Biocel Paskov

Komentáře

Transkript

Biocel Paskov
Biocel Paskov
www.lenzing.com/biocel
Obsah
Contents
Nová budoucnost
4
O nás
7
O výrobě
17
V souladu s přírodou
29
Vědomí odpovědnosti
35
Kontakty
42
A new future
4
About us
7
Our production
17
In harmony with nature 29
Awareness of responsibility
35
Contacts
42
Biocel Paskov
4
5
Nová budoucnost
A new future
Podnikání není vedeno jen snahou o vytvoření
co nejvyššího zisku. Podnikání je odpovědnost.
Odpovědnost k zaměstnancům, lidem v okolí,
životnímu prostředí a státu. Přesně takový je Biocel
Paskov. Největší výrobce komerční sulfitové buničiny v Evropě, člen nadnárodní skupiny Lenzing.
Dlouhodobě výborné výsledky, kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci, výrobní potenciál a všeobecný respekt vedly Lenzing ke koupi majoritního
podílu a rozhodnutí ihned významně investovat
do změny technologie, a mít tak možnost vyrábět
vedle papírenské také viskózovou buničinu. Pro
Biocel Paskov je vstup nového majitele obrovskou
příležitostí a příslibem úspěšné budoucnosti.
Apart from pursuing economic goals, business to us
also means responsibility - towards employees, the
people around us, the environment and our nation.
That is what Biocel Paskov is all about. We are the
largest commercial producer of sulfite pulp in Europe,
and a member of the multinational Lenzing Group.
The company’s years of outstanding results, its qualified and motivated employees, production poten-
tial and good reputation were some of the underlying reasons for Lenzing to acquire a majority share.
Lenzing decided to make immediate and substantial
investments in modifying technologies used at the
plant. These investments have enabled the company
to manufacture both paper and viscose pulp. The
new ownership structure represents a great opportunity for Biocel Paskov and holds out the promise of
a successful future.
Biocel Paskov
6
7
O nás
About us
Historie a role společnosti
8
Historické milníky
10
Průmyslový komplex Paskov
12
Skupina Lenzing 13
Lenzing ve světě
14
History and importance of the company
8
Historical milestones
10
Industrial complex in Paskov
12
The Lenzing Group
13
Lenzing globally
14
Biocel Paskov
8
9
Historie a role společnosti
History and importance of the company
Biocel Paskov byl postaven v letech 1979 – 1983 na „zelené
louce“ jako celulózka pro výrobu sulfitové buničiny. Navázal
na stoletou historii výroby sulfitové buničiny v nedaleké celulózce ve Vratimově, která byla v roce 1983 uzavřena.
Na počátku devadesátých let byl Biocel Paskov privatizován
metodou „kupónové privatizace“ a jeho rozhodujícími vlastníky se staly investiční fondy velkých tuzemských bank. V letech 2001 – 2010 byla společnost součástí rakouské skupiny
Heinzel, která patří mezi největší evropské výrobce tržní
papírenské buničiny a obchodníky s papírem a buničinou
na všech důležitých světových trzích. V tomto období pokračoval Biocel Paskov v investičním programu, výrazně
zvýšil svou výrobní kapacitu a optimalizoval výrobní procesy
Biocel Paskov was built in the years 1979 – 1983 as a greenfield
investment for the purpose of operating as a pulp mill producing sulfite pulp. It served as a link to the century-long history
of sulfite pulp manufacturing in the nearby Vratimov Pulp Mill,
which closed in 1983.
At the start of the 1990s, Biocel Paskov was privatized by means
of the “coupon privatization” method, and investment funds
of domestic banks became its majority owners. In the period
2001 – 2010, the company belonged to the Austrian Heinzel
Group, one of the largest European producers of market pulp and
paper and one of the biggest pulp trading companies operating
on all important world markets. During this time, Biocel Paskov
continued its investment program, significantly increased pro-
s velkým důrazem na ekologii. Pozornost byla věnována také nákladové
konkurenceschopnosti.
V roce 2010 koupila 75 % akcií Biocelu
Paskov rakouská skupina Lenzing, největší světový výrobce viskózových vláken pro textilní průmysl. Nový vlastník
ihned zahájil přípravu projektu přestavby technologie na výrobu viskózové
buničiny. Současně bude zachována
i možnost výroby papírenské buničiny.
duction capacity and optimized the production process with a strong emphasis
on ecological considerations. It also focused on cost competitiveness.
In 2010, the Austrian Lenzing Group, the
world’s largest producer of viscose fibers for the textile industry, acquired 75%
of the shares in Biocel Paskov. The new
owner immediately began preparing a
project to convert existing technologies
into a swing capacity to enable dissolving pulp to be produced alongside paper pulp.
S kapacitou 280
tisíc tun je dnes
Biocel Paskov
největší sulfitovou
celulózkou
v Evropě.
Biocel Paskov with
its production capacity of 280,000
tons of pulp is
the biggest sulfite
pulp producer
in Europe.
Biocel Paskov
10
Historické milníky
11
24. ledna 2007 vyrobil Biocel
Paskov jubilejní pětimiliontou
tunu buničiny.
Pulp production milestone of
five million tons reached on
January 24, 2007.
Historical milestones
2006
1983
1992
První buničina z Paskova
First pulp production
in Paskov
Privatizace společnosti
Company privatized
1997
1979 – 1983
1989
Výstavba nového závodu
v Paskově
New mill built in Paskov
Testování výroby
viskózové buničiny
Testing of viscose pulp
production
1883
Intenzifikace praní
buničiny znamená
vyšší provozuschopnost
a zvýšení objemu výroby
Intensification of pulp
washing for higher
operating capacity and
increased production
volume
Počátek výroby buničiny
ve Vratimově
First pulp production in
Vratimov
1991
Zprovoznění
kůrového kotle pro
spalování biomasy
Start of operation of bark
boiler for biomass combustion
1995
Přestavba bělicí linky
Bleaching line
redesigned
Modernizací prací linky
a třídění je dokončen
program zvýšení výroby
na 240 tisíc tun buničiny
ročně
Production increase
program completed on
the basis of modernizing
line work and sorting, with
output reaching 240,000
tons of pulp annually
1985
2001
Zahájení výroby krmných
kvasnic
Start of fodder yeast
production
Vstup strategického
vlastníka Heinzel Group
Integration into
the Heinzel Group
2004
Zahájení úzké spolupráce
s pilou Mayr-Melnhof,
významným zdrojem
pilařské štěpky
Start of close cooperation
with the Mayr-Melnhof saw
mill, an important source of
sawmill chips
2010
Začlenění
do skupiny Lenzing
Integration into
the Lenzing Group
2007
24. ledna 2007 vyrobil
Biocel Paskov jubilejní
pětimiliontou tunu
buničiny
Pulp production milestone
of five million tons reached
on January 24, 2007
Biocel Paskov
12
Průmyslový komplex Paskov
Skupina Lenzing Industrial complex in Paskov
The Lenzing Group Areál kolem Biocelu Paskov se zaplňuje. Společnost Abex
Substráty, která vyrábí rašelinové substráty a kůrové mulče,
byla v roce 1997 první z firem, které v sousedství vyrostly.
Pila Mayr-Melnhof Paskov s pořezem 1 milion m3 kulatiny
provozuje od roku 2004. Odpadní materiál štěpka, základní
surovina pro výrobu buničiny, putuje po pásovém dopravníku
do Biocelu Paskov.
The industrial park in which Biocel Paskov operates is filling up.
The company Abex Substráty, producers of peat substrates
and bark mulch, became Biocel Paskov's first neighbors in
1997. The sawmill Mayr-Melnhof Paskov has been in operation
since 2004, producing 1 million m3 of logs per year. The waste
material of wood chips, the basic raw material for producing
pulp, is transported by conveyor belt to Biocel Paskov.
Skupina Lenzing je mezinárodní skupinou společností se sídlem v Rakousku,
s výrobními zařízeními na všech významných trzích a s globální sítí prodejních a marketingových organizací.
Lenzing dodává vysoce kvalitní viskózová vlákna pro světový textilní průmysl
a pro průmysl netkaných vláken.
Dalším závodem zpracovávajícím dřevní hmotu je firma
Moravia Timber, vyrábějící dřevěné palety. Zatím posledním
dřevozpracujícím provozem je závod na výrobu palivových pelet, Mayr-Melnhof Pellets Paskov, který využívá odpadní piliny
a hobliny. Firmy žijí ve vzájemně výhodné spolupráci, komplexně využívají dřevní hmotu, která zde přichází v ročním
objemu 2 miliony m3.
Another plant processing wood mass is the company Moravia
Timber, which produces wood pallets. The last wood-processing operation is a fuel pellet manufacturer, Mayr-Melnhof Pellets
Paskov, which makes use of waste sawdust and chips. The
companies live in a symbiotic cooperation, utilizing an annual
volume of 2 million m3 in various ways.
Pro omezení vlivu na životní prostředí okolních obcí byla
v roce 2005 zprovozněna dopravní spojka z průmyslového
komplexu na čtyřproudovou silnici vedoucí z Frýdku-Místku
do Ostravy. Kamióny tak obydlené oblasti míjejí.
To limit the environmental impact on the surrounding communities, a transport connection was built in 2005 from the industrial complex to a four-lane road leading from Frýdek-Místek to
Ostrava. As a result, trucks can now avoid residential areas.
1
1
Viskózová buničina je nejdůležitější
surovinou používanou při výrobě viskózových vláken. Biocel Paskov je součástí sekce Business Unit Pulp, která
je odpovědná za poskytování a dostatečnou nabídku buničiny odpovídající
kvality šesti výrobním centrům skupiny Lenzing (viskózová vlákna vyrábějí:
Lenzing, Rakousko; Purwakarta, Indonésie; Nanjing, Čína; vlákna TENCEL®
vyrábějí: Heiligenkreuz, Rakousko; Mobile, USA a Grimsby, Velká Británie).
Tato sekce provozuje vlastní závod na
výrobu viskózové buničiny v plně integrovaném zařízení v Lenzingu s kapacitou 289 tisíc tun 2. Závody produkující vlákna v jiných neintegrovaných
zařízeních jsou zásobovány viskózovou
buničinou vyráběnou na základě dlouhodobých smluv nebo na bázi volného
obchodu. Zajištění dostatečné nabídky
buničiny je do budoucna jedním z nejdůležitějších cílů skupiny Lenzing. Proto
byla akvizice Biocelu Paskov důležitým
opatřením k zabezpečení dlouhodobé
integrace skupiny Lenzing.
Lengzing jako nejvýznamnější společnost na trhu syntetických vláken hodlá
profitovat z dynamické světové poptávky po vláknech. S investicemi ve výši
1,5 miliard EUR má Lenzing v plánu
zvýšit do roku 2014 roční kapacitu vláken z dnešních 710 tisíc tun na kapacitu přesahující 1 milon tun.
1)
2)
The Lenzing Group is an international
group of companies with its headquarters in Austria, production sites in all major markets and a global network of sales
and marketing offices. Lenzing provides
the global textile and nonwovens industry with high-quality cellulose fibers.
Dissolving pulp is the most important
raw material used in the production of
cellulose fibers. Biocel Paskov is part
of Lenzing’s Business Unit Pulp which
is responsible for providing a sufficient
supply of the right quality of pulp to the
Group’s six fiber production sites (viscose fiber productions in Lenzing, Austria; Purwakarta, Indonesia; Nanjing,
China; and TENCEL® fiber productions
in Heiligenkreuz, Austria; Mobile, USA
and Grimsby, UK).
The business unit operates its own
dissolving pulp plant at the fully integrated site in Lenzing, with a capacity of
289,000 tons 2. Fiber production facilities at the other, non-integrated sites are
supplied with dissolving pulp procured
on the basis of long-term contracts or
on the open market. To safeguard the
supply of pulp will be one of the most
important targets of the Lenzing Group
in the future. Therefore, the acquisition
of Biocel Paskov was an important step
to ensure the long-term backwards integration of the Lenzing Group.
Lenzing as a market leader in man-made
cellulose fibers wants to benefit from
the dynamic global fiber demand. With
investments of EUR 1.5 billion Lenzing
plans to increase the annual capacity
of fibers from today’s 710,000 tons to a
capacity of more than 1,000,000 tons by
the end of 2014.
Všechny uvedené údaje k 1. 1. 2011 All figures as at 1/1/2011
ADMT (air-dry metric tons)
Lenzing Group
v číslech
Key Figures Lenzing Group
Prodej v EUR:
Sales in in EUR:
1 766 323 000
Podíl exportu:
Export share:
91,3 %
Počet zaměstnanců:
Staff:
6 530
Výroba vláken:
Fiber production:
653 717 t
Strategický cíl do roku 2014:
Strategic objective by 2014:
1 000 000 t
13
Biocel Paskov
14
Lenzing ve světě *
Lenzing globally *
Grimsby
Velká Británie/Great Britain
Paskov
New York
Česká republika/Czech Republic
New York (USA)
Nanjing
Čína/China
Shanghai
Čína/China
Patalganga
Kelheim
Mobile, Alabama (USA)
Hong Kong
Indie/India
(Ve výstavbě/Under construction)
Čína/China
Německo/Germany
Lenzing
Coimbatore
Indie/India
Rakousko/Austria
Heiligenkreuz
Rakousko/Austria
Jakarta
Indonésie/Indonesia
Výrobní centra
Production sites:
Vlákno
Fiber
Plasty
Plastics
Strojírenství
Engineering
Plasty
Plastics
Strojírenství
Engineering
Kanceláře
Offices:
Vlákno
Fiber
*)
Stav k 1. 1. 2011 As at 1/1/2011
Purwakarta
Indonésie/Indonesia
15
Biocel Paskov
16
17
O výrobě
Our Production
Historie výroby
18
Výrobní koncept
19
Výrobní technologie
20
Produkty
22
Politika kvality
24
Konverze výroby
26
Nástup viskózové buničiny
27
Production history
18
Production concept
19
Production technology
20
Products
22
Quality policy
24
Conversion of production into a swing capacity
26
Dissolving pulp manufacturing
27
Biocel Paskov
18
Historie výroby
Výrobní koncept
Production history
Production concept
Rok 1883 představuje počátek výroby buničiny na severní
Moravě. Výroba byla zahájena ve Vratimovských papírnách,
které později tvořily mateřský závod navazujících výrob.
Po sto letech došlo k odstavení této výroby a byla postavena
nová celulózka se sulfitovou technologií. S výstavbou nového
závodu bylo započato v roce 1979 a první celulóza opustila
výrobní linku v říjnu 1983. K tomuto projektu byla vybrána
lokalita obce Paskov, ležící mezi městy Ostravou a FrýdkemMístkem, s cílem zpracovávat smrkové dřevo z beskydské a
jesenické oblasti.
Výstavba závodu trvala tři roky. Volba sulfitové technologie
výroby buničiny umožňuje využít obsah zkvasitelných cukrů
v odpadním výluhu k výrobě krmných kvasnic.
Nová celulózka byla projektována na roční produkci 200 tisíc
tun bělené buničiny s možností navýšení až na 220 tisíc tun.
V současné době je Biocel Paskov díky postupné modernizaci provozu se svou kapacitou 280 tisíc tun buničiny největší
sulfitovou celulózkou v Evropě. Kromě bělené buničiny vyrábí
24 tisíc tun krmných kvasnic ročně.
The year 1883 marked the beginning of pulp manufacturing in
North Moravia, namely at the Vratimov Paper Mill which lasted
for 100 years. A parent company was later formed for related
production.
The end of production led to construction of a new pulp mill
featuring sulfite technology in 1979, with the first pulp leaving the
production lines in October 1983. The town of Paskov, located
between the cities of Ostrava and Frýdek-Místek, was selected
for this project with the aim of processing spruce wood from the
Beskydy and Jeseníky areas.
Construction of the plant took three years. The choice of sulfite
technology to produce pulp enables use of the content of fermentable sugars in the waste liquor for the production of fodder
yeast.
The new Biocel Paskov pulp mill was originally designed for
an annual production volume of 200,000 tons of bleached
pulp which could eventually be increased to 220,000 tons.
The ongoing modernization of the plant has raised capacity to
280,000 tons of pulp, making it the largest sulfite pulp mill in Europe. Aside from bleached pulp, it also produces 24,000 tons
of fodder yeast annually.
Technologie výroby buničiny byla ve
společnosti během její existence postupně inovována vždy s důrazem na
výrobu produktů vynikající kvality s nejvyšším zhodnocením dřevní hmoty
a s maximálním ohledem na ochranu
životního prostředí.
Over the company’s existence, pulp
production technology has been gradually innovated, always with emphasis on
manufacturing products of outstanding quality with the highest utilization of
wood mass and maximum regard to environmental protection.
Biocel Paskov zpracovává smrkové
dřevo. Buničina je vyráběna sulfitovou
technologií s hořečnatou zásadou, zaručující vysokou jakost a hospodárnost
celého procesu.
Biocel Paskov processes spruce wood.
Pulp is manufactured using magnesiumbased sulfite pulping technology. This
assures high quality and economy of the
entire process.
Výrobní proces je veden tak, aby se
dosáhlo co nejlepšího využití vstupující
dřevní hmoty a současně se zužitkovaly veškeré výrobní odpady. Moderní, kyslíko-peroxidový způsob bělení
spolu s účinnou čistírnou odpadních
vod omezuje znečišťování životního
prostřední na nejmenší možnou míru,
dobře srovnatelnou s nejmodernějšími
závody v Evropě.
The way the manufacturing process runs
achieves the best use of incoming wood
mass while exploiting all production
waste. The modern oxygen-peroxide
bleaching method along with an efficient
wastewater treatment facility limits environmental pollution to the lowest possible measure, on par with Europe’s most
modern plants.
Po vytřídění, vyprání a vybělení je buničina připravena ke konečnému zpracování na sušicím stroji. Celý cyklus je
uzavřen úpravou do expediční formy.
Buničina rozřezaná na archy je zabalena a expedována v unitech po 1 600 kg.
Chemikálie používané ve varném procesu se regenerují a z výluhu se dále
zkvašováním vyrábějí krmné kvasnice.
After sorting, washing and bleaching the
pulp is machined dried for final processing. The entire cycle ends with modification into a transportable form. The pulp,
cut into bales, is packaged and shipped
in 1,600 kg units. Chemicals used in the
boiling processes are regenerated, and
fodder yeast is produced by fermenting
the waste liquor.
Každý
zaměstnanec
Biocelu Paskov
vyrobí během
jednoho dne
2,1 tuny sulfitové
buničiny.
Biocel Paskov
produces 2.1
tons of sulfite
pulp daily per
employee.
19
Biocel Paskov
20
Výrobní technologie
Biocel Paskov vyrábí buničinu magnesiobisulfitovým
výrobním procesem. Biocel Paskov manufactures pulp
on the basis of a magnesium bisulfite production process.
Production technology
Dřevosklad
Woodyard
Varna
Cooking
Třídění a praní nebělené buničiny
Deknotting, screening, brown stock washing
Kyslíková delignifikace
Oxygen delignification
Bělírna
Bleaching
Regenerační kotel
Recovery boiler
Výroba kyseliny
Raw acid preparation
Odparka
Evaporation
Třídění bělené buničiny, sušení
Bleached pulp screening, pulp drying
Buničina
Pulp
Čistírna odpadních vod
Waste water treatment plant
Fermentace
Fermentation
Lignosulfonany
Lignosulfonates
Separace
Separation
Odparka
Evaporation
Sušárna
Spray drying
Krmné kvasnice
Fodder Yeast
21
Biocel Paskov
22
Produkty
Products
Výrobní sortiment společnosti tvoří dlouhovláknitá papírenská buničina VIAN-PASKOV, krmné kvasnice VITEX a lignosulfonany VIANPLAST. Buničina VIAN-PASKOV je vyráběna
ze smrkového dřeva. Vyrábí se jako bělená bisulfitovým způsobem s hořečnatou zásadou v druzích ECO a ECF. Oba
druhy se vyznačují vysokou čistotou a liší se zejména rozdílnou bělostí. Hlavním oborem použití buničiny je výroba hygienických papírů. Dále se používá pro výrobu obalů pro přímé
balení potravin, výrobu grafických papírů atd.
Krmné kvasnice VITEX jsou biotechnologický produkt vyráběný aerobní fermentací cukerného podílu sulfitových výluhů.
Mají vysoký obsah bílkovin a esenciálních aminokyselin a dodávají se v sušené formě. Používají se jako složka krmných
směsí pro hospodářská zvířata a pro malá domácí zvířata.
Lignosulfonany VIANPLAST jsou zahuštěné sulfitové výluhy zbavené cukerného podílu. Jejich základní složkou jsou
hořečnaté soli lignosulfonových kyselin, které vznikají rozložením necelulózového podílu dřeva. Mají široké průmyslové
použití, například jako plastifikační přísada do malt a betonových směsí nebo jako pojivo v keramické výrobě. Prodávají
se v sušené formě nebo jako kapalina.
Struktura exportu
Export structure
cor v
The company’s product range consists of the long-fiber paper
pulp VIAN-PASKOV, the fodder yeast VITEX and the lignosulfonate VIANPLAST. The pulp VIAN-PASKOV is produced from
spruce wood by applying ECO and ECF magnesium-based bisulfite bleaching. Both types are known for high purity and mainly differ with respect to brightness. The pulp is mainly used in
hygiene paper production as well as for packaging which comes
into direct contact with food, graphic paper production, etc.
The fodder yeast VITEX is a biotechnological product produced
by the aerobic fermentation of the sugar content of sulfite liquors. Supplied in dry form, it is high in protein and essential
amino acids. Fodder yeast is used as a component of feed
mixtures for farm animals and pet food for domestic animals.
VIANPLAST lignosulfonates are thickened sulfite waste liquors
having removed the sugar content. Their basic component is
comprised of magnesium salts of lignosulfonic acids, formed by
the decomposition of the non-cellulose part of wood. They have a
wide range of industrial applications, for example as a plastifying
agent in mortar and concrete mixtures, or as a binder in ceramics
manufacturing. The lignosulfonates are sold in dry or liquid form.
Prodej buničiny podle použití
Sales of pulp based on usage
Lepenka a karton
Board paper
adnárodní korporace
N
íntatsMultinational
o .sv ynCorporations
recnok índorándaN
3%
52 %
balový papír
O
Wrapping paper
2%
Ostatní
Others
1%
extilní průmysl
T
Textile industry
3%
prok índorándaN
% 25 )t 507 731(
450 621( íntatsO
peciální papíry
S
Special paper
1
2
Ostatní
Others
4%
48 %
peciální výrobky
S
Special products
4%
rafické papíry
G
Graphics paper
13 %
ygienické papíry
H
Hygiene paper
70 %
23
Biocel Paskov
24
Politika kvality
Quality policy
Biocel Paskov využívá moderních technologií výroby buničin, krmných kvasnic a lignosulfonanů ve shodě se základním krédem firmy „Vyrábět produkty požadované kvality
s vysokým zhodnocením dřevní hmoty.“ Při naplňování tohoto
kréda se řídí především těmito zásadními podmínkami:
The quality policy in Biocel Paskov applies modern technologies for producing pulp, yeast fodders and lignosulfonates
according to the basic company maxim “Produce products in
required quality with a high usage of wood mass.” To fulfill this
objective, the following fundamental principles are applied:
 vyloučit
eliminating
nákup dřevní hmoty z kontroverzních zdrojů
zásady správné výrobní praxe při výrobě krmných kvasnic a vyrábět bezpečnou krmnou surovinu
 podporovat trvale udržitelný rozvoj a program obnovitelných zdrojů energií
 dodržovat
Ze zavedení a udržování systémů řízení podle požadavků
norem ČSN EN ISO 9001, 14001, spotřebitelského řetězce
dřeva podle standardu PEFC, kontrolovaného dřeva podle
standardu FSC a výroby krmných kvasnic podle GMP+B2
vyplývá jednoznačná orientace na politiku kvality.
Všem zákazníkům a zainteresovaným stranám umožňuje
Biocel Paskov kontrolu svého systému řízení jakosti, EMS
a spotřebitelského řetězce dřeva.
the purchase of wood mass from controversial
sources
adhering to correct production practices for yeast fodders
and producing safe animal fodder
supporting sustainable development and a program of using
renewable energy resources
The clearly-defined quality policy has assured the introduction
and ongoing implementation of management systems pursuant
to requirements contained in the standards ČSN EN ISO 9001,
14001, the chain of custody based on the PEFC standard, controlled wood pursuant to the FSC standard and the production
of yeast fodder pursuant to GMP+B2. Biocel Paskov gives all
customers and stakeholders the opportunity to inspect its quality management system, EMS and chain of custody.
25
Biocel Paskov
26
27
Konverze výroby
Nástup viskózové buničiny
Conversion of production into a swing capacity
Dissolving pulp manufacturing
Přechod z výroby papírenské buničiny na buničinu viskózovou znamená pro společnost realizovat nejmodernější technologii výroby v tomto oboru a zabezpečit ochranu životního
prostředí. Pro úspěšnou konverzi výroby je nutno doplnit stávající technologii novým výrobním zařízením.
The transformation from producing paper pulp to dissolving
pulp is based on applying state-of-the-art production technologies in this field while assuring protection of the environment.
New production equipment was required in order to ensure the
successful conversion of the existing technology.
Viskózová buničina je buničina určená pro chemické zpracování. Na rozdíl od papírenské buničiny, která se používá v papírenském průmyslu k výrobě různých druhů papíru (v závislosti
na technologickém postupu a použité dřevní surovině), je viskózová buničina vhodná pro výrobky v textilním průmyslu.
Dissolving pulp is pulp used in chemical processing. As opposed to paper pulp, which is used in the paper industry to
produce various types of paper (depending on the technological process and wood mass used), dissolving pulp is suitable
for application in the textile industry.
Mezi zásadní investice patří výstavba sodné odparky a sodného kotle. Uhličitan sodný, vznikající v sodném kotli ve formě
taveniny, bude použit k neutralizaci odpadních vod na čistírně
odpadních vod, soda ve formě prášku bude použita jako surovina v chemickém průmyslu. Vyrobená pára z tohoto technologického kotle bude sloužit k výrobě zelené energie.
One of the main investments involves construction of a sodium
evaporator and sodium boiler. Sodium carbonate, formed in the
sodium boiler in molten form, will be used to neutralize wastewater at the wastewater treatment plant. Soda in powder form
will be used as a raw material in the chemical industry. Steam
produced by this high-tech boiler will be used to generate green
electricity.
Název celulóza se často nesprávně používá pro vláknité
produkty získané delignifikací dřeva a rostlinných materiálů.
Tyto produkty, vyráběné pro papírenský a chemický průmysl,
se správně nazývají buničina a kromě celulózy obsahují hlavně hemicelulózy, zbytky ligninu a jiných látek.
The word cellulose is often misused to mean fibrous products
derived from the delignification of wood and plant materials.
These products, produced for the paper and chemical industries, are more accurately called pulp. Aside from cellulose, they
mainly contain hemicellulose, residual lignin and other materials.
Při výrobě viskózové buničiny jsou tyto „doprovodné látky“
odstraňovány. Tomuto procesu se říká zušlechťování a provádí se v extrakčním stupni. Podle zvolených technologických
podmínek jsou vyráběny s požadovaným obsahem celulózy
(tzv. alfa celulóza). K získání potřebné bělosti viskózové buničiny jsou používány stejné bělicí postupy jako u papírenské
buničiny.
These materials are removed in dissolving pulp production as
part of the refining process performed during the extraction
stage. By achieving the targeted technological conditions, the
dissolving pulp is produced with the required cellulose content
(so-called alpha cellulose). The same bleaching procedures are
applied as with paper pulp as a means of ensuring the necessary brightness of the dissolving pulp.
Dostatečné množství chladicí vody bude zabezpečeno
stavbou dalších chladicích věží. Cílem konverze je výroba
240 tisíc tun viskózové buničiny s možností navýšení až na
300 tisíc tun.
A sufficient supply of cooling water will be secured by building
additional cooling towers. The aim of the conversion project is
to achieve an annual production of 240,000 tons of viscose
pulp with the possibility of increasing this volume to 300,000
tons.
Biocel Paskov
28
29
V souladu s přírodou
In harmony with nature
Dřevní hmota
30
Veřejný závazek k nákup dřevní suroviny
31
Efektivní energetické zdroje
32
Životní prostředí
33
Wood mass
30
Public commitment regarding timber purchasing
31
Effective energy sources
32
The environment
33
Biocel Paskov
30
Dřevní hmota
Wood mass
®
www.fsc.org
FSC ® C030483
The mark of
responsible forestry
31
Veřejný závazek
k nákupu dřevní suroviny
Základní surovinou pro výrobu buničiny v Biocelu Paskov je
smrkové dřevo. Společnost nakupuje dřevní hmotu v různých
délkových výřezech a v kvalitě V. třídy jakosti a ve formě štěpků, které vznikají v pilařských provozech.
The basic raw material for producing pulp at Biocel Paskov is
spruce wood. The company purchases wood mass in various
cut lengths and in pulp wood V quality, and in the form of wood
chips produced in saw mill operations.
Základním požadavkem společnosti Biocel Paskov a.s. na
dodavatele dřevní suroviny je, aby dřevo nepocházelo z kontroverzních zdrojů. Tento závazek je vyžadován od všech dodavatelů bez ohledu na to, zda jsou certifikováni či nikoliv.
Při nákupu suroviny společnost důsledně dodržuje svůj
vlastní „Veřejný závazek k nákupu dřevní suroviny“, který znamená zabránění nákupu dřeva z nelegálních zdrojů.
Biocel Paskov nakupuje dřevo certifikované PEFC a dřevo
certifikované jako FSC Controlled Wood.
When purchasing raw materials, the company rigorously implements its “Public commitment regarding timber purchase”,
which means preventing any purchase of wood from illegal
sources. Biocel Paskov purchases PEFC-certified wood and
wood certified as FSC Controlled Wood.
Společnost vynakládá maximální snahu k vyloučení obchodování se dřevem nebo dřevními vlákny (níže uváděno jako
dříví) nebo zamezí obstarávání dříví z následujících kategorií:
Podíl zdrojů surovin použitých pro výrobu buničiny:
 vláknina / štěpka
66 % / 34 %
 tuzemská vláknina / zahraniční vláknina
60 % / 40 %
 štěpka z Mayr-Melnhof / ostatní štěpka 55 % / 45 %
Proportion of sources of raw materials used for producing
pulp:
 pulpwood / wood chips
66% / 34%
 domestic pulpwood / foreign pulpwood
60% / 40%
 wood chips from Mayr-Melnhof / other wood chips 55% / 45%
 nezákonně
 dříví
těžené dříví
těžené s porušováním konvenčních a občanských
práv
 dříví
těžené v lesích, kde jsou manažerskými aktivitami
ohroženy vysoké hodnoty ochrany lesů
 dříví těžené v lesích, které jsou přeměněny na umělé kultury nebo nelesní využití
 dříví z lesů, v nichž jsou pěstovány geneticky modifikované
stromy
Public commitment regarding timber purchasing
Biocel Paskov a.s. fundamentally requires suppliers of wood
raw materials to guarantee that the delivered wood does not
originate from controversial sources. This commitment is required of all suppliers regardless of whether they are certified
or not.
The company makes a maximum effort to eliminate trade with
wood and wood fiber (both encompassed from now on in the
term “wood”) and/or prevent wood which has been harvested:
 illegally
 in
violation of traditional and civil rights
forests of high conservation value
 from forests converted to plantations or to non-forest use
 from forests or plantations growing genetically modified trees
 from
Biocel Paskov
32
Efektivní energetické zdroje
Životní prostředí
Effective energy sources
The environment
Energetika Biocelu Paskov je výrazně orientována na obnovitelné zdroje. Výrobu páry zajišťují tři kotelní jednotky. Ve dvou
z nich se spaluje biomasa: v regeneračním kotli – je to sulfitový výluh a v kůrovém kotli veškerá zbytková dřevní hmota
z výroby celulózy. Kůrový kotel je svým výkonem 50 t/h vyrobené páry největší kotelní jednotkou na spalování dřevní biomasy v České republice. Třetím kotlem v řadě je uhelný kotel.
Ten spaluje černé uhlí a provozuje pouze v zimních měsících
pro posílení celkové parní bilance.
The energy policy of Biocel Paskov is strongly oriented towards
generating or using renewable resources. Three boiler units
generate steam. Two of them burn biomass, i.e. sulfite liquor
in the regeneration boiler and all residual wood mass from pulp
production in the bark boiler. This bark boiler with its output of
50 tons per hour of produced steam is the largest boiler unit for
burning wood biomass in the Czech Republic. The third boiler in
the series is a coal-burning boiler, which burns black coal only in
the winter months in order to boost the overall steam balance.
Potřeba elektrické energie je ze 60 % kryta vlastní výrobou
na dvou protitlakých turbínách. Zbylých 40 % je nakupováno
z vnější sítě.
60% of total electricity needs are covered by in-house production at two backpressure turbines, whereas the remaining 40%
is purchased from external sources.
Rozvojové záměry společnosti jsou výrazně spojeny s investicemi do energetiky. Do roku 2013 se počítá s postavením druhého regeneračního kotle a dále kotle pro spalování
výluhů z extrakčního stupně, který se vyznačuje zvýšeným
obsahem sodíku. Počítá se také se stavbou minimálně jedné turbíny. Ve výsledku to bude znamenat, že Biocel Paskov
bude zásobován pouze energií z obnovitelných zdrojů a bude
svou potřebu elektrické energie plně pokrývat svou vlastní
výrobou.
The development objectives of the company are closely related
to energy investments. Projects slated for completion by 2013
include building of a second regeneration boiler and a boiler
for burning liquor from the extraction stage, characterized by
higher sodium content. Installation is expected of at least one
additional turbine. These moves will result in all of Biocel Paskov’s energy requirement being completely fulfilled by renewable
energy supplies. In-house power generation will fully cover the
company’s production needs.
Biocel Paskov byl postaven jako moderní celulózka splňující požadavky
na ochranu životního prostředí odpovídající konci 20. století. V průběhu
své existence neustále investoval do
výrobního zařízení s cílem zvýšit kapacitu výroby, snižovat výrobní náklady
a snižovat vliv výroby na životní prostředí. Společnost plní stanovené limity
a podmínky dle integrovaného povolení. To se týká vod i ovzduší. Neustále
se také věnuje zjišťování a postupnému
odstraňování největších zdrojů hluku
a zápachu.
Biocel Paskov was built as a modern
pulp mill compliant with late 20th-century
environmental protection requirements.
Throughout its existence, Biocel Paskov
has continually invested in production
equipment designed to raise capacity,
decrease production costs and reduce
the environmental impact of the production process. The company complies
with legally stipulated limits in accordance with a permit for both water and
air quality. The company also constantly
works to identify and gradually eliminate
the largest sources of noise and odor.
Snahou je omezovat spalování fosilních paliv a provozovat zařízení spalující převážně obnovitelné zdroje. Tímto
přístupem k ochraně životního prostředí dochází k výraznému snížení emisí
skleníkových plynů produkovaných
z fosilních zdrojů. Při přípravě nových
investic spojených s přechodem výroby z papírenské buničiny na viskózovou
buničinu jsou tyto velmi přísné limity
zohledňovány a dá se očekávat i zpřísnění limitů plynných emisí do ovzduší
i na stávajícím a novém regeneračním
kotli. Všechna nová zařízení musí splňovat parametry BAT – nejlepších dostupných technologií.
The company is also striving to limit the
use of fossil fuels and therefore operates
combustion equipment that primarily utilizes renewable energy resources. This
approach towards environmental protection has led to significant decreases
in greenhouse gas emissions produced
by fossil fuels at the plant. Strict limits are
taken into consideration when preparing
new investments relating to the conversion of production from paper pulp to viscose pulp. The current and future regeneration boiler will adhere to even stricter
limits on greenhouse gas emissions. All
new equipment must be in line with the
Best Available Technology (BAT).
33
Biocel Paskov
34
35
Vědomí odpovědnosti
Awareness of responsibility
Lidé
36
Bezpečnost práce
38
Sociální odpovědnost
40
Our employees
36
Occupational safety
38
Social responsibility
40
Biocel Paskov
36
Lidé
Our employees
Biocel Paskov dlouhodobě staví své podnikatelské úspěchy především na svých zaměstnancích. Jejich zkušenost,
erudovanost a iniciativa vycházející z loajality ke společnosti jsou již po řadu let klíčovým zdrojem její prosperity. To
se projevilo i v průběhu integrace do nových organizačních
a procesních struktur mateřské společnosti Lenzing. Flexibilita zaměstnanců umožnila, aby tyto integrační procesy
úspěšně proběhly v relativně krátké době bez negativního vlivu na běžný chod společnosti.
Biocel Paskov has achieved its long-term business success
mainly due to its employees. For years, their experience, vast
knowledge and initiative spurned on by loyalty to the company have been the key to the company’s prosperity. This was
apparent during the integration of Biocel Paskov into the new
organizational and process structures of the new parent company Lenzing. Employee flexibility has enabled this integration
process to be successfully carried out in a relatively short time
without negatively influencing normal operations.
Počet a struktura zaměstnanců odpovídá cílům, které si společnost stanovila již před několika lety a které zároveň operativně reagují na technologické a koncepční změny, k nimž
dojde v průběhu nejbižších let. Velmi dobré zkušenosti má
společnost s dvouletým programem dlouhodobé praxe vybraných studentů Vysoké školy báňské – Technické univerzity
v Ostravě, který studentům umožňuje získat poznatky z praxe
již během studia.
The number and structure of employees correspond to goals
set by the company several years ago, enabling Biocel Paskov
to react flexibly to technological and strategic changes planned
during the next few years. The company has enjoyed the success of its two-year program of long-term, on-the-job training of
selected students from the VŠB Technical University of Ostrava,
helping them to gain practical skills while studying.
Vzdělávací a rozvojové programy pro zaměstnance jsou zaměřeny na rozšíření odborných znalostí a schopností a posilování interpersonálních vztahů.
Biocel Paskov si váží svých zaměstnanců. To se odráží rovněž v oblasti péče o ochranu jejich zdraví a bezpečnosti práce. Zajištění kvalitního stravování je jednou z důležitých oblastí péče o zaměstnance, které se každoročně věnuje značná
pozornost. Společnost podporuje kulturní a sportovní aktivity
zaměstnanců a nabízí dvouletý cyklus benefitního programu
zdravotní kafeterie. Kvalita poskytované péče se odráží i v ukazateli nemocnosti, který je dlouhodobě na velmi nízké úrovni.
Průměrná délka zaměstnání je 22 let, fluktuace je dlouhodobě minimální. Vědomí společné odpovědnosti je silnou
stránkou zaměstnanců Biocelu Paskov.
The employee further education and professional development
program focuses on expanding technical knowledge and capabilities as well as on strengthening interpersonal relationships.
Biocel Paskov appreciates its employees, which is also reflected in its promotion of occupational safety and health. Providing
quality meals is just one of the many important ways of caring
for employees, and great attention is paid to employee well-being. The company supports the cultural and sports activities of
employees, and offers a two-year program called “Healthy Cafeteria” for the benefit of employees . The quality of care is also
reflected in employee illness rates, which have been remarkably low for many years. The average length of employment is
twenty-two years, where fluctuation is at a long-term minimum.
Realizing their common responsibility is a major strength of the
employees at Biocel Paskov.
37
Biocel Paskov
38
Bezpečnost práce
Occupational safety
Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyjadřuje podporu zajištění zdravého a bezpečného pracovního prostředí
pro všechny zaměstnance společnosti. Cílem je neohrožovat
svou činností okolí, eliminovat rizika z činnosti, riziko poranění
na pracovišti a zabránit onemocnění z povolání.
Bezpečnost práce a ochrana zaměstnanců, včetně požární
prevence, jsou nedílnou součástí činnosti společnosti a má
stejné postavení jako výroba, prodej, kvalita a ochrana životního prostředí. Vysoká úroveň bezpečnosti práce vytváří
vnitřní a vnější formu podnikání Biocelu Paskov.
The Occupational safety and health protection policy outlines
the company’s support for securing a healthy and safety working environment for all company employees. The objectives are
to prevent damage to the surrounding environment arising from
work done by employees, eliminate risks and injuries at the
workplace, and prevent job-related illnesses.
Occupational safety and health as protection, including fire
protection, are an indelible component of company policy, and
are just as important as production, sales, quality and environmental protection. The high level of occupational safety shapes
business operations at Biocel Paskov.
39
Biocel Paskov
40
41
Sociální odpovědnost
Social responsibility
Biocel Paskov podporuje zdravotnická zařízení, sdružení handicapovaných spoluobčanů, akce humanitárního charakteru
stejně jako konkrétní projekty v oblasti školství, sportu a kultury. Většina finančních prostředků směřuje na projekty realizované v regionu, ve kterém společnost působí.
Biocel Paskov supports healthcare facilities, associations of
handicapped citizens, events of a humanitarian nature as well
as specific projects in education, sports and culture. Most funding is devoted to locally implemented projects in the region.
Společnost přispěla na pomoc nejpostiženějším oblastem
zasažených ničivými povodněmi. V roce 1997 zaměstnanci
shromáždili v dobrovolné sbírce 71 tisíc korun a záchranný
hasičský sbor pomáhal při likvidaci následků povodní v Zátoru, jedné z nejhůře postižených vesnic. Biocel Paskov věnoval
Magistrátu města Ostravy dar ve výši jednoho milionu korun
na rekonstrukci městské čističky odpadních vod.
V roce 2010 věnovala společnost 500 tisíc korun na obnovu
dřevěné lávky přes řeku Jičínku v Novém Jičíně – Žilině, která
byla zpustošena bleskovou povodní v červnu 2009.
The company contributed to assisting the most areas which
were most seriously affected by destructive flooding. In 1997,
company employees took up a collection of CZK 71,000, and
the rescue fire brigade helped in removing the results of the
flooding in Zátor, one of the worst hit villages. Biocel Paskov
donated a gift of CZK 1,000,000 to the City of Ostrava to rebuild
a municipal wastewater treatment plant.
In 2010, the company donated CZK 500,000 to restore the
wooden footbridge across the Jičínka River in Nový Jičín – Žilina,
which had been devastated by flash flooding in June 2009.
V rámci dobré spolupráce s okolními obcemi a městy Biocel
Paskov podporuje aktivity spojené s výročím založení obcí,
kulturní a sportovní projekty. V oblasti školství podporuje projekty zaměřené na vytváření postojů žáků k životnímu
prostředí a vytváření hodnotového žebříčku pomocí výtvarných a literárních prostředků a také pomocí využití moderních informačních technologií. V rámci těchto projektů nabízí
Biocel Paskov své firemní prostory pro účely výstav a prezentací projektů. Společnost také přispívá okolním školám na
organizování škol v přírodě a pořádání dětských dnů.
Within the framework of a sound partnership with local towns
and cities, Biocel Paskov supports activities related to the anniversaries of their founding, as well as cultural and sports
projects. It supports educational projects aimed at shaping students’ attitudes towards their environment, and at creating added value with the help of creative and literary devices and the
use of modern information technologies. Within the framework
of these projects, Biocel Paskov offers its company premises
for holding exhibitions and project presentations. The company
also contributes to local schools to help finance outdoor school
trips and children’s days.
Biocel Paskov každoročně podporuje konání Mistrovství
světa v šachu tělesně postižených a Evropského poháru
dvojic v šachu tělesně postižených v Hrabyni.
Each year, Biocel Paskov supports the World Individual Chess
Championships for the Physically Disabled, and the European
Pairs Chess Cup for the Physically Disabled in Hrabyně, Czech
Republic.
42
Kontakty
Contacts
Biocel Paskov a.s.
739 21 Paskov ∙ Zahradní 762
Czech Republic
Recepce/Reception
Telefon/Phone: +420 558 461 111
Fax: +420 558 461 113
E-mail: [email protected]
Sekretariát představenstva společnosti/Management Board assistants
Telefon/Phone: +420 558 462 193
Fax: +420 558 671 331
Personalistika a komunikace/Human Resources and Communication
Telefon/Phone: +420 558 462 130
Prodej/Sales
Telefon/Phone: +420 558 462 549
Nákup/Trade
Telefon/Phone: +420 558 462 551
www.lenzing.com/biocel
44
Autorská práva a vydavatel / Copyright and published by
Biocel Paskov a.s.
www.lenzing.com/biocel
Sazba a zlom / Edited by
Walker&Lambert s.r.o.
Tel./Phone: +420 596 112 046
Fax: +420 596 112 046
E-mail: [email protected]
Design / Design by
Walker&Lambert s.r.o.
Tisk / Printed by
Tiskárna Printo, Ostrava, Czech Republic
Fotografie / Photography by
Biocel Paskov a.s.
Lenzing AG
Pavlína Procházková
Boris Renner
Shutterstock
Biocel Paskov a.s., 739 21 Paskov ∙ Zahradní 762 , Czech Republic

Podobné dokumenty

říjen 2006

říjen 2006 kteří byli odchyceni a poté znovu vypuštěni při pravidelných kontrolních odlovech po roce 2002. České Švýcarsko má evropský význam Mimořádný význam obou reintrodukčních programů je ještě zvýrazněn ...

Více

journal 3/2008

journal 3/2008 Rekonstruce čínských závodů v oblasti Sichuan poničené zemětřesením nádale pokračují. V cementárně Jiangyou se podařilo uvést do provozu druhou pec již 6. července 2008. Skupina nabídla zaměstnanců...

Více

Regionální folklorní sdružení Ostrava

Regionální folklorní sdružení Ostrava Tak do té nové sezóny hodně sil, chuti do práce a skvělých nápadů. ( A ještě něco pozitivního z lidových pranostik – jaké je počasí v září, takové bude i v příštím květnu – tak se máme na co těšit!)

Více

speciální hnojiva - Agro Aliance sro

speciální hnojiva - Agro Aliance sro Mezi stavebními prvky lignosulfonátové molekuky je i uhlík a síra a je proto jako taková zdrojem rostlinných živin. Díky své komplexační schopnosti zlepšuje využitelnost mikroelementů pro vyšší ros...

Více

Marketingový průvodce pro firmy používající ekoznačku EU

Marketingový průvodce pro firmy používající ekoznačku EU The following marketing guide has been developed to assist eco-labelled hoteliers in mastering a successful way to present their environmental commitment. It shall facilitate the implementation of ...

Více

Oděv GoodPRO FHR1 Maxim 365

Oděv GoodPRO FHR1 Maxim 365 Ochranný oděv FHR1 MAXIM je určen především pro slévárny hliníku a metalurgii barevných kovů. Chrání i proti účinkům elektrického oblouku. Dále je vhodné ho využívat tam, kde se pracuje a manipuluj...

Více

VÁLCE IVAC INOVACE PRO SNÍŽENÍ SPOTŘEBY

VÁLCE IVAC INOVACE PRO SNÍŽENÍ SPOTŘEBY spotřebu energie minimalizací mrtvého objemu (využívá jen vzduch ve válci, NIKOLI vzduch v potrubí

Více