únor 2012 - Noviny - Západočeská univerzita

Komentáře

Transkript

únor 2012 - Noviny - Západočeská univerzita
Pamětní
listy ZČU
strana 2
Mimořádné
úspěchy
studentů
MLJŠ +
ArtCamp
2012
Hybridní
autobus
v Plzni
strana 3
strana 4
strana 4
20 let
1991–2011
noviny
pamětní listy ZČU
únor 2012, ročník 1 | číslo 3 | vydává Západočeská univerzita v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni spravuje Český
národní registr dárců dřeně. Na obrazovce televizní stanice NOVA se koncem loňského roku začala objevovat náborová kampaň dobrovolných
dárců kostní dřeně. Možná už si jen málokdo
pamatuje, že v roce 2009 podepsala Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) smlouvu s Českým
národním registrem dárců dřeně na systémovou podporu informačních technologií registru.
V rámci rozvoje spolupráce získala v loňském
roce katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných
věd ZČU projekt Výzkum a vývoj pokročilých
IT technologií podpory vyhledávání dárce pro
transplantaci kostní dřeně.
„Cílem projektu je vyvinout komplex­
ní systém potřebný pro urychlení pro­
cesu výběru vhodného dárce. Zcela
zásadním požadavkem je míra shody
genů mezi dárcem a pacientem. S ná­
stupem využívání DNA technik pro
typizaci genů se ovšem situace stala
mnohem složitější. Počet známých
alel (forma genu) se neustále zvyšuje
ze stovek na několik tisíc a k tomu je
nutné přizpůsobovat i vyhledávací
metody vhodného dárce na základě
shody či definované neshody genů,“
vysvětluje Lucie Houdová z katedry
kybernetiky Fakulty aplikovaných
věd ZČU.
Pokračování na str. 2
Start do vesmíru
se odkládá
Řešitelé projektu stavby pikosatelitu
PilsenCUBE, na němž se podílí katedra aplikované elektroniky a telekomunikací Fakulty elektrotechnické,
předpokládali v roce 2010 odeslání
satelitu k testům organizaci, která
zajistí jeho vynesení na oběžnou
dráhu a v roce 2011 jeho vypuštění, oživení a testování subsystémů.
Podařilo se?
„Jako většina kosmických projektů (Galileo,
VEGA) nabíráme trochu skluz způsobený
složitostí vyjednávání o vypuštění i složitostí
konstrukcí vlastního pikosatelitu. Nyní se
snažíme domluvit vypuštění na rok 2013
s firmou ISIS z Nizozemí a postupně oživu­
jeme jednotlivé navržené subsystémy. Zřej­
mě budeme muset vzhledem k výraznému
zdražení schvalovacích testů a samotného
vypuštění hledat sponzora na dofinanco­
vání projektu. Jen pro zajímavost, kolem
roku 2004 byly tyto náklady kolem 40 000
USD. Dnes se šplhají na 60 až 90 000 €
v závislosti na požadavcích,“ sdělil redakci
Ivo Veřtát z katedry aplikované elektroniky
a telekomunikací FEL. ▶ Anna Vaverková
▶ foto: A. Vaverková
Zapsali jste se někomu do života?
Na snímku z konce roku 2009 si primář Hematologicko-onkologického
oddělení Fakultní nemocnice v Plzni MUDr. Vladimír Koza vyměňuje
podepsanou smlouvu s tehdejším rektorem ZČU doc. Průšou.
Český národní registr dárců je provázaný s Hematologicko-onkologickým oddělením Fakultní nemocnice Plzeň,
které je jako jediné transplantační centrum v ČR i celé
východní Evropě držitelem prestižní evropské akreditace
JACIE na celý program transplantací kostní dřeně a jehož
laboratoře mají evropskou akreditaci kvality EFI.
Osobnosti, které se v uplynulých dvaceti letech zasloužily
o rozvoj Západočeské univerzity, obdržely od rektorky ZČU
Ilony Mauritzové koncem roku 2011 pamětní listy a vzpomínkovou publikaci.
Mezi oceněnými byli emeritní rektoři, prorektoři, děkani
ZČU a ředitelé ústavů, bývalí
kvestoři, předsedové akademických senátů a správních
rad ZČU, ale také představitelé
města a kraje.
Pamětní list obdržel například
Jaroslav Slípka, uznávaný biolog vyučující na Fakultě zdravotnických studií ZČU a na Lékařské fakultě UK v Plzni, nebo
zakla­datelka Mezinárodní letní jazykové školy na ZČU Eva
Valentová.
Za rozvoj současných dobrých
vztahů s univerzitou udě­lila rektorka pamětní listy také současnému primátorovi Plzně Martinu
Baxovi a hejtmanovi Plzeňského kraje Milanu Chovancovi.
Mezi oceněnými akademiky je
například bývalý děkan Fakulty aplikovaných věd Jiří Křen,
první porevoluční děkan Fakulty
elektrotechnické Václav Čtvrtník, zakládající děkan Fakulty
ekonomické Rudolf Kopek nebo
bývalý děkan Fakulty právnické
a současný ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Ocenění obdržel
také bývalý proděkan Fakulty
právnické a autor nového občanského zákoníku Karel Eliáš.
▶▶ Kamila Kvapilová
Pokračování na str. 2
Děkanem Fakulty právnické doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. Nový výukový kurz
Na Západočeské univerzitě v Plzni
vznikl nový kurz s tématem Bezpečnost počítačových sítí vyhlášený Plzeňským krajem. Zaměření
kurzu je velmi praktické s cílem
poskytovat v rámci programu
dalšího vzdělávání nové znalosti
a zkušenosti odborníkům z regio­
nálních firem a institucí.
Dne 1. února 2012 jmenovala rektorka ZČU Ilona Mauritzová
děkanem Fakulty právnické doc. JUDr. Jana Paulyho, CSc.
(volba na FPR se uskutečnila 23. 1.). Nový děkan je absolventem
Právnické fakulty UK Praha (1975). Nyní vykonává advokátskou
praxi, učí na katedře soukromého práva a civilního procesu
Fakulty právnické ZČU a je vedoucím katedry práva Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Je také rozhodcem Rozhodčího
soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
Z volebních cílů Jana Paulyho
vyjímáme:
▶▶ Za aktuální situace zabezpečit
nezpochybnitelnou stabilizaci fakul­
ty podporou všeho, co u ní zvýrazní
všechny základní standardní rysy
českých právnických fakult. Teprve
v dlouhodobější perspektivě uvažo­
vat o nových konceptech, jež mohou
vést ke specifické profilaci fakulty.
▶▶ Zabezpečit vysokou kvalifikaci
členů fakultního akademického
sboru jednak podporou zvyšování
kvalifikace současných pedagogů,
jednak získáváním kvalifikovaných
akademiků odjinud. V dlouhodo­
bém výhledu připravovat akredi­
tace habilitačního řízení a řízení
ke jmenování profesorem.
▶▶ Důsledně udržovat dosaženou
transparentnost v základních roz­
hodovacích procesech v oblasti při­
jímání studentů i ukončování jejich
studia. Současně dále zdokonalo­
vat rozhodovací procesy na nižších
úrovních, především u zkoušek
a zápočtů s dodržováním toho, že
zkouška není cílem studia, nýbrž
pouze prostředkem kontroly jeho
úspěšnosti a že zápočty nemohou
suplovat samotné zkoušky.
▶▶ Zlepšit komunikaci fakulty
s vedením univerzity. Přes široké
a různorodé vazby fakulty k právní
praxi ještě výrazněji prosazovat, aby
se studenti fakulty v průběhu studia
důkladněji seznamovali s chodem
jednotlivých pracovišť právní praxe
a samozřejmě i s obsahem jejich
činnosti (zde by přitom hlavní roli
měla sehrávat pracoviště působící
v regionu naší fakulty), prohlubovat
spolupráci s ostatními právnickými
fakultami u nás i v zahraničí.
„Nový kurz jsme ověřovali na dvou sku­
pinách dobrovolníků – studentů pilot­
ních tříd – a podrobili ho nezávislému
posouzení a rozsáhlému připomínko­
vému řízení,“ říká Martin Šimek, jeden
z recenzentů kurzu a zkušený instruk­
tor plzeňské síťové akademie.
Projekt bude pokračovat i v roce
2012. Díky němu se vzdělávací pro­
gramy zaměřené na technologie počí­
tačových sítí rozšíří o další dva kurzy
zaměřené na bezdrátové komunikační
sítě a konvergované hlasové služby.
▶▶ (vav)
▶▶ V. Rudolf
Aktuální dění kolem Fakulty právnické
sledujte na www.zcu.cz.
kybernetici vyvíjejí komplexní systém dárců dřeně | univerzitní zpravodajství
strana 2
u-noviny | únor 2012 | www.zcu.cz
Zapsali jste se někomu do života?
Dokončení ze str. 1
„V současné době je největším
problémem nedostatečná typizace
genů. Každá neshoda mezi dárcem
a pacientem výrazně snižuje úspěš­
nost transplantace. Podstatným fak­
torem celého procesu vyhledávání je
i snaha tento postup zkrátit, neboť
čas je v případě některých diagnóz
pro pacienta rozhodující. Z hlediska
informačních technologií je také dů­
ležité zachování co největší bezpeč­
nosti a potřebné anonymity v celém
procesu vyhledávání a v neposlední
řadě i zjednodušení komunikace mezi
příslušnými centry (dárcovská, trans­
plantační, odběrová).“
Analýza výzkumníků ze ZČU dala
odpovědi na řadu otázek typu: Kolik
unikátních genotypů obsahuje Český
národní registr dárců dřeně? Jaký je
relativní přínos jednotlivých dárcov­
ských center? Jaká je efektivnost ne­
cíleného náboru dárců? U kterých ha­
plotypů (tj. alel nesených na jednom
chromozomu) je vhodné provádět
podrobnější typizaci?
„Právě kampaň TV Nova „Zapište
se někomu do života“ zvýšila důle­
žitost odpovědí týkajících se zejmé­
na typizační strategie. To proto, že
kampaň byla mimořádně úspěšná.
Jen elektronickou poštou chodilo
denně 60 až 80 dotazů týkajících se
problematiky dárcovství kostní dřeně
a onemocnění poruchami krvetvorby.
Aby bylo možno kampaň organizačně
zvládnout, byl zřízen na webových
Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) je jedním
ze 17 registrů světa akreditovaných Světovou asociací
dárců dřeně a jediný akreditovaný ve střední a východní
Evropě. V současnosti udržuje databázi transplantačních
znaků téměř 37 000 dobrovolných českých dárců, která
je zároveň napojena na celosvětovou síť podobných organizací ve více než 60 zemích světa.
univerzita a město
Snad se opravdu dočkáme
Tramvajová trať na Borská pole se má začít
stavět ještě letos. Cestování k univerzitnímu
areálu má usnadnit také nová silniční spojka.
Několikahodinová debata plzeň­
ských zastupitelů předcházela
na sklonku minulého roku schválení
letošního městského rozpočtu. Při je­
ho sestavování byla nutná maximál­
ní opatrnost, protože kvůli stagnující
hospodářské situaci nelze očekávat
nárůst daňových příjmů. I přesto
přichází z radnice dobrá zpráva pro
tisíce cestujících, kteří denně míří
k univerzitnímu areálu. Projekt,
o kterém se mluví už od devadesá­
tých let, konečně nabývá reálnějších
obrysů. Stavba trati na Borská pole
by měla začít ve třetím čtvrtletí letoš­
ního roku. Vyžádá si cca 635 milionů
korun, z toho dotace z EU tvoří cca
140 milionů korun.
„Jedná se vlastně o prodloužení
tramvajové trati v délce přibližně
1,3 km od křižovatky Klatovská
a Kaplířova směrem k ZČU a vý­
stavbu dvou nových toček u Úřadu
práce a u univerzity. Uvnitř první
točky vznikne terminál pro přestup
z autobusů městské hromadné
dopravy a příměstské autobusové
dopravy, v druhé točce měnírna po­
třebná pro napájení trakce,“ vysvět­
luje náměstek plzeňského primátora
stránkách Českého národního regist­
ru dárců dřeně elektronický formulář,
jehož prostřednictvím se stále mohou
lidé předběžně zapisovat do regist­
ru dárců. Díky tomuto formuláři se
za měsíc a půl nově zapsalo 5 486
osob (běžně nedosahuje nábor no­
vých dárců ani dvou tisíc osob roč­
ně),“ dodává Lucie Houdová.
Jen pro zajímavost – v Plzeňském
dárcovském centru je zapsáno 6 352
dárců.
▶▶ Anna Vaverková
Pamětní listy
akademiky potěšily
Ocenění si velmi vážím. Snažil jsem se
přispět svým dílem k tomu, aby uni­
verzita, kterou jsme budovali, stála
na pevných základech. Snad se to ale­
spoň částečně povedlo – kreditní sys­
tém, STAG a systém vnitřního finan­
cování („hadičky“) jsou, jak doufám,
již standardní součástí univerzitního
prostředí. A co bych univerzitě přál
do budoucnosti? Ve vnějších vztazích,
aby se podařilo získat univerzitě zpát­
ky dobré jméno, které měla, a ve vnitř­
ním prostředí, abychom neztratili sílu
překračovat klacky byrokratických
nesmyslů, které jsou nám házeny pod
nohy, kultivovali akademické prostředí
a neslevovali z nároků na kvalitu – i své
vlastní práce. (Zdeněk Ryjáček, někdejší prorektor a tvůrce modelu rozdělování financí na univerzitě podle výkonu
a nákladů.)
sportovní“ byla a je vedena snahou
o realizaci myšlenek pravdy a reali­
zaci teoretických poznatků do živé
praxe. (Jiří Kožený, FEL)
Dovote, abych poděkoval za udě­
lení pamětního listu Západočeské
univerzity. Tohoto ocenění si velmi
vážím a s pokorou jej přijímám. Jsem
si vědom, že je i řada dalších, kteří by
si takové ocenění neméně zasloužili.
Ocenění proto přijímám i jako projev
uznání mých spolupracovníků, kteří
se rovněž na rozvoji Západočeské
univerzity společně se mnou podíleli.
(Stanislav Hosnedl, FST)
Velmi mne potěšilo, že si univerzita
opět vzpomněla na prvního polistopa­
dového děkana Fakulty strojní, který
byl svobodně zvolen prvním akade­
mickým senátem fakulty, především
studentskou částí. Moc si toho dodnes
vážím. Děkuji a přeji univerzitě hodně
zdaru a progresivního racionálního
vývoje, aby se kladl důraz především
na kvalitu vzdělávání studentů.
(Petr Hofmann)
Děkuji za udělení Pamětního listu
Západočeské univerzity. Moje činnost
na fakultě, odborná i „společensko-
Odrazový můstek do reality
Jaké typy praxí nabízí Fakulta strojní svým studentům, vysvětluje proděkan pro spolupráci
s praxí Vladimír Duchek.
Moc děkuji za pozornost připomí­
nající 20. výročí ZČU. Musím však
přiznat, že potěšení z výročí mi tro­
chu kazí trpký pocit při vzpomínce
na léta 1993–1994, kdy jsem se v Pra­
ze angažoval při počátečních jedná­
ních o vzniku FPR v Plzni. (Zdeněk
Mraček, emeritní primátor Plzně)
Jsem poctěn pamětním listem, kte­
rý mi byl udělen u příležitosti 20. výro­
čí ZČU. Zároveň bych rád univerzitě
popřál do příštích let mnoho úspěchů
a zdaru v další činnosti. (Petr Zimmermann, Primaved Plzeň).
▶▶ Anna Vaverková
Ocenění vnímám jako poděkování
nejen mně, ale celému reformnímu
týmu, který se mnou rok řídil Fakultu
právnickou. Za tu dobu se nám po­
dařilo zavést transparentní pravidla
a standardizovat činnost fakulty. Fa­
kulta právnická Západočeské univer­
zity v Plzni je mou srdeční záležitostí
a doufám, že jí v budoucnu ještě budu
moci být nápomocen. (Jiří Pospíšil,
ministr spravedlnosti ČR)
Některým z akademiků rektorka předala pamětní listy osobně.
▶▶ Veronika Krátká
univerzita a praxe
▶ foto: A. Vaverková
Z reakcí oceněných osobností, kterým rektorka Západočeské univerzity udělila pamětní list
ke 20. výročí ZČU, vybíráme:
Petr Rund s tím, že dojde i k zásadní
úpravě nevyhovující křižovatky ulic
Kaplířova a Klatovská. Součástí
těchto změn bude stavba nového
parkoviště v areálu bývalých kasá­
ren. Projekt pamatuje i na výstavbu
chodníků a cyklostezek. „Na akci
je vydáno pravomocné územní roz­
hodnutí a zpracovává se aktualizace
dokumentace pro stavební povolení.
Předpokládáme vydání stavebního
povolení v květnu letošního roku,“­
dodává Petr Rund.
Tramvajová trať ale nebude jedi­
nou dopravní stavbou v režii města
zahájenou v tomto roce. Už v květnu
má odstartovat výstavba silničního
sjezdu na Dobřanskou ulici, který
propojí Folmavskou ulici a areál
univerzity od severu. Náklady jsou
odhadovány na cca 18 milionů ko­
run.
Plzeň letos hospodaří s příjmy
ve výši 5,312 miliardy korun a vý­
daji 5,737 miliardy korun. Zhruba
čtyřistamilionový rozdíl mezi výdaji
a příjmy pokryje město z vlastních
zdrojů, fondů EU a úvěru od Evrop­
ské investiční banky.
V posledním ročníku magisterské­
ho studia studenti bakalářského
programu absolvují povinnou praxi
v průmyslovém podniku, která je
tematicky zaměřena na obor, který
student studuje. Firmu, u které praxe
probíhá, si vybírá student společně
s učiteli katedry, která garantuje
příslušné studijní zaměření. V po­
sledním ročníku navazujícího ma­
gisterského studia student absolvu­
je povinnou praxi u firmy, která mu
zadala jeho konkrétní diplomovou
práci. Praxe je tedy zaměřena na da­
né téma diplomové práce.
Zprostředkovává tyto praxe škola,
nebo se student může dohodnout
na absolvování praxe s firmou,
která je mu nějakým způsobem
blízká?
Možná jsou obě řešení. Praxi zpro­
středkuje škola, ale student si sám mů­
že navrhnout vlastní řešení, které pak
podléhá schválení příslušné katedry.
Jaký je vlastně zájem o praktikanty
z řad studentů mezi průmyslovými
podniky?
Průmysloví partneři Fakulty stroj­
ní mají dlouhodobě zájem o praxe
autorem pamětních listů je Mikoláš Axmann | praxe studentů Fakulty strojní
studentů všech oborů. Našim stu­
dentům nabízejí i nepovinné praxe
(stáže) v období letních prázdnin.
Takové stáže jsou pak zpravidla fi­
nančně hodnocené.
Jak je to vlastně s nepovinnými
praxemi – jakým způsobem o nich
mohou zájemci získat informace,
případně se přihlásit?
Informace studenti získají od ve­
doucích kateder a svých učitelů. Kon­
taktní osobou pro spolupráci s praxí
pro průmyslové partnery je příslušný
proděkan.
▶▶ Veronika Krátká
u-noviny | únor 2012 | www.zcu.cz
strana 3
Cena Emila Škody
Druhé místo pro diplomanta Fakulty strojní
▶ foto: archiv FST
Soutěž o Cenu Emila Škody vypisuje
ŠKODA HOLDING, a. s., pro studen­
ty magisterských a doktorských studij­
ních programů o nejlepší diplomové
a doktorské práce. Jejím účelem je
podpora výjimečných výkonů studentů
a doktorandů technických univerzit.
Studenti Fakulty strojní ZČU jsou
v této soutěži úspěšní – celkem třikrát
již získali prvenství. V ročníku 2011
získal absolvent FST Ladislav Tříska
druhé místo v kategorii diploman­
tů. V práci na téma „Větrací agregát
pro vozidlo metra“ soutěžní komise
ocenila nestandardní koncepci vy­
užívající nové možnosti radiálního
ventilátoru s volně oběžným kolem
a s integrovanou řídící jednotkou, kte­
ré příznivě ovlivnily hmotnost větrací­
ho agregátu. S oceněním diplomanta
souvisela i finanční odměna.
Velký mezinárodní
úspěch plavců ZČU
Družstvo plavců ZČU se zúčastnilo již 10. ročníku sprinterského
meetingu v Karlsruhe. Za účasti 350 plavců z 25 univerzit (Švýcarsko, Francie, Itálie, Belgie a Německa) plavci ZČU opět zazářili.
Tomáš Baliček (1. ročník FAV) zvítězil v disciplínách 50 m motýlek a 100 m
polohovací závod, Jaroslav Pešek (2. ročník FEK) získal stříbro na 100 m
v polohovacím závodě a 4. místo na 50 m motýlek, Michal Imrichovský
(5. ročník FAV) zvítězil v disciplíně 50 m znak, Ladislav Velek (3. ročník
FEK) stříbro na 50 m volný způsob a bronz na 50 m znak a Jiří Pivoňka
(3. ročník FST) obsadil třetí místo na 50 m prsa.
▶ Zbyslav Beneš, FST
Velvyslanectví Peru v české repub­
lice vyhlásilo ve druhé polovině
loňského roku první ročník soutěže
peruánských témat na Západočeské
univerzitě. Tématem na rok 2011 bylo
v rámci 100. výročí objevení komple­
xu Machu Picchu známého také jako
„Ztracené město“. Zúčastnit se mohli
všichni studenti Západočeské univer­
zity a své práce odevzdávat ve španěl­
ském, ale i v českém jazyce.
Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo
4. listopadu v obřadní síni plzeňské rad­
nice, a to za přítomnosti velvyslankyně
Peru Marity Landaveri Porturas.
Vítězkou se stala studentka třetího
ročníku bakalářského studia katedry
historie na Fakultě pedagogické Veronika Šrámková se soutěžní pra­
cí „Machu Picchu y los Incas en los
▶ foto: archiv V. Šrámkové
Vítězka soutěže
peruánských témat
manuales de historia de secundaria en
la República Checa – comparación“
(Machu Picchu a Inkové ve středo­
školských učebnicích dějepisu v Čes­
ké republice – porovnání).
„Téma jsem si vybrala na základě
mého oboru – Historie se zaměřením
na vzdělávání. Jako budoucí učitelka
jsem tedy zvolila porovnávání zmínek
o Machu Picchu v různých středoškol­
ských učebnicích dějepisu u nás. Dou­
fala jsem, že takto neobvykle pojaté
téma porotu zaujme. Říkala jsem si,
že o tom, co je to Machu Picchu, kde
je a kdo ho znovuobjevil, bude psát
většina přihlášených účastníků. Po­
rotu zřejmě oslovilo i to, že celá práce
byla napsána ve španělském jazyce,“
řekla Veronika Šrámková. Studovala
španělštinu v kurzech Ústavu jazykové
přípravy ZČU. Za svoji práci získala
knižní odměnu a certifikát. ▶ (red)
▶ foto: archiv FST
▶▶ Petr Heller, FST
Družstvo úspěšných plavců ZČU v Karlsruhe
Bodovali
i v mezinárodním kole
Ústav jazykové přípravy již počtvrté pořádal v areálu ZČU na Borech soutěžní
Konferenci studentských odborných prezentací v cizích jazycích. Studenti
z různých fakult univerzity prezentovali témata související se studovaným
oborem a porovnali tak mezi sebou získané znalosti i komunikační dovednosti
v cizích jazycích.
Letošní ročník probíhal v anglickém, německém a ruském jazyce. Největší
zájem byl jako každoročně o angličtinu. Odborná porota vybrala nejlepší:
První místa v anglické sekci obsadili Barbora Šrámková (FST), Vojtěch
Skřivan (FEL) a Daniel Zelenka (FEL). O první místa v německé sekci se
podělili Václav Švejda (FEL), Jana Kuthanová (FEL) a Lubomír Kristek (FAV).
První místa v ruské sekci vyhráli Martina Petříková (FPE), Kateřina Kopetzká
(FF), Natalie Rishko (FPR) a Shokhrukh Norkulov (FAV).
Ústav jazykové přípravy ZČU umožnil účast čtyřem studentům i v mezinárodním kole konaném v Českých Budějovicích. I zde se úspěšně prosadili:
Barbora Šrámková (FST) na prvním a Vojtěch Skřivan (FEL) na třetím
místě v anglické sekci, Václav Švejda (FEL) a Jana Kuthanová (FEL) získali
první a druhé místo v německé sekci.
▶ foto: archiv UJP
▶ foto: archiv M. Nguyenové
▶▶ Eva Adamcová, UJP
Vicemistryně republiky v soutěži jednotlivců v aerobiku. V Praze se konala celorepubliková ligová soutěž pro
jednotlivce v aerobiku. Celá soutěž měla tři kola, která proběhla v říjnu, listopadu a prosinci 2011. Po celkovém součtu
bodů ze všech kol byla Manessa Lan Phuong Nguyenová, studentka Fakulty pedagogické ZČU, vyhlášena vicemistryní
republiky a odvezla si stříbrný pohár. (red)
úspěchy studentů a pracovníků ZČU
strana 4
u-noviny | únor 2012 | www.zcu.cz
Hybridní autobus v ulicích Plzně
ve zkratce
Vývoj nového autobusu trval téměř
tři roky a autobus byl poprvé před­
staven na výstavě Czechbus v listo­
padu 2011. Výzkumný tým FEL pod
vedení Zdeňka Peroutky byl složen
z pracovníků Regionálního inovač­
ního centra elektrotechniky, katedry
elektromechaniky a výkonové elek­
troniky a integroval též skupinu vý­
zkumníků z Dopravní fakulty Jana
Pernera Univerzity Pardubice.
Nový hybridní autobus byl navr­
žen jako sériový hybrid využívající
coby primární zdroj energie spalo­
vací motor – dieselový agregát. Díky
navržené koncepci pohonné jednotky
vozidla je možné autobus relativně
snadno přestavět na plně elektrické
vozidlo, což bylo jedním z důležitých
cílů tohoto projektu. Tým Fakulty
elektrotechnické Západočeské uni­
verzity v Plzni se zásadním způsobem
podílel na návrhu a vývoji pohonné
jednotky autobusu, jeho elektrické­
ho pohonu a zejména na jeho řízení.
Z vývojových laboratoří FEL pochází
především řízení hlavního trakčního
pohonu s asynchronním motorem,
řízení diesel-elektrického agregá­
tu a také hlavní inteligence vozidla
ArtCamp 2012
plný novinek
Mezinárodní letní škola umění ArtCamp pořádaná Ústavem umění a designu ZČU každoročně nabízí pestrou paletu výtvarných
kurzů pro širokou veřejnost. ArtCamp 2012 proběhne ve dnech
9.–27. července, přihlašovat se můžete do poloviny května.
Dosud nejširší nabídka kurzů pama­
tuje jak na zájemce o studium umění
na vysoké škole, tak na amatérské
i zkušenější umělce. Nové znalosti
a dovednosti účastníkům předají pe­
dagogové Ústavu umění a designu
i hostující umělci z ČR, USA, Polska
a Slovenska. Základní nabídku ob­
líbených kurzů zaměřených např.
na digitální fotografii, komiks, figu­
rální kresbu, ilustraci, knižní vazbu,
fashion design, design interiéru, gra­
fický design či tvorbu šperku doplní
řada novinek.
Zájemce o studium designu obuvi
jistě potěší možnost absolvovat pří­
pravný kurz, kde získají zkušenosti
s návrhy obuvi a její ruční realizací.
Příznivci moderních technologií si
určitě nenechají ujít kurz digitální
animace ani kurzy zaměřené na no­
vá média, multimediální performanci
nebo participativní umění. V novém
kabátě se představí kresba a malba,
novinkou je i kurz architektury a tvor­
ba šperku pro pokročilé.
Kompletní nabídku kurzů a jejich
termínů i další informace k letní
škole najdete na www.uud.zcu.cz/
artcamp.
Nezapomeňte si ArtCamp najít
i na Facebooku, kde máte možnost
sledovat aktuální dění, ptát se a sou­
těžit o zajímavé ceny včetně slev z kur­
zovného i kurzů zdarma.
kaleidoskop zajímavostí
▶▶ Lenka Kodýtková
▶ foto: archiv FEL
Na jaře roku 2012 bude možné v ulicích Plzně spatřit hybridní
autobus Škoda H12 v karoserii Solaris Urbino při testovacích
jízdách. Na vývoji zcela nového hybridního autobusu vyráběného plzeňskou společností Škoda Electric se nemalou měrou
podílela Fakulta elektrotechnická (FEL) Západočeské univerzity
v Plzni, poslední rok pod záštitou Regionálního inovačního centra
elektrotechniky (RICE).
– algoritmy energetického manage­
mentu autobusu, jinak řečeno algo­
ritmy určující rozložení požadova­
né energie pro pohon vozidla mezi
jednotlivé zdroje, jimiž jsou v tomto
případě spalovací motor, trakční
baterie a superkondenzátory. Právě
energetický management vozidla je
jednou z klíčových komponent, která
určuje výjimečnost autobusu, neboť
je primárně zodpovědná za hlavní
sledované parametry vozidla – jeho
spotřebu, dojezd a emise. Skupina
výzkumníků z Univerzity Pardubice,
která byla integrována v rámci týmu
FEL, vyvíjela řízení spalovacího
motoru.
Vyvinutý prototyp autobusu, se
kte­rým se obyvatelé Plzně budou mít
možnost setkávat během testovacích
jízd v ulicích města, představuje no­
vou platformu pohonné jednotky
a kompletní elektrické výzbroje pro
hybridní a plně elektrická kolová
vozidla městské hromadné dopravy,
které bude sériově vyrábět plzeňská
Škodovka.
▶▶ Zdeněk Peroutka, FEL
▶ CELOEVROPSKÉ TESTOVÁNÍ. Katedra tělesné a sportovní
výchovy Fakulty pedagogické
se v rámci projektu celoevropského testování a porovnání
úrovně motorických schopností dětí mladšího školního věku
chystá otestovat tisícovku dětí prvního stupně základních
škol. Projekt má přispět k celoevropské standardizaci testu.
Pro srovnáním dat získaných
pracovníky Fakulty pedagogické poslouží obdobná šetření
na partnerské TU Chemnitz.
▶ ÚSPĚŠNÉ UKONČENÍ
PŘESHRANIČNÍHO PROJEKTU. V prostorách plzeňského
hotelu Trend uspořádala Fakulta ekonomická ZČU závěrečný workshop společného
semestrálního kurzu česko-německých studentů. V rámci
kurzu studenti ve smíšených
týmech zpracovávali zvolené
téma z oblasti interkulturního managementu. Při závěrečném setkání byly vyhlášeny tři nejlepší prezentace
a předány certifikáty všem
účastníkům společného semestrálního kurzu. Ten bude
s podporou Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko pokračovat
i v následujícím akademickém
roce 2012/2013. Zapojit se
mohou studenti všech fakult
ZČU. Na české straně jsou již
zajištěny finanční zdroje pro
další úspěšný rozvoj zavedené
spolupráce.
▶ VÝPOČTY KONSTRUKCÍ.
Na katedře mechaniky Fakulty
aplikovaných věd ZČU se konal
šestnáctý ročník odborného
semináře na téma „Výpočty
konstrukcí metodou konečných prvků“. Seminář byl
zaměřen na nejnovější aplikace metody konečných prvků
v oblasti vědecko-technických
úloh, řešení průmyslových problémů a implementace moderních numerických metod. Zúčastnilo se ho 40 pracovníků
z České a Slovenské republiky
zabývajících se aplikací nebo
vývojem nejpoužívanější numerické metody.
▶▶ (vav)
u-noviny
Vydala: Západočeská univerzita
v Plzni, Tiskový odbor a vnější vztahy, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, [email protected], tel.: 377 631 078.
Redakce: Kamila Kvapilová, Anna
Vaverková. Spolupracovali: Veronika Krátká, Alena Marešová.
Tisk: NAVA TISK, s. r. o., Plzeň. To­­
to vydání vyšlo nákladem 4 000
ku­sů, evidová­no pod číslem MK
41402/2011 OMA. Uzávěrka příš­
tí­ho čísla 9. 3. 2012.
u-noviny | únor 2012 | www.zcu.cz
strana 1
noviny pro akademiky
Josef Basl – nový prorektor ZČU Lépe se uplatní na trhu práce
▶ foto: A. Vaverková
Od 1. ledna 2012 byl do funkce prorektora pro vnější vztahy na Západočeské univerzitě jmenován Josef Basl.
Na ZČU (a bývalé VŠSE Plzeň) působil od ukončení studia na Fakultě
strojní od roku 1983 a zde také obhájil doktorskou disertační a habilitační práci. V letech 2000 až 2003
vykonával funkci proděkana pro
pedagogiku na Fakultě strojní ZČU.
Profesuru v oboru Informatika obhájil v roce 2004 na VŠE Praha. Jeho
oborové zaměření se týká podnikových informačních systémů, inovací
informačních systémů, modelování
a optimalizace podnikových procesů.
V současné době je hlavním řešitelem
grantu GA ČR zaměřeného na podporu udržitelnosti SME pomocí
inovací ICT a hlavním garantem
individuálního projektu národního
MŠMT nazvaného Efektivní instituce
(EFIN). Je autorem či spoluautorem
řady knih a odborných publikací. Je
zástupcem České republiky v Technical Committee 8 mezinárodní organizace IFIP (International Federation
for Information Processing), viceprezidentem České společnosti pro
systémovou integraci a předsedou
ediční rady edice „Management v informační společnosti“ nakladatelství
Grada Publishing. Hovoří anglicky,
německy, rusky a polsky.
S jakou vizí jste post prorektora
přijal a jakou agendu budete mít
na starosti?
„Oblast vnějších vztahů patří
k důležitým oblastem činností, které
univerzita v rámci svého působení zajišťuje a rozvíjí. A dá se předpokládat,
že jejich význam bude v důsledku očekávatelných ekonomických, demografických, politicko-společenských
tendencí ještě narůstat.
Cílem vnějších vztahů je proto přispět ke společnému posílení dobrého
jména naší univerzity. Univerzita by
měla být vhodným místem – partnerem pro studium, a to v širším slova
smyslu celoživotního učení, pro spolupráci ve výzkumných aktivitách
a grantech a v neposlední řadě pak
partnerem podnikům při spolupráci na projektech a zakázkách. Právě
v této poslední oblasti je prostor pro
rozšíření služeb nabízených univerzitou a pro podporu komercializace
výsledků práce na ZČU. Konkrétně
se může jednat o podporu transferu
know-how a technologií zahrnující
vybrané obchodně marketingové
činnosti, podporu ochrany duševního
vlastnictví, tvorbu a správu smluvních
vztahů a podobně.
Další kroky zaměřím na cílené
a ří­zené vztahy s podniky, s institu­
cemi města a regionu, důležité posta­
vení zaujímá i rozšíření práce s ab­
solventy.
Pro oblast vnějších vztahů může ZČU vhodně využít velké škály
a rozmanitosti disciplín, které v sobě
integruje.
Studenti oboru Radiologický asistent Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni mají od letošního roku možnost naučit se
pracovat na multimodalitní stanici Leonardo.
▶▶ foto archiv FZS
post-procesingové vyhodnocení vyšetření na různých radiodiagnostických ­modalitách, jako je například
Projekt „double degree“ připravovala Fakulta ekonomická (FEK) Západočeské univerzity v Plzni a Hochschule Hof po dobu několika let,
kdy nebylo jednoduché sjednotit zejména vzájemnou uznatelnost předmětů a požadavky na studenty, kteří
vyjedou studovat na partnerskou
zahraniční univerzitu. Obě strany
však cítily potřebu intenzivní spolupráce, což v červenci 2010 vedlo
ke slavnostnímu podpisu smlouvy
o spolupráci mezi Hochschule Hof
s cílem udělovat tzv. dvojí diplom
absolventům ve vybraných studijních oborech.
O studium v rámci programu
Dvojí diplom se mohou ucházet
pouze ti studenti FEK, kteří mají
dobrou znalost německého a částečně anglického jazyka a kteří
ke dni počátku studia na hostitelské univerzitě úspěšně absolvovali první dva ročníky svého studia
a získali 120 kreditů. Program dvojího diplomu zahrnuje dva semestry studia na partnerské univerzitě
a vypracování bakalářské práce
na jedné z účastnících se univerzit.
Pro studenty FEK je do výuky kromě
dvou semestrů studia zahrnuta také
odborná praxe v délce trvání alespoň
18 týdnů (nejlépe v německé firmě)
pod dohledem a dle pokynů Hochschule Hof.
Zájem o studium na Hochschule
Hof v akademickém roce 2012/2013
již projevilo pět českých studentek
FEK, z německé strany se ke studiu
na Fakultě ekonomické v Plzni hlásí
jeden vážný zájemce.
Zájemci o studium na Hochschule Hof v akademickém roce 2012/13
mohou poslat závaznou přihlášku
do 31. 3. 2012 na e-mailovou adresu
[email protected]
▶▶ Dita Hommerová, FEK
Spolupráce je nezbytná
▶▶ Anna Vaverková
Multimodalitní stanice
Leonardo k dispozici studentům
Stanici na katedru záchranářství
a technických oborů zapůjčila firma Siemens. Zařízení slouží pro
Po úspěšném absolvování projektu Dvojí diplom („double degree“) získá student Fakulty ekonomické ZČU titul Bc. a zároveň
titul „Bachelor of Arts“ z Hochschule Hof a naopak.
výpočetní tomografie, magnetická
rezonance atd.
Studenti si tak osvojí návyky praktické činnosti v prostředí DICOM,
což je průmyslový standard, který
umožňuje digitální komunikaci mezi
diagnostickými a léčebnými zařízeními a systémy od různých výrobců.
Výhodou této stanice je zpracování
a úprava dat z vyhotoveného vyšetření pomocí rekonstrukčních parametrů a vytvoření post-procesingových
studií. Studenti zde mohou vytvářet
snímky v multiplanárních rekonstrukcích, MIP (Maximum intensity
projection), VRT (Volume rendering
technique) a virtuální endoskopii. To
umožní lepší porozumění teoretické
výuky a povede ke vštípení pevných
návyků pro praktickou činnost metodou simulace.
▶▶ Andrea Svobodová,
Jindřiška Adámková, FZS
Již rok běží na katedře mechaniky Fakulty aplikovaných věd (FAV)
Západočeské univerzity v Plzni projekt Experimentální chirurgie –
nové technologie v medicíně, jehož řešitelem je chirurgická klinika
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.
Mezi partnery pak vedle Radiologické kliniky Lékařské fakulty UK
v Plzni a Fakultní nemocnice v Plzni
je i katedra mechaniky FAV ZČU.
Projekt má za cíl implementovat
chirurgii a medicínu využívající
nové technologie do vzdělávacího
systému studentů všeobecného
lékařství, ale i studentů některých
oborů na Fakultě aplikovaných věd,
Fakultě pedagogické a Fakultě zdravotnických studií ZČU.
Přijetí Západočeské univerzity
v Plzni jako partnera je vyústěním
dlouhodobého rozvoje biomechaniky na katedře mechaniky, ale
i jiných disciplín na dalších katedrách Fakulty aplikovaných věd
(především na katedře informatiky
a výpočetní techniky) nebo ve výzkumném centru Nové technologie.
Právě tato široká základna dovoluje
řešit ve spolupráci s lékaři komplexní úlohy, jako je např. modelování
prokrvení jaterní tkáně či šíření kontrastní látky v mozku při speciálních
vyšetřeních.
V rámci projektu, který je zaměřen především na vzdělávací proces, vznikla dvoudílná skripta, jejichž první díl je věnován převážně
vlastní experimentální chirurgii a díl
druhý pak bimoechanice a softwaru
pro konkrétní biomechanické úlohy.
Cílem je ukázat studentům současné
možnosti i perspektivy, kdy modely
budou moci nahradit experimenty
například na pokusných zvířatech.
Jako příklad lze uvést simulaci urodynamických vyšetření, simulaci
zatížení kolenního kloubu či modelování proudění krve v bypassech
či v břišní aortě, zejména v jejím
aneurysmatu.
Dalším výstupem projektu budou
interaktivní materiály pro tzv. e-learning. Ty dovolí implementaci informačních a komunikačních technologií do výuky chirurgie a samozřejmě
i dalších předmětů pre- i postgra­
duálního studia na ZČU.
Vedle odborných výstupů se zároveň prohlubuje spolupráce univerzity, především Fakulty aplikovaných
věd a centra Nové technologie, s Lékařskou fakultou a některými klinikami fakultní nemocnice. Přestože
nalezení společného jazyka mezi
pracovníky tak odlišných oborů není
jednoduché, vzájemná spolupráce
je pro rozvoj oboru Bioinženýrství,
jehož klíčovou součástí je biomechanika, klíčová.
▶▶ Josef Rosenberg, FAV
představuje se nový prorektor ZČU | český i německý titul zároveň
strana 2
u-noviny | únor 2012 | www.zcu.cz
S dostupnou technikou
odvádějí profesionální výkony
V rámci projektu Historie česko­
bavorského pohraničí v letech 1945
až 2008 studio vytvořilo snímek
„Železná opona na česko-bavorské
hranici v letech 1948–1989“ popisující vznik a fungování ochrany
západní hranice proti imperialismu.
Dokument byl připraven jak v české,
tak v německé verzi a distribuován
na základní a střední školy plzeňského kraje. Scénář připravil Tomáš
Jílek. V letošním roce jsme na projekt
navázali snímkem „Otevřená českobavorská hranice“. Jde o současný
pohled na tuto oblast, který prezentuje zajímavá města, panská sídla, církevní, přírodní i technické památky
a lidovou kulturu na obou stranách
hranice. Druhým letošním dokumentem jsou „Proměny česko-bavorského
pohraničí po roce 1989“. Soustředí se
více na migraci a ovlivnění sociální
a ekonomické stránky života v příhraničí po otevření hranice.
Zajímavosti regionu
Na základě dohody s Plzeňským krajem bude AVS pokračovalo v sérii
dokumentů zaměřených na kulturně-historické zajímavosti plzeňského
regionu. Tentokrát jsme se zaměřili
na tvrze, hrady, zámky, klášterní dvory
atd. Pod názvem „Příběhy panských
sídel“ tak vznikl dokument mapující
vývoj těchto staveb od doby románské
až po průmyslovou revoluci. Ukazuje
jejich současný stav, a to jak v té negativní rovině úplného zanedbání, tak
naopak citlivé rekonstrukce.
Audio-video správa
Mimo běžných aktivit, jako je au­dio-video správa univerzitních poslucháren, dokumentární záznamy významných akcí ze života ZČU (např.
oslavy 20 let, slavnostní Vědecká rada
ZČU nebo inaugurace rektorky) stojí
za zmínku další odborná spolupráce
s fakultami či ústavy celoživotního
vzdělání a jazykové přípravy na prezentačních a výukových materiálech.
V rámci podpory výuky jsme se také
podíleli na záznamech přednášek
Podnikový management pro Fakultu
ekonomickou, kde paralelně probíhal přenos jednání z Plzně do Chebu.
Pro oddělení Mezioborové aktivity
ZČU byl v zimním semestru zahájen
záznam přednášek profesora Petra
Vopěnky. Jde o cyklus, ve kterém se
bude pokračovat i v roce 2012.
Možnosti přenosu
V souvislosti s možnostmi přenosu
obrazu po síti jsme koncem roku
2011 rozšířili technickou základnu
o komponenty umožňující míchat
a zpracovat online HD signál (ve vysokém rozlišení) z více zdrojů, včetně počítače, a následně distribuovat
na web. Tuto sestavu bychom rádi počátkem roku 2012 otestovali a uvedli
do běžného provozu.
Kladně je přijímána možnost videokonferenčních přenosů, jejichž
frekvence stále narůstá, a to jak na
personálních jednotkách, tak na HD
setech. V tomto roce se podařilo Fakultě ekonomické zakoupit HD jednotku také do Chebu, a je tedy možné
operativní spojení jak v rámci fakulty
s univerzitou, tak mimo ni. Západočeská univerzita v tomto okamžiku
tedy disponuje pěti HD videokonferenčními jednotkami (2× AVS, 2×
FEK, 1× FZS) a několika personálními (především AVS a FZS).
Technická podpora
V segmentu rozšiřování technické
podpory na ZČU jsme se podíleli
na doplnění LCD displejů v rámci celkové rekonstrukce konferenční místnosti na rektorátě. Problematickým
pro nás byl uplynulý rok především
výběrovými řízeními na přenosnou
prezentační techniku a instalaci dotykových tabulí apod. Snažíme se
udržet v kvalitě této techniky určitý
standard a zároveň nechceme tříštit
portfolio tohoto technického zařízení na univerzitě. I zde jsme se snažili
o určité sjednocení. Bohužel vesměs
chyby dodavatelů v nabídkách zapříčinily několikeré opakování, a tím
i zdržení všech dalších aktivit zadavatelů. Konečný výběr je samozřejmě
jistým kompromisem mezi výkonem
a cenou, ale snažili jsme se parametrově vytěžit z dané cenové kategorie
maximum.
Doufám, že rok 2012 po této stránce
bude klidnější a podobným problémům
se vyhneme. Naše práce je do značné
míry vázána na techniku a její omezení
jsou určitě svazující. Nicméně snažíme
se, abychom naše služby nabízeli v maximální možné kvalitě.
▶▶ Vladimír Nový,
Audio-video studio ZČU
▶▶ foto R. Vokrojová
Audio-video studio (AVS) Západočeské univerzity se v roce 2011 mimo
rutinní podpory pro výuku podílelo na několika mimořádných projektech
týkajících se plzeňského regionu.
Reprezentovali
excelentně
V hlavním městě Jihoafrické republiky Pretorii
proběhla v prosinci 2011 klání 15 nejúspěšnějších dvojčlenných týmů světa v soutěži Moot
Court Pretoria 2011, simulovaného procesu
v oblasti lidských práv. Oblast východní evropy
reprezentovali dva studenti Fakulty právnické
ZČU v Plzni – Hana Slezáková a René Příhoda.
Zúčastnili se náročného semifinálového kola, z něhož dvě nejúspěšnější
dvojice dle bodového součtu postoupily do finále odehrávajícího se následující den. Finalisty se nakonec stali
studenti severoamerické univerzity
Yale a studenti z Jamajky – nutno
podotknout, že pro tyto soutěžní týmy byla angličtina rodným jazykem.
Soutěžní tým ZČU jako jediný měl
připravenu svoji žalobu i obhajobu
v jazyce francouzském, což ofi­ciál­
ní soutěžní pravidla připouštěla.
Ovšem na základě změny pravidel
v průběhu soutěže samé museli naši
právníci odprezentovat oba projevy
i následnou argumentaci v jazyce
anglickém. Ačkoli neměli prakticky
žádný čas na přípravu v angličtině
a navíc se během několika minut
museli přeorientovat i z role žalovaných do role žalobců, svou úlohu
v soudním líčení bravurně zvládli
a se ctí dokončili. Od soudců – odborníků v oblasti lidských práv – tak
oprávněně získali hodnocení ve slovním vyjádření „excellent“.
Studenty FPR během soutěžního
klání potěšila zejména nečekaná návštěva zástupce z konzulátu České
republiky v Pretorii, který je přijel
osobně podpořit. Dále se k nim hlásili i lidé, kteří měli předky v České
republice, nebo se do Jihoafrické
republiky v minulosti přestěhovali.
Součástí akce Moot Court Pretoria 2011 byla i řada dalších setkání,
mezi které patřila například návštěva Ústavního soudu Jihoafrické republiky nebo muzea Apartheidu.
Podle vyjádření obou studentů
práv z Plzně Hany Slezákové a Reného Příhody účastníky simulovaného
soudního procesu soutěž stmelila
jako nastupující právnickou generaci, odhodlanou pomáhat rozklíčovat
problematiku lidských práv a lidská
práva zviditelňovat nejen ve svém
státě, ale napříč celým světem. A o to
v soutěži Pretoria Moot Court 2011
šlo především.
„Finále soutěže jsme se mohli
účastnit díky finanční podpoře Fakulty právnické v Plzni a časově náročnému vedení přípravy pedagogy
Fakulty právnické Karlem Klímou
a Renátou Vokrojovou,“ děkují studenti na závěr.
▶▶ René Příhoda
▶ foto: A. Vaverková
zaregistrovaly se tři soutěžní týmy
Do nadcházejícího ročníku největší světové soutěže v oblasti simulace strategie řízení společnosti se na Západočeské univerzitě
přihlásily tři soutěžní týmy z Fakulty ekonomické.
Světová soutěž Global Management Challenge je zaměřena na modelové obchodní společnosti obchodující na virtuálních trzích s cílem
dosáhnout nejvyšší ceny za akcii a nejlepšího tržního postavení na základě dosaženého zisku. Z prvního kola soutěže, které bude probíhat
v prvním čtvrtletí 2012, postoupí do finále osm týmů. Vítěz pojede
reprezentovat Českou republiku do Kyjeva.
Přihlášeným studentům z Fakulty ekonomické byl inspirací mimořádný loňský úspěch jejich kamarádů Romana Sterlyho, Jakuba Sloupa,
Jakuba Honzíka, Jiřího Pešíka a Víta Černohouze, kteří po vítězství
v národním kole přivezli třetí místo ze světového klání Global Mana▶▶ Anna Vaverková
gement Challenge v čínském Macau.
ze zákulisí audio-video studia | loňské vítězství inspirací pro letošní týmy
nástěnka událostí | strana 3
u-noviny | prosinec 2011 | www.zcu.cz
Absolvent
světového formátu
výměnný studijní pobyt
Ing. Pavel Pavel, absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni,
přednášel na ZČU již popáté. Je jedním z těch absolventů, kteří zůstávají
v aktivním kontaktu se Západočeskou univerzitou v Plzni. Proslul především jako experimentální archeolog, který „rozchodil“ sochy Moia na Velikonočním ostrově nebo pátral po záhadě transportu velkých kamenů
na rákosových člunech Indiánů v Peru…
Západočeská univerzita pořádá nejrůznější mezinárodní výukové akce.
Jednou z posledních byl například v zimním semestru probíhajícího
akademického roku již desátý výměnný pobyt českých a holandských
studentů.
Nejprve jedenáct holandských studentů zamířilo na ZČU do Plzně.
Na konci listopadu potom odjela desetičlenná skupina studentů prezenčního studia sociální práce z Fakulty pedagogické do holandského
Rotterdamu. Program návštěv byl v obou případech obdobný – vzájemné studijní prezentace, ukázkové workshopy, návštěvy vybraných
institucí z oboru, diskuze, prohlídky města. Na programu byly také lekce
interkulturní komunikace, kdy se studenti rozdělili do pěti smíšených
česko-holandských skupin a diskutovali o národních zvycích, svátcích
i typické stravě. Pro obě skupiny byl výměnný pobyt velice přínosný jak
v rovině odborné, tak poznávací.
▶▶ (red)
Pro podporu
výzkumu a vývoje
▶ foto: A. Vaverková
Regionální kontaktní organizace Západní Čechy
(RKO-ZČ) je projekt Západočeské univerzity
financovaný pro roky 2011–2014 a sdružující
regionální a oborové kontaktní organizace působící v České republice.
Vnímal jste při přednášce pro vysokoškoláky zájem – diskutovali, ptali se, nebo jen bez odezvy vyslechli
prezentaci a odešli?
Příjemně mě překvapila pozornost
posluchačů. Určenou dobu jsme vy­uži­
…znají vůbec dnešní studenti Thora
Heyerdahla a Erika von Dänikena?
li beze zbytku, a tak bohužel ani nebyl
čas na mnoho dotazů. Nicméně jsem
z jejich strany vycítil zájem a věřím,
že za časově příznivějších okolností
mohla vzniknout bohatá debata.
Na druhou stranu jsem se přednášky trochu „obával“. Hned na počátku jsem proto zapátral, zda dnešní
studenti znají vůbec Thora Heyerdahla a třeba Erika von Dänikena.
A protože jsem na ZČU přednášel
už popáté, nechtěl jsem vyprávět to
známé. Skloubil jsem proto svůj příběh Velikonočního ostrova právě se
záhadou z Peru od jezera Titicaca.
Tamní indiáni dokázali na rákosových člunech převážet obří bloky kamenů na stavbu dnes legendárního
města posvátného Tíwanaku…
Zcela náhodou ten samý den, kdy
jsem o tom hovořil na Západočeské univerzitě, otiskla Mladá fronta
DNES článek o indiánech Aymarech od jezera Titicaca, kteří stavěli
rákosový člun RA II pro Thora Heyerdahla. To jsem ale zjistil až doma
při probírání tisku. Prostě kouzlo
nechtěného.
Téma tedy bylo „hutné“ a studenti
s napětím poslouchali. Navíc jsem
je informoval, že mám na příští rok
od univerzity pozvání na další podzimní přednášku. To bych však rád
hovořil o nejslavnější britské pravěké
svatyni Stonehenge. Problematice jejího vzniku se věnuji dvacet let a příští
rok o ní dokončíme film. Ten bych rád
v Plzni uvedl.
Neinspirovaly vaše zkušenosti někoho ze studentů tak dalece, že by
na téma přemísťování abnormálně těžkých břemen chtěl řešit například diplomovou práci nebo se
ve vaší firmě přihlásit na stáž?
Výzkum pravěkých a starověkých
transportních metod je pro současného studenta asi dost odtržený od denní reality. A tak jej během přednášky
zřejmě ani nenapadne hlásit se o spolupráci. Myslím, že moji prezentaci
studenti spíš berou jako ozvláštnění
výuky. Ostatně mají dost svých okamžitých studijních povinností. Já také
začal vlastně až z „profesionální nudy“ po nástupu do běžné praxe.
▶▶ Anna Vaverková
▶▶ foto archiv redakce
Transportu těžkých břemen zůstal
věrný dodnes prostřednictvím vlastní specializované firmy na stěhování
těžkých a rozměrných břemen. Díky
tomu se podařilo přemístit například
kapličku ve Vodňanech, v Oslově
na Písecku, dopravit do mnoha bank
a jiných institucí velká klimatizační
zařízení a několikatunové trezory,
usadit na původní místo viklany
u Čemeřic, Kadova a tak dále.
Úzké kontakty má Pavel Pavel pře­
devším s Fakultou strojní, kam občas
jezdí na pozvání přednášet. Naposledy se v posluchárně Západočeské univerzity setkal se studenty katedry konstruování strojů 2. prosince 2011.
Hlavními cíli projektu je podporovat zvýšení technologické a inovační úrovně regionu prostřednictvím
podpory účasti českých subjektů
v programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, zejména
v 7. rámcovém programu EU pro
výzkum a technologický rozvoj,
a přispívat rozvoji spolupráce výzkumných pracovišť s průmyslem
a malými a středními firmami v mezinárodním měřítku.
RKO-ZČ ulehčuje účast regionálních institucí převážně v projektech
evropského výzkumného prostoru
a bilaterální spolupráce, napomáhá
spojování malých a středních podniků, firem, institucí výzkumu a vývoje
a dalších subjektů pro tvorbu silných
konsorcií, která dobře obstojí v oblasti mezinárodního výzkumu. S tím
souvisí i průběžná, silná a ucelená
informační a administrativní podpora pro přípravu, řešení a reportování
mezinárodních projektů. Podpora je
určena nejen jednotlivým součástem
Západočeské univerzity v Plzni, ale
i subjektům mimo ni, čímž projekt
přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti celého regionu.
Jedním z nejvýznamnějších nástrojů finanční podpory výzkumu
a vývoje v evropském výzkumném
prostoru je 7. rámcový program. Vědecká spolupráce v rámci Evropské
unie i mimo ni bude podporovat rozvoj znalostí a technologií v deseti tématických okruzích odpovídajících
hlavním oblastem vědy a výzkumu.
Program „Spolupráce“ podporuje
výzkumné činnosti v následujících
tématických oblastech:
▶▶ zdraví,
▶▶ potraviny, zemědělství a bio­
technologie,
▶▶ informační a komunikační tech­
nologie,
▶▶ n anovědy, nanotechnologie,
materiály a nové výrobní tech­
nologie,
▶▶ energetika,
▶▶ životní prostředí (včetně klimatických změn),
▶▶ doprava (včetně letecké,)
▶▶ společenskoekonomické vědy
a humanitní obory,
▶▶ vesmír,
▶▶ bezpečnost.
Podrobné informace včetně kontaktu lze získat na www.rko.zcu.cz.
Zde také zájemci najdou další užitečné a aktuální informace.
▶▶ V. Nováková
absolventské okénko | nabídka regionální kontaktní organizace
strana 4
u-noviny | prosinec 2011 | www.zcu.cz
Zahraniční studenti
se nenudili
▶▶ foto archiv ESN
ESN (Erasmus Student Network)
klub pracuje při oddělení Zahraničních vztahů ZČU a funguje jako zprostředkovatel neformální komunikace
a fyzického kontaktu zahraničních
studentů s oddělením Zahraniční
vztahy. Jeho hlavní náplní je pomoc
s vyřízením úředních formalit a zajištění kulturního programu pro
studenty.
Tým ESN Plzeň posílila v polovině září řada nových členů, kteří
přišli s dalšími neotřelými nápady.
Jejich entusiasmus a energie se projevily na pestrém programu zimního
semestru.
V září jsme nové studenty ze všech
koutů Evropy přivítali v Plzni během
již tradičního Orientation Weeku.
Kromě seznámení s chodem univerzity a vyřízení všech potřebných
dokumentů a studijních záležitostí
byl čas i na méně formální aktivity –
společnou welcome dinner, prohlídku
plzeňského pivovaru či výlet do hlavního města. Studenti uvítali vzájemné seznámení ještě předtím, než jim
začala „škola“.
Tým ESN již od prvního týdne výuky zajel do standardních kolejí a připravoval nejen pro Erasmus studenty
řadu akcí. Každé pondělí se konala
(a v letním semestru tomu tak bude
i nadále) prezentace o určité zemi,
o tamních zvycích, zajímavostech
i místní kuchyni. Na prezentaci navazovala tematicky zaměřená párty –
například Halloween, Beach party,
Mafia party nebo závěrečná Goodbye
Christmas party.
V listopadu se uskutečnila v pořadí
již druhá Tram Party. Úspěch té první
nás utvrdil o tom, že jistě neuděláme
chybu, zařídíme-li tentokrát tramvaj
větší. A chyba to opravdu nebyla. Dav
studentů čekajících na tramvaj na Borech vyvolal mezi členy týmu dokonce
prvotní obavu, zda se vůbec všichni
do tramvaje vejdou. Avšak vešli se
a mohlo se vyjet do víru velkoměsta.
Už teď můžeme slíbit, že o Tram Party
nebudou studenti ochuzeni ani v letním semestru!
Kromě již klasických jazykových
večerů, které probíhaly každý druhý
čtvrtek, se nově mezi Erasmus studenty odehrál první turnaj ve stolním
fotbálku a velký úspěch zaznamenal
například paint-ball. V programu
zimního semestru nechyběly samozřejmě ani výlety. Po návštěvě Prahy
následoval dvoudenní výlet na Moravu s návštěvou Brna, Mikulova
a zámku Lednice. Dalšími v pořadí
byly výlety do Karlových Varů, Českého Krumlova a na zámek Hluboká. Zájem o poslední společný výlet
na vánoční trhy do německého Norimberku však předčil naše očekávání a na poslední chvíli nás od infarktových stavů a odmítavých odpovědí
o plné kapacitě zachránila varianta
dvoupatrového autobusu. Nakonec
se tak poslední výlet nadmíru vydařil
a my jsme u svařáku mohli hezky plánovat akce na blížící se letní semestr.
Máte se rozhodně na co těšit!
Chceš se o ESN Plzeň dozvědět
více? Mrkni na naše webové stránky,
kde se můžeš přihlásit o zasílání pravidelného newsletteru. Najdeš nás
samozřejmě i na www.facebook.cz/
ESNPilsen.
Studenti během intenzivního kurzu českého jazyka
Kolik jich u nás
studuje?
V rámci rozvojového projektu INTERSTUD mohou na ZČU studovat se stipendijní podporou
talentovaní zahraniční studenti z rozvojových
a třetích zemí.
V prosinci minulého roku se distančního přijímacího řízení a představení
projektu INTERSTUD na velvyslanectví České republiky v Taškentu (Uzbekistán) ujal Vlastimil Vacek z FAV.
Zájemci o studium na ZČU zaplnili besední sál do posledního místa a dvě hodiny se zájmem naslouchali prezentaci
plné informací o univerzitě a o studiu
na ní. Hlavním cílem mise v Taškentu
bylo především distanční přijímací
řízení pro uzbecké studenty a představení projektu INTERSTUD. Jedná se o rozvojový projekt vyhlášený
a financovaný ministerstvem školství
České republiky. Nadaní zahraniční
zájemci ze zemí jako např. Bělorusko, Rusko, Ukrajina či Uzbekistán
se hlásí dle svého výběru na různé
fakulty či ústavy ZČU. Jsou přijímáni
do studijních programů vyučovaných
v českém jazyce a v prvním roce studia obdrží finanční podporu ve formě
stipendia z uvedeného projektu.
V průběhu roku 2011 tuto podporu obdrželo na dvacet studentů
▶▶ Lucie Semanská, ESN Plzeň
Wheelchair Games 2011
Studentská soutěž Fakulty zdravotnických studií
Na katedře fyzioterapie
a ergoterapie Fakulty
zdravotnických studií
proběhl druhý roč­ník
studentské soutěže
WHEEL­CHAIR GAMES
2011.
▶▶ Petr Šika, FZS
zapsaných v různých studijních
programech na šesti fakultách ZČU
(FAV, FEK, FEL, FPE, FST a UUD).
Třebaže pro letošní akademický rok
bylo ke studiu přijato opět přes 20 zahraničních zájemců, do prvního ročníku jich nastoupilo pouze třináct.
Svůj podíl na tom měla zřejmě i novela zákona o pobytu cizinců na území
České republiky, která mj. ovlivnila
i proces získání dlouhodobého víza
pro zahraniční studenty z nečlenských států Evropské unie.
Noví zahraniční studenti na ZČU
obdrželi materiální i socio-kulturní podporu ve formě intenzivního
jazykového kurzu českého jazyka
připraveného ve spolupráci s Ústavem jazykové přípravy, který se konal
v průběhu tří letních měsíců. Během
kurzu si studenti osvojili základy
češtiny, seznámili se s univerzitním
prostředím a dozvěděli se základní
informace o české kultuře.
▶▶ Jana Jánská Lonská,
Zahraniční vztahy
z knihovnických statistik
▶▶ foto archiv FZS
Ve fakultní tělocvičně soutěžily
studentky v ovládání mechanického
invalidního vozíku. Novinkou byl pohyb po cvičebním koberci, který simuloval ztížené provozní podmínky.
Studentky si v praxi ověřily náročnost
mobility osob s omezenou schopností
pohybu a orientace. Finálové jízdy se
odehrály za mohutného povzbuzování publika, které motivovalo závodnice k překvapivým výkonům. Vítězkou
soutěže se stala Adéla Fraňková, druhá skočnila Ivana Kočandrlová a třetí
Jitka Křemenáková.
▶▶ foto Zahraniční vztahy
Zimní semestr utekl jako voda. Co nového přinesl týmu ESN a zahraničním
studentům na ZČU, o které se tato studentská organizace stará?
V roce 2011 prošlo podle údajů z IS/STAG obhajovacím řízením celkově
4 407 prací. Všechna data jsou uváděna ke dni 13. 12. 2011. Do knihovny bylo předáno k uvedenému datu za rok 2011 celkově 4 396 prací:
2 597 bakalářských (1 nepředaná práce), 1 716 magisterských a inženýrských, 70 doktorandských (10 nepředaných prací) a 24 rigorózních.
Sběr do knihovny probíhá vždy ve dvou termínech (letní a podzimní
svoz) – převážná většina prací byla předána v letním období. Výjimkou byla
FPE, která většinu kvalifikačních prací odevzdala v podzimním svozu.
Celkové množství předávaných a zpracovaných kvalifikačních prací
roste každým rokem. Porovnáním podle položky „Datum předání práce
do knihovny“ z IS/STAG je patrné, že do knihovny byly v letošním roce
dodány i některé chybějící práce obhajované před rokem 2011.
Každá vysokoškolská kvalifikační práce musí mít splněné předepsané
náležitosti, jako jsou doplněná metadata do systému IS/STAG, nahraná
elektronická verze práce, naskenované posudky vedoucího a oponenta
práce a nahraný naskenovaný průběh obhajoby. Tyto položky jsou
kontrolovány při předávání práce do knihovny a v letošním roce došlo
téměř ke stoprocentnímu splnění těchto povinností. Děkujeme všem
▶▶ Radka Tichá
katedrám za spolupráci.
co možná nevíte o zahraničních studentech na ZČU | knihovna děkuje
u-noviny | únor 2012 | www.zcu.cz
strana 1
noviny pro středoškoláky
Fakulty si nechaly
nahlédnout pod pokličku
zeptali jsme se za vás
Jaký studijní obor chcete studovat a proč?
▶ Petr Kopecký, Obchodní akademie, Příbram
Do pomyslné univerzitní kuchyně se během měsíce ledna mohli vydat
středoškoláci, kteří mají letos na krku maturitu a také nelehké rozhodování při výběru vysoké školy. Těm, kteří Dny otevřených dveří na Západočeské univerzitě v Plzni nestihli, přinášíme reportáž ze čtyř fakult.
Na Fakultě pedagogické jsem si vybral učitelství
angličtiny a češtiny. Zdá se mi, že na češtinu není
takový tlak. Ještě se rozmýšlím, možná podám přihlášku také na učitelství pro 1. stupeň základních
škol. Pracuji jako dobrovolník při akcích pro děti.
Práce s dětmi mě baví, tak bych to chtěl zkusit jako
učitel. Zatím je ale nejpřednější udělat úspěšně
maturitu.
▶V
iktorie Gabrielová, Masarykovo gymnázium, Plzeň
a Fakultě filozofické bych chtěla studovat obor
N
Angličtina a Němčina pro komerční praxi. Jazyky mě
hodně zajímají a baví, a navíc bych také ráda zůstala
v Plzni. Přihlášek na vysokou školu ale podávám víc.
Zkouším ještě Fakultu pedagogickou, kde je také
možné studovat německý jazyk a přihlášku chci
poslat i na Karlovu univerzitu.
▶ foto: A. Vaverková
▶ J an Matoušek, SPŠ strojnická, Plzeň
Kolem druhé hodiny odpoledne se
na Fakultě pedagogické (FPE) ve Ve­
leslavínově ulici připravuje poslední
ze tří informačních schůzek pro ucha­
zeče. Tápajících se hned u vchodu ují­
mají dívky, jež mají za úkol navigovat
je po budově. „Nevíte, kde je velká po­
sluchárna, to číslování jsme nějak ne­
pochopili,“ ptají se otec se synem, poté
co vyjdou do prvního patra. Dozvídám
se, o co má mladík zájem. „Chtěl bych
vědět, co obnáší studium historie. Byl
jsem se ptát také na studium hudební
výchovy v Jungmannově ulici. Chtěl
bych být učitel, v tom mám jasno,
teď se rozmýšlím, jestli historie nebo
hudba,“ říká Matěj Kodyš z Klatov.
Nakonec se spolu s dalšími zájemci
dostáváme úspěšně k posluchárně
VC 301, kde proběhne informační
schůzka. Místnost se pomalu zaplňu­
je. Proděkanka pro studijní záležitos­
ti Jana Vaňková zájemce seznamuje
s obecnými informacemi o studiu, stu­
dijních programech a oborech na FPE.
Na závěr je místo pro dotazy, nejčastěji
se týkají počtu přijímaných studentů
na vybrané obory.
Filozofové pod palbou dotazů
„Chtěla bych studovat jazyky, hlavně
němčinu a angličtinu. Baví mě cesto­
vat, ráda bych pracovala v zahraničí,“
odpovídá mi na dotaz studentka Ma­
sarykova gymnázia Nikol Kováříková.
Jak zjišťuji, podobné plány má velká
většina středoškoláků, kteří si přišli na­
bídku vyslechnout. Největší univerzitní
posluchárna v kampusu na Borech je
plná a další příchozí postávají nebo po­
sedávají na schodech. Každý budoucí
student u vchodu dostává obsáhlou
brožuru s veškerými informacemi
o studiu, včetně studijních plánů a dal­
ších podrobností. Poté, co zástupci
filozofické fakulty informovali o obec­
ných věcech týkajících se přijímacího
řízení, nastává prostor na dotazy. Těch
je opravdu mnoho! Přítomné zajímá
počet přijímaných studentů, testy pro
přijetí, přerušení studia, uplatnění
po studiu a mnoho dalšího. Zajíma­
vé sdělení přichází od proděkana pro
studijní záležitosti Davida Šance, který
informuje o vzorových testech, které
fakulta vydala v brožuře.
Jsi strojař, tak si toho važ!
Za zvuku písně „Jsi strojař, strojař,
strojař, strojař, tak si toho važ“, vchá­
zím ve čtvrtek 19. ledna ráno opět
do posluchárny EP 130 na Borech,
kde je tentokrát Den otevřených dveří
Fakulty strojní (FST). Na obrovském
plátně posluchárny běží prezentač­
ní video fakulty, u vchodu dostávají
příchozí letáčky s informacemi a po­
sluchárna je opět téměř plná a stále
přicházejí další studenti. „Jdeme zjis­
tit, co fakulta nabízí, zatím nevíme, co
konkrétně bychom chtěli studovat, tak
snad se dozvíme víc,“ říkají shodně tři
mladíci – v současnosti studenti strojní
průmyslovky. Téměř jednohlasně také
dodávají, že neví, co pak budou dělat,
ale chtějí si vydělávat dost peněz…
Zástupci fakulty podávají infor­
mace o studijních oborech. Všechno
doplňují perfektně vytvořené prezen­
tace doplněné videozáznamy. Budoucí
strojaře přichází mimo jiné uklidnit
Jan Čepička z katedry matematiky
Fakulty aplikovaných věd: „Počítáme
s tím, že nechcete být matematikem
a někdo dokonce nemá matematiku
rád, ale chceme vás naučit matema­
tiku používat.“
Na Fakultě strojní otevřeli dveře po
deváté hodině a pro­gram byl oprav­
du dlouhý. Před pub­likem se střídají
kromě zástupců univerzity také lidé
z praxe, doktoran­di a na programu je
i prohlídka laboratoří.
Záchranáři sídlí „ve Škodovce“
Poslední Den otevřených dveří před
uzávěrkou Univerzitních novin je
na Fakultě zdravotnických studií
ve čtvrtek 19. ledna odpoledne. Zabere
mi trochu času najít sídlo fakulty, pro­
tože Tylova ulice s číslem popisným 59
je až naproti autobusovému nádraží
v budově bývalé Škodovky. Uvnitř už
▶M
ichaela Albrechtová, VOŠ Příbram
Vystudovala jsem střední školu zdravotní a sice jsem
teď na vyšší odborné škole, ale ráda bych studovala
na univerzitě. Zaujal mě obor Zdravotnický záchranář hlavně proto, že mi připadá, že je to takové
živější, víc adrenalinu, není to stereotypní práce.
Další důvod je také město Plzeň, protože bydlím
nedaleko, chtěla bych studovat právě tady.
▶ foto: A. Marešová
Pedagogové otevřeli
v pátek třináctého
Konkrétní obor ještě nemám vybraný, ale studuji
strojní průmyslovku, tak bych v oboru rád pokračoval. Doufám, že se dozvím nějaké další informace,
které mi pomohou se rozhodnout. Navíc bych rád
zůstal v Plzni, takže studium na Fakultě strojní je pro
mě jediná volba. O dojíždění do Prahy nebo jinam
na univerzitu vůbec neuvažuji.
▶▶ Alena Marešová
je orientace snadná – jít za davem.
Fakulta se totiž zájemcům předsta­
vuje poněkud netradičně, prostě dveře
otevře a zájemci o studium mohou jít,
kam chtějí. „Tady u vstupu si pouze re­
gistrujeme, kdo přišel a o jaký obor má
zájem. Pak už mají návštěvníci mož­
nost podívat se, kam chtějí, a zeptat
se přímo lidí z jednotlivých kateder
na to, co je zajímá,“ vysvětluje studijní
referent Petr Nový.
Na chodbě oslovuji hlouček slečen
s otázkou, co chtějí studovat. „Asi
ochranu veřejného zdraví,“ říkají shod­
ně. „Jdeme se zeptat, jaké je uplatnění
v oboru. Jsme všechny tři kosmetičky
s maturitou, tak zkoušíme něco další­
ho,“ říkají dívky.
To podstatné o studiu? Takové in­
formace zájemcům fakulta připravila
ve formě letáků přímo do ruky.
▶▶ Alena Marešová
Nemělo by vám uniknout
Fakulta
podání přihlášky do
termín přijímací zkoušky
náhradní termín přij. zkoušky
bez zkoušky
FAV
31. 3. 2012
bez zkoušky
FEK
31. 3. 2012
FEL
15. 4. 2012
FF
31. 3. 2012
viz termíny Scio testů OSP Z (v období až do 26. 5. 2012)
bez zkoušky; zápis do 1. ročníku
bez zkoušky; náhradní termín zápisů v září 2012
v červnu 2012
18. – 22. 6. 2012
25. 6. – 29. 6. 2012
FPE
31. 3. 2012
od 20. 6. 2012
9. 8. 2012
Podmínky přijímacího řízení dostupné na http://www.zcu.cz/fpr/study/applicants/ jsou účinné až v případě,
že MŠMT prodlouží FPR ZČU akreditaci příslušného studijního programu. Uvedené termíny se mohou změnit
v návaznosti na průběh řízení o prodloužení akreditace.
6. 4. 2012
bez zkoušky, jen ústní pohovor
bez zkoušky, jen ústní pohovor
9. 7. 2012 (pouze uchazeči,
31. 3. 2012
20. – 22. 6. 2012
kteří se ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit
řádného termínu přijímacích zkoušek)
FPR
FST
FZS
UUD
28. 2. 2012
27. – 30. 3. 2012
není stanoven
reportáž ze Dnů otevřených dveří | důležité termíny pro uchazeče
strana 2
u-noviny | únor 2012 | www.zcu.cz
Budete potřebovat ubytování
na koleji?
ZČU a partnerské školy
Západočeská univerzita v Plzni poskytuje studentům ubytování ve vlastních vysokoškolských kolejích. V současné době univerzitní Správa kolejí
a menz obhospodařuje sedm kolejních objektů (z toho šest v Plzni a jeden
v Chebu) o celkové kapacitě 3 018 lůžek.
Všechny důležité informace týkající
se ubytování na kolejích si nově na­
stupující studenti přečtou na strán­
kách www.skm.zcu.cz v sekci Ko­
leje. Najdou zde zásady ubytování,
provozní a ubytovací řád, seznam
kolejí, kategorie pokojů, ceník uby­
tování atd.
Źadatel o ubytování na univerzitní
koleji se nevyhne administrativním
náležitostem. Na ubytovací místo
není právní nárok. Zájemce musí
o přidělení kolejního ubytování po­
žádat formou předepsané žádosti
a složit vratnou kauci. Žádost ob­
drží na studijním oddělení fakulty
po přijetí ke studiu, nebo si ji najde
na univerzitních webových strán­
kách. Případné dotazy zodpoví také
zaměstnanci Správy kolejí a menz
na adrese Kollárova 19, Plzeň nebo
na telefonu 377 631 737.
Nově nastupující student může
získat ubytovací stipendium, splňu­
je-li stanovené podmínky (bez ohledu
na to, zda je ubytován na koleji, jin­
de nebo dojíždí). Žádost o ubytovací
stipendium podává student pouze
Co všechno se může
stát, když...
Projekt zaměřený na prevenci rizikového chování žáků plzeňských základních škol
jednou (standardně tak činí právě
nově nastupující studenti na začátku
studia). Pro studenty prvních ročníků
bude rozhodnutí o přidělení/nepři­
dělení ubytovacího stipendia vysta­
veno až po ověření údajů matrikou
studentů – koncem listopadu zahajo­
vaného akademického roku. Písemné
rozhodnutí o přiznání ubytovacího
stipendia následně vydá Informační
a poradenské centru ZČU v Plzni,
v Jungmannově ulici č. 3.
▶▶ Anna Vaverková
▶▶Nejčastější dotazy
Jak postupovat, když jsem nedostal(a) místo na koleji?
Na konci minulého akademické­
ho roku se na katedru psychologie
Fakulty pedagogické (oddělení vý­
chovy ke zdraví a osobnostně-soci­
álního rozvoje) obrátili pracovníci
Magistrátu města Plzně z odboru
bezpečnosti a prevence kriminality
s nabídkou spolupráce v projektu
„Co všechno se může stát, když….“
Projekt byl zaměřený na prevenci
rizikového chování žáků plzeňských
základních škol. Za stěžejní oblast
prevence byla vybrána (ne náhodou)
problematika zneužívání alkoholu.
Výzkumy totiž ukazují, že se stále
zvyšuje počet žáků školou povin­
ných, kteří pravidelně experimentují
s alkoholem.
Do projektu byli zapojeni studenti
druhého ročníku navazujícího ma­
gisterského studia oboru Výchova
ke zdraví. Úkolem studentů bylo při­
pravit a poté na základních školách
prezentovat čtyřhodinový preventiv­
ně-výukový blok. Realizace projektu
se uskutečnila v rámci povinného
předmětu Metodika prevence rizi­
kového chování. Nejdříve studen­
ti absolvovali úvodní přednášky
s teo­retickými východisky primární
prevence rizikového chování a poté
Chci se přestěhovat na jiný pokoj nebo změnit spolubydlícího.
Přestěhování je povoleno pouze výjimečně, protože konkrétní místo na koleji si rezer­
vuje každý student sám v sekci Můj účet na webových stránkách www.skm.zcu.cz.
V nutných případech je třeba se obracet na vedoucí koleje.
▶▶Seznam kolejí ZČU
Kolej – A1-3
Borská 53, Plzeň
kapacita 574 lůžek
Kolej – B1
Máchova 14 –16, Plzeň
kapacita 379 lůžek
Kolej – B2
Máchova 20, Plzeň
kapacita 498 lůžek
Kolej – B3
Baarova 36, Plzeň
kapacita 494 lůžek
Kolej – L1, L2
Bolevecká 30, Plzeň
kapacita (352 + 362) 714 lůžek
Kolej – K1
Klatovská 200, Plzeň
kapacita 155 lůžek
Kolej – V
Dyleňská 24, Cheb
kapacita 204 lůžek
Na jaká stipendia můžete dosáhnout?
Sociální stipendium může rektor
přiznat v prokazatelných případech
dlouhodobě tíživé sociální situace
v rodině studenta.
V roce 2011 bylo studentům ZČU
na stipendiích vyplaceno souhrnem
128 803 410 korun.
Případné dotazy ohledně ubytování na univerzitních kolejích zodpoví
pracovníci studijních oddělení nebo Správy kolejí a menz.
▶▶ (vav)
▶ foto: A. Vaverková
Mimořádné stipendium přiznává
rektor(ka) univerzity nebo děkan(ka)
fakulty za mimořádně úspěšné studij­
ní, sportovní či jiné úspěchy při re­
prezentaci ZČU. Většinou se jedná
o jednorázový příspěvek. V odůvod­
něných případech může o mimořádné
stipendium požádat i student, který
se nečekaně ocitl ve vážných problé­
mech (finančních, rodinných, spoje­
ných s úrazem apod.).
Prospěchové stipendium získá­
vá student, který splnil stanovené
studijní podmínky (prospěch, počet
kreditů). Stipendium přiznává děkan
fakulty v souladu s vnitřními fakult­
ními předpisy.
Ubytovací stipendium přináleží
studentovi v denní (prezenční) formě
studia, v prvním studijním programu
nebo v programu na něj navazujícím,
studujícímu standardní dobu a s trva­
lým bydlištěm v okrese mimo sídlo
univerzity.
ve dvojicích připravovali konkrétní
výukové projekty pro potřeby jed­
notlivých škol.
Přímá práce studentů se žáky zá­
kladních škol byla postavena na akti­
vizujících a komplexních výukových
metodách, díky nimž se žáci po­
drobněji dozvěděli o nebezpečnosti
zneužívání alkoholu. Zároveň byly
do výukově-preventivního programu
implementovány prvky osobnost­
ně-sociálního rozvoje. Studenti FPE
preventivně působili na sedmi zá­
kladních školách a oslovili celkem
sedmnáct tříd.
V závěrečném hodnocení projektu
studenti Fakulty pedagogické při­
znali počáteční obavy z časové nároč­
nosti i osobní zodpovědnosti z tvorby
preventivně-výukového programu
pro základní školy, nakonec ale pro­
jektovou formu výuky i přímou práci
se žáky hodnotili pozitivně.
Spolupráce s Magistrátem měs­
ta Plzně bude nadále pokračovat
a studenti učitelských oborů Fakulty
pedagogické budou i v dalších se­
mestrech realizovat na základních
školách výukové bloky z oblasti pre­
vence rizikového chování.
▶▶ Michal Svoboda, FPE
Realizace výukově-preventivního programu na 10. ZŠ v Plzni
co vás čeká a nemine na vysokoškolských kolejích | zaměřeno na prevenci rizikového chování žáků ZŠ
▶ fota: archiv FPE
Místa na kolejích se uvolňují postupně během roku, je proto potřeba sledovat webové
stránky www.skm.zcu.cz, kde se denně zobrazují počty volných lůžek na jednotlivých
kolejích. Další možností je náhradní ubytování mimo koleje, podívejte se po inzerátech
v novinách nebo na nástěnkách po budovách školy.
u-noviny | únor 2012 | www.zcu.cz
strana 3
Univerzita rozdala ocenění
pedagogům ze středních škol
Volný počítač?
Žádný problém
Západočeská univerzita v Plzni spolupracuje již řadu let se středními školami v Plzeňském kraji, zejména v oblasti podpory studia přírodovědných
a technických oborů. Sedm z nich koncem loňského roku univerzita ocenila
čestnými uznáními pro jejich pedagogy či ředitele.
Spolupráce Západočeské univerzity
v Plzni a středních škol probíhá syste­
maticky prostřednictvím rozmanitých
činností. Patří mezi ně komponované
pořady a besedy na středních ško­
lách, vedení soutěží SOČ a maturit­
ních prací nebo pravidelné Dny vědy
a techniky. Univerzita také pořádá
pro zájemce o studium každoročně
od prosince do února Dny otevřených
dveří a usiluje o kvalitní prezentaci
na veletrzích pomaturitního vzdě­
lávání jak v celorepublikovém, tak
regionálním měřítku se zaměřením
na Plzeňský a Karlovarský kraj. Čest­
né uznání ZČU obdržela Naďa Kube­
šová z Gymnázia L. Pika v Plzni, před­
sedkyně krajské komise matematické
olympiády. Nejlepším olympionikům
univerzita každoročně předává diplo­
my přímo ve svých prostorách. Oceně­
ní souvisí s mimořádným úspěchem
účastníků olym­piád z Plzeňského kra­
je na mezinárodní úrovni, kde získali
pět umístění mezi nejlepšími třemi
řešiteli v mezinárodní konkurenci.
Čestná uznání převzali také ředi­
tel SOU elektrotechnického v Plzni
Jaroslav Černý, ředitel Střední prů­
myslové školy elektrotechnické v Plz­
ni Vladimír Šípek a ředitel plzeňského
gymnázia na Mikulášském náměstí
Josef Trneček. Ocenění zamířila
i do dalších škol v kraji – do Tacho­
va si ho odvezla ředitelka gymnázia
Irena Volkovinská, do Klatov ředitel
Gymnázia Jaroslava Vrchlického Jiří
Šlégl a do Rokycan ředitelka Gymná­
zia a Střední odborné školy Drahomí­
ra Rancová.
▶▶ Kamila Kvapilová
Učitelé obdrželi certifikáty
Fakulta pedagogická pořádala 11. ledna 2012 tiskovou konferenci, jejímž
cílem bylo předat závěrečné certifikáty úspěšným absolventům kurzů
organizovaných v rámci projektu EnviroGIS a představit prostřednictvím
médií výsledky tohoto projektu co nejširší veřejnosti.
Studovat vysokou školu bez přístupu k počítači
není možné. Organizace studia, výukové materiály, informace pro studenty, pozvánky na akce
a mnohé další informační zdroje a aplikace najdete hlavně na internetu. Jak se v areálu ZČU
dostane k aktuálním informacím? Není třeba
mít obavy, možností je dost.
Nejsnazší je to bez drátů. V součas­
nosti hojně používaná přenosná
zařízení (notebooky, tablety, inte­
ligentní telefony) mají WiFi konek­
tivitu a areál ZČU je velmi dobře
pokrytý signálem mezinárodní aka­
demické sítě eduroam, do které mají
všichni studenti ZČU přístup. Ale
v případě, že mobilní zařízení není
zrovna k dispozici, nebo nepostačuje
na náročnější práci, máme k dispo­
zici veřejné počítačové učebny.
Počítačové učebny Centra infor­
matizace a výpočetní techniky (CIV)
jsou veřejně přístupné všem studen­
tům kdykoli ve všední dny v době
od osmi ráno do osmi večer. Učebny
jsou rozmístěny v různých budovách
univerzity a to jak v areálu Bory, tak
v budovách fakult v centru Plzně
(Husova, Klatovská). Celkem je
k dispozici přes 200 počítačů v pat­
nácti učebnách. Uživatel může po­
užít Orion7, OrionXP nebo Orion­
Linux, což jsou upravené instalace
známých operačních systémů.
Další možností je Univerzitní
knihovna, která poskytuje knihov­
ní a informační služby studentům
i zaměstnancům ZČU. Součástí
těchto služeb je i přístup k interne­
tu. K tomuto účelu má knihovna
100 stanic vybavených podobně jako
Platnost karty určena
validační známkou
na zadní straně.
X001100
Průkaz studenta
Civenka Helpdesková
na učebnách. Pobočky knihovny jsou
opět na všech fakultách a jsou otevře­
ny ve všední dny od 8 do 20 hodin.
Fakulty mají dále své počítačové
učebny a laboratoře se speciálním
softwarovým a hardwarovým vyba­
vením potřebným pro výuku konkrét­
ních předmětů. Tato pracoviště jsou
rezervována pro výuku podle rozvrhu,
ale podle režimu pracoviště jsou za ur­
čitých podmínek přístupná studentům
fakulty i mimo rozvrhové hodiny.
Poslední v seznamu, ale nikoliv
podle oblíbenosti, jsou Informač­
ní kiosky. Jedná se o PC stanice
pro krátkodobou práci umístěné
na chodbách poblíž poslucháren.
V budovách univerzity je jich přes
třicet a jsou oblíbenou zastávkou
studentů při hektickém běhu od ak­
ce k akci. Přečíst si poštu, zjistit no­
vinky v rozvrhu je otázkou pár minut
a pak už student utíká dál. Času je
málo a je třeba stihnout tolik věcí...
▶▶ Jiří Bořík, CIV
▶ foto: archiv FPE
Projekt pomáhá
zrakově postiženým
V úvodu konference shrnuli hlavní ře­
šitelé projektu M. Novotná a P. Mentlík
výsledky dosavadního řešení projektu.
Ten je zaměřen na další vzdělávání
učitelů geografie, biologie, historie,
ale i jiných oborů. Orientuje se na pro­
blematiku environmentální výchovy.
Je složen ze tří kurzů. První se zkrá­
ceným názvem Enviro je zaměřený
na problematiku přírodních změn.
Účastníci se zde dozvědí, co dnes víme
o rozsáhlých změnách, které se na na­
ší Zemi pravidelně odehrávají.
Ve druhém kurzu s názvem GIS
se účastníci kurzu učí, jak pracovat
s geografickými informacemi, tedy
s daty, která jsou vázána k nějakému
místu nebo ploše na Zemi. Pomocí
počítačů a speciálních programů,
které se nazývají geografické infor­
mační systémy (GIS), se naučí, jak
tyto údaje zpracovávat, jak vytvářet
přehledné mapky a s nimi provázané
tabulky a grafy, jak využívat při výuce
GPS nebo program Google Earth.
V posledním kurzu, jehož název
je Projekty, se účastníci naučí, jak
spojovat dohromady znalosti o envi­
ronmentálních změnách a dovednosti
zpracovávat prostorové informace,
jak zapojit žáky a studenty do zajíma­
vých forem výuky.
Po tematických blocích pracovníků
katedry geografie Fakulty pedagogic­
ké konference pokračovala slavnost­
ním předáním certifikátů jednotlivým
účastníkům – učitelům základních
a středních škol Plzeňského kraje.
Jednalo se již o druhou skupinu uči­
telů, kteří se díky evropským prostřed­
kům mohli vzdělávat v oblasti envi­
ronmentální výchovy. Proděkan pro
výzkum a vývoj Fakulty pedagogické
Michal Mergl zdůraznil trvalý význam
vzdělávání učitelů nejen v oblasti pre­
graduálního, ale i dalšího vzdělávání.
Po skončení projektu budou všechny
kurzy (akreditované MŠMT) nabízeny
v rámci celoživotního vzdělávání.
Z reakcí přítomných absolventů –
učitelů základních a středních škol,
bylo zřejmé, že by další pokračování
podobných kurzů velmi uvítali.
▶▶ Jana Vaňková, FPE
Automatické čtení učebních textů pro zrakově
postižené studenty (zkráceně ARET z anglického
„Automatic Reading of Educational Texts“) je
projekt pomáhající zrakově postiženým žákům
základních škol lépe zvládat probíranou látku.
Cílem projektu ARET je inova­
ce a roz­voj výuky, především pak
rozšíření možností vlastní domácí
přípravy zrakově postižených žáků
aplikací technologie automatické
syntézy řeči z textu.
Projekt je řešen na katedře kyber­
netiky Fakulty aplikovaných věd
Západočeské univerzity v Plzni
ve spolupráci se Základní školou
a Mateřskou školou pro zrakově
postižené v Plzni. V rámci projek­
tu jsou vytvářeny speciální auto­
maticky čtené učební pomůcky.
S ohledem na cíle projektu a po­
třeby hlavního partnera (ZŠ) byly
vybrány učební texty z matemati­
ky a fyziky na úrovni 2. stupně ZŠ.
Pracovníci katedry kybernetiky mají
na starosti především tech­nickou
stránku projektu, která zahrnuje
zejména vývoj webového portálu
umožňujícího vytváření a správu
učebních textů a jejich následné
automatické předčítání. Bylo tře­
ba vyřešit celou řadu specifických
problémů souvisejících v první řadě
s matematickými rovnicemi, výrazy
a symboly – ať už jde o jejich vytvá­
ření, vhodnou prezentaci nebo pře­
vod do gramaticky správné slovní
podoby pro následné čtení. Převod
textu na řeč je prováděn automatic­
ky pomocí systému syntézy řeči vy­
víjeného na Západočeské univerzitě
ve spolupráci s partnerem projektu,
firmou SpeechTech.
▶▶ Jindřich Matoušek, FAV
i učitelé se musí učit | místo u počítače máte jisté | pomoc dětem zrakově postiženým
strana 4
u-noviny | únor 2012 | www.zcu.cz
Exkurze pro středoškoláky
den s vědou
Koncem roku 2011 navštívilo Západočeskou univerzitu v Plzni
na 50 studentů IV. ročníků z Gymnázia Blovice.
Den s vědou pro žáky z Gymnázia Plasy uspořádal na univerzitě prorektor František Ježek 20. ledna 2012. Studenti
se po krátkém úvodu proč, co
a jak studovat právě v Plzni
podívali do laboratoří Fakulty
strojní a Fakulty elektrotechnické, prohlédli si knihovnu
a exkurzi zakončili návštěvou
Techmanie.
▶ (vav)
setkání s poradci
Pro výchovné poradce z Karlovarského kraje univerzita
připravila společné setkání
2. února. Poradci obdrželi port­
folio studijních programů ZČU,
informace k přijímacímu řízení
i dalším podmínkám studia
na univerzitě. Zajímavé údaje
získali z analýz vstupních matematických znalostí studentů
prvních ročníků ZČU, které
zpracovává katedra matematiky Fakulty aplikovaných věd.
Společně diskutovali o významu státních maturit i nabídkách spolupráce s univerzitou
v po­době možné podpory při
akcích středoškolské odborné činnost, výběru témat pro
maturitní práce či využití možnosti exkurzí v univerzitních
laboratořích, kam se také
sami podívali.
▶▶ (vav)
▶ fota: A. Vaverková
Informační a poradenské centrum ZČU pro středoškoláky připravilo zajímavý program, který se skládal ze zá­
kladní prezentace univerzity, představení studijních programů a různých aktivit, které univerzita svým studentům
nabízí. Středoškoláci měli také možnost navštívit zajímavá pracoviště Fakulty elektrotechnické, Fakulty strojní
a Ústavu umění a designu. Kromě mnoha důležitých informací a pěkných zážitků si odnesli řadu informačních
materiálů. Obdobný seminář pořádalo Informační a poradenské centrum ZČU již počtvrté.
▶ (vav)
Gymnazisté z Blovic na ZČU
Interaktivní pískoviště
Světová novinka dvou studentů ZČU. Studentům Petru Altmanovi a Robertu Ecksteinovi
z Fakulty aplikovaných věd se podařilo „zabodovat“ nejen v české kotlině, kde s úspěchem prezentovali interaktivní pískoviště v rámci Dnů vědy, Noci vědců či MS Festu, ale
o jejich hračce se pochvalně píše i na mnohých zahraničních webech. Naposledy mohli
zájemci interaktivní pískovitě vidět na Dnech otevřených dveří Fakulty aplikovaných věd
25. ledna 2012.
Co to je?
„Naše pískoviště vám umožní vy­
tvářet svůj vlastní svět plný barev
a dosud nepoznané zábavy. Pou­
hým přetvářením písečné krajiny,
jako na běžném pískovišti, se před
vámi zhmotní svět, který jste si
dosud mohli pouze představovat.
Díky těmto možnostem je naše
pískoviště ideální formou pro
rozvoj fantazie, tvořivosti a hra­
vosti,“ říkají autoři projektu.
Co jejich „živé“ pískoviště mů­
že nabídnout? Kreativní zábavu,
různorodé inovativní hry, inter­
aktivní výuku hravou formou.
Jedná se o unikátní projekt, který
Petr Altman a Robert Eckstein pre­
zentují pod názvem SandyStation
(www.sandystation.cz). Jde zřejmě
o vůbec první pískoviště na světě,
u kterého můžete upravovat zdro­
jový kód, přehrávat firmware a pře­
devším maximálně popustit uzdu
své fantazii. Na programu autoři
pracují od začátku léta a průběžně
jej vylepšují. Prototypovou aplikaci
napsali během několika dnů. SandyStation efektivním způso­
bem využívá senzorů Kinectu, který
je umístěný ve výšce zhruba dvou
metrů nad boxem s obyčejným
pískem a používá se ke sledování
hloubky na snímané ploše. Autoři
PilsProg 2012
Umíte programovat?
Soutěž v programování pro studenty
středních škol s názvem PilsProg již
několik let organizuje katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty
aplikovaných věd (FAV) Západočeské
univerzity v Plzni ve spolupráci s akcio­
vou společností CCA Group.
Vyhlášení letošního kola soutěže bylo
spojeno se Dnem otevřených dveří FAV,
kde si zájemci mohli vyzkoušet řešení
ilustračních úloh. Kvalifikační kolo odstartovalo 26. ledna 2012.
Středoškoláci se v průběhu soutěže
snaží vytvořit programy se správným řešením maximálního počtu zadaných úloh
v co nejkratším čase. Zájemcům budou
na www.pilsprog.fav.zcu.cz zpřístupněny
registrace a zadání úloh až do 24. února.
Avšak pozor pro adepty na výhru! Jak
je uvedeno v pravidlech soutěže, celková doba řešení úloh se započítává od
zahájení kvalifikace, nikoliv registrace.
Soutěž účastníkům umožní změřit své
schopnosti a znalosti s podobně nadanými vrstevníky. Fakultě aplikovaných věd
potom výsledky hodně napoví pro výběr
budoucích nadaných „faváků“.
Soutěž probíhá dvoukolově: kvalifikační část vzdáleně prostřednictvím webových stránek, finálové kolo přímou účastí na katedře informatiky a výpočetní
techniky FAV. Letošní finále se uskuteční
14. dubna 2012 od 9.00 do13.00 hodin
▶ (vav)
v místnosti UU409.
mají hotových několik programů,
které je možné „promítat“. Nejzají­
mavější je režim, ve kterém se stan­
dardně vysokým kopcům přiřazuje
odstín zelené barvy. Naopak pro­
hlubně a koryta mají barvu modrou
(simulace vody). Pokud vytvoříte
kopec a uděláte do jeho středu malý
otvor, Kinect jej vyhodnotí jako krá­
ter sopky a projektor hbitě začne
promítat chrlící lávu. Fungují zde
i kolize, takže tekoucí láva se při
kontaktu s virtuální vodou začne
hasit a postupně mizet. To vše se
děje téměř okamžitě v reakci na čin­
nost, kterou uživatel na pískovišti
vykoná.
▶ FAV
Nepřehlédněte! Soutěžní kvíz pro středoškoláky
Připravili jsme pro vás kvíz, ve kterém můžete vyhrát
zajímavé ceny z nabídky dárkových předmětů Západočeské univerzity v Plzni. Stačí jen do 15. března
2012 poslat správné odpovědi na tři otázky na adresu
[email protected]
V e-mailu kromě správných odpovědí a svého
jména uveďte adresu střední školy, kterou studujete. Na tuto adresu vám zašleme výherní dárkové
předměty. Vyhrají autoři prvních pěti správných
odpovědí.
Víte to?
1.Kolik fakult má Západočeská univerzita v Plzni?
a) 10
b) 7
c) 8
2. Kdo stojí v čele Západočeské univerzity v Plzni?
a) děkanka Jana Mauritzová
b) prorektor Miroslav Šimandl
c) rektorka Ilona Mauritzová
3. Kdy vznikla Západočeská univerzita v Plzni?
a) 28. 9. 1991
b) 28. 10. 1990
c) 28. 9. 1992
Vyhrává prvních pět správných odpovědí!
univerzita středoškolákům otevřená | pět prvních vyhrává

Podobné dokumenty

roční zpráva 2014 - CENIA, česká informační agentura životního

roční zpráva 2014 - CENIA, česká informační agentura životního Stran ohlašování do IRZ nedošlo v průběhu ohlašovacího období k žádným závažnějším problémům. Pro rok 2014 byly zveřejněny manuály pro ohlašovatele agendy IRZ. Pracovníky oddělení byl zajištěn proc...

Více

Vyrocni zprava FEL 2011 - Západočeská univerzita

Vyrocni zprava FEL 2011 - Západočeská univerzita a jihočeském regionu a za dobu své existence vychovala již přes sedm a půl tisíce inženýrů, tisíc pět set bakalářů a téměř čtyři sta absolventů doktorských typů studia, kteří ji úspěšně reprezentuj...

Více

Zkušenosti s využitím webových služeb při tvorbě T-DSS

Zkušenosti s využitím webových služeb při tvorbě T-DSS Komunikace klientských aplikací se serverem je založena na technologii AJAX a protokolu HTTPS, kde je jako výměnný formát použit JSON (JavaScript Object Notation) http://json.org/. Komunikace s kon...

Více

Untitled - Základní škola Vyškov, Nádražní 5

Untitled - Základní škola Vyškov, Nádražní 5 Žákům 1.–2. ročníku nabízíme možnost výuky cizího jazyka (angličtiny a němčiny) ve spolupráci s Jazykovou přípravkou Brno. Žáci mají možnost podílet se na chodu školy prostřednictvím žákovské samos...

Více