Podklady pro oponenturu NSUZS

Komentáře

Transkript

Podklady pro oponenturu NSUZS
Podklady pro oponenturu NSUZS
Generováno: 11.03.2011 09:39:32
QM0208sD1 Nemocniční mortalita u ischemické CMP
Interní garant
Suchý Miloš MUDr.
Jaká je proveditelnost zejména s ohledem na existující data a číselníky
Ukazatel je dobře měřitelný, data a číselníky jsou definovány v celonárodně ustálené metodice a datovém
rozhraní. Problém činí klinické zařazení podle hlavní diagnózy I64 Cévní příhoda mozková (mrtvice)
neurčená jako krvácení nebo infarkt. Tato diagnóza používaná často jako příjmová bývá používána
nesprávně i jako hlavní diagnóza případu.
Jaká je předpokládaná užitečnost
Předpokládáme vysokou užitečnost, která spočívá především v podpoře centralizace péče, která je nutná
pro udržování vysoké kvality a efektivity péče
Datový zdroj
K-dávky
Klinická specifičnost
Klinicky specifický
Vyhodnocovaná entita
Jednotlivý poskytovatel / Nemocnice
Segment péče
Typ dle Donabediana
Výsledek krátkodobý (mezivýsledek)
Dle kauzálního modelu
Zdravotní služby
Atributy kvality péče
Účinnost (Efektivnost)
Obor / odbornost
101 - vnitřní lékařství - interna, 209 - neurologie
Vztah k jiným sadám
Není definován
Zdánlivá validita
Velmi vysoká
Přesnost statistická
Velmi vysoká
Správnost měření
Střední
Zkreslení (po standardizaci)
Velmi nízká
Rizika nežádoucích motivací (po standardizaci)
Velmi nízká
Definice slovní
Počet případů hospitalizace s hlavní diagnózou ischemické CMP (tedy s vyloučením krvácení jako příčiny
stavu) a ukončených úmrtím děleno celkovým počtem případů se stejnou diagnózou v dané nemocnici a v
daném období. Vyloučení hospitalizace následné péče z definice.
Doplňkové informace k datovému zdroji
Fakta
x - počet případů s vybranou hlavní dg. (viz. klinické definiční prvky) ukončených úmrtím.
y - počet všech případů s vybranou hlavní dg. (viz. klinické definiční prvky).
Výpočet (vzorec)
x/y*100
Klinické definiční prvky
DIAGNÓZY (HLAVNÍ DG. PŘÍPADU):
I630 MOZKOVÝ INFARKT ZPŮSOBENÝ TROMBÓZOU PŘÍVODNÝCH MOZKOVÝCH TEPEN
I631 MOZKOVÝ INFARKT ZPŮSOBENÝ EMBOLIÍ PŘÍVODNÝCH MOZKOVÝCH TEPEN
I632 MOZKOVÝ INFARKT ZPŮSOBENÝ NEURČENOU OKLUZÍ NEBO STENÓZOU PŘÍVODNÝCH
MOZKOVÝCH TEPEN
I633 MOZKOVÝ INFARKT ZPŮSOBENÝ TROMBÓZOU MOZKOVÝCH TEPEN
I634 MOZKOVÝ INFARKT ZPŮSOBENÝ EMBOLIÍ MOZKOVÝCH TEPEN
I635 MOZKOVÝ INFARKT ZPŮSOBENÝ NEURČENOU OKLUZÍ NEBO STENÓZOU MOZKOVÝCH TEPEN
I636 MOZKOVÝ INFARKT ZPŮSOBENÝ MOZKOVOU ŽILNÍ TROMBÓZOU, NEHNISAVOU
I638 JINÝ MOZKOVÝ INFARKT
I639 MOZKOVÝ INFARKT, NS
I64 CÉVNÍ PŘÍHODA MOZKOVÁ (MRTVICE) NEURČENÁ JAKO KRVÁCENÍ NEBO INFARKT
Perioda měření
Jeden rok
Objekt, ke kterému se měření vztahuje
Nemocnice
Další údaje a komentáře
Souhrn pro oponentní řízení
MI je závažné cévní onemocnění mozku, které je 2. - 3. nejčastější příčinou úmrtí v rozvinutých zemích a
nejčastější příčinou dlouhodobé invalidity. Zlepšující se možnosti terapeutického ovlivnění v zejména
časných fázích vyžadují zavádění a kontrolu adekvátních postupů, které je vhodné standardizovat.
Hodnocení nemocniční mortality umožňuje u této diagnózy vyhodnocovat úspěšnost léčby v jednotlivých
nemocnících i úspěšnost národních (iktových) programů zaměřených na tuto problematiku. Je považováno
za prokázané, že výsledkový ukazatel odráží úspěšnost akutní nemocniční léčby a může, v případě
statisticky významně nepříznivého výsledku, indikovat problémy v kvalitě péče. Tento ukazatel je obdobou
ukazatele QM0054sNS Nemocniční mortalita u CMP s tím, že spektrum diagnóz vymezujících hodnocený
klinický stav je zúžen na ischemické příčiny iktu. Jsou vyloučena mozková krvácení. Ukazatel je dobře a
spolehlivě měřitelný z výkazů zdravotní péče zdravotním pojišťovnám. Reprezentuje kvalitu péče o tuto
klinickou skupinu, kterou vyhodnocuje měřením nemocniční mortality. Existuje předpoklad, že používání
ukazatele umožní zvyšování kvality péče.
Odkazy na literární zdroje
Sada ukazatelů kvality AHRQ obecně (http://www.qualitymeasures.ahrq.gov)
AHRQ quality indicators. AHRQ, Acute stroke: mortality rate (http://www.qualitymeasures.ahrq.gov/summary/
summary.aspx?doc_id=12754&string=stroke+AND+mortality)
Původ ukazatele a jeho dosavadní používání
V USA je používána verze ze sady AHRQ (viz. odkaz v rešerši). V českých podmínkách byl ukazatel až
dosud používán pro interní a externí hodnocení kvality pro nemocnice a jejich zřizovatele (většinou krajské
úřady).
Standardizace
Stratifikace nemocnic podle typu. Výběr pouze akutní hospitalizace. Nepřímá standardizace výpočtem s
použitím pohlaví a věku.
Statistické zpracování a prezentace
Výpočet referenčních hodnot (průměrná relativní četnost) za celou populaci a jednotlivé typy nemocnic.
Výsledky jsou prezentovány s 95% intervalem spolehlivosti.
Doporučení k používání
Ukazatel kvality je doporučen k zařazení do Národní sady a k používání v oblastech interního a externího
hodnocení kvality, národních programů kvality a kontraktace péče. Vhodným způsobem využití je především
externí hodnocení, zejména pokud by bralo v potaz kvalitu kódování (tedy bylo spojeno s auditem kódování
MKN-10).
Vztah ukazatele ke kvalitě, validita
Je považováno za prokázané, že výsledkový ukazatel odráží úspěšnost akutní nemocniční léčby a může, v
případě statisticky významně nepříznivého výsledku, indikovat problémy v kvalitě péče.
Odkazy na literární zdroje:
http://www.qualitymeasures.ahrq.gov/summary/summary.aspx?ss=1&doc_id=12754
http://www.najah.edu/page/2433
http://www.neurology-asia.org/articles/20031_005.pdf
Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání a to na základě převzetí
stanoviska o validitě z původního zdroje (AHRQ) a dále na základě expertního názoru členů odborného
panelu.
Doporučené rozmezí
U mortalitních ukazatelů není používáno. Lze využít zde publikovaných referenčních hodnot s tím, že pokud
hodnota dolního bodu rozmezí intervalu spolehlivosti hodnocené nemocnice překročí populační hodnotu, lze
považovat výsledek za signifikantně nepříznivý.
Referenční hodnoty
Populační hodnota nemocniční mortality činí 9,9% (průměrná relativní četnost hodnot všech případů v ČR).
Detailní referenční hodnoty naleznete v dokumentu "Detailní referenční hodnoty".
Vztah ke standardům
KKNEU0003 - Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou

Podobné dokumenty

Podklady pro oponenturu NSUZS

Podklady pro oponenturu NSUZS AHRQ - Acute stroke: mortality rate (http://www.qualitymeasures.ahrq.gov/summary/summary.aspx? doc_id=12754&string=stroke+AND+mortality) An-Najah National Univerzity: Predictors of in-Hospital Mort...

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS CMP je závažné cévní onemocnění mozku, které je 2. - 3. nejčastější příčinou úmrtí v rozvinutých zemích a nejčastější příčinou dlouhodobé invalidity. Zlepšující se možnosti terapeutického ovlivnění...

Více

Klinické doporučené postupy II

Klinické doporučené postupy II NRC – Vývoj a implementace klinických standardů a systému kvality a péče 2011, Dopady zavedení klinických doporučených postupů na sledování efektivity poskytované zdravotní péče 2011 a Kvalita péče...

Více

Neuroinfekce Jedná se o zánětlivá onemocnění centrálního

Neuroinfekce Jedná se o zánětlivá onemocnění centrálního 2011), celková nemocnost na 100 000 obyvatel činila 0,4 případu. V porovnání s nemocností v ČR nejsou patrné výraznější odchylky. V jednotlivých letech se počet onemocnění v kraji pohyboval od 4 do...

Více

VOLÁNÍ 155 PŘI VZNIKU CMP: ŽÁDNÁ ZMĚNA CHOVÁNÍ JAKO

VOLÁNÍ 155 PŘI VZNIKU CMP: ŽÁDNÁ ZMĚNA CHOVÁNÍ JAKO výstupů v období 3 let a zaměřená na zvýšení povědomí o CMP nevedla ke změně reakce na vznik příznaků CMP. • Kampaní bylo osloveno asi 20% populace a v této populaci

Více