Katalog Schwalbe 2011 - E

Komentáře

Transkript

Katalog Schwalbe 2011 - E
2011
DURANO S
FURIOUS FRED
Smart Sam
FAT ALBERT
MUDDY MARY
SILENTO
RACING R
ULTREMO
Rocket Ron
CITIZEN
BLIZZARD
SPEED AIR
BIG APPLE
Nobby Nic
CRAZY BOB
DIRTY DAN
MARATHON
DUREME
WICKED WILL
Big Bet
Czech
w
2
Ult
3
6
3
%
(
ULTREMO ZLX
ULTREMO ZX
V Ultremu tkví celá na‰e ctiÏádost pfii v˘voji plá‰ÈÛ. Neúnavnû
se snaÏíme udûlat ho rychlej‰ím a rychlej‰ím.Dvû nové odpovûdi
v „ZX“ znûjí : HD-Speed-Guard a RaceStar-Triple-compound.Oba
komponenty jsou vyladûny pro poÏadavky kladené na závodní
plá‰È – v˘sledek:v˘raznû sníÏen˘ valiv˘ odpor.ZároveÀ bylo lehce
zv˘‰eno mnoÏství pouÏitého materiálu,coÏ pfiispívá k vût‰í robustnosti bokÛ plá‰tû a zvy‰uje Ïivotnost.ZX- nejlep‰í Ultremo jaké kdy
bylo!
Chci nejrychlej‰í plá‰È, jak˘ existuje! KvÛli tomu zapomenu
rád na ochranu proti defektu.Na‰e odpovûì pro tebe:
Ultremo ZLX.Îádn˘ nejede lépe! 160g,
Rychlost
Rychlost
Zábûr
Odolnost
ULTREMO ZX
ETRTO
Size
!
23-571
650 x 23C
HD Speed Guard
28”
23-622
700 x 23C
Îivotnost
Puncture ƒƒ
Snake bite ƒƒ
Sidewall ƒƒ
Rolling ƒƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒƒ
Bar
RaceStar
Black-Skin
6,0-10,0
185 g
EPI
Art.-No.
127
11600034
HD Speed Guard
RaceStar
Black-Skin
6,0-10,0
195 g
127
11600015
HD Speed Guard
RaceStar
Red
6,0-10,0
195 g
127
11600216
HD Speed Guard
RaceStar
Graphit
6,0-10,0
195 g
127
11600217
HD Speed Guard
RaceStar
White Stripes
6,0-10,0
195 g
127
11600035
HD Speed Guard
RaceStar
Silver Stripes
6,0-10,0
195 g
127
11600024
HD Speed Guard
RaceStar
Yellow Stripes
6,0-10,0
195 g
127
11600025
HD Speed Guard
RaceStar
Red Stripes
6,0-10,0
195 g
127
11600023
HD Speed Guard
RaceStar
Blue Stripes
6,0-10,0
195 g
127
11600021
HD Speed Guard
RaceStar
Pink Stripes
6,0-10,0
195 g
127
11600022
HD Speed Guard
RaceStar
Green Stripes
6,0-10,0
195 g
127
11600017
HD Speed Guard
RaceStar
Orange Stripes
6,0-10,0
195 g
127
11600082
HD Speed Guard
RaceStar
Black-Skin
6,0-8,0
215 g
127
11600036
28-622
700 x 28C
HD Speed Guard
RaceStar
Black-Skin
6,0-8,0
235 g
127
11600037
6,0-10,0
160 g
127
11600016
6,0-10,0
195 g
127
11600110
23-622
23-622
HS 380, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
RaceStar
700 x 23C
700 x 23C
ULTREMO DD
28”
Odolnost
700 x 25C
ULTREMO AQUA
28”
Zábûr
25-622
ULTREMO ZLX
28”
Upozornûní: ãistû závodní plá‰È. Bez ochrany proti defektu.
HS 380, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
26”
NEW
4
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒ
Sidewall ƒƒ
Rolling ƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
NEW
!
Black-Skin
HS 026, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
HD Speed Guard
WetStar
Black-Skin
HS 380, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
23-622
700 x 23C
Double Defense
RaceStar
Black-Skin
6,0-10,0
240 g
67
11646823
25-622
700 x 25C
Double Defense
RaceStar
Black-Skin
6,0-8,0
260 g
67
11646923
Barevné smûsi jsou dobré.ãerné jsou lep‰í.Pro nejlep‰í v˘sledky
pro pfiilnavost a Ïivotnost volte Ultremo ZX v ãerném provedení.
ULTREMO DD
ULTREMO AQUA
Zvlá‰tní poÏadavky? Zvlá‰tní odpovûdi! Je-li povrch zvlá‰È
mokr˘ a kluzk˘, pak prokáÏe Ultremo Aqua svoje pfiednosti.
Smûs WetstarCompound dûlá ten citeln˘ rozdíl.Zábûr je za
tûÏk˘ch podmínek nesrovnatelnû dobr˘! To mnohonásobnû
vyváÏí nepatrnû vy‰‰í valiv˘ odpor.
!
Spiãkov˘ závodní plá‰È s ochranou kolem dokola.K ochrannému pásu HD Ceramic se pfiidává ochrana Snake Skin. Ta
zabrání pfiedev‰ím po‰kození od stfiepÛ ãi ostr˘ch kamínkÛ na
boku plá‰tû.Váha a valiv˘ odpor plá‰tû zÛstávají nízké.
Pravidelnû kontrolujte,zda jste nenajeli na kamínky.
Na lepivou smûs Wetstar se obzvlá‰È rády pfiichytí.
Rychlost
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒ
Sidewall ƒƒ
Double Defense
= High Density Guard
+ Snake Skin
Rychlost
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒ
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
Triple Star Compound.
Princip Triple compound jsme je‰tû zdokonalili.V nespoãetné fiadû pokusÛ, prototypÛ, laboratorních a
praktick˘ch testÛ vznikla stavebnice sloÏená z vysoce specializovan˘ch jednotliv˘ch dílÛ.Tyto komponenty vytváfiejí pak hvûzdn˘ celek, vyladûn˘ pfiesnû k danému úãelu. U Ulremo ZX zní napfiíklad zadání
„je‰tû více rychlosti“ a smûs pro tyto úãely se jmenuje RaceStar-Triple-Compound.
High Density.
Technologie High Density Guard je jedineãná.Najdete jí jen u Schwalbe. Îádná jiná ochranná tkanina
v cyklistick˘ch plá‰tích není ani pfiibliÏnû tak hustá.Touto technologií lze poprvé zaruãit i u lehk˘ch
plá‰ÈÛ vyskou míru ochrany proti defektu.Nejnovûj‰í verze se jmenuje HD Speed Guard.Nekompromisní
ochrana pro závodní plá‰tû.Stejná míra ochrany pfii v˘raznû sníÏené váze.
5
6
3
%
(
ULTREMO TT
ULTREMO HT
Ruãnû dûlaná galuska. je to samo o sobû umûní.Perfektnû
ruãnû vyrobená v nové manufaktufie Schwalbe. Její v˘roba se
podstatnû li‰í od v˘roby normálního plá‰tû. Jednotlivé kroky
vzniku“Handmade galusky“ vyÏadují peãlivou ruãní prácí. Tu
vykonávají jen ti nejzku‰enûj‰í pracovníci,Samozfiejmû s latexovou du‰í a smûsí RaceStar -Triple -Compound pro excelentní
v˘kon.
Timetrail, Track, Triathlon? Entscheide selbst wofür TT steht.
Diese Version des handgemachten Schlauchreifens ist noch
schneller. Ohne Schutzgürtel. Mit RaceStar-Triple-Compound
und Latexschlauch trotzdem voll wettkampftauglich.
Ventilek: 40 mm
Rychlost
Zábûr
Odolnost
ULTREMO HT
28”
28”
6
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
Puncture ƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒ
Rolling ƒƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒƒ
HS 423, Evolution Line, *DOXVND
ETRTO
Size
!
22-622
700 x 22
RaceGuard
RaceStar
Black-Skin
8,0-14,0
260 g
11100106
25-622
700 x 25
RaceGuard
RaceStar
Black-Skin
6,0-10,0
290 g
11100045
Black-Skin
8,0-14,0
240 g
11100017
ULTREMO TT
NEW
Rychlost
Puncture ƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒ
Rolling ƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
NEW
Îivotnost
22-622
700 x 22
Bar
EPI
Art.-No.
HS 423, Evolution Line, *DOXVND
RaceStar
Giro d Italia 2010.Ultremo HT zvládla bravurnû kfiest ohnûm. Srdeãnû
gratulujeme k celkovému vítûzství, Ivane Basso!
7
6
3
%
(
Novû : klasické barvy pro singlespeedy a
‰armantní retrokola.
DURANO S
DURANO
Pro polykaãe kilometrÛ.Durano je koncipováno pro extrémní
v˘kony.Tak dlouho nedrÏí Ïádn˘ jin˘ silniãní plá‰È. ZároveÀ ruãí
dvojitá smûs Dual compound za skvûlou pfiilnavost- i na mokr˘ch
tréninkov˘ch silnicích. S osvûdãenou ochranou RaceGuard.
Skládací plá‰È.235 g.
Rychlej‰í Durano. Opravdov˘ nástupce Stelvia.Dynamick˘
Slick profil a mnoho barevn˘ch variant.O nûco ménû najet˘ch
km neÏ na Durano,ale o to lehãí a s men‰ím valiv˘m odporem.
Rychlost
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒ
Îivotnost
Zábûr
Odolnost
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒ
Puncture ƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
HS 399, Performance Line, 6NOiGDFtSOiÆË
DURANO
ETRTO
Size
!
20”
28-406
20 x 1.10
RaceGuard
RaceGuard
Dual
Mango Stripes
6,0-8,0
190 g
67
11600112
24”
23-520
24 x 0.90
RaceGuard
Dual
Black-Skin
6,0-10,0
195 g
67
11600113
26”
28-559
26 x 1.10
RaceGuard
Dual
Black-Skin
6,0-8,0
260 g
67
11600162
28”
23-622
700 x 23C
RaceGuard
Dual
Black-Skin
6,0-10,0
235 g
67
11600168
25-622
700 x 25C
RaceGuard
Dual
Black-Skin
6,0-8,0
255 g
67
11600172
RaceGuard
Dual
Creme
6,0-8,0
295 g
67
11600208
NEW
Bar
Dual
Black-Skin
6,0-8,0
190 g
EPI
Art.-No.
67
11600111
NEW
RaceGuard
Dual
Brown
6,0-8,0
295 g
67
11600214
NEW
RaceGuard
Dual
Green
6,0-8,0
295 g
67
11600213
RaceGuard
Dual
Black-Skin
6,0-8,0
290 g
67
11600115
28-622
700 x 28C
Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
20”
28-406
20 x 1.10
RaceGuard
Dual
Black-Skin
6,0-8,0
230 g
67
11100113
28-451
20 x 1 1/8
RaceGuard
Dual
Black-Skin
6,0-8,0
255 g
67
11100114
26”
35-559
26 x 1.35
RaceGuard
Dual
Black-Skin
4,0-6,5
395 g
67
11100115
28”
23-622
700 x 23C
RaceGuard
Dual
Black-Skin
6,0-10,0
315 g
67
11100209
25-622
700 x 25C
RaceGuard
Dual
Black-Skin
6,0-8,0
335 g
67
11100210
32-622
28 x 1.25, 700 x 32C
RaceGuard
Dual
Black-Skin
4,0-6,5
405 g
67
11100116
DURANO S
28”
8
23-622
HS 376, Performance Line, 6NOiGDFtSOiÆË
700 x 23C
RaceGuard
Dual
Red Stripes
6,0-10,0
225 g
67
11600126
RaceGuard
Dual
White Stripes
6,0-10,0
225 g
67
11600125
RaceGuard
Dual
Blue Stripes
6,0-10,0
225 g
67
11600127
RaceGuard
Dual
Silver Stripes
6,0-10,0
225 g
67
11600128
RaceGuard
Dual
Black-Skin
6,0-10,0
225 g
67
11600123
DURANO SKID
DURANO PLUS
Maximální ochrana pro závodní stroj. Durano Plus je díky
pásu SmartGuard skvûle chránûn proti prÛpichu.Vrstva vysoce
elastického speciálního kauãuku není tak silná jako u Marathonu
Plus,ale pfiesto je dosaÏeno v˘borné úrovnû ochrany
Pro kola bez brzd. Vyvinuto specielnû pro singelspeedy, které
nepouÏívají brzdy a volnobûh.Pfii brzdûní pedály a zablokovaném zadním kole je nevyhnuteln˘ siln˘ otûr.Durano Skid
vydrÏí takové zacházení déle neÏ ostatní. Vrstva na bûhounu je
zvlá‰È silná a odolná proti otûru.Také robustní pogumovan˘ bok
zvy‰uje Ïivotnost.
!
Zábûr
Odolnost
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒ
28”
Zábûr
Odolnost
Rolling ƒƒƒ
Weight ƒƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
HS 399, Performance Line, 6NOiGDFtSOiÆË
ETRTO
Size
!
EPI
Art.-No.
23-622
700 x 23C
SmartGuard
Dual
Black
6,0-10,0
340 g
67
11600167
25-622
700 x 25C
SmartGuard
Dual
Black
6,0-8,0
380 g
67
11600170
6,0-8,0
380 g
67
11600183
DURANO SKID
NEW
Rychlost
Puncture ƒƒƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒƒ
DURANO PLUS
28”
Îivotnost
25-622
700 x 25C
Bar
HS 422, Performance Line, 6NOiGDFtSOiÆË
Performance
Endurance
Black
FIXIE Inc. - alexanderschindel.com
Rychlost
Kola bez brzd nesmí jezdit v silniãním provozu.
9
6
3
%
(
MILANO
DURANO T
·piãková galuska. Du‰e není v‰itá, ale pfiímo vulkanizována do
plá‰tû.Tím odpadly ‰vy a je zaruãen perfektní bûh plá‰tû
MONTELLO
HS 021
Klasická galuska s v‰itou du‰í
Ventilek:
03/2008
Montello
40 mm
Rychlost
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
Zábûr
Puncture ƒƒƒ
Snake bite ƒƒ
Sidewall ƒƒ
ETRTO
Size
!
22-622
700 x 22
RaceGuard
MILANO
28”
22-622
Odolnost
22-622
INSIDER
NEW
Îivotnost
Puncture ƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
Montello
Bar
EPI
Art.-No.
Silica
Black-Skin
8,0-14,0
250 g
10100550
Silica
Beige-Skin
6,0-10,0
250 g
10100050
HS 026, Active Line, *DOXVND
700 x 22
MONTELLO
28”
32 mm
HS 030, Performance Line, *DOXVND
DURANO T
28”
Ventilek:
Milano
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒ
Rolling ƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
MONTELLO
HS 022
Active Line, *DOXVND
700 x 22
HS 021
T45
Black-Skin
5,0-7,0
300 g
10100009
HS 022
T45
Beige-Skin
5,0-7,0
300 g
10100000
HS 376, Performance Line, 6NOiGDFtSOiÆË
26”
35-559
26 x 1.35
Performance
Roller
Blue
4,0-6,5
470 g
67
11600063
28”
23-622
700 x 23C
Performance
Roller
Blue
6,0-10,0
310 g
67
11600084
11600039
LUGANO
HS 384, Active Line, 6NOiGDFtSOiÆË
NEW 28”
20-622
700 x 20C
Puncture Protection
Silica
Black-Skin
6,0-7,5
245 g
50
NEW
23-622
700 x 23C
Puncture Protection
Silica
White Stripes
6,0-7,5
255 g
50
11600043
NEW
Puncture Protection
Silica
Red Stripes
6,0-7,5
255 g
50
11600013
NEW
Puncture Protection
Silica
Blue Stripes
6,0-7,5
255 g
50
11600041
NEW
Puncture Protection
Silica
Yellow Stripes
6,0-7,5
255 g
50
11600042
NEW
Puncture Protection
Silica
Black-Skin
6,0-7,5
255 g
50
11600040
Puncture Protection
Silica
Black-Skin
6,0-7,5
280 g
50
11600044
11146000
NEW
25-622
700 x 25C
Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
28”
NEW
10
NEW
20-622
700 x 20C
Puncture Protection
Silica
Black-Skin
6,0-7,5
305 g
50
23-622
700 x 23C
Puncture Protection
Silica
White Stripes
6,0-7,5
325 g
50
11147005
Puncture Protection
Silica
Red Stripes
6,0-7,5
325 g
50
11147003
25-622
700 x 25C
Puncture Protection
Silica
Blue Stripes
6,0-7,5
325 g
50
11147002
Puncture Protection
Silica
Yellow Stripes
6,0-7,5
325 g
50
11147004
Puncture Protection
Silica
Black-Skin
6,0-7,5
325 g
50
11147000
Puncture Protection
Silica
Beige-Skin
6,0-7,5
325 g
50
11147001
Puncture Protection
Silica
Black-Skin
6,0-7,5
350 g
50
11100109
Puncture Protection
Silica
Reflex
6,0-7,5
360 g
50
11100110
INSIDER
Specielnû pro trénink na válcích. Men‰í vnitfiní tfiení zlep‰uje vlastnosti pfii zvlá‰tním zatíÏení.
!
LUGANO
Nበzákladní model. Atraktivní dvojbarevná smûs.Klasick˘
diamantov˘ vzorek zajistí spolehlivost na suché i mokré silnici.
Samozfiejmû s ochran˘m pásem.
Upozornûní : nepouÏívej Insider na silnici.
NEW
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒ
Odolnost
Rychlost
Îivotnost
Rolling ƒƒƒ
Weight ƒƒƒ
Puncture ƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
Novû: teì také jako skládací plá‰È.Nahrazuje Blizzard.
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
Puncture ƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
GALUSKY – P¤ÍSLU·ENSTVÍ
Lepidlo na galusky
Schwalbe lepidlem dokonale zafixujete rychlé
plá‰tû na ráfku.·tûtec na naná‰ení je integrován ve
víãku dózy
180-g-Dose, Art-Nr. 3708
25 g Tube, Art-Nr. 3709
Doc Blue.Tekuté lepení.Profesionálové pouÏívají
tuto tekutinu pravidelnû.ProtoÏe Doc Blue je
obzvlá‰È spolehliv˘m prostfiedkem spojujícím
rÛzné principy.Zaceluje díry rychle a efektivnû.
PouÏívá se na opravu nebo jako prevence
100 ml, Art-Nr. 3705
Nástavec ventilku
ProdlouÏí galuskov˘ ventilek o pfiesnû
31mm.Z hliníku, váha 1,5g.Urãen pro
ventilky s v˘mûnnou vloÏkou. Klíã je
pfiiloÏen
2er-Set, Art-Nr. 3443
11
'6
3
7
7
RACING RALPH
RACING RALPH HT
Hvûzda MTB scény pfiesvûdãuje také v crossu: EVO kostra plá‰tû, profil, U-bloky, PaceStar-Triple-Compound.To jsou
pfiísady pro zábûr a vysoké tempo v terénu.
Novû. Teì také jako ruãnû dûlaná galuska.
Rychlost
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
Odolnost
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒ
RACING RALPH
28”
Puncture ƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
28”
!
35-622
28 x 1.35, 700 x 35C
Evo
CX PRO
28”
30-622
Odolnost
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
HS 391, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
Size
32-622
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
ETRTO
RACING RALPH HT
NEW
Îivotnost
Bar
PaceStar
Black-Skin
3,5-6,0
340 g
Black-Skin
2,5-5,5
390 g
EPI
Load
Art.-No.
67
100 kg
11600138
100 kg
11100016
HS 391, Evolution Line, *DOXVND
28 x 1.25, 700 x 32
Evo
PaceStar
HS 269, Performance Line, 6NOiGDFtSOiÆË
28 x 1.25, 700 x 30C
Performance
ORC
Black-Skin
4,0-6,5
295 g
67
90 kg
11600160
Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
26”
35-559
26 x 1.35
Performance
ORC
Black-Skin
4,0-6,5
405 g
67
100 kg
11100185
28”
30-622
28 x 1.20, 700 x 30C
Performance
ORC
Black-Skin
4,0-6,5
400 g
67
90 kg
11100186
28”
37-622
42-622
47-622
12
HS 367, Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
28 x 1.40, 700 x 35C
28 x 1.60, 700 x 40C
28 x 1.75
Performance
ORC
Black-Skin
3,5-6,0
450 g
67
110 kg
11100187
Performance
ORC
Reflex
3,5-6,0
450 g
67
110 kg
11100191
Performance
ORC
Black-Skin
3,5-6,0
540 g
67
120 kg
11100188
Performance
ORC
Reflex
3,5-6,0
540 g
67
120 kg
11100192
Performance
ORC
Black-Skin
3,0-5,0
595 g
67
140 kg
11100189
Team Texpa-Simplon
SMART SAM
ROCKET RON
SAMMY SLICK
Raketa v crossu. Neuvûfiitelnû lehk˘.A pfiesto nበcrossov˘
plá‰È s nejvût‰ím zábûrem.Kostra plá‰tû 127 EPI. Smûs
PaceStar-Triple-Compound, kousavé U-bloky. Není lep‰í volby
pro nároãné trasy.
Klasick˘ Semi Slick. Tento koncept profilu má odjakÏiva své
pfiíznivce.Lze jim snadno rozumût: rozmazluje pfii odvalování.
Suverénní zábûr v zatáãce.K tomu to prosté vzezfiení! Ochrann˘
pás RaceGuard umoÏÀuje Sammyho kaÏdodenní pouÏití.
Novû : s reflexním logem
( ! nenahrazuje reflexní pruh.)
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
Odolnost
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒƒƒ
ROCKET RON
28”
!
35-622
28 x 1.35, 700 x 35C
Evo
42-622
28”
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒ
Soft ƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
Bar
PaceStar
Black-Skin
EPI
Load
Art.-No.
3,5-6,0
305 g
127
100 kg
11600137
RaceGuard
ORC
Black-Skin
3,5-6,0
360 g
67
100 kg
11600047
HS 352, Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
28 x 1.60, 700 x 40C
CX COMP
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
Odolnost
HS 414, Performance Line, 6NOiGDFtSOiÆË
28 x 1.35, 700 x 35C
HURRICANE
28”
Zábûr
HS 406, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
Size
35-622
Rychlost
Puncture ƒƒ
Snake bite ƒƒ
Sidewall ƒƒ
ETRTO
SAMMY SLICK
28”
Îivotnost
Performance
ORC
Black-Skin
3,5-6,0
540 g
67
120 kg
11100190
Kevlar®Guard
ORC
Reflex
3,5-6,0
590 g
67
120 kg
11100193
11148969
HS 369, Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
30-622
28 x 1.20, 700 x 30C
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
3,0-5,5
430 g
50
80 kg
35-622
28 x 1.35, 700 x 35C
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,5-4,5
480 g
50
100 kg
11149369
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
480 g
50
100 kg
11149979
40-622
28 x 1.50, 700 x 40C
·piãkov˘ v˘kon
v terénu.S
neuvûfiitelnû nízkou váhou a excelentním zábûrem.
CX PRO
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,5-4,5
550 g
50
110 kg
11150369
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
550 g
50
110 kg
11150368
Neporaziteln˘
univerzál.Také
pro crossovou
verzi platí: dobfie
jede,dobfie zabírá,
dlouho vydrÏí
SMART SAM
Rychle a ti‰e jede
Hurricane.Pfiitom
nabízí dostatek
zábûru pro lehké
offroadové nasazení.
HURRICANE
Lehk˘ a ekonomick˘.Crossov˘
plá‰È s odpovídajícím semí-slick
profilem pro lehké
odvalování dobr˘
zábûr v zatáãkách.
CX COMP
13
14
15
X
d
Furious Fre
X
h
Racing Ralp
X
Rocket Ron
X
Dir ty Dan
EVO
X
Nobby Nic
X
Smart Sam
X
ront
Fat Albert F
X
ear
Fat Albert R
Big Betty
Muddy Mary
Freeride
Wicked Will
X
X
X
X
X
X
X
X
Dir ty Dan
X
X
Big Betty
X
Muddy Mary
Downhill
X
Wicked Will
Dir ty Dan
16
X
X
X
okonalili.V
e je‰tû zd
m
js
d
n
u
o
vznikla
riple comp
˘ch testÛ
T
k
c
ip
ti
c
k
n
ra
ri
p
P
a
nenty
d.
to kompo
oratorních
Compoun
y
b
r
.T
la
a
Û
,
t
íl
Û
d
S
p
h
ty
le
Trip
û
dnotliv˘c
sÛ, proto
vû pfii jízd
van˘ch je
fiadû poku
o
rá
z
é
li
.P
tn
ia
lu
e
c
e
ã
e
ã
o
p
ú
p
s
nes
vysoce
danému
ucna
pfiesnû k
s do budo
sloÏená z
˘
á
e
v
n
û
ic
d
n
ro
b
p
la
e
y
e
v
v
sta
˘ celek,
Proto jsm
ak hvûzdn
lmi rÛzné.
p
e
jí
v
y
fie
k
á
v
tv
a
y
d
v
u poÏa
ound.
m kole jso
tar Comp
S
le
p
ri
T
na horské
i
smûs
i rozdílné
pfiipravili tfi
hill
smûs pro down
(base)
˘m odporem
s nízk˘m valiv
d
kla
zá
e)
as
„
(b
odporem
soft)
nízk˘m valiv˘m
k˘ stfied (super
„ základ s
„ supermûk
ft)
so
ium
ed
ly soft)
í stfied (m
k˘ kraj (extrem
„ zabírajíc
„ extra mûk
t)
of
(s
aj
kr
í
extra zabírajíc
lá XC smûs
Extrémnû rych
e)
odporem(bas
nízk˘m valiv˘m
„ základ s
ed (medium)
„
„ rychl˘ stfi
soft)
í kraj (medium
„ zabírajíc
a freeride
ûs pro enduro
sm
f
Composed o
oft
Extremely S
Super Soft
Soft
ft
Medium So
Medium
Base
Rolling
Grip
Damping
Durability
17
Tfiída sám pro sebe. V‰eobecnû oblíben˘ a dlouholet˘ vítûz
testÛ plá‰ÈÛ MTB. Vzorek poskytuje nejvy‰‰í kontrolu na v‰ech
typech povrchu.Díky konstrukci a pouÏité smûsi na nejvy‰‰í Evo
– úrovni.Pfiesto je lehk˘ a v závodû rychl˘.Tato v˘konová ‰ífika z
nûj dûlá skuteãného „allgroundera“
bílé pruhy
ãervené pruhy
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Hardpack ƒƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒƒƒƒ
Puncture ƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
SnakeSkin ƒƒƒƒ
Double Defense ƒƒƒ
Performance ƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒ
26”
ƒƒƒ
ƒƒƒ
ƒƒƒ
NOBBY NIC
HS 411, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
ETRTO
Size
!
54-559
26 x 2.10
TL Ready
57-559
09/09
Îivotnost
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒ
NOBBY NIC
BIKE 02/2010
Nobby Nic 2,4
26 x 2.25
Bar
PaceStar
Black-Skin
2,0-4,0
475 g
EPI
Load
Art.-No.
67
140 kg
11600070
Tubeless
PaceStar
Black
2,0-4,0
690 g
67
140 kg
11700006
Double Defense, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
2,0-4,0
570 g
67
140 kg
11600093
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
545 g
67
145 kg
11600080
TL Ready
PaceStar
White Stripes
1,8-3,7
545 g
67
145 kg
11600103
TL Ready
PaceStar
Red Stripes
1,8-3,7
545 g
67
145 kg
11600105
Tubeless
PaceStar
Black
1,8-3,7
745 g
67
145 kg
11700009
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
580 g
67
145 kg
11600094
Double Defense, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
635 g
67
145 kg
11600095
60-559
26 x 2.35
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
595 g
67
150 kg
11600096
62-559
26 x 2.40
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
650 g
67
150 kg
11600067
Tubeless
PaceStar
Black
1,6-3,5
810 g
67
150 kg
11700010
NEW 29”
57-622
29 x 2.25
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
650 g
67
145 kg
11600004
NEW
60-622
29 x 2.35
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
725 g
67
150 kg
11600169
NEW
Performance Line, 6NOiGDFtSOiÆË
NEW 26”
54-559
26 x 2.10
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
520 g
67
140 kg
11600049
NEW
57-559
26 x 2.25
Performance
ORC
Black-Skin
1,8-3,7
590 g
67
145 kg
11600048
NEW
62-559
26 x 2.40
Performance
ORC
Black-Skin
1,6-3,5
670 g
67
150 kg
11600097
FAT ALBERT FRONT
26”
57-559
62-559
26 x 2.25
26 x 2.40
TrailStar
Black-Skin
1,8-3,7
655 g
67
145 kg
11600069
Double Defense, TL Ready
TrailStar
Black-Skin
1,8-3,7
700 g
67
145 kg
11600098
11700011
SnakeSkin, Tubeless
TrailStar
Black-Skin
1,8-3,7
890 g
67
145 kg
SnakeSkin, TL Ready
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
755 g
67
150 kg
11600014
SnakeSkin, Tubeless
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
995 g
67
150 kg
11700012
11600099
FAT ALBERT REAR
18
HS 400, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
SnakeSkin, TL Ready
HS 401, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
24”
62-507
24 x 2.40
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
695 g
67
135 kg
26”
57-559
26 x 2.25
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
655 g
67
145 kg
11600068
Double Defense, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
700 g
67
145 kg
11600100
SnakeSkin, Tubeless
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
890 g
67
145 kg
11700013
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
755 g
67
150 kg
11600029
SnakeSkin, Tubeless
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
995 g
67
150 kg
11700014
62-559
26 x 2.40
Ultimativní kombinace pro enduro. Velk˘ objem.Malá
váha.Robustní boky SnakeSkin a odoln˘ vzorek.Îivotnost je
dÛleÏitûj‰í neÏ pár gramÛ váhy.Novû: kromû vzorku je i smûs
kofigurována zvlá‰È pro pfiední a zadní plá‰È.Trvanlivá a lehce
se odvalující smûs PaceStar pro zadní plá‰È a pro pfiední
TrailStar smûs pro maximální kontrolu.Lets rock.
BIKE 02/2010
09/09
Fat Albert 2,4
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Rolling ƒƒƒ
Weight ƒƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒƒƒ
Puncture ƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
Double Defense ƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒ
Îivotnost
ƒƒƒƒ
FAT ALBERT FRONT
FAT ALBERT REAR
KaÏd˘m rokem volí ãtenáfii ãasopisu MountainBIKE své nejlep‰í znaãky.Od roku 2002
bez pfieru‰ení obsazuje 1.místo v kategorii plá‰tû: Schwalbe. V roce 2009 s 92,3 procenty! Díky v‰em,ktefií nám dali tolik dÛvûry.
19
lls
am
Bu
Te
2.25”
08/08
BIKE 02/2010
Racing Ralph 2,25
bílé pruhy
ãervené pruhy
FURIOUS FRED
RACING RALPH
Chce‰ bezpodmíneãnû vítûzit? Závodní dráha je suchá?
Akceptuje‰ riziko defektu? Tvoje technika jízdy je vynikající?
O. K. jse‰ pfiipraven pro Furious Freda.je‰tû nikdy Ïádn˘
MTB plá‰È nebûÏel tak lehce.Vytáhli jsme pro to v‰echny
technické trumfy : profil optimalizovan˘ do rychla, minimum
materiálu,kostru plá‰tû Evo – 127epi,smûs PaceStar-Triple
compound.
Je to nejúspû‰nûj‰í závodní plá‰È. Zakusuje se ostfie do
terénu.Perfektní souhra Evo konstrukce, smûsi PaceStar -Triple
a designu vzorku umoÏÀuje fascinující nízk˘ valiv˘ odpor.V
zatáãce zabírají „trháky“ – U-bloky.
!
Novû. Racing Ralph HT.
Teì také jako ruãnû dûlaná galuska.
Varování! V‰em, ktefií chtûjí vÏdy v‰echno.Furious Fred je
nejrychlej‰í plá‰È, jak˘ kdy byl.Ale není to v‰eumûl.Zábûr je
omezen˘, riziko defektu zv˘‰ené
Rychlost
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
Rolling ƒƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒ
Soft ƒ
Puncture ƒ
Snake bite ƒ
Sidewall ƒ
RaceGuard ƒƒƒƒƒ
ƒƒ
ƒƒƒ
FURIOUS FRED
26”
29er 29”
ƒ
26”
Îivotnost
Rolling ƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒ
Soft ƒƒƒ
Puncture ƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
SnakeSkin ƒƒƒƒƒ
Double Defense ƒƒƒƒ
Performance ƒƒƒƒ
ƒƒƒƒ
ƒƒƒƒ
ƒƒƒ
ƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒ
ƒƒƒ
ƒƒƒ
ƒƒƒ
ETRTO
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
50-559
26 x 2.00
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
2,2-4,3
315 g
127
125 kg
11600078
Tubeless
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
495 g
127
125 kg
11700007
57-559
26 x 2.25
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
415 g
127
145 kg
11600077
RaceGuard, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
435 g
127
145 kg
11600120
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
2,2-4,3
360 g
127
125 kg
11600075
Black-Skin
2,0-5,0
540 g
107
125 kg
11100015
50-622
29 x 2.00
50-559
54-559
57-559
Bar
HS 391, Evolution Line, *DOXVND
PaceStar
26 x 2.00
RACING RALPH
26”
Odolnost
HS 395, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
RACING RALPH HT
NEW
Zábûr
26 x 2.10
26 x 2.25
HS 391, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
2,0-4,0
465 g
67
140 kg
11600061
Tubeless
PaceStar
Black-Skin
2,0-4,0
655 g
67
140 kg
11700017
Double Defense, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
2,0-4,0
540 g
67
140 kg
11600106
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
525 g
67
145 kg
11600060
TL Ready
PaceStar
White Stripes
1,8-3,7
525 g
67
145 kg
11600107
TL Ready
PaceStar
Red Stripes
1,8-3,7
525 g
67
145 kg
11600109
Tubeless
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
725 g
67
145 kg
11700018
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
575 g
67
145 kg
11600117
57-559
26 x 2.25
Double Defense, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
615 g
67
145 kg
11600118
62-559
26 x 2.40
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
575 g
67
150 kg
11600059
271/2
57-584
27 1/2 x 2.25
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
555 g
67
145 kg
11600119
29er 29”
57-622
29 x 2.25
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
585 g
67
145 kg
11600058
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
640 g
67
145 kg
11600199
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
645 g
67
150 kg
11600057
29er
62-622
29er
29 x 2.40
Performance Line, 6NOiGDFtSOiÆË
20
NEW 26”
54-559
26 x 2.10
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
510 g
67
140 kg
11600079
NEW
57-559
26 x 2.25
Performance
ORC
Black-Skin
1,8-3,7
570 g
67
145 kg
11600028
08/09
2.10”
White Stripes
ROCKET RON
DIRTY DAN
Sen závodníkÛ se splnil.ProtoÏe tato superlehká „raketa“
splní v‰echna pfiání najednou: neskuteãn˘ zábûr pfii extrémnû
nízké váze.K tomu v‰echny moÏné technické finesy – 127 Evo
kostra,smûs PaceStar-Triple Compound,kousavé U-bloky. K
tomu v˘borná samoãistící schopnost díky otevfienému profilu.
Odpoãítávání zaãalo!
Pro hlubok˘,bahnit˘ povrch. KdyÏ je opravdu blátivo pfiijde
ke slovu Dan. Hrub˘ profil poskytuje pofiádn˘ zábûr na mûkkém
povrchu.Velké mezery se postarají o potfiebnou samoãistící
schopnost a jistotu pfii brzdûní.
Upozornûní: âistokrevn˘ závodní plá‰È!Trvanlivost a ochrana proti
defektu jsou omezeny
!
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
Rychlost
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒƒƒ
Puncture ƒƒ
Snake bite ƒƒ
Sidewall ƒƒ
Performance ƒƒƒƒ
ƒƒƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
Hardpack ƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒƒƒƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
ETRTO
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
47-559
26 x 1.85
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
2,2-4,3
380 g
127
125 kg
11600074
Tubeless
PaceStar
Black-Skin
2,2-4,3
575 g
127
125 kg
11700015
54-559
26 x 2.10
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
2,0-4,0
435 g
127
140 kg
11600073
Tubeless
PaceStar
Black-Skin
2,0-4,0
615 g
127
140 kg
11700016
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
465 g
127
145 kg
11600072
TL Ready
PaceStar
White Stripes
1,8-3,7
465 g
127
145 kg
11600215
Tubeless
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
665 g
127
145 kg
11700008
57-559
26 x 2.25
NEW
29er 29”
Rolling ƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
Odolnost
HS 406, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
ROCKET RON
26”
Zábûr
Bar
62-559
26 x 2.40
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
530 g
127
150 kg
11600071
57-622
29 x 2.25
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
520 g
127
145 kg
11600003
Performance Line, 6NOiGDFtSOiÆË
NEW 24”
54-507
24 x 2.10
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
445 g
67
100 kg
11600009
26”
54-559
26 x 2.10
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
480 g
67
140 kg
11600101
57-559
26 x 2.25
Performance
ORC
Black-Skin
1,8-3,7
510 g
67
145 kg
11600102
2,2-4,3
440 g
127
125 kg
11600066
DIRTY DAN
26”
26 x 2.00
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
Te
am
Ca
nn
on
da
le,
Ma
nu
el
Fu
mi
c
50-559
HS 417A, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
21
Novû : s reflexním logem
( ! nenahrazuje reflexní pruh.)
SMART SAM
SAMMY SLICK
Neporaziteln˘ univerzál. Dobfie se odvaluje,zabírá,dlouho
vydrÏí.Smart Sam se cítí zkrátka dobfie v kaÏdém terénu.
Dokonce i na silnici se pfiíjemnû odvaluje.Ve verzi Double
Defense projede v‰ude.
Klasick˘ Semi Slick. Tento koncept profilu má odjakÏiva své
pfiíznivce.Lze jim snadno rozumût: rozmazluje pfii odvalování.
Suverénní zábûr v zatáãce.K tomu to prosté vzezfiení! Ochrann˘
pás RaceGuard umoÏÀuje Sammyho kaÏdodenní pouÏití.
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒƒ
Puncture ƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
Double Defense ƒƒƒƒ
Performance ƒƒƒƒ
Kevlar®Guard ƒƒƒ
ƒƒƒƒ
ƒƒƒ
ƒƒƒ
ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒ
ƒƒƒƒ
SMART SAM
26”
ETRTO
Size
54-559
26 x 2.10
57-559
26 x 2.25
Îivotnost
Rychlost
ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒ
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
Odolnost
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒ
Soft ƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
HS 367, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
!
Tubeless
Double Defense
EPI
Load
Art.-No.
PaceStar
Black-Skin
2,0-4,0
Bar
495 g
67
140 kg
11600056
PaceStar
Black-Skin
2,0-4,0
690 g
67
140 kg
11700019
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
570 g
67
145 kg
11600055
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
660 g
67
145 kg
11600122
Performance Line, 6NOiGDFtSOiÆË
26”
54-559
26 x 2.10
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
550 g
67
140 kg
11600054
57-559
26 x 2.25
Performance
ORC
Black-Skin
1,8-3,7
630 g
67
145 kg
11600053
11100117
Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
24”
54-507
24 x 2.10
26”
57-559
26 x 2.25
SAMMY SLICK
26”
54-559
26 x 2.10
BLACK JACK
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
580 g
67
100 kg
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
620 g
67
140 kg
11100087
Kevlar®Guard
ORC
Reflex
2,0-4,0
700 g
67
140 kg
11100118
Performance
ORC
Black-Skin
1,8-3,7
705 g
67
145 kg
11100086
Black-Skin
2,0-4,0
490 g
67
140 kg
11600124
HS 414, Performance Line, 6NOiGDFtSOiÆË
RaceGuard
ORC
HS 407, Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
NEW 12”
47-203
12 x 1.90
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,5
260 g
50
65 kg
11100043
NEW 16”
47-305
16 x 1.90
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,5
360 g
50
65 kg
11100065
NEW 18”
47-355
18 x 1.90
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,5
420 g
50
65 kg
11100066
20”
47-406
20 x 1.90
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,5
450 g
50
65 kg
11116407
24”
47-507
24 x 1.90
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,5
560 g
50
80 kg
11125407
54-507
24 x 2.10
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,5
670 g
50
100 kg
11126417
47-559
26 x 1.90
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,5
605 g
50
100 kg
11131407
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
605 g
50
100 kg
11131482
26”
22
Performance
Performance
50-559
26 x 2.00
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,5
640 g
50
110 kg
11132397
54-559
26 x 2.10
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,5
740 g
50
120 kg
11132417
57-559
26 x 2.25
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,0
820 g
50
130 kg
11133427
6
Protection-Level
Nejbezpeãnûj‰í MTB plá‰È,jak˘ kdy byl. VloÏka SmartGuard
z vysoce pruÏného specielního kauãuku je obzvlá‰È silná.Klade
stál˘ odpor pfiejet˘m pfiedmûtÛm jako jsou stfiepy nebo ‰tûrk.
Dokonce ani pfiipínáãek nepronikne touto ochrannou vrstvou.
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒ
Weight ƒ
Odolnost
Hardpack ƒƒƒ
Loose ƒƒƒ
Soft ƒƒƒƒ
Puncture ƒƒƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒƒ
MARATHON PLUS MTB
26”
26”
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
26 x 1.75
SmartGuard
ORC
Reflex
3,0-5,0
980 g
67
125 kg
11131412
54-559
26 x 2.10
SmartGuard
ORC
Reflex
2,5-4,0
1150 g
67
140 kg
11132412
HS 419, Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
26 x 2.10
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,5
780 g
50
120 kg
11100034
57-559
26 x 2.25
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,0
820 g
50
120 kg
11100035
HS 317, Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
54-559
26 x 2.10
Performance
ORC
Black-Skin
2,5-4,5
595 g
67
140 kg
11100119
57-559
26 x 2.25
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,5
725 g
67
145 kg
11100120
60-559
26 x 2.35
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,5
795 g
67
150 kg
11100121
50-559
SPACE
26”
Bar
54-559
HURRICANE
26”
HS 412, Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
47-559
ALBERT
26”
MARATHON
PLUS MTB
ETRTO
BLACK SHARK
NEW
Îivotnost
60-559
HS 352, Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
26 x 2.00
Performance
ORC
Black-Skin
2,5-5,0
650 g
67
125 kg
11100122
Kevlar®Guard
ORC
Reflex
2,5-5,0
690 g
67
125 kg
11100123
SBC
Black
2,0-4,0
1060 g
50
130 kg
11133328
HS 326, Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
26 x 2.35
Puncture Protection
V‰estrann˘ profil s
dobr˘m zábûrem a
pfiíjemn˘m odvalováním.
BLACK JACK
BLACK SHARK
Nov˘ Black Shark.
Kousav˘ a agresivní.
Active Line.Kostra 50
EPI, bok LiteSkin
ALBERT
HURRICANE
SPACE
23
Evolution
Standard
237,21
237,21
Evo kostra.
Ostfiej‰í úhel vláken kostry plá‰tû.JiÏ od
základu zvy‰uje flexibilitu a sniÏuje valiv˘
odpor.To vyÏaduje vût‰í náklady v produkci.
U bloky:
Bloky s polootevfien˘mi lamelami.Na plá‰ti
jsou sefiazeny proti smûru jízdy.V˘sledek :
více stability,vût‰í jistota pfii v˘jezdu
zatáãky,kdy je plnû zatíÏen kraj plá‰tû.
Double Defense.
Dvojitá ochrana.HD Ceramic Guar + Snake
Skin.Víc bezpeãnosti pro lehké plá‰tû nelze
mít
Limited Slip Technology (L.S.T.)
Patka plá‰tû má specielní vrstvu gumy,
která zabraÀuje posunu plá‰tû po ráfku pfii
prudkém brÏdûní.
Tubeless.
V‰echny bezdu‰ové plá‰tû Schwalbe mají
tûsnûní „Innerliner“.Vût‰ina v˘robcÛ ho
nepouÏívá a integruje tûsnící vrstvu do
pogumování kostry na vnûj‰í stranû.To je
sice lehãí ale má to podstatné nev˘hody:
vrstva se snáze po‰kodí a oprava není
moÏná.Schwalbe doporuãuje: pouÏijte buì
opravdov˘ bezdu‰ov˘ plá‰È nebo,má-li to
b˘t lehãí pouÏijte Tubeless Ready a tûsnící
tekutinu.
To nejlep‰í,co lze vyrobit.
Prvotfiídní materiály.Nejnovûj‰í technologie.
Performance Line.
Excelentní kvalita pro intenzivní nasazení.
Spolehlivá
znaãková kvalita.
24
*5($7 237,21
Snake Skin.
Jeden z nejúãinnûj‰ích vynálezÛ které jsme
kdy pro horské kolo udûlali.Plá‰È je jen o
40–50g tûωí díky tkaninû SnakeSkin.Tím
je nejlépe chránûn proti kontaktu s kameny
s ostr˘mi hranami, které jinak mohou bok
rychle profiíznout. SnakeSkin –nejlep‰í volba
pro kamenit˘ terén.
teì
alpha,
rzí Freda, R
ady: od
e
R
s
s
le
e
b
Tu
1(:
o ve
sériovû u Ev
a Alberta.
Rona, Nica
Pfiedûlat normální MTB plá‰È pomocí tûsnící kapaliny na bezdu‰ov˘to se stává stále oblíbenûj‰í.Tento“selfmade“ bezdu‰ov˘ systém
pfiiná‰í v˘hody ve váze,ochranû proti defektu a valivém odporu.
Zjednodu‰íme vám tento úkon. Plá‰tû Schwalbe Tubeless ready
mají specielnû tvarovanou a pogumovanou patku.Ta okamÏitû tûsní
stará se o dobré usazení plá‰tû v ráfku.
!
Je tfieba se seznámit s postupem montáÏe,nebo jí svûfiit odborníkovi.
Plá‰È lze samozfiejmû dále pouÏívat s du‰í.
í
zen
a
s
a
n
í
‰
Nejlep
;
; *22';
3(5)(&7
25
26
'2:1+,//7,5(6&20
ita v kaÏdém
Tato technika je pouÏ
plá‰ti.
na‰em freeridovém
SnakeSkin: zvlá‰tnost u
na‰ich freeride plá‰ÈÛ.Vnûj‰í
vrstva boku plá‰tû je ze
SnakeSkin tkaniny, namísto
tûÏké gumy. stejnû robustní
ale v˘raznû lehãí.
Snake Bite Protection.
Ochrana proti defektu na
boku zaruãuje bezpeãnost a
stabilitu.
emi Gravity
Downhill. Se v‰
u dvojitá kostra
tom
i.K
tm
vlastnos
plá‰tû.
Ye
t
i/F
ox
Fa
ct
or
y
Te
a
m
,A
ar
on
G
w
in
Limited Slip Tech
nology (L.S.T.).
Patka plá‰tû má
specielní vrstvu
gumy,která zabra
Àuje posunu plá
‰tû
po ráfku
kdy v laboratofii
‰ích testÛ jaké jsme
.Na startu tûch nejtvrd
ice
poz
kom
vé
ûso
Nové sm
Nakonec zÛstaly tfii.
dûlali, bylo 15 verzí.
povrchy.
stnosti pro v‰echny
iv˘ odpor a dobré vla
PaceStar. Nejniωí val
z jízdy na freeridu.
alování pÛsobí radost
navost a pfiíkladné odv
pfiil
tní
fek
Per
ar.
ilSt
Tra
í je maximální
eÏit˘.Je‰tû dÛleÏitûj‰
á smûs.Zábûr je dÛl
llov
nhi
dow
í
tivn
ima
VertStar. Ult
odskakování.
dobfie odvaloval bez
tlumení, aby se plá‰È
27
BIKE 7/2009
3/10
WICKED WILL
BIG BETTY
Will je fakt zlej ,protoÏe konkurence vedle nûj vypadá jako
beránek.Extrémnû rychl˘ závodní plá‰È prosuché pevné sjezdy.
Velké ploché bloky na stfiedu profilu se dobfie odvalují.Silné
zábûrové bloky na boku udrÏují vysoké tempo i v zatáãkách.
zcela nové jsou „Curve Claws“ na boku: pfii extrémním náklonu
se zakousnou do podkladu.
Na tvrdou práci. Big Betty trumfuje na kamenit˘ch such˘ch
povr‰ích skvûl˘m zábûrem a vynikajícími jízdními vlastnostmi.
Profil je uzpÛsoben pro brzdn˘ v˘kon a drÏení stopy.
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Rychlost
Îivotnost
Hardpack ƒƒƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒ
Îivotnost
Rolling ƒƒƒ
Weight ƒƒ
Puncture ƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒƒ
Puncture ƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
HS 415, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
WICKED WILL
26”
Odolnost
Up or Down?
Up or Down?
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒ
Zábûr
ETRTO
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
60-559
26 x 2.35
Freeride
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
890 g
67
150 kg
11600051
Freeride
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
890 g
67
150 kg
11600050
Downhill
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
1210 g
2 x 67
150 kg
11100095
Downhill
VertStar
Black-Skin
1,6-3,5
1210 g
2 x 67
150 kg
11100096
Downhill
TrailStar
Black-Skin
1,5-3,2
1370 g
2 x 67
160 kg
11100094
Downhill
VertStar
Black-Skin
1,5-3,5
1370 g
2 x 67
160 kg
11100093
Bar
Evolution Line, 'UiWRYÛSOiÆË
26”
60-559
64-559
26 x 2.35
26 x 2.50
BIG BETTY
HS 358, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
24”
62-507
24 x 2.40
Freeride
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
780 g
67
135 kg
11600090
26”
62-559
26 x 2.40
Freeride
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
870 g
67
150 kg
11600081
Freeride
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
870 g
67
150 kg
11600026
Freeride, Tubeless
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
1100 g
67
150 kg
11700003
Downhill
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
1190 g
2 x 67
150 kg
11100091
Downhill
VertStar
Black-Skin
1,6-3,5
1190 g
2 x 67
150 kg
11100092
ORC
Black
1,6-3,5
980 g
67
150 kg
11100088
Evolution Line, 'UiWRYÛSOiÆË
26”
62-559
26 x 2.40
Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
26”
28
62-559
26 x 2.40
Performance
09/09
MUDDY MARY
DIRTY DAN
Na‰e zábûrové monstrum. Agresivní profil zabírá na kaÏdém
terénu.Závodníci jsou nad‰eni.Vynikající kontrola za kaÏd˘ch
jízdních podmínek a na kaÏdém povrchu.K tomu skvûlá
samoãistící schopnost za mokra.‰iroké spektrum nasazení
Pro hlubok˘,bahnit˘ povrch. KdyÏ je opravdu blátivo pfiijde ke
slovu Dan. Hrub˘ profil a nová smûs VertStar-Triple poskytuje
pofiádn˘ zábûr na mûkkém povrchu.Velké mezery se postarají
o potfiebnou samoãistící schopnost a jistotu pfii brzdûní. Pfii
extrémním náklonu pomohou nové „Curve Claws“.
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
Rychlost
Up or Down?
Rolling ƒƒ
Weight ƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒƒƒ
Puncture ƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
MUDDY MARY
26”
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
Up or Down?
Rolling ƒ
Weight ƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒƒƒƒ
Puncture ƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
HS 381, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
ETRTO
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
60-559
26 x 2.35
Freeride
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
870 g
67
150 kg
11600052
Freeride
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
870 g
67
150 kg
11600065
Freeride
VertStar
Black-Skin
1,6-3,5
870 g
67
150 kg
11600064
Freeride, Tubeless
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
1100 g
67
150 kg
11700002
Freeride, Tubeless
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
1100 g
67
150 kg
11700001
Freeride
TrailStar
Black-Skin
1,5-3,2
990 g
67
160 kg
11600062
Downhill
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
1190 g
2 x 67
150 kg
11100098
Downhill
VertStar
Black-Skin
1,6-3,5
1190 g
2 x 67
150 kg
11100033
Downhill
TrailStar
Black-Skin
1,5-3,2
1350 g
2 x 67
160 kg
11100097
Downhill
VertStar
Black-Skin
1,5-3,2
1350 g
2 x 67
160 kg
11100055
64-559
26 x 2.50
Bar
Evolution Line, 'UiWRYÛSOiÆË
26”
60-559
64-559
26 x 2.35
26 x 2.50
Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
26”
60-559
26 x 2.35
Performance
ORC
Black
1,6-3,5
980 g
67
150 kg
11100090
64-559
26 x 2.50
Performance
ORC
Black
1,5-3,2
1150 g
67
160 kg
11100089
DIRTY DAN
NEW 26”
60-559
HS 417, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
26 x 2.35
Freeride
VertStar
Black-Skin
1,6-3,5
920 g
67
150 kg
11600133
VertStar
Black-Skin
1,6-3,5
1290 g
2 x 67
150 kg
11100221
Evolution Line, 'UiWRYÛSOiÆË
26”
60-559
26 x 2.35
Downhill
29
7LPR3ULW]HO´9DGLORPLMDNÆSDWQ€DW€ÎNRVHRGYDO
RYDO\MLQpSOiÆW€9ÛUREFLVLP\VOHOLÎHXGLUWMXPSX
QH]iOHÎtQDYDOLYpPRGSRUXDOHKNRVWLDOHSÀHVQ€WR
FKFHPH6FKZDOEHVNY€OH]KRGQRWLORPp]NXÆHQRVWLX
7DEOH7RSX´
TABLE TOP
Serie Timo Pritzela. Uzavfien˘ blokov˘ profil. Skvûl˘ základ
pro triky. Je extrémnû lehk˘, aby mohl Timovi, dodat patfiiãnou
rychlost pro jeho závodní skoky.
TABLE TOP
24”
26”
HS 373, Performance Line, 6NOiGDFtSOiÆË
ETRTO
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
57-507
24 x 2.25
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
560 g
67
130 kg
11600114
57-559
26 x 2.25
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
590 g
67
145 kg
11600116
Bar
Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
57-507
24 x 2.25
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
605 g
67
130 kg
11100127
26”
57-559
26 x 2.25
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
670 g
67
145 kg
11100128
© Victor Strasse
30
24”
MOW JOE
CRAZY BOB
Superrychl˘ plá‰È pro závody BMX. První extrémnû lehk˘
skládací plá‰È pro BMX zaruãuje skvûlé zrychlení. Na závodní
dráze je rychl˘ v zatáãkách bezpeãnû vede.
Bob je blázen do divok˘ch trikÛ a pfiíkr˘ch ramp. I pfii
extrémním náklonu vzorek drÏí. Specielní vyztuÏení chrání proti
defektu
MAD MIKE
JUMPIN’ JACK
Born to jump in the dirt JUMPIN’ JACK byl vyvinut specielnû
pro dirt. Velké bloky zabírají v písku a blátû. Zvlá‰tní vrstva
chrání bok
24”
Osvûdãené profily BMX ve standardním provedení.
ETRTO
Size
!
47-406
20 x 1.85
Performance
50-406
20 x 2.00
Performance
ORC
Black-Skin
3,0-5,0
380 g
67
85 kg
11600130
37-451
20 x 1 3/8
Performance
ORC
Black-Skin
3,5-6,0
320 g
67
80 kg
11621371
47-507
24 x 1.85
Performance
ORC
Black-Skin
3,0-5,0
420 g
67
90 kg
11600132
47-406
Bar
ORC
Black-Skin
3,0-5,0
330 g
EPI
Load
Art.-No.
67
85 kg
11600129
HS 356, Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
CRAZY BOB
20”
KNOBBY
HS 371, Performance Line, 6NOiGDFtSOiÆË
MOW JOE
20”
DIRTY HARRY
20 x 1.85
Performance
ORC
Black
4,5-7,0
630 g
67
85 kg
11100129
Performance
ORC
White
4,5-7,0
630 g
67
85 kg
11100130
54-406
20 x 2.10
Performance
ORC
Black
4,5-7,0
720 g
67
85 kg
11100131
24”
60-507
24 x 2.35
Performance
ORC
Black
2,0-4,5
950 g
67
135 kg
11100132
26”
60-559
26 x 2.35
Performance
ORC
Black
2,0-4,5
995 g
67
150 kg
11100133
JUMPIN’ JACK
20”
54-406
20 x 2.10
Performance
ORC
Black
2,0-4,5
640 g
67
80 kg
11100134
57-406
20 x 2.25
Performance
ORC
Black
2,0-4,5
770 g
67
80 kg
11100135
MAD MIKE
16”
HS 331, Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
HS 137, Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
47-305
16 x 1.75
SBC
Black
2,5-3,0
430 g
50
55 kg
11106400
57-305
16 x 2.125
SBC
Black
2,5-3,0
540 g
50
60 kg
11107400
18”
47-355
18 x 1.75
SBC
Black
2,5-3,0
510 g
50
60 kg
11110400
20”
47-406
20 x 1.75
SBC
Black
2,5-4,0
580 g
50
65 kg
11116400
57-406
20 x 2.125
SBC
Black
2,5-4,0
720 g
50
70 kg
11117400
SBC
Black
2,5-4,5
720 g
50
75 kg
11117111
SBC
Black
2,5-4,5
750 g
50
75 kg
11117028
DIRTY HARRY
20”
54-406
KNOBBY
20”
54-406
20 x 2.10
HS 311, Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
Puncture Protection
HS 160, Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
20 x 2.00
Puncture Protection
31
ICE SPIKER PRO
ICE SPIKER
Lehãí,vût‰í zábûr,rychlej‰í.Turbo mezi plá‰ti s hfieby.Se sv˘mi
361 hfieby se zakousne do kaÏdé ledové sjezdovky. Tûlo hfiebu
okolo jádra z wolfram-karbidu je hliníkové.To sniÏuje váhu.Ta
se zastavila na 695ti gramech.MTB zÛstává agilní a dobfie zrychluje.
Bikování ve snûhu. Proã ne? S Ice Spikerem jste na extrémní
jízdy v zimû nejlépe vyzbrojeni. 304 extra siln˘ch hrotÛ
napomáhá maximální jistotû na ledu a snûhu.Nic pro pecivály.
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒ
Odolnost
Loose ƒƒƒƒƒƒ
Ice ƒƒƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒƒ
Ice ƒƒƒƒƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
HS 379, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
TL Ready
361
Winter
Black-Skin
2,0-4,0
695 g
67
140 kg
11600220
60-559
26 x 2.35
TL Ready
361
Winter
Black-Skin
1,6-3,5
850 g
67
150 kg
11600008
2,0-4,5
995 g
67
140 kg
11132801
54-559
Spikes
Bar
HS 333, Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
Kevlar®Guard
26 x 2.10
MARATHON WINTER
304
Winter
Black-Skin
HS 396, Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
20”
42-406
20 x 1.60
Kevlar®Guard
168
Winter
Reflex
2,0-5,0
660 g
67
70 kg
11116448
24”
47-507
24 x 1.75
Kevlar®Guard
184
Winter
Reflex
2,0-5,0
940 g
67
90 kg
11125444
26”
47-559
26 x 1.75
Kevlar®Guard
200
Winter
Reflex
2,0-5,0
1015 g
67
110 kg
11136448
28”
35-622
28 x 1.35, 700 x 35C
Kevlar®Guard
240
Winter
Reflex
2,5-6,0
910 g
67
100 kg
11126448
42-622
28 x 1.60, 700 x 40C
Kevlar®Guard
240
Winter
Reflex
2,0-5,0
950 g
67
110 kg
11156448
SNOW STUD
32
Rolling ƒƒƒ
Weight ƒƒƒ
Odolnost
26 x 2.10
ICE SPIKER
26”
Zábûr
54-559
ETRTO
NEW
Rychlost
Puncture ƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
ICE SPIKER PRO
26”
Îivotnost
HS 268, Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
26”
50-559
26 x 1.90
Kevlar®Guard
100
Winter
Reflex
2,0-4,5
1000 g
67
110 kg
11132223
28”
40-622
28 x 1.50, 700 x 38C
Kevlar®Guard
120
Winter
Reflex
2,0-5,0
935 g
67
110 kg
11150334
MARATHON WINTER
SNOW STUD
Pro nejjistûj‰í jízdu. S Marathonem Winter si budete jisti na
zledovatûlé silnici.I extrémní zatáãky a prudké brzdûní se lehce
zvládnou.nejlépe zabírají hfieby pfii minimálním tlaku.Maximální
tlak zredukje hluãnost na normální silnici
Perfektní zimní plá‰È . Hroty nejsou umístûny na stfiedu
bûhounu, n˘brÏ vedle v místech nejvût‰ího pfiítlaku. Pfii normálním tlaku lze s plá‰tûm jezdit i po silnici. SníÏením tlaku dosahuje plá‰È optimálního zábûru na zmrzlé silnici.
Rychlost
Rolling ƒƒƒ
Weight ƒƒƒ
Zábûr
Odolnost
Loose ƒƒƒ
Ice ƒƒƒƒƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
Dá se s hfieby jezdit po normální silnici?
Îádn˘ problém.Pokud bude na silnici v‰ak sníh jen místy
a ta bude vût‰inou holá, budou Tû ty zvuky brzo ru‰it
A nepodklouzne mi to?
Ne.Hfieby se zakousnou velmi dobfie i do normálního
asfaltu.Dokonce ani rychlé projetí zatáãkou není prolém.
Jen na hladkém porchu jako napfiíklad na dlaÏbû uÏ
potom plá‰È nedrÏí.
Nejsou hfieby zakázáné?
Pro auta jsou hfieby v nûkter˘ch zemích
zakázané,protoÏe po‰kozují silnice.U plá‰ÈÛ pro kola
nejsou hfieby problém.
Je nutné plá‰tû zajet?
Pro zaruãení pevnosti uchycení hfiebÛ je dobré plá‰tû
cca 40 km zajet na asfaltu.Pfii zajíÏdûní se vyvaruj prudkému brÏdûní a zrychlování.
Rychlost
Rolling ƒƒƒ
Weight ƒƒƒ
Zábûr
Odolnost
Loose ƒƒƒ
Ice ƒƒƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
Jak dlouho hfieby vydrÏí?
V‰echny hfieby schwalbe mají jádro z extrémnû odolného
tvrdého kovu(wolfram-karbid).S tím lze najet nûkolik tisíc
kilometrÛ.To,Ïe se ‰piãky trochu zbrousí a hfieby trochu
zatlaãí, je normální.
Ztratil jsem nûkteré jednotlivé hfieby.Mohu je nahradit?
Ano, nové hfieby lze zatlaãit kle‰tûmi.Náhradní hfieby
mÛÏe‰ poÏadovat u nás.
Kde je hranice pouÏití plá‰ÈÛ?
Pfii hlubokém snûhu nepomÛÏou ani hfiebové plá‰tû
U nás leÏí sníh jen zfiídka.Jak mohu smysluplnû vyuÏít
hfiebové plá‰tû?
Snow Stud jede i po normální silnici velmi pfiíjemnû.
Zábûr na ledu je ale omezen.MoÏná mበdruhé kolo?Pak
je Marathon Winter lep‰í volba.Ráno se rozhodne‰ podle
podmínek pro vhodné kolo.Je-li silnice ledovatá, Ïe i
auta jezdí jen velmi opatrnû, je skvûl˘ pocit mít jízdu s
hfiebov˘mi plá‰ti pod kontrolou.
33
34
Tour
35
Mara
l
a
n
i
g
i
r
thon O
5
Protection-Level
Originál. Praotec v‰ech prvotfiídních cestovních plá‰ÈÛ.Teì kompletnû pfiepracovan˘.
1(:
GreenGuard. VloÏka z vysoce elastického kauãuku je silná 3mm.Za to dává mnoh˘
jin˘ v˘robce plus.Zelené jsou také vnitfiní hodnoty.Z jedné tfietiny je GreenGuard z
recyklovan˘ch latexov˘ch produktÛ.
„Anti-Aging“. Zcela novû zkonstruovan˘ bok sná‰í typické pfietíÏení zpÛsobené
mal˘m tlakem v˘raznû déle,neÏ se objeví o‰klvé trhlinky.Také nová smûs Endurance
v˘raznû zvy‰uje Ïivotnost.
E-Bike Ready. Nov˘ Marathon je skvûle pfiípraven pro v‰echny druhy E-bikÛ.
Následující velikosti mají oznaãení ECE75 a jsou urãeny i pro e-biky do 50 km/h:
47–406, 47–559, 37–622, 40–622, 47–622.
Greenguard. Nová ochranná vloÏka proti defektu GreenGuard je vyrobena z tfietiny
z recyklovan˘ch materiálÛ.KvÛli tomu vyvinula firma Schwalbe vlastní techniku: v
továrnách Schwalbe jsou staré produkty z pfiírodního kauãuku (jako rukavice, du‰e...)
rozfiezány a po mnoha v˘robních postupech pouÏity jako plnohodnotná pfiírodní
surovina.
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒ
Odolnost
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒ
Soft ƒƒƒ
MARATHON
NEW
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
MARATHON
HS 420, Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
ETRTO
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
47-305
16 x 1.75
GreenGuard
Endurance
Reflex
3,5-5,0
500 g
67
70 kg
11100146
35-349
16 x 1.35
GreenGuard
Endurance
Reflex
4,5-7,5
420 g
67
65 kg
11100147
40-406
20 x 1.50
GreenGuard
Endurance
Reflex
4,0-7,0
530 g
67
80 kg
11100148
47-406
20 x 1.75
GreenGuard
Endurance
Reflex
3,5-5,0
640 g
67
80 kg
11100137
24”
47-507
24 x 1.75
GreenGuard
Endurance
Reflex
3,0-5,0
800 g
67
95 kg
11100149
NEW 26”
32-559
26 x 1.25
GreenGuard
Endurance
Reflex
4,5-6,5
580 g
67
80 kg
11100144
40-559
26 x 1.50
GreenGuard
Endurance
Reflex
4,0-7,0
730 g
67
100 kg
11100145
47-559
26 x 1.75
GreenGuard
Endurance
Reflex
3,0-5,0
875 g
67
109 kg
11100138
50-559
26 x 2.00
GreenGuard
Endurance
Reflex
2,5-5,0
970 g
67
130 kg
11100143
42-584*
26 x 1.60, 650 x 40B
GreenGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
765 g
67
100 kg
11100153
37-590
26 x 1 3/8, 650 x 35A
GreenGuard
Endurance
Reflex
4,0-6,0
700 g
67
90 kg
11100150
27”
32-630
27 x 1 ¼
GreenGuard
Endurance
Reflex
4,5-6,5
660 g
67
90 kg
11100151
28”
25-622
28 x 1.00, 700 x 25C
GreenGuard
Endurance
Reflex
6,0-8,0
520 g
67
75 kg
11100142
28-622
28 x 1.10, 700 x 28C
GreenGuard
Endurance
Reflex
5,5-7,5
560 g
67
85 kg
11100139
32-622
28 x 1.25, 700 x 32C
GreenGuard
Endurance
Reflex
4,5-6,5
640 g
67
90 kg
11100141
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
GreenGuard
Endurance
Reflex
4,0-6,0
730 g
67
95 kg
11100007
40-622
28 x 1.50, 700 x 38C
GreenGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
810 g
67
100 kg
11100005
47-622
28 x 1.75
GreenGuard
Endurance
Reflex
3,0-5,0
985 g
67
115 kg
11100140
40-635
28 x 1 ½
GreenGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
830 g
67
110 kg
11100152
16”
20”
Bar
* Profil HS 368
Greenguard. Nová ochranná vloÏka proti defektu GreenGuard je
vyrobena z tfietiny z recyklovan˘ch materiálÛ.KvÛli tomu vyvinula firma
Schwalbe vlastní techniku: v továrnách Schwalbe jsou staré produkty
z pfiírodního kauãuku (jako rukavice,du‰e...) rozfiezány a po mnoha
v˘robních postupech pouÏity jako plnohodnotná pfiírodní surovina.
36
.GRNODGHGÕUD]QDRFKUDQXSURWLGHIHNWX
DGORXKRXWUYDQOLYRVWYROtVHULL3OXV.GR
FKFHU\FKOpDOHKNpSOiÆW€ViKQHSR6SHHG
0DUDWKRQX/LQLH(92VQHMKRGQRWQ€MÆt
WHFKQRORJLtMHY\YiÎHQRXRGSRY€GtQDRED
QiURN\$VRULJLQiO0DUDWKRQHPQLNG\FK\EX
QHXG€OiWH
Vût‰í odolnost proti defektu – vût‰í trvanlivost
MARATHON CONCEPT
PLUS
Neprorazitelní
MARATHON
EVO
Originál
Nejlep‰í
SPEED
Rychlí
menší váha – lehãí nástup – pfiednosti pfii rychlosti.
EVOLUTION
ROAD
Nejlep‰í
SUPREME
>
>
>
>
DUREME
>
OFF ROAD
EXTREME
Maximální zábûr(smûs
TripleStar),vynikající jízdní
vlastnosti,High –tech ochrana proti
defektu(HighDensity Guard), velmi
lehké.
Skládací plá‰tû od 440g
Neprorazitelní
PLUS
>
PLUS
PLUS TOUR
Extrémní zátûÏ,maximálnû
spolehlivé,vysoká trvanlivost,nejlep‰í
ochrana proti defektu díky vloÏce z
vysoce pruÏného specielního kauãuku
(SmartGuard)
ORIGINAL
Drátové plá‰tû od 890g
Originál
Evropsk˘ nejpouÏívanûj‰í plá‰È s
v˘raznû zlep‰enou ochranou proti
defektu (GreenGuard) a velkou
Ïivotností.
Drátov˘ plá‰È ca.720g
Rychlí
SPEED
MARATHON
RACER
CROSS
Sportovnû na cestách.Nízká
váha(LiteSkin) pro rychl˘ nástup a
dynamick˘ styl jízdy.Osvûdãená ochrana proti defektu (RaceGuard)
Skládací plá‰tû od 360g
Drátové plá‰tû od 420g
37
s
u
l
P
n
o
Marath
6
6
Protection-Level
Protection-Level
MARATHON PLUS
TOUR
MARATHON PLUS
Defekty patfií vãerej‰ku. VloÏka SmartGuard ze specielního
vysoce elastického kauãuku je zvlá‰t silná. Neproniknou ji ani
stfiepy ãi pfiipínáãky.VloÏka SmartGuard je neutrální vÛãi valivému odporu.Marathon Plus se odvaluje stejnû, jako plá‰tû bez
ochrany.
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒ
Odolnost
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒ
Soft ƒƒ
Rychlost
Puncture ƒƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒƒ
MARATHON PLUS
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒ
Odolnost
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒ
Soft ƒƒƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒƒ
HS 348, Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
ETRTO
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
16”
35-349
16 x 1.35
SmartGuard
Endurance
Reflex
4,0-6,5
475 g
67
65 kg
11109348
18”
35-355
18 x 1.35
SmartGuard
Endurance
Reflex
4,0-6,5
490 g
67
65 kg
11111348
20”
35-406
20 x 1.35
SmartGuard
Endurance
Reflex
4,0-6,5
560 g
67
75 kg
11115348
47-406
20 x 1.75
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,0-5,0
725 g
67
80 kg
11116348
40-507
24 x 1.50
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
790 g
67
85 kg
11124348
47-507
24 x 1.75
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,0-5,0
920 g
67
95 kg
11125348
35-559
26 x 1.35
SmartGuard
Endurance
Reflex
4,0-6,5
775 g
67
90 kg
11130348
40-559
26 x 1.50
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
860 g
67
95 kg
11130548
47-559
26 x 1.75
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,0-5,0
995 g
67
115 kg
11131348
37-590
26 x 1 3/8, 650 x 35A
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
850 g
67
90 kg
11140348
42-590
26 x 1 5/8, 650 x 40A
SmartGuard
Endurance
Reflex
2,8-3,8
940 g
67
100 kg
11141348
25-622
28 x 1.00, 700 x 25C
SmartGuard
Endurance
Reflex
5,0-8,0
590 g
67
75 kg
11146348
28-622
28 x 1 1/8, 700 x 28C
SmartGuard
Endurance
Reflex
4,0-7,0
740 g
67
85 kg
11147348
32-622
28 x 1 1/4, 700 x 32C
SmartGuard
Endurance
Reflex
4,0-6,5
800 g
67
90 kg
11148348
37-622
28 x 1 3/8, 700 x 35C
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
895 g
67
105 kg
11149348
40-622
28 x 1.50, 700 x 38C
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
940 g
67
110 kg
11150348
47-622
28 x 1.75
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,0-5,0
1100 g
67
130 kg
11151348
40-635
28 x 1 1/2
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
1010 g
67
110 kg
11158348
24”
26”
28”
MARATHON PLUS TOUR
26”
28”
!
38
Îivotnost
Neproraziteln˘ – s jasnû trekkingov˘m profilem.AÈ na asfaltu
nebo polní cestû.V‰estrann˘ plá‰È je doma na v‰ech cestách.
Bezpeãn˘ díky ochranû Smart Guard,nejúãinnûj‰ímu pásu,kter˘
je pro plá‰tû moÏn˘.
Bar
HS 404, Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
47-559
26 x 1.75
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,0-5,0
980 g
67
115 kg
11131404
50-559
26 x 2.00
SmartGuard
Endurance
Reflex
2,0-5,0
1100 g
67
130 kg
11132404
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
890 g
67
105 kg
11149404
42-622
28 x 1.60, 700 x 40C
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
940 g
67
120 kg
11150405
Plnû vylouãit defekt nelze nikdy. Ov‰em proti nejvût‰ímu nebezpeãí jako jsou stfiepy, ostré kameny ãi trny jste co nejlépe chránûni.PouÏívejte u
v‰ech plá‰ÈÛ Marathon Plus manometr pro hlídání správného tlaku.Pro zvlá‰tní stavbu plá‰tû je zkou‰ení tlaku jen prsty nedostateãné.
Ochrana proti defektu stupeÀ 6
SmartGuard-Technologie
laineG
GENIÁLNÍ
Neproraziteln˘
jen plá‰tû Marathon Plus mají originál neprorazitelnou ochranu.Proti patentované modré vloÏce nemají dokonce ani pfiipínáãky Ïádnou ‰anci.KaÏd˘
Marathon Plus se skvûle odvaluje- tak lehce jako plá‰tû bez ochrany.
Dal‰í plá‰tû s technologií SmartGuard.
DURANO PLUS
Silniãní kolo,stránka 9
Speedbike,stránka 43
MARATHON PLUS MTB
stránka 23
MARATHON PLUS
Vozíky,stránka 50
KID PLUS
Koãárky,stránka 48
39
O
V
E
n
o
Marath
5
5
Protection-Level
Protection-Level
MARATHON SUPREME
MARATHON DUREME
Cestovní plá‰È, kter˘ umí v‰e. To byl vytouÏen˘ cíl na‰ich
v˘vojáfiÛ,kdyÏ pfied 3 roky vznikl první plá‰È serie Marathon
Evolution.S ochranou HD –Speed -Guard a smûsí Road.
StarTriple nabízí stejné kvality pfii dostateãné ochranû a dobr˘ch
vlastnostech na mokru.Ale s bokem LiteSkin je jednoznaãnû
nejlehãím a nejsportovnûj‰ím zástupcem Marathon Evo linie.
Tento Maraton je sen.Má v sobû v‰e ze Schwalbe Evolution
technologie: High Density Guard. Nejjistûj‰í ochrann˘ pás pro
lehké plá‰tû SnakeSkin.Mnohem lehãí neÏ pogumovan˘ bok,ale
stejnû robustní.RoadStar Triple Compound.Na‰e nejlep‰í smûs
s nejlep‰ími hodnotami pro zábûr,odvalování a Ïivotnost.
Tuto techniku na nejvy‰‰í úrovni kombinujeme s klasick˘m
v‰estrann˘m profilem,kter˘ je doma na kaÏdém povrchu:
Dureme obstojí suverénnû v terénu a na silnici se odvaluje
fenomenálnû lehce.
!
Upozornûní:plá‰È není urãen pro boãní dynamo.
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
Odolnost
Hardpack ƒƒƒƒƒƒ
Loose ƒƒ
Soft ƒƒ
Îivotnost
Rychlost
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒ
Puncture ƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
MARATHON SUPREME
Zábûr
Odolnost
Hardpack ƒƒƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒ
Soft ƒƒƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
HS 382, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
ETRTO
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
20”
42-406
20 x 1.60
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
3,5-6,0
325 g
67
75 kg
11600175
26”
42-559
26 x 1.60
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
3,5-6,0
440 g
67
105 kg
11600176
50-559
26 x 2.00
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
2,0-5,0
565 g
67
130 kg
11600177
28-622
28 x 1.10, 700 x 28C
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
4,0-7,0
310 g
67
85 kg
11600002
32-622
28 x 1.25, 700 x 32C
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
4,0-6,5
375 g
67
90 kg
11600178
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
3,5-6,0
440 g
67
105 kg
11600179
42-622
28 x 1.60, 700 x 40C
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
3,5-6,0
495 g
67
120 kg
11600180
50-622
28 x 2.00
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
2,0-5,0
645 g
67
135 kg
11600181
NEW 28”
Bar
Evolution Line, 'UiWRYÛSOiÆË
26”
50-559
26 x 2.00
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
2,0-5,0
635 g
67
130 kg
11100212
28”
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
3,5-6,0
520 g
67
105 kg
11100213
42-622
28 x 1.60, 700 x 40C
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
3,5-6,0
570 g
67
120 kg
11100214
MARATHON DUREME
HS 410, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
26”
50-559
26 x 2.00
Double Defense
RoadStar
Reflex
2,0-5,0
590 g
67
130 kg
11631410
28”
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
Double Defense
RoadStar
Reflex
3,5-6,0
475 g
67
105 kg
11649410
42-622
28 x 1.60, 700 x 40C
Double Defense
RoadStar
Reflex
3,5-6,0
550 g
67
120 kg
11650410
50-622
28 x 2.00
Double Defense
RoadStar
Reflex
2,0-5,0
645 g
67
135 kg
11652410
Evolution Line, 'UiWRYÛSOiÆË
26”
50-559
26 x 2.00
Double Defense
RoadStar
Reflex
2,0-5,0
640 g
67
130 kg
11132410
28”
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
Double Defense
RoadStar
Reflex
3,5-6,0
545 g
67
105 kg
11149410
42-622
28 x 1.60, 700 x 40C
Double Defense
RoadStar
Reflex
3,5-6,0
620 g
67
120 kg
11150410
MARATHON EXTREME
26”
28”
40
HS 402, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
50-559
26 x 2.00
Double Defense
TravelStar
Reflex
2,0-5,0
600 g
67
130 kg
11631402
57-559
26 x 2.25
Double Defense
TravelStar
Reflex
2,0-4,5
650 g
67
135 kg
11633402
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
Double Defense
TravelStar
Reflex
3,5-6,0
505 g
67
105 kg
11649402
42-622
28 x 1.60, 700 x 40C
Double Defense
TravelStar
Reflex
3,5-6,0
525 g
67
120 kg
11650402
VYRX
RYDO1D
RGVWDUW
1RUVND
]
WX
7LOPDQQ
V
H
YHONRXF
t
Q
G
OH
V
SR
G
Û=pODQ
QD1RY
5
G
DNROHR
RYDWHO Q
VW
H
&
U
OH
:DOGWKD
7LOPDQQ
Protection-Level
ChuÈ na velké expedice z profilu pfiímo vyzafiuje. Îe se
Marathon Extreme také dobfie odvaluje, je tfieba proÏít.Lehká a
zároveÀ robustní stavba je umoÏnûna tkaninou Snake Skin.Proti
prÛpichu chrání pás High Density. K tomu je‰tû smûs TravelStar
nabízí pfiilnavost na v‰ech povr‰ích –pfies mal˘ valiv˘ odpor a
pfiedev‰ím velkou trvanlivost.
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒƒ
Odolnost
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
MARATHON
EXTREME
High Density.
Technologie High Density Guard je jedineãná.Najdete jí jen u Schwalbe. Îádná jiná ochranná
tkanina v cyklistick˘ch plá‰tích není ani pfiibliÏnû tak hustá.Touto technologií lze poprvé zaruãit i u
lehk˘ch plá‰ÈÛ vyskou míru ochrany proti defektu.Nejnovûj‰í verze se jmenuje HD Speed Guard.
Nekompromisní ochrana pro závodní plá‰tû.Stejná míra ochrany pfii v˘raznû sníÏené váze
Double Defense.
Navíc s bokem SnakeSkin.”Hadí kÛÏe” chrání kraj a bok plá‰tû pfied ostr˘mi kameny a stfiepy.
V˘raznû lehãí neÏ pogumovan˘ bok ale stejnû robustní.
Také u cestovních plá‰ÈÛ jsou smûsi komponovány
cílenû pro zpÛsob pouÏití,TravelStar pro velké expedice a
RoadStar pro sportovní nasazení.
41
d
e
e
p
S
n
o
h
t
a
r
a
M
4
4
Protection-Level
Protection-Level
MARATHON RACER
MARATHON CROSS
Nejrychlej‰í Marathon, jak˘ kdy byl. V‰e je zamûfieno na
rychlost.Boky LiteSkin,smûs SpeedGrip.Pfii kaÏdém nástupu
ucítíte nízkou váhu.Proti defektu je integrován pás RaceGuard.
Pro v‰echny pfiíleÏitosti. Dobfie se odvaluje na silnici, ale i
mimo ni Vás vÏdy spolehlivû doveze. Je to prav˘ Marathon –
osvûdãen˘ profil, v˘borná a trvanlivá smûs a reflexní pruh z nûj
dûlají plá‰È pro celoroãní pouÏití.
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
Odolnost
Hardpack ƒƒƒƒƒ
Loose ƒƒ
Soft ƒƒ
Îivotnost
Rychlost
Puncture ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒ
MARATHON RACER
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒ
Odolnost
Hardpack ƒƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒ
HS 366, Performance Line, 6NOiGDFtSOiÆË
ETRTO
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
20”
40-406
20 x 1.50
RaceGuard
Speedgrip
Reflex
3,5-6,0
330 g
67
75 kg
11615375
26”
40-559
26 x 1.50
RaceGuard
Speedgrip
Reflex
3,5-6,0
385 g
67
95 kg
11631375
28”
30-622
28 x 1.20, 700 x 30C
RaceGuard
Speedgrip
Reflex
4,0-7,0
325 g
67
85 kg
11650375
35-622
28 x 1.35, 700 x 35C
RaceGuard
Speedgrip
Reflex
4,0-6,5
375 g
67
100 kg
11650376
40-622
28 x 1.50, 700 x 38C
RaceGuard
Speedgrip
Reflex
3,5-6,0
430 g
67
110 kg
11650377
Bar
Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
16”
40-305
16 x 1.50
RaceGuard
Speedgrip
Reflex
3,5-6,0
290 g
67
65 kg
11105366
18”
40-355
18 x 1.50
RaceGuard
Speedgrip
Reflex
3,5-6,0
340 g
67
70 kg
11111975
20”
40-406
20 x 1.50
RaceGuard
Speedgrip
Reflex
3,5-6,0
370 g
67
75 kg
11115466
26”
40-559
26 x 1.50
RaceGuard
Speedgrip
Reflex
3,5-6,0
450 g
67
95 kg
11131975
28”
35-622
28 x 1.35, 700 x 35C
RaceGuard
Speedgrip
Reflex
3,5-6,0
455 g
67
100 kg
11151975
MARATHON CROSS
26”
47-559
26 x 1.75
RaceGuard
Speedgrip
Reflex
3,0-5,0
590 g
67
115 kg
11131534
28”
40-622
28 x 1.50, 700 x 38C
RaceGuard
Speedgrip
Reflex
3,5-6,0
560 g
67
110 kg
11150534
!
42
HS 334, Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
LiteSkin boky jsou rychlé, ale choulostivé.Hlídejte správn˘ tlak
4
Protection-Level
6
Protection-Level
DURANO PLUS
KOJAK
Kojak nedûlá kompromisy. Je doma na silnici.Rychl˘ a sportovní slick bez profilu a jin˘ch zbyteãností váÏí zanedbateln˘ch
295g(vel.35–559).Za jeho bezpeãnost ruãí pás RaceGuard.
Úchvatné!
Maximální ochrana pro speedbike. Durano plus je v˘bornû
chránûn pásem SmartGuard proti prÛpichu.Vrstva vysoce elastického speciálního kauãuku není tak silná,jako u Marathonu
Plus.Pfiesto bylo dosaÏeno pro sportovní plá‰È jedineãné bezpeãnosti.
Novû: S reflexním logem.Nenahrazuje reflexní pruh
nebo odrazky.
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒƒ
Odolnost
Hardpack ƒƒƒƒƒ
Loose ƒ
Soft ƒ
KOJAK
Îivotnost
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒ
Puncture ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒ
Odolnost
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒ
Soft ƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒƒ
HS 385, Performance Line, 6NOiGDFtSOiÆË
ETRTO
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
16”
32-349
16 x 1 1/4
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
5,0-8,0
175 g
67
65 kg
11600155
18”
32-355
18 x 1.25
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
5,0-8,0
185 g
67
65 kg
11600156
17”
32-369
17 x 1 1/4
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
5,0-8,0
195 g
67
70 kg
11600157
20”
35-406
20 x 1.35
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
4,0-6,5
230 g
67
70 kg
11600046
24”
40-507
24 x 1.50
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
3,5-6,0
350 g
67
85 kg
11600158
26”
35-559
26 x 1.35
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
4,0-6,5
295 g
67
90 kg
11600045
50-559
26 x 2.00
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
2,0-5,0
460 g
67
130 kg
11600083
35-622
28 x 1.35, 700 x 35C
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
4,0-6,5
330 g
67
100 kg
11600020
28”
Bar
Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
16”
32-349
16 x 1 1/4
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
5,0-8,0
230 g
67
65 kg
11100175
20”
35-406
20 x 1.35
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
4,0-6,5
285 g
67
70 kg
11100063
26”
35-559
26 x 1.35
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
4,0-6,5
395 g
67
90 kg
11100062
50-559
26 x 2.00
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
2,0-5,0
570 g
67
130 kg
11100159
DURANO PLUS
NEW
HS 399, Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
26”
35-559
26 x 1.35
SmartGuard
Dual
Reflex
4,0-6,5
620 g
67
90 kg
11100178
28”
28-622
28 x 1.10, 700 x 28C
SmartGuard
Dual
Reflex
6,0-8,0
530 g
67
85 kg
11100176
32-622
28 x 1.25, 700 x 32C
SmartGuard
Dual
Reflex
4,0-6,5
650 g
67
90 kg
11100177
43
Integrované pruÏení. S Big Apple zaãal roku 2001 trend
balonov˘ch kol.Komfortní jízda bez nároãné Techniky.To byla
tehdy revoluãní my‰lenka.Dnes je to trend s velk˘m v˘bûrem
balonov˘ch kol. Základem v‰ech je Big Apple.
4
Protection-Level
NEW Novû: teì ve v‰ech velikostech se sportovním lehk˘m
03/2008
bokem LiteSkin.
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒ
Odolnost
Hardpack ƒƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒ
Soft ƒƒƒ
BIG APPLE
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒ
BIG APPLE
HS 338, Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
ETRTO
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
12”
50-203
12 x 2.00
Puncture Protection
SBC
Reflex
1,5-4,0
320 g
50
70 kg
11100179
14”
50-254
14 x 2.00
Puncture Protection
SBC
Reflex
1,5-4,0
360 g
50
70 kg
11100180
Bar
Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
16”
50-305
16 x 2.00
Kevlar®Guard
Endurance
Reflex
2,0-5,0
370 g
67
70 kg
11100084
18”
50-355
18 x 2.00
Kevlar®Guard
Endurance
Reflex
2,0-5,0
470 g
67
75 kg
11100083
20”
50-406
20 x 2.00
Kevlar®Guard
Endurance
Reflex
2,0-5,0
535 g
67
80 kg
11100082
55-406
20 x 2.15
Kevlar®Guard
Endurance
Reflex
1,5-4,0
555 g
67
95 kg
11100085
60-406
20 x 2.35
Kevlar®Guard
Endurance
Reflex
1,5-4,0
575 g
67
105 kg
11100079
50-507
24 x 2.00
Kevlar®Guard
Endurance
Reflex
2,0-5,0
650 g
67
100 kg
11100081
60-507
24 x 2.35
Kevlar®Guard
Endurance
Reflex
1,5-4,0
750 g
67
130 kg
11100078
50-559
26 x 2.00
Kevlar®Guard
Endurance
Reflex
2,0-5,0
740 g
67
130 kg
11100068
55-559
26 x 2.15
Kevlar®Guard
Endurance
Reflex
1,5-4,0
770 g
67
130 kg
11100019
60-559
26 x 2.35
Kevlar®Guard
Endurance
Reflex
1,5-4,0
830 g
67
140 kg
11100077
50-622
28 x 2.00
Kevlar®Guard
Endurance
Reflex
2,0-5,0
820 g
67
135 kg
11100067
55-622
28 x 2.15
Kevlar®Guard
Endurance
Reflex
1,5-4,0
840 g
67
140 kg
11100027
60-622
28 x 2.35
Kevlar®Guard
Endurance
Reflex
1,5-4,0
895 g
67
145 kg
11100076
Black-Skin
1,6-3,5
630 g
67
140 kg
11600159
24”
26”
28”
NEW
HS 338, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
SUPER MOTO
26”
60-559
26 x 2.35
FAT FRANK
26”
28”
44
60-559
50-622
TL Ready
PaceStar
HS 375, Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
26 x 2.35
28 x 2.00
Kevlar®Guard
Endurance
Black-Skin
1,5-4,0
790 g
67
140 kg
11133370
Kevlar®Guard
Endurance
Reflex
1,5-4,0
790 g
67
140 kg
11100181
Kevlar®Guard
Endurance
Creme-Reflex
1,5-4,0
920 g
67
140 kg
11133372
Kevlar®Guard
Endurance
Brown-Reflex
1,5-4,0
920 g
67
140 kg
11133376
Kevlar®Guard
Endurance
Reflex
2,0-5,0
780 g
67
135 kg
11100182
Kevlar®Guard
Endurance
Creme-Reflex
2,0-5,0
860 g
67
135 kg
11152385
Kevlar®Guard
Endurance
Brown-Reflex
2,0-5,0
860 g
67
135 kg
11100242
s
e
k
i
B
n
Balloo
SUPER MOTO
FAT FRANK
Závodní Big Apple. Bez ochrany.PláÏ, such˘ povrch a
samozfiejmû silnice. To jsou jeho území. Teì pfiepracovan˘. S
novou smûsí PaceStar s ním pfii pfií‰tím závodû po pláÏi urãitû
vyhrajete.
Ozdobí kaÏd˘ cruiser. Design koncept :prostá, rovná linie spojuje klasick˘ mopedov˘ plá‰È a BMX. Technicky na stejné úrovni
jako Big Apple.
Rychlost
Rolling ƒƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒ
Zábûr
Hardpack ƒƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒ
Soft ƒƒƒ
Odolnost
Îivotnost
Rychlost
Rolling ƒƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒ
Puncture ƒƒ
Sidewall ƒƒ
Zábûr
Hardpack ƒƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒ
Soft ƒƒƒ
Odolnost
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒ
Koncept.Balónová kola jezdí se specielnû ‰irok˘mi plá‰ti. Proto mÛÏete zapomenout
na nákladné odpruÏení. Vzduchov˘ pol‰táfi plá‰tû se postará o pfiirozené pruÏení.
Pfii testech pfiisoudila Sportovní Univerzita v Kolínû nad R˘nem balonov˘m kolÛm
podobné vlastnosti jako celoodpruÏenému kolu. „Plá‰Èové pruÏení“ má pfii bûÏném
pouÏívání podstatnou v˘hodu proti dlouh˘m zdvihÛm vidlic a tlumiãÛ – bez nákladné
techniky je kolo lehké a dobfie opravitelné.
Tipy : Pro komfortní a bezpeãnou jízdu doporuãujeme tlak mezi 1,5 a 2,5 bary.Tak
se bude balonové kolo lehce odvalovat a pfiitom skvûle pruÏit.Stejn˘ valiv˘ odpor
dosáhne normální trekkingové kolo jen, kdyÏ je 37 mm ‰irok˘ plá‰È napumpován na
4 bary.
!
Komfort balonov˘ch kol nabízejí také na‰e Evo plá‰tû v ‰ífii 50mm a více :
Marathon Extreme, Marathon Supreme,Marathon Dureme.
www.balloonbikes.com
V‰echny informace k balonov˘m kolÛm. Podrobné v˘sledky testÛ, komfortu, tipy na
pfiestavbu kola. ...
45
in
L
e
v
i
t
c
A
Daleko více neÏ základní kvalita. Základem v‰ech ACTIVE plá‰ÈÛ je hodnotná kostra 50 EPI. Hrubé kostry 20 nebo 24 EPI jiÏ u Schwalbe nejsou.
Mnohem hust‰í 50EPI materiál je odolnûj‰í proti defektu a robustnûj‰í.
ZároveÀ umoÏÀuje tenãí pogumování a tím ‰etfií váhu,Samozfiejmû má
kaÏd˘ Active Line plá‰È ochrann˘ pás,vyváÏenou smûs a atraktivní design
vzorku.Jednodu‰e fieãeno : linie Active je spolehlivá znaãková kvalita.
SPEED CRUISER
50 EPI
24 EPI
SPEED CRUISER
CITIZEN
Puncture Protection
HS 321, Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
ETRTO
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
26”
40-559
26 x 1.50
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-6,0
580 g
50
90 kg
11130888
28”
30-622
28 x 1.20, 700 x 30C
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
4,0-6,5
440 g
50
80 kg
11148101
CITIZEN
Bar
HS 416, Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
20”
42-406
20 x 1.60
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
480 g
50
65 kg
11116426
26”
47-559
26 x 1.75
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
720 g
50
100 kg
11131426
28”
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
620 g
50
90 kg
11149484
42-622
28 x 1.60, 700 x 40C
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
710 g
50
100 kg
11150484
47-622
28 x 1.75, 700 x 45C
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
800 g
50
110 kg
11151484
DELTA CRUISER
24”
26”
28”
37-540
37-590
28-622
32-622
37-622
40-635
26 x 1 3/8, 650 x 35A
28 x 1.10, 700 x 28C
28 x 1.25, 700 x 32C
28 x 1.40, 700 x 35C
28 x 1 1/2
ROAD CRUISER
12”
16”
20”
22”
50-203
47-305
47-406
HS 392, Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
24 x 1 3/8
NEW
46
e
12 x 2.00
16 x 1.75
20 x 1.75
Puncture Protection
SBC
Whitewall
2,5-4,5
510 g
50
75 kg
11129062
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
510 g
50
75 kg
11128865
Puncture Protection
SBC
Black
2,5-4,5
565 g
50
80 kg
11140602
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
565 g
50
80 kg
11140803
Puncture Protection
SBC
Gumwall
2,5-4,5
565 g
50
80 kg
11140872
Puncture Protection
SBC
Whitewall
2,5-4,5
565 g
50
80 kg
11140162
Puncture Protection
SBC
Creme-Reflex
2,5-4,5
565 g
50
80 kg
11140712
Puncture Protection
SBC
Reflex
3,5-6,0
530 g
50
75 kg
11149393
Puncture Protection
SBC
Gumwall
3,5-6,0
530 g
50
75 kg
11149394
Puncture Protection
SBC
Whitewall
3,5-6,0
530 g
50
75 kg
11149395
Puncture Protection
SBC
Reflex
3,0-5,5
545 g
50
80 kg
11149493
Puncture Protection
SBC
Gumwall
3,0-5,5
545 g
50
80 kg
11149492
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
625 g
50
90 kg
11149892
Puncture Protection
SBC
Creme
2,5-4,5
625 g
50
90 kg
11149897
Puncture Protection
SBC
Creme-Reflex
2,5-4,5
625 g
50
90 kg
11149893
Puncture Protection
SBC
Lever-Reflex
2,5-4,5
625 g
50
90 kg
11149894
Puncture Protection
SBC
Brown-Reflex
2,5-4,5
625 g
50
90 kg
11149792
Puncture Protection
SBC
Black
2,5-4,5
740 g
50
100 kg
11158005
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
740 g
50
100 kg
11158006
Puncture Protection
SBC
Creme
2,5-4,5
740 g
50
100 kg
11158007
Puncture Protection
SBC
Creme-Reflex
2,5-4,5
740 g
50
100 kg
11158008
HS 377, Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
320 g
50
55 kg
11103377
Puncture Protection
SBC
White line
2,0-4,5
320 g
50
55 kg
11103378
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
395 g
50
65 kg
11106377
Puncture Protection
SBC
White line
2,0-4,5
395 g
50
65 kg
11106378
Puncture Protection
GRC
Grey
2,0-4,5
395 g
50
65 kg
11106380
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
545 g
50
75 kg
11116377
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
545 g
50
75 kg
11116378
Puncture Protection
SBC
White line
2,0-4,5
545 g
50
75 kg
11116381
Puncture Protection
SBC
Whitewall
2,0-4,5
545 g
50
75 kg
11116382
Puncture Protection
GRC
Grey
2,0-4,5
545 g
50
75 kg
11116383
47-457
22 x 1.75
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
610 g
50
80 kg
11120377
44-484
22 x 1 1/2
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
585 g
50
80 kg
11131603
NEW
DELTA CRUISER
ROAD CRUISER
26”
28”
TYRAGO
ETRTO
Size
!
47-507
24 x 1.75
Puncture Protection
SBC
Black
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
680 g
50
80 kg
11125378
Puncture Protection
SBC
Whitewall
2,0-4,5
680 g
50
80 kg
11125379
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
720 g
50
100 kg
11131601
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
720 g
50
100 kg
11131691
Puncture Protection
SBC
Gumwall
2,0-4,5
720 g
50
100 kg
11131671
Puncture Protection
SBC
Whitewall
2,0-4,5
720 g
50
100 kg
11131661
Puncture Protection
SBC
Black
3,0-5,5
550 g
50
80 kg
11148601
Puncture Protection
SBC
Gumwall
3,0-5,5
550 g
50
80 kg
11148671
Puncture Protection
SBC
Whitewall
3,0-5,5
550 g
50
80 kg
11148661
Puncture Protection
SBC
Black
2,5-4,5
625 g
50
90 kg
11149601
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
625 g
50
90 kg
11149691
Puncture Protection
SBC
Gumwall
2,5-4,5
625 g
50
90 kg
11149671
Puncture Protection
SBC
Whitewall
2,5-4,5
625 g
50
90 kg
11149661
Puncture Protection
SBC
Black
2,5-4,5
705 g
50
100 kg
11150204
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
705 g
50
100 kg
11150894
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
800 g
50
110 kg
11151601
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
800 g
50
110 kg
11151691
Puncture Protection
SBC
Gumwall
2,0-4,5
800 g
50
110 kg
11151671
Puncture Protection
SBC
Whitewall
2,0-4,5
800 g
50
110 kg
11151661
47-559
32-622
37-622
42-622
47-622
SILENTO
NEW
LAND CRUISER
HS 377, Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
ROAD CRUISER
24”
SILENTO
26 x 1.75
28 x 1.25, 700 x 32C
28 x 1.40, 700 x 35C
28 x 1.60, 700 x 40C
28 x 1.75
Bar
2,0-4,5
680 g
EPI
Load
Art.-No.
50
80 kg
11125377
HS 421, Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
26”
47-559
26 x 1.75
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
625 g
50
100 kg
11100183
28”
37-622
28 x 1.40
Puncture Protection
SBC
Reflex
3,0-5,0
560 g
50
90 kg
11100038
42-622
28 x 1.60
Puncture Protection
SBC
Reflex
3,0-5,0
620 g
50
100 kg
11100026
47-622
28 x 1.75
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
695 g
50
110 kg
11100241
LANDCRUISER
24”
47-507
50-507
26”
47-559
50-559
28”
37-622
42-622
47-622
TYRAGO
28”
HS 307, Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
24 x 1.75
24 x 1.90/2.00
26 x 1.75
26 x 1.90/2.00
28 x 1 3/8, 700 x 35C
28 x 1.60, 700 x 40C
28 x 1.75
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
690 g
50
90 kg
11125999
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
690 g
50
90 kg
11125899
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
790 g
50
95 kg
11126066
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
790 g
50
95 kg
11126866
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
760 g
50
100 kg
11131999
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
760 g
50
100 kg
11131899
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
900 g
50
105 kg
11132099
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
900 g
50
105 kg
11132899
Puncture Protection
SBC
Black
2,5-4,5
615 g
50
90 kg
11149066
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
615 g
50
90 kg
11149866
Puncture Protection
SBC
Gumwall
2,5-4,5
615 g
50
90 kg
11149074
Puncture Protection
SBC
Black
2,5-4,5
695 g
50
100 kg
11150066
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
695 g
50
100 kg
11150866
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
860 g
50
110 kg
11151066
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
860 g
50
110 kg
11151966
HS 405, Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
620 g
50
90 kg
11149405
42-622
28 x 1.60, 700 x 40C
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
710 g
50
100 kg
11150407
47
in
L
e
v
i
t
c
A
e
Active.
té v linii
s
Speciali
Lehk˘ a ekonomick˘. Crossov˘ plá‰È
s vzorkem semi-slick
pro lehké odvalování
a jistotu v zatáãkách.
Pro dûtsk˘ koãárek. S extra bezpeãnou ochranou.PunctureGuard
vychází z principu SmartGuard u
Marathonu Plus. Kid má ochranu
trochu zredukovanou,není tak
pruÏná a silná (cca 3mm).Specielní
smûs na bûhounu BlacknRoll
nenechává Ïádné ãerné stopy na
podlaze.
KID PLUS
HS 413, Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
KID PLUS
12”
CX COMP
ETRTO
Size
!
47-203
12 x 1.75
PunctureGuard
CX COMP
Load
Art.-No.
Black
2,0-4,5
Bar
350 g
50
55 kg
11102413
HS 369, Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
NEW 26”
47-406
20 x 1.75
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
425 g
50
75 kg
11100125
NEW
47-507
24 x 1.75
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
525 g
50
80 kg
11100126
50-559
26 x 2.00
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,5
620 g
50
105 kg
11139369
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
550 g
50
105 kg
11139979
28”
30-622
28 x 1.20, 700 x 30C
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
3,0-5,5
430 g
50
80 kg
11148969
35-622
28 x 1.35, 700 x 35C
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,5-4,5
480 g
50
90 kg
11149369
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
480 g
50
90 kg
11149979
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,5-4,5
550 g
50
100 kg
11150369
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
620 g
50
100 kg
11150368
40-622
HS 110
28 x 1.50, 700 x 40C
Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
20”
37-438
20 x 1 3/8
SBC
Reflex
2,5-4,0
410 g
50
60 kg
11119007
22”
37-489
22 x 1 3/8
SBC
Whitewall
2,5-4,0
460 g
50
65 kg
11122060
GRC
Grey
2,5-4,0
460 g
50
65 kg
10276620
SBC
Black
2,5-3,8
575 g
50
80 kg
11142000
SBC
Gumwall
2,5-4,0
370 g
50
55 kg
11110571
GRC
Grey
2,5-4,5
495 g
50
75 kg
10281620
Puncture Protection
HS 113
27”
40-609
HS 116
18”
37-390
HS 127
24”
37-540
HS 140
Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
27 x 1 1/2
Puncture Protection
Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
18 x 1 3/8, 450 x 35A
Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
24 x 1 3/8
Puncture Protection
Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
12”
47-203
12 1/2 x 1.75
SBC
White line
2,0-3,0
285 g
50
45 kg
11102050
14”
37-288
14 x 1 3/8, 350 x 35A
SBC
White line
2,0-3,0
365 g
50
40 kg
11104050
HS 158
12”
62-203
HS 159
Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
12 1/2 x 2 1/4
Reinforced
GRC
Grey
1,5-2,5
650 g
50
10213622
Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
18” 47-355
18 x 1.75
20” 54-428
20 x 2.00
Puncture Protection
26” 37-584
26 x 1 3/8, 650 STD
Reinforced
23S
Black
2,5-4,5
580 g
50
75 kg
11136103
Puncture Protection
SBC
Gumwall
2,5-4,5
580 g
50
75 kg
11136073
44-584
27” 28/32-630
48
EPI
Black‘n Roll
SBC
White line
2,5-3,0
450 g
50
65 kg
11110053
SBC
Black
2,0-3,0
610 g
50
85 kg
11119100
Puncture Protection
SBC
Whitewall
2,5-4,5
580 g
50
75 kg
11136063
26 x 1 5/8, 650 1/2B
Puncture Protection
SBC
Gumwall
2,5-4,5
645 g
50
95 kg
11138073
27 x 1 1/4
Puncture Protection
SBC
Gumwall
3,5-6,0
550 g
50
70 kg
11157073
Puncture Protection
SBC
Whitewall
3,5-6,0
550 g
50
70 kg
11157063
Specialista pro elektrokola.Spolehlivá
ochrana KevlarGuard.Bok LiteSkin a
smûs Energizer sniÏují váhu a valiv˘
odpor.To ‰etfií omezenou kapacitu baterie.
Energizer nosí oznaãení ECE75 a je
tím urãen pro rychlej‰í elektrokola nad
25 km/h.
4
Protection-Level
ENERGIZER
CITY JET
RETURNER
Klasické profily. Stále oblíbené.
HS 403, Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
ENERGIZER
ETRTO
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
26”
47-559
26 x 1.75
Kevlar®Guard
Energizer
Reflex
3,0-5,0
690 g
50
95 kg
11131403
28”
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
Kevlar®Guard
Energizer
Reflex
3,5-6,0
620 g
50
85 kg
11149403
40-622
28 x 1.50, 700 x 38C
Kevlar®Guard
Energizer
Reflex
3,5-6,0
650 g
50
95 kg
11150280
Bar
HS 257, Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
CITY JET
12”
54-203
12 x 1.95
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
360 g
50
70 kg
11103257
26”
40-559
26 x 1.50
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
3,0-4,5
600 g
50
85 kg
11130257
Puncture Protection
SBC
Skin
3,0-4,5
600 g
50
85 kg
11128082
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
890 g
50
120 kg
11133895
Puncture Protection
SBC
Whitewall
2,0-4,5
890 g
50
120 kg
11133865
HS 361 Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
RETURNER
26”
57-559
HS 166
22” 37-490
HS 180
26” 28/32-590
25-622
HS 228
26 x 2.125
Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
22 x 1 3/8, 500 x 35A
SBC
Gumwall
2,5-4,0
450 g
50
65 kg
11123070
26 x 1 1/8, 1 1/4 650 x 28/32A Puncture Protection
SBC
Gumwall
3,5-6,0
500 g
50
65 kg
11139170
700 x 25C
Puncture Protection
SBC
Gumwall
4,0-6,0
440 g
50
65 kg
11146079
Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
22” 25-489
22 x 1.00
Puncture Protection
GRC
Grey
6,0-7,5
270 g
50
24” 37-540
24 x 1 3/8
Puncture Protection
GRC
Grey
2,5-5,0
445 g
50
75 kg
10282691
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-3,0
845 g
50
110 kg
11138015
HS 315
26” 54-584
10275671
Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
26 x 1/2 x 2
Klasici v tradiãních velikostech.
HS 110
HS 113
HS 116
HS 127
HS 140
HS 158
HS 159
HS 166
HS 180
HS 228
HS 315
49
2VPQiFWLOHWÛPODGtN]/DV9HJDV
XG€OiVDOWRY]DGDWRQDYR]tNX
2EGLYXMHPHWDNRYÛYÛNRQNWHUÛSRVRX
YiKUDQLFHSÀHVWDYLWHOQpKR3URWRMVPH
SURQ€MY\YLQXOLSOiÆË$LUERUQ
ham
g
n
i
r
e
h
Fot
6
Protection-Level
AIRBORNE
MARATHON PLUS
Nová lehkost na vozíku. S 30 mm je Airborn ‰ir‰í a pohodlnûj‰í
neÏ normální plá‰È pro vozíky.tento pfiidan˘ komfort je pfiíjemn˘
nejen pfii backflipu.Váha a mal˘ valiv˘ odpor dodají rychlost
pro odraz anebo pohyb v‰eobecnû.Pfies své sportovní ambice
je Airborn fit i pro v‰ední den.Poprvé nasazujeme u plá‰tû pro
vozíky HD-Speed-Guard.jedineãn˘ ochrann˘ pás nabízí excelentní ochranu proti defektu.
Defekty patfií vãerej‰ku. Neproraziteln˘ plá‰È pro vozíãky
Kombinuje komfort a odvalování lehk˘ch plá‰ÈÛ s bezpeãím
pln˘ch plá‰ÈÛ.âerná verze vydrÏí o poznání déle neÏ dosavadní
‰edé smûsi a jedineãná smûs Black n roll nezanechává Ïádné
stopy na podlaze.
AIRBORNE
HS 408, Evolution Line, 6NOiGDFtSOiÆË
ETRTO
Size
!
EPI
Art.-No.
NEW 24”
30-540
24 x 1.20
HD Speed Guard
Black'n Roll
Black
4,0-6,5
400 g
67
11640408
26”
30-559
26 x 1.20
HD Speed Guard
Black'n Roll
Black
4,0-6,5
420 g
67
11641408
10275448
MARATHON PLUS
Bar
HS 348, Evolution Line, 'UiWRYÛSOiÆË
22”
25-489
22 x 1.00
SmartGuard
Black'n Roll
Reflex
6,0-10,0
470 g
67
24”
25-540
24 x 1.00
SmartGuard
Black'n Roll
Black
6,0-10,0
500 g
67
10282248
SmartGuard
Black'n Roll
Reflex
6,0-10,0
500 g
67
10282448
26”
25-559
25-590
26 x 1.00
26 x 1.00
SmartGuard
Black'n Roll
Black
6,0-10,0
520 g
67
10231248
SmartGuard
Black‘n Roll
Reflex
6,0-10,0
520 g
67
10231448
SmartGuard
Black'n Roll
Black
6,0-10,0
570 g
67
10284248
SmartGuard
Black‘n Roll
Reflex
6,0-10,0
570 g
67
10284448
Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
24”
26”
25-540
24 x 1.00
SmartGuard
GRC
Grey
6,0-10,0
500 g
67
10282548
37-540
24 x 1 3/8
SmartGuard
GRC
Grey
3,5-6,0
780 g
67
10281348
25-559
26 x 1.00
SmartGuard
GRC
Grey
6,0-10,0
520 g
67
10231348
25-590
26 x 1.00
SmartGuard
GRC
Grey
6,0-10,0
570 g
67
10284348
Schwalbe je jedin˘ v˘robce,kter˘ vyvinul plá‰tû specielnû pro vozíãkáfie.Na‰e fie‰ení:
50
2Grip. Plá‰tû ‰etrné k rukám.Boãní strana je úplnû
hladká.Plá‰tû klouÏou mûkce okolo ruky.Je to standard
u v‰ech Schwalbe plá‰ÈÛ,kter˘ je patentován.
Black’n Roll. Vozíky s ãern˘mi plá‰ti?Schwalbe to umoÏÀuje.Vyvinuli
jsme specielní smûs Black n roll.Nezanechává Ïádné stopy na podlaze
interiéru.K tomu je robustnûj‰í a déle vydrÏí.
Neproraziteln˘ Plá‰tû s ochranou Smart
Guard.Kombinují komfort a odvalování
lehk˘ch plá‰ÈÛ s bezpeãím pln˘ch plá‰ÈÛ.
‰ÈÛ
‰È
ÈÈÛ
Û.
Pfiíjemnou jízdu pfies stfiepy!
Reflex Plá‰tû pro vozíãkáfie s reflexním pruhem.
Ten se rozsvítí pfii nasvícení reflektorem.Se
svítícími kruhy ve velikosti kola budete bezpeãni
i v nejtmavûj‰í noci.
r
i
a
h
c
l
Whee
Nበzákladní model s top
vybavením. Úãinná ochrana
proti defektu,ruse ‰etfiící 2Grip
a opticky atraktivní dvojbarevná
smûs.Zvlá‰tností je robustní smûs
Black n roll na stfiedu bûhounu.
Univerzál se zábûrem a komfortem.
S ochranou Puncture Protection a
bokem 2Grip.
RIGHTRUN
První skládací
plá‰È pro vozíky
na svûtû. Extrémnû
lehk˘:180g.S ochranou
RaceGuard.Vhodn˘ pro
handbiky,sálové sporty
i kaÏdodenní pouÏití.
Je velice skladn˘ a jako
náhradní olo vÏdy po ruce
DOWNTOWN
Specialista na sálové
sporty.V˘teãnû se odvaluje.
Stfied je asymetrick˘,pfiesnû
pro potfieby podeknut˘ch kol
sálov˘ch vozíãkÛ.
SPEEDRUN
RIGHTRUN
SPEEDAIR
HS 387, Active Line, 'UiWRYÛSOiÆË
ETRTO
Size
!
EPI
Art.-No.
20”
25-451
20 x 1.00
LiteSkin
Black'n Roll
Grey Stripes
6,0-10,0
230 g
67
10273328
LiteSkin
Black‘n Roll
Blue Stripes
6,0-10,0
230 g
67
10273327
22”
25-489
22 x 1.00
Puncture Protection
Black'n Roll
Grey Stripes
6,0-10,0
335 g
50
10275387
LiteSkin
Black'n Roll
Grey Stripes
6,0-10,0
240 g
67
10275386
LiteSkin
Black'n Roll
Blue Stripes
6,0-10,0
240 g
67
10275388
LiteSkin
Black'n Roll
Red Stripes
6,0-10,0
240 g
67
10275389
24”
26”
Bar
25-501
22 x 1.00 B.S
Puncture Protection
Black'n Roll
Grey Stripes
6,0-10,0
345 g
50
10277387
25-540
24 x 1.00
Puncture Protection
Black'n Roll
Grey Stripes
6,0-10,0
370 g
50
10282387
Puncture Protection
Black'n Roll
Blue Stripes
6,0-10,0
370 g
50
10282388
Puncture Protection
Black'n Roll
Red Stripes
6,0-10,0
370 g
50
10282389
Puncture Protection
Black'n Roll
Yellow Stripes
6,0-10,0
370 g
50
10282390
LiteSkin
Black'n Roll
Grey Stripes
6,0-10,0
280 g
67
10282386
23-559
26 x 7/8
Puncture Protection
Black'n Roll
Grey Stripes
6,0-10,0
370 g
50
10283387
25-590
26 x 1.00
LiteSkin
Black'n Roll
Grey Stripes
6,0-10,0
290 g
67
10285387
Black‘n Roll
Grey Stripes
6,0-10,0
500 g
67
10282397
RIGHTRUN PLUS, Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
24”
25-540
24 x 1.00
HS 342, Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
DOWNTOWN
24”
SmartGuard
25-540
24 x 1.00
Puncture Protection
GRC
Grey
6,0-10,0
420 g
67
10282645
37-540
24 x 1 3/8
Puncture Protection
GRC
Grey
3,5-5,0
520 g
50
10281642
SPEEDRUN
HS 390, Performance Line, 6NOiGDFtSOiÆË
24”
23-540
24 x 7/8
RaceGuard
Black'n Roll
Silver Stripes
6,0-10,0
180 g
67
11630005
26”
23-559
26 x 7/8
RaceGuard
Black'n Roll
Silver Stripes
6,0-10,0
190 g
67
10630010
SPEEDAIR
HS 343, Performance Line, 'UiWRYÛSOiÆË
24”
20-540
24 x 3/4
Silica
White Stripes
6,0-10,0
290 g
67
10281353
26”
20-559
26 x 3/4
Silica
White Stripes
6,0-10,0
305 g
67
10231353
20-590
26 x 3/4
Silica
White Stripes
6,0-10,0
320 g
67
10285353
23-622
700 x 23C
Silica
White Stripes
6,0-10,0
340 g
67
10290353
51
Du‰e
AV
DV
RV
Auto,
Moto
Fahrrad,
Woods,
Hollands
Italian,
Regina
40 mm
No.
12”
14”
16”
18”
Size
47-203
54-203
62-203
12 1/ 2 x 1.75
12 x 2.10
1
1
12 / 2 x 2 / 4
80 g
2A
47-254
50-254
54-254
57-254
60-254
14
14
14
14
14
x
x
x
x
x
1.75
2.00
2.10
2.25
2.35
80 g
2
37-288
44-288
32-298
37-298
40-305
14
14
14
14
16
x
x
x
x
x
1 3/8
5
1 /8
1
1 /4
3
1 /8
1.50
3
47-305
50-305
54-305
57-305
62-305
16
16
16
16
16
x
x
x
x
x
1.75
2.00
2.10
2.125
2.50
4
37-340
28-349
37-349
28-355
35-355
16
16
16
18
18
x
x
x
x
x
1 /8
1
1 /8
1 3/8
1 1/8
1.35
5
40-355
47-355
32-369
37-390
37-400
18
18
17
18
18
x
x
x
x
x
1.50
1.75
1
1 /4
1 3/8
3
1 /8
47-355
50-355
54-355
57-355
60-355
18
18
18
18
18
x
x
x
x
x
1.75
2.00
2.10
2.25
2.35
95 g
28-406
32-406
35-406
37-406
40-406
20
20
20
20
20
x
x
x
x
x
1 1/8
1
1 /4
1.35
3
1 /8
1.50
95 g
40-406
47-406
50-406
54-406
57-406
60-406
62-406
54-428
20
20
20
20
20
20
20
20
x
x
x
x
x
x
x
x
1.50
1.75
2.00
2.10
2.125
2.35
2.50
2.00
145 g
37-438
28-440
37-440
28-451
37-451
3
20 x 1 /8
1
20 x 1 /8
20 x 1 3/8
7B
25-451
20 x 1.00
8
44-484
37-489
28-490
37-490
37-501
22 x 1 1/2
3
22 x 1 /8 NL
8A
25-489
28-489
25-501
28-501
22
22
22
22
x
x
x
x
1.00
1
1 /8
1.00 B.S.
1
1 /8 B.S.
8B
40-457
47-457
50-457
54-457
22
22
22
22
x
x
x
x
1.50
1.75
2.00
1.10
1
5A
20”
!
ETRTO
6
7
7A
3
45°
32 mm
AV
40 mm
DV
AV
1
AV 1
10405310
10405310
40 mm
SV
Sclaverand,
Presta,
French
40 mm
RV
SV
DV
1
RV
1
SV
1
10405311
10405312
10405313
AV
2
DV
2
RV
2
SV
2
10407310
10407311
10407312
10407313
AV
3
DV
3
RV
3
SV
3
10409310
10409311
10409312
10409313
AV
4
DV
4
SV
4
10410310
10410311
10410313
AV
5
DV
5
SV
5
10412310
10412311
10412313
45°
AV
2A
10407510
350 x 35A
350 x 42A
350 x 32A
85 g
115 g
400 x 35A
85 g
95 g
450 x 35A
SV
5A
10412513
AV
6
SV
6
10413310
10413313
AV
7
DV
7
RV
7
SV
7
10415310
10415611
10415312
10415313
105 g
500 x 28A
500 x 35A
AV
7A
DV
7A
SV
7A
10416310
10416311
10416313
85 g
AV
7B
10416290
22”
NEW
52
3
22 x 1 /8
3
22 x 1 /8
120 g
550 x 28A
550 x 35A
80 g
AV
8
DV
8
RV
8
SV
8
10417310
10417311
10417312
10417313
AV
8A
SV
8A
10417240
140 g
10517213
DV
8
10400011
SCHWALBE DU·E
Du‰e není du‰í hned.
Stabilní tûsnost.Schwalbe du‰e udrÏí vzduch zfietelnû déle.Kromû kvality pfiímûsí je pro
kvalitu du‰e rozhodující ãistota smûsi.Du‰e jsou pfied vulkanizací vloÏeny do formy a
napumpovány.Jen takov˘ postup zaruãí stejnomûrnou sílu stûn a tûsnost du‰e.
Spolehlivost. Konsekventní kontrola pfiiná‰ející funkãní jistotu.V‰echny du‰e jsou
napumpovány a skladovány 24 hodin pro otestování tûsnosti.
Skupinov˘ systém. Díky vysoké elasticitû pokr˘vá jedna du‰e více rozmûrÛ.
Du‰e Nr. 17 funguje stejnû dobfie v plá‰ti 28mm jako v plá‰ti 47mm.
Jen extrémnû hodnotná a spolehlivá du‰e splÀuje tato kritéria.
Schwalbe du‰e je jediná cyklistická du‰e s oznaãením kvality VSF-All ride. VSF je svaz
nûmeck˘ch cyklistick˘ch obchodníkÛ orientovan˘ch na kvalitu.
DRÎÍ VZDUCH DÉLE
Ve srovnávacím testu byly du‰e z produkce 2007( mezi nimi znaãkové v˘robky i no name du‰e.V˘sledek byl jednoznaãn˘
V prÛmûru ztratily ostatní du‰e za 30dní takfika dvojnásobek tlaku vzduchu neÏ du‰e Schwalbe.
MoÏné pfiíãiny: men‰í podíl butylu,hor‰í kvalita butylu.Zde schwalbe nûdûlá kompromisy,pfies rostoucí ceny butylu na svûtovém trhu.
5 bar
4,75 bar
Znaãka A
Znaãka B
Znaãka C
Znaãka D
SCHWALBE
-1,95
-1,70
-1,46
-1,30
-0,80
4,5 bar
4,25 bar
4,20
4 bar
3,75 bar
3,70
3,5 bar
3,54
3,25 bar
3 bar
3,30
RÛzné du‰e na
stejném ráfku se
stejn˘m plá‰tûm.
Velikost plá‰tû
47–622.Start na
tlaku 5 bar.Ztráta
po 30 dnech.
3,05
53
Du‰e
AV
DV
RV
Auto,
Moto
Fahrrad,
Woods,
Hollands
Italian,
Regina
40 mm
24”
Size
47-507
28-540
37-540
28-541
37-541
24 x 1.75
1
24 x 1 /8
24 x 1 3/8
20-540
25-540
28-540
25-541
28-541
24 x 3/4
24 x 1.00
24 x 1 1/8
600 x 25A
600 x 28A
95 g
18-520
20-520
22-520
23-520
25-520
28-520
24
24
24
24
24
24
x
x
x
x
x
x
3
/4
3
/4
7
/8
7
/8
1.00
1.10
90 g
40-507
47-507
50-507
54-507
57-507
62-507
57-520
24
24
24
24
24
24
25
x
x
x
x
x
x
x
1.50
1.75
2.00
2.10
2.25
2.50
2.25
165 g
11A
20-559
25-559
20-571
23-571
26 x 3/4
26 x 1.00
650 x 20C
650 x 23C
12
47-559
47-571
37-584
44-584
32-590
37-590
44-590
32-597
26
26
26
26
26
26
26
26
x
x
x
x
x
x
x
x
1.75
3
1 /8
1
3
1 /2 x 1 /8
1
5
1 /2 x 1 /8
1
1 /4
3
1 /8
5
1 /8
1
1 /4
25-559
28-559
32-559
35-559
37-559
40-559
26
26
26
26
26
26
x
x
x
x
x
x
1.00
1.10
1
1 /4
1.35
1.40
1.50
12B
20-590
25-590
3
26 x /4
26 x 1.00
13
40-559
47-559
50-559
54-559
57-559
60-559
62-559
26
26
26
26
26
26
26
x
x
x
x
x
x
x
1.50
1.75
2.00
2.10
2.25
2.35
2.50
18-622
20-622
22-622
23-622
25-622
28-622
22-630
25-630
28
28
28
28
28
28
27
27
x
x
x
x
x
x
x
x
3
/4
/4
/8
7
/8
1.00
1.10
7
/8
1.00
700
700
700
700
700
700
28-622
30-622
32-622
28-630
32-630
28
28
28
27
27
x
x
x
x
x
5
1
1 /8 x 1 /8
1.20
5
1
1 /8 x 1 /4
1
1 /4, Fifty
1
1 /4
700 x 28C
700 x 30C
700 x 32C
40-609
28-622
30-622
32-622
37-622
40-622
42-622
47-622
32-630
40-635
27
28
28
28
28
28
28
28
27
28
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1 /2
5
1
1 /8 x 1 /8
1.20
5
1
1 /8 x 1 /4
5
3
1 /8 x 1 /8
1.50
1.60
1.75
1
1 /4
1
1 /2
54-584
40-622
42-622
47-622
50-622
60-622
40-635
26
28
28
28
28
28
28
x
x
x
x
x
x
x
1
1 /2 x 2
1.50
1.60
1.75
2.00
2.35
1
1 /2
9
9A
9C
10
26”
12A
28”
!
ETRTO
15
16
17
19
7
40 mm
DV
40 mm
40 mm
RV
54
14A
40-559
47-559
50-559
54-559
26
26
26
26
AV
9
DV
9
RV
9
SV
9
10419310
10419311
10419312
10419313
AV
9A
SV
9A
10419240
10419213
SV
9C
10418343
AV
10
DV
10
RV
10
SV
10
10421310
10421611
10421312
10421313
AV
11A
SV
11A
10422240
10422213
140 g
650
650
650
650
650
650
x
x
x
x
x
x
45C
35B
42B
32A
35A
42A
AV
12
DV
12
RV
12
SV
12
10423340
10423611
WP
10923311
10423342
10423343
AV
12A
RV
12A
SV
12A
10432340
10432342
10432343
120 g
650 x 20A
650 x 25A
90 g
AV
12B
SV
12B
10423290
10423213
190 g
x
x
x
x
x
x
18C
20C
22C
23C
25C
28C
AV
13
DV
13
RV
13
10425340
WP
10925440
10425311
WP
10925311
10425342
AV
15
DV
15
RV
15
10427340
10427611
10427342
SV
13
x
x
x
x
x
x
x
1.50
1.75
2.00
2.10
13
10425343 10425363
WP
10925443
SV
15
700 x 38B
DV
16
RV
16
10431311
10431312
AV
17
DV
17
RV
17
10429340
10429311
10429342
WP
10929440
WP
10929311
WP
10929443
AV
19
DV
19
SV
19
10430340
10430311
WP
10930311
10430343
SV
16
700 x 38B
95 g
SV
extralong
16
10431343 10431363
SV
17
SV
extralong
17
10429343 10429363
220 g
700 x 38C
700 x 40C
700 x 45C
15
WP
WP
10927443 10927063
115 g
28C
30C
32C
35C
38C
40C
45C
SV
extralong
10427343 10427363
150 g
700
700
700
700
700
700
700
SV
extralong
105 g
WP
10927611
1
x
x
x
x
80 mm
SV
XXLIGHT
26”
60 mm
130 g
600 x 28A
600 x 37A
3
32 mm
AV
Sclaverand,
Presta,
French
AV
14A
SV
14A
10424740
10424743
WP: montáÏní balení (5é du‰í v kartonu)
No.
SV
EXTRALIGHT
XXLIGHT
DOWNHILL
Stejná spolehlivost.
Redukovaná váha.JiÏ
mnoho let osvûdãené.
KdyÏ záleÏí na
kaÏdém gramu.
Extrémnû robustní. Pro zvlá‰È
tvrdé nasazení ve sjezdu.
Zesílená patka zabraÀuje
obávanému vytrÏení ventilku.
!
Chce‰ velk˘ objem pfii nízké váze?Pak
sáhni po freeridové du‰i 13F,
EXTRALIGHT
20”
24”
26”
ETRTO
Size
28-406
32-406
35-406
37-406
40-406
20
20
20
20
20
x
x
x
x
x
1 /8
1
1 /4
1.35
3
1 /8
1.50
65 g
7C
40-406
47-406
50-406
54-406
57-406
60-406
20
20
20
20
20
20
x
x
x
x
x
x
1.50
1.75
2.00
2.10
2.125
2.35
95 g
20-540
25-540
28-540
25-541
28-541
24 x 3/4
24 x 1.00
24 x 1 1/8
600 x 25A
600 x 28A
65 g
20-559
25-559
20-571
23-571
26
26
26
26
x
x
x
x
3
60 g
40-559
47-559
50-559
54-559
57-559
60-559
26
26
26
26
26
26
x
x
x
x
x
x
1.50
1.75
2.00
2.10
2.25
2.35
130 g
54-559
57-559
60-559
62-559
65-559
70-559
75-559
26
26
26
26
26
26
26
x
x
x
x
x
x
x
2.10
2.25
2.35
2.50
2.60
2.75
3.00
185 g
28-622
30-622
32-622
37-622
40-622
42-622
44-622
28
28
28
28
28
28
28
x
x
x
x
x
x
x
5
1
1 /8 x 1 /8
1.20
5
1
1 /8 x 1 /4
5
3
1 /8 x 1 /8
1.50
1.60
1.625
700
700
700
700
700
700
700
28C
30C
32C
35C
38C
40C
42C
105 g
19A
40-622
42-622
47-622
50-622
60-622
28
28
28
28
28
x
x
x
x
x
1.50
1.60
1.75
2.00
2.35
700 x 38C
700 x 40C
700 x 45C
140 g
28
28
28
28
28
27
27
x
x
x
x
x
x
x
3
20
18-622
20-622
22-622
23-622
25-622
22-630
25-630
700
700
700
700
700
54-406
57-406
60-406
62-406
65-406
70-406
75-406
20
20
20
20
20
20
20
x
x
x
x
x
x
x
2.10
2.25
2.35
2.50
2.60
2.75
3.00
200 g
54-507
57-507
60-507
62-507
65-507
70-507
75-507
24
24
24
24
24
24
24
x
x
x
x
x
x
x
2.10
2.25
2.35
2.50
2.60
2.75
3.00
260 g
54-559
57-559
60-559
62-559
65-559
70-559
75-559
26
26
26
26
26
26
26
x
x
x
x
x
x
x
2.10
2.25
2.35
2.50
2.60
2.75
3.00
290 g
9B
11
14
13F
E
FREERID
28”
!
No.
6A
18
AV
1
/4
1.00
/4
7
/8
3
/4
3
/4
7
/8
7
/8
1.00
7
/8
1.00
DV
RV
SV
SV
6A
10414393
AV
7C
SV
7C
10415710
10415713
SV
9B
10519293
650 x 20C
650 x 23C
AV
11
10422310
AV
14
SV
11
SV
extralong
11
10422313 10422363
SV
14
SV
extralong
14
10424340
x
x
x
x
x
x
x
10424343 10424363
AV
13F
SV
13F
10425790
10425793
SV
18
10428343
SV
19A
10430943
x
x
x
x
x
18C
20C
22C
23C
25C
65 g
SV
20
SV
SV
extralong
XXlong
20
20
10426343 10426363
10426383
DOWNHILL
20”
24”
26”
7D
10D
13D
AV
7D
10415740
AV
10D
10420740
AV
13D
10425740
55
Montag
e
'2&%/8(
Tekuté lepení. PÛsobí rychle a spolehlivû.Doc Blue zaceluje díry v
du‰ích,galuskách ãi bezdu‰ov˘ch plá‰tích.Pro opravy Nebo prevenci proti defektÛm.Tekutá lepení jsou na trhu jiÏ dlouho,ale aÏ dosud s nepfiesvûdãiv˘m úãinkem.
Doc Blue kombinuje rÛzné principy a pracuje v˘raznû spolehlivûji.Pro bezdu‰ové
systémy a galusky je tady koneãnû jednoduché a efektivní fie‰ení opravy.
Dávkování: cca 50 ml na plá‰È.Pro silniãní plá‰tû staãí 25 ml.Jako prevence je Doc
Blue úãinn˘ 3 mûsíce.Vpichy se bûhem jízdy automaticky zacelí.
100-ml-Láhev, Art.-Nr. 3705
!
Není urãen pro zalepení hrub˘ch po‰kození jako napfi.profiíznutí nebo praskl˘ch du‰í.
EASY FIT
Specielní montáÏní tekutina pro plá‰tû. Díky praktické houbiãce lze tekutinu bez za‰pinûní
nanést na patku plá‰tû. Po napumpování sklouzne plá‰È do správné polohy v ráfku. Kapalina
zcela vytûká po 10 minutách.
Nádoba s houbiãkou, 50 ml, Art.-Nr. 3700
Láhev na doplnûní, 1000 ml, Art.-Nr. 3701
AIRMAX PRO
Digitální mûfiiã tlaku je velmi pfiesn˘. Mûfií tlak do 11 bar a je urãen pro galuskové a autoventilky.Mûfií i klasické ventilky ale pouze se Schwalbe vloÏkou
!
Kontrolujte tlak nejménû jednou za mûsíc manometrem.Roz‰ífiená kontrola tlaku pouh˘m stiskem prstÛ
je velmi nespolehlivá.JiÏ pfii poloviãním doporuãeném tlaku jsou plá‰tû pfietûÏovány.V˘sledkem tohoto
roz‰ífieného ne‰varu je neúmûrnû zv˘‰en˘ valiv˘ odpor a pfiedãasné ojetí plá‰tû.
Montpáky
V˘mûna plá‰tû – hraãka! Specielní tvar montpáky zabraÀuje po‰kození du‰e pfii v˘mûnû. Pfii
demontáÏi se montpáka zaklesne do drátu a máte obû ruce volné. Montpáky jsou vyrobeny
z témûfi nezlomitelné hmoty. Jednotlivé páky lze spojit dohromady.
3er-Set, Art.-Nr. 1388
56
Modrá barva je znaãka firmy ParkTool pro cyklistické náfiadí a je pouÏívána v licenci.
Art.-Nr. 6010
RÁFKOVÁ PÁSKA HIGH PRESSURE
Tfietí dÛleÏit˘ faktor bezpeãnosti vedle du‰e a plá‰tû je ráfková páska. Chrání totiÏ du‰i pfied
po‰kozením dráty, otfiepy z ráfku a zakr˘vá otvory pro dráty.
ETRTO
Max bar/psi
Art.-No.
16”
22-305
7/100
870060
18”
18-355
10/145
20”
22-406
24”
20-507
26”
ETRTO
Max bar/psi Art.-No.
25-559
7/100
870105
870061
32-559
7/100
870106
7/100
870062
16-571
10/145
870090
7/100
870080
18-559/571
10/145
870200
22-507
7/100
870082
32-507
7/100
16-540
14-559
26”
28”
14-622
7/100
870310
870084
16-622
10/145
870300
10/145
870086
18-622
10/145
870330
7/100
870094
20-622
7/100
870350
20-559
7/100
870100
22-622
7/100
870352
22-559
7/100
870102
25-622
7/100
870355
Verpackt im 2er-Set
26”
28”
14-559
7/100
874094
16-622
10/145
874300
20-559
7/100
874100
18-622
10/145
874330
22-559
7/100
874102
20-622
7/100
874350
14-622
7/100
874310
22-622
7/100
874352
28”
SAMOLEPÍCÍ PÁSKA textilní
Sada 2 kusy s
otvorem pro
ventilek.
Tkanina z kvalitního polyamidu je velmi lehká a pfiitom odolná.
Specielní lepidlo zabraÀuje posunutí pfii velké zátûÏi a vysok˘ch
teplotách
SIZE
Max bar/psi
Art-Nr.
25 m x 15 mm
10/145
880018
25 m x 18 mm
10/145
880017
2 m x 15 mm
10/145
880016
2 m x 18 mm
10/145
880015
25m role pro dílnu.
SAMOLEPÍCÍ PÁSKA – 50 m role
Praktické pro dílnu. Nadále v nabídce je páska
v 50 m roli.
SIZE
Max bar/psi
Art-Nr.
19 mm
10/145
880001
15 mm
10/145
880002
!
Upozornûní pro v‰echny samolepící pásky:
pro silniãní ráfky (13C, 14C) pouÏívat ‰ífiku 18 nebo 19mm!
57
y
pfiedí
tojí v po
efektu s
d
ti
kola.
o
ro
tr
p
k
ochrana
ití na ele
eledev‰ím
ro pouÏ
p
ro
fie
p
é
l
.P
n
y
d
tû
b
o
‰
h
lá
ve
zvlá‰È v
ky na p
lini Acti
u
ro
o
.V
á
js
n
m
n
é
re
o
ti
velk
dpo
a Evolu
liv˘m o
kladou
da Plus
k˘m va
trokola
veÀ níz
elová fia
rní elek
d
e
ro
o
d
á
o
z
m
M
a
a
.
n
ou
Ready
Maratho
í ochran
E-Bike
le.Nov˘
ynikajíc
otfiebite
livostí,v
p
n
s
a
v
u
tr
jm
u
zá
ysoko
izer.
ãí vás v
ut Energ
Pfiesvûd
û vyvin
lá‰ením
ln
ie
c
e
p
bo proh
s
u.
-R75 ne
ktrokola
E
em web
C
E
n
u
ko
ete a‰
se znaã
‰tû najd
lá
tû
p
‰
í
lá
tn
p
ta
é
í pro os
ou nutn
otvrzen
km/h) js
E-R75,p
(do 45
C
la
E
o
jí
k
a
o
m
ktr
arathon
hlá ele
nov˘ M
Pro ryc
rgizer a
e
n
.E
e
c
v˘rob
58
efektu
d
i
t
o
r
p
a
Ochran
o
f
n
I
h
c
Te
6
Level
5
Level
SmartGuard
SmartGuard. Nejúãinnûj‰í ochrann˘ pás pro plá‰tû jízdních kol.Je totiÏ
neproraziteln˘. Masivní, 5mm silná vrstva elastického kauãuku trvale
chrání. Rozhodující v˘hodou je to, Ïe pfiejeté ostré pfiedmûty neproniknou
vrstvou SmartGuard. Neproraziteln˘
unplattbar ®
High Density
High Density.Technologie High Density Guard je jedineãná.Najdete jí jen
u Schwalbe.Byla vyvinuta spoleãnû s americkou firmou Warwick Mills.
warwick se specializuje na v˘robu extrémnû zatûÏovan˘ch vláken a
vlastní na ní 14 mezinárodních patentÛ.Îádná jiná ochranná tkanina v
cyklistick˘ch plá‰tích není ani pfiibliÏnû tak hustá.Touto technologií lze
poprvé zaruãit i u lehk˘ch plá‰ÈÛ vysokou míru ochrany proti defektu.
GreenGuard
GreenGuard.Stejn˘ pricip úãinnosti jako u SmartGuard ale ne tak siln˘.
Vysoce elastick˘ kauãuk je z tfietiny vyroben z recyklovan˘ch latexov˘ch
produktÛ.
4
Level
RaceGuard
RaceGuard.Dvojitá vrstva nylonové tkaniny.Dobrá ochrana pro lehké sportovní plá‰tû.
Kevlar ®Guard
Kevlar_Guard.Osvûdãená ochrana ze specielního kauãuku a kevlarov˘ch
vláken.
3
Level
Puncture Protection
Puncture Protection. Základní schwalbe standard pro cestovní plá‰tû.
Kostra 50EPI+ ochrann˘ pás z pfiírodního kauãuku.
2
Prvotfiídní tkanina kostry plá‰tû bez zvlá‰tního ochranného pásu.
Nasazena napfiíklad u superlehk˘ch závodních plá‰ÈÛ.
1
Hrub˘ materiál kostry.Îádn˘ ochrann˘ pás.Takové plá‰tû u
Schwalbe nejsou.
Level
Level
59
Linie dle kvality
V˘znam znaãek
EVOLUTION – inovativní koncept pro profesionální pouÏití.Tyto
plá‰tû vyhovují na‰ím nejvy‰‰ím nárokÛ na kvaliu a inovaci.
PERFORMANCE – excelentní kvalita pro intenzivní nasazení.
SPORT- spolehlivá znaãková kvalita s hodnotnou kostrou
plá‰tû 50 EPI.
ETRTO
Size
!
ETRTO- velikost 37–622 udává ‰ífiku(37mm)a vnitfiní
prÛmûr (622mm)
Jiné velikosti
Provedení
V˘znam oznaãení
Smûs
L. S.T. – Specielní úprava patky plá‰tû proti jeho posunu.
Barevné provedení
LiteSkin –Skin plá‰tû mají lehké tenké boky.Pfiednosti: redukovaná
váha,niωí valiv˘ odpor.
Bar
Reinforced – zesílené
Snake-Skin – lehká tenká vrstva tkaniny chrání plá‰È pfied
po‰kozením z boku.
Cca váha (na základû pouÏití pfiírodních surovin moÏná
odchylka +/- 8%)
EPI
Tubular – galusky
Tubeless – bezdu‰ové plá‰tû pro systém MAVIC UST.
Min/max tlak v barech
Load
EPI / hustota kostry plá‰tû poãet vláken na palec,ãím
hust‰í kostra,tím kvalitnûj‰í plá‰È.
Maximální zatíÏení(pfii max.tlaku)
Tubeless ready – tyto plá‰tû mohou b˘t pomocí tûsnící kapaliny
pouÏity jako bezdu‰ové.
Barevné provedení
Smûsi
Barva
Allround: Smûs pro Marathon.Poskytuje v‰e co musí Marathon
umût: nízk˘ valiv˘ odpor ,vysokou trvanlivost a excelentní
pfiilnavost na mokru
Beige-Skin
Bûhoun
Bok
ãern˘
béžoý -skin
Billboard
ãern˘
âernýs bíým písmem
Black-Skin
ãern˘
âern˘-skin
Creme
krémov˘
krémov˘
Gumwall
ãern˘
zlatoÏlut˘
Lever-Reflex
ãern˘
krémov˘ s reflexním
prouÏkem
Energizer: smûs s extrémnû nízk˘m valiv˘m odporem pro
elektrokola.
Reflex
ãern˘
ãern˘ s reflexním
prouÏkem
Gooey Gloey: extrémnû mûkká smûs pro jistotu na tvrdém a
mokrém povrchu ( napfi. Muddy Mary)
White line
ãern˘
âern˘-skine
Whitewall
ãern˘
bíl˘ bok
Black n roll: specielní smûs pro vozíky.Nezanechává stopy na podlaze.VydrÏí déle neÏ ‰edivá smûs.
Dual compound: dva druhy smûsi pro lep‰í jízdní vlastnosti.
Endurance: nová Marathon smûs.Pro nejvy‰‰í Ïivotnost.
GRC : ‰edivá smûs pro plá‰tû na vozíky
ORC = Offroad Racing Compound: robustní smûs pro nasazení
plá‰ÈÛ s hrub˘m profilem v tvrdém terénu.
SBC = Schwalbe Basic Compound:univerzální kvalitní smûs pro
kaÏdé pouÏití.
Hodnocení plá‰ÈÛ
Bodové ohodnocení dává rychl˘ pfiehled o v˘konnosti plá‰tû..
SILICA: specielní plnivo do smûsí pozitivnû ovlivÀující valiv˘ odpor a
vlastnosti na mokru.
Speedgrip: sportovní smûs s ehtrémnû nízk˘m valiv˘m odporem a
v˘born˘m zábûrem.
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒ
T 45: specielní smûs pro galusky ( Montello)
Hardpack ƒƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒ
Odolnost
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒ
Triple Star: na‰e nejlep‰í smûs .Tfii rÛzné smûsi na jednom plá‰ti
pro nejlep‰í vlastnosti .Perfektnû vyladûné pro úãel pouÏití.
MTB(PaceStar,TrailStar,VertStar), silnice(RaceStar,WetStar),cestov
ní(RoadStar,TravelStar)
= vynikající
= prÛmûrn˘
= velmi dobr˘
= podprÛmûrn˘
Winter: specielní smûs pro hfiebové plá‰tû.
= dobr˘
= slab˘
EAN kódy.
V‰echny skládací plá‰tû a drátové plá‰tû Marathon jsou od roku 2010 opatfieny EAN
kódem.Toto zavulkanizované oznaãení slouÏí ochranû kvality.V˘roba a distribuce
kaÏdého plá‰tû je identifikovatelná.Prosím mûjte na pamûti,Ïe jen u plá‰ÈÛ s EAN kódem
si mÛÏeme b˘t jisti, Ïe jde o originál.U plá‰ÈÛ s neãiteln˘m nebo po‰kozen˘m kódem
neposkytuje Schwalbe Ïádnou záruku.
Omyly a technické zmûny vyhrazeny.
V‰echny obrázky a grafiky v tomto katalogu jsou právnû chránûny.PouÏití pro vlastní nabídku pouze s na‰ím souhlasem.
60
Pfiehled v‰ech velikostí. V posledním sloupku najde‰ tu správnou du‰i.
\RACE
S. 4-11
ETRTO
12”
14”
16”
17”
18”
20”
47-203
50-203
54-203
62-203
50-254
37-288
40-305
47-305
50-305
57-305
32-349
35-349
37-349
32-369
32-355
35-355
40-355
47-355
50-355
37-390
28-406
35-406
40-406
42-406
47-406
22”
24”
50-406
54-406
55-406
57-406
60-406
54-428
37-438
25-451
28-451
37-451
47-457
44-484
25-489
37-489
37-490
25-501
40-507
47-507
50-507
54-507
57-507
60-507
62-507
23-520
20-540
23-540
25-540
30-540
37-540
26”
20-559
23-559
25-559
28-559
30-559
32-559
35-559
40-559
42-559
47-559
\CROSS \MTB
S. 12-13
S. 18-23
\GRAVITY
Modell
\ Kid Plus, HS 140 \Black Jack
\ Big Apple \Road Cruiser
\ City Jet
\ HS 158
\ Big Apple
\ HS 140
\ Marathon Racer
\ Marathon \ Mad Mike
\ Road Cruiser \Black Jack
\ Big Apple
\ Mad Mike
\ Kojak
\ Marathon Plus
\ Marathon
\ Kojak
\ Kojak
\ Marathon Plus
\ Marathon Racer
\ Mad Mike \HS 159 \Black Jack
\ Big Apple
\ HS 116
\ Durano
\ Marathon Plus, Kojak
\ Marathon, Marathon Racer
\ Marathon Supreme \ Marathon Winter
\ Citizen
\ Black Jack \Mow Joe, Mad Mike, Crazy Bob
\ Marathon, Marathon Plus
\ Road Cruiser, CX Comp
\ Big Apple \Mow Joe
\ Crazy Bob, Jumpin’ Jack, Dirty Harry, Knobby
\ Big Apple
\ Jumpin’ Jack, Mad Mike
\ Big Apple
\ HS 159
\ HS 110
\ Rightrun
\ Durano
\ Mow Joe
\ Road Cruiser
\ Road Cruiser
\ Marathon Plus, Rightrun, HS 228
\ HS 110
\ HS 166
\ Right Run
\ Marathon Plus, Kojak
\ Marathon, Marathon Plus
\ Black Jack \Mow Joe \Marathon Winter
\ Road Cruiser, Land Cruiser, CX Comp
\ Big Apple \ Land Cruiser
\ Rocket Ron, Smart Sam, Black Jack
\ Table Top
\ Crazy Bob \ Big Apple
\ Fat Albert Rear
\ Durano
\ Rychlostair
\ Rychlostrun
\ Marathon Plus, Rightrun, Downtown
\ Airborne
\ Marathon Plus, Downtown
\ Delta Cruiser, HS 127, HS 228
\ Rychlostair
\ Rightrun, Rychlostrun
\ Marathon Plus
\ Durano
\ Airborne
\ Marathon
\ Marathon Plus, Kojak, Durano Plus \ CX Pro
\ Insider
\ Marathon, Marathon Plus, Marathon Racer
\ City Jet, Rychlost Cruiser
\ Marathon Supreme
\ Rocket Ron, Black Jack, Marathon Plus MTB
\ Marathon, Marathon Plus, Marathon Plus Tour
\ Marathon Cross \ Marathon Winter
\ Citizen, Energizer, Silento, Land Cruiser
\ Road Cruiser
\TOUR
SPIKES
S. 32-33
S. 29-31
1
1
1
1
2A
2
2
3
26”
50-559
54-559
55-559
57-559
60-559
62-559
64-559
23-571
37-584
42-584
44-584
54-584
6A
6A
6A, 7
7C
20-590
25-590
28-590
37-590
7, 7C
7, 7C
7, 7C,
7, 7C,
7, 7C,
7, 7C,
7
7A
7B
7A
7A
8
8A
8
8
8A
10
9, 10
7D
7D
7D
7D
27”
28”
42-590
57-584
32-630
40-609
20-622
22-622
23-622
25-622
28-622
30-622
10
10,
10,
10,
10,
9C
9A
9A
9A
9
9
32-622
10D
10D
10D
10D
35-622
37-622
40-622
42-622
11A
11A
11A
12A
12A
12A
12A
47-622
50-622
12A, 13, 14, 14A
13, 14, 14A
12, 13, 14, 14A
29”
55-622
60-622
40-635
50-622
57-622
60-622
62-622
\ACTIVE
S. 44-45
ETRTO
Tube
3
3
4
4
4
5
4
4
5
5
5
5
6,
6,
6,
7,
\BALLOON
S. 36-43
S. 46-49
\WHEELCHAIR
S. 50-51
Modell
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
Tube
Racing Ralph HT, Dirty Dan, Furious Fred
Black Jack, Hurricane
Snow Stud
Marathon Extreme, Marathon Supreme
Marathon Dureme, Marathon
Marathon Plus Tour, Kojak
Big Apple
CX Comp, Land Cruiser
Rocket Ron, Nobby Nic, Racing Ralph, Albert
Smart Sam, Sammy Slick, Marathon Plus MTB
Black Jack, Black Shark
Ice Spiker, Ice Spiker Pro
Big Apple
Rocket Ron, Fat Albert, Nobby Nic
Racing Ralph, Furious Fred, Albert, Smart Sam
Black Jack, Black Shark
Table Top
Marathon Extreme
Returner
Muddy Mary, Wicked Will, Dirty Dan, Crazy Bob
Nobby Nic, Albert, Space
Ice Spiker Pro
13, 14, 14A
\
13, 14, 14A
\
\
13, 14, 14A , 13D
13F
13, 14
13, 14, 13D, 13F
\
13, 14, 13D, 13F
\
Big Apple, Super Moto, Fat Frank
Rocket Ron, Fat Albert, Nobby Nic
Racing Ralph
Big Betty
Muddy Mary, Wicked Will
Ultremo ZX
HS 159
Marathon
HS 159
13, 13D, 13F
\
HS 315
Rychlostair
Marathon Plus, Rightrun
HS 180
Marathon, Marathon Plus
Delta Cruiser
Marathon Plus
Racing Ralph
Marathon
HS 159
HS 113
Lugano
Ultremo HT, Ultremo TT, Durano T, Milano
Montello
Ultremo ZX, Ultremo ZLX, Ultremo Aqua
Ultremo DD, Durano, Durano S, Durano Plus
Insider, Lugano
Rychlostair
Ultremo ZX, Ultremo DD, Ultremo HT, Durano
Durano Plus, Durano Skid, Lugano
Marathon Plus, Marathon
HS 180
Ultremo ZX, Durano Marathon Supreme
Marathon, Marathon Plus, Durano Plus
Delta Cruiser
Marathon Racer
CX Pro, CX Comp
Rychlost Cruiser
Marathon, Marathon Plus, Marathon Supreme
Racing Ralph HT
Delta Cruiser, Road Cruiser
Marathon Racer, Kojak
Marathon Winter
Rocket Ron, Racing Ralph, Sammy Slick
CX Comp
Marathon Supreme, Marathon Dureme
Marathon Plus, Marathon
Smart Sam
Citizen, Energizer, Tyrago, Silento, Land Cruiser
Road Cruiser, Delta Cruiser
Marathon Plus, Marathon Racer, Marathon Cross
Snow Stud
Energizer
Marathon Supreme, Marathon Dureme
Marathon
Hurricane, Smart Sam
Marathon Winter
Citizen, Land Cruiser
Tyrago, Road Cruiser, Silento
Marathon, Marathon Plus
Smart Sam
Citizen, Silento, Land Cruiser, Road Cruiser
Marathon Supreme, Marathon Dureme
Marathon
Big Apple, Fat Frank
Big Apple
Big Apple
Marathon, Marathon Plus
Delta Cruiser
Furious Fred
Racing Ralph, Nobby Nic, Rocket Ron
Nobby Nic
Racing Ralph
\
13D, 13F
11
12
12
12
19
12 B
12 B
12
12
12
19, 19 A
17
17
15, 20
15, 20
\
\
\
\
\
15, 20
\
15, 17, 18
17, 18
17, 18
17, 18
17, 18
\
17, 18, 19, 19A
\
\
17, 18, 19, 19A
\
\
17, 19, 19A
19, 19A
\
\
19,
19,
17,
19,
19,
19,
19
19A
19A
19
19A
19A
19A
61
ZNAåKA.
Evropská jedniãka v
cyklistick˘ch plá‰tích.Sídlo
v Nûmecku.Produkty: jen
cyklistické plá‰tû. Produkce:
jen ve Schwalbe továrnû v
Indonésii.Distribuce : jen
odborn˘ trh. Od roku 1973
úspû‰né nûmecko-korejské
partnerství s jedin˘m cílem
: vyrábût nejlep‰í cyklistické
plá‰tû na svûtû! Schwalbe –
ryzí cyklistické plá‰tû.
Ralf Bohle 1973 dovezl
Ralf Bohle se svojí malou spoleãností poprvé
plá‰tû na kola do Nûmecka.Rozhodl se
plnû koncentrovat na tento obchod.Tak se
zrodila znaãka Schwalbe.Kvalita a partnerství s obchodníky byly vÏdy jeho nejvy‰‰í
mravní zásadou. V‰e,co jste vidûli v tomto
katalogu,v‰e co dnes znaãka Schwalbe znamená je zaloÏeno na jeho díle,jeho nápadech
a jeho rozhledu.
2010 nás po dlouhé nemoci Ralf Bohle
opustil.Doufáme,Ïe v‰e zvládneme i bez
nûho a jeho dÛm udrÏíme v dobrém pofiádku.
62
JMÉNO
Jméno Schwalbe znamená
nûmecky vla‰tovka.V
Koreji je tento ptáãek
znakem ‰tûstí.Pro nás
symbolizuje,Ïe jízda na
kole je nádhernou formou
pohybu : rychle, suverénnû,
pfiirozenû a volnû.
63
Ralf Bohle GmbH · 51580 Reichshof · Germany
www.schwalbe.com
Australia. BikeBox · Moorabbin VIC 3189
콯 +61-3-95555800 · [email protected]
Netherlands. Anglo Dutch b.v. · 2132 PX Hoofddorp
콯 +31-23-5555265 · www.schwalbe.nl
Austria. Thalinger Lange GmbH · 4600 Wels
콯 +43-7242-4970 · www.bikersbest.com
New Zealand. De Grandi Cycle Ltd. · Christchurch
콯 +64-3-389-1205 · www.degrandi.co.nz
Belgium + Luxembourg. Intercycle n.v. · 1700 Dilbeek
콯 +32-2-5691396 · www.intercycle.be
Norway. · CyklOn as · 4626 Kristiansand
콯 +47-38047474 · www.cyklon.no
Canada. Schwalbe North America · Victoria BC V8W 1S6
콯 +1-888-700-5860 · www.schwalbetires.com
Philippinen. Unison Industrial Trading Corp. · 1006 Binondo, Manila
콯 +632-242-5053 · [email protected]
Czech Republic. IMEXPO spol. s.r.o. · 19000 Praha 9
콯 +420-2-66034237 · www.imexpo.cz
Poland. P.H.P. Unibike sp.j. · 85-758 Bydgoszcz
콯 +48-52-3489611 · www.unibike.pl
Denmark. Søndergaard & Sønner A/S · 8260 Viby J
콯 +45-86-281022 · www.bikesond.dk
Portugal. Castanheira & Castanheira Lda. · Barroselas
콯 +351-258-971216 · www.castanheiraecastanheira.com
Estonia. Balti Autoosad AS· 75306 Lehmja küla
콯 +372-6200-630 · www.tandem.ee
Romania. SC AsSport Florescu SRL · 040151 Bukarest
콯 +40-21-569-89-40 · www.assport.ro
Finland. Velotrade Finland OY · 00820 Helsinki
콯 +358-9-7591033 · www.velotrade.fi
Russia. TAN-Bohle Co. Ltd. · 119606 Moscow
콯 +7-495-4360672 · www.schwalbe.ru
Tunturi - Hellberg Oy Ltd. · 20360 Turku
콯 +358-10-27-33-200 · www.tunturi.com
France. Bohle France SARL · 38510 Morestel
콯 +33-4-74805842 · www.schwalbe.com
Germany. Ralf Bohle GmbH · 51580 Reichshof
콯 +49-2265-1090 · www.schwalbe.com
Great Britain. Bohle UK LTD · Shropshire TF1 7ET
콯 +44-1952-602680 · www.schwalbe.co.uk
Serbia & Montenegro. D.O.O. Jankovic Comp · 24430 Ada
콯 +381-24-855-111 · www.jankovic-comp.rs
Slovakia. AGF Invest s.r.o. · 85110 Bratislava - Rusovce
콯 +421-2-62-85-95-49 · www.agfinvest.sk
Slovenia. Pro Futura d.o.o. · 4220 Skofja Loka
콯 +386-4-5157-990 · www.profutura.si
South Africa. GL Import & Trading · 7441 Cape Town
콯 +27-21 551 6548 · www.glit.co.za
Greece. Zelvegian Bros Co. · 10439 Athen
콯 +30 210 881 15 60 · [email protected]
Bicicletta · 2163 Johannesburg
콯 +27-86 503 0253 · www.bicicletta.co.za
Hongkong. Chung Yung Cycle Company · Hongkong
콯 +825-26703639 · [email protected]
Spain. Bike Tech S.L. · 08012 Barcelona
콯 +34-93-2138000 · www.bike-tech.net
Hungary. Paul Lange Hungary Kft. · 1211 Budapest
콯 +36-1-4558000 · www.paul-lange.hu
Schwinn Csepel zRt · 1211 Budapest
콯 +36-1-2788040 · www.schwinncsepel.hu
Indonesia. Rodalink · Jakarta
콯 +62-21-458 66 224 · www.rodalink.com
Italy. Bohle Italia s.r.l. · 20041 Agrate Brianza (MI)
콯 +39-039-6058078 · www.schwalbe.com
Japan. PR International Inc. · Nagoya, 465-0028
콯 +81-52-774-8756 · www.g-style.ne.jp
Latvia. Baltic Auto Parts Sia · 1046 Riga
콯 +371 67408957 · www.bap.lv
Malta. Magri Cycles & Spares · Mosta MST 07
콯 +356-21-414399 · www.magricycles.com
Malaysia. Lerun Industries Sdn Bhd · 47100 Puchong
콯 +60-3-8061-0222 · www.lerun.com.my
Mexico. Forza Motor Sport S.A. · Guadalajara, Jalisco
콯 +52-33-2638177702 · www.crossmountain.mx
Vic Sports Afers SL · 17179 Riudaura (Girona)
콯 +34-972-268299 · www.vicsportsafers.es
Casa Masferrer, s.a. · 08400 Granollers (Barcelona)
콯 +34-93-846-34-44 · www.casamasferrer.com
Sweden. Skeppshultcyklen AB · 33393 Skeppshult
콯 +46-37136800 · www.skeppshult.se
Jofrab · 57323 Tranås
콯 +46-140-385030 · www.jofrab.se
Switzerland. Komenda AG · 9014 St. Gallen
콯 +41-71-2776344 · www.komenda.ch
Taiwan. Salloy Co. Ltd. · 40765 Taichung City
콯 +886-4-2463-98914 · www.salloy.com.tw
Thailand. Cycle Sport Co., Ltd. · 10100 Bangkok
콯 +66-2-6217223-5 · www.cyclesport-th.com
Turkey. Asli Bisiklet Tic. San. Ltd. Sti · 34110 Sirkeci, Istanbul
콯 +90-212-5273563 · www.aslibisiklet.com
Ukraine. Velokiev · 03058 Kiew
콯 +38-44-331-80-90 · www.velokiev.com
USA. Schwalbe North America · Ferndale, WA 98248
콯 +1-888-700-5860 · www.schwalbetires.com

Podobné dokumenty

NEW - IMEXPO

NEW - IMEXPO vznikla stavebnice sloÏená z vysoce specializovan˘ch jednotliv˘ch dílÛ. Tyto komponenty vytváfiejí pak hvûzdn˘ celek, vyladûn˘ pfiesnû k danému úãelu. U Ultremo ZX zní napfiíklad zadání „je‰tû více ry...

Více

NEW - IMEXPO

NEW - IMEXPO nižší než u superrychlých závodních plášťů. — Bezdušové pláště lze jezdit s nižším tlakem bez ztráty výkonu! To přináší citelné přednosti v komfortu, ale také výrazně více kontroly v kritických si...

Více

NEW - IMEXPO

NEW - IMEXPO Bezdušový plášť příští generace. Kdo na něm jel, je totálně nadšený.Je rychleší.Je spolehlivější.A je lehčí.Umožňuje to patentovaná konstrukce MicroSkin – o 70g nižší váha! Valivý odpor ještě více ...

Více

Schwalbe - melnik

Schwalbe - melnik DURANO SKID 28” 25-622 700x25C

Více

Katalog 2015 - Truhlářství Michal Pysk

Katalog 2015 - Truhlářství Michal Pysk KaÏd˘ ãlovûk stráví spánkem v prÛmûru jednu tfietinu svého Ïivota. Spánek je pro na‰e tûlo velmi dÛleÏit˘, protoÏe díky nûmu regenerují na‰e psychické a fyzické síly. Podmínkou pro zdrav˘ spánek je...

Více

Velopláště a veloduše

Velopláště a veloduše Supra a Racing Pro ve spojení se speciální směsí patří do skupiny Elite, kam jsou zařazeny pláště s nejvyšším možným výkonem. Tyto pláště jsou sofistikované výrobky otestované špičkovými závodníky....

Více

zde - Superior

zde - Superior několikrát pustili po spádnicích. Ostrý hlavový úhel souvisí s XC a maratonským zaměřením kola, proto od  něj nečekejte nic jiného než okamžitou reakci na  pohyb řídítky. Ovládání je tak živé jako ...

Více

Mitas MOTO 2003

Mitas MOTO 2003 assured by a combination of sipes and knots. Silniãní dezén pro pfiední i zadní kola cestovních motocyklÛ. Dobré adhezní vlastnosti zaji‰Èuje kombinace lamel a otvorÛ v páse.

Více

Asfaltové ‰indele Isola

Asfaltové ‰indele Isola Asfaltové ‰indele firmy Isola je moÏno pokládat pfii teplotách vy‰‰ích neÏ +5 °C. Pfii teplotách pod +5 °C doporuãujeme lepicí pole aktivovat hork˘m vzduchem. Pfii dodrÏení v˘‰e uveden˘ch podmínek lze...

Více

Kdo vyhrál nejnáročnější soutěž na Zemi? Nová

Kdo vyhrál nejnáročnější soutěž na Zemi? Nová Jižní Afriku a Saudskou Arábii. Jak vidíte, aktualizovali jsme grafickou úpravu magazínu a slibujeme, že budeme pokračovat v uveřejňování všech novinek o zařízeních Cat pro stavebnictví, a také příb...

Více