Wonderware IntelaTrac

Komentáře

Transkript

Wonderware IntelaTrac
Wonderware IntelaTrac
Řízení a podpora pro mobilní pracovníky při inspekčních pochůzkách
Plánování a kontrola
inspekčních pochůzek
■
Konzistentní dodržování
předepsaných postupů
mobilními pracovníky
■
Vyšší operativní výkony
a spolehlivost
■
Plnění podnikových
nebo regulačních
předpisů a směrnic
■
Vizualizovat
Analyzovat
Optimalizovat
Základní charakteristika
Systém Wonderware IntelaTrac podporuje zdokonalování výrobních procesů a je důležitou součástí efektivního systému pro řízení operací a procesů v průmyslových podnicích. IntelaTrac je sada
softwarových aplikací pomáhajících výrobním operátorům, inspekčním pracovníkům, výrobním
kontrolorům a pracovníkům údržby v kontrolních a regulačních postupech tím, že umožňuje definovat, plánovat a správně realizovat inspekční pochůzky výrobních zařízení včetně zpětné vazby
oznamující zjištěné problémy s označením stupňů kritičnosti a závažnosti.
IntelaTrac se skládá z integrovaných modulů a jedná se o průmyslově osvědčený systém pro mobilní
sběr dat a podporu inspekčních pochůzek. Zajišťuje efektivní realizaci stanovených úkolů a cílů jak
při vlastní práci v terénu, tak při analýzách v rámci podnikových
aktivit a systémů pro podporu rozhodování.
Procesně orientované výrobní organizace profitují po nasazení
systému IntelaTrac zlepšením svých podnikových postupů, zvýšenou produktivitou pracovníků a zvýšenou spolehlivostí a výkonností svých výrobních zařízení.
IntelaTrac je produktem Wonderware Mobile Solutions, což je
organizační složka firmy Wonderware, vedoucího světového
dodavatele softwarových produktů pro automatizační a informační aplikace v průmyslovém sektoru.
Zdroj nejlepších postupů
IntelaTrac umožňuje vytvářet a prosazovat optimální postupy,
které jsou založené na zkušenostech z průmyslové praxe; s výhodou lze využít znalostí dlouholetých zaměstnanců. Definované
postupy a procedury zajišťují, usnadňují a urychlují opakovatelné
rutinní inspekce výrobních zařízení dle dodavatelských nebo
firemních předpisů. Zároveň zajišťují plnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
Plánovací modul systému IntelaTrac poskytuje kalendářový
pohled pro plánování inspekčních procedur se schopností zobrazit
nezbytné statistické detaily z každé procedury. Navíc umožňuje
Wonderware IntelaTrac
operačním supervizorům vyrovnávat pracovní zatížení při různých typech obchůzek a souvisejících úkolech, aby bylo
zajištěno odpovídající pracovní vytížení
příslušných pracovníků.
systémy pro podporu rozhodování, informačními systémy pro řízení podnikové
údržby (EAM, CMMS) nebo systémy řízení
podnikových zdrojů (ERP) pro další vytváření reportních přehledů a analýz.
Mobilní terénní aplikace
Mobilní klienti systému IntelaTrac
poskytují uživatelům zejména následující
funkčnosti:
Mobilní klienti systému IntelaTrac
poskytují funkčnosti pro řízení pochůzek, správné provádění bezpečnostních
a regulačních revizí nebo kontrol pro
řízení bezpečnosti práce a zajišťují sběr
potřebných dat prostřednictvím intuitivního uživatelského rozhraní na přenosném zařízení.
■
■
■
Aplikace běžící na těchto mobilních
zařízeních obsahují kontrolní dotazy, které
pomáhají uživatelům odhalit skryté potíže
a včas identifikovat problémy. Uživatelům
jsou dále poskytovány pokyny s konkrétními radami, což jim umožní ihned
reagovat na jakýkoliv problém se kterým
se v terénu setkají bez potřeby dalších
konzultací.
■
Zaznamenaná data jsou poté synchronizována s kancelářskou aplikací systému
IntelaTrac, příp. také se souvisejícími
■
■
■
■
■
■
Vykonávat předem definované, plánované nebo neplánované inspekce
Volit činnosti výběrem z předem
definovaných seznamů pro kompletní
splnění předepsaných úkonů
Zobrazovat historické informace
prostřednictvím časových trendů ze
zaznamenaných datových bodů
Ověřovat data a vytvářet přehledy
výjimek s časovým razítkem
Zaznamenat podpisy terénních pracovníků pro kontrolní účely
Vkládat poznámky
Zobrazovat dokumenty
Vést servisní deník
Zasílat cílená upozornění, pokud jsou
měřené údaje mimo přípustné tolerance
Vytvořit požadavky na pracovní
činnosti manuálně nebo na základě
předem definované činnosti
■
Pracovat jak v mobilním režimu, tak
v síťovém připojení
■ Využívat zabezpečení na ochranu dat
a zajištění autorizovaného používání
Mobilní klienti systému IntelaTrac upozorňují operátory a techniky na netypické
skutečnosti přímo během inspekčního
procesu. Systém poskytuje rady a detailní
poznámky k nápravným opatřením při
varování o kritických stavech. Aplikace
vede pracovníky dalšími kroky nebo činnostmi, které musejí provést.
Navíc je k dispozici i obecná funkčnost
sdílení dokumentů, což pracovníkům
zajišťuje přístup k potřebným postupům nebo grafům, aby mohli provádět
kvalifikovaná rozhodnutí a činnosti přímo
v terénu.
Mobilní systém IntelaTrac začleňuje
administrativní a bezpečnostní prvky pro
správu uživatelů a oprávnění jejich přístupu do plánovaných procedur. Systém
IntelaTrac rovněž splňuje bezpečnostní
požadavky pro správu podnikových sítí
a efektivně chrání mobilní uživatele před
neoprávněným přístupem z jiných firemních nebo externích systémů.
Mobilní klienti systému IntelaTrac pracují
na zařízeních podporujících operační
systémy Windows Mobile. Při nasazení
v průmyslových prostředích se pro terénní
pracovníky typicky používají odolná přenosná zařízení, tzv. průmyslové terminály.
Systém IntelaTrac je otevřený, a proto lze
pro tyto klientské stanice používat různé
typy průmyslových terminálů s různým
stupněm odolnosti a od různých výrobců
– např. Intermec, Motorola aj.
Řízení a podpora pro mobilní pracovníky při inspekčních pochůzkách
Reportní sestavy a analýzy
Reportní a analytické funkčnosti systému IntelaTrac umožňují konfigurovat,
definovat a vypracovávat potřebné
sestavy s výkonností pracovníků údržby,
zobrazovat výjimky, stanovovat závažnosti
a rozhodovat o následných akcích. Lze
také zobrazit časové trendy pro rychlou
identifikaci předvídatelných problémů
v budoucnu, čímž je umožněno jejich
proaktivní řešení.
Analytické nástroje, jako např. modul
Auditor Plus, umožňují uživatelům monitorovat a analyzovat plánované a ukončené pochůzky, zobrazovat poznámky
poskytnuté mobilními uživateli a monitorovat přehledy výjimek.
Uživatel systému může dále odsouhlasit,
editovat nebo zamítnout naplánované
pochůzky, příp. podle aktuální potřeby
stanovit i pozdější provedení určité naplánované pochůzky.
Integrace s dalšími
podnikovými systémy
IntelaTrac může být klíčovou součástí jakéhokoliv systému řízení procesů a poskytuje důležitou platformu pro vytváření
a provádění stanovených operačních
postupů a procedur tak, aby se ve výrobním podniku vykonaly všechny požadované činnosti a v předepsané době.
Integrační moduly systému IntelaTrac
umožňují těsné propojení s nejdůležitěj-
Superuživatelé
Administrace systému
Terénní pracovníci
Definice procedur
Správa seznamů úkolů
Plánování pochůzek
Administrace systému
Uživatelská práva
Pochůzky a inspekce
Pracovní požadavky
Přizpůsobivé
řízení procesů
Management
Sledování výkonnosti (KPI)
Vizualizace, webové reporty
Supervizoři
Přezkoumání a schválení
Doplnění dalších dat
Historizační systémy
Systémy CMMS, EAM
Výměna dat, časové trendy
Výměna dat
(SAP PM, Maximo aj.)
(Wonderware Historian, PHD aj.)
šími podnikovými informačními systémy
kategorie ERP (Enterprise Resource
Planning), jako je např. SAP, aby se mezi
oběma systémy poskytovaly např. naměřené hodnoty, pracovní příkazy, schvalovací žádosti, informace o výrobních
zařízeních apod.
Software IntelaTrac lze rovněž propojit
s významnými systémy pro historizaci
procesních dat jako je např. Wonderware
Historian Server, PHD (Honeywell)
a PI (OSISoft) pro ukládání potřebných
procesních veličin a dat.
Zajištěna je i možnost integrace s informačními systémy pro řízení údržby kategorie EAM / CMMS jako je např. SAP PM,
Maximo, TabWare aj.
Robustní platforma
IntelaTrac software může být používán
různými kategoriemi podnikových uživatelů, nejedná se o izolované dílčí řešení.
Technologie synchronizace mobilních
klientů převádí data obousměrně mezi
kancelářskými počítači a mobilními
klientskými zařízeními prostřednictvím
vyspělých synchronizačních mechanismů.
IntelaTrac lze provozovat na chytrých
telefonech (smartphone), kapesních
počítačích (PDA), průmyslově odolných
přenosných počítačových zařízeních, přenosných počítačích (notebook) a stolních
osobních počítačích.
Systém IntelaTrac je založen na osvědčených, škálovatelných a robustních
technologiích firmy Microsoft, a hladce se
proto včlení do již existujícího prostředí
podnikových informačních technologií.
Wonderware IntelaTrac
Příklady mobilních zařízení
Intermec
CN3
CK61
Reference
Systém IntelaTrac pro řízení a podporu
rozhodování pro mobilní pracovníky
v průmyslové údržbě je používán v řadě
významných průmyslových podniků jako
např.:
■
■
■
■
■
■
■
■
Exxon Mobil
British Petroleum
Celanese
Chevron
Lyondell Basell
Reliant Energy
Valero Energy
... a další
Motorola
CK32IS
MC 7090
MC 9090S/K
Bartec MC 9090ex
Uživatelé oceňují zejména následující
prokazatelné přínosy:
■
Vyšší operativní výkony díky zlepšené
spolehlivosti
■ Stálé dodržování předepsaných
postupů mobilními pracovníky
v terénu
■ Rychlé zaučení a podpora nových
mobilních pracovníků přímo při práci
v terénu
■ Jednoduše použitelný, auditovatelný
a cenově efektivní systém pro splnění
zákonných nebo regulačních opatření
v oblastech ochrany bezpečnosti
a zdraví při práci a životního prostředí.
Autorizovaný Wonderware distributor
pro Českou republiku a Slovenskou republiku
Pantek (CS) s.r.o., Sušilova 1528/1, 500 02 Hradec Králové, ČR, Tel.: +420-495 219 072, 495 219 073, www.pantek.cz
05/2010

Podobné dokumenty

Nasazení Wonderware System Platform při výrobě jogurtů

Nasazení Wonderware System Platform při výrobě jogurtů Rychlé nasazení Snadnost použití a administrace Dědičná propagace změn Vysoká opakovatelnost vynaložené inženýrské práce (vyvinuté objekty jsou nezávislé na konkrétním projektu, snadný import / exp...

Více

program - Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje zs

program - Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje zs Ing. HANA HLAVÁČKOVÁ a Mgr. ANDREA ŠLACHTOVÁ Vzdělávací centrum Hello s.r.o., lektorky a metodičky Zpětná vazba ve firemním i školním prostředí je provází intenzivně posledních 7 let. Důvěrně známé...

Více

kompletní studii ve formátu

kompletní studii ve formátu procesů. Jeho přínosy se projevují nejen snížením zátěže zaměstnanců při pořizování záznamů a v eliminaci lidské chyby, ale i ve zvýšení stupně jištění jakosti našich produktů a tím ochrany pacient...

Více

ArcRevue 2/2015

ArcRevue 2/2015 ESRI globe logo, Geography Network logo, www.esri.com, www.geographynetwork.com a www.gisday.com jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky firmy ESRI, Inc. Ostatní názvy firem a výrobk...

Více

TRI–CON (ALFA)

TRI–CON (ALFA) • KW E.C. Katowice, Polen • KW E.C. Lublin, Polen • Stadtwerke Berlin • Stadtwerke Düsseldorf • Stadtwerke Erfurt • Stadtwerke Halle • Stadtwerke Ingolstadt • Stadtwerke Jena • Stadtwerke Minden • ...

Více

Untitled - ELVAC as

Untitled - ELVAC as Monitorovací, řídící a informační systémy

Více