Slidy k 4. přednášce

Komentáře

Transkript

Slidy k 4. přednášce
Počítačová síť
Počítačová síť
ƒ Co je PS?
ƒ Taxonomie sítí
ƒ Síťová architektura
Mgr. Radim Remeš
<[email protected]>
ƒ Síťová zařízení
KMI, Zemědělská fakulta
Jihočeská univerzita
Co je počítačová síť?
Koncové uzly
ƒ souhrnné označení pro technické
ƒ End-to-end komunikace (E2E)
prostředky, které realizují spojení a výměnu
informací mezi počítači.
ƒ Umožňuje uživatelům komunikaci podle
určitých pravidel, za účelem sdílení
využívání společných zdrojů nebo výměny
zpráv.
ƒ Vzájemná komunikace koncových uzlů
Fungování sítě
ƒ Role — dána používanými aplikacemi
ƒ Active networking, klient-server,
peer-to-peer
Spojovaná komunikace
ƒ spojovaně × nespojovaně
ƒ zahájení
ƒ spolehlivě × nespolehlivě
ƒ průběh
ƒ principem přepojování paketů × okruhů
ƒ ukončení
ƒ tok dat blokově × proudově
ƒ (jako při telefonování)
ƒ best effort × QoS
ƒ je stavová
ƒ zachovává pořadí
Nespojovaná komunikace
Přepojování okruhů
ƒ nepřechází mezi stavy
ƒ (jako listovní pošta)
ƒ není stavová
ƒ nemusí zachovávat pořadí
ƒ každý blok přenášen nezávisle na ostatních
ƒ hlavně telekomunikace, spoje (telefonní síť)
ƒ u počítačů zřídka (sériová komunikace)
ƒ přidělení disponibilní kapacity sítě do
výlučného použití
ƒ datagram
Přepojování paketů
Tok dat
ƒ proudový přenos (proud bytů)
ƒ blokový přenos (po blocích)
ƒ hlavně u počítačů
ƒ spoje zřídka
ƒ využití veškeré disponibilní kapacity sítě
ƒ paket (blok dat na síťové vrstvě)
ƒ rámec (blok dat na linkové vrstvě)
ƒ buňka (malý blok na linkové vrstvě)
ƒ datagram (paket přenášený nespojovaně)
ƒ zpráva (blok dat na aplikační vrtsvě)
Best effort × QoS
Taxonomie sítí
ƒ klasifikace
ƒ různá hlediska
ƒ best effort — negarantovaný přenos
ƒ původ (telekomunikační, počítačová)
ƒ QoS — garance kvality (rezervace zdrojů)
ƒ určení (přístupové, páteřní)
ƒ velikost (LAN, WAN, MAN, PAN)
ƒ role uzlů (klient-server, p2p)
ƒ architektura (IP, ISO/OSI, X.25)
ƒ …
Taxonomie sítí
Taxonomie sítí
ƒ majitel (veřejné, privátní)
ƒ princip přenosu (přepojování okruhů ×
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
paketů)
použití (internet, extranet)
přenosové médium (kabelové sítě,
bezdrátové sítě)
topologie (strom, kruh, sběrnice)
…
Dle velikosti — PAN
ƒ princip přenosu (přepojování okruhů ×
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
paketů)
použití (internet, extranet)
přenosové médium (kabelové sítě,
bezdrátové sítě)
topologie (strom, kruh, sběrnice)
mobilita (mobilní, fixní)
Dle velikosti — LAN
ƒ PAN (Personal Area Network) — osobní
ƒ LAN (Local Area Network) — lokální
(BT, IrDA)
ƒ snadná konfigurovatelnost, odolnost proti
rušení nebo nízká spotřeba energie
ƒ do několika metrů (místnost)
(Ethernet IEEE 802.3, Token Ring IEEE
802.5, 100VG-AnyLan IEEE 802.12, FDDI
ISO/IEC 9314, Wi-Fi IEEE 802.11)
ƒ propojení koncových uzlů (pc, tiskárna,
server)
ƒ soukromá správa
ƒ do několika km (místnost, budova, areál)
Dle velikosti — MAN
Dle velikosti — WAN
ƒ MAN (Metropolitan Area Network) —
ƒ WAN (Wide Area Network) — rozlehlá
metropolitní (Distributed Queue Dual Bus
(DQDB) IEEE 802.6, WiMax IEEE 802.16d
(doplněk k Wi-Fi))
ƒ soukromá i veřejná správa
ƒ do několika desítek km (město)
(Integrated Services Digital Network (ISDN),
X.25, Asynchronous Transfer Mode (ATM),
Switched Multimegabit Data Service
(SMDS))
ƒ většinou veřejná správa
ƒ několik stovek km (stát, kontinent)
Dle topologie
Sběrnice
ƒ sběrnice (Ethernet, Token Bus)
ƒ kruh (Token ring, FDDI)
ƒ strom (10xBase-T, 100VG-AnyLan)
Kruh
Strom
Hvězda
Plné propojení
Síťová architektura
Referenční model ISO/OSI
ƒ představuje strukturu řízení komunikace v
ƒ vypracovala organizace ISO jako hlavní část
systémech (souhrn řídících činností
umožňujících výměnu dat mezi
komunikujícími systémy)
ƒ Komunikace a její řízení je složitý problém,
používá se rozdělení do několika skupin, tzv.
vrstev.
ƒ Členění do vrstev odpovídá hierarchii
činností, které se při řízení komunikace
vykonávají.
snahy o standardizaci počítačových sítí
nazvané OSI (Open Systems
Interconnection) a v roce 1984 ho přijala
jako mezinárodní normu ISO 7498.
ƒ Úlohou referenčního modelu je poskytnout
základnu pro vypracování norem pro účely
propojování systémů
Referenční model ISO/OSI
ƒ otevřený systém
ƒ abstraktním modelem reálného otevřeného
systému
ƒ popisuje vrstvy, jejich funkce a služby
ƒ žádné protokoly
Vrstvový model
Vrstvový model
ƒ Každá ze sedmi vrstev vykonává skupinu
jasně definovaných funkcí potřebných pro
komunikaci. Pro svou činnost využívá služeb
své sousední nižší vrstvy. Své služby pak
poskytuje sousední vyšší vrstvě.
Fyzická vrstva
ƒ Na počátku požadavek procesu v aplikační vrstvě.
ƒ physical layer
Příslušný podsystém požádá o vytvoření spojení
prezentační vrstvu. V aplikační vrstvě je
komunikace s protějším systémem řízena
aplikačním protokolem. Podsystémy v prezentační
vrstvě se dorozumívají prezentačním protokolem.
Atd. až k fyzické vrstvě, kde se použije pro spojení
přenosové prostředí.
ƒ při přechodu z vyšší vrstvy k nižší se přidávají k
uživatelským (aplikačním) datům záhlaví
jednotlivých vrstev Î zapouzdřování původní
informace.
ƒ podporuje fyzickou komunikaci
ƒ aktivuje a udržuje fyzické spoje (např.
komutovaný spoj)
ƒ fyzické spojení může být dvoubodové
(sériová linka) nebo mnohobodové
(ethernet).
ƒ Fyzická vrstva definuje všechny elektrické a
fyzikální vlastnosti zařízení. Obsahuje
rozložení pinů, napěťové úrovně a
specifikuje vlastnosti kabelů.
Fyzická vrstva
Spojová vrstva
ƒ Hlavní funkce:
ƒ data link layer
ƒ navazování a ukončování spojení s
ƒ spojení mezi dvěma sousedními systémy
komunikačním médiem
ƒ podílení se na procesu, aby všechny zdroje
byly efektivně rozloženy mezi všechny
uživatele
ƒ modulace (konverze) digitálních dat na
signály používané přenosovým médiem (a
zpět)
ƒ seřazuje přenášené rámce, stará se o
Spojová vrstva
ƒ poskytuje funkce k přenosu dat mezi
jednotlivými síťovými jednotkami a detekuje
případně opravuje chyby vzniklé na fyzické
vrstvě
ƒ př.Ethernet, resp. FDDI:
ƒ tato vrstva je rozdělena na vrstvu řízení
přistupu k médiu (Medium Access Control —
MAC) a vrstvu řízení logických linek (Logical
Link Control — LLC)
ƒ uspořádává data z fyzické vrstvy do
logických celků — rámců (frames)
Síťová vrstva
nastavení parametrů přenosu linky,
oznamuje neopravitelné chyby
ƒ formátuje fyzické rámce, opatřuje je fyzickou
adresou
Síťová vrstva
ƒ network layer
ƒ stará se o směrování v síti a síťové
adresování
ƒ poskytuje spojení mezi systémy, které spolu
přímo nesousedí
ƒ obsahuje funkce, které umožňují překlenout
rozdílné vlastnosti technologií v přenosových
sítích
Transportní vrstva
ƒ poskytuje funkce k zajištění přenosu dat
ƒ transport layer
různé délky od zdroje k příjemci skrze jednu
případně nekolik vzájemně propojených síťí
při zachování kvality služby, kterou požaduje
přenosová vrstva
ƒ poskytuje směrovací funkce a také reportuje
o problémech při doručování dat.
ƒ poskytuje transparentní, spolehlivý přenos
dat s požadovanou kvalitou
ƒ vyrovnává různé vlastnosti a kvalitu
přenosových sítí
ƒ provádí převod transportních adres na
síťové
ƒ nestará se o směrování
Relační vrstva
Prezentační vrstva
ƒ session layer
ƒ presentation layer
ƒ organizuje a synchronizuje dialog mezi
ƒ transformuje data do tvaru, které používají aplikace
spolupracujícími relačními vrstvami obou
systémů
ƒ řídí výměnu dat mezi nimi
ƒ umožňuje vytvoření a ukončení relačního
spojení, synchronizaci a obnovení spojení,
oznamovaní výjimečných stavů
systémech, navíc dochazí k transformaci pro účel
přenosu dat nižšími vrstvami
ƒ např. převod kódů a abeced, modifikace grafického
uspořádání, přizpůsobení pořadí bajtů a pod.
ƒ vrstva se zabývá jen strukturou dat, ale ne jejich
významem, který je znám jen vrstvě aplikační.
ƒ formát dat se může lišit na obou komunikujících
Aplikační vrstva
ƒ application layer
ƒ poskytuje aplikacím přístup ke
komunikačnímu systému a umožnuje tak
jejich spolupráci
DARPA (ARPA)
ƒ DARPA (Defense Advanced Research
Project Agency)
ƒ požadavek zajištění heterogenní konektivity
— komunikace mezi rozdílnými
počítačovými sítěmi
ARPANET
ARPANET
ƒ 1969 — 1990
ƒ základní 4 uzle:
ƒ původně jen experimentální síť
ƒ UCLA (University of California Los Angeles)
ƒ přepojování paketů
ƒ SRI (Stanford Research Institute)
ƒ žádný centrální prvek
ƒ UCSB (University of California Santa
ƒ přístup k nejvýkonnějším počítačům
Barbara)
ƒ University of Utah
ARPANET
ƒ 1983 — MILNET
ƒ lokální sítě
ƒ NSFNET (National Science Foundation
Network)
ƒ TCP/IP
Internetové protokoly
Architektura TCP/IP
ƒ 1983
ƒ 4 vrstvy
ƒ TCP/IP (Transmission Control Protocol,
ƒ aplikační vrstva (application layer)
Internet Protocol)
ƒ Komunikační protokol ― množina pravidel,
která určují syntaxi a význam jednotlivých
zpráv při komunikaci
ƒ transportní vrstva (transport layer)
ƒ síťová vrstva (network layer)
ƒ vrstva síťového rozhraní (network interface)
Vrstva síťového rozhraní
Síťová vrstva
ƒ přístup k fyzickému přenosovému médiu
ƒ zajišťuje:
ƒ specifická pro každou síť v závislosti na její
ƒ síťovou adresaci (IP adresy)
implementaci
ƒ směrování (routing)
ƒ předávání datagramů (nespojovaně)
Transportní vrstva
Aplikační vrstva
ƒ implementována až v koncových zařízeních
ƒ implementována aplikací
ƒ umožňuje přizpůsobit chování sítě potřebám
ƒ pro rozlišení užívány tzv. porty (číselná
aplikace
ƒ spojované (TCP ― Transmission Control
Protocol) transportní služby
ƒ nespojované (UDP ― User Datagram
Protocol) transportní služby
označení aplikací)
ƒ každé síťové připojení jednoznačně určeno
ƒ adresa počítače, transportní protokol, číslo
portu
Architektura TCP/IP
ƒ aplikační vrstva
ƒ SMTP
TCP/IP vs. ISO/OSI
ƒ aplikační vrstva
ƒ aplikační
ƒ FTP, HTTP
ƒ prezentační
ƒ Telnet
ƒ relační
ƒ transportní vrstva
ƒ TCP, UDP
ƒ transportní vrstva
ƒ transportní
ƒ síťová vrstva
ƒ IP, ICMP, ARP
ƒ síťová vrstva
ƒ síťová
ƒ vrstva síťového
ƒ Ethernet, Token
ƒ vrstva síťového
ƒ linková
rozhraní
Ring, ATM, …
rozhraní
ƒ fyzická
IP protokol
TCP protokol
ƒ síťová vrstva
ƒ transportní vrstva
ƒ zajištění přenosu datagramů (best effort)
ƒ spojovaný
ƒ datagram: adresa odesílatele, příjemce ―
ƒ spolehlivý přenos
směrování
ƒ IPv4
ƒ IPv6
ƒ zajištěno pořadí doručení
Protokoly aplikační vrstvy
Čísla portů TCP a UDP
ƒ FTP ― File Transfer Protocol
ƒ 0–1023 ― dobře známé (well known ports)
ƒ SNMP ― Simple Network Management
ƒ 1024–49151 ― registrované
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Protocol
Telnet ― emulace terminálového přístupu
X Windows ― vzdálené GUI
SMTP ― Simple Mail Transfer Protocol
DNS ― Domain Name System
Čísla portů TCP a UDP
ƒ 49152–65535 ― dynamické a soukromé
Čísla portů TCP a UDP
ƒ 20 ― FTP data (TCP, UDP)
ƒ 110 ― POP3 (TCP)
ƒ 21 ― FTP příkazy (TCP, UDP)
ƒ 143 ― IMAP (TCP, UDP)
ƒ 22 ― SSH (TCP, UDP)
ƒ 443 ― HTTPS (TCP, UDP)
ƒ 23 ― Telnet (TCP, UDP)
ƒ 3389 ― RDP (TCP)
ƒ 25 ― SMTP (TCP, UDP)
ƒ 6667 ― IRC (TCP)
ƒ 53 ― DNS (TCP, UDP)
ƒ 27015 ― Half-Life (CounterStrike) (UDP)
ƒ 80 ― HTTP (TCP)
Standardizační organizace
ƒ ISO ― International Organization for
Standardization
ƒ ANSI ― American National Standards
Institute
ƒ EIA ― Electronic Industry Association
ƒ IEEE ― Institute of Electrical and Electronic
Engineers
IPv4
Standardizační organizace
pro oblast internetu
ƒ IAB ― Internet Architecture Board (RfC ―
Request for Comments)
ƒ IETF ― Internet Engineering Task Force
(součást IAB)
ƒ IESG ― The Internet Engineering Steering
Group (součást IAB)
ƒ IANA ― Internet Assigned Numbers
Authority
IPv4 ― třídy adres
ƒ 4 byty
ƒ první bit 0 ― třída A, hranice adresy spoje
ƒ dekadické vyjádření
za 1. bytem
ƒ první dva bity 10 ― třída B, hranice adresy
spoje za 2. bytem
ƒ první dva bity 110 ― třída C, hranice
adresy spoje za 3. bytem
ƒ část spoj, část uzel
ƒ určuje administrátor pomocí:
ƒ binární maska ― spojitá řada jedniček
IPv4 ― třídy adres
IPv4 ― speciální adresy
ƒ A ― 1.0.0.0 až 126.0.0.0
ƒ 0.0.0.0 ― rezervováno
ƒ B ― 128.0.0.0 až 191.254.0.0
ƒ 127.0.0.0 ― loopback
ƒ C ― 192.0.1.0 až 223.255.255.254
ƒ 255.255.255.255 ― broadcast (hromadné
ƒ D ― 224.0.0.0 až 239.255.255.255
skupinový multicast
ƒ E ― 240.0.0.0 až 255.255.255.254
rezervováno
rozesílání paketů)
IPv4 ― vnitřní sítě
IPv6
ƒ A ― 10.0.0.0 až 10.255.255.255
ƒ 8 hodnot
ƒ B ― 172.16.0.0 až 172.31.255.255
ƒ odděleny dvojtečkou
ƒ C ― 192.168.0.0 až 192.168.254.255
ƒ každá hodnota ― 16bitové hexadecimální číslo
ƒ např.:
ƒ FEDC:BA87:7654:98AB:1234:6125:7534:F4B7
ƒ 0:0:0:0:0:FFFF:189.44.152.138
ƒ ::FFFF:189.44.152.138
MAC adresy
ƒ Media Access Control (linková vrtstva)
ƒ 48 bitů
ƒ 12 hexadecimálních číslic
ƒ 24 bitů OUI (Organization Unique
Identifier)
ƒ 24 bitů přiděluje výrobce
ƒ ARP, RARP
Síťová zařízení
ƒ repeater ― opakovač
ƒ hub ― rozbočovač
ƒ bridge ― most
ƒ router ― směrovač
ƒ brouter
ƒ switch ― přepínač
ƒ server
Repeater
Hub
ƒ fyzická vrstva
ƒ fyzická vrstva
ƒ obnova požadovaných parametrů
ƒ obdoba repeateru
elektrického nebo optického signálu
ƒ umožňuje větvení
Bridge
Router
ƒ fyzická a linková vrstva
ƒ síťová vrstva
ƒ jako repeater, ale určitá správa sítě
ƒ propojení různých typů sítí, protokolů
ƒ (redukce kolizí, užití MAC apod.)
Brouter
nebo rozhraní
Switch
ƒ hybridní zařízení
ƒ mohou pracovat na linkové či síťové
ƒ spojují činnost bridge i routerů do
vrstvě
ƒ shodné s bridge, router či brouter
ƒ analyzují procházející pakety a
rozhodují (podle informace v nich
uložených), kam je předat dál
jednoho zařízení
Server
ƒ na nejvyšších vrstvách
ƒ dle použití ― poskytují službu
ƒ dle toho návrh, implementace a
zařazení v síti
Proxy server
ƒ umožňuje klientům nepřímé připojení k
jinému serveru
ƒ funguje jako prostředník mezi klientem
a cílovým serverem, překládá klientské
požadavky a vůči cílovému serveru
vystupuje jako klient
ƒ může být spojeno web cache
Firewall
ƒ slouží k řízení a zabezpečování
síťového provozu mezi sítěmi s různou
úrovní důvěryhodnosti a/nebo
zabezpečení
TLD
Doména
ƒ jednoznačné jméno (identifikátor)
počítače nebo počítačové sítě
(připojené do internetu)
ƒ posloupnost několika částí oddělených
tečkami
ƒ seřazeny podle obecnosti
ƒ poslední část ― doména nejvyššího
řádu (TLD)
ccTLD
ƒ Top Level Domain
ƒ sdružující domény jednoho státu
ƒ nejvyšší úroveň stromu internetových
ƒ název dvoupísmenný
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
domén
pevně stanoveny organizací IANA
národní (country-code TLD, ccTLD)
generické (generic TLD, gTLD)
infrastrukturní
gTLD (leden 1985)
ƒ sdružující obecné domény
ƒ com – komerční subjekty
ƒ edu – vzdělávací organizace USA
ƒ gov – vládní orgány USA
ƒ net – subjekty orientované na
poskytování síťových služeb a
infrastruktury
ƒ org – nekomerční organizace a
občanská sdružení
ƒ mil – armáda USA
ƒ odpovídající kódu země ISO 3166-1
ƒ př.: cz (Česko)
gTLD
ƒ aero – pro letecký průmysl
ƒ biz – pro obchod (business)
ƒ cat – pro katalánskou jaz. a kulturní komunitu
ƒ com – pro komerční (ziskové) organizace
ƒ coop – pro družstva a družstevní sdružení
ƒ edu – pro vzdělávací instituce v USA
ƒ gov – pro vládu USA (government)
ƒ info – pro servery s informacemi
gTLD
ƒ int – pro mezinárodní organizace
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
založené na základě mezistátních
smluv
jobs – pro oblast lidských zdrojů
mil – pro armádu USA
mobi – pro poskytovatele mobilních
produktů
museum – pro muzea
infrastrukturní TLD
gTLD
ƒ name – pro osobní stránky jednotlivců
ƒ net – pro org. zajištující provoz sítě
ƒ org – pro neziskové organizace
ƒ pro – pro profesní sdružení apod.
ƒ travel – pro oblast cestovního ruchu
DNS
ƒ vnitřní potřeby ― DNS
ƒ Domain Name System
ƒ .arpa
ƒ hierarchický systém doménových jmen
ƒ Address and Routing Parameter Area
ƒ realizován servery DNS a protokolem
(oblast pro parametry adresování a
směrování)
DNS
ƒ převody doménových jmen a IP adres
uzlů sítě
URL
URL
ƒ Uniform Resource Locator
ƒ protokol://[login]host[:port]/[cesta]
ƒ přesná specifikace umístění zdrojů
[?dotaz1[&dotaz2[&…]]][#záložka]
ƒ př.:
ƒ http://user:[email protected]:80/auto/osobni.html?
typ=cabrio#motor
informací na internetu
ƒ Uniform Resource Identifier (URI)
ƒ Uniform Resource Name (URN)
Často užívané služby
ƒ http (pro WWW)
ƒ mailto (pro email)
ƒ ssh (pro vzdálený shell)
ƒ ftp (pro přenos souborů)
ƒ rdp (pro připojení vzdálené plochy
Windows)
ƒ scp (pro bezpečný přenos souborů)
Hlavička emailu (spam)
Return-Path: <[email protected]>
X-Original-To: [email protected]
Delivered-To: [email protected]
Received: from ara.zf.jcu.cz (localhost [127.0.0.1])
by nod32.zf.jcu.cz (Postfix) with ESMTP id CF2BC87C5F
for <[email protected]>; Mon, 20 Nov 2006 05:58:15 +0100 (CET)
X-Virus-Scanner: This message was checked by NOD32 Antivirus system
NOD32 for Linux Mail Server.
For more information on NOD32 Antivirus System,
please, visit our website: http://www.nod32.com/
Received: from 59.165.130.101.man-static.vsnl.net.in (unknown
[59.165.130.101])
by ara.zf.jcu.cz (Postfix) with ESMTP id 0960587C5B
for <[email protected]>; Mon, 20 Nov 2006 05:58:11 +0100 (CET)
Received: from mx00.1and1.co.uk (port=14487 helo=fuvgqsqqxsln)
by 59.165.130.101.man-static.vsnl.net.in with smtp
id 3ShAU-6X4BL3-H04
for [email protected]; Sun, 19 Nov 2006 20:58:15 -0800
Hlavička emailu (spam)
X-Spam-Status: No, score=-85.8 required=4.5
tests=BAYES_50,DCC_CHECK,
HELO_DYNAMIC_IPADDR2,HELO_DYNAMIC_SPLIT_IP,HTML_80
_90,HTML_FONT_BIG,
HTML_IMAGE_ONLY_08,HTML_MESSAGE,MIME_QP_LONG_LIN
E,NO_REAL_NAME,
RCVD_BY_IP,RCVD_IN_XBL,RCVD_NUMERIC_HELO,USER_IN_
WHITELIST
autolearn=no version=3.0.3
Parts/Attachments:
1.1 OK ~1 lines Text
1.2 Shown ~11 lines Text
2
19 KB Image
----------------------------------------
Hlavička emailu (spam)
Date: Sun, 19 Nov 2006 20:58:15 -0800
From: <[email protected]>
To: [email protected]
Subject: thee).
Parts/Attachments:
1.1 OK ~1 lines Text
1.2 Shown ~11 lines Text
2
19 KB Image
---------------------------------------So That ye judgment that the altar round about to; us them, and
[IMAGE]
[ Part 2, Image/GIF 26KB. ]
[ Cannot display this part. Press "V" then "S" to save in a file. ]
Hlavička emailu (spam)
Message-ID: <[email protected]>
From: "" <[email protected]>
To: [email protected]
Subject: thee).
Date: Sun, 19 Nov 2006 20:58:15 -0800
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/related;
type="multipart/alternative";
boundary="----=_NextPart_000_000B_01C70C1D.66487D00"
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.2869
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.2962
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.0.3 (2005-04-27) on
ara.zf.jcu.cz
X-Spam-Level:
Hlavička emailu (spam)
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2">
<META content="MSHTML 6.00.2900.2963" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT face=Lucida Console size=4>
So That ye judgment that the altar round about to; us them, and
<IMG alt="" hspace=0 widthQ1 heighth1
src="cid:[email protected]" align=baseline
border=0></FONT></DIV></BODY></HTML>
[ Part 2, Image/GIF 26KB. ]
[ Cannot display this part. Press "V" then "S" to save in a file. ]
Počítačová síť: zdroje
Topologie CESNET2
ƒ Jirovský, V. Vademecum správce sítě. Grada.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Počítačová síť
ƒ Q&A
Praha, 2001. [1. vydání.] 148 s., ISBN 80-7169745-1.
Peterka, J. Archiv článků a přednášek.
http://www.earchiv.cz
Wikipedia, internetová encyklopedie.
http://wikipedia.cz
Internet Assigned Numbers Authority.
http://www.iana.org
The Request for Comments (RFCs). http://rfc.net

Podobné dokumenty

Kerio uživatelské diskusnà fórum

Kerio uživatelské diskusnà fórum by mwinf0207.wanadoo.fr (SMTP Server) with ESMTP id 5F9571C00119; Wed, 16 Nov 2005 10:44:55 +0100 (CET) X-ME-UUID: 20051116094455391.5F9571C00119mwinf0207.wanadoo.fr From: "Natacha" Více

A7B38UOS

A7B38UOS Rozlišujeme tedy třídy IP adres podle poměru bitů v síťové a uzlové části: – třída A: velké sítě, 8:24 – třída B: středně velké sítě, 16:16 – třída C: malé sítě, 24:8

Více

Normální rozdělení a centrální limitní věta

Normální rozdělení a centrální limitní věta Mějme náhodnou veličinu X v pravděpodobnostním prostoru hΩ, F, P i. Pak se reálná funkce MX , která je definovaná v okolí bodu 0 předpisem  R MX (t) = E et·X = et·X dP. nazývá moment generující fu...

Více

Čtyřhodinový pracovní týden – T. Ferriss 1

Čtyřhodinový pracovní týden – T. Ferriss 1 Hands on Disaster Response (www.hodr.org) Project Hope (www.projecthope.org) Relief International (www.ri.org) International Relief Teams (www.irteams.org) Airline Ambassadors International (www.ai...

Více

Téma 4: Adresy a adresování v TCP/IP, IP adresy verze 4

Téma 4: Adresy a adresování v TCP/IP, IP adresy verze 4 výrobce (OUI, Organizationally Unique Identifier) • jednotlivým výrobcům je přiděluje je organizace IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) • nižší 3 byty představují sériové číslo...

Více

Internetová infrastruktura

Internetová infrastruktura Není zaručena identita odesílatele Na úrovni UDP není zaručeno doručení paketů v původním pořadí

Více

poèítaèová sí

poèítaèová sí rozlehlé sítě umožňují komunikaci na velké vzdálenosti spojují LAN a MAN sítě s působností po celé zemi nebo kontinentu obvykle veřejné, ale existují i soukromé WAN sítě pracují prostřednictvím kom...

Více

Školní vzdělávací program Svět v pohybu GM

Školní vzdělávací program Svět v pohybu GM GM GM Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Školní vzdělávací program GM Gymnázium se sportovní přípravou GM Svět v pohybu GM GM GM GM Platnost...

Více

zde - Anopress

zde - Anopress Obrací význam modifikovaného dotazu, a tudíž umožňuje nalézt všechny dokumenty, které mu nevyhovují.

Více