Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním

Komentáře

Transkript

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním
Univerzita Palackého
v Olomouci
Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb
reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020
Metodika práce se žákem
s tělesným postižením a zdravotním
znevýhodněním
- PŘÍLOHY –
PRACOVNÍ VERZE URČENA K OVĚŘOVÁNÍ,
NEPROŠLO JAZYKOVOU A TECHNICKOU ÚPRAVOU.
© Eva Čadová, a kol.
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Seznam příloh:
Příloha č. 1: Počet žáků se zdravotním postižením vzdělávaných v běžných školách............................. 3
Příloha č. 2: Ukázka týdenního tematického celku „Čas jablíčkové vůně“.............................................. 4
Příloha č. 3: Ukázka individuálně vzdělávacího programu .................................................................... 15
Příloha č. 4: Náměty pro rozvoj dílčích oblastí školní připravenosti ..................................................... 23
Příloha č. 5: Závěry a doporučení speciálně pedagogického vyšetření pro tvorbu stimulačního
programu ............................................................................................................................................... 31
Příloha č. 6.: IVP pro MŠ ( IVP pro dítě s tělesným postižením) ............................................................ 39
Příloha č. 7: IVP pro MŠ (pro dítě se souběžným postižením více vadami) .......................................... 45
Příloha č. 8: IVP pro žáka s TP na ZŠ ...................................................................................................... 51
Příloha č. 9: IVP pro žáka ZŠ .................................................................................................................. 66
Příloha č. 10: Zásobník prstových her ................................................................................................... 72
Příloha č. 11: Fotodokumentace k rozvoji motoriky ............................................................................. 77
Příloha č. 12: Zásobník grafomotorických prvků ................................................................................... 85
Příloha č. 13: Fotodokumentace ke grafomotorice............................................................................... 89
Příloha č. 14.: Ukázka IVP do TV ............................................................................................................ 97
Příloha č. 15: Ukázka testu pohybových dovedností........................................................................... 103
Příloha č. 16: Využitelné kompenzační, rehabilitační, vzdělávací pomůcky ....................................... 105
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
2
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen
2012.
Příloha č. 1: Počet žáků se zdravotním postižením vzdělávaných v běžných školách
Druh zdravotního postižení
Počet individuálně integrovaných žáků podle druhu zdravotního postižení (MŠ. ZŠ a SŠ)*
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2377
1491
325
297
327
361
409
560
644
650
630
778
950
1099
1258
1356
1417
– z toho těžce postižení
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
42
61
60
41
x
– z toho středně těžce postižení
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
319
383
667
571
484
523
600
654
696
700
711
721
778
765
731
750
771
794
800
– z toho neslyšící
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
60
68
156
200
Zrakově postižení
1335
903
660
709
672
706
711
687
670
695
629
592
581
539
513
527
552
– z toho nevidomí
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
66
64
117
143
3419
2131
1745
2049
2313
2751
2335
2234
2139
2003
1636
1564
1179
1251
1349
1382
1522
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
62
108
120
2580
1922
1385
1472
1526
1602
1670
1748
1738
1771
1749
1712
1623
1570
1517
1510
1525
– z toho těžce postižení
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
267
323
414
447
S kombinací postižení
2438
1606
1606
1458
1480
1256
1409
1799
1709
1445
1500
1179
1105
935
933
1032
996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
4
8
486
364
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
22
23
22
23
39
197
272
381
566
772
Mentální postižení
Sluchově postižení
S vadami řeči
– z toho těžce postižení
Tělesně postižení
– z toho hluchoslepí
Tělesně oslabení
Poruchy autistického spektra
Vývojové poruchy učení a chování 22025 26921 27445 35473 38950 43788 48299 51388 53341 54702 52646 51434 45215 39694 35802 34061 35271
* Zdroj: MICHALÍK, J. a kol.: Přehled statistických údajů ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení.
Olomouc: VCIZP, 2010. Zpracováno z podkladů Ústavu pro informace ve vzdělávání.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.:
CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
3
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Příloha č. 2: Ukázka týdenního tematického celku „Čas jablíčkové vůně“
Návrh týdenního tematického celku „Čas jablíčkové vůně“ vychází Rámcového programu
pro předškolní vzdělávání. To znamená, že jednotlivé oblasti vzdělávání se vzájemně
podmiňují, doplňují. Tematický celek „Čas jablíčkové vůně“ má zakomponován povinný
obsah interakčních oblastí (biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní,
environmentální), které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení. Činnosti
vzdělávací nabídka je vhodná pro dítě s lehkým tělesným postižením, pro dítě mobilní.
Týdenní tematický celek
Tematický celek slouží jako motivace, ale i zároveň jako náplň činností v průběhu celého dne
(např. ranní hry, řízené činnosti, pobyt venku …), kde je zakomponována i oblast logopedické
prevence. Týdenní tematický celek je vhodný pro skupinou dětí ve věku 5 – 6 let.
Projekt má charakter hravých činností probíhajících a nabízených dětem v průběhu celého
dopoledne (tj. ranních her, řízených činností pedagogem, pobyt venku).
Čas jablíčkové vůně - pondělí
Ranní hry
Cíl:
Rozšířit slovní zásobu dětí s využitím konkrétních obrázků (léto, podzim a jejich plody).
Posílení motorické dovednosti, hrubé motoriky – přetahování lana ve dvojicích a skupinách.
Pomůcky:
Lano, soubor obrázků „Hádej ovoce a zeleninu“, Ladovy obrázky léta a podzimu.
Obsah:
Hra „Na hádku Léta s Podzimem“, přetahování ve dvojicích a přetahování skupin Léta a
Podzimu lanem.
Postup:
1. Motivace – vlády se ujímá podzim, beru do ruky kalendář. Kalendář napovídá, že je
podzim. Jak to vypadá venku, co jsme zjistili včera? Děti zúročují svoji zkušenost
s aktuálním počasím. Jisté je jedno: Léto skončilo, Podzim vládne. Jenže Létu se
nechce a Podzim se nezadržitelně hlásí o slovo. Využití Ladových obrázků léta a
podzimu. Děti nejdříve vyjmenují všechna slova (tj. plody léta a podzimu), která se
hodí k danému tématu.
2. Třídění slov podle určitého hlediska. A protože se ti dva nedokážou dohodnout, je
z toho hádka. Na hádku Léta s Podzimem si zahrajeme. Děti třídí a pojmenovávají
obrázky (plody podle ročního období) Léta (třešně, jahody, meruňky, angrešt, …) a
Podzimu (jablko, hruška, brambory, ořechy, …). Každé dítě si vybere jeden obrázek
s letním nebo podzimním plodem. Rozdělím je do dvou skupin, z nichž jedna
představuje Léto a druhá Podzim. Začíná hádka o to, kdo je lepší, co kdo umí a
dokáže. Léto se např. chlubí podle svého obrázku: „Já umím uzrát třešně.“ Podzim
reaguje: „To nic není, já umím uzrát jablka.“ Atd. Na závěr se zeptám: „Kdo je tedy
lepší?“ Skupina dětí představující Léto společně odpovídá „Já!“ Podzim si to nedá
líbit a odpovídá „Já.“ Období se střídají a hádka graduje a vrcholí.
3. Hádkou to ale nekončí, z hádka je na obloze pranice: Zařadím přetlačování ve
dvojicích a přetahování skupin Léta a podzimu lanem – chvíli vítězí jeden, pak druhý.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
4
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Na závěr s dětmi reflektujeme situaci na obloze. Líbilo by se nám v naší mateřské
škole žít v takových hádanicích a pranicích?
Řízená činnost pedagogem
Cíl:
Cvičit optickou pozornost a diferenciaci dokreslováním obrázků jablíčka a hrušky. Procvičit
ilustraci básničky pohybem.
Pomůcky:
Pracovní list s dokreslovánkou jablíčka a hrušky, trojhranné pastelky, obrázek jabloně.
Obsah:
Ilustrace básničky „Jabloňka“ pohybem, dokreslovánka jablíčka a hrušky.
Postup:
1. Motivací je sama básnička „Jabloňka“ a obrázek jabloně.
2. Ilustrace básničky „Jabloňka“ pohybem“:
Na zahrádce chodíváme
na stromy se podíváme.
(chůze)
Jeden z nich je maličký
jako malé dětičky.
(dřep)
Roste, roste s jablíčky
(vztyk, otáčení v upažení)
pro kluky i holčičky.
(potlesky)
Děti si zkusí ilustraci básničky pohybem 2x – 4x, lze zařadit změnu síly hlasu (šeptem
a hlasem v běžné poloze).
3. Na zahrádce ve škole nám vyrostlo takové ovoce. Ukazuji dětem pracovní list
„dokreslovánku“. Co jim chybí? Vysvětlení a zadání úkolu dětem. Děti mají za úkol
dokreslit jablíčko a hrušku. V domalovánce je jeden obrázek hotov a druhý je
naznačen, kromě dokreslení si děti i obrázek vybarví.
Pobyt venku
Cíl:
Cvičit pojem stejné množství, počítání do tří. Procvičit vědomé vnímání vůně – nosní
dýchání.
Pomůcky:
Košík.
Obsah:
Hry „Tři jablíčka“, „Co to voní?“
Postup:
1. Motivace – pod jabloní jsou spadaná jablíčka. Dnes si každý sebere jablíčka, ty
dáme do košíčku, odneseme si je do školky a zítra s nimi budeme pracovat.
2. Zadání úkolu. Hra „Tři jablíčka“ – dejte na hromádku stejné množství jablíček jako
já a spočítejte, kolik jich je? Každé dítě má za úkol dát na hromádku tři jablíčka,
která najde pod jabloní. Každé dítě si najde „svoje místečko“ na vymezeném
prostoru, kde si udělá hromádku s jablíčky.
3. Po splnění úkolu si každé dítě vezme do ruky jablíčko, rozsvítíme sluníčko „Hřej
sluníčko, hřej“ – školkový rituál – děti vytvoří kruh. Základem další činnosti –
vědomého vnímání vůně jablíčka je hluboký nádech pouze nosem. Vydechovat
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
5
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
lze nosem i ústy. Dětem to předvedu, připomenu techniku dýchání. Hra „Co to
voní?“ – děti vědomě vnímají vůni jablíčka. Opakujeme 2x – 4x. Na závěr si
každé dítě sebere svoji hromádku s jablíčky a dá ji do košíku.
Závěr
V průběhu celého dne je vzdělávací nabídka zaměřena na rozvíjení těchto oblastí:
 mluvní dovednosti – slovní zásoba rozvíjena všeobecně zaměřenou hrou „Na hádku
Léta s Podzimem“
 motorika – rozvoj hrubé motoriky – přetahování ve dvojicích a skupinách s lanem
 koordinace činností – ruce a mluvidla, ilustrace básničky „Jablíčko“ pohybem
 smysly – zrak, optická pozornost a diferenciace rozvíjena dokreslováním obrázku, tzv.
omalovánkou
 početní představy – procvičování pojmu stejného množství a počítání do tří
 nosní dýchání a hospodaření s dechem – vědomé vnímání vůně jablíček
Během celého dopoledne, v průběhu činností a her nebudou děti nuceny do jakékoliv
činnosti. Hry pouze nabízíme, volím vhodnou motivaci, povzbuzení, pochvalu. Program je
všestranný a přiměřený.
Čas jablíčkové vůně - úterý
Ranní hry
Cíl:
Procvičovat vyťukávání, vytleskávání rytmu říkadla. Upevňovat nádech nosem.
Pomůcky:
Přírodní listí ze stromu (z břízy).
Obsah:
Hry „Zaříkávadlo“, „Vítr fouká“.
Postup:
1. Motivace – s podzimem přichází i podzimní počasí. Následuje slovní sonda názorů
dětí motivovaná otázkami: „Jaké počasí máš nejraději.“ „Proč si přeješ, aby bylo
venku hezky a sluníčko?“
2. Pomocí kouzelného zaříkadla se pokoušíme zařídit si hezký den a současně pracujeme
s rytmem. Vytleskáváme rytmus říkadla.
ŘÍKADLO
Kůry, můry, ven, ať je krásný den.
Klektáky, páráky, kančí kůže,
ať mraky zalezou, kam který může.
Mraky spát, vítr spát,
ať sluníčko může hřát.
Děti opakují 2x – 3x (tleskají, pleskají, ťukají).
3. Podzimní počasí nám vykouzlilo ve školce krásné a barevné listí na bříze. Vítr nám ho
sem dofoukl. Hra „Vítr fouká“ – děti si sednou ke stolečku, dvojice naproti sobě si
posílají list z břízy. Důležitý je hluboký nádech pouze nosem. Dbám na to, aby děti
nezvedaly ramena na horu a dýchání nebylo povrchní. Dechové cvičení jim předvedu,
nebo využiji ukázky jedné dvojice dětí.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
6
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Řízená činnost pedagogem
Cíl:
Procvičováni seriality, dodržování pořadí. Rozvíjení mluvních dovedností – rozumění řeči,
plnění zadaných úkolů.
Pomůcky:
Korálky (červené, žluté, zelené), tkaničky, omalovánky s jablíčkem (formát A5), pastelky.
Obsah:
Hry „Jablíčka na tkaničce“, „Popletená pastelka“.
Postup:
1. Motivace – jablíčka nám utekla. Musíme je navléknou na tkaničku, aby nám neutíkala.
2. Navlékneme jablíčko červené, zelené, žluté a opět červené, zelené a žluté. Dětem
předvedu. Děti navlékají korálky (jablíčka) podle barev a dodržují jejich pořadí –
červené, zelené, žluté. Opakování 3x.
3. Rozumění řeči – hra „Popletená pastelka“ máme tady smutnou omalovánku
jablíčka…, není vybarvená. Sedneme si ke stolečku, děti mají na stole omalovánku
jablíčka a pastelku. Víte, proč je ta omalovánka smutná, nevybarvená? Pastelka se
popletla, místo malování dělala…, děti, zkuste si, co ta pastelka dělala, zadávám
dětem slovní pokyny a děti podle toho udělají pohyb – dejte pastelku na (před, vedle,
k, dolu, pod) omalovánku. Pokyny zadávám postupně, plynule, pomalu. Na závěr si
děti mohou omalovánku jablíčka vybarvit – pastelka se „umoudřila“.
Pobyt venku
Cíl:
Upevňovat správnou techniku při přeskakování překážek. Učit označit počet na „první
pohled“.
Pomůcky:
Bedýnky (malé a větší, 20-30 cm).
Obsah:
Hry „Na sadaře“, „Bedýnky“.
Postup:
1. Motivace – na zahradě, si zahrajeme hru „Na sadaře“. Vytáhneme si z domečku
bedýnky (5 bedýnek 20 cm vysoké a 5 bedýnek 30 cm vysoké). Z bedýnek spolu
s dětmi vytvoříme „dráhu“ s překážkami. Jedna dráha bude z bedýnek 20 cm
vysokých, druhá dráha bude z bedýnek 30 cm vysokých. Děti přeskakují jednonož
překážky - bedýnky 20 cm vysoké. Až děti tento úkol zvládnou, zvýším náročnost
– přeskakování bedýnek o výšce 30 cm. Děti přeskok jednonož zvládají dobře, jde
o procvičení dovednosti a postupné zvedání náročnosti.
2. Rozsvítíme sluníčko „Hřej, sluníčko“, školkový rituál, děti zpívají písničku a
vytvoří kruh (tj. to sluníčko). Já jsem v roli sadaře a budu ukazovat dětem na
prstech určitý počet (pouze na jedné ruce). Cílem je, aby děti nepočítaly stále od
jedné, aby na první pohled označily počet. Já jsem sadař. Děti, podívejte se na
moji ruku a já vám ukáži, kolik mám prázdných bedýnek. Zpočátku ukazuji prsty
tak dlouho, než děti odpoví. Kolik bedýnek mám prázdných? Děti označují počet.
Za odměnu si zatleskám po každém odhadnutém počtu.
Závěr
V průběhu celého dne je vzdělávací nabídka zaměřena na rozvíjení těchto oblastí:
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
7
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.






mluvní dovednosti – rozumění řeči, děti dostávají slovní pokyny a podle toho dělají
pohyb
motorika – rozvoj hrubé motoriky – přeskoky jednonož přes překážky
koordinace činností – serialita – dodržování posloupnosti, navlékání korálků
smysly – sluch, vyťukávání vytleskávání rytmu říkadla
početní představy – označení počtu na první pohled
nosní dýchání a hospodaření s dechem – foukání do listu z břízy
Čas jablíčkové vůně - středa
Ranní hry
Cíl:
Upevňovat pojem stejně – stejné množství. Zvládnout techniku krájení dětským nožem.
Pomůcky:
Dětské nože, jablíčka, podložky – prkénka, malé mističky.
Obsah:
„Jablíčka na mističce“, „Křížaly z jablíček“
Postup:
1. Motivace – využití ilustrace básničky „Jabloňka“ pohybem:
JABLOŇKA
Na zahrádce chodíváme
na stromy se podíváme.
(chůze)
Jeden z nich je maličký
jako malé dětičky.
(dřep)
Roste, roste s jablíčky
(vztyk, otáčení v upažení)
pro kluky i holčičky.
(potlesky)
2. Posadíme se s dětmi na židle ke stolečku. Budeme pracovat se skutečnými jablíčky,
které si děti nasbíraly na zahradě mateřské školy při pobytu venku. Děti budou plnit
úkoly. Dejte do mističky stejný počet jako já. Děti přiřazují stejný počet. Procvičujeme
1-5.
3. Až budou mít děti úkol hotov, budou krájet jablíčka na křížalky. Co musíme nejdříve
udělat s jablíčkem, než ho začneme krájet? (uvědomění si, že jablko musí být omyté,
čité, …). Připomenutí techniky krájení a postupu (co si dáme pod jablíčko – prkénko,
na co budeme dávat pozor – krájet opatrně, pomalu …). Proč krájíme jablíčka na
křížaly? (význam pro zdraví člověka – vitamíny …). Dětem práci předvedu, pracujeme
s dětmi v malých skupinách, dbám na bezpečnost práce. Nakrájené křížaly dáme na
pekáč a necháme je vyschnout.
4. Na závěr ukončení činností se spolu s dětmi těšíme na křížalky . Těšíme se –
olizujeme se – olízneme si rty kolem dokola jednou, později víckrát, a také to zkusíme
na obě strany.
Řízená činnost pedagogem
Cíl:
Procvičovat vizuomotoriku při obkreslování obrázku přes fólii. Nenásilnou formou cvičit
optickou paměť.
Pomůcky:
Průhledné fólie, fixy, soubor obrázku ke hře – Hledáme obrázky, magnetická tabule, magnety.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
8
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Obsah:
Obkreslovánka „Jablíčko“, hra „Hledáme obrázky“.
Postup:
1. Motivace písní, kterou dětí znají „Maluje sluníčko“:
Maluje sluníčko, červené jablíčko.
Červené kulaté, jablíčko je sladké.
Hop, hop, na jablíčko,
hop, hop, na jablíčko vyskočím.
2. Děti se posadí ke stolu, vysvětlím jim úkol. My si také nakreslíme jablíčko …, děti
obkreslují jablíčko přes průsvitnou fólii fixem (žlutým, zeleným …). Obrázky si
vystavíme ve třídě.
3. Sedneme si s dětmi na židle do půlkruhu před magnetickou tabuli. Děti, mně se tady
popletly obrázky, pomůžete mi je najít? Hra „Hledáme obrázky“ - rozložím na tabuli
karty do tvaru čtverce a vybídnu děti, aby si obrázky na kartách prohlédly a jejich
rozmístění zapamatovaly. Pak karty otočím obrázkem – malbou dolů. (Na tabuli je 9
obrázků – auto, kočka, slunce, třešně, hrušeň, domek, jablko, medvídek, zmrzlina).
Postupně vybízím děti, aby našly mnou určený obrázek. „Jirko, najdi jablíčko, kde se
schovalo …!“ Jirka má jeden pokus, smí odkrýt jednu kartu. Pokud kartu uhádne,
zůstává odkrytá. Pokud neuhádne, zůstává karta zakrytá a jablíčko hledá další dítě.
Takto děti na pokyn postupně hledají a odkrývají všechny karty. V závěru hry, kdy
zbývá odkrýt poslední kartu, vybídnu děti, aby samy hádaly, co je na zakryté kartě
namalováno.
Pobyt venku
Cíl:
Upevňovat správné dýchání nosem, umět popsat jednoduchý děj činnosti.
Pomůcky:
Bublifuky.
Obsah:
Hra „Co dělám?“, „Bublinky“
Postup:
1. Motivace pohybovou hrou „Na medvěda“ – děti tuto hru znají, předvádějí pohyby
medvěda (dítěte, které uprostřed kruhu vymyslí cvik, předvede ho a ostatní ho
napodobují). Děti mají za úkol uhodnout, o co šlo, ale i vyjmenovat jednotlivé úkoly.
2. Zadání úkolu dětem – hra „Co dělám“ – předvedu sadu pohybů (předvádění
zaměstnání – činnosti) a dětí popisují, co dělám. Po vysvětlení hry vyberu jedno dítě,
zadám mu, co má předvést. Dítě pohyb vykoná – ostatní popisují.
3. Na závěr si zahrajeme s bublifukem – děti budou procvičovat nosní dýchání. Lze
zařadit soutěživou formou – kdo udělá nejvíc bublin? Komu vydrží nejdéle výdech?
4. Rozdělíme se na dvě skupiny – holčičky a kluci, holčičky foukají do bublifuku a kluci
„propichují nebo chytají“ bubliny. Skupiny se vystřídají.
Závěr
V průběhu celého dne je vzdělávací nabídka zaměřena na rozvíjení těchto oblastí:
 mluvní dovednosti – vyjadřovací pohotovost – popisování podle děje
 motorika – rozvoj jemné motoriky – technika krájení nožem
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
9
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.




koordinace činností – ruka a oči – obkreslování přes průsvitnou fólii
smysly – zrak – zraková paměť – hledání obrázků
početní představy – stejné množství
nosní dýchání a hospodaření s dechem – foukání do bublifuku
Čas jablíčkové vůně - čtvrtek
Ranní hry
Cíl:
Procvičovat dovednost vystřihování a techniku lepení. Upevňovat správné dýchání a
hospodaření s dechem při hře na flétnu.
Pomůcky:
Nůžky, barevné papíry, čtvrtky, lepidla, tuše, flétny.
Obsah:
Výrobek „Sladká a kyselá jablíčka“, hra na flétnu - cvičení s Amálkou (tón A)
Postup:
1. Motivace – naváži charakterizační hrou: Jablíčka červená byla usměvavá a
spokojená. Proč? Zelená jablíčka byla zamračená a šklebící se žlutá ospalá a
pomíchaná různobarevná jablíčka byla udivená, překvapená. Proč? Pokoušíme se
hledat důvod (např. zelená jablíčka se šklebila, protože byla kyselá apod.).
Zkoušíme se proměňovat postupně v různá jablíčka s vnitřním pocitem (např.
zelené jablíčko – jeho podobu a výraz si můžeme navodit představením olíznutí
citronu, červené představou, že budou k obědu oblíbené lívance apod.).
2. Vystřihování jablíček (červené, zelené, žluté), lepení jablíček na čtvrtku,
dokreslení výrazů jablíček – děti dokreslí tuší obličeje s výrazy papírovým
jablíčkům na čtvrtce. Dětské práce vystavíme v šatně.
3. Hra na zobcovou flétnu – cvičení s Amálkou – tón A. Dechové cvičení proběhne
ve stoje, nádech nosem – dlouhý výdech – „foukáme na Amálku“ (opakování 3x –
4x). Prstové cvičení – děti drží na flétně tón A, na říkadlo „Měla babka“ hrají
rytmus říkadla – rytmus jim vyťukávám. Děti hrají na flétnu ve skupinách 1.
skupina hraje říkadlo na flétnu, 2. skupina vyťukává rytmus říkadla.
Řízená činnost pedagogem
Cíl:
Procvičování pojmu tolik – kolik (stejné množství). Upevňovat schopnost analogie a
kombinovat různé informace.
Pomůcky:
Pracovní list s pojmy tolik – kolik (stejné množství), pastelky, 5 obrázků (ovoce, zelenina).
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
10
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Obsah:
Pracovní list s ovocem, hra „Na nákup“.
Postup:
1. Motivace – pan sadař má ovoce na míse, poznáte kolik ovoce má na miskách?
2. Pracovní list „Ovoce na míse“ – děti mají za úkol nakreslit pod obrázek tolik koleček,
kolik je ovoce v misce. Dokončené pracovní listy si děti dají na magnetickou tabuli a
odpoledne při hrách vymalují ovoce pastelkami.
3. Hra „Na nákup“ – paní kuchařka potřebuje, abychom ji došli na nákup. Tady nám dala
na obrázcích, co máme koupit. Obrázky – jablko, hruška, zelí, brambory, cibuli. Dítě
si prohlédne řadu obrázků (nic neříká), zapamatuje si je. Pak se obrázky schovají a
dítě je vyjmenuje ve správném pořadí – jablko, hruška, zelí, brambory, cibule. Ze
začátku budu pracovat se třemi obrázky, pokud dítě bude úkol zvládat, přidám další
obrázek – maximálně pět.
4. Na závěr si zahrajeme pohybovou hru „Pod naším okýnkem“ – za zpěvu písničky Pod
naším okýnkem se děti pohybují volně v prostoru kolem jabloní, písnička je
přerušována tamburínou a pokynem, např. „červená jablíčka“. Úkolem dětí je posadit
se kolem jabloně s červenými jablky a proměnit se v jablíčka s patřičným výrazem.
Pobyt venku
Cíl:
Uvědomovat si sílu hlasu (nahlas, potichu). Rozvíjení mluvních dovedností – přídavná jména.
Pomůcky:
Obsah:
Hlasová hra „Nahlas, potichu“, hra „Jaké je?“
Postup:
1. Vycházka polní cestou k ovocnému sadu.
2. Půjdeme potichu, nebudeme křičet – uvidíme polní zvířátka (srnku, zajíce …),
budeme si šeptat, abychom je nevyplašili. U stohu se slámou jsou pravidelně srnky –
zastavíme se a pozorujeme je – šeptám dětem otázky: Co srnky dělají? Co jedí? Jakou
mají barvu a proč? Kolik jich je? … Děti šeptem odpovídají.
3. Děti, představte si, že srnkám hrozí nebezpečí – někdo jim chce ublížit (postřelit...),
musíme mluvit hodně nahlas. Nahlas budeme srnky varovat – srnky, utíkejte pryč!
Srnky, utíkejte do lesa! Srnky, utíkejte rychle! Srnky se schovají. Budeme mluvit
potichounku, aby se nebály.
4. Polní cestou dojdeme na ovocný sad. Hra „Jaké je?“ – postavíme se s dětmi vedle
sebe, ptám se dětí: „Jaké je listí?“ – barevné, červené, suché, lehké...
„Jaký je strom?“ – velký, tmavý …
„Jaké jsou jablíčka?“ – červená, kulatá …
„Jaký je plot?“ – malý, ostrý …
„Jaká je tráva?“ – zelená, měkká …, atd.
5. Na závěr si zahrajeme hru „Na ježka“. Děti hru znají: Hruška na zem padala,
tlesk, plesk, bum, ježečkovi na záda. Ježeček se zlobil hned, tlesk, plesk, bum, za
to celou hrušku sněd. Tlesk, plesk, bum.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
11
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Závěr
V průběhu celého dne je vzdělávací nabídka zaměřena na rozvíjení těchto oblastí:
 mluvní dovednosti – slovní zásoba – všeobecně zaměřená hra „Jaké je?“
 motorika – rozvoj jemné motoriky – stříhání, lepení, kreslení
 koordinace činností – intermodalita – práce s obrázky
 smysly – sluch – mluvení nahlas x potichu
 početní představy – tolik, kolik – stejné množství
 nosní dýchání a hospodaření s dechem – hra na zobcovou flétnu
Čas jablíčkové vůně - pátek
Ranní hry
Cíl:
Zdokonalování přiměřených praktických dovedností v oblasti jemné motoriky (koordinace a
rozsah pohybu, koordinace ruky a oka).
Pomůcky:
Listové těsto, 2 vajíčka, hrníček mouky, mašlovačka, vál, válek, plech na pečení, vanilkový
cukr, skořicový cukr, rozinky, struhadlo, oříšky, miska, lžíce.
Obsah:
Pečení štrůdlu.
Postup:
1. Motivací je bedýnka se spadanými jablíčky a hledání odpovědi na otázku „Co
s padanými jablíčky?“ Děti nabízejí řešení na základě vlastní zkušenosti. Jedním
z nich může být: „Upečeme štrůdl!“
2. Posadíme se do kruhu kolem pracovního stolu. „Děti, víte, jaké suroviny jsou potřebné
k upečení štrůdlu?“ Děti postupně jmenují jednotlivé suroviny. „Děti, a víte, jak se
vůbec takový štrůdl dělá?“ S dětmi si společně ujasníme pracovní postup. Nejdříve
nastrouháme jablíčka, dáme do nich cukr a rozinky, zamícháme. Poté si vyválíme
placku z listového těsta válečkem. Do středu vyválené placky dáme nastrouhaná
jablíčka a štrúdl zabalíme. Štrůdl namažeme vajíčkem a posypeme oříšky. Posypaný
štrůdl dáme na plech a upečeme v troubě.
3. Nabídnu dětem jednotlivé praktické činnosti při přípravě štrůdlu (děti si mohou
vybrat, jakou činnost budou chtít dělat – strouhání jablíček, vyválet z těsta placku,
vmíchat do nastrouhaných jablíček cukr, zabalit štrúdl, rozklepnout vajíčka, potřít
vajíčkem štrůdl za pomocí mašlovačky atd.). Dětem během jednotlivých praktických
činností pomáhám, vhodně vedu k samostatnosti a zároveň k opatrnosti při zacházení
např. se struhadlem. Společně s dětmi si přivoníme k jednotlivým surovinám
(skořicový cukr, vanilkový cukr, rozinky apod.). Děti se mohou vyjádřit, zda jim
surovina voní či nevoní.
4. Během doby, co se bude štrůdl péct, uklidíme spolu s dětmi pracovní plochu. Štrůdl si
děti snědí po obědě.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
12
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Řízená činnost pedagogem
Cíl:
Rozvoj zájmu o další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné sdělení).
Pomůcky:
Temperové barvy, houbičky, štětce, čtvrtky, nůž, jablíčka.
Obsah:
Obtiskování jablíček.
Postup:
1. Motivací jsou spadaná jablíčka. Dalším využitím spadaných jablíček je jejich
obtiskování na čtvrtku.
2. Zaměříme se na barvy jablíček. Posadíme se s dětmi do kruhu. Vyzvu děti, aby se
vyjádřily, jakou barvu jablíček mají nejraději. Každé dítě se vyjádří, řekne jaká barva
jablíčeka se mu líbí (zelená, žlutá, červená, červeno-zelená apod.). Spadaná jablíčka
rozpůlíme a budeme je obtiskovat. Jablíčka budou mít takovou barvu, která se vám
nejvíce líbí.
3. Děti se odcházejí posadit k pracovnímu stolu. Společně si rozdáme připravený
pracovní materiál (čtvrtky, houbičky napuštěné barvami, rozpůlená jablíčka). Děti si
namočí rozpůlená jablíčka do napuštěné houbičky a obtisknou si na čtvrtku. Volí si
takovou barvu, která se jim nejvíce líbí. Děti se snaží zaplnit celou plochu papíru.
Vedu děti k samostatnosti při výtvarné činnosti a úklidu pracovního místa.
4. Na závěr si obtisknutá jablíčka prohlédneme a vystavíme ve třídě.
Pobyt venku
Cíl:
Rozvoj sluchové paměti a pozornosti. Zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky
(běh).
Pomůcky: Obsah:
Pohybová hra „Podzime, podzime“.
Postup:
1. Vycházka polní cestou k dětskému hřišti.
2. Motivací k pohybové hře „Podzime, podzime“ je charakteristický znak Podzimu
(sychravé počasí). Podzim někdy šplouchne, jindy foukne. Předvádím Podzim na
určeném místě. Děti jsou na opačné straně hřiště ve vymezeném prostoru, kde jsou
doma. Odcházejí požádat Podzim: „Podzime, podzime, pěkně tě prosíme, neprš!“
Podzim nahlas přemýšlí, v nečekaném okamžiku šplouchne ŠPLOUCH a rozběhne se
proti dětem. Děti utíkají rychle domů, aby nezmokly. Hru opakujeme dle přání dětí.
V roli Podzimu se mohu děti střídat.
3. Na závěr pohybové hry se vydýcháme. K motivaci využijeme „Uspání Podzimu“ –
foukáme slabě x silně. Opakujeme 3x – 4x. Procvičíme techniku dýchání a
hospodaření s dechem.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
13
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Závěr
V průběhu celého dne je vzdělávací nabádka zaměřena na rozvíjení těchto oblastí:
 mluvní dovednosti – slovní zásoba – názvy surovin potřebných k pečení štrůdlu
 motorika – rozvoj jemné motoriky – posypání štrůdlu oříšky, nabírání surovin na lžíci
 koordinace činností – intermodalita – pracovní postup při pečení štrůdlu
 smysly – sluch – paměť, pozornost (pohybová hra „Podzime, podzime“), čuch - vůně
surovin potřebných k přípravě štrůdlu
 početní představy – odměřování surovin – 1, 2 lžíce cukru
 nosní dýchání a hospodaření s dechem – „Uspání Podzimu“
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
14
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Příloha č. 3: Ukázka individuálně vzdělávacího programu
MATEŘSKÁ ŠKOLA
INDIVUDÁLNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN
ŠKOLNÍ ROK .…/….
Školní zařízení: MŠ
Jméno žáka: D. P.
Datum narození: 06.12.2005
Diagnóza: Kombinované zdravotní postižení - DMO – spastická diparéza, intelektová úroveň
v pásmu průměru
Kontakt domů (adresa, telefon):
Metodická doporučení odborného pracoviště:










Při osvojování si nových poznatků postupovat od konkrétních předmětů k obrázkům,
do pozorování zapojovat všechny smysly.
Často zařazovat opakování naučeného v mírně změněných podmínkách.
Postupně zvyšovat kompetence v oblasti sebeobsluhy.
Vytvořit systém odměn.
Rozčleňovat nácvik nových dovedností na malé dílčí kroky.
Při procvičování rozlišovací schopnosti začínat od velkých rozdílů a jednoduchých
úkolů a pak postupně přecházet k jemnější analýze.
Neustále aktivizovat při všech činnostech řeč.
Při manuálních činnostech potřebuje dítě vedení ruky a pak postupně odebírat pomoc,
současně vše komentovat (např. osvojení si techniky stříhání).
Při únavě dítěte činnost přerušit, poskytnout změnu, oblíbenou hračku, odpočinek. Ale
po chvíli se k činnosti vrátit a dokončit. Důležitá je důslednost!
Za úspěch, byť malý, dítě chválit. Ocenit i pouhou snahu!
Pomůcky:
Budou využívány veškeré pomůcky třídy mateřské školy. Vhodná jsou různá šněrovadla,
provlékadla, zvukové hračky apod.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
15
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Organizace péče:
Každodenní docházka do předškolního zařízení.
Spolupráce s rodiči:
Informace budou vzájemně předávány při každém kontaktu.
Odborné pracoviště: Speciálně pedagogické centrum
Kontrola plnění plánu:
2x ročně (1x na konci prvního pololetí, 1x na konci školního roku),
písemné zpracování MŠ (zhodnocení pokroků v edukaci žákyně)
Vzdělávací oblast
Metodický postup
Poznámky - datum
naučení, pokroku
aj.
Hodnocení zvládá, zvládá
s pomocí, nezvládá
Dítě a jeho tělo
CO SE DÍTĚ UČÍ:
- získat větší samostatnost při
oblékání
Metodika práce s žákyní se
speciálními vzdělávacími
potřebami
nácvik činnosti, možné je využít
tzv. procesuální schémata,
fotografický materiál
- napichovat kousky jídla na
nácvik dovednosti, oblíbená
vidličku, nácvik používání příboru jídla, malé kousky potravin, jídlo
postupně obměňujeme a
používáme příbor
- vhazovat předměty do nádoby
nádoby s větším otvorem, po
zvládnutí s menším otvorem
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
16
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
- snímat sundatelný poklop
volíme poklopy snadno
sundatelné
- vkládat předměty do předlohy
tabulky s předlohou o 4-8
prvcích, plato na vajíčka s
kuličkami
- rozvíjet svalstvo jemné motoriky
trhání papíru, spojování kostek
(lego), listování v knize,
navlékání korálů na tkaničku,
postupně vlasec
- rozvíjet schopnosti předcházející
grafomotorickým dovednostem
používání jednoduchých nástrojů
– nabírání lžící a přesýpat sypké
materiály, štětcem namočeným
ve vodě „malovat“, jednoduché a
přirozené uvolňovací
grafomotorické cviky
- rozvíjet základní grafomotorické
dovednosti
nutné nastrukturovat daný
prostor pomocí ohraničených
linií, vinutí, čáry, vlnovky
- chytat a kutálet míč
nápodoba
- zvedat ruce dle vzoru
nápodoba
- opakovat krátké pohybové sestavy nápodoba
- zdokonalovat chůzi ze schodů a
další přirozené pohyby
nápodoba
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
17
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Vzdělávací oblast
Metodický postup
Poznámky - datum
naučení, pokroku
aj.
Hodnocení zvládá, zvládá
s pomocí, nezvládá
Dítě a jeho psychika
CO SE DÍTĚ UČÍ:
Metodika práce s žákyní se
speciálními vzdělávacími
potřebami
- reagovat na své jméno
používání jednoho jména pro
vyjádření prosby „Dominičko“,
druhé jméno při zákazu
„Dominiko“, práce se zrcadlem
- reagovat na jednoduché verbální
pokyny a výzvy
jednostupňové pokyny – „Pojď
sem, Sedni si, Dej mi, Vezmi“,
postupně dvoustupňové verbální
pokyny – „Vezmi si papír a sedni
si“
- poznat známé osoby (rodinní
příslušníci, přátelé, vrstevníci v
MŠ)
- poznat známé předměty
fotografický materiál
- pojmenovat základní barvy,
geometrické tvary, předměty
denní potřeby apod.
reálné předměty, fotografický
materiál, stanovit jednotné
pojmenování, třídění předmětů
dle 1 kritéria (barva, tvar)
- reagovat na slovní pokyny
související s oblékáním,
sebeobsluhou apod.
doplňování slovního pokynu
demonstrací, případně fyzickým
vedením
- porozumět kategoriím v, na, do
apod.
obrázkový materiál, reálné
situace
- chápat výběr z více možností
zpočátku volíme dva výrazně
odlišné např. jogurt-jablko
předem stanovit pojmenování
předmětů (míč=míč ne balón)
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
18
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
- rozvíjet expresivní složku řeči
reálné předměty, fotografie,
označování jedním slovem
- rozvíjet pasivní a aktivní slovní
zásobu
obrázkové knížky, leporela,
časopisy, předměty denní potřeby
aj.
- ovládat dech, tempo a intonaci
řeči
- správně vyslovovat
dechové, vokální, rytmické hry
Vzdělávací oblast
nápodoba, artikulační cvičení,
dechová cvičení, rytmická
cvičení
Metodický postup
Poznámky - datum
naučení, pokroku
aj.
Hodnocení zvládá, zvládá
s pomocí, nezvládá
Dítě a ten druhý
CO SE DÍTĚ UČÍ:
Metodika práce s žákyní se
speciálními vzdělávacími
potřebami
- seznamovat se s pravidly chování
ve vztahu k druhému
společné aktivity, kooperace;
fotografický materiál pravidel
chování; posilování žádoucího
chování
- používat základní zdvořilostní
návyky
přirozené situace, motivace,
společné setkávání
- prodlužovat dobu záměrné
kooperace s dospělou osobou
- nácvik kooperace při
jednoduchých domácích a
pracovních činnostech
motivační systém
zalévání květin, otírání, úklid
věcí dle daného systému aj.
Poznámky - datum
naučení, pokroku
aj.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
19
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Vzdělávací oblast
Dítě a společnost
CO SE DÍTĚ UČÍ:
Metodický postup
Hodnocení zvládá, zvládá
s pomocí, nezvládá
Metodika práce s žákyní se
speciálními vzdělávacími
potřebami
- poznávat pravidla společenského
soužití
společné aktivity, kooperace;
fotografický či obrázkový
materiál pravidel chování;
posilování žádoucího chování
- porozumět základním
neverbálním projevům
neverbální souhlas, nesouhlas
(kývání hlavy), obrázkový a
fotografický materiál
- seznamovat se se světem lidí,
kultury a umění
literární, hudební, výtvarné,
dramatické, pohybové činnosti a
aktivity
- seznamovat se s elementárními
poznatky o světě lidí
námětové hry a aktivity, hry
seznamující dítě s různými druhy
zaměstnání, řemesel a povolání,
s různými pracovními činnostmi
a pracovními předměty
- vytvořit povědomí o mezilidských
základních morálních hodnotách
aktivity přibližující dítěti
pravidla vzájemného styku
(zdvořilost, spolupráce,
ohleduplnost) a mravní hodnoty
(dobro, zlo, pravda) v jednání
lidí, fotografický materiál, reálné
situace, nácvik a nápodoba
- rozlišit známou a neznámou
osobu
společné aktivity, fotografický
materiál, nácvik v reálných
situacích, motivace, sytém
odměn, posilování žádoucího
chování (co se smí a co ne)
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
20
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Vzdělávací oblast
Metodický postup
Poznámky - datum
naučení, pokroku
aj.
Hodnocení zvládá, zvládá
s pomocí, nezvládá
Dítě a svět práce
CO SE DÍTĚ UČÍ:
Metodika práce s žákyní se
speciálními vzdělávacími
potřebami
- seznamovat se s místem a
prostředím, ve kterém dítě žije
vycházky do nejbližšího okolí
žákyně, fotografický a obrázkový
materiál
- vytvářet elementární povědomí o
přírodním prostředí, o jeho
rozmanitosti, vývoji a neustálých
proměnách
aktivity zaměřené k pozorování
blízkého prostředí, ve kterém
dítě žije, vytváření pozitivního
vztahu
- seznamovat se, že změny
způsobené lidskou činností mohou
prostředí chránit, škodit, ničit
- seznamovat se s elementárními
poznatky o bezpečném prostředí,
ochraně dítěte před jeho
nebezpečnými vlivy
fotografický materiál, reálné
situace
- získat elementární poznatky o
světě, o živé a neživé přírodě, o
lidech, o společnosti, o planetě
Zemi
reálné předměty, fotografický
materiál, obrázkový materiál,
kognitivní činnosti, praktické
činnosti
fotografický materiál, poučení o
nebezpečných situacích, nácvik
chování na ulici, na hřišti, nácvik
bezpečného chování, posilování
žádoucího chování, hry a aktivity
na téma dopravy, manipulace
s předměty a nástroji aj.
Dodatky IVP, aktualizace: Podpisy:
Podpis zákonných zástupců: …………………………………………
Podpis a razítko předškolního zařízení: ……………………………...
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
21
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Podpis a razítko školského poradenského zařízení:
………………………………………………………………………...
speciální pedagog SPC
V ……………………
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
22
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Příloha č. 4: Náměty pro rozvoj dílčích oblastí školní připravenosti
Náměty pro rozvoj dílčích oblastí jsou pro přehlednost rozděleny do dílčích oblastí, ale nikdy
nerozvíjejí jen tu dovednost, podle které jsou řazené. Každá z nich rozvíjí i další dovednosti. Jednu hru
je možné téměř vždy využít několika způsoby podle toho, čemu dáme v dané chvíli přednost. Nejedná
se o kompletní výčet hrových aktivit, ale o inspirující náměty. Níže uvedené hrové aktivity a činnosti
jsou vhodnější pro děti čtyřleté a straší. Poslední předškolní rok připadá už v úvahu vědomý nácvik
některých dovedností, které se ve vývoji opozdily, podle pokynů odborníka. Nutné je, aby se pokud
možno i tato fáze podobala co nejvíce hře.
Zásady a doporučení při provádění hrových aktivit:
-
hrové aktivity volíme s ohledem na možnosti, dovednosti a schopnosti dítěte;
čím je dítě menší, tím jednodušší a všestrannější hry volíme;
hry a činnosti nabízíme, nikdy do nich nenutíme;
činnosti skončíme, jakmile dítě o ně ztratí zájem;
dítěti musíme činnost (předvést), popsat;
nikdy nečekáme perfektní výkon a provedení činnosti, ale sledujeme, zda se postupně
mění provedení k lepšímu;
pokud bude dítě zvládat jednoduchou variantu činnosti, můžeme přistoupit k těžší
variantě, ale ne o moc;
vždy využíváme vhodnou motivaci, verbální a fyzické vedení (tzn. že, dítě lehce
uchopíme za ruku či paži, fyzicky mu pomáháme provést činnost);
vhodné je, aby hrová aktivita a činnost byla vázána např. na situaci nebo konkrétní
obrázek.
Motorika
1. Jemná motorika (motorika ruky úzce souvisí s hmatem a koordinací pohybů)
Vhodné hrové aktivity a činnosti:
- manipulace s předměty, zpočátku s velkými, postupně stále menšími (skládání, rozebírání,
třídění, sestavování apod.),
- výroba z papíru a textilu, z přírodnin,
- šroubování prsty, nářadím, zatloukáním a další kutilské činnosti,
- navlékání korálků či kroužků na tyčku, silnější drát, silon, pomocí jehly, šití, vyšívání,
- modelování z různých materiálů,
- všechny činnosti související s kreslením a malováním,
- hry s míčem.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
23
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
2. Motorika mluvidel
Vhodné hrové aktivity a činnosti:
-
procvičování pohyblivosti jazyka (vysouvání a zasouvání jazyka),
olizování horního a dolního rtu,
pohyb jazykem nahoru k nosu, dolů k bradě,
pohybování vypláznutým jazykem jako kyvadlem hodin od jednoho koutku ke druhému,
napodobování čertíka – bllbll, koníčka – mlaskání o horní patro,
„otiskování“ jazyka do horního patra,
olizování rtů kolem dokola,
procvičování pohyblivosti rtů – široký úsměv, mlaskání, udělat menší kroužek ze rtů a
„pusinkovat“, nafukovat tváře,
vibrace volných, k sobě přiložených rtů při výdechu – jako frká koník,
držet horní zuby proti dolnímu rtu – foukat jako vítr – fí,
udělat kapříka – vysát vzduch z tváří – vymáčknout je, rty tvoří osmičku,
přitisknout špičku jazyka za dolní zuby a trochu otvírat a zavírat pusu,
zvednout okraje jazyka nahoru (mistička) atd.
3. Motorika očních pohybů
Vhodné hrové aktivity a činnosti:
-
-
hra na opice, na zrcadlo, s využitím zrcadla apod. – koulení očima, dívat se doleva,
doprava, nahoru, dolů apod., zpočátku pro směrové názvy vlevo a vpravo určujeme
směr pomocí předmětů a hraček např. ke kočárku apod.,
sledovat očima pohyb prstů nebo ruky držící hračku bez pohybu hlavy,
sledovat prst, který se pohybuje na stránce – ukazování na obrázky, po řádce vždy ve
směru zleva doprava – např. četní doplňovacích pohádek s obrázky (najdeme
v dětských časopisech, pohádkový text doplněný obrázky, které dítě tzv. čte).
4. Grafomotorika
Vhodné hrové aktivity a činnosti:
-
kruh, klubíčka – nejdříve na velké ploše, postupně zmenšovat formát papíru (sluníčko,
hodiny, kolo u auta atd.),
elipsa – svislá, mírně nakloněná i ležatá (auto jezdí dokola, letadlo, provázek …),
kruh a elipsa rozvinutá po řádku, shora dolů a zdola nahoru – spirály (kouř, rozmotaná
stužka, oblaky, koruna stromu …),
osmička – ležatá, svislá a šikmá (letadlo, krasobruslař …),
osmička rozvinutá v řádku (krajka, mašlička na drátek či provázek), svisle (padá lístek
ze stromu),
oblouk horní opakovaně zleva doprava a zpět (vhodné je nácvik s míčem – děti si
házejí s míčem) a oblouk dolní (houpačka, kyvadlo hodin …),
oblouky rozvinuté po řádce (vrabec skáče, špičaté vlny na moři – vodě),
vlnovky (mašlička, měkké vlny na vodě, had …)
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
24
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
-
čáry vodorovné (silnice, nasekané dřevo), svislé shora dolů (padá vločka), zdola
nahoru (roste kytička), šikmé shora dolů (prší), šikmé a prohnuté zdola nahoru (letadlo
vzlítá, vítr fouká a zvedá listí …)
(pozn. po zvládnutí a automatizaci výše uvedených základních grafomotorických prvků
přistoupíme k jejich kombinaci, aby postupně tvořily např. obrázek – hrad – z čar postavíme dům,
hrad s cimbuřím, ze spirál oblaka apod.).
Smysly
1. Zrak
Vhodné hrové aktivity a činnosti:
-
skládání dětských kostek, které tvoří obrázek (dřevěné kostky), puzlle,
omalovánky a domalovánky,
skládání rozstříhaného obrázku (z časopisu, popř. stránky z dětského časopisu),
hledání a třídění stejných předmětů stejného tvaru i velikosti (kostky, knoflíky,
semínky, kamínky, geometrické tvary …),
hledání předmětů v místnosti dle slovního pokynu a popisu (např. najdi něco kulatého,
něco dřevěného, později červeného a kulatého …).
Optická paměť
Vhodné hrové aktivity a činnosti:
-
-
pexeso (zpočátku volíme menší počet dvojic obrázků s výrazně se lišícími obrázky –
např. hračky, jídlo, domácí zvířata – např. plemena psů nejsou už vhodné – dítě je
nezná a pletou se mu),
tzv. Kimovy hry a jejich různé varianty (na stůl položíme např. 4-6 předmětů, dítě si je
prohlédne, pokusí se je zapamatovat, poté se otočí a nějaký předmět schováme – dítě
se otočí a pokouší se poznat, který předmět chybí nebo co se změnilo; na stůl
položíme několik hraček, dítě si je prohlédne a zkusí si je zapamatovat, po malé
chvilce hračky přikryjeme šátkem, dítě se pokouší vyjmenovat, jaké hračky jsou pod
šátkem atd.; postupně přidáváme více předmětů, lez provádět i s obrázkovým
materiálem apod.).
Optická pozornost a diferenciace
Vhodné hrové aktivity a činnosti:
-
-
hledání rozdílů mezi podobnými obrázky (využití dětských časopisů),
dvojice obrázků – hledání detailů lišící se v jednom nebo více detailech (hledání
správných dvojic obrázků; čím více je znaků, tím více je úkol těžší míč, chlapec
s míčem apod.),
třídění dvojic stejných nebo stranově převrácených (auta, lodě, panáček apod.),
dokreslování obrázků – tzv. domalovánky (jeden obrázek je hotov, druhý je naznačen
nebo na něm chybí různé detaily apod.),
vyškrtávání stejného tvaru na papíře (lze využít různé pracovní listy s daným tématem
– dítě vybarvuje nebo škrtá všechna O, všechny trojúhelníky apod.),
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
25
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Optická figura pozadí
Vhodné hrové aktivity a činnosti:
-
yybarvování mozaiky podle plošek daných značek (hvězdičky zeleně, puntíky černě,
apod.) – po splnění úkolu vystoupí se změti čar obrázek,
hledat obrázky ve změti čar (zpočátku dítěti říkáme, co má hledat – najdi kytku apod.;
poté se pak ptáme, co na obrázku vidí),
hledat určité tvary tam, kde se překrývá celá řada různých obrazců (např. kolik je na
obrázku trojúhelníků),
hledat mezi překrývajícími se písmeny to, které je nakresleno vedle.
2. Sluch
Vhodné hrové aktivity a činnosti:
-
-
-
básničky, a písničky – aktivně i pasivně, recitace a zpívání,
hra na slepou bábu a její varianty – dítě se orientuje je podle zvuků, které vydávají
ostatní při změně polohy, dotkne-li se někoho, úlohy se mění,
„Ptáčku, pípni“- na otázku se ostatní střídavě ozývají jen krátkým pípnutím „píp“, dítě
se orientuje podle barvy hlasu i ostatních zvuků a jiné varianty „Pepíčku, pípni“, „Kde
jsi?“ apod.,
„Všechno lítá, co peří má – podporujeme sluchovou pozornost i pochopení obsahu,
hledání budíka v místnosti – podle tikotu mají děti najít schovaného budíka,
vyťukávání, vytleskávání rytmu písničky, rozpočítadla, hra na tělo,
krátký nebo dlouhý tón, který dospělý vydá (píšťalka, flétna, zpívat jako ptáček – pi,
nebo pííí …), dítě znázorní pohybem (tlesknutí nebo zamávání, bouchnutí míčem o
zem nebo kutálení …),
stoupání a klesání melodie vyjádřit pohybem,
poznat písničku jen podle melodie,
rychlá a pomalá melodie znázorňuje zvířátka (lze využít i obrázky),
„Kdo tě volá, kdo tě budí“ – jedno dítě má zavázané oči nebo je otečené zády
k ostatním dětem; dítě hádá jména podle barvy hlasu,
nahlas, potichu, šeptem – přirozené situace např. využití vycházky do lesa – nesmíme
plašit zvířátka, obr mluví nahlas, trpaslík potichu,
hra „Samá voda, přihořívá, hoří“ – dítě hledá v místnosti schovaný předmět, který si
předem prohlédlo, navigujeme ho - samá voda, přihořívá …,
poznávání a napodobování přírodních zvuků.
Akustická paměť
Vhodné hrové aktivity a činnosti:
-
učit se vědomě zpaměti básničky,
slovní řady typu „Šla babička do města, koupila tam ….“ – každý doplní jedno slovo,
a jiné varianty,
dítěti dáme sadu obrázků – pexeso – vyjmenujeme je, vytleskáme počet slabiky, dítě
hledá slabiky, který se hodí na určitý počet tlesknutí, ťuknutí,
ze sady obrázků dítě vybírá slova začínající na hlásku, kterou se domluvíme,
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
26
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
-
dítěti dáme na stůl řadu obrázků (4-6), dítě poslouchá, v jakém pořadí je jmenujeme,
poté je složí v tom pořadí, v kterém je slyšelo.
Akustická pozornost
Vhodné hrové aktivity a činnosti:
-
-
slovní kopaná na poslední slabiku – vymýšlíme slova na poslední slabiku předchozí
slova (např. bota-tahá-hází …),
vymýšlíme slova na první slabiku, později na první písmeno,
dohodneme se na určité hlásce, říkáme slova a dítě reaguje (tleskne, vyskočí, zvedne
ruce nahoru apod.), pokud slovo hlásku obsahuje,
určíme si slovo, jméno, které budeme hledat – předříkáváme slova nebo krátké věty,
slova podobná, jakmile dítě zaslechne, reaguje domluveným signálem – tleskne,
zadupe, zaťuká …,
říkáme dítěti různé výroky – např. kočka mňouká, pes bučí, had mečí …, dítě reagují
na nepravdivé výroky domluveným signálem, nebo je mohou opravovat,
při vyprávění pohádky děláme chyby – dítě zareaguje na chybu, může ji opravit,
vyprávíme text, určíme slovo, na které bude dítě reagovat, jakmile dítě slovo
zaslechne – reaguje domluveným signálem.
Akustická diferenciace
Vhodné hrové aktivity a činnosti:
-
předříkávání dvou slov, občas změníme některou hlásku, dítě má poznat, zda jsou
slova stejná či nikoli (např. mouka – louka, pes – pes, míle – píle …),
rozvoj fonematické sluchu - rozlišování podobně znějících hlásek.
3. Hmat a propriocepce
Vhodné hrové aktivity a činnosti:
-
stříhání, lepení, vytrhávání,
modelování z těsta, modelíny, hlíny, mokrého písku …,
manipulace s korálky a jinými drobnými předměty – spojení hmatových vjemů
s motorikou a schopností koordinace pohybů,
hmatová hra „Co to je?“ – poznávání a pojmenování předmětů, poznávání se
zavázanýma očima apod.,
hmatová hra „Jaké to je?“ – dítě poznává hmatem předměty a jeho vlastnosti apod.,
hra „Kdo to je?“ – dítě hmatem poznává své blízké nebo jiné dítě,
vykonávání pohybu poslepu – dítěti zavážeme oči, dáváme mu různé úkoly typu – sáni
si na nos, učeš se, nakresli domeček, zvedni ruku nahoru apod.),
rozvoj vnímání vlastního tělesného schématu – dítě si stoupne vedle nás nebo před
zrcadlo a napodobuje pohyby jednou rukou (např. pravou rukou si sáhneme na levé
ucho, na nos apod.), pak zkusíme pohyby oběma rukama – ale postupně – nejdřív
jednou, pak druhou (např. pravou ruku na nos, levou ruku na levé ucho apod.).
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
27
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
4. Chuť a čich
Vhodné hrové aktivity a činnosti:
-
ochutnávání různých potravin, jejich pojmenování a poznávání, poté se zavázanýma
očima,
poznávání potravin, koření čichem (se zrakovou oporou, později bez zrakové opory).
5. Řečové dovednosti
Porozumění řeči
Vhodné hrové aktivity a činnosti:
-
-
hra se slovními pokyny – na stůl dáme papír a tužku, dítěti dáváme slovní pokyny
typu: dej tužku na papír, dej tužku pod, nad, vedle, před, ke – využíváme i jiné
předměty /např. hračku, kostku …), jedná se o pochopení předložkových vazeb,
těžší varianta – využití pojmů vlevo, vpravo,
obrácený postup výše uvedené činnosti – dítě řekne, kde je předmět – vlevo, vpravo
apod.,
hry s geometrickými tvary dle slovních pokynů – najdi trojúhelník, najdi stejný
trojúhelník, najdi malý trojúhelník, velký čtverec, až po nejtěžší slovní pokyn velký
bílý kruh …).
Slovní zásoba
Vhodné hrové aktivity a činnosti:
-
-
hry typu „Šla babička do města, koupila tam …“ – slova na doplnění volíme podle aktuálního
tématu; „Co potřebuji k vaření …“; „Co jezdí, co létá, co se obléká, co roste na stromě,
v zahradě …“,
protiklady – nabízíme slova, dítě hledá opak – vhodné je zpočátku volit obrázkový materiál
nebo reálné předměty,
přirovnání – velký jako …, malý jako … (využíváme obrázkový materiál pro nabídku výběru
k doplnění daného přirovnání),
synonyma – „řekni to jinak“,
hledání významu – „k čemu je to dobré, co se s tím dělá, kdo to potřebuje“,
hledání souvislostí – „k čemu to patří“,
hledání rýmu – s využitím obrázkového materiálu a známých dětských říkanek apod.,
hledání slov na danou slabiku, hlásku – dítě vedeme: sa – je to zelené, maminka z toho dělá
…,
třídění slov s obrázkovým materiálem podle určitého hlediska – co jezdí (auto, koloběžka …),
co lítá (letadlo, pták ..), co jíme ….,
stupňování – velký, větší, největší – s využitím obrázkového materiálu a pohádek,
slova neutrální a citově zabarvená – pes-pejsánek, dům-domeček …,
hledání nadřazeného pojmu z počátku s obrázkovým materiálem – jablko, hruška - to je
ovoce; sukně, kalhoty – to je oblečení ….
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
28
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Vyjadřovací pohotovost
Vhodné hrové aktivity a činnosti:
-
hádanky různých variant,
popis podle děje,
vymýšlení příběhu,
řešení situací „Co bys dělal, kdyby ….“,
vyprávěná příběhu.
6. Početní představy
Vhodné hrové aktivity a činnosti:
-
pojem stejně – dej stejně knoflíků, kamínků… jako já – formou nápodoby,
dej na hromádku stejné množství a spočítej kolik jich je, vhodná je hra „Člověče, nezlob se“,
kde se dítě nejsnáze učí představě čísla na kostce,
hry s prsty – kolik ukazuji prstů (jedná se o odhadování na první pohled),
pojmy první – poslední, uprostřed – vzadu – vpředu – s využitím reálných předmětů a
obrázků,
pojmy přidej – uber – při jakékoliv manipulaci s předměty (např. přijde, kolik jich je; uber o
jeden – kolik jich je apod.),
počet do pěti.
7. Koordinace činností
Ruka a oči
Vhodné hrové aktivity a činnosti:
-
sledování čáry prstem, pastelkou popř. jiným kreslícím a psacím náčiním – labyrint, smotané
vlny, vlasce, obkreslování různých obrazců apod.,
hledání správné cesty pro kuličku labyrintem – pomocí jednoduchých jemných pohybů
destičkou (různé typy),
obkreslování přes průsvitný papír nebo fólii,
vyhledávání nebo obkreslování obrázků ve změti čar.
Ruce a mluvidla
Vhodné hrové aktivity a činnosti:
-
popisovat, co právě teď dělám,
ilustrovat či doprovázet básničku, říkadlo pohybem.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
29
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Serialita
Vhodné hrové aktivity a činnosti:
-
navlékat korálky podle barev, dodržovat opětovné jejich pořadí (např. červená – bílá; kulatá –
čtvercová),
vybarvování čtverečků podle pravidla do různých vzorů,
školka s míčem, švihadlem, skákání gumy,
doplnit, co patří do řádku s vynechaným okénkem (např. jablíčko, hruška, švestka, -----,
hruška, švestka apod.).
Intermodalita
Vhodné hrové aktivity a činnosti:
dítě si prohlédne řadu obrázků (3-5), nic neříká, zapamatuje si je; pak se obrázky schovají,
dítě by je mělo vyjmenovat ve správném pořadí,
- dítě vyslechne řadu slov, zapamatuje si je, pak vyhledá příslušné obrázky, seřadí je …,
hra se symboly – např. dětská morseovka – dvě zaťukání kostkou = mávání paží; jedeno zaťukání =
prst na nos; apod.
-
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
30
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Příloha č. 5: Závěry a doporučení speciálně pedagogického vyšetření pro tvorbu
stimulačního programu
Datum: 12. 10. 2010
Jméno a příjmení klienta: E. K.
Datum narození: 23. 12. 2004
Předškolní zařízení: MŠ
Diagnosa: Kombinace zdravotního postižení: Atypický syndrom LMD, dyslalie, centrální hypotonický
syndrom
Zpráva ze speciálně pedagogického vyšetření ke dni 12. 10. 2010
Speciálně pedagogické vyšetření E. K. proběhlo v ambulantní třídě SPC Svítání. Vyšetření bylo
provedeno pomocí testového materiálu Diagnostika dítěte předškolního věku, PEP-R, Jiráskův test
školní zralosti dále byl použit strukturovaný rozhovor se zákonnými zástupci klientky a pozorování
dívky.
Na vyšetření se s E. dostavili oba rodiče. E. byla během vlastního speciálně pedagogického
vyšetření klidná, prozkoumávala nový prostor. Kooperace E. se speciálním pedagogem probíhala bez
potíží. Během vlastního vyšetření spolupracovala dívka přibližně 30 - 40 minut. Jednotlivé činnosti
vykonávala E. s verbální motivací, bez fyzického vedení speciálního pedagoga. Zákonní zástupci
žákyně nebyli přítomni průběhu speciálně pedagogického vyšetření. Při odchodu rodičů z pracovny se
u dívky neprojevila separační úzkost.
Speciálně pedagogické vyšetření bylo zaměřeno na posouzení školní zralosti z hlediska
speciálně pedagogického, stanovení vývojového profilu a edukačního postupu u žákyně.
Sledované oblasti
Motorika:
E. zvládá samostatnou chůzi, sedí bez opory, vyleze na křeslo, jde cíleně k předmětu. Chůzi po
schodech nahoru a dolů zvládá se střídáním pravé a levé nohy. Zvládá jízdu na dětském kole
s postranními kolečky. Umí házet a chytat míč, skákat obounož.
Lateralita se jeví jako vyhraněná – k úchopu předmětů E. upřednostňuje pravou ruku.
Předměty prozkoumává a cíleně s nimi manipuluje. Staví komín z kostek, složí půlené obrázky a
puzzle o 4 dílech. Kresba je na úrovni rozvinutého tzv. „hlavonožce“. Vynořuje se špetkový úchop
kreslících a psacích potřeb. Z grafomotorických dovedností dívka zvládá libovolné čárání všemi směry,
tečky, přerušovanou čáru a kruh. Napodobení věty dle Jiráskova testu školní zralosti se dívce nedaří.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
31
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Obkreslení skupiny bodů zvládá průměrně. Celek se svým obrysem podobá předloze. Potíže činí
zachování celkového počtu obkreslovaných bodů.
Dívka navlékne korále na dřevěný trn, plyšový drátek a tkaničku. Vynořuje se správná
technika stříhání a vystřihování nůžkami.
Sebeobsluha:
V oblasti příjmu potravy se nevyskytují potíže. Dívka jí bez potíží, sama se nají lžící.
V současné době probíhá nácvik používání příboru. Čistotu při jídle dívka nezachová. Při nácviku
zachování čistoty při jídle je používán dětský brindák. Nápoje zvládá pít z hrnečku či skleničky.
Sebobslužné dovednosti dívky při oblékání a svlékání odpovídají věkovým dovednostem.
V současné době probíhá nácvik zapínání a rozepínání zipu.
V oblasti používání WC se nevyskytují potíže (dívka adekvátním způsobem verbálně označí a
oznámí fyziologickou potřebu, dojde si sama na toaletu, svlékne se, vykoná potřebu, použije toaletní
papír, oblékne se, použije splachovací zařízení, umyje si ruce a utře se do ručníku).
Verbální složka – komunikace:
V oblasti receptivní (porozumění řeči) E. reaguje při plnění úkolů na dvoustupňové slovní
pokyny. Reaguje na otázku “Co to je?“, „Kde“?, na požádání podá známé předměty. Na verbální výzvu
sdělí své jméno, příjmení, věk a bydliště.
V oblasti expresivní řeči (verbálního vyjadřování) se dívka vyjadřuje prostřednictvím
verbálních výrazů a komplexními větami. Dále prostřednictvím nonverbálních projevů – vyjádření
souhlasu x nesouhlasu, navazuje oční kontakt. Řeč je na poslech srozumitelná. Výslovnost dyslalická.
Ve spontánním řečovém projevu se objevují potíže se skloňováním slov, tvorbou koncovek. Řečový
projev je zastoupen všemi slovními druhy. Dívka při komunikaci s dospělou osobou používá vykání,
zachová téma rozhovoru, odpovídá adekvátním způsobem na kladené otázky. Hrové aktivity a
činnosti verbálně doprovází a komentuje. Je schopna samostatné reprodukce dětské říkanky či písně.
Rozumová oblast:
Cílené splnění diagnostických úkolů se dívce během speciálně pedagogického vyšetření
dařilo. Správně vloží tvary a předměty do tříprvkové tabulky. Rozliší základní geometrické tvary (kruh,
čtverec, trojúhelník) a vlastnosti (malý x velký apod.). Adekvátní označení - pojmenování pro základní
a doplňkové barvy používá aktivně. Pojmenuje předměty denní potřeby a určí jejich účel. E. se daří
vyvození nadřazených a podřazených pojmů (např. co je jablko, hruška = ovoce; co je zelenina =
paprika, rajče). Názvy pro dny v týdnu a roční období prozatím aktivně nepoužívá. Aktivní používání
názvů pro jednotlivé prsty není upevněno. Vynořuje se orientace v základních pojmech pravo-levé
orientace (na, v, za, nahoře, dole). V číselné řadě počítá po jednotkách do 13. S názorem rozliší
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
32
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
základní předmatematické pojmy např. více x méně x stejně. Kooperace v diádě (dívka – speciální
pedagog) není problematická. E. velmi pozitivně reaguje a přijímá verbální i sociální pochvalu.
Na verbální výzvy typu „Ukaž, kde máš oči.“, dívka reaguje. Jednotlivé části těla po výzvě
ukáže na svém těle i na modelu lidské postavy.
Dívka zvládá listovat a otáčet stránky v časopisech a knihách. Prohlíží si obrázky, ukazuje na
ně prstem.
Zraková, sluchová, hmatová percepce
V oblasti zrakového vnímání je E. schopna složit puzzle o 4-6 dílcích, lidskou postavu
z dílků. Komplexní chápání lidské postavy se daří. Zraková diferenciace (rozlišení) je na
dobré úrovni – dívka rozliší a přiřadí písmena dle zadání. Aktivně pojmenuje některá písmena
např. P, D, A, E. Fáze vlastního globálního čtení prozatím nenastala.
V oblasti sluchového vnímání je dívka schopna vytleskávat slabiky slov. Nechápe akustický
sled hlásek ve slově. 1. hlásku ve slově prozatím akusticky nerozliší.
V oblasti taktilní percepce dívka zvládá poznat předměty hmatem, popř. najít předměty
hmatem dle určeného kritéria (např. „Najdi hladkou kostku.“). Aktivně pojmenuje vlastnosti povrchu
předmětů na základě taktilní percepce.
Sociální oblast:
Na vznikající sociální situace E. během speciálně pedagogického vyšetření reagovala
(např. přítomnost další osoby apod.). Je schopna navázat adekvátní oční kontakt.
V oblasti sociálního vývoje je schopna reagovat na sociální kontakt známých osob
úsměvem. Aktivně reaguje na osoby, které zná. Vzájemnou aktivitu je schopna sdílet
přibližně 20 - 30 minut. Vyžaduje pozornost, společnost a společenskou hru. Sociální
kontakt navazuje verbálně, popř. mírným fyzickým dotykem či mírným poplácáním.
Deklarativně ukazuje.
Při sociálním kontaktu dívky s cizí dospělou osobou je E. schopna užívat základní zásady
společenského chování (např. pozdraví, používá vykání, vhodným způsobem tituluje osobu
dle její sociální role, zachová téma rozhovoru, je schopna vést dialog).
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
33
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Závěr a doporučení pro tvoru stimulačního programu:
Vzhledem k diagnóze a následnému komplexnímu posouzení doporučujeme v období
odkladu povinné školní docházky zaměřit edukaci ve školním i rodinném prostředí tímto způsobem:

Oblast grafomotoriky: při rozvíjení grafomotorických schopností je vhodné
nastrukturovat daný prostor pomocí ohraničených linií. Podporovat kreslení,
grafomotorické uvolňovací cviky (na větším formátu), vytvářet prostor a možnost ke
kreslení, zkoušet výtvarné techniky – modelínu, trhání papíru, používání prstových
barev apod. Kresbu lidské postavy je vhodné verbálně doprovázet „Nejdříve
nakreslíme hlavu, co máme na hlavě – oči atd.“.), vhodné je využít při kreslení
postavy nebo obličeje kreslení přes sklo.
Ukázky techniky – bramborová tiskátka
Pomůcky pro rozvoj grafomotorických dovedností
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
34
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.

Oblast sebeobsluhy: vhodné je podporovat u dívky větší samostatnost a zvyšovat její
kompetence v oblasti oblékání a svlékání. Zapojovat dívku do přípravy jednoduchých pokrmů,
pomoc při stolování a drobném úklidu, zalévání květin, věšení či sbírání prádla aj.

Oblast jemné motoriky: při edukaci je možné zaměřit se na práci se stavebnicemi,
kostkami, skládankami, puzzlemi, mozaikami, zasouvání kolíčků do otvorů; společné
hry (pexeso, domina, loto); hry s pískem; rukodělné činnosti (navlékání korálků,
provlékání šňůrek otvory nejrůznějších tvarů, vytrhávání z papíru, lepení, mačkání
papíru - výroba větších i menších papírových koulí, obtiskování, modelování,
šroubování šroubovákem, šroubování matičky, zatloukání kladívkem, řezání pilou);
rozvíjení hmatu (dotýkání se předmětů z různých materiálů, poznávání materiálů
hmatem (luštěniny, těstoviny, kamínky, obilí, korálky, knoflíky apod.); každodenní
činnosti (otvírání a zavírání dveří, zamykání, šroubování uzávěrů lahví apod.).
Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky


Oblast hrubé motoriky: procvičovat přirozené pohyby chůze (ze schodů, do schodů, po mírně
zvýšené ploše), při vycházkách, hrách. Napodobování pohybů hrubé motoriky při společném
cvičení (za doprovodu stručných a jasných verbálních pokynů).
Oblast zrakové a sluchové percepce: zařazovat hry na rozvoj zrakové a sluchové percepce.
Vhodné je zařazovat hry na rozvoj zrakové percepce – hledání rozdílů, odlišit od sebe dva
překrývající se obrázky.
Ukázka pracovního listu – hledání rozdílů
Ukázka pracovního listu spojování bodů (geometrické tvary, obrázky, jméno tiskacími
písmeny)
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
35
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Ukázka diktátu – orientace na ploše papíru (do středu papíru nakresli sluníčko, do pravého
horního rohu nakresli dva puntíky atd.), volíme jednoduché obrázky, které dívka zvládne.
Obměnou této činnosti je např. lepení předem vystižených obrázků.
Sluchová analýza slov:
- Procvičovat slabikování slov (vytleskáváme slabiky, např. kočárek – KO-ČÁ-REK,
jablíčko – JA-BLÍČ-KO, ovečka – O-VEČ-KA apod., činnost motivujeme hrovou
aktivitou);
- Hláskování slov (hláskujeme slovo, motivujeme hrovou aktivitou „Na roboty“, co
robot říká?, např. s-o-v-a – sova, v-o-d-n-í-k – vodník, d-o-m-e-č-e-k – domeček,
zpočátku volíme krátká slova);
- Určení první hlásky ve slově (co slyšíš na začátku slova DŮM, AUTO, těžší
varianta – která slova začínají hláskou M, O, vyber obrázky, které začínají hláskou
A, B);
- Určení poslední hlásky ve slově (co slyšíš na konci slova BUM, OPICE).
Fonematický sluch:
- Rozlišování fonematicky podobných slov (dospělý předříkává slova vždy dvě
slova, dítě poslouchá a říká, zad-li jsou stejné nebo nestejné např. kočka – kočka,
tyká – tiká, bije – pije, miska – myška, bim – pim, pu – bu, ha – ha, ci – ci, ci – či,
používáme slova, která se liší jednou hláskou).
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
36
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.

Oblast mluvních dovedností: pro rozvoj řeči je vhodné zařazovat tyto činnosti: např.
prohlížení knížek, čtení pohádek, povídání o zvířátkách (charakteristický hlas, kde žijí, jak se
jmenují), vyprávění podle obrázků, procvičování motoriky mluvidel; vhodné je poskytovat
dobrý mluvní vzor, podněcovat chuť dítěte komunikovat (verbálně i neverbálně). Je vhodné
procvičovat abstraktní pojmy (velký x malý, barvy, geometrické tvary, apod.).

Náměty k procvičování motoriky mluvidel: procvičování pohyblivosti jazyka (vysouvání a
zasouvání jazyka, olizování horního a dolního rtu, pohyb jazykem nahoru k nosu, dolů
k bradě, pohybování vypláznutým jazykem jako kyvadlem hodin od jednoho koutku ke
druhému, napodobování čertíka – bllbll, koníčka – mlaskání o horní patro, „otiskování“ jazyka
do horního patra, olizování rtů kolem dokola, procvičování pohyblivosti rtů – široký úsměv,
mlaskání, udělat menší kroužek ze rtů a „pusinkovat“, nafukovat tváře apod.). Dále dechová a
fonační cvičení.

Náměty pro rozvoj kognitivních dovedností: je vhodné se zaměřit na nácvik pojmenování a
aktivním používáním názvů jednotlivých dnů v týdnu, ročním období, názvů jednotlivých prsů.
Pro nácvik doporučujeme využívat obrázkový a fotografický materiál, prohlížení obrázkových
knížek a encyklopedií, dětské říkanky a hry s prsty.
Např.:
Všechny moje prsty
schovaly se v hrsti.
Spočítám je hned:
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět!
Můj palečku, chlapečku,
co jsi dneska dělal?
S tímhle bratrem pracoval,
s tímhle bratrem maloval,
s tímhle bratrem tancoval,
s tímhle bratrem maličkým
zpívali jsme písničky...
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
37
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Na základě komplexního vyšetření (psychologické vyšetření ze dne 27. 09. 2010, prim. PhDr. ….. a
speciálně pedagogické vyšetření ze dne 12. 10. 2010, Mgr. ….) je plně indikován ve školním roce
2011/2012 odklad povinné školní docházky o jeden rok.
Zákonní zástupci žákyně byli seznámeni se závěry komplexního vyšetření své dcery E. K.
Vypracovala:
speciální pedagog SPC
vedoucí SPC
Podpis zákonných zástupců dítěte: ……………………………
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
38
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Příloha č. 6.: IVP pro MŠ ( IVP pro dítě s tělesným postižením)
Individuální vzdělávací plán pro školní rok ……../………
Název školy:
Jméno dítěte:
Datum narození:
Typ postižení: tělesné
Třída MŠ:
Kontrolní vyšetření:
Konzultant školského poradenského zařízení:
ŠVP:
Pedagogická diagnostika: viz podrobná zpráva speciálního pedagoga ze SPC
Individuální speciálně pedagogická péče:


Individuální stimulace v průběhu her a dalších aktivit
Rozvoj grafomotoriky
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
39
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Organizace péče:


Zařazení v běžné třídě MŠ
v kombinaci s individuální prací s učitelkou nebo asistentkou pedagoga
Účast asistenta pedagoga: ano – 4 hodiny denně (doporučeno SPC)
Činnost asistenta:








Pod vedením učitelky MŠ bude dopomáhat při rozvoji hrubé motoriky (při řízených
pohybových činnostech, při pobytu venku, při cvičení na rehabilitačním míči a všech volných
aktivitách).
Bude stimulovat jemnou motoriku (prstová cvičení, zdokonalování techniky provlékání a
navlékání, stavebnice, mozaiky)
Bude rozvíjet kresebný projev (za využití různých kompenzačních pomůcek a kresebného
materiálu)
Zaměří se každodenně na rozvíjení grafomotoriky
Bude rozvíjet vizuomotorickou koordinaci a zrakovou percepci
Dopomáhat při pracovních a výtvarných činnostech přímo s dítětem, ale i při výrobě
pomůcek určených ke stimulaci.
Rozvíjet slovní zásobu dítěte.
Dle instrukcí učitelky bude pomáhat při rozvoji sebeobslužných návyků a při stolování.
Rozvíjet celkovou osobnost dítěte dle pokynů učitelky MŠ a ve všech výše uvedených
složkách.
Seznam kompenzačních, rehabilitačních a stimulačních pomůcek:
Hrubá motorika:



rehabilitační vak / www.csoostrava.cz
židlička s opěrkou zad a s fixací plosek nohou na podložce – na zemi (výškově stavitelná školní
židle ADAM s podpěrkami rukou i nohou - Repo Rousínov)
Rotoped /www.makra.cz/
Jemná motorika:


magnetická stavebnice
provlékadla, korálky, mozaiky
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
40
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Kresebný projev:




prstové barvy
trojhranné pastelky a tužky
protiskluzová podložka
židlička s opěrkou zad a s fixací plosek nohou na podložce – na zemi
Konkrétní úkoly a cíle stimulace v jednotlivých oblastech:
Hrubá motorika:
Budeme se snažit začleňovat chlapce do veškerých tělovýchovných aktivit s ostatními dětmi,
zařazovat cvičení na procvičení všech svalových skupin, uplatňovat prvky jógy, stimulovat obratnost,
koordinaci, rovnováhu cvičením na rehabilitačním míči. Zařazovat pohybové hry s míčem (nácvik
házení, chytání, kutálení míče), zařazovat relaxační cvičení.
Zkusit zařadit jízdu na tříkolce, či dětském rotopedu.
Chlapec nesmí cvičit na dětské trampolíně. Je nutný zvýšený dohled, aby nespadl. Případná pohybová
omezení budeme konzultovat s lékaři prostřednictvím rodičů. Ke stabilnímu sedu bude používat
židličku s opěrkou zad a s fixací plosek nohou na podložce – na zemi. Na vycházky rodiče dodají kočár.
Jemná motorika:
Před započetím veškerých cvičení pro rozvoj jemné motoriky je potřeba uvolnit obě horní končetiny
od ramenního kloubu jemnými krouživými pohyby, pak loketní kloub až k zápěstí, pokračovat
prstovými cvičení – prstíky se zdraví a jemnou masáží dlaně (hlazení – od středu dlaně), pokračovat
v nabízení široké škály stavebnic a přírodního materiálu, které rozvíjejí: navlékání, protahování,
provlékání – i dle požadovaného vzoru, šroubování, zastrkávání, zasouvání, vybírání, trhání, mačkání,
ohýbání, vytrhávání, uštipování, rozbalování, zabalování, zatloukání, skládání papíru, stříhání, práce s
plastelínou atd.
Vést ke správnému uchopování předmětů.
Zamezit hrabavému úchopu předmětů.
Rozvíjet zrakovou kontrolu – oči sledují činnost rukou.
Dbát na zrakovou kontrolu při všech manipulačních činnostech.
Podporovat špetkový úchop.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
41
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Rozvoj kresby a grafomotoriky :
Provádět uvolňovací cvičení / ramenní, loketní kloub, zápěstí, prsty / u obou horních končetin,
upevňovat správné návyky při kreslení – úchop psacího náčiní, poloha těla, grafomotorická cvičení
provádět v rytmu říkadel, písní.
Vycházet z metody přímého obtahování, využívat vodorovné i svislé plochy, volit různě velký formát
papíru, různý materiál / prstové barvy, houby, křídy, měkké barvy, pískovničku atd. (podporovat
motorickou obratnost kreslení v netradičních materiálech např. pěna, krupice), vést k obohacování
kresby o detaily, ve figurální kresbě pracovat s názorem, ujasňovat tělesné schéma / přímé
pozorování, popisování jednotlivých částí těla - na vlastní osobě, v zrcadle, na obrázku, postupně se
dopracovat k figurální kresbě se všemi detaily (části hlavy, části rukou – prsty).
V nácviku grafomotoriky vycházet z metodiky grafomotorických cvičení s využitím bezprašné tabule
při nácviku prvků na svislé ploše, procvičovat jednotlivé grafomotorické prvky zpočátku samostatně,
později spojit na řádku ve dvojici, trojici, po celém řádku, postupně jednotlivé prvky zmenšovat.
Bylo doporučeno zavedení nelinkovaného sešitu formátu A4 ke každodennímu procvičování
grafomotorických prvků, používat pastelky trojhranného typu, protiskluzovou podložku.
Komunikace a řeč:
V rámci mateřské školy vytvářet příznivou emocionální atmosféru, k rozvoji komunikačních
schopností využívat přirozených situací, vycházet ze zájmu dítěte.
Rozvíjet komunikační dovednosti (pohybové hry s říkadly, se zpěvem, dramatizace, básně, písně,
říkadla, popisování předmětů, činností, obrázků, příběhů, řešení situací…).
Zařazovat cvičení dechová (ovládat výdechový proud), fonační, artikulační, cvičení na porozumění
řeči, na rozvoj slovní zásoby a souvislého vyjadřování.
Cíleně využívat k procvičování vyvozených hlásek popisů obrázků, dramatizace, vyprávění na volné
téma, rozvíjet přiměřený řečový apetit, souvislé vyjadřování, slovní pohotovost, procvičovat
předložkové vazby, podporovat správnou gramatickou stavbu vět.
Cílem je umět složit po sobě jdoucí obrázky, převyprávět dle nich příběh.
Pozitivně oceňovat zlepšení a úspěch.
Péči logopeda si rodiče zajistí sami.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
42
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Rozvoj rozumových schopností a všeobecné informovanosti:
Vycházet z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, rozšiřovat všeobecnou informovanost,
individuální, skupinová činnost dle tématických částí třídního kurikula. Rozvíjet logické myšlení,
úsudkové příklady, matematické představy na úrovni 1 – 3, postupně začít se znalostí matematických
symbolů 1 – 3, pokračovat v orientaci ve velikostech a v množství, dále rozvíjet časové představy.
Zaměřit se na znalost ročních období – umět přiřadit charakteristické znaky k ročním obdobím, umět
je vyjmenovat ve správném pořadí, postupně zafixovat posloupnost dní v týdnu a umět je prakticky
použít.
Upevňovat prostorovou orientaci a rozvíjet již i pravolevou orientaci, a to nejen na sobě, ale i
vzhledem k druhé osobě (zrcadlově), rozvíjet vizuálně motorickou koordinaci, pracovat na řádku
zleva doprava.
Pokračovat v rozvíjení druhové klasifikace předmětů + zobecňování / zvířata, ovoce x zelenina,
nábytek, dopravní prostředky, nádobí, město, vesnice atd.
Upevňovat znalosti barev a geometrických tvarů – na úrovni přiřazování stejného, později
připodobňování a posléze až pojmenování.
Rozvoj zrakové percepce:
Zařazovat cvičení na koordinaci oko – ruka, vyhledávat detaily, shody nebo rozdíly na obrázcích, vést
k nácviku čtení zleva doprava (nepřeskakovat jednotlivé prvky).
Rozvíjet zrakovou analýzu a syntézu (skládání částí nejdříve černobílých obrázků do celku, později i
barevných, vyhledávání detailů), klasifikace dle druhové příslušnosti.
Možno zařadit i kubusy a skládat je dle předlohy, různé druhy puzzle.
Rozvoj sluchové percepce:
Učit se vnímat zvuky v přirozeném a umělém prostředí (určovat jejich zdroj a směr), využívat
rytmizace říkánek a písniček s pohybovým doprovodem (zařadit prstová cvičení s říkankami).
Rozvíjet fonematický sluch, rozlišovat a napodobovat zvuky a tóny, vyťukávat (vytleskat) slova,
poznat hlásku na začátku, hledat další slova na danou hlásku…
Rozvíjet schopnost fonematické diferenciace – rozlišovat zvukově podobná slova.
Vytleskat slabiky ve slovech.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
43
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Rozvoj pracovních dovedností, schopností a návyků:
Postupně ho vést k celkové samostatnosti, k úklidu svého pracovního místa, hraček, k pomoci paní
učitelce i ostatním dětem, nebát se požádat o pomoc ostatní a poděkovat za poskytnutou pomoc.
Podpisy:
Učitelka MŠ
Ředitelka školy
Zákonný zástupce dítěte
Asistent pedagoga
Konzultant SPC
Datum vypracování IVP:
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
44
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Příloha č. 7: IVP pro MŠ (pro dítě se souběžným postižením více vadami)
Individuální vzdělávací plán pro školní rok ………../………
Název školy:
Jméno dítěte:
Datum narození:
Typ postižení: Souběžné postižení více vadami
třída MŠ:
Kontrolní vyšetření:
Konzultant školského poradenského zařízení:
ŠVP:
Pedagogická diagnostika a konkrétní popis vzdělávacích potřeb dítěte:
Senzomotorická stimulace: Stimulaci rozumíme jako výzvu, podnět tam, kde dítě s velmi vysokou
mírou podpůrných opatření vzhledem k stupni a druhu zdravotního postižení, není schopno se samo
postarat o přiměřené podněty pro svůj vývoj. Měla by vycházet z pochopení a přijetí dítěte jako
osobnosti s nutností individuálního přístupu.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
45
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Senzomotorickou stimulaci je třeba provádět:
Pasivně, kdy je vhodné dítěti vytvořit stimulační koutek, kde může být chvilku samo,
obklopené stimulačními hračkami: ozvučené, pestrobarevné hračky
- Aktivní stimulace, by měla být cílenou cvičební jednotkou, která by měla obsahovat složku
motivační, kde převládá snaha dítě zaujmout, upoutat pozornost na podnět. Pak je vhodné
dítě seznámit s novým podnětem, učit se s ním pracovat. Jakmile dítě přijme nový podnět,
mělo by se naučit přenášet aktivně pozornost z podnětu na podnět. Snahou je, aby se dítě
orientovalo, rozlišovalo známé a neznámé, posléze zapojilo co nejvíce smyslů a motoriku.
Aktivní stimulace končí relaxací a odpočinkem dítěte, kdy je nutné odstranit veškeré stimuly.
Aktivní stimulace by měla být pro dítě vždy hrou, dítě musí být po celou dobu pozitivně
hodnoceno – slovně, úsměvem, hlazením, aj. Podněty musí být obměňovány, aby o ně dítě
neztratilo zájem. Stimulaci volíme v krátkých časových jednotkách několikrát v průběhu dne.
Je vhodné její cílené zařazení do režimu dne. Aktivní stimulace je snahou o navázání
komunikace, i když P. verbálně komunikuje, minimálně převažuje alternativní komunikace gestem, ukázáním, vokalizací, mimikou, pohybem těla, změnou dechu, tepu,…. Je nutné dítě
podporovat a na základě pozorování reagovat na co nejvíce signálů, které nám dítě dává. Tím
vyvoláme u P. pozornost a může se začít s imitací. Imitací monologu dítěte dostává
komunikace sociální ráz, jste partneři. Důležité je, aby P… pochopil příčinnost komunikace.
Dále viz podrobná zpráva spec pedagoga ze SPC
-
Individuální speciálně pedagogická péče:


Individuální stimulace v průběhu her a dalších aktivit
Rozvoj grafomotoriky
Organizace péče:


Zařazení v běžné třídě MŠ
v kombinaci s individuální prací s učitelkou nebo asistentkou pedagoga
Účast asistenta pedagoga: ano – 4 hodiny denně (doporučeno SPC)
Činnost asistenta:
Pod vedením učitelky mateřské školy zajišťovat individuální péči se zaměřením na
rozvoj výše uvedených složek (motorika, socializace, kresba, komunikace, orofaciální
masáže, míčkování , terapie hlazením).
Bude se zaměřovat na celkovou stimulaci při využití somatických, vibračních,
vestibulárních, orálních, akustických, taktilně haptických a vizuálních podnětů.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
46
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Asistentka pedagoga se zůčastní v rámci celoživotního vzdělávání pedagogických
pracovníků kurzu VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém – pořádaný Institutem
pedagogicko psychologického poradenství.
Seznam kompenzačních, rehabilitačních a stimulačních pomůcek:
Hrubá motorika:


rehabilitační vak / www.csoostrava.cz
židlička s opěrkou zad a s fixací plosek nohou na podložce – na zemi (výškově stavitelná školní
židle ADAM s podpěrkami rukou i nohou - Repo Rousínov)
Jemná motorika:


jednoduché stavebnice (lego duplo…)
kostky, vkládačky a navlékačky na tyčový návlek
Kresebný projev:





prstové barvy
kreslící kulička
trojhranné pastelky
protiskluzová podložka
židlička s opěrkou zad a s fixací plosek nohou na podložce – na zemi
Konkrétní úkoly a cíle při stimulaci v jednotlivých oblastech:
Hrubá motorika:
začleňovat chlapce do co nejvíce tělovýchovných aktivit s ostatními dětmi, zařazovat cvičení na
procvičení všech svalových skupin, stimulovat obratnost, koordinaci, rovnováhu cvičením na
rehabilitačním míči.
Zařazovat pohybové hry s míčem, relaxační cvičení v relaxačním vaku. Podporovat chůzi i v nerovném
terénu. Budeme využívat stále jízdu na dětském odrážedle a pokusíme se zařadit i jízdu na trojkolce.
Zkusit cvičení na trampolíně s madlem. Případná pohybová omezení budeme konzultovat s lékaři
prostřednictvím rodičů. Ke stabilnímu sedu bude chlapec používat židličku s opěrkou zad a s fixací
plosek nohou na podložce – na zemi.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
47
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Jemná motorika:
Před započetím veškerých cvičení pro rozvoj jemné motoriky vždy uvolnit obě horní končetiny od
ramenního kloubu jemnými krouživými pohyby, pak loketní kloub až k zápěstí, pokračovat prstovými
cvičení – prstíky se zdraví a jemnou masáží dlaně (hlazení – od středu dlaně).
Stále pokračovat v nabízení široké škály stavebnic a přírodního materiálu, které rozvíjejí: navlékání,
protahování, provlékání – i dle požadovaného vzoru, šroubování, zastrkávání, zasouvání, vybírání,
trhání, mačkání, ohýbání, vytrhávání, uštipování, rozbalování, zabalování, zatloukání, skládání papíru,
stříhání atd.
Rozvíjet zrakovou kontrolu – oči sledují činnost rukou. Do všech manipulačních cvičení zapojovat obě
horní končetiny.
Dbát na zrakovou kontrolu při všech manipulačních činnostech. Podporovat špetkový úchop.
Rozvoj kresby a grafomotoriky:
Nabízení prstových barev s dopomocí.
Netradiční techniky jako roztírání v krupici, či v písku.
Pokusy vložit do ručky štětec a vedením za loket objevování barevných skvrn na papíře. Jakmile začne
tuto činnost aktivně sledovat, dáme mu postupně i trojhranné pastelky
Komunikace a řeč
Stále budeme podporovat opakování zvuků po druhých. Daný zvuk je nutno opakovat několikrát a
podaří-li se mu ho i jen v náznaku zopakovat, musí následovat pochvala a povzbuzení. Poslouchat
různé písničky.
Nácvik vyhovění jednoduchým pokynům, doprovázených gesty: „podej mi“, „pusť hračku“, „vezmi si“
- a ukazujte na předměty.
Spojení slov s gesty. Stimulace vyhledávání známých předmětů, pojmenování držených předmětů
(např. hřeben, lžíce, apod.). Podpora neverbální reakce na jednoduché otázky – např. „Kde je míč?“ –
dotýkáním, díváním, ukazováním. Je třeba vzít jej za ruku a k míči ho dovést – vždy slovní komentář.
Využívat her zaměřených na jednotlivé části těla - „Kde máš nos?“ a vzít jeho ruku a položit ji na nos a
říci: „Ano, tady máš nos.“ Později si stejným způsobem části těla na panence. Chlapec by si měl vždy
hrát v blízkosti jiných dětí, aby slyšel zvuky, které děti při hře vydávají.
Opakování činnosti, které u něho vyvolávají smích.
Velké obrázky známých předmětů, např. hrneček, pes apod. by měl mít vždy poblíž - Co je na
obrázcích?
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
48
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Používání velkých obrázkových kostek, nebo plastických vyobrazení různých předmětů pojmenovávání.
Vést k nápodobě hlasové intonace druhých.
Orofaciální masáže (jemné ťukání, masírování, hlazení různým materiálem – peříčkem, štětci,
houbičkou, malými měkkými míčky - obličeje).
Cvičení na upevnění výdechu – bublifuk, foukání do peříček apod.
Cvičení na rozvoj hybnosti jazyka – pokusit se o oblíznutí (čokolády, lízátka apod.) Vypláznutí jazyka –
hra na klauna.
Budeme pokračovat s obrázkovým komunikačním systémem – VOKS
Rozvoj zrakové percepce:
Zařazovat cvičení na koordinaci oko – ruka, vyhledávat detaily, shody nebo rozdíly na velkých
jednoduchých obrázcích
Rozvíjet zrakovou analýzu a syntézu (skládání částí jednoduchých obrázků do celku – začínáme od
půlených obrázků
Rozvoj sluchové percepce:
Učit se vnímat zvuky v přirozeném a umělém prostředí (určovat jejich zdroj a směr), využívat
rytmizace říkánek a písniček s pohybovým doprovodem (zařadit prstová cvičení s říkankami).
Rozvíjet fonematický sluch, rozlišovat a napodobovat zvuky a tóny, vyťukávat (vytleskat)
Rozvoj pracovních dovedností, schopností a návyků:
Postupně ho vést k úklidu svého pracovního místa, hraček, k elementární sebeobsluze a nácviku
zvládání osobní hygieny.
Podpisy:
Učitelka MŠ
Ředitelka školy
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
49
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Zákonný zástupce dítěte
Asistent pedagoga
Konzultant SPC
Datum vypracování IVP:
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
50
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Příloha č. 8: IVP pro žáka s TP na ZŠ
INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ
PLÁN
P. H.
2011/2012
2.B
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
51
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
I. Vyplní škola:
Škola
Základní škola ……
Individuální vzdělávací plán
Jméno a příjmení žáka
P. H.
Datum
narození
……..
Třída
2.B
Školní rok
2011/2012
Bydliště
Rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka/žákyně podle
IVP ze dne
……….
5.10.2011
Zdůvodnění
(informace o schopnostech žáka/žákyně, důvody k integraci žáka/žákyně, specifika chování a
sociální vztahy, postoj rodičů)
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
52
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Zpráva o žákovi/žákyni:


Diagnóza: DMO – spastická diparéza lehkého stupně
intelektové charakteristiky a projevy
Celková aktuální úroveň intelektových schopností odpovídá dolní hranici pásma inferiority
s mírně nevyváženou složkou verbální a názorovou. Úroveň schopností ve složce verbální
odpovídá pásmu lehké retardace (horní třetina pásma), jednotlivé schopnosti (početní,
zobecňování,
vyjadřovací,
orientace v běžných
sociálních situacích,
všeobecná
informovanost) jsou snížené vcelku rovnoměrně. Slabší jsou i schopnosti pamětní
(krátkodobá i dlouhodobá verbální paměť). Zaměňování dnů v týdnu, měsíců a ročních
období, časově se neorientuje.
Úroveň schopností v oblasti názorové odpovídá rozhraní pásma inferiority a podprůměru,
struktura schopností zde je nevyrovnaná. Velmi nízký výkon podává v úkolech, založených
na rychlém záměrném přepojování pozornosti se současným grafickým záznamem. Ostatní
schopnosti (zraková diskriminace detailů, prostorová představivost, úroveň logického
uvažování při práci s názorným materiálem) jsou lepší.
Schopnost záměrné koncentrace pozornosti dobrá, ale krátkodobá. Vyrušitelný podněty
z okolí, k práci se však vrátí.

sociální charakteristiky a projevy
Kontakt navazuje bez potíží, bez projevů tenze v cizím prostředí. Na otázky odpovídá
převážně jednoduchou větou. Spontánně hovoří v rozvitých větách. Slovní zásoba odpovídá
spíše slabšímu průměru s ohledem k věku. Slovní projev ovlivněn vícečetnou dyslalií.
Snaží se vypracovat zadaný úkol, při neúspěchu odvrací pozornost jinam.
Lehce navazuje sociální kontakt, má zvýšenou potřebu vedení a pomoci, na nové prostředí
reaguje adaptivně. K ostatním dětem se chová někdy až příliš kontaktně. Vztah k dospělým
je v normě. Má poněkud nižší sociální dovednosti. Nepamatuje si zadání úkolu. V sociální
skupině si dokáže prosadit svoje místo.

tělesné charakteristiky a projevy
Chlapec je schopný samostatné chůze. Chůze méně jistá, pohyby stále s narušenou
koordinací, v těžším terénu je nutný dohled dospělé osoby.
K manipulaci s předměty využívá obě ruce. Při manipulaci s drobnějšími předměty však
preferuje levou ruku. Koordinace pohybů horních končetin narušena vlivem postižení.
Střídavě probíhají operace šlach na prstech rukou. Obtížněji zvládá činnosti zaměřené na
přesnost prováděných pohybů. Grafomotorické schopnosti jsou aktuálně ve fázi
postupného rozvoje. Patrný psychomotorický neklid při únavě.

emocionální charakteristiky a projevy
Stabilní a vřelý vztah s matkou, které na P. hodně záleží. Je klidný, odevzdaný.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
53
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.

Další specifika
o Figurální kresba je vzhledem k věku na nižší úrovni po obsahové i formální stránce,
s rysy organicity. Píše pomalým tempem, zvýšený přítlak na podložku.
o Úchop psacího náčiní dle možností adekvátní – špetka.
o Dle předlohy nakreslí všechny geometrické tvary.
o Velkým tiskacím písmem napíše své jméno. Zvládá nápodobu psacího písma. V klidu a
s dohledem je písmo úhledné.
o Samostatný písemný projev s obtížemi, písmena bere jako grafické znaky, které
obkresluje.
o Při diktátu váhá, není si jist tvarem písmen.
o Pozná a pojmenuje jen některá písmena ve spojitosti se jménem či věcí, čte po
slabikách, které však rychle zapomíná. Přečtené slabiky nespojí do slova.
o Plete si číslice
o Početně manipuluje pouze s názorem v oboru do deseti.
o Množství k číslu přiřadí pouze s opakováním a názorem – na prstech.
o Číselná řada mechanicky do 10
o Matematické schopnosti výrazně oslabeny, v projevech podobné dyskalkulii.
o Nezvládá doplňovací příklady
o Nedokáže počítat bez pomoci prstů
o Neumí doplňovat znaménka
o Lépe sčítá, než odečítá
o Nespojuje slovní vyjádření čísel s jejich znakem
Předměty, jejichž
výuka je realizována
podle individuálního
vzdělávacího plánu
Školská poradenská,
zdravotnická a jiná
zařízení, která se
podílejí na péči o
žáka/žákyni




Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Tělesná výchova
Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole a Základní škole pro
tělesně postižené, Brno, Kociánka 6
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
54
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
II. Vyplní školské poradenské zařízení:
Název a adresa
školského
poradenského zařízení
Speciálně pedagogické centrum …..
Výsledky vyšetření žáka/žákyně ve školském poradenském zařízení
Jméno a příjmení
žáka/žákyně
P. H.
Datum narození
…2002
16.9.2011
Psychologické vyšetření
Vyšetření dne
Kontrolní vyšetření
dne
16.9.2011
Spec.pedagogické
Bydliště
………..
6/2012
Výsledky vyšetření žáka/žákyně ve školském poradenském zařízení:
Druh a stupeň
postižení žáka
Viz zprávy z SPC
Vzdělávací potřeby
žáka/žákyně
Viz zprávy ze SPC
Míra podpůrných
opatření
Viz zprávy ze SPC
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
55
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Způsob poskytování
individuální, speciálně
pedagogické nebo
psychologické péče
školní speciální pedagog Mgr. V. M. – 1 hodina týdně (1x45
minut), především rozvoj fonematického sluchu a vizuomotorické
koordinace, trénink opisu a přepisu textu.
Specifika práce
s učivem (odborná
doporučení pro
pedagogickou práci
se žákem/žákyní)
Viz zprávy ze SPC
Doporučené učební,
kompenzační a
rehabilitační pomůcky
Viz zprávy ze SPC
Vyjádření potřeby
dalšího pedagogického
pracovníka
ANO
Návrh snížení počtu
žáků a žákyň ve třídě
NE
Potřeba navýšení
finančních prostředků
ANO
Časové a obsahové
rozvržení výuky
Viz zprávy ze SPC
Další doporučení,
významné informace
z průběhu vyšetření
Závěry vyšetření
Zpracoval
Viz zprávy ze SPC
Viz zprávy ze SPC
Mgr. …..
Podpis, razítko
Jméno a příjmení
pedagogického
pracovníka
školského
poradenského
zařízení, kontakt
Mgr. …..
Tel.: ….., email:…
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
56
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
III. Vyplní vyučující předmětu, jehož výuka je realizována podle individuálního
vzdělávacího plánu:
Vyučovací předmět
Český jazyk
Individuální vzdělávací plán
Jméno a příjmení
žáka/žákyně
P. H.
Třída
2.B
Vyučující; datum, od
kdy žáka/žákyni
předmětu vyučuje
Mgr. ………
Učební dokumenty
Školní vzdělávací program ZŠ ……..
Školní
rok
Organizace výuky
Priority vzdělávání a
dalšího rozvoje
žáka/žákyně
2011/2012
Individuální INTEGRACE v běžné třídě

izolovaná znalost všech písmen, čtení slov s otevřenými
slabikami


Pedagogické postupy
(metody a formy
práce)
tolerovat prodloužené slabikování
využít déle skládání slov z písmen a ze slabik na
kartičkách
 číst jednoduché texty, vždy ověřit porozumění a ukazovat si
na řádku
 využívat i výukových CD
 při nácviku čtení respektovat aktuální úroveň čtenářských
dovedností
 předcházet dvojímu čtení (nečíst nejprve potichu a pak nahlas
celé)
 zadávat individuální texty ve čtení
 dbát na to, aby si chlapec při čtení ukazoval, nebo používal
záložku
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
57
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.












Způsob hodnocení




Spolupráce se
zákonnými zástupci
žáka/žákyně
Dohoda mezi žákem a
vyučujícím




klást důraz na srozumitelnost, nenutit do rychlého čtení
využívat při práci ve škole přímého vedení
ústní ověřování vědomostí
respektování individuálního tempa (např. dát více času nebo
úkol rozdělit)
častěji poskytovat pozitivní zpětnou vazbu
využívat multisenzoriální přístup
respektovat psychomotorický neklid vyvolaný únavou
umožnit pohybové uvolnění
brát ohled na aktuální stav pozornosti, vhodně zařadit
přestávku, změnu aktivity
zkrácené diktáty a v pomalejším tempu
pokračovat v rozvíjení grafomotoriky. Psát správně tvary
písmen, volit sešity s pomocnými linkami a v běžných sešitech
označovat řádky, aby Petr věděl, kam má psát.
trénovat opis a přepis textu
slovně
využívat i jiné formy hodnocení (body, počet chyb, slovy)
preference kladné zpětné vazby (zdůraznění správných
výsledků, jevů...)
podpora motivace (hodnotit pracovní úsilí, zájem a snahu nejen výkon)
Hodnocení IVP pololetně
způsoby komunikace a její četnost - osobně - denně
doporučené aktivity žáka ve volném čase – plnění domácích
úloh dle aktuální potřeby
sledování a vzájemné informování o zdravotním stavu a jeho
změnách
P… bude:

plnit zadané úkoly ve škole i doma
Časový a obsahový plán vzdělávání žáka/žákyně
Období
školní rok 2011/2012
Předpokládané
individuální výstupy
žáka/žákyně za dané
období
viz příloha IVP
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
58
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Vyučovací předmět
Matematika
Individuální vzdělávací plán
Jméno a příjmení
žáka/žákyně
P. H.
Třída
2.B
Vyučující; datum, od
kdy žáka/žákyni
předmětu vyučuje
Mgr…..
Učební dokumenty
Školní vzdělávací program ZŠ ….
Organizace výuky
Priority ve vzdělávání
žáka
Školní
rok
2011/2012

Individuální INTEGRACE v běžné třídě

zvládnutí početních operací do 20ti i s přechodem
Pedagogické postupy
o
o
o
o
o
o
(metody a formy
práce)
o
o
o
o
o
o
třídění, řazení, porovnávání, odhad
orientace v čase, následnosti, posloupnosti
pojem množství, velikost
postřehování neuspořádaného, uspořádaného množství
při práci využívat číselnou osu pro zrakovou oporu
počítání na prstech formou dopočítávání (první číslo
si pamatujeme, na prstech pokračujeme v přičítání
druhého čísla)
Psát příklady do čtverečkovaného sešitu (1x1 cm)
tak, aby to bylo pro něj přehledné
Pokud bude pracovat s názorem, musí být tento názor pro
chlapce přehledný a dostatečně velký.
využívat při práci ve škole přímého vedení
ústní ověřování vědomostí
respektování individuálního tempa (např. dát více času
nebo úkol rozdělit)
častěji poskytovat pozitivní zpětnou vazbu
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
59
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
o
o
o
o
o
Způsob hodnocení




Spolupráce se
zákonnými zástupci
žáka/žákyně
Dohoda mezi žákem a
vyučujícím




využívat multisenzoriální přístup
respektovat psychomotorický neklid vyvolaný únavou
umožnit pohybové uvolnění
brát ohled na aktuální stav pozornosti, vhodně zařadit
přestávku, změnu aktivity
učit jenom základní příklady, ne doplňovací
slovně
využívat i jiné formy hodnocení (body, počet chyb, slovy)
preference kladné zpětné vazby (zdůraznění správných
výsledků, jevů...)
podpora motivace (hodnotit pracovní úsilí, zájem a snahu nejen výkon)
Hodnocení IVP pololetně
způsoby komunikace a její četnost - osobně - denně
doporučené aktivity žáka ve volném čase – plnění domácích
úloh dle aktuální potřeby
sledování a vzájemné informování o zdravotním stavu a jeho
změnách
P… bude:

plnit zadané úkoly ve škole i doma
Časový a obsahový plán vzdělávání žáka/žákyně
Období
školní rok 2011/2012
Předpokládané
individuální výstupy
žáka/žákyně za dané
období
viz příloha IVP
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
60
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Vyučovací předmět
Anglický jazyk
Individuální vzdělávací plán
Jméno a příjmení
žáka/žákyně
P. H.
Třída
2.B
Vyučující; datum, od
kdy žáka/žákyni
předmětu vyučuje
Mgr. …..
Učební dokumenty
Školní vzdělávací program ZŠ ….
Organizace výuky
Priority ve vzdělávání
žáka
Školní
rok
2011/2012

Individuální INTEGRACE v běžné třídě

osvojení základních slov a konverzací
Pedagogické postupy
o
(metody a formy
práce)
Způsob hodnocení
o
o




Spolupráce se
zákonnými zástupci
žáka/žákyně



P… bude v hodinách pracovat pouze ústně a
s poslechem, tzn., že nebude číst ani psát anglicky.
Tolerování individuálního tempa a pracovních možností.
Nepřetěžovat, pozitivně motivovat.
slovně
využívat i jiné formy hodnocení (body, počet chyb, slovy)
preference kladné zpětné vazby (zdůraznění správných
výsledků, jevů...)
podpora motivace (hodnotit pracovní úsilí, zájem a snahu nejen výkon)
Hodnocení IVP pololetně
způsoby komunikace a její četnost - osobně - denně
sledování a vzájemné informování o zdravotním stavu a jeho
změnách
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
61
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Dohoda mezi žákem a
vyučujícím
Petr bude:

plnit ve škole zadané úkoly
Časový a obsahový plán vzdělávání žáka/žákyně
Období
školní rok 2011/2012
Předpokládané
individuální výstupy
žáka/žákyně za dané
období
viz příloha IVP
Vyučovací předmět
Tělesná výchova
Individuální vzdělávací plán
Jméno a příjmení
žáka/žákyně
P. H.
Třída
2.B
Vyučující; datum, od
kdy žáka/žákyni
předmětu vyučuje
Mgr. ….
Učební dokumenty
Školní vzdělávací program ZŠ ….
Organizace výuky
Priority ve vzdělávání
žáka
Školní
rok
2011/2012

Individuální INTEGRACE v běžné třídě


rozcvičování handicapovaných partií
další zapojování žáka do kolektivu pomocí sportovních aktivit
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
62
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Pedagogické postupy
(metody a formy
práce)
Způsob hodnocení
o




Spolupráce se
zákonnými zástupci
žáka/žákyně
Dohoda mezi žákem a
vyučujícím



P… bude při tělesné výchově zohledňován z hlediska
jeho zdravotního handicapu
známkami
využívat i jiné formy hodnocení (body, počet chyb, slovy)
preference kladné zpětné vazby (zdůraznění správných
výsledků, jevů...)
podpora motivace (hodnotit pracovní úsilí, zájem a snahu nejen výkon)
Hodnocení IVP pololetně
způsoby komunikace a její četnost - osobně - denně
sledování a vzájemné informování o zdravotním stavu a jeho
změnách
P… bude:

plnit ve škole zadané úkoly
Časový a obsahový plán vzdělávání žáka/žákyně
Období
školní rok 2011/2012
Předpokládané
individuální výstupy
žáka/žákyně za dané
období
viz příloha IVP
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
63
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Osoby, zodpovědné za
vzdělávání a odbornou
péči o žáka/žákyni
Jméno a příjmení
Třídní učitel/ka
Mgr.
Učitelka anglického
jazyka
Mgr.
Podpis
Školní poradenský
pracovník
Mgr.
(výchovný poradce,
školní psycholog, školní
speciální pedagog)
Pedagogický pracovník
školského poradenského
zařízení
Mgr.
(PPP, SPC, SVP)
Asistent pedagoga
…..
Zákonný zástupce
žáka/žákyně
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
64
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Předpokládaná potřeba
navýšení finančních
prostředků nad rámec
prostředků státního
rozpočtu poskytovaných
podle zvláštního
právního předpisu,
odůvodnění
V Hustopečích dne 30.9.2011
Podpis ředitele/ředitelky školy
…………………………………
Razítko
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
65
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Příloha č. 9: IVP pro žáka ZŠ
ZŠ a MŠ ………….., příspěvková organizace
…………………………………………………………………………………………………
Individuální vzdělávací plán
Jméno a příjmení: V. D.
Bydliště: …
Datum narození: 18. 9. 1998
Škola: ZŠ a MŠ
Třída: 7. A
Školní rok: 2011/2012
1. Závěry z vyšetření odborného pracoviště (SPC ….. 8. 12. 2010; konzultant z SPC – Mgr……..:
Diagnóza: Zdravotní znevýhodnění (Epi), smíšená porucha školních dovedností na neurologické bázi
2. Organizace vyučování:
Třída: 7. A
Počet žáků: 18
Vzdělávací program: Tvořivá škola v galerii
Organizace vyučování: dle rozvrhu třídy
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
66
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
3. Asistent: ne
4. Cíl vzdělávání – dlouhodobý: socializace, kompenzace poruch snížení soc. patologických jevů,
adaptace, zvýšení samostatnosti, zlepšení pracovních návyků, hygiena.
5. Předměty:
Český jazyk:
Čtení, sloh:
 denně doma číst
 zaměřit se na správnou intonaci, porozumění textu a schopnost reprodukce čteného
textu
 tolerance tempa přičtení (ověřování porozumění přečtenému)
 nácvik práce s textem
 ve slohu preferovat obsah, ústní projev
Pomůcky: záložka.
Gramatika:
 s ohledem na dysortografii procvičovat jednotlivé gramatické jevy samostatně,
ověřovat správnost napsaných testů i ústní formou
 gramatická pravidla ověřovat raději ústně, využívat tabulky, přehledy, pravidla
 upřednostňovat doplňovací cvičení před diktáty, případně psát zkrácené diktáty, aby
měl žák dostatečný časový prostor pro kontrolu a případnou opravu
 zohlednit hodnocení písemného projevu s přihlédnutím k poruše učení
 ponechávat dostatek času k vypracování úkolů, zejména ke kontrole, a nabádat k ní
 zaměřit se na slovní projev a formulování myšlenek
Pomůcky: pracovní sešity zaměřené na procvičování učiva, interaktivní tabule, doplňovací cvičení.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
67
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Písemný projev:
 umožnit kopírování zápisů od spolužáků nebo z přípravy učitele
 využívání PC s korektorem pravopisu (bude započat trénink ovládání PC a psaní na
klávesnici tak, aby měl Viktor možnost psát některé texty na počítači – sloh).
 tolerovat sníženou kvalitu grafického projevu, úpravu sešitů (písmo se při únavě
zhoršuje)
 respektovat individuální tempo (pomalé z důvodu zvýšené únavy)
Pomůcky: pracovní listy na procvičování grafomotoriky a nácvik psaní jednotlivých písmen abecedy,
pomocné linky, přehledy abecedy, pracovní listy pro procvičení zrakové a sluchové analýzy, paměti,
pozornosti.
Anglický jazyk:






preferovat ústní zkoušení
rozfázovat osvojování nového učiva na menší úseky
upřednostňovat praktické používání jazyka
upřednostňovat učebnice a pracovní sešity s výkladem v češtině
průběžně opakovat základní učivo
při procvičování i ověřování znalostí používat testy s volbou správné odpovědi
napsané foneticky správně
 motivovat pochvalou a povzbuzením, ocenit snahu
Čtení anglického textu:




omezit hlasité čtení delších textů
číst menší úseky textů, poskytnout dostatek času na čtení
důraz na orientaci textu
nezaměřovat se na doslovný překlad, poskytnout na překlad dostatek času, využívat
slovníky či pomoc jiné osoby
Gramatika:
 soustředit se na pochopení základních gramatických jevů a jejich využití
v souvislejším písemném a ústním projevu
Slovní zásoba:
 osvojování na základě hry, opakování
 zaměřit se na využití slov ve vlastním slovním projevu
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
68
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Písemný projev:




tolerovat slova napsaná foneticky správně
umožnit psaní tiskacím písmem
tolerovat specifické chyby
psát kratší úseky textu, poskytnout dostatek času
Pomůcky: učebnice anglického jazyka Start with Click, Project a další (okopírované) materiály a
pracovní listy, přehledy učiva, obrázkové a jiné slovníky, nahrávky, kartičky s obrázky a se slovy,
interaktivní tabule, počítač.
Matematika:





pracovat podle týdenního plánu, který žák obdrží při první hodině matematiky v týdnu
hodnotit dílčí kroky
postupovat od snadnějšího k obtížnějšímu
důraz na orientaci ve slovních úlohách, návodné kroky
dbát na povzbuzení a pochvalu, ocenit snahu překonávat obtíže
Aritmetika:
 zvládnout dovednosti při počítání se zlomky, celými čísly, poměrem a procenty
Geometrie:
 zvládnout základní konstrukce trojúhelníků, středovou souměrnost, výpočet obvodů a
obsahů trojúhelníků a čtyřúhelníků
Pomůcky: přehledy učiva matematiky, pomůcky pro nácvik zlomků, číselná osa pro nácvik celých
čísel, tabulka násobků, kalkulátor.
Ostatní předměty (obecně):





klást důraz na základní znalosti
preferovat ústní zkoušení
častěji využívat názor (grafy, schémata, přehledy, obrázky apod.)
průběžně ověřovat pochopení zadaného úkolu
respektovat poruchy prostorové orientace a pravolevé orientace (nepoužívat slepé
mapy, časové osy apod.)
 hodnotit pouze obsahovou stránku projevu
 hodnotit i dílčí kroky postupů, ne pouze výsledek
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
69
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.








používat okopírované listy
věnovat více času výkladu
věnovat více času procvičování
zaměřit se na ústní procvičování
respektovat individuální tempo
poskytovat pozitivní zpětnou vazbu (žák pozitivně reaguje na pochvalu)
multisenzoriální přístup
umožnit alternativní formy zápisu (zápis učiva nahradit stručnou tištěnou verzí, kratší
zápis, kopie od spolužáků)
6. Způsob reedukace:
Individuální speciálně pedagogická/psychologická péče: ne
Skupinově: ano (v hodinách ČJ a AJ individuální práce učitele s Viktorem ve chvílích, kdy ostatní žáci
pracují samostatně).
Oblasti stimulace, reedukace:












sluchové rozlišování (měkkosti, tvrdosti, sykavkové asimilace, přesmyčky)
sluchová analýza a syntéza (hranice vět, slov, slabik, hlásek)
sluchová paměť
rytmická reprodukce – délky
zrakové rozlišování
zraková paměť
vizuomotorika – koordinace ruka-oko
jemná motorika
pravolevá orientace
prostorová představivost
koncentrace pozornosti
jazykové dovednosti
7. Hodnocení: známkami v průběhu roku, známkami na vysvědčení.
8. Organizace spolupráce školy a zákonných zástupců:
Třídní učitel: Informuje vyučující ve třídě o spec. potřebách dítěte, diagnóze; spolupracuje se spec.
pedagogem a školním psychologem.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
70
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Speciální pedagog: Seznámí rodiče s možnostmi reedukace, jejími metodami, odbornou literaturou;
pravidelně sleduje vývoj chování a učení žáka.
Rodina: Pravidelně kontroluje domácí úkoly, docházku do školy, používání pomůcek.
Žák: Pravidelně se připravuje na hodiny. Svědomitě vypracovává domácí úkoly, nosí všechny
potřebné pomůcky. Neustále se učí respektovat základní pravidla chování ve třídním kolektivu, ve
škole a na akcích pořádaných školou.
S IVP jsou seznámeni a souhlasí s jeho obsahem:
Ředitelka školy:
Třídní učitel:
Výchovný poradce:
Speciální pedagog:
Vyučující předmětů, které jsou uvedeny v IVP:
Český jazyk:
Anglický jazyk:
Matematika:
Za SPC:
Zákonný zástupce:
Žák:
V Brně dne 20. 9. 2011
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
71
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Příloha č. 10: Zásobník prstových her
Název prstové hry: Rodinka
To je táta, (Zmáčkneme nebo natáhneme palec)
to je máma, (Ukazováček)
to je dědek, (Prostředník)
to je bába, (Prsteníček)
to je vnouček, malý klouček. (Malíček) (Lidová)
Název prstové hry: Vařila myšička, spálila myšička
Vařila myšička k obědu vločky, (Ukazováčkem točíme dítěti na dlani)
polívku, (Zmáčkneme dítěti paleček)
kaši, (Ukazováček)
pro naše kočky. (Zahýbáme dítěti prostředníčkem, prsteníčkem a malíčkem)
Vařila, vařila, (Opět točíme ukazováčkem na dlani dítěte)
Všechno to spálila, (Překvapeně se podíváme zblízka na dlaň)
Na záhon vylila. (Ruku si položíme dlaní na hlavu)
V zahrádce pod oknem
spal kocour pantáta, (Vystrčíme jazyk z pusy)
kaši měl na hlavě,
smála se koťata. (Zahýbáme prsty na rukou a smějeme se). (J. Tůma)
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
72
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Název prstové hry: Co dělají zvířátka?
Brum, brum, medvěd bručí, (Palec pravé ruky)
bzum, bzum, čmelák bzučí, (Ukazováček atd.)
mňau, mňau, kočka mňouká,
hú, hú, sova houká,
bé, bé, ovce bečí.
Mé, mé, koza mečí, (Začínáme od palce levé ruky, postupujeme k malíčku)
kvá, kvá, žába kváká,
krá, krá, vrána kráká,
hop, hop, jelen skáče,
dítě pláče. (Předvedeme pláč miminka) (Lidová)
Název prstové hry: Pozdravy
Dobrý den, dobrý den, (Palec se uklání na pozdrav a „promlouvá“)
a z postele hybaj ven.
Dobré jitro, dobrý jitro,
ptáče z okna vylítlo. (Ukazováček)
Dobré poledne, páni,
přejeme dobré chutnání. (Prostředníček)
Dobrý večer, dobrý večer,
to vám přeje strýček kačer. (Prsteníček)
Dobrou noc, dobrou noc,
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
73
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
odpočiňte si moc. (Malíček uložíme do postele z prstů) (Lidová)
Název prstové hry: Co jíme a co pijeme
Co jíme:
Tlustý děda snědl chleba, (Od palce až po malíček)
tenká babka chroustá jabka,
velký táta hlady kráká,
milá máma meloun hamá
a náš Janíček pižlává perníček.
Co pijeme:
Děda pije pivečko, (Natahování prstů od palce až po malíček)
babička zas kávu,
táta má rád vínečko
a maminka šťávu.
A ty malá Aničko,
poběž k mámě pro mlíčko. (Lidová)
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
74
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Název prstové hry: Pět lištiček
Pět lištiček přiskákalo,
pět lištiček přichvátalo. (Střídavě klademe prsty na stůl v rychlém tempu a z druhého konce stolu
s nimi přiskakujeme k dítěti)
První v kamnech zatopila, (Překřížíme prsty a předvádíme jimi škrtání sirkami)
druhá rendlík postavila, (Natažená dlaň symbolizuje rendlík)
třetí kaši uvařila, (Ukazováček druhé ruky na dlani dítěte vaří kaši)
čtvrtá cukrem posypala, (Ohnutý palec proti ukazováčku představuje cukřenku, ze které sypeme kaši)
Pátá volá: „Hošíčku“,
pojď jíst kašičku (Ohnutý ukazováček a jeho lákání, natažený ukazováček je gestem varujícím)
a nespal si hubičku“. (Lidová)
Název prstové hry: Dupy dup
Táta dupe: Dupy dup. (Hranou palce ťukáme důrazně do desky stolu)
Máma cupe: Cupy cup. (Celou plochou ukazováčku klepeme do stolu)
Babka šlape: Šlapy šlap. (Bříškem prostředníčku zlehka ťukáme)
Děda klapec: Klapy klap. (Nehtem prsteníčku klapeme do stolu)
Vnouček ťape: Ťapy ťap. (Bříškem malíčku se pravidelně jemně dotýkáme stolu) (Lidová)
Název prstové hry: Pomáháme doma
Tenhle tatíček
nese koš vajíček. (Ohnutý palec je tatínek nesoucí koš vajíček)
Tahle maminka
štípá polínka. (Z nataženého ukazováčku vytvoříme sekyrku, prsty druhé ruky představují polínka)
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
75
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Tahle babička
motá klubíčka. (Prostředníček se točí)
Tenhle děda
brýle hledá. (Prsteníčkem šimráme dítě po celém těle)
Tohle malé miminko
pohoupáme malinko. (Malíček pravé ruky uložíme do kolíbky vytvořené z ohnutých prstů levé ruky)
(Lidová)
Název prstové hry: To je pět - pět indiánů
První je náčelník, (Natahujeme palec a dále postupujeme až k malíčku)
druhý válečník,
třetí zloděj koní,
čtvrtý kovboje honí,
a ten pátý malý kluk
ztratil v křoví nový luk. (Z praxe)
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
76
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Příloha č. 11: Fotodokumentace k rozvoji motoriky
Foto č. 1 „Hrové aktivity s čočkou a fazolemi“
Foto č. 2 „Technika obtiskování dlaní“
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
77
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Foto č. 3 „Bramborová tiskátka“
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
78
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
79
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Foto č. 4 „Pomůcka pro stolování – svačina“
Foto č. 5 „Pomůcka pro výtvarné činnosti – malování“
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
80
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Foto č. 6 „Pískovnička“
Foto č. 7 „Alternativy pískovničky“
(Průhledná plastová nádoba, modrá podložka, barevný písek - černý)
(Plastová nádoba, na dno vložený barevný papír, barevný písek - černý)
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
81
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Foto č. 8 „Nůžky“
(Samootvýrací nůžky - u těchto nůžek stačí jemně stisknout rukojeti k sobě a nůžky se zavřou. Poté
stačí povolit stisk a nůžky se otevřou. Pro střihání s těmito nůžkami není potřeba fyzická síla)
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
82
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Terapeutické nůžky -s dvojitým úchytem a pérkem, které nůžky opět rozevírá.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
83
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Foto č. 9 „Pomůcka pro nácvik stříhání“
(Pomocí lepicí pásky jsou připevněny proužky papíru na čtvrtku. Dítě přestříhává nůžkami proužky
papíru. Nůžky zasune do vzniklého oblouku, stříhá papír po naznačené čáře)
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
84
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Příloha č. 12: Zásobník grafomotorických prvků
Dítě provádí pohyb doprovázený písničkou či říkankou:
„Pec nám spadla, pec nám spadla,
(svislá čára shora dolů)
kdopak nám ji postaví?“
„Žába leze do bezu, já tam za ní polezu.“
(vodorovná čára)
„Leze, leze po železe, kde je dírka tam to vleze.“
(vodorovná čára)
„Tú, tú, tú, auto už je tu.
(vodorovná čára)
“
„Prší, prší, jen se leje,
(svislá, čára přerušovaná, šikmá čára shora dolů)
kam koníčky pojedeme?“
„Foukej, foukej větříčku,
(šikmá čára)
shoď mi jednu hruštičku.“
„Honza jede z kopečka, vrzají mu kolečka.“
„Motám, motám klubíčko,
(šikmá čára, popříp. kruh)
(klubíčko)
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
85
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
pro tebe má kočičko (co to bude, ovečko?).“
„Naše kočka, kočička, tahá nitě z klubíčka.
“
(kruh, klubíčko)
„Velká novina, přiletěla bublina.“
(kruh, klubíčko)
„Kolo, kolo mlýnské, za čtyři rýnské.“
(kruh, klubíčko)
„Utíkej, Káčo, utíkej,
(kruh, klubíčko)
honí tě kocour divokej.“
„Skákal pes přes ove.“
(horní oblouk)
„Houpy, houpy, kočka snědla kroupy.“
(dolní oblouk)
„Metu, metu listí, toto pěkně šustí.
„
(dolní oblouk)
„Halí belí, koně v zelí a hříbátka v petrželi.“
(dolní oblouk)
„Pásla ovečky v zeleném háječku,
(dolní oblouk)
pásla ovečky v černém lese.“
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
86
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
„Šiju boty do roboty, od soboty do soboty.
(horní či dolní smyčky)
Sviť, měsíčku, sviť, ať mi šije nit.
(horní či dolní smyčky)
Šiju, šiju si botičky, do sucha i do vodičky.
„Šel Janeček na kopeček,
“
(horní oblouk, vlnovka)
hnal před sebou pět oveček.“
„Holka modrooká, nesedávej u potoka.“
(vlnovka)
„Šili, šili ševci boty, sedlákovi do roboty.“
(smyčky)
„Kouří komín, čudí, dýmá:“
(smyčky)
„Šnečku, šnečku, vystrč růžky.“
(spirála)
„Honil mrazík metelici, do tance se dali.“
(spirála)
Dítě provádí kombinovaný pohyb doprovázený říkankou:
„Leze ježek, leze v lese,
(vodorovná čára)
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
87
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
jablíčko si domů nese.“
(kruh)
„Ježek leze podle meze, košile mu z kalhot leze. (vodorovná čára)
Liška za ním poskakuje, košili mu zastrkuje.“
(horní oblouky)
„Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, (orientované čáry)
na stolečku mistička, v té mističce vodička,
(dolní oblouk, vlnovka)
v té vodičce rybička.“
„Běžel zajíc kolem plotu, roztrhl si novou botu. (vodorovná čára)
Liška mu ji sešívala, veverka se posmívala.
“
(smyčky, příp. dolní oblouk)
„Vařila myšička kašičku, na zeleném rendlíčku.“
(V první části říkanky dítě provádí kruhové či spirálovité pohyby, pak
obkresluje
jednotlivé
prsty
ruky a nakonec se ukazovák a prostředník promění v nožky a utíkají po ploše do komůrečky)
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
88
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Příloha č. 13: Fotodokumentace ke grafomotorice
Foto č. 1 „Speciálně upravený klacík s houbičkou“
(pomůcky – klacíky různých průměrů a délky, molitan, gumička na připevnění)
Foto č. 2 „Postavení dítěte při provádění grafomotorického cviku na tabuli“
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
89
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Foto č. 3 „Doporučená poloha dítěte při grafické práci na archu papíru“
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
90
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Foto č. 4 „Psací potřeby a protiskluzová podložka“
(ergonomicky tvarované pero, ergonomicky tvarovaná tužka, kuličkové pero, trojhranná tužka,
protiskluzová podložka)
Foto č. 5 „Kreslící potřeby“
(Collorbal tzv. kreslící kulička, trojhranná aqva pastelka, trojhranný fix, trojhranné pastelky)
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
91
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Foto č. 6 „Násadky“
Foto č. 7 „Připevnění pracovního listu“
(hmota Tack-all, lepicí pásky)
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
92
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Foto č. 8 „Pomůcka pro grafomotorický cvik lomené linie“
Foto č. 9 „Rozfoukávání tuže“
(technika rozfoukávání tuše s technikou lepení krepového papíru, koláž)
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
93
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Foto č. 10 „Ukázky ohraničení“
(ohraničení z provázku a barvy na sklo)
Foto č. 11 „Šablony z překližky“
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
94
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Foto č. 12 „Šablony z kartonu“
(vhodné je při obkrslování šablonu z kartonu upevnit na čtvrtku hmotou tack-all, která zabrání
klouzání)
Foto č. 13 „Ukázka pracovního listu“
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
95
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Foto č. 14 „Technika vyrývání písmen a číslic do modelíny“
Foto č. 15 „Šablona pro psaní hůlkovým písmem“
(papírový karton, lámací nůž)
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
96
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Příloha č. 14.: Ukázka IVP do TV
INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN- TĚLESNÁ VÝCHOVA
(příklad)
Škola:
Třída:
Jméno žáka:
OBECNÉ INFORMACE
MŠ a ZŠ Horní Dolní
Město:
1
Školní rok:
Hana Dokoupilová
Věk:
Diagnóza zdravotního
postižení:
DIAGNOSTIKA
Dětská mozková obrna
Vnější podmínky
(diagnostika prostředí):
Diagnostika vědomostí
a poznatků ohledně
pohybového učení a
zdraví
Diagnostika
pohybových
dovedností:
Horní Dolní
2010-2011
7
diparetická forma
samostatná chůze jen s oporou
horší jemná motorika
Hanka dochází do první třídy spolu s dvaceti spolužáky. Ve škole jí v integraci
pomáhá osobní asistentka. Hanka k chůzi používá chodítko nebo dopomoc
druhých. Pro pohyb na delší vzdálenosti je využíván kočár. Škola není
bezbariérová, a proto jsou všechny schodiště vybaveny lyžinami. Tělocvična
je prostorná. Je vybavena běžným nářadím a náčiním. Aby Hanka mohla být
plnohodnotněji integrována, bude v hodinách využit sportovní vozík.
V některých aktivitách budeme využívat pohyb po čtyřech na zemi, chůze
v chodítku nebo chůze za pomocí asistentky.
Hanka je v první třídě a bude postupovat v učivu od začátku společně
s ostatními.
Test pohybových dovedností, příloha „X“.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
97
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Organizace výuky:
Speciální pomůcky:
Kontraindikace:
Cíle v TV:
Učivo dle RVP ZV:
VÝUKA TĚLESNÉ VÝCHOVY
Hance při výuce pomáhá osobní asistentka.
Sportovní vozík, overball
Žádné
Vzdělávací:
Gymnastika- Kotoul vpřed, vzad- za pomocí asistentky, postupně samostatně.
Cvičení s lavičkami, žebřiny, bedna- bezpečné zvládnut s modifikacemi za
pomocí asistentky.
Atletika: „skok daleký z místa“, běhy 30 a 50m (na sport. vozíku).
Hod
míčem z místa, přihrávky (na sportovním vozíku). Jízda na sportovním vozíku
(vpřed, vzad, slalom).
Závodivé hry, míčové hry- znalost pravidel, účast s modifikacemi.
Výchovný:
Spolupráce se spolužáky, vzájemná pomoc, naučit se modifikovat si cvičení a
cvičit co zvládne. Snažit se pracovat co nejvíce samostatně.
Zdravotní:
Zlepšení stability, jemné a hrubé motoriky, vytrvalost, zvyšování kondice.
Činnosti ovlivňující zdraví:






význam pohybu pro zdraví
příprava organismu
zdravotně zaměřené činnosti
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti,
koordinace pohybu
hygiena při TV
bezpečnost při pohybových činnostech
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

pohybové hry

základy gymnastiky

rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

průpravné úpoly

základy atletiky

základy sportovních her

turistika a pobyt v přírodě

plavání

lyžování, bruslení (podle podmínek školy)

další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)
Činnosti podporující pohybové učení
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
98
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.






Výstupy dle RVP ZV:
komunikace v TV
organizace při TV
zásady jednání a chování
pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností
měření a posuzování pohybových dovedností
zdroje informací o pohybových činnostech
Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení.
Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a
soutěžích
Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve
známých prostorech školy.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
99
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Září:
Měření žáků, řazení podle velikosti, poučení o
bezpečnosti,
seznámení
s tělocvičnou,
nářaďovnou, škol. hřištěm.
Lavičky- přeskok, chůze, běh.
Plné míče- válení, podávání.
Říjen:
Kotoul vpřed z dřepu spojného.
Základní činnosti s míčem- přihrávky, chytání.
Rozvíjení běžecké rychlosti.
Žebřiny- vylézání, slézání.
Lavičky- překonávání na šíři.
Listopad:
Akrobacie- stoj na lopatkách.
Kotoul vpřed z dřepu.
Žebřiny- vylézání, slézání, seskoky, ručkování.
Šplh na tyči.
Přihrávky, driblink.
Měření žáků, řazení podle velikosti, poučení o
bezpečnosti.
Seznámení s tělocvičnou, nářaďovnou, škol. hřištěm.
Lavičky- plazení, po čtyřech, přechod (s dopomocí).
Plné míče- kotoulání v sedu.
Kotoul vpřed ze dřepu spojného (s dopomocí).
Základní činnosti s míčem (na sport. vozíku).
Jízda na sportovním vozíku- vpřed, vzad.
Žebřiny- vylézaní, slézání (s dopomocí).
Lavičky- přelézání s oporou o ruce, plazení.
Akrobacie- stoj na lopatkách (s dopomocí).
Kotoul vpřed ze dřepu (s dopomocí).
Žebřiny- vylézání, slézání, ručkování (s dopomocí).
Šplh na tyči- jen přítahy rukou (s dopomocí).
Přihrávky, driblink- na sport. vozíku.
Prosinec:
Akrobacie- kotoul vpřed, stoj na lopatkách.
Šplh na tyči.
Lavičky- překonávání laviček.
Přihrávky, driblink.
Bedny- bedna jako překážka
Akrobacie- kotoul vpřed, stoj na lopatkách
(s dopomocí).
Šplh na tyči- jen přítahy rukou (s dopomocí).
Přihrávky, driblink- na sportovním vozíku.
Bedna- s dopomocí asistentky, modifikace dle cviků
(přelézání, po čtyřech, objíždění na sportovním vozíku
atd.).
Leden:
Akrobacie- kotoul vpřed ze dřepu do sedu (postupně
Akrobacie- kotoul vpřed ze dřepu do stoje.
bez dopomoci).
Rozvíjení běžecké vytrvalosti.
Jízda na sport. vozíku- vytrvalost.
Žebřiny- vylézání, slézání, cvičení na Žebřiny- s dopomocí asistentky.
žebřinách.
Šplh na tyči- jen přítahy rukou (s dopomocí).
Šplh na tyči.
Atletika- hod míčem z místa (sport. vozík), skok daleký
Atletika- hod míčem z místa, skok daleký z místa (sport. vozík).
z místa.
Přihrávky- na sport. vozíku.
Přihrávky s míčem obouruč.
Nácvik odrazu na místě (s dopomocí).
Bedny- odraz snožmo.
Únor:
Jízda na sport. vozíku- vytrvalost.
Atletika- rozvíjení běžecké vytrvalosti.
Akrobacie- kotoul vzad ze dřepu (s dopomocí).
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
100
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Akrobacie- kotoul vzad ze dřepu.
Bedny- odraz snožmo, probíhání dílů.
Hodina bezpečnosti v tělocvičně.
Závodivé hry, míčové hry.
Březen:
Akrobacie- kotoul vpřed i vzad.
Stoj na lopatkách, následný kotoul vzad.
Skok daleký z místa.
Hod míčkem na terč.
Šplh na tyči.
Rozvoj běžecké vytrvalosti.
Odraz snožmo- za pomocí asistentky, objíždění na sport.
vozíku.
Hodina bezpečnosti v tělocvičně.
Závodivé hry, míčové hry- modifikace dle jednotlivých
her (na sport. vozíku, důraz na rozdělení družstev- Dita
nesmí brzdit).
Akrobacie- kotoul vpřed (bez dopomoci), vzad (s
dopomocí).
Stoj na lopatkách, následný kotoul vzad (s dopomocí).
Skok daleký z místa- na sport. vozíku.
Hod míčkem na terč- na sport. vozíku.
Šplh na tyči- jen přítahy rukou (s dopomocí).
Jízda na sport. vozíku- vytrvalost.
Duben:
Akrobacie- kotoul vpřed i vzad, šplh na tyč.
Atletika- hod míčkem, skok daleký z rozběhu.
Rozvrh běžecké vytrvalosti, běh na 50m.
Přihrávky, driblink.
Závodivé hry, míčové hry.
Akrobacie- kotoul vzad i vpřed (zkoušet bez dopomoci).
Atletika- hod míčkem- ze sport. vozíku, „skok daleký
z místa“ na sport. vozíku.
Přihrávky driblink- na sport. vozíku.
Závodivé hry, míčové hry- modifikace dle jednotlivých
her (na sport. vozíku, důraz na rozdělení družstevHanka nesmí brzdit).
Květen:
Akrobacie- kotoul vzad i vpřed (zkoušet bez dopomoci).
Akrobacie- kotoul vpřed i vzad.
Jízda na sport. vozíku- vytrvalost, rychlost (30 a 50m).
Atletika- rozvoj běžecké vytrvalosti, běh na 30 Bedny, žebřiny- s dopomocí.
a 50m.
Přihrávky driblink- na sport. vozíku.
Bedny, žebřiny.
Závodivé hry, míčové hry- modifikace dle jednotlivých
Přihrávky, driblink.
her (na sport. vozíku, důraz na rozdělení družstevZávodivé hry, míčové hry.
Hanka nesmí brzdit).
Červen:
Atletika- „skok daleký z místa“ na sport. vozíku.
Atletika- skok daleký z rozběhu, rychlý běh na Jízda na sport. vozíku- vytrvalost, rychlost (30 a 50m).
30 a 50m, běžecká vytrvalost.
Akrobacie- kotoul vzad i vpřed (zkoušet bez dopomoci),
Akrobacie- kotoul vpřed i vzad, stoj na stoj na lopatkách (s dopomocí).
lopatkách.
Bedny, žebřiny- s dopomocí.
Bedny, žebřiny.
Přihrávky driblink- na sport. vozíku.
Závodivé hry, míčové hry.
Závodivé hry, míčové hry- modifikace dle jednotlivých
her (na sport. vozíku, důraz na rozdělení družstevHanka nesmí brzdit).
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
101
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Způsob hodnocení a kvalifikace:
Kontrola plnění IVP:
Časové období plnění IVP:
Za Centrum APA zpracovala:
Podpis třídního učitele:
Numericky vyjádřené známkování – neznámkuje se
výkonnost, známkuje se snaha žákyně a pokrok
v jednotlivých cílech TV.
Nutná diagnostika na začátku a na konci hodnoceného
období. Opakování testu pohybových dovedností červen 2011.
Září 2010 až červen 2011.
.........................................................
Podpis ředitele:
Převzato: Bartoňová, R., Ješina, O. (2011). Společně v integrované tělesné výchově. APA v teorii a
praxi, 2 (1), 50-60.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
102
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen
2012.
Příloha č. 15: Ukázka testu pohybových dovedností
Schopnosti
1. Stoj
2. Stávání z lehu, sedu
3. Lezení po čtyřech
4. Běh
5. Chůze
6. Poskoky na místě
7. Skákání po jedné noze
8. Přeskok překážky
9. Skok do dálky
10. Sklouznutí
11. Plazení
12. Jemná motorika
Vozík
1. Jízda vpřed
2. Jízda vzad
3. Slalom
4. Přesun z vozíku ne zem a naopak
5. Překonání překážky
A/N
Bez dopomoci
S dopomocí
Stabilita
Poznámky
A/N
Bez dopomoci
S dopomocí
Stabilita
Poznámky
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.:
CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
103
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen
2012.
Dovednosti
1. Úder do stojícího míče
2. Kutálení
3. Chytání
4. Kopnutí
5. Hod obouruč vrchem
6. Hod obouruč spodem
7. Hod jednou rukou
8. Hod trčením
9. Zvednutí míče ze země
10. Různé míče
A/N
Bez dopomoci
S dopomocí
Stabilita
Poznámky
Bartoňová, Kudláček (2009)
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.:
CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
104
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Příloha č. 16: Využitelné kompenzační, rehabilitační, vzdělávací pomůcky
Kompenzační pomůcky usnadňující pohyb:
Mechanické vozíky
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
105
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Aktivní mechanické vozíky
Tyto vozíky jsou většinou „šité na míru“, kde si jejich budoucí uživatel určuje celou řadu volitelných
prvků tak, aby odpovídal přesně jeho zdravotnímu stavu i způsobu, jakým jej chce využívat. Vozíky
mohou být skládací nebo s pevným rámem, s nebo bez područek, se spojitou nebo dělenou
stupačkou, s různě velkými předními kolečky, různě vysokou zádovou opěrkou apod. Vozíky jsou
určeny lidem, kteří na vozíku tráví téměř celý den a sami se na něm
Elektrické vozíky
Elektrické vozíky jsou speciální skupinou. Jsou určeny pro pacienty s těžkým postižením,
kteří jsou však schopni fyzicky i mentálně vozík ovládat. Před předepsáním vozíku je nutné
důkladné vyšetření pacienta nejen odborným lékařem (neurolog, ortoped, rehabilitační lékař),
ale patří sem i oční lékař, psycholog. Elektrické vozíky je nutné vybírat i s ohledem vnějšího
prostředí, kde uživatel bydlí. Některé vozíky jsou určeny především do hornatého a
kopcovitého terénu. Elektrické vozíky mohou mít celou řadu volitelných doplňků: polohovací
stupačky, polohovací opěrka zad, speciálně upravený joystick (ovládání např. ústy), opěrka
hlavy, abdukční klín a další.
Základní dělení elektrických vozíků je rozdělení na interiérové a extriérové.
Interiérové vozíky jsou menší a nedoporučují se do hornatých terénů. I výdrž baterie může
být menší.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
106
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Exteriérové vozíky jsou rozměrově větší a jsou obvyklejší pro uživatele elektrických vozíků.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
107
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Chodítko
Doplňky k vozíkům
Doplňky jsou speciální kapitolou a je jim potřeba věnovat při výběru stejnou pozornost jako
samotnému vozíku.
Jsou to:








držáky berlí, které se umisťují na zadní rám vozíku
bezpečnostní pásy, jsou vhodné při jízdě v autě nebo z kopce
terapeutické stolky
chrániče drátů, zakryjí výplet kola a chrání tak vniknutí prstů do výpletu kola při jízdě
nájezdové lyžiny pro vjezd do auta, doporučujeme i pro překonání schodů do budov ale i pro
vysoké obrubníky
různé typy tašek
rukavice, jsou to speciální bezprstové rukavice s pogumovanou a zesílenou částí dlaně
podavače předmětů, které umožňují podat předmět ze země nebo naopak z poličky, aniž by
člověk vstal. Je to jakási prodloužená ruka.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
108
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Pomůcky k vybavení třídy a prostoru školy
Polohovací zařízení
Terapeutické polohovací zařízení
Vertikalizační polohovací zařízení
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
109
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Sedačky pro správný sed ve škole
Tobi - polohovací sedačka podporující uvolněné aktivní sezení
Polohovací sedačka Kuba
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
110
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Pojízdná sedačka Klárka
Židle Adam (s područkami, podnožkou a klínem), pracovní plocha (s místem pro počítač
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
111
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Pomůcky pro rozvoj manuálních dovedností
Dřevěné stavebnice
GRINGO
BRICO
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
112
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
PEDRO
KUBIK
www.drevenestavebnice.cz
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
113
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
POLYKARPOVA STAVEBNICE
www.benjamin.cz
Technické pomůcky usnadňující získávání a uchování informací a pomůcky pro
alternativní a augmentativní komunikaci
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
114
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Využití informačních technologií
Speciální výukové programy
1) Program Méďa počítá je zaměřený na poznávání základů matematiky na úrovni první
třídy základní školy. Jednoduchostí ovládání a snadnou nastavitelností úrovní obtížnosti je
vhodný především pro základní školy praktické a speciální. Program „Méďa počítá“ je nyní
doplněn o 13 nových úkolů a o zjednodušené ovládání programu. Celkově „Méďa počítá“
obsahuje 56 úkolů, z nichž většina má více variant, aprogramům pro výuku matematiky
pro patří tak k nejkomplexnějším základní stupeň.
2) Altíkův slovník je multimediální výukový a vzdělávací program, který slouží jako nástroj
pro usnadnění výuky alternativní a augmentativní (doplňující) komunikace a globální metody
čtení. Program je evaluován u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je také určen
pro děti se specifickými poruchami učení (jako jsou snížená koncentrace, poruchy řeči,
poruchy vnímání, dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie a podobně). Náplň programu tvoří přes 1
400 různých objektů. Každý z objektů může být zobrazen v různých grafických podobách:
barevné kreslené obrázky, černobílé konturové obrázky a symboly, černobílé piktogramy či
fotografie. Program obsahuje 13 různých úkolů rozdělených do třech kapitol (Obrázky
a symboly, Slova, Věty) a kapitolu Hry, kde jsou k dispozici tři
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
115
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
116
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Komunikace - spojení s reálným světem
Jednotlivé typy využití počítačové komunikace:
1) Komunikace prostřednictvím očních pohybů
Na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického
v Praze (http://cyber.felk.cvut.cz ) navrhli a vyvinuli systém nazvaný I4Control®, který
umožňuje hendikepovaným jedincům pomocí očních pohybů ovládat počítač. Základem
systému I4Control® je malá kamera, která je k hlavě uchycena pomocí brýlové obruby. Ta
zajišťuje nezávislost na pohybu hlavy (není nutno hlavu fixovat). Systém I4Control® se kromě
snímacího zařízení skládá ještě z řídícího modulu, do kterého vstupuje signál z kamery.
2) Počítačová komunikace prostřednictvím speciálních koncových zařízení
I když se většina programů ovládá třeba jen jedinou klávesou, nabízí se pro usnadnění
ovládání počítače adaptované myši, speciální velkoplošná tlačítka a adaptéry, které umožňují
simulovat funkce běžných tlačítek klávesnice (mezerník, enter, ESC, kurzorové klávesy
a podobně). Další pomůckou jsou speciální senzorové klávesnice s aktivními plochami
větších rozměrů než má běžná klávesnice a s přehledně rozmístěnými základními tlačítky,
velkoplošné klávesnice a dotekové monitory (touchscreens).
Počítačové pomůcky nabízí například občanské sdružení Petit www.petit-os.cz , které dále
nabízí škálu výukových programů, her, slovníků a dalších praktických programů.
Velkoplošná externí mikrospínačová tlačítka ART:
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
117
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Senzorová tlačítka
Buddy
Jednoduché velkoplošné tlačítko (Single-switch access)
o
o
o
o
o
o
o
Toto zařízení používají lidé s velmi omezenou pohyblivostí.
Pokud například osoba může pohybovat jen hlavou, tlačítko se umísťuje poblíž hlavy
a osoba pomocí pohybu hlavy tlačítko ovládá.
Tlačítko je většinou řízeno speciálním programovým vybavením v počítači, jež
dovoluje uživateli ovládat operační systém, webové stránky a jiné programy.
Některé programy dokonce usnadňují psaní textu tak, že odhadují, co chce uživatel
napsat, a pak nabídnou slova mezi jimiž si lze vybrat vhodnou variantu.
Nevýhodu je pomalé a složité ovládání pomocí tohoto ovladače a nutnost zacvičit se
v užívání, ale pro některé uživatele je to mnohdy jediná možnost komunikace s
okolím.
V ČR je od března roku 2006 k dispozici speciální program 1 klávesou, umožňující
komunikaci prostřednictvím počítače lidem, jejichž tělesné postižení jim neumožňuje
komunikovat s okolím téměř žádnými prostředky.
Jde například o lidi, kteří mohou hýbat jen jednou částí těla (hlavou, bradou, palcem
u nohy, jedním prstem na ruce atd.) a navíc díky svému postižení nemohou
komunikovat s okolím prostřednictvím řeči.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
118
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
o
o
o
o
o
Pomocí tohoto programu mohou takto postižení uživatelé psát texty jedinou
klávesou nebo jedním externím tlačítkem připojeným k počítači.
Program umožňuje psaní textu na virtuální klávesnici co nejmenším počtem stisků
jediné klávesy, přičemž vychází z principu virtuální klávesnice a psaní SMS zpráv na
mobilních telefonech a umožňuje psaní za pomoci slovníku a výběru celých slov (T9)
nebo psaní slov po písmenech (multicap).
Program umí rozlišit krátký a dlouhý stisk tlačítka, přičemž krátký stisk zajišťuje
pohyb po virtuální klávesnici a dlouhým stiskem se provádí výběr klávesy.
Více informací o programu 1 klávesou.
Na obrázku je vyobrazen jeden z možných typů jednoduchého tlačítka a výřez
obrazovky programu 1 klávesou.
Multi-tlačítkový ovladač (Multi Switches)
o
o
o
Variantou jednoduchých tlačítek jsou tzv. dvoj-tlačítka (Dual switch), kde jedno
tlačítko je určeno například k výběru položek a druhé slouží k potvrzení volby, jež je
zvýrazněna.
V tomto případě musí být obě tlačítka propojena pomocí speciálního adaptéru.
Funkci tlačítek lze většinou nastavit pomocí speciálního programu dodávaného s
příslušným adaptérem.
o
PETIT - český dodavatel velkoplošných externích mikrospínačových
tlačítek
o
Pokud jde o Multi-tlačítkový ovladač jedná se o komfortnější modifikací předchozího
případu.
Tyto ovladače většinou disponují čtyřmi směrovými tlačítky.
Pokud uživatel požaduje plnou emulaci funkcí myši, musí být k dispozici tlačítek šest.
Tlačítka mohou být uspořádána do kříže nebo mohou volně dle přání uživatele (záleží
na typu).
Tlačítka jsou opět zapojena do speciálního adaptéru, který je připojen k počítači.
Toto řešení se užívá v případech těžkých forem koordinace pohybu. Nevýhodou je
opět pomalé ovládaní.
o
o
o
o
o
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
119
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Trackbally
Trackball vhodný pro osoby s postižením jemné motoriky. Kulička je dostatečně velká i pro
alternativní ovládání. Dvě velká tlačítka mají funkci pravého a levého tlačítka běžné myši.
Umožňuje i paralelní zapojení běžné myši.
Klávesnice
Kurzorová klávesnice
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
120
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Jedná se o panel s pěti mikrospínačovými tlačítky, které simulují funkce kurzorových kláves a klávesy
Enter. Klávesnice nesimuluje funkce myši. Pro ty, kteří nejsou schopní ovládat počítač pomocí
standardní klávesnice a myši.
IntelliKeys
Jedná se o přizpůsobitelnou senzorovou (dotekovou) klávesnici menších rozměrů. Tato
klávesnice je vhodná pro děti, které začínají pracovat s počítačem, klienty se specifickými
vzdělávacími potřebami nebo různým postižením. Klávesnici lze ovládat prsty nohou,
případně pomocí nosu či brady. Klávesnice je dodávána s šesti standardními šablonami, které
umožní rychle a snadno změnit rozložení kláves. Pomocí nastavení klávesnice ji lze
přizpůsobit individuálním potřebám každého uživatele (například nastavení síly doteku na
klávesnici, rychlosti odezvy kláves atd.) a lze ji používat v ležaté nebo šikmé poloze.
Clevy
Barevně rozlišené klávesy pro osoby s postižením, kteří mají problémy s orientací na
standardní
klávesnici.
Rozměr jednotlivých kláves je dvojnásobný Množství kláves na Clevy klávesnici je nižší
Každá klávesa je osazena vlastním mikrospínačem - což umožňuje delší použití klávesnice
(až stonásobně oproti standardním klávesnicím). Klávesnice je i odolnější vůči nešetrnému
zacházení.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
121
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Big Keys XL
Klávesnice s velkými klávesami (20 x 20 mm). Přehlednější rozmístění a redukce kláves
(chybí numerická část klávesnice). Na klávesnici lze psát všechna písmena s českou
diakritikou. Klávesnici lze dodat včetně krytu s otvory pro vedení prstů a s potiskem kláves
českými
písmeny.
Klávesy na klávesnici lze uspořádat podle vašeho přání dvěma různými způsoby:
QWERTZ:
klasické
rozmístění
kláves
ABCDEF:
abecední
rozmístění
kláves
Rozmístění kláves lze kdykoliv změnit.
Podpůrná zařízení
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
122
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Komunikátory (Pomůcky s hlasovým výstupem)
Pomůcky s hlasovým výstupem slouží k podpoře komunikace. Tyto jednoduché pomůcky
umožňují nahrát a opakovaně vyvolat jednoduchý vzkaz. Jsou určeny pro práci
s nemluvícími, u kterých se budují komunikačních dovednosti. Lze pořídit jednoduché
komunikátory - velkoplošná tlačítka s hlasovým výstupem. Do těchto zařízení můžete nahrát
(podle typu zařízení) jeden nebo i více hlasových vzkazů. V případě více vzkazů se jejich řada
vzkazů generuje buď postupně, nebo v určeném pořadí, vždy po dalším stisku tlačítka.
K některým komunikátorům lze připojit i externí tlačítka.
Pokročilejší tabulkové komunikátory pracují na principu komunikačních tabulek. Tyto
komunikátory se liší především v počtu a rozmístění komunikačních okének. Lze využít
nahrání vzkazů pro několik druhů tabulek – na přístroji lze přepínat mezi podúrovněmi.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
123
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Pomůcky s textovým výstupem
Komunikační sešit
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
124
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Tabulka
písmen
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
125
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Psaní na klávesnici počítače s dopomocí
VOKS – Výměnný komunikační systém
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
126
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
FIRMY
příklady nejčastěji využívaných
DMA – kompenzační a ortopedické pomůcky (drobné pomůcky do koupelny, WC, klozetové sedačky,
standartní vozíky aj.)
MEYRA - kompenzační a ortopedické pomůcky (vozíky standardní elektrické, pomůcky pro použití v
kuchyni, při jídle aj.)
PRIDE (Athamas) – specializace na el. vozíky
SIVAK (Invacare) – mechanické a el. vozíky
SETRANS - (kompenzační a ortopedické pomůcky – odebírá pomůcky od jednotlivých firem,
shromažďuje je a nabízí
MEDICCO – kompenzační a ortopedické pomůcky (vozíky mechanické a elektrické, pomůcky pro
sebesycení)
PATRON- kompenzační a ortopedické pomůcky (dětské kočárky, vozíky)
INSPO Teplice – trupové ortézy
ALTECH–zdvihací a závěsná zařízení ( plošiny, schodolezy…)
Pomůcky pro sport a rekreaci
Lyžování
Monoski
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
127
Metodika práce se žákem s tělesným a zdravotním znevýhodněním – PŘÍLOHY. Pracovní verze materiálu
k veřejné diskusi a ověřování ve školách – duben – květen- červen 2012.
Jízda na kole
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020.
128

Podobné dokumenty