ZDE (PDF 1,4 MB)

Komentáře

Transkript

ZDE (PDF 1,4 MB)
Výb»r z ceníku
podzim 2008
Struþný pĜehled zmČn
(oproti ceníku 2008)
Akþní nabídka
• Na tepelná þerpadla poskytuje Regulus dotaci na jejich montáž…………………………………2 a 3
(podrobnosti naleznete na www.regulus.cz)
Novinky:
• Tepelná þerpadla vzduch/voda pro vnitĜní instalace.................................................................. 2
• Tepelná þerpadla vzduch/voda s EVI kompresorem...................................................................2
• Sluneþní kolektory Bramac k zabudování do stĜešní krytiny.................................................... 4
• Akumulaþní nádrž PS 200 l ...........................................................................................................15
• Expanzní nádoby pro topné systémy a pitnou vodu.................................................................. 17
• Elektrické topné tČleso do radiátoru 1350 W............................................................................... 22
ZmČny cen:
• Tepelná þerpadla Regulus CTC.................................................................................................... 2 a 3
• Sluneþní kolektor KPC1................................................................................................................. 4
• Plynový prĤtokový ohĜívaþ INFINITY........................................................................................... 18
Objednávky:
!!! Fax obchodní oddČlení: ………………………………….……… 241 773 296 novČ !!!
Telefon:……………………………………………..………………. 241 762 726
Fax: ………………………………………...……………………….. 241 763 976
Armatury tel: …………………………………….………………… 241 764 506
Otvírací doba: …………………………………………...………… Po-Pá 7.30-16.30 hod.
E-mail: ……………………………………………...………………. [email protected]
Další informace o firmČ: ………………………………………… www.regulus.cz
ZmČna cen vyhrazena.
Ceník je platný od 20.08.2008
Aktuální platný kompletní ceník naleznete vždy na našich webových stránkách.
VýbČr z ceníku podzim 2008 platný od 20.08.2008
ZmČna cen vyhrazena
Tepelná þerpadla
Tepelná þerpadla vzduch/voda, Regulus CTC............................................................................................... 2
Tepelná þerpadla zemČ/voda Regulus CTC................................................................................................... 3
Distribuce
Rekuperace tepla pĜi vČtrání domĤ................................................................................................................. 3
Sluneþní kolektory ploché a montážní sady................................................................................................... 4 a 5
Sluneþní kolektory trubicové........................................................................................................................... 6
Montážní sady pro uchycení trubicových kolektorĤ........................................................................................ 7
StĜešní háky, držáky na rovnou stĜechu, montážní pĜíslušenství…………………………………………………8 a 9
Regulátory a þerpadlové skupiny pro solární systémy .................................................................................. 10
Expanzní nádoby pro solární systémy a ventily pro solární systémy............................................................. 11
Nemrznoucí kapalina do solárních systémĤ .................................................................................................. 11
Izolace Aeroflex.............................................................................................................................................. 12
Nerezové trubky KOMBIFLEX pro vodu i plyn………………………………………………….……………………12 a13
Akumulaþní nádrže a izolaþní sady, žebrované výmČníky do pĜírub………………………………………………
14 a 15
Akumulaþní nádrže s integrovanou pĜípravou TV………………………………………………….……………… 16
Zásobníkové ohĜívaþe TV, akumulaþní nádrže s integrovanou pĜípravou TUV…………………………………16
Expanzní nádoby pro topné systémy ............................................................................................................. 17
Expanzní nádoby pro pitnou vodu.................................................................................................................. 17
Elektrická topná tČlesa do akumulaþních nádrží a zásobníkĤ TV..……………………………………………… 17
Plynový ohĜívaþ vody INFINITY………………………………………………….……………………………………18
Úpravna vody, anody, TSV pro TUV, pojistné termostatické ventily………………………………………………18
Termostatické smČšovací ventily pro topné systémy………………………………………………….……………19
ýerpadlové skupiny pro kotle a topné systémy………………………………………………….………………… 19
Regulátor tahu pro uhelné kotle, ventil DBV1, vypouštČcí a odvzdušĖovací ventily……………………………19
Nerezové deskové a trubkové výmČníky........................................................................................................ 20
Hliníková otopná tČlesa þlánková………………………………………………….…………………………………20
Elektrická topná tČlesa do koupelnových radiátorĤ………………………………………………….………………21
Pokojové termostaty ………………………………………………….……………………………………………… 22
Inteligentní ekvitermní regulátory ………………………………………………….…………………………………23
SmČšovací a zónové ventily………………………………………………….……………………………………… 24
TeplomČry a tlakomČry TG pro pĜímou montáž..………………………………………………….…………………25
MČĜicí pĜístroje, teplomČry (dotykové, infra, datalogery)………………………………………………….……… 26
ýisticí tlakové pumpy, chemické pĜípravky pro þistČní a ochranu…………………………………………………27
TČsnČní závitových spojĤ ……………………………………………….…………………………………………… 27
Zakrytované termostaty TG………………………………………………….…………………………………………
28
Náhradní díly pro servis a díly pro výrobu
Termostaty, teplomČry, manometry a termomanometry, jímky, knoflíky …………………………………………29 až 31
Regulátor tahu pro uhelné kotle………………………………………………….……………………………………31
Výprodej skladových zásob
Výprodej skladových zásob………………………………………………….…………………………………………
32
Ceník tepelná þerpadla vzduch/voda - záruka 5 let
Tepelná þepadla vzduch/voda kompaktní jednotka
Kód
Kþ
Tepelné þerpadlo EcoAir 107
- topný výkon 7,1 kW pĜi A7/W35
7962
142 000,-
Tepelné þerpadlo EcoAir 111
- topný výkon 9,8 kW pĜi A7/W35
7963
169 000,-
Kompaktní systém topení + ohĜev teplé vody pro domácnost.
Tepelné þerpadlo vzduch/voda, elektrokotel, akumulaþní nádrž, regulace.
Kód
Kþ
CTC EcoAir 107- EcoEl
topný výkon TC 7,1 kW + elektrokotel 1,5-9 kW
nebo pĜi teplotách pod -15°C jen elektrokotel 15 kW
integrovaný inteligentní ekvitermní regulátor
7964
233 000,-
7965
256 000,-
Tepelná þepadla vzduch/voda s EVI kompresorem,
vysoký topný faktor, maximální teplota na výstupu 64°C.
Kód
Kþ
Tepelné þerpadlo EcoAir 115
- topný výkon 12,8 kW pĜi A7/W35
8440
239 000,-
8455
279 000,-
Tepelné þerpadlo EcoAir 125
- k dodání v I.þtvrtletí 2009, pĜedpokládaný topný výkon 24,0 kW
8456
349 000,-
Tepelná þepadla vzduch/voda pro vnitĜní instalace
s pĜívodem a odvodem ochlazovaného vzduchu.
Kód
Kþ
Tepelné þerpadlo CLWI 9 pro vnitĜní instalaci
- topný výkon 8,5 kW pĜi A7/W35
8454
229 000,-
8297
249 000,-
Tepelné þerpadlo CLWI 15 pro vnitĜní instalaci
- k dodání v I.þtvrtletí 2009, pĜedpokládaný topný výkon 15 kW
8453
258 000,-
PĜíslušenství tepelných þerpadel
Kód
Kþ
Regulátor EcoLogic - Ĝídí celý topný systém s maximálním využitím tepelného þerpadla.
7933
12 900,-
SMS jednotka pro použití s GSM kartou
7970
14 500,-
VnitĜní jednotka EcoEl - aku.nádrž vþetnČ pĜípravy TV, elektrokotel, inteligentní regulátor
7879
91 000,-
!!! Akce montáž v cenČ
15.000 Kþ zdarma* !!!
!!! Akce montáž v cenČ
20.000 Kþ zdarma* !!!
CTC EcoAir 111- EcoEl
topný výkon TC 9,8 kW + elektrokotel 1,5-9 kW
nebo pĜi teplotách pod -15°C jen elektrokotel 15 kW
integrovaný inteligentní ekvitermní regulátor
!!! Akce montáž v cenČ
15.000 Kþ zdarma* !!!
Tepelné þerpadlo EcoAir 120
- topný výkon 19,0 kW pĜi A7/W35
Tepelné þerpadlo CLWI 13 pro vnitĜní instalaci
- topný výkon 11,8 kW pĜi A7/W35
!!! Akce montáž v cenČ
15.000 Kþ zdarma* !!!
Naši technici Vám nezávaznČ pĜipraví návrh Ĝešení na míru pro Vaše potĜeby na základČ dotazníku na našich webových stránkách.
Jsme schopni dodat Ĝešení jak pro malý rodinný dĤm, tak i pro velké komerþní objekty.
Na našich webových stránkách naleznete aktuální informace o státní podpoĜe fyzických osob i dotacích v rámci operaþních pogramĤ
EU pro právnické osoby.
* Na tepelná þerpadla Vám Regulus poskytne 15.000 nebo 20.000 Kþ dotaci na jejich montáž, podrobnosti o této akþní nabídce
naleznete na www.regulus.cz.
2
Ceník tepelná þerpadla zemČ/voda - záruka 5 let
Tepelná þerpadla zemČ/voda
urþená pro využití energie z vrtĤ nebo zemních kolektorĤ.
Kód
Kþ
Tepelné þerpadlo EcoPart 5 V3
- topný výkon 5,9 kW pĜi B0/W35
8100
132 500,-
Tepelné þerpadlo EcoPart 7,5 V3
- topný výkon 7,6 kW pĜi B0/W35
8101
144 900,-
8102
146 500,-
Tepelné þerpadlo EcoPart 10,5 V3
- topný výkon 10,4 kW pĜi B0/W35
8103
149 000,-
Tepelné þerpadlo EcoPart 12 V3
- topný výkon 12,4 kW pĜi B0/W35
8104
164 500,-
Kompaktní systém topení + ohĜev teplé vody pro domácnost.
Tepelné þerpadlo zemČ/voda, elektrokotel, akumulaþní nádrž, regulace.
Kód
Kþ
EcoHeat EU 5 V3,
topný výkon Tý 5,9 kW + elektrokotel 1,5-9 kW
8091
189 900,-
EcoHeat EU 7,5 V3,
topný výkon Tý 7,6 kW + elektrokotel 1,5-9 kW
8092
199 900,-
8093
203 500,-
EcoHeat EU 10,5 V3,
topný výkon Tý 10,4 kW + elektrokotel 1,5-9 kW
8094
206 500,-
EcoHeat EU 12 V3,
topný výkon Tý12,4 kW + elektrokotel 1,5-9 kW
7968
221 400,-
Tepelné þerpadlo EcoPart 8,5 V3
- topný výkon 8,7 kW pĜi B0/W35
!!! Akce montáž v cenČ
15.000 Kþ zdarma* !!!
EcoHeat EU 8,5 V3,
topný výkon Tý 8,7 kW + elektrokotel 1,5-9 kW
!!! Akce montáž v cenČ
20.000 Kþ zdarma* !!!
* Na tepelná þerpadla Vám Regulus poskytne 15.000 nebo 20.000 Kþ dotaci na jejich montáž, podrobnosti o této akþní nabídce
naleznete na www.regulus.cz.
Ceník distribuce
Ventilace s rekuperací tepla
Kód
Kþ
HR 25 L - pro tloušĢku stČny 311 - 425 mm
Ventilaþní jednotka s rekuperací tepla pro jednu místnost, koupelny, WC apod.
6880
9 890,-
HR 25 XXL - pro tloušĢku stČny 311 - 1000 mm
Ventilaþní jednotka s rekuperací tepla pro jednu místnost, koupelny, WC apod.
7107
9 990,-
HR30W - pro tloušĢku stČny do 280 mm
Ventilaþní jednotka s rekuperací tepla pro jednu místnost
6954
6 200,-
HR100W - pro tloušĢku stČny do 280 mm
Ventilaþní jednotka s rekuperací tepla pro jednu místnost
6955
5 900,-
EXT 100 - pro tloušĢku stČny 280 - 500 mm
Prodloužení pro ventilaþní jednotky s rekuperací tepla HR30W, HR100W
6956
1 500,-
2UM - Hygrostat typ 2UM1005 vypínací kontakt
7461
1 100,-
HR 100R - Centrální ventilaþní jednotka pro byt s rekuperací tepla
7483
6 750,-
AM 290 F
Centrální ventilaþní jednotka pro celý dĤm s rekuperací tepla, vþetnČ ovládací jednotky
6881
49 900,-
AM 400 F
Centrální ventilaþní jednotka pro celý dĤm s rekuperací tepla, vþetnČ ovládací jednotky
6882
58 900,-
3
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
Ploché sluneþní kolektory - lyrové
Kód
Kþ
Sluneþní kolektor KPC1 - BP - 100 x 200 cm, hliníkový plášĢ, solární prizmatické sklo,
celomČdČný absorbér s galvanicky nanesenou vrstvou þerného chrómu na nikl
7610
8 890,-
8183
12 490,-
ZvýhodnČná cena 7.890,-*
Sluneþní kolektor KPS11 - ALP - 125 x 200 cm, hliníkový plášĢ, solární prizmatické
sklo, celomČdČný lyrový absorbér s vysoce selektivním povrchem Eta Plus
ZvýhodnČná cena 11.490,-*
* ZvýhodnČná cena platí pĜi nákupu kolektorĤ spoleþnČ s regulátory z Ĝad DeltaSol a IR nebo skupinami FlowCon.
Montážní sady pro upevnČní a pĜipojení kolektorĤ KPC1
Kód
Kþ
PĜipojovací sada pro kolektorové pole KPC
7710
680,-
7720
1 080,-
7712
2 250,-
7714
3 800,-
7716
4 400,-
7718
4 990,-
Montážní sady pro upevnČní a pĜipojení kolektorĤ KPS11
Kód
Kþ
PĜipojovací sada pro kolektorové pole KPC(KPS11)
7710
680,-
8280
1 390,-
8281
3 200,-
8282
4 300,-
8283
4 890,-
Sada upevĖovací pro 1 kolektor KPC1
**[na 4 háky nebo 2 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací a propojovací pro 2 kolektory KPC1
**[na 4 háky nebo 2 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací a propojovací pro 3 kolektory KPC1
**[na 6 hákĤ nebo 3 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací a propojovací pro 4 kolektory KPC1
**[na 8 hákĤ nebo 4 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací a propojovací pro 5 kolektorĤ KPC1
**[na 10 hákĤ nebo 5 podpČr+1 kĜíž]
Sada upevĖovací pro 1 kolektor KPS11
**[na 4 háky nebo 2 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací a propojovací pro 2 kolektory KPS11
**[na 4 háky nebo 2 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací a propojovací pro 3 kolektory KPS11
**[na 6 hákĤ nebo 3 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací a propojovací pro 4 kolektory KPS11
**[na 8 hákĤ nebo 4 podpČry+1 kĜíž]
** UpevĖovací a propojovací sady slouží k vytvoĜení kolektorového pole pomocí H profilĤ a šroubení s izolací.
Neobsahují stĜešní háky ani podpČry a kĜíže, ty objednávejte ze strany 8 dle typu stĜechy a stĜešní krytiny.
Ploché kolektory Bramac urþené k zabudování do stĜešní krytiny
Kód
Kþ
BSK 4 - solární kolektor pouze k zabudování do stĜešní krytiny.
2
VnČjší rozmČry: 2,36 x 2,38 m, plocha kolektoru 4,1m .
8652
40 400,-
BSK 6 - solární kolektor pouze k zabudování do stĜešní krytiny.
2
VnČjší rozmČry: 3,26 x 2,38 m, plocha kolektoru 6,1m .
8651
54 800,-
BSK 8 - solární kolektor pouze k zabudování do stĜešní krytiny.
2
VnČjší rozmČry: 4,31 x 2,38 m, plocha kolektoru 8,1m .
8650
69 400,-
BSK 10 - solární kolektor pouze k zabudování do stĜešní krytiny.
2
VnČjší rozmČry: 5,36 x 2,38 m, plocha kolektoru 10,1m .
8533
83 900,-
Kolektory BSK jsou urþeny výhradnČ k zabudování do stĜešní krytiny pomocí jeĜábu. Balení kolektoru obsahuje všechny
potĜebné komponenty pro montáž.
Záruka pĜi použití ve stĜešním systému Bramac je 15 let pro ostatní taškové stĜešní krytiny 10 let.
4
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
Ploché sluneþní kolektory - meandrové a dvojlyrové
Sluneþní kolektor KPS10 - ALP - 114 x 204 cm, hliníkový plášĢ, solární prizmatické
sklo, celomČdČný meandrový absorbér s vysoce selektivním povrchem Sunselect,
2x boþní vývod.
ZvýhodnČná cena 13.490,- *
Sluneþní kolektor KPW2 - 116 x 193 cm, hliníkový plášĢ, solární prizmatické
sklo, celomČdČný dvojlyrový absorbér s vysoce selektivním povrchem ETA Plus,
2x horní vývod.
ZvýhodnČná cena 14.990,-*
Sluneþní kolektor KPW1 - 121 x 215 cm, hliníkový plášĢ, solární antireflexní
sklo, celomČdČný dvojlyrový absorbér s vysoce selektivním povrchem ETA Plus,
2x horní vývod.
ZvýhodnČná cena 19.990,-*
Kód
Kþ
8258
13 990,-
8082
15 900,-
8081
21 500,-
* ZvýhodnČná cena platí pĜi nákupu kolektorĤ spoleþnČ s regulátory z Ĝad DeltaSol a IR nebo skupinami FlowCon.
Montážní sady pro upevnČní a pĜipojení kolektorĤ KPS10
Kód
Kþ
PĜipojovací sada pro kolektorové pole KPS10
(1/2" vnČjší vstup pĜímý a 1/2" vnČjší výstup pĜímý)
7229
280,-
8284
1 280,-
8285
2 710,-
8286
4 070,-
8287
5 280,-
Montážní sady pro upevnČní a pĜipojení kolektorĤ KPW2
Kód
Kþ
PĜipojovací sada pro kolektorové pole KPW
(3/4" vnČjší vstup pĜímý a 3/4" vnČjší výstup pĜímý)
8116
70,-
8087
1 480,-
8088
3 460,-
8089
5 490,-
8090
7 560,-
Montážní sady pro upevnČní a pĜipojení kolektorĤ KPW1
Kód
Kþ
PĜipojovací sada pro kolektorové pole KPW
(3/4" vnČjší vstup pĜímý a 3/4" vnČjší výstup pĜímý)
8116
70,-
8083
1 480,-
8084
3 460,-
8085
5 490,-
8086
7 560,-
Sada upevĖovací pro 1 kolektor KPS10
**[na 4 háky nebo 2 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací a propojovací pro 2 kolektory KPS10
**[na 4 háky nebo 2 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací a propojovací pro 3 kolektory KPS10
**[na 6 hákĤ nebo 3 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací a propojovací pro 4 kolektory KPS10
**[na 8 hákĤ nebo 4 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací pro 1 kolektor KPW2
**[na 4 háky nebo 2 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací a propojovací pro 2 kolektory KPW2
**[na 4 háky nebo 2 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací a propojovací pro 3 kolektory KPW2
**[na 6 hákĤ nebo 3 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací a propojovací pro 4 kolektory KPW2
**[na 8 hákĤ nebo 4 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací pro 1 kolektor KPW1
**[na 4 háky nebo 2 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací a propojovací pro 2 kolektory KPW1
**[na 4 háky nebo 2 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací a propojovací pro 3 kolektory KPW1
**[na 6 hákĤ nebo 3 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací a propojovací pro 4 kolektory KPW1
**[na 8 hákĤ nebo 4 podpČry+1 kĜíž]
** UpevĖovací a propojovací sady slouží k vytvoĜení kolektorového pole pomocí H profilĤ a šroubení s izolací.
Neobsahují stĜešní háky ani podpČry a kĜíže, ty objednávejte ze strany 8 dle typu stĜechy a stĜešní krytiny.
5
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
Vakuové trubicové sluneþní kolektory - KTU
Kód
Kþ
Sluneþní kolektor KTU 10 - 100 x 197 cm, 10 "U" trubic, 6 bar,
2
plocha apertury 0,93 m
7126
18 900,-
7127
24 900,-
7343
17 900,-
7342
22 350,-
8110
32 400,-
ZvýhodnČná cena 17.990,-*
Sluneþní kolektor KTU 15 - 143 x 197 cm, 15 "U" trubic, 6 bar,
2
plocha apertury 1,41 m
ZvýhodnČná cena 23.990,-*
Sluneþní kolektor KTU R6 - 100 x 197 cm, 6 "U" trubic s reflektorem, 6 bar,
2
plocha apertury 1,43 m
ZvýhodnČná cena 16.990,-*
Sluneþní kolektor KTU R9 - 143 x 197 cm, 9 "U" trubic s reflektorem, 6 bar,
2
plocha apertury 2,15 m
ZvýhodnČná cena 21.490,-*
Vakuové trubicové sluneþní kolektory - KTK
Sluneþní kolektor KTK 14 - 103 x 222 cm, 14 trubic s plochým mČdČným absorbérem s
vysoce selektivním povrchem Tinox, 6 bar
2
plocha apertury 1,41 m
ZvýhodnČná cena 29.990,-*
* ZvýhodnČná cena platí pĜi nákupu kolektorĤ spoleþnČ s regulátory z Ĝad DeltaSol a IR nebo skupinami FlowCon.
6
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
Montážní sady pro upevnČní a pĜipojení kolektorĤ KTU 15 a KTU R9
Kód
Kþ
PĜipojovací sada pro kolektorové pole KTU nebo KTK
7703
630,-
7414
2 290,-
Sada upevĖovací a propojovací pro 2 kolektory KTU 15(R9)
**[na 6 hákĤ nebo 3 podpČry+1 kĜíž]
7245
3 590,-
Sada upevĖovací a propojovací pro 3 kolektory KTU 15(R9)
**[na 8 hákĤ nebo 4 podpČry+1 kĜíž]
7246
5 590,-
Sada upevĖovací a propojovací pro 4 kolektory KTU 15(R9)
**[na 10 hákĤ nebo 5 podpČr+1 kĜíž]
7247
5 880,-
Montážní sady pro upevnČní a pĜipojení kolektorĤ KTU 10 a KTU R6
Kód
Kþ
PĜipojovací sada pro kolektorové pole KTU nebo KTK
7703
630,-
7415
1 980,-
Sada upevĖovací a propojovací pro 2 kolektory KTU 10(R6)
**[na 4 háky nebo 2 podpČry+1 kĜíž]
7241
2 450,-
Sada upevĖovací a propojovací pro 3 kolektory KTU 10(R6)
**[na 6 hákĤ nebo 3 podpČry+1 kĜíž]
7242
3 700,-
Sada upevĖovací a propojovací pro 4 kolektory KTU 10(R6)
**[na 8 hákĤ nebo 4 podpČry+1 kĜíž]
7243
4 950,-
Sada upevĖovací a propojovací pro 5 kolektorĤ KTU 10(R6)
**[na 10 hákĤ nebo 5 podpČr+1 kĜíž]
7244
5 980,-
Montážní sady pro upevnČní a pĜipojení kolektorĤ KTK
Kód
Kþ
PĜipojovací sada pro kolektorové pole KTU nebo KTK
7703
630,-
8111
1 980,-
8112
2 450,-
8113
3 700,-
8114
4 950,-
8115
5 980,-
Sada upevĖovací pro 1 kolektor KTU 15 (R9)
**[na 4 háky nebo 2 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací pro 1 kolektor KTU 10 (R6)
**[na 4 háky nebo 2 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací pro 1 kolektor KTK
**[na 4 háky nebo 2 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací a propojovací pro 2 kolektory KTK
**[na 4 háky nebo 2 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací a propojovací pro 3 kolektory KTK
**[na 6 hákĤ nebo 3 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací a propojovací pro 4 kolektory KTK
**[na 8 hákĤ nebo 4 podpČry+1 kĜíž]
Sada upevĖovací a propojovací pro 5 kolektorĤ KTK
**[na 10 hákĤ nebo 5 podpČr+1 kĜíž]
** UpevĖovací a propojovací sady slouží k vytvoĜení kolektorového pole pomocí H profilĤ a šroubení s izolací.
Neobsahují stĜešní háky ani podpČry a kĜíže, ty objednávejte ze strany 8 dle typu stĜechy a stĜešní krytiny.
7
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
Držák na rovnou stĜechu
Kód
Kþ
Trojúhelníková podpČra
6859
2 300,-
ZavČtrovací kĜíž vþetnČ šroubĤ
6860
660,-
NejpoužívanČjší háky do šikmých stĜech
Kód
Kþ
Hák pro vlnité tašky - nerez
6857
495,-
Hák pro vlnité tašky - žárovČ zinkovaná ocel
7929
260,-
Hák pro bĜidlicové tašky - hliník
6920
479,-
Hák pro vlnité tašky - hliník
7013
427,-
Hák pro vlnité tašky - hliník na krokev
6932
743,-
Šroub do stĜešní krytiny pro pĜichycení "H" profilu
7320
375,-
8
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
Náhradní díly montážních sad pro upevnČní a pĜipojení kolektorĤ
Kód
Kþ
Profil základní "H" 6,15m
cena za 6,15 m
7009
1 590,-
cena za 1 m
6949
439,-
Matice M8 do základního profilu
6925
28,-
Šroub M8x18 pro KPC,KTU
7259
11,-
Šroub M8x33+matice+podložka, velká hlava - pro základní profil
6936
54,-
Šroub M8x33+matice+podložka, pĤlkulatá hlava - pro základní profil
6917
50,-
Držák montážní pro spodek kolektoru KPC2 (nerezový háþek do profilu)
7270
58,-
Držák montážní pro spodek kolektoru KPC1 (nerezový háþek do profilu)
7709
58,-
Destiþka nerez boþní pĜítlaþná pro KPC a KTU
7725
46,-
Podložka pro zavČšení kolektoru KTU
7255
46,-
Šroubení a fitinky
Kód
Kþ
KĜíž univerzální 22 mm pro výstup z kolektorĤ
3/4"F pro výstup, 1/2"F pro jímku, 3/8"F se zátkou pro odvzduš. ventil
7632
198,-
Koleno 22 mm, 3/4"F - pro vstup do kolektoru
7633
128,-
Šroubení propojovací 22 x 22 mm pro KPC a KTU
7629
96,-
Šroubení zaslepovací 22 mm pro KPC a KTU (pĜechodové se zátkou)
7628
122,-
Šroubení pĜímé 22 mm pro KPC a KTU (bez zátky)
7315
78,-
TČsnící kroužek pro Cu trubky DN22
7330
19,-
Zátka 1/2" s tČsnČním
7634
24,-
Šroubení propojovací 12 x 12 mm pro KPS
7630
98,-
Šroubení pĜechodové 12 mm x 1/2" F závit pro KPS
7631
88,-
TČsnící kroužek pro Cu trubky DN12
7556
28,-
TČsnČní pro solární systémy - 17x24x1,5 - 3/8" ke kódu 7632
7794
3,-
TČsnČní pro solární systémy - 21x27x1,5 - 1/2" ke kódu 7634
7795
3,-
TČsnČní pro solární systémy - 27x34x1,5 - 3/4" ke kódu 7628
7796
3,-
Profil základní "H" metráž (maximální délka je 6,15 m)
9
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
Regulátory pro solární systémy REGULUS
Kód
Kþ
DeltaSol BS/3
þtyĜþidlový regulátor, cena vþetnČ dvou þidel PT 1000
6883
4 430,-
DeltaSol BS Pro
þtyĜþidlový regulátor, cena vþetnČ 4 ks þidel PT 1000
6884
6 390,-
DeltaSol ES
desetiþidlový regulátor, cena vþetnČ 6 ks þidel PT 1000
6885
10 860,-
DeltaSol M
dvanáctiþidlový regulátor, ekvitermní Ĝízení topení cena vþetnČ 6 ks þidel PT 1000
7382
15 950,-
FKP6/H - ýidlo teplotní Pt1000 s kabelem 1,5 m do sluneþního kolektoru
6900
560,-
FRP6 - ýidlo teplotní Pt1000 s kabelem 2,5 m do spotĜebiþe
6911
518,-
CS10 - ýidlo svČtla pro solární systém
1631
1 980,-
V40 - PrĤtokomČr pro solární systémy (vþetnČ 2 tepl. þidel a jímek)
7106
6 900,-
SR1.1 - Dvouþidlový regulátor bez þidel
7139
1 473,-
TSK10D1 - ýidlo teplotní s kabelem 1,5 m, do kolektoru
1818
327,-
TSK10D0 - ýidlo teplotní s kabelem 1,5 m, do spotĜebiþe
1817
189,-
ýerpadlové skupiny REGULUS FlowCon
Kód
Kþ
ýerpadlová skupina FlowCon S
jednotrubková s integrovaným regulátorem DeltaSol BS3 a tĜemi þidly v cenČ
s þerpadlem ST20/6, 1-13 l/min
6886
12 980,-
ýerpadlová skupina FlowCon S/Pro
jednotrubková s integrovaným regulátorem DeltaSol BS Pro a tĜemi þidly v cenČ
s þerpadlem ST20/6, 1-13 l/min
7089
14 290,-
ýerpadlová skupina FlowCon B
dvoutrubková je pĜipravena k integrování všech typĤ regulátorĤ DeltaSol
s þerpadlem ST20/6, 1-13 l/min
7765
10 990,-
ýerpadlové skupiny REGULUS
Kód
Kþ
ýerpadlová skupina S1 Solar 1, RS25/4, 2-12 l/min, 3/4"
7846
5 990,-
ýerpadlová skupina S1 Solar 1, ST25/7, 8-28 l/min, 3/4"
7847
6 390,-
ýerpadlová skupina S2 Solar 3, ST25/7, 2-12 l/min, 1"
7848
8 990,-
ýerpadlová skupina S2 Solar 3, ST25/7, 8-28 l/min, 1"
7850
8 990,-
PĜipojovací ventil a držák expanzní nádoby na zeć
7766
530,-
ST 25/7 - ýerpadlo Wilo pro solární systémy
7859
2 490,-
10
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
Expanzní nádoby pro solární systémy
Kód
Kþ
R8 012 - expanzní nádoba 12 l, 6 bar solární
7405
889,-
R8 018 - expanzní nádoba 18 l, 6 bar solární
7406
999,-
R8 025 - expanzní nádoba 25 l, 6 bar solární
7407
1 190,-
R8 040 - expanzní nádoba 40 l, 6 bar solární
7408
1 740,-
R8 060 - expanzní nádoba 60 l, 6 bar solární
7462
2 660,-
R8 080 - expanzní nádoba 80 l, 6 bar solární
7463
3 670,-
R8 100 - expanzní nádoba 100 l, 6 bar solární
7464
4 995,-
R8 200 - expanzní nádoba 200 l, 6 bar solární
7617
7 990,-
R8 300 - expanzní nádoba 300 l, 6 bar solární
7618
11 990,-
Kþ / balení
Kód
Kþ
5l
400,-
6721
80,-
Kolekton P super balení 10 l
780,-
6720
78,-
Kolekton P super balení 25 l
1 900,-
287
76,-
Kolekton P super balení 60 l
4 500,-
7006
75,-
Kolekton P super balení 200 l
14 400,-
7007
72,-
Ventily pro solární systémy
Kód
Kþ
OdvzdušĖovací ventil 3/8" do 160°C - pro solární systémy
6118
497,-
Pojistný ventil 1/2" vnitĜní, 6 bar, do 160°C - pro solární systémy
1616
390,-
Regulátor prĤtoku s ukazatelem 2-12 l/min
7780
2 018,-
Regulátor prĤtoku s ukazatelem 0,3-6 l/min
6638
2 018,-
Separátory vzduchu a pĜíslušenství
Kód
Kþ
KK FF3/8" - Kulový kohout 3/8" do 160°C pĜed odvzdušĖovací ventil
7250
260,-
EL 43 3/4 - Separátor vzduchu horizontální 3/4", s výstupem pro odvzdušĖovací ventil
7076
680,-
EL 43 1 - Separátor vzduchu horizontální 1", s výstupem pro odvzdušĖovací ventil
7077
720,-
Separátor vzduchu vertikální s ruþním odvzdušĖovacím ventilem
6888
1 490,-
Nemrznoucí náplĖ do sluneþních kolektorĤ Regulus
Kolekton P super balení
11
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
Izolace Aeroflex EPDM kauþuk, i pro solární systémy, odolná proti UV záĜení,
DNa udává ‡ otvoru v izolaci, tedy maximální vnČjší ‡trubek (mm)
tloušĢka izolace 13 mm
Kód
Kþ/m
balení karton
Izolace DNa 10
140 m*
6442
52,-
Izolace DNa 13
120 m*
6443
54,-
Izolace DNa 16
100 m*
6444
56,-
Izolace DNa 18 - metráž
30 m
7426
65,-
Izolace DNa 18
80 m*
6445
65,-
Izolace DNa 22 - metráž
22 m
7473
70,-
Izolace DNa 22
64 m*
6446
70,-
Izolace DNa 28
56 m*
6447
85,-
Izolace DNa 35
40 m*
7187
104,-
Izolace DNa 15
56 m*
7053
129,-
Izolace DNa 18 - metráž
13 m
7346
139,-
Izolace DNa 18
48 m*
6448
139,-
tloušĢka izolace 19 mm
Izolace DNa 18 podélnČ rozĜíznutá samolepíc
48 m*
7189
196,-
Izolace DNa 22 - metráž
11 m
7347
158,-
Izolace DNa 22
40 m*
6449
158,-
Izolace DNa 22 podélnČ rozĜíznutá samolepíc
40 m*
7190
219,-
Izolace DNa 28
36 m*
7251
175,-
Izolace DNa 35
32 m*
7188
210,-
PĜedizolované nerezové trubky kombiflex v izolaci Aeroflex EPDM kauþuk pro
solární systémy, odolné proti UV záĜení,
Kód
Kþ
Trubka DN 12 (matice 1/2") v izolaci 13 mm, balení 30 m
cena za 1m: 266,- Kþ
8075
7 980,-
Trubka DN 12 (matice 1/2") v izolaci 19 mm, balení 30 m
cena za 1m: 340,- Kþ
8078
10 200,-
Trubka DN 16 (matice 3/4") v izolaci 13 mm, balení 30 m
cena za 1m: 315,- Kþ
8076
9 450,-
Trubka DN 16 (matice 3/4") v izolaci 19 mm, balení 30 m
cena za 1m: 403,- Kþ
8079
12 090,-
Trubka DN 20 (matice 1") v izolaci 13 mm, balení 30 m
cena za 1m: 401,- Kþ
8077
12 030,-
Trubka DN 20 (matice 1") v izolaci 19 mm, balení 30 m
cena za 1m: 491,- Kþ
8080
14 730,-
Montážní pĜíslušenství Aeroflex
Kód
Kþ
Páska izolaþní aerotape 50 mm x 10m - 3mm tloušĢka izolace
6450
346,-
7252
787,-
Páska izolaþní protape 50 mm x 25 m - 0,6mm tloušĢka izolace
2
7418
630,-
Barva aerocoat þerná 0,95 l
7253
836,-
Barva aerocoat bílá 0,95 l
7254
836,-
Pás izolaþní šíĜe 1 m tloušĢka 13 mm, balení 11 m
cena za 1m
Lepidlo pro AEROFLEX 200 g se štČteþkem
Lepidlo pro AEROFLEX 700 g
*Trubkovou izolaci dodáváme i jednotlivČ v délce 2m a jejích násobcích.
Na zakázku mĤžeme dodat i vČtší dimenze nebo i deskovou izolaci.
6452
268,-
6451
488,-
Tvarovatelné nerezové trubky s promČnlivou délkou - KOMBIFLEX-GAS
Kód
Kþ
Trubka plyn DN15, délka 65 až 125 mm, vnitĜní a vnČjší závit 1/2"
Trubka plyn DN15, délka 100 až 200 mm, vnitĜní a vnČjší závit 1/2"
Trubka plyn DN15, délka 200 až 400 mm, vnitĜní a vnČjší závit 1/2"
Trubka plyn DN15, délka 250 až 500 mm, vnitĜní a vnČjší závit 1/2"
Trubka plyn DN15, délka 500 až 1000 mm, vnitĜní a vnČjší závit 1/2"
Trubka plyn DN15, délka 750 až 1500 mm, oba závity vnitĜní 1/2"
Trubka plyn DN16, délka 100 až 200 mm, vnitĜní závit 3/4" a vnČjší závit 1/2"
Trubka plyn DN16, délka 200 až 400 mm, vnitĜní závit 3/4" a vnČjší závit 1/2"
Trubka plyn DN20, délka 100 až 200 mm, vnitĜní a vnČjší závit 3/4"
Trubka plyn DN20, délka 200 až 400 mm, vnitĜní a vnČjší závit 3/4"
Trubka plyn DN20, délka 250 až 500 mm, vnitĜní a vnČjší závit 3/4"
Trubka plyn DN20, délka 500 až 1000 mm, vnitĜní a vnČjší závit 3/4"
Trubka plyn DN25, délka 200 až 400 mm, vnitĜní a vnČjší závit 1"
2872
2873
2184
3007
3005
3006
3009
3010
3012
3013
3041
3502
3016
235,268,310,460,574,704,290,396,341,466,523,835,622,-
12
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
Tvarovatelné nerezové trubky pro vodu a plyn - KOMBIFLEX
Kód
Kþ
Trubka DN 8 (matice 3/8"), balení 2 m
3713
238,-
769
11,-
3093
656,-
Trubka DN 12 (matice 1/2"), svitek 30 m - cena za 1m
4654
171,-
Matice 1/2" s tČsnČním - mosaz niklovaná
770
14,-
3094
824,-
Trubka DN 16 (matice 3/4"), svitek 30 m - cena za 1m
4655
215,-
Matice 3/4" s tČsnČním - mosaz niklovaná
771
24,-
3267
1 088,-
Trubka DN 20 (matice 1"), svitek 30 m - cena za 1m
4656
286,-
Matice 1" s tČsnČním - mosaz niklovaná
3343
38,-
Trubka DN 25 (matice 5/4"), svitek 20 m - cena za 1m
3379
362,-
Matice 5/4" s tČsnČním - mosaz niklovaná
3344
75,-
ěezák trubek DN 8 až 20
713
712,-
Svorka DN 8 a 20 (3/8" + 1")
3659
492,-
Svorka DN 12 a 16 (1/2" + 3/4")
720
492,-
Svorka DN 10 a 20 (1/2" eko + 1")
3396
492,-
Svorka DN 25 (5/4")
7597
492,-
Lis na zakonþení trubek DN 8 až 20 ( 3/8"- 1")
3430
1 699,-
Lis na zakonþení trubky DN 25 ( 5/4")
7596
1 980,-
Montážní kufr (lis,Ĝezák, svorky DN 12 a 16, DN 8 a 20 a 4x10 ks matic (3/8",1/2",3/4" a 1
3834
4 970,-
Tvarovatelné nerezové trubky !pouze pro vodu!
Kód
Kþ
3399
564,-
Matice 1/2" eko s tČsnČním - mosaz niklovaná
3398
22,-
Matice DN 12, závit 3/4" s tČsnČním - mosaz niklovaná
772
32,-
TČsnČní bezazbestové pro kombiflex vodu i plyn - 2 mm
Kód
Kþ
TČsnČní matice 3/8" -
mm
5667
2,-
TČsnČní matice 1/2" - 11,2 x 18,5 mm
5553
3,-
TČsnČní matice 3/4" - 15
cena za 1m: 119,- Kþ
Matice 3/8" s tČsnČním - mosaz niklovaná
Trubka DN 12 (matice 1/2"), balení 4 m
cena za 1m: 164,- Kþ
Trubka DN 16 (matice 3/4"), balení 4 m
cena za 1m: 206,- Kþ
Trubka DN 20 (matice 1"), balení 4m
cena za 1m: 272,- Kþ
Trubka DN 10 (1/2") ekonomik, balení 4m
8,5 x 15
cena za 1m: 141,- Kþ
x 24
mm
5554
3,-
- 18,5 x 30
mm
5668
5,-
mm
6799
8,-
Fitinky mosazné se zvČtšenou tČsnicí plochou
Kód
Kþ
Vsuvka 3/8" M/M
(vnČjší/vnČjší)
6972
23,-
Vsuvka 3/8"x1/2" M/M
(vnČjší/vnČjší)
6968
33,-
Vsuvka 1/2"M/M
(vnČjší/vnČjší)
6971
31,-
Vsuvka 1/2"x3/4" M/M
(vnČjší/vnČjší)
6965
52,-
Vsuvka 1/2"x3/4" F/M
(vnitĜní/vnČjší)
6964
35,-
Vsuvka 3/4" M/M
(vnČjší/vnČjší)
6970
50,-
Vsuvka 3/4"x1" M/M
(vnČjší/vnČjší)
6967
110,-
Vsuvka 1" M/M
(vnČjší/vnČjší)
6969
75,-
Vsuvka 1"x5/4" M/M
(vnČjší/vnČjší)
6966
180,-
Vsuvka 5/4" M/M
(vnČjší/vnČjší)
6973
189,-
TČsnČní matice 1"
TČsnČní matice 5/4" - 25
x 39
13
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
Akumulaþní nádrže
Kód
Kþ
PS 200 200 litrĤ, 450 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 7 návarkĤ G 6/4"
8458
6 890,-
PS 300 300 litrĤ, 550 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
5445
7 980,-
PS 500 500 litrĤ, 650 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
5446
10 290,-
PS 800 800 litrĤ, 790 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
5447
13 800,-
PS 1000 1000 litrĤ, 790 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
5699
15 900,-
PS 1500 1500 litrĤ, 950 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
5858
26 900,-
PS 2000 2000 litrĤ, 1100 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
5859
36 800,-
PS 3000 3000 litrĤ, 1400 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
x
5860
61 200,-
PS 4000 4000 litrĤ, 1600 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
x
5861
84 300,-
PS 5000 5000 litrĤ, 1600 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
x
5681
95 600,-
Izolaþní sady - tvrdá polystyrénová izolace s plastovým povrchem
Kód
Kþ
Izolace akum. nádrže PS 300 l
6557
8 150,-
Izolace akum. nádrže PS 500 l
6558
9 320,-
Izolace akum. nádrže PS 800 l
6560
9 780,-
Izolace akum. nádrže PS 1000 l
6562
12 080,-
Izolaþní sady - mČkká izolace s koženkovým povrchem
Kód
Kþ
Izolace akum.nádrže PS 200 l
8531
4 190,-
Izolace akum.nádrže PS 300 l
5538
4 600,-
Izolace akum.nádrže PS 500 l
5539
5 580,-
Izolace akum.nádrže PS 800 l
5540
6 270,-
Izolace akum.nádrže PS 1000 l
5761
7 870,-
Izolace akum.nádrže PS 1500 l
5862
9 880,-
Izolace akum.nádrže PS 2000 l
5863
12 940,-
Izolace akum.nádrže PS 3000 l
x
5864
16 740,-
Izolace akum.nádrže PS 4000 l
x
5865
20 540,-
Izolace akum.nádrže PS 5000 l
x
5866
25 540,-
Akumulaþní nádrže se dvČma navaĜenými pĜírubovými hrdly
Kód
Kþ
PS2F 300 300 litrĤ, 550 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
6267
10 580,-
PS2F 500 500 litrĤ, 650 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
6268
12 890,-
PS2F 800 800 litrĤ, 790 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
6269
16 400,-
PS2F 1000 1000 litrĤ, 790 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
6270
18 500,-
PS2F 1500 1500 litrĤ, 950 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
6272
29 500,-
PS2F 2000 2000 litrĤ, 1100 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
6273
39 400,-
PS2F 3000 3000 litrĤ, 1400 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
x
6274
63 800,-
PS2F 4000 4000 litrĤ, 1600 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
x
6275
86 900,-
PS2F 5000 5000 litrĤ, 1600 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
x
6276
98 200,-
Izolaþní sady - tvrdá polystyrénová izolace s plastovým povrchem
Kód
Kþ
Izolace akum. nádrže PS2F 300 l
6526
8 510,-
Izolace akum. nádrže PS2F 500 l
6525
9 680,-
Izolace akum. nádrže PS2F 800 l
6555
10 140,-
Izolace akum. nádrže PS2F 1000 l
6556
12 440,-
Izolaþní sady - mČkká izolace s koženkovým povrchem
Kód
Kþ
Izolace akum. nádrže PS2F 300 l
6188
4 960,-
Izolace akum. nádrže PS2F 500 l
6189
5 940,-
Izolace akum. nádrže PS2F 800 l
6190
6 630,-
Izolace akum. nádrže PS2F 1000 l
6191
8 230,-
Izolace akum. nádrže PS2F 1500 l
6192
10 240,-
Izolace akum. nádrže PS2F 2000 l
6193
13 300,-
Izolace akum. nádrže PS2F 3000 l
x
6194
17 100,-
Izolace akum. nádrže PS2F 4000 l
x
6195
20 900,-
x
6196
25 900,-
Izolace akum. nádrže PS2F 5000 l
x - na objednávku
V cenČ akumulaþních nádrží PS2F a PSWF nejsou zahrnuty pĜíruby.
14
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
Akumulaþní nádrže s topným hadem a navaĜeným pĜírubovým hrdlem
Kód
Kþ
PSWF 300 300 litrĤ, 550 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
7387
11 980,-
PSWF 500 500 litrĤ, 650 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
7388
15 400,-
PSWF 800 800 litrĤ, 790 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
7389
19 400,-
PSWF 1000 1000 litrĤ, 790 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
7390
21 900,-
PSWF 1500 1500 litrĤ, 950 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
7391
34 500,-
PSWF 2000 2000 litrĤ, 1100 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
x
7392
44 400,-
PSWF 3000 3000 litrĤ, 1400 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
x
7393
68 800,-
PSWF 4000 4000 litrĤ, 1600 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
x
7394
94 500,-
PSWF 5000 5000 litrĤ, 1600 mm prĤmČr nádoby bez návarkĤ, 9 návarkĤ G 6/4"
x
7395
108 500,-
Izolaþní sady - tvrdá polystyrénová izolace s plastovým povrchem
Kód
Kþ
Izolace akum. nádrže PSWF 300 l
7396
8 470,-
Izolace akum. nádrže PSWF 500 l
7397
9 640,-
Izolace akum. nádrže PSWF 800 l
7398
10 100,-
Izolace akum. nádrže PSWF 1000 l
7399
12 400,-
Izolaþní sady - mČkká izolace s koženkovým povrchem
Kód
Kþ
Izolace akum. nádrže PSWF 300 l
7509
4 960,-
Izolace akum. nádrže PSWF 500 l
7510
5 940,-
Izolace akum. nádrže PSWF 800 l
7511
6 630,-
Izolace akum. nádrže PSWF 1000 l
7512
8 230,-
Izolace akum. nádrže PSWF 1500 l
7400
10 240,-
Izolace akum. nádrže PSWF 2000 l
x
7401
13 300,-
Izolace akum. nádrže PSWF 3000 l
x
7402
17 100,-
Izolace akum. nádrže PSWF 4000 l
x
7403
20 900,-
Izolace akum. nádrže PSWF 5000 l
x
7404
25 900,-
Zátka 6/4"
7881
89,-
Vsuvka 6/4" x 6/4" M/M (vnČjší/vnČjší) se zvČtšenou tČsnící plochou
7627
269,-
Vsuvka redukce 6/4" x 1" M/F (vnČjší/vnitĜní)
7882
99,-
Žebrované mČdČné trubkové výmČníky tepla pro montáž do pĜírub
Fitinky mosazné pro akumulaþní nádrže
Kód
Kþ
2
6150
3 038,-
2
Topný had 1,06 m , prĤmČr 145 mm, délka 420 mm (pĜíruba kód 6231)
6151
4 286,-
Topný had 1,80 m 2, prĤmČr 170 mm, délka 470 mm (pĜíruba kód 6231)
Topný had 0,60 m , prĤmČr 145 mm, délka 410 mm (pĜíruba kód 6231)
6152
6 984,-
2
6154
10 176,-
2
6157
13 426,-
2
Topný had 3,60 m , prĤmČr 190 mm, délka 630 mm (pĜíruba kód 6232)
6155
15 521,-
Topný had 4,50 m 2, prĤmČr 190 mm, délka 750 mm (pĜíruba kód 6232)
6156
18 887,-
PĜíruby k akumulaþním nádržím
Kód
Kþ
Zaslepovací pĜíruba - d=312, bez otvorĤ
6230
770,-
PĜíruba k uchycení žebrovaných výmČníkĤ (kód 6150 až 6154) - d=312, 2xd=30 - 70
6231
930,-
PĜíruba k uchycení žebrovaných výmČníkĤ (kód 6155 až 6157) - d=312, 2xd=39 - 90
6232
930,-
TČsnČní pĜíruby nádrže PS2Fa PSWF, d=312 - náhradní díl (tČsnČní je souþástí nádrží)
6732
255,-
Topný had 2,63 m , prĤmČr 185 mm, délka 600 mm (pĜíruba kód 6231)
Topný had 3,15 m , prĤmČr 185 mm, délka 560 mm (pĜíruba kód 6232)
V závorce je uveden kód pĜíruby pro uchycení výmČníku do akumulaþních nádrží PS2F.
x - na objednávku
V cenČ akumulaþních nádrží PS2F a PSWF nejsou zahrnuty pĜíruby.
15
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
Akumulaþní nádrž se zmČnou skupenství LATENTO
Kód
Kþ
Latento BW 500 XXL - akumulaþní nádrž 500 l s ukládáním tepla do latentního materiálu.
Polyuretanová izolace, prĤtokový ohĜev TV v nerezové flexibilní trubce, stratifikace, rychlý
ohĜev TV sluneþními kolektory, snadná manipulace.
8119
89 990,-
Elektrické topné tČleso 9 kW s termostatem do nádrže Latento
8120
9 490,-
Zásobníkové ohĜívaþe pro TV a akumulaci vþ. izolace (není nasazena)
Kód
Kþ
DUOE 600/150-duplex, celkový objem 600 l, zásobník TV 150 l
7322
39 600,-
DUOE 750/200-duplex, celkový objem 750 l, zásobník TV 200 l
7323
43 900,-
DUOE 1000/220-duplex, celkový objem 1000 l, zásobník TV 220 l
7324
46 980,-
DUOE 1500/300-duplex, celkový objem 1500 l, zásobník TV 300 l
7325
59 900,-
Akumulaþní nádrž s nerezovým výmČníkem TV, stratifikaþní válec
Kód
Kþ
HSK 500, celkový objem 500 l, nerezový výmČník TV (had) 5,7 m
2
7662
46 500,-
HSK 800, celkový objem 800 l, nerezový výmČník TV (had) 7,2 m
2
7663
56 960,-
7506
63 600,-
7686
73 000,-
7687
79 990,-
Izolaþní sady nádrže HSK - mČkká izolace s koženkovým povrchem
Kód
Kþ
Izolace akumulaþní nádrže HSK 500
7664
5 500,-
Izolace akumulaþní nádrže HSK 800
7665
7 900,-
Izolace akumulaþní nádrže HSK 1000
7507
9 400,-
Izolace akumulaþní nádrže HSK 1500
7688
12 900,-
Izolace akumulaþní nádrže HSK 2000
7689
14 700,-
Zásobníkové ohĜívaþe TV s jedním topným hadem vþetnČ izolace
Kód
Kþ
RBC-200 zásobníkový ohĜívaþ 200 litrĤ, smaltovaný
3252
16 590,-
RBC-300 zásobníkový ohĜívaþ 300 litrĤ, smaltovaný
3253
18 900,-
RBC-400 zásobníkový ohĜívaþ 400 litrĤ, smaltovaný
6479
23 300,-
RBC-500 zásobníkový ohĜívaþ 500 litrĤ, smaltovaný
6480
25 800,-
Zásobníkové ohĜívaþe TV s jedním topným hadem nad 500 l vþetnČ izolace
Kód
Kþ
RBC-750 zásobníkový ohĜívaþ 750 litrĤ, smaltovaný
4037
46 900,-
RBC-1000 zásobníkový ohĜívaþ 1000 litrĤ, smaltovaný
4038
52 400,-
Zásobníkové ohĜívaþe TV s dvČma topnými hady vþetnČ izolace
Kód
Kþ
R2BC-200 zásobníkový ohĜívaþ 200 litrĤ, smaltovaný
6481
17 780,-
R2BC-300 zásobníkový ohĜívaþ 300 litrĤ, smaltovaný
6482
20 940,-
R2BC-400 zásobníkový ohĜívaþ 400 litrĤ, smaltovaný
6483
23 600,-
R2BC-500 zásobníkový ohĜívaþ 500 litrĤ, smaltovaný
6484
25 980,-
Zásobníkové ohĜívaþe TV s dvČma topnými hady nad 500 l vþetnČ izolace
Kód
Kþ
R2BC-750 zásobníkový ohĜívaþ 750 litrĤ, smaltovaný
6485
48 990,-
R2BC-1000 zásobníkový ohĜívaþ 1000 litrĤ, smaltovaný
5758
55 000,-
HSK 1000, celkový objem 1000 l, nerezový výmČník TV (had) 7,2 m 2
HSK 1500, celkový objem 1500 l, nerezový výmČník TV (had) 8,5 m
2
HSK 2000, celkový objem 2000 l, nerezový výmČník TV (had) 11,5 m
16
2
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
Expanzní nádoby pro topné systémy
Kód
Kþ
MB 12 IN LINE - Expanzní nádoba 12 l - 3 bar topné systémy
8496
679,-
MB 18 IN LINE - Expanzní nádoba 18 l - 3 bar topné systémy
8497
796,-
MB 25 IN LINE - Expanzní nádoba 25 l - 3 bar topné systémy
8498
879,-
MB 35 IN LINE - Expanzní nádoba 35 l - 3 bar topné systémy
8499
1 157,-
MB 50
LEGS - Expanzní nádoba 50 l - 3 bar topné systémy
8500
1 395,-
MB 80 SKIRT - Expanzní nádoba 80 l - 6 bar topné systémy
8501
2 150,-
MB105 SKIRT - Expanzní nádoba 105 l - 6 bar topné systémy
8502
2 680,-
MB150 SKIRT - Expanzní nádoba 150 l - 6 bar topné systémy
8503
3 900,-
MB200 SKIRT - Expanzní nádoba 200 l - 6 bar topné systémy
8504
5 590,-
MB250 SKIRT - Expanzní nádoba 250 l - 6 bar topné systémy
8505
6 220,-
MB300 SKIRT - Expanzní nádoba 300 l - 6 bar topné systémy
8506
7 999,-
MB400 SKIRT - Expanzní nádoba 400 l - 6 bar topné systémy
8507
9 892,-
MB500 SKIRT - Expanzní nádoba 500 l - 6 bar topné systémy
8508
13 650,-
Expanzní nádoby pro pitnou vodu
Kód
Kþ
HY 5 - Expanzní nádoba 5 l - 10 bar pitná voda
8491
576,-
HY 8 - Expanzní nádoba 8 l - 10 bar pitná voda
8492
620,-
HY12 - Expanzní nádoba 12 l - 10 bar pitná voda
8493
720,-
HY18 - Expanzní nádoba 18 l - 10 bar pitná voda
8494
878,-
HY24 - Expanzní nádoba 24 l - 10 bar pitná voda
8495
1 038,-
Elektrická topná tČlesa poniklovaná mČć vhodná pro TV
s termostatickou hlavicí se závitem G 6/4", pouze na 230 V
Kód
Kþ
Topné tČleso 2,0 kW s termostatickou hlavicí nastavitelné knoflíkem
8248
1 790,-
Topné tČleso 3,0 kW s termostatickou hlavicí nastavitelné knoflíkem
8249
1 890,-
Topné tČleso 2,0 kW s termostatickou hlavicí nastavitelné šrobovákem krytí IP 64
8250
1 590,-
Topné tČleso 3,0 kW s termostatickou hlavicí nastavitelné šrobovákem krytí IP 64
8252
1 690,-
Elektrická topná tČlesa poniklovaná mČć vhodná i pro TV
s mosaznou hlavicí se závitem G 6/4"
Kód
Kþ
Topné tČleso 4,5 kW s termostatickou hlavicí
7034
3 200,-
Topné tČleso 6,0 kW s termostatickou hlavicí
7035
3 290,-
Topné tČleso 7,5 kW s termostatickou hlavicí
7036
3 480,-
Topné tČleso 9,0 kW s termostatickou hlavicí
7037
3 600,-
Topné tČleso 12,0 kW s termostatickou hlavicí
7038
3 990,-
Topné tČleso 2,0 kW
6146
589,-
Topné tČleso 3,0 kW
6063
629,-
Topné tČleso 4,5 kW
6064
670,-
Topné tČleso 6,0 kW
6065
765,-
Topné tČleso 7,5 kW
6066
970,-
Topné tČleso 9,0 kW
6067
1 080,-
Topné tČleso 12,0 kW
7032
1 390,-
Skladem jsou také tČlesa se závitem M48 v provedení mČć. Na zakázku jsme schopni dodat rĤzné druhy topných tČles (i nerezová).
17
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
Plynový ohĜívaþ vody nové generace
Kód
Kþ
Infinity HD50i (nahrazuje V2632FFU) 2,7-32 l/min, 44,5 kW - bez ovládací jednotky
8532
38 950,-
MC-91-1A Standard ovládací jednotka
5264
3 490,-
BC-70-1A Delux koupelnová ovládací jednotka
5536
4 490,-
MC-70-1A Delux kuchyĖská ovládací jednotka
5535
4 490,-
PAM - redukþní ventil pro Ĝazení do kaskád bez použití automatiky
6106
1 896,-
Automatika pro kaskádní Ĝízení 2 až 5 ohĜívaþĤ Infinity vþetnČ kabelĤ pro 2 ohĜívaþe
6107
3 900,-
Kabel pro pĜipojení ohĜívaþe Infinity do kaskádní automatiky
6108
890,-
Elektromagnetická úpravna vody
Kód
Kþ
Watersoft N, elektronický pĜístroj pro zmČkþování vody s obsahem vápníku,
bez chemických pĜísad, elektrické krytí IP65, kontrolka provozu
3044
1 728,-
Anody
Kód
Kþ
Magneziová anoda délka 400 mm, závit 3/4"
1998
282,-
Magneziová anoda délka 500 mm, závit 5/4"
448
849,-
Magneziová anoda délka 650 mm, závit 5/4"
464
860,-
Elektronická anoda 200/250 délka 450 mm, závit 1/2" vþetnČ elektroniky
4052
3 120,-
Elektronická anoda 350/250 délka 600 mm, závit 1/2" vþetnČ elektroniky
3836
3 167,-
Termostatické smČšovací ventily pro TUV
Kód
Kþ
TSV-TUV-MT52 -Termostatický ventil TUV 30-70°C , vnČjší 1"
6726
1 390,-
TSV-TUV-MT52HC -Termostatický ventil TUV vysokoprĤtoþný 20-70°C, vnČjší 5/4"
7079
2 640,-
Pojistné termostatické ventily pro kotle na tuhá paliva
Kód
Kþ
Pojistný ventil termostatický - kapilára 1,25 m (Watts)
4601
1 195,-
Pojistný ventil termostatický - kapilára 4,00 m (Honeywell)
4771
2 871,-
Termoþlánek
Kód
Kþ
Univerzální termoþlánek se sadou šroubových redukcí pro ventily SIT, Junkers, Honeywell,
White Rodgers, Robertshaw, L=900 mm, t=30 s.
3600
466,-
18
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
Termostatické mosazné smČšovací ventily pro topné systémy
TSV1 DN 32 46-77°C, vþetnČ 3 ks propojovacích šroubení s vnitĜním závitem
Kód
Kþ
TSV1 65°C 1/2 - termostatický ventil vþetnČ šroubení 1/2"
TSV1 65°C 3/4 - termostatický ventil vþetnČ šroubení 3/4"
6543
6559
1 590,1 590,-
TSV1 65°C 1 - termostatický ventil vþetnČ šroubení 1"
TSV1 65°C 28 - termostatický ventil vþetnČ šroubení pro pájení na Cu DN 28
6561
7012
1 590,1 590,-
TSV1 46°C 1
- termostatický ventil vþetnČ šroubení 1"
8121
1 590,-
TSV1 55°C 1
TSV1 77°C 1
- termostatický ventil vþetnČ šroubení 1"
- termostatický ventil vþetnČ šroubení 1"
8122
8123
1 590,1 590,-
TSV2 DN 50 61°C, vþetnČ 3 ks propojovacích šroubení s vnitĜním závitem
TSV2 61°C 5/4 - termostatický ventil vþetnČ šroubení 5/4"
TSV2 61°C 6/4 - termostatický ventil vþetnČ šroubení 6/4"
TSV2 61°C 2 - termostatický ventil vþetnČ šroubení 2"
Kód
Kþ
6544
1 995,-
6563
6564
2 090,2 590,-
ýerpadlové skupiny pro kotle a topné systémy
Kód
Kþ
7699
8 970,-
7700
9 950,-
8118
12 700,-
8117
8 990,-
7849
11 750,-
Bezpeþnostní skupina topného systému
8063
1 095,-
Bypass pro topení pĜímý s rozsahem 0-0,5bar, pĜipojení 2x matice 3/4"
7777
580,-
Regulátor tahu pro uhelné kotle
Kód
Kþ
Termostatický regulátor tahu RT2
5853
535,-
Elektricky ovládaný termostatický regulátor tahu RT3-E
7191
1 180,-
Náhradní termovložka k RT2
5881
212,-
Termostatický bezpeþnostní ventil Regulus
Kód
Kþ
DBV1 - Termostatický bezpeþnostní ventil dvojitý pro kotle na tuhá paliva 3/4"
8066
1 960,-
VypouštČcí ventil
Kód
Kþ
TopenáĜský vypouštČcí ventil 1/2", PN 16, þerná plastová páþka
4229
56,-
TopenáĜský vypouštČcí ventil 1/2", PN 16, þervená kovová páþka
4741
59,-
OdvzdušĖovací ventily
Kód
Kþ
OV1 - odvzdušĖovací ventil 1/2", komplet se zpČtným ventilkem - horní
5373
108,-
OV2 - odvzdušĖovací ventil 3/8", komplet se zpČtným ventilkem - horní
5601
99,-
CS TSV
ýerpadlová termostatická skupina pro kotel a topný systém bez akumulaþní nádrže.
Zpáteþka kotle 65°C, smČšování topného okruhu automaticky dle výkonu
kotle.Nevyžaduje další regulaci ani smČšovací ventily.
CS TSV VDM
ýerpadlová termostatická skupina pro kotel s akumulaþní nádrží
a topný systém. Zpáteþka kotle 65°C, smČšování topného okruhu
pomocí tĜícestného ventilu.
bez el.pohonu
CS TSV VDM
ýerpadlová termostatická skupina pro kotel s akumulaþní nádrží
a topný systém. Zpáteþka kotle 65°C, smČšování topného okruhu
pomocí tĜícestného ventilu.
s el.pohonem
CS TSV VMX
ýerpadlová skupina pro smČšovaný topný okruh. SmČšování topného
okruhu pomocí þtyĜcestného ventilu. Bypass zamezuje pĜetlaku pĜi
uzavĜení termostatických hlavic radiátorĤ.
bez el.pohonu
CS TSV VMX
ýerpadlová skupina pro smČšovaný topný okruh. SmČšování topného
okruhu pomocí þtyĜcestného ventilu. Bypass zamezuje pĜetlaku pĜi
uzavĜení termostatických hlavic radiátorĤ.
s el.pohonem
19
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
Nerezové deskové výmČníky
ǻt = 60 [°C]
VýmČník deskový B8x20
25 kW
7 kW
VýmČník deskový B8x30
50 kW
13 kW
VýmČník deskový B8x40
81 kW
25 kW
VýmČník deskový B12-20M (bazénový)
151 kW
37 kW
VýmČník deskový B12-30M (bazénový)
234 kW
65 kW
Izolace výmČníku B12-20M
Izolace výmČníku B12-30M
Další typy výmČníkĤ na objednávku, vþetnČ deskových skládaných výmČníkĤ, které je možno rozebrat a vyþistit.
Nerezové trubkové výmČníky
ǻt = 60 [°C]
VýmČník OVB 70
VýmČník OVB 130
VýmČník OVB 180
VýmČník OVB 250
VýmČník OVB 300
VýmČník OVB 500
VýmČník OVB 1000
ǻt [°C] teplotní rozdíl mezi vstupní topnou a výstupní ohĜívanou vodou
20 kW
38 kW
53 kW
73 kW
88 kW
145 kW
293 kW
C 300 - þlánek Al, 112 W,
C 400 - þlánek Al, 145 W
C 500 - þlánek Al, 174 W
C 600 - þlánek Al, 199 W
C 800 - þlánek Al, 248 W
300
400
500
600
800
10 kW
19 kW
27 kW
37 kW
44 kW
73 kW
147 kW
M 400 - þlánek Al, 145 W
M 500 - þlánek Al, 174 W
M 600 - þlánek Al, 199 W
M 800 - þlánek Al, 248 W
400
500
600
800
380
480
580
680
880
RO 500 - þlánek Al, 176 W
RO 600 - þlánek Al, 203 W
RO 800 - þlánek Al, 253 W
500
600
800
5 796,7 446,9 096,11 078,13 808,980,1 040,-
Kód
Kþ
6200
6201
6202
4498
4029
4420
4177
5 230,7 450,8 900,10 400,12 600,18 500,36 000,-
Kód
Kþ
7564
7565
7566
7567
7568
398,398,426,462,569,-
Kód
Kþ
1474
845
844
1475
405,429,466,572,-
Kód
Kþ
4001
4613
4106
438,478,585,-
výška (mm)
480
580
680
880
Hliníková otopná tČlesa þlánková Rounding
pĜipoj. rozteþ (mm)
6203
6204
6205
6206
6207
6640
6641
výška (mm)
Hliníková otopná tČlesa þlánková Mondial
pĜipoj. rozteþ (mm)
Kþ
ǻt = 20 [°C]
Hliníková otopná tČlesa þlánková Confort
pĜipoj. rozteþ (mm)
Kód
ǻt = 20 [°C]
výška (mm)
578
678
878
PĜíslušenství - hliníková otopná tČlesa þlánková
Kód
Kþ
1/N nipl 1"
6/G tČsnČní pod nipl - tl. 1mm
2/T zátka 1" pravý závit
2/T zátka 1" levý závit
7/G tČsnČní pod zátku a redukci - tl. 1,5 mm
3/R redukce 1"-1/4" levý závit
3/R redukce 1"-1/4" pravý závit
3/R redukce 1"-1/2" pravý závit
3/R redukce 1"-1/2" levý závit
3/R redukce 1"-3/4" pravý závit
3/R redukce 1"-3/4" levý závit
3/R redukce 1"-3/8" levý závit.
3/R redukce 1"-3/8" pravý závit
4/M odvzd. ventil ruþní levý závit 1"
4/M odvzd. ventil ruþní pravý závit 1"
4/V odvzd. ventil automatický levý závit 1"
4/V odvzd. ventil automatický pravý závit 1"
8/M konzola - do zdi
10/M konzola - na zeć
Konzola stavitelná Klasik
Konzole stavitelné plastové 2ks vþetnČ šroubĤ a hmoždinek
14/C klíþ na nipl 1"- l = 800mm
14/R klíþ na zátku a redukci
11/B lak retušovací na þlánky
12/S sprej retušovací na þlánky
848
851
849
968
852
1933
1889
857
972
856
973
971
970
1079
850
974
969
853
854
1547
3328
855
858
975
982
13,6,27,27,6,29,29,29,29,27,27,29,29,80,80,199,199,16,28,74,114,656,95,120,252,-
20
57,- Kþ/ks
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
Elektrická topná tČlesa nerez, vhodná i pro TV,
se závitem G 1/2" pro koupelnová otopná tČlesa
Kód
Kþ
Z-ZT 300 -topné tČleso do radiátoru 300W
7145
800,-
Z-ZT 400 -topné tČleso do radiátoru 400W
7146
830,-
Z-ZT 500 -topné tČleso do radiátoru 500W
7585
875,-
Z-ZT 600 -topné tČleso do radiátoru 600W
7586
890,-
Z-ZT 700 -topné tČleso do radiátoru 700W
7587
910,-
Z-ZT 800 -topné tČleso do radiátoru 800W
7147
945,-
Z-ZT 900 -topné tČleso do radiátoru 900W
7148
960,-
Z-ZT 1000 -topné tČleso do radiátoru 1000W
7590
975,-
Z-ZT 1200 -topné tČleso do radiátoru 1200W
7591
990,-
Z-ZT 1350 -topné tČleso do radiátoru 1350W
8402
1 020,-
Z-ZT 1500 -topné tČleso do radiátoru 1500W
7592
1 090,-
Mosazný niklovaný T-kus
Kód
Kþ
T-kus G 1/2" MMF niklovaný
Pro pĜipojení elektrického topného tČlesa a zároveĖ otopného systému do otopného
tČlesa.
7926
129,-
Sady pro koupelnová otopná tČlesa,
elektrické topné tČleso se závitem G 1/2", poniklovaný mosazný T-kus,
prostorový termostat do elektrické zásuvky TZ 33
Kód
Kþ
Z-SKVT 300 - topné tČleso 300W s T-kusem a termostatem
7573
1 269,-
Z-SKVT 400 - topné tČleso 400W s T-kusem a termostatem
7574
1 329,-
Z-SKVT 500 - topné tČleso 500W s T-kusem a termostatem
7575
1 380,-
Z-SKVT 600 - topné tČleso 600W s T-kusem a termostatem
7576
1 400,-
Z-SKVT 700 - topné tČleso 700W s T-kusem a termostatem
7577
1 418,-
Z-SKVT 800 - topné tČleso 800W s T-kusem a termostatem
7578
1 440,-
Z-SKVT 900 - topné tČleso 900W s T-kusem a termostatem
7579
1 455,-
Z-SKVT 1000 - topné tČleso 1000W s T-kusem a termostatem
7580
1 465,-
Z-SKVT 1200 - topné tČleso 1200W s T-kusem a termostatem
7581
1 480,-
Z-SKVT 1350 - topné tČleso 1350W s T-kusem a termostatem
8597
1 545,-
Z-SKVT 1500 - topné tČleso 1500W s T-kusem a termostatem
7582
1 595,-
21
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
Pokojové termostaty Regulus
Elektronické programovatelné
Kód
Kþ
TP07- Regulus
4 teplotní zmČny dennČ, nast. jednotlivých dnĤ þi Po-Pá,So-Ne, nast. teploty 7-35°C,
funkce inteligentního pĜedzátopu, napájení 2 x 1,5V (AAA), kontakt 5A/230V
8180
839,-
TP08 - Regulus
8+7 týdenních programĤ, 2 nast. teploty 5 - 30°C po 1 hodinČ,
napájení 2 x 1,5V (AAA), kontakty 8(2)A/230V
6298
689,-
TP01 - Regulus
jeden týdenní program, 2 nast. teploty 5 - 30°C po 10 minutách, Po-Pá, So, Ne,
napájení 2 x 1,5V (AAA), kontakty 8(2)A/230V
6297
669,-
Elektronické
Kód
Kþ
TP18 - Regulus
LCD displej (teplomČr), nastavitelná teplota 5-35°C,
napájení 2 x 1,5V (AAA), 5(3,5) A 24...230 V.
7355
479,-
TP39 - Regulus
LCD displej (teplomČr), nastavitelná teplota 5-35°C, 16(3) A 230 V.
6299
479,-
TZ 33 - Regulus
Pokojový zásuvkový termostat s LCD displejem (teplomČr) a LED diodou.
Nastavitelná teplota 5-35°C, 16(3) A 230 V.
6295
459,-
TZT 63 - Regulus
Pokojový zásuvkový termostat s LCD displejem (teplomČr) a LED diodou.
Možnost ruþního sepnutí po dobu nastavitelného þasového limitu.
Nastavitelná teplota 5-35°C, 16(3) A 230 V.
8269
525,-
Mechanické termostaty TG pro bČžné spotĜebiþe (min. proud 200 mA)
Kód
Kþ
KolibĜík 11 - 65C.00201.00A, 230V, základní provedení.
Nast. teplota 5 - 30°C, vypínací kontakt max. 10(2)A, pĜepínací max. 6(2)A.
8266
259,-
KolibĜík 12 - 64C.01331.00A, 230V, signalizace zapnuto doutnavkou.
Nast. teplota 5 - 30°C, vypínací kontakt max. 10(2)A, pĜepínací max. 6(2)A.
537
293,-
KolibĜík 13 - 64C.02331.00B, 230V, doutnavka, vypínaþ.
Nast. teplota 5 - 30°C, vypínací kontakt max. 10(2)A, pĜepínací max. 6(2)A.
1634
345,-
KolibĜík 16 - 64C.04331.00A, 230V, doutn., pĜep. DEN/NOC (útlum 4°C).
Nast. teplota 5 - 30°C, vypínací kontakt max. 10(2)A, pĜepínací max. 6(2)A.
1705
401,-
Mechanické termostaty TG pro elektronické obvody (max. proud 500mA)
Kód
Kþ
KolibĜík 11 - 64C.00281.50A, 24 až 230V, základní provedení.
Nast. teplota 5 - 30°C, kontakty 10 až 500 mA.
708
279,-
KolibĜík 19 - 64C.08281.51A, 24 až 230V, signalizace zapnutí LED v celém napČĢovém
rozsahu, nast. teplota 5 - 30°C, kontakty 10 až 500mA.
2046
422,-
22
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
Inteligentní regulátor REGULUS IR 09
Kód
Kþ
IR09 TC - Ĝídí interní provoz tepelného þerpadla i další zdroje tepla s akumulaþními
nádržemi, solární systém a souþasnČ Ĝídí až 4 okruhy topného systému.
6538
16 950,-
IR09 KTP - Ĝídí systémy s kotly na tuhá paliva i další zdroje tepla s akumulaþními
nádržemi, solární systém a souþasnČ Ĝídí až 4 okruhy topného systému.
6539
16 950,-
7081
3 100,-
IR C 7961 - teplotní þidlo s kabelem 3 m, vodotČsné
7961
390,-
IR C 6542 - pokojové teplotní þidlo
6542
460,-
IR C 6541 - venkovní teplotní þidlo
6541
460,-
Komunikaþní kabel IR 09 - PC (RS 232)
7234
1 740,-
Ekvitermní regulátor MUT
Kód
Kþ
MTR 01 - Ĝídí jeden smČšovací ventil
8105
3 500,-
MTR 01 8106 - pĜíložné teplotní þidlo
8106
390,-
MTR 01 8107 - venkovní teplotní þidlo
8107
390,-
Elektricky ovládaná radiátorová hlavice
Kód
Kþ
V3EC 230 - elektricky ovládaná radiátorová hlavice 230 V
8108
1 060,-
V3EC 24 - elektricky ovládaná radiátorová hlavice 24 V
8109
960,-
IR PJ
RDO 200 (300)
- pokojová jednotka k regulátorĤm IR-09, slouží k dálkovému ovládání
regulátoru a zároveĖ plní funkci pokojového teplotního þidla.
Ekvitermní regulátory ELESTA
Kód
Kþ
RDO121A006 - týdenní digitální hodiny, bez výstupu pro 3 cestný ventil
1701
6 294,-
RDO131A106 - týdenní digitální hodiny, výstup smČšov., kotel a TUV
1499
7 123,-
RDO241A000 - týdenní dig. hodiny, výstup smČšov., kotel a TUV
1500
9 537,-
RDO244A000 - týd. dig. hodiny, výst. smČš., 2 typy zdrojĤ, TUV
1501
10 207,-
RDO374A000 - týd. dig. hodiny, výst.smČš, Ĝízení tep. þerpadel, TUV
3447
16 446,-
1642
14 194,-
o
RDO383A000 - týd. dig. hodiny, výst. 2x smČš., 2 a modul. kotel, TUV
Moduly
Kód
Kþ
RZM510A004 - modul pro smČšované okruhy (pro RDO3xx)
1887
6 299,-
RZM530A004 - modul kotle v kaskádČ (pro RDO3xx)
1945
7 211,-
RAM100A000 - modul Ĝízení odmrazování tepelného þerpadla
3980
7 179,-
RKP111A002 - regulátor smČšovacího ventilu pĜíložný
5852
4 270,-
RZB565A000 - zásuvný modul-sbČrnice pro RDO3xx (komunikace s PC)
2016
2 757,-
ýidla
Kód
Kþ
FT12A vnČjší þidlo pro snímání venkovní teploty
FT1A pĜíložné þidlo na trubky
FT2A ponorné þidlo+jímka
RFT203B16 þidlo s kabelem 1,6m
RFT213A40 þidlo s kabelem 4 m
RFT223A02 þidlo s kabelem - sluneþní kolektor
RFT204B30 þidlo teploty výparníku s kabelem
RFT410A000 pokojové þidlo pro RDO1xx
RFT510A000 pokojové þidlo pro RDO2xx
RFT113B20 þidlo do bazénu s kabelem 2 m
1413
1410
207
1412
1505
1506
3897
1739
1740
3448
575,570,1 484,508,640,1 053,657,1 228,2 852,666,-
Ostatní pĜíslušenství
Kód
Kþ
RFB410A000 dálkové ovládání pro RDO1xx
RFB510A000 dálkové ovládání pro RDO2xx/3xx
RZB510A000 montážní konektory do kotle - pár
RZB511A000 konektor pro RDO3xx
RZB520A000 montážní deska na zeć
1408
1409
1415
1703
1414
2 043,3 021,719,175,931,-
23
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
SmČšovací ventily - tĜícestné a þtyĜcestné
Litinové
Kód
Kþ
VM-3-2000, 3c. smČšovaþ, 1", litina, motýlek, jmenov. tlak PN 6
VM-3-2000, 3c. smČšovaþ, 1 1/4", litina, motýlek, jmenov. tlak PN 6
VM-3-2000, 3c. smČšovaþ, 1 1/2", litina, motýlek, jmenov. tlak PN 6
VDM-3-2000, 3c. smČšovaþ, 1 1/2", litina, sektory, jmenov. tlak PN 10
VDM-3-2000, 3c. smČšovaþ, 1 1/2", litina, sektory, jmenov. tlak PN 10
VM-4-2000, 4c. smČšovaþ, 1", litina, motýlek, jmenov. tlak PN 6
VM-4-2000, 4c. smČšovaþ, 1 1/4", litina, motýlek, jmenov. tlak PN 6
VM-4-2000, 4c. smČšovaþ, 1 1/2", litina, motýlek, jmenov. tlak PN 6
2131
3451
5786
3523
3635
3334
3335
5788
682,699,742,705,742,682,699,742,-
Mosazné
Kód
Kþ
VDM-3-3000, 3c. smČšovaþ, 3/4", mosaz, sektory, jmenov. tlak PN 10
VDM-3-3000, 3c. smČšovaþ, 1", mosaz, sektory, jmenov. tlak PN 10
VDM-3-3000, 3c. smČšovaþ, 5/4", mosaz, sektory, jmenov. tlak PN 10
VM-4-3000, 4c. smČšovaþ, 1", mosaz, sektory, jmenov. tlak PN 10
VM-4-3000, 4c. smČšovaþ, 5/4", mosaz, sektory, jmenov. tlak PN 10
Montážní sada pro V70 Ĝada 2000
Montážní sada pro V70 Ĝada 3000
Montážní sada pro NM Belimo Ĝada 3000
V70 servomotor na 230V, 50s, pro smČšovaþe Ĝad 2000, 3000,VMX do DN40
V70 servomotor na 24V, 90s, pro smČšovaþe Ĝad 2000, 3000,VMX do DN40
V70 servomotor na 230V, 100s, pro smČšovaþe Ĝad 2000, 3000,VMX do DN40
V70 servomotor na 230V, 240s, pro smČšovaþe Ĝad 2000, 3000, VMX do DN40
5896
647
3496
671
4111
3452
3333
3634
6769
4152
4282
962
857,890,968,940,1 030,215,215,215,2 520,3 580,2 520,2 520,-
Zónové ventily s vratnou pružinou PN 10
Dvoucestné
Kód
Kþ
3
SF-15-2-M1, 1/2", vnitĜní závit, Kvs = 6m /h, pomocný mikrospínaþ
3
SF-20-2, 3/4", vnitĜní závit, Kvs = 7m /h
SF-20-2-E, 3/4", vnČjší závit, Kvs = 7m 3/h
3
SF-20-2-M1, 3/4", vnitĜní závit, Kvs = 7m /h, pomocný mikrospínaþ
3
SF-25-2, 1", vnitĜní závit, Kvs = 9m /h
3
SF-25-2-E, 1", vnČjší závit, Kvs = 9m /h
3
SF-25-2-M1, 1", vnitĜní závit, Kvs = 9m /h, pomocný mikrospínaþ
SF-25-2-M1, 1", vnitĜní závit, Kvs = 9m 3/h, pomocný mikrospínaþ inverzní funkce
3349
575
5784
579
603
3989
614
4773
1 776,1 679,1 679,1 799,1 696,1 696,1 814,2 163,-
TĜícestné
Kód
Kþ
SF-15-M1, 1/2", vnitĜní závit, Kvs = 6,6m 3/h, pomocný mikrospínaþ
SF-20-E, 3/4", vnČjší závit, Kvs = 7,8m 3/h
SF-20-E 3/4", vnČjší závit, 24V Kvs = 7,8m 3/h
3
SF-20-E-M1, 3/4", vnČjší závit, Kvs = 7,8m /h, pomocný mikrospínaþ
SF-20-E-M1S, 3/4", vnČjší závit, Kvs = 7,8m 3/h, pomocný mikrospínaþ
3
SF-20-M1, 3/4", vnitĜní závit, Kvs = 7,8m /h, pomocný mikrospínaþ
3
SF-20, 3/4", vnitĜní závit, Kvs = 7,8m /h, 24V, pomocný mikrospínaþ
SF-25, 1", vnitĜní závit, Kvs = 12,6m 3/h
SF-25-E, 1", vnČjší závit, Kvs = 12,6m 3/h
3
SF-25-E-M1, 1", vnČjší závit, Kvs = 12,6m /h, pomocný mikrospínaþ
3
SF-25-M1, 1", vnitĜní závit, Kvs = 12,6m /h, pomocný mikrospínaþ
SF-25--M1S, 1", vnitĜní závit, Kvs = 12,6m 3/h, pomocný mikrospínaþ dvoupólový
4170
624
7280
640
6766
958
4283
642
4223
644
645
3628
1 870,1 746,1 746,1 886,1 886,1 886,1 762,1 832,1 817,1 951,1 951,1 958,-
Zónové ventily šoupátkové, oboustrannČ motorické PN 10
Dvoucestné
Kód
Kþ
VMR 20-2 3/4" SPST CR M1S - s konektorem
VMR 25-2E 1" SPDT CR M1S -s konektorem
VMR 25-2 1" SPST CR M1S - s konektorem
6288
7431
6630
2 976,2 571,3 170,-
TĜícestné
Kód
Kþ
VMR 20-E, 3/4", vnČjší závit, SPST, 230V- s kabelem
VMR 20-E, 3/4", vnČjší závit, dvoupólový, 230V- s konektorem
VMR 20-E, 3/4", vnČjší závit, dvoupólový, 24V
VMR 25, 1", vnitĜní závit, dvoupólový, 230V - s konektorem
VMR 25-E-M1, 1", vnČjší závit, dvoupólový, 230V - pomocný mikrosp. s konekt.
VMR 25-E, 1", vnČjší závit, dvoupólový, 230V - s konektorem
VMR 25-E, 1", vnČjší závit, jednopólový, 230 V - s konektorem
VMR 25-E-M1, 1", vnČjší závit, jednopólový, 230 V - pomocný mikrosp. s konekt.
3127
3279
4308
3280
3277
3370
3282
3407
2 521,2 077,2 176,2 181,2 471,2 181,2 305,2 739,-
Kabely a pĜíslušenství pro zónové ventily
Kód
Kþ
Pohon pro dvoucestné ventily SF
Pohon pro tĜícestné ventily SF
Pohon pro tĜícestné ventily VMR 3c.v. SPDT CR, 24V
Pohon pro tĜícestné ventily VMR 3c.v. SPST CR, 230V
Sada pro tČlo 2- i 3-cestných ventilĤ VMR
Kabel 3x0,75 l=650 pro VMR
Kabel 3x0,75 l=1500 pro VMR
Kabel 6x0,75 pro VMR se spínaþem
3095
3988
4110
7423
6029
3368
4294
3284
782,782,1 179,1 950,790,154,181,154,-
24
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
TeplomČry typ 63
Kód
Kþ
1B2.10010.00A teplomČr pĜíložný, 0-120°C
3042
178,-
Pasta teplovodivá 2g
6754
14,-
1A2.10101.00A teplomČr zadní pĜipojení, 0-120°C
3043
116,-
TlakomČry typ 50
Kód
Kþ
3A1.24520 tlakomČr 4 bar, G1/4
2125
83,-
3A1.25520 tlakomČr 6 bar, G1/4
2126
83,-
3A2.24520 tlakomČr 4 bar, G1/4 - zadní pĜipojení
2128
83,-
3A2.25520 tlakomČr 6 bar, G1/4 - zadní pĜipojení
2129
83,-
TlakomČry typ 63
Kód
Kþ
3A1.33520 tlakomČr 2,5 bar, G1/4
294
91,-
3A1.34520 tlakomČr 4 bar, G1/4
2127
91,-
3A1.35320 tlakomČr 6 bar a 100 psi, G1/4
3416
91,-
3A1.35520 tlakomČr 6 bar, G1/4
3319
91,-
3A1.36520 tlakomČr 10 bar, G1/4
3822
91,-
3A2.36520 tlakomČr 10 bar, G1/4 - zadní pĜipojení
3357
91,-
3A2.34520 tlakomČr 4 bar, G1/4 - zadní pĜipojení
5675
91,-
3A2.35520 tlakomČr 6 bar, G1/4 - zadní pĜipojení
3409
91,-
TlakomČry typ 100, pĜipojení spodní
Kód
Kþ
3A1.53530 tlakomČr 2,5 bar, G1/2
300
267,-
3A1.54530 tlakomČr 4 bar, G1/2
2170
267,-
3A1.55530 tlakomČr 6 bar, G1/2
3320
267,-
3A1.56530 tlakomČr 10 bar, G1/2
3408
267,-
TlakomČry typové Ĝady 40,50 a 63 lze dodat v provedení až do 25 bar (Ĝada 100 až 60 bar) za stejnou cenu.
pĜipojení spodní kód 3A1...
Typ PĜipojení
A
B
C
40
spodní
41,5
23,4
40
zadní
41,5
27
50
spodní
48,7
27
50
zadní
48,7
27
63
spodní
61,6
28
10
63
zadní
61,6
28
spodní
100
36,4
100
D
E
9,2
-
20,3
20,1
14
20,3
9,7
-
24,6
24,1
14
23,3
-
24,6
30,3
14
23,3
13,1
-
33
25
pĜipojení zadní kód 3A2…
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
MČĜicí pĜístroje
TeplomČry
Kód
Kþ
typ 111 bezkontaktní infrateplomČr, rozsah –30°C až 550°C, nastavitelná emisivita
povrchu 0,1-1
6521
3 150,-
typ 314 bezkontaktní infrateplomČr s teplotním þidlem, rozsah –20°C až 550°C,
nastavitelná emisivita povrchu 0,1-1
6506
3 680,-
typ 708 teplomČr s vestavČným þidlem, rozsah –50°C až 150°C
6499
1 190,-
typ 305P teplomČr pro externí þidlo K, rozsah –50°C až 1300°C (dle þidla)
6500
1 295,-
typ 307P teplomČr pro 2 externí þidla K, rozsah –50°C až 1300°C (dle þidla)
6501
1 435,-
typ YC-747D teplomČr pro 4 externí þidla K s pamČtí na 4x10 000 hodnot
rozsah –100°C až 1300°C (dle þidla), propojení s poþítaþem
6505
5 390,-
Kombinovaný mČĜiþ
Kód
Kþ
kombinovaný mČĜiþ rychlosti proudČní vzduchu, teploty, vlhkosti, intenzity svČtla
6509
3 710,-
Teplotní þidla
Kód
Kþ
LS 104 þidlo zahnuté pro mČĜení povrchové teploty , maximální teplota 700°C
6512
790,-
LS 107 þidlo stonkové prĤmČr 3,8 mm, maximální teplota 700°C
6513
495,-
LS 134 þidlo stonkové zapichovací prĤmČr 3,8 mm, maximální teplota 600°C
6515
495,-
LS 117 drátová sonda s teflonovou izolací délka 1,2 m
6553
148,-
termoþlánkový drát 2x0,32 s teflonovou izolací - metráž - cena za 1m
6554
39,-
konektor k termoþlánku
6518
85,-
konektor prodlužovací
6519
97,-
Detektor vlhkosti
Kód
Kþ
AK 10 Detektor vlhkosti pĤdy (zeminy) "žába", akusticky signalizuje potĜebu zalévání
rostlin
6300
165,-
26
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
ýisticí pumpy pro topné systémy
Kód
Kþ
Tlaková pumpa DOS25/V4V se 4-cestným ventilem
590
13 935,-
Tlaková pumpa TARTARUGA V4V se 4-cestným ventilem
5990
11 690,-
Chemické pĜípravky pro þisticí pumpy
Kód
Kþ
Detex 1kg (balení 10kg) - pro þistČní pomocí pump, ocel a mČć
649
111,-
Detex 1kg (balení 30kg) - pro þistČní pomocí pump, ocel a mČć
6894
111,-
Mantex SP 1kg (balení 1kg) - pro þistČní pumpou - nerez, mosaz, mČć a cín
650
206,-
Mantex SNO 1kg (balení 10kg) - pro þistČní pumpou - hliník
2134
262,-
Neutralizaþní kapalina N-105 - 1kg (balení 10kg) pro odstranČní zbytkové kyselosti
4006
89,-
PĜíslušenství
Kód
Kþ
AC 22 pH metr pro mČĜení kyselosti roztokĤ
6510
1 390,-
Pufr fosfátový PH 7 - kalibraþní roztok (balení 100ml)
2038
248,-
PĜípravky pro þistČní a údržbu
Kód
Kþ
EC-MIX tyþinka (balení 185g), ekologické þištČní olejových kotlĤ
1368
158,-
Metano therm sprej - þištČní teplosmČn. ploch spalin. výmČníkĤ (balení 400ml)
1977
183,-
Metano therm tekutý 1kg (balení 10 kg)
424
203,-
Zincol sprej k pozinkování za studena, 400ml
428
152,-
PĜípravky pro topné systémy
Kód
Kþ
MR-501/F ochran. náplĖ do ÚT (balení 1kg)
434
312,-
MR-501/96P ochran. náplĖ do kombinovaných systémĤ ÚT s plasty (balení 1kg)
4402
312,-
MR-501/R þist. náplĖ do ÚT (balení 1kg)
433
312,-
Pumpy DOS slouží k odstranČní vápenatých usazenin vzniklých v topných okruzích, boilerech, výmČnících pro pĜípravu TV, kotlích
apod. Pumpa DOS 25 V4V je vybavena 4-cestným ventilem pro zmČnu smČru proudČní þistícího roztoku.
DOS V4V
TARTARUGA V4V
StĜíhání plastového potrubí pro rozvod vody
Kód
Kþ
Mechanické nĤžky s nerezovým bĜitem na plastové trubky do prĤmČru 42 mm,
maximální tloušĢka stČny trubky 6,7 mm.
2180
525,-
SISEAL - závitový tČsnicí tmel
Kód
Kþ
Siseal tČsnicí tmel 10g
1454
36,-
S26 Siseal 26 tČsnicí tmel 50g
931
171,-
S24 Siseal 24 tČsnicí tmel 100g
436
278,-
S25 Siseal 25 tČsnicí tmel 250g
520
626,-
SUPER PASTA - tČsnicí pasta na závitové spoje s použitím konopí
Kód
Kþ
Super pasta 500 tČsnicí pasta na závitové spoje s použitím konopí 500 g
1402
219,-
TČsnicí vlákna
Kód
Kþ
Tangit UNI-LOCK tČsnicí vlákno, 80 m
3723
185,-
Tangit UNI-LOCK tČsnicí vlákno, 160 m
5783
339,-
TČsnicí vlákno TWINEFLON (balení 150 m) - použití do 240°C
6793
339,-
PATTEX POWER - lepicí páska
Kód
Kþ
Pattex power 50 tĜívrstvá lepicí páska s tkaninou pro profesionální použití, 50m
7010
175,-
27
Ceník distribuce
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
Zakrytované termostaty TG
Kód
Kþ
7C1.1R301.50A provozní term. pĜíložný, zvýšená citlivost 10-90°C
4278
339,-
7A1.1R306.00A provozní term. pĜíložný, standardní citlivost 0-90°C, teplovodivá pasta
7386
283,-
Pasta teplovodivá 2g
6754
14,-
7C2.10301.50A provozní term. pĜíložný nast. šroubovákem, zvýšená citlivost 10-90°C
4454
339,-
7P1.1R306.00A provozní term. na jímku 0-90°C, þidlo 6,5 x 100 mm
7569
442,-
7D1.6R321.00A provozní term. kapilárový 0-60°C, kapilára 1 m, þidlo 6,5 x 73 mm
1582
360,-
7K1.1R326.00A provozní term. kapilárový 0-90°C, kapilára 1m
8259
360,-
7D1.FR331.00A provozní term. kapilárový -35/+35°C, kapilára 1,5 m
3154
380,-
9P6.99301.00A havarijní termostat na jímku 100°C
7546
451,-
8P1.BR606.00A termostat zakr. na jímku dvojitý 0-60/30-120°C
7571
760,-
8P5.OR606.00A termostat zak.na jímku prov. 0-90°C, hav.fix 100°C, þidla 6,5x100mm
7572
770,-
7RT.XY301.00B prostorový termostat, nerez þidlo, -15/+40°, krytí IP 55
3984
890,-
dvojitý
Typ
Nastavení
UpevnČní
Teplota
TG kód
Kód
provozní
knoflík
na jímku
0 - 90 °C
7G1.1R301.00A
1562
provozní
knoflík
pĜíložný
10 - 90 °C
7C1.1R301.50A
4278
provozní
knoflík
pĜíložný
0 - 90 °C
7C1.1R301.10A
4422
provozní
šroubovák
pĜíložný
10 - 90 °C
7C2.10301.50A
4454
provozní
knoflík
kapilára 1m
0 - 60 °C
7D1.6R321.00A
1582
provozní
knoflík
kapilára 1m
0 - 90 °C
7D1.1R321.00A
3512
kapilára 1,5m -35 až +35 °C 9SG.99201.00B
3154
provozní
knoflík
havarijní
fix.-man.reset
provozní
knoflík
havarijní
fix.-man.reset
na jímku
na jímku
100 °C
9G2.99301.00A
0 - 90 °C
8P1.BR606.00A
100 °C
8P5.OR606.00A
4168
4468
Zatížení kontaktĤ pro odporovou zátČž je 16A/250V, 6A/400V, pro indukþní zátČž 4A/250V,1A/400V
(hlavní kontakt, pĜepínací kontakt) Elektrické krytí je IP 40.
28
Ceník náhradních dílĤ
Termostaty provozní s kapalinovou náplní
kód TG
vypínací - 2 kontakty
pĜepínací - 3 kontakty
711.55228.02A
711.51338.00A
711.13348.02A
711.13328.05A
711.13228.03A
711.71328.00A
711.71338.00A
711.71337.00A
711.G1329.00A
711.H1337.02A
711.H1347.02A
711.X3228.04A
711.X3228.05A
712.10328.00A
712.10228.04A
713.X3228.01A
713.13228.02A
716.90228.01A
ST/99-001
rozsah
0 - 40°C
0 - 40°C
0 - 90°C
0 - 90°C
0 - 90°C
0 - 120°C
0 - 120°C
0 - 120°C
0 - 210°C
-25 až 275°C
0 - 300°C
63-82°C
40- 95°C(ATMOS)
0 - 90°C
0 - 90°C
15 - 70°C zlacené kontakty
0 - 90°C
90°C
dvojstup.39-78°C, 46-85°C
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
ovládání
kapilára
kontakty
knoflík
knoflík
knoflík
knoflík
knoflík
knoflík
knoflík
knoflík
knoflík
knoflík
knoflík
šroubovák
knoflík
šroubovák
šroubovák
knoflík
knoflík
fixnČ
knoflík
1m
1,5 m
2m
1m
1m
1m
1,5 m
1,5 m inox
1m
1,5 m inox
2 m inox
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
vypínací
pĜepínací
pĜepínací
pĜepínací
vypínací
pĜepínací
pĜepínací
pĜepínací
pĜepínací
pĜepínací
pĜepínací
vypínací
vypínací
pĜepínací
vypínací
vypínací
vypínací
vypínací
pĜepínací
Termostaty provozní s plynovou náplní
kód TG
721.X2228.03A
722.20328.01A
724.X0228.01A
721.33328.00A
rozsah
OFF - 85°C
OFF - 90°C
30 - 70°C zlacené kontakty
40 - 90°C (2+-1°C)
ovládání
kapilára
kontakty
knoflík
šroubovák
šroubovák
knoflík
1m
1m
1m
1m
vypínací
vypínací
vypínací
pĜepínací
reset
kapilára
kontakty
manuální
manuální
manuální
manuální
manuální
manuální
automatický
1m
1,5 m
1m
1m
1,5 m
1m
1m
pĜepínací
pĜepínací
vypínací
pĜepínací
pĜepínací
pĜepínací
vypínací
reset
kapilára
kontakty
manuální
manuální
manuální
manuální
automatický
0,5 m
1m
1m
1m
1m
vypínací
vypínací
pĜepínací
vypínací
vypínací
Termostaty havarijní nastavitelné
kód TG
961.60328.01B
961.90338.22A
961.11228.01A
961.11328.01A
961.11338.00A
963.11328.00A
962.11228.00A
rozsah
40 - 60°C
70 - 90°C
90 - 110°C
90 - 110°C
90 - 110°C
90 - 110°C zlacené kontakty
90 - 110°C
Termostaty havarijní nastavené pevnČ
kód TG
991.90218.01A
991.12228.01A
973.14328.01A
973.2X227.02A
974.99228.01A
rozsah
90°C
120°C
140°C zlacené kontakty
235°C
100°C
Zatížení kontaktĤ pro odporovou zátČž je 16A/250V, 6A/400V, pro indukþní zátČž 4A/250V,1A/400V.
Pro zlacené kontakty 100mV 0,3A D.C. Elektrické krytí je IP 00.
29
Kód
Kþ
1688
4301
1731
50
283
684
2013
1473
454
937
5594
325
486
592
280
1801
1553
209
4462
221,227,237,225,217,221,229,311,258,310,418,247,214,227,224,240,313,203,437,-
Kód
Kþ
1821
22
1820
3391
254,272,298,261,-
Kód
Kþ
245
1764
281
1687
5196
1023
823
296,313,286,294,303,323,279,-
Kód
Kþ
3838
3839
1545
3898
1094
277,277,328,355,308,-
Ceník náhradních dílĤ
Digitální termostat elektronický
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
kód TG
rozsah teploty
7ED.S3411.00A
-50 / +150°C
termostat vþetnČ þidla
TeplomČry TG
Kód
Kþ
1149
3 438,-
Kód
Kþ
172
1146
224
1148
1829
120
3521
1181
4404
171
275
198,210,198,198,198,198,198,198,358,198,198,-
kód TG
rozsah
rozmČr
délka kapiláry
110.10025.00A
110.10045.00A
110.10125.00A
113.10126.00A
113.10127.00A
130.10025.00A
133.10126.00A
150.10125.00A
110.40135.00A
170.10125.00A
180.10125.00A
0 - 120°C
0 - 120°C
0 - 120°C
0 - 120°C
0 - 120°C
0 - 120°C
0 - 120°C
0 - 120°C
50 - 350°C
0 - 120°C
0 - 120°C
pr. 57,5mm
pr. 57,5mm
pr. 57,5mm
pr. 42mm
pr. 42mm
48 x 48mm
42 x 42mm
31 x 64mm
pr. 57,5mm
14,5 x 64,5mm
14,5 x 64,5mm
1m
2m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1,5 m
1m
1m
Kód
Kþ
340.70025.00A
0 - 4bar
48 x 48mm
1m
121
203,-
323.70127.50A
0 - 4bar
pr. 42mm
1m
5880
203,-
Kód
Kþ
Manometry TG
Termomanometry TG
520.75025.00A
0-120°C;0-4bar pr. 57,5mm
1m
272
338,-
520.70126.00A
0-120°C;0-4bar pr. 57,5mm
1m
1093
338,-
520.70035.00A
0-120°C;0-4bar pr. 57,5mm
1,5 m
1280
360,-
540.71526.00A
0-120°C;0-4bar 42 x 78mm
1m
5190
376,-
Kód
Kþ
Tlakové spínaþe
205.05301.10A 0,5bar
nipl ¼“, zl. kontakty
6913
216,-
251.08301.10A 0,8bar
nipl 1/8“, zl. kontakty
7353
188,-
210.D1320.00A1-6bar
kapilára 1 m
140
288,-
PĜíslušenství k teplomČrĤm, manometrĤm, termomanometrĤm TG
Kód
Kþ
4700.10.9A zpČtný ventilek pro manometr ¼“
4700.00.1A zpČtný ventilek pro manometr ½“
4550.20.7A pĜipevĖovací podkova
4550.01.1A pĜipevĖovací matiþka
4550.00.5B sklíþko kulaté
4550.30.0A sklíþko teplomČru 130
4550.41.0A sklíþko manometru 330
4514.06.0B rámeþek kulatý bílý
21
20
65
628
1097
5194
5191
1096
48,48,10,7,8,8,8,10,-
30
Ceník náhradních dílĤ
PĜíslušenství k termostatĤm
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
Kód
Kþ
6910.62.2A
6960.02.4A
6965.00.2A
6960.05.4A
6960.06.4A
6963.00.6A
6962.00.4A
6967.00.2A
6973.01.4A
6975.00.2A
6973.00.2A
4550.50.0B
4550.51.0B
4550.53.0B
4550.47.0A
4550.46.0A
knoflík þerný, 40 - 90°C
knoflík þoþkový þerný, 0 - 40°C
knoflík þoþkový þerný, 0 - 90°C
knoflík þoþkový þerný, 0 - 120°C
knoflík þoþkový þerný, 0 - 210°C
knoflík þoþkový þerný, s ryskou
knoflík þoþkový þerný, symbolický
knoflík þoþkový þerný, symbolický TG
knoflík þoþkový bílý, 1 - 5
knoflík þoþkový bílý, 0 - 90°C
knoflík þoþkový bílý, s ryskou
podložka þerná
podložka bílá
podložka šedá
jímka pro 1 þidlo, 7 x 8 x 45mm
jímka pro 1 þidlo, 7 x 8 x 100mm
jímka pro 1 þidlo, 7 x 8 x 200mm
4550.37.2A jímka pro 3 þidla prolisovaná, 15 x 16 x 100mm
4550.37.8A jímka pro 4 þidla prolisovaná, 15 x 16 x 120mm
4555.40.0A omezovací pružinka teploty k termostatu
4550.80.0A omezovací šroubek teploty k termostatu
4555.25.2A pružina vlnitá pro utČsnČní þidla v jímce
4551.75OA šroubek pro pĜipevnČní termostatu
4550.55.4A krytka k havar. termostatu, bílá
4555.20.0A pojistná pružinka kapiláry malá, 1/2"
pojistná pružinka kapiláry velká, 3/4"
41
1145
1472
1404
2164
683
319
752
681
1830
879
15
561
507
57
154
7217
18
1496
17
16
1497
790
562
19
1980
15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,8,8,8,57,63,76,77,100,5,5,11,2,7,5,6,-
Regulátor tahu pro uhelné kotle
Kód
Kþ
Termostatický regulátor tahu RT2
5853
535,-
Knoflík pro RT2
7091
63,-
Náhradní termovložka k RT2
5881
212,-
Regulátor tahu Regulus RT2
je termostatický Ĝetízkový regulátor spalovacího vzduchu pro regulaci tepelných
zdrojĤ na tuhá paliva, jako jsou uhelné kotle, dĜevokotle, krby... Kovová
konstrukce a kompozitní hlavice zajišĢují odolnost vĤþi vysokým teplotám a
mechanickému poškození. Termostatický þlen od pĜedního svČtového výrobce
garantuje velkou pĜesnost a dlouhou životnost regulátoru. Regulátor má
standardní páku 120 x 145 mm, ohyb 120°, regulaþní rozsah 30–90°C a
maximální zatížení Ĝetízku 0,8 kg. Regulátor udržuje teplotu topné vody na
hodnotČ zvolené pomocí nastavovacího knoflíku a mĤže být jednoduše
instalován na všechny typy kotlĤ (s nátrubkem ¾“ vnitĜní závit) a to horizontálnČ,
nebo vertikálnČ.
31
!!! Likvidace skladových zásob !!!
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientaþní.
OdkouĜení nelakované - pĜírodní hliník
OdkouĜení souosé pr. 60/100 manžetový systém - pĜírodní hliník
Kód
Kþ
A1001044 koleno s pĜírubou, odbČry
691
455,-
A1001100 pĜíruba ke kotli
A1001101 pĜíruba s odbČrem
472
715
263,417,-
OdkouĜení souosé pr. 100 - pĜírodní hliník
Kód
Kþ
A1015000 pĜíruba ke kotli
397
103,-
A1015001 pĜíruba s manžetou
365
180,-
Nerezové dĜezy PRACTIC (vestavné), série LUJO
Kód
Kþ
2S - 84 x 44 cm, dvoudĜez
3174
390,00
Mechanický
Kód
Kþ
Albatros PIU B2 - TG - 61A.33291.00A
Týdenní program, analogové hodiny, teplota 5 - 30°C, noþní útlum, nast. po 1 hod.,
protimrazová ochrana. Napájení 2 tužkové baterie, kontakty 8(2)A/250V
4529
390,-
Elektronický
Kód
Kþ
Nibbio 11 - TG - 61N.35731.00A
3 rychlosti pro ovládání FAN COIL, spínaþ léto/zima/vypnuto.
Nastavitelná teplota 10-30°C, 230 V.
2175
290,-
Pokojové termostaty TG
32

Podobné dokumenty

Regulus - cenik AQ 2009-2010.indb

Regulus - cenik AQ 2009-2010.indb Tepelné þerpadlo EcoAir 111- EcoEl topný výkon TC 10,2 kW + elektrokotel 1,5-9 kW nebo pĜi teplotách pod -15°C jen elektrokotel 15 kW

Více

Cenik 2010-2011 A4 CZ 09-2010 zluty.indb

Cenik 2010-2011 A4 CZ 09-2010 zluty.indb • SILICON Tape - silikonová páska pro tČsnČní závitových spojĤ…………………………………………39 • Kolgas-uni - tČsnící pasta pro závity s konopím nebo pro pĜíruby s plochým tČsnČním……………39 • TWINE SEAL - teflonov...

Více

02I16 - Cenik vnitrek_cz_cb RGB.indd

02I16 - Cenik vnitrek_cz_cb RGB.indd Sada upevĖovací pro 1 kolektor KPS11+ ANT *[na 4 háky nebo 2 podpČry+1 vzpČra] Sada upevĖovací a propojovací pro 2 kolektory KPS11+ ANT *[na 6 hákĤ nebo 3 podpČry+1 vzpČra] Sada upevĖovací a propoj...

Více

regulus 2015

regulus 2015 Sada upevňovací pro 1 kolektor KPS11+ *[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 vzpěra] Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KPS11+ *[na 6 háků nebo 3 podpěry+1 vzpěra] Sada upevňovací a propojovací pr...

Více

REGULAČNÍ SOUPRA V A BAXI

REGULAČNÍ SOUPRA V A BAXI Příklad použití regulační soupravy BAXI-Siemens pro kondezační kotel Nuvola HT. Tato aplikace řeší vytápění a přípravu TUV v kombinaci ze solárním systémem jako celek. Pro akumulaci tepla z solárn...

Více

stáhnout pdf

stáhnout pdf Regulátory tlakové diference s omezením prĤtoku typ AVPB, AVPB - F, PN 16 Regulátory tlakové diference s omezením prĤtoku typ AVPB, AVPB-F, PN 25 Regulátory tlakové diference s omezením prĤtoku typ...

Více

Návod k obsluze Tatra 1.

Návod k obsluze Tatra 1. V pĜípadČ potĜeby mĤžete využít službu TATRA Service Assistance, kde vám rádi poskytneme informace o servisní síti a odpovíme na technické dotazy.

Více

velkoobchod • maloobchod

velkoobchod • maloobchod Sada kotel s chladící smyčkou, doporučené palivo: černé uhlí, koks a dřevo Kotel bez chladící smyčky, doporučené palivo: černé uhlí, koks a dřevo Sada kotel s chladící smyčkou, doporučené palivo: č...

Více

REGULUS Cenik - jaro 2014 CZ 03

REGULUS Cenik - jaro 2014 CZ 03 Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPH1 Připojovací sada pro kolektorové pole KPC, KPS, KPG1 a KPH (vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvzd. vent., jímka pro čidlo) Sad...

Více