NÁVOD K LADĚNÍ A OBSLUZE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 433 MHz

Komentáře

Transkript

NÁVOD K LADĚNÍ A OBSLUZE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 433 MHz
CZ
NÁVOD K LADĚNÍ A OBSLUZE
DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 433 MHz PEVNÝ KÓD
TECHNICKÉ ÚDAJE TX DIP & TXN DIP :
-napájení ovladače-alkalická baterie 12V
-počet kanálů - 2, 4 (TXN DIP – pouze 4)
-frekvence 433,92 MHz
-dosah cca. 30m
TECHNICKÉ ÚDAJE RX DIP KPA1 / SX KPA2 :
-frekvence 433,92 MHz
-napájení 12 nebo 24 V AC/DC dle typu přijímače nebo nastavení propojky
- krabička extérní s anténou světlá, popř. interní malá černá
-počet kanálů 1-kanálová verze
-výstup relé,monostabilní impuls 0,5 sec. 1 A/30 V DC
-využití pro neomezený počet ovladačů
-dosah cca 30 m dle okolních podmínek
-provozní teplota –20/+70°C
Dálkové vysílače ze série TX DIP z produkce POHON SERVIS umožňuje vyslání signálu
do přijímače v systému pevného kódu. Přijímač rozpozná jen nastavený kód a
umožňuje sladění neomezeného počtu vysílačů na jeden přijímač.
Systém je vhodný tam, kde se využívá vysoký počet ovladačů pro svou možnost
jednoduchého nastavení a obsluhy samotným uživatelem.
Ver. 12 TX DIP – RX DIP – SX KPA
www.pohonservis.cz
1
CZ
PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ - SYSTÉM PEVNÉHO KÓDU - POHON SERVIS Ovládání je určeno pro privátní a průmyslové vjezdy, kde se využívá velký počet
ovladačů. Předností je jednoduché nastavení pomocí 10-ti místné dipswitchové řady, kdy
sám uživatel může nastavovat a obměňovat způsob komunikace a jednoduchým
způsobem přidávat další vysílače. Dálkové ovládání pracuje systémem pevně
nastavitelného kódu.
Ovladač je vybaven čtyřmi tlačítky, která jsou označena jednotlivými kanály. Pro správnou
funkci je třeba zvolit, kterým tlačítkem budeme ovládat vrata, bránu atd. Na ovladači i
přijímači nastavujeme stejný typ desetimístného kódu, pouze pro správnou volbu kanálu na
vysílači je zapotřebí na přijímači zvolit dodatečným dvoumístným dipswitchem správnou
kombinaci (viz. nákres). Pro správnou funkci je vhodné jednou za 2-4 roky vyměnit baterii
dle četnosti používání.
Nákres volby kanálů na desce přijímače RX DIP KPA1:
PŘÍJÍMAČ RX DIP KPA1 – POHON SERVIS - NASTAVENÍ
S přijímačem je možno naladit neomezený počet ovladačů. Učení a mazání všech
ovladačů se provádí desetimístným dipswitchem jak uvnitř vysílače, tak na desce přijímače.
Nastavená kombinace se musí shodovat na všech užívaných vysílačích a přijímači. Každý
další nově zakoupený vysílač je nutno nastavit kódem dle již užívaného vysílače. Po
nastavení kombinace kódů zvolte vhodné kanály 1-2-3-4 pro ovládání jednotlivými tlačítky
na vysílači, dvoumístným dipswitchem na přijímači (viz. nákres).
MAZÁNÍ OVLADAČŮ Z PAMĚTI PŘIJÍMAČE :
Změnou kombinací kódu na ovladači bude tento vymazán, popř. změnou kombinací kódu na
přijímači budou vymazány veškeré ovladače a bude možné znovu naladit pouze žádané ovladače.
.
ZAPOJENÍ EXTERNÍHO PŘIJÍMAČE :
1. Kabeláž zapojte dle označení přímo na svorkovnici, tato obsahuje svorky pro přívodní napájení
12/24V, svorky pro impulsní bez potenciální kontakt a svorky pro připojení antény. Svorky 1-2
slouží pro kanál1 - spínací, svorky 3-4 pro napájení 12/24V (dle propojky) a svorky 5-6 pro
anténu (6 anténa, 5 stínění).
2. Přijímač obsahuje plastový box. Ukotvení proveďte pomocí šroubových úchytů.
Ver. 12 TX DIP – RX DIP – SX KPA
www.pohonservis.cz
2
CZ
PŘÍJÍMAČ SX KPA2 – NASTAVENÍ VESTAVĚNÉHO PŘIJÍMAČE
S vestavěným přijímačem v řídích jednotkách typu C je možno naladit neomezený počet ovladačů.
Přijímač je dvoukanálový, tzn. lze naladit až dvě různé funkce pouze v řídící elektronice. Učení a mazání
všech ovladačů se provádí vestavěným tlačítkem na samotné desce řídící elektroniky.
NALADĚNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE – VYSÍLAČE TX N DIP4 – 433MHz NA VESTAVĚNÝ
PŘIJÍMAČ V ŘÍDÍCÍCH ELEKTRONIKÁCH TYPU „C“
Nejprve na vysílači nastavte jedinečný kód na 10-ti místném dip-switch (otevřete vysílač
odšroubováním 1ks šroubku). Stiskněte tlačítko P1 na řídící elektronice (dokud neproblikne a následně
se nerozsvítí LED dioda DL1 / sepne relé). Nyní stiskněte první (nebo dle libosti jakékoliv další) tlačítko
na ovladači, LED DL1 signalizuje naladění tlačítka vysílače pro otevření celé brány zhasnutím.
Stiskněte dvakrát za sebou tlačítko P1 na řídící elektronice (pomalu tak, aby problikla LED
dioda DL1 / dvakrát za sebou sepne relé), poté stiskněte druhé tlačítko na ovladači, LED DL1 signalizuje
naladění tlačítka vysílače pro otevření jednoho křídla pro pěší.
Na každém dalším vysílači nastavte totožný 10-ti místný kód jako na původním – naladěným.
V případě potřeby vymazání přijímače postupujte následovně: Stiskněte a držte tlačítko P1
po dobu min.10sec., než LED DL1 nezhasne. Tímto je paměť přijímače vymazána.
PŘÍJÍMAČ SX KPA2 – NASTAVENÍ EXTERNÍHO PŘIJÍMAČE
S přijímačem je možno naladit neomezený počet ovladačů. Přijímač je dvoukanálový, tzn.
lze naladit až dvě různá zařízení. Učení a mazání všech ovladačů se provádí tlačítky P1 a
P2 na desce přijímače. Pokud vysílač obsahuje nastavení kódu podle desetimístného
dipswitche, tento nejprve nastavte a pak teprve přistupte k samotnému ladění vysílače
s přijímačem. Každý další nově zakoupený vysílač, který obsahuje dipswitch je nutno
nastavit kódem dle již užívaného prvního vysílače. V případě, že vysílač nedisponuje
nastavením kódu, můžete začít postup ladění s přijímačem.
Přijímač lze naladit na více funkcí:
1.kanál – A) – mono-stabilní / impulsní
1.kanál – B) – bi-stabilní / trvalý
2.kanál – A) – mono-stabilní / impulsní
2.kanál – B) – bi-stabilní / trvalý
NASTAVENÍ 1.kanálu:
A) stiskněte tlačítko P1, rozsvítí se LED dioda a poté zhasne. Aź se opětovně rozsvítí,
přimáčkněte požadované tlačítko na vysílači. Tím je ovladač přiladěn. Stejným
postupem ladíme další vysílače.
B) Stiskněte tlačítko P1 třikrát za sebou (při každém stisknutí problikne LED dioda). Při
druhém stisknutí se LED dioda rozsvítí a zhasne. Počkáme až se LED dioda opětovně
rozsvítí. Nyní přimáčkněte požadované tlačítko na vysílači. Tím je ovladač přiladěn.
NASTAVENÍ 2.kanálu:
A) stiskněte tlačítko P1 dvakrát za sebou (při každém stisknutí problikne LED dioda). Při
druhém stisknutí se LED dioda rozsvítí a zhasne. Počkáme až se LED dioda opětovně
rozsvítí. Nyní přimáčkněte požadované tlačítko na vysílači. Tím je ovladač přiladěn.
Stejným postupem ladíme další vysílače.
B) stiskněte tlačítko P1 čtyřikrát za sebou (při každém stisknutí problikne LED dioda). Při
čtvrtém stisknutí se LED dioda rozsvítí a zhasne. Počkáme až se LED dioda opětovně
rozsvítí. Nyní přimáčkněte požadované tlačítko na vysílači. Tím je ovladač přiladěn.
Stejným postupem ladíme další vysílače.
Ver. 12 TX DIP – RX DIP – SX KPA
www.pohonservis.cz
3
CZ
MAZÁNÍ OVLADAČŮ Z PAMĚTI PŘIJÍMAČE :
Stiskněte tlačítko P2 pro vymazání ovladače z paměti přijímače. Rozsvítí se LED dioda, ve stejný
okamžik přimáčkneme na ovladači příslušné již naladěné tlačítko. Tímto je kód vymazán.
MAZÁNÍ KOMPLETNÍ PAMĚTI P5IJÍMAČE:
Stiskněte tlačítko P2 a držíme tak dlouho (cca.10sec.), dokud se LED dioda nerozsvítí. Tímto je
přijímač vymazán.
ZAPOJENÍ EXTERNÍHO PŘIJÍMAČE :
Kabeláž zapojte dle označení přímo na svorkovnici, tato obsahuje svorky pro přívodní napájení
12-24V, svorky pro impulsní bez potenciální kontakt a svorky pro připojení antény. Svorky 1-2 slouží
pro napájení 12-24V. Svorky 3-4 pro kontakt kanálu 1. Svorky 5-6 pro kontakt kanálu 2. Anténu
zapojte do separátní svorkovnice.
Přijímač neobsahuje plastový box. Umístěte jej bezpečně!
Nákres desky přijímače SX KPA2:
NEDOTÝKEJTE SE VNITŘNÍCH ČÁSTÍ PŘÍJMAČE !
Ver. 12 TX DIP – RX DIP – SX KPA
www.pohonservis.cz
4

Podobné dokumenty

okenní přímočaré pohony

okenní přímočaré pohony OKENNÍ PŘÍMOČARÉ POHONY

Více

HIT - POHON SERVIS sro

HIT - POHON SERVIS sro max.tlačná síla nesmí přesáhnout 15kg (150N) PŘÍP. NALADĚNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ: Pro postup k naladění vysílačů postupujte dle návodu použitého typu ovládání. Tlačítkem P1 otevřete paměť přijímače a...

Více

auraton 2020 tx+

auraton 2020 tx+ Z v˘roby je nastaven kód ãíslo 085. V pfiípadû, Ïe je termostat v dosahu dal‰ího bezdrátového pfiístroje, mÛÏe b˘t komunikaãní kód zmûnûn: 1. Vytáhnûte bezdrátov˘ pfiijímaã na pár sekund ze zásuvky (2...

Více