datasheet - Emerson Climate Technologies

Komentáře

Transkript

datasheet - Emerson Climate Technologies
EC3-X32
Ovládání p eh átí
D
A
T
A
S
H
E
E
T
EC3-X32 je univerzální regulátor p(eh(átí pracující zcela
samostatn- a nezávisle na dalších ovlada/ích v okruhu
používaný v chladící a klimatiza/ní technice nap(íklad v
pr3myslových za(ízeních jako jsou chladící jednotky, chlazené
prostory, za(ízení pro zpracování potravin apod. Používají se
rovn-ž v tepelných /erpadlech nebo suši/kách vzduchu. Pro
nastavení vlastností je p(ístroj vybaven protokolem TCP/IP
Ethernet, který umož:uje p(ipojení vhodného po/íta/e a
zobrazení a zm-ny vlastností lze provád-t b-žným webovým
vyhledáva/em – nap(. Internet Explorer min. 5 nebo Mozilla
Firefox.
Vlastnosti EC3-X32
• Aízení p(eh(átí u krokových ventil3 EX4 až EX8 Alco
Controls
• Aízení meze vypa(ovacího tlaku (MOP)
• Hlídání nejnižšího p(eh(átí
• Vstup od sníma/e vypa(ovacího tlaku 4-20 mA. Sníma/
m3že být sou/ástí i jiného ovládání – není nutné
samostatné /idlo
• Hlídání /idel a jejich poruch
• Inteligentní práce s alarmy pro ochranu kompresoru
• Vnit(ní vestav-ný záložní zdroj napájení elektrického
ventilu
• Podpora síGovému p(ipojení TCP/IP Ethernet s funkcí
webového serveru pro sledování a nastavování /inností
pomocí b-žného vyhledáva/e (Internet Explorer nebo
Mozilla Firefox)
• P(ipojení pomocí sady konektor3
• Hliníkový kryt s montáží na lištu DIN
EC3-X32
P íklad objednávky:
popis
typ
regulátor p(eh(átí
EC3-X32
sada p(ipojovacích konektor3 pro EC3-X33
K03-X32
teplotní /idlo 6 m
ECN-N60
elektrický krokový ventil s kabelem
EX4, EX5, EX6, EX7 or EX8 *
sníma/ tlaku
•
pro chladiva R22,R134a,R404A,R407C,R124 PT4-07M
• pro R410A
PT4-18M
PT4-30M
• pro R744
PT4-18M
• pro st(edotlaké použití
p(ipojovací vodi/ /idla 6 m, nízké teploty
PT4-M60
* pozn.: bližší údaje o ventilech viz podklad EX48_35008
obj. íslo
807 782
807 644
804 497
*
802 332
802 333
802 334
802 333
804 805
Použití
• Aízení p(eh(átí u b-žného výparníku – vzduchového, kotlového, deskového atp.
• Ovládání p(eh(átí u dochlazova/e nebo ekonomizéru s výstupem do nízkého nebo st(edního tlaku kompresoru u kompresor3 s
p(ipojením st(edního tlaku
• Aízení p(eh(átí u mezichladi/e vícestup:ových za(ízení
• Regulace p(eh(átí v sání kompresoru u systému s obtokem horkých par
• Aízení p(eh(átí zaplavených výparník3
neprotéká. Pro zahájení regulace pr3toku chladiva vyžaduje
Úvod
regulátor EC3-X32 povel. To umož:uje digivstup. P(ístroj (ídí
P(ístroj EC3-X32 ovládá otev(ení elektrického ventilu tak, aby
pr3tok – nást(ik chladiva v závislosti na zát-ži, na tlakových
bylo vždy dodrženo nastavené p(eh(átí v míst- upevn-ní
pom-rech v okruhu,na provozu kompresor3 – p(ípadn- p(i
sníma/3 tlaku a teploty. Elektrické ventily ALCO uzavírají
regulaci výkonu apod. EC3-X32 také vysílá informace o
pr3tok chladiva dokonaleji než klasický elektromagnetický ventil
p(ípadných poruchách buP p(es reléový výstup nebo do
a tak v dob- zastavení kompresoru chladivo p(es ventil
EC3-X32_35061_CZ_R05.doc
1 / 10
08.08.2011
EC3-X32
Ovládání p eh átí
D
A
T
A
p(ipojeného PC díky protokolu TCP/IP, p(ípadn- do displeje
ECD-002.
Algoritmus
Algoritmus regulátoru p(eh(átí je nastaven tak, že p(ístroj
automaticky p(izp3sobuje pr3tok chladiva ventilem podle
charakteristiky výparníku v rámci regula/ního intervalu. To
zaru/uje optimální p(eh(átí pro r3zné typy vým-ník3 a to i
tehdy, m-ní-li se vlastnosti vým-níku v pr3b-hu užívání.
Zp)sob ovládání p eh átí
Ovlada/ EC3-X32 vypo/ítává skute/né p(eh(átí na základúdaj3 snímaných z /idla tlaku PT4 a teploty ECN, p(i/emž
respektuje druh použitého chladiva. Vypo/ítanou hodnotu
p(eh(átí porovnává pr3b-žn- s nastavenou a dává pokyn
ventilu EX k odpovídající /innosti tak, aby bylo zvolené p(eh(átí
udržováno za všech podmínek na požadované úrovni.
P(eh(átí je stavitelné v rozmezí od 3 do 30 K. V p(ípadpožadavku na nižší p(eh(átí – až 0,5K (zaplavený výparník) je
nutné vypnout hlídání nejnižší hodnoty p(eh(átí v ovlada/i.
Funkce MOP
Funkce MOP se používá pro ochranu motoru kompresoru p(ed
p(etížením vysokým vypa(ovacím tlakem. EC3-X32 umí
udržovat tlak na p(edem zvolené úrovni MOP. Hodnota MOP
odpovídá povoleným provozním podmínkám výrobcem
kompresoru. Omezení MOP lze rovn-ž vypnout.
Hlídání nízkého p eh átí
Vniknutí kapalného chladiva do kompresoru m3že vážnkompresor poškodit. EC3-X32 má vestav-nou kontrolní funkci,
která hlídá p(ípustné minimum p(eh(átí a p(ípadn- hlásí jeho
dosažení, nebo p(ímo vypíná kompresor.
Hlídání vysokého p eh átí
Pokud je tato /innost zvolena, p(ístroj sleduje p(eh(átí a p(i
déle trvající vysoké hodnot- (stavitelné) hlásí poruchu a
kompresor odstaví.
Úloha digivstupu
Digitální vstup umož:uje spolupráci ovlada/e EC3-X32 s
(ízením chladícího okruhu. Jeho pomocí lze (ídit /innost
p(ipojeného ventilu v závislosti na /innosti celého systému.
ovládá
stav
digivstup
spoušt-ní
sepne (24V)
zastavení
rozepne (0V)
kompresor
termostat
sepne (kompr.b-ží)
sepne (24V)
rozepne
rozepne (0V)
Uzav ení pr)toku
P(i rozpojeném kontaktu digivstupu (0V) p(esune ovlada/ EC2X32 (ízený ventil do uzav(ené polohy. Protože ventily
EX4/5/6/7/8 dokonale pr3tok p(i uzav(ení p(eruší, není nutná
dodate/ná montáž elektromagnetického ventilu do potrubí
chladiva. V p(ípad- výpadku napájení je pro tuto /innost
ovlada/ EC3-X32 vybaven záložním zdrojem – baterií, který
ventil vždy uzav(e. V dob- chodu se zdroj automaticky dobíjí.
!
Není-li tato funkce dostupná, musí uživatel u/init
odpovídající zabezpe/ení, aby ochránil systém proti poruchám
zp3sobeným závadou napájení. Viz návody k obsluze
Využití analogového výstupu (4-20mA)
Hodnotu vypa(ovacího tlaku p(edává pro EC3-X32 tlakové /idlo
PT4 v za(ízení. Tento údaj však m3že být dále poskytován i
dalším p(ístroj3m prost(ednictvím analogového výstupu. Tím
odpadá nutnost používat více /idel pro více spolupracujících
EC3-X32_35061_CZ_R05.doc
S
H
E
E
T
p(ístroj3. Schéma elektro p(ipojení popisuje. P(ipojení výstupu
však není podmínka pro /innost ovlada/e EC3-X32.
Odsávání chladiva (pump-down)
Elektrický ventil ALCO m3že být uzav(en i v dob- chodu
kompresoru pro možnost odsátí par chladiva z nízkotlaké /ásti
okruhu za ventilem. To lze provád-t dv-ma zp3soby
1. rozpojením digivstupu ovlada/e se ventil EX uzav(e a
kompresor je vypínán nízkotlakou ochranou nebo /asovým
spína/em
2. p(ipojením analogového výstupu ovlada/e k vhodnému
regulátoru okruhu, který /innost zajistí
V obou p(ípadech tuto /innost musí (ídit nad(azený regulátor
ovládající kompresor.
Hlídání nízkého tlaku
P(íliš nízký sací tlak bývá p(íznakem úniku chladiva ze
systému. Tato funkce umožní vypnutí kompresoru p(i
nepovoleném poklesu tlaku pod nastavenou mez a ohlásit
poruchu.
Protizámrazová ochrana
Tato schopnost p(ístroje nahrazuje další jistící termostat, který
hlídá zamrzání výparníku – nap(. u chlazení vody. Údaje
tlakového /idla jsou p(epo/ítávány na teplotu a p(i dosažení
povolené dolní meze p(ístroj oznámí poruchu – nebezpe/í
zamrznutí výparníku.
Bezpe nost / innost vestav8né baterie
Dojde-li k výpadku napájení celého systému, nem3že se
krokový motor otá/et. Díky rozdílu tlak3 mezi kondenzátorem a
výparníkem by mohlo chladivo ventilem, pokud z3stane
otev(en. Po obnov- napájení musí být kompresor chrán-n proti
nasátí kapalného chladiva. EC3-X32 má vestav-ný záložní
zdroj a odpovídající zajišt-ní nabíjení, které automaticky ventil
uzav(ou v p(ípad- výpadku napájení. Jelikož je baterie
bezúdržbová, je její životnost závislá pouze na provozních
podmínkách – pokud je teplota vysoká, životnost se zkracuje-
Doporu/uje se každoro/n- baterii vym-nit, aby z3stal
systém spolehlivý.
!
Nepoužívá-li se výstupní relé, musí uživatel zajistit
odpovídající bezpe/nost proti poruchám vyvolaným
výpadkem napájení.
Hlášení poruch
EC3-X32 obsahuje systém hlídání a hlášení poruchových
stav3. Za p(edpokladu p(ipojení ovlada/e do bezpe/nostního
okruhu za(ízení m3že p(ístroj vypínat kompresor, nebo celé
za(ízení. Vestav-ný systém pr3b-žn- sleduje stav baterie, /idel
a p(ipojeného ventilu. V p(ípad- poruchy ovlada/ zav(e ventil a
ohlásí poruchu. Ovlada/ rovn-ž hlídá hodnotu p(eh(átí. Pokud
se p(eh(átí blíží hodnot- dolní meze 0,5K po dobu jedné
minuty, ohlásí poruchu. Vypnutí této funkce umož:uje provoz
p(i p(eh(átí pod 3K. Je-li p(ipojen display ECD-002, objeví se
signál poruchy a rozsvítí se kontrolka. Po odstran-ní p(í/in
poruch se ovlada/ automaticky vrací do pohotovostního
režimu. V nabídce je i možnost vypínání hlášení poruch ru/n-.
:innost poruchového relé
Poruchové relé má p(epínací kontakty. Je-li p(ipojeno
k nad(azenému regulátoru, m3že vypínat kompresor nebo
celou soustavu. Relé je pod nap-tím p(i b-žném chodu a
odpojuje se p(i poruše.
Nastavení pro spoušt8ní
Ovlada/ má nastavenou polohu ovládaného ventilu (%) pro
okamžik spoušt-ní. To umož:uje pro ur/itou dobu rozb-h
2 / 10
08.08.2011
EC3-X32
Ovládání p eh átí
D
A
T
A
kompresoru bez podsátí a vylu/uje možnost vypínání
podtlakovou pojistkou p(i startu v n-kolika p(ípadech :
•
provoz se vzduchovým kondenzátorem p(i nízkých
teplotách okolí
•
spoušt-ní okruhu po dlouhém odstavení p(i nízkých
teplotách okolí
•
spoušt-ní velkých kompresor3, zejména jednostup:ových
Sníma e tlaku PT4 ALCO
Tlakové /idlo m-(í tlak sytých par chladiva na výstupu
z výparníku a dává signál 4-20 mA odpovídající m-(enému
tlaku. Podle druhu použitého chladiva se používají r3zná /idla
s r3zným rozsahem tlak3 :
•
PT4-07M
pro
chladiva
R22/R134a/R124/R404A/R507/R407C
•
PT4-18M pro chladivo R410A
•
PT4-30M pro chladivo R744
•
PT4-18M pro vým-níky sloužící jako ekonomizéry,
dochlazova/e a pod, z kterých jsou páry chladiva
odsávány do st(edního tlaku, nap(íklad u skrol3 nebo
šroubových kompresor3
Každý typ sníma/e tlaku je kalibrován v rozsahu teplot
odpovídajícím p(íslušnému chladivu. Vlastnosti PT4 p(esnvyhovují požadavk3m EC3-X32. Jiné sníma/e by mohly
zp3sobovat problémy.
Sníma e teploty ECN-N60 ALCO
Teplotní /idlo m-(í teplotu chladiva v míst- snímání tlaku. Je
d3ležité používat správné /idlo, které vyhovuje vlastnostem
požadovaným pro správné ur/ení p(eh(átí. ECN-N60 dává
údaje v odpovídajících tolerancích s dostate/nou p(esností.
Jiná /idla nemusí dané podmínky spl:ovat. Sníma/ je
hermeticky t-sný s kovovým povrchem pro zajišt-ní
odpovídající spolehlivost a p(esnosti m-(ení teplot.
Zobrazení a nastavení údaj) pomocí webu
EC3-X32 má vestav-ný komunika/ní protokol TCP/IP Ethernet,
který umož:uje p(ipojení p(ístroje p(ímo k ovládací síti nebo
k PC pomocí b-žného vstupu Ethernet. Vlastnosti EC3-X32
EC3-X32_35061_CZ_R05.doc
S
H
E
E
T
dovolují zobrazit veškeré funkce a stavy na obrazovce
po/íta/e. Pro tento ú/el lze využít b-žný prohlíže/ Internet
Explorer nebo Mozilla Firefox v prost(edí JRE (Java). Program
Java lze stáhnout bezplatn- i ze stránek výrobce ALCO.
P ehled nastavitelných parametr)
• Jmenovité p(eh(átí
• Provoz s nízkým p(eh(átím
• Jmenovitá hodnota MOP
• Chladivo a typ sníma/e tlaku
• Velikost elektrického ventilu
• Po/áte/ní otev(ení ventilu a jeho trvání
• Soustavu jednotek
• Zobrazovanou veli/inu
• Hlídání stavu baterie
• Vstupní heslo do programu
• Mez nízkého tlaku: vyp/zap a zpožd-ní
• Zámraz : vyp/zap a zpožd-ní
• Omezení vysokého p(eh(átí – vyp a zpožd-ní
• Vypínací tlak odsávání a dobu odsávání
• Ru/ní ovládání ventilu (jen p(es web)
• Nastavení TCP/IP (jen p(es web)
• Další /innosti
Funkce webového serveru EC3-X32 s TCP/IP
P(i zobrazení údaj3 ovlada/e na obrazovce po/íta/e jsou
viditelné všechny vlastnosti a jejich hodnoty. Pomocí roletek se
rozbalují postupn- zobrazení (ady /inností podle jejich
zam-(ení. Základní obrazovka EC3-X32 je na následujícím
obrázku.
Webové stránky EC3-X32 jsou vícejazy/né. Vždy je možno
zvolit dva jazyky. Jako základní a nem-nná je nastavena
anglická verze. Druhý jazyk je volitelný. Výrobce nastavil jako
druhý jazyk n-m/inu, která se m3že nahradit jiným jazykem –
v našem p(ípad- /eštinou. Vhodný jazykový soubor je na
stránkách www.emersonclimate.eu. Nový jazyk automaticky
p(epíše n-m/inu.
3 / 10
08.08.2011
EC3-X32
Ovládání p eh átí
D
A
T
A
Horní (ada roletek popisuje jednotlivé skupiny funkcí, které
ovlada/ obsahuje. Ve vlastní ploše jsou pak jednotlivé /innosti
a stavy popsány. Poruchové stavy se zobrazují v p(íslušných
okénkách /erven-. V úvodní obrazovce se zobrazují základní
údaje o za(ízení. Zp3sob práce výparníku je popsán v pravé
EC3-X32_35061_CZ_R05.doc
S
H
E
E
T
/ásti obrazovky. Práv- probíhající /innosti jsou vysvíceny
mod(e. Ty stránky, které umož:ují zm-ny parametr3 jsou
chrán-ny vstupním heslem. Další obrázek ukazuje roletku
nastavení p(eh(átí pomocí EC3-X32 na webu. Uvedeny jsou
všechny rozhodující vlastnosti, které lze m-nit.:
4 / 10
08.08.2011
EC3-X32
Ovládání p eh átí
D
A
T
A
S
H
E
E
T
Poruchová hlášení
Na webové stránce jsou poruchy rozlišeny textov-. Všechny
možné poruchy jsou viditelné, aktivní poruchy jsou vysvíceny
/erven-.
Servisní innosti
Servisní funkce jsou velmi užite/né – usnad:ují obsluze
kontrolu za(ízení p(i provozu i se(izování. Obsahují rovn-ž
možnost ru/ního ovládání (ízeného ventilu, mazání signál3
poruch, p(ípadn- návrat do nastavení ve výrobním závod-.
V PC je možno zobrazit hodnoty p(eh(átí, vypa(ovacího tlaku a
teploty, polohu otevírání ventilu i výstupní teplotu chladiva za
výparníkem v 10 minutových intervalech /tení i formou grafu.
EC3-X32_35061_CZ_R05.doc
Zobrazené hodnoty lze uložit jako soubor v Excelu. Hodnoty
jsou na/ítány jako textové odd-lené st(edníkem. Pro
zpracování je vhodné je p(evést do /íselného formátu. P(íklad
na/teného souboru je uveden dále.
Terminál / displej ECD-002
Displej ECD-002 je rovn-ž použitelný pro nastavení
požadovaných vlastností ovlada/e EC3-X32. Po nastavení
m3že být displej odpojen a použit pro další nastavování jiného
ovlada/e. Zobrazované údaje mohou být v r3zných soustavách
– K/bar/°C nebo R/psig/°F. Kontrolky LED signalizují provozní
stavy ventilu – otevírání nebo zavírání, povel k /innosti a
poruchu.
5 / 10
08.08.2011
EC3-X32
Ovládání p eh átí
D
A
T
A
S
H
E
E
T
P ipojení elektro
trvalé p ipojení
p ipojení pro nastavení
p ímé propojení kabelem
propojení p es router
Vysv8tlivky :
A: bílý vodi/
B: /erný vodi/
C: modrý vodi/
D: hn-dý vodi/
E: kabel EX5-Nxx pro p(ipojení ventilu EX4/EX5(EX6/EX7/EX8
F: svorkovnice PG9 pro p(ipojení EX8 (do 3/2008)
G: ovlada/ soustavy, pomocný (ídící panel
H: poruchové relé. P(i poruše, nebo p(i vypnutí bez nap-tí
! Základním ú/elem relé je chránit systém dojde-li k výpadku napájení, pokud se
nepoužívá komunika/ní interface, nebo ECD-002.
EC3-X32_35061_CZ_R05.doc
6 / 10
I: digivstup (0V/rozepnut=stop;
24V/sepnut=start)
J: transformátor II t(ídy, 230V / 24V st
25VA
K: vn-jší ovládání dalším p(ístrojem (lze
využít analogový výstup EC3)
Pozn.: vnit(ní odpor ovlada/e musí
spl:ovat požadavky:
p(i napájení 12V ss R[200
p(i napájení 24V ss R[800
L: p(ipojení systému odsávání výparníku
08.08.2011
EC3-X32
Ovládání p eh átí
D
A
T
A
S
H
E
E
T
P íslušenství
Popis
ovlada r EC3-X32
sada svorkovnic pro EC3-X32
-80…700kPa
sníma e tlaku
0…1,8MPa
0…3,0MPa
1.5m délka
kabely pro PT4
3.0m délka
6.0m délka
3m délka
NTC na trubku
6m délka
12m délka
Displej (opt.) ECD
1,0 m
Displej pro EC3 to ECD-002
3,0 m
5,0 m
typ
EC3-X32
K03-X32
PT4-07M
PT4-18M
PT4-30M
PT4-M15
PT4-M30
PT4-M60
ECN-N30
ECN-N60
ECN-N99
ECD-002
ECC-N10
ECC-N30
ECC-N50
obj./íslo
807 782
807 644
802 332
802 333
802 334
804 803
804 804
804 805
804 496
804 497
804 499
807 657
807 860
807 861
807 862
typ
obj. íslo
ECT-323
ECT-623
804 424
804 421
P íslušenství
transformátory
230VAC st vstup, 24V výstup, na lištu DIN t(ída II
For one set of controller and valve
25VA
For two sets of controllers and valves
60VA
náhradní baterie
807 790
P i azení elektrických ventil) k EC3-X32
ventil
rozsah výkon3
kW *
chladivo
EX4
EX5
EX6
EX7
EX8
2 ... 20
5 ... 50
12 ... 120
35 ... 330
90 ... 880
R 22
EX4
EX5
EX6
EX7
EX8
2 ... 21
5 ... 53
13 ... 126
35 ... 347
100 ... 925
R 407C
EX4
EX5
EX6
EX7
EX8
2 ... 15
4 ... 39
10 ... 93
25 ... 255
70 ... 680
EX4
EX5
EX6
EX7
EX8
2 ... 14
4 ... 35
9 ... 84
24 ... 230
62 ... 613
EC3-X32_35061_CZ_R05.doc
rozsah
regulace
10-100%
R 134a
R 404A/
R507
ventil
rozsah výkon3
kW *
chladivo
EX4
EX5
EX6
EX7
EX8**
3 ... 23
6 ... 58
14 ... 140
40 ... 385
100 ... 1027
R 410A
EX4
EX5
EX6
EX7
EX8**
4 ... 41
10 ... 102
25 ... 244
70 ... 671
180 ... 1789
R 744
EX4
EX5
EX6
1 ... 11
3 ... 28
6 ... 67
R 124
rozsah
regulace
10 to 100%
*)
Hodnoty jsou uvád-ny p(i následujících jmenovitých
podmínkách:
chladivo
vypa(ovací
kond.teplota
tepl.
R22, R134a, R404A,
+4°C
+38°C
R407C,
R410A
R23
-60°C
-25°C
R744
-40°C
-10°C
R124
+20°C
+80°C
**) omezení provozního p(etlaku na 3,5 MPa
7 / 10
08.08.2011
EC3-X32
Ovládání p eh átí
D
A
T
A
S
H
E
E
T
Technické údaje
EC3-X32
napájení
digivstup
ECD-002 displej
napájení
24VAC ±10%, 50/60Hz
24 V AC ±10%, 50-60HZ
24 V DC ±10%
teploty skladování
provozní
vlhkost okolí
krytí
IP 65 s t-sn-ním pod ráme/ek
LED kontrolky
spot(eba
25VA v/etn- ventilu a displeje
displej
dobíjecí /as baterie
hod zcela vybitá y
propojení s EC3
p(ipojení
násuvná svorkovnice 0,14 až 1,5 mm
zemn-ní
schválení
Protection class
konektor 6,3 mm
EN 61326, EN 50081, EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 až 6, EN 61000-4-11
CE
IP 20
odolnost vibracím
4g, 10-1000Hz
vztažné p(edpisy
vlhkost okolí
- 20 až +65 °C
0 až +60 °C
1 až +25 °C pro správnou zivotnost
0 … 80% r.h. non condensing
hmotnost
~ 800g
montáž
DIN rail mounted
teploty skladování
provozní
Vstupy a výstupy, EC3-X32
typ
vstup teplot
vstup tlaku
výstup analogový – tlak
odchylka od vstupního signálu
digivstup
výstupní relé
výstup pro krokový motor
výstup pro ECD-002
výstup pro TCP/IP
EC3-X32_35061_CZ_R05.doc
2
z EC3 propojovacím vodi/em
otevírání/zavírání ventilu, porucha,
povel k /innosti
2 ½ místný s deset místem mezi
±19,9 °C/°F
ECC-Nxx nebo vodi/ s koncovkami
RJ45
- 20 až +65 °C
0 až +60 °C
do 80 % bez kondenzace
hmotnost
~ 52 g
montáž
do panelu (otvor 71 x 29 mm)
popis
ECN-Nx0
10 kW @25°C, -50 až +50 °C
PT4-07M/18M/30M
24 Vss, 4-20 mA
4 – 20 mA, napájení 12/24 V ss
±8% max
0/24 V ss/st
p(epínací, AgCdO, 24V st/ss, 2/8 A
EX4 až EX8 ventily
zásuvka RJ45
zásuvka RJ45
8 / 10
08.08.2011
EC3-X32
Ovládání p eh átí
D
A
T
A
S
H
E
E
T
Rozm8ry (mm)
EC3-X32 Ovlada
ECT-623 Transformátory
ECT-323
ECD-002 Displej
EC3-X32_35061_CZ_R05.doc
9 / 10
08.08.2011
EC3-X32
Ovládání p eh átí
D
A
T
A
Upozorn-ní :
Emerson neodpovídá za chybné údaje v dokumentaci. Údaje uvedené
v typovém list- podléhají zm-nám a jsou platné v dob- vydání. Zm-ny
nejsou zp-tn- do již vydaných materiál3 promítány - jsou vydávány
nové podklady. Podklady slouží pouze osobám s pot(ebnou odbornou
kvalifikací, které je používají na vlastní zodpov-dnost. Emerson neru/í
za nesprávné použití ani za následné škody, které nesprávným
Emerson Electric GmbH & Co OHG
ALCO CONTROLS
Postfach 1251
Heerstraße 111
D-71332 Waiblingen
Germany
Phone ...49-7151-509-0
Fax ...49-7151-509-200
www.emersonclimate.eu
EC3-X32_35061_CZ_R05.doc
S
H
E
E
T
použitím vzniknou. Rovn-ž tak nezodpovídá za úrazy vzniklé
neodbornou manipulací se za(ízením
Naše výrobky jsou navrženy a používány zejména ve stabilních
za(ízeních.
U mobilních systém3 se mohou vyskytnout chyby.
Vhodnost pro taková za(ízení je nutno prov-(it u výrobce, což m3že
zahrnovat i nezbytnost provád-ní odpovídajících zkoušek.
Benelux
Germany, Austria & Switzerland
France, Greece, Maghreb
Italia
Spain & Portugal
UK & Ireland
Sweden, Denmark, Norway & Finland
Eastern Europe & Turkey
Poland
Russia & Cis
Balkan
Romania
Ukraine
10 / 10
Phone:
+31 (0)77 324 0 234
+49 (0)6109 6059 -0
+33 (0)4 78 66 85 70
+39 02 961 781
+34 93 41 23 752
+44 (0) 1635 876 161
+49 (0)2408 929 0
+49 (0)2408 929 0
+48 (0)22 458 9205
+7 495 981 9811
+385 (0) 1560 38 75
+40 364 73 11 72
+38 44 4 92 99 24
Fax:
+31 (0)77 324 0 235
+49 (0)6109 6059 40
+33 (0)4 78 66 85 71
+39 02 961 788 888
+34 93 41 24 2
+44 (0) 1635 877 111
+49 (0)2408 929 528
+49 (0)2408 929 525
+48 (0)22 458 9255
+7 495 981 9816
+385 (0) 1 560 3879
+40 364 73 12 98
+38 44 4 92 99 28
08.08.2011

Podobné dokumenty

datasheet - Emerson Climate Technologies

datasheet - Emerson Climate Technologies za nesprávné použití ani za následné škody, které nesprávným použitím vzniknou. Rovn-ž tak nezodpovídá za úrazy vzniklé neodbornou manipulací se za(ízením.

Více

datasheet - Emerson Climate Technologies

datasheet - Emerson Climate Technologies stav3. Za p1edpokladu p1ipojení ovlada-e do bezpe-nostního okruhu za1ízení m3že p1ístroj vypínat kompresor, nebo celé za1ízení. Vestav*ný systém pr3b*žn* sleduje stav baterie, -idel a p1ipojeného v...

Více

zde - UNIMA KS

zde - UNIMA KS Ú el za ízení........................................................................................................4

Více

Motorola Mototrbo DP1400 Portable Radios Specifications Sheet.indd

Motorola Mototrbo DP1400 Portable Radios Specifications Sheet.indd komunikaci až po funkcemi nabité radiostanice umožňující přenos hlasu i dat. MOTOTRBO DP1400 je odolná, analogovědigitální radiostanice, která nabízí veškeré výhody nejmodernějších technologií - od...

Více

Redundantní jednotka CP-D RU

Redundantní jednotka CP-D RU Pokyn: Tento návod k provozu a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech výrobkové ady a nem že tedy zohlednit všechny p ípady použití výrobku. Všechny údaje zde uvedené slouží v...

Více

SCA Ethernet Adapter CZ

SCA Ethernet Adapter CZ VÝSTRAHA! nap tí p ipojená k SCA mají nebezpe nou úrove a mohou zp sobit smrtelný úraz. Proto je t eba zajistit, aby obsluha se za provozu nedotýkala p ipojovacích svorek. P i instalaci SCA je t eb...

Více

Akauzální modelování - nový přístup pro tvorbu simulačních her

Akauzální modelování - nový přístup pro tvorbu simulačních her záporným hodnotám. Třetí rovnice deklaruje vztah mezi tlakem v kompartmentu „Pressure“, hodnotou napínaného objemu „StressedVolume“, poddajností „Compliance“ a externím tlakem „ExternalPressure“. J...

Více

EC3-X32 ovládání přehřátí elektronického expanzního ventilu – TCP

EC3-X32 ovládání přehřátí elektronického expanzního ventilu – TCP odsouhlasit podle platných předpisů (harmonizované 98/101/EEC) napájení

Více

Funkční vlastnosti vysokohorských rostlin východního Ladaku (SZ

Funkční vlastnosti vysokohorských rostlin východního Ladaku (SZ k odevzdanému textu této kvalifika1ní práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona 1. 111/1998 Sb. zve2ejn3ny posudky školitele a oponen...

Více