Zpravodaj. - Rtyně v Podkrkonoší

Komentáře

Transkript

Zpravodaj. - Rtyně v Podkrkonoší
NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ
RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
PROSINEC 2011
CENA 1,- KČ
Přejeme všem občanům našeho města
příjemně prožité vánoční svátky
a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody!
ulice K Žabárně
foto: Pavel Ilchmann
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
INFORMACE Z RADNICE
Prosinec 2011
www.rtyne.cz
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Další veřejné zasedání zastupitelstva města se uskuteční dne 14. prosince 2011 od 18:00 hodin,
tentokrát výjimečně v kině na Rychtě! Na programu jednání budou majetkové záležitosti, změna č. 4
rozpočtu města na rok 2011, rozpočtové provizorium na rok 2012, obecně závazné vyhlášky o
provozování výherních hracích přístrojů a místních poplatcích, změna územního plánu č. 3, zpráva
kontrolního výboru a zpráva finančního výboru.
ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
Dne 31. října 2011 na svém 25. zasedání se radní na počátku jednání zabývali děním na ubytovně SBF
(čp. 617), které okomentoval její vedoucí Josef Vlk. Radní odsouhlasili přepuštění kapacity 30 žáků ZUŠ
Rtyně v Podkrkonoší k dispozici ZUŠ Dvůr Králové nad Labem. Dále členové rady projednali návrhy
obecně závazných vyhlášek, a to: č.1/2011 o provozování výherních hracích přístrojů a zařízení č.
2/2011 o místních poplatcích. Radní byli seznámeni s členy výběrové komise na obsazení tajemníka MěÚ
Rtyně v Podkrkonoší, kterou jmenoval starosta.
26. zasedání dne 14. listopadu 2011 započalo konstatováním starosty k přípravě rozpočtu města na rok
2012, že všechny dotčené orgány svoje návrhy rozpočtů v daném termínu dodaly a dále se s nimi pracuje.
Následně byla schválena pravidla pro poskytování dotací spolkům a společenským organizacím
z rozpočtu našeho města na rok 2012. Dále vzala rada na vědomí informace o finančních kontrolách
v příspěvkových organizacích města i městském úřadě, informace místostarosty o schůzce s VAK Rtyně
v Podkrkonoší a informace starosty o činnosti Svazku obcí Jestřebí hory i obecně prospěšné společnosti
Branka.
PERSONÁLNÍ ZMĚNY V ŘADÁCH PRACOVNÍKŮ MĚSTA RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
Od 1. prosince 2011 nastoupí na místo provozního elektrikáře pan Miroslav Dvořáček. Pan Jiří Koštejn,
který tuto funkci doposud vykonával, odchází do důchodu a ukončí svůj pracovní poměr ke dni 31. 12.
2011. Za mnohaletou práci při opravách veřejného osvětlení i dalších zařízení mu tímto děkujeme a
přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody.
Dne 24. listopadu 2011 proběhlo výběrové řízení (VŘ) na obsazení místa tajemníka Městského úřadu
Rtyně v Podkrkonoší. VŘ se řídilo dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících. Oznámení o vyhlášení VŘ bylo
zveřejněno na úřední desce i v médiích dne 21. října 2011. Do VŘ podalo ke dni 16. 11. 2011 do 13.00
hodin přihlášky 10 zájemců. Dle zákona o úřednících byla jmenována výběrová komise ve složení Ing. Iva
Kutíková (vedoucí personálního oddělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje), Ing. Rita Jenková
(tajemnice MěÚ Meziměstí), Zdeněk Špringr (starosta města Rtyně v Podkrkonoší), Jan Kokeš (tajemník
MěÚ Rtyně v Podkrkonoší), Iva Nocarová (vedoucí finančního odboru MěÚ Rtyně v Podkrkonoší) - zákon
o úřednících ukládá, aby jednu třetinu výběrové komise tvořili úředníci z úřadu, do kterého je vybírán
tajemník. Do dalšího kola VŘ dne 24. listopadu 2011 byli pozváni 4 zájemci, kteří absolvovali písemný
test a ústní pohovor. Se souhlasem ředitelky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje následně jmenuje
starosta nového tajemníka s nástupem do funkce od 1. února 2012. Výsledek výběrového řízení nebyl
znám do uzávěrky tohoto Zpravodaje.
Jan Kokeš
ZPRÁVA STAROSTY MĚSTA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE NA KATASTRU MĚSTA RTYNĚ v P.
Zastupitelstvo města Rtyně v Podkrkonoší na svém únorovém zasedání schválilo novou veřejnoprávní
smlouvu s městem Trutnov o působnosti městské policie na našem území s účinnosti od 1. 4. 2011.
Od tohoto data městská policie slouží na základě měsíčního požadavku města, došlo k navýšení
odsloužených hodin při zachování stávající částky na činnost městské policie v rozpočtu města na rok
2011. V tomto období hlídky sloužily ve všední dny v odpoledních a večerních hodinách. Víkendové
páteční a sobotní noční směny byly zachovány v plném rozsahu.
Mimo běžné pochůzkové činnosti asistovali na pěti společných akcích se státní policií, byl řešen noční
klid v sídlišti, devětkrát byl zvlášť výjezd na oznámení občana. Mezi pravidelné kontrolní body patří
dětské hřiště u mateřské školy, okolí garáží, skládky, parkoviště u hřbitova, vlakové a autobusové
2
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
Prosinec 2011
nádraží. Nejvíce dopravních přestupků je zaznamenáno při dodržování rychlosti jízdy. Primát zde drží
Hronovská ulice, která se někdy stává závodní dráhou. Množí se stížnosti na rychlou jízdu po novém
povrchu ulice Cesta osvobození směrem na Odolov. Zde jsme do současné doby pouze usměrňovali jízdu
více tonážních vozidel.
Co se týká pohybu občanů po našem městě, byla provedena kontrola totožnosti (182x), kontrola
vozidel a podezřelých osob v ulicích V Poli, K Haldě a na Pálence. V centru města byly uloženy pokuty za
ničení veřejného prostranství (plakátovací plochy, dopravní značení, kanálové mříže). Samostatná
kapitola lidské etiky je močení na vlakové, autobusové zastávce a přímo v klidové zóně našeho náměstí.
V těchto případech došlo k potrestání přistižených mladistvých.
Během letních a podzimních měsíců dochází k stále častějšímu volnému pobíhání psů, množí se
stížnosti na nadměrné štěkání, apod. Pobyt jednoho odchyceného psa v útulku nás stojí 100,- Kč denně.
Tímto problémem se na základě pokynů starosty také zabývá městská policie.
S nastávajícím zimním obdobím je také změněn systém služeb policie v našem městě.
Zdeněk Špringr, starosta města
NOVÁ SLUŽBA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
Ve spolupráci s firmou VISMO a GEOSENSE jsme pro Vás připravili nový GEOPORTÁL. Jedná se o online
aplikaci s možností nahlížení do katastru nemovitostí. V aplikaci máte možnost měřit vzdálenosti a
plochy a výstupy tisknout. Lze si též zobrazit katastrální mapu s hranicemi pozemků, popisná čísla budov
a další. Portál je zcela zdarma a je přístupný z každého počítače s přístupem na internet. Odkaz najdete
na stránkách města www.rtyne.cz.
Adam Doucek, správce sítě
NÁVŠTĚVNOST WEBOVÝCH STRÁNEK
Návštěvnost webových stránek našeho města přesáhla hranici 200 000 (evidováno za období červenec
2009 - listopad 2011). Počet přístupů neustále roste, v současné době je to cca 10 000 návštěv měsíčně a
350 přístupů denně. Pokud máte nějakou připomínku či návrh, pište na [email protected] Děkujeme za
Vaši přízeň a budeme se snažit rozvíjet naše webové stránky i nadále.
Adam Doucek
NOVÉ POHLEDNICE
Na MěÚ si můžete zakoupit dvě
nové vánoční pohlednice se
rtyňskými motivy v ceně 5,- Kč/ks.
Dále je v nabídce satirická pohlednice
„Pidifrk“ za 15,- Kč. Pidifrk je
pohlednice, většinou zobrazující
zajímavé místo v České republice.
Tyto pohlednice na sebe vodorovně i
svisle navazují a vytvářejí tak
ojedinělou mapu. Kromě toho je na
každém pidifrku několik lepších či
horších vtípků, čímž vzniká obrovský
kreslený vtip, největší na světě. Více
se dočtete na www.pidifrk.cz.
Pro velký zájem o publikace Mgr.
Adolfa Gréce „Rtyně v Podkrkonoší
a okolní obce za světových válek“ a „Jak vzniklo místní jméno Rtyně“ byly tyto dotištěny a jsou také
k zakoupení na MěÚ.
Michal Vlček
DŮLEŽITÉ INFORMACE
LÉKÁRNA - HORNICKÁ ULICE
Lékárna Rtyně (Hornická ul.) bude ve dnech 9. – 25. ledna 2012 uzavřena z důvodu čerpání dovolené.
3
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
Prosinec 2011
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI – STOMATOLOGIE
Rozsah služby: Po – Čt 8 - 15 hodin; Pá 8 - 14 hodin; So, Ne, svátky 8 - 12 hodin
termín:
lékař:
adresa ordinace služby:
telefon:
3. a 4. 12.
MUDr. Irena Millerová
Nám. K. Čapka 147, Malé Svatoňovice
499 886 384
10. a 11. 12. MUDr. Magda Gratzová
zubní ordinace, č.p. 25, Radvanice
499 897 411
17. a 18. 12. MUDr. Miroslava Kodrová Polská 91/14, Trutnov
499 815 585
24. 12.
MUDr. Marie Horáková
Polská 91/14, Trutnov
499 815 215
25. 12.
MUDr. Jiří Čermák
Úpské nábřeží 379, Trutnov
499 826 531
26. 12.
MUDr. Petr Bednář
Dr. Hejny 133, Úpice
499 828 699
31. 12.
MUDr. Rudolf Dušánek
Kladská 466, Trutnov 3 – Poříčí
499 826 558
1. 1.
MUDr. Eva Jirásková
Hornická 417, Rtyně v Podkrkonoší
776 589 020
Změna sloužícího lékaře vyhrazena!
Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých případech akutní a neodkladné péče poskytuje
Stomatologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové - areál nemocnice, tel.: 495 833 487.
Lékařská služba první pomoci - zubní - Hradec Králové: 495 755 223.
SKLÁDKA POD HALDOU
www.skladkartyne.cz
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2012
Jak již bylo uvedeno v minulých zpravodajích, bude svoz odpadů od 1. 1. 2012 prováděn společností
SKLÁDKA POD HALDOU s. r. o. dle svozového kalendáře, který Vám byl nebo bude doručen do Vašich
poštovních schránek. Dále je k dispozici na webových stránkách naší společnosti a města Rtyně.
Svozovým dnem zůstává i nadále pátek.
Svozové varianty pro popelnice 110 a 120 litrů:
červená známka
52 svozů ročně, svoz každý týden
2 281,- Kč s DPH
žlutá známka
26 svozů ročně, svoz 1x za 2 týdny
1 092,- Kč s DPH
modrá známka
12 svozů ročně, svoz 1x za měsíc
628,- Kč s DPH
Doplnit svozy můžete zakoupením jednorázového žetonu nebo zakoupením svozového pytle (55,-Kč
s DPH, vydává se na MěÚ nebo na skládce).
Kontejnery 1100 litrů:
červená známka
52 svozů ročně, svoz každý týden
10 920,-Kč s DPH
žlutá známka
26 svozů ročně, svoz 1x za 2 týdny
5 460,-Kč s DPH
Během měsíce ledna 2012 dojde k sepsání nových smluv a vydání svozových známek na popelnice a
kontejnery. Známky budou vydávány proti zaplacení svozu na rok 2012 pracovníky společnosti
SKLÁDKA POD HALDOU s. r. o. na MěÚ (kancelář v přízemí) ve dnech:
pondělí 9. ledna 2012
9.00 - 17.00 hodin
středa 11. ledna 2012
9.00 - 17.00 hodin
pondělí 16. ledna 2012 9.00 - 17.00 hodin
středa 18. ledna 2012
9.00 - 17.00 hodin
Ostatní dny mezi 10. až 20. lednem 2012 od 8.00 do 16.00 hodin v odbavovací kanceláři na
skládce odpadů.
UPOZORNĚNÍ
Od 1. 1. 2012 do 22. 1. 2012 bude odpad svážen na stávající známky firmy MP, dle nového svozového
kalendáře na r. 2012. Od 23. 1. 2012 bude odpad svážen pouze na známky SKLÁDKY POD HALDOU
s. r. o.! Po dobu zimních měsíců od 1. 12. 2011 do 29. 2. 2012 budou skládka a sběrný dvůr o sobotách
uzavřeny.
Přeji všem občanům Rtyně spokojené vánoční svátky a do roku 2012 hodně zdraví, štěstí a pohody.
Pěkný František
4
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
Prosinec 2011
VAK RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
VAK RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ INFORMUJE
Cena vodného se po sedmi letech navýší o Kč 0,20/m3 na cenu 21,- Kč/m3 bez DPH. V předchozích
letech docházelo ke zdražení vodného jen díky navyšování sazby DPH.
Cena stočného se navýší o Kč 3,50/m3 na cenu 21,- Kč/m3 bez DPH.
Pro rok 2012 byla státem schválena sazba DPH pro vodné a stočné 14%.
Průměrná cena vodného a stočného vč. DPH v různých krajích v roce 2010: Ústecký 73,70 Kč (nejvyšší);
Liberecký 73,- Kč; Praha 61,80 Kč; Královéhradecký 62,40 Kč; Plzeňský 51,70 Kč (nejnižší).
Pro srovnání ceny vodného a stočného vč. DPH v některých okolních městech v roce 2010: Červený Kostelec
50,25 Kč; Úpice 56,045 Kč; Malé Svatoňovice 42,21 Kč; Rtyně v P. 42,13 Kč.
Celková spotřeba vody na 1 obyvatele se snižuje, naopak náklady na výrobu vody a odkanalizování
neustále rostou. Celková spotřeba vody obyvatelstva Rtyně v P. v roce 1997 – 138.000m3; 2007 –
111.700m3; 2010 – 108.000m3.
Rtyně v Podkrkonoší jako obec s více než 2000 obyvateli musí mít dle EU vlastní ČOV a kanalizaci. ČOV
se zrekonstruovala v roce 2004 a kanalizace se v několika etapách buduje. V roce 2011 se zkolaudovala
II. etapa kanalizace v ulici Hronovská. V příštích letech budou následovat etapy další. To vše má vliv na
ceny vodného a stočného.
VAK Rtyně v P. plánuje na příští rok instalaci zařízení na stahování plovoucích nečistot v dosazovací
nádrži a odstranění netěsnosti kalojemu na ČOV ve Rtyni v P.
Dále občany upozorňujeme, že lze na konci března a září (v případě, že Vás naši odečítači vodoměrů
nezastihli doma i na konci června a prosince) hlásit stav Vašeho vodoměru na e-mailovou adresu
[email protected] nebo na telefon se záznamníkem 499 888 155.
Paragraf 9, odst. 6, písm. g Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu zní: v případě
prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po době delší
než 30 dnů, lze přerušit dodávku vody, než pomine důvod přerušení. Toto opatření se bude týkat stále se
opakujících neplatičů a od 1. 1. 2012 jej budeme uplatňovat důsledněji než doposud!
Petr Tyl, vedoucí VAK Rtyně v P.
ŽIVOTNÍ JUBILEA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVÍ V PROSINCI 2011:
Věra Kábrtová
Bohumilka Prouzová
Hanička Žvatorová
Marie Vtípilová
Antonín Hoza
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!
PODĚKOVÁNÍ A BLAHOPŘÁNÍ
Děkujeme panu starostovi Zdeňku Špringrovi a panu tajemníkovi Janu Kokešovi za milou návštěvu a
dar předaný při příležitosti 90. narozenin našeho tatínka Ing. Miroslava Hájka.
rodina Hájkova
Děkuji všem za blahopřání a dary k mým narozeninám.
5
Věra Tůmová
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
Prosinec 2011
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
VÁNOCE V KOSTELE CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
18. 12. 2011
8.30 hod.
24. 12. 2011 21.30 hod.
25. 12. 2011
1. 1. 2012
8.30 hod.
8.30 hod.
Nedělní adventní bohoslužba s hudební produkcí
(T. Bartoníček –varhany, klávesy, A. Vlk – el. kytara, J. Bartoníčekakustická kytara) a dramatickým ztvárněním dětmi z divadelního kroužku
Štědrý večer - bohoslužba
(hudební doprovod na varhany: T. Bartoníček, A. Vlk)
Hod Boží vánoční – bohoslužba
Novoroční bohoslužba
Srdečně zve rada starších CČSH ve Rtyni v P.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
TVOŘIVÁ DÍLNA S RODIČI
„Tam, kde v noci jasně svítí světlušky, …“ Tak s touto písničkou přivítaly paní učitelky, přestrojené za
světlušky, rodiče s dětmi na podzimní tvořivé dílně, která se konala 15. listopadu 2011 v mateřské škole.
Ve třídě „Rybiček“ již bylo vše nachystáno na výrobu lucerniček. Děti si je s pomocí rodičů polepily
barevným krepovým papírem a dovnitř umístily svíčku. Když už měly děti lucerničky hotové, přišla pro
ně světluška a odvedla je před školku, kde jim svíčku zapálila a poté se šlo na tajuplnou stezku za
sladkým pokladem.
Myslíme si, že se dílna velice vydařila a už teď se těšíme na další.
Kristýna Pidaná
ADVENTNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
S nastávajícím adventním časem je pro děti v mateřské škole připravena spousta zajímavých akcí a
zážitků: navštívíme divadelní představení, Akademii Taneční školy Bonifác, budeme tvořit z keramické
hlíny sněhuláky, vypravíme se do Úpice na pohádku Sněhurka a 7 trpaslíků a přivítáme nejmladší
narozené občánky Rtyně. S rodiči Švehlovými si na tvořivé dílně v naší mateřské škole vyfoukneme a
ozdobíme vánoční kouličky a rampouchy a samozřejmě nás navštíví Mikuláš, čert a anděl se svou
nadílkou – tradičně v podání pánů Šimka, Poláčka a jejich dětí.
Děti na svých besídkách v jednotlivých třídách předvedou svým rodičům a blízkým, co se naučily a
s kulturním pásmem navštíví naše seniory v Klubu důchodců. Při tom všem nezapomeneme péci
perníčky a cukroví, připravovat dárky a přání a ozdobit si ve všech třídách vánoční stromečky. A pak už
se budeme těšit nejen na nadílku od Ježíška v mateřské škole, ale hlavně na Vánoce doma, prožité
v kruhu svých nejbližších.
Přejeme všem dětem, rodičům a spoluobčanům krásné a pohodové Vánoce a v novém roce 2012
především hodně zdraví.
za kolektiv mateřské školy Mgr. Zdeňka Jirková, ředitelka
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
www.zsrtyne.cz
ADVENTNÍ ODPOLEDNE
Blíží se nejkrásnější svátky v roce a než se rozsvítí v domácnostech stromečky, čeká nás
adventní čas. Pro žáky školy i jejich rodiče je připraveno tradiční ADVENTNÍ
ODPOLEDNE v úterý 6. 12. 2011 od 14.00 do 16.30 hodin v budově nové školy a
školní jídelny. Děti si zde budou moci vyrobit drobné dárky a vánoční překvapení pro sebe i své nebližší.
Pro návštěvníky je také připraveno malé občerstvení.
6
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
Prosinec 2011
VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
Volby proběhly ve dnech 21. – 22. 11. 2011. Do Školské rady byli zvoleni z řad pedagogických
pracovníků Mgr. Jana Hanušová a Mgr. Dana Vajsarová, z řad zákonných zástupců žáků Ing. Pavla
Náglová a Jan Burdych. Za MěÚ ve Rtyni v Podkrkonoší byli nominováni Ing. Jiří Hanuš a Jan Kokeš.
Děkuji všem zákonným zástupcům žáků, kteří přijali kandidaturu do těchto voleb, a zároveň
poděkování patří rodičům, kteří k volbám přišli a odevzdali své hlasy navrženým kandidátům.
Mgr. Hana Vondráčková
HALLOWEEN
HALLOWEEN na naší škole připravili naši deváťáci pro nejmenší spolužáky ve středu 9. 11. 2011.
Všichni si v maskách zasoutěžili na zábavných stanovištích a vyzkoušeli anglický apple bobbing – z vody
se bez použití rukou snažili svými zuby vylovit jablka. Fotografie z akce můžete vidět na stránkách školy.
Yvona Machačová
SBĚR PAPÍRU
Při podzimním sběru papíru utržila naše škola 5500,- Kč. Za získané finance budou žákům zakoupeny
nové stolní hry a výukové počítačové programy. Velice děkujeme všem, kteří nám sběrem přispěli.
PŘEDNÁŠKA
Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší
zve rodiče na přednášku PhDr. Z. Rejtharové
KRIZOVÁ LÉTA – JAK PŘEŽÍT PUBERTU SVÝCH DĚTÍ
zaměřenou na vývojová specifika dětí v pubertě a výchovné problémy.
ve čtvrtek 8. prosince 2011 od 16.30 hodin
v učebně občanské výchovy v prvním patře ZŠ
UZAVŘENÍ TĚLOCVIČNY
Z provozních důvodů bude školní tělocvična uzavřena od 23. 12. 2011 do 1. 1. 2012. Tělocvična bude
opět v provozu pro organizace od úterý 2. 1. 2012.
ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
Slavnostní zápis budoucích prvňáčků na školní rok 2012/2013 proběhne ve čtvrtek 19. 1. 2012 od
14.00 do 18.00 hodin v budově školy na náměstí.
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Milé děti, vážení dospělí a všichni naši strávníci, sešel se rok s rokem a opět si vás dovolím oslovit
s malou rekapitulací. Ve školním roce 2011 se uskutečnilo u nás, v jídelně základní školy, několik akcí. Za
zmínku jistě stojí Tvořivý dětský den a setkání s klienty pečovatelské služby. Tyto akce se podle ohlasů
povedly a budeme se snažit je příští rok zopakovat. Co se týká školního stravování, z celkového počtu 207
žáků navštěvujících ZŠ chodí téměř 90 % (189) na obědy do školní jídelny. Stravují se u nás také téměř
všichni zaměstnanci školy a 120 strávníků z řad veřejnosti.
O tom, že není lehké uspokojit chutě všech našich strávníků, jsem psala již minule. Věkové rozmezí
stravovaných osob je veliké, přesto se o všeobecnou spokojenost samozřejmě snažíme.
A protože se blíží Vánoce, dovolte mi, abych popřála nejen našim věrným strávníkům, ale i všem
obyvatelům Rtyně v Podkrkonoší krásné prožití vánočních svátků. Dětem přeji samozřejmě krásné dárky
od Ježíška a nám, dospělým, trochu klidu a spokojenosti v dnešní uspěchané době. Budeme se na vás těšit
v novém roce 2012.
Za všechny zaměstnance školní jídelny Petra Cachová
Klidné a příjemné prožití vánočních svátků,
do nového roku pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti
všem žákům, rodičům a přátelům školy
přeje vedení školy, všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci.
7
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
TŠ BONIFÁC, o. s.
Prosinec 2011
www.bonifac.eu
HALLOWEEN V BONI-HAUSU
Před podzimními prázdninami, v úterý 25. října 2011,
uspořádal Bonifác zábavný a kouzelně strašidelný
HALLOWEEN v BONI-HAUSU. Sešlo se neuvěřitelných 90
dětí v maskách! Budova se proměnila v sídlo upírů, čarodějnic,
halloweenských dýní, duchů, mumií… Děti si daly na maskách opravdu
záležet. Pro všechna odvážná strašidla byla připravena stanoviště
s různými úkoly, a tak děti podle chuti poznávaly dobroty z kuchyně nebo
pomocí hmatu různé předměty. Zahrály si také oblíbenou ruletu, a když
neměly štěstí, musely vypít nápoj čarodějnice. U jiných stanovišť navlékaly
náramek z korálků, vyráběly loutku strašidla nebo si potiskly kapesníček
dýněmi. Nejvíce strachu naháněla temná černá místnost s faktorem
strachu, kam se odhodlali jen ti nejodvážnější. Zábavné odpoledne se moc vydařilo. Děkujeme všem, kteří
se na této akci podíleli, a věříme, že se halloween návštěvníkům líbil. Těšíme se na setkání při dalších
akcích.
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych popřála všem hodným a dobrým lidem za sebe, vedoucí i děti z „TŠ BONIFÁC“
příjemný adventní čas a pohodové Vánoce strávené s lidmi, které máte rádi. A do nadcházejícího
kalendářního roku méně stresu a nepohody a více lásky, zdraví a porozumění.
Iveta Nývltová, ředitelka TŠ BONIFÁC o. s.
TANEČNÍ AKADEMIE
Taneční škola Bonifác Vás srdečně zve na tradiční předvánoční TANEČNÍ AKADEMII
Tančím, tančíš, tančíme!
pátek 9. prosince 2011 od 16.30 a 18.00 hodin v sále kina na Rychtě
Těšit se můžete na Šmoulí mejdan, POM POM, Důchodkyně v akci, My fair lady,
Rockový nářez, Country hříbě, Stužkovou, Kovbojky, Tři oříšky pro Popelku…
Vstupné: 35,- Kč. Předprodej místenek od 28. 11. 2011, pondělí - čtvrtek 16 - 17 hod. v BONI-HAUSU.
PŘEDNÁŠKA – PRÁNICKÉ LÉČENÍ
Bonifác Vás zve v rámci projektu „Evropský rok dobrovolnictví aneb cesta k lidem“ na přednášku
PRÁNICKÉ LÉČENÍ
v prostorách BONI-HAUSU ve středu 7. prosince 2011 od 18.00 hodin
Přivítáme Vás v úžasném světě energií. Představíme Vám moderní metodu Mistra Choa Kok Sui,
kterou si velmi snadno osvojíte. Její použití je velmi efektivní a naučit se jí může opravdu každý.
Dozvíte se, jak: zlepšit své zdraví, zvýšit Vaši vitální životní energii, zvýšit Vaše charisma…
Lektorka MARCELA NEUMANOVÁ
Vstupné dobrovolné - přezůvky s sebou. Projekt je podpořen MŠMT ČR.
MATEŘSKÉ CENTRUM BONÍSEK
Milé maminky na mateřské dovolené, před Vánocemi nás čekají dvě setkání, a to ve
středu 7. a 14. prosince 2011, tradičně od 9:30 do 11:30 hodin. Přijďte se svými dětmi
strávit předvánoční čas spolu s námi a užít si zábavné tanečky, vyrábění, hraní si,
povídání…
První schůzka v novém roce se uskuteční ve středu 18. ledna 2012. Těšíme se na Vás!
8
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
Prosinec 2011
JEDNOTA OREL
www.orel-jednotartyne.cz
Taneční skupina Ballare zve již čtvrtým rokem na
VÁNOČNÍ
DISKO-HRÁTKY 2011
Odpoledne pro děti, rodiče a všechny, kteří s námi chtějí v čase adventu
vyzkoušet něco nového, pobavit se a zavzpomínat na tradice Vánoc…
LETOŠNÍ TÉMA - VEČERNÍČEK
Vytvořte si zajímavé masky postaviček z Večerníčků
a zasoutěžte si s námi o hezké ceny!
10. prosince 2011 – Hala Orlovna Rtyně v Podkrkonoší
Program zábavného odpoledne:
15:00 – otevření sálu, soutěže, tancování a hry na parketu
15:30 – soutěž o nejhezčí masku z Večerníčků
15:45 – odstartování soutěžního pohádkového maratonu
16:00 – otevření Ježíškovy dílny – výroba zajímavých dárečků
pod vedením paní Jany Švehlové a pomocnic, ukázky vánočních tradic
17:00 – předpokládaný konec akce
Vstupné dobrovolné
JUNÁK
www.skaut-rtyne.cz
VÝPRAVA ZA BARVAMI PODZIMU
Barevný podzim je tu a my se rozhodli vypravit za jeho krásami do blízkého okolí, poznat
nové členy oddílu a užít si listopadový víkend. Sešli jsme se v pátek 4. 11. odpoledne na
Žabárně a s batůžky vyrazili směr Havlovice. Po cestě jsme si povídali, předháněli se a
nejvíce se pobavili u hry „bomba“. Nepřekvapila nás ani tma, kterou jsme bez problémů prošli, a už jsme
se těšili do havlovických kluboven na večeři. Společnými silami jsme si uvařili výbornou gulášovou
polévku a se spokojeným žaludkem si zahráli hry, zazpívali u
kytary a taky se těšili na noční stezku odvahy, která nás
čekala. Byla pro nás trochu netradiční, protože jsme tentokrát
šli stezku v obci a ne jako obvykle uprostřed temného lesa.
Ráno rozcvička, hygiena, příprava snídaně a pár her na
protáhnutí, procvičení paměti či naší šikovnosti. Dopoledne
nás také čekala společná oddílová schůzka, na kterou dorazili
i zbylí členové oddílu, kteří s námi nemohli vyrazit na výpravu
už v pátek. Klubovny pomalu praskaly ve švech, přesto jsme
se všichni vešli, když jsme si dávali zasloužený oběd, ke
kterému jsme si připravili brambory na loupačku. Byla to
mňamka.
Odpoledne nás čekalo setkání celého střediska na již
tradičním podzimním vyrábění, kde si můžeme vyzkoušet
různé techniky tvoření a odnést si něco pěkného ručně
vyrobeného na památku domů či někomu darovat pro radost.
Účast na akci byla velká a sešlo se nás přes čtyřicet. Vyráběli
jsme šperky, panáčky z bavlnek, brože, papírové ježky a další.
Jitka Mertlíková
9
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
Prosinec 2011
SKAUTI POMÁHAJÍ JOSEFOVU 11. – 13. 11. 2011
Jak již bylo napsáno dříve, vrátili jsme se opět do Josefova, a to na akci pořádanou Junáckým střediskem
Jaroměř, Městským muzeem Jaroměř a skupinou nadšenců opravující pevnost Josefov. Cílem této akce
bylo pomoci při opravách a údržbě pevnostního areálu. Ale nejenom prací je člověk živ, proto byla pro
účastníky připravena velká hra v podzemním labyrintu.
Akce se účastnilo celkem 65 dětí z širokého okolí. Z našeho střediska se zúčastnili Lišáci, Housenky a
Kanci. V pátek večer jsme se sešli na vlakovém nádraží, abychom se
vydali na cestu do Josefova a mohli odhalit skrytá tajemství pevnosti. Už
v podvečer jsme byli seznámeni s tajuplnou záhadou Josefova, kterou
jsme měli za úkol rozluštit další den.
Sobotní brigáda spočívala především v pálení větví a křovin z hradeb,
které svými kořeny narušují pevnost. Po vydatném obědě následoval
zasloužený odpočinek a pak už jsme se společně ubírali do útrob
pevnostní spleti. Všichni byli rozděleni do družin po 5 členech, tak, aby
se mezi sebou neznali. Jejich úkol byl jasný, dle obdržené mapy navštívit
všechna vyznačená místa jen za svitu svíčky a zjistit příčinu divných jevů
v Josefově. Ve hře nikdo nevyhrál ani neprohrál. Se splněním
podzemního úkolu byla vždy odhalena část pravdy. Všichni usínali
nejenom únavou, ale i s pocitem dobře vykonané práce. Akce byla
vydařená nejenom počasím, organizací, ale i navázáním nových
kontaktů se skauty.
Stanislav Řezníček
NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY V NOVÉM KABÁTU
Počátkem listopadu byly spuštěny naše webové stránky na nové doméně www.skaut-rtyne.cz.
Návštěvníky čeká nová grafika, aktuální informace o připravovaných akcích. Nechybí ani velice oblíbená
fotogalerie, kterou neustále doplňujeme. Zvědavec se zde doví, kdo nás podporuje, či se může začíst do
výroční zprávy. Členové, vedoucí i rodiče mohou stahovat potřebné dokumenty na akce. Stránky se velmi
osvědčily hned první dny provozu, kdy umožnily vybírat a rezervovat místa na Skautském plesu velice
jednoduše online. Velké poděkování patří bez pochyby Miroslavu Součkovi, který několik let spravoval
naše staré stránky a Pavlu Ilchmannovi za stránky nové.
Stanislav Řezníček
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Pomalu přichází vánoční čas a s ním i rozdávání radosti a pohody všem našim
blízkým. I my skauti chceme přispět k vánoční atmosféře a opět se vydáme pro světlo
z Betléma, které bude dovezeno do České republiky na začátku prosince.
Letošní motto zní: „Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo...“ (Iz, 9, 1). Skauti
rozvezou betlémské světlo po celé České republice 17. prosince. Naše výprava bude
mít cíl v Jaroměři, kde dojde k předání světla, které bude dále pokračovat do Liberce.
Do Rtyně světlo dorazí 17. 12. 2011 v 14.55 hodin na vlakové nádraží – přijďte si i Vy pro plamínek klidu
a naděje. Betlémské světlo budeme předávat všem zájemcům 17. 12. v kině od 15.30 do 16.00 hodin.
Hlavní předání světla proběhne na Štědrý den v 22.00 hodin na Rychtě při vánočních koledách.
Nezapomeňte svíčku či lucerničku!
Petra Ilchmannová
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
www.hasici.rtyne.com
SDH Rtyně v Podkrkonoší pořádá a zároveň zve na čtrnácté
MIKULÁŠSKÉ HASIČSKÉ
KLÁNÍ PRO „MLADÉ HASIČE“
Sobota 10. prosince 2011 v tělocvičně ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší od 8.30 hodin
Soutěž probíhá za podpory Svazku obcí Jestřebí hory.
10
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
KOLETOVA HORNICKÁ HUDBA
Prosinec 2011
www.koletovka.cz
Koletova hornická hudba Vás srdečně zve na tradiční
ADVENTNÍ KONCERT
účinkuje: Koletova hornická hudba se svými sólisty a zpěváky
hosté: dirigent Joe Martan (USA) a hudební skladatel a aranžér Rudolf Koudelka
slovem provází: Vlasta Seidelová
sobota 3. prosince 2011 v 18.00 hodin v Orlovně
2 VELKOPLOŠNÉ OBRAZOVKY!
Vstupné 90,- Kč.
Předprodej vstupenek v drogerii ve Rtyni v P. a prodejně smíšeného zboží Rudolfovi v Batňovicích.
Orlovna bude pro veřejnost otevřena v 17.00 hodin. Rezervace míst dopředu není možná.
KOLEDY
KOLETOVA HORNICKÁ HUDBA HRAJE VÁNOČNÍ KOLEDY
24. prosince 2011 od 22.00 hodin na nádvoří Rychty
prodej teplé medoviny
předávání světla z Betléma - nezapomeňte si svíčku nebo lucerničku
ŠPIČKAŘI
www.spickari.cz
Sousedský spolek Špičkaři ve Rtyni v Podkrkonoší
zve všechny sousedy, Rtyňáky i přespolní na
VÁNOČNÍ VÝSTAVU
v Malém kulturním sále ve Rtyni v Podkrkonoší
od 10. do 18. prosince 2011
Zahájení výstavy v sobotu 10. prosince v 10.00 hodin.
V sobotu 17. prosince od 9.00 do 17.00 hodin ukázky
výroby vánočních ozdob a ukázky míchání a prodej míchaných nápojů.
otevřeno:
Po - Pá
13.00 - 17.00 hodin
So - Ne
9.00 - 17.00 hodin
Pro skupiny po domluvě i mimo tuto dobu - tel. č. 728 414 045.
Vstupné dobrovolné.
HONEBNÍ SPOLEČENSTVO
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Vážení členové, dovolujeme si Vás pozvat na ŘÁDNOU VALNOU HROMADU HONEBNÍHO
SPOLEČENSTVA, která se koná ve středu 14. 12. 2011 od 18.00 hodin v pohostinství na Bohdašíně s
následujícím programem: 1. Zpráva starosty
2. Zpráva pokladníka
3. Zpráva předsedy revizní komise
4. Občerstvení a sousedské posezení
Všechny členy a k nim jednoho rodinného příslušníka zve Jaroslav Vít, honební starosta
11
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
MĚSTSKÁ KNIHOVNA RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
Prosinec 2011
www.mkrtyne.cz
Vážení čtenáři a příznivci knihovny, opět jsme tu s novou nabídkou knih, které jsme pro
vás nakoupili:
Rolečková, Eva:
Servan-Schreiber, David:
Gerstl, Hugo N.:
Radůza:
Jansson, Tove:
Clarke, Stephen:
Himmelhuber, Peter:
Janošková, Hana:
Fleková, Radka:
Saveljev, Igor:
Hart, Kelly:
Cílek, Roman:
Gregory, Philippa:
Whitecloud, William:
Kudynová, Věra:
Dreyer, Eileen:
Hostovský, Egon:
Lustig, Arnošt:
Doležal, J. X.:
Burg, Johanna Marianna:
Obryňba, Nikolaj I.:
Stoker, Bram:
Koláček, Luboš Y.:
Rohál, Robert:
Já, kníže Soběslav
Historický román z českých dějin.
Uzdravení bez léků a bez lékařů
Rady, jak zvítězit nad stresem, úzkostí a depresí.
Písař
Historický román o jediné ženě na papežském stolci.
Čáp nejni kondor
Autobiografické povídky.
Kniha léta
Povídky.
Tak pravil hlemýžď
Vtipné pozorování svérázného francouzského života.
Zahradní jezírka, nádrže a potůčky
Pracovní postupy krok za krokem.
Cvičení na míči pro celou rodinu
Zdravé cviky pro rodiče s dětmi na DVD.
Šité šperky z korálků
Výtvarné inspirace.
Karmaenergetičtí upíři
Kde je potkáváme, co nám způsobují a jak se jim bránit.
Osudové ženy Jindřicha VIII.
Dokument o vrtkavé přízni největšího z Tudorovců.
Hlasy z hořících domů – Lidice, Ležáky, Český Malín…
Dokument o utrpení a smrti bezbranných lidí za 2. svět. války.
Červená královna
Historický román z anglických dějin.
Mágova cesta
Román o skutečné příležitosti, jak nalézt poklad svého nitra.
Má dáti dal
Povídky o různých podobách vztahů mezi mužem a ženou.
Neohlížej se
Thriller z lékařského prostředí.
Nezvěstný
Román, podobenství, existenciální příběh.
Dívka s jizvou
Psychologický román.
Psychoželva Leesa a lov rohatých zmijí
Zážitky z egyptského dobrodružství.
Temný osud jménem d`Este
Historický román o následníku trůnu.
Partyzánem
Zážitky vojáků z 2. světové války.
Hadí zámek
Horor.
Rosekrucián
Historický román o rytířích řádu Rosekruciánů.
České zpívající filmy
Vzpomínky na 12 snímků.
12
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
Chytková, Olga:
Yates, Richard:
Teremová, Lenka:
Stainforth, Alexander:
Plch, Milan:
Gréc, Adolf:
Gréc, Adolf:
Prosinec 2011
Neříkej ne
Psychologický román.
Velikonoční průvod
Psychologický román.
Láska online
Psychologický román.
Krásná Karolína
Historický román o tajné dceři Rudolfa II.
Kam na železnici
Historické tratě a železniční rarity, romantické lokálky, muzea
Vánoční quilling – filigrány z papírových proužků
Filigránové motivy stočené z papíru – návody na výrobu ozdob
Rtyně v Podkrkonoší a okolní obce za světových válek
Zajímavosti z našeho města o první a druhé světové válce.
Jak vzniklo místní jméno Rtyně
Studie.
OHLÉDNUTÍ ZA LISTOPADOVÝMI AKCEMI
Společně s dětmi z první třídy základní školy jsme
šli Pohádkovou cestu Václava Čtvrtka, kterou
jsme připravili k 100. výročí narození českého
pohádkáře. Děti plnily různé úkoly, které se
vztahovaly
k dílu
jmenovaného
spisovatele.
Prověřili jsme, zda děti tyto pohádky znají. Na konci
cesty je čekalo překvapení. Vodník Česílko rozvěsil
svoje vzácné dušičky po stromě a tak si děti mohly
každý svoji dušičku ulovit a odnést na památku
domů.
PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ČTENÁŘŮ
Po celý měsíc říjen probíhal v naší knihovně Průzkum spokojenosti uživatelů se službami knihovny.
Sběr dat byl organizován formou tištěných dotazníků nebo on-line formou na webu knihovny.
Známkovalo se převážně jako ve škole na stupnici 1 - 5. Odpovědělo celkem 34 respondentů, z toho 23
v papírové formě. Věková struktura respondentů přibližně koresponduje s věkovou skladbou uživatelů
knihovny. Všichni respondenti uvedli svůj věk, nejmladšímu bylo 10 let a nejstaršímu bylo 77 let.
Nejčastěji odpovídaly děti do 15 let – celkem 32% odpovědí. Další silnou skupinou byli respondenti 31 40 let – celkem 20%. Spokojenost se službami Městské knihovny Rtyně v P. byla ve všech otázkách
hodnocena převážně nejvyšším hodnocením, tj. známkami 1 a 2. Nejvýše byla hodnocena vstřícnost
pracovnic knihovny k uživatelům. Dospělí respondenti měli připomínky k malým prostorům knihovny,
zejména dětského oddělení s hracím koutkem pro nejmenší děti. Starší čtenáře též trápí absence
bezbariérového přístupu do knihovny.
Děkujeme za Vaše odpovědi, za trpělivost a čas, které jste dotazníku věnovali. Vážíme si vašeho zájmu o
naši knihovnu a budeme se snažit o realizaci Vašich podnětů co nejdříve.
Ve čtvrtek 24. 11. 2011 se konala v naší knihovně přednáška paní Ivany Čermákové na téma Ušní a
tělové svíce. Dozvěděli jsme se, že tělové svíce jsou jednoduchou, ale velice účinnou detoxikační
pomůckou. Vytahují z těla záněty, otoky, cysty, krevní sraženiny i kamínky. Mohou se aplikovat dětem i
těhotným. Lze je použít i v případech, kdy jsou jiné metody nevhodné. Po přednášce jsme si mohli
prakticky vyzkoušet, jak tělová svíce funguje.
TIP NA DÁREK
Nevíte, jaký dárek dát vašim blízkým? Udělejte jim radost a kupte jim čtenářský průkaz
na rok 2012. Bližší informace žádejte v naší knihovně.
13
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
Prosinec 2011
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
„Děti, hola hola, knihovna Vás volá na vánoční tvoření“. Advent, který nám letos začal 27. 11. 2011 první
adventní nedělí, je časem očekávání. Abychom dětem tuto dobu zkrátily, zveme všechny zájemce na
tvůrčí výtvarné dílny Vánoční čarování, které budou probíhat v naší knihovně.
Ve středu 7. 12. 2011 od 12 do 16 hodin budeme vyrábět sněhuláky z různých druhů materiálů a zdobit
šišky. Ve středu 14. 12. 2011 od 12 do 16 hodin budeme zdobit svícen z perníku a vyrábět jmenovky na
dárky.
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY O VÁNOCÍCH:
Út 27. 12. 2011
9 - 12
13 - 17 hod.
St 28. 12. 2011
zavřeno
Čt 29. 12. 2011
9 - 12
13 - 17 hod.
Po 2. 1. 2012
12 - 16 hod.
dál už běžný provoz knihovny
Vánoce přinášejí radost a otevírají srdce…
Ať Vám letošní Vánoce přinesou hodně radosti a
lásky. A tato vánoční radost ať Vás neopustí po celý
nový rok!
To Vám přejí knihovnice.
PUTOVÁNÍ ZA PŘEDKY - PŘÍJMENÍ PROUZA
Po celý letošní rok vycházela ve Zpravodaji krátká povídání o příjmeních, jejichž nositelé žijí nebo žili
ve Rtyni a okolí a zanechali zde své stopy - stali se součástí místní minulosti, pomáhají vytvářet
přítomnost a ovlivňují budoucnost. Příspěvky pro Vás připravovaly členky občanského sdružení
Genealogie rtyňsko-svatoňovické kotliny, které tímto děkují čtenářům za pozornost a ohlasy, kterých se
jim dostalo, a zároveň se omlouvají všem, na jejichž příjmení nezbyl prostor.
Závěrem se zastavíme u příjmení Prouza - Prouzová, které nosilo ve Rtyni ke konci loňského roku
celkem 32 jedinců. V celé České republice je nejpočetněji zastoupeno toto příjmení v okrese Náchod (329
osob) a Trutnov (222 osoby) – jedná se tedy o výrazný regionální výskyt, který je zajímavý i z hlediska
hustoty osídlení: např. v mnohem více zalidněné Praze žije „pouze“ 156 Prouzů.
Nejstarší dosud zjištění Prouzovi pobývali ve Rtyni na statku č.p. 6, kdy v Berní rule z roku 1652 je
uváděn Václav Prauss s majetkem 50 rolí strychů, pěti krav, šesti jalovic a patnácti ovcí. Statek č.p. 6 patří
k nejstarším ve Rtyni, byl svobodnický, základy měl položeny již v roce 1381 Machkem ze Soviřic a
Prouzovi na něm hospodařili až do roku 1843, kdy přešel do držení Šimků a od roku 1871 Faltů.
Rod Prouzů byl početný a někteří jeho členové vystavěli ve Rtyni další chalupy a stavení – např. Václav
Prouza postavil roku 1772 chalupu č.p. 88 u Odolova, David Prouza pak chalupu č.p. 150 atd. Prouzovi
také provozovali známý hostinec (č.p. 68) na horní Rtyni, jehož slávu však odvál čas a budova je nyní
v žalostném stavu.
Význam příjmení Prouza je vysvětlován dvěma způsoby: 1. jedná se o počeštělý německý výraz
Prausse = Prus; 2. příjmení vzniklo ze staročeského slova prúze = prudčeji; pradávný Prouza byl tedy
možná pěkně prudký Prus, který prudil všechny kolem…
Prameny: www.kdejsme.cz; Vilém Schreiber: Paměti obce Rtyně, díl I. Soupis domů a jejich držitelů.
Nedatováno, uloženo v Muzeu J. W. Mezerové v Upici
Jovana Lelková, Genealogie rtyňsko -svatoňovické kotliny, o. s.
14
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
Prosinec 2011
VINOTÉKA RTYNĚ
Dobrý den přátelé dobrého vína!
V adventním čase již nebudu plnit tento odstavec různými informacemi o víně, jak jsem
činil v průběhu roku. Dnes chci poděkovat všem zákazníkům, kteří našli cestu do naší
vinotéky, a tím také k dobrému vínu. Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a do nového
roku hlavně hodně zdraví. Nezapomeňte ani o vánocích na dobrá vína k sváteční tabuli a na
kvalitní sekt na přivítání Nového roku. Děkuji také za pozitivní ohlasy na mé články a těším
se nashledanou v roce 2012 nejen ve vinotéce nebo na stránkách zpravodaje, ale jistě také na
některé další ochutnávce dobrého vína.
Karel Šafář, Vinotéka Rtyně
DIGITÁLNÍ TELEVIZE VE RTYNI
PŘEPNĚTE NA
Představení nejmodernější digitální televize po optické síti
pro Rtyni v Podkrkonoší, Malé Svatoňovice a Červený Kostelec.
Přijďte se podívat a vyzkoušet si ji osobně do Malého kulturního sálu!
pátek 2. 12. 2011 15.00 - 20.00 hodin
sobota 3. 12. 2011 14.00 - 19.00 hodin
KULTURA
KINO NA RYCHTĚ
pátek 2. 12. - 18:00 hod. - animovaný - FIN/D/DK/IRL 2008 - 75 min. - české znění - vstupné 50,- Kč
SOBÍK NIKO
Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu o malém sobíkovi Nikovi, který věří, že otec, kterého nikdy
nepoznal, je jedním ze světoznámé letky Santa Klause. Jeho největším snem je naučit se létat stejně dobře jako
jeho otec. Proto opustí stádo, svou matku i kamarádku Sagu a společně s veverkou Juliem se vydá na dalekou
cestu za svým otcem…
pátek 16. 12. - 18:00 hod. - drama - Česko 2011 - 95 min. - vstupné 50,- Kč
BASTARDI 2
Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda Michala Dostála. Michalův otec a dědeček jsou
přesvědčeni, že učitel Majer stál za vraždami všech tří žáků a mstil smrt své sestry. Začnou tak Majera
psychicky deptat a hledají důkazy. Důkazy hledá také nový policejní vyšetřovatel Karas, jenž přebírá agendu
po zesnulém policejním vyšetřovateli Palečkovi. Karasovi se okamžitě v případech úmrtí "Bastardů" něco
nezdá a začíná se zaměřovat též na Majera, který je v tuto chvíli již ředitelem školy.
pátek 30. 12. - 18:00 hod. - rodinná muzikálová komedie - ČR 2011 - 103 min. - vstupné 50,- Kč
V PEŘINĚ
Magický svět dobrých i zlých snů, který se ukrývá přímo v našich peřinách, ožije v muzikálové pohádce F. A.
Brabce. Na malebném náměstí stojí proti sobě dva domy. V jednom se nachází čistírna peří, v druhém má
kabinet paní Hilda – vykladačka snů. Mezi nimi vládne nepřátelství na život a na smrt. Dědeček z čistírny
nedávno objevil skrytý svět snů v peřinách a umí z nich zlé sny odfiltrovat. Vykladačka snů je díky tomu bez
práce. Všem v okolí se zdají samé pěkné sny a s těmi se pro radu nechodí. A kdyby se něco ošklivého do spaní
přece prodralo, stačí si dát peřinu vyčistit. Ale jednoho dne děda záhadně zmizí. Celou rodinu z čistírny pak
čeká dobrodružství, o kterém se nikomu ani nezdálo. Boj s paní Hildou a boj o sny a se samotnými sny
vyvrcholí v magickém polštářovém světě přímo v peřinách.
15
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
Prosinec 2011
Město Rtyně v Podkrkonoší, Taneční škola Bonifác, o. s. a společnost K-trhy.cz vás zvou na
VÁNOČNÍ TRHY
vánoční a řemeslné stánky z Čech a Moravy, svařené víno, medovina, dětský punč, grilování…
HRÁTKY S BARBORKOU
vystoupí Taneční skupina Ballare, Taneční škola Bonifác, Mikuláš s čertem,
pro příchozí děti tanečky, soutěže, sladkosti…
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU a OHŇOSTROJ
neděle 4. prosince 2011 na náměstí Horníků
vstup zdarma
V případě velké nepřízně počasí (silný déšť nebo mráz) se Hrátky s Barborkou nekonají.
KONCERT
Schóla při kostele sv. Jana Křtitele spolu s komorním orchestrem „Gaudium Musica“
Vás srdečně zvou na
MALÝ VÁNOČNÍ KONCERT
neděle 25. 12. 2011 v kostele sv. Jana Křtitele ve Rtyni v Podkrkonoší
Začátek koncertu v 17:00 hodin.
Součástí koncertu bude prezentace opraveného violoncella z houslařské dílny věznice Odolov.
Zahraje na něj pan Lukáš Pospíšil - koncertní mistr violoncellové skupiny Pražské komorní filharmonie.
program:
Antonín Dvořák, Adam Václav Michna, Johan Sebastian Bach, krkonošské koledy v úpravě M. Čakrta…
sólisté:
Jaroslav Rejdák a Jan Hofman (trubka), Mirka Jeřábková a Pavel Staněk (housle)
Večerem provází Pavel Staněk
vstupné dobrovolné
SILVESTR
Zveme všechny občany na
SPOLEČNÉ LOUČENÍ SE STARÝM ROKEM
31. prosince 2011 v 17:00 hodin na náměstí Horníků
svařené víno, čaj, hudba
PŘIPRAVUJEME
Pro velký zájem se bude opakovat projekce filmu Ing. Jana Macha
DEVĚT KŘÍŽŮ A JINÉ POVĚSTI
v pátek 6. ledna 2012 od 18.00 hodin v kině na Rychtě
Předprodej vstupenek v ceně 40,- Kč od 2. ledna 2012 na matrice MěÚ ve Rtyni v Podkrkonoší.
16
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
Prosinec 2011
SPORT
KOPANÁ - HODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI FOTBALOVÉ SEZÓNY 2011/2012
Tým zahájil letní přípravu dne 12. 7. 2011 a měl k dispozici pouhý měsíc. Pokud k tomu
přibudou zasloužené a plánované dovolené hráčů s rodinami, pak každý pochopí, že s letní
přípravou nelze dělat žádné zázraky, a že o to více by měla být náročnější příprava zimní.
Před úvodním kolem mistrovské soutěže sehrál tým dvě přípravná utkání. Ve Stárkově zvítězil 4:2 a
doma porazil Martínkovice 6:0. V těchto zápasech se výrazně střelecky prosadila posila P. Křesťan se
šesti brankami. Bohužel jsme také přišli na celý podzim o tahouna týmu R. Vasiljeva, který se těžce zranil.
Do přeboru okresu jsme vstoupili v domácím utkání výhrou 2:0 nad St. Buky a ve druhém utkání jsme
remizovali s velice dobrým celkem z Kunčic 1:1. Stejný zisk bodů jsme přivezli ze Strážného, a to byl
slibný úvod. Pak ale nastal jakýsi útlum. V domácím utkání jsme podlehli týmu z Hostinného 0:1 a
v dalším utkání jsme ztratili všechny body v Trutnově H.S.M., tedy s týmy, které již v té době byly na
absolutní špici a vydržely zde celý podzim. Tým se vzchopil v domácích zápasech, kdy pokořil Kocbeře
2:0 a přesvědčivě Lánov 5:1. Následovala však dost nepochopitelná porážka ve Svobodě, která bude tým
ještě dlouho mrzet. Chuť si hráči spravili vítězstvím na hřištích soupeře, a to ve St. Bukách 4:2 a ve
Vrchlabí 2:1. Další tři body získal tým za vítězství doma s Vítěznou, ve kterém se tým zdecimovaný
nemocemi a zraněními dokázal semknout a vydřít vítězství 2:0. V té době jsme se dotáhli na absolutní
špici tabulky a v týmu i mezi fanoušky vládla euforie. Ta však byla zmrazená v posledních utkáních
podzimu, na které jako trenér, ale i hráči, musí buď co nejrychleji zapomenout anebo si z nich vzít
ponaučení. V Dolní Kalné jsme utrpěli zdrcující debakl 6:0, doma jsme pouze remizovali s Podhůřím 2:2 a
v závěrečném utkání podzimu jsme ztratili všechny body v Bohuslavicích po porážce 2:1. I v tomto utkání
jsme byli jasně lepší, ale hraje se na branky a ne na šance. Tolik ve stručnosti k výsledkům.
Nyní trochu statistických mých soukromých čísel, které rovněž leccos poodhalují.
- Hráči za podzimní část nastříleli ve 14 utkáních 23 branek, což je průměr 1,64 na zápas. Pro srovnání
s loňským ročníkem, kdy hráči vsítili 37 branek v 16 zápasech a měli průměr 2,31 na zápas, to je výrazný
pokles střelecké produktivity, takřka o 30%.
- Na druhé straně obranná činnost se „pochlapila“, když na podzim obdržela pouhých 23 branek, což při
14 utkáních činí průměr 1,64 na zápas. Pro srovnání s loňským podzimem, kdy jsme obdrželi 34 branek
je to naopak zlepšení o 30%.
- V porovnání získaných bodů jsme oproti loňskému podzimu získali o 5,14% bodu více. Přesto si
myslím, že ani já, ale ani samotní hráči nemohou být spokojeni. Řečeno jinými slovy a ruku na srdce bylo určitě na víc!!!
-V základní sestavě se ve všech odehraných utkáních vystřídalo 17 hráčů s průměrným věkem 29,94 na
jednoho hráče.
- O vstřelené branky se podělili tito hráči: M. Žďárský, V. Balcar, L. Bareš, I. Kábrt po jedné, P. Garček 2,
R. Černý 3, F. Krátký 5, P. Křesťan 9. Zde je na posouzení pro příznivce, jak by asi vypadala tato statistika,
kdybych mohl započítat ke vstřeleným brankám alespoň polovinu z těch 100% brankových příležitostí,
které zůstaly neproměněné.
- Porovnání statistiky vstřelených a obdržených branek k ostatním klubům: V poměru k ostatním jsme
třetí nejhorší ve vstřelených brankách za týmy Strážného a Svobody, pyšnit se můžeme druhou nejlepší
obranou za celkem Vrchlabí.
- Průměrná známka výkonnosti týmu vyšla na 2,66 bodu, což ve výsledku znamená, že 7 utkání bylo
dobrých a 7 utkání výrazně horších. Ve srovnání s minulým ročníkem, kdy jsem upozorňoval hráče, že
v hodnocení výrazně přitvrdím, se ukázalo, že pouze tři hráči (V. Balcar, F. Krátký a R. Černý) se dokázali
zlepšit. U ostatních známka stagnovala nebo se zhoršila. A protože znám rivalitu mezi hráči, což
pokládám za dobré znamení, úmyslně neuvádím podrobnou statistiku známek ostatních hráčů. Tu si
nechávám jen pro sebe.
17
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
Prosinec 2011
- Účast na tréninkových jednotkách se takřka nezměnila, chápu, že je výrazně ovlivněna i pracovním
vytížením hráčů. Přesto uvádím nejlepší jednotlivce: Středa 95,1%, Garček 92,7%, Vítek 85,4%, Šimek
78,1%, Balcar 68,4%, Křesťan 58,5%, Černý 56,1%, Slavíček 56,1%, Turek 51,2%, Kábrt 41,5%.
Velmi potěšitelná byla účast mladých hráčů, která se kladně projevila v jejich výkonnosti. Pro ostatní
hráče, kteří zde nejsou uvedeni, jen tolik: Chápu jejich pracovní vytížení, ale bylo by určitě dobré, aby se
pokusili účast na trénincích navýšit.
- V podzimní části si hráči bohužel neporadili se žádným týmem z absolutní špičky tabulky, ale co je
horší, pokračovali v nepřesvědčivých výkonech s týmy z absolutního dna tabulky. Zde se nabízí otázka,
zdali nedochází k zbytečnému podcenění těchto soupeřů. Kádr navíc během podzimní části oslabil, když
k dlouhodobě zraněnému J. Hanákovi přibyl R. Vasiljev a ukončení činnosti ohlásili bratři Barešové. Zde
si myslím, a nejenom já, že je to velká škoda jednak pro ně, ale ještě větší ztráta je to pro oddíl kopané.
Pevně věřím, že svá rozhodnutí ještě přehodnotí a zapojí se znovu do zimní přípravy týmu, která začne
10. 1. 2012. Dveře mají stále otevřené. Zimní příprava pak ukáže, jak kdo ji bere vážně a jak si svou
výkonností řekne o místo v základní sestavě. To se týká všech hráčů, a tedy možných posil do jarní části.
- Střelců běhá po českých trávnících stále méně a méně a náš klub je toho odrazem. Po mnoha utkáních
opakujeme stále stejnou písničku. Byli jsme jasně herně lepší, ale neproměníme ani ty nejvyloženější
šance. Pak se strachujeme o výsledek anebo dokonce ztratíme naprosto zbytečně body. Hráčům chybí
odpovědnost a někdy i chytrost v zakončování útočných akcí. To samé se týká zbytečného držení míče a
utápění se v kličkách nebo poslání alibistické přihrávky do prostoru nikoho. Každá útočná akce by měla
být zakončena střelou a není podstatné, zda minula branku nebo skončila v ní. Hráči by měli ukázat také
více hladu po gólech, více dravosti v osobních soubojích a hlavně mezi sebou lépe komunikovat.
Neztrácet koncentraci naprosto zbytečnými diskuzemi s protihráči, diváky a už vůbec ne s rozhodčími.
V zimní přípravě pak potřebujeme odstranit naši největší bolest, a tou je zahrávání standardních situací.
Každý soupeř má nacvičenou „standartku“, ze které hrozí. Bohužel, my za rok a půl nejsme schopni toto
nacvičit, protože na trénincích neustále někdo z hráčů chybí.
Občas se ke mně dostávají „zaručené“ zprávy, že ten a ten je bývalý nadějný hráč, který z různých
důvodů zanechal fotbalu. Doposud jsem neměl možnost se s nějakým poznat, a proto vyzývám všechny,
kdo máte fotbal rádi, přijďte mezi nás to zkusit. Fotbal je fenomén, a možná, že právě vy budete jednou
velkou oporou týmu. Není se čeho bát.
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval všem hráčům, kteří se jakkoliv podíleli na
výsledcích našeho týmu během letošního podzimu. Děkuji manželkám a přítelkyním hráčů, že své
partnery opatrují a podporují je v tomto sportu. Děkuji výkonnému výboru oddílu kopané TJ Baník za
vytvořené podmínky pro činnost a moje velké poděkování patří i všem fanynkám a fanouškům za velice
slušnou a hlavně hlasitou podporu při utkáních našeho týmu jak v domácích tak venkovních zápasech.
Milan Nývlt (Šťása)
VOLEJBAL
Naši nejmenší hráči zvládli i druhé kolo semifinále a postoupili z 2. místa ve skupině mezi šest
nejlepších družstev v kraji z 26 přihlášených. Do finále postupují první tři týmy ze skupiny A a B.
Našimi soupeři budou TJ Slavia Hradec Králové A – chlapci, TJ Slavia Hradec Králové A – dívky, TJ
Harant Pecka – chlapci, TJ Baník Vamberk A, VKM Réma Rychnov nad Kněžnou, se kterými se
utkáme ve 4 turnajích ve dnech 17. 3., 21. 4., 5. 5. a 26. 5. 2012.
Výsledky po podzimní části soutěže: skupina 2-ZCIM-A
p.
družstvo
utkání V
P
K
sety
míče
body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TJ Slavia Hradec Králové A - chlapci
TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší A
TJ Slavia Hradec Králové A
TJ Sokol Plotiště nad Labem A
TJ Týniště nad Orlicí B
TJ Lokomotiva Trutnov
14
14
14
14
14
14
0
5
6
8
9
14
0
0
0
0
0
0
28:2
19:13
18:12
14:19
12:21
4:28
720:517
702:641
661:623
655:698
640:716
566:749
28
23
22
20
19
14
14
9
8
6
5
0
18
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
Prosinec 2011
Pět hráček ročníků narození 1998 a 1999 se zúčastnilo prvního kola výběru do KCM (Krajské centrum
mládeže) a čtyři z nich postoupily do širší nominace. Druhé kolo výběru a první sraz centra proběhl 24.
11. 2011 v Hradci Králové.
Halová sezóna vrcholí a naše hráčky mají pestrý program až do Vánoc. Starší žákyně čeká turnaj
v Trutnově a 10. 12. 2011 ve Rtyni v tělocvičně ZŠ. Mladší žákyně odehrají turnaj v Třebechovicích.
Zúčastníme se také Mikulášského turnaje v Hradci Králové, kde si zahrají své první zápasy i nové členky
našeho oddílu. Vánoční turnaj se soutěžemi, nadílkou a překvapením pořádáme každoročně ve druhém
prosincovém týdnu. Součástí turnaje je i vyhodnocení docházky a aktivity při tréninku. Pozvání jsme
dostali také na Memoriál Šárky Novákové (mladší i starší žákyně) do Kostelce nad Orlicí ve dnech 22. –
23. 12. 2011. A prestižní pozvánku získaly také naše kadetky. Byly pozvány na mezinárodní turnaj do
polské Lodže „O pohár starosty města,“ kde si zahrají mimo jiné proti kadetské reprezentaci Běloruska,
Belgie a proti mistru Polska.
Trenéři mládeže
FLORBAL
Orel Jednota Rtyně v Podkrkonoší, florbalový oddíl
pořádá florbalový turnaj mužů
SANTA OPEN
26 týmů z celé České republiky!
26. - 28. prosince 2011
www.fbcorelrtyne.cz
sportovní hala Orlovna
LYŽAŘSKÉ TRATĚ V KLADSKÉM POMEZÍ
V Kladském pomezí je koordinátorem provozování lyžařských tras Svaz cestovního ruchu Branka.
Úpravu tras v oblasti Jestřebí hory zajišťuje Svazek obcí Jestřebí hory. Lyžařské tratě jsou postupně
rozšiřovány i do oblastí s nižší nadmořskou výškou. S organizátory běžeckých tratí se podařilo
dohodnout rozšíření i o trasu v Babiččině údolí. Ta bude začleněna do oblasti Jestřebí hory.
Trasa je nenáročná a vede vesměs rovinatým terénem. Začíná u vstupu do Bažantnice v České Skalici
nedaleko Klubovny zahrádkářů. Kopíruje řeku Úpu a po loukách směřuje k Vilémovu mostu za místní
částí Zlíč. Zde přechází cestu vedoucí do Ratibořic a pokračuje malebným Babiččiným údolím pod
Ratibořickým zámkem, vyúsťuje u Mandlu, okolo kterého projde k Mlýnu. Po louce obejde pomník
Babičky, vede k Bělidlu, ke splavu Viktorky a řeku přechází přes Bílý most. Za ním sjíždí na louku směrem
k hájence Na Pohodlí. Stopa končí u Žernovské lávky a stejnou trasou se vrací zpět do České Skalice.
Trasa měří 5km, s cestou zpět tedy 10km. Občerstvení je možné v restauracích ve Zlíči, které jsou od
Vilémova mostu v Ratibořicích vzdáleny pouhých 400m. Trasa bude upravena pro klasiku.
Stopa bude upravována i z Pohodlí do Havlovic (tzv. Panská cesta), kde naváže na okruh z Náchodce,
k Devíti křížům a okolo lomu Krákorka, přes hrad Vízmburk zpět do Náchodce. Trasa Babiččino údolí je
podle priority údržby klasifikována jako zelená trasa – nejméně důležité stopy, údržba závisí na
sněhových podmínkách. Značení zatím není zavedeno v terénu. Žádáme
návštěvníky, aby se na upravené běžecké tratě nevydávali pěšky ani nenechávali
volně pobíhat psy a neničili tím běžecké stopy!
Přehled o lyžařských běžeckých tratích i o aktuální situaci najdete na stránkách
Kladského pomezí na adrese http://ski.kladskepomezi.cz/bezecke-oblasti/. Těšíme se, že s prvním
sněhem bude možné „běžkovat“ i v Babiččině údolí.
LYŽAŘSKÝ VLEK CHLÍVCE - ŠVÉDSKÝ VRCH
Provoz:
Po - Pá 14:00 - 17:00 hodin
So, Ne, prázdniny 9:30 - 16:00 hodin
Jízdné:
bodové přenosné jízdenky na 10 jízd - dospělí 50,- Kč, děti 40,- Kč
Denně upravovaná sjezdovka pro výuku a pohodovou jízdu. Levné příměstské lyžování. Dojezdová
vzdálenost: Č. Kostelec, Hronov a Rtyně v P. 8km, Stárkov 3km. Informace o sněhových podmínkách na
tel. číslech: 491 461 526, 608 449 793, 773 141 960 nebo na www.cervenokostelecko.cz
19
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
Prosinec 2011
SVAZEK OBCÍ JESTŘEBÍ HORY
www.jestrebihory.net
Na pravidelném setkání starostů Svazku obcí Jestřebí hory bylo nejdříve
vyhodnoceno hospodaření k 30. 10. 2011. Proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření
svazku pracovníky Královéhradeckého kraje, bez zjištěných nedostatků. Dále svazek
vyhlásil granty pro neziskové organizace, v roce 2012 se bude rozdělovat částka 100 000,- Kč. Probíhá
příprava podkladů pro podání žádosti POV 2012 – každá členská obec by měla společné vstupní cedule
s názvem města a logem svazku. Byla podána informace o statutárním zastoupení našeho svazku ve
správní radě o. p. s. Království Jestřebí hory, předsedou správní rady byl zvolen starosta Radvanic
PaedDr. Vladimír Diblík.
Zdeněk Špringr, předseda Svazku obcí Jestřebí hory
KLADSKÉ POMEZÍ - SVAZ CESTOVNÍHO RUCHU BRANKA
www.kladskepomezi.cz
V současné době vyšlo zimní vydání novin Kladského pomezí. V našem městě je
můžete zdarma obdržet v knihovně a na městském úřadě. V elektronické verzi
jsou ke stažení na webových stránkách Kladského pomezí.
POZVÁNÍ K SOUSEDŮM
BOHDAŠÍN
TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES - sobota 21. ledna 2012 od 20 hodin - pohostinství na Bohdašíně - k tanci a
poslechu bude hrát skupina Fontána - bohatá tombola
HRONOV
KYTICE - baladické, muzikálově-hudební drama - VI. hra v předplatném - sobota 17. prosince 2011 v
18.00 hodin - Jiráskovo divadlo - velice úspěšné představení Divadelního souboru Hlavy Broumov, které
si ihned po své premiéře získalo značnou popularitu a s úspěchem se zúčastnilo po dobu své krátké
existence již několika prestižních divadelních přehlídek - vstupné: 60 - 80,- Kč - předprodej v IC Hronov,
náměstí Čs. armády 500, rezervace na tel.: 491 483 646
VÁNOČNÍ TULENÍ - čtvrtek 22. prosince 2011 od 18.30 hodin - Sál Josefa Čapka - vystoupí kapely B-side
(Hronov), 9*mm (Machov), K2 (Hradec Králové), Heebie Jeebies (Hronov) a SPS (Praha) - vstupné 160,Kč, v předprodeji 130,- Kč - předprodej: IC Hronov, OK Komunikace Kulda Červený Kostelec a Potraviny
Doležal Velké Poříčí (naproti Polygrafické škole) - www.heebiejeebies.cz
ČESKÁ SKALICE
KNÍŽECÍ VÁNOCE NA ZÁMKU V RATIBOŘICÍCH & ADVENT V BABIČČINĚ ÚDOLÍ - 1. až 4. prosince
2011 - 9 až 16 hodin - upozornění: Rezervace prohlídek pro skupiny a podrobné informace získáte na tel.
čísle 491 452 123 (v pracovních dnech od 7 do 14 hodin) nebo na adrese: [email protected]
VÁNOČNÍ KONCERT - sobota 10. prosince 2011 v 17 hodin na zámku v Ratibořicích - účinkuje Pěvecké
komorní sdružení Cantus Jaroměř - předprodej v Regionálním informačním centru v České Skalici
VÁNOČNÍ ROCKOVÁNÍ - neděle 25. prosince 2011 od 20 hodin v Restauraci U Slunce - vystoupení kapely
Tixtide z Královéhradecka a jejich hostů. U zrodu Tixtide stáli kytarista Zdeněk Jančula a bubeník Mirek
Hornych, kteří chtěli původně vytvořit Iron Maiden revival. Druhý jmenovaný pochází z České Skalice,
kde bubnoval v kapele Anesthesia. Slovo dalo slovo a z původně uvažovaného revivalu je regulérní kapela
postavená na heavy metalových základech a charismatické zpěvačce, která je koncert od koncertu lepší a
lepší...
SILVESTROVSKÉ POLÉTÁNÍ - sobota 31. prosince 2011 od 13 hodin na modelářském letišti u Knapů
v Zájezdě - zimní setkání modelářů z celé republiky pořádá LMK Trifid
POLICE NAD METUJÍ
TORTHARRY SLAVÍ 20 LET - sobota 10. prosince 2011 od 20.00 hodin - Music Hall Zděřina - metalová
skupina Tortharry z Červeného Kostelce a Hronova oslavila letos 20. výročí vzniku, což je v rámci death
metalu ojedinělý úkaz - s jubilanty zahrají kapely Debustrol, N.V.Ú., Ganka a Nanovor - každý v textilu
„Tortharry“ má do 22 hodin vstup zdarma
20
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
Prosinec 2011
PLACENÁ INZERCE
RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ, HORNICKÁ 643
odrážedlo too too c
1.790,- 1.490,-
koloběžka four 16“+12“
2.290,- 1.890,-
dětské kolo AMULET 12“ alloy
3.790,- 3.090,-
VÝPRODEJ STARŠÍCH MODELŮ KOL!!!
tel.: 723 283 809
www.kola-rtyne.cz
TRUHLÁŘSTVÍ
PEDIKÚRA
MANIKÚRA
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU Z MASIVU
SKŘÍNĚ, SCHODY, OBLOŽKY, POSTELE,
PSACÍ STOLY, KUCHYNĚ, KOMODY…
Tomáš Králíček, Hronovská 210, Rtyně v P.
NEHTOVÁ MODELÁŽ
Rtyně v Podkrkonoší, Kostelecká 290
Provozní doba pouze na objednávku
na tel. č.: 724 861 621
tel.: 607 271 956
[email protected]
www.truhlarstvi-rtyne.cz.tl
PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY SLEVA 10%!
AUTODOPRAVA – KONTEJNERY
PŘISTAVENÍ A ODVOZ KONTEJNERŮ
LIKVIDACE ODPADŮ
(sutě - střešní krytiny - ostatní odpady)
DOPRAVA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
(štěrky - písky - beton - palety)
KONTEJNERY RŮZNÝCH VELIKOSTÍ 3 - 15 m3
SMLUVNÍ CENY – STAČÍ ZAVOLAT!
tel. 777 671 671
www.kontejnerove-sluzby.cz
21
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
Prosinec 2011
ZEDNICKÉ A
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE
+
OPRAVY
Josef Čáp
602 380 709
737 462 989
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
zahajujeme v sobotu 3. 12. 2011 v 8.00 hodin
v Červeném Kostelci – Lhotě, Bratří Čapků 22
u pana Jiřího Semeráka, telefon 775 156 186
Na výběr budou vánoční stromky těchto druhů: smrk ztepilý, pichlavý (stříbrný), omorika;
borovice lesní a černá; jedle kavkazská, obrovská, ojíněná, korejská, vznešená a bělokorá; douglaska
tisolistá a ozdobný klest z těchto dřevin.
Pravidelně otevřeno So - Ne 8.00 - 17.00, všední dny 15:30 - 18:00, po telefonické domluvě kdykoliv.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
HLEDÁM
PODNÁJEM
ve Rtyni v Podkrk.
min. 3 + 1
spěchá
tel.: 605 265 923
DARUJI
ŠTĚŇATA
kříženci
matka vlčák
s labradorem,
otec rotvajler
odběr možný ihned
tel.: 605 265 923
22
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
Prosinec 2011
SVATEBNÍ
SALON
SVATEBNÍ, PLESOVÉ
A SPOLEČENSKÉ ŠATY
svatební šaty do 3200,-Kč,
plesové šaty do 900,-Kč
na věneček 50% sleva
VÝPRODEJ
SPOLEČENSKÝCH
A PLESOVÝCH ŠATŮ
KDYKOLIV PO
TELEFONICKÉ DOHODĚ
Eva Kuderová, Žernov 46
Tel.: 604 796 217
[email protected]
TAXI
NON-STOP 24 HODIN
BEZPEČNĚ KAMKOLIV
VOZY MAZDA A OPEL
platí se pouze za kilometry ujeté
se zákazníkem!
STAVTE S NÁMI
KOUPELNY, PŮDNÍ VESTAVBY,
SÁDROKARTONY, PLOVOUCÍ PODLAHY,
OBKLADY A DLAŽBY, INTERIÉRY NA MÍRU
773 914 816
774 657 144
Zajistíme kompletní rekonstrukci interiéru
včetně zpracování všech rozvodů.
VYPRACOVÁNÍ NEZÁVISLÉ NABÍDKY ZDARMA!!!
tel.: 775 222 169
[email protected]
www.klagip.cz
23
Michal Kříž
www.taximk.cz
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
Prosinec 2011
MK ČR E12906, odpovědný redaktor Jan Kokeš
NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ Rtyně v Podkrkonoší kulturní měsíčník Vydává a tiskne MěÚ Rtyně v P., kde se také
přijímají příspěvky v datové podobě. E–mail: [email protected] Za uveřejněné příspěvky odpovídá autor.
Uzávěrka vždy k 25. příslušného měsíce, příspěvky dodané později nezveřejníme!
24

Podobné dokumenty

Zpravodaj únor 2011

Zpravodaj únor 2011 cca 150 seniorů. Za město se zúčastnil starosta a místostarosta města. Starosta informoval o uskutečněných i plánovaných akcích ve městě, následovalo kulturní vystoupení umělců z Prahy s pořadem „K...

Více

Zpravodaj leden 2012 - Rtyně v Podkrkonoší

Zpravodaj leden 2012 - Rtyně v Podkrkonoší Michal Vlček, vedoucí odboru kultury

Více