zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
lll
ltlfi
ll!'
ll.lllr
lliilllliiililll
KRE-}SKY
URAM
i Íý,
1,y
MORAV$KŮSLIZSKÝ
KRN
hospodářství
Ůdb*rd*pravya sllniČníh*
2s. i'ijnaLI7,7f)21"8*strava
- .*..........:,....-..,/
iý]SK1s5ss9l2a].2
DsH/4*4*3lŽŮ
1Ž1Jan
330AIS
Ing,PatrikJ;:n*t*
* siIr:ičního
hospodóřstvi
0dboretopravy
595S?2 $t]*
595622 143
':'i.,.
;:t),:
YÝÍi']uja
()dr]oť:
TJiariair:
Ft{ l
( t.
JI'
f-\'-
,
patt i! .ja nol.;tíi'kr.rfioI.avrkcs|ezsky.cz
E - , rr l :
ll'.
r':. lUiJ
Veřejnávyh|áška
Rozhodnutí
stavebník,Řediteiswísilnic a dá|nic ČR Praha, tC 65993390se sídlenrNa Pankráci 546156,145 05 Praha
nábř' 22, vŮl52 CIstrava-.
z*st*upenr}sp*l*Čnr:stí
Ií\iKŮ$* Ů$TÍ{ÁVA'i}.5"' IČ 48394637, l.1*v|íčkov*
povo|*ní.pr*
l"]*r*vsk;
ilstrava,podairJn*i4' ].2.Ž*i2 Žadcstdop|něn*ucrr* 1, 7':0]3 * vydánístavebníh*
' ' . . :l.' . :. , $ i i n i c eI / 1 3 $ E d ř i c h s v i c e- B y s t ř i c e . ' p l ' os i a v e i : rol rn ; e k | ya ; e j r c hČ i * g t i ; 1 0 i . P ř * l o Ž k sai l r . i ; l , . .
,,5*
------lc-.1 :::3SIii'rr15S'ra 15190 SOll:-Priral-ic,:iri' tvr:'i'vLnt15,t78'',:,r.-"1.'
'
-. ,
::.''
'-: - '- ' i a ' t til, r i . - , : ' s i c i , . i ' . : I i .
1!,17S . SO r71
, - -: :rl:--.i:'-:.a.'.';p.
'
.
.
:
:
:
i
,
,
j . . - = r ; : a c a ! l l . r : f : :1 5 3 1 5 - i b - : : _ _ a S : r l r ' r1 ! : : : - - l ! : . : _
..'.:
.'.]--'.':\]s=]:i€.c
.-.i r a j e , o d b c t ' . j ' ] ; 1 3 ' ' 'a s i ] n i c n i n ol r - ' : D C ' J c l . - 1 ' '
'=-'.=:
r . : . i .i r : l :
.
-'
! . . . : ':
...-.:''.:i.-.'al|3)ta':DÍl|nlřadu,vg:n.nIpc;u]e]:chpiecptsu{dai'.,;,.;:.l'.L..-a|':'.'
] + ' 13 c s t . - ? p l s m . d ) z a k o n a Č .1 3 ] 1 9 9 7 S b ' , o p o z e m n i c h k o m u n l k a c í c hv, e z r t ě n tp o : d e - ; . l c ,p:: c O l - l j | . ] :
. ' . -. d' \.U|i , ^| ' ..^J ^
^ - ^ ' - ^ t c hk o n t u n i k a c í c n )v. y h l a š k y Č .1 0 4 l - 1 9 9 7S b . , k | e r o u s e p r * v a d i ] a k o r .
pU-ť| llIl
]-.,|
!.,)j.:i;li.
provádricr
vyh|aška1
pozclejíícn
i:.lIluntkdc|cn,
Vc ZÍ]enI
a na zak|ad*lY5ledkil|J|o;cr)í'..l
oredpisů
rda|e.;etl
podleustanovenr
rozhoditakto:
iízení
zákana
:árjcstive s;tevebním
1Ú9
a
rrás|edných
stavebního
$
objektů:
Stavba.,s**nice
{/á3 sldřicl**viee* systřice.. v rozsahustavebních
čá*tkm tsrs6&-Ís,s$s*
,,$* á*í * řřeB*žkasiEnic*I/11. kxrr1s,š$CI*3.6,4$$/
,,$* Ž!x * řs*st ne sllni*i Xl31 p*ďchod prtl zvěř v km ís,s78''
* Prfich*ď pro rwěř v krrr *5,sřs.'
,"s# 3"4.Ž
''rr&!,t
r.z
www.kr-nrcrevsk*Elezsky.
* Pa-*ťxB:Ex$c*w*
,,#*'}T3,,
*ť&my
xmX/áá, částfuffit
:{.5,#&#-.Ť:}usBs*
$qe!ŤmřExm**
Hlá3, kottg$.s?$-:l'ťi.;&*ffi,
,## 3#4 * #eěČ'*v*
čssťEqem
á$,ss**3"s'*ss*,
kt*r* b*ď*u prováei*ny
pere'č"53s$l]"Ú:,.:j1rj?j..:,'i11*1*,2,5s.Ťl:l1Ů7,31*.+,5sssl1{]
na í]*Ž*n.l{ích
Tssó11{]!}'
5s8*l11{'l,
3t*j-';.l* ' 5$63it,3t1sl15n 2{-]*":,
; k"ú.řy:|řir:*n*d ů!ěí,
pnejlt
*kr.Frýri*k'í'1ist*k,
t:st***v**í[
115tt*v*bníh.::*k*n*:;
přihlárlni,rt'im
k r;*ťai:*vtllí
* p*;cr"i.rriích
kon,:lr*ik*cí*h
$ ,iiiť;9kť3fia
s*:
ffi#v*$*3*
Jr:'Jn* s* r: stavbu pr'z*n:ni k*itll'lnik;:cr*'lrČ***t't L. pfně*í ťr:nk** g!l*i** i' j:l.íl.j'l.i j,;jich sr:;-lČesi.i
pi:c]lrt
rvl*štnih*:Ék*n*- zák*na č. i3iJs97 5b.' * p<t::*mních
is*n:{-jnÍka*íci:,
piedpisi1.
v* lnérlípr*';rlá]:rr;h
Pt'edn.ie|e*i
' řr,střice. ;o;u1*1...1.;,.:':l
sí*vabnÍ;lkce ;e ?ýsť*vběi:ř*|*žkys!l*ic* Il.í1 :l r'ls*kr"r
{}!rJř!ch*víc.:
l
*
:'i,lv*:t-ii*
l.t* r;*Ltvi**jící
j-{],3rlil
st*vbu ,.si|nic*íií}' |**Llcry {rlr:!řicir*vi{q..
.l |ltil i.;:;,-',.l:
.} !rŮttrl'l
V krll
iiep*.!*nír.rl
r'!a*;:."o*zt.:jící
*taví:ii,,5!|nic*
Il11 Hrád*k * prťl[ah'..$t*vÍ:e
j* ver$*r:*přes {i:i.asl'l-;:!i:i
r;zr:rr-it
ljidřiclrovic** Tťinc*,|yžbic*.í{*rp*ntná,
Vendryně;: ť3ystřic*
nad *lší'|{*n:uníknre
ir; lti:vrž*n*
v kat*g*r;l
5 24'5lJ"t}*jakc čtyřprL:h*v*
*tirěrnvér*zdě|*nák**run!kaces navrh*v*urych|*stí||]ůll;nll"r"
C*lk,:václétx*
pře|ciky silnic*jc *,2'{{ikm"
l*v*l'i.Y'{h..ý-bj*k!'ť:
-í-erh-n
ts-|-xilCI'p.i.g'přy-*
;
s* í*s" * Př*&*řÍ<a
s!ř***ee
3/x-E, krx Í*,š** _ 3-6'4**t čás* km ásÍ&6* * ásl*s* w $<"*t.
fiivsťř$c*xmd
{}!ěí:Začát*kstavbyj* sítil*vén
do prostoruza io'lÚxCldřiel.lcvices píivaděč*n:
si|níc*íIi476' kt*ryj* s*tjčesti
:Í"avbY,,sjinice
ílí1 íi|*Ě:ary *ldřichovic*'',ř*l* irasa *avarr.lj*na přim*u * cél* $]r"t'f{stri1nvrn
*l:|crr|ei11
* ?oir:nrěrul?.= s5** n: pr*ci"l;izí
|esnínlkornplšcxern
v k.il. *lilřicirovicea i-l'ži:ic*.
ilíjVčlI{.JJ{:
!!ij,ť*nl0*blt,lLtk
cřímý ťrs*k.krje hlavrríťr*$&l'*í]stnírrr
*ť:j*ktempř*eh;tzíllcl*líTis*veh* g:*ť*k** n-:!:t*ílri:nl*njk*cí
e ij*|+
pr*ehiizí;*n.:ědě|skýlnip*zer:,lkil.N*glerjnětrasa lev*sťrannýn:*bl*r'tk*rn+ p*!*rr:ěrux( = i3Ů{.1*1, llč Í|r:il
nav*;*j* pr*li:ln";črný
prav*s|ranný*b|*r:k* p*l*měr* s = ].79{J
;,rr,pí*chá:ír***ttti.es|ekácl**
7li2 r;:
r1*iir.r;
místníkomitnik**i,ud*|ní*ívun* l*vels|r*n*ém
bř*hLlř*ily *!**, kr:rytr:i*kv *íě*;r dálr*p*k lťe;n';:*nr*rn,r:r
ohl*rrk*m* p,*l*márllP. = 12i}Ůnr silnici I]íl0l 14) n* pr*r.é*rbř*hL'rřtky.. i)ť}ťť
ilí;tv09|'"ffi.}nýrn
j* |r*s* vc*J*na
i:c kr* 14,39l' v pťíi:ráicl[:|ast|'.1ÚKBystřicc}. V |*niť* tis*ku ;:r*thiizísilnice husiě ;nstav*r.lýmú:*nrit;tl*:
;n*Čným;n*l*ky nn d*m*lic*. Trns* se v t*ch|* mísť*cltl*vr:sírannýn"r
*b|*i:kenr* p*!*nár* F = 35íJ{rrr
přibliŽujek* sía.lající
si|nici Ili1 * přínrýmůsegc*tfi
p*kračrr'j*
v je1í*rsr:uběhr,:.l,J.ipřimý ij**k n*v,l;ttit
l*t"t*$í:r&nny
**louk * p*l*mirrj R = .i"2*ilm, př*ej j*h*ž z*čéík^en:
pí*thází Í-r'*s*rnr:E|xi:r:*bj*kt*rrr
prav*strannýpřítok0lš* ťíčku
illu*h*vau* Ei|rrlciII:ls1144. |{onEcstavby j* stanov*n d* pr*st*r*st*vajici
.; **ie':.]78ryr*říi*.:
Eíl*ic*Il}.1 ;-a*bri *""*stři**,
kd* na př*c3c|r*:í
cb|*uk,: p*l*měruR = l.ŽŮs *: n*va;r.:j*
n pr;JYŮ5tťčíjnyrn
sl*iertym*bl*uk*nlí"'p*l*nlsrilR = 25Ů* ry a P. = s*S,s m s* pi,*|*Žka
sjlrrictí1|,|*,;lp*ji:;':
nr:jii ir,aa|ir-}i/&n*LJ
si*rrnr-l
ili]' Hr*tl*h* i:riiťnh..,
..5i[*i*r*
:ď'..j;11.7*' M*st ttg gÉer*í*;!
El5.3. g:*dc{"***
pn* aryóř-,r knrl .t'$.s3sl ;''l*s1;*i
{:bj*!..ii'":i:,*.,arji
pt.+i+ÍÍlt
:,.i1j:;.'.:'
i;.i1i:i**priitl,:*dpr,';:véřl'.4*:l'irrl*b;*kÍ'|en*vr:*n.ink.:lr:rrnilliiiel,;;'.;tl*;l*
spl'*ch*,1l'iiltr:Íij*gkali:i';j*"}*l":*iplr:lisvěťf*sti.i.Jm's*r.lť*-q|1iai.lltJistLL1;*!';l':b*|tll:
i.,:;l:'tt:n!í:čct'l'lfl"li*lt'*.ll:fime,rři*nýsltlr:nje.rtř*chr:vrVŽ,5{ia;.J1a!.:;*níi*l-:!r'tbii:lií
ý*lir;lčířllan:*st* 3 x l1,25 *], ilý51* m*sttt n;:ij terár:*nt5,s5 ir:, lrl* *.r*sišhur:i*uŮs}Itrl;'}ťi.Íri.:!Vii
l;.,l+rjiiJia
prrveh'oll1Ů1]í.l
i.|-r{,j.
H] ;**n vrrější*lr
řírnsitch
ína ':*itřxichřims*lh třídyzaejržer:í
tříc|vzadržerliF{2),FJařín,:se
'..1'p|ni
''lýšky
'Ťsť1z*nfr
prol^ihILikav;i
st*nn
5 r:rs
z akry|át*v-vch
rnat*riá|ůti' 15 n:m"
* Ěr**h*d ps'o avě#'* [en"e
ls* :L*&tr
korir:*luti}ťr}
15,'*7ii: vych*:í l i:i*dpokladuzachov*lní
rniEreČníh*
t'.ll,:::
př*s st*vající
siinil:ill1i. lri*rýje výsrlavb**př*í*:žky
Snrěr*vá ivýšk*vó řeš**írlh;':;k'i.i:
si|nÍceílt1 **rL'rš*i:.
.r ntístórrir;r*čního
piynulýpř*cir*d :'''éřeir,:e-j
sp*číváv t*réni.ríi:|r
úpr*..,ách
kori*tru t;:k, eby byl ;at.Llť*rt
p*c1ch*dem
p*ci nově it;lvrž*n*'u
pť*l*žknu
i:b!ir*tí
1"*rénL;.
stávajícílr*
n*upra:lenáhrl
* i;frv*;;t|';t,:
sí|nic*111,}^
'rýikr:u
l:il lt;ávetji*í
:ilnici il1Í' \r'ýšk;*vtí
ř*šeníi* ulčert*
*prav*n*h*teré*up*d m*st*nl s* ]1'l .* tlysLr:r"r
r:řil*hl*h*
ter*ni;'
s# 3}l}"*-Pt"*tiřt&*rk<lveš
*t**ty ',.t';a
i"ék3,,,li*gt k$ffi Esu*&*-*.s,s**; $t*'l.:hní*hj*ki i{}7-.71.;:fri]ríll-.,...
prr-:tihlu;<r:vy*h
výeíarrbrr
v ilseku *idřicht}'/ir'L":
st-šnpi:rÍéll*l* rr*sy n*vé na.;rhcvan*komunikacc |í"l1'1'
pln*
pr* výit jll/ůi,j{:]i:.'].]
8y:třic*" {**struk** | ť$J$itÍ1
siělr
i.*sp*kíuií
hiuk*vou
str:dii,
kt*rá
bvle
1:t.*l-ihIxk*vých
.'l*vhuzpr*ci:vánav r*ť*Ž.*Ů9'Fr*tih|tsk":*ve
iř.i}|i|;
:ten1ifux4guvýšky*d 3 m ejo á nr na<]*rovníp:řiiei:léiril
pr*filii* abs*r;:čr,:ínri
r*sp. kr:mu*i!rac*,
*l bud*tttvoř*ny *.*trp1.ý*:l
sli:upkvl v*lc.:v*r:ých
{pc'iiitivý.|ílí,r
Íůir:i,
pÍasťu'
V ránrci s* 27t j* navri:*vánllcelkem 38 úsekůprotih!ukových
-:rec;.r|a|gy6n*ht:
stěn v c*|k*vádálc*
jsr:Ll
T7'$six * 5 náhl*<irrích
pr*tihlLrk*vých
pr*íihluk*v;i
r:nloc*ní
*p|*cenív c*lk*vó dálc* s4i] m. t'iáhrarlrrí
p*zemků* *bytnýci"i*bj*ktů,kťerójs*rr *itu*v;inyv biízkostin*ve trftsvkornunikac*T',1J..
**vrhováncp*<léi
proťíhlLek*veh*
É.r::Eah
* kanstrukce náhrarjrríh*
hIukt.li,l.,
*p|oc*r'rí
bild* upřesnár:* p* pr*vede*ír,':.réÍ*rrí
p*virit*l,l
protihiuk*váoploe*ni neJS*Up*v*|avánav rámci t*h*ť*st*vgl:r:íh*
r*aIiza*í
tg|ésta';by.|.Jáhrarjní
gbj*ktu.
Pr*tih|uk*vé
přisiilšm*ho
stěny na m*stntcltt:L:jekt*ch
n:oEtního
;sr:L:vždys*učásťí
jsou pr:v*|crvény
pov*|ení
V ráryrcitohot* st*vebnÍhcr
výše
tyto protÍhlukové
stěny: ČástPHS ť.15adpovídající
pl-|s
ilvČejenyl"rt
výšer"rvedenýin
km a cást
km
Č'16r:<Jpcvldalícr
s* Íis6* řešt.*v* $smá.}mÍ*xmc*
š/3'3"'knrt $"ffius7s*3.&u&*&,
í{$&ás,ffi6#-3"s,***:Stavebrríabj*kt
č;&g*t
i;0 3*4 řeší*ejvedcr:í
v*ei z krr: 15.3*Ů ^ knr 1'6,5fr0h|*v*í|rasy př*l*žky*i|nic*Ii 11 Ůldťich*vic*.*sVstiict:
vpustí{UVJa z nlch 1"r*té.jo
Eki*nemvozovkr/clo tliÍčnich
sťřcd*vá
i5* 101}'Ůdv*d*nív*dj* zajištennpfrČnyrn
v z;ilívit
il.eněNizi3f*.
K**;liixecestoky ,,D.',,"Dl...a ,.D2.'budox lv*el*nYelc čístíei
ntrjrž*{DUN4) unríst*n*i
jejíŽ
j*
stáv*.iilík*rr:unikac*
III/*1144,
*dt*k Í:urrl*;aúst&*
d* vad*te***iě*" St*ka.'E1-., v*d*:ra*:e;i nio:til
je.lecl*r:nmezím*sty 5Ů 211 a SC 7"17ve stř*dnini
pru|tL:'$t*k.a,,D2'.
:;Ů ?j'Ů a $* ?il ve ltřednínrc.íě|ícínr
pruhu' Ětslq*,,*'.j* ved*na*# k*nce pÍ*i*žkv
ité|i*im
km 15,4s* ik*rrecstředilíh*dá|ícíh*
k*munik.a**
3:rr":hr:)
je
po nros!"sŮ 712 rl* stř*dnimděií*ínr
p:i*d
k*munlkaci
;**,'!
lrr*st*m
SO
21]
kan*lizaee
*v*ri*na
min.:r:
;:ruhu'
p* ;airstěnido Čístíeí
tiedrŽ*3e sť*ka''L\..vcd*t:avpr*Vů*c kc*:unikx**v akraji n;isypc.véi'r*
tě|*l*'
.;i.i!
lhl:iccÉ,
cfnirhnlrr-lr3$|g
Třinac,..:eib*t
ustan*v*ni$ J'5 *císt.J ziik*nast*vebníh*;*k*n*vy'J;:!Měsrskýúřar}
p|dnovanidne7.2.3" Ž011,r:.j.MeUTl]"(]90612011l
řáciu,*úlenrního
SPaUPisi 'Stavebni uřarl.
st*vebrríhr:
_ [3ystřie*''
j* urrristěrra
t4ěstskáhoúř*d*Ta.in*c,
St*vba,,Silnic*
ilj.i Ů|dřich*v!c*
rozhcdnutír::
územnín:
p|án*v;ini
kťer*bylr;n*
*eib*rusiievcbniho
řadu a úz*inníhc
:* dn* s. s. Ž0Ůs, é'j.5ŘeUPiC;*/575s.l3il09.
,*
p*t.vt,zet:*
l,;raj*,*r1b*ril
:áklaijs *dvoioirírrněrrěn*
ilxh*;lr:*tín:l(r*jsktihoriřadu lv!*r*vsk*sl*z*k*?l*
p|án*.r;*ní.
'*jn*.*"l-:.:s*9, ť.j.litSK t{'s835l2#*9
*;enrníit*
s nebytíru
st*v*hníhn
řácjua l:.rtltr.tly;*
|i}lIil
*+ri ,lrre19. l":. ?*Ůs"
grjrLrÍ*rrí
pr.';:i'eťrnetii+:t.a'''+bnr
i:'r*j*ilt*v+u.1*kun:*ntaci
|4$,1['*:,tJr*p'.ilerj*ur::
t!',;*!.ťi';prac*.;*li:
|'ittr Mac**n*ldřra|r*.sp*l' s r'*.' I{ 4$58B733,ílj*rciejní
rcir*žení
15, 1J.*Ů* řraha í a č|*nEclr"r.,:Žení5Ut}*i}
- Erutariz*va*Ý.
pr.:
Preha ;r,t",:ČŽ57s3349.Ú|šan$ká1;:, t3* $* Praha 3; sŮ ler]- Ii:E. Lxk*li J*;j*l.:'
ir:Ž*rrýr
-rfir:r;ilr*ki:*
'aw\rt"v'"r
|e;s ky,t,;
t}cpravní
stavby {ťKÁl'i Ů$í]*:78}.s* l'4: . íng"Vlafiimir(r:nié*L- eutl:l.!;n.renir
ínŽenýrřr* $*pr;ivirí
sť*vi':y
s0*$8s7},
$*
Ž13
Irrg"
Pa'-'e!F1í}cil!áštťk
.*utoriz*.y*ný
{C|{Á{T
ínienýr pno r:r*stya inie*ýr. kr:nEtruJ';l+:
- aul*ri:*v*nýilrž*i:ý.;,"pic;ir;:ty
i}]].7 ,']Iifi..:iří ,');*!;s,sa
íť:{'^i7:i"*ff37:5},
* !nženýi".
korrs;ruk**
iČ;i,:'..:
- a*|*r!;Ů'yený
*s1*l-76}'s* 3tj4 - Inq;.i4*fir: Knršpar
pri:vr:ti*h*sp*rJářek*
inž*n;.'r
st*vby{Č{gn **Ů*4lj5;.
{:č*szn,kvříx*ylíp*ri!,;t;;|*lt*.r*ní
stavebftih*.lék*r:*jsr:rj:
$ J"i]Ť
.
.
=
Redit*|s|ví
sjlnjc ,l eláinir Čř'. i'Ja P*nkráti 5s, i45 *íJ i:rail'ia4. ;.*sť*up*n*
:p*lec*ostíI|JK*$ -.
*$TR.ÁVA,a.l', iť 1s.Ji4rl.Jl,í.i,rv|ičL*v*
na*ř' 22,7*1 I}; *:itrav*.l4*rar,sk*{.Jsti-;lvfr,
viasinícipr:;eln:krl
a stav*b na p*Zerlleí;it,
i}i]triCftli,1.x1*li1ť;l''lvba
pi'i:o;*rične*,
'* ti, j*nži:ra!ík !.*mt,r:.
p,*zenk'ilrultleb* :;tc.lb,*r.:'t
pr*v* *rjp*virlajíci ťí!{:néffil,!
|-:iťnll.l.}|t,
n,:,:i:**--l!i.:yi. jei:ri i];l,,*rl..:
n*vrh*van*llstavb*upřín:*rÍ':tČ*rra
'i*ť*íné
viasinici
t*r:iri:!ck*
ittl.r;;stt.ukť*1y1,
ií
viasťníci
lo*seťJniehp*z*rn{<'*
*eb* stnv*b rr;:*ith, rr-lr*i*-ii
l:ý,c-;*1ieh
vlastriick*prá,r*n*vrlrťj1lii.,l':]:
píím*d*tč*n*{i vi*stní*i
sÍ:av[:*u
vať*J.né
iechnitlr*;nircsťru(turYl,
|i, kd* m*jí k.s*Lls*'lnímpei;crrrkůrn
pr*v* r-"*1p*vídající
v*cnéntubi*irrenl-l,*:ťrž*.li
i.riiiii:|l-..]::'
i:a.llhst.l,?
*s l.lstavb*u pří*r*d*tčenr:'
Pr* prcv*clenís|avby ge sl***vítyi* pcdr-nínky:
t . 5|avba lrud* pr*v*e***a
p*ďi* pr*j*kt*ved*kltln*nť*ce
iciÉ|*Fl}) z 1012ilŮ9,vypr*e*varr*:;dltj;l*r.r;iti
sp*í*Čn*stí
|"J*|1
ítacDt**ld Prah*, sp*l" s r"o', IČ4*5EE733,fuár*rJní
í5, 1l0 Ů* Pr*h* i * Í|Jí'Xjr}
pŘAl-iA a"*., 1Č257$334*. Ůlšanská 1t&,13*
8* Praha 3, pcrd čís|emzak*zky 249Ů78 a +věř*n*
v* stavebnímřízení's výjimk*u splnění padmínekstan*venýchv tonrto rozhodnuli"Připndnéiiné
zn:ěnynesmí[:ýtor*v*c1*ny
b*: předch*zíhopov*lení B*ciá|rrí|rc
stavebnílrcrjřadu'
l-
.:i1i5i4t,5t8sil'*;,3i{.i,$'
\tavb* *t]**pr*v*drinxna ':*e*mcícil
par'ť.ť 5q8bltr]5,.:]l.cl',,Ž'
5!i86iLL}tj.
sss*/j"*s'5s86iÍ1{J,3lŮ1,31*3,5si}3l1.J115i 15 tl Ž**4v k"*"Bystřiť***d i'}iší.
*kr' řrvr:*k".|."ltsl*!'.
; , Př! pr*vá*ěníst*v[:,lj* n*tn* d*$ržovatpř*ejpisy&kajícise n*:p*Čn*sti
,:aři;*r:í,
Brsce a |echnicl":vth
l*jn:*na zisk**č, 309/ŽŮs6 5[:.,kťervms* xpravr.rjí
p*ž;rcÍar;ky
cia|ší
h*zp*čn*sti
* *chrnnyzdrarlil:i!
pr*ci v plactvněprévnichr
r"'zťa:ieh
o cr ::ajišť*ni
b*rpečn*sti* r:*hrany ;iclravípři *Ín**sti**l-:l.:
p*skylr:v*rrísi*ž*b r-r:in:*1:racovn*plavn!u;ťalry iz*k*n * z*;ištěníiiaiších p,:,**rín*k
he;p*Čnr::;ii
.lc zneníp*:c}ějšich
* **hranyzeÍravr
při pr;*ci1,
přcrlpiEů
e cjhát* *chi'a*u:elr*ví*s*lrna :l.:v*niš|i.
,i.
.lvh!.*. ;68l?t]Ůý Sb., r: t*chniclr'ý1h
řři sťavhábrrtjryr*
rJorjrž*n;:
*sti:l:*v*ní
p*Žadnvcich
ttest*vi:y,t*
p*zeiějších
předpls*,*s|*n*v*rrí
zr:ěrrí
z;1ki:na,
usťa**v**í
vyh|á{kyČ'1i}4l.i.sp7
$ J.69stav*bníh+
lib..
kt*rr:u:;*,pr*vé:dt
rák*n ': pr:z*mníchkarr':*nikecích,
v* rrl**íp*;-eiéjších
př*,1pisůk prr:ved*ní;ák*na
* p*z*mníchiq*r*unlkaeích,
ustancv*nípřís|ulšných
;;ivaznýchč*skýeht**hniekýc|r
fi':r*ín1rv*riei.:ýrh
v téi* rry}.l|áěc*,';Četně **d#*nť r:|*tných přís|Lišnýchč*skýth |*chnitkýeil noí€ ' l]. :ejnr**a
i]slj 73 *l'*1 Pr*jcktnr;ánísilnit a rh{!*i*' {Fii 73 ;1tr;. Pr*j*i,lt*vánrki!žr:.l*i*kiiff li!tt!črlr:ir
lll'nr*riik.altcl"i.
Č3lr!73 í]"tťi Pr*j*í<t*.;ání
r*istních!.;.**tr';ntlier:i,
Čse':i: ú2i'r1t:r*j*|:lL:vli'tt
il]l,):;l'nlt'i]
+b3ttti1, ČEr*;.; az*: 7eti.Ť*r:Li:r.:st'r.!,r:stu;: o;:i
Prr:hlífi!.lriritc;si'i,lp*;*lni:ír:li i,;;i11.11;i:Ii<}l:i
{]5r'j,73É**5 Pr,:sť*r*v,*
ils:ra,,ta'.erj*ní
L*clrrriekáil*'..,;i:&vci:i
p*.,jtlltrrei..
ilC*ť|}*
r.t:"l*ii.ii1Čiií
.j :jtťji'ji.:i:]
_
'* ési*73 ?*5íjí*t"nr-lí
prác* y c*!*m sv*rn r'c:g*hr-l.
5. 5ta.;*bníprácepr*.l*d*{$rc,v*rJ*u}
p*u;* *tnr",*bni
p**i*.lrl!éii"lÍ:i,
ť!rrl"t*(y)
*eii:*rrlš
k lak*vým g:racím
pť*d
pisfi :půs*{:i|á{
éi * ť*cirn
irky d*stať*čná'rYb.:vená{*
J"
u''*srtlys$t*xsĚ*a.$*w*mí
{;. Přcs amh;*j*n*am
st*tg*b*íah pr*cá staw***ffiĚk
s ásŽ a b k%3:gĚ;*v'a*h;*iieln
x*k**tx t.lzct*c.}tÍ
ad*jě{rrt* sg**c!;áír:írrtg*
s*av*h*tígrtu*ř*e#elpř*de*t te*,mtáx"c
a*fu;*j*i*á
stm'{gfuy
gt*web*í d*x*r šrtw*gt*nxx e*kíffiď*i ge.eť*rzm*a**
x *s*ba* vy$ee**xěvmj**$
* d*d*vmts*la,,ej,*t:t,l*
*$*$qÍ**aj
p*cÍš*awÍ*šĚatác$*
* j*fuma6**s*fuÍť*xťE
g*i,eďpřsťs
rapř**mé *#mj* q*gteatu.jt;ár{'}ív,a
*r6&rlv
#*ďavm**$*,t3" * *gar*v*.*rts*"**
x*a*ug*eĚ$*:&&*
oBtH*s6*ť*vehffiíffi"a**
uřac{a*ťáxmvýstxvhg p*di*
y*íáa*ut
$<*a'nťy*řcŤáe$Ť
**asťi B,ht**ewm#má'j*jěcÍ: yxr*,*ad*né"
6tr*$t!ídeře*tewtay * zm .jmÉ**
Fř$ prmv*ďě*tí staryfuv j* stav*E*atlBqBr*urEs*ea:
*Paš*š*wats6**aÉ*t*6smet
*k*w*?sznirr*t*
*iaúr^l
t:*pn*ď$*atěg*oj*jB*át a$i*tl*náaav*ď}a na sĚxvE*ň.kťec.**
j{*[;iJ
*kncž.*ýí#Ew**g;* xdy*";íÍ}ťj#ť;.
fuexp*čut*stxŘxvfuyřť*d lahájcnii* li.lr;i:v stnr;*bnílr
z*jistíd!e scirvá!*rréh*
p!ánt v s*ularJtll r;:;l'řit*il**itt:
*ítuačníh*
153
:;tav*bníh*
:ák*rl* vvtYČ*niJ:r*s L**iinickó inťr.*strukturv
v mís,t*j*ji*h sťi*tr:E* sťayh**
$
'':l'gánenr
neb* *rqanize*ik |*mr':*priivrrán**'Vyskytn*u-. !i s* pii pl"*véclěnr
výknpůpodzernní
verj*rrí
.l $r*jekťov*dokum**txcl t"l*:ak.r*s!e*á,
*.:usíbýt rl*iáípr"*vár1ěirr
stavby přizpůsobcrr*
:kuícČnému
gtnvx za et*a*ru*pr*v:lěrrýchz;*stupců
příslušr:ých
vlel*tníkr]
iethnická inírasťnukturY,
aby ncd*ši''l
k jejich narušeníne!:o poškazení'* *xistencitak*vóho 'regi*ní
r.nr-;sí
byÍuťiněn zápis tl* si'*."'e|''nti'l.:'
'J*níkuvčetnép*stilpUd*lšíchpraei.
d"
PostL:pvýstavbybue1*p*e1l*
p*S[up{J
practzhotovitel*v soularlus vyeianynr!
zpracavanéi.}O
stan*veními
(přech*dnáa místníúp:rava
proY*Zurl|e ust" $ 77 z*k*na Č"3stl2ÚCI* sb., * ř}rsVOZ|.l
na pozemnícii
k*nrunikacílh;l * zrn*ně některýchzaik*irfi,v* zněníp*zdějších
přeetpisů)
zd*jšíh*úřadr.r
a s PD, Č;**t
*
.rýgt;*vi:y'
'r
'Z*s*dy
org*nizac*
.,lÍ'.
Štavi":a
i:ude realizo'lfinn s*uiaclus* stanovenímpřr:chr::c!nc
*Fr;:v-v
** paz*n:níchkcrnrunikaeíelr
a í-1{,
C*íoildobu výstavby blrett př*ch*.lr:ó Bí Lrclrž*vanr:
|..}ř,*v*7-tj
;;cd|+
sťan*v*ní
Dř' x j*hcž vvdanr ne láklarl* žeiclosti
* příslušn**Po|icir{l{ .}{:SÚuhiáE*riá
d*kr-:rrrentac*
c|*pravi.:íh*
znaČcnit* pťíslusný:d*jši rlřari. Uprav* prŮvoztJs trv*lýn: DZ bird* prov*d*** i'i|*
rl"lťEtr:í
upravy prsV*Z|.l
,,$t*ncv*rrí
na p*:*rr:nielr
k*i't:*nik*ťíeh'.,
k 'j*hcžvvciiiriíje *pěi r:řís|*šri!,
;d*jší
uř;:ei* j*ho ilr:'rí:tě*t
bl:eje1:l*vedenov ť*rynínu
kt* lq*|*L:dacl
p+v+le*í
T*rlr:
stavi:y.
sťav*Í:ní
;* rln
p*v*le*Í
ri*pr*vníi^r*
rnl***ní
n*vztah*j*"
q ]-5$ Etev*irnÍh*:*k*n*m*l:*ll být pouÍit'lj*n tak*v* výr*bkv.
Pno *tavbu ve lmysl* i:stnnr:v*ní
rnat*ríoiy
* k*nstr*kc*,j*jichžr;l*stnostiz hl*diskarpi1s*bilostist;:v!:yzaručl4í,
Ž* splr:ípožadavky;ra
m*ch*nick*L:
p*:Ž;írní
*da!n*st* sťabliit.u,
bezp**n*st,lryrtri*n*.
*chr*rlu;rjraví;: Živ*tnih*pr*střer1í,
při udrŽování* užívání
bezp*Čncst
st*vby včetněbezbaríiircvéh*
*žívání
stavby * $Chrarir:prr:tihIukr'r"
.syt*l:?.,y,ljrÚ5|*V*y'l-iejic|iv}*sit.ir:;ítiirr:EíbýÍ.:i'*ti:v*i:\,.i:tsi*1r::zv1áiiliiih;l*i..*rrii,:.tit
'r|arl,i
..,.}}.lxv*?9b'. i: i*r-hnir:Lýci:
pnŽacla.rcic|r
lta výtr:bky,ve aně*íp*zďéjíirhpi.*clpis*,naťi;^t:rli
i.:.1(>?:ll-{iť"':Z1ib',itt,*rýn,,;;::;i':*rl*vil'*r:hr;itk*pt:,i.;ldrsv?..,1n;'r.r'lrL:ran*
,lat},"ii" 3'i,!i'iíiÚť::
ť,li'. ..l r';ai,i::.;:.it
i|-.:]1./i:1i:l,:í..;;;ťts|:'|l','.t''J.:|\ei:.|:t'.!?.}.|('..''||':,,'.;t:;:nir.i:t':t.:;;:r,,1i::
.1,ri Stnv,*bt.:ik
n*|*ží: r:dil;:*vipřeí;yi*ť:*ý
vvk*p*k. vyí:l,Llrané
i.:n:*|.y,
*pl:d.,r:pť!t**e*t
r:,1p*vírJ*jíelr:.:
:.ák.:'nl* í.1dp,?**el;
;: rJ*l*řírj.-rkiariY
r: j*jieh x!rrž*nih* k*!*r:dar:!
:Í:avl..,'l.
.,.mi:it'ě:i.*vbrii:r-tdt;l-i
Í.i"'l*šk*rcp*k!*pyalrnctur ;: kanalizač:rl
pnk!o3:y
|.ipíevťny
dr: nivel*tyk*n*ťný*:l;
iipr*v kr:m*nika**,
l;:' při 1r*vác}ěr.:í
stavby n"rusíbýt d*drŽ*rtyi:*ž;:davl;v*b;aÍgnó ...':'-.
staí"t{}\,.!Icich
:;prévc*p*d;*nr;:ícit
kei.nurrik*cních
v*d*nía i:ržr:rlÝrskÚch
:ítť:
*gx p;sl:t"s*€g{:g,&, #,t,E# #rg*J#' 3á ##'ť#''ť':'J1
#"ť#ŠJ###.45s/
gl* p*dininl':y:
::*jn*ll;,:
.
'
-
=
jekýr:hk'*!i
jl;};tuťtir:
i:ře.j.:a**j*nírir
z*nratí*h
pr:2árl*t5 dní př*derr:il:,aťl,r;tl:-r:itk;l
|ill.-:
1'rti.ll.lí
|'}4i}
s'l{"]l14t})r; v,ltyČ*nť
i:ra*yp*r1zeirlrrih*
en*tr1ti:íc!téh*
.:nříze*i* rl*c!ržel.
*t-hrnnnei'1iliiil,lr.l
* r;r1rr.tíití.lv
pásrr^ra"
r:*hr*nnéh':
*r* prácl v re*.tclir:í:*ťil
.ied*níll.*|t*ii poškoz*l:l*n*rg*trclréh.:
Pt'.|.;Li*l
d';jri* k *b*i:ž*ntk*j:c|cvéi"t.:
jť lli"J|.!]':':
,:aři;.-ilni
|.l*ltJ"':kt.:r;ať
řcn*ehr:vo*íinliu840 ss* iiňi]' kl:*r;1j*
k rli:p+zieiŽ.i hr:r:lin
i1*nná,l rl*ív i,lrilil.
$t*.r*bník;*jistí *chranu ;*říz*ni ,:nerqetick* $pŮ|*čnÚst.r: rl::-S*ltt''l
cJ***m :;iL:t:tl,:|.t
piíslLr*nými
i" +5*i;:**i]5í:.,
tac|":nickýrr':i
p*r|ni|.*vyrni
;"l*rn"rni'r':i
n*rrnar*jen*rs*t!kv
1i;5p'1,,
.*
p*ennrínkerní
niž*
uv*denýn:i
j*jínrr:arl*dire*:
ťak,
běh*nr
*by
stevební
činn*sti,
ani
{P|{Ě)
n*d*šl* k jeh* p*šk*:eni' V této s**vÍslostisiarreí:níktrlpovíc1áza šk*rly .!*k rr* ;ařízer"ri
*n*lgeťick*í
spcl*čn*sti,tak z* škcclyv:nilr!<í
n* zdravía nrajetkutÍ*tím05Ůbáffi,$chr*nt:
pr*v*eu
b*z;:*ruchcv*h*
;aiízcní*rr*rg*tick*spo|*čn*sti
běhen: sťavLrY
i p* j*jín:el*k**ťr:til
zajisťí
s;lm n*b* r: svyrh d*elavaťe|ů
z*jménatínr,ž* bezc zbytku splr:ínást*dLrjící
pocin:inky'
V příp*r}ě,
ž* uvaŽ*van*akc* nei:očinm*st
p*srn*narlz*mnrch
znsáhn*d* *chrai.lnéha
VedŮllI
n*b* traf*sťanic, pŮpř' br.:riep* vytyčenízjištěn*, že zasahuje ri* r:chranneh* p.isnr*
p*cl:emníc|"r
písemné
v*d*ní,je nr,rtné
p*žácÍ*i':
pásmu.
sauh|ass člnn*stív*chr*nndr:r
lls#trit]liy l;il.'p_É'[ťl.YeclstJ-'jl:t-lt5ťiJ_Q.th-Leff]ye!:_pli-g$:esh
oee!ee*:.níg!i_vcd.c.[t
-
**hre*nrápésm*nacj;ery"rníh*
p*rllt*{ 46. *rlst"'{' :*k*na č.4';;lŽ**L..5b.. j* .iÚltv;:.ilv
v*rjer:í
pr**t*r VYrf1e;enYsvl:|y*ri rov!t,lsrniv*c{enými po *N:*u sllanaci: .rČ{i*filr:{. lrs.J,}rŮrltlt}
v:*nl*n**|íměř*** k*lnr*;:a veel*ní.k{*ráčirií*el l*rajnihov*cJič*
vr,:*j*iii
*;: cbti j*!:*:]tran"':.
ai
u ri*pěťiirarl 1kV a rj* 35 kť vČ*trr*
pt* v*tjič*he.: iz*|*c*7 nr*trr]íu.ieři:er:i
' ij'i.:tl..,
j:*sl*v*:ti*Nici
iltr 3j'. 12t iss"i i"* ;i:*tiil;),i.:r*v*dič* iz'':i*:'-i
3$!;!6'1|11;
;:' ,
;:áv*snákab*iclváv*der:í]. rY]el.r'
|:i L; n*pět.ína*l 35 kV d* t1* l";V.;č*i*t*12 nt*trr}{r*tp. 15 rrr*irr]u rnťi,r*ní
post*rr**ehc
d* 31" l"l" 19S4)"
v ,:*irli*n*étn
pasltrr;i:adz*mrrího
v*d*níj*pod!*$ 46 *dsi" 8 a *dsť.t x*k*etrcc:
ziir-*vatb*z scuhiasuvlastnik*iáeht"czaří:*r:í
si*vh'y'ji u*:ist.*liaik*r:sl.rr;k**
j.*l.;':i
a jiná pr:r:i*i:nl*;*ři;*ní.
iát!r!i r:tírl*r:jti*vi:i
h*iiav{ * i..lLrt:.l;**
p t'-:rvá#*i
i:itz gr:*h!*lt'tv|*s{nil.;':.:tr:i:i plác*'
.:i:;:r*!*i:Ii'r*:i- ;.l |-l*;|.]*ťi.r:';:.ji:
;:r+i:.:dět i:inrr*stí, kter,: |.i :.r1ti:l.,:,-,Ir..
i.::i1:j'....rl
técht*:aří;e*i *ehr:i:hrr.;irlli.'l*i, :'lr*vi Čirn*je|*|.i::.*h.
. . . . . . v ' ] ' ' iÍ' ! l I l : ' r : i . : ' c i . j : : :
*l
r.lr:lstlp*c1sLit|n*:ne$n'eljňr}v*j...
í}í*YiidetČiilftOsti,k|*ré by rn*n;ožňr:va|,/
přistilp k těn:toxaříz*nim,
5' vy:;ij"z*rló|
clit.i:ei*ic*:
* ne*háv;t růsLpol*:lty n;r,Jvýř;ku3 r:'i*|r';.
.
j}*kudtiavb* l:*b* stav*i:níťinni:st:n:*hllj* d* :;í:ranné|:r:
pasr::anaci;*n:niil*,;:*dr:";i,
ir:
';lastníka
pis*ll,li,':ý
i'i**;:;.:*::adat
*
loi"rhšas
tiťi:;i:
l:;rz*|<larl*
toh*i"*zaií'zr:nq
1rr*vnz*.ra|*ie
1 "lir,
i:'":jst.
i'js *dst' i j" Zak"Ůfi*č.45812*Ů*tii.
.l t,:i:i"it**riyik
i:*iJ;enrr:ích
v**ielníjr:'iři:b*
i:*s*.lr:ch
rj*|*ll.:rJrž*v*i
l.r.*:l*r]tljíci
**ij*iriky:
" pii rr:hvht; **bc; pr;ltíchv b|í:kosi'i*|*k|rick*h*'r*d*nív./s*kr:hcr
n;*pi.Lí
s* ll*;itii
il::*bT. l:l'tr*měty' *r*síir:*ky n'*tliajír:il:t'-tvať>l:
i*řah* ilíibiíž'iil iivýrr čá:t*c:
v*ríiČlt*:
biíŽ*rr*z.J l:.t*try
i.-!'.J
5*.t]{]-r].
{*l* Č:iFJ
. ;*i*í:y .* jim p*d*[:rrá;*říz*ni ryiusíl:ý| umísi.*rr'ý
t*k, ať}'y,'J iri*lákrlIi pi;ii';,l;:l:yi...
r.,$eq;hn.í
',..i};l-''
r:{íir*t"rr:ó
iejilh i*sti *".:ltl,l*:
* *.tt:líi:iil.;;.;t:tl*:*í].r
**smr:t"'t*d**í
i;*t*,
- je zaka:'an*isťaváťbLld*vy ne|-'*iíng *!:j*ktv'r *chrannýr:hpnsr'rlecli|ťi{-.i,j':j;;.j'...
'
verJ*nivymk*h* nag:ělí,
- j* za|l*z*noprovádět v*šk*répce*mníprá{e. Bři k.ť*rych.
by i:y|.eri&rui*lt*st*L:irii-.,
p*dp*rnýchbgd* - sfr:r"rpů
n*ho st*žárf:,
. je e*ki*zén*upevň*vat**tény,r*k|a*:y,L:kaz*t*!*ap*d" p*e1.př*s neb* přim* n*
sť*žá
ry *|*lttnického
vadení,
- d*davat*lpracín:usípr*kazat*lně**znárníL
jíchžs* to F7kú,* Čsrurru
své pracnv*íky,
}0 l tíj-!.
,|ťv7r
*:*Žn*rjryrjrŽ*t
b*dy Č,1,,;*.Ž.1,,
1:*hutir.l*ní
1n rrl*ž*epr:Ž**atpříllL:šrrv
|,tí,|..'1J{.|?.{1,
*r*voz*r,''at*|*o další řcš**i izajiětání *db*rnéh* d*hlr:r:iLr*r;*r:*vttíka
s *l*ktrr:ť*cl.rniek*r-r
kv*|ifik;**í
dl* tlyÍ:l"Č. :ží}l?}Si:", vypnr:tía ;*jist*ni zaťir-*,z:t,
jížsoiriasťíji**k* ,l,1iaúť*rli
;*i:*Í*.lání
Íivýctrťrisťí,.') pok.urln*jsot.r
ty|* p*rJnrílrky
ČřZ *istribi:{:*,
č. !. N'*:
k*r:krótnísťa..'i:ě,
. .'/přii:;:'J*pr;žadavlqr.r
::a v5lpnu|llaříz*níp* n*zi:ytn*r-r
pt;lr:ij'. *ut.nd
d*bLi ;.l.ov..rdóni
p*žacj*irr:illintál**}_1dtsi přee*p*Ž;*e1cvanýrrr
i.l rřípi:#ě vt:rjertir:i;:kc!ri::
t*rrirínen-;"
**p*tíi* nr:.Ítleiáž ;:oř;Íe1xt
* :*iz*l*'r;tl..ií
ťiiEtiv*rl*ni"
Příp*e1né
n*cl*ejrŽ*r.rí
rl'yecl*nýe
h p*eimínek*ud* ř*šcri* pťísíu$ným
tt,av*bilín:ť':ia**r.*
*el:r:
r.r*hi*$*no
$ťářní*nerqetickéinsi:*kc!v souladu s s *3 z;ikone č' 45Bl:*** $b"' j*k* i:*rus*lll
;ák*zu pl'ovér1tiť
činncoiiv *cl"tranný*h
pásm**hr}lc$ 46 tláhr:Ž:ákryn*"
p*.d;qir;nj'&j"'**c{u
Éq'i*É!*r-,p|*J:{Ě!B"{*'ljll:*ait':uEb.ratl{ryĚ4-i;ásl:n.*tii
(}ch;'ai:t:é
..l*#*níelektrtz*čnít*;.tst*vy
pr:dz*t^ilniti.:
lrl'.éiitl
ii':!ílí.
l;ásn"li:
{js '|li} tV.r*eIn'ia\r*,d't|l,
jt it;:nor'e**'; { 4*, oijsl^.
;]t:*bi}:ileČ*va.:í
i*r:hníky
5, zák. ť, 15sr7*** 1rs"r; (:i*íl nt*|t.rij Í}*{)Lt
,l.a|:*ít't
si.r*náchkr*lj*íh*
i:r**y,ireetilŮ rrt/eiiiíj n.:*|ivíi***r:uEtianáci:lrra1rltil*
l.al:s-.{*'ró
kabelu"
V *clrr;*nnt*t
p'ásmup*cren:r.ríhr:
rr*rjcni]e r]*íjJ.l
;.{li l:4;i i'i,**,Js|"i.tjgmfu;*xá**:
a) :ři;r:vat h*z sr:r-:hl*su
v|astníkaťě*ht*raříz*rlístavhy Čil:n:isť*i'ath*ns|rl-lkce
;'riill.l
p*r1*bnázai{z^e::ri,
jak*Ži uskladň*vníil*řiev** výbušn*|áťky,
h] pr*v*cěi L:.*;,:
vlaEtník;,:*n:*íp:.,*c*,
s*'"rhlasr:
.:hr*;i| spcieil|irr*:lt+ r;*z!:eťn*:lt
C"i pl'ovár*ětéirin*si!,ilteréi:y mr:h!1r
pr*v*et.;i*ci:i.l:,
r;i'íz*nírrt:l:g*i"tl-*zít
r:Er:h,
Žlv*t,;elr;:r,'í
i! n.raj*ť*h
.:l) rr*tx:cjé|ť!*n+:;ti,kt*r,.lbir :nen.ri:Íi'lr:rr*!},
ltcbrr p**isl.i:i.nd
;tt,e:ln*rJň*v,:!y
l;iil|.:i;
k,i*n.ré':
i* Íí;*i:
i*.r,
-
'.'..*rjeni
,,.} vys*z*v*ť|:n'r*lq
pr:r*sí'..,,
* př*jíÍctel.
1ážkýn:i1*11{l
?i:!.ll.íl]1,J.
ř*lr*d .:;ta's'rsa
r:ebr:tť*'r*bnir:inn*ttz.:|*huj*lJ* t;l:htr:nll*h':
pásr.::.l2*d:**iir:l;,.
;t]'-'j
;!;i. .,'
tř*í:ar:*ž*dat
pís*nrr:ý
j:."ji
pr*v*;r:rl*tr:le
*
l.:uhl*s',,'ll*stník*
nab*
i'lh*|*.iaří;cnt*.l z*ki**r.,
l:tjst' 8 i: i:dEl. l1 z;tk*tl:;č"45s/2fi*{}Íii:.
V ':r:hrannýc|"i
g:ásrn*rl-l
p:i:ci;**rr:ích
rl*ríeníj*|:ř*L:*
ljá|e dr:držc;v.:;i
l'i;:s!**r";jícíp*eÍrnín!.y:
.
d*d*v*t*lprecínrrrsíBř** z*háj*nímprací:*jistitvytyč*ní
p*ciz*rnrrího
znří;*ní*pr-r-.,i.lfr2.l.l;,r.:ii
seznámit prae*vníky,jiciržs* t* l"':'iká,
5 '}eji{hp*{*h*un up*:*rn!t.nn *d*hy|k}*
*..lYýkl.*Í{}vé
d*ki;m*ntnce,
:
'rýkop*vépróc* dc vzdál*ností1 metr od osy
{kr*jníh*]kabelu musí být pr*váděnv ruc*ě.
V přípactópr*vedenísoncl
rrrfiŽe
vzdá|en*st
být
tato
sníŽ*nana 0,5 ín*tril/
{ručně)
-
r*mnl prác* musíbýt prováděnyv s*u|adrls fSí'.J7 j 305ÍJ(z*n-:ní
prar:*}* př! z**:*íchprac'ích
r*usíbýťcl*drž*n*tlvhl, č. 324l** lts.,
-
rrrístakříÍeaií
* s*ubáhy *stei:níchzařiz*ní s* zeříz*nirni,':n*rg*l-iky
rrllist byil .rvpraj*kt*vrirr;:
a pr*v*d*n*Z*jffi*fia*i* Čstt73 ssŮs. r:srurit bís,s4:t.-l,2,
Čsrurru 5*,l,:.j-]",
i:st{ :] .]řijiJ lJ.
33 13*:
"12j.{Pf',1{:
.
d*cl*vet*i pr*cí n:*Eí*ená*:it přísIušner'ťl{'.l
l;l:l-ts|*vi;
{!ist|!bi:i:;:í
i.}íť]vť'!J$Vst*lÍ
;;iilájeni í'.'r;:cl
minim*llt*3 pra*.:vnleÍllypř*d*nr,
pťi *ntřebépť*jížclění
tl'asy p*dz*rnrrích
v*cl*irivr:zid|yn*i:* rn*ch*r|iZIl1Y
j* |í*b.lpl.'rJr:l.:i:iJ*
5 přsY*Zsvateí*n;prov*st eJ*d*t*Čn*U
*i:í]ťállu
i:ri:l|in:*rh*nick*rnlrpošl,,n;.*tti,
.
j* z;:k*ran* manipe;l*vat* ry!:naž*ný*,lt
k:abttlyi:r:<in*p*|íirr,*dkryic l'.*Í,.e|j.'
r*usi i..ýi-,l'.:
'rvvěš*nY,
Etavu
ÍácJně
pr"r:li
p*škrrz*ni
chrári*ny
4lpnut*h*
a *znať**y4'stra.tn*ulahuIk*Lt
r:t*cslJTsť}
3ss'{,
..
pť*d z*hci;errl it***l*ve rr*sy rnLl*íÍ:ý|pr*';ozt.rl*t*i lrcí:*|uvy;ván k* |i*nťr*l*iJll."r;*;it"
i.íi".,l..l
.,y!tt.*'liti,;'
ir:ť* .;rg*nixac* $t'*yáději*i ;*rnní píčC* í}él]|,í]1'.*dť.
:ii irrtr.|:;'Ůt.*1+l
ijili'riblii.n1
ltj|t:i,l-čvi,1
řrá'.'* l'l*tl.tzt irl:ilitt,tilt*lianti*:istr, rtrti,:il r'iij!ilýt'
.
jrťi;áh*;:r; rnt*i b'.it;*nrin* n*..j|iab*iv iÉiir..tuiJlr:nn}' lčb*iv:a!.ríŠi'.r:l.iniii':
č |'il.l:]t1;.ill'''l.''-:
|:i.;i.i
pl*t! me*ha Ritk*nr * $*ál<*z*l.t
i,
'
h*; př**chl:zíhr''l*l:lri*st.l je xlkaz*tto $iližŮ',/ill.
í.rt.:|i*:\irls,..li'li':l.
vrsi'vt;;ei"*ilri'.lt*ii kiii:ti.'.ll^ii
l''*žrlápr::ikr:r.**í
r*ií;*r"rtřrnV{}ZŮValej*iJi*|rihuťr"li::a|$|.ill,l
:.;ru:íi:l].i'';,kanlÍi,iá
ll,thi*š*n..:
l,:;:
,*anil
lit":ku*rr: hlás*r:íp*iL:r:h$kupiny Č[r spaii:Čl,r+st|
Č[Z *is|ri[:*r:*
a,>"
{}s*$st}, ki<*rú
i...
k ,Jisp*'rtei
24 h*iJln*ťilrii]'r d*í'; $,drru,
"
l',rk'll:Č*ní
siavby trir;síbilI ntí:t,*rj|eně
*hl;iš*nr:
út'rarr-;.
$řísiu*n*n'ru
i:r{'}v{';ř}ii-fiLi
-
st;rvhyprt;''lcz*vetcl
r,.t:hr**rti*i:.;
distrÍbr'iční
5*L}s|;.i,yr/
*es*Lli:i*Et
; vyh|,*$e*ir-*
ílŮ d*kr:nČtni
js*u
pr;}*e
i<t*ré
rr:::.;.:tJi'l,
b*dar,ány,pr"*t*že
řilsnla it*vy.r;h
s* již j*c"jn*rr
V {iťh!..:1í!!,}áry]
[3;isi.íi1'l
:*ří;eni lií..JY*Zť'\'.:{lj|*
.:.!i*|t.ib*ční
s**:t*'.ay"řÍ{pi*clrr*
*pr&uv t:ť:j:ri;"ek*ns|rl'tk;.*
ila ..,..:áíi.
::aťí:ení
pi"l}V*,ji:v;:it*i
rjlEťribLlť:ní
ll*bt.tr:j-*
:.i*t-l*ťalry
}rr:vadr:l.n* z*Llhdé j*lthln,.,'-r; -il:lt+;.i.i
v |orylt,;1].:$íni.í'
.!.,.:..-j':l'.:il;'!;4in!11f;l.i
řiipn*rlé nrlrJ*cirŤ*;':í
ht;d': ř*ř*r'lr: ;:ii.lll':*il!'*lli;*yelltlít;.rllťl,:j**; ii*:|;,-.
lr*hláš*n* ::i[aÍ-r:í
l:r:crq{Ťíi{|(i'.j
t;::;;:ek;iv ***lnclr',r
i \ 9.], J*l..*na |1'"
4,::i:ii}*fri)*:íL;,
il1]..'';
l;tl.'i;;'1*!
:áiia;:r] pr*'"'iir}ói;inn*sti ll LLťhr,1tinýe|r
pá*l.rt*l:hť!* ,i 4l* t*h*ž ;ék**ri'
g!4{x.ínjíy-srĚÉ{!}*dcjrírtii*'$igselxej'1L]Y.rh pasn:*e|
rr $ '?ú*dst. ň r*k**;:Č"45*12*t}0
j* sta::':v*n*
*chrann* pasn''i*
*lektrick*sťar:ic*
:.1L:.
,t i*
vyll"t*Z*rio
svÍsíýnri
r*viilamiv*rienýmiv* v*dÚrnvntív;d;ilen*lti:
č) u venk*vní*h*l*ktr.ickýchst*nit m dii|e s|*nic s *apětím vátiin.r **;i ::l ,,,.i
v bud*vách 2* m*trů*d *pi*c*nínebo r:rlvr'rějšího
líc**ř:vncj*'yéh*
ztj!v.:'
h} u stož;irovýcí"r
*|"stanlc * př*v*d*mnapětíz *rr:vněnad í kV a m*nšín*Ž 52 kV na
Úr*v*ň nízk*h**apátí1* rr'.:*trů,
r)
u Fl*rnpakťních
a ld*nýr:h *i" fi*nic s př*vcrl*rrtz úr*v*ó n*d ]' kV ;.tl**r,i*in*,ii52ktl n* c:r*';*ňr,rí;keho
napčltfj- *:*try.
tl] u ''i*slavénýr:h
*}.:lt-anlcl l'l^i*Ť:t,i:cj
*b*stavČrri.
.
lj {}{i1r&l'rl:énr
p*srttu*lr:ilť;.itk*
st.rrlic*je $r:cJl*$ 4o *tjsi' E a i:dst' .:{}xak*.y,É**tv:
.
'J.. zj'i:ov*i b*;l s**lt!*s*viagtnik*ťěcilťozaitz*rli:|;il'.i;vii **i:|'*va| r.i.;ri:,.íl-i;l'l-l-i:
e ji*eli:*ci*b*;*
uaťí;*ní,lak'*Ž
i Llskin#ň*vai
hclřlov*;: výi:t':šná
|*i'ily,
},
pr*veclěť
b*.agr:uh|esr':
v!*stnlkei
;*mni prár*,
3'
pr*váel*tČ!nn*sťi,
ktgr* bv rr:*h!,v
*hr*;ii spŮi*hiiv*St* be;;**l,:*stpr*v,*:zit
t*chtozaříz*ní**b* *|rrozitáivoť.;dr*víčinraj*t*k*soL:'
+' pr*v*dět Čínn*sti,kť*rribv ;nern*žň*vaiyn*i.:* p*tist*|ne:nťsna{iň*rli*ÍY
příliirpk témt*rerříz*nínr"
P*hrrrilt;ro,í;*
pÉ"crí}*
j* ii*|:*
**b* staiici:ni*irin*s|:aE*huj*
*r: *chi"anri..*h*
elrrlttrir:ká.",|i]íji{j{*,
lr:Ž;l*aÍr.ipis*rrtnÝ:r:lthla*
'] 4,''.. ,.11.,
vi*sittilcč
n*b* 3:i"nv*;*vat*i*
i-.;ir*t*l
z*ří:e*ín.:;;ii.;!ari-'j}5l]/-]i}OŮ
l: r r:*sl' !j. ':;l|iŤi]č
e'
sb'
ť i:l:ltranr.ri:il]
':
.:ltklrícl;ii:;ťnrric*.j*
dá|*:*kázen*pr-*r'**é|
činn*Etl'l"ter*!:.1'iT]i:tIro'llil.
l];t3111t'l
riá::l*cjak
t:hr*ž*ní
[:*zp*Čn**ti
* sprrie|rlí';*stl
:;tanic*il*b* zn:+r;sujír:í
Čipi:r1*$|nr*
!]rŮvŮŽLj
ln*sl-ra*1ň
r:jlcí
r-i
*b:;l
i:
lt
a
ú.Jržl":u
i:i
t*
:*ji'l
:n;'
;*ií
pr*viidétvýkop*vépr"ái:**hr*:iLljící
.;*rJeni,.J'}.s*kóh{}
:;:úlťéní
c ::fl:1|:r.il.:i.rá|l
!*d;*n.r;.tlr:í:
r:eb*s|aLlí|i|r:
Etavebníčásti
*l. sÍ*ni**,
sklarjr:va|ir urr"iístbv,*i
př*cin:ě*ybr.;inkípříslr:pujr: *|*k|ríck*si.ln:c* nei:* í rr:;1131J.li1;i'.'
'
trys*kúh*nr:*oní;kéh*ni*pétí,
*misť]r:'.l*.[
* nj:é
;,:.l,r;:k|artlY,t'tk*,;;r,tt
i.; * pr:il',
;ii;r:vrrt,}!]l{']i':*r'iJ
gi. lii*i:ir{i
lt*r* |;z:rt*n:c":žni!n
*hs|*hr-l
:'řip*rit]*il*r}c:drštnii-;rrulJ*nvr:*
1
1
i|iiini*r*:lQil|ickeir*p*:L;civ.;r:ui.*t.jl:s,{'}.i.7;:k*n*{,+5l}ii1':*{']{j::lr"j;.:k*i:r:rrl:'ttlí;l.}liii7|l
:innr:síiv ',:*hr*nr'ýc|rp*sn:er.:l"r
clíe ,$4ň iéh*ř .lákrrr.;t.
7"*g*ť&tzirc.*"' ,"It*tÍ";**pwhěia:, Ř, S,, a* ďx* "ť,.'.ť.
^io.
.j#j-l" *'.í' s"ťJs#'.Tjl.i. .1l-jliJJ. ;:.
3:3,'?,"f,"
3#g& e!!"!"
.:ÉrÍ'{}#S#í.Í'ť3,
*".i.3".4'{}&ffis/s.*.
''#ss. .l* r ll* ?ř" s.Ť."t*3*, Č.-i"j'u{t:}.,i*..
. l
f'Í" ri1'.4*6s*l€ *
:*jn'i***tyť*p*rlmírrk"y
:
-
-
.
.
"
.
-
v přípaclň h*|rz* s* $síl V rnajeťkr:ř*l*ťdnj*as2 ť;*cl't P.tpr.i{:!ic,
*.s" voiat eal;:*sťitčr:l+:
sp*|eČncsti
Te|*Íór'ii*":
*2 ťz*ch R.*publie,*' s, povéř*n*h**c$rrenousíté ýt;rr*klrr:rr:;i
s71', *-nr*ii: *]aI*.t-'}}t]{ftút.L*l.{p.ir:}
{|cl":5s6 6s2 ?}st, s|]?.7$1+
{rJálc je* ,,ř*;i..) i..lJi.ťl]tlt
podn,rínck
daišíchr
*Chrany,píípaclně
přel*ž*ní.
při Čir:n*stech
v !:iízk*stí
ved*ní$řK resp*kt*vatpravir1|*pr* **hranniípásnr* p*cl.*rnnihl
v*cJenísíté*|ekir*r:irký*h
konrunik*cí
|cái* řVS[K; a *ada*rnnihovec.í*ní
sít*ef*krr*rri*kých
k*mi-lnik*ciic|nN*ltJtlSf;K)t*k. aby n*doělo k p*škc':zení
nr:i:o zarne:*nípťisrrlpur ,l*ťjcnt
při kí,íř*liíliei:r; sr:r:bóhLrčinn*sti s* ljIK
:;* ťídit p|*ťn,,ln11
pl,.lvliínri::ř*:ri*i:,,l,
;* l.lt':ttt<,
gi*rman:t(l't*tr:čd*p*rr-l*er1ithi,
i**h*i*ký*ria t:db*rnýr-rri
pl*>líl, r}i:*r*:ll.*,;l:*nir:l'r;t
sg:rárrnr:t'r
a íechn*l*qickýrni
postrlp'1.
př*d ;*p*Č*tíilt:*mníeh pra*i z*jiliit 'ly;*ač*n! i{"*5yl-'.V$filr.
l:;.rlerénr'ii}i* p*írr|i',,*isiríl
cít}i..t.ltit*nt'ac*"
j:}ni íji.ii.{l:i'
pr*k'azit|*in*
s*;n*rnit
plar:*vníky. k,r*ři |:ud*r: 1:;"*vac1ét
$1-s?{::
,rr.*s*tl
pvgf;li'
S 7Y;ílčť*l:L}*
,;tau*i:ník
;:*;:r:č*ťíČj;iiio;ťij*
jín"ii:ll:věi*l:*i;,*ii l:;i:i:* i.;ov!ii*i:i:;i:liilíi-P*!.
ne*br:
*gr*z*rrli|pr;lc*vni|*y,kťeříbudr:lr prcvar1ěťzerytl.:i
pri}i:*.l* stav*l,liiii, xl":,lv piíř;;tj**t3|lili:,'i
jr!i:i-tbk*l'{:u
;iis|íii *eh* fivéťilistr*n*v*u i:
p*!*hu pvsřF. příČnýnliir:lttj*i-lli.|J;:,:zl:;rnii
;:rac*vníkyna *ri:žn*tl*d*hylkL;+l- 3* *tt,:ll,t*;igkr.;|ečnilm
u|*ž*nírn
řrlSf;l...: pr:i.:hr:vyn:i
ridi;;i
vt''výkr*sa.ré
d*kur::*ntac.l.
|Jpozorr:it
pii praci*h.",iěchto ;"ni*t*ch
r;lac*v*íky.
'}|'}y
cÍbalí
nejvštši
*patrn*lli * tl*pottžívali
:d* r:evhr:cln4
nařacÍí
a aí:yv* vzdeilenastin*jrne.lně
J.,5n'1p+ |'ažd*
str**ě v'.r;n*č***
ťra:1lv*'J*níPYSIK n*pr:uží'r*ii
Žédrrýt|,r
i:.i*th*erlraťr'lír:lr
pr*sťřtlÍkri"
['ťi ;jté|ěni ja[tih*k*liv |Ú;ÍX]ril fiiFZi :idaji ., 1:rojekt*vérlr:kl:rr:*nt**i* s|<r.;|*i:n*g|t
|;,lr
;i:?1ga:'.*h*
r:*l':!.ldu;nst*r,:i|řrael::a ljištáni i"*Zí',*ru
t.li:iert'iir*l
,:zrrán,:ít
|":L{}S"
lť,',ll;i.i'.i,ll-r;l:.
j';*l.r;tť*rlal.
ií.1*Iít*
tz i:* *t,+j*rl*r;nl
p*s|i.ipt.i,
o tr:hva!**lr.ja!iíi:*
lii.'s|j*i.,*ilcni)
ří.]ť..'
',:**:*ir:?t
pv5ilil p*sit:!:*:.";rt
pii pr.:r;áeJ*ili
prtlr:iv blí:kr:si:!
taL. ai:.i tjitcJl:lli{l
i.'i:tl::*r:cilir.lli|.l]'::..
r:|r:ž*iiii:*í:'*i}t*st*r*i;*hr.-ll:sr*iádárríp'ť5í:t\''.:d].:rytiPv![|i;eljisi,i.t:pr*{i$l*v*šťii
* *#ťl;Qfii.
-':t*tilllíp|ř{ť\'iiilisi:*ťh,'L.lji:liťliE!..i'yeiupr:jtt::dÍ*|};ijr.jt'.ii.id+vii.
''.yk'*náv*t i:*lryli r:i:atrně
kvl.i!i ubÝ.;*jtr:irnu liryti r:*ci ř\jsrí"
Viilrrtl*v*
Diéll.l .; *ijz|.r'::il'l::jl]i.i:,ij
;\!i/:;řiijs p*vi**n tr*.;;:tjř:i.
v |*k*v*'l;d*i*n*s,ti,
!;:';:'l!:,..
;*y n*:*ošl*
l.'n*luE,:ní3t.:ilt:|s.:i.z::i|li;.,y'
Z* rJ*drž*níplatnýr:h řriivních pře*pisťr, techniclrÝch * *'lh*r*ých 'l*r*fi ('li:l,ll-í:*
'J,:1:*rl:ccných
j, spr*vneřř*;<i.,l*L:orul|*vei:nicř':íat*chn*lr:gickych
p*stupr],
' tt*jcl*-lipří pr*vac*ání
\i::.:!.)|:]:i)i
řV3ril.' vy:v*ťpr;:n*rltt!ka
zem*tch pracík .;d[r'ryíí
P*5 t* tL1í.:í.r{}lŤ
"i*pnl*
pí*#;:*knr|ír::.
pak je *:r:žnl:pr*vi-istz*h*;:.
- :iervebniirn*bo jírr g:r:věř*r:á
lřetí ifs*L\*llení *rrr;i.lričtr
ln;:nipu|*'ret:Lryi.i,,l*i":,:ir:'iiir'|r
i.ll:lti*t
.l vtttlpr:v;:ti
l.l;b*i*'rýchil*i.t:q:r
it+r:
il*: s*r"rhl*sr'l
l*j*|Óni,;;i{-}:,
sp*l*é**s|i
p*r:.:*rn*;*ří;tní, kt*ra j:;*i'rs*lrť,*sií
'lcrl*rii.lillsi*i l:ilr iJlrij.*g*ii
vyrlÍivat.rii jttivtlti;ceiiiril
;t ;,t*tt.trí
i.;vl'rlotc*:tr;
;tl:ipř*n;ísi'éna,
.::t':v*br:íl<.r:tlL:t!ír*p':'lůř**átř*i.íi:s*b;l,lliijlíiiljiťjvl]'i:rrl;tZp:í-.'.']r:huiit.:.':l{lj*:il:;l1
jai,ik*liv ri:*n!!.:t.ll+v*t
7l';y 1;;](. ':.:j*rÉn*5 *{nriiítil*i.j,;{ři*t r:n1.itkY-*|:
+c1krytynli1.'1
1:;iípei,lntr
.:i::i....
sp*3*|."'r-;plir:i..ilrrli
:;p*jk*rní.{.*chnci**iek.,il*:i
ree*r.l*r.triři j*kýmk*iiv jinýrn zaťz::.:illr;:
Z;*r*veri !* vÝslovná Ern;un:á* stín:, l.: |*rj"in*Í*ilir:j{*
.jl:iii*i.
|fí*ťY& př*dstavL;jt nĚ|,;t:}ii.'
r:r*trť:k*i:*l;.,r
s|*t1*ni*h*d* kruh* a *{híčni:;lJl':ptir:|"l*
{:.;! i ..|;.
síj*jk'/je skřín * l-;r;rt:ti
-' |.rčsl?pvÍf;K i.i-iiil]r}
vc;r'lvi'.Ltilttl'}íd*v*l*n* i:il*jížctáÍ
v*zillly í]*bŮ !|'*v{:i]níit,t#r:;-l
lt l:;1t1,^''t'i'tt.''''i
-
-
-'
-
.
n*bude v**ení z*b*:-peČe*ii;:r':'{:i
poék*:er:í
nt**hnnic|c*']:u
a:Í:***b j.í^l{iťhilfii{:í{'.l.-'Jti'*n'
l,;.'l1
PVSfiK pr*j*ei**| ** zi:m*st;:anceirtlPťJ5. í.?.*spekť*v*ť
l.tr{ku íIVS$K,
nč}tr*sc Pť$[i<'{vČetně.:chrennéh*páslna) s* t-t*sti:í
l]*ti];:;i.l
mc+írit
fiiv*!*ť*t*r*n*, ť'ť:'az{iťfrť
*p*d. ítJr:ť**u
;n':*n*př**em projec1nat
s* eaměstnane*mPŮ5,
nr*r:ipula*nt
* Ekl;idcvé*lcchy je nutnc zřieo'i*t v Lak*ve vrd;il*nosťí
r:d írlV$Ét{,
i,*li {:t.i
vyk*náváníprfrCíV tácht* g:rost*rách
** |tv*eienín*niol:ly*sCIbyar:i nrc*h*nizac*přib{iirtnil
vzdálenostmenšín*ž1,Ů n,l,
nč prae*vié|ě
PCs s* r:braťt*v průběhustavby, a to v* vš*chpřípec*ci":,
kciy by i naci raime;
podmír:*k
těr:lrťn
cchranv n:ohl*dojítke střetx stavbys* S[K,
LeŽďe!pašít*z*ni
r:*b*r:ci*iz*ní
v*d*níSffil{rt*pi*e1l*ně
i:zn;imltl+rurhcv* :;irržh*
lpr:'i*i:n*sti
Tel*f*nrc.r
{ir {,tz*c!:
R*puhlic,,a.s.. t.*1.
s*rl ts4 {}94.
"fl-fu*tlhá$*
í'}pŽ-á#-M.sJ
*a**$tffi.*3sa*L*$ia;
;}"9á..
x* *gt* áŘ" 3" k#k#, "'Ť"
j* vvdai,l i-1ůLtZ*
:;*t'.;hits
:* sťaví:*t'l
Ža pcid*:inky,É* n*eiojt1*při r*ralizarisi*.;lil k r*ir.:li
siqr:illi'r|.,l\i"l
speile ;la:'tísť**él"rc}
v* vý$ct .jil rn *;,r*t'*r***tt"l
ti*lť.i:.5!*{liýí ':;,,li.
$*Žeífii{]'i
hv!ťll, * l-t;i'Ji'ir!i'
tr$ť##rbf*-g#g*rjxísl*r##ť
s'ř"*1''z* #n* Já' s" -ř#"fJ/*"j, : 58###33#Š#,
z*jm*rra
:
ryť*;:*ril,.r:ínl"ly
- i:ís*rrrtle
l pfiiěť*vnli:h
r;v*r.j*i-niI
ri\'fiava|*l*
pr*cínejr'rróně
stanr*viEk*
* znh*j*rri
dnr1př*r'ielrr'
př*cl zah;ij*nírr,.i
pracízab*zp*čiivy{yČ*ní
rerl-:ních
přesrró pŮl*hy ply*iir*xskehr,>
z*ťíze*í
(;*jiší",r,rjt
t.lffř |}jsl.ribliČní
sluŽbv,s,r"*.*4i]ir 33 55}'VyVč*ní
pr*ve.**
přislr:Í**
t*uirrn*l;"li
c,g*i:l"t.:lti'
pi:rjár:a niittiiliil*li :, ciní *l"*ti pcÍad*'rnnýn::'l7,t.rrť*i:ii,l.
Že*+st .rYyi:YťČ|li
i:r'rc1*
.'i prc,rr*ťj*
t:*lt,t:,,vl't.ixri
i bi:ej*s*psát"i1.l
t'.;t*k'*
l,
: **l.:h*ri plyn*r*nsii*h* ;:ai.i:errí,r*zsgh*rn **hr*t:iráhe 1:ás*l;: .:: tánti1:* 1}l:}|iN\1i|1,?'i.1{
pr*lr*;*tl:[nás*:rran:jt pr*{]:Lviliky,
irt*ři b*d*u piiic,: pr*voc!ět.
* i*b"ř, :ák':n d' 45*i?-*|úťi:iť:"
.;* ;i-:érii
lj*drž*rr*';';;j l j'illŮ5, "i-Gp,
x'":r:*
7*: CI-$
;:l',.:*újĚi,'.i;
př*dpisťi.
přípaine ja|sípřccipisys*uvis*jící
l itveden*l li*vbcx'
.
.
"'
"
-
'
.
.
-
lrťip'-svád{ifiista'l*bníťinnr:sti
; oi--lir**n*tn
pásmu p|-vncrensk.*h*
;*ťí;enij*tnv*1;1*r,
i]Ů,'il"l*i.i
ucinr||;rk*vé*p*ťř*ní,
*by n*d*ěl*k p*šk*z*nípiyr:ár*nskóhrz*Íír*nincb*
oviil,,i.t':n;
1,*ht.
*e:p*irt*s{"i
t"rspci*hiiv*s|iprovo;u' i'u*b*r,i*;:r:r-rŽit*
n*vhocJn*hcl
rrái*c"ií,
Zťiíi'iíL:
i]t.ltjc,-ě;.*il".;
pneunraiickych,e!el.|ri*kych,i:ateriavých;t rn*|i:rr:vý*h
|]*tlz*rr:Čněber í]*iJŽití
r,ilřarlí,
v ':cilr.;*nempásmu je p**ěÍlání
oť*vř,snóhr;
olrr:*přílnězakázái.rc,
*cikryié5:|yntr*nsk*zaťíz*ntbtd* v prů*ěírr,r
n*ho při ;:ť*rr'r:i*rtí
s|fr,:*bnicínli,:::.,ii
.i:r]tll
;*bezp*Č*n*
pr*ti.j*h*pasí<*zt:ni"
,; pl.ipad#i:*uŽiti b*;výkař*vých i,*r:hrrr:r*qií
lrr*;:;ř"r:r*ťlekr:}
i:Lldi: n.r+:#
;*lrájtninl :li*".'lrill]ili
llnn*sti pr*'}';tr't*rlr:
p|yr:i*r*n:lirtlrr.r
*bnaž*rrí
:eříz*nív rlis|tr kříŽ*ní,
i"ll.:pr*df*ně*l'rf;isit k**d* ; ;*b*n:ttnií otšk*zertt pl1ri..inr*nlk*l+
:;:li.':er1'liY{'. i;i':j,}r.:l.:'
:iqnatiz*Čniirr:';r:dí*a,
v!;stiařrr*fryii*a{'rj.i''}*{.*l*l'*il
l;]',},
př*rJ pr*v*ej*ní*:
zásypil rrýk*pi:v **hr*n**rnplis*ru *|ynár*rrsk*h*z*íí::*rlí
l:
*'J{jf;|']í'.r.'1l.;1:riJ.l:.,
itcntr*|a dr:rlržtní poiÍmíilt|r starir:r,.*nýr:h
i}rt liav*bi:l činn*stí i',,3ehr.}|.-ri]*íl
i :..,|1]|,..]
;eříz*ní,; ks}n|roía
řiynar**:;k*|r*
piiln;!131.r|1i:*
a*ťía*ní.
K*nii*!u pr.:r,.*tJ*
.:
i:ít5lt'l:jr:i:
:1,,li.i|
::i:la":|.
Ž,*ri*sta k*n|l*!tlbutÍ*p*r,ían"i
Ií}in.:];iJi''.'-}i{{í
k+*irr:|ll,r'
í';*Žirql*var;*r.l
plynar*rrsk*;*ří;*ni i:*cj* p:ť*ct
:ásyp*nl 'r]jk*pu řatlll"j i;r:r!su,,u,''.
',, n,-...o.u...-1
i'{::j.|.il;.j
..
písk*n:,;|ll-ltnenor'ii:t-td*
*5}č.)Žcfta
výstražrrá
loÍi*Ťfrrr*Ll;lr;y,.:s*.",Í*t.;!i:{it,i
:;.],*íll
l]ll '1:.]{j{.j...
]"-4,Tí}G7Ú2 *i n TýG 7*2 {)4,
rr*pr*d|an*
pa *k*nč*ní
rťav*[:ní
č!r:n*sti
i:*e!**ťaiejn*
*sa:*ny vs*ehny ř*kl*py ,: tl*iJz*ttrni
pruky i:!yn*r*nskáho zaíízeni,
pokl*py uzavěrůa *staťní*h
arn:atur na plynáranském:ařízcnív*" h|avnichuzavór* pl)titir
n* *eÍbárném
p|yn*vómzařízeníudržq:vat
{|".jLJp}
stáí*přístLrpnc
* íunkČní
p* ct!*1ld*lruílva*i
stav*bní*inn*sťř'
případnezíizov*riístaveniště,skla<Jovéní
nrat*riálr*,
stav*bnlchstr*jůapr:c{"
ht-t<j*
i*a|!zr:rrnt:r:
trrím**chrann*pásrn*piyn*r*rrskáho
z*říz*ní'
Lsur}r::
zarl:r:v*nehl*uhk.*ui*Ž*níp|ynalenskáhcl
:aří;anl,
?í:ip*uiití *;1kf*dniei.r
v*ziclei, sraveírníchstl*jri ,* n:e*hnnis*i.jzeb*zp*r}itpt-ii;rrrjit.1.
iilc]*j;{'J
přcs ;:lyrr;ir*nekt;nříz*niuť*:enín:
p:an*|iJ
v r::ís!:e
cřej*:ríilp!yl:*rr:lt:;!.:rlii*
;nřt+rií'
s]?strpva &"Íě"
:s{FrFg&R
,g#ďsg* ';,"Í,,g#s,Á, {".r,p?r,gnltrl#'ť,J'řssljŽ#'ť#/#'tr
:ilj*:**ir[' i* pi:i}i"*ír:k;;:
''
.
'-
1ť*d;*haj*ní*i;*n:ntrh pr;:r:í
pcž;idói1-]1.]\.!'y.*|:l
jčf|íc:íli
íis{r.*.".i.:
!1;1llfi|l.
*.5,. ] v.,lilťe:l;tti
:*:n*r*íťpr*c*v*íky,kleří br:cl*r'rpí.*í-*
7.,:r*k*zar*|ně:
Vy*yt1eni
pr*vecli*
i:rŮVi}iiět'
*n .:;ki**rl
*bj*dn*vkystř*eJi*k*
řt5*|i1l,]iŤ
vl:tl*ii*d*ích
:;ítí
TÍintc,1,*|,:
558 325 ]7*,
t}&zci,li;ldévytyč*níp*žadujernestav|:y p*vný"chr:a*zeinnici,l
lr*nEtrukcíid*plrrvr:t,]ili]{l:|.li,
s!*t",tpky
*;:9*c*ni*s.) Et*j** jak'*.,iýs*ell:t':
trv*lýth **r*lťůLlmís:ťiť;:.iinrt,;tírr*i]n*
ř;i5*.lf
v*d*v*rJníh*
g:*irui:í.
ll'} zaklať:ávy***ní v místc*h ki:flze l* ;ařr;*nÍll"l
lir:,:il*i<,
*sir,*v* .1.:}.i.iliŽ.i..lLíjť)ril*
l/i::Íli't;.:]
í!íj{Jci"}yx1ill}íit|,jir,;pr*ri!i"'lii i'vl:!ťj|'/ !li:t,i*it,l}.t'"|'l
|'jpl",Ť\..,
|i.l1i,*l]i'i:p'35íi,'tr'rj.:''.1rrre3ri{:.ťJ{-1i|1Vi:+r.tv;dill*nrs|lr;l;ivriáiiírr*|tr-ř:'IQil'l},lui:ii;i'.J
:}i:ran)jJ.j 'l!:{t{::!ll]*í'ii*i:
;i ir*r.ieii;at:r:ir:ilřnrírj {*
vi*tl* _ j'.|, i,l.;:j l.iiť] t}l-1il:iii
i.:rrJrrr:rrl i:,{'iŮ4..11.,
5*{Ji.rtrr;*'].lii-:t'i.l::.3rJ.1r;x1J1ít*i.;,:ii1íi*b*|.;.ití]!i.;,:iri'-.i;:;il..Í,lr:1.lr}ll;čll.l
*n*
je
r;i*j*ir*
v ht*t"lht* ''';*tšírr*Ž ' ,5 rrr +;:r-J tip|*\"J.jí}ýí']
l]t}rlíí{!],:r*.:]]í1\iiJi;.: l'jlii;l:]:;.:i.:
.;zdi:le**sti
:vyĚr:jí
* l nt *d v**jšíh*
ilc*.
.pí]**i:t-ivýslnví::vht;c*rlpří:;tr:i:ny*v|á4ar:"i*rr**ilrv',;r,:r.|r':,,lr.;r-]ni,;il:^éii.'t:
.;*nťilY
v*d*rlr:cl
níchpiípoj*kJ,
.'].i}j ';l l:Ú$'
fiť};*klac!tvyryc*ni v mist*eli |c.řižení
z.aťize*í
SnrV*K íJstrarra*,s' r*sp*|ťr.:r.*t
V*d*ní ul*ŽÍťr3r; PLl ':trrániék.y
s př*seh*rn 1',5t..i:*rJ l:kr;:jti p*tir.rbí$nrVaK i]:;i.l-řirě;'l '
ob*usťr*nně,
r*nr*íL:rái:*:.l+
vrd*ler:r:gÍi
!*t *d *krajep*ťruř:í
5rrl,l*{'Ď!l'.av* *':" !;*rj**p|{J:v;;fi$1ii
illii,;Ill'
výktp*ru ':ť .1výš*íl*{:
i:p*lr*r::s|í
rnk, aby ****s|* lt p':šk*zeriíiařiz*r,"lisr*rl*Í 1]ij,r;3tr.;j
'i.:'..
připadt
V
th;nai*:*!
i':Ltsj*
i{]|*;I*i:*zpei*n*
i']Č''!"lil]í
;:r*ťipř;pn*némllp*{kr::i..:l^rÍ,
.
.
pi.*c1,i;*hi:;ti"rti1rl.i'.lDíi;r'i.li *pr*vl:čil*lti: z*sj;xi:c* přill*:ii:*lr+ :il'ť*tji:is;lk* lllit}1lllf 11.tt"Í;
|'cii.:*.T.}|* |.0*!.r*l*|li;ei*.:
ť'.:]il'jv*ljlllir'iIcn.ii.|:'
.{iri7'''l.jll1*|]'1rl:'
príp*c}i-rá
pr:ňk*zenír;:ři'lsrirí.:rll'/aíriijlti*v; *.s. bt:cjt lt**rlrlielr* ,.:?.tt'*.trt\t2t.,i:,
*.r 'jtr**člrli.
!n:ť.lK {}s|ra.r*i].5. .! rt*řl.,*i.i.i.il:r:ii
;|i;Íb*r'iíiei"; s4t) 1L'| 1.i:;.),
.;|*vajícíze řízení$$]'!l*ii t]:'i.Í:::ri;]
a'l;" riijis|il *ehi*n.rpral:í prrrii *r::;!,l*;:*ni,
v sřípadÉnr-itn*sti*ahl*clniirr: ;:asc'h*'r;iní
pitn*u :l*rjÚ* .;}Ll|'r-;i]iÍ;|.jítv,
;:.'
Ú*ií;ill,t: .j\}:.1iii:.?'
sť*cicnární;:á**bníky'},*urjt il*to ;:irjiši*;:oŽ* 5ťť*fiyÉntil*l..l.^}s?,r;:,,:a
í}íi
i!.li::,.1
i]j.];;, i:ak!;*v
,
:.tůvL}y.
sp*$n"*xFeéeeď}ť**'Ťi
de*prawn{ď s{tr/ s"*e*rpí
*rga*ixa**n x* dsy* #' 8, Ž#ž& *"j, s#sa*/:l;.;^:.
sg}ď #kfŘť#ř#f-#4 ť#s#'jť#ďn* #, s' ##sj' #'š"8g.é8p/Ž#ss-###
#VŘlssXT, r#sp- a*: #r;+'
-ťs''.r'3#3g, ď.j' s"ť4#y'á
Š,-s##l'#$?ť
flď4ff'##ďppg3#"ffi"**á1. #,-3"
35k*ťE,k^ffi#
#L*-'"-gL-ffia,í:'
Ě"sp" e* ďgt* s#, Řá" Ž*f*, č*.ss#-qJá-4í$s3l3#*s/feř m ďm ^ T*l*pfatiisa&' #"""$*rwi:g;
*lr**eďearrýe&
sft:{#l*np*&i{Z# #rp*#s- s" ##g& #':i, áŘs#S/gg.gVFŘŘ/3#t#:
:ejn:*n*|vtc B**ln"tí*ky:
-
'í|;:i;i:,l
v iešerl*ntljz*nt: íleslll| ilaf{Jšitst;}bř|iiudrážníh*i*|*sa 'lr:i.i**éžeV:ztliční
tr*li.
elr*žnírh
pí*V*lU.
zařízení
.:
i:*;peťnnst
ž*lezr:iČrríh*
;:rcv*zt'ts*hr:pn*:t
" $i'av.*i:rrik
b*rj*resp*kl;*vai'
Vyh|áškuČ,1v7l1"9gi.5ř:.
řád r1r*hi'
rSt*oleb*i*,|*chn!ck1i
- R*aliz,l*í
si*':by**smíd*jítkt ztížerrí
údržby
* r*k*n*trukc*dr*Ínich*|*v*i:a zaiize*i
" li|a'rb* bLid* i:i'*r'*deiia .t.s*uiadu le achvť:i*i.rýni
pr*j*ltienl st*.l!:y $Íiiť, c'.;,, "ipr.i:vi;l.:
ii*pri:vtii{*51ry
{Jstrůvit'
- Vl;:stiríksil*vhv rri:br:cl*v [:ucl*u*nui:*žaci*vni.: dilv*cllr ll*nří;r:i.;ýchr-riinilLlirlezlsičl,i|lt:
pr*v*;un* prsvszŮvat*ii*l*hv Oi}fiíť*ní
pr*ťitěrfi.*v!iv*nt"
- Pi: r.:|s*irČ*ni
* kr:l*ud*tilť*vhy'je rtr:tne:esi*| n* s/í]C, s.*' sl]C {'iltídťů
*Ti{ ':l*kurrreí]t.:t:l
skuiecn*h*sťfrrril
;i g**d*ťick*
zanréř*nisLavbyzat*hujícícJ*
*řD'
" íaháj*ní stnvby rrrL:*lbýt t:hiés*n*pí.s*rtněriebr:*:ail*rn n..:!n.
15 '-ir;ípř*.1*r"r:
r:a 5.!}{, :;'t';"
*
1pr*vad*pravníc*styí"}sťravel
Ůdbgl t*chnickóh*r*zvoj** iní*rrnatiky,
'
Př*r-1:'el.li:jt:nkrt
pl'ar:íj* ;1g111ip*ž*cj*!.
* ';y|vč*nísíií v |*r*nr-:,kt*rá r*ji:lí p" řilipll';ý'
I$íJ
iet' iisi
b61'
řisen:n+lr.rv.*deniíi
V)l{ič1la|elg
pr*lí rr*jnr*r:é
i.:h*l*vyjár.?ř**ní
* za!:*i*r:í
l'5 r"jr:*
;:ť*cir:r*"
"i)r*ci:*il*1r:rtí*:;:.*l'l]|líť}.i1-ir*r:ír.'y,ri-lai1íp*i':hlil*fl,1en]ilíi,i.]|*|ťk*ínil1iii
v* :;t;v*nr{ťi
:;zelií;l'*ni
itr*l*j'
1řír':rc.
,;tljerli
řrilk;izai*l*t :;'*;:ni*ti:iť
pr:,le:irv*íi.:y,
pr*r;*iiěi pI;::{í.i:
|.teři Lr,-,:ijrir
' l:ni*lliJ!,!{,l':hr}ir]
i::aťí:*níi.
.ij;:r;-:*rni|r''r$*i:i:ar:i1:rt.ráel':'jíi:ípiá'::e';lů'il:t:i.n;:'',1*di:h...lLLl:llli.r1.rt;ll!*iet
V ř|},
ťy:ne*ené
!}*l*hl''
l.Jp*e*rni| pr.*r:*vi,iíky'
':!:''' při pracieh r1b*|i.l !:ňch1.*l;ti:l'cc:l"lllej'lé|šií}pet|fi*:ii .l 1l.řrji.rí:ir.;l;i
ztJ* **vh*dn* nái.eciía aby v* rlzelá|*nelst'i
rl*jrr"léně
.l-,5ni pa k*ždéséranr5rryzn;čeí:r:..;':;l..1
'''*rlení*epCIl";Žr'lali
Ž,:dnýehin*chaniz*cl"ii*hprostí*i1kůih|*uhi'cjehstr*j*, sbíječelr.
,*lr';.
Áby i:dkryt* řlal byl* iáúni: zab*z-p*č*n*pl*ťi p*šk*;*ni.
Áby zh*t*vite.|pt*vár}tájící
;*irrni prsici zlrl;inii zl:l"ntni:p*d kabel*nr piec} i*h.::inL:il|-.'til
;....,,
ilrl|vach {:,*h*:*rn) a w7va1;} Č* ^ "fei**r,*l.ik*
a. g.' 3*rvig knb*|rrvýchsítí iJÍ*;"rtr:,ili:.
iJnlř
l''1řr*sl*v,i*1,: {*77J"945*' i:iiipskii ř*ve!, ť;::|,:tct}Z,?${}$tiJ.
|l prr:v*sjcník*r:ti"ti'; př*i! :c:jirutirc
kab*|i:';dri ti*yii .ir:ejcní';jdi|*|ně i:o{k*;e:tr:,r.l*lrJ
'k.*!:t|ryv*u
i:ra3*Lle'lr:cJrž*'l;*t;iál';i;:kl;.;ťr+l.
* l':u*eváli ;:ai.í:*ni,kt*rá b1';:'tlc*:cžniJ+
přis|Lr;:ílt j'*bciůlr"r.
il*;r:;*r.tillii$t'l
:ipr;i'.;.;iii:':;i,ii:':i.j!'i1i
l;ti tnzvy **r;;ll'rrsf.tr.r:.tr-jt
i ny irad lir_:
b* !*'ii:i: lr,::* r:
í\L:ypři rřižerri, ;:i;íp't*t,:bťl;itl' i}.T1,l
]:yli: i*ilr:l:t.li.l ,.".i]|.jri i{x}:.i ..řrr:si*l"*vr*ltli:.:ř*ťr:li :'Lii
'i*:*h
n :ckdli* vyii&v*il l' "
Áby při prr:v**iěníŽelllnl,'!, iií-ij{'r
l'r,Íi iirjiiíilll:l {l;lt 7:] :j*}-|l'.i]e:.rrní
prác*'.. ;*jiili]t;,.i.
.;.:
* ŽÍ, ťsíil 33 'lJ,e* .,Př*c{$rl;Yprr: *chr.:ln* stJě!*rl*cícl v*d*nt ;s ;:-aťir*rlipii*r} l..'li:r'.:;:l.)r'i,.l'.
vl!v.';'|n*jťáz*vých
v*deilí ťl'j, vl"lr,Ja.ZVlj a t,lll; -l:r 2tíjŮ..i "5.l -!.J;1i1.io*t'tí
* l:r-i,,;l.l.:i,lrt
!i:'.i]i:.:..
Áby byl* *hláfi*rl* n*pr'*cll*** it;i2e1*p*ák*z*ní [:lfl ;: z*říz*rrí*rg.**!z':ciČř}* .;.*!ťln;ll:i}irr
;.r'..;".
Sr:ryis k**el*vý.ch*ťiíc)l**:*Ljc,lJhlíí ill:.*glarl,],*l.:*i}771$45?, HE|.p DEsil'' ťel. Ť7;j::iÚi]*íJ
* sŽ*r, *"*""SD{' *str;*v;l"
*h|ásit uk*nčerrí
stavi:y *ngeníz*ci.kt*r;ávyclaí*t*t* vyj*elř*ní,r7i*.1*6
*práv*t * j*i:r: í]{i.l.ii!i"::
k* koiaudaČr:ímu
ří:ei:í'
Resp*ktovat *chranná piisma spr;ivee knb*l*vých a v*nk*vnieh
i ý.{jij*|}|
itrakČnich
a el*ktrlckýchstanlcdl* $ 46 zakonač,4sslZŮ** b.' v piatnárn:nění.
13' |3t'lcl**d*clržcnypř*rlnrět*á p*r}rnínk},
Kl,*jski hyqi**ickéstairi** $i{*rnvsk*sl*;skéř:o
kraj* ;t* dn*
']5' 1. .i*].*,.. j. HŮKll*V*]{]s*?izl.:;'5'j-l*$:
-
kr: k*ieud*r;i sícvby pťeťltriís|*v*biiik n;} j(|"Í1;
výsl*dhy *reř*ni illuÍ.l*v* 'rc*k*vtiitlt
chr*něný*hpr*st*r*t|tgtc.r'*b'
;něři*írcístasi*nov; K|.{s''.návaa*osli rla hiukr:v*tl*tr.rcjii'
p|$jek|OVe{itliillIii','.:ir.t';",C.;l',
sr:uČ;ás|
r*ář*rrt*ud* prr:.l*ri*n*v* ll.:*s*bltím*í*\r*Zt!sl.*v*7dl,ži|*!*l'l:,::sveiJčr:r:Í
ťl 3|i;'l'1.i!i"3;;
;1E|,11,
.Jryitel*:ii"l
.:r:ť*
rÍ;ac*.
í.j;.l:tiri.:rjčvy:i*dkri irréřtlil 1.,i;s*r:iií
ii.ii} :;utn*s| l*a!iz*t;* ;:iíip*dnÝ;i
i ;.;i.:l.il;i,;:i'irii.:.ir
1 ' ;r1. | i |1| q1 :;{1 o , ý r h * p . : | ř e r l t
"
].4.B*lJ*r: **rjrŽerlv př*rlrcé,iire p**lnri*k.; i.4ěsigkéii* i]řar:lr; .í.řin*c, i:tli:*t.u žiil*|ntil+ prr:s.;.,..trii
a ":*nrěc!éls*ríz*
r.l;t*
ii. :' 2*1*, č,3'lJCI690;?{]l*isí?'llj|".lSa,
t*jm*nabgtr:p*dminliy;
,|*l'ČrlÍ-.|t
';ilk*pcve prác* l n*:|-^rJn*
ljí:r*v'j intlsí ** ir*-.:nráně;'|.*itvnI ri:h*:p*í;;i.ti....'lli'
zer::*dě|sk*h*
prtdníh*ť*rre1
i.l,
.:nn1iš!*n*ť$t|]$]ť
na ]:*;:e']1kY
rr'i*.rri:y.i.veas pr*jiy*nán'yr v|ast-ník,v,
íj*1::rtl.:|
l']
1':,:pi,íp.;':':l*
|jŮ;*}.nl..i"l.
i.litltl,ii t i rrrS!'-':,,r
p i'itl...li,; r.njf l
.l*i'niily,
1:uLotl*t,iir:i+:e*l+;cjálE!''+.:{:!nl"1il$tii"i*pi*d!*rě:--|*''.i:{l*ttfi*ré*rií*pra.if,lii-.1'.r.!1|,;r.11;:,1
ilti:|r|'ri:..i|r'i.:LLr|iiv':vá*a.:ii,.li!.",rlrliríhr:ijaviji;b:'ia,:ýii**i:
při praci rra ;*rl:ěcleísk'r:*: ;;íilrlriirrrli:::ej* i* irr.lt,ne n:l*i-.*řilé průri5;J{i; r':paťťtli: .'1
;.,;j31.;1;.:;ii
itnil<.iii:*trtýeh. ll.;paInýcři .: píynl:ýcl i*r}:ii i:,;Ík.e,:r:iicÍr:h
ÍÍ}ř ,: j*jí.leqi::|.liťli l,:r..i|.
.-.r.lí:*'J)rr:niki* bq!h.'*nr:|*v*iir;ír:li pr;:*í hLlll*r;
..-l{.j,,i,'.::l::..
1rř*l!ány ,;ři;ivnéi-l* .f,s*b*, ::.,Ť':.:ťi3
inříz*tti prr: n*k!édiá*ís *dp*r|i'' il*šk*r* rj*l<iarJv
r.' jejieh př*dani bucjou pťr;4|4!2s1s
'']rji]t}ii,
.{ik:t..r'
j.'lr:il
př** *;ív*nlrui*t:tvl:y,
;.i"';tI
i:dp*rjv. b*el** :i.trr:m+zcj.r:vény
Lriiirjiin*:rl!,e ;*dnr:t|1v,;i*'lruhLi .r |.*i":.J'jí:l.''t i;ll|l jí-).:,;-:]il;.:;.
'';yr.:ži1.í'
j*iicil
iik|r:.:j.!.CIv*t
i;e cr":*.r*l:dB;lti';, r-r*jelij;irrý;l:ůrr:L; i:dÍ;rltítrililí
i:ř*r:n*stná
;:.l.,
**si.*i:riy,
i-':+lrrltii
l|*r''!:y itutje v{d*!.ta *rL:béžne:vi*+iic': ;. *ri?':,.!tt.i:.-r:p|il*i:*lh nnk!'jl;jani.] l.]iji.1íji.jl-:.
i]gi{J*ntE:|.;ttrj*Čl:.i*'letr:ěpřerikiáclii*e |{*::l:.;ilt;mt't
ijii*rju ířin*e. r:;tjbr;til..!ví]i|liil.j.:lr+5|i;.:l'l!
::j::eí]1ů**í5|vi
n+:l.;tl
i.::lťl'.1,li:l.:ir:li.'.r
;;l*iiói,:*t.:**{ji*sr: iv*i:;t'*tj;l*'tík*r;*r
,t'rin*r.ki:.'::..,:"
*l:rjt'::L:rJtXli"ž*'r'.'*ř,:c|t"tii:li,.:ťp*'J*lí*irylulěsts|"lttr*l:ia*llTťirl,,::t:.+rlL:*rrtŽ!'l:j:n
, * ; l c : ; r ] * * ' * l s l v; í* d r t r . ] Ž i 1 . . j . ; ] Ů { J Ý , č . 3 .i . ; , é i ; l - ' f r : ] ! : , ť ' l - " ','i,4, {i i,,,4! , ť { : } 3 { )1.e i l t : * } i r . : ! . , | l i i ! . r
,:.j. l,::l|}l;*{-i*r
ířnrji tr.;i24í;,.1,if;lij'1clli1
l'yi* p*drcírl|.y:
í.:*r;*rti
rJř*vt*il'Jt!{jiirí}vťrJ*rr*
p*l;;* .l'J*i:e!'r*tjet*čníh*
i.llir1ll
i:l; -,,; .] ]i\':l)i',
i3 l.:l'i.i-.i.í'J,
vý;irneťnéri rJr:hčv*#*ť*C*p* př*dcll*;'.i*"l
prl-i;kuinr.i;:i.'rgř;tÍp*!i!;:d*,:ť
+r*í|*!**]itk*n.i
rr*b*cir:;jišiěn* ži*dr:ó****:en* ptači |r*iztJ*.ůrrrii*lr:sicl':ýprr}:kl'lr.rr
.li invesťr:rz*jil!.:
př*cj
**"1p*zrJěji
5 dirf
|síic*ním
ciř'*vín"Fřeclirlčt*rnprúzkurru"l
bud* ;jištání*bs;lz*i':ýrhpť*iír:}:
hníz'l r:* str*maeh L:rč*nýeh
k* kác*ni. 0 prúzkun:r,l
blrde prr:v*t,tr*n
i:ís*mnýří*l'l)lii]Jn*l].)
zpr*ila, |rt*$ bude př*dl*ž*r"l
orgánu Ůťhra{]ypřír*elypř*d kóecnírncli*vin. ilt:dť '}i]..uit.)v..:l
kd* pnťizk*nl;:ravádól, krly by| průzkunrpr*v*deli * c* i:ylr: a;išťěn*,Ý pťis:a**;^;i:láiil
pt*Čích
*bs*:er"lých
hrlízdse c1řeviny
ptákůn*smíkácet,
v době hnízdění
k*lem ies*ích priisekii bLrdou pr*veeienyvýsarJby dře.,in
cchranná veg*tačníp;ásy"
Prc výsaeibybu<Jott
p**ži{ig*ograťicky
pfiv*dnídřeviny,
pr*|iltl*kort*stěn7 * mosťg.rí
r:bj*ktybu*j*uoz*!*rrěnyz* p*m*ei p*pťn*výelr
r*:;ť1i*,
.; *t*:timá!ni
m*ž**n.riř*i:*dq:*;eitlr*vliltystávajkíi;;r*s|jórJř*virry,
ínvesť*rnň $V*::;*klacly;eji*tí
pr: d*bu výst*vhy oL:ih*rný
rJ*;rri.,kt*rý;* !:L,t.Jr;
lr;:
í:r,Jí!r;i'
*!!l,*inelin*q*|ivrrích
vllvť]v ;:lť;bóhr.:
i"**ii;a*e:**:*:"r.:
a !:ild* r*ji{i'c';;tpi.ov,::ilel:í
i'ijůiř{lll
v ;*.iru:r";
*r:lrl,ai:ypťír"*r}y"
T*t* i:tlbt:rl:ň:půsr:i:í|á
*s*b*. kt*ra *u** pr*vác}ěti:r3brsrrlý
il*;tr,
pr*.'i*d*p*rjr*bn*u cf*kr:m**taei* rlšec|ii'e*liz*var,iýr:h
.:i:atřr*ní*h
v zá3nrr"r
*chr"any;:rirrsůy
ii kazcl*r*Čn*
n*jp*z*čjirjo "j1. 't" b*Žn*hr:x*i*nciářníi"r*
rf;kLi,p*,;*!ou cj*i:ll.'.ýs{.iv!:v
bttr-lt:
;:esíieit
i<*:*:p!*xni
,;právu i-rr*eti!z*varlých
l'tťilr;;t:y.
prír*ťyj]c]i-lp;yil'.!iý
*p:ťř*rltrh.'.zd;n.it,:
ír'i!:
gříslušrl*mu
*rgáirr:*Lhrátl'ii:řrr*c1y
t'1áLjTřinec'
.:;n*mi *rr;*nlrochr*r:ypřír*rlyl4eti Tfili;-:r7:rilajerrrpr'r*;í
;nr.l*gtr:r
*iljpr:rdó:idr: J.J,iln* i:*t:
',Jn*:alrái*rlipr.leie pt'*dz*h*jcnílristavei:ních
pracíozn*mi r:clb*rné
;pr]E*bii*l.l
i::***, k|i*r*
*u<tr*
vyk*návatr:rJb*rsrý
d*Zon.,
'lc vodnieh t**ích *an*n,':i!irv*sťorr"l*tnr*g:ě1"1 cJrrůpť*rÍ*r.r:
;':*háj*riíi-.rať:í
Č*sk'*mLl
:i:íí-n*l'*
ryo*i:k-*mil!VéiŽL!.
ť;;*mnih*5v*;iilprii S*v*ri:iil1*iaviia]Siť;sk* * přislušiiýn1ťJ-!'5'ír''i-il
i,irr;*tti;e*íi:i
Č*skóhcr'lh.*isL*hnsv*zr,:{i.{*ČP.STřir-:*''a l',3{]
Cřs *ysNřic**arl *lší),
irl';ljsťŮlliů lvt.lj ii,nl.:l'**
.:a'iístí.
prncí l ii{:'"!t*{h'ť+Ljl}l..ii
oh}l i:*zřrr:qÍřerjniipř*rJ ;ah;*j*^:*íl:r
i*l,.ů,i:iYi.'ii:l'i1{.}vlií}trlti;+řtt1.:ir,l'rtld*n;:*chra*n1lr.;*1*vr..l|::*prlr;ti1*n1*jir:i.:
i':i'Li iv.jli:
p;"r:í:i;:r*ilcl*l, l{*rÝ i;*bltqJ* i.i:jal*il
iJřl.či'*t.;, j;'!.*|*r;rtl;:";
ils,*|ieiil;;
l...i::i'tr;:i
r.;ltl.
l{]!:t.l.r'..el.'ť+rámh***L; prr:i:íl,:;:l.
*rác*. ;: rJál* '-ts,:l;,Li;*r''.''1'j*5|í*,.:jkil
i*i:trt* řin;i Lrr'td'::
riviiyl*tr ;* í,'a
i*it'tvtrtjY.
.
'
.
'
i.jí*{:ev k*r.y|*ll: ';**nir:hi.1lr'fi11r13ihý| re;.ll!;:i-=.rány
:ir i.titt:!:l.
nlirir* *h'J*bí I"l:íí1.]n*žŮvsní
.rýv*.:j*
*r,lé*g*neti*k*hr:
s|.řcrrlr*
vraiil".ypruh*pll:utvéa ,;r*nkyr-lbi]t:ne
dt.:bi.:r:
i1j' rr:!n:,:;
llr:t*ční,
:rj :iip*i'rii;ii*r'iiiii'i-iihr:
i r,,ituii,
vý:;i'*';b**oiixk*dy pi*s {JléÍb*d* l*.:ii;uván* bcz ;:*jížrÍ*ni
i;;
lt;lv*bní rn**hx;"ti.:*ltl',r;l;y".,,11...
.JiĚ*
i:t.ezí*h
i+aIizr}'l.ars*hyir st*vti:ní nt,:ch*li;ac* FDtj?* ';l* V\ji-n*;*n*ii1lt.tt:iptli*i':.lti,.'.
prt-ll,tt,t.
lit*veř:ni l.:ráť*.l nivó {]líe j* *nino 1řizp*s*hit. .l*h* rclzt*li*ž*váníiivt':*i*híj,{ij.
''ly!*uťiIp;.ác* v n*č;,ri,:h
ťy-ll:ilČii::nřiáj**í
'.]ti,lÉr:i.'
r.;li )-,.:"':r]ii
iJ.:
1,r*cí'r *ivě i-.rlbř*z*a iJ* l''iříi,
'l.:*"llit:;j"6 i.,yi*ucii"
n'*ťní*svět|*ní
t{:ailby,
iipr*';1' ..t*#nír;|.t
i*kij hucj*i'r ftliťliIr:''*lr.l..:.il':.l
i'.ii i..|:
l ],|:i-.|ijl..l
|,*L. *by ]/í:i]j..,jíjťr|{jii
1;t;':'.,..***ny
.1|:tJít1i|;nlvi'i.tigla;i:i;;ťr:|ráiir.y't*rt,*:iy!t*iir"si.:|:|rz|lt:ai!*ni|*ii:*n*.!ilTl.:!:1Í.ri.;.1
i}**vnillí j:ř*hij bl'ld* piynuie n*l'l;z*tl*i iia ltár.,*jír:í
hř*;ily'
..'..
i.línin"r;*|i;*rlat
ý*h.1i:;'ncch.lníz*re '{.: vý:trrnrrtrýcirl..r;:jinnýtli*rvcic|i..;tí-$]i::l:.il]i:l.jj!r.i
.li:rjn {rh |.*cíc}.r
l'y!::,*v
il * k*|oq irkým i irá 1:i n ón:rí,
ptvcicir n***d* lklnd*ván t|*v*br.líani rlykc';:i:r;1'
V* .lýzn*mnyr:h|rr;*tir:rrýr:í:
:rt..;i.l:;
i:áh*ri"r.".ýst*vby.: v p*t!íet*n:ulÍ:d*bíB* ..l';iJ*ní
k*|*u**črlíh*tr:t'l|r!r.s*
ili.t il,...l':].l,'']
*!-ll]i::
..;
d*tč**ých stevb*t.,:ll*d*várr il':lÍitt|p*xp.:*;:ivníclt rji*l,tij l*stii* a l* $ř.'*el*v:iill.irl.it'ii;:iil.,
a rr*Nxk*vky"V 5:ií**rí*:jištóní jr*ii*h výshyťLrhude *ř!sťi:t,lp*n*k je]ictr s*řli]C; l'*!*kitrlnlll
.
.
"
.
-
p*slřiker"rr,
cřr*n:ick.ýnr
přt přen,:*stěnivodní*ht*k* bud*r: r:i:*uslr*nrr*l*vice prov*dr:nyv s*it|a*lu; |'lr;i'rli.j!l.:i.r
y'Y|Ž*nt
.::.
k*n:u*řkar** rl*<l*íc|t
t*k* :;ťr"rnkcí
i'j :tl'řjtt:l.
hlcrk*rid*r*,
Agr:*|urc*eht"ailyi:říir:rJy
ll.*?5,
gkoli vt:dníthtcků a ni'ly d*tČ*nestavb*u brrdouobn*v*ny oČiÍtěnim
,:d Etav*b*iehzi:y|kú
vš*ch*dpadů,xr*rlnáníln
t*r*nůa osttín':ir:čnítravní
směsi,
pr*tihluk*vé
j*k* překáŽkua [* nepr*h|edr:ými
pt*ti rn:íiší
síényřešit: n.i*t*riáifi,
kter"é
b}*kv
průtri*rJnýn.ri
.;z':rii,
stě**r::í
i:*přip*ciě
*i:etř*nýnrinalep*nýmiprCIr:žky
c!le*svedČ*nýr;h
'rhccln*v*E*ťačni
pt'*v*cl*ny
'llpravy'Ji* cl*nétrr:
v *k*lív*žyzíc],"t
hlpi.ii{..1i11'..:1;i.';
l"Ůk{ibLjdCI*
por*sty,
nivy, st***viš.|**,iim* nivy}. Výs*dha br-rd* pr*veci*:n*'Lsťr*$inťi{:k.Y
Ibť*hcv*
pi1v*'1ních
<1i*vitl'
'r*cích *li:sí
p-{y:r*|ri
!:,:;t;:*'1išťěr:
tr:?i pra*i;|., 1.'* vc.riiní.;h
ri*t*!.; ';clijY .: .r**n:íl'JL:]ii.
k *;:rl*:ěri,i*nr*
z;*lr;llu
v*iÍy' řři rJi*uhcel*[:é*":
;ékaIuv+dy v |*kr.tixrd *pr*rl**.iJ*!šin*.:ž
.i
7 dní' br:rj*uprcc* i;*ry|sv*elirílr*
t*k* *nr*;*ny n* d*Í:up*iřei:n*t l' **k$l*ii|1ji}{j\j..
i*v**tr:ri:rok'a;čt"*lil*
se;námi zh*t*vii*|*stavily :. vý** *ved*i:}inrlpl:<}n:ín{**;t
..ti:v
;l i'.ljili,-i,
.J.iir.l*t,,
.
,.Ji:l:t-tj}.;r- .,.ii1l. :.l
;l.t*t*vít*ist*vhv t't*:*žnii
lrg*nu r:chr;irrypiÍr*,Jy{Fte:l-l
stav*níš|t:
l.'atttt'i*rnprťlbá;in*ktiltr':|v pln*'iní
,} i:ii;y.;;1j*j l-ii}Li:]íli:i.:}|fii
*i*Í*nvth pt:ilrní**l<
,t!n./,
j'á,.Br:dtu elr:*rÍenypitdrr:*tn* ř*dmínlrv Pi!nist*ls!:';eživr:t*ihr'pr*stř*rl| :':i*iln* ].1.];. :.}i.}Í1'
!"€ S ij. jtl;o tr"íliin'l1* dn* :{i" 9" ŽŮ'L::' i-j. íj.]ŤJíitr,|1.,l]''
*"j.8286l'lří\jv/Ů'q 1}-.1"3"lfi$*!*,e
. , : : '::i { 1 * | j ' * , : * ; , r r . . 1 :r:l i r ' \ l ' , i ť J i l ; J t : l . \ , :
ti*ff ':;:p*r*lír:.i;:i*cl l.t;lJtl.l ll i.er*ntJ 'jY*,.{:e|l! ili.nriici' i;ii{itii.li.:ihi:
.; :*t;lĚr:jt.tSíi S{]rl'./ř!eí}í):'i
cr.:i:l':i:-tr:t.lt*i:i.
1:rql;}l;éi.'.'rclt,t
., ,'-..i.i.]...:
na r:;*iepl*** r:einlr**l].:;* iřl bric,i*pr*v*dene íi* V|*stnř *aiclacl*#d*l*řq :il!i'.li,i
:.i.:;riŠích
hl*r.ib.*ji
*|*Ž*lty'rh,zr,ii*r:1rrě*í
stlr*pnyth vr:ť*y pLic|yv..*ular.lu 3 ii'iY*;!..jl,';'1{:.':l..j.;|;.lYi
p..:drr:i:l:!;ltip*;i*|,::t;i;|;';lrt
prii:liurr:*r.rr"il*jpi-r:dč:jil,řtej ;:ahaj*ntrrt .,t*'.'|ií Úťt..i:]i.:r;].' i., i
,:rhlany Iřr |raést*ký
r:řarl'Tř!ntlr:|,;pr*^ierjn*rri
*,:lcis*r:hjas*tí;J:ř-*si:lill.;lt
bi|an..i.;;l:5'.- . ..- .
;qj:i|1 i;jr;i;:i.ť '.} |.']Z|Jr*5|ř*ilí,'lČ*ťnř": ú**jir l: lltřt:ltr:sti
r*l'prr::;n;irani'.ii,,ut,,;,i i.iit ]ir*-rr;i:'llilli
p*zerni<.y* piserr:t"iés*uhlasy j*jieh vlastníkťi ir.lživatelr]}' *rrc|r:* ;plněrly i daláí ::i.:l(*l-rí':.],
pr]rJr*t*ty rr*zhytn* pr* iadir* í-r*spr:*arelni
* *rni(i. ťrr: 1i:**.,u0vani $viji'lij :.t.:YL}.}.
i]|]i]..:
'/ííťVaornii'* * rnor:n*sti niax. 1'5 cn:,
i]{':llŽiL.i
.
.:' l.:inn*:;ť*cÍ:
lr:i,;r,ril*:jícich
s* ckni'rk.:Lt' p.řen:ístó*ím* r*;pr':gtř.c*íii':ku!tt';lnlcll ;;51-,1l.l
pii{i.i
i:l;d* v*t,l*n prci*kr:! {pr;*rt:vní
.*el"iik;,l';rěn'iž |:urj*il t:'rtdeny vi*r:ilny *kuťein+:;i.i
il.::h*iJtlé
spl;:vt'l*:;|i,rlpin**i:i .: ťlč*il:os|ivvužíťíí:ěchťo':.:nr?nv;*ul*'lLt $ + j'i,l il.l:;i.. .]
;'ji.{.l
l}{.J::].:!.j;*ní
'.. l;ii 1!* 1.:i:' T+t:{^r:
':iČhrfr:1ri
v'yiríú:";!'v
l'l;p
rj*k|*rJi:l.:d*př*ctl*ž:e,:
r'.t.q*in{in:
iři.. pťi i:řÍi:rlrjilr.:
.J.:r!rir:vÉ* í 1:r.:tÍ*r
]l*l.;|r*i.*
ír:ekl.."';
ti.'j;:srt i'i. ]i..
br:'ji*;*jiř.i'iirpi.í:;tup!ri:|.lrjníllt;irn-iěr-1ělsilýri':.*ů'r*i]ltť;rl"i"Vpíípedr*iil<.;!ciar'*l-t*i.:*
l,:i.í:;tuF*vých
ji*!!chrr*i:;-;l,i:
ť*5i i.ii*n:L* p*r*miiťti.'t,
i:,'ld,:zi.iz*n* ** nákl*cj Ž*ij*|*|gl
'l1::.|-l
.r 3íip;:dě p*iřcL:y zajistí ža..1ať*l
;
l,1;::',,.;1
*a...;vt":.j
nák|*rj:p;rncl:.",*r:í
1";r*1*klu
;:i::*rn,l.ltrl,"ir:il
i'c;rii;:i:iciť.a?,,ar,ťvr!i}slcr-jkr,lvýlť.:r.rb1rn*'l;n!k*i.ll"t'*r:i:h*spr:ci*ř*irl;Íf!rt+::"rf:,t-lí);
'
.
.
'
P*z*nil'lr,i,
i'i';jci*.l1viiv*fl r*aIi:nc* st*vby li r';epií;r:iv*r*L.i
r:r'rIivr:gltl
*k*iníri.l ý,,:;*i"rti.iii:*L,r,';'.;:i.l;i:i)li:;:l
'lTbit*l*v**ycl"t,
l,lieh
zajltií ž*ei*t*|rr.**vr}jrl;lkled pr*v-*d*nínáL:ravni:ch*p*|ř*rrl'
]:*rlltítt:ahái*ni pr.:rí nuc!* s|*n*rlen p* cl*l*rlě s v!;tstníky.: *živat*li rl*tČ*nýchp*;:*:m|llii.;:ii'
.*!:1incci*ě|* k.e v.zniku ák*dy *c l]*|Ů$.*Chl pl'iČ*nrž:ah*jení skrývky *rnir:e bu,J* z píi*.lst.ili:
*:ll.:íti8n$l:iqit*l'l *rhrany Zl.'Fl"'éLj"lťinet'.,
''vr-;žiti
i:* c*l* g:i*$*z*n:Édělskýehpcrzerr"rků
urč*ných ii n*z*raědělgkérnr'r
ll* dcí:* iri*|5i rl':.
jed*í} r*k zajistí Žadatci uv*cl*riíg:*z*mki1do pr}v*dnihe]sťfiVtl,
ž*cl*t*l uČinít*k*vá CIpčiťř*fií,
aby ř:áh*m sťavby n*rlelš|ck* k*nt;lr*lnaci půdy,
**jp*zdsji 3Ů dnů přeri k*le*ud*cistavbY př*d|*žíž*d*t*l *n-qán* *ehrany ZPr Měil Tř!n*r:
d*kle*1y* zp*s*l:* využitíornice * p*tvrzení vlastník* * převze|í *l násieci*énrr*zprostření
*rČ*néhon:**žs{.."lí
*rnÍc* ,* pi:e.ť*rničí
na jedn*Ý:livýchpozerncích"
i;" 3r*d*u ;}r:elri*rry*ť*'lměťn* p*<irnir"rk'y
Z*měljiiské vod*iir:s;:r:d*iskei :prcvY, iJÍ:l*'tr gr*.;*tJií:}ú(\iZ|:
*n* l'i}'l*" Žřl.*' r.j. *;:i3l*V1t{70l1s-L*. z*jm*n*tyt* p*eimrnKy:
s;lavh*r: a j*jl*l prr:vr:e*vánirrrvč. vypoLrštár:id*sťr:'lýe
h v*d i.i*$n.:ir1trjí|k* :h*rŠt:*l
r:ij|*kr:vý,;í:i:*rrérťl v **n* !*k*íii..ě"Fr*pus;t,kyir.lusí pctichycovaÍ vi,*ik*a B*vrcit*va
ri*ttt*iti*ejr:etttl;*t
*cjvr:d**ní'
4;i1.,.
p*z*nrkťi'
it p*cÍrtráť:*rri
** rli:rl*ich tE:kij nt*h** být pr*střttlnicťví*:r:ť*vř*r:ýchpříkr:pi] * ileji.*v* |:.rn.:lí;a;l.:
.lyp*r:šlěrryp*LiE€ v*r1y dešt'*vé'-'$n*řst'lj : vh|*rl*tn i;,? k*p*citr-lk*ryi* **r| i"Í1íst{:rí}
v1r*stě*i,
vyústní.:hjekři n*s*:í:*salr*vat d* pr*t*Čn*hcprofilrr l(*|y|č.l3lttj*u*p*,\fri}ny
ťhŽb.'iu
iJo
r !*l::*v*h* lqfinr*n*
b*ton*vEltr*loŽe * vysřar*vánim s *b**rtr*r:nýrn ttl.'r:nc*rlí;:r
''.
sia*!|j;-;*l.rir.rii
rl*:tia|*en**l
rozs*l.:tt
|ak, r.lbyť:yIaz"ljisťcn.isl;:i:iiít;t
L*iy|ii i *p*vrtětil,
;:r*l-ry
navrh*vanýnti ijL.r*rrcmik*i1'ta n*sní ci*jítil.* rníŽ*rríprůt*'čn*
k*par!t.y*
:t*vajílíh*ii*|ťt*"
prtl.i;l:r*í zni:rLli,\nění
í1n;.lri*Ž
v orůbéhuvýst*vbl' *"ii:st-níhn
oí::jehirin*Errri;:hr:ttiIi''l|ii*i''{l|!te
1:i:r*áry,
i:u.elciv*clitíiitl.i.i;Li;!':uii+3oiir-**i:á*nr--.;*;t:li;:l.'*nýrlrairj!;uiač;líp;'i;l"ii'Ěíiiv.i
'l+ kt*r'*i:';bud**nlittčr.il:l
ll*e?*nie*i *;i*t,t.,]
i<cl'yt*.
j!r:;,i:L'j*iri,
{..p|*r:*:ií.
5i$i''i1L'.'
l':ť:r***hL:
vý-,.ia,*s,1br:'-l**
cí*ěna1.*k*vál:*ati'*rli,L't*ré
zan:*::ízri*ť!stě*i.;*dnihr;
t.tli't':'
:\ i'',!'jj:,
jČ|:i]|
;1rravciv*tjníh*|*lr"uí:urJ*i,tt:rŽněn riíst*i.:]i i*kr';;l* itt*!**":,'l.,:!r-;rttL
Ůi]r*\,.nť:i1ir:'tj
rrt
v;ilál'tn*si.ič
|'řřh,iyyl:rÍr1arl.;*r'yt.:,
:ť}i;j'J,.r'i|.Xifii*ir:ilr'tr't*t.Lr{i'{*;)r:šjl'::;i...rii';.ybt,tii*,lzni.riir:hjitk.iii
piíp.jinýrh kliillcíit}.'iir:h';livLi'
-vl.,;pi*ve|',;.íJipir:{-ii:|jr',ii:i,i.!!,l!'rÚt,!li*|ient.rťási;.;i:ir;]:.r.l!}kť];riiil*
a ils*ia,
.pl:Ť;tei*je*:,:d*r'uiÍii';ir]iliilTi*I.}ízaháj*r:iL]|ai.ífi:ý':l,i,i;:v*i:i'..::ri]běi.rr"rl]'.{}\j.|j
11vi;;l.j!:1;]í.l!'
i:r.irJ*t-nr:
i:*:prr.rv*t!*llí;:i'.,*cí
* t. v.,Jtí;:i"lÍ
;:{izv*,st!r* i{*ntrr:l{:.;plr:**li:+iir:h pi:rir'.:íl.;ck
l-ll' Ítilj';t'l ij*rjráenY 3ř*dr.:r*|ne ;:r:.Jr:iínk;r ř*il':dí i'JlJl}. :;intr'í i:iírl',:n'l(.ls] .jftll :j. il. '..rii r.'
';.;.l*i:ltl}Ž3l:.:l{i1'i'.Ů;!.:íj{]jJ,:€:rí},.:(:}rl*i,:.]';{,b'.]Ů]iJ.l.:";.itŤ:iii']i]l]"l!.i;].i]I.
j.l, .l,lJt}Ť'
.jí:i"
l i" 1]*|)iil':"}.j.j;':l:lJ}\"(}7l,:*{']1;,
l*.jmél'.*i.J|r:plyJrl"rip|:','.
'liiáf1.:i!ťiil;:i]í:ť..ii.*\r''ť:]l-ÍrJi.;ypr.:i:c..',.liitL.:vciij;;ii:ji::i'i\'{-iíll:*il,,liiirt.i11i;11j
-
'
-
.';i1íXičiilhl-J
k* lr:hyii|*nii'i*.1' ;.tlr;Íil;tj,
i:ei;5l}ii l:::7 .l.i8},
':i:?:;*.}*,r,iprari.|.li*rei:i;t!*i'l!i!,i..l:-].3'..;'.'*{.inirl
.íéiir:*
''. ilt..::k.*ril
1:rlc*rlní,;lr;iirrj tu,i-il't
ii}ll:jřirir |:i!ii:,|.*i;51iů;lJ" ',.l.j'.i5Í] i'-i] ,':ijťi.,
']
,';t*rri:Y
r**l!,.lac]
:!ilt:i;.,il-'l,r
r:*j*ilté!
i':l*il'ar'{.kat:*!i:*t* :i* ::i)4 lur:!t přie.'r*i.l,l:;r!l'itl.:l'.l:l]
$ii
l-*ský íěšín * bu,J*li prlrj*:di"lr:l.l.y
rr,.l*,lísi.ástavby ri*iaily r:p*';ně*i"
v r;}mci pr*v*r}ění s|ayi:v rr*grilt 'Jr':jLtk* ;n*čištňní v*rj*ílr* itil.i-t Ít'i::ricl.ri,lini
ina|ciie J*t::
* rupnýr'rri
iikapy,
v koryt*í*ky il*srtii;ýt skiad*v;ins|*ve!:nínu:|*rt*l,
r:i:*nřeni1řůr:{l'll:i
stfiveř}fií
:i.r*]r:Tlusípr:
sí].l*lly
0p{Jstiť
i<*r7trr
t.*kit,
gkuť*clr:h*
p#d*[<*nč*ní
stmvbybud* přizvér:zási*pc*Vl-.*P
pr*v*t**;tl
ť*skýTě{in k* l<i:ntla|*
sť*vby"
pr:rlrnír:kv
1Ť"fiud** ri*drŽ*rr,vpřer}i-r:ěi*é
Kra!skóh* rjř*rJr;ť\4*ravlk*s|eeEkrli'r*
kr,:j*ě't.:*lbnrtl;1iv*i.níi:l:'
*r.:lti*rli;l eeir"rčrjé:lsťvi
r:.j. i''t:i!rlÍri*/3,|}1*:
z.<:
*rw ?'' i.' .7,|}}|l,
.
.
ittv*sil*rj* p*rrinrlrl,:řidii r;r:bi:ri'ry
i:j;loqie.lq"ť
{:),:,i.i}3i1v;:ilír*;!v
d*u{}l:r unr*žni'ii,r..;*llťinl
l''*ntri;i
u ť*drž*r'*
ni :ii:ft
Íj*veí]y{il trnrlrr;itt*!.,
*a .:távnji':í:!lnir:i il l.,i vl.l .j] ji:rlr:l.:i:['t.;.;r.ir,|:
l* 4n|;l'avýgi*viilr l.it-rrlqzč{hr:včnl.}|{jV.J;
i: ll:inimái*ílriéířh:o.'ir:n.l
lil;p*ř;i{Jáni]i l]l í-}íikažcJýln.i'ir jízrl'r.';*!rn*n* 3ci, l.1i!r,.1l5Ť.,*i;bŤ
.liinic*T,.]..L
rir*stníhr':
v knr l'íi.'j|}$;:í:řir:*$r:ji.v,li.li
*bj*ktu{íCtJ.:,ii pi*!*řky stcv*jír:í
llt;t'l|'r.
ylU!{
*íisťcvb*|11'i"
!{r,***k
č
*vt|ř!c*'
i]|tit'?h
:]{.l.:dt*v*1':nik,ieprivi**rr':znntnit:;j:*rr*hníiinno:;ii\rthe*Í*gir:r*li'rLlr:l;l.*vtlÁ'ii:ti
pl.*v**ieni
vvzkulirilhtir-]pl.;siř**tiicl'.lir.lt
z*ehrann*h**t"*h**l*g1iek*i]u
Árr;h'*t;J*glch*hr::
it$j:*..lr.i.
t-rlji.}i:
jirrer:rgnni;ae**i":r;ivnáná
pr*,il*clán
k
i *rch*o!*6
ickýchvýrkumii'
i....'.]'',\:';ii.-l-i)
)]:..s|*v*Liník
íir:v*strri-J
zajistír-.chr;:nu
rlš**hr1oíč*rrýcir:eři:ení
i:*chnir:ké,'-,',u*',.'u.,u'"..
j
r:Í,*v*bťtl
L'ji:ji*h p*šL*;cnt.+hr'sž*líÉr.ŤYc;t.,
i:innlst! ;:nj jejlrr: t*:;|*:dk*mlt'*ej*llr'.r
ilť:[.i.)
]ěiil|:;l:i]ll
pii:lr-:p*,i;t}rr'r.\liiji]'i]s;jf.Jť:{:.*:'t}
p*t*d;rt|i';ri]|'ij1i*::ij:iCi-1t';*t;*|.lt;.i;ivtl'
i:;'; 1rln*il í rtk*i ti i-:l:i]i,* ;iirul;.;[1ii|1l; :a kl-:i.ia"
ij;i.l.ll;:iit:ijr;i.ir:l,i;.'i.ci'lti:t;ť**l].ji-itíy;llT,;pri1hě|r*:it;]r;itl..
ir:u*íi:ýl udri:*v,án'y
v* ljízd**n:* scl.rr}dnánr
:;tavu,: prťrř:ňžr:*
liištěny.Í:r:
skonťeniLrřívárrí
Lr'ldi,.r'
p*LlZiY*i-l*
i:rl*.jrlnY,Jo pr}vcdníhoEt*vt':a i:r*tr:k'*iar*ěpř*riány stá'yajírír*spr;i.,.cť:iri
!<*nrilni|s*{.']
|l..:zr:l.;ir:l-jti
ri|:t,.:nY.:ít
přrlripi:irirj* st*vt:bitik por'iil':*r:vyp*ř,$rJat.".*ák*róikcrJ,; '.;Z-||ti:..
1r.*r,.*írlr
.l :'i":t';tii-.;|*'rtí
:.i{;
il,}vhi}|i"Příp*r.irrá
vznik]*škr:dyt* v.ipr:ř*d*jírnítni:.i*t* říeenip*r1|*r'.{:**nrl
i:i;-lí-rlýr:i:
1':r;i':nirl
při:;ir.;:..:;
nlal:írii. ř;ilr..lti*:tlí i:j*lhá;t,|j':z*l-tl*zl:';;iiii
v t-l*;|*dkl:;l;lvbyl'i,jalší*yřil*||ýrt:
ij;:;r"ir lrrii"r*i.,r:;:r,i
1l*',,'
n rkii fr:.
i'..*|ltri!.l .it.: p.l'"'iti.:]íi 1,lť :,!)1\j::;!
: i:,ilititrur:;.ií
. 1 i ' ' ; ; " : i . r . l r i . , i i ; 1 . , ., i ; i r : i . . , , . . ; ; i . : : 1 - ; . i r
:i, rii;iyel,itil; rii"ri:li;v!i<.li
ai"*rit',.
Ii
rjr*iliii, tjl.]rl;{eri.:llr ..Í{.:p i..-.'.,
:r.1
i.:l i ;l.
j:j": ';i,;,r+i-.i-ltil;.,,1.]ilr::r)trtnli:ji;ii ** ..tir1ii-r,:i't,:t'fl
:ri!f;i.l
j*i i'..lilt ',il .-i{.iÍli]L*t]r:*j*í*i";r;i:v'
i]t}í!*{r}íli:
ll:i*'.i 'ť'l:;ii,i'l;l !.'jl}Íil.-! 1.jli-;j{,|.L\i|:::1'}|
ii 1.:ll :|;lv'::l'lníhrr ,l,r1'':i',il:iti..;;l''1'1i;.'
iti"iii]]l'}.i\./njí
rrrinj* fÝk.;.:jrl'| .j.í'',i
:}|il,ť;.iťíii;i.;i;i.-,'13.o,
':li,ir:*r'iiifi"rí:;i-;vl.li:ití*i'iij;.:i.:nr:';i.'ri.:.i't
iJn,*r:hstxill:y sv*lti.'.;it.týr:i
iílr"l*:;i.t.'l;:li:
:iťůVbyr:líni*:*ln*i.,t rrrěsíirrě !}{',i*J*u ár:i::lu.'.u''l:ii'::
i.'
Í"*a
Ba***roÉr'tí
#rt1*š*qjc.$*
;:v;áttsp**ááE**g&*v*batá*ř*sť' |rť*r*r*i:
j.{'.iij:l;.l
t*chtticl{y*Ú;*r +z,netl.:t
k*nttcIrrícřt
r:r*h!írl*k
ririnin:áirré
.J rlníí:ř*cJerl't,
i{ p*sl*ctrní
i';*nťr*lnÍ
př*r1zahaijefiiíl:
1.]i.1'71.'.
6:r*hii*ce
přtdl*ii;
;ťnv*bník
.
.
*|*s{ sť;lr,*bní*h
prvkLi;l lt'*nslruk*í
* sh*rjčJ.l*sn:y"rluz{lk.*r:r,
{pr*}rldš*ní
č' }2lLgCl75|,-:,
* t*chni*kýchp*ž*c,lavr:íclr
ni; l'ýrobky a * :riró*ě a ij*plnňnínákt*rýchzák*nů,ve :nělí
p*:t!ějéích
př*r*pisťi,
d*k|atJi; zpilsabtl ngl*ž*nís *c.lpaeiy
z* sťavbyv s**larju s píís|ušnýn:!
ug|*n*v*nírt:i
zák*na
cl. ií}5/j*l']1sí:.. * r:t*p;rtj*r:íi
'.s*z*&tí *czdějšíet:
a * změni1cl,r
i:*l<|*{*hd*liich :':ék*lt*'
j*h* pr*váděcí*|l
.l','hl*š*k".
t:i*dpi*r},,:
,týs|*dky
př*d*ps*ných;k*uš*l.
.]'r'i'*n|r*in:prr;!r|í#kryh*<l*ui:l.i.,'i:rhairr*ri:rjk!arl*r;v*ier,.rt.:!l''*j*kt*oród*kt'tnt*lr:l'*c
t* Jrurii*rri*c* i.:r,;':
p:tr:václě
ní s|*vby.
iť.*.rbi:i;* a*i.r*jiťpr: n**vťi ř|3YÍ]i lr:*r:i Li:h*t* sťarl*brií!.r*
P+ lJr..!*..:i:yílpr*r,.ttÍ
tt.i,;r.;
i;l:u1;|g11'
.;i"aveni"ríh*
j**jn*v,;11O1*rltrli
spttci*lrrílt'*veL.rniiiře<J;aŠic:i,.tvt*ní!''l;:'".l
|:ttvi:í*ní
*véř*r,*pi'*j*lrt*vr:
,;l*k*nr*nl;c*"
li,
lii"avebnipovcllenl n*ni p+v*l*ní::ik t.l'v;;íétiit:
ti.*vby.
iržívání
1]i:*eiální Et*vcl.:tií iii.*t'-Ji.i;i ;ák!'*,j* p*i:*rjalriil* cj*t-ť*rr*i:*r;rcián* xrxjsiiti hygi*rrick* $|;l];Cť
i",l*r*vsk*lie;lkáhr-.
lir;:j*s* sí*l*m v íJ$tříVě (viz br:iÍč" l3 t*hl:i* R*zh*d*r;tíJl|nn*vu'j* p* ,Jr;k*ltťclrí
;i.;';i-1',.'i..t*vci}r}*i :ikt-i*:i:*íit': lJi.ť..iv*lil.i il*v'-.cii: :ajiiil**i ti*ře*í i:lL:kr-r::e ::ilrriČrríh.:
i]ťř!*;l.l
l ciir':n*r"lr:ln ,'lc;ti';t:vnítni]'ri}s|{}|l,j
sill.;*b .jr*li;rr':r'.*ná*l
Y ! ']i] *rJsi, 'l ;ákr:rra r.j, 75Bi i:i}*í} 5l''.
,: ,:i:i:i"*n*l.*ř*j::é|ir:,:dr;:.li* i: ::t"t:*něn*|'|*$cit lr:.uvl**.jir.ich;:..ik*iiÚ, v,: zri,!:*íp*.:dňjšíci:
;-:i*cipi:*.
lir:i:a tr.r.'nrliiliiiě*br:íhti |}f*il{!Íi.th!.!* i:tc**.dtrán*se sťr:r,:*b*íl*t.l
a i,: ;É.r!sláliíJ t/*|ilií!il.jr.,jt;k**Či:i.ri
5išťl]Yvr: v:talrl't k ti:*|<-rrJic*
tti!nisc*isl'.''a:dr*vcirnil.:tvíprr.rrn*i*ní l-ll*ltir|*i;timálr:í';btl*i:í #ti )}^'éi1:rii
|tittktii:;*Lt
r*ěsic* dx**tt i:Ž c*rv':rra;:al.i eŽ listr:p*rlp:':ijl*k!!*;iiticí<];ch
p*dniír:ek).
itj.Zl<L-t***nlprt:vr"lzb*'Jr.:;;h.ij..*ii.i:ii|{í..]dépin:l*rit.l"t,:lr**ii.trlltí
hu*e :aps*n* iJ* :;ťav*l,.*ílt*
tj**íi.:Lt'
.l1. furmln k*nrlrrlIrrípi"*h}ídkvtt":v**n:k sp*r:i;ilrlimltl|*v<*b*ítltl"t
Ltťi:tlu,};:l*itríÚísirrnt:i ii.;"iitljiem;
ll:in!rnálnéj, rlni i;řr.:ri*:n;.
i}s-|t'i-4.3u..'uu:'iki..|*.;rr:rl.i.r;:.:lr,*}'.)l.r;}
i:rk ::}y ln*l-il i:i;i. ld*!t.:t:
íi&tť"'|li/Ch
p;"t't*i:ť*dnic|ví{ť|
t.l:hrál]*j{..'J*t'ť*nilil.r
i.:rc]antj*.:.
2'ir*rlltii<**á*i!:r:*ir*ltlí1:r'+hllriy",,lirlll:i:',ji$iar.:l:,*be;':..i':il.J'i'í;rli.+:l....lii:]!1li;l::tjsil
r';Íiv*|tlnl:;:i.:|*.l!:.l.;[;l;i11-;'";;!yi:}..'.i:,.l'l...$.l|n.:.::.;.t:tJi";l'.i
:j.l/pr*b*i:ur:1*š*lrrríj:r:i."}t*vŮ?.|,ij}llťnl,:p*;|L:pnili..tJsl'r*;:*n.l**l:ljiíjk'l
* i:řcel*ni ;s ,,lit.,:vz:t-t.-:\,il} :.:!'':rt..ri.|.!
l':r*zí;:h*t*vítr:Í'**:
(|.] tlni irr;n;int(+''li.ll.ji,lj
.:l :;t*v*!:nii..ť|.!1
*r*hiidLi;" j}Íi i*ji{h ':tí5ii".*|i*v;inIj* ili'Jti:t, r-léinii'.lš*ci,:l.t;*
1}i}átřcni l ?,:ji.ii.}ni i}*hi,j;1t.'..rji..1l.:
; b*xpcČr:**tr:;!|rricniNli.:
1:!.*VÚ;ÍJi:;ikr.;ri .. ]{]*l:{]ilíJ 5b', k|*ryr* 5{l l,;pl.lvr'rlíij;l!ěi l'r{::;.:i:'...
i:ezp*Čtt*sťi
pt.i pr*t! ý '}i"*{:*vfi*pr*vr:í*i:
d ť;t"hrrsr:Y
,l';}.ravi
v;.{'*zittra r: ':*j!stň;líb*:g:*Čr:l::lti
'.i 'l.'i l
,:círnvípři čir:rr*stin*br: po*kytcv;ir:ílllrŽ*!: nrirn* pr*r:*vněprá.;niY;tah7 {;rakon * uaji{iii:"il !'.l.:
bezp*rl-:';:tii:ic<hr*ny;rjrs'lí r:ři pi.aci),rr;lříz*ní
;:*rjn"lin*k
viéely*" :;t]./l:*06 li!:.. r: bii.jčíci.,
t;:ii:rlil,.l..l..i.
!:*ž*d*vcíchna L:*zB*Č*ost* erehranu ;draví pťi piúcí *a sl-av*ni{tícl.l.;ai<*a.ri:. ')bil)i.]Ůr; ;ji:".
,J pr*1/*Z{.,!
t"t*p*z*rniríct.}
k*mLr*ik;icícíi* * l*:ěnác|r r.r*kterýchz:ák**ů {ztlkr:rro siIntčnrrnl}ri].ilr}':Li
). r;+:
;nění p*;dějčíchpř*dg:isů,atrj"}"
34. V prťlběhuzkušebníhoprcv*zu j* nutrro zajístitprnvi<jelnou
*drŽi:Lr* zi*,,:ní
údržburJí*příslllsnycli
r-:stan*v*;:í
ryhl*ík.y.
ť. 1*4lJ"9*7Si:., kt*r*u :;* pi"*vácíí
;*k*n r; p*z*mni*hkonrunik*eici.;,
vs ;*i.i]í
p*zeiějšírh
přee.lpíEů.
'lY<J*níni
35. fkuš*bnlí}íilv*;l
|rtld**l.:*nc*n
ko!a*ej*Íníhr:
s*uh|egu.
3ú. í'aňříeí
*ris|t a t,:*l.n*s|
měření hlLtku*:usi být k':nzr;|tová*y:;rJ*ťť**rrnr
oi.qanrlrrrKri:'jsk*r:
h1",qi*iltr..i:l.':l';
sti:n;ci|4i:lr*r;licíjsl*z:k.:i:*
Lra"je;
s* i:irJí*i::
v {}gtn.;:l''re'
p*iJ;i-.,jr;ji|*i;gvěill*i'li
14áÍ*nii:rr}Ž*g:rov*ejci:'
* .*Lreeji|,;:ri
ti ilrijť*l*r"ti*l"i;:*r*.
.:'17il !:ri*L:ěht:r*aiizet': :i*vby, r*$ř*kť}Yc ,J* tl*i:v vyděni !si}liilj.J.3Čníliů
j1;3'!řla$*, btJdr.:.:'3r'..:Ji;*i:;i..'t.
l]r*\l.]]Llnn ilnici .tl:.1'prr;Í:íhcr
il|i* ltnn*v*ní pře*h*r1nái.;pr*vyř]rL1ťsZU
']člí)*;ť:Ín*íl|i
i<r:ryti't*iÍtr';ii'il
* *ásl*:'Jněcjl* l|*n*v*ní niísiníůpr*v'7l.]l|]V*;l.l
íí.}j-;{]]ŤI!1fi|{h
ir*t::r.r*ikarich,
kter* 'irrclr,i,.rajs|.;.i
Liřli.i
l']r:ravsk*sl*lsk*h* kr*j*. *ei!:*r ;**pr*vy a siIniiníh* h**g:*cÍ;iřslvi,
're sp:rávr:ími1z*ti ii* ;*ki;.arjir
Žáej*stía p:* pi*r1ch*:írrrvyjádř*ni Fo!ici* Čp'' l''Řr |'1e.r.*vskosi*zsk*l.'lt:
Lr;lj*, ,;d[:r:rliLl;ii.u.;Ji]g'.l.'::,;t.li
jŮ.
;:r;itt:'it:, iJ*i:il* Ž4, 7?$ *9 Ůstl"ar''*.
.li:,:v**bní
i|1. i1*lals,Jainís+uh!as .r}:r');l
r;ř.*'Jn* ;ak|aclř:ž;ieJ*sti:'l.*.r*llníiiil,ilt*r* r:,*:t ;r.ii
nair.:riirrr|i
*r:lll.*il9i,"ii 'iilt ..t'.jli"'1 vi,rr!;éky'. ,io3i;trriri.::]l:..
|'{'*r*ttsr: l:tr-.v*'*iíjí
i:él'i'.;r...
,.;1i:;;,:2s|1
:'i';:veb"r
h* ;*kt;li: ',.,,.1
:i;il*bl.iLh*í*c1l1pií!*i:*r:. ]..]=lé:ri*l,t
t}.''',;riánt
lt,:i'*t-tci;lclíi:',
í';:.:d*Sťi
pťipr:jí
:.tat**.i.tt|l
v ČÉsir
r:l.iirld}ilijl.r:l;:L;d*rnihr.,
ť'Í*r.jr:si.i
::.iíl*lvt.j.,.'.**;:i]é
E*tthi;i:;l'i.
:j2. i.ía;ékiarláý*{i'3i.li;i:c!*siil'1.l,'11jl-;li
i.'*ltrlei,*i:níhíJ
i.{il,li]jes!,I
st*v*l..l;ii;fad l.ir:
;áii+lii ;lan*t.í iq:rrrlí*,
prr:v*r!**i :áv*r**ne kl:n|r*irlíplr:h1íc!liv
steví:v'
'
i-ti:.j, ,ri:
'
" .j., !--,'l rr,r
"-.
,
,l{j' lia';r:Ll:í 1:lri,:li.:r':iiieil;
ji
,.tt:,;i:,y'lji:il;;r1l;jl ;jil*
i'iJ:.,.'j|.r.litit i.i'v;iiir;lii i.;živ;ti"r;
:kuts*l-.nlh*
r dljv*r]uzajištóní
r:,r*ř*rrí
i:ir':kLl
a* gl!ničnih*
i}r*Ť{]:lJ
řř*v*Z|-}.
.i":,}i,*,i;:r:?.iii,Jer:ý
i''::rn:ín
:-ii.,}\,.ji]Y
ť....|..:ni'*rí
2tJ'i;;.,
;!}iJii!i.ii;
l it.;*iiirll ':r:irrritír
il rerl:iijiliská piilli. .... ;r*'r:cd'ěl:;l:i:hl;
i*n,"jll...'.,..c;.;!*
i'l iirill.r:i:l .ri:i rivrylnili,;
$ť;**íi:r:
'i'|}.i}
.'.j.
:,r*;J:ři.:t"ji
':ťr.:óí,tli
fjitr: iii. i,1;,.;líj{]i:i, .j;i.]*1iřtli'.rii}i:t.
3Ž1ili}6*js!, |J-:.l.J.1ei,:,t:
1i: .jÍ}*:
i"Ů'1,|,
''ii iJl . ]
, t 1.::l1íi/ililVl
.i.l' ,ií}].j]l
;.lt':;:řti:ijn*i"ii]ií1jiji*]Tji1.,.:':ťi}:|jlí:i1li}ijn*|íi]i}7ĚfkiJuli*nýc!tt1iln*ni
i.4r:rl,r'lli*:.l*;:l|ráilr:|ir*j.:'+r.:b--r'žj'li".iilí|r*i'jít)l;řřť{í
jiliil.i lll-r.Íttt.t
l*'lri*
1'}.5, ;'}1;:' i"j' |.l3l{...|.l?":]'|l':{1l2.
i..jr*] ii,ř.tť*r]asi-ník* ří;* n i i:L:i:yiy ./.1l!i:$..:!]Y'
t-}rjť;ri*frně*i
i-.|: il',:il.,,
i}t:"r 14. i:' Ži]].Ž l rj*plněnírttdn* Í-'7. 2*13 lr*r:eI stav*blirk Redilelství .i{rric* r}is|tsž,:
*"
|i.]*:j']1+;1,'3!}Ů
s* síeilem|*a P*nkráci $4*;i'$s,t4s *5 Praha z*sť*up**lpol*Čn*sťí
íirlK*Í ťj$íRÁVlt,,:.:,'
lť +g:l+*::' ililv|íčkov*
r.ráí:ř'
22, 70j. 53 *sťrava* |{*lavsk;í
ostrava v rozsahupí**rn*ciprt stavbu/* ilí;ť
;j.9.2*Ůs. re;p, z* dne ?*. 10' 2*1* * :d*jšíhr:
sp*ciálrríh*
stavebníhouřaúuŽár}*sto vydá*íEťav*bnílr*
p*v*l*nl5:rostavbu,,Šiinic*
I/11 O|dřiclr*vice- Bystř!c*..pr*slavcbrtí*Í:j*kty
a jejich ťÉsťÍ
,,5o jŮl, . řř*l*Žk*
*
j-'i}.
silnicc ii'Li, kin lť],160* j"s'4s*"Čásťkll 15.s6* - ]"5.9**..,
Frůch*d7sl*z,lóťv k*r ]"5.$78"...5*
,,S*
;ji:. ^ t..icsl.
na sili:ir':i
'|i-Ll p*r}chr:ť
stěny na í/li. č*$tkrll
irr* zvéř v ltnl j.5,87E.'.-,5Ů i.l:t * řr*tih!ul.;*.;é
.,sŮ }Ů'4 - l]*šť*v;l
15't{{]-1:;.*9'*'.,
1c;:naiízacr:
ílt1, kri 1,.'žlj?|i-16,4fis,
čá::tkrt tr5,rtsÚ.15,$$*"
r*a|!z*vané
tii.t|..i:;*ttttith
r:al.c.č. 598ů/:!"Ů5,
1]-04':jŤs6il0ét.5Es$i ]**, 598fil-l1ť}.
31,:7l.}".,
3].l'5l,{2,51}8ál]ť]7,
'J.i*]
'.li*}. 59s"3lj',3J.]5,'35* ).i]ý4'; k'tl. s,lsl.itc*lt;;d*|ili, r:k.r'Frvrl*k..|''4ísť*k'
l-!v*cieným
d**l* p*<j;illí
:a'j*si'i
í:y!r':
zah*j*n*st*v*i:níi'íz*ni
"
i:'*i:r:*l*bn*r*;:t'l":;tul'i*.r*lí.;j*ki.tt;:tr:ť;jČr:
žnrl*st;.'jl"av*b*ikbyt prr:t* *piiiřenín:E|*';**niir*ťtř*dir,lr.lrlnc li:].]..']*1.J,Č"j..'"i5(i4163ívŮ3.3ť!,Zv#;'
.|* v.*
|r.it:,;.;ltrcnl
n*rJ*siaíkLlÍ-*rJ*:;ťi
r: :;|nv*hnipťJvŮi{:fti
5|afi*v€ ' "}*{hr]té"
$cur]ai,ri*
**ťi*blrvt:tip*eikl*dv;t
l|,i.r*hrlíúř*e!r:srr*s*nir*
pocll* r':st*ni:v*l:í
i*dLi ;t*v*hnířízení:i:n|r*!*itl.:
$ d{ .:;lst..1 pi:;tl' ;i: s*rÉvníh*
pr:rlánínt
Žadt:st!
rlx* ]4' l.2. ;{i1J-př*rušil.
i.'hvi:ěií.:í
rJ*k'|a<lv
3l.;!y1pgr;!;j!nitr'tr:
iilav*bnintLlÚi*r.l*rjr:ruč**1l
r:ii"rr:
l 7, 2013 * |ínlt*ola|*r: i:1ll+*i:rlcr.;*rr'';
;|':v*hllír'íz*r:í.
sťavebrliťlřad l:ipetřeilín]
z* dn* Íj,l.;Ů1: p*ci i.j" i',1sK97r}33/2*.13
*;lr:érulit
zaťajeri
*
si'*.;*bttii..*
řir*i'í pr* pici!mětn*'l|.:'"zei:ni
**j*ittv;;*jir|r iiisti ..$íj]01 ýť*lr:Žka
Ei|nir:*
íl11, krlr l'*,"j*iitii'.t''}1.i'r:*siiril1::,ii+ij'!'1''!i9tj..,',::.i}i'.i.:-"Fltir:*;:*
ti:'rJti-irxlrt'';vrtÍvkrrrl5.*,l|'].'.'l*):!i.řririi|rii1|,.11l.l6,1.:ii1'1,+il*l,l']
i-;e*|i::vákan*li;a*tl.!'1-1,irrli5,.J,:'!:-].íi,4i}ij.Čá:l{'ki:i]L5,Í}ňit-l5.|}{}..
i;:'ir:ti*viipřlsiuši":**ilrťiiupr+ll.ljárrlerií.jí:L;ť,*:ilt*itntt**pa|ť*ttxtl*plnii
l.r:iariol:t:ilíi]:{l*r:*st.zj;*l.r:*;ri.}j..{i11hj2$b.,*t:r.i:r*,i"ii!i:ťirrl*lir:k'i.ajiir'1,.
.:i:rr.jini|l::*ťan:;k}imldri.:Ž*nímrr*b*j*jich*i.gai,ri;*íníei,:s|*Íi,.*irrj*jichŽiria.;*ímp*siánt."tti;r'dlts
r':ihiai:*přír*dv*krajin.'y,i,Jál*j**,,.,s|aia*:ká:cirli!:*ni.j,p*kr.rrlnririi1il";ivrrísui:j*klivitr:,:ah*j*:nilt;lr.'i*i::
1 1 j i | j . , \i v I j 1 í. |. . ; . . / 5 i, 1 i 1 . , ' ' l '
íí,"..:r,,i,uirttr.Éh'l*:*í't*;,li:iii:r:Ír;|Črl*.;"l.!jt.i.l.,i
:.}l*l'tsi"an*v*rrí
:;|a|r:iiť;.rstník*nlpí*dn:ětnéh* :;t*l,ebrrih..:
s 7* *dst' .] iéhrrž:ákcn;l i:y .;* ':i:č*r:sk*;t'!i"r-ižr:iri
l.lz*ill,p*kLtcliy;r",*t"l*Ča:si'pls*t.l.tfeŮŽ|is'l1|l*;iéi{*!if]l'|lp*ciai*r*:i-li:íar:i*;li:*rj*q:ss..ttá
hy}* př**m*ťn<il::zná*r*ní* z":|r*j*rrí:;i*v*hníi:* řiz**í il*rrii:enr;''ii L:''r*cj**é
ihťil* tv*l.i rič;*t|do ri,:*t-:li;.'...
ili:r';r1čxstníkpisc*rnáÍ*d*sr:bc;:nsl.:i::;r"j'rtiŽ**íltjl:áflll
l l : l l t * ú , ' . :!nh*ť r t * * * t i e r r ín i k c i *n * L ; $ l * | n lrl: l t t l i ! v "
.:,''.;.':vei;nlr::L;iriarlr';jgr:L:'j*březnár::yi.:lil;:*tysia';*l:iil.é,
.:.:ii**;;r"li:usťrl*dusLníhtrjerJná*í.\l9:ii1i:*hrri.i;*ní;'t;:.r*l':níL:řarl;rť*:!i'::l,tti;;|
'.|avb1l*:;|'av*i:níp:*v*lel:ínapř*dmi:|'r.tttt;ii''*,rbll.:i.r|*cliEk.l
l]1,:i.:;
rli(. :l.lŤttl
.i:it1*s|ríkyííz*r-li;: l iie;tc;*r;ýrnt
*: q;in';"''r p':s*L,rrlilshr.:m*žrJěníir
l1,;+fil-:vlskn
;*př!p.,i1rr";jl';"
:iji:|čenlcr;rqan.vt*Lpř*<-lnrě|iiélj:*v*i.lYic*řr:'r,.*li..li-,iítl{izpr*r':váirípi*j*klr:í'rr'*n:ci
ií;**r.tJjkr:j':*'eltpia|niij]|íjl-!:;tiivhet*l::ii;|:1l.
*'.rp*drr:í*[*chlr::**tll]|jti,}í]3:*etr:.:ín*tprr:prr:v*c1**l:itr]yb1'l
.. '^.!.^ Á !^ -'
pr \:{lt t
*.'.i .;.
!y i\-.iji
. |..
.rz|eh*,**j*r:t'l
:n*j*ť|rl:pi'avnlei:
li p*dl"*i*!.';:;h
l'*;h*d*uii:ahin*..,,,.
t: sÍ"av*bníp*v*!*rrí
i'*d;:r:*žiÍrlos|
byln *i:|*ž*rra
těmii* v-.vj*ciření*rl,
:;t*nl:vjskr/;r
r*lh*dnl'ltín:l;
3', s*ulrl*s*l.l"t
s* stavb*upŮ{,ilť
ilstaní]vení
lák*ne, kterývvd*l *ií:.;iusny
l|it...i:;.i
$ 13 'rejst"2 stav*bníí-r*
*
Měsť*ký
Třin*c
uřad
úřad
iJn* 2}" -{"20:l'l.,č"j"r'{*UTltŮ${]$l201l/$ŘaLJPlsí.
Ž' R.ozhodnuťírn
o r:rilístění
stavby, ktere vydal Městský riřa<.!
Třinec, rdb*r sť*ryebnihr:
ř*r:r.la *Zi]n;il',.i;
píánr:várrídn*
5.B.ŽŮ0q.Č'3'
sŘaŮr1cz*/5750l2s*s,
3, R.ozhoeťnutím
Krajskéh*úřactuM*ravskoslezskálro
kra;e ;* ejne 3' 1Ž. 2*il*, Č'j' r.15K16$B35l?.Ů*s.
k|*rýmse n:ěníFl*:h*dnLltí*
*n.rístěi:ístavby
MěÚ rřin*r z 5. s. 2*09, ť' j. 5ll-at-]Í./Czei
T7!ťlll)nl.],
':l. $*i:hl*E*ms tlv**lýrr*rin*tírrr:*m*clě|skeprtrdy;* 7Př, kt*1, vytj;;!*l,]ií]i5tťjí5tv0
piostť*:r:!l
žív*|nih,:
dne 15' 12, 2{}*8. ť-.}.fi28ň,tlí:t.jvlŮ$,3;ill$ť}*/fin. :1.)5lJ.i*ho '.t-lr*;ly7-{:dn* :b, ,. .li}]:j.
r'i
i l ] T J i . í r : í \ l ! / l 1 r L }t
t - . i , \ ) 1 - - )! U i L i * J
5'
1
7.
"
:}'
i*.
J ť } ? } ' á { J \j ' :
1J,,'J'\tr'Jr t,.
ft.*zhodn*tirn
l{r*jsk*h*uřacJ.':í4cr*vsk*sl.ezskch*
kraj*' r:di:i:rt-:
iil'ctníí:*ilr{]5|ř*ť!í
* ,nr::ědélsl,vi
':lp*v*|*nik |ri;a!éiti.t
;: d*Č*En*mu
pr:z*mlo:rj
*cxnc}l.í
*in*ni ?.*ilk{il*s* e* *n* J"*'.?':*J't, .:'i |45r.
r?Sp";e r***Ť"5" ;ilx.:.,i:'j,r'I|i{'
57ii5*.1}*ri,
{8?j i, Žl-,1.Ž"
l;'nvillnym:t:*ll*'liskerrl
i<'r*jsk.*h*
ii*:reit**vhttyl,}
ui*r]lr;:c.!í]8
:', ,:-";:.i}.,i"i,
*'i. '' IK i1}b{J/2Lljij
Třir,ť,
Kr:r:rdírr*v*nvn.i
závn;n:ir::
i']ěU
;t*n$vis!'*rrr
l{1ili* t" ;. ]{j1Ů.r:.i.iX}ii*í.l]n1*,jgr.}lr|,,r'''
?^avazn,,ťrr:t*n*rriskem
l4ěij Třinec z* dnt 2s. "]. ,j***' ť.].L}"3'+l2{}*gli,ř*.iii{sl7]4*...i.,
l.*:;j:.
:r1l.'j!irl:
1./+.
4' Ži]s$,ť:,1.
i"?."3&l?*{}#!7rauK*i246"4,
r*sí}';ř ijne Žs. +. ;|"}i]'l,
11':-;.''l1i.-l
*.;"r23s.2r}ť.a'.i;:1;"
-l-i!r:*f.
';*rJ*i:t.á,;irt[l,
i.1*l'
pť*Éťřťťji
|.l*zhr:r-1*utím
*rjL--0ru
žív*tniho
.:t
*;eg:rěcl*ls|-;i
* **r-ti:!asLr
uÍ*'jr.,:
r|rr*27.'q,2*0$,ť.j';4s5l2*ť]$/ápe;lw*iŽ3L,2,
í*5p,Zi:rjn* 12"7" Jíji1, c"j"i':ěuli:a$}7l,]*l]..
il*;'-hiicli:*ťi:ii;.'i*U 1"l1íi;ťi.:db*rl-i .:iír,*iníh*prr'.stř*cli :i z*i::ériš!:;L;l;'.* .j;"rx j.i..:. .iij]...,
..j. l"lě{'jTlt5?1'3lZt}Lt,
ť*:;p,
;* dn* 1l. *. 3*j":,ť"'i.l4ě*Tl}*t$*i3Ů12.
J.j.'t'l:h*dnutínll.lb**nlh*úř**li.ť*ildnÍně'ťeieť.{i*ž!l.ii:iilíill'i:,!.{]isj:ij*ijía:l.lri:*rlé{:lj.
i:;1,i...,'
i:"1" Í p*; }3 '.:
l'! i^ll'Í,ll 2 11'i'..:'
j..l' í,'n;hcclntt'rh"ri.}i:r:t:t;
;:..:..:,.::,i}L?-,
i:"j. *Úi4*7.ji:{}l "l.
1,:i,:.&\lr}ít1'./|i.!5l'ai.1ť,\'i"ji':ri.ti.r*1:'|l'|ryr.]i*;rickes1'.::t'lic*};J1;l.l3|l'95{g
t.t" H0KlŮv-1iJs*7i2 i5.$. 1li]*.
i.+, .|"av*z-nýrn
síatl*li:k*llr l-l75 14*revs|,'*l|*zsk*?l*
kraj*:*.:li:* i-b. 7'.;:'*3.:,,.'Í"
ri..,'};1-'17.|iJ-;i/'1"i-ijJ
i1.,]:ii,:i:ll;::;*illP*i!r'it{lř.'.iliř.t.i.jKlli.''iii'l.ilj*'
] ' B "1 ] ' 2 Ů * 1 } ť
, . j ' K R ř ] . : j * 4 [ 2 ' { - | l * . ? . * Ů s . * } * i ] n p , í * 5 í }7. * , l i . r *í 5 , 1 , } . . } , ť : {ť} .(j:.}l i,R P T - | j ' * ; 1 r ' ] i { ' : . :
lÚ*:}.{jrtit.;l"}l;
ji \jyj**ř*níll';l']ar*'Jnih*p.}ín,}ťilůvr.'lt.:
'-í1L, Jlj.?r'..li}í}'..
llgj;'lilitu* ijn* ?-í. lÚ ']|rt. .;"j,i.JPJ.l
jŮíi1j,
1.]' vy1*ťřa*ilrr !.'+st"}
{n ;:ť iJr;e ;j" ij'
i:.j. i;1t"il']**|]li}ž3'l*3i?3i..r{:s|i, ,:i: i-j** ::i,)l. ']í"j{,i.';'
č'; :Í;|íl.iŮt1.ri
*5ii*"]i 7:lJ.' ť*j}l. i{:: i.ji]í*j,;. ij. .]{i.]lt,ř{n 4q1l:1{]í.]'.íí}:,ij.':i.: ,,Jní'j',]lt.:i. .];:Cl.l
pIL} ,-1.i]i,jfi{]Ť.
i:.j. .].|í]i}l.]tJlj1,.i95ri.i3l71.!',
;.i*:l!}'
iil ili-:*.Jt. 1J"'.],t]{jŤ,
i;l'ťyjiii-lL*i1íixii:';|.]i][l'j:;tr*v;L']lll"iir+
.:';' .:]i.]íj!j}li i.:.i.i.:/;l:iiý, r.*:..:í).
...i:''jí'1*
Ži;. 'ii.}'j{;ii}. .:"j.l]U.' .2t}t;ll'r.',
1 1 ' ;!'i ; j $ d Í * r : i nŘ: 5 D { i : ]L. : r l l ' ' ; : *c i t t r *| . i : ]' i' ' ' ; i ' j . . : -. j . L . ( } ' . l ] - ;j t, l;rJ - j | j l ] ] . ů : l i . i
::il".1l!j*diČl1ínll',,,j*Ú'ířii*ť",Lili:r:t'r'tiii,ti:il,;ihi::1.rr+liřr*i;.l;*iit*riáill...l!]]l:}..1f,,'::
ť"j. i"ll]lJTli]íJ34*l2i}j.]L.
.l'j"'lyjállř*ní;li':ěu.1"iin*r:.i':dh*r**r:p':r*';v;,*;..if3llj.j,ii'.j0i]!.;..i"':iEi.{'J2
J.9 i1" :}{}{)a'
Č..i.á53l:2i J-s*l+i)*i\i'rtn.
i^'
l ' y j . 1 1 š j . , ;r111i li i' ' . l * Ú v . . I i ' t . * f J : ' ' ! r 1 { ' : . . j , r ' ' : i ' ' . ' i 'l ' : t ' , í l ' . .' .
' - . [ " i{ j r } . i i f { ' i l 7 ; 9 i r ; l '
t
j]. t/,r:á,Jřením
*bee V*r:dri.ně ;:* ilnr: jl,.;j" "i*Ů*, i]"j' 1.i]|]/l'{-}*bl5]..]''
r*}p. ;:É:í'.lrí*
]':]'1'i '1ijŮ!j.
Č"j';itt*lt'1a.
.:4' vyjádř**ínr5pr*vr;Íel*znič:rí.jcpr*:vni
ct':s|y,
ltátní*rg*riizacr':
z* <jneB" 8. ;i}1i, Č'i.1"*i:;t1i?^*j.1.5[jí.
*VÁli}Ttll"Bí. rc$p. ;* rjn* Í3.i?. ]{]it, f"j. 8l..ts12.Ů1.1.:;tX:
,}nq.:
ŮYA/Š531-,r*sp. !1:".
!|.}il, }'1.})-.,
Č.j.25l''Jl11-55 *L{'Llj--l}*ř' |*5p. .,:í}*;r* Ís. ,1.t*11' Č"j, s14$l1].-srhl?#?, ř*5i]- ].Č l:i|';...
3í]"1i" 2*0s' Čj'35Ů.U]".44971Ž0$slffii'.
25" $*uhlns*m|}ráŽníha
ťlř;:du;*rjn*2Ú. 5" 2Ů]-1,č.j"}'lil.sÚ*0435l1l-2/Km ŮLJťlE-23*65l1:1"lKrl.i.
2s" Vyjádřer':írn
CD.T*l*m*tikel
*,s. ze cjn*:6' 5' 2*t}, č"j.l":5*3/x1-1iljFRA1354.
?7. Vyjádřeníri"r
ivlinist*rstvc
tJ*6:ri:vy;e
dne i9" 1j".2fiQ9,č.j"9*0l2t]09-9J'fi.Ipr.l?.
J.*' Vyjáclř*ní*r
r:i:r*ny:eclne4. 1:. 2sů3,Í'i, 'J4l+{ll1'4j}bl}lJ,Ůt}.}.M!ni:t*r"stva
1383' U;"'{-}i-..
:1*.Vt,jédř*nín:
.;l:itr*za dne .i*. 1.|'ŽŮ09.č'j' Mv-s5fi52-l/frBp-2ŮíJ9.
M!nisťer*[v*
}il. ilyjéclř*nirryi
iVl{5' obl*st F*vcclí{}r}r"v
z* dn* 'J.ř. s. 2Ů**. i",: ,}tr:{}l*,tJ!|t€ l 4.ilti7-Lr:,'
r*5p' ;l* rJtl;;
s. }";í]1Ú, i:"j^*pŮl*Vl33si1{]-L*.í"c5p"
'':*rln* ?1}.+";{.]]íJ'
r*sp. l* .*:iil.
č'j.*pOii}Vl$$511*.!."l.
is. iii. f*iť],l" j. ŮpŮlC'Vi i4l*i 1c-'1.l-*"
J1' vyj;icjř*irím
Pr:r'*rJi
*rlr1i,rtá|iríp*dnik:e dni:8. {;;.
{'1' 7s98l?2"3l3/s3i.{J?'.2.tx,l.'
i"*:lp"Z,i::.:1tié
"i*.]"l-,
2'í't:. 7i].].{.},
Í.j.]?9-]lŤ7''*,:;l2!8,trL.Ú7lŽL]is,
ťelp.;* ilníj;4" l"l..;íJíjq,11'j'1!s*sl?73i}!*.].1.i]7l:]{lij'.,
]]. tjyj;iirli*tiírir
$pr.lvy siš*it:
ív1*g'avsknsleask*hr:
kr*je z* dn*;s' i1. Ž0i{]. č"i"1iZt}|Úl\9.{.*i'11i7'l*sp:
;*,J** 7-;.17. ]{iíi9'i:'j" li{J$/Z5=P*i5il54,
J.ťsp,
I* *rri: J."?. :'J*s, č'j.j/i]$l4,JB.Ž-41Jl"
ji}5;7i:}.
;l3. Vyjiidř*nirrr
Irr*rqt*tiíi*
Třin*r:.*k';ir:váspo|*Čnr:sť;*:
cin* 23. *. 2ŮJ.:1-,
Č'].řAi52lťÁsliÍ{Lllj
-i.
3a. vyjádiel.:rri:
{*:ir*i,ri;
ryh*řsk*l.to
5VcZU.lťrln* .:-,tt}*{i,
íČsp";edn* 5" t,.?-t)1'.,1,
č.]'7i11.
15. Vyja<lř*nírlljnrVať.I* rjri* 7. j.' 2011, č.j"9773jvŮl3755l201*lK.R, resp' ;* dn* .1^5'
4, t"*1?-,
.i77'iiViit':8;.i
c.j.
+iŽ*12l l,,l.lt.
:l$' Vy.jadř*nínr
T*ie{,*r,lici*
O2 Cz*r:h Íi,*í;Ltbjic,
a.g. ::* iJn.: 1"]':' J:0]^3,
Č,j,\nsa?J 'l.3, lt*p, z'r:*r",*
7i' ]"1.:i}1{i. {.j" J.4**l?l.]"'ů;r r:';, .1''i06*}i
l.{i, ií:::i|j'j* iJt':* ;:;" ] 1' ?* j*. {:.j. t4*ů+tl'!.Ů
-iU.
a {.j' ].{.l6ttĚi
)7,'ť..lj*dťcnírrT.|4oi:i|ti'l;nc|rř{,*!it-:[:lii:.'.:":l.fi:]t.lf}tj.|j.:..j{]]';'
:.i. $. "t*1,:"
,"::i}11
:]ll.tlyjÍ;ríř*r.lím
!"1*i'l*í*tie
{.:**l; l1r*pr:i:'{tc
i].$"lIc r^lnri
J.i, .:..:ii'i]" |*t|]"Zťjr.ln*l. li.
"
:;Ť.ť.tjécjř*iríl:r
ř',,'Ť*
řis|iíhur:i:í:;l*Žb''l,
$.',.*.:eijnr*:'l..i. ;.i!'l":.
;'j' }{jůsí::355*.
i*. Vyjiirlř*nínl
!l,:;:lt*P*nl";
řr*p*r|y Trr-rsl.,3,$.
{:.j.i5;_ lllíj,;.
Ž* eÍr;*
21. 1,',}.{.}11,
. i i ' . ý 1 : , i { d " f . p , í "}] í: l $ l ' , . i ; | } { i i . ; í . . i i , : ] . i jl ' l l l . j i '
] ' . ] l . r ] ' ' ' j '' , '
j ];. j!il1':,
,1.|}. ,:.] ij*{
] . ! " i i . ; i . :i . :
Č ' j1. 3 t 1 * 2 1 3 1 .
-l.:" ťyjécií*rrírr
l'. i]' -i{lj..j",
Ěiji:"|*j?.1,5,?*{^iř!e
{j.j..,.'{
'ti:ilŮij.Ť.
.i j' t1vj*ejř*nin: ,3'j-íJ i.l;*l-h s"l'ii. .-I'i::;
tiltt .:i. }. '.1íjl"j, .: i'
':.j"33}'1'Ů2455.
.i.ii..i] 1';lit|1. l".'sp. I* ťj}:rÍ.::. :i. .:l.]i L'
"i.ťir:r.t.:,:,:1ll"
.i,1",vyiár}ft:nín
i,lirl.:.']].
]1:.:l{iij:r
í';lbr:Jlrr;4
ielevizc
; r.{:}''
;-.::
a,7. llviárlře,nim Jr:seťil'.r*':ii JH.l1,l.l'íV!At'$
j
;:t dr:e i''!'ij' 7{] ].
'ii:':ivjá'Jl'cliínr {[;- j.ť| ígrrrí.::cs.
.t,i"
]
l . l . Ž .: | } ; l , f *, " j "l } . 2 Á l ' t t j * í j t : 5 i 7 i i ] ' * l 5j i j l l .
,j',..'J.ljá<ji.q*ním
ii:,]
l.i:}'ť,|)',jt:}
dn': .].í.í 1' 2Ůil';.
.li:. rJyj*cjř**rr:rťt:lt<ó
:
j
.]./'t}' Ž* l', Č"j'ijpTsií]3i..ó.}':]lií'!l'l[:l:
.|,;" .i'ť}adř.r'rsirn-fe|i*ii*n*r;; ;J,;, !-* i]jni:. :.. j
;lll'.j,
i" j
.:3l'.j*i,1{ií:,l.,
l''*l;|:i.:iť:jijn*
..]4'],i. .:|iir
r1";"
2311tJ]s5Ž'
.i":,34.
ijrl'i:"l'i]']' ;:{]'1:,
|it}'.lYiarlř*llíft
Llř{. ť-*skiir*pub|ilr'*,.:":;'
',':l.::
i'*sř}..í*rjni:jij, i' "liij.'j-.
Č"i"}.'rr
'*'.',
j',
'.ln*
i;' Ž*j.i, '::.j't**:}iřP.liÍ'"
51. :.lyjéctřtnílr:
ťřřft.*,
Z{:
ii}' Vyiár)ťr:nínr
t"1f;R*
ČR,a,s";* cJt"t*
l'5..]' ']{]1.1,
ť,,1";'r}}.1.16l{:?-1,
53. Yyjáejřenírn
ČrPs,*.$' ;* Elnc31. 3, ?-i}L|,i"1' ,'45l11lí}|':'íll"
54. VyjárJl*nínt
Jfisl'{ s,r,*,z*,dn* ] s' 5. 2Ů] j.'
55" Zapisya r.ar.'r,amy
z j*einánív* věci stavby.
56. Plno**:*eíprozestiipovaltíze
dt.rels. j. 2{}*t,r*sp"7* 'Jn*21. $' Ž0*9.ífsl}'Z* ijri*2*' 1*"2*l'*"
vi*striii'tid*iČ*nýchp*z*mků.
57' Srnir:uva*-:i
prr:kazu.!ícími
v|astnrck*pr*v* s|avebníkanei:o právc z*loženésml*r:v*u{ **zemků*:,n*
58. D*kl**y
r:jchŽr** bvt tíavhar-rgl,;ut*čněna.
5}. VýplslsZ K*|#$lIU
n*nr*vi|ostíak*piíkat*strá|ní
n]i]p]*.
tjr}k*rilťntar'i
ó*. í:r*j*kt'*iyť:u
z- 1ill2Ů()Ť,VyprfiťíJv*i.X"}tl
:lclruŽ*nín.t
|'']*|1
np*l*ť:nr:sií
}'j;cDrln*ldřr*|.ii:,sp*l,
4858ťj733,}.lár*ďi:í
s l.*', trť]-5. l'l'* {Jí}Pr*i:a i .: ŠUD{]PPĚÁt.|Áa...;,,ii.:57,j334*, *!š*rrlk;tlil.
i -iť}8{j ?rah::l"-:,i:i:ij Čís!*t.-l
z*liazilv :::1*i.i7f:.
j]*řtrll*žer:ých*r:rj[rl*d11yyptilv*'žestnvei:níi";mu;*ulkr:i.r:Ční{:*ř*rjnlóiltr;t.i]ii,a\.l*l]l..t;l.l\
p*z*mcích,říí|*l:**ádrl*sj:r* :ť*i,.cbrri
je takri s*t'lhia*3* s{.i:vli:l;í}*ť.jÍ*
!.isl.i}|i*v*nl
g i -r ,:lJst. ,]
š}Ův*leni
p!;in*rrn*rlj
rnl.:.l-,;:n
Í. :,.13i;**$!ií:.. .'l {i;:*rí]níí.n
i.álju. '.ll.:;lnéi;lp':z.d*j:;íihpřelip!:;ir{::t,:v*L;'li
a gť*v*bnii.*
::iskar:'},kL*rývvd*i2řislrršnÝr:b*enystav*bnírjřad_lv1*stsk1lrii*ri.l-ť!**"''::'r:rjbRrsl;'tv*b*ii:r'^rr.á
piánr:'":áni
dn* 2Ž"J. 7t]j^]"'
Č"j.|'{ěU]li**Ůsl201t/ SŘ.]ilril5i"
-iar;*l:irirji.rr'iu '.alllLi ii*vťbníhi:říz*lri;1istíi,Í* p'.újciiť*,ťá
;c]*jší:ír**ňá|ní
ť, -'t-.t.,iJ.u
dr:kulti';-|lí;'Ir
'.]L}'ll|!l:,,
."ih;rr"np
Fr"rlrnrrlrgnr,i4fi3,,;|';rin nl.lťar;l:Ll.: t* *skut*čněr:írn
*tavby n*jsott i:irr*žtlny.;*r*jn*::á1n1.;:;rrt
ť:*lťŽ:*ili1
n*i:íi*.nxř*nč
ei 'rhi.r:Í***
:hr.*li,.^n'::.;lljl.i
úťč:j|:r:ikť:itr-*rJ.
i]rár.*č |}l:'i.lr:fr!
]-jl*linir:iii;ini :t l*t-]lljpl:íŮj]i
l
l1'. !"3il.!i;iii:irl:l.i"i:1.?ilei::t"iii.t{l
ří;*i:í" t.iikl"iLj;]*ijí"}ťi}tilii
|"ir'r;ii;t*r'l'.í-:r:ii::..!i'hrl.
i.iía{i Íi'a;"tr..ili
:..1..ir'.*i:ní
íť]fjtili*sii]i{ki:*a|:si":jiir*plév*kc*tť*nýr:ijíJi*n"!i{ú*"l;ilt;tv*arnn&niťi],vL*tr**i*i}.!ií{:í,Ťii,l;ií.'li*:l'li':l..l:
r:tb*j!nérp:tári;tL.:;l}LiŠ;*dnilíip*;*r*k.iin:;::t*vb*i"nji*í.!iť:i.1vl.i.iísl*r;i.orlatiěnl
,,:,. p*trrnin ir"ar:h|*|r*i* lr::i:*dl tLl|í'
!,i:lr-tr,;l,ld,,l
-,r:,i
i j.,i:;:
..;i..1r,l|;1.
t"riri'ir:rjllpr"1sr.ii:*l'iti'llJ.ťťi]:íiýí:}
vt výi clri-:.
i:l:r.i11i'';*=11
ij'lliiii"ii|1.;i:ll)ri::í:i:l"|l:itl'í1;l.l:íl{:lllL''''.
l$**.:ť+iln*'i*i.tllJ*tl;Č*ní"lll.:;'.lilr-;*an'o*{]}{j\,,.íliůÍlifli1r:..irrrji,j{'ji'i.:]iJli:"li$5*dsi,.
i.ir-i;t,.::
ir.
i}d.''r::!*ití:i+i:l*i'Júv*ull'r",:;;káh*:,rli.lrltll{cr*vskl;5!6.7q''ěy.r:|,;ri*;*,,Jťib*ťt.'
..:t,r:a*
:Jtjr.]9*vit|1*
;:a r:ctvtl|ací
i'"-iil";ll{*lstlJ*
ll*',:ra.ly,rr*břeŽi!'.'iiv*i:*ejy]^;,]^]*15 i}r*hal"
*tjv*!tnít* p*c1*val **ti*briyn]pť}ťt*í?l
lt*Jn*pistitak' *hY j*d*n si*jn*pis zrlst*lspr*vn!r:r*
Ul{jt}íiu
li .}i:.:
- li *č*gťnik
',yil*t''..,;t
j*rlen $tejn*i}is"
í<i*ždÝ
ilČastník
ííz*ní
ei*t,r*!
jťťJn{)!isll'
|'.lep*c*ii
g:*tř*br'iý
ři:*rií
*,*ť*i
l''
sprnvni*rgá* r:* niiklarlvLrčastnťke
ří:ení.
Di* *sian*v*ni$ J.15*ds|*vte5 siav*ř:i:ího
zék*nas* účasÍníkůrn
řizeni, kt*říbyii * zahájer.ríst;rv*bníh*
ťíx*rlí
uvěcÍ*me*i
*.
v*ř*jn*u vyh{;ísk*ir,
vyd*ná sť*v*brrí
g:*v*l*ní
*znamr.tje
l:'z.rl',
d*ruč*r:írn','*f*jn,:t;'"ivhlášk*u
Žt:
bitd* vyvés*** }1* iri*clní d*sc.* *rganr:, kť*ri1g:ís*nrnr:s[
d*rl:ť-uj*'pr: doi:i.t kffi útz* ;r rv*Í*jn*n* |*i
;*i]sr:b*r*L-l*"l*zňují*ínr-*iéikr:vÚnřisťL;ř.Pr:si*dní**ntétr.llhi]t}ij*tl**r:riJr:rr-.iť:*ní.!t*v*bntk
vÍ*st:líi:ll
t,uk*t'l.
i..+iii.:rlr.rť**tník';t.l:::erilil*i]Y|':pi...:dm*1.t't*iŮlnťdílLjttťiúrLrCdtlr-,p**+l*vlr!n'irlr:rt-ttlyllť*l
li'tkcu**b*b*zprr:stř*r1****d*ri.rťr:rripr.*středntl:i.'.rí*:v*i]ejn*ťiatr}'-,**itirl**L*'rř*liJat*';*r;sti
ttl;:::it;t.t*t'"
'1.spr*vni!':*
|*d* bY!* r.:l*ž*l:r:
V pí*Y*Ž*Vní
pc'$t'y*tb*.j*|*''.,é::;ihl.*nti:.
{ Ž*l..*dsi..
z,::,
;:*ť^*rri.;t,
'len':J*ruČ*rrl
r:d
rl*sái.;
il*n
ťr:h*t*ul*Že*í,*lkni!v aŽ rrási*'lni:ťaktick*pi*v:*tí r"*zhl:drr*t!
$crv*Ír":j*
ir:
l;;:ly*r-ii'i
|ét*il*s*ťid*nlri
Ihiiir.' l' t*n;t* pťíy:ad*
le ijir}t,lpro piíi:' p*riání*cjvq:lent
ncp*cíi:a
ťaklicke**
+ď
j*den;i*fi,rr'rdnerr.li:cle .:Jn**i+Žc-'lí
1:l.*vz*|í
říz':ni, *itl t;Ž p*Čírroj*
rředr::ětrréirrlrt;h*qjnuti r]lčnsi:ník*m
pr:s& ll*!:* rlet*ve Eehrán**'
V pr|}vo;Ův.lrě
;:ís*n:n*sti
::il.n,v|:aliťíi..r:*.1.t.rg|nj<:*a,i'Jů|.{'l#.lt;r**htrip*i',.:í**t*ert;lL:i-lLli:{'rÍ,lvní
j*ni!iielti,.:ij';i:r:
lei *,1tef{' L'tii,1133,;o
*r+ti'n*i:Lltj*
1:|*|rr*s|i,
íJř*ťl}i
Eť*.rba
z*lr*i*nri'
I
.,:,,:,,i),r,
i ll*,,,řarn* J#,t:t*,.. _
,**i*rii pit s!l:.:ič*í i.lr'tlřl,trrjáxirri
lij lit''ii! iic. p r;;i.\. ; si l i.liii-l ihr' * i:r;:*ri* ť.:L;l
zrl;:iit r.ln íl..
í?.i:
1..!i:;.l*ir
",
tlr:t ť'ee{1,
íl'jii*:; "- l}::]TPliVi\.:t"s. * 1t; {}Ťl:r7*t:*c*::.'.
.
'i!,,1:;irttti
;i-*v*i: ;t;,,s
{:*z**:kt.iei,'l:jrl;ivyi:lá{ki;,
ťr:|Č*n*íív|;l:iní*ivr*Íej*í:
t*r:liitii:kéielJ.rngIrll..ii^:r,v}
,
v!e$i.ltilÍli:r,isr:r-iniit.:
;
- '*Í<*jrrÉ..:,'hjášk;;.
ll..;':ubr:lt
l"liimi-lrj*Í"Čr:n*
vtř*1*tl i*cllntr:|i'ii;iir*l|-l.ulrl'uryj
ii:;i*sl;rtíci
j
' ť i j ' t t . ť l ' 'iit } a
]
přín:':;*.:|ť*r;l:* vi:i.r:'jn.ir1.;||3;;il.;l"
;.r.:tl:i!1Ú'.li:ltt'':i.,l
:3,i.i;rr***
rl7riV, t;31r:v;isr:n lA irka ) :
i)*ti:, lrr: t::sr
- lil *s: .Ýč'li}q1j.
.
prrxti*'Jí':r.::l;:*rj*!i;ťť[
i4*si':Lý l:ť*tjl"řin*,.,,tti|.:r:r)ii.l*t'*iiri;
"I-řilt*t,:'
' Í|-ri}.:'; -1*rt*t!j,
.
r-tř*rl
í'',lěgiŠ'(t
*dř:*i lřav*br:íir* ř;irll; * rj;.*lrinih*řl,.ií.il.jilijÍii
i.,těstslrýriř** |řiir**, r:cib*r rj*pi*v:v * .iř i}Í; .tarri:i]l;,
.
.
-
i}i:*cní:.:řad*ystřic** {* Ds: cg6b2*s,
-. '|illil1l l}xíjl'l:;lj
lir*jský*ÍadM*r*vsk*si*zskehr:
pr*stř*tlí
kr*j*'*elb*tŽiv*l.*íht
a r*rr:ěrJ*|stvr
pr*středí* tŮ L}s:}gs**x4.
14írristersL.r*
živ*tního
poiícielr'l*rnvsk*E!*zskáhr':'
ř*|ícÍ*
{k, Kr*jskáí*cjít*lsť+í
kr*je,+eth*rliužb::.j*pravni1*lir:it{,!irlv;..
ID D5;rr5hailv,
r:d[:*rřýri*k.Mí*t*k* 1} *$: lpdal.l*,
HasiČský
;áchranný*b*r M*ravsk*slezského
kraj*,uz-*mirí
Krajskáhygienickás|*ni**M*ravsk*s|ezského
krej*- lt} ĎS: ,.ruBpai4f.,
Mřrril[*rg,*r*
*i:ran'y,ť*jentk* r:byt*v*rí* sl.*vei:*íspř'j'i.ťs
Brn*, T'i Í}íJi{"ll}f'i'**i*uťe*i:;í.r|:l,.lŤii|ó
ill*ryr**t:* Ill l]$: !:jyaavk
:,;i';it:|r:'i;ti
i; 'yv.rěi*rríni.l úřecJ*itj*g{ť;:
..iftittii,1 řl,ji}j:iký;ivl:i.::;i*rlsi';1l
[i*i:]'iý iiř*d Mi:r*.rsk*lltlzsk*!t* i<.reje"
*<1br:t"
úiarl.
.
{Ji:*cnírrÍ.ld|]'l:t'řir:e,[1y5|f1163]{. 7]9 'J} *ysťř!c* rl;rLj{iilt
.í*ťc'
r*zh**l'ltlťi rtr*li byi vr1vríě*n*n.; ul'*cJni #esce *r$si]|j. ir-i*r.,i*ís*l.*ít05|*Ú|l;i;t'ýe, p;; l'ilirli Íi$ qjr:t't
c;vi:řr;,;nán*iéž;p*s*hr:rllrr:r:*žr}r:jícin.r
delkr:vv přist*p" P*l|i:rjrr;,J*i: l*to Ii!ůryjÍlr:inlli'ilrl*iui:*ni.iill;h*{rlr.ri!
i,*4é3',..lrlňitril:tra uíctjrti.l*srt J ZVeřL-Jllén*
též;pl1rob*tn, urncžrlr";jir:ínr
c;tIk*yil pi'ís;iuř,i:.i{*]1;i il;.*j:'kr:irl
. i i ' 1 . a : .. . - 1 c 1 1 . " . i . : , rj n' r . . 9 - ' . l | \ i ,, , , r e ; l . ;] ů . . . * { } : : t . y':; i ; : . J ' : { j . . ' : Í ' í i c : .
t.11,,
p;iu,q14
e'-eai
* ***"l!,,.-{, Ig/!.2
.jéiil.*'r'tpťi.;ť':r:l
,l,-, '!9,t
:.-:lt'r'iiti:iti:.
;i:l.t:;*i:ltr*'."Jii.ií-Jl:íitlji{.1i|-|i
j|. i !.li(' r.l '
:] j{?rií.1
!'JT!']Ů:1;1!J
i;:,l;;nrn{:íti
:r''*ř*jrl**í Z;:t.lst}|]r.:t*,
.l0./3
oBECNÍ ÚŘqn o
t
lt\
/
, ' , :r ' : ; " l L t l ' W l * t \
,l
7J9 95 R\'STRICE
i:iťíi*h;:t*r* i í-jvi::::;:'.i]
i"],l
i.i:l.{:.ii"\;;....:i:r]rl!i:l:l:!,
!"liŮ..]!
l.:i)i"i.1l]yi.í
i''rr,*.ini
rrl1":l,*ť*:|i
:Lrr;ivní
t'i.;;,iii:*
rruf-i"

Podobné dokumenty

Z turnajové databáze Chess-results http://chess

Z turnajové databáze Chess-results http://chess Z turnajové databáze Chess-results http://chess-results.com 21st OPEN CHESS TOURNAMENT of KAVALA 2012 GROUP A Organizátor : Kavala Chess Club - East Macedonia and Thrace Chess Union Federace : Řeck...

Více

PDF

PDF ]YtDWD E\FKRP GRGQHV ORYLOL MHQ V SRPRFt OXNX D RãW SX 9êEXãQLQ\ WXGtå SDWt PH]L G$OHåLWp FKHPLFNp OiWN\ VH NWHUêPL Y$EHF QLNG\ QHPXVtPH SLMtW GR StPpKR VW\NX DOH QHRE...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení .,s* 2&4 * Most na si*ni€ i I/1*" přes MK a Tlsovtýpotsk w kn"l3'2,Í's2"u .,ss 266 * Most masitmicÍÍlÍÍ.přes olši a Írll$''tct2 v km 13,615"' Íl11 přes v*dotečv km t'*,sss." ..$o 3s7 ^ MmstmasÍfini...

Více

NTR duben 2011

NTR duben 2011 dokladech rodičů budou platné pouze do 26. června 2012. To znamená, že po 26. červnu 2012 bude moci dítě cestovat do  zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. Dovolujeme si připomenout všem r...

Více

Porohy 3.2016

Porohy 3.2016 VH]QDPF]ʯVORSÿLSUDYLOL%RKGDQ5DMËLQHF$OH[6HYUXN-LÿLQD'YRÿ£NRY£0DULH,OMDąHQNR2OHNVD/LYLQVN\ GREURYROQ× *UDʻND7HUH]D0HOHQRY£0DUWLQD'RQ£WRY£ZZZJGF] ÊDVRSLVY\FK£]¯V...

Více

1 - , - 2012 usnesení

1 - , - 2012 usnesení dražby účastnit jako dražitel a draženou věc nabýt do svého výlučného vlastnictví, platí, že je povinna vyplnit registrační formulář označený "FYZICKÁ OSOBA" a tento opatřit svým podpisem a doručit...

Více

tr`inanční úřad pro Prahu

tr`inanční úřad pro Prahu tr'inanční úřadpro Prahu - JižníMěsto Petrohředslá 1486/6'10100 Praha 10

Více