zápis ze správní rady č. 5/2014 golf club brno

Komentáře

Transkript

zápis ze správní rady č. 5/2014 golf club brno
GOLF CLUB BRNO
Golfový areál KASKÁDA
Na Golfu č.p.1772
664 34 Kuřim
t+420 541 511 701
f +420 541 511 712
[email protected]
Bankovní spojení
CSOB
č.ú. 372567593/0300
iČ: 48513954
DIČ: CZ48513954
ZÁPIS ZE SPRÁVNÍ RADY Č. 5/2014
GOLF CLUB BRNO
24.3.20 14, Golfový areál Kaskáda, Jinačovice
14:30 hodin
Datum a místo konání:
Začátek SR:
Přítomni: p. T.Večeřa, p. L.Fabík, p. V.Plašil, pí K.Veselá, p. J.Vokřál, p. P.Konečný, p. J.Werner
Host: p. V.Jirásek, p. J.Milfajt, p. Marek Petrjánoš
Omluveni: p. R.Pros
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Schválení zápisu z předchozí SR
Projednání případů nevhodného chování a podvodného jednání v resortu Kaskáda
Statut reprezentace pro rok 2014
Kontrola uložených úkolů
Aktuality různé
Datum konání příští SR
—
Ad 1) Schválení zápisu z předchozí SR
SR schválila zápisy č.3 a 4 ze zasedání SR, konané dne 13.2.20 14 před a po VH klubu, včetně příloh.
Ad 2) Projednání případů nevhodného chování a podvodného jednání v resortu Kaskáda
V souladu se Statutem Golf Clubu Brno bod 1.6.2, SR klubu projednala případ pana Miroslava Kachlíka ohledně neoprávněného
vstupu na hřiště z důvodu včasného neuhrazení ročního hracího poplatku a dále také jeho nevhodné chování vzhledem
k zaměstnancům Golf Brno, a.s.
—
Podle odst. 4.7. písmeno d), má každý člen spolku povinnost uhradit v termínu roční členský příspěvek pro příslušný kalendářní
rok. Splatnost tohoto příspěvku byla k 28.2.20 14. Pan Kachlík k tomuto datu příspěvky uhrazeny neměl a přesto opakovaně
chodil na hřiště a nedbal pokynů recepce, resp. maršála, že na hřiště nemá povolen vstup bez uhrazeného poplatku.
Pan Kachlík byl e-mailem pozván na toto zasedání SR k podání vysvětlení celé záležitosti, avšak zjednání se omluvil a poslal své
vyjádření písemně.
Správní rada se seznámila se všemi skutečnostmi případu, tak, jak byly zaznamenány a předloženy manažerem resortu Jiřím
Milfajtem včetně dopisu pana Kachlíka, adresovaného Správní radě v této věci.
Ředitel resortu, pan Václav Jirásek, seznámil Správní radu s rozhodnutím resortu vyslovit pro pana Miroslava Kachlíka zákaz
vstupu na hřiště a zákaz hry po dobu 6 měsíců s podmínkou trvalého zákazu vstupu do resortu v případě dalšího porušení
Provozního řádu resortu a to na dobu 5 let.
S ohledem na skutečnost, že provinění pana Miroslava Kachlíka ve věci vstupu na hřiště bylo opakované a jeho chování
neslučitelné s chováním člena Golf Clubu Brno, Správní rada vzala na vědomí opatření, které přednesl ředitel Golf Resortu
Kaskáda, pan Václav Jirásek. Po diskusi a porovnáním s platným Statutem klubu trest považuje za přiměřený.
V souladu se Statutem klubu SR dále vyslovuje panu Miroslavu Kachlíkovi výtku vůči jeho nevhodnému chování a jednání a
vyzývá jej k napravení vzniklé situace do 30-ti dnů od doručení rozhodnutí ve věci takto:
pan Miroslav Kachlík má povinnost vyrovnat veškeré peněžní závazky vůči Golf Resortu Kaskáda,
dále se musí pan Miroslav Kachlík omluvit za své nevhodné chování pracovníkům Golf Resortu Kaskáda.
Pokud tak ve stanovené lhůtě pan Kachlík neučiní, může být jeho členství ukončeno podle bodu 4.4. písmeno b), platných Stanov
klubu.
-
-
1Č:
485 13 954, občanské sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra ČR pod
č.j.:
VS/1-21459/93R.
www. golf brno
GOLF CLUB BRNO
Golfový areál KASKÁDA
Na Golfu č.p.1772
664 34 Kuřím
t +420 541 511 701
f ÷420 541 511 712
[email protected]
Bankovní spojení
CSOB
č.ú. 372567593/0300
:
iČ: 48513954
DIČ: CZ48513954
právník předseda revizní komise klubu a člen dozorčí rady Golf Brno a.s. pan Marek Petrjánoš sdělil
Přítomný host
po
prostudování všech dokumentů případu (Stanovy, Statut, Provozní řád) právně návrh trestu neodporuje
přítomným, že
žádnému z dokumentů.
—
-
—
Řediteli resortu bylo SR doporučeno, aby ve svém rozhodnutí přesně vymezil podmínky sankce, kterou chce udělit.
Dále byl projednán případ provinění dvou hráčů pana Filipa Kohouta (člen GCB) a pana Marka Valy (člen GC Bůřov). Pan
Vala není členem GCB, avšak vydával se za pana Jana Roztočila, který členem GCB je. Tím se pan Vala dopustil podvodného
jednání čerpáním výhod člena klubu a neuhrazení hracího poplatku. Pan Kohout, člen GCB, o celé záležitosti věděl a pana Valu
vjeho podvodném jednání kryl. Oba hráči sek podvodnému chování doznali a za své jednání se omluvili.
Pan Roztočil, který byl vyzván k podání vysvětlení ve věci, sdělil, že o celé záležitosti vůbec nevěděl a pana Filipa Kohouta ani
nezná.
Reditel resortu, pan Václav Jirásek, seznámil Správní radu s rozhodnutím resortu vyslovit pro pana Filipa Kohouta a pana Marka
Valu zákaz vstupu na hřiště a zákaz hry po dobu 3 měsíců s podmínkou trvalého zákazu vstupu do resortu v případě dalšího
porušení Provozního řádu resortu a to na dobu 1 roku.
—
S ohledem na skutečnost, že provinění obou hráčů nebylo opakované, Správní rada vzala na vědomí opatření, které přednesl
ředitel Golf Resortu Kaskáda, pan Václav Jirásek. Po diskusi a porovnáním s platným Statutem klubu trest považuje za
přiměřeny.
V souladu se Statutem klubu SR dále vyslovuje panu Filipovi Kohoutovi výtku vůči jeho nevhodnému chování ajednání a vyzývá
jej k napravení vzniklé situace do 30-ti dnů od doručení rozhodnutí ve věci takto:
pan Filip Kohout má povinnost vyrovnat veškeré peněžní závazky vůči Golf Resortu Kaskáda,
dále se musí pan Filip Kohout omluvit za své nevhodné chování pracovníkům Golf Resortu Kaskáda.
Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, může být jeho členství ukončeno podle bodu 4.4. písmeno b), platných Stanov klubu.
-
-
SR si je vědoma, že podobných případů podvodného jednání a falešné identity hráčů může být více, a proto prezident klubu pan
Tomáš Věčeřa navrhl vypracování nového Statutu klubu, tak, aby v něm byla zahrnuta řešení proti takovému podvodnému
jednání, a předloží jej SR ke schválení. Na vypracování nového textu Statutu se společně s panem Tomášem Večeřou bude podílet
pan Jonáš Vokřál.
ÚKOL 1/5: Vypracování nového textu Statutu klubu
Z: p. T.Večeřa, p. J.Vokřál
T: neurčen
ÚKOL 2/5: Společné prohlášení
SR a vedení Golf Resortu Kaskáda vydají společné prohlášení k nežádoucímu chování členů Golf Clubu Brno a návštěvníků Golf
Resortu Kaskáda.
L: p. ť.Vavru
T: 25.3.20 14
Ad 3) Statut reprezentace pro rok 2014
Kapitánka reprezentace paní Kateřina Veselá přednesla návrh nového Statutu reprezentace GCB. Hlavním cílem mužské
reprezentace je umístění do 4.místa v extralize, pro ženy pak postup do play-off (umístění do 8.místa) extraligy.
Reprezentanti klubu budou mít možnost využívat zdarma, avšak po předchozí domluvě/rezervaci, výhod nově budovaného fitting
centra a dále budou mít možnost nakupovat v shopu GolfProfi za velkoobchodní ceny (o slevu se musí aktivně přihlásit).
V otázce individuální finanční podpory reprezentantů bylo diskutováno několik návrhů. Pan Juraj Werner vznesl připomínku, zda
taková podpora neodporuje amatérskému statutu.
ÚKOL 3/5: Finanční podpora
1Č: 485 13954, občanské sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra ČR pod čj.: V5/1-21459/93R.
gokfbrno cz
GOLF CLUB BRNO
Golfový areál KASKÁDA
Na Golfu č.p.1772
664 34 Kuřim
t +420 541 511 701
f +420 541 511 712
[email protected]
Bankovní spojení
CSOB
č.ú. 372567593/0300
iČ:
48513954
DIČ: CZ48513954
Komisi pro amatérský statut ČGF bude zaslán návrh odstavce (3.2.3.4) Statutu reprezentace GCB pro rok 2014 ohledně tnanční
podpory reprezentantů, s dotazem, zda neodporuje amatérskému statutu, případně s doporučením dalšího postupu, který by
amat. statutu neodporoval.
Z: p. P.Vávrů
T: do 28.3.20 14
Paní Veselá dále přednesla návrh na snížení ročního hracího příspěvku pro členy reprezentace mužů a žen. SR vyslovila souhlas
s vrácením 50% částky ročního studentského poplatku všem členům, kteří odehrají za reprezentaci alespoň 1 utkání v extralize.
Pan Jonáš Vokřál dále navrhl omezení výdajů pro profesionály v rámci doprovodu při akcích dětské reprezentace na maximálně
2000 Kč/den. Přítomní členové SR s tímto návrhem souhlasili.
Ad 4) Kontrola uložených úkolů
S ohledem na časovou tíseň byla kontrola uložených úkolů odložena na příští jednání SR. Většina úkolů z minulých jednání SR
byla víceméně splněna, resp. je plněna průběžně.
Ad 5) Aktuality
.
•
—
různé
SR vzala na vědomí, že přibylo 9 novich členů
Ventura Linda
025-2407
Jeřábková Kristýna
025-2408
Sykora Nicholas
025-24 10
Oulehla Jiří
025-24 15
Martinů Monika
025-2417
Dopitová Debora
025-242 1
Ostřížek Jakub
025-2422
Mikyska Lukáš
025-2423
Lisý Ondřej
025-2424
junior
junior
junior
student
junior
junior
junior
junior
junior
SR schválila převody členství
Převádějící
Hensl Petr
025-1933
025-08 11
Hošek Miroslav
Santlerová-Hortová Hana 025-2225
Mokrošová Zdeňka
025-0486
Dolejšková Lucie
025-2064
025-2212
Fialová Marta
025-2205
Tieber Michael
Dao Ngoc Quynh
025-2161
025-1320
Kocman Luděk
Kříž Bronislav
025-1809
Adametz Tomáš
025-1845
Nabyvatel
Navrkal Jiří
Kvapil Aleš
Janoušek Ivo
Vítek Aleš
Gistl Dušan
Spanciuc Marina
Chrtová Monika
Nguyen Thi Thuy Nga
Konečný Jiří
Lidmilová Petra
Adametzová Monika
SR schválila žádosti o transformaci člei,ství
Biolková Marie
025-2074
Polan Richard
025-19 15
Klimentová Emma
025-176 1
Červinka Martin
025-05 15
Kyjovský Milan
025-236 1
Mokrošová Zdeňka
025-0486
Cervinka Martin
025-05 15
Jandora Miroslav
025-08 84
025-0485
Mokroš Zdeněk
Marková Drahomíra
025-1543
Beránek Břetislav
025-1220
junior student
doplacen TP 10000 Kč
junior student
doplacen TP 10000 Kč
junior student
doplacen TP 5000 Kč (HCP 3,0)
junior student
TP 3000 Kč (rok vstupu 2005)
junior student
TP 10000 Kč (rok vstupu 2013)
přidružené osobní
doplacen TP 10000 Kč (rok vstupu 2004)
student osobní
TP 17000 Kč (rok vstupu 2005)
osobní senior
osobní senior (nad 62 let)
osobní senior
osobní senior (nad 62 let)
1Č: 485 13 954, občanské sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra ČR pod
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
čj.:
VS/1-21459/93R.
www.goLfbrno
‘
Golfový areál KASKÁDA
Na Golfu Č. p. 1772
664 34 Kuřim
t÷420 541 511 701
f +420 541 511 712
[email protected]
GOLF CLUB BRNO
Šteffek Ladislav
Lidmilová Petra
Nossek Radim
•
025-18 12
025-2420
025-1453
•
iČ:
48513954
DIČ: CZ48513954
osobní senior (nad 62 let)
osobní přidružené
TP 10000 Kč (rok vstupu 2007)
junior student
—
-
—
SR schválila žádosti o udržovací poplatek na rok 2014
studijní pobyt v zahraničí; žádost doložena čestným prohlášením
Kovář Jiří
025-0646
mateřská dovolená var. B (25% sleva) rodný list dĺtěte doložen
Tokarzová Zaneta
025-18 13
—
•
Bankovní spojení
CSOB
Č.ú. 372567593/0300
SR vzala na vědomi žádosti o uko,,če,,í čle,,ství
Míča Ondřej
025-2117
Ondrůšková Nela
025-2062
025-0742
Ondra Filip
025-1111
Chamrádová Alice
025-2320
Kalečíková Lucia
025-2204
Sangala Adam
—
na žádost rodičů
na žádost rodičů
na vlastní žádost (student)
na žádost rodičů
na žádost rodičů
na žádost rodičů
SR schválila návrhy na ukončení členství
025-1744
Dufek Jan
025-2324
Kostelka Vojtěch
Michková Karolína
025-1874
Zimová Kamila
025-0249
Výše uvedení členové —junioři dosáhli v loňském roce věku 16-ti let a zákonným zástupcům byl 31.1.2014 zaslán
upozorňovací dopis na nutnost transformace, na který však nereagovali.
—
•
Žádost o rozložení vstuynílw poplatku:
Jan Dočkal žádá o rozložení vstupního studentského poplatku do 2 splátek (5000 Kč 11.4., 5000 Kč 13.5.); roční
poplatek 8000 Kč v případě schválení uhradí ihned.
STAV ČLENSKÉ ZÁKLADNY K DATU SR 24.3.20 14 je 1 281 členů.
Ad 5) Stanovení data konání příští SR
Správní rada stanovila předběžně termín dalšího jednání na: 5.5.2014.
Zápis ze zasedání SR konané dn3.2014 byl SR schválen dne
.
.
.
2014.
Zapsal: Petr Vávrů
Podepsal: Tomáš Večeřa, prezident klubu
iČ: 485 13 954, občanské sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra ČR pod
č.j.: VS/1-21459/93R.
go[fbrno cz

Podobné dokumenty

29/2016 - Doubrava

29/2016 - Doubrava (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 633 (vodní plocha), parc. č. 635 (vodní plocha), parc. č. 636/1 (ostatní plocha), parc. č. 637 (ostatní plocha), parc. č. 638/1 (ostatní plocha), parc. č. ...

Více

Výskyt recentních ischemických lézí mozku u pacientů

Výskyt recentních ischemických lézí mozku u pacientů •  CEA je vhodné provést co nejdříve po poslední proběhlé CMP optimálně do 14 dnů •  Pacienti nad 75 let bez orgánového selhání nebo výraznější kardiální dysfunkce mají z CEA prospěch •  Uzávěr kon...

Více

Tabulka brankářů - TJ Sokol Klášterec nad Orlicí

Tabulka brankářů - TJ Sokol Klášterec nad Orlicí Vlastimil Skalický Vítek Kaplan Lukáš Ploc Odehnal Michal Petr Pražák Koreň Jan

Více

Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků

Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků na účtech skupiny 315 jsou vedeny ostatní pohledávky v hodnotě 4 649 027,77 Kč, které budou zúčtovány v následujícím období v rámci ročního vyúčtování závazek společenství z titulu přijatých záloh ...

Více