analýza legislativních požadavků souvisejících s obsahem azbestu

Komentáře

Transkript

analýza legislativních požadavků souvisejících s obsahem azbestu
ANALÝZA LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ SOUVISEJÍCÍCH S
OBSAHEM AZBESTU VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH A
STAVEBNÍM A DEMOLIČNÍM ODPADU
ANALYSIS OF LEGISLATION REQUIREMENTS RELATED TO ASBESTOS
CONTENT IN CONSTRUCTIONS AND CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE
PETR JUNGA
PETR TRÁVNÍČEK
EVA KRČÁLOVÁ
Ing. Petr Junga,
Ph.D. je odbor-
Ing. Petr Trávníček, Ph.D. je od-
Ing. Eva Krčálová, Ph.D. je
ným asistentem
na Ústavu zemědělské, potratravinářské a environmentální techniky Mendelovy univerzity v Brně. Je absolventem
Mendelovy univerzity v oboru Technologie
odpadů. Hlavní oblasti vědecko-výzkumné a
borným asistententem na Ústavu zemědělské,
potravinářské a
environmentální
techniky Mendelovy univerzity v Brně. Je absolventem
Mendelovy univerzity v oboru Technologie
odpadů. Hlavní oblasti vědecko-výzkumné a
odborná asistentka na Ústavu zemědělské,
potravinářské a
environmentální
techniky Mendelovy univerzity v Brně. Je absolventem
Mendelovy univerzity v oboru Technologie
odpadů. Hlavní oblasti vědecko-výzkumné
vzdělávací činnosti: Stavby a technologická
zařízení pro odpadové hospodářství,
Zemědělské stavby, Technická zařízení
budov, Facility management.
vzdělávací činnosti: Termomechanika, Hydromechanika, Technika zpracování odpadů,
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
a vzdělávací činnosti: Legislativa odpadového hospodářství, Integrovaná prevence, Environmentální management.
About the Article
O článku
Paper deal with analysis of legislation requirements related to
asbestos content in constructions and in construction and demolition
Příspěvek se zabývá analýzou legislativních požadavků souvisejících s obsahem azbestu ve stavebních konstrukcích budov a ve
waste. Construction materials with asbestos content were used
greatly in conditions of the Czech Republic and Slovak Republic.
These asbestos materials have extremely dangerous characteristics
and negative impact on human health. Analysis of legal regulations
proved that the problems of asbestos are closely solved in
legislation of the European Union and national legislation of the
Czech Republic and Slovak Republic. There are defined obligatory
legislation requirements for utilization of buildings with asbestos
content and for safe asbestos liquidation and protection of workers
stavebním a demoličním odpadu. Stavební materiály s obsahem
azbestu byly v minulosti v Čechách a na Slovensku velmi
používané. Byly prokázány velmi nebezpečné vlastnosti azbestu a
jejich negativní dopad na lidské zdraví. Analýza legislativních
požadavků prokázala, že problematika azbestu je podrobně řešena
v řadě předpisů legislativy Evropské unie i národní legislativy České
republiky a Slovenské republiky. Jsou stanoveny závazné
legislativní požadavky na užívání budov s obsahem azbestu a na
bezpečnou likvidaci azbestu a ochranu pracovníků a obyvatel.
and inhabitants.
Reviewed by/recenzia: Peter Koteš
Citation data: JUNGA Petr - TRÁVNÍČEK Petr - KRČÁLOVÁ Eva: Analysis of legislation requirements related to asbestos content in constructions and construction
and demolition waste. In: Civil and environmental engineering, Vol. 8, 2012, No.2, p. 110 - 117, ISSN 1336-5835.
Citačné údaje: JUNGA Petr - TRÁVNÍČEK Petr - KRČÁLOVÁ Eva:: Analýza legislativních požadavků souvisejících s obsahem azbestu ve stavebních konstrukcích a
stavebním a demoličním odpadu. In: Stavebné a environmentálne inžinierstvo, roč. 8, 2012, č. 2, s. 110 - 117, ISSN 1336-5835.
110
ISSN 1336-5835, Volume/Ročník 8th/8., Issue/Číslo 2/2012

Podobné dokumenty

První zákon termodynamiky - Odbor termomechaniky a techniky

První zákon termodynamiky - Odbor termomechaniky a techniky Forma vhodná převážně pro uzavřené soustavy (nádoby, pístové stroje)

Více

Betonová torza hotelových domů ve Frenštátě pod

Betonová torza hotelových domů ve Frenštátě pod Popisuje průběh bourání stavbyvedoucí Jaroslav Velíšek. Paneláky tady stojí od 80. let minulého století. Měli v nich bydlet horníci z nedalekého dolu. Od těžby nakonec firma OKD upustila. Nedokonče...

Více

Hydraulický zvedák

Hydraulický zvedák kapaliny: zvedací páka (6) tlačí ve směru síly F píst Obrázek: Hydraulický zvedák čerpadla (2), který se zasouvá, pracovní prostor se zmenšuje, vznikne přetlak, zavře se sací ventil (4), otevře se ...

Více

Stavová rovnice ideálních plynů - Odbor termomechaniky a techniky

Stavová rovnice ideálních plynů - Odbor termomechaniky a techniky kde Vm = M . v a Rm = M . r Vynásobením všeobecné stavové rovnice látkovým množstvím n získáme rozšířenou všeobecnou stavovou rovnici ideálního plynu

Více

TERMOMECHANIKA 6. Základy tepelných cyklů

TERMOMECHANIKA 6. Základy tepelných cyklů FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí Prof. Ing. Milan Pavelek, CSc.

Více

TERMOMECHANIKA

TERMOMECHANIKA  Kvalitu přeměny tepelné energie na mechanickou práci vyjadřuje termická účinnost tepelného stroje, která je definována jako poměr využité energie (vykonané mechanické práce) WV

Více

Seznam doporučené literatury

Seznam doporučené literatury Vybrané informace k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, LET 1991 Letová způsobilost a spolehlivost, ČVUT 1982 Ekologie pro gymnázia

Více