Plán pro samostudium v době od 5. 12. do 18. 12. 2014 L. Bočanová

Komentáře

Transkript

Plán pro samostudium v době od 5. 12. do 18. 12. 2014 L. Bočanová
Plán pro samostudium v době od 5. 12. do 18. 12. 2014
L. Bočanová
I. ročník DH/A
Téma: Česká píseň duchovní a světská
Požadavky:
1) studenti zjistí údaje (doba vzniku, charakter, tónový rozsah…) ke 4 významným českým
duchovním písním, které si též poslechnou (pozor, vždy jen jednohlasou verzi):
Hospodine, pomiluj ny http://www.youtube.com/watch?v=Esf-9zK1yl4
Svatý Václave https://www.youtube.com/watch?v=FGxkej7lI4A
Buóh všemohúcí http://www.youtube.com/watch?v=xRW7gDO7MnI
Jezu Kriste, ščedrý kněže http://www.youtube.com/watch?v=WllYaue2PA8
U písně Svatý Václave se studenti naučí zpívat 1. sloku – bude zkoušeno od 5. 1. 2015
2) studenti zjistí okolnosti vzniku světských písní českého středověku a jejich charakter
(tonalita, rytmika, užití instrumentální složky + náměty) a poslechnou si:
Dřevo sě listem odívá http://www.youtube.com/watch?v=70WgBmiuUxI
Andělíku rozkochaný http://www.youtube.com/watch?v=RJTxUbArpoY
a žákovskou koledu More festi querimus
http://www.youtube.com/watch?v=UNzUwO75pKc
Doporučená literatura: Smolka, J. a kol, Dějiny hudby, TOGGA agency, s.r.o., Brno 2001
Šafařík, J. Dějiny hudby I. díl (Od počátků hudby do konce 18. století),
Votobia Praha 2002
Kouba, J., Černý, J. a kol., Hudba v českých dějinách, Supraphon Praha
1983
Získané znalosti budou kontrolovány formou zkoušení od 5. 1. 2015.
Všichni studenti byli informováni o svém prospěchu. V případě, že si budou chtít zlepšit
známku, budou studenti v sobě od 5. 12. do 18. 12. 2015 zkoušeni individuálně po předchozí
domluvě s učitelem prostřednictvím mailu.
II. ročník DH/B
Téma: J. S. Bach – život a tvorba
Požadavky: po předchozím stručném výkladu žáci prostudují pracovní materiály, které jim
budou poskytnuty učitelem, znalosti si doplní studiem doporučené literatury a poslechem
děl.
Písemně vypracují stručné pojednání ke třem skladbám J. S. Bacha ze tří období jeho
tvorby (Arnstadtsko-výmarské, Köthenské, Lipské). Studenti si samostatně vyberou a
poslechnou 3 díla z uvedených období skladatelovy tvorby a zjistí: konkrétní údaje o době
vzniku, o tom, komu bylo dílo určeno, nástrojovém obsazení, případně formu atd.
Rozsah: písemná práce o každé skladbě - minimálně 900 znaků; nutnou součástí práce
bude seznam použitých zdrojů
Doporučená literatura: Smolka, J. a kol, Dějiny hudby, TOGGA agency, s.r.o., Brno 2001
Šafařík, J. Dějiny hudby I. díl (Od počátků hudby do konce 18. století),
Votobia Praha 2002
Wolf, Ch., Johann Sebastian Bach, Vyšehrad, s.r.o., Praha 2001
Zavarský, E., Johann Sebastian Bach, Supraphon Praha 1985
Získané znalosti budou kontrolovány formou zkoušení od 5. 1. 2015. Studenti odevzdají do
9. 1. 2015 vypracované materiály, které budou oznámkovány a stanou se součástí
klasifikace.
Všichni studenti byli informováni o svém prospěchu. V případě, že si budou chtít zlepšit
známku, budou studenti v sobě od 5. 12. do 18. 12. 2015 zkoušeni individuálně po předchozí
domluvě s učitelem prostřednictvím mailu.
II. ročník Har/B
Téma: Mollové tóniny
Požadavky: studenti vypracují harmonické příklady z kapitoly Harmonická moll (3,4,5,/165)a
z kapitoly Melodická moll (2,3,/166) učebnice J. Kofroně
Vypracované příklady budou zkontrolovány v týdnu od od 5. 1. 2015 a stanou se součástí
klasifikace.
Všichni studenti byli informováni o svém prospěchu. V případě, že si budou chtít zlepšit
známku, budou studenti v sobě od 5. 12. do 18. 12. 2015 zkoušeni individuálně po předchozí
domluvě s učitelem prostřednictvím mailu.
III. ročník DH/B
Téma: Hudba ve Francii v 19. století. Instrumentální oblast zastoupená Cézarem Franckem,
jeho žákem Vincentem d’Indym, Edouaurdem Lalem a Camillem Saint-Saënsem + opera ve
Francii (oblast komické, tzv. velké a lyrické opery).
Požadavky: po předchozím stručném výkladu obdrží žák studijní materiály, znalosti si
prohloubí samostudiem a poslechem skladeb.
Poslech: E. Lalo: Španělská symfonie pro housle a orchestr
C. Saint-Saëns: Introdukce a Rondo capriccioso pro housle a orchestr
Karneval zvířat
G. Meyerbeer: árie „O paradiso“ z opery Afričanka
L. Délibes: „Zvonková árie“ z opery Lakmé
http://www.youtube.com/watch?v=qvThHD5fqEs
Ch. Gounod: sbor vojáků z opery Faust a Markétka
http://www.youtube.com/watch?v=JqYbDBk1fCE – srovnej s pojetím u H. Berlioze
J. Massenet: Werther http://www.youtube.com/watch?v=fnOHhGnbZsg – zjisti, kdo
je autorem literární předlohy, obsah díla, co ve své době literární dílo vyvolalo?
C. Saint-Saëns: árie Dalily „Mon coeur s’ouvre a ta voix“ z opery Samson a Dalila
http://www.youtube.com/watch?v=9piRiiZ0C4Q – zjisti podstatu příběhu o Samsonovi a
Dalile; zjisti více o interpretce dané ukázky
Doporučená literatura: Smolka, J. a kol, Dějiny hudby, TOGGA agency, s.r.o., Brno 2001
Šafařík, J. Dějiny hudby II. díl (Romantismus),
Jan Pieszkiewicz, Věrovany 2006
Regler-Bellinger, B., a kol. Velká encyklopedie opery,
Mladá fronta Praha 1996
Získané znalosti budou kontrolovány formou zkoušení od 5. 1. 2015.
Všichni studenti byli informováni o svém prospěchu. V případě, že si budou chtít zlepšit
známku, budou studenti v sobě od 5. 12. do 18. 12. 2015 zkoušeni individuálně po předchozí
domluvě s učitelem prostřednictvím mailu.
IV. ročník DH/B
Téma: Zakladatelé české moderní hudby
Požadavky: studenti obdrží základní pracovní materiály, znalosti si prohloubí samostudiem a
poslechem významných skladeb jednotlivých autorů.
J. B. Foerster : sbor „Velké, širé, rodné, lány“
http://www.youtube.com/watch?v=z7DkADAEv60,
Imprese č. 2 http://www.youtube.com/watch?v=KWijpkGBk18
O. Ostrčil: Křížová cesta http://www.youtube.com/watch?v=ISZQWRnVY5c
V. Novák: V Tatrách http://www.youtube.com/watch?v=3Y0ud7Al2PI
Slovácká svita http://www.youtube.com/watch?v=fh1WUYDokeU
Pan (část) http://www.youtube.com/watch?v=nf4hs-_Fw6I
J. Suk: Smyčcová serenáda Es dur http://www.youtube.com/watch?v=T8FHcALy9hI
Pohádka http://www.youtube.com/watch?v=pq6iL5Fwp9Q
Asrael http://www.youtube.com/watch?v=Ld4BBPeqynA
Doporučená literatura: Smolka, J. a kol, Dějiny hudby, TOGGA agency, s.r.o., Brno 2001
Šafařík, J. Dějiny hudby III. díl (20. století),
Jan Pieszkiewicz, Věrovany 2006
Získané znalosti budou kontrolovány formou zkoušení od 5. 1. 2015.
Všichni studenti byli informováni o svém prospěchu. V případě, že si budou chtít zlepšit
známku, budou studenti v sobě od 5. 12. do 18. 12. 2015 zkoušeni individuálně po předchozí
domluvě s učitelem prostřednictvím mailu.
V. ročník – HES
Studenti, kteří nestihli odpřednášet svůj referát ústně, jej odevzdají písemně osobně, nebo
emailem.
Všichni napíší průvodní slovo ke koncertu dle předchozího zadání a odevzdají, nebo zašlou do
18. 12. 2015.
Známky za uvedené dva úkoly budou podkladem pro klasifikaci.
VI. ročník – HES
Podkladem pro klasifikaci bude odevzdání osnovy práce (většina již realizovala) a 1 – 2
kapitol v rozsahu minimálně 5 stran textu (cca 9000 znaků).
Povinný klavír - 8 hodin
Bude vyučován v Po a Čt 8:00 – 11:40 v Kopeckého sadech, třída č. 15.
Přesný rozvrh (jména jednotlivých studentů a čas) bude nahlášen do pátku 28. 11. 2014.

Podobné dokumenty

Studium při výměně oken v T 15 Jitka Bílková DEU 1. roč. starověké

Studium při výměně oken v T 15 Jitka Bílková DEU 1. roč. starověké antické drama a jeho odraz v dílech pozdějších autorů formou písemného testu. 2.A DEH Téma: Italská barokní opera a Claudio Monteverdi K probrané látce o vzniku italské opery si studenti samostudie...

Více

GOTICKÁ KULTURA \(literatura\) [Režim kompatibility]

GOTICKÁ KULTURA \(literatura\) [Režim kompatibility] -vzniká česky psaná literatura ( glosy=vpisy slov na okraji latinského textu, kterým mniši nerozuměli) -dochází k laicizaci literatury = zesvětšťění (témata už nejsou jen náboženská, autoři už nejs...

Více

PDF formátu (strana 43 - 93)

PDF formátu (strana 43 - 93) ã využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou...

Více

File

File Petiční výbor Malše obdržel od investičního odboru města Č. Budějovic jeden výtisk studie variantního řešení protipovodňové ochrany Havlíčkova kolonie – Mladé, s žádostí o vypracování písemného sta...

Více