7. Přílohy (fotografie, obrázky, mapy, grafy) jsou v konečné podobě

Komentáře

Transkript

7. Přílohy (fotografie, obrázky, mapy, grafy) jsou v konečné podobě
Pokyny pro autory
1. Časopis Acta Musei Reginaehradecensis s. A uveřejňuje
původní práce geologické, botanické a zoologické,
zejména floristického, faunistického a ekologického charakteru, zaměřené převážně na východní Čechy. Otiskuje
také drobné zprávy, recenze a personálie.
2. K tisku se přijímají práce v češtině nebo angličtině,
případně němčině se souhrnem (stručným autoreferátem)
v druhém jazyce (u českých prací v angličtině a naopak).
Název práce, popisky a legendy k přílohám (obrázky,
mapy, grafy, tabulky, fotografie) je třeba dodat i v jazyce
souhrnu. Kromě toho se požaduje dodání klíčových slov
(keywords) a abstraktu (maximálně 15 řádek), vždy
v angličtině. Za překlad zodpovídá autor, redakce může
zajistit jazykovou revizi malého rozsahu.
3. Práce mají mít toto základní členění v tomto pořadí:
název (dvojjazyčný), jméno, příjmení a adresa autora
(včetně poštovního směrovacího čísla a e-mailové
adresy), abstrakt, klíčová slova, text práce (členěný dále
na úvod, materiál a metodiku, výsledky, diskuzi, shrnutí
nebo závěr), souhrn v druhém jazyce, poděkování, literatura. Text krátkých sdělení, personálií a recenzí nemusí
být členěn.
4. Příspěvky se přijímají v elektronické podobě zpracované
v MS Word, doplněné jedním výtiskem.
Rukopis musí být psán na formát A4 s řádkováním 1,5
a s okraji 2,5 cm. Text neformátovat, psát průběžně na
celý řádek, nezarovnávat text do bloku, nedělit slova,
neodsazovat odstavce, pouze konec odstavce odklepnout
„entrem“. Kapitoly oddělit mezerou jednoho řádku.
Používat pouze standardní písmo (např. Times Roman),
nezvýrazňovat a nepodtrhávat slova (ani nadpisy).
Latinské názvy taxonů do úrovně rodu psát kurzívou,
ne však autory popisu, letopočty a zkratky sp. ssp. – např.
Papilio machaon Linnaeus, 1758.
7. Přílohy (fotografie, obrázky, mapy, grafy) jsou v konečné
podobě reprodukovány pouze černobíle. Pro zpracování
k tisku jsou proto požadovány ostré a kontrastní předlohy. Doporučený rozměr digitální přílohy je 175 mm (šíře)
– rozlišení 300 dpi, minimální šíře 85 mm ve stejném
rozlišení. Preferovaný formát příloh je TIF, případně JPG
(maximální kvalita).
Grafy a tabulky se přijímají zpracované v tabulkových
a databázových editorech (WORD, EXCEL, ACCESS), doporučujeme volit vhodnou velikost písma a značek,
aby po případném zmenšení byly čitelné. U rozsáhlejších tabulek doporučujeme jejich formální podobu konzultovat předem s redakcí.
Přílohy je třeba dodat na zvláštních listech, v elektronické podobě je oddělit i do samostatných souborů. Jejich
názvy, v legendě použité popisky, vysvětlivky ke zkratkám apod. je třeba dodat v obou jazycích v elektronické
i tiskové podobě na samostatném listě, označené shodně
s přílohami (např. pořadová čísla fotografií). Doporučuje
se doplnit případné požadavky týkající se zvětšení nebo
zmenšení příloh, jejich sestavení do tabulí nebo jejich
orientace. Originály obrázků a fotografie budou autorům
vráceny.
8. Ve vytištěné podobě rukopisu označte srozumitelně úroveň nadpisů jednotlivých kapitol (např. přidělením čísla
jednotlivým úrovním apod.). Dále se požaduje označit
přibližné umístění jednotlivých příloh v textu. 9. O zařazení práce do tisku rozhoduje redakční rada na
základě recenzních posudků. Uveřejnění příspěvku
o rozsahu přesahujícím 35 stran je nutno předem konzultovat s redakcí. Autoři dostanou své práce ke korektuře.
10. Příspěvky nejsou honorovány, autor obdrží zdarma 20
separátů, výtisk časopisu a elektronickou verzi příspěvku
v pdf formátu.
11. Rukopisy zasílejte na adresu:
5. Vlastní jména v citacích a v seznamu literatury psát
velkými písmeny – např. (KUDRNA 1965), ale ne
kapitálkami, za interpunkčními znaménky ( , . ; : a před
i za pomlčkou) dodržovat psaní mezery.
Muzeum východních Čech
redakce Acta Musei s. A,
Eliščino nábřeží 465
500 01 HRADEC KRÁLOVÉ
6. V seznamu literatury na konci rukopisu uvádět pouze
práce citované v textu, autoři v abecedním pořadí, práce
téhož autora v chronologickém pořadí, názvy časopisů
kurzívou, oddělené od názvu práce pomlčkou.
e-mail: [email protected]
Vzor citací v textu:
NOVÁK (1960), (NOVÁK 1970), NOVÁK & JANDA
(1972a), NOVÁK & kol. (1973).
Vzory citací v seznamu literatury:
NOVÁK, J. (1972): Nové zajímavé nálezy brouků
z Čech. – Zprávy Čs. spol. entomol., 15: 156–162. Praha.
NOVÁK, J. & JANDA, K. (1972a): Monografie brouků
Čech. Academia, Praha, 159 pp.
© 2011 Muzeum východních Čech Hradec Králové

Podobné dokumenty

acta musei - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

acta musei - Muzeum východních Čech v Hradci Králové Název práce, popisky a legendy k přílohám (obrázky, mapy, grafy, tabulky, fotografie) je třeba dodat i v jazyce souhrnu. Kromě toho se požaduje dodání klíčových slov (key words) a abstraktu (maximá...

Více

OPRAVA OPRÁVEK, TRANSFERŮ A ROZPUŠTĚNÝCH

OPRAVA OPRÁVEK, TRANSFERŮ A ROZPUŠTĚNÝCH Požadované změny se zadávají do opravného formuláře a teprve potvrzením se tyto nové hodnoty uloží do matričních souborů. POPIS OPRAVNÉHO FORMULÁŘE. Formulář je rozdělen na 2 části. První slouží k ...

Více

62-008-M Asistent/ka, sekretář/ka

62-008-M Asistent/ka, sekretář/ka ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace (podávaná podle § 17 odst. 3 zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Více

MS Word 2013

MS Word 2013 Tipy na zefektivnění práce na počítači

Více

Příručka k projektu Politický systém v ČR

Příručka k projektu Politický systém v ČR Obrázky, grafy, tabulky Obrázky, grafy a tabulky jsou v přiměřeném množství zařazeny buď přímo do textu, nebo jsou součástí příloh. Vkládají se do stránek v elektronickém tvaru prostřednictvím přís...

Více

poznámky o písmu

poznámky o písmu franouczský bod b 1 typografický bod = 0,375 9 mm; 1 cic = 12 b = 4,513 mm anglosaský bod pt 0,351 mm = 1/72,27“ (palce). 1 pc = 12 pt Velikost – 12 jako základ; 6 – 8 osobní tisk, sloupce; 10 – 12...

Více

Acta Mus. Beskid. ISSN - Muzeum Beskyd Frýdek

Acta Mus. Beskid. ISSN - Muzeum Beskyd Frýdek Nedodržení struktury příspěvku a redakčních pokynů může být důvodem k nezařazení rukopisu. Publikování práce schvaluje na základě dvou nezávislých oponentských posudků redakční rada. Oponenti nejso...

Více

počáteční období ZS 2015/2016

počáteční období ZS 2015/2016 • Rekapitulují se rozvrhy, které jsou k dispozici po fakultách • Nabízí se arch pro období ZS 2015/2016

Více