Měsíční zpravodaj

Komentáře

Transkript

Měsíční zpravodaj
Měsíční zpravodaj
novobystřických občanů
Ročník 17, číslo 4
Duben 2015
Žáci 5. tříd
navštívili Prahu
více na straně 9
Pozvánka na dubnové akce
sobota 4. dubna
Velikonoční jízda parním vlakem
odjezd z J. Hradce v 10.40 hod.
odjezd z N. Bystřice ve 14.10 hod.
sobota 11. dubna
10.00 hod., KD Koruna
Kašpárek a ježibaba - Nezávislé divadlo
divadelní představení pro děti
„Pojďme společnými silami udělat kousek naší
planety krásnějším. Pracovní rukavice se vám
budou hodit.“ (informace na tel. 603 174 185)
středa 22. dubna
18.00 hod., KD Koruna - přednáškový sál knihovny
Jiří Jůzl - Nový Zéland z pohledu trampa
cestovatelská přednáška
(více informací uvnitř zpravodaje)
úterý 14. dubna
19.00 hod., KD Koruna - Rodinné centrum
ARTe večer na téma „Koláže“
sobota 25. dubna
9.00 - 11.00 hod., KD Koruna - atrium
Charitativní bazar
(více informací uvnitř zpravodaje)
pátek 17. dubna
19.00 hod., KD Koruna
Zdeněk Izer - „Furtluftdurch tour“
Vstupné: 200 Kč (předprodej v městské knihovně)
/ 250 Kč na místě
čtvrtek 30. dubna
Novobystřické čáry - stavění májky na náměstí,
lampionový průvod a čarodějnický rej
v městském parku
(více informací uvnitř zpravodaje)
středa 22. dubna
8.00 - 16.00 hod.
Mezinárodní den Země s Rodinným centrem
pátek 1. května
10.00 hod., Mírové náměstí
Májový cyklovýlet Českou Kanadou
Kultura
Jednání rady města 23. 2. 2015
1. Rada města schválila návrh vedení základní školy termínu dovolené pracovníků
v MŠ. Uzavření mateřské školy z důvodu čerpání řádné
dovolené bude v termínu od
20. 7. 2015 do 7. 8. 2015.
2. Po vzájemné dohodě s
Ing. Pavlem Janoušem došlo
k posunu termínu slavnostního otevření Muzea historických vozidel na 20. 6. 2015.
V termínu od 19. 6. - 20. 6. 2015
bude zároveň probíhat i další
městská kulturní akce Jahodobraní 2015. Mediální podporu nám bude zabezpečovat
společnost Media Marketing
Services, a. s., se kterou jsme
uzavřeli smlouvu, jejímž předmětem je zajištění odvysílání
reklamní kampaně v hodnotě
22 176 Kč na rozhlasových
stanicích Hitrádio Faktor, Blaník jižní Čechy a Rock rádio
jižní Čechy (denně 10 spotů
na každé rozhlasové stanici po
dobu celého týdne předcházejícího akcím) zaměřené na
Jahodobraní a otevření muzea.
Výroba spotu k této akci stojí
2 000 Kč.
3. Starosta seznámil radu
města s kalkulací ceny projektových prací na vybudování
chodníku podél výpadovky na
J. Hradec, kterou nám zaslala
firma WAY project s. r. o. Projektová dokumentace (projekt
chodníku, úprava mostu a veřejné osvětlení) pro územní
řízení, stavební povolení a provedení stavby včetně výkazu
výměr bude stát 124 400 Kč
bez DPH. Rada města konstatovala, že vybudování chodníku by mělo vést ke zvýšení
bezpečnosti pohybu chodců
v této lokalitě, ale bez ukázněnosti řidičů zde bude nebezpečí úrazu stále hrozit. Rada
města vypracování projektu
schválila.
4. Rada města po projednání schválila přijetí účelové
neinvestiční dotace Sboru
dobrovolných hasičů v N. Bystřice ve výši 30 000 Kč, která
bude využita na úhradu výdajů spojených se zásahy mimo
Rozptyl na městském hřbitově
územní obvod, podíl na financování akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky.
5. Klub historických vozidel J. Hradec požádal město
o finanční příspěvek ve výši
3 000 Kč na pořádání akcí
v roce 2015 spojených se
soutěží elegance a jízdou
zručnosti. V roce 2015 bude
KHV pořádat v J. Hradci již
XVI. ročník výstavy historických vozidel, soutěžní orientační jízdu Českou Kanadou
s výstavou v N. Bystřici na Jahodobraní 2015. Další výstavy
budou uskutečněny v den slavností města J. Hradec (např.
Porcinkule). Rada města po
projednání žádost schválila.
6. Rada města také schválila
Jindřichohradeckým místním
drahám finanční příspěvek ve
výši 3 000 Kč na organizaci
akce „Parním vlakem za velikonočním pokladem“, která se
uskuteční dne 4. 4. 2015.
7. Rada města projednala
12 majetkových záležitostí občanů a firem.
Jednání zastupitelstva města 25. 2. 2015
1. Zastupitelstvo města schválilo Zprávu o provedení inventarizace majetku města Nová
Bystřice k 31. 12. 2014, majetek bývalého kina v účetní
hodnotě 104 708 Kč zůstane
v evidenci města.
2. Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanoveními vnitřní směrnice pro
zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu na dodavatele
projektových prací pro stavbu
„Autobusové nádraží v Nové
Bystřici“ o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy
o dílo s firmou WAY project
2
s. r. o., jejíž nabídka byla nabídkou s nejnižší cenou ve výši
658 000 Kč bez DPH.
3. Dále zastupitelstvo města
rozhodlo v souladu s ustanoveními Závazných postupů pro
zadávání veřejných zakázek
spolufinancovaných ze zdrojů
EU na zhotovitele stavby „Místní komunikace v Nové Bystřici“
o výběru nejvhodnější nabídky
a uzavření smlouvy o dílo s firmou – SWIETELSKY stavební
s. r. o., jejíž nabídková cena ve
výši 5 478 464,25 Kč bez DPH
byla nejnižší.
4. Zastupitelstvo města také
schválilo OZV č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území
Města Nová Bystřice, včetně
systému nakládání se stavebním odpadem.
5. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové změny č. 1/2015,
kde na straně příjmů i výdajů dochází k navýšení
o 789 001 Kč.
6. Na závěr jednání zastupitelé projednali 17 majetkových
záležitostí občanů a firem.
Oznamujeme, že dne 27. 5.
2015 od 10.00 hodin bude na
rozptylové loučce na Městském hřbitově v Nové Bystřici proveden akt rozptylu
popela zemřelých. Pokud jste
se rozhodli pro rozptyl svého zemřelého příbuzného
na našem hřbitově ve výše
uvedeném termínu, navštivte
prosím městský úřad - kancelář č. 1, kde bude zapotřebí
u pí Böhmové podepsat zakázkový list a do 11. 5. 2015
donést urnu s popelem. Cena
aktu rozptylu činí 900 Kč. Jednorázový poplatek za údržbu
rozptylové loučky je 250 Kč.
Rudolf Hubinger
tajemník úřadu
Biologicky rozložitelný
komunální odpad (BRKO)
Město Nová Bystřice upozorňuje, že biologicky rozložitelný
komunální odpad bude svážen prozatím pouze v Nové
Bystřici, Albeři, na Ovčárně
a na Hradišti. Vzhledem
k tomu, že občané ostatních
místních částí projevili minimální zájem o svoz BRKO, připomínáme, že zde bude prováděn svoz pouze v případě
zájmu 20 a více domácností
o umístění BIO nádoby. Místní
části Hůrky a Blato by v letních
měsících počet 20 zájemců
mohly splnit, proto pokud
máte zájem, stačí se nahlásit
na městském úřadě, kancelář
č. 1. V případě splnění této
podmínky budou zájemci telefonicky vyzváni k vyzvednutí
nádoby.
V březnu bylo vydáno 220
nádob na BIO odpad. Pokud
Veškerá usnesení rady města
a zápisy z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice
jsou zveřejněny na úřední desce a internetových stránkách
města: www.novabystrice.cz.
ji ještě nemáte, nebo chcete
další nádobu, můžete si ji vyzvednout na městském úřadě.
Nahlásíte se v kanceláři č. 1
a po podepsání protokolu vám
bude nádoba vydána. Nádoby
jsou poskytovány bezplatně.
Svozový den biologického
odpadu:
Vždy středa (1x za 14 dní)
v liché týdny a to od 1. 4. 2015
do 31. 10. 2015. První svoz
proběhne 8. 4. 2015.
Prosíme o poskytnutí
starých fotografií
novobystřické textilky
Prosíme občany o zapůjčení
starých fotografií z provozovny
bývalého Partexu / Almy ve
Vídeňské ulici v Nové Bystřici.
Fotografie budou zveřejněny
na webových stránkách nově
otevíraného Muzea veteránů Nová Bystřice. Pokud jste
ochotní nám fotografie poskytnout, přineste je prosím
do Turistického informačního
střediska, kde si je pouze oskenujeme a ihned vám je vrátíme. Děkujeme.
pv
Pojďte na vandr
na Nový Zéland
Stačí přijít do poslechového sálu městské knihovny ve
středu 22. dubna a cestovatel
a tramp Jiří Jůzl se s vámi podělí o své dobrodružné zážitky
z druhého konce světa – z Nového Zélandu. Povídání doplní snímky, které v průvodcích
určitě nenajdete. Prohlédnout
si můžete i publikaci Z Trutnova na Nový Zéland – deník
z vandru od protinožců, kterou
máme k zapůjčení i v městské
knihovně.
Cestopisný pořad začne
v 18.00 hodin, vstupné je dobrovolné. Všichni jste srdečně
zváni.
mar
Májová vyjížďka
na kole zamíří
na Dobrohoř
Srdečně zveme cyklisty
na tradiční Májový cyklovýlet Českou Kanadou. Sraz je
1. května v 10.00 hodin na
Mírovém náměstí. Čeká nás
31 km dlouhá trasa mírně kopcovitým terénem se zastávkou
na prohlídku zámku Dobrohoř
u Starého Města pod Landštejnem. Trasa je vhodná i pro
starší děti a zdatné cyklisty
seniory. Akce bude zabezpečena doprovodným vozidlem
dobrovolných hasičů se zdravotnicky i technicky školeným
personálem. Vyjeďte společně
s námi na pohodovou májovou
projížďku jarní přírodou.
pv
3
Připravte se na slet čarodějnic
Sálem kulturního domu zněla poezie
Pálení čarodějnic se blíží,
a tak se již nyní můžete těšit
na 30. dubna, kdy Město Nová
Bystřice uspořádá tradiční čarodějnický rej.
Odpoledne od 17.00 hodin
zveme na unikátní podívanou
na Mírové náměstí, kde novobystřičtí dobrovolní hasiči za
hudebního doprovodu Hasičské kapely postaví májku.
Večerní program zahájíme
lampiónovým průvodem, který půjde z Mírového náměstí
do městského parku. Sraz je
ve 20.30 hodin před KD Koruna. Ve 21.00 hodin bude
v městském parku zapálena
vatra a vypukne čarodějnický
rej. K tanci i poslechu zahraje
skupina Scarlet.
Chystáme i z minulých let
osvědčené fotografování čarodějnic. V čarodějnickém fotoateliér budou profesionálním
Městská knihovna Nová
Bystřice uspořádala ve středu
18. března tradiční recitační
soutěž, které se zúčastnilo 33
dětí z novobystřické základní
školy. Soutěžící byli rozděleni
do tří kategorií. Posluchači,
kteří téměř zaplnili sál, si tak
mohli vyslechnout Lesní studánku, Babiččinu bábovku,
Otakárka fenyklového, Kuklu, Co má máma nejhezčí,
Táňu na sušenkovém ostrově
a mnoho dalších básní. Výkony dětí hodnotila tříčlenná
odborná porota, která neměla jednoduché rozhodování,
a tak kromě prvních, druhých
a třetích míst udělila hned několik mimořádných ocenění.
Ceny předával starosta Nové
Bystřice Vladimír Bláha.
pv
čaro-fotografem zvěčněni a na
památku obdrží svůj snímek.
Fotit budeme čarodějnice každého věku, musí však přijít ve
vlastním kostýmu. Velkokapacitní krytý stan vyhřívaný
teplomety a zajištěné občerstvení garantují příjemné zázemí pro návštěvníky v každém
počasí. Těšíme se na hojnou
účast.
pv
Kategorie 1. tříd
zleva: 1. místo: Adam Březina,
2. místo: Ondřej Herout,
3. místo: Tereza Fikeisová.
Kategorie 2. tříd
zleva: mimořádné ocenění:
Ema Bláhová, 1. místo: Michal
Kovalik, 2. místo: Štěpánka
Šimánková, 3. místo Anna
Hotová, mimořádné ocenění
Ester Skýpalová
Staňte se bytostí
Jedeme z Nové Bystřice
na safari či do Babiččina údolí z pohádkového
Český svaz žen Nová Bystřice se zúčastní zájezdu
pořádaného dačickou cestovní agenturou Invia. Jedná se
o zájezd konaný v sobotu
30. května 2015 do Safari
ZOO Dvůr Králové, kde autobus staví na celodenní prohlídku, a dále pokračuje na
celodenní výlet na zámek Ratibořice a do Babiččina údolí. Zájezdy jsou vhodné pro
všechny věkové kategorie.
Přihlašovat se můžete do
10. dubna 2015 v městské
knihovně. Platba zájezdu probíhá při přihlášení.
Marie Nyklová
Podpořte náš charitativní bazar
V sobotu 25. dubna 2015
se od 9.00 do 12.00 hod.
uskuteční v atriu KD Koruna
charitativní bazar oblečení.
V nabídce bude oblečení pánské, dámské, dětské, ale i další věci. Výtěžek ze zářijového
bazaru byl věnován Klokánku
4
v Jindřichově Hradci a stejně
tak i tentokrát podpoříme tuto
organizaci.
„Přijďte si vybrat i bez peněz
nebo dle možností přispět na
dobrou věc.“
Michaela Tscheplaková
a kolektiv z mateřské školy
lesa
Prosíme dobrovolníky, kteří
mají chuť jít do „Pohádkového
lesa“ za pohádkové bytosti,
aby se obrátili na Ivanu Jesenskou (tel. 607 824 270) nebo
Lenku Březinovou (tel. 603
174 185). Hlásit se můžete
průběžně v Rodinném centru, nebo na fotbalovém hřišti. Pojďte se společně vrátit
do dob, kdy k našemu dětství
patřili vodníci, čerti a ti všichni
ostatní, kteří neodmyslitelně
provázeli naše příběhy. Zapojte se do tradiční akce pro
děti pořádané k jejich svátku.
Těšíme se na spolupráci.
Ivana Jesenská
a Lenka Březinová
Na úvod soutěže přednesla
báseň teprve pětiletá Jožinka Niederová, která svým
přednesem a délkou vybrané
básně ohromila publikum.
Kategorie 3. a 4. tříd - zleva: 1. místo: Viktor Potužník,
2. místo: Michaela Labudová, 3. místo: Petra Švábirtová,
mimořádné ocenění: Jana Tesařová.
Kategorie 6. tříd - mimořádné ocenění získal Michal Vít
Čtení pro zahrádkáře, historiky i pro chvíle pohody
V knihovně si můžete půjčit
nejen knihy pro chvíle pohody,
ale také „naučnou“ literaturu
pro zahrádkáře, kutily, rybáře,
chovatele a další. Knihy můžete vyhledat i v „on-line katalogu“ na stránkách knihovny na
www.novabystrice.cz.
Každý týden si můžete vybrat
z nových čísel čtyř časopisů:
Květy, Instinkt a nově Svět na
dlani a History revue.
Svět na dlani – exkluzívní
snímky a infografika, zobrazující ty nejvýraznější úspěchy
lidské vědy a techniky, úžasné
zázraky přírody, skvělé památky a nekonečné hlubiny vesmíru. Časopis je srozumitelným
průvodcem současným světem.
History revue - výhradně se
zaměřuje na historii. Se světovou i českou vás seznámí novým, neotřelým způsobem. mar
5
Odnesla liška Karkulku?
Sobotní březnové divadelní
představení nebylo vůbec popletené a Pohádky pana Pohádky nakonec dopadly tak,
jak měly. Lišky z nory vylákal
dědeček s dětmi z obecenstva a zachránil tak Budulínka
a myslivec pomohl Karkulce
s babičkou od zlého vlka.
Naše otázka k březnovému
divadelnímu představení zní:
Kolik liščat bylo v noře?
Odpovědi se jménem můžou
děti házet do krabice v knihovně, vylosovaného výherce odměníme.
Správná odpověď na březnovou otázku byla: O ruku požádal Janek Kordulku. Dobře
Zveme vás na jarní výšlap po objektech
čs. opevnění
V sobotu 11. dubna pořádá Muzeum čs. armády 1938
J. Hradec u příležitosti 80. výročí vzniku Ředitelství opevňovacích
prací
(založeno
20. března 1935) prohlídku
lehkého opevnění budovaného
v letech 1936-1938 nad Starým Městem p. L. Začátek je
odpověděli Jakub Kovář a Lucie Bednářová - mohou si vyzvednout odměnu v knihovně.
Další pohádku Kašpárek
v 9.00 hodin na náměstí ve
Starém Městě. Předpokládaný konec je ve 14.00 hodin.
Na
šestikilometrové
trase
shlédneme celkem 12 bunkrů typu 1936 a 1937, mimo
jiné jednostřílnový řopík typu
C (nejmenší pevnostní objekt
v předválečné ČSR), vzácný
lomený objekt typu B, šikmý
objekt, bunkr poškozený německým zkušebním ostřelováním a dochované zákopy
z mobilizace 1938. Doporučujeme vhodné oblečení a dobrou obuv. Akce se koná za každého počasí.
Miloslav Sviták
a ježibaba můžete zhlédnout
v sobotu 11. dubna od 10.00
hodin v sále KD Koruna.
mar
Landštejnský hlásný
V tomto čísle zpravodaje bych
ráda oslovila rodiče s dětmi
a pozvala je na prohlídku hradu. Při pohledu na hry a vystříhané husitské bojovníky,
kteří se povalují na kouscích
po mé kanceláři, mě napadá,
že letošní nabídka pro děti
bude opravdu pestrá.
V Českých Budějovicích sídlí
naše odborná pracoviště (archeologové, historici, stavaři)
a mezi nimi také metodické
centrum. Má plný sklad pokladů. Některé z nich vám budeme postupně na Landštejně
představovat, a to tak, že se
s jejich pomocí můžete přenést
do středověku. Může z vás
být stavitel - postavíte románský oblouk, gotickou křížovou
klenbu. Nebo se můžete stát
písařem a husím brkem zkusit
vymalovat alespoň jedno gotické písmeno (jsou pěkně složitá). Také se můžete převtělit
v architekta a zkusit postavit
6
křesťanskou baziliku. Anebo
si prostě sednete do hostince
a vrhnete se na hazard (letos
třeba na vrhcáby).
Pokud byste chtěli některou z těchto aktivit vyzkoušet,
je třeba se předem objednat
(tel.: 607 559 450). Ale budeme
je také používat při některých
ohlášených akcích. Stavění
románského oblouku a psaní
husím brkem budou aktivity připravené na Noc kostelů
(29. 5.).
Dále pro děti chystám jednu
věc, kterou si budete moci třeba připravit i doma. Jedná se
o pracovní listy, s jejichž pomocí byste mohli mít návštěvu
Landštejna zajímavější a třeba
i trochu dobrodružnou. První
chystáme už na Velikonoce
a bude k dispozici na hradě,
ale i na našem webu volně ke
stažení. Následovat budou listy týkající se letošní románské
sezóny, a pak také husitského
obléhání hradu. Malé děti si třeba jen vybarví nějakou postavu
z historie a větší si budou moci
prostřednictvím plnění úkolů
vyluštit zajímavou tajenku.
Končím tedy s psaním článku
a vrhám se na přípravu listů,
abyste je mohli co nejdříve využít.
Eliška Niederová, kastelánka
[email protected]
Zahájení sezóny v Muzeu čs. armády 1938 J. Hradec
O víkendu 4. a 5. dubna se
poprvé po zimní přestávce
otevře všem zájemcům Muzeum čs. armády, které se
nachází v prostorách Státního hradu a zámku J. Hradec,
vchod z brány při vstupu na
1. nádvoří. Zimní pauzy jsme
využili k obohacení expozice
o nově získané exponáty
a také o naučné panely věnované čs. armádě z let 19201938, pořízené za podpory
Grantu Jihočeského kraje.
Zcela nově zde návštěvníci
uvidí např. expozici o předválečné Civilní protiletecké
ochraně a československé lidové armádě z let 1950-1989.
Miloslav Sviták
7
Škola
Muzeum fotografie a MOM
v J. Hradci startuje výstavní sezonu
Tak jako loni startuje Muzeum fotografie a moderních
obrazových médií v dubnu výstavní sezonu, a to v sobotu
18. 4. v 17.00 hodin vernisáží
výstav „Karel Čapek fotograf“
a „Tatranky“.
První představí dramatika,
spisovatele, novináře a estetika Karla Čapka jako nadšeného fotografa – pořídil snímky
nejen štěněte Dášeňky, které
je hlavním aktérem příběhů
jeho známé knížky pro děti,
ale i rostlin či zátiší a portréty řady osobností včetně prvorepublikového prezidenta
T. G. Masaryka, se kterým ho
pojilo přátelství. V rámci výstavy, jež je mimo jiné připomenutím 125. výročí Čapkova
narození a vzhledem k literárně zpracovanému tématu
války Čapkem spisovatelem
Z výstavy Karel Čapek
fotograf
Novinky v knihovně
Pro děti:
Papoušková, Eva – Kosprd a Telecí
Drijverová, Martina – Zlobilky; Nezbedníci
Svěrák, Zdeněk – Tři bratři
Eckertová, Lenka – Hustej internet
(kniha nejen pro děti o nástrahách internetu)
Pro dospělé:
Hosseini, Khaled – A hory odpověděly; Lovec draků
Läckberg, Camilla – Kameník
Cole, Martina – Pomsta
Jansa, Pavel – Krysy
Češka, Stanislav – Smrt expremiérky
Rampichová, Zuzana – Příliš tichá Šumava
Redfearn, Suzanne – Zavři očka svý
Trigiani, Adriana – Obuvníkova žena
Bauer, Jan – Svatý grál
Vondruška, Vlastimil – Olomoucký bestiář
Kašátová, Veronika – Zpověď
Stárková, Magdaléna – Modré okenice
8
Žáci 5. tříd navštívili Prahu a Senát
a dramatikem též připomenutím 70. výročí konce druhé světové války, bude také
k vidění film o životě a době
spisovatele z produkce Památníku Karla Čapka ve Staré
Huti a výběr z jeho slovesné
tvorby.
„Tatranky“ pak přiblíží tvorbu tří mladých slovenských
fotografů Filipa Beránka, Kataríny Dubcové a Kataríny
Támové, studentů oboru fotografie na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně. V den
zahájení sezony si přijdou na
své nejen příznivci fotografického umění, ale i tradičního
jazzu díky doprovodnému vystoupení kapely Old Steamboat. Veřejnost je srdečně
zvána, vstup volný.
Nadto bude v muzeu již od
začátku dubna ke zhlédnutí tematická kolekce snímků
z prostředí českých hospiců,
kterou zde prezentuje „Hospic
Nova Domus“, vernisáž 1. 4.
v 17.00 hodin, nebo putovní výstava České inspirace
„Chebské dvorky“.
Otevírací doba od 2. do
17. 4. (přístupná pouze výstava z prostředí hospiců
a Chebské dvorky) je pondělí až pátek a svátky 10.00 –
12.30, 13.00 – 17.00 hodin;
od 19. do 30. 4. je otevřeno již
v obvyklém režimu úterý
až neděle a svátky 10.00 –
12.30, 13.00 – 17.00 hodin.
Více informací k tématu naleznete na www.mfmom.cz,
v případě jakýchkoliv dotazů
k programům a službám muzea jsme Vám rádi k dispozici.
Eva Florová
12. března navštívili žáci
5. tříd naší školy Senát ČR.
Dostalo se nám mimořádné nabídky od pana Štěcha,
a tak jsme si prohlédli historický Valdštejnský palác na Malé
Straně, prošli jsme všechny
salonky a závěrem jsme zavítali do Valdštejnské jízdárny,
kde Senát zasedá. Vedle paláce se nachází krásná zahrada. Pokud byste tato historická
místa chtěli při své návštěvě
Prahy důkladněji poznat, máte
možnost, palác je totiž každý
víkend veřejnosti zdarma otevřen.
Děkujeme radě města za finanční příspěvek na dopravu.
Jana Dvořáková
9
Sport
Turnaj družstev už má vítěze
V březnu byl dohrán 34. ročník turnaje amatérských kuželkářů, který má velkou popularitu a široké obsazení.
Stejně jako v předchozích letech se ho účastnilo celkem
28 družstev a téměř 250 hráčů
a hráček. Družstva byla podle
výkonů v předchozím ročníku
rozdělena na tři skupiny (ligy)
a každé družstvo odehrálo proti
svým soupeřům 18 utkání. Celkem bylo sehráno 252 zápasů.
Souboje trvaly téměř 6 měsíců
a poraženo bylo celkem přes
400 tisíc kuželek. Účastníci
i letos předváděli opravdu
pěkné výkony, zejména vítězný BKO-tým (Jaroslav Beneš,
Libor Svoboda, Miroslav Kadr-
Závěrečné pořadí družstev:
10
1. liga:
2. liga:
3. liga:
1. BKO - tým
1. Kill Bill
1. Město
2. Sofťáci
2. Hasáci
2. Alby
3. KK - Minela
3. Drátci
3. Old Stars
4. Kačenka
4. Vovous
4. Hasiči
5. Garage - A
5. Moja
5. Mhcsch
6. Řízci
6. Bellatex
6. MC Meloun
7. 680+
7. Mrazíci
7. BKO - Rebelky
8. Truhlíci
8. Aniterfa
8. Termoplast
9. Gladiátors JH
9. Garage - B
10. Aqua
10. Marasti
noška, Jan Kubeš, Jaroslav
Kubeš, Radek Minář, Michaela Janovská a David Bártů),
ale i mnozí další. Mnohokrát
byla pokořena hranice tisíce
poražených kuželek v zápase.
Nejvíce jich porazilo družstvo
Kill Bill - 1066 (rekord 1094,
který drží BKO tedy překonán
nebyl). Druhé místo si letos
vybojovali Sofťáci, třetí příčku
obsadil KK - Minela.
Nejlepším
hráčem
ATD
se stal David Bártů (družstvo BKO), nastoupil sice jen
v 5 utkáních, ale dosáhl průměru 268,8 kuželek. Druhý je
Milan Švec ml. (Hasáci) - průměr 266,5 a třetí Tomáš Vrecko (Sofťáci) průměr 262,1.
O letošní nejvyšší výkon se
postaral Stanislav Suchý
(Kačenka) náhozem 295 kuželek. Mezi ženami nejlépe
koulela Michaela Janovská
(BKO) - průměr 248,6, druhá
skončila Šárka Volková (Sofťáci) - průměr 248,4 a třetí
Zdeňka Zmeškalová (Sofťáci)
- průměr 244.
Podle pravidel turnaje sestupují z 1. a 2. ligy dvě nejslabší
družstva a nahradí je vítězové
a vicemistři z ligy nižší. Po loňském postupu vzhůru do 1. ligy
tedy nyní opět sestupují Gladiátoři a Aqua. Jejich náhradníky
se stanou Kill Bill a Hasáci (obě
družstva již v první lize hrála).
Z druhé ligy do třetí sestupují
Garage - B a Marasti, namísto nich od podzimu duhou ligu
zkusí týmy Město a Alby.
Více o celém turnaji a závěrečnou zprávu můžete najít na
www.kuzelkynb.cz.
Za pořadatele:
Zdeněk Hrbek
a Marek Chvátal
Nejlepší hráč a hráčka
turnaje - David Bártů
a Michaela Janovská.
Vítězné družstvo BKO - tým - zleva: David Bártů,
Jaroslav Kubeš, Radek Minář, Jan Kubeš, Miroslav Kadrnoška,
v pokleku Jaroslav Beneš, Libor Svoboda a Michaela Janovská.
Vicemistr ČR ve skoku vysokém je z Nové Bystřice
V neděli 15. února 2015
se Štěpán Svoboda zúčastnil svého prvního Mistrovství
ČR v dorostenecké kategorii,
do které vstoupil pouhý měsíc a půl předtím. Dle průběžných výkonnostních tabulek
jsme doufali v umístění v první
pětce. Štěpán ovšem ukázal,
že s každým dalším závodem
se z něho stává velký závodník.
Situace se vyostřovala již
na 191 cm. Tuto výšku zdolal
Štěpán až na druhý pokus,
na rozdíl od dalších tří borců,
kteří to zvládli napoprvé. Ještě
před třetím pokusem na další
výšce (194 cm) to vypadalo
opět na bramborovou medaili
jako na loňském mistrovství
v žactvu. Třetí pokus rozhodl,
protože tuto výšku překonali
jen dva - Štěpán a pozdější
vítěz Ondřej Vodák, který už
ví jaké to je zdolat dva metry.
Na 197 cm si už jen vylepšil chuť
a osobák a spokojeně odjel na
lyžařský výcvik do Krkonoš.
Další články, fotografie a výsledky si můžete přečíst na
www.atletikanovabystrice.
blogspot.com.
Václav Zajíc
Úspěšný skokan i jeho trenér
se po zásluze odměnili
návštěvou Mistrovství Evropy
v atletice v pražské O2 aréně.
11
Slavoničtí zvou dTest: Neobjednané zásilky
na Nordic
chodí i předškolákům
Walking Tour
To, že se do schránky vlou- zpět. Skutečnost, že chlapec
Ve Slavonicích se v sobotu
25. dubna uskuteční další ročník Nordic Walking Tour. Akce
bude zahájena na slavonickém
náměstí, registrace účastníků proběhne v hotelu U Růže.
Na místě bude možnost zapůjčit si NW hole. Nesoutěžní
závod odstartuje v 11.00 hodin.
Doprovodný programu nabídne
například losování startovních
čísel o ceny, stanici měření
hodnot - tlak, tuky, cholesterol
atd., „Hula - Hoop“ roztančíme náměstí a řemeslné dílny.
V rámci akce se též uskuteční vložený mistrovský závod
o Mistra ČR a Jihočeského kraje 2015.
Zveme vás na poslední dubnový víkend do Slavonic, kde
věříme, že zažijete příjemné
a zajímavé prožitky s Nordic –
Walkingem.
Jiří Beneš
tel.: 606 630 399
e-mail: [email protected]
12
dí i zásilka, kterou si adresát
neobjednal, už dnes nikoho
nezaskočí. Avšak vynalézavost
některých obchodníků nezná
mezí. Zaměřují se nově i na
děti a posílají jim autíčka se
složenkou v naději, že ji zaplatí
a zavážou se k odebírání celé
kolekce. Složenka vyplněná na
jméno pětiletého dítěte asi nejvíce překvapí jeho rodiče.
Společnost Editions Atlas SA
ze Švýcarska nečeká na zájem
ze strany českých spotřebitelů
a bez objednání jim vypravuje
ze zahraničí balíčky. Neobjednané zboží doputuje ke spotřebitelům a přiložené složenky
vybízejí k platbě. Nedojde-li
k úhradě, obchodník požaduje
vrácení zboží, a to na náklady
zaskočeného spotřebitele.
Když se před dveřmi pana
Pavla objevil poštovní doručovatel, který přinesl zásilku
a nevyžadoval za ni platbu,
příliš s manželkou nezkoumali,
od koho je. Nicméně jako rodiče pětiletého chlapce je balíček adresovaný jejich synovi
překvapil. Obsah by jistě byl
pro každého malého chlapce
lákavý. Šlo o model auta. „Za
něj však teprve musí zaplatit,
a to prostřednictvím složenky
vyplněné na jeho jméno. Ponechat si Jeep zdarma může
jen v případě, že se přihlásí
k placenému odběru celé kolekce obrněných vozidel. Stačí
podepsat a odeslat přiložený
kupón. V případě, že hochovi
nevyhovuje ani jedna varianta,
nezbude mu než se s novou
hračkou rozloučit a zaslat ji
předškolního věku ještě neumí
číst a psát, obchodníkovi nejspíš unikla,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení
dTestu.
S nevyžádanými zásilkami si
však není třeba dělat starosti.
Třebaže společnost Editions
Atlas SA dává na výběr, zda
si adresáti zásilku ponechají,
zaplatí-li ji, nebo ji zabalí a pošlou zpět, existuje i jiná volba
a ta nestojí ani korunu. Zboží
spotřebiteli zůstane a obchodník se musí bez platby obejít.
Takzvaný setrvačný prodej je
zakázaný a nemůže se obchodníkům vyplácet.
„Pokud si spotřebitelé nic
neobjednali, a přesto se jim
ve schránce objeví balíček či
jim ho přinese poštovní doručovatel, nemusí zboží nikomu
a nikam vracet, rozhodně ne
na své náklady. Nemají ani povinnost jej převzít, stačí s díky
odmítnout, pokud jim jméno
odesilatele není známé. Zákon spotřebitele chrání i tím, že
o neobjednaném plnění nemusí
obchodníka vůbec informovat
a se zbožím mohou nakládat
podle svého uvážení,“ vysvětluje Lukáš Zelený.
časopis dTest
ČESKÉ
BUDĚJOVICE
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!
ZAHRADA
Zahradnický
substrát
50 l
69,Mulčovací kůra 80 l
80,--
Trávníkové hnojivo
EXPERT PLUS 10 kg
košík 10 ks
10 kg
65,--
Muškáty
Pelargonium peltatum
košík 10 ks
STAVEBNINY
198,-
vyrobeno
v Německu
od
od
14,-
Tepelně izolační cihly
GIMA PD
paletový odběr od 13,30
Značkové suché
maltové směsi 25 kg
45,při paletovém odběru
STABILNÍ KONSTRUKCE
Přívěsný vozík
21382763
Handy 20 včetně opěrného kolečka, rozměr ložné plochy: 2060 x 1110 x
300 mm, celková/ užitková hmotnost 750/ 625 kg, kola R13
10.990,-VČETNĚ
CERTIFIKOVÁNO DO
ČESKÉ BUDĚJOVICE, České Vrbné 2380, směr Plzeň tel.: 389 504 711-2
• Po – Pá 700 – 2100 hod., So – Ne 800 – 2100 hod.
Tato nabídka platí od 3. 4 do 30. 4. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
kola R 13
www.bauhaus.cz
Cestovní agentura X‐travel a pobočka Invia Göthova 149, Dačice 380 01 tel.: 727 801 733 [email protected], [email protected]‐travel.cz www.x‐travel.cz Mýdlový princ – hity Václava Neckáře The Addams Family – rodinný muzikál Dracula 2015 – legenda je zpět The Addams Family – rodinný muzikál Tajemství – muzikál Daniela Landy Fantom opery – nejúspěšnější světový muzikál Dracula 2015 – legenda je zpět Atlantida – muzikál s písněmi Mira Žbirky Mata Hari – retro muzikál s hudbou Michala Davida Tři mušketýři – nové zpracování Horečka sobotní noci – legendární disco muzikál Lord of the Dance – taneční představení Jen počkej, zajíci! – show na ledě Hamlet – muzikál J.Ledeckého v nové světové verzi Angelika – původní český muzikál 26.4. 2015 26.4. 2015 2.5. 2015 30.5. 2015 30.5. 2015 20.9. 2015 20.9. 2015 26.9. 2015 26.9. 2015 3.10. 2015 3.10. 2015 1.11. 2015 7.11. 2015 23.1. 2016 21.2. 2016 1 100 Kč 1 090 Kč 1 090 Kč 1 090 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 1 090 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 1 100 Kč 1 149 Kč 1 390 Kč 999 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 4.7. 2015 29.8. 2015 580 Kč 1 050 Kč Baron Prášil – dobrodružná fantasy komedie Sluha dvou pánů – slavná komedie Bad Füssing – největší Německé termální lázně 5.4., 31.5., 27.9. a 21.11. 2015 4.‐6.7. 2015 480 Kč 1 140 Kč Amsterdam a květinový park Keukenhof 24.‐26.4. 2015 Budapešť – Maďarská metropole 9.‐10.5. 2015 Orlí hnízdo a solné doly 23.5. 2015 Babiččino údolí – zámek Ratibořice 30.5. 2015 ZOO a Safari Dvůr Králové 30.5. 2015 Benátky – nezapomenutelný zájezd 4.‐.6.7. 2015 Delfinárium, ZOO Norimberk + zábavní park PlayMobil 5.7. 2015 Samba festival v Coburgu – Německo 11.‐12.7. 2015 Cinque Terre – klenot Ligurské riviéry 17.‐19.7. 2015 Plavba parníkem do Drážďan 19.9. 2015 1 790 Kč 880 Kč 770 Kč 570 Kč 570 Kč 1 490 Kč 890 Kč 960 Kč 1 850 Kč 1 199 Kč Celodenní koupání v Lido di Jesolo – Itálie Odjezdová místa – Třešť, Telč, Dačice, Kunžak, Strmilov, Jindřichův Hradec, Nová Bystřice, Kardašova Řečice a další po domluvě Zájezdy je možné zakoupit: Invia Jindřichův Hradec, Panská 133 (nad optikou Žabková) Řádková inzerce
VODA, TOPENÍ, PLYN
Michal Kukač, tel.: 702 066 588
Prodám letní pneu R13
165/70. Hloubka cca 0,4 mm.
5 ks, 1500 Kč. Tel.: 602 621 089
Prodám
zrekonstruovaný
byt 3+1 v Nové Bystřici. Cena:
870 tis. Kč. Tel.: 607 522 426
Prodám náhradní díly na
Renault Magane 1,6, 66 kw,
benzin. Tel.: 732 903 019
Instalatérství, topenářství,
svářečské práce, strojní čištění
odpadů, inspekční kamera.
Tel.: Jaroš: 607 579 022
Zahrádka: 723 717 308
Fofr půjčka – tel.: 773 205 710
Hledám podnájem bytu
v Nové Bystřici.
Tel.: 607 928 287
TRUHLÁŘSTVÍ Vacek
Tel.: 728 573 303
Dne 1. května uplynou
tři smutné roky, co nás navždy
opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička
a prababička paní
Jiřina Bogdaňová.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel a dcery s rodinami.
Měsíční zpravodaj novobystřických občanů • Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, 378 33 N. Bystřice, IČO: 00247138
Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová (mm), Petra Vacková (pv), Marketa Musilová (mar) • Adresa redakce: Turistické informační
středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 54, 378 33 Nová Bystřice • Tel.: 384 386 909; 384 386 487,
e-mail: [email protected]; [email protected]
Redakční uzávěrka: 20. den předchozího měsíce • Vychází první sobotu v měsíci • Evidenční číslo: MK ČR E 11521
Cena: Zdarma • Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: TRIA v.o.s. Olbramovice • Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem
čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese:
www.novabystrice.cz • Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Turistickém informačním středisku Nová Bystřice.

Podobné dokumenty

Měsíční zpravodaj

Měsíční zpravodaj pohárů TJ Jiskra N. Bystřice, z. s., které obdrží vítězná družstva a jednotlivci turnaje O pohár Města Nová Bystřice, který se uskuteční dne 19. 12. 2015. 6. Jihočeské centrum pro zdravotně postiž...

Více