zobrazí se následující zpráva:
Agentless Management Service (AMS) is enabled. (Služba AMS je
aktivní.)
Ověření instalace služby AMS: SUSE a Red Hat
Chcete-li ověřit, zda je služba AMS nainstalována na systému Linux, zadejte následující příkaz
(distribuce SuSE a Red Hat):
rpm –qi hp-ams
Chcete-li ověřit, zda je služba AMS spuštěna na systému Linux, zadejte následující příkaz (distribuce
SuSE a Red Hat):
service hp-ams status
Ověření instalace služby AMS: VMware
Chcete-li ověřit, že je služba AMS na systému VMware aktivní:
1. Přihlaste se k hostiteli systému VMware z klientu VMware vSphere.
2. Přejděte na kartu Inventory →Configuration →Health Status serveru.
3. Klepněte na znaménko plus (+) vedle Software Components (Softwarové součásti).
Je zobrazen seznam nainstalovaného softwaru. Součást AMS zahrnuje řetězec hp-ams.
POZNÁMKA:
ESX/ESXi.
46
Plný název součásti AMS se liší pro každou podporovanou verzi produktu
Použití služby Agentless Management Service
B Servisní události
Část Tabulka 4 (strana 47) uvádí seznam možných servisních událostí serverů ProLiant Gen8.
Tabulka 4 Typy servisních událostí serverů ProLiant
ID události
Popis
1
Servisní událost nespecifikovaný test
100
Servisní událost selhání ventilátoru
200
Servisní událost selhání zdroje napájení
300
Servisní událost selhání fyzické diskové jednotky
301
Událost selhání baterie akcelerátoru řadiče pole Smart
302
Událost změna stavu desky akcelerátoru řadiče pole Smart
303
Událost změna stavu řadiče pole Smart
400
Událost selhání nebo očekávané selhání paměťového modulu
47
Glosář
AMS
Agentless Management Service
CPQLOCFG
Konfigurační nástroj HP Lights-Out
DHCP
Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
FQDN
Plně kvalifikovaný název domény
HPONCFG
Online konfigurační nástroj technologie HP Lights-Out
nástroj HP SIM
HP Systems Insight Manager
nástroj iLO
Funkce Integrated Lights-Out
nástroj OA
Onboard Administrator
NTP
Protokol NTP (Network Time Protocol.)
RIBCL
Jazyk RIBCL (Remote Insight Board Command Language)
SLES
SUSE Linux Enterprise Server
SNMP
Protokol SNMP (Simple Network Management Protocol)
software Insight RS
Software spojený s konfigurací Insight Remote Support Central Connect.
SPP
Balíček HP Service Pack pro servery ProLiant
UTC
Funkce UTC (koordinovaný univerzální čas)
48
Glosář
Rejstřík
A
Agentless Management Service
instalace, 44
ověřování instalace, 45
D
dokumentace, 42
H
hostitelské zařízení
nastavení, 14
průvodce instalací, 15
HPONCFG, 37
CH
Chyba SSL Bio během registrace
řešení problémů, 38
I
Insight Remote Support
ověření konfigurace, 28
instalace
Agentless Management Service, 44
software Insight RS, 14
Intelligent Provisioning
předpoklady vzdálené podpory, 23
registrace vzdálené podpory, 23
N
nastavení
hostitelské zařízení, 14
Server ProLiant Gen8, 8
skříň, 10
nástroj HP SIM
chybějící přístupové údaje, 38
konfigurace nástroje HP SIM Adapter, 18
nástroj iLO
aktivace funkce Remote Support, 20
chyba aktualizace firmwaru, 37
přístupové údaje, 6
nástroj OA
přístupové údaje, 7
O
ověření
Agentless Management Service, 45
konfigurace softwaru Insight Remote Support, 28
Přístup k portálu Insight Online, 11
Využití portálu Insight Online, 36
P
podpora, 42
podpora prohlížečů, 6
portál Insight Online
duplicitní záznamy, 39
ověření konfigurace, 36
ověření přístupu, 11
požadavky na síť, 12
protokol RIBCL
konfigurace, 17
před instalací
kontrolní seznam, 6
předpoklady, 6
Intelligent Provisioning, 23
portál Insight Online, 11
požadované soubory, 7
Server ProLiant Gen8, 8
skříň, 10
přehled, 5
Připojení ke vzdálené ploše, 14
přístupové údaje
nástroj iLO, 6
nástroj OA, 7
software Insight RS, 6
R
registrace
skříň, 26
Ř
řešení problémů
aktualizace firmwaru nástroje iLO, 37
časová známka, 39
duplicitní záznamy, 39
chyba certifikátu, 39, 40
Chyba SSL Bio, 38
identifikace serveru, 37
přístupové údaje nástroje HP SIM, 38
stav záruky, 38
S
sběry
odeslání testovacích dat, 31
zobrazení testovacích dat, 34
Server ProLiant Gen8
nastavení, 8
servisní události
odeslání testovací události, 28
zobrazení testovací události, 30
skříň
nastavení, 10
služba HP Passport, 6
software Insight RS
časová známka sběru dat, 39
časová známka události, 39
chyba certifikátu, 39
identifikace serveru, 37
instalace, 14
konfigurace nástroje HP SIM Adapter, 18
protokol RIBCL, 17
průvodce instalací hostitelského zařízení, 15
49
přístupové údaje, 6
registrace skříně, 26
V
vzdálená podpora
aktivace v nástroji iLO, 20
předpoklady, 20
registrace Intelligent Provisioning, 23
Z
záruka
nesprávný stav, 38
ověření, 7
50
Rejstřík

Podobné dokumenty

VOLUTANK Konfigurace

VOLUTANK Konfigurace Heslo řidiče je tvořeno součtem dne, měsíce a hodiny (viz zobrazení na displeji). Heslo řidiče = den + měsíc + hodina

Více

irs 7 ve zkratce - Jak HP IRS funguje

irs 7 ve zkratce - Jak HP IRS funguje kontaktujte HP, pošleme Vám aktuální seznam IP adres. jednoduché ověření: https://services.isee.hp.com/version/index.html → vypíše verzi HP IRS backendu  ověřit/instalovat produkt Microsoft .NET F...

Více

Serverový modul softwaru Asset Management

Serverový modul softwaru Asset Management jednotlivé skenery do jedné nebo více skupin. Uživatelům mohou být, v závislosti na jejich roli, přiřazena oprávnění pro zobrazení nebo oprávnění správce. Můžete také vytvářet zprávy. V závislosti ...

Více

monitorování serverů hp proliant metodou „direct connect“

monitorování serverů hp proliant metodou „direct connect“ prostupnost ILO4 serveru do datového střediska HP = dostupnost systému „services.isee.hp.com“ na SSL portu 443 (stačí přes proxy server) Poznámka: Jedná se o farmu serverů, doporučujeme konfigurova...

Více

Prestige 334

Prestige 334 jej znovu kvůli potvrzení a klikněte na Apply (použít). Pokud nechcete nyní měnit heslo, klikněte na Ignore (ignorovat) a pokračujte k hlavní nabídce.

Více

DIGNITA, sro

DIGNITA, sro převést nebo nikoli. Podporovaný typ souboru je označen ikonou souboru typu PDF. Další možností je zaškrtnutí položky Neukládat záznam o akci do Podpisové knihy, což je v podstatě akce rychlého pod...

Více

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Hornicko

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Hornicko Elektronické knihy: Elsevier, Knovel, Wiley Online Library; bibliografické báze dat: Scopus, Web of Science; báze dat s plnými texty: EBSCO (včetně báze dat EconLit) a ProQuest (včetně báze dat MET...

Více