Výstava Aukce Exhibition Auction

Komentáře

Transkript

Výstava Aukce Exhibition Auction
· moderní a poválečné umění
· současné umění
· fotografie
· Modern and post-war art
· Contemporary art
· Photographs
Výstava
Exhibition
úterý 27. 5. – sobota 31. 5. 2008
denně od 11.00 do 19.00 hodin
v Galerii 5. patro
Myslíkova 9, Praha 1
Tuesday 27. 5. – Saturday 31. 5. 2008
daily 11 a.m. to 7 p.m.
at the Gallery 5. patro
Myslíkova 9, Praha 1
Aukce
Auction
neděle 1. června 2008
od 14. 00 hodin
v Leica Gallery Prague
Školská 28, Praha 1
Sunday June 1st, 2008
from 2 p.m.
at the Leica Gallery Prague
Školská 28, Prague 1
Více informací / For further information
artkunst | galerie 5.patro
galerie a aukční síň
Myslíkova 9
110 00 Praha 1
Tel./ Fax: +420 222 210 860
Mobil: +420 777 747 263
[email protected]
www.artkunst.cz
Důležitá upozornění a pravidla aukce
1. Registrace dražitelů je možná nejdříve 1 hodinu před aukcí na místě jejího konání. Účastník dražby je povinen doložit svou totožnost pomocí
občanského průkazu či cestovního pasu, zapsat se do seznamu účastníků dražby a podepsat čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z
dražby podle zákona č. 26/2000 Sb.
2. Písemné nabídky. Účastník dražby může dražit i bez své osobní přítomnosti na dražbě na základě písemné plné moci, kterou zmocní
dražebníka k svému zastoupení v aukci. Tato plná moc musí obsahovat čísla položek katalogu, jejich přesný popis, vyvolávací cenu a nákupní
limit, za který je zmocněnec oprávněn předměty dražit.
3. Dražení po telefonu. Účastník dražby může po dohodě s aukční síní dražit po telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako při
písemné nabídce, kromě nákupního limitu.
Všechny písemné dražební vyhlášky stejně jako žádosti o dražení po telefonu je třeba po dohodě s dražitelem zaregistrovat osobně a
nejpozději 24 hodin před začátkem aukce.
4. Průběh dražby. Předměty se draží v pořadí uvedeném v katalogu, které může licitátor z organizačních důvodů změnit. Po vyvolání předmětu
mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Licitátor může podání bez
odůvodnění odmítnout. Nebylo-li přes dvojí výzvu licitátora učiněno podání vyšší, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě
udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání.
Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Vydražitelem se stává účastník dražby,
kterému je dražený předmět přiklepnut a jakékoliv spory v tomto ohledu závisí výlučně na rozhodnutí aukční síně.
5. Příhozy určuje licitátor tímto způsobem:
Okamžitá dražební cena
příhoz
do 2 000 Kč 100 Kč
2 000 – 5 000 Kč 200 Kč
5 000 – 10 000 Kč 500 Kč
10 000 Kč – 20 000 Kč 1 000 Kč
20 000 Kč – 50 000 Kč 2 000 Kč
50 000 Kč – 100 000 Kč 5 000 Kč
100 000 Kč – 200 000 Kč
10 000 Kč
200 000 Kč – 500 000 Kč
20 000 Kč
nad 500 000 Kč
50 000 Kč
O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor.
6. Provize. Vydražiteli je účtována k vydražené ceně aukční provize ve výši 18 % (včetně DPH).
7. Způsob úhrady. Dražebník je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v hotovosti či bankovním převodem během nebo po dokončení
aukce, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne konání dražby.
8. Nabytí vlastnictví a vyzvednutí vydražených předmětů. Vydražené předměty budou dražebníkem vydražiteli předány po zaplacení celé
ceny dosažené vydražením na základě potvrzení o zaplacení ceny buď v den konání aukce do 19 hodin, nebo od pondělí 2. června do pátku 6.
června 2008 v prostorách Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1, denně od 12. 00 do 18.00 hodin.
Poznámka: Vyvolávací ceny uvedené v katalogu v EUR jsou zaokrouhleny a pouze orientační.
Important information and auction notice
1. Enrollment of bidders - For bidders, it is possible to enroll on the day of the auction itself, one hour before the auction begins at the venue of
the public sale. Upon the demand of the Auctioneer or one of his proxies, the participants are obliged to prove their identity with on official ID
card or passport and to submit a declaration of honour according to which they are not ineligible for public sales.
2. Absentee bids - A participant may also make his bid without being present at the auction, based upon a power of attorney with date, address
and phone contact that authorizes the Auctioneer to represent him at the auction. This power of attorney must contain the catalogue number,
the detailed description of the object and the maximum purchase limit that the proxy may bid.
3. Bidding by telephone - Subject to on agreement with the Auction House & Gallery, the participant may bid by telephone. The respective
power of attorney must contain the same data as stated above for written offers, except for the purchase limit.
Upon the respective agreement with the Auction House & Gallery, all written bids and all motions for bidding by telephone must be
registered in person, one day prior to the commencement of the auction at the very latest.
4. The course of auction - The auctioned goods are put up in the order listed in the catalogue, subject to organizational changes by the
Auctioneer. After the respective object is put up, the participants may make their bids by raising their bidding number. The auction continues
as long as bids are made. The Auctioneer may deny a bid without giving reasons. If, despite two calls by the Auctioneer, no further bid is made,
then the Auctioneer announces the lost bid again and, after a third call, knocks down for the benefit of the participant with the highest bid.
The participant is bound by his bid. The bidding price may not be curtailed afterwards. The increment goes to the participant whose bid was
knocked down. Any disputes in this regard are settled exclusively by virtue of the Auction House & Gallery’s decision
5. The increments - The Auctioneer states the increments as follows:
Actual bidding priceIncrement
up to 2 000 CZK
100 CZK
2 000 – 5 000 CZK
200 CZK
5 000 – 10 000 CZK
500 CZK
10 000 CZK – 20 000 CZK
1 000 CZK
20 000 CZK – 50 000 CZK
2 000 CZK
50 000 CZK – 100 000 CZK
5 000 CZK
100 000 CZK – 200 000 CZK
10 000 CZK
200 000 CZK – 500 000 CZK
20 000 CZK
over 500 000 CZK
50 000 CZK
The Auctioneer reserves the right to decide the order and amount of the increments.
6. Buyer´s Premium - The Auctioneer will charge a buyer´s premium of 18 % (incl. VAT) of the hammer price on behalf of the purchaser.
7. Terms of Payment - The bidder is obliged to pay the price achieved in the public sale in cash or by bank transfer, during or after the auction,
however, 5 calendar days after the day of auction at the very latest.
8. Passage of ownership and takeover of auctioned goods - The objects will be handed out to the bidder upon payment of the auction price
in full, based upon a payment certificate, either on the day of auction until 7 p.m. or from Monday 2. 6. 2008 till Friday 6. 6. 2008 on the premises
of the Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1, daily from 12 noon to 6 p.m.
Note: The catalogue starting prices in Euro are rounded off and provided for information only.
Index
Adamciak
Altorfer
Axmann
Balcar
Balcar
Baňka
Bárta
Bastian
Bendová
Beránek
Bláha
Bláha
Blatný
Bolf
Boštík
Boudník
Brázda
Bromová
Burian
Cais
Cajthaml
Calder
Císařovský
Čečo
Černý
David
Delaunay
Dlouhý
Dorazio
Drahotová
Drtikol
Dušek
Ernst
Fára
Fárová
Filla
Francis
Francová
Franta
Gažiová
Gerboc
Milan
Valentin
Petr
Jiří
Karel
Pavel
Tomáš
M. S. Markéta
Jiří
Václav (ml.)
Václav (st.)
Milan Fano
Josef
Václav
Vladimír
Pavel
Veronika
Zdeněk
Milan David
Alexander Tomáš
Sabahudin
Filip
Jiří
Sonia
Bedřich
Piero
Veronika
František
Milan
Max Libor
Gabina
Emil
Sam Sylva
Roman
Ladislava
Martin 69, 70
253
307, 308
36
141
227
246
214
237
76, 114
118, 121
119, 120
206, 207
136
86, 87, 88
43
150, 151
195
29
252, 254
209
122
135, 137
160, 162
245
172, 173
59, 60
77, 78, 79
50, 51, 52, 53, 54, 55
194, 196
288, 289, 290
138
94, 96
68
267
6
125
265
163, 165
217
198
Gravlejs
Ivars
Gross
František
Grygar
Milan
Grygar
Štěpán
Hampl
Josef
Hamplová
Hana
Hanke
Jiří
Hankeová
Jiřina
Havelková
Jolana
Havlín
Zbyněk
Hayek
Pavel
Held
Al
Hísek
Jan
Holý
Adam
Hošek
Jakub
Hošková
Anežka
Hroch
Pavel
Hudeček
František
Chaba
Karel
Chalánková Vendula
Chatrný
Dalibor
Ionesco
Eugene
Jandejsek
Vladimír
Janoušková Věra
Jarcovják
Vladimír
Jarcovjáková Libuše
Jelínková
Barbora
Jirásek Václav
Jirků
Boris
Jůdová
Mariana
Kalvachová Hana
Kamera
Skura
Kanta
Antonín
Kiml
Václav
Kintera
Krištof
Knap
Jan
Kolář
Jiří
Kolínská
Jitka
Konvička
Richard
Kostlán
Kotík
Jan
232
37, 38
126
275
40, 41
277, 278
295
256, 257
174, 175
244
133, 134
124
178, 179, 180, 181
224, 225, 226
166
212, 213
292
4
31
197
44, 45, 67
95
71, 72
89, 90, 91, 92
42
274
211
167
99
239
233
273
279
98
203
111
26, 27
32, 33
107, 109
110
12, 13, 14
Kotík
Pravoslav
Koubek
Petr
Kovanda
Jiří
Kratochvíl
Antonín
Kruhlou
Dzmitry
Kučerová Alena
Kunc
Milan
Kvíčala
Petr
Kyncl
František
Lamr
Aleš
Lauschmann Jan
Lomová
Ivana
Mára
Pavel
Masson
André
Matoušek
František
Meduna
Marek
Miotte
Jean
Miró
Joan
Morice
Marta
Musilová
Kamila
Načeradský Jiří
Naďo Rastislav Němcová
Barbora B.
Němec
Rudolf
Nepraš
Karel
Nikl
Petr
Novák
Vladimír
Nováková-Ondreičková Petra
Novosad
Karel
Novotný
Jaroslav
Novotný
Miloň
Ondreička
Karol
Ovčáček
Eduard
Ovčáčková Berenika
Pacák
Jeňýk
Pacovská
Květa
Pastrňák
Petr
Pěchouček Michal
Pepe
Dita
Pešek Pachl Luděk
Pešicová
Jaroslava
7, 8, 9, 10, 11
304
130, 131
176
264, 266
46, 47, 48, 49
108
129
106
112, 113
281, 282, 283
240
268
21, 22
199, 200, 201
251
152
80, 81, 82
238
260
100, 101, 102
210, 218
222
73
61, 63
168, 169, 170
159, 161
140
132
305, 306
294
28
56, 57, 58
83, 84
145, 146
127, 128
186, 187
191, 192, 193
235
215
75
Pinkava
Ivan
177
Písařík
Petr
202
Pode Bal - Petr Motyčka
230, 231
Pode Bal - Antonín Kopp
229
Podestát
Václav
291
Prášilová
Bára
261
Prekop
Rudo 171
Rasl
Tomáš
208
Reich
Jan
302, 303
Rittstein
Michael
147, 148, 149
Rusová
Zdenka
74
Růžička
Aleš
190
Růžička
Josef Drahomír284, 286, 287
Říha
Martin
234
Sadovská
Dorota 258, 259
Sakuma
Eva
204
Sedlecký
Zbyněk
247
Sejkot
Roman
270, 271
Sheiko
David
293
Silverio
Robert
184, 185
Singer
Michal
220
Sklenář
Zdeněk
24
Skrepl
Vladimír
164
Slezarová
Magda Sofie 243
Smetana
Tomáš
188, 189
Sopko
Jiří
105
Sovák
Pravoslav
85
Sozanský
Jiří
115, 116, 117
Stanko
Vasil 272
Stuchelová Věra
142
Surůvka
Jiří
241, 242
Suška
Čestmír
62
Šalanda
Robert
216
Šárovec Martin
221
Šejn
Miloš
255
Šerých
Jaroslav
39
Šigut
Vladimír
276
Šille
Erik
248
Šimánek
Dušan
262, 263
Šimera
Evžen
223
Šimlová
Štěpánka
205
Šimotová
Adriena
Štenclová
Kateřina
Štreit Jindřich
Špála
Václav
Švabinský
Max
Švankmajer Jan
Švéda
Jakub
Tapies
Antoni
Teubalová
Jitka
Tichý František
Tichý Miroslav
Tikal
Václav
Tobey
Mark
Tockstein
Josef
Toyen
Tůma
Stanislav
Uecker
Günther
Vaca Karel
Vajd Aleksandra & Hynek Alt
Veselý
Aleš
Víková
Jindra
Vlčková
Tereza
Votruba
Jiří
Wallace
David Warhol
Andy
de Wasseige Jean-Marc Welling
G. G.
Zadkine
Ossip
Zrubec
Radoslav
Ženatá Kamila
93
139
296, 297, 298, 299, 300, 301
1, 2, 5
3
23, 25
219
103
269
15
280
16, 17, 18, 30
65
34, 35
19, 20
156, 157, 158
64
97
228
104
143, 144
236
250
155
123
153, 154
285
66
249
182, 183
1
3
2
1 Špála Václav
Divošky
1885 - 1946
2 Špála Václav
Ženský akt
1885 - 1946
3 Švabinský Max
Ranní lov
1873 - 1962
1906, tuš na papíře, 20 x 12,5 cm, list ze
skicáře, rám
1911, tužka na papíře, 19 x 12 cm, list ze
skicáře, rám
1911, lept, 35,7 x 30 cm, signováno,
Provenience: Soukromá sbírka
4 500 Kč / 180 €
4 500 Kč / 180 €
18 000 Kč / 720 €
4 Toyen 1902 - 1980
Studna ve věži – Střepy snů
1967, suchá jehla, 21,5 x 15,5 cm, signováno, rám
23 500 Kč / 830 €
2
4
4 Hudeček František 1909 - 1990
VZPOMÍNKA NA MORAVU
1939, olej na plátně, 30,5 x 46,5 cm,
signováno a datováno, rám¨
90 000 Kč / 3 600 €
5 Špála Václav
PODZIM
1885 - 1946
1920, linoryt, 11,5 x 16,8 cm
signováno, rám
6
5
8 500 Kč / 340 €
6 Filla Emil
Za dráty
1882 - 1953
1949, kombinovaná technika na papíře,
16 x 13 cm, signováno a datováno, rám
4 000 Kč / 160 €
9
7
10
8
7 Kotík Pravoslav
Tři postavy
11
9 Kotík Pravoslav 1889 - 1970
Dvě postavy
10 Kotík Pravoslav 1889 - 1970
Pražský motiv
1931, akvarel a tužka na papíře, 16,5 x 12
cm, monogram, rám
Provenience: Soukromá sbírka Německo
akvarel a tužka na papíře, 10,5 x 16,5 cm,
monogram, rám
Provenience: Soukromá sbírka Německo
akvarel na papíře, 9,7 x 21,5 cm,
monogram, rám
Provenience: Soukromá sbírka Německo
8 500 Kč / 340 €
8 000 Kč / 320 €
7 500 Kč / 300 €
8 Kotík Pravoslav
Ženská postava
1889 - 1970
1889 - 1970
11 Kotík Pravoslav 1889 - 1970
U zábradlí, 1945
1942, akvarel na papíře, 14,5 x 10,5 cm
signováno, rám
Provenience: Soukromá sbírka Německo
akvarel na papíře, 10 x 21 cm, monogram,
rám
Provenience: Soukromá sbírka Německo
8 500 Kč / 340 €
7 000 Kč / 280 €
13
14
12
13 Kotík Jan
Rodina
1916 - 2002
tempera na papíře, 19 x 22 cm,
monogram, rám
Provenience: Soukromá sbírka Německo
6 000 Kč / 240 €
12 Kotík Jan
Zátiší
1916 - 2002
14 Kotík Jan
Sedící postava
1916 - 2002
1946, kombinovaná technika na kartonu,
42,5 x 30 cm, signováno a datováno, rám
Provenience: Soukromá sbírka Německo
tempera na papíře, 18 x 28 cm,
monogram,rám
Provenience: Soukromá sbírka Německo
39 000 Kč / 1 560 €
6 000 Kč / 240 €
15
15 Tichý František 1896 - 1961
Básník a múza
1949, suchá jehla, 26,5 x 36 cm, rám
13 500 Kč / 540 €
16
16 Tikal Václav
1905 - 1964
Skica k Mystériu přírody
1948, kresba tužkou, 45 x 31,5 cm
signováno a datováno, rám
22 500 Kč / 900 €
17 Tikal Václav
1905 - 1964
Ochrana ve znaku
17
1943, suchá jehla, 11/15, 22,5 x 29 cm,
novotisk
2 000 Kč / 80 €
18 Tikal Václav
Bez názvu
1905 - 1964
1943, suchá jehla, 11/15, 22 x 31,5 cm,
novotisk
2 000 Kč / 80 €
18
20
19
19 Toyen 1902 - 1980
Studna ve věži – Střepy snů
20 Toyen 1902 - 1980
Studna ve věži – Střepy snů
1967, suchá jehla, 21,5 x 15,5 cm,
signováno, rám
1967, suchá jehla, 21,5 x 15,5 cm,
signováno, rám
22 500 Kč / 900 €
22 500 Kč / 900 €
21
21 Masson André (FR) 1896 - 1987
Le jardin d´Artemide
22 Masson André (FR) 1896 - 1987
Erotická scéna
70. léta, litografie, 59/150, 43 x 57 cm,
signováno
slepotisk: Atelier André Masson
70. léta, litografie, 8/85, 32 x 50 cm,
signováno
slepotisk: Atelier André Masson
13 500 Kč / 540 €
11 500 Kč / 460 €
22
23
23 Švankmajer Jan 1934
Nešťastné hory masa
2000, koláž a malba na papíře, 60 x 86 cm,
signováno a datováno, rám
35 000 Kč / 1 400 €
24 Sklenář Zdeněk 1910 - 1986
Giuseppe Arcimboldo
1972, litografie, autorský tisk, 44 x 33 cm,
signováno a datováno
Provenience: Soukromá sbírka
6 500 Kč / 260 €
24
25
25 Švankmajer Jan 1934
Přírodopis
1973, kolorovaný lept, 64,5 x 49 cm,
signováno a datováno
7 000 Kč / 280 €
27
26
26 Kolář Jiří
Rousseau
1914 - 2002
27 Kolář Jiří
Hruška 3
1914 - 2002
1970, akvatinta, 37/50, 44 x 33 cm,
signováno a datováno
1991, koláž, 31,5 x 20,5 cm, monogram a
datace vzadu, rám
5 000 Kč / 200 €
4 000 Kč / 160 €
28 Ondreička Karol (SK) 1944 - 2003
Kafka (6 leptů)
1994, lepty na ručním papíře v knižním
vydání “Edice 33”, 16/50, 12,5 x 8,5 cm,
signováno a datováno
28
4 000 Kč / 160 €
29 Burian Zdeněk 1905 - 1981
Konstruktéři (Pionýr)
kvaš na papíře, 17 x 34 cm, signováno, rám
28 000 Kč / 1 120 €
29
32
30
33
32 Kolínská Jitka
Loď
1930 - 1992
1960, monotyp, 40 x 46 cm, signováno a
datováno, rám
31
8 000 Kč / 320 €
30 Tikal Václav
Konfigurace
1905 - 1964
31 Chaba Karel
Bez názvu
1925
33 Kolínská Jitka
Ryby
1930 - 1992
1964, tempera na lepence, 34,5 x 25 cm,
signováno a datováno, rám
1986, kombinovaná technika na papíře,
14 x 28,5 cm, signováno a datováno, rám
1959, monotyp, 26,5 x 46 cm, signováno a
datováno, rám
78 000 Kč / 3 120 €
1 800 Kč / 72 €
8 000 Kč / 320 €
35
34
35
34 (zadní strana)
35
34 Tockstein Josef 1912 - 1996
Giuseppe Arcimboldo
35 Tockstein Josef 1912 - 1996
Bez názvu (4 kresby)
olej a tempera na sololitu, 58,5 x 48,5 cm,
monogram, rám
Razítko: Z pozůstalosti Josefa Tocksteina
064, Na zadní straně figurální kompozice
kombinované techniky na papíře,
9x7 - 12x18 cm
Vzadu razítko: Z pozůstalosti arch. J.
Tocksteina
5 300 Kč / 212 €
2 000 Kč / 80 €
35
38
36
39
37
38 Gross František 1909 - 1985
Slavnost v laguně
1974, litografie, 69/70, 31 x 56 cm
signováno a datováno, rám
6 000 Kč / 240 €
36 Balcar Jiří
Dekret
1929 - 1968
37 Gross František 1909 - 1985
Bez názvu
39 Šerých Jaroslav 1928
Strukturální kompozice
1959, lept, 24,5 x 15,5, signováno a
datováno
1974, litografie, 31/39, 54 x 38,5 cm,
signováno a datováno, rám
1960, lept, 29 x 32, signováno a datováno
9 500 Kč / 380 €
7 000 Kč / 280 €
7 500 Kč / 300 €
40
40 Hampl Josef
1932
Předtucha soumraku
1965, vysoká struktura, 67,5 x 60 cm,
sign. a dat. vzadu, rám
41
40 000 Kč / 1 600 €
41 Hampl Josef
Útok zleva
1932
1964, olej s pískovou strukturou,
80 x 60 cm, sign. a dat. vzadu, rám
42 000 Kč / 1 680 €
42 Jarcovják Vladimír 1924 - 2007
Bez názvu
1980, olej na lepence, 80 x 61 cm
signováno a datováno, rám
45 000 Kč / 1 800 €
42
43
45
44
43 Boudník Vladimír 1924 - 1968
Bez názvu (1965 - XII)
44 Chatrný Dalibor 1925
A deux mains
45 Chatrný Dalibor 1925
Bez názvu
1965, strukturální grafika, 20 x 38 cm,
signováno a datováno
1980, akryl na lepence, 63 x 87 cm,
signováno a datováno
1962, kolorovaný dřevořez, unikátní tisk
59 x 44,5 cm, sign. a dat. vzadu
30 000 Kč / 1 200 €
32 000 Kč / 1 280 €
15 000 Kč / 600 €
46
46 Kučerová Alena 1935
Minerve
1968-2005, dřevo, hřebíky, kov, matrice,
lak, 62 x 85 cm, vzadu signováno a
datováno 1968
Lit.: Alena Kučerová, Galerie Pecka 2005,
str. 127, č. 99
130 000 Kč / 5 200 €
47 Kučerová Alena 1935
Minerve
1968, tisk z perforovaného plechu, 6/20,
53 x 75 cm, signováno a datováno, rám
Lit.: Alena Kučerová, Galerie Pecka 2005,
str. 125, č. 98
23 000 Kč / 920 €
47
48
48 Kučerová Alena 1935
Bez názvu
1991, tisk z perforovaného plechu a
suchá jehla, aut. tisk, 2/4, 52,5 x 76 cm,
signováno a datováno
15 000 Kč / 600 €
49 Kučerová Alena 1935
Překážka mezi loukami
1992, tisk z perforovaného plechu, 7/60 (?),
54 x 75,5 cm, signováno a datováno
Na spodním okraji papíru trhlina
15 000 Kč / 600 €
49
50
50 Dorazio Piero (IT) 1927 - 2005
Cercle d´azur
1994, litografie, 50/100, 21 x 59,5 cm,
signováno a datováno
slepotisk: Erker Presse St. Gallen
4 500 Kč / 180 €
53
51 Dorazio Piero (IT) 1927 - 2005
Kompozice
1995, litografie, 24/150, 24 x 36 cm,
signováno a datováno
4 500 Kč / 180 €
52 Dorazio Piero (IT) 1927 - 2005
Kompozice
1995, litografie, 42/150, 24 x 36 cm,
signováno a datováno
53 Dorazio Piero (IT) 1927 - 2005
Natale
4 500 Kč / 180 €
1990, litografie, 38 x 28 cm, signováno a
datováno
4 500 Kč / 180 €
54 Dorazio Piero (IT) 1927 - 2005
Sting II
54
1990, litografie, 37/100, 21 x 15 cm,
signováno a datováno
51
3 900 Kč / 156 €
55 Dorazio Piero (IT) 1927 - 2005
Zig Zag I
1988, litografie, 33/100, 20,5 x 20,5 cm,
signováno a datováno
4 500 Kč / 180 €
52
55
57
58
56
57 Ovčáček Eduard 1933
Ambo 23
2007, digitální tisk na papíře, 1/5,
51 x 40 cm, signováno a datováno
5 000 Kč / 200 €
56 Ovčáček Eduard 1933
Metafora I
58 Ovčáček Eduard 1933
EEE
1965, bronz, 6/6, v. 70 cm
2006, digitální tisk na papíře, 1/5,
53 x 40 cm, signováno a datováno
65 000 Kč / 2 600 €
5 000 Kč / 200 €
59 Delaunay Sonia (FR) 1885 - 1980
Valet carreau
70. léta, litografie, 61,5 x 45,5 cm,
signováno
Provenience: Soukromá sbírka Švýcarsko
38 000 Kč / 1 520 €
59
60 Delaunay Sonia (FR) 1885 - 1980
Kompozice
litografie, 29 x 22 cm
2 800 Kč / 112 €
60
63
61 Nepraš Karel
Lučištník
1932 - 2002
1997, kresba perem, 29 x 41 cm,
signováno a datováno
Provenience: Soukromá sbírka
61
20 000 Kč / 800 €
63 Nepraš Karel
Špekáček
1932 - 2002
1980, lept, autorský tisk, 16,5 x 22,5 cm,
signováno a datováno
2 000 Kč / 80 €
62 Suška Čestmír
Hlava
1952
tisk, koláž, 47 x 33,5 cm
Provenience: Soukromá sbírka
4 500 Kč / 180 €
62
64
64 Uecker Günther (DE) 1930
Schwarze Spirale
1985, litografie, 38 x 28 cm, signováno a
datováno
slepotisk: Erker Presse St. Gallen
6 700 Kč / 268 €
65 Tobey Mark (USA) 1890 - 1976
Untitled
65
litografie, 1/50, 29 x 29 cm, signováno
slepotisk: Erker Presse St. Gallen
18 000 Kč / 720 €
66 Zadkine Ossip (RU/FR) 1890 - 1967
J. Cassou, 22 poemes
1964-67, litografie, 38 x 28 cm, signováno
slepotisk: Erker Presse St. Gallen
3 800 Kč / 152 €
66
68 Fára Libor
Z cyklu Stoly
1925 - 1988
1973, asambláž, 86 x 65 cm, signováno a
datováno
106 000 Kč / 4 240 €
68
67 Chatrný Dalibor 1925
Bez názvu
1966, reliéfový tisk, 3/5, 59 x 42 cm,
signováno a datováno
Provenience: Soukromá sbírka
10 000 Kč / 400 €
67
70
69
69 Adamciak Milan (SK)
1946
Homage a Michelangelo
71
1967, koláž na papíře, 30 x 21 cm,
signováno a datováno
6 500 Kč / 260 €
70 Adamciak Milan (SK)
1946
Avarava
(Partitura ad honorem John Cage)
1992, kombinovaná technika na papíře,
30 x 42 cm, signováno a datováno
5 000 Kč / 200 €
72
71 Jandejsek Vladimír
Jeruzalem
1991, olej na kartonu, 32 x 44 cm,
signováno a datováno, rám
6 500 Kč / 260 €
1923
72 Jandejsek Vladimír
Hajfa
1991, olej na kartonu, 32 x 44 cm,
signováno a datováno, rám
6 500 Kč / 260 €
1923
75
73
76
73 Němec Rudolf
Afrodita
1936
1984, kombinovaná grafika, 58 x 41,5 cm
signováno a datováno, vpravo dole
dedikace autora, na levém okraji dole
malá trhlina
4 000 Kč / 160 €
75 Pešicová Jaroslava
Ikarus
1935
2003, kombinovaná grafika, 70 x 50cm,
signováno a datováno
3 500 Kč / 140 €
74
74 Rusová Zdenka 1939
Výpon na ocase
76 Beránek Jiří
Kompozice
1966, lept, 51 x 40 cm, signováno a
datováno
1985, kombinovaná technika na papíře,
60 x 42 cm, vzadu signováno a datováno
4 000 Kč / 160 €
15 000 Kč / 600 €
1945
77 Dlouhý Bedřich 1932
Bez názvu
2006, kombinovaná technika,
100 x 100 cm, sign. a dat. vzadu, rám
93 000 Kč / 3 720 €
77
78 Dlouhý Bedřich 1932
Testování domova
1989, kombinovaná technika na papíře,
29,5 x 42 cm, signováno a datováno
Provenience: Soukromá sbírka
78
12 000 Kč / 480 €
79 Dlouhý Bedřich 1932
Testování domova
1989, kombinovaná technika na papíře,
43,5 x 50 cm, signováno a datováno
Provenience: Soukromá sbírka
17 000 Kč / 680 €
79
82
82 Miró Joan (ES) 1893 - 1983
Bez názvu (Japonsko)
1970, litografie, 268/500, 75,5 x 56,5 cm,
razítko: M
12 000 Kč / 480 €
80 Miró Joan (ES) 1893 - 1983
Z “Album 19” (List 13)
1961, litografie, 54/75, 86 x 52 cm
vpravo monogram: M, rám
Lit.: Miro Lithographe, Soupis litografií IV, č. 774
Provenience: Soukromá sbírka Švýcarsko
80
45 000 Kč / 1 800 €
81 Miró Joan (ES)
Escultor
1893 - 1983
1974, litografie, 20 x 40 cm, značeno na
kameni: Miró
4 000 Kč / 160 €
81
83
83 Ovčáčková Berenika
Z cyklu Franz Kafka
1964
2007, digitální tisk, 1/3, 65 x 64 cm,
signováno a datováno
84
6 000 Kč / 240 €
84 Ovčáčková Berenika
Masožravka
1964
2008, monotyp a kresba, 80 x 60 cm,
vzadu signováno a datováno
8 000 Kč / 320 €
85 Sovák Pravoslav
Manet
1926
1977, kolorovaný barevný lept, 28/75,
39 x 31,5 cm, signováno
Lit.: P.Sovák, Souborný katalog grafického
díla, 1995, č. 219
5 000 Kč / 200 €
85
87
86
86 Boštík Václav
Bez názvu
1913 - 2005
nedatováno, pastel na papíře, 15 x 14 cm,
signováno
10 000 Kč / 400 €
87 Boštík Václav
Bez názvu
1913 - 2005
nedatováno, pastel na papíře, 17 x 15 cm,
signováno
10 000 Kč / 400 €
88 Boštík Václav
Bez názvu
1913 - 2005
1998, kolorovaná litografie, 17 x 22,5 cm,
signováno a datováno
3 500 Kč / 140 €
88
90
89
91
89 Janoušková Věra1922
Bez názvu (PF 2001)
2001, koláž, 21 x 15 cm, vzadu signováno
a datováno
1 000 Kč / 40 €
92
90 Janoušková Věra1922
Bez názvu (PF 2002)
93 Šimotová Adriena
Opoždeně (PF)
2002, koláž, 21 x 15 cm, vzadu signováno
a datováno
1988 (?), kresba na papíře, 16 x 22,5 cm,
signováno
1 000 Kč / 40 €
2 000 Kč / 80 €
1926
91 Janoušková Věra1922
Hlava
1997, serigrafie, 135/200, 40 x 30 cm,
signováno
1 000 Kč / 40 €
92 Janoušková Věra1922
Bez názvu
1998, koláž, 11,1 x 6,2 cm, datováno,
monogram
500 Kč / 20 €
93
96
96 Ernst Max (DE)
Loplop
1891 - 1976
1974, litografie (podle stejnojmenné
litografie z roku 1970), 51,5 x 36 cm
4 500 Kč / 180 €
94 Ernst Max (DE)
Espace vert
94
1891 - 1976
1970, lept a akvatinta, 76/100, 25 x 20 cm,
signováno
Lit.: Spiess/Leppien, Max Ernst - soupis
grafického díla č. 143
Provenience: Soukromá sbírka Švýcarsko
29 000 Kč / 1 160 €
95 Ionesco Eugene (FR) 1912 - 1994
Le Mordant
1983, litografie, 16/100, 52 x 45 cm,
signováno a datováno
slepotisk: Erker Presse St. Gallen
7 500 Kč / 300 €
95
97
97 Vaca Karel
Scéna II
1919 - 1989
1968/87, olej na plátně, 65,5 x 95 cm,
signováno a datováno, rám
60 000 Kč / 2 400 €
98 Kiml Václav
Úly
1928 - 2001
70. léta, vosková technika, plátno na
sololitu, 67 x 60 cm, rám
Na zadní straně ověření autorství
manželkou a dcerou Václava Kimla
80 000 Kč / 3 200 €
98
99
100
99 Jirků Boris
Sportovci
100 Načeradský Jiří 1939
Postavy
1955
1981, akryl na papíře, 28,5 x 41,5 cm,
signováno a datováno, rám
1998, olej na dřevěné desce, 58 x 68 cm,
signováno a datováno, rám
Na zadní straně figurální kompozice
8 300 Kč / 332 €
34 000 Kč / 1 360 €
101 Načeradský Jiří 1939
Bez názvu
102 Načeradský Jiří 1939
Hlava
1975, lept, 1/10, 40 x 48,5 cm, signováno
a datováno
1994, akvarel na papíře, 21 x 29,5 cm,
signováno a datováno
7 000 Kč / 280 €
1 200 Kč / 48 €
101
102
103 Tapies Antoni (ES)
Kompozice
1923
70. léta, litografie, 14/100,
76 x 56 cm, signováno a datováno
slepotisk: Erkerpresse St.Gallen
25 000 Kč / 1 000 €
103
104 Veselý Aleš
1935
Ze série Verrückte Briefe für Margit
1984, akryl, tužka a křída na papíře,
138 x 100 cm, signováno, rám
Vystaveno: Makromolekulární ústav ČSAV, Praha
1985 - Galerie Christoph Dürr, München 1985
55 000 Kč / 2 200 €
104
105 Sopko Jiří
Bez názvu
1942
1986, akvarel, 42,5 x 60 cm, signováno a
datováno
20 000 Kč / 800 €
105
106 Kyncl František 1934
Bez názvu
1987, reliéf a kombinovaná technika na
papíře, 79 x 55 cm, vzadu signováno a
datováno
106
49 000 Kč / 1 960 €
108
107
107 Konvička Richard
Bez názvu
109
1958
1982, litografie, 5/24, 62 x 45 cm,
signováno a datováno
3 000 Kč / 120 €
108 Kunc Milan
Krajina
1944
1969, litografie, 23 x 42 cm, signováno a
datováno
2 000 Kč / 80 €
110
109 Konvička Richard
Bez názvu
1958
110 Kostlán
Matka z lidu
1983, litografie, 7/24, 46 x 63 cm,
signováno a datováno
1980, olej na plátně,117 x 100 cm,
signováno a datováno
3 000 Kč / 120 €
3 000 Kč / 120 €
111
111 Knap Jan
1949
Jesu meine Freude
1990, akvatinta, 21 x 31 cm, signováno a
datováno
3 800 Kč / 152 €
112
112 Lamr Aleš
Vznášedla
1943
1983, kolorovaná perokresba, 42 x 58 cm,
signováno a datováno
8 000 Kč / 320 €
113 Lamr Aleš
1943
Na pohledění jako duha
1987,kolorovaná perokresba, 40,5 x 58 cm,
signováno a datováno
113
8 000 Kč / 320 €
115
114
114 Beránek Jiří
Zrození
1945
115 Sozanský Jiří
Viselci
1946
1994, lept, 5/50, 29,5 x 21 cm, signováno a
datováno, rám
1994, lept, autorský tisk, 64,5 x 48,5 cm,
signováno a datováno, rám
1 500 Kč / 60 €
4 500 Kč / 180 €
116
116 Sozanský Jiří 1946
Animace krutosti III
1996, lept, 10/50, 49 x 40 cm, signováno a
datováno, rám
4 500 Kč / 180 €
117 Sozanský Jiří 1946
Pokus o zmrtvýchvstání
1995, lept, autorský tisk, 49,5 x 39 cm,
signováno a datováno, rám
4 500 Kč / 180 €
117
118
119
120
118 Bláha Václav (ml.) 1949
Dvě postavy
119 Bláha Václav (st.) 1922
Znak 3
120 Bláha Václav (st.) 1922
Znak 2
1993, litografie, 3/22, 64,5 x 55 cm,
signováno a datováno
1969, akvarel, 38 x 33 cm, signováno
1969, akvarel, 40 x 33 cm, signováno
6 000 Kč / 240 €
6 000 Kč / 240 €
5 500 Kč / 220 €
121 Bláha Václav (ml.) 1949
Houbaři
2007, akryl a popel na plátně, 30 x 40 cm,
sign. a dat. vzadu
18 000 Kč / 720 €
121
122
122 Calder Alexander (USA) 1898 - 1976
Bez názvu
1974, litografie, 51 x 65,7 cm,
signováno, rám
9 500 Kč / 380 €
123 Warhol Andy (podle) 1928 - 1987
Marilyn Monroe
serigrafie, 91 x 91 cm, rám
edice Sunday B. Morning
10 000 Kč / 400 €
123
125 Francis Sam (USA) 1923 - 1994
Sail I
1968, litografie, 27/40, 101,6 x 71 cm,
signováno
Lit.: C. Lembark, Soupis grafického díla
Sama Francise, č. 100
Provenience: Soukromá sbírka Švýcarsko
65 000 Kč / 2 600 €
125
124 Held Al (USA)
Untitled
1928 - 2005
1968, 65/150, serigrafie, 98 x 67 cm,
vzadu signováno a datováno
14 000 Kč / 560 €
124
126
126 Grygar Milan
Bez názvu
1926
1996, sítotisk, VIII/X, 31,3 x 32,5 cm,
signováno a datováno
29 000 Kč / 1 160 €
127
127 Pacovská Květa 1928
math.system No.77
1989-2006, sítotisk, 5/7, 100 x 70 cm,
signováno
15 000 Kč / 600 €
128 Pacovská Květa 1928
vrstvení čáry
1990-2006, sítotisk, 3/7, 100 x 70 cm,
signováno
15 000 Kč / 600 €
128
129
129 Kvíčala Petr
No. 37
1960
2004, akryl na plátně, 80 x 90 cm, sign. a
dat. vzadu
75 000 Kč / 3 000 €
130 Kovanda Jiří
Bez názvu (8/81)
1953
1981, kombinovaná technika na papíře,
63 x 45 cm, sign. a dat. vzadu
15 000 Kč / 600 €
131 Kovanda Jiří
Taková láska IV
1953
1996, kombinovaná technika na papíře,
30 x 20,5 cm, signováno a datováno
15 000 Kč / 600 €
130
131
132
132 Novosad Karel 1944
Lineární kompozice
1993, serigrafie, 42 x 42 cm, signováno,
na povrchu lehce poškrábáno
2 500 Kč / 100 €
133
134
133 Hayek Pavel
Durman
1959
134 Hayek Pavel
Akátové lusky
1959
2003, akryl a email na plátně, 94 x 94 cm,
sign. a dat. vzadu
1997, serigrafie, náklad 50 ex.,52 x 43 cm,
signováno a datováno
50 000 Kč / 2 000 €
2 500 Kč / 100 €
135 Císařovský Tomáš 1962
Velká krabice
2006, akryl na plátně, 85 x 60 cm, sign. a
dat. vzadu
55 000 Kč / 2 200 €
135
136 Bolf Josef
Bez názvu
1971
1994, serigrafie, 5/5, 38 x 39 cm,
signováno a datováno, na povrchu lehce
poškrábáno
4 500 Kč / 180 €
136
137
137
137 Císařovský Tomáš 1962
Rok psa
2006, série 5 litografií, 31/40, 59 x 43,5 cm,
signováno a datováno
12 000 Kč / 480 €
137
137
137
137
140
138
140 Nováková-Ondreičková Petra 1968
Sú dni kedy únava odoženie spánok
2007, olej na sololitu, 31 x 31 cm, signováno a
datováno (Paris)
13 000 Kč / 520 €
138 Dušek Milan
Bez názvu
1953
2007, kombinovaná technika na sololitu,
55 x 50 cm, signováno a datováno
15 000 Kč / 600 €
139 Štenclová Kateřina 1959
Bílý
2006-07, akryl na plátně, 110 x 70 cm,
signováno a datováno
28 000 Kč / 1 120 €
139
141 Balcar Karel
Nohy
1966
2002, olej na plátně, 70 x 50 cm
monogram a datace vzadu, rám
35 000 Kč / 1 400 €
141
142 Stuchelová Věra 1973
Z cyklu Sen
2004, černobílá fotografie, sítotisk 1/20,
63 x 90 cm, signováno a datováno
4 000 Kč / 160 €
142
144
143
144 Víková Jindra 1946
Z cyklu Střet kultur
143 Víková Jindra 1946
Tváře
2002, koláž, lambda print, 1/10,
43,5 x 60 cm, signováno a datováno, rám
2007, porcelán a barevný drát, v. 49 cm,
signováno vespodu
15 000 Kč / 600 €
11 000 Kč / 440 €
146
145
145 Pacák Jeňýk
Bez názvu
1941 - 2007
146 Pacák Jeňýk
Bez názvu
1941 - 2007
2000, kombinovaná technika, koláž na
papíře, 50 x 32 cm, signováno, rám
1993, kombinovaná technika, koláž na papíře,
42 x 30 cm, signováno a datováno, rám
7 000 Kč / 280 €
7 000 Kč / 280 €
147
148
147 Rittstein Michael 1949
Vous
2004, akryl na plátně, 100 x 80 cm,
signováno a datováno
100 000 Kč / 4 000 €
148 Rittstein Michael 1949
Domorodci v bordelu
149 Rittstein Michael 1949
Vana
2007, akryl na plátně, 120 x 100 cm,
signováno a datováno
1976, péro, kvaš na papíře, 40 x 29 cm,
signováno a datováno
130 000 Kč / 5 200 €
20 000 Kč / 800 €
149
150 Brázda Pavel
Závodník č. 2
1926
1956-2005, sítotisk na hlazeném ručním
papíře s vodotiskem
XIV/XXII, 25 x 25 cm, signováno
11 000 Kč / 440 €
151 Brázda Pavel 1926
Modrý, červený a žlutý
1958-2005, sítotisk, 29/30, 30 x 14 cm,
signováno
7 000 Kč / 280 €
150
152 Miotte Jean (FR) 1926
Saint Malo
2004, série 5 serigrafií s texty
stejnojmenné básně Jiřího Kosteleckého
42 x 59 cm (list), ex.19/75, signováno
16 000 Kč / 640 €
151
152
154
153
153 de Wasseige Jean-Marc (BEL) 1962
Pineapple
2005, kombinovaná technika na plátně,
102 x 25 cm, sign. a dat. vzadu
9 000 Kč / 360 €
154 de Wasseige Jean-Marc (BEL) 1962
The Pathway
2001, olej na plátně, 39 x 54 cm,
sign. a dat. vzadu
8 000 Kč / 320 €
155 Wallace David (USA) 1980
Bez názvu
2002, akryl na plátně, 76 x 60 cm, sign. a
dat. vzadu
4 000 Kč / 160 €
155
158
158 Tůma Stanislav 1950 - 2005
Bojovník
1982, černobílá fotografie, 17,5 x 26 cm,
sign. a dat. vzadu
8 000 Kč / 320 €
156
156 Tůma Stanislav 1950 - 2005
Roxana
1981, černobílá fotografie, 34,5 x 22,5 cm,
signováno a datováno
157
12 000 Kč / 480 €
157 Tůma Stanislav 1950 - 2005
Pejsek s kočičkou
2005, černobílá fotografie, 17,5 x 25,5 cm,
sign. a dat. vzadu
8 000 Kč /320 €
159
161
159 Novák Vladimír 1947
Bez názvu
161 Novák Vladimír 1947
Bez názvu
2000, kombinovaná technika na papíře,
64 x 48 cm, signováno a datováno
2000, kombinovaná technika na papíře,
58 x 40 cm, signováno a datováno
20 000 Kč / 800 €
19 000 Kč / 760 €
160 Čečo Sabahudin 1953
Mikrokosmos
1990, protlačovaná kresba, bitumen, papír,
37 x 27 cm, signováno, rám
6 000 Kč / 240 €
162 Čečo Sabahudin 1953
Svatba
2002, asambláž, kombinovaná technika,
52 x 72 cm, signováno, rám
7 000 Kč / 280 €
160
162
164
163
165
166
166 Hošek Jakub
Strictly rhytm
163 Franta Roman 1962
Brouci
1996-2008, 5 x akryl na papíře, 20 x 24 cm,
sign. a dat. vzadu
25 000 Kč / 1 000 €
164 Skrepl Vladimír1955
Save me
2007, akryl na plátně, 145 x 85 cm, sign. a
dat. vzadu
55 000 Kč / 2 200 €
165 Franta Roman 1962
Terč + 5
200, akryl na plátně, 40x 40 cm, sign. a
dat. vzadu
19 000 Kč / 760 €
1979
1999, sprej, akryl, olejový pastel na desce,
44,5 x 155,5 cm (2x), na dolní straně
signováno
59 000 Kč / 2 360 €
167
167 Jirásek Václav
Infekce 2
1965
2002, c-print, 1/5, 118 x 148 cm, vzadu
signováno, rám
55 000 Kč / 2 200 €
168 Nikl Petr
Tvář
1960
1998, mezzotinta, autorský tisk,
22 x 20 cm, signováno a datováno
6 500 Kč / 260 €
168
170
170 Nikl Petr 1960
Růžovka
2003, olej na plátně, 135 x 130 cm, sign. a
dat. vzadu
80 000 Kč / /3 200 €
169 Nikl Petr
Netopýr I
1960
1998, litografie, autorský tisk, 100 x 70 cm,
signováno a datováno
7 500 Kč / 300 €
169
171 Prekop Rudo (SK) 1959
Tanečníci
1995-96, černobílá fotografie, 3/10,
44 x 44 cm, vzadu signováno a datováno
13 000 Kč / 520 €
171
172 David Jiří
U.F.O.
1956
1997, litografie, 3/30, 34 x 22,5 cm,
signováno a datováno
3 200 Kč / 128 €
173 David Jiří
1956
Under Constrution
2001, sítotisk, autorský tisk, 41 x 29 cm,
signováno a datováno
2 800 Kč / 112 €
172
173
175
174
174 Havelková Jolana 1966
Dočasná setkání
175 Havelková Jolana 1966
Dočasná setkání
176 Kratochvíl Antonín 1947
Patricia Arquette, Penang
1999-2002, černobílá fotografie, 40 x 30
cm, vzadu signováno a datováno
Lit.: Fotogenie Identity-Paměť české
fotografie, 2006
1999 - 2002, černobílá fotografie, 30 x 40
cm, vzadu signováno a datováno
Lit.: Fotogenie Identity-Paměť české
fotografie, 2007
1997 (2000), černobílá fotografie, 39 x 59
cm, vzadu signováno a datováno: 2000
Publikováno:Ant. Kratochvil, Incognito,
USA, 2001, Provenience: Soukromá sbírka
8 000 Kč / 320 €
8 000 Kč / 320 €
25 000 Kč / 1 000 €
176
177
177 Pinkava Ivan
Jizva
1961
1999, gelatine silver print (na hliníku), 1/10,
84 x 68 cm, vzadu signováno, rám
Lit.: Ivan Pinkava, Heroes, 2004, ilustrováno
110 000 Kč / 4 400 €
178
179
181
181 Hísek Jan
1965
Madonna v horách
2007, olej na plátně, 85 x 65 cm
180
63 000 Kč / 2 520 €
178 Hísek Jan
Loďka
1965
179 Hísek Jan
Slon
1965
180 Hísek Jan
Loďe
1965
2006, čárová mezzotinta, 24/55,
7,5 x 10 cm, signováno a datováno
2006, mezzotinta, 72/88,
8 x 6,5 cm, signováno a datováno
2004, mezzotinta, 21/27,
12,5 x 12,5 cm, signováno a datováno
1 300 Kč / 52 €
1 200 Kč / 48 €
1 800 Kč / 72 €
182
183
182 Ženatá Kamila 1953
Už nikdy nebudu zlobit paní učitelku
183 Ženatá Kamila 1953
The Catcher in the Rye
2008, kombinovaná technika na plátně,
30 x 40 cm, signováno a datováno
2008, kombinovaná technika na plátně,
30 x 40 cm, signováno a datováno
9 500 Kč / 380 €
9 500 Kč / 380 €
184 Silverio Robert1965
Křížová sedma
1999, cibachrome, 2/7, 40 x 30 cm, vzadu
signováno a datováno
9 000 Kč / 360 €
185 Silverio Robert 1965
Stůl konstruktéra motýlů
1998, cibachrome, 2/7, 40 x 30 cm, vzadu
signováno a datováno
9 000 Kč / 360 €
184
185
186
186 Pastrňák Petr 1962
Les
2007, akryl na papíře, 100 x 135 cm,
signováno a datováno, rám
30 000 Kč / 1 200 €
187 Pastrňák Petr 1962
Z cyklu lesy (Pohádka)
2006, akryl na plátně, 30 x 40 cm, sign. a
dat. vzadu
22 000 Kč / 880 €
187
188 Smetana Tomáš1960
Anthurie, Hammershöi
2006, litografie, 36/50, 37 x 48 cm,
signováno a datováno
2 500 Kč / 100 €
189 Smetana Tomáš1960
Anthurie a sklenička
2008, litografie, autorský tisk, 32 x 43,5 cm,
signováno a datováno
2 500 Kč / 100 €
188
189
190 Růžička Aleš 1977
Zahradníkova rakovina
2002, akryl na plátně, 80 x 80 cm, sign. a
dat. vzadu
22 000 Kč / 880 €
190
191
191 Pěchouček Michal 1973
Bez názvu
192
1993, linoryt, 2/4, 22 x 16 cm, vpravo dole
mongr. a dat.
4 500 Kč / 180 €
192 Pěchouček Michal 1973
Bez názvu
1993, linoryt, 6/6, 22 x 16 cm, vpravo dole
mongr. a dat.
4 500 Kč / 180 €
193 Pěchouček Michal 1973
Bez názvu
1993, linoryt, 4/4, 22 x 16 cm, vpravo dole
mongr. a dat.
4 500 Kč / 180 €
193
196
194 Drahotová Veronika 1975
Nechci šahat na medvěda
(portrét Veroniky Bromové)
194
2001, olej na plátně, 90 x 115 cm,
signováno a datováno
49 000 Kč / 1 960 €
196 Drahotová Veronika 1975
Psychadelic
1999, olej na plátně, 75 x 65 cm, sign. a
dat. vzadu
29 000 Kč /1 160 €
195
195 Bromová Veronika 1966
Okouzlení (z cyklu Království)
2003-05, digitální tisk na plátně, 8/12,
30 x 40 cm, sign. a dat. vzadu
4 400 Kč / 176 €
197 Chalánková Vendula 1981
Mucher Sado
2006, akryl na plátně, 130 x 130 cm, sign.
a dat. vzadu
25 000 Kč / 1 000 €
197
198 Gerboc Martin (SK) 1972
Rukavica
2007, kombinovaná technika na plátně, 65
x 45 cm, signováno vzadu
18 000 Kč / 720 €
198
199 Matoušek František 1967
Jana II
2004, vypárávaná riflovina a akryl,
35 x 40 cm, signováno vzadu
27 000 Kč / 1 080 €
199
200
200 Matoušek František 1967
Yamaha I
2006, litografie, 66/77, 50 x 70 cm,
signováno a datováno
2 900 Kč / 116 €
201 Matoušek František 1967
Yamaha II
2007, serigrafie, 23/77, 50 x 70 cm,
signováno a datováno
2 900 Kč / 116 €
201
202 Písařík Petr
Bez názvu
1968
2007, kombinovaná technika na plátně,
66 x 70 cm, vzadu signováno a datováno
29 000 Kč / 1 160 €
202
203 Kintera Krištof 1973
Bez názvu
2004, sprej na papíře, 29 x 42 cm,
vzadu signováno a datováno
17 000 Kč / 680 €
203
204
204 Sakuma Eva
Nevěsta
1975
2007, akryl na plátně, 73 x 73 cm,
signováno a dat. vzadu
28 000 Kč / 1 120 €
205 Šimlová Štěpánka 1966
Bez názvu (Z cyklu Vnitřní krajiny)
2005, c-print na transparentní fólii, 1/10,
60 x 80 cm, signováno
12 000 Kč / 480 €
205
207
207 Blatný Milan Fano 1972
Bambusový háj
2007, barevný tisk na plátno, 1/7,
98 x 99 cm, sign. a dat. vzadu
206
7 000 Kč / 280 €
206 Blatný Milan Fano 1972
Mobil tisíce drahokamů
2007, barevný tisk z negativu, 1/7,
46 x 46 cm, signováno a datováno, rám
5 000 Kč / 200 €
208 Rasl Tomáš
1975
Nevyjasněné úmrtí
2002, silver gelatine print, 18 x 24 cm,
signováno vzadu
3 900 Kč / 156 €
208
211
209 Cajthaml David1959
Square, circle, liquid
2007, olej na plátně, 95,5 x 75 cm, vzadu
signováno a datováno
26 000 Kč / 1 040 €
211 Jelínková Barbora 1960
Nástroj
2008, šlehané sklo, kov, dřevo, 44,5 x 39 x
cm, signováno a datováno
14 500 Kč / 580 €
209
210 Naďo Rastislav (SK) 1976
Theo van Gogh
2008, akryl na kartonu, 70 x 97 cm,
signováno a datováno
7 000 Kč / 280 €
210
212
212 Hošková Anežka 1982
I Love You But I´ve Chosen
Darkness I
213 Hošková Anežka 1982
I Love You But I´ve Chosen
Darkness II
2005, akryl na plátně, 180 x 130 cm,
signováno vzadu
2006, akryl na plátně, 180 x 130 cm,
signováno vzadu
45 000 Kč / 1 800 €
45 000 Kč / 1 800 €
213
214
214 Bastian M. S. (CH) 1963
Les Demoiselles d´Avignon
1994, sítotisk, 1/20, 47 x 67 cm, signováno
9 000 Kč / 360 €
215 Pešek Pachl Luděk 1971
Incipit Homo Novus
2008, ofset, 258/280, 57 x 71 cm,
signováno a datováno
800 Kč / 32 €
215
216 Šalanda Robert1976
Deathdisco-Tatrman II-HrdinaKvět
2006, 4 x tisk a akryl na papíře, 30 x 20 cm,
vzadu signováno a datováno
12 800 Kč / 512 €
216
217
217 Gažiová Ladislava (SK) 1981
Bez názvu
2007, sprej na plátně, 140 x 150 cm, sign.
a dat. vzadu
60 000 Kč / 2 400 €
218 Naďo Rastislav (SK) 1976
Tired and Useless
2008, akryl na kartonu, 71 x 97 cm,
signováno a datováno
7 000 Kč / 280 €
218
219 Švéda Jakub
Teror IV
1973
2007, akryl, sprej a fixa na plátně, 66,5 x
55,5 cm, signováno vzadu
35 000 Kč / 1 400 €
219
220 Singer Michal 1959
Eva
2008, olej na plátně, 65 x 80 cm,
signováno a datováno
33 000 Kč / 1 320 €
220
221 Šárovec Martin 1977
VIP 3
2007, akryl na dřevěné desce, 59 x 85,5
cm, sign. a dat. vzadu
25 000 Kč / 1 000 €
221
222 Němcová Barbora B. 1972
Buddha 3
2006, akryl na plátně, 100 x 110 cm, sign.
a dat. vzadu
27 000 Kč / 1 080 €
222
223 Šimera Evžen 1980
Bez názvu (ze série Stékaných obrazů)
2007, stékané barvy - new dripping,
80 x 120 cm, signováno vzadu
20 000 Kč / 800 €
223
226
224
224 Holý Adam
kristýna/stasis chamber
226 Holý Adam
jeřáb/field-ash
2008, c-print (negativ 2007), 74 x 53 cm,
signováno vzadu, rám
2008, c-print (negativ 2007), 94 x 64 cm,
signováno vzadu, rám
20 000 Kč / 800 €
22 000 Kč / 880 €
225 Holý Adam
kateřina/dragons
2008, barit (negativ 2006), 60 x 47 cm,
signováno vzadu, rám
18 000 Kč / 720 €
225
227
227 Baňka Pavel
1941
Ptáci, z cyklu Oregonské pobřeží
2005, c-print na aluminiu 2/5, 100 x 200 cm,
signováno vzadu
45 000 Kč / 1 800 €
228 Aleksandra Vajd & Hynek Alt 1971/1976
Empire On, Empire Off (diptych)
2006, archival ink jet print, 1/5 AP,
75 x 98 cm (2x), signováno vzadu, rám
38 000 Kč / 1 520 €
228
229 Pode Bal / Antonín Kopp
Deep in Art
2006, akryl na plátně, 130 x 130 cm,
signováno vzadu
49 000 Kč / 1 960 €
229
230
230 Pode Bal / Petr Motyčka
Moslims on Bus
2004, akryl na plátně, 100 x 120 cm,
signováno vzadu
37 000 Kč / 1 480 €
231 Pode Bal / Petr Motyčka
Jews in Train
2004, akryl na plátně, 100 x 120 cm,
signováno vzadu
37 000 Kč / 1 480 €
231
232
232 Gravlejs Ivars 1979
BZNS17
2007, inkjet print, 1/10, 70 x 47
cm, signováno, rám
5 000 Kč / 200 €
233
233 Kalvachová Hana 1978
Jeho koník
2008, tisk na plátně, 70 x 50 cm, vzadu
signováno
3 000 Kč / 120 €
234 Říha Martin
Bez názvu
1975
2007, digitální tisk, 50 x 60 cm, signováno
1 500 Kč / 60 €
234
235 Pepe Dita
1973
Lunziatina (ze série Autoportéty)
1999, barevná fotografie, 1/5, 50 x 50 cm,
vzadu signováno
30 000 Kč / 1 200 €
235
236 Vlčková Tereza 1983
A Perfect Day, Elise…
2007, digitální tisk, 1/18, 50 x 50 cm, vzadu
signováno a datováno na hliníku
8 000 Kč / 320 €
236
237 Bendová Markéta 1978
Pejskařka
2008, tisk na plátně, 50 x 60 cm, vzadu
signováno a datováno, rám
3 000 Kč / 120 €
237
239
239 Jůdová Mariana1979
Ženské zbraně
2006, digitální tisk na baneru, 2/5, 110 x
115 cm, sign. vzadu
238
238 Morice Marta
Stephanie
1971
2002, akryl na papíře, 100 x 70 cm,
signováno
11 000 Kč / 440 €
8 500 Kč / 340 €
240 Lomová Ivana 1959
Vlny V
2006, olej na plátně, 50 x 70 cm, sign.
vzadu
25 000 Kč / 1 000 €
240
241 Surůvka Jiří
Strůjci války I
1961
1999, digitální tisk na plátně, 3/6,
100 x 65 cm, sign. vzadu
20 000 Kč / 800 €
242 Surůvka Jiří
Gilbert&George
1961
1999, digitální tisk na plátně, 4/6,
100 x 65 cm, sign. vzadu
20 000 Kč / 800 €
241
242
243 Slezarová Magda Sofie 1979
Matka 007
2007, c-print, 1/5, 80 x 70 cm, sign. vzadu,
Vystaveno: Magda Sofie Slezarová, Enfant
terrible, Sudek Ateliér, 2008
6 600 Kč / 264 €
243
244
244 Havlín Zbyněk 1976
The Girl with White Dog
2007, olej na plátně, 101 x 96,5 cm,
signováno a datováno
245
14 000 Kč / 560 €
245 Černý Filip
Bez názvu
1975
2008, akryl na plátně, 35 x 45 cm, sign. a
dat. vzadu
21 000 Kč / 840 €
246 Bárta Tomáš
Bez názvu
1982
2008, sprej na plátně, 135 x 159 cm, sign.
a dat. vzadu
23 000 Kč / 920 €
246
247
247 Sedlecký Zbyněk 1976
Z Libeňského mostu
248 Šille Erik (SK) 1978
Budem ťa opatrovať
2008, akryl na plátně, 100 x 80 cm, dat. a
sign.vzadu
2006, akryl na plátně, 66 x 126 cm, dat. a
sign.vzadu
28 000 Kč / 1 120 €
48 000 Kč / 1 920 €
248
250
250 Votruba Jiří
1946
Too Much Love 6
2007, akryl a mixed media na plátně,
70 x 70 cm, signováno a datováno
14 000 Kč / 560 €
249
251 Meduna Marek 1973
Bez názvu
249 Zrubec Radoslav 1982
Bez názvu
2006, olej na plátně, 70 x 70 cm, vzadu
signováno a datováno
2005, akryl na plátně, 90 x 74 cm,
signováno a datováno
13 000 Kč / 520 €
16 000 Kč / 640 €
251
253
253 Cais Milan
Hal 9000
252
252 Cais Milan
Žíla
1974
2004, digitální tisk, 80 x 80 cm, signováno
1974
5 000 Kč / 200 €
2004, tužka na papíře, 22 x 24 cm,
signováno
4 500 Kč / 180 €
254 Altorfer Valentin (CH) 1961
NeujorkerHerbstWeltwinteranfang
2003, suchá jehla, VI/100, 20 x 29 cm,
signováno a datováno
254
1 000 Kč / 40 €
256
256 Hankeová Jiřina 1948
Trávy XVI. (ze souboru Trávy)
2007, kresba, akryl na papíře, 100 x 70 cm,
signováno, rám
13 000 Kč / 520 €
255
255 Šejn Miloš
20.7.2007
1947
2007, rozmývané barevné tužky,
pigmenty, papír, 100 x 70 cm, signováno
a datováno
18 000 Kč / 720 €
257 Hankeová Jiřina 1948
Pstruh
2007, barevná fotografie, 50 x 66 cm,
signováno vzadu, rám
7 000 Kč / 280 €
257
258
259
258 Sadovská Dorota (SK) 1973
Portrait of Andrea V.
259 Sadovská Dorota (SK) 1973
Skinning N6 (Torso N2)
2003, olej na plátně, 18 x 24 cm,
signováno
2007, c-print, 3/3, 40 x 50 cm, signováno
9 000 Kč / 360 €
18 000 Kč / 720 €
260 Musilová Kamila 1982
Ze série Plyš myslí, že je víc
261 Prášilová Bára 1979
Bez názvu
2007, inkjet fine art print, 2/15, 50 x 50 cm,
vzadu signováno
2005, digitální tisk na dubondu, 2/10,
70 x 70 cm, vzadu signováno
5 000 Kč / 200 €
7 000 Kč / 280 €
260
261
262
262 Šimánek Dušan 1948
Bez názvu
1995, inkoustový tisk na papíru
Hahnemühle, 2/6, 51 x 68 cm,
sign. a dat. vzadu, rám
23 000 Kč / 920 €
263 Šimánek Dušan 1948
Bez názvu
2002, inkoustový tisk na papíru
Hahnemühle, 2/6, 50 x 50 cm,
sign. a dat. vzadu
14 000 Kč / 560 €
263
265
265 Kruhlou Dzmitry 1974
Easy
2008, digitání tisk, 50 x 66 cm, vzadu
signováno
2 500 Kč / 100 €
264
264 Kruhlou Dzmitry 1974
Ero-Dick-On
2007, digitání tisk, 51 x 66 cm, vzadu
signováno
2 500 Kč / 100 €
266 Francová Sylva 1973
Z cyklu Zmizelné světy (Praha)
2003, barevná fotografie, 78 x 116 cm,
signováno a datováno vzadu, rám
10 000 Kč / 400 €
265
267
267 Fárová Gabina 1963
Z cyklu Gabinetky
268
1997, černobílá fotografie, 4/10,
45 x 30 cm, signováno a datováno
12 000 Kč / 480 €
268 Mára Pavel
1951
Terezínská Mona Lisa
2002, pigmentový tisk, 50 x 66 cm, sign. a
dat. vzadu
16 000 Kč / 640 €
269 Teubalová Jitka1975
Mexická loterie
2004, digitální tisk, 80 x 60 cm, signováno
3 800 Kč / 152 €
269
270
272
272 Stanko Vasil (SK) 1962
Z cyklu Divadlo v zrcadlech
1996, černobílá fotografie, 40 x 50 cm,
signováno
10 000 Kč / 400 €
270 Sejkot Roman 1963
Stvořidlo
2003, pigmentový tisk na papíru
Hahnemühle, 32 x 32 cm, signováno, rám
7 000 Kč / 280 €
271 Sejkot Roman 1963
Womanaut
2005, černobílá fotografie, 50 x 60 cm,
signováno, rám
271
9 000 Kč / 360 €
273
273
273 Kamera Skura
Žijeme tady s vámi (triptych)
2002, 3 x barevný tisk, 180 x 120 cm,
signováno vzadu, rámováno
75 000 Kč / 3 000 €
273
274 Jarcovjáková Libuše 1952
Hybia Line I (Tokio)
1999, archive inkjet print, 65 x 100 cm,
signováno a datováno vzadu, rám
23 000 Kč / 920 €
274
275 Gryga Štěpán 1955
Bez názvu
1994, černobílá fotografie, autorská
zvětšenina, 30 x 40 cm, signováno na
zadní straně
18 500 Kč / 740 €
275
276 Šigut Vladimír 1985
Péťa, 47 let
2003, černobílá fotografie, 40 x 30 cm,
vzadu signováno
3 000 Kč / 120 €
276
277
278
277 Hamplová Hana 1951
Bez názvu
1981, černobílá fotografie, 58 x 48 cm,
sign. a dat. vzadu
3 000 Kč / 120 €
278 Hamplová Hana 1951
Bez názvu
1981, černobílá fotografie, 58 x 48 cm,
sign. a dat. vzadu
3 000 Kč / 120 €
279 Kanta Antonín 1952
Z cyklu Obraz snu a skutečnosti
2007, barevná fotografie, 45 x 30 cm,
sign. a dat. vzadu
3 800 Kč / 152 €
279
280
280
280 Tichý Miroslav 1926
Bez názvu
70. – 80. léta, 3 x černobílá fotografie,
17,8 x 12,1 cm; 23,8 x 11,3 cm;
17,9 x 12,9 cm
180 000 Kč / 7 200 €
280
281
281 Lauschmann Jan 1901 - 1991
Sluneční lázeň
282
1933, černobílá fotografie (pozdější
autorská zvětšenina), 28 x 28,5 cm
vzadu datováno a signovnáno:
Jan Lauschmann, Brno
Z pozůstalosti Jana Lauschmanna
10 000 Kč / 400 €
282 Lauschmann Jan 1901 - 1991
Husy
1932, bromostříbrná fotografie,
28 x 28,5 cm, vzadu signovnáno:
Jan Lauschmann, Brünn
Z pozůstalosti Jana Lauschmanna
16 000 Kč / 640 €
283 Lauschmann Jan
Zátiší
1901 - 1991
1923, pigment, 22,5 x 18,7, dole
signováno, datováno a značeno razítkem
Z pozůstalosti Jana Lauschmanna
13 000 Kč / 520 €
283
286
286 Růžička Josef Drahomír
Naše doggie
1870 - 1960
kolem r. 1920, bromostříbrná fotografie, 26,3 x 34 cm, vzadu sign. razítkem, název tužkou
18 500 Kč / 740 €
284
284 Růžička Josef Drahomír 1870 - 1960
In the Doorway
1900, bromostříbrná fotografie, 20,7 x 12,5 cm, dole a vzadu
signováno, dole signováno a datováno, (trhliny v horních
rozích). Z pozůstalosti Jana Lauschmanna
16 000 Kč / 640 €
287
287 Růžička Josef Drahomír
Čtenář
1870 - 1960
kolem r. 1920, černobílá fotografie (pozdější autorská zvětšenina),
18,3 x 15 cm, vzadu tužkou značeno: R
Z pozůstalosti Jana Lauschmanna
12 000 Kč / 480 €
285 Welling (?) G.G.
Ind
20.-30.léta, hnědě tónovaná fotografie, 29 x 37 cm
Z pozůstalosti Jana Lauschmanna
285
28 000 Kč / 1 120 €
288
288 Drtikol František 1883 - 1961
Akty
289
20. léta, bromostříbrná fotografie, 16 x 12 cm
Z pozůstalosti Jana Lauschmanna
12 000 Kč / 480 €
289 Drtikol František 1883 - 1961
Madonna
20. léta, bromografie, 28,7 x 22,8 cm, dole
vpravo značeno: Madonna, 10. DrtikolPrague, Bromografie Poděbrady
Z pozůstalosti Jana Lauschmanna
22 000 Kč / 880 €
290 Drtikol František 1883 - 1961
Portrét ženy
1926, bromostříbrná fotografie na kartonu,
21,5 x 16.5 cm, dole vpravo slepotisk:
Drtikol&Spol., Praha 1926, na kartonu razítko:
Drtikol&Spol. Praha II 730
Z pozůstalosti Jana Lauschmanna
4 000 Kč / 160 €
290
291
295
295 Hanke Jiří
1944
Bez názvu (z cyklu Pařížské fragmenty)
1979, černobílá fotografie, vintage, 29 x 39 cm,
signováno vzadu, rám
10 000 Kč / 400 €
291 Podestát Václav
Z cyklu Lidé, Paříž
1960
1994, černobílá fotografie, 24,5 x 37 cm, vzadu
signováno a datováno
292
3 600 Kč / 144 €
292 Hroch Pavel
1967
Pouť ke svatému Lazaru, Havanna
2000, černobílá fotografie, 25 x 37,7 cm,
signováno vzadu
8 000 Kč / 320 €
293 Sheiko David (USA)
Untitled
293
1951
1998, digitální tisk, 30 x 40 cm, signováno
vzadu
2 000 Kč / 80 €
294 Novotný Miloň 1930-1992
Josef Sudek na Úvoze
1971-2006, černobílá fotografie, 1/15, 25 x 36,5 cm, vzadu
datováno, číslováno a potvrzení A. Novotná. Novotisk z
původního negativu
6 000 Kč / 240 €
294
296 Štreit Jindřich 1946
Bez názvu, z cyklu Rakousko
1993, černobílá fotografie, 30 x 40 cm,
sign. a dat. vzadu, rám
15 000 Kč / 600 €
296
297
297 Štreit Jindřich 1946
Ze Sovince
1983, černobílá fotografie, 19,5 x 28 cm,
signováno: Jindra ze Sovince
15 000 Kč / 600 €
298 Štreit Jindřich 1946
Vajglov
1990, černobílá fotografie, 28 x 37,5 cm,
vzadu signováno a datováno.
Na zadní straně dedikace autora
15 000 Kč / 600 €
298
301
299
299 Štreit Jindřich 1946
Jiříkov
1979, černobílá fotografie, 37 x 27,5 cm,
vzadu signováno a datováno
17 000 Kč / 680 €
300 Štreit Jindřich 1946
Křivá
1990, černobílá fotografie, 27,5 x 38,5 cm,
vzadu signováno a datováno
17 000 Kč / 680 €
301 Štreit Jindřich 1946
Náklo
1980, černobílá fotografie, 37,5 x 28 cm,
vzadu signováno a datováno
17 000 Kč / 680 €
300
302
302 Reich Jan
Hasištejn
1942
303
303 Reich Jan
Karlštejn
1942
2002, černobílá fotografie, 19,5 x 28,5 cm,
signováno a datováno
2003, černobílá fotografie, 19,5 x 29 cm,
signováno a datováno
6 500 Kč / 260 €
6 500 Kč / 260 €
304
304 Koubek Petr 1953
Z cyklu Praha (diptych)
2003, 2 x černobílá fotografie, 23 x 40 cm,
signováno a datováno
12 000 Kč / 480 €
304
306
306 Novotný Jaroslav 1939
Z cyklu Cirkus (VIII)
1988, černobílá fotografie, 40 x 26,5 cm,
signováno. vzadu
2 800 Kč / 112 €
305
305 Novotný Jaroslav 1939
Z cyklu Cirkus
1988, černobílá fotografie, 39,5 x 29,5 cm,
sign. a dat. vzadu
2 800 Kč / 112 €
307 Axmann Petr
Jánka
1974
2004, černobílá fotografie, 34 x 23,5 cm,
sign. a dat. vzadu
1 200 Kč / 48 €
308 Axmann Petr
Bez názvu
1974
2007, ručně zvětšovaná barevná
fotografie, 42,5 x 29 cm, sign. a dat. vzadu
1 200 Kč / 48 €
307
308
Dražební vyhláška
společnosti artkunst, s.r.o., IČ: 275 94 564
Na Švihance 9, 120 00 Praha 2
(provozovna Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1)
Článek 1.
Všeobecná ustanovení
1. Aukční síň artkunst s.r.o., sídlem Praha 2, Na Švihance 1527/9, PSČ 12000 (provozovna Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1), IČ: 27594564 (dále jen „Dražebník“) provádí na žádost
vlastníků dražených předmětů veřejnou dobrovolnou dražbu podle ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, při dodržování zákona č.
21/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 26/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu
předmětů kulturní hodnoty.
2. Předměty dražby (aukce) uvedené v aukčním katalogu budou vystavovány v prostorách Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1, od 27. 5 2008 do 31. 5. 2008, kde je možno učinit
prohlídku těchto předmětů, a to denně od 11.00 do 19.00 hodin.
3. Aukce (dražba) proběhne dne 1. 6. 2008 od 14.00 hodin v Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha 1.
Článek 2.
Předměty dražby
1. Předměty dražby jsou označeny a popsány včetně nejnižšího podání (vyvolávací cena) v aukčním katalogu, který je nedílnou součástí této dražební vyhlášky.
2. Údaje o předmětu dražby v aukčním katalogu nebo jejich část, zejména pak popis stavu předmětu dražby a údaje o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny
pouze podle dostupných informací.
Článek 3.
Průběh dražby
1. Účastníci dražby jsou povinni na vyzvání dražebníka nebo osoby jím pověřené doložit svou totožnost pomocí občanského průkazu či cestovního pasu, popřípadě doložit své oprávnění
jednat za účastníka dražby, je-li účastníkem dražby právnická osoba, je osoba jejím jménem jednající povinna prokázat své oprávnění k jednání výpisem z obchodního rejstříku ne starším
3 měsíců a platným průkazem totožnosti. Dále jsou účastníci povinni dát se zapsat do seznamu účastníků dražby a předložit své čestné prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z
dražby.
2. Po vyvolání předmětu dražby mohou dražitelé činit příhozy viditelným zvednutím dražebního čísla. Účastníci dražby přihazují během aukce osobně a výhradně pomocí dražebních
čísel, která obdrží při registraci před aukcí.
3. Draží se, pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Výše jednotlivých příhozů je vázána na okamžitou dražební cenu (tj. částku, na kterou byly již v průběhu dražby učiněny příhozy) a je
určena v Článku 4. této vyhlášky.
4. Učiněným podáním (příhozem) je účastník dražby vázán.
5. Jakékoli spory týkající se toho, komu byl předmět dražby přiklepnut, rozhoduje Dražitel.
6. Nebylo-li učiněno ani po opakované výzvě nejnižší podání, licitátor dražbu daného předmětu dražby ukončí a předmět je pokládán za nevydražený.
Článek 4.
1. Účastník dražby může dražit i bez své osobní přítomnosti na dražbě na základě písemné plné moci s datem, adresou a telefonním spojením, kterou zmocní dražebníka k zastoupení na
dražbě. Tato plná moc musí obsahovat katalogové číslo, přesný popis předmětu a nákupní limit, za který je zmocněnec oprávněn předmět vydražit. V případě shodných limitů má přednost
limit obdržený dříve. Při dosažené ceně shodné s limitem má přednost příklep dražitele, který je osobně přítomen v sále. Limity drží aukční síň v tajnosti i po dražbě a může přijetí plné
moci vázat na složení zálohy.
2. Účastník může po dohodě s aukční síní dražit po telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako při písemné nabídce, kromě nákupního limitu, přičemž podpis účastníka musí
být úředně ověřen.
3. Všechny písemné dražební nabídky, stejně jako žádosti o dražení po telefonu, je třeba po dohodě s dražitelem zaregistrovat osobně, a to nejpozději 1 den před začátkem aukce.
Článek 5.
Výše příhozů
Příhozy určuje licitátor tímto způsobem:
Okamžitá dražební cena
do 2 000 Kč 2 000 – 5 000 Kč 5 000 – 10 000 Kč 10 000 Kč – 20 000 Kč 20 000 Kč – 50 000 Kč 50 000 Kč – 100 000 Kč 100 000 Kč – 200 000 Kč
200 000 Kč – 500 000 Kč
nad 500 000 Kč
O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor.
příhoz
100 Kč
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
50 000 Kč
Článek 6.
Cena dosažená vydražením, Odměna dražebníka, Způsob úhrady
1. Cena dosažená vydražením je nejvyšší podání učiněné vydražitelem. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
2. S každým předmětem dražby je spojena povinnost vydražitele uhradit dražebníkovi odměnu za provedení dražby, která zahrnuje zejména poplatek za provedení dražby, uskladnění
předmětu dražby do doby jejího převzetí ze strany vydražitele. Výše této odměny je 18 % z ceny dosažené vydražením daného předmětu dražby, včetně DPH.
3. Cenu dosaženou vydražením a odměnu dražebníka je vydražitel povinen uhradit v hotovosti během nebo po dokončení dražby, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne konání
dražby.
4. Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500 000 Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě 10 dnů ode dne skončení dražby.
5. V případě neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě zruší dražebník bezodkladně (bez dalšího poskytnutí lhůty) příklep, čímž se věc stane nevydraženou.
Článek 7.
Nabytí vlastnictví a předání předmětu dražby
1. Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.
2. Předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby, budou dražebníkem
předány vydražiteli po zaplacení celé ceny dosažené vydražením na základě potvrzení o zaplacení ceny buď v den aukce na místě konání, nebo v prostorách dražebníka v běžné otevírací
době (viz Článek 1. této vyhlášky). Vydražitel je povinen převzetí předmětu dražby písemně potvrdit, jinak je dražitel oprávněn předmět dražby zadržet.
3. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel.
4. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby; v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v
souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
Článek 8.
Závěrečná ustanovení
1. Předměty dražby se vydávají ve stavu, ve kterém se nacházejí v okamžiku příklepu. Udělením příklepu končí povinnost záruky dražebníka. Veškeré předměty jsou popsány v katalogu
podle nejlepšího vědomí a svědomí a draží se bez ohledu na vady a nedostatky či chybný popis. Zobrazení v katalogu slouží pouze pro identifikaci předmětu. Všechny údaje týkající se
autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, původu, data, provenience, stavu či vyvolávací ceny vyjadřují pouze názor dražitele. Účastník dražby se musí před dražbou sám seznámit se
stavem každé věci a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému popisu. Veškeré reklamace jsou tímto vyloučeny.
2. Popis předmětu dražby a odhad zpravidla provádějí odborníci dražebníka. U jednotlivých předmětů, zejména starožitností a obrazů, se uvádějí chyby a poškození jen v případě, že
ovlivňují uměleckou hodnotu. Tyto předměty mohou tedy být i restaurované, poškozené, nefunkční apod.
3. Položky označené (*) může dražit pouze občan ČR, který se při placení prokáže platným občanským průkazem. Vývoz těchto předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu
podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Vývoz těchto předmětů z území ČR lze uskutečnit pouze při doložení osvědčení,
že nejsou prohlášeny za kulturní památku nebo národní kulturní památku, nejsou součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo národní kulturní památku a nepodléhají
režimu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
4. Osoby účastnící se dražby se podřizují podmínkám obsaženým v této dražební vyhlášce, přičemž průběh dražby se řídí touto dražební vyhláškou.
5. Dražební vyhláška je vypracována v souladu s českým právem a řídí se příslušnými právními předpisy v platném znění. Všechny transakce upravené či vzešlé na základě této dražební
vyhlášky, jakož i další související skutečnosti, se řídí českým právem.
artkunst | galerie 5.patro
Myslíkova 9
CZ-110 00 Praha 1
tel./fax: +420 222 210 860
mobil: +420 777 747 263
email: [email protected]
web: www.artkunst.cz
Do podzimní aukce 2008 přijímáme okamžitě kvalitní díla českých a zahraničních autorů:
obrazy, plastiky, práce na papíře, grafiky, multiply a fotografie.
Obraťte se na nás pro nezávazný odhad děl, která byste rádi nabídli do prodeje prostřednictvím aukce.
artkunst | galerie 5.patro nabízí poradenství a zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje uměleckých děl
20. století.
artkunst | galerie 5.patro
Myslíkova 9
CZ-110 00 Praha 1
tel./fax: +420 222 210 860
mobil: +420 777 747 263
email: [email protected]
web: www.artkunst.cz
Plná moc k zastupování při dražbě
Pověřuji dražebníka artkunst s.r.o. | galerie 5. patro aby mne zastupoval v dražbě konané dne 1. 6. 2008 v Leica Gallery Prague, Školská 28,
Praha 1, a dražil za mne následující položky až do výše uvedených limitů:
Kat. čísloNázev položkyVyvolávací cena (Kč)Limit
Zavazuji se, že uhradím cenu dosaženou vydražením a navýšenou o 18 % provize (včetně DPH) ve lhůtách stanovených v dražební vyhlášce.
jméno a příjmení
...................................................
adresa
...................................................
...................................................
...................................................
telefon
...................................................
mobil
...................................................
email
...................................................
datum narození
...................................................
číslo OP / pasu, vydal
...................................................
Čestně prohlašuji, že nejsem osobou vyloučenou z dražby podle zákona č.26/2000 Sb.
V Praze, dne ...................................................podpis...................................................
artkunst | Galerie 5. patro, Myslíkova 9, 120 00 Praha 1
Tel. /Fax: + 420 222 210 860, mobil +420 777 747 263, [email protected], www.artkunst.cz
f
ÏNtsne`kksgdkdssdqr+Hkhjdrl`kkfsgdlnrs-Ð
NmcżFK*MJOŘFW
EFTJHOFS
XXXJMJODFWDPN

Podobné dokumenty

Výstava Aukce Exhibition Auction

Výstava Aukce Exhibition Auction 3. Dražení po telefonu. Účastník dražby může po dohodě s aukční síní dražit po telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako při písemné nabídce, kromě nákupního limitu. Všechny písemné draž...

Více

Evropské moderní malířství

Evropské moderní malířství “zemřel”, jak napsal, a byl znovuvzkříšen demobilizací. 1919 – koláže. 1919-1920 v Kolíně nad Rýnem - Dada. 1925 – techniky “náhodného” procesu – frotáž, gratáž (grattage = škrábání malby aby se pr...

Více

Untitled - artkunst

Untitled - artkunst Školská 28, Prague 1 galerie 5. patro Myslíkova 9 110 00 Praha 1 Tel./ Fax: +420 222 210 860 Mobil: +420 608 238 402 [email protected] www.artkunst.cz

Více

Pomáhají ve volném čase a zadarmo. Dobrovolníci si

Pomáhají ve volném čase a zadarmo. Dobrovolníci si měla někdy skončit! Samozřejmě, člověk má čas od času nějaké drobné nemoci, nedá se všechno tak úplně naplánovat, ale Lékořice je Lékořice… Budu chtít pomáhat, dokud to půjde. Kromě toho, že chodít...

Více

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie bid without being present at the auction, based upon a power of attorney with date, address and phone contact that authorizes the Auctioneer to represent him at the auction. is power of attorney m...

Více

Výstava Aukce Exhibition Auction

Výstava Aukce Exhibition Auction artkunst | galerie 5. patro Myslíkova 9 110 00 Praha 1 Tel./ Fax: +420 222 210 860 Mobil: +420 608 238 402 [email protected] www.artkunst.cz

Více

artkunst aukcni katalog.indd

artkunst aukcni katalog.indd 3. Dražení po telefonu. Účastník dražby může po dohodě s aukční síní dražit po telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako při písemné nabídce, kromě nákupního limitu. Všechny písemné draž...

Více