Modernizace zemědělských podniků_výzva

Komentáře

Transkript

Modernizace zemědělských podniků_výzva
Ministerstvo zemědělství připravuje dotační tituly v rámci:
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR – Modernizace zemědělských podniků
Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba
nových staveb včetně nezbytného zázemí stavby/staveb).
Záměr:
Stavby a technologie pro živočišnou výrobu
Definice příjemce dotace:
– Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v
souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
– Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem
jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou
výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.
Žadatelem nemůže být:
– sdružení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
– subjekt, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání (viz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů),
– státní podnik,
– zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční právnická osoba,
která nemá
sídlo na území ČR,
– obec, svazek obcí, subjekt založený s účastí obcí,
- akciová společnost s listinnými akciemi na majitele a dále subjekt, jehož struktura je s akciovou
společností s listinnými akciemi na majitele jakkoliv spjata, a to i prostřednictvím více subjektů.
Dotace:
40% - 60% z celkových výdajů (podle oblasti a stáří podnikatele)
Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace:
100 000,- Kč na projekt
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace:
30 mil. Kč na projekt
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace:
- Stáje pro krávy, jalovice, býky a telata (výstavba a rekonstrukce stáje, rošty, podroštové systémy,
pevné výběhy v návaznosti na stáj, nezbytné zázemí stavby, technologie ustájení, napájení, větrání,
topení, krmení, vytápění, fixační klece, kafilérní boxy, pece na pálení kadáverů atp.)
Kontaktní adresa: HERTIN s.r.o., Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Fakturační údaje: HERTIN s.r.o., Nádražní 707, 742 85 Vřesina, IČ: 48395617, DIČ: CZ48395617
www.hertin.cz, [email protected]
- Stáje pro plemenné býky v produkci (výstavba a rekonstrukce stáje, rošty, podroštové systémy,
pevné výběhy v návaznosti na stáj, nezbytné zázemí stavby, technologie ustájení, napájení, větrání,
topení, krmení, vytápění, fixační klece, kafilérní boxy, pece na pálení kadáverů atp.)
- Stáje pro ovce a kozy (výstavba a rekonstrukce stáje, rošty, podroštové systémy, pevné výběhy v
návaznosti na stáj, nezbytné zázemí stavby, technologie ustájení, napájení, větrání, topení, krmení,
vytápění, fixační klece, kafilérní boxy, pece na pálení kadáverů atp.)
- Dojírny pro krávy, ovce, kozy (technologie v čekárně před dojením, technologie dojení (včetně
mobilních dojíren) - technologie na ošetření, chlazení a skladování syrového kravského, ovčího nebo
kozího mléka bezprostředně navazující na dojení, měření nádoje, identifikace a pohybová aktivita,
dojící robot atp.)
- Jímky na kejdu, močůvku, hnojůvku, odpadní vody a silážní šťávy (výstavba nebo rekonstrukce
jímek, výdejní místo jímek, technologické vybavení hlavních jímek, technologické vybavení sběrných a
přečerpávacích jímek, sběrné a přečerpávací jímky atp.)
- Hnojiště (zejména výstavba nebo rekonstrukce pevných hnojišť)
- nákup nemovitosti (tj. stavby včetně pozemku) bude činit max. do 10 % výdajů, ze kterých je
stanovena dotace na daný projekt
- Projektová dokumentace: zadávací řízení
- Technická dokumentace: dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a položkový rozpočet na
stavební práce, stavební dozor, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta,
dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby
- DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH.
Výdaje, na které nemůže být poskytnuta dotace:
- nákup mobilních zemědělských strojů/technologií (s výjimkou mobilních dojíren)
- osobní a užitkové automobily a stroje nesloužící pro zemědělskou prvovýrobu
- komunikace, odstavné či parkovací plochy
- sadové úpravy
- administrativní a správní budovy a jejich vybavení
- mostní váhy
- inženýrské sítě včetně přípojek (kromě rozvodů uvnitř staveb)
- studny (včetně průzkumných vrtů)
- technologické a stavební investice pro další zpracování živočišných produktů
- bezpečnostní a kamerové systémy
- jímky na digestát a fugát
- boudy pro telata
- stáje pro prasata
- stáje pro koně
- haly pro drůbež
- stavby pro skladování krmiv a steliv
- pastevní areály včetně doprovodných staveb
Kriteria přijatelnosti projektu:
Žadatel splnil podmínku dosažení minimálně 30% podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby na
celkových příjmech) a podniká min. 2 roky v zemědělství (neplatí u mladého začínajícího zemědělce –
tj. ve věku 18-40 let a jeho činnost trvá méně než 16 měsíců)
Kontaktní adresa: HERTIN s.r.o., Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Fakturační údaje: HERTIN s.r.o., Nádražní 707, 742 85 Vřesina, IČ: 48395617, DIČ: CZ48395617
www.hertin.cz, [email protected]
Lhůta vázanosti projektu na účel: 5 let od data podpisu Dohody
Podání žádosti – 6. – 19. 3. 2013
Kontaktní adresa: HERTIN s.r.o., Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Fakturační údaje: HERTIN s.r.o., Nádražní 707, 742 85 Vřesina, IČ: 48395617, DIČ: CZ48395617
www.hertin.cz, [email protected]