Buku batjaan bahasa Atjeh

Komentáře

Transkript

Buku batjaan bahasa Atjeh
APP»
qq
D3AUHARU$HAKftA,C.s.
^
215/71
-*Gteuttt
i'Äpg
m
Buku batjaan bahasa Atjeh
>:;
untuk Sekolah Dasar
F». T.
SAK.TI
ATJEH
tilii
Serie SD. N a 17/7/1969
\
_
/ /
/
.
1 215/71 v
Kitab beuet basa Atjèh
(§ eunta
djeumba keu dua
neubeuet keu aneuk miet glah dua
sikula dasar
geususôn lé
djauhari ishak b.a.
chalid ibrahim
abu hani
rakam sa
geupeuteubiet lé
p.t. „óakti"
p.t. pustaka & pertjetakan sari kebudajaan timur
banda atjèh
1969
Tidak diperdagangkan
Milik Dinas P. D. dan K
Prop. Daerah Istimewa Atjeh
PENGANTAR
Kitab batjaan bahasa Atjèh telah mendapat pengesahan
dari Direktorat Pendidikan Dasar/Prasekolah Direktorat Djendral Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudajaan
dengan suratnja bertanggal 30 Mei 1968, Nomor: C. 1656/Set/
prasar-s/68, dan telah ditetapkan dan dimasukkan dalam daftar
pemakaian buku-buku untuk Sekolah Dasar dalam Propinsi
Daerah Istimewa Atjèh oleh Kepala Inspeksi Daerah Prasekolah,
Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dengan suratanja No. 518/B-3/Um, tanggal 9 April
1968 dan No 930/B-3/Um tanggal 26-6-1968.
Djilid
Djilid
Djilid
Djilid
Djilid
Djilid
1
2
3
4
5
6
untuk
untuk
untuk
untuk
untuk
untuk
kias
kias
kias
kias
kias
kias
II
II
III
IV
V
VI
Dengan adanja pengesahan dari pusat dan daerah kepada
usaha dan karya kami ini pertanda bahwa titik terang untuk
menempatkan kembali Bahasa Atjèh sebagai Bahasa pengantar
dan akan terbina pula ia sebagai sendi dan pupuk Bahasa Indonesia. *)
Maka dengan penuh rasa kerendahan dengan ini kami menjampaikan utjapan terima kasih atas pengesahan tersebut.
Dalam penjusunan buku ini kami telah berusaha menjesuaikan dengan Rentjana Peladjaran terbaru dari Departemen
Pendidikan dan Kebudajaan. Walaupun demikian untuk kesem*)
Tambahan :
chusus untuk djilid 1. 2, kami mengalami kesulitan dalam menggunakan
tanda2 è — é — Ô karena tidak ada pada pertjetakan.
Insja Allah rfalam terbitan selandjutnja dapat terpenuhi.
purnaannja kami harapkan kritik sehat dan saran-saran dari
para pendidik chususnja dan tjendekiawan pada umumnja, mudah-mudahan buku ini dapat berguna.
Achirnja kepada sdr. M. Noer Hanafiah Direktur Penerbit
„P.T. Pustaka & Pertjetakan Sari Kebudajaan Timur" (P.T. Sakti)
jang telah bersusah pajah menerbitkan buku ini kami utjapkan
terima kasih.
Banda Atjèh : 10-4-1968.
Para penjusun.
Djauhari Ishak B.A.
Chalid Ibrahim
Abu Hani.
SURAT KETETAPAN
No. 930/B-3/Um.
Mengingat Bahasa Atjeh, salah satu Bahasa Daerah jang
harus diadjarkan pada Sekolah Dasar dan sesuai pula dengan
Surat kami tanggal 4 April 1968, Nomor : 505/H-2/Um, hal :
Rantjangan Kurikulum Bahasa Daerah beserta tjontoh roster
(leerplan) untuk Sekolah Dasar dari kelas I s/d VI, maka dengan
ini kami tetapkan dan kami masukkan dalam daftar buku-buku
wadjib untuk Sekolah Dasar, buku-buku karya saudara :
DJAUHARI ISHAK B.A. dkk.
jaitu: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
TULEH
TULEH
TULEH
Batjaan
Batjaan
Batjaan
BATJA Djilid 1
BATJA Djilid 2
BATJA Djilid 3
GEUNTA Djilid
GEUNTA Djilid
GEUNTA Djilid
untuk kelas I
untuk kelas I
untuk kelas I
1 untuk kelas II
2 untuk kelas II
3 untuk kelas III
jang diterbitkan oleh P.T. S A K T I BANDA ATJEH.
Buku-buku tersebut sesuai dengan Rentjana Peladjaran terbaru dari Departemen P. dan K. serta telah memenuhi sjaratsjarat jang diperlukan.
Banda Atjeh : 26 Djuni 1968.
Kepala Inspeksi Daerah Pendidikan
Prasekolah dan Sekolah Dasar
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
d.t.o./tjap
( Z.A. IBRAHIM )
Rekaman :
1.
2.
3.
4.
Direktorat Pendidikan Dasar Prasekolah/S.D. di Djakarta.
Biro Pembinaan Buku dan Perpustakaan di Djakarta.
Kepala Dinas P.D. dan K. Prop. Daerah Istimewa Atjeh
di Banda Atjeh.
Penerbit P.T. Sakti di Banda Atjeh.
KATA SAMBUTAN
Atjèh daerah Istimewa. Istimewa dalam bidang agama,
peradatan dan pendidikan.
Sudah sewadjarnja djika Bahasa Atjèh kembali kita tempatkan pada fungsinja semula.
Sebagai Bahasa Ibu, bahasa pengantar dan bahasa pergaulan dalam masjarakat Atjèh.
Suatu Bahasa Daerah sebagai sendi dan pupuk dalam perkembangan Bahasa Indonesia.
Buku batjaan "GEUNTA" bagaikan suluh jang dapat menanam djiwa patriotisme didalam djiwa anak didik.
Setelah kami teliti ternjata buku ini sesuai dengan psychologi anak dan sesuai pula dengan keputusan Konperensi Tugu
jang diikuti oleh Kepala-kepala Dinas P.D. dan K. Propinsi dan
Kepalas Inspeksi Daerah Pendidikan Prasekolah dan Sekolah
Dasar se-Indonesia pada bulan Agustus 1967.
Buku ini adalah suatu karya sebagai sumbangan njata dalam
rangka memenuhi otonomi daerah dihidang Pendidikan.
Kepada sdr. Djauhan Ishak, jang telah bersusah pajah menjusun buku ini kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.
Dan keharibaan para pendidik kami harapkan kritik jang
konstruktif, demi kemadjuan anak didik kita chususnja dan
pendidikan pada umumnja.
Banda Atjèh, 10 April 1968
Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan
Kebudajaan Propinsi Daerah Istimewa
ATJEH
( DRS. IDRIS ADAMY )
I. Guree kamoe.
(i)
Sikuia kamoe na nam boh glah.
Lhee boh glah si u baroh.
Lhee boh glah si u tunong.
Leuen djih luah. Teuma geupageue
ngon kawat.
Si u barat na teumpat seumajang.
SI u timu na teumpat meuen.
Bak sikula ie matjam-matjam bungong.
Guree kamoe na tudjoh droe.
7
Sidroe guree keupala. Teuma nam
droe guree bantu.
Glah kamoe diteungoh.
Dibineh glah kamoe glah sa ngon
glah lhee.
Guree kamoe guree baro.
Gobnjan ban teuka.
Ban tamat sikuia di Banda Atjeh.
Guree glah sa guree inong.
Teuma glah lhee guree agam.
Guree kamoe na mubiza nibak
guree laen.
Leubeh nibak guree-guree njang na.
Gobnjan Ie peue djeuet geuprunoe.
Meunjanjl tjarong. Meugamba pih
tjeudah.
Grak badan pih tjarong tjit.
Bak geumeuhaba pih mangat that.
Kamoe bandum galak meudeungo
haba gobnjan.
8
2. Guree kamoe.
(2)
Bak si uroe guree geumeuhaba.
Haba njan bit djeuet keu teuladan.
Sabab haba njan haba tidroe ureueng
njang ka binasa.
Ka tjeudra tubohgeu.
Sidroe ureueng tjapiek.
Baroe ureueng tuha njan keuh djipeukaru Ie aneuk miet.
Sabab njan keuh guree geupeugah
9
haba njan.
Djeueb-djeueb ureueng na leubeh
droedjih.
Meunan keuh guree geupuphon haba
njan.
Kamoe hireuen bandum.
Sabab haba njan kon geupeugah keu
sidroe ureueng njang teuleubeh.
Tapi sidroe ureueng njang tjapiek.
Hana sa deungon ureueng njang na.
Teuma guree geukisah riwajat
ureueng tjapiek njan.
"Soe turi ureueng tjapiek njan?"
tanjong guree.
"Si Amat t j a p i e k ! " djaweueb si
Abdullah.
Dilee, kon njan nan gobnjan.
Nan gobnjan Amat Muda.
Sidroe ureueng njang gagah brani.
Badan gobnjan raja panjang.
Rupa pih djroh silagoena.
Bak meurakan tjarong sileupah.
Ngon got budi-basa.
Sidroe ureueng njang na.
Tjarong bak geuhareukat.
Bandum ureueng horeumat that keu
gobnjan.
Meungnjo na ureueng lam baja gobnjan keuh njang dilee tulong.
Sabab njan keuh bandum ureueng
lam gampong djigaseh keu gobnjan.
Treb-treb gobnjan djeuet keu peutua gampong.
Masa njan aman ngon makmu.
Bak saboh masa geutanjoe muprang
ngon Beulanda.
Watee njan Beulanda ka talo prang.
Djiplueng bandum ulua nanggroe
geutanjoe.
Bak plueng njan pat-pat mantong
djitimbak ureueng geutanjoe.
Teuma ureueng geutanjoe pi hana
lale.
l!
Bak masa njan Pak Amat Muda ngon
11 droe rakan geurampah sindjata bak
Beulanda.
Geumeusom bandum ateueh gunong
tuwi.
Oh troh moto Beulanda geugule
batee raja-raja
Rot ateueh moto njan bandum.
Disinan djeuet prang raja.
Pak Amat Muda geutjang Beulanda
hana reuda.
Beulanda mate han peue kira.
Dalam bak njan beude le geurampah.
Ladum moto Beulanda njan Iheueh
lam baja.
Djiplueng bagah-bagah.
Sira djiplueng njan Beulanda pih
djitimbak ho-ho njang keunong.
Teukeudi Allah Pak Amat Muda
keunong timbak.
Keunong bak pha gobnjan.
Sabab njankeuh gobnjan tjapiek an
djinoe.
Djinoe geutanjoe ka tatupeue bandum.
Soe roe Pak Amat njan.
Gobnjan sidroe ureueng njang na
djasa bak nanggroe geutanjoe.
Geutem mate dalam bila nanggroe.
Sabab njan keuh Ion harab bek
tahina ureueng njang tjeudra.
Ladum na leubeh droe djih nibak
geutanjoe.
13
Pade ka masak di biang.
Watee keumeukoh pih teuka.
Oh watee masak pade tulo pi le
sileupah.
Masa njan keuh tulo djipeuget eumpung djih.
Djipeuget eumpung di tjong bak
kajee.
Ditjong kajee raja njang manjang.
Bak teumpat njan han djeuet djitjok
le gob.
Aneuk miet galak that bak mita
aneuk tulo.
Djikeumeung peulara.
Bak si uroe na Ihee droe aneuk miet.
Awaknjan djidjak mita aneuk tulo.
Njang sidroe djiek u tjong bak
beuringen.
Njang laen djiek u tjong bak pandjoe.
Bak pandjoe njan m?njang.
Tjabeueng-tjabeueng djih rapoh.
Kon lagee bak kajee laen.
Eumpung miriek bak udjong tjabeueng.
Di putjok bak pandjoe na dua boh
eumpung miriek.
Djideungo su aneukdji meutjieb-tjieb.
Djimeuhoi ma djih.
Aneuk mlet njan pih djiek u ateueh
lom.
Sabab han troh djitjok ngon djaroe
djilakee reunong.
Reunong njan na bak rakan djih.
15
Ngon reunong njan djitjok eumpung
miriek.
Watee djiteumeung mangat that ate
ban dua aneuk miet njan.
Sabab njan han djiingat ie bak
djidong.
Hana djithee tjabeueng njan pi patah.
Srot meuseumpom ateueh rakan djih
dimijub.
Teuma bandua meuleubum srot bak
tanoh.
Ban dua aneuk miet njan djikliek
beukah seurungguek.
iß
Djimeuhoi ma djih.
Njang sidroe meukilah sapai.
Njang sidroe treuk meuheue-heue
darah bak ulee.
Keunong batee.
Djideungo Ie rakan djih meuieubum
deungon djtkliek oh meutaga.
Teuma rakan djih djiteuka.
Lheueh njan ladju djiplueng djidjak
peugah bak ajah ngon ma aneuk miet
njan.
Teuma bandua ureueng sjhik njan
geudjak bagan-bagan.
Geudjak tjok aneuk gobnjan.
17
4. Paroh tulo.
He tulo he
Tulo Panton Makmu.
Kadong bak on kahajon bak mu
Adak kadong bek katjeb-tjeb
Dilon that saket geupoh le abu.
He tulo he
TuSo diblneh gle
Kadong bak on kahajon bak tangke
Adak kadong bak teungoh-teungoh
Bek roh meugantoh ngon tjanek pade.
Li
He tulo he
Tulo tot Itam ulee
Tulo ek asee njang that bakhe
Bek kapadjoh leukat adang
Beuna kasajang ureueng po pade.
He tulo he
Tulo puteh ulee
Tulo ek asee n]an saboh treuk
Kalngat keudroe musem deuek
Ban saboh nanggroe ureueng
teungoh deuek.
Dari : pantôn atjèh
Oleh : a. arif
19
5. Watee tjot u roe.
Uroe tarek that.
Kamoe hek that bandum.
Sabab gundjak that bak meuenmeuen.
- Watee njan watee tjot uroe.
Kamoe rab bandum teugantuek.
Rasa-rasa keumeung teungeut.
Oh geukalon meunan lagee guru pih
geumubeurakah.
Teuma geutanjong ;
20
"Soe djeuet peugah saboh djeumeulah njang dua boh angka?"
"Limong ploh peuet ! " khen si
Muhammad.
Teuma guree geutuleh dipapeuen "45"
"Soe lom ?" tanjong guree.
"Nam ploh lapan," seuot si Ahmad.
Teuma guree geutuleh " 8 6 " .
"Lhee ploh dua ! " kheun si Banta.
Teuma guree geutuleh " 2 3 " .
Kamoe hlreuen bandum.
Dalam bak njan kheun si Ati :
"Limong ploh limong I "
Deungon teuseungeh geutuleh di
papeuen 55.
Lheueh njan kamoe bandum khem.
Sabab ka kamoe tupeue peue njang
geumeukeusut.
21
6. Musem boh kajee.
Djinoe ka musem boh kajee.
Rab bandum bak kajee na muboh.
Njang Ie boh rambot.
Boh langsat, boh drien.
Boh mamplam, boh mantjang.
Boh manggohta pih na.
Boh kajee njan keudeh meusaho u
peukan.
Meutamon-tamon lam peukan.
Ureueng publoe ngon ureueng mubloe pih rame lagoena.
Sabab boh kajee le, troh an malam
na ureueng meukat.
Meunan sabe muploh-ploh uroe.
Geutanjoe njang bloe beutaingat.
Adak djeuet bek roh tabloe boh
kajee njang kuto.
Peue lom njang ka rab brok.
Sabab boh kajee njang kuto na bajadji.
Teuka bala ubak geutanjoe.
Boh kajee njang lagee njan han djeuet
tapadjoh.
Oh tapadjoh keunong
peunjaket
ateueh geutanjoe.
Njang biasa tjit saket pruet.
Sabab njan keuh beutaingat.
Tapileh dilee bek roh njang brok.
Teuma tapadjoh pi muwatee.
Bek hana meudjan.
Gohlom bu beungoh pi ka tapadjoh
boh kajee.
Han djeuet sagai njang lagee njan.
Njang get djih boh kajee njan tapadjoh oh Iheueh bu.
Get that chasiat djih keu tuboh
geutanjoe.
23
7. Den den pula pisang.
Panglima prang geudjak muprang
Uleebalang meuhoi sare.
Naleueng sambo diteungoh biang
Naleueng pisang dalam pade.
Bek hal adoe tamuajang
Akhe datang djeuet keu pake.
Dari : Panton Atjéh
Oleh : A. Arif
2 -i
8.
17 Agustus.
Buleuen njoe buleuen Agustus.
Lam buleuen njoe geupeuna peurajaan.
Peurajaan tudjoh blah Agustus.
Sabab bak 17 Agustus nanggroe
geutanjoe madeka.
Nanggroe geutanjoe tamat keudroe.
Sigoh lom uroe peurajaan njan kamoe
peugleh sikula.
Dalam bak njan kamoe peuget alam
mirah puteh saboh sapo.
17 Agustus pih teuka.
25
Kamoe meungui peukajan njang
puteh-puteh.
Peukajan njang gleh ngon meusipatu.
Sira mubareh kamoe ba alam mirah
puteh saboh sapo.
Kamoe mat ngon djaroe uneun.
Kamoe meudjak u kanto Tjamat.
Peurajaan njan geupeuna bak kanto
Tjamat.
Kamoe meunjanji lagu Indonesia Raja.
Lagu nanggroe geutanjoe Indonesia.
Sira meunjanji Indonesia Raja alam
pih geupeuek.
23
Lheueh njan pidato pak Tjamat.
Geupeugah kisah nanggroe geutanjoe madeka.
Oh lheueh njan kamoe woe teuma
u sikula.
Oh troh di sikula kamoe geubri le
te ngon djuadah.
9. Peurae guda.
(Haba beurakah)
Njoe na saboh haba gandje
Bah peurae geusie guda.
Geusie guda dijub asan
Troh lem peukan djak kira laba.
Tatjok pha keue keupak-pak rambot.
Tatjok pha likot keupha djeureukha.
Tatjok geulunjueng djeuet keu pot-pot.
Tatjok teuot keubruek biula.
Paweue teubal keu tika eh.
Paweue lipeh keu musalla.
Tjok tuleueng rueng peuget keujok
Tatjok rusok keupupogeulawa.
Tatjok kulet bak adee u brok,
Tatjok kudok pheuet keunuga.
Tatjok peuduek keu eumpeuen kawe.
Tatjok ate keu halua.
Tjok bulee grue keu taloe llnggang,
Tjok taloe kang keu taloe tima.
Adak na lungke keu beureugu,
Tadeungo su meugeumpa donja.
Njoe roe njang na tjlt meulku,
Tatjok ladju keu tjeumara.
Tatjok darah keu meulisan
Boh lam tjawan mangkong doksa.
Tinggal peulana hak peurae
Guda mate peue lom guna.
(panton atjeh)
29
10. Djak u pasi.
Uroe 'Djeumeuat kamoe ka mupakat.
Guru geupakat kamoe djak u pasi.
Kamoe mupakat bandum djak u pasi
uroe Sabtu.
Sabab njan oh troh u rumoh kamoe
peugah bak ma ngon jah.
Ma ngon jah plh geupeulzin.
Beungoh Sabtu kamoe ka nadisikula.
Kamoe maseng-maseng muba bu
ngon le.
:so
Na teuma ladum djitamah lom ngon
djuadah.
Sabab pasi na djioh batjut nibak
sikuia.
Sigoh lom meudjak kamoe ka geupeuingat Ie guree.
Beugot-got bak d jalan.
Bek patjah that.
Bek leupah that ria.
Soe-soe njang manoe bek djioh.
Bek troh u teungoh laot.
Bak djak bek gadoh bareh.
Aneuk ïnong dikeue.
Aneuk agam dilikot.
Oh Iheueh njan baro kamoe meudjak.
Dalam djak njan kamoe meunjanji.
Meunjanji meutuka-tuka.
Phon-phon aneuk inong.
Lheueh njan aneuk agam.
Na matjam-matjam njanji.
Njanji aneuk glah sa ngon aneuk
glah dua.
3i
Pok pok je, djak slkula, rakan seutia.
Tjakeuek, kleueng puteh uiee, do
Ida idi.
Aneuk jatim, Assalamu alalkom,
Hiem.
Teuma Ie laen lom.
Hek tjit bak meunjanji.
Dalam bak njan kamoe troh u blneh
laot.
|
i
Bandum pijoh hek.
Dalam pijoh hek njan matjam-matjam
meukalon di laot.
Na pukat.
Na djalo kawe.
Na kleueng,
u laot.
tjltjem udjeuen djipo
Na teuma djioh, leumah kapal teungoh meulajeu.
Dalam bak njan geupeutrang tjit Ie
guree peue-peue njang kamoe kalon.
.
Lheuh pijoh hek kamoe manoe.
Kamoe manoe lam laot.
Na ladum teumakot.
Ladum galak raja.
Glumbang pih raja-raja.
Sabab njan kamoe manoe bak bineh
pasi.
Lheueh manoe kamoe padjoh bu.
Bit mangat that kamoe padjoh bu.
Sira padjoh bu, meukalon laot luah.
Indah lagoena.
33
Angen pi djlpot
batjut-batjut.
Hajeue ngon sidjuek.
Bah pi uroe tarek raja.
Dudoe
teuma kamoe woe bandum.
Bandum seunang ngon suka-ria.
* # # #
34
11.
+
Lumpoe.
Nibak simalam ulon meulumpoe,
Hana lon tupeue hareutoe makna.
— Mupeue neulumpoe hai
teungku ampon
Neupeugah bak Ion djeuet
lon boh makna.
+
Lon lumpoe hai njak
lon teungoh gunong.
Lon djak tjhot bungong
seulanga djeumpa.
35
— Meunjo hai teungku
neulumpoe bungong,
Ulon keu reunong
sadjan teungku ba.
+
+
+
Pakri ulon ba gata dek bungong,
Keureuna gunong manjang lagoena.
— Keu gunong manjang
bek teungku gudah
Keudroe lon ilah lon geuliga.
Mubek hai adoe takarat karat,
Gata manjak that gohlom
djeuet lon ba.
— Meunghan neuba Ion
teugku siseun njoe
Bah mate kamoe tinggai gata.
Pakon hai adoe tapeukreueh ulee,
Meungbuet goh teuntee baro rahsia.
— Kon hai teungku lon
peukreueh ulee
Bungong mangat bee
ion meung eu rupa.
(panton atjeh)
36
12. Uroe raja Hadji.
(i)
"Padjan uroe raja lorn ma ? " tanjong
si AM.
"Uroe Seunanjan" djaweueb ma.
"Bagah that lagoe ma ? " Kon ban
mantong tameu uroe raja ?
"Baro Ihee buleuen ka teuka lorn
uroe raja"
Sidek si Ati bak ma djih.
"Njo A t i . "
37
Dilee uroe raja Puasa.
Lheueh puasa teuka uroe raja puasa.
Djinoe uroe raja Hadji.
Geukheun tjit uroe raja Kurubeuen.
Bak watee njan ureueng ek hadji
di tanoh meulia.
Di nanggroe Meukah.
Teuma bak uroe njan tjit ramee
ureueng bri kurubeuen.
Geukurubeuen keubeue, leumo atawa
kameng.
Sie Kurubeuen geubagi-bagi keu
ureueng gasien-meuseukin.
Tapumeulia uroe suroe njan.
Kheuen ma sira geupeutrang ubak
si A t i .
Si Ati ka muphom.
"Teuma na tapeuget djuadah ma ? "
tanjong si A t i ,
"Pakri tjit han."
Uroe raja Hadji leubeh meulia nibak
uroe raja puasa.
38
Meuhat djamee pih le njang teuka.
Bandum pumeulia uroe raja njoe.
Kheun ma lom bak si Ati.
Teuma si Atl pih djibantu ma djih.
Djitob teupong keu djuadah.
Djipubuet buet peue-peue mantong.
Djitulong ma si uroe-uroe.
Le tjit ma peuget djuadah.
39
13.
Uroe raja Hadji.
(2)
Kurubeuen.
Pakon meuhat uroe raja geukurubeuen ?
Uroe laen kon djeuet tjit.
Meunan djipike le si Ati lam ate.
Teungoh peuget-peuget djuadah djltanjong bak ma djih.
Ma. Pakon uroe raja mantong geusie
kurubeuen ?
40
Uroe laen kon djeuet tjit ?
Oh geudeungo Ie ma meunan djiteumanjong, ma pih mangat that ate.
Djinoe teungoh tapeuget djuadah
bah Ion peugah haba kurubeuen.
"Na ka ingat mantong nan 25 droe
nabi ? " tanjong ma.
Mantong Ion ingat ma !
"Tjuba kakheun Ati ! " Kheun ma.
Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Luth,
Ibrahim, Ismail, Jakqub, Jusuf, Aljub,
Sjulb, Musa, Harun, Zulkifli, Dawod,
Sulaiman, lljas, lljasak, Junus, Zakaria,
Jahja, Isa dan Muhammad sala liahu
alaihi wasallama.
Dalam 25 Nabi njan na kakheun
Nabi Ibrahim ngon Nabi Ismail.
Meunan ma puphon haba.
Nabi Ibrahim nakeuh sidroe Nabi.
Aneuk gobnjan Ismail.
Bak simalam Nabi Ibrahim meulumpoe.
41
Tuhan neujue kurubeuen aneuk gobnjan Ismail.
Oh geubeudoh eh geupeugah lumpoe
njan bak Ismail.
Guekheun ubak Ismail : " Wahe boh
ate Ion !
Beuklam Ion meulumpoe.
Tuhan Neujue kurubeuen kah.
P a k r i b a n p i k e r a n d r o e k e u h hai
Ismail ?"
Teuma djaweueb Ismail : " Wahe
ajah Ion !
Neupubuet ban neujue le Allah.
Lon saba Ion rila ateueh peurintah
Tuhan ! "
Teuma Nabi Ibrahim pi geupeutroh
peurintah Tuhan.
Ngon ate weh-weueh geuikat idja
puteh bak mata Ismail.
Lheueh njan geutjok sikin.
Geupeuduek bak takue Ismail.
42
Deungon Bismillah geukohkeu takue
Ismail.
Tuhan njang maha kuasa.
Deungon keuheundak neuh kon takue Ismail njang geukoh njan.
Tapi takue bubiri.
Geutuka le Malaikat Djibraie ateueh
peurintah Tuhan.
Hireuen sileupah Nabi Ibrahim oh
geukalon.
Kon Ismail njang djeuet kurubeuen.
Njang geukurubeuen nakeuh bubiri.
Njo na keuh tilek Tuhan ateueh
iman Nabi Ibrahim ubak Tuhan.
Nabi Ibrahim ngon Ismail geupeudong Kakbah.
Disinan keuh bandum ureueng eseulam ban saboh donja meusapat.
Geupubuet ibadah hadji.
Sabab saba teuma tundok bak peurintah Tuhan dudoe teuma Ismail djeuet
keu Nabi.
43
Tuhan sajang keu ureueng njang saba.
Tuhan sajang keu ureueng njang
tundok.
Tuhan sajang keu ureueng njang pubuet ban peurintah neuh.
! I
14. Uroe raja.
(3)
Uroe raja hadji laen nibak uroe raja
puasa.
Dua ploh tudjoh puasa geutot apam.
Dua ploh lapan geutot bada.
Dua ploh sikureueng peugot peunadjoh.
Gunab Ihee ploh meuuroe raja.
Teuma uroe raja hadji kon meunan.
Bak buieuen njan hana tapuasa.
45
Bak malam uroe raja bandum ka ase.
Beungoh-beungoh kamoe ka djaga.
Tambo djlpeh meutaloe-taloe.
Djeueb-djeueb gampong peh tambo.
Tanda uroe raja ka teuka.
Bandum ureueng meuuroe raja.
Bandum ureueng geusok peukajan
uroe raja.
Peue lom aneuk miet.
Bandum djisok badjee baro.
Lheueh djisok badjee baro bandum
seumeumah.
Ajah ngon ma geuseumah nek n&on
utji.
Kamoe meuseumah ma ngon jah.
Lheueh
ngon utji.
njan
Teuma kamoe
keudroe-droe.
kamoe
seumah
nek
meuah-meuah sama
Oh ka habeh seumah-meumah kamoe
djak seumajang uroe raja.
Djak seumajang bak tanoh lapang.
Beungoh njan kamoe hana padjoh
sapeue.
Lheueh seumajang baro kamoe, padjoh bu ngon djuadah.
Rakan pl teuka meuuroe raja.
Lheueh njan kamoe meudjak meuuroe
raja bak rumoh ngon.
Meunan tjit ureueng tuha sabe keudroe-droe,
U rumoh seedara lingka pih kamoe
meuuroe raja tjit.
Kamoe meuuroe raja u rumoh ajah
tjut.
Rumoh ajah wa, rumoh mak tjut
teuma rumoh ajah ngoh.
Njang han tuwoe tjit rumoh apangoh.
Sabab na tjut da.
Saboh glah lam sikula.
Meungnjo uroe raja kamoe seunang
that ate.
Sira meuuroe raja meuah deesa.
Dalam bak njan geupeudjamee ngon
djuadah.
-47
15. Uroe raja.
(4)
Uroe raja phon kamoe meuuroe
raja digampong.
Bak dua uroe raja kamoe meuuroe
raja bak nek.
Kamoe meuek moto bus.
Si uroe seupot baro troh u rumoh
nek.
Oh troh u rumoh, jah ngon ma
ladju geuseumah nek ngon utji.
Kamoe pi meuseumah nek bandua.
Oh ban geukalon kamoe, nek mangat
that ate.
Teuma bandum duek diseuramoe.
Dalam bak njan utjl pi hana lale.
Geupeudjamee kamoe ngon djuadah
uroe raja.
Malam njan kamoe meudom sadjan
nek.
Bit mangat that digampong nek.
Gampong dibineh gle.
Malam sidjuek, uroe hana seuuem.
Bak kajee le sileupah.
Blang pi luah.
Leupah that indah takalon rupa.
Na Ihee malam digampong nek.
Teuma kamoe woe u banda.
Ban beungoh kamoe mupreh moto.
Hana treb moto pi teuka.
Lam moto ie ureueng tapi hana
peunoh.
49
Kamoe meuek moto njan.
Bak muwoe njan meukalon, bit tjeudah alam njoe.
Indah leupah bak takaion rupa.
Ateueng blang mubandja-bandja.
Bak u bak pineung teudong silingka.
Pade ka kuneng.
Teuma na tjit mantong idjo.
Diteungoh blang na djambo.
Su meuhubo aneuk miet paroh tulo.
Gle hidjo leumah di djioh.
Moto troh han troh djiek gle raja.
Teuma teuka awan meuarak.
Indah muprak lagee sutra.
Meunankeu indah alam.
Oh takalon watee tadjak.
Le ho tadjak le peue takalon.
Teuma kamoe troh u rumoh ngon
seulamat.
Hana bala, hana baja.
Seulamat mubahgia ngon tulong Allah
Taala.
31
16. Hiem.
Soe tupeue hiem njoe?
1. Djidjak rame-rame
Surune saboh sapo.
2. Njang na djaroe hana gaki
Njang meugaki hana djarce.
Keudeh keuno meusaho keudroe.
3. Ulee na ulee tan
Djaroe dua gakin lapan.
4. Mensu ureueng hana,
mubagoe su disinan na.
5. Manok Ie manok,
Peue manok na dalam uteuen ?
52
6. Kanreng Ie kameng
Peue kameng hana meugaki ?
%*%*
53
17. Sihat tuboh.
Geutanjoe beutadjaga droe»
Mangat bek saket.
Mangat asoe, mangat ate.
Hana ureueng njang saket meurasa
seunang.
Sosah sabe.
Teuma han djeuet geudjak buet le.
Mubiza deungon ureueng sihat.
Ureueng sihat hantom na sosah.
Seunang mangat asoe.
Laen nibak njan djeuet geumita hareukat.
Sabab njan beutadjaga d roe.
Mangat sihat tuboh.
Beutadjaga bandum peunadjoh.
Bek roh tapadjoh peunadjoh njang
kuto.
Peunadjoh kuto mupeunjaket.
Dudoe teuma geutanjoe saket.
Peukajan pi beugleh.
Rumoh beugieh, beureuseh ban silingka.
Bak kajem tagrak badan.
Tuboh sihat pikeran tjeudah.
Mennjo kajem tagrak badan, badan
pi teuga.
Njang bek tuwoe tjit tamanoe.
Tasabon droe beusamporeuna.
Teuma bek tuwoe tageusok gigoe.
Keu gukee pi bek tapeutuwoe.
Takoh sabe, sabab djih panjang keudroe.
55
Tanjoe bek malah ngon beuo.
Ureueng beuo dawa pih raja.
Pajah bak buet, malah raja.
Geutanjoe beuseunang ate ngon
ramah.
Tapubuet buet bumupatot.
Leumoh leumbot lam meuhaba.
Tapubuet buet bumuwatee.
Bek tapaksa-paksa.
Beuna meudjan tapijoh.
Meunjo meunan geutanjoe sihat
tuboh.
56
£
*
w
18. ßahgia.
Udeb mate
Awai akhe
tjit ka njata.
Pumeulia
manusia
rakan dumna.
Eleumee
beutateume
dalam donja.
Balah guna
ajah ngon ma
Samporeuna.
Keu achirat
taibadat
amai beuna.
Beuta ingat
beuseulamat
mubahgia.
57
19. Aneuk moe.
Na sidroe ureueng.
Ureueng njan ban meukawen.
Geuudeb lam mubahgia.
Lam sidjahtra gobnjan bandua.
Na Ihee thon teuma Iahe sidroe
aneuk inong.
Aneuk njan tjeudah rupa djih.
Umu Ihee thon ma djih abeh umu.
Watee keumeung abeh umu na
geuwasiet bak jah djih.
Geujue djaga aneuk njan beuget-get.
Geujue hiroe bu ie si uroe-uroe.
Geujue hiroe keudroe oh troh bak
watee.
Meunankeu wasiet mak aneuk njan.
Geuwasiet bak jah djih.
Hana treb nibaknjan ajah djih meukawen laen.
Geumeukawen ngon sidroe inong
djheut.
58
tnong hana get budoe basa.
Inong njan hana sajang keu aneuk
njan.
Sabab kon aneuk droe djih.
Aneuk ui djibantji that.
Meunjo dikeue jah djih pura-pura
djisajang.
Dllikot gobnjan, djipoh, djikheun
baranggapeue.
Di aneuk njan djitupeue djih djlbantji Ie mak ui.
Teuma handjeuet djipeugah bak Jah
djih.
Aneuk njan handjeuet lom marlt.
59
Watee deuek djimoe djilakee bu.
Di mak ui njan kon djibri bu.
Tapi djipoh ngon djidhot-dhot aneuk
tjut njan.
Meunankeu tieb-tieb uroe.
Ho treb ho pidjuet ladju aneuk
tjut njan.
Lagee sldroe aneuk mupeunjaket.
Adeueb that udeb aneuk tjut njan.
Oh ban woe jah djih aneuk njan djipeurab.
le mata meuleng-leng.
Na njang djikeumeung peugah bak
jah djih.
Tapi handjeuet djipeugah.
Sigohlom djipeurab bak jah djih awal
mak ui djih djipeugah.
Peue lom keunoe !
Bu kon ka Iheueh !
Oh djideungo
teuma lam bilek.
GO
meunan
djitamong
Djimoe meusok-sok.
Weueh that ate djih.
Ajah djih weueh keu aneuk njan.
Tapi hantom troh.
Sabab ka djipeungeut Ie ma ui djih.
Dalam ate djih bah keuh kupupuleh
ate jah ngon ma ui.
Ladju djimeusom dijub pratah.
Bu han djilakee le.
Djipeutheun droe bah keuh mate.
Jah ngon ma ui djimita aneuk njan.
Hana djiteumee meusapat pi.
Tudjoh uroe nibak njan djiteumee
g]
keuh aneuk njan dijub pratah.
Ka hana meunjawong Ie.
Mate deuek.
Djipeutroh nabsu ma ui djih.
Bit lagee kheun ureueng tuha.
le le bit, bu bu bit.
Njang njo ma droe tjit.
Seudeh that aneuk tjut njan mateMate djiadeueb Ie ma ui djih.
Dl jah djih kureueng pareksa.
Meulah dudoe han sakon guna.
Rahsla njang brok njan dudoe teubuka.
Inong njan pi geutjre.
Tapi peue guna lom aneuk ka mate.
Teulah teukeuse han sakon guna.
62
D A F T A R ISI BUKU.
Halaman
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
910.
11.
12.
13.
141516.
17.
18
19.
P e n g a n t a r
Keputusan Kepala Inspeksi Daerah Pendidikan
sekolah Dasar Atjeh
Kata sambutan Kepala Dinas Pendidikan Dasa
Kebudajaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh ..
Gurèe kamoe I
Gurèe kamoe II
Tulô
Parôh tulô ...
W a t è e tjot uroe
Musèm boh kajèe
Dén dén pula pisang
1 7 A g u s t u s
Peuraé guda (haba beurakah
D jak u pasi
Lump oe
Uroe raja Hadji
I
Uroe raja Hadji II
Uroe raja III
Uroe raja IV
H i e m
Sihat tubôh ...
B a h g i a ...
Aneuk moe ...
-oOo—
B U K U BARU
UNTUK S E K O L A H DASAR T A H U N A D J A R A N 1969
Buku2 dicusun sesuai dengan Rentjana Peladjaran Sekolah Dasar
dan Taman Kanak2 jang terbaru dari Direktorat Pendidikan Dasar/ /j\
Prasekolah (hasil musjawarah Kerdja/upgrading Dir. Pendidikan Da.
sar/Prasekolah t g l . 23 s/d 26 Agustus '67 di Tugu) dan telah men
dapat pengesahan Kep. Insp. Pedd. Prasek/S.D. t g l . 9-4-68, No. 518/
B-3/Um. dan tgl. 26/6-'68 No. 930/B-3/Um sebagai buku peladjaran
wadjib untuk Sekolah Dasar dalam Daerah Istimewa A t j e h . Telah diminta oleh Kepala
No. 898/E -
Dinas PDK untuk diterbitkan
1/A. 68 -
dengan
suratnja
tgl. 18 Djull 1968.
Tuléh „ B a t j a " djllld 1 untuk kias I
Tuléh „ B a t j a " djllid 2 untuk kias l
Tuléh „Batja" djllid 3 untuk k l i I
Buku batjaan „ G E U N T A "
djllid 1 untuk kiat II
Buku batjaan „ G E U N T A "
djllid 2 untuk k i a i II
|
Buku batjaan „ G E U N T A " djllid 3 untuk kias III
Buku batjaan „ G E U N T A "
djllid 4 untuk kias IV
Buku batjaan „ G E U N T A "
djllld 5 untuk kias V
Buku batjaan „ G E U N T A "
djllid 6 untuk kias V I
(Buku2 teraabut dilusun olah Djauharl Ishak B A . dkk )
Hubungilah
Ij
|
,|
I
P. T. „ S A K T I "
i
„P.T. Pustaka & Pertjetakan Sari Kebudajaan Timur"
à
D). Bakongan 2 C
-
Talipon 272 S.O./496
BANDA
ATJEH
S.O
I
r
TELAH TERBIT I I
EDISI ATJEH I I
DASAR BERHITUNG
Oleh
: L. Pinajungan
Isinja disusun
menurut
susunan Kurikulum Sekolah
Dasar susunan
Direktorat
Pend. Prasek/Sekolah Dasar/S.L.B.,
Dirdjen Pend.
Dasar, Departemen P. dan
K.
Mendapat sambutan
jg
baik dari guru2 di Sumatera Utara/Atjeh. Terb!* 6edjak tahun 1960. Sudah ber
ulang kali ditjetak.
Penerbitan chusus EDISI
ATJEH telah mendapat pengesahan dari Kepala Dja
watan
Pendidikan Agama
Propinsi Daerah Ist. Atjeh
dengan suratnja No. 786/
A/Buk/69, tanggal 5 Maret
1969 dan Kepala Insp. Dae
rah
Pend. Prasek/Sekolah
Dasar/Sekolah Luar Biasa Propinsi Daerah Ist. Atjeh dengan
suratnja N o . 356/B - 3/1969 tanggal 15 Maret 1969.
Djilid 1A untuk kelas 1 tengah tahun jang pertama à Rp. 40,—
é Rp. 4 0 , -
Djilid 2A untuk kelas 2 tengah tahun jang pertama i Rp. 60,—
Djilid 2B untuk kelas 2 tengah tahun jang kedua
a Rp. 60,—
Djilid 3 A untuk kelas 3 tengah tahun jang pertama ê Rp. 65,—
Djilid 3B untuk kelas 3 tengah tahun jang kedua
a Rp. 60,—
Djilid 4 A untuk kelas 4 tengah tahun jang pertama à Rp. 65,—
Djilid 4B untuk kelas 4 tengah tahun jang kedua
A Rp. 65,—
Djilid 5 A untuk kelas 5 tengah tahun jang pertama é Rp. 65,—
Djilid 5B untuk kelas 5 tengah tahun jang kedua
â Rp. 65,—
Djilid 6A untuk kelas 6 tengah tahun jang pertama a Rp. 65,—
Djilid 6B untuk kelas 6 tengah tahun jang kedua
Pedoman Berhitung untuk kelas 5 dan 6
é Rp. 65,—
a Rp. 100,—
Pesanan banjak diberikan potongan. Ongkos kirim 2 0 %
sedikitnja Rp. 5 0 , Penerblt :
P. T.
"SAKTI"
Djl. Bakongan 2 C Telp. 272 S.O./496 S.O.
BANDA
ATJEH.
Typ „Islamyah" Medan
f
è
dkk.
Djllid 1B untuk kelas 1 tengah tahun jang kedua
I

Podobné dokumenty

zde si můžete stáhnout oceněnou práci

zde si můžete stáhnout oceněnou práci nepoužitelné, hlavní zaměření je spíše politické, nežli historiografické. Autor v něm vyzdvihuje činnost komunistů mezi vojáky a podíl KSČ na výstavbě čs. jednotky. Naopak exilová vláda a zejména M...

Více

2014 IRONMAN World Championship Participant List as of 8/14/14

2014 IRONMAN World Championship Participant List as of 8/14/14 US US US NZ US GB DE US SZ US US US SE FR AU CH BR DE CA BR US US US US VE AU AU US US GB FR FR US US NZ GB US AU CH BR

Více

Výrobník chlazené vody · venkovní provedení · chlazený

Výrobník chlazené vody · venkovní provedení · chlazený ochrany životního prostředí. Nejmodernější regulační technologie “ušité na míru” vlastním vývojem, umožňují jak individuální řízení klimatu v jednotlivých místnostech, tak i centrální úpravu vzduch...

Více