Srovnání českých a arabských dětí s DMO

Komentáře

Transkript

Srovnání českých a arabských dětí s DMO
Srovnání arabských a českých dětí
s DMO
Rok 2003
Comparison of Arab and Czech
children suffering from cerebral
palsy
year 2003
Spektrum chorob léčebných v NL
Spectrum of diseases treated at NL
centrální spastické
parezy
29%
neurologické
choroby
ortopedické
choroby
60%
7%
11%
12%
Česká
659
Arabská
217
81%
Průměrná doba léčení v měsících
Average length of treatment in months
2,5
2
2,32
1,5
1
0,5
0
1,45
Česká
Arabská
Typ pobytu
Type of stay
66 %
70
57 %
60
43 %
50
34 %
40
Česká
Arabská
30
20
10
0
Pobyt první
Opakovaný
First stay
Repeated
Cíl statistického šetření
Objective of statistic examination
1. Je rozdíl v stupni postižení dětí s DMO mezi oběma
skupinami?
1. Is there a difference in the degree of affliction between both
groups of children suffering from cerebral palsy?
2. Jsou výsledky léčby českých a arabských pacientů
srovnatelné?
2. Are the results of treatment comparable for both Cz & Arab
patients?
Srovnání podle diagnozy
Comparison by diagnosis
40
36
Česká
Arabská
35
23
30
39
27
25
18
16
20
15
11
8
10
4
8
6
4
5
0
hypotonia
dyskinesis
diparesis
hemiparesis
triparesis
quadruparesis
Lokomoční stadia podle Vojty
Locomotor stages by Vojta
Loc. stadium 0
žádný psychomotorický kontakt
no psychomotor contact
Loc. stadium 1
otočí se
can turn over
3-4 měsíce/months
Loc. stadium 2
4-5 měsíců/months
opře se o horní končetiny
can lean upper extremities against a pad
Loc. stadium 3
plazí se
can crawl
6-8 měsíců/months
Lokomoční stadia podle Vojty
Locomotor stages by Vojta
Loc. stadium 4
není u zdravých dětí/no in healthy children
hopsání
jumps in sitting on knees
Loc. stadium 5
lezení po 4
crawling on hands and legs
Loc. stadium 6
chodí s přidržením
can walk being supported
10-11 měsíců/months
12-14 měsíců/months
Loc. stadium 7-9
14- měsíců/months
nezávislá chůze nestabilní/stabilní
independent walk unstable/stable
Průměrné lokomoční stadium
Average locomotor stage
6
5
4
3
Česká
5,75
4,20
Arabská
2
1
0
Rozdíl 1,55 lokomočního stádia ve prospěch českých dětí
Difference of 1.55 locomotor stage in favour of Czech children
Procentuální zastoupení lokomočních stadií
Percentage of locomotor stages
35
%
30
25
Česká
Arabská
20
15
10
5
0
-5
0
1
2
3
4
5
Lokomoční stádia
6
7
8
9
Průměrné lok. st. jednotlivých forem
Average loc. stage of individual types
loc. st
7,41
8
7
Arabská
6,62
6,32
6,18
5,67
5,2
6
Česká
6,07
4,57
5
3,91
4,21
3,31
4
2,6
3
2
1
0
hypotonia
dyskinesis
diparesis
hemiparesis
triparesis
quadruparesis
do 3 let
6%
Věkové rozdělení
Division by age
Česká
3-6 let
18%
nad 10
let
46%
Arabská
nad 10
let
20%
do 3 let
13%
do 3 let
3-6 let
6-10let
3-6 let
31%
nad 10 let
6-10let
36%
6-10let
30%
50
40
arabská
30
20
18
20
0
36
31
30
10
46
česká
13
6
<3
3-6
6 - 10
10>
Česká
Způsob léčby
Method of treatment
Arabská
10%
2%
12%
11%
88%
77%
Konzervativní léčba bez BTX
Konzervativní léčba s BTX
Operativní léčba
Konzervativní lázeňská léčba
Conservative spa treatment
A)
vodoléčebné procedury:
termální koupele, vířivé koupele, podvodní masáže, cvičení v bazénu
Hydroprocedures:
thermal baths, whirlpool baths, underwater massages, pool - exercises
B)
léčebný tělocvik na neurofyziologickém podkladu
- metody podle Vojty a Bobatha a další
therapeutic physical exercises based on the findings of neuro-physiology
– methods by Vojta and Bobath and other methods
C)
ostatní metody:
klasické masáže, magnetoterapie, biostimulační laser, ergoterapie
other methods:
classical massages, magnetotherapy, biostimulation laser, ergotherapy
Celkové výsledky léčby
Total results of treatment
100
90
93%
85%
80
70
60
Česká
Arabská
50
40
30
14%
20
7%
1%
10
0
zlepšen
improved
nezlepšen
unimproved
zhoršen
setback
0
Specifikace výsledku „zlepšen“
Specification of “improvement” result
60
59%
Česká
54%
Arabská
50
35%
40
24%
30
20
17%
11%
10
0
významné
important
průměrné
medium
malé
small
Zlepšení významné – přechod do vyššího lokomočního stádia
Zlepšení průměrné – zlepšeno více jak 5 z 10 sledovaných znaků
Zlepšení malé – zlepšeno méně jak 5 z 10 sledovaných znaků
Rozdíly ve výsledcích podle délky léčby
Differences depending on the length of treatment
Zlepšení / improvement
dlouhodobý/long
krátkodobý/short
25%
významné/important
16%
58%
průměrné/medium
63%
17%
malé/small
21%
0
10
20
30
40
50
60
70
Odpovědi na shora položené otázky:
Answers to the questions asked above:
1.
Arabské děti vykazují těžší stupeň postižení , v průměru jsou o 1,55
lokomočního stadia za dětmi českými
Degree of affliction is more severe in Arab children, in average they
are 1.55 locomotor stage behind the Czech children
2.
Výsledky léčby jsou u arabských dětí zřetelně lepší, vykazují především
častější přechod do vyššího lokomočního stadia
Arab children achieve significantly higher improvement, their
transition to higher locomotor stage is more frequent
Závěr:
Conclusion:
1.
Léčebné metody používané v Nových lázních Teplice v léčbě centrálních spastických
parez jsou velmi účinné a pozitivně na reagují především arabští pacienti, kteří byli
dosud léčeni jiným způsobem.
Therapeutic methods used for treating central spastic pareses at Nové lázně
Teplice are very effective and especially those Arab patients, who were treated in
other way before, respond to them positively.
2.
Komplexnost léčby tak jak je realizována v Nových lázních, tedy spojení konzervativní
lázeňské péče, operativního léčení, protetické péče a péče dalších odborníků, přináší
nejlepší výsledky.
Complexity of treatment provided at Nové lázně, i.e. connection of conservative
spa care, surgical treatment, prosthetic care and the care by other specialists,
brings the best results.
Závěr:
Conclusion:
3.
Preferován je déletrvající pobyt
Long-term stays are preferred
4.
Léčba je efektní u všech věkových kategorií
The treatment is effective for all age groups
Děkuji za pozornost
Thank you very much for your attention

Podobné dokumenty

Neuroortopedie

Neuroortopedie Initial trials of a robot-assisted arm and shoulder exercises were with sub-acute patients with a localised lesion.

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE SCHIZOFRENIE

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE SCHIZOFRENIE Oploštění emotivity, sociální stažení, ochuzení řeči, abulie, anhedonie, apatie, pasivita, autismus

Více

Stáhnout - Rehabilitační ústav Hostinné

Stáhnout - Rehabilitační ústav Hostinné Rehabilitační ústav Hostinné je velice moderní komfortně kompletně technicky i odborně personálně vybaveným zařízením /www.ruhostinne.cz/, které je připraveno se o Vás s maximální péčí postarat. Po...

Více

dokoupení procedur

dokoupení procedur 20 min. 50 min. 25 min. 50 min. 20 min. 75 min. 40 min. 90 min. 40 min. 25 min. 50 min. 15 min. 30 min. 60 min. 120 min. 40 min. 75 min.

Více

Formát PDF

Formát PDF důvodu. Symptomatická forma je označována jako biliární kolika. Jejím nejčastější příčinou je cholecystolithiáza, vzácněji se může jednat o choledocholithiázu nebo dyskinezi žlučových cest. Nejzáva...

Více

a Flyer

a Flyer R E J U V E N AT I O N – U LT H E R A – T H E R M A G E

Více

Formát PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D.

Formát PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D. a sinus sagitalis superior (62,5 %). Homozygotní forma mutace metylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR-C677T) byla zjištěna u 3 pacientek, 2 měly mutaci genu pro inhibitor aktivátoru plazminogenu (P...

Více