Stručný vývoj písma - Střední škola stavebních řemesel Brno

Komentáře

Transkript

Stručný vývoj písma - Střední škola stavebních řemesel Brno
Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy
Pražská 38b, 642 00 Brno – Bosonohy
Šablona:
Název:
Téma:
Autor:
Číslo:
Datum:
Ročník:
Anotace:
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Vývoj písma
Vývoj písma
Mgr. Bednářová Smíšková Jitka
Vy_32_INOVACE_VyPř – 1.pdf
1. 9. 2012
1. ročník SOU
Presentace je určena pro studenty SOU. Probírané téma
seznamuje studenty s vývojem písma v různém období dějin
Vzniká z přirozené potřeby
zaznamenávat lidskou řeč, myšlenky
člověka a události v jeho životě
Už v raném paleolitu (před 50 000 lety) se člověk
domlouval řečí a komunikoval i vizuálně:
 Znamení kouřem, navršené kameny, vruby do
dřeva a kostí, záznamy z uzlů,
 malování a tetování po těle atp. jsou formy
vizuální komunikace, kterých se užívá dodnes


Piktogramy jsou prvními písmeny pro celá
slova.
Piktogram je obrazový znak, jehož význam
přečte každý, protože pozná, co obrázek
představuje
Ideogramy jsou dalším vývojovým stupněm
obrázek již nepředstavuje zobrazený jev, ale je
domluveným znakem pro jiný význam (např.
obraz měsíce znamená noc, nikoliv měsíc
samotný). Ideogramy jsou často i abstraktní např.
geometrické znaky.
Ideografické písmo přečte jen ten, kdo se znakům
naučí, může ho však každý číst svou řečí.
Fonogram je písmový znak, který označuje zvuk
řeči slabiku nebo hlásku.
(Např. naše latinka je písmo výhradní
fonografické.)
Vznik písma před 6 000 lety - 1. komunikační
revoluce - písmo umožňuje nebývale rozmnožovat
a uchovávat paměť lidstva
Kolébka evropské civilizace oblouk území mezi
Perským zálivem, Kaspickým a Středozemním
mořem
— v deltě řek Eufrat a Tigris, v říší Sumerské,
vzniklo písmo cca 3 700 př.nl.
Sumerské písmo

podle tvarů jakýchsi klínů, vzniklých při psaní
dřívkem do hlíny dostalo název

Babylonské písmo slabikové, asi 3000 2700 pø.
nl.
Babylonské písmo slabikové, asi 3000 2700 př.
nl.


Objevuje se okolo roku 3 400 př. nl.
Egyptské hieroglyfy popsaly stěny, nábytek,
oděvy – tesáno do kamene, pestrobarevné
malováné – zároveň zdobilo prostředí.



V Ugaritu (dneštní Sýrie )
První hláskové klínové písmo o 30 znacích
Féničané vytvořili kolem r. 1300 př. nl.
hláskovou abecedu o 22 znacích (bez
samohlásek)



Zdokonalené písmo fénické (9. stol. př. nl.)
Používá samohlávky
Z archaického řeckého písma vznikla základní
evropská písma:


Západní – římské (latinka)
Východní – řecké a později ruské

Čedičová deska s texty stejného obsahu v :
Hieroglyfickém písmu
 Démonickém písmu
 Řeckém písmu




Přivezena do Francie Napoleonem Bonapartem
r. 1799
Uložena v Britském muzeu v Londýně
Jean Francois Champollion díky ní vyluštil
egyptské hieroglyfy r. 1824
Kolem r. 0
Capitalis monumentalis
Klasické krásné konstruované písmo
Pouze velká písmena (kapitály)
Tesaná do mramoru (Trajanův sloup r. 113)
20 znaků
Psané formy:










Capitalis guadrita
Capitalis rustica (Pompeje r. 79)
Dvoulinková osnova







Vyvinuly se v 5. století z římských kapitál
Nejkrásnější v 7. a 8. století
Uncála psaná na papyru, později na
pergamenu – do dvou linek osnovy
Polounciály – čtyři linky osnovy
Používá (i u oblouků) důrazného vertikálního
stínování
Nerozlišují se velká a malá písmena
Jde o jednu abecedu






R. 800 – korunovace Karla Velikého na císaře
francké říše
Nechal sjednotit písmo – karolínská minuskule
Čtyřlinková osnova
Udržela se do pořátku 12. století
Stala se v západní a střední Evropě základem
románsko-gotického písma
Středověké písmo


mezerování mezi slovy
Oddělování vět puntíkem


Polovina 15. století
Spojení tří technologií:




Tisk z výšky (známo už dlouho)
Použití dřevěného lisu (jako vinařský) pro tisk
Vyvinutí rozebíratelné sazby textu (dosud rytí i s
obrázky do desek, nebo ruční opisování)
Je to 2. komunikační revoluce – umožnila
nejvýraznější rozšiřování vědomostí a
informací



3. komunikační revoluce (1. vynález písma, 2.
knihtisku)
Digitalizace ovlivňuje i tvar písma
Digitální fonty jsou:


rastrové bitmapové (rastr omezuje možnost
zvyšování znaku)
vektorové křivkové (umožnují plynulou změnu
velikosti písmene)
http://old.uk.fme.vutbr.cz/kestazeni/0D4/3.pdf
Použitá literatura:

1. Slezák M. a kol: Písmo ve výtvarné výchovì. Praha : SPN, 1988

2. Dusong J.-L., Siegwartová F.: Typografie / od olova k poèítaèùm. Praha :

Svojtka+Vašut, 1995

3. Bringhust, R.: The Elements of Typographic Style. Point Roberts :

Hartley+Marks, , 2002

4. Muzika F.: Krásné písmo I. a II. Praha : SNKLHU, 1958

5. Hlavsa O.: Typografia 13. Praha : SNTL, 19761984

6. Hlavsa O.: Typografická písma latinková. Praha : SNTL, 1962

7. Meggs, P.: A History of Graphic design. New York : John Viley, 1998

8. Rajlich, J.: Základy typografie pro DTP. In: Hanáèek, P. a kol.: Jak publikovat

na poèítaèi. Velatiny : Science, 1996. Str. 980.

9. Carter R., Day B., Meggs, P.: Typographic Design: Form and Communication.

New York : John Viley, 2002

10. Miles, J.: Design for desktop publishing. Londýn : Gordon Fraser, 1987

11. Blažej, B.: Ruèní sazba. Praha : SNTL, 1971

12. Blažej, B.: Grafická úprava tiskovin. Praha : SPN, 1990

13. Rambousek, J.: Písmo a jeho užití. Praha : Orbis, 1953

14. Eliška, J.: Vizuální komunikace / Písmo. Brno : CERM, 2005

15. Kaláb, M.: Charakteristické znaky obrazu knižního písma. In: Sborník Hollar

pøíloha. Praha : Hollar, 1949

16. Tomek, L.: Tajemství krásné písemnosti. Praha : Albatros, 1985

17. Horák, F.: Èeská kniha v minulosti a její výzdoba. Praha : František Novák,

1948
