otevřít

Komentáře

Transkript

otevřít
NAŘÍZENÍ E\T'oPSKÉHO PAPůAMENTU
A RADY (EU) č,|65/20|4 ze dne 4. února 2014
Čtánek 34 Používáni karet řicličea záznamoyých listů
3. JestliŽese řidičvzdálíod vozidla a v dťrsledku
toho nemťtŽe
taclrografzabudovanýdo vozidla
pouŽívat,mrrsíbýt časové
úsekytrvedené
v odst.5 písm.b) bodechii), iii) a iv):
a) zaznamenány na záznamovémlistrrručně,arrtomatickýmzáznamem nebo jinými prostředky
čitelněa bez znečištění
záznamovéholistu,je.li vozicllovybavenoanalogovýmtachografem,nebo
b) zadány na kartir řidičezařízenímk ručnímuzadáváníťldajťr
v tachografu,je-li vozidlo lybaveno
di gitálním tachograÍ-em.
jejic1]čjunoslZrl
povinnost př.ediriátlaitbr.nrtr{ái.e
ťlensliésl/.itytrelriožířir{ičůrn
dokl;idaj'ící
doi;u, ltdy se orl vozitlla vzill.rlih.
Clánek 48 Vstup v p|atnost
Toto nařízenívstt-tpujev platnost prvnim dnem po vyh |ásenív Úředním věstníkuEvropskéunie.
S výhradorrpřechodných ustanovenív článku46 se porržijeode dne 2. bíezna2016. Avšak články 24,
34 a 45 se použijíode dne 2. března20l5.
REGULATION
íEU) No 165/2014 oF THE EUROPEAN
COUNCIL of 4 February2014
PARLIAMENT
AND oF THE
Article 34 Use of driver cards and record sheets
3. When, as a result of being away from the vehicle, a driver is unable to use the tachographfitted to
the vehicle'the periodsoítime refenedto in points(ii), (iii) and (iv) ofparagraph5(b) shall:
(a) ifthe vehicle is fitted with an analogue tachograph,be enteredon the record sheet,either
anually, by automatic recording or other means, legibly and without dirtying the record sheet; or
(b) if the vehicle is fitted with a digital tachograph,be enteredonto the driver card using the
manrralentry faciliý provided for in the tachograph.
ťíet..:bel.States
sh:rlinot inlpose on tlriy,;ts a ťt{tr11ifťn]eflt
to pf!s*.I ior'rnslitesting to t{teit.
a r t i l i t i c s r v l r i l e ; : r v af1i ' o m t h e v e i r i c l e .
Article 48 Entry into force
This Regulationshall enterinto forceon the day followingthatof its publicationin the
Official Journal of theEuropeanUnion.
It shall,subjectto thetransitionalmeasuresin Artic1e46, app|ywith effectťrom2 March
2016.However,Articles24, 34 and,45shallapplywitheffectfrom2 March2015.
VERoRDNUNG (EU) Nr. 165/2014
DEs EURoPÁISCHEN PARLAMtrNTS UND DEs RATES
vom4. Februar
2014
Artike| 34 Benutzung von Fahrerkarten und Schaubláttern
(3) Wenn der Fahrer sich nicht im Fahrzeug aufhált und daher nicht in del Lage ist, den irr das
Fahrzeug eingebauten Fahftenschreiberzu betátigen,werden die in Absatz 5 Buch
stabe b Ziffern ii, iii und iv genanntenZeitráume'
a) wenn das Fahrzeug mit einem analogen Fahftenschreiberausgertistetist, von Hand, dr.rrch
automatischeAufzeichnung oder auf andereWeise lesbar und ohne Verschmutzung des
Scliaublatts auf dem Schaublatt eingetragen,
b) wenn das Fahrzerg mit einem digitalen Fahrtenschreiberaus geriistetist, mittels der manuellen
Eingabevorrichtungdes Fahrtenschreibersauf der Fahrerkafe eingetragen.
Die ťVíitgiiet1s.taa
ferl díirťel yon tiea F:rhrern irichti!ie Yollilge lott É-ot.nlttLal.el
v'.ťlangell,alit
tienendie Tiitíg{ieiitier Fahr.er",ryiihl.enelsie sicli nielri itll Fil1rt.zeug
lu1!rai{ett,besclrelnigtlvirc'
Artikel 48 Tnkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer VerÓffentlichung im Amtsblatt der Europáischen Union
in Kraft.
gemáB Artikel 46 ab2'Miitz2016. Die A11ikel24, 34
Sie gilt vorbehaltlichcler,ÚběrgangsmaRnahmen
und 45 geltenjedoch a.bdem Z. Márz20|5.
odpověd'generá|ního
ředite|ství
pro mobi|itua dopravu(DGMove)na otázku
prokazování
a zaznamenávání
dobyodpočinku
podIenařízeni(EU]l165l2ot4
J a k v í t e ,č | á n e 3
k 4 n o v é h on a ř í z e n í o
t a c h o g r a f e c (hE U) 1 6 5 / 2 0 1 4V s t u p u ' eV p | a t n o sdt n e m 2 . b ř e z n a
2 0 1 5 .N a z á | < | a dpěo Ž a d a v k oůo b j a s n ě npí I n ě n zí á v a z k Ův y p l ý v a j í c ízctho h o t o č | á n k b
Uv c h o mc h t ě | i
n a V r hn o u t p ř e d b ě ž n é
pokyny.
1. Zákonné požadavky
N a ř í z e n(íE U )č í s |1o6 5 / 2 0 1 4ř í k áv e s v é mč | á n k u
3 4 ( 3 ) ,ž e , , č | e n ssktéá t y n e u | o žř íi d i č ů m
povinnost
předk|ádatformu|áře, prokazující
jejich aktivity zatímcoby|i mimo vozidIo,..
Z á r o v e ňa | es m ě r n i c e2 0 0 6 1 2 2v č | á n k u1 1 ( 3 )u s t a n o v u j eŽ,e , , b ym ě | b ý t K o m i s í vs o u v i s | o s st i
p o s t u p e mz m i ň o v a n ý m
v č | 1. 2 ( 2 )v, y d á n e | e k t r o n i c kaýt i s k n U t e | nfýo r m u | á ř ,k t e r ýs e b u d e p o u ž í V a t ,
p o k u d b u d e ř i d i čp o b ý V a nt a Z d r a v o t nníe b o p r a c o v n (ír o č n íd)o v o l e n én, e b o p o k u dř í d i | j i n é
vozicl|o
nespadajíp
c ío d n a ř í z e n í ( E S ) 3 8 2 0 v/ 8d5o b ě u v e d e n é
v p r v n í mo d s a z e n p
í r v n í h o d s t a v c eč l á n | < u
1 5 ( 7 )n a ř í z e n(íE 5 )č í s |3o8 2 1 / 8 5 ' ,
T a k o v ýf o r m u | á řp r o p o t v r z e n í č i n n obs yt í|v y d á n R o z h o d n u t í m
K o m i s e1 4 . p r o s i n c er o k u2 O O 9
Ízo09/959lEU|.)ak by|odá|evysvět|enov Pokynuč.5, doprovázejícím
toto rozhodnutí,tento
f o r m u | á řs e p o u ž i j ep o u z ev š e s tVi y j m e n o v a n ý cphř í p a d e c hk,d y b y |ř i d i čm i m o v o z i d | oa p o u z e
pokud z objektiVních
důvodůneby|omožnoprovéstzáznam aktivitprostřednictvímtachografu
(ručním
v | o ž e n í mD) á. | ep o k y nV y s v ě t | u j ež,eč | e n s ksét á t yn e m a j íz a p o v i n n o s V
t y ž a d o v apto U Ž í V á n í
f o r m u l á ř ev p ř í p a d e c chh y b ě j í c í czhá z n a m ůa,I ep o k u cjle f o r m u | á řp o u Ž j t m
, u s ís e u z n a tp I a t n o s t
tohoto standardizovaného
form u|áře.
Nařízení(EU) 165/20L4nerušísměrnici2006/22 ani RozhodnutíKomiseo formu|ářio činnostech
p ř i j a t én a z á k | a d ět é t os m ě r n i c e P
. rotože
V š a kč | á n e 3k 4 ( 3 )n a ř í z e n í ( E U1)6 5 / 2 0 1 4j a s n ěř í k á ,ž e
členské
s t á t y n e u | o žř iíd i č ů m
p o v i n n o s tp ř e d k | á d afto r m u | á řp o t v r z u j í c í j e j ič
c hi n n o s t zi ,a t í m c ob y t r
mimo vozidlo,formu|ář přijatý rozhodnutímkomise z roku 2009 (na zák|adě č|ánku11(3)směrnice
2006/22)nemá být vyžadovánpro do|ožení
aktivit řidiče,kten/ se nezdržova|ve vozid|e.
N a V í cj'a k j e z m i ň o v á n ov č | á n k 3
u 4 , o d s t a v c í c1h, 3 a 5 , v š e c h n yč i n n o s t(iv č e t n dě o b o d p o č i n k uo;y
m ě l y b ý t z a Z n a m e n á nVy t a c h o g r a f uř á d n ý mp o u ž í v á n ípmř e p í n a c í cmh e c h a n i s m ůV. p ř í p a d e c h*, o y
j e ř i d i čm i m o v o z i d | ob, y m ě l Z a z n a m e n astV éč i n n o s tzíp ě t n ěp o m o c ír u č n í hzoá z n a m u .
2. Přístuppři prosazování(kontroIe)
a . Ř i d i čbi y m ě | iz p ě t n ěz a z n a m e n avt š e c h n ys v éa k t i v i t yZ ad o b u ,k d y s e n a c h á z e lm
i i m ov o z i d | o
ručním
z á z n a m e m( v | o ž e n í m ) cvhe v í | ki ,d y z a č n o uz n o v uř í d i t ;
b . P o k u dn e n ím o ž n é
z o b j e k t l v n i cdhů v o d ů
z á z n a mp o d | ep í s m e n ea ) p r o v é s(t n a p ř í k | at d
echnické
d ů v o d yu s t a r š í g e n e í adcieg i t á l n í ctha c h o g r a f ůk ,t e r ép r a k t i c k yn e u m o ž ň u dj ío p l n ě níd l o u h é h o
o b d o b íc h y b ě j í c í hzoá z n a m u n, e b o k d y žř i d i čn e ř í d i |a,| ep r o v á d éj |i n o u p r á c ip o d e l š oí b d o b í
n a p ř Í k | apdo s | e d n í t tř iý d n y ,k d e b y z p ě t n ýz á z n a mj i n ép r á c ea ú s e k ů
s d o b o u o d p o č i n k buy |
n e p ř i m ě ř e n ěo b t í ž n ým
) ,o h o u ř i d i čpi o u ž ífto r m u | á řv y c | a n rýo z h o d n u t í m
2 0 0 9 / 9 5 9p ř i č e m ž
k o n t r o | o ř i j s o ui n s t r u o V á nai ,b y t a k o v ýf o r m u l á řu z n a Ivi p ř í p a d ěc h y b ě j í c í cZhá Z n a m ů
V tachografu;
U P o Z o R N Ě N Ífío: r m u | á řs e n e p o u ž í vkác | o | o ž edneínn í h on e b ot ý d e n n í h o d p o č i n k u !
c . P r a v i d e I ntéý d e n n í ad e n n í o d p o č i n kmyo h o u ,a | en e m u s íb ý t z a z n a m e n á n yr u č n í m
vložením
( z á z n a m e mz) p ě t n ěp o m o c ít a c h o g r a f uK. o n t r o | o řbi y m ě | ib ý t i n s t r u o v á n iž, ep o ž a d o v a n ý
odpočinek
|zevyvodit z chybějících
záznamůZ tachografuZa kontro|ované
období28 dnůiUrčité
délkv
c h y b ě j í c í hzoá z n a m uo d p o v í d a j í c íphřoi b I i ž nděé | c ed e n n í h on e b ot ý d e n n í h o d p o č i n k u )ž
a et y t o
d o b y j s o u z á k o n n éd e n n í / t ý d e n d
n oí b y o d p o č i n k u l
d . D e | š í d o b yn ,e žj s o u b ě ž n ěv y ž a d o v a ndéo b y o d p o č i n k b
u y m ě | yb ý t c l o p I n ě nzyp ě t n ěr u č n í m
v|ožením
( z á z n a m e m )p,ř i č e m ž
b y m ě | b ý t d o v o l e n / u z n á rnu č n í z á z n a m
n a Z a d n í s t r a nVuÝ t i s k u .