Domov pro seniory Luhačovice, přís. organizace Leoše Janáčka

Komentáře

Transkript

Domov pro seniory Luhačovice, přís. organizace Leoše Janáčka
Domov pro seniory Luhačovice, přís. organizace
Leoše Janáčka 380, 763 26 Luhačovic
Etický kodex
pracovníků Domova pro seniory Luhačovice, p. o.
Základní ustanovení:

Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech pracovníků
organizace a iniciovat chování, které jsou uživatelé našeho zařízení oprávněni
očekávat.

Pracovníci dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřeny v Chartě
lidských práv společně se zákony tohoto státu a závaznými předpisy platnými pro
výkon jejich povolání.
Etické zásady ve vztahu k uživatelům:

Pomáháme lidem bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické
přesvědčení, ekonomické a společenské postavení.

Chováme se zdvořile a přistupujeme ke každému člověku jako k jedinečné lidské
bytosti s pochopením, empatií, trpělivostí a reagujeme na jeho potřeby.

Respektujeme důstojnost každého člověka, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a
neposkytujeme informace bez jeho souhlasu, pokud by tímto nedošlo k akutnímu
ohrožení jeho života.

Nikdo nesmí zneužít důvěru uživatele a závislost uživatele jakýmkoliv způsobem.

Každý člověk je vždy rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovně
svých fyzických schopností se také podílí na poskytování pomoci.

Pracovnici nevyžadují ani nepřijímají dary a žádná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit
rozhodnutí a narušit profesionální přístup k uživateli, nebo jež by bylo možno
považovat za odměnu za práci kromě svých povinností.
Etické zásady ve vztahu k organizaci a ke svým spolupracovníkům

Pracovníci plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazku organizace, za svou
práci nesou plně odpovědnost a snaží se o to, aby úroveň služeb bylo co možná
nevyšší.

Pokud si pracovník není jist, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem práce
v organizaci, projedná vše s nadřízeným.

Pracovníci dávají vždy přednost své profesionální odpovědnosti, před svými
soukromými zájmy.

Pracovníci respektují a využívají pokynů svých nadřízených a ostatních odborných
pracovníků a využívají zkušeností svých kolegů.

Základem vztahu mezi pracovníky je vzájemně čestné, slušné a společensky
korektní chování.

Osobní záležitosti pracovníků nikdy nejsou řešeny před uživateli.

Všichni pracovníci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a organizace.

I mimo zařízení vystupují tak, aby nesnižovali důvěru v očích veřejnosti.
Pracovníci jsou povinni se vzdělávat a udržovat svou kvalifikaci a způsobilost pro
výkon své profese.
Závěr:

Etický kodex jako součást vnitřních norem je pro každého pracovníka závazný a jeho
nedodržování bude posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími
důsledky.

Všichni pracovníci pečují o uživatele Domova pro seniory Luhačovice ve smyslu „
Etického kodexu“, neboť péče o seniory nemůže být vykonávána pouze podle
předpisů a norem, ale ještě více záleží na etice, chování, obětavosti a profesionalitě
při péči o naše uživatele.
V Luhačovicích dne 2.1.2012
Mgr. Marta Ševčíková, ředitelka organizace
L.JANÁČKA 380 • 76326 • LUHAČOVICE
TELEFON: 577 131 053 • FAX: 577 131 053 . IČO 70850909