Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2005

Komentáře

Transkript

Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2005
Mezinárodní sèítání vodních ptákù v Èeské republice v lednu 2005
The International Waterbirds Census in the Czech Republic in January 2005
Zuzana Musilová & Petr Musil
Katedra zoologie PøF UK, Vinièná 7, 128 44 Praha 2, e-mail: [email protected]
Mezinárodní sèítání vodních ptákù (dále IWC) je mezinárodní monitorovací program, který probíhá v
Èeské republice již od roku 1965 pod záštitou Wetlands International (døíve International Wetland
Waterfowl Research Bureau) – viz napø. PELLANTOVÁ 1995, 1996, 1997, 1998, MUSILOVÁ et al.
2003, MUSILOVÁ & MUSIL 2004. Cílem tohoto programu je monitoring poèetnosti vodních ptákù
a získávání údajù využitelných pro odhad velikosti populací, identifikaci druhù a populací s výraznými
zmìnami poèetnosti a k vytipování mezinárodnì významných lokalit vodního ptactva i k šíøení obecného
povìdomí o významu vodních ptákù a jimi obývaných biotopù na lokální, národní i mezinárodní
úrovni.
V souèasné dobì je Mezinárodního sèítání vodních ptákù organizováno ve více než 100 státech 5
kontinentù. V západní Palearktidì a jihozápadní Asii je každoroènì seèteno pøibližnì 11000
dobrovolnými spolupracovníky 20000 vodních a mokøadních lokalit, pøièemž je zjištìno kolem 20
milionù vodních ptákù 175 druhù. V Èeské republice, stejnì jako v ostatních evropských státech,
probíhá toto sèítání v souèasnosti v polovinì ledna, kdy se vodní ptáci shlukují ve velkých poètech s
minimálními pøelety a lze provést témìø kompletní sèítání jejich populací (blíže viz GILISSEN et al.
2002).
V lednu 2005 se do tohoto programu v Èeské republice zapojilo více než 300 dobrovolných sèitatelù
z øad profesionálních i amatérských ornitologù. Tradiènì se tohoto monitorovacího programu úèastní
pøedevším èlenové Èeské spoleènosti ornitologické. Celkem bylo v lednu sèítáno 565 lokalit v celé
ÈR (tab. 1). S výsledky sèítání je prùbìžnì seznamována ornitologická veøejnost na schùzích ÈSO a
jejích poboèek. Podrobnìji byly výsledky Mezinárodního sèítání vodních ptákù v ÈR presentovány
v øíjnu 2004 ve Valticích na semináøi Monitoring vodních ptákù v ÈR a v záøí 2005 na konferenci
Aplikovaná ornitológia 2005 (Zvolen, Slovensko).
Podrobné informace jsou uvedeny i na webové stránce Mezinárodního sèítání vodních ptákù v ÈR
http://www.iwccz.wz.cz, kde lze nalézt metodiku a formuláø sèítání, instrukce pro spolupracovníky,
výsledky sèítání, informaèní leták a seznamy sèítaných lokalit. Pomocí této webové stránky je možné
se automaticky pøihlásit ke sèítání dosud neobsazených lokalit.
Seznam spolupracovníkù v lednu 2005:
Západní Èechy
K.Baronová, S.Beneda, J.Bureš, èlenové DES OP, D.Fainová, A.Fuchsová, O.Hais, M.Horáková,
J.Chloupek, O.Chvojka, E.Chvojková, D.Jäger, R.Jenè, M.Jenè, R.Kopalová, P.Kuèera, K.Lang,
K.Machaè, M.Mattas, J.Mokrý, L.Moschnerová, èlenové N.O.S, L.Oplocský, M.Paisker, P.Rossler,
P.Rùžek, J.Rykovský, L.Schröpfer, J.Sladký, K.Šetková, E.Šmùlová, A.Šváchová, A.Ulrychová, L.Uttl,
R.Vacík, Š.Vanèurová, M.Vašík, J.Vlèek, J.Vodolánová, J.Vojta
Severní Èechy
P.Benda, J.Brožek, V.Èeøovský, B.Franìk, M.Honcù, J.Hrouzek, S.Chvapil, P.Janda, E.Janeèek, F.Ježek,
L.Kantona, M.Kocábek, R.Kocvera, I.Kožíšek, P.Majer, J.Marek, K.Markošová, J.Mikšíèek, P.Musil,
Z.Musilová, R.Najbert, H.Patzenauerová, K.Podaná, M.Podhrazský, J.Procházka, M.Pudil,
J.Sluneèková, K.Svádová, M.Štíbr, V.Šutera, M.Tichai, J.Vondráèek, V.Vysoký
1
Støední Èechy
M.Bárta, P.Bergmann, M.Bílý, V.Bouèek, P.Brettlová, L.a M.Brejškovi, Z.Èervinka, V.Doležal,
A.Goloda, M.Haifler, J.Hes, J.Hlaváèová, I.Horáèek, B.Houdková, H.Hubáèková, M.Jelínek, M.Kavka,
B.Klouèková, P.Kohout, J.Krivský, E.Landová, P.Lumpe, J.Malina, M.Marvan, J.Mourková, P.Musil,
Z.Musilová, E.Novozámská, M.Palus, A.Pazderová, M.Pípová, J.Pižlová, L.Pocová, O.Rakovec,
D.Rešl, P.Rys, J.Sedláèek, D.Schovánek, Sládeèkovi, M.Smažil, M.Smola, V.Stejskal, F.Stránský,
M.Strnad, J.Šabatka, L.Ševèík, J.Škorpilová, M.Smažil, E.Šmùlová, Štìpánek, L.Štìpánková,
K.Šumberová, V.Toman, P.Tesaø, M.Tichai, P.Tuèková, L.Urbánek, D.Vácha, M.Vašík, D.Vávrová,
P.Vocílka, L.Vodièková, J.Vodolánová, P.Volf, O.Vorel, J.Vyskoèil, L.Žoha
Jižní Èechy
I.Bartoòová,V.Bartuška, J.Èerný, J.Fišer, M.Frencl, I.Holešovský,R. a Z.Hronovi, M.Chaloupka,
J.Jahelka, D.Jakšicová, M.Jošt, V.Kubelka, L.Lešák, L.Lippl, P.Louda, J.Mokrý, P.Musil, Z.Musilová,
P.Obluk, V.Pìnkavová, K.Pecl, V.Pour, J.Procházka, J.Pykal, M.Rùžièková, SCHKO Tøeboòsko,
B.Šotola, O.Štìrba, P.Theiner, H.Uhlíková, M.Urbánek, J.Veselý, J.Vlèek, J.Závora
Východní Èechy
F.Bárta, M.Bártl, J.Bartoníèek, J.Bartoš, K.Bejèek, P.Bergmann, T.Diviš, L.Dvoøáèková, J.Flousek,
J.Grúz, J.Hagara, A.Hampl, R.Hampl, K.Harant, A.Holub, J.Horák, V.a M.a K.Hromádkovi,
M.Janoušek, E.Kameníková, B.Klouèková,J.Kostkan, J.Mach, I.Mikotová,J.Mutl, M.Paclík, L.Petrilák,
L.Plot, L.Praus, J.Reif, B.Rejman, P.Rùžièka, F.Šereda, J.Šimurda, V.Štorek, L.Urbánek, K.Vízner,
D.Vodnárek, Vod.skauti Jilemnice, V.Volf, J.Zajíc, Z.Zvolánek
Jižní Morava
J.Bartl, G.Èamlík, J.Èech, J.Esterka, V.Fiala, M.Foltýn, I.Hertl, P.Horák, D.Horal, M.Hrabovský,
.F.Hruška, K.Hurt, M.Chadim, J.Chytil, M.Janoušek, Junák Doubravník, V.Kodet, Z.Koneèný,
D.Kostelník, V.Køivan, V.Kubíèek, J.Mach, P.Macháèek, R.Nepraš, I.Patermann, J.Pollheimer,
J.Pellantová, Z.Piro, K.Podešvová, A.Reiter, L.Øièánek, V.Seifert, M.Stehlík, R.Stejskal, J.Sychra,
D.Syslová, P.Šálek, K.Šimeèek, J.Šírek, J.Šklíba, V.a M.Škorpíkovi, M.Valášek, J.Zaòát
Severní Morava
R.Bajgar, P.Bortlová, M.Bronclík, L.Doupal, J.a M.Dvorští, M.Glacner, A.Goebel, M.Haluzík, J.Hartl,
M.Hradil, M.Chytil a skauti ze Spálova, M.Jakubec, R.Klvaòa, R.Koèvara,J.Koleèek, M.Krupa,
D.Køenek, A,Kubelka, J.a A,Lehcí, T.Lümel, B.Lojkásek, M.Mandák, P.Martinec, V.Martinec, J.Marx
a MOP, M.Menšík, P.Molitor, Z.Polášek, J.Pospíšil, I.Rùžièka, M.Sedláèek, J.Šírek, J.Stanèo,
J.Støítezský, J.Šlehofer, J.Šuhaj, A.Vašát, Z.Vermouzek, S.Vrzala, J.Wolfram, S.Žambochová
Omlouváme se všem spolupracovníkùm, kteøí nebyli v seznamu omylem uvedeni.
Výsledky
V lednu 2005 probìhlo Mezinárodním sèítání v ÈR v dosud absolutnì nejvyšším rozsahu, kdy bylo
na 565 lokalitách (dosud nejvíce 478 lokalit v roce 2004) zjištìno celkem 51 druhù ptákù, s celkovým
poètem 176223 zjištìných exempláøù.
Nejpoèetnìjším druhem byla kachna divoká (Anas platyrhynchos), jež øádovì pøesahovala poèetnost
ostatních nejpoèetnìjších druhù, dále následovala husa bìloèelá (Anser albifrons), kormorán velký
(Phalacrocorax carbo), lyska èerná (Fulica atra), racek chechtavý (Larus ridibundus), husa polní
(Anser fabalis) a racek bouøní (Larus canus) - viz tab. 1. Nejhojnìjší druhy, tedy zastižené na nejvìtším
poètu sledovaných úsekù, byly zjištìny v tomto poøadí: kachna divoká (Anas platyrhynchos), volavka
popelavá (Ardea cinerea), labu velká (Cygnus olor), ledòáèek øíèní (Alcedo atthis), kormorán velký
(Phalacrocorax carbo), a lyska èerná (Fulica atra) - viz tab. 1.
2
Poèty volavek popelavých (Ardea cinerea), labutí velkých (Cygnus olor) a ledòáèkù øíèních (Alcedo
atthis) byly v jednotlivých krajích víceménì rovnomìrné.
Husa bìloèelá (Anser albifrons) a husa velká (Anser anser) zjištìna pøedevším na jižní Moravì.
Husa polní (Anser fabalis) byla zjištìna pøedevším v západních a støedních Èechách a na jižní Moravì.
V severních a støedních Èechách bylo seèteno nejvíce polákù velkých (Aythya ferina), polákù
chocholaèek (Aythya fuligula) a lysek èerných (Fulica atra). Racek chechtavý (Larus ridibundus),
kachna divoká (Anas platyrhynchos) a slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) byli zjištìni pøedevším
ve støedních Èechách. Hohol severní (Bucephala clangula) zjištìn pøedevším v severních Èechách a
na jižní Moravì. Èírka obecná (Anas crecca), volavka bílá (Egretta alba) a racek bìlohlavý (Larus
cachinans) dosahovaly nejvyšších poètù na jižní Moravì. Vysoké poèty rackù bouøních (Larus canus)
byly zaznamenány na severní Moravì. Nejvíce orlù moøských (Haliaeetus albicilla) bylo zjištìno
v jižních Èechách a na jižní Moravì. Nejvíce skorcù vodních (Cinclus cinclus) bylo zaznamenáno ve
východních Èechách.
Z ménì bìžných druhù vodních ptákù byli v lednu zjištìni: potáplice severní (Gavia arctica),
berneška bìlolící (Branta leucopsis), berneška rudokrká (Branta ruficollis), berneška velká (Branta
canadensis), ostralka štíhlá (Anas acuta), polák malý (Aythya nyroca), polák kaholka (Aythya marila),
hoholka lední (Clangula hyemalis) a turpan hnìdý (Mellanitta fusca). Na sledovaných lokalitách se
vyskytlo i nìkolik tzv. nepùvodních druhù, a sice kachnièka karolínská (Aix sponsa), kachnièka
mandarinská (Aix galericulata) a pižmovka velká (Cairina moschata).
Zaznamenávání nepùvodních druhù, jejich distribuce a poèetnost bude u nás i nadále souèástí
IWC.
Tab. 1. Poèet zjištìných jedincù jednotlivých druhù v lednu 2005 (ZapC - západní Èechy, SevC severní Èechy, StøC - støední Èechy, JižC - jižní Èechy, VycC - východní Èechy, JižM - jižní
Morava, SevM - severní Morava).
Table 1. List of recorded species in January 2005 (ZapC - West Bohemia, SevC - North Bohemia, StøC
- Central Bohemia, JižC - South Bohemia, VycC - East Bohemia, JižM - South Moravia, SevM - North
Moravia).
druh
n CELKEM
ZapC
SevC
StøC
JižC
565
72
55
108
77
2
399
60
9213
236
2265
2296
2
4993
13405
1414
1
1
662
2
2
3
0
12
2
439
6
216
184
1
1210
110
0
0
0
60
0
0
0
0
106
2
1493
3
243
185
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
2
88
14
3262
6
340
533
0
1675
370
4
1
0
0
0
0
1
0
14
2
263
8
262
451
0
790
830
247
0
0
0
0
0
2
poèet lokalit
Gavia arctica
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Egretta alba
Ardea cinerea
Cygnus olor
Cygnus cygnus
Anser fabalis
Anser albifrons
Anser anser
Anser indicus
Chen caerulescens
Anser spp.
Branta ruficollis
Branta leucopsis
Branta canadensis
2
100
18
160
38
336
212
2
11
11
19
1
1
4
2
1
2
VycC
JižM
SevM
91
78
84
0
13
0
514
1
258
266
0
103
172
0
0
0
600
0
2
0
0
94
17
1499
182
370
514
0
1180
11921
920
0
1
0
2
0
0
0
72
23
1743
30
576
163
1
35
2
241
0
0
1
0
0
0
3
druh
n CELKEM
ZapC
SevC
StøC
JižC
VycC
JižM
SevM
Cairina moschata
6
Aix galericulata
6
Aix sponsa
4
Anas penelope
22
Anas strepera
15
Anas crecca
47
Anas platyrhynchos 507
Anas acuta
9
Anas clypeata
3
Aythya ferina
51
Aythya nyroca
5
Aythya fuligula
76
Aythya marila
4
Clangula hyemalis
1
Mellanitta fusca
2
Bucephala clangula
48
Mergus albellus
13
Mergus serrator
2
Mergus merganser
85
Anatinae indet.
13
Haliaeetus albicilla
30
Gallinula chloropus
55
Fulica atra
148
Limicolae indet.
1
Vanellus vanellus
3
Gallinago gallinago
2
Tringa ochropus
6
Larus ridibundus
71
Larus canus
25
Larus argentatus
12
Larus cachinnans
17
L.cachinans/argentatus 10
Alcedo atthis
165
Anthus pratensis
1
Motacilla cinerea
16
Motacilla alba
4
Cinclus cinclus
78
Emberiza schoeniclus
1
16
9
4
117
55
1047
113582
16
3
730
5
3132
6
1
4
486
66
4
1577
364
79
328
7045
1
42
2
11
6640
3630
29
718
847
284
4
33
29
320
1
0
1
0
2
11
24
9112
0
0
4
1
30
0
1
0
26
25
3
256
6
1
6
207
0
1
0
0
4
0
0
0
0
74
0
4
7
32
0
3
0
2
18
7
4
10510
2
0
216
0
1913
4
0
0
138
22
0
500
0
0
37
1978
0
0
0
0
147
1
26
0
15
14
0
2
0
20
0
0
2
1
27
5
100
29465
0
0
345
2
838
2
0
1
89
10
0
331
32
8
229
2930
0
0
1
1
3494
28
0
33
0
49
0
2
0
12
0
0
0
0
1
2
2
19499
1
0
4
0
8
0
0
0
24
0
0
24
3
30
1
28
0
0
0
0
1
1
0
0
0
20
0
14
0
18
0
11
5
0
2
0
90
11265
5
0
9
0
63
0
0
0
36
2
0
105
10
4
10
725
0
0
0
3
15
13
0
14
0
40
0
3
22
139
0
1
1
0
67
30
699
23310
8
2
109
0
104
0
0
0
166
6
0
156
20
29
34
633
1
0
0
1
166
78
1
624
0
42
4
7
0
46
1
1
0
0
0
0
128
10421
0
1
43
2
176
0
0
3
7
1
1
205
293
7
11
544
0
41
1
6
2813
3509
2
47
832
45
0
1
0
53
0
CELKEM
176223
12078
17614
44333
22550
14520
43046
22082
TOTAL
n ... poèet obsazených lokalit number of occupied sites
Srovnání výsledkù z ledna 2004 a 2005
Mezinárodní sèítání vodních ptákù probìhlo v lednu 2004 (478 lokalit) a 2005 (565 lokalit) v dosud
nejvìtším rozsahu v historii tohoto programu na území Èeské republiky. Uvedené zimní sezóny se
zejména v prvé polovinì výraznì lišily prùbìhem teplot (obr.1). Období pøedcházející sèítání, tj. prosinec
a zejména prvá polovina ledna, bylo v zimní sezónì 2003/2004 výraznì chladnìjší než v následující
zimì (2004/2005). Vliv tìchto rozdílných meteorologických podmínek bylo možno zhodnotit na
výsledcích z 345 lokalit, kde sèítání probìhlo v obou uvedených zimních sezónách. Byl zjištìn nárùst
poèetnosti potápek, kormorána velkého, volavky popelavé, volavky bílé, hus, èírky obecné, slípky
zelenonohé, rackù a ledòáèka øíèního. Naopak k výraznému poklesu došlo u labutì velké, hvízdáka
4
euroasijského, potápivých kachen a konipasa horského. U vìtšiny tìchto druhù však naopak došlo
k zvýšení poètu obsazených lokalit (tab. 2.).
Tab. 2. Poèet obsazených lokalit (n) a poèet zjištìných exempláøù (Ab) na 345 lokalitách
sledovaných v lednu 2004 i 2005. Relativní zmìny jsou uvedeny v posledních dvou sloupcích.
Table 2. Number of occupied sites (n) and number of counted birds (Ab) on 345 investigated in season.
Relative changes are given in the last two columns.
Druh
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo
Egretta alba
Ardea cinerea
Cygnus olor
Anser fabalis /albifrons
Anser anser
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Aythya ferina
Aythya fuligula
Bucephala clangula
Mergus albellus
Mergus merganser
Haliaeetus albicilla
Gallinula chloropus
Fulica atra
Larus ridibundus
Larus canus
Larus argentatus/cachinnans
Alcedo atthis
Motacilla cinerea
Cinclus cinclus
n 2004
Ab 2004
n 2005
55
115
22
202
123
10
8
7
7
27
262
5
33
57
31
13
76
21
44
96
42
18
20
67
15
41
199
5891
52
1152
2134
3377
529
133
25
396
75862
9
744
3765
702
76
1556
58
230
6624
3705
1468
280
126
23
177
81
121
19
205
135
21
14
15
9
32
310
5
39
58
36
12
64
20
44
109
58
21
33
107
12
51
Ab 2005
324
7450
165
1498
1355
15426
558
72
29
759
82609
10
576
2868
438
65
1291
63
285
5892
5368
2605
966
194
17
194
n
05/04
1,47
1,05
0,86
1,01
1,10
2,10
1,75
2,14
1,29
1,19
1,18
1,00
1,18
1,02
1,16
0,92
0,84
0,95
1,00
1,14
1,38
1,17
1,65
1,60
0,80
1,24
Ab 05/04
1,63
1,26
3,17
1,30
0,63
4,57
1,05
0,54
1,16
1,92
1,09
1,11
0,77
0,76
0,62
0,86
0,83
1,09
1,24
0,89
1,45
1,77
3,45
1,54
0,74
1,10
Podìkování
Velice dìkujeme všem spolupracovníkù zapojeným do sèítání i regionálním koordinátorùm sèítání. Za
poskytnutí údajù z meteorologické stanice Praha-Libuš jsme zavázáni panu Františku Sopkovi z Èeského
hydrometeorologickeho ústavu.
Summary
The project of ”Complete Wintering Waterbirds Census ” was organized in the Czech Republic in
January 2004 and 2005. This project is aimed at monitoring of current distribution of wintering
waterbirds, when waterbirds have to be counted on the highest possible number of wetlands. These
results will be finally used for improvement of coverage of IWC in the Czech Republic.
5
In total, 176223 individuals of 51 water bird species were recorded on 565 sites by the International
Waterfowl Census (IWC) in the Czech Republic in January 2005 . Malard was recorded as the most
frequent and the most abundant bird species.
There was found an interesting regional pattern of distribution in Geese (Anser albifrons, Anser anser,
Anser fabalis), Common Gull (Larus canus), Black-headed Gull (Larus ridibundus), Yellow-legged
Gull (Larus cachinnans) Teal (Anas crecca), Pochard (Aythya ferina), Tufted Duck (Aythya fuligula),
Coot (Fulica atra), White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla and Dipper (Cinclus cinclus) in various
parts of Czech Republic (see Table 1 for details).
The remarkable temperature differences were recorded between winter season 2003/2004 and 2004/
2005. Especially, period before census term (i.e. December and the first half of January) was warmer in
the season 2004/2005 than in winter 2003/2004 (figure 1). Altogether, 345 sites were counted in both
these seasons. Higher number of birds was recorded in warmer season in grebes, Great Cormorant,
Grey Heron, Great White Egret, geese, Teal, Moorhen, gulls and Kingfisher. On the contrary, numbers
of Mute Swan, diving ducks and Grey Wagtail increased in 2004/2005 in comparison to 2003/2004.
Nevertheless, number of occupied sites increased in most of these species in 2004/2005 (table 2).
Literatura
GILISSEN N.,HAANSTRA L., DELANY S., BOERE G. & HAGEMEIJER W. 2002: Numbers and
distribution of wintering waterbirds in the Western Palearctic and Southwest Asia in 1987, 1988
and 1999. Results from the International Waterbird Census. Wetlands International Global
Series No 11, Wageningen,The Netherlands
MUSILOVÁ Z., MUSIL P. & PELLANTOVÁ J. 2003: Mezinárodní sèítání vodních ptákù v Èeské
republice v letech 1998-2003. Zprávy ÈSO 57: 17-23.
MUSILOVÁ Z. & MUSIL P. 2004: Mezinárodní sèítání vodních ptákù v Èeské republice v lednu
2004. Zprávy ÈSO 59: 33-37.
PELLANTOVÁ J. 1995, 1996, 1997, 1998: Mezinárodní sèítání vodních ptákù na území Èeské
republiky v sezónì 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1997/98. Zprávy ÈSO 40: 3-7, 42: 3-7, 44: 3-8,
46: 2-6.
Výzva ke spolupráci
V lednu 2006 bude nadále probíhat takzvané Kompletní zimní sèítání vodních ptákù v ÈR, jehož cílem
bude sèítání vodních ptákù na co nejvìtším poètu lokalit a následné vytipování seznamu lokalit pro
optimální pokrytí IWC v ÈR v budoucích letech. Proto se na vás obracíme s prosbou o spolupráci.
Pokud máte zájem úèastnit se Mezinárodního sèítání vodních ptákù nebo chcete svoji dosavadní
úèast na této akci ještì rozšíøit, obracejte se prosím na webovou adresu http://www.iwccz.wz.cz,
pøípadnì e-mailovou adresu: [email protected] nebo písemnì na adresu: Zuzana Musilová, Katedra
zoologie PøF UK, Vinièná 7, 128 44 Praha 2. Pøípadní zájemci obdrží pøesné vymezení úsekù (lokalit)
sèítání, formuláøe pro vyplnìní potøebných údajù a metodiku.
V následujícím roce bude Mezinárodní sèítání vodních ptákù probíhat ve dnech 14. a 15. ledna
2006, øíjnový termín byl stanoven na 15. a 16.10.2005 a dubnový termín na 15. a 16.4.2006. Souèasnì
bude organizováno i sèítání zimujících kormoránù na nocovištích v termínech 12. a 13. 11. 2005, 17.
a 18.12. 2005, 14. a 15. 1. 2006, 11. a 12. 2. 2006, 11. a 12. 3. 2006.
6
Obr. 1. Prùbìh maximálních (Tmax) a minimálních (Tmin) teplot v meteorologické stanici PrahaLibuš v prosinci a lednu 2003/2004 a 2004/2005.
Figure 1. Maximal (Tmax) and minimal (Tmin) temperatures from Praha-Libuš in December and
January 2003/2004 and 2004/2005.
15
Tmax
2003 / 2004
teplota / temperature
10
Tmin
5
0
-5
-10
-15
-20
1.12.2003 11.12.2003 21.12.2003 31.12.2003
10.1.2004
20.1.2004
30.1.2004
15
Tmax
2004 / 2005
teplota / temperature
10
Tmin
5
0
-5
-10
-15
-20
1.12.2004 11.12.2004 21.12.2004 31.12.2004
10.1.2005
20.1.2005
30.1.2005
7

Podobné dokumenty

Zpravodaj 2002

Zpravodaj 2002 než dnes. Problém narostl až s velkým používáním umìlých hmot a jiných tìžce rozložitelných materiálù. Díky vytøídìní urèených složek se snižuje množství odpadu vyváženého na skládky. Navíc se využ...

Více

expresní tiskárna

expresní tiskárna I ve tøídì mladých je provádìna lhostejnost k výstøelu ! Ve tøídì dospívajících musí mít všichni jedinci zapsán výsledek RTG DKK.

Více

Morbus Legg-Calvé-Perthes (MLCP)

Morbus Legg-Calvé-Perthes (MLCP) Vedle zažité klasifikace scintigrafických nálezù dle Conwaye je potøebné poèítat i s výskytem nálezù, které se od jeho klasifikaèních schémat liší a vyplývají zøejmì z variace cévního zásobení hlav...

Více

Sborník odborných prací TOMUS 35

Sborník odborných prací TOMUS 35 Tuleò obecný (Phoca vitulina) patøí mezi menší druhy tzv. pravých tuleòù. Samci dorùstají do velikosti 150–180 cm pøi hmotnosti od 55–105 kg a pohlavnì dospívají mezi 4–5 rokem života. Samice jsou ...

Více

kroužkovatel - Kroužkovací stanice

kroužkovatel - Kroužkovací stanice vìtšina z nich byla doplnìna fotografiemi. Øadu podrobnìjších údajù pøedkládáme v následujících tabulkách. Jména ptákù použitá v tomto pøíspìvku jsou podle HUDEC et al. (1995). Na závìr bychom chtì...

Více