Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS

Komentáře

Transkript

Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Vzdělávací modul č. 2
Finance, účetnictví, daně
a legislativa v ZIS
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Obsah
1.
2.
3.
Průvodce úvodním nastavením ................................................................................ 5
1.1.
Nahrání číselníků VZP .....................................................................................5
1.2.
Průvodce úvodním nastavením ..........................................................................7
Kontrola ......................................................................................................... 15
2.1.
Uţivatelé .................................................................................................. 16
2.2.
Hodnota bodu ............................................................................................ 17
2.3.
Kódy dopravy ............................................................................................. 17
Vzhled programu ............................................................................................... 18
3.1.
3.1.1.
Zobrazení panelů .................................................................................. 23
3.1.2.
Nový panel .......................................................................................... 23
3.1.3.
Přejmenování panelu ............................................................................. 23
3.1.4.
Odstranění panelu ................................................................................. 24
3.1.5.
Úpravy panelů ...................................................................................... 24
3.1.6.
Změna umístění panelu nástrojů ............................................................... 25
3.2.
4.
Informační okna.......................................................................................... 26
3.2.1.
Kotvení informačních oken ...................................................................... 26
3.2.2.
Přehled oken ....................................................................................... 27
3.2.3.
Přehled dokumentace ............................................................................ 27
3.2.4.
Informace o pacientovi ........................................................................... 29
3.2.5.
Přehled informací ................................................................................. 30
3.3.
Šablony vzhledu .......................................................................................... 33
3.4.
Výchozí stav a uzamknutí vzhledu .................................................................... 35
Program ......................................................................................................... 36
4.1.
2
Panel nástrojů ............................................................................................ 21
Tisk ......................................................................................................... 36
4.1.1.
Okno tisku .......................................................................................... 37
4.1.2.
Okno tisku – kontextové menu .................................................................. 38
4.2.
Přihlásit na jiné pracoviště ............................................................................ 39
4.3.
Přihlášení uţivatelé ..................................................................................... 39
4.4.
Odeslat zprávu ........................................................................................... 40
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
5.
6.
4.5.
Zpráva ..................................................................................................... 41
4.6.
Registrace ................................................................................................. 41
4.7.
Aktualizace ............................................................................................... 41
Ambulance ...................................................................................................... 44
5.1.
Ţádanky ................................................................................................... 44
5.2.
Šablony ţádanek ......................................................................................... 45
5.3.
Ţádanky pacienta ........................................................................................ 46
5.4.
Poţadavky na pracoviště ............................................................................... 46
5.5.
Přehled ţádanek ......................................................................................... 47
Pojišťovna....................................................................................................... 48
6.1.
Pořízení.................................................................................................... 48
6.1.1.
Ambulantní doklad a Zvlášť účtovaná léčiva a PZT ......................................... 49
6.1.2.
Převod ambulantních dokladů na nepravidelnou péči ...................................... 51
6.1.3.
Vyúčtování výkonů v ambulantní péči ......................................................... 52
6.1.4.
Zvlášť účtovaná léčiva a PZT .................................................................... 52
6.1.5.
Nepravidelná péče ................................................................................ 53
6.1.6.
Poukaz na vyšetření / ošetření ................................................................. 55
6.1.7.
Ústavní péče........................................................................................ 60
6.1.8.
Vyúčtování cest lékaře ........................................................................... 60
6.2.
Přehled dokladů, faktur a předepsaných PZT ...................................................... 62
3
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
7.
Platby ............................................................................................................ 63
7.1.
Obecně o platbách ...................................................................................... 63
7.2.
Pohledávky ................................................................................................ 64
7.3.
Platební doklady ......................................................................................... 65
7.4.
Platby ...................................................................................................... 66
7.5.
Doklady k poloţkám pohledávek ...................................................................... 67
7.6.
Přehled dokladů ......................................................................................... 67
7.7.
Přehled pohledávek ..................................................................................... 68
7.8.
Přehled pacientů se závazky .......................................................................... 69
7.9.
Číselník měn a kurzovní lístek ......................................................................... 69
7.10. Pokladny .................................................................................................. 70
7.11. Přehled pokladních uzávěrek .......................................................................... 70
Časové rozloţení modulu č. 2 „ Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS“ .................71 - 78
4
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
1. Průvodce úvodním nastavením
Pro bezproblémové pouţití programu je nutné nahrát číselníky VZP, nastavit
uţivatele (lékaře, sestry), pracoviště, organizační strukturu zdravotnického
zařízení, nadefinovat smluvní zdravotní pojišťovny, lékaře a smluvní výkony, zadat
hodnoty bodů jednotlivých zdravotních pojišťoven a případně další nastavení ke
komfortnímu uţívání programu.
Aby se nemusely všechny zmiňované oblasti nastavovat v různých volbách v rámci
konfigurace programu samostatně, je připraven jednoduchý průvodce úvodním
nastavením, ve kterém postupně, v jednotlivých krocích, zadáte vše potřebné a po
jehoţ skončení je program připraven k okamţitému pouţívání.
Průvodce úvodním nastavením se spustí automaticky při prvním spuštění programu
po nahrání číselníků. Doporučujeme průvodce vyuţít a nastavit program pomocí
něj.
1.1.
Nahrání číselníků VZP
Při prvním spuštění programu bude rozpoznáno, ţe nejsou k dispozici ţádné
číselníky a otevře se okno číselníků VZP. Okno číselníků lze kdykoliv zobrazit
volbou Pojišťovna - Číselníky - Číselníky VZP.
5
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
1.1.1. Nahrání číselníků do programu provedete tlačítkem
.
1.1.2. Zobrazí se jednoduchý formulář s výběrem odkud se mají číselníky načíst:
internet, ze sloţky, z prezentačního CD, z diskety. Máte-li k dispozici (prezentační)
CD s program, zvolte "z prezentačního CD", máte-li k dispozici připojení k
internetu a chcete-li pouţít načtení číselníků z našeho serveru, ponechte volbu "z
internetu". Volbu potvrďte tlačítkem Ok.
6
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
1.1.3. Zobrazí se okno Výběr číselníků (ke staţení z internetu nebo k načtení ze
sloţky podle Vašeho předchozího výběru). Opět potvrďte tlačítkem Ok.
1.1.4. Proběhne načtení číselníků a na závěr se zobrazí informační zpráva "Načtení
číselníků bylo úspěšně dokončeno". Potvrďte tlačítkem Ok.
1.1.5. Sloupce verze, platnost od a datum načtení v okně číselníků VZP jsou nyní
vyplněny příslušnými údaji. Okno číselníků můţete zavřít.
Při zavírání okna s číselníky program rozpozná, že není nastaven pro běžné použití
a nabídne spuštění průvodce úvodním nastavením. Pokud průvodce chcete využít
(doporučujeme), potvrďte tlačítkem "Ano".
1.2.
Průvodce úvodním nastavením
Průvodce úvodním nastavením se spustí automaticky po první instalaci programu po
nahrání číselníků. Doporučujeme průvodce vyuţít a nastavit program pomocí něj.
Pokud chcete průvodce spustit kdykoliv později, naleznete jej ve volbě
Konfigurace - Průvodce úvodním nastavením. Pokud průvodce spustíte později a
organizační struktura je již v programu nastavena, program se dotáže, zda chcete
vytvořit další zařízení. Nedojde tedy ke zrušení prvotního nastavení, ale k přidání
nového zařízení do organizační struktury.
7
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
1.2.1. V první obrazovce Vás průvodce úvodním nastavením upozorní, ţe pro
správné nastavení Vaší organizační struktury je nutné vţdy vyplnit políčka, která
jsou ţlutě podbarvena. Pokračujte tlačítkem Další.
1.2.2. Vyberte si, jaký druh zdravotnického zařízení budete chtít v rámci tvorby
organizační struktury vytvářet, zda ordinaci lékaře s jedním IČP nebo s více IČP a
pokračujte tlačítkem Další. Pro účely představení tohoto průvodce byla zvolena
ordinace s jedním IČP.
1.2.3. Zadejte identifikaci lékaře - titul, příjmení, jméno, titul za jménem, zda
uţivatel bude nositelem výkonů, pracovní úvazek (PPNV) a případně upravte
8
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
1.2.4. přihlašovací zkratku a heslo. K některým nastavením se Vám zobrazí i krátká
nápověda. Po zadání údajů lékaře pokračujte tlačítkem Další.
1.2.5. Zadejte identifikační údaje zdravotnického zařízení (název, adresa, kontakt)
a pokračujte tlačítkem Další.
9
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
1.2.6. Zadejte identifikační údaje pracoviště a pokračujte tlačítkem Další.
10
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
1.2.7. Zadejte údaje zdravotní sestry, případně ponechte prázdné a pokračujte
tlačítkem Další.
1.2.8. Vyberte pojišťovny, se kterými máte smlouvu a pokračujte tlačítkem Další.
Standardně jsou přednastaveny všechny pojišťovny.
11
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
1.2.9. Podle počtu smluvních pojišťoven se budou zobrazovat obrazovky ke kaţdé z
pojišťoven s moţností zadání jejich adresy, nastavením nasmlouvání standardních
výkonů dle odbornosti a nastavením hodnoty bodu a kapitace. Vyplňte poţadované
údaje a pokračujte tlačítkem Další.
12
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
1.2.10.
Zobrazí se přehled zadaných údajů v rámci průvodce. Můţete vše
zkontrolovat a případně se vrátit tlačítkem Předchozí na patřičný krok průvodce a
opravit nalezenou nesrovnalost. V případě, ţe je vše v pořádku, uloţte všechny
zadané údaje tlačítkem Uloţit.
13
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
1.2.11.
Provede se příprava k nastavení programu podle zadaných údajů a
zobrazí se poslední obrazovka průvodce úvodním nastavením, kde lze zvolit, co se
má otevřít po ukončení průvodce: organizační struktura, smluvní pracoviště a
nastavení uţivatelů. Můţete si tyto okna po ukončení zobrazit a zkontrolovat nebo
pokud nechcete, volby zobrazení zrušte. Okna lze kdykoliv později otevřít volbou
Konfigurace - Uţivatelé, Konfigurace - Organizační struktura a Konfigurace Smluvní pracoviště. Klikněte na tlačítko
, vyčkejte na dokončení
nastavení a případně si zkontrolujte zobrazená okna organizační struktury,
smluvních pracovišť a uţivatelů.
14
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Program je nyní nastaven a můţete v něm začít pracovat. Doporučujeme program
ukončit, znovu spustit a přihlásit se jako uţivatel, kterého jste nadefinovali. Tímto
krokem se program přizpůsobí odbornosti.
Pokud budete chtít později změnit nebo doplnit údaje zadané v průvodci úvodním
nastavením (nastavení uţivatelů, organizační strukturu, smluvní pojišťovny, ...)
naleznete jednotlivé volby v menu Konfigurace.
2. Kontrola
Po úvodním nastavení programu za pomoci průvodce nebo po importu dat můţete
zkontrolovat (upravit) některé důleţité nastavení. Například definované uţivatele,
organizační strukturu nebo smluvní pracoviště. Tyto okna si můţete nechat otevřít
automaticky po skončení průvodce úvodním nastavením, pokud je označíte v
posledním kroku průvodce. Pokud jste okna nezobrazily ihned naleznete je ve
volbě Konfigurace - Uţivatelé, Organizační struktura nebo Smluvní pracoviště.
Další nastavení, které můţete zkontrolovat, jsou například hodnoty bodu k
jednotlivým pojišťovnám, kódy dopravy, změnové číselníky, kontrolu výkonů dle
15
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
věku, nepovolené kombinace výkonů nebo povolené četnosti výkonů. Viz další
podkapitoly.
Budete-li chtít přidat, odebrat nebo upravit nějaký záznam pouţijte ikony
. Najedete-li kurzorem myši na danou ikonu, zobrazí se
nápověda k čemu ikona slouţí.
2.1.
Uţivatelé
Ve volbě Konfigurace - Uţivatelé definujete uţivatele, kteří mohou s programem
pracovat.
Uţivatel je osoba, kterou při definici organizační struktury zdravotnického zařízení
bude moţné přiřadit na pracoviště jako zaměstnance, který na tomto pracovišti
pracuje. K zaměstnanci na pracovišti se váţí:





přístupová práva k systému
nastavení formulářů systému
nastavení tiskových sestav
autorství písemných záznamů v systému
logování událostí a další vlastnosti systému
Mimo obvyklých sloupečků pro zadání jména, hesla apod., je zde také:
Kategorie:
Jednopísmenové rozdělení do kategorií (např. A - lékař s jednou atestací), které
vychází z metodiky pojišťovny. Zatím není v programu vyuţito.
16
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Středisko:
Nákladové středisko ( Konfigurace - Nákladová střediska). Můţe slouţit pro interní
sledování nákladů.
Přihlášení:
Druh zabezpečeného přihlášení. Například heslo, certifikát, kombinace obojího
nebo naopak moţnost zakázání přihlášení uţivatele.
Aktivní:
Není-li poloţka zaškrtnuta, nebude se uţivatel nabízet v různých seznamech, kde je
například moţnost výběru z více zaměstnanců.
2.2.
Hodnota bodu
Program potřebuje znát pro výpočet fakturované částky za provedenou zdravotní
péči a pro tvorbu některých sestav hodnotu bodu. V případě, ţe platba za
vykonanou zdravotní péči je prováděna výkonově kapitační platbou, je nutno zadat
i hodnotu kapitačního paušálu a degresního koeficientu. Pokud je hodnota bodu
různá pro různé odbornosti, je nutno uvést hodnotu bodu pro všechny odbornosti.
1.
2.
3.
4.
2.3.
Proveďte volbu Pojišťovna - Číselníky - Hodnota bodu.
V okně Hodnota bodu přidejte záznam (například klávesou Insert). Zapište
hodnotu bodu, případně kapitačního paušálu a degresního koeficientu.
Podle bodu 2. proveďte zápis hodnot bodů, případně kapitačních paušálů a
degresních koeficientů, pro všechny odbornosti a všechny zdravotní
pojišťovny.
Záznam, případně záznamy, uloţte (F2) a zavřete formulář.
Kódy dopravy
V případě, ţe cesty lékaře v návštěvní sluţbě jsou některou ze smluvních
zdravotních pojišťoven propláceny, je nutno pro vytvoření dokladu Vyúčtování cest
lékaře v návštěvní službě a jeho vyúčtování zadat kódy dopravy.
1.
Proveďte volbu Pojišťovna - Číselníky - Kódy dopravy.
17
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
2.
3.
4.
V okně Kódy dopravy přidejte záznam (Insert) a vyplňte kód dopravy podle
smlouvy, kterou máte s danou pojišťovnou uzavřenu.
Bod 2 opakujte, aţ budete mít zadány kódy dopravy pro všechny
pojišťovny.
Zavřete formulář.
3. Vzhled programu
Programy jsou standardní aplikace běţící v samostatném okně. Okno programu po
prvním spuštění obsahuje nabídku funkcí, tzv. menu. Dále ikony, přes které lze
rychle spustit konkrétní funkci programu nebo například informační lištu se
základními údaji o pacientovi. Vzhled programu lze nastavit podle přání uţivatele a
to pro kaţdého uţivatele zvlášť. To znamená, ţe lékař si můţe upravit samostatně
a nezávisle od sestry velikost ikon a písma, rozmístění ikon na hlavním okně
programu a samozřejmě i jaké ikony chce vůbec mít po startu programu k dispozici.
Chcete-li nyní pouze zvětšit ikony programu a velikost písma, naleznete příslušné
moţnosti ve volbě Konfigurace - Nastavení, Nastavení uţivatele (rozklikněte +),
Vzhled.
18
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Zatrhněte volbu "Pouţít velké ikony v nástrojových lištách" a nastavte si velikost
výchozího písma nebo písma na editačních prvcích (tj. různé tlačítka v programu
apod.) podle rozlišení Vašeho monitoru a uvedenému doporučení. Volba Měřítko
písma v editorech umoţňuje zobrazit zvětšené písmo nejenom v dekursu, které
však pro tisk zůstává ve standardní velikosti. Provedené změny potvrďte tlačítkem
OK
Standartní ikony:
Zvětšené ikony
Neţ se pustíte do zápisu dekursu či zadávání výkonů, můţete si zkusit nastavit
vzhled programu tak, aby Vám vizuálně plně vyhovoval a zároveň jste naplno
19
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
vyuţili moţnosti Vašeho monitoru. Tyto úpravy můţete udělat i kdykoliv
později.
Na následujícím obrázku naleznete popis částí jiţ mírně vzhledově upraveného
hlavního okna programu. Pojmy, které zde zavedeme jsou posléze vyuţity pro
snadný popis změn vzhledu.
Po instalaci programu je pod lištou s nabídkou funkcí (těmto nabídkám říkáme
"menu") zobrazen tzv. horní dok s panely ikon a ukotveným oknem Informace o
pacientovi. V záhlaví okna je uveden název programu a aktuální datum.
20
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Mimo zvětšení velikosti ikon a písma, viz výše, lze vzhled hlavního okna upravovat
přesunem panelů ikon, změnou obsahu jednotlivých panelů ikon a ukotvením
některých oken v tzv. horním, dolním, levém či pravém doku.
lišta s nabídkou funkcí programu, tzv. menu
Některé funkce uvedené v menu lze vyvolat pomocí klávesových zkratek, případně
klepnutím na správnou ikonu umístěnou v odpovídajícím panelu ikon.
dok
V doku jsou ukotveny panely ikon nebo např. okna Přehled informací, Přehled
dokumentace či Přehled oken.
panel ikon
V panelech ikon jsou umístěny ikony pro rychlý přístup k dané funkci programu.
Panely mají své názvy a dají se skrýt nebo zobrazit volbou Konfigurace - Panely
nástrojů - Panely.
ikony
Některé funkce programu uvedené v menu lze vyvolat kliknutím na odpovídající
ikonu. Ikony jsou většinou seskupeny v panelu ikon, který má svůj název. Význam
jednotlivých ikon je uveden v popisce, která se zobrazí po umístění ukazatele myši
na odpovídající ikonu.
stavová lišta
Stavová lišta nese v pravé části informace o aktuálně připojeném uţivateli a v levé
části se zobrazují různé druhy informací.
3.1.
Panel nástrojů
V panelech ikon jsou umístěny ikony pro rychlé spuštění určitých funkcí programu.
Význam ikon je shodný s ikonami uvedenými v menu. Jednotlivé panely lze umístit
v horním, dolním, levém i pravém doku přetaţením myší.
21
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
V tzv. kontextovém menu, které vyvoláme pravým tlačítkem myši na jakémkoliv
panelu ikon jsou následující funkce:
Panely
Nový
Vytvoření nového panelu ikon.
Přejmenovat Přejmenování panelu ikon.
Odstranit
Upravit
Odstranění panelu ikon.
Vkládání ikon do nebo odebírání ikon z panelu ikon.
Následuje seznam panelů ikon, které lze zobrazit nebo skrýt.
Šablony
V šabloně je zachyceno umístění a obsah panelů ikon v docích. Po instalaci
programu je pouţita základní šablona. Kaţdá změna šablony se ukládá k tomu, kdo
tuto šablonu změnil. Tím je zajištěno, ţe po přihlášení uţivatele do programu se
hlavní okno zobrazí podle jeho šablony.
Nová
Vytvoření nové šablony. Nová šablona se k uţivateli připne přes profil
přístupových práv ve volbě Konfigurace, Přístupová práva.
Upravit
Do šablony lze převzít současný stav rozmístění panelu ikon, případně
stav rozmístění změnit pouţitím jiné šablony.
Výchozí stav Panely ikon se zobrazí v základním stavu (jako po instalaci).
Uzamknout
Uzamknutí rozmístění panelů nástrojů. Ochrana proti nechtěné změně rozmístění.
22
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
3.1.1.
Zobrazení panelů
1. Klikněte pravým tlačítkem myši na horní dok s panely nástrojů.
2. Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu „Panely“.
3. Zobrazí se rozšiřující menu, v kterém je zaškrtnutím indikováno povolení
zobrazení daného panelu.
3.1.2.
Nový panel
1. Klikněte pravým tlačítkem myši na horní dok s panely ikon.
2. Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely → Nový .
3. Zobrazí se okno pro zadání názvu nového panelu. Zapište a potvrďte tlačítkem
„OK“.
4. Nový panel nástrojů se objeví v horním doku s panely jako první zleva.
5. Panel můţete uchopit a přetáhnout na poţadované místo v doku s panely
nástrojů. Lze ho přetáhnout i na plochu programu, kde se zobrazí jako samostatné
okno.
3.1.3.
Přejmenování panelu
1. Klikněte pravým tlačítkem myši na přejmenovávaný panel.
23
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Pozor, nikoli na jeho dva svislé prouţky, ale na jakoukoli ikonu, která do daného
panelu patří.
2. Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely - Přejmenovat .
3. Zobrazí se okno „Zadejte nový název panelu nástrojů“. Zadejte jméno nového
panelu a jako potvrzení zadání stiskněte tlačítko „OK“.
3.1.4.
Odstranění panelu
1. V liště s panely klikněte pravým tlačítkem na odebíraný panel.
Pozor, nikoli na jeho dva svislé prouţky v levé části, ale na jakoukoli ikonu, která
do daného panelu patří.
2. Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely - Odstranit .
3. Zobrazí se okno „Potvrzení“. Na otázku „Opravdu chcete odstranit panel
nástrojů?“ odpovězte stlačením tlačítka „Ano“.
4. Odebíraný panel z lišty zmizí.
3.1.5.
Úpravy panelů
1. Klikněte pravým tlačítkem myši na kterýkoliv panel.
2. Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely - Upravit .
3. Zobrazí se okno „Úprava panelů nástrojů“.
24
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Přidání ikony do panelu ikon
a) V okně „Úprava panelů nástrojů“ vyberte odpovídající skupinu.
b) Zvolte ikonu představující danou funkci kliknutím levým tlačítkem myši.
c) Drţte zmáčknuté levé tlačítko myši a taţením myši přetáhněte vybranou ikonu na
místo ve zvoleném panelu ikon.
Odebrání ikony z panelu
Klikněte levým tlačítkem myši na ikoně v panelu, drţte tlačítko zmáčknuto a
taţením myši stáhněte odebíranou ikonu z příslušného panelu na šedou plochu
mimo dok s panely a tlačítko povolte. Tím je ikona z panelu nástrojů odebrána.
4. Okno „Úprava panelů nástrojů“ uzavřete stlačením tlačítka „Zavřít“.
3.1.6.
Změna umístění panelu nástrojů
1. Uchopte levým tlačítkem myši panel ikon za část s dvěma pruhy a taţením ho
přetáhněte na zvolené místo v příslušném doku. Panel se v doku ukotví.
25
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Můţete jej také pustit na ploše programu, chcete-li aby se zobrazil jako
samostatné okno. Pokud chcete ukotvení panelu zabránit, během přetahování
panelu drţte stisknutou klávesu CTRL.
2. Umístění panelu nástrojů v doku můţete upravit. Uchopte panel nástrojů levým
tlačítkem myši za část s dvěma pruhy a přetáhněte ho na poţadované místo.
3.2.
Informační okna
V hlavním okně programu se standardně mohou zobrazovat následující informační
okna:




Přehled oken
Přehled dokumentace
Přehled informací
Informace o pacientovi
Zobrazení nebo skrytí informačních oken se provádí přes volbu Okno v hlavním
menu programu.
3.2.1.
Kotvení informačních oken
Informační okna je moţné zobrazit jako volně "plující" okna nebo je lze zakotvit v
levém či pravém doku. Přechod mezi stavem okno - dok se provádí dvěma způsoby:
1. Taţením okna do doku
Informační okno uchopte levým tlačítkem myši za nadpis okna a přetáhněte ho do
doku. Tlačítko uvolněte, aţ značka myši bude v doku.
2. Taţením panelu z doku
Panel uchopte levým tlačítkem myši za horní část s dvěma pruhy a přetáhněte ho
do prostoru mimo dok. Tlačítko uvolněte, aţ značka myši bude mimo dok. Pokud na
horní část s dvěma pruhy pouţijete dvojklik, panel je rovněţ vydokován. Jestliţe
druhé kliknutí nepustíte, můţete panel rovnou přetáhnout na poţadované místo.
26
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
3.2.2.
Přehled oken
Přehled oken slouţí k zobrazení otevřených oken v programu. Aktivní okno je v
přehledu označeno šedým podbarvením. Na obrazovce je aktivní okno vţdy nahoře
nad všemi ostatními otevřenými okny.
Povolení zobrazení Přehledu oken se provádí v nabídce (menu) Okno. Okno leze
přetáhnout do levé nebo pravé lišty (doku). Z kontextového menu nad přehledem
oken lze dané okno buď aktivovat nebo zavřít.
3.2.3.
Přehled dokumentace
Zobrazení informačního okna se provede přes volbu Okno → Přehled dokumentace.
V přehledu dokumentace je v stromové struktuře zobrazena zdravotní dokumentace
pacienta. Okno lze přetáhnout do levé nebo pravé lišty (doku).
Vyhledáním a výběrem poloţky prezentující zdravotnickou dokumentaci v
stromovém seznamu se příslušná dokumentace zobrazí. Ovládání informačního okna
Přehled dokumentace se provádí z kontextového menu zobrazeného po kliknutí
pravým tlačítkem myši.
27
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
V kontextovém menu vyvolaném kliknutím pravým tlačítkem myši nad oknem
Přehled dokumentace jsou následující funkce:
Rozbalit vše
Ve stromové struktuře budou vidět všechny úrovně poloţek.
Sbalit vše
V stromové struktuře budou vidět jen poloţky 1. úrovně.
Automaticky rozbalovat vše
Při výběru pacienta v kartotéce se zobrazí přehled
dokumentace rozbalený.
Výběr kliknutím
Při kliknutí na poloţku v přehledu se zobrazí
dokumentace.
Setřídit podle data Poloţky ve stromové struktuře se zobrazí setříděny podle data.
Setřídit podle skupin
Poloţky ve stromové struktuře se zobrazí setříděny podle
skupin dokumentace.
2 úrovně
Stromová strukturu se rozbalit tak, ţe budou vidět poloţky 1. a
2. úrovně.
3 úrovně
Stromová strukturu se rozbalit tak, ţe budou vidět poloţky 1.,
2. a 3. úrovně.
Rozšířené zobrazení
U poloţek můţe být zkratkou uvedeno pracoviště,
uţivatel nebo odbornost.
Obnovit
Vytvoření nového, aktuálního přehledu dokumentace.
Smazat
Moţnost smazání záznamu (dekurs, ţádanka, recept,
apod.).
28
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
3.2.4.
Informace o pacientovi
Povolení zobrazení panelu Informace o pacientovi se provádí ve volbě Okno →
Informace o pacientovi.
V okně Informace o pacientovi se zobrazují některé důleţité informace o pacientovi
vybraném v kartotéce. Okno lze přetáhnout do horního nebo spodního doku. V
kontextovém menu vyvolaném kliknutím pravým tlačítkem myši nad oknem je volba
Nastavit přes kterou lze nastavit zobrazované poloţky v informačním panelu:
Popis
Název informace.
Aktiv
Tato informace se bude zobrazovat v panelu.
Titulek
Titulek před zobrazenou informací.
Auto
Šířka informace v panelu bude nastavena automaticky na celé zbylé
volné místo.
Šířka
Pevná šířka zobrazení informace v panelu v pixlech.
Barva písma Nastavení barvy písma.
Styl písma Nastavení stylu.
Barva pozadí Nastavení barvy pozadí.
29
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
3.2.5.
Přehled informací
Povolení zobrazení okna Přehled informací se provádí ve volbě Okno → Přehled
informací. Jsou zde zobrazeny informace o pacientovi. Některé z nich lze pouţít i
jako poloţky pro upozorňování. Ty jsou potom zobrazeny červeně. Okno leze
přetáhnout do levého nebo pravého doku.
V kontextovém menu vyvolaném kliknutím pravým tlačítkem myši na okně Přehled
informací jsou následující funkce:
První poloţka kontextového menu se mění podle místa, na kterém jsme kliknuli
pravým tlačítkem.
30
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Nastavení zobrazených informací
Která z nabízených informací bude v Přehledu informací zobrazena a v jakém
pořadí, se provádí v okně Nastavení zobrazení informací přesunem názvů poloţek
mezi oblastmi Dostupné informace a Zobrazené informace. Pořadí zobrazení
odpovídá pořadí poloţek.
Adresa
Adresa bydliště pacienta. Převzato z Identifikace.
Upozornění se nevydává.
Alergie
Alergie a rizika. Převzato z anamnézy. Upozornění se vydá vţdy,
kdyţ je v poli Alergie a rizika proveden záznam.
Cizinec
Převzato z Identifikace. Upozornění se vydá vţdy, kdyţ je
poloţka Cizinec zaškrtnuta.
Dispenzarizece
Převzato Datum zařazení z Dispenzarizace. Nevyvolává
upozornění.
Dispenzární prohlídka příští
Převzato Příští návštěva z Dispenzarizace.
Upozornění vzniká měsíc před termínem prohlídky a vţdy
po termínu prohlídky.
Dnešní datum
Dnešní datum. Převzato z nastavení ve volbě
Konfigurace, Dnešní datum.
Sledovaná vyšetření
Upozorní na nutnost vykázat kódy nastavené ve volbě
Pojišťovna, Číselníky, Sledovaná vyšetření
Podmínky pro
pouţití kódů mohou být omezeny ve volbě Pojišťovna,
Číselníky, Kontrola výkonů dle věku, Nepovolené kombinace
výkonů a Povolené četnosti výkonů. Sledování se provádí pouze
v rámci smluvní zdravotní pojišťovny pacienta. To znamená, ţe
pokud pacient přejde k jiné pojišťovně, můţe sledované
vyšetření opětovně vykázat.
Jméno
Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění.
Krevní skupina
Převzato z anamnézy. Nevyvolává upozornění.
Medikace
Převzato z Medikace. Upozornění se vydá vţdy, pokud je
medikace uvedena a je platná.
Očkování
Zobrazí se poslední data provedení všech typů očkování.
Převzato z Očkování. Nevyvolává upozornění.
Očkování příští
Zobrazí se všechny data příštích očkování pro všech typů
očkování. Převzato z Očkování. Upozornění vzniká měsíc před
termínem očkování a vţdy po termínu očkování.
Oddělení hospitalizace
Pohlaví
Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění.
31
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Pojišťovna
Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění.
Poslední návštěva Datum posledního Dnešního záznamu na daném pracovišti.
Převzato z ambulantní karty. Nevyvolává upozornění.
Poslední výkon
Převzato Z Vykázané výkony a léčiva. Nevyvolává
upozornění.
Poznámka
Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění.
Pracovní neschopnost
Převzato z poslední neschopenky. Vţdy
upozornění.
Pracovní neschopnost s Datem
Převzato z poslední neschopenky. Vţdy
upozornění.
Prohlídky příští
Datum příští prohlídky. Převzato z prohlídek. Upozornění vzniká
měsíc před termínem prohlídky a vţdy po termínu prohlídky.
Registrace
Převzato z identifikace. Upozornění vzniká na pracovištích s
odborností 001, 002, 014 a 603 kdyţ pacient není registrován
(vyplněno datum registrace a příznak A).
Rodné číslo
Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění.
Saldo
Hodnota závazků. Převzato ze Závazky pacienta. Upozornění
vzniká, pokud hodnota závazků je kladná.
Stálé diagnózy
Převzato z anamnézy. Nevyvolává upozornění.
Zkrácené nadpisy
V přehledu informací budou pouţity zkrácené názvy poloţek.
Font pro ...
Moţnost volby fontu a barvy pro informace, které mají charakter upozornění. Je
nutno míst označenou poloţku, pro kterou chceme font nastavit.
Kdy upozorní...
Popis, v jakém případě se upozornění vydává.
Nastavit původní fonty
Zruší se všechny změny fontů a barev a nastaví se standardní nastavení.
Lze nastavit upozorňování při otevření ambulantní karty:
záloţka Upozornění
32
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Nastavení upozornění, které se zobrazí po otevření ambulantní karty. V okně
Upozornění lze zobrazit stejné informace jako v Přehledu informací. Upozornění je
moţno:
Zobrazit automaticky
Ambulantní karty vţdy.
Jen při upozornění
Okno Upozornění se zobrazí po otevření
Okno Upozornění se zobrazí po otevření Ambulantní karty
jen v případě, ţe některá ze zobrazených informací
vyvolá upozornění.
Zobrazovat jen upozornění
V okně Upozornění nebudou zobrazeny všechny
informace. Zobrazí se pouze informace, které vyvolaly
upozornění.
3.3.
Šablony vzhledu
Rozmístění panelů ikon a informačních oken do doků v rámci programu lze uloţit
jako tzv. šablonu. Vzhled programu jde velmi snadno a rychle přizpůsobit kaţdému
uţivateli zvolením příslušné šablony. Tím dojde k nastavení poţadovaného vzhledu
a rozmístění panelů v rámci hlavního okna programu automaticky, aniţ bychom toto
nastavení pracovního prostředí byli nuceni provádět vţdy znovu.
Nastavení šablon se provádí z volby Šablony zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem
myši na horní dok. Tuto volbu lze rovněţ nalézt v menu Konfigurace - Panely
nástrojů.
Volbou Šablony se zobrazí menu pro práci se šablonami. Ve spodní části tohoto
kontextového menu jsou vidět názvy jiţ vytvořených šablon. Po kliknutí na příslušný
název dojde k příslušnému nastavení panelů ikon a informačních oken.
33
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Nová šablona
Chcete-li nastavení vzhledu programu uloţit jako novou šablonu, proveďte nejdříve
příslušné nastavení panelů ikon. Poté proveďte:
1. Klikněte pravým tlačítkem myši na horní dok a zvolte Šablony nebo pouţijte
volbu v menu Konfigurace+Panely nástrojů → Šablony .
2. Zvolte Nová.
3. V otevřeném okně „Nová šablona nástrojové lišty“ zadejte název vámi vytvořené
šablony a potvrďte tlačítkem „OK“.
4. Rozmístění panelů a vzhled programu bude uloţeno jako nová šablona.
Aktualizace šablony
Vlastní nastavení vzhledu nebo jen mírné poupravení rozmístění panelů lze uloţit
do jiţ vytvořené šablony. Nejdříve je nutno provést poţadované nastavení panelů a
jejich rozmístění. Poté proveďte:
1. Klikněte pravým tlačítkem myši na horní dok a zvolte Šablony nebo pouţijte
volbu v menu Konfigurace+Panely nástrojů → Šablony.
2. Zvolte Upravit. Otevře se okno „Šablony panelu nástrojů“.
34
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
3. V otevřeném okně zvolte příslušnou šablonu a klikněte na tlačítko
„Aktualizovat“.
4. Rozmístění panelů a vzhled programu bude uloţen do příslušné šablony.
Kliknutím na tlačítko „Pouţít“ dojde k nastavení panelů podle dané šablony. V okně
„Šablony panelu nástrojů“ lze vytvořit i novou šablonu nebo některou ze šablon
smazat. Tyto úpravy lze provést přes kontextové menu nad názvy šablon.
3.4.
Výchozí stav a uzamknutí vzhledu
Pokud z jakéhokoliv důvodu potřebujete obnovit rozmístění panelů tak, jak byly po
instalaci programu, stačí pouţít volbu Konfigurace+Panely nástrojů+Šablony Výchozí stav nebo totéţ přes kontextové menu v horním doku.
Uţivatelské uzamknutí slouţí jako pojistka proti nechtěnému nebo omylem
provedenému přesunu některého z panelu nástrojů nebo prací se šablonou. Pro
uzamknutí stačí přes kontextové menu v horním doku zvolit volbu Uzamknout nebo
totéţ provést přes menu Konfigurace+Panely nástrojů - Uzamknout.
Pro opětovnou manipulaci a nastavení vzhledu panelů proveďte tuto volbu ještě
jednou.
35
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
4. Program
Menu „Program“ nabízí několik specifických poloţek, které jsou rozebrány v dalších
podkapitolách:
4.1.
Tisk
Volba Program - Tisk nebo klávesová zkratka Ctrl-P.
Volba Tisk slouţí k vytištění dokumentů z aktuálního okna. Zvolením se můţe
zobrazit nabídka tiskových sestav. Konkrétní nabídka sestav záleţí na tom, se
kterým formulářem se právě pracuje. Prohlíţíme-li si například pacienty v
kartotéce a zvolíme-li tisk, zobrazí se nám okno s výběrem sestavy pro tisk.
Po zvolení příslušné sestavy se zobrazí ještě programová nabídka tisku. Ta je někdy
zobrazena ihned, pokud se z ţádných sestav nevybírá. Například po zvolení
seznamu pacientů se zobrazí následující okno tisku.
36
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
4.1.1.
Okno tisku
Po vyvolání tisku tiskové sestavy se standardně zobrazí tiskové okno. Zobrazení
okna lze ovlivnit ve volbě Konfigurace → Přímý tisk sestav.
Zde můţeme zatrhnout, které sestavy chceme tisknout okamţitě, bez zobrazování
programového okna tisku.
Spuštění tisku tiskové sestavy vytvořené podle zvolené tiskové předlohy na
výstupní tiskárnu.
37
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Prohlíţení tiskové sestavy vytvořené podle zvolené tiskové předlohy.
Oprava tiskové sestavy vytvořené podle zvolené tiskové předlohy.
Otevře se okno „Správa tiskových sestav“, ve kterém lze vybrat jinou
příbuznou sestavu.
Zrušení tisku sestavy.
Příště se tisk tiskové sestavy provede ihned po vyvolání tisku bez zobrazení
tohoto okna. Zrušení přímého tisku se provádí ve volbě Konfigurace → Přímý
tisk sestav.
4.1.2.
Okno tisku – kontextové menu
Nad oknem tisku je moţné pouţít kontextové menu pro zpřístupnění některých
dalších voleb. Vyvolání tohoto menu provedeme pravým tlačítkem myši nad oknem
tisku.
Některé volby jsou stejné, jako popsané volby na okně tisku v předchozí
podkapitole. Další jsou níţe ve stručnosti charakterizovány:
Posun sestavy
Ze šablony
38
Lze zadat posun sestavy v mm v ose x a y.
Moţnost práce s tiskovými sestavami.
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Výběr tiskárny
Je-li výběr z více tiskáren, moţnost volby některé z nich.
Nastavení tiskárny Otevření okna „Nastavení tisku“ s moţností nastavení
parametrů tisku (velikost strany, orientace atd.)
4.2.
Přihlásit na jiné pracoviště
Volba Program - Přehlášení na jiné pracoviště nebo klávesová zkratka Ctrl-Shift-J.
Moţnost přehlášení přihlášeného pracovníka na jiné pracoviště.
Po zvolení se otevře okno se seznamem pracovišť, na které se můţe pracovník
přehlásit. Nastavení povolení přístupu na příslušné pracoviště je moţné ve volbě
Organizační struktura ( Konfigurace → Organizační struktura) přidáním nového
přiřazení pracovníka na příslušné pracoviště.
4.3.
Přihlášení uţivatelé
Volba Program - Přihlášení uţivatelé
39
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Zobrazení seznamu přihlášených uţivatelů v informačním systému. Chcete-li zjistit
kdo je přihlášený do systému, pouţijte tuto volbu. Okno má dvě záloţky. Informace
programu a Informace databázového serveru.
4.4.
Odeslat zprávu
Volba Program - Odeslat zprávu nebo klávesová zkratka Ctrl-Shift-O.
Moţnost zaslání zprávy v rámci informačního systému. Program umoţňuje posílat
vnitřní poštu (zprávy) jiným uţivatelům registrovaným v systému.
V části Komu můţeme vybrat (stisknutím mezerníku) konkrétního příjemce z
registrovaných uţivatelů, případně příslušné pracoviště, na které chceme poslat
zprávu všem nebo můţeme zvolit všechny právě přihlášené uţivatele. Výběr lze
provádět také přes kontextové menu.
V pravé části pak napíšeme vlastní zprávu, vyplníme příslušný předmět
(charakteristiku) této zprávy, můţeme zatrhnout zda se jedná o zprávu urgentní a
jestli chceme poţadovat oznámení o přečtení, případně určíme časovou platnost
zprávy a odešleme tlačítkem
40
.
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
4.5.
Zpráva
Volba Program - Zprávy nebo klávesová zkratka Ctrl-Shift-Z.
Okno se seznamem doručené, odeslané a smazané interní pošty. Lze zde napsat
novou zprávu, odpovědět na přijatou zprávu nebo ji přeposlat někomu jinému.
Pokud máte novou ještě nepřečtenou zprávu, zobrazí se ve stavovém řádku
hlavního okna programu ikona poštovní obálky s číslem představujícím počet
nepřečtených zpráv.
4.6.
Registrace
Volba Program - Registrace.
Po zakoupení licence k programu dostanete vygenerovaný příslušný config.id
soubor. Volbou Registrace vyberete tento soubor, čímţ se odblokuje časové
omezení, případně zprovozní příslušné moduly.
Podobně postupujete i v případě, kdy skončila platnost časově omezené verze.
4.7.
Aktualizace
Volba Program - Aktualizace.
41
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Nejsnadnější aktualizace je přes internet přímo z programu, kdy dojde ke spojení
se serverem firmy Medisoft, porovnají se verze programu a v případě, ţe je na
serveru nalezena novější verze, je nabídnuta aktualizace programu.
Aktualizace z programu (přes internet nebo z CD)
Nejsnadnější aktualizace je přes internet přímo z programu, kdy dojde ke spojení
se serverem firmy Medisoft, porovnají se verze programu a v případě, ţe je na
serveru nalezena novější verze, je nabídnuta aktualizace programu. Ještě před
definitivním potvrzením aktualizace je otevřen soubor změn a novinek, kde si lze
přečíst provedené změny mezi jednotlivými verzemi.
Před instalací aktualizace programu doporučujeme provést ve volbě Nástroje Správa databáze - Záloha zálohu dat.
Při aktualizaci postupujte následovně:
1. Volbou Program - Aktualizace otevřete průvodce aktualizací programu.
2. Ponechte nastavenou volbu "Z internetu" (případně zvolte "Z prezentačního CD",
pokud internet nemáte k dispozici) a pokračujte tlačítkem Další.
3. Dojde ke spojení s aktualizačním serverem firmy Medisoft a automatickým
zaškrtnutím novějších číselníků či novější verze programu neţ kterou právě
pouţíváte. Pokračujte tlačítkem Další.
4. Zobrazí se okno s historií změn v programu. Pokračujte tlačítkem Aktualizuj.
5. Proběhne stahování aktualizačních souborů, případně synchronizace s instalační
databází (je-li volba instalační databáze povolena, viz aktualizace v síťovém
prostředí). Po zobrazení přehledu instalace pokračujte tlačítkem Dokončit.
6. Dojde k aktualizaci programu na novou verzi a posléze se zobrazí informační
okno o nutnosti restartu programu. Potvrďte tlačítkem Ok.
7. Program se restartuje a pokud mají být aktualizovány i číselníky, otevře se
aktualizační okno v posledním kroku s vybranou instalací číselníků. Pokračujte
tlačítkem Dokončit.
8. Otevře se okno "Výběr aktuálních číselníků k importu." Potvrďte tlačítkem Ok.
42
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
9. Budou načteny číselníky a na závěr se zobrazí informační okno "Načítání číselníků
bylo úspěšně dokončeno". Potvrďte tlačítkem Ok.
10. Objeví se přihlašovací okno do programu. Zadejte a potvrďte přihlašovací
údaje.
Aktualizace v síťovém prostředí
Přepracovali jsme aktualizační proceduru tak, aby byla ještě jednodušší neţ dříve.
Aktualizace programů v síti je nyní kompletně v reţii databáze a jediné co je třeba
mít nastaveno v síťovém prostředí, je pouze cesta k databázi (poloţka Path v
souboru.ini uloţeném v instalačním adresáři programu). Tuto poloţku jiţ máte
nastavenou, protoţe jinak se nepřipojíte k databázi při spuštění programu.
Pro síťovou aktualizaci nových verzí programů, postavených na databázi Firebird,
stačí zapnout funkci „Pouţívat instalační databázi“ na jednom z počítačů
zapojených v místní síti v menu Konfigurace - Nastavení - Ostatní. Nic dalšího není
třeba nastavovat.
43
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Na kterémkoliv počítači ve vaší místní sítí provedete aktualizaci programu buď z
našeho CD nebo přímo z internetu. Při této příleţitosti se do adresáře, kde je
uloţena databáze programu, zkopíruje tzv. instalační databáze, která obsahuje
vlastní aktualizaci programu. Platí to i pro samostatnou aktualizaci například
informací SPC a PIL, kontrolního modulu lékových interakcí InfoPharm nebo modulu
vzdálené správy. Vše za předpokladu, ţe je zapnuta funkce „Pouţívat instalační
databázi“ v menu Konfigurace - Nastavení - Ostatní.
Pokud se aktualizace provede za běţného provozu, nic se navenek nezmění a
ţádného z uţivatelů se tato změna nijak nedotkne. Teprve aţ se odpojí všichni
uţivatelé od databáze a znovu se přihlásí první z uţivatelů, dojde k zamknutí
přihlašování ostatním uţivatelům a provede se vlastní aktualizace databáze na
novou verzi. Posléze se odemkne přístup pro přihlášení i ostatním, kterým se jiţ jen
zaktualizuje program na novou verzi.
5. Ambulance
5.1.
Ţádanky
Výpis menu ţádanky:















44
Poukaz na vyšetření/ošetření
Poukaz na vyšetření/ošetření(K)
Poukaz na vyšetření/ošetření(Z)
Poukaz na vyšetření/ošetření(FT)
Poukaz na vyšetření/ošetření(FT DP)
Poukaz na vyšetření/ošetření(DP)
Výměnný list - poukaz
Průvodní list k vyšetření
Průvodní list k rentgenovému vyšetření
Návrh na lázeňskou péči
Ţádanka o zobrazovací vyšetření
Příkaz ke zdravotnímu transportu
Průvodní list k zásilce bioptického materiálu
Průvodní list k zásilce histologického materiálu
Průvodka k cytologickému vyšetření
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS















Průvodka k onkocytologickému vyšetření
Návrh na umístění dítěte v ozdravovně
Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně
Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku
Poukaz na brýle a optické pomůcky
Poukaz na foniatrickou pomůcku
Průkaz o trvání pracovní neschopnosti
Hlášení úrazu nebo jiného poskození zdraví
Ţádost o peněţitou pomoc v mateřství
Ţádost o vyrovnávací příspěvěk v mateřství
Ţádost o umělé přerušení těhotenství
Ţádanka o schválení(povolení) výkonu
Ţádost o předání zdravotních informací
Ţádost o podporu při ošetřování člena rodiny
Štítky na ţádanky
U ţádanek vyplňte všechny poţadované údaje. V poli Přijal vyberte mezi Interním a
Externím zařízením. Interní zařízení vyberte pokud pacienta posíláte v rámci
Vašeho zařízení. Externí zařízení vyberte pokud pacienta posíláte mimo Vaše
zařízení. U ţádanek vyplňte všechny záloţky ţádanky, většinou je jich více.
Ţádanku můţeme přes kontextové menu uloţit do šablony ţádanek. Viz další
podkapitola.
5.2.
Šablony ţádanek
V šablonách ţádanek můţeme mít např. nejčastěji pouţívané ţádanky a vybírat je
zde.
45
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
5.3.
Ţádanky pacienta
Přehled všech ţádanek týkajících se daného pacienta. Zobrazení ţádanek lze
filtrovat nastavením kritérií přes tlačítko .
- Zobrazí vybranou ţádanku (lze i klávesou Enter)
- Odpověď na vybranou ţádanku (Ctrl-O)
- Vystavení nové ţádanky stejného typu danému pacientovi (Ctrl-D)
5.4.
Poţadavky na pracoviště
Podobně jako v předchozí podkapitole, pouze se jedná o zobrazení poţadavků na
jednotlivá pracoviště.
Zobrazení poţadavků lze filtrovat nastavením kritérií přes tlačítko .
- Zobrazí vybranou ţádanku (lze i klávesou Enter)
- Odpověď na vybranou ţádanku (Ctrl-O)
- Vystavení nové ţádanky stejného typu danému pacientovi (Ctrl-D)
46
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
5.5.
Přehled ţádanek
Zobrazení všech ţádanek všech pacientů.
Zobrazení ţádanek lze filtrovat nastavením kritérií přes tlačítko .
- Zobrazí vybranou ţádanku (lze i klávesou Enter)
- Odpověď na vybranou ţádanku (Ctrl-O)
- Vystavení nové ţádanky stejného typu danému pacientovi (Ctrl-D)
47
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
6. Pojišťovna
6.1.
Pořízení
Pro připomenutí zde uvádíme, jak lze obecně v různých typech dokladů opravovat
nebo ubírat záznamy (viz kapitola „Základy práce s programem“).
Oprava záznamu v dokladu
1. V otevřeném dokladu (alespoň jeden vyplněný řádek) umístěte kurzor na
záznam, který budete opravovat.
2. Přejděte do editačního reţimu (F4)
3. Proveďte změny.
4. Ukončete editační reţim s uloţením změn (Enter na posledním sloupci, F2).
Zrušení záznamu v dokladu
1. V otevřeném dokladu (alespoň jeden vyplněný řádek) umístěte kurzor na
záznam, který chcete zrušit.
2. Zrušte záznam kombinací kláves Ctrl-Delete, klávesou F8.
48
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Ve všech dokladech lze zobrazit historii změn kliknutím pravým tlačítkem myši na
hlavičce dokladu nebo na konkrétní poloţce a zvolit volbu Historie změn(jiţ levým
tlačítkem myši).
6.1.1.
Ambulantní doklad a Zvlášť účtovaná léčiva a PZT
Pořízení, opravy a rušení dokladu Ambulantní doklad a Zvlášť účtovaná léčiva a
prostředky zdravotnické techniky lze provést následujícími způsoby:
Volba Kartotéka, vyhledání pacienta a kliknutí na ikonu
nebo volba
Pojišťovna+Pořízení → Ambulantní výkony, případně pouţití zkratky Ctrl-Shift-A .
Doklad Zvlášť účtovaná léčiva a PZT pak vyvoláme tlačítkem
.
Původní doklad se uloţí a otevře se obrazovka pro zaloţení nového
dokladu.
Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta.
Zruší se celý otevřený doklad.
Do hlavičky nového dokladu se přenesou údaje:
Rodné číslo
Příjmení a jméno
z karty pacienta
z karty pacienta
49
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Pojišťovna
z karty pacienta
IČP
z přihlášeného uţivatele, pracoviště (lze nadefinovat ve volbě
Organizační struktura - Konfigurace → Organizační struktura)
Var. Symbol
z přihlášeného pracoviště (lze nadefinovat ve volbě Smluvní
pracoviště - Konfigurace+Smluvní pracoviště → záloţka
Pracoviště)
Odbornost
struktura)
z přihlášeného pracoviště ( Konfigurace → Organizační
Zákl. diagnóza
z předešlého dokladu, dnešního záznamu („Ambulance, Dekurs,
Dnešní záznam, Dg.“)
Ostat. Diagnózy
Náhrady
z předešlého dokladu
nepřenáší se
Do těla dokladu se přenesou následující údaje:
Datum
aktuální datum
Dg.
z hlavičky dokladu, z předchozího řádku
Popis ostatních poloţek:
Název
Název výkonu.
Body
Bodová hodnota vykázaného výkonu.
Mater.
Cena přímého materiálu vykázaného výkonu.
Odb.
Odbornost pracoviště, které zdravotní péči provedlo.
K.
Kategorie úhrady:
50
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
N
Nehrazeno zdravotní pojišťovnou. Nevstupuje do dávky. Cena
se vypočte za pouţití tabulky Hodnota bodu (volba Pojišťovna,
Číselníky, Hodnota bodu a kapitace) a zobrazí se v poli
„Pacient“.
K
Kapitační výkon. Kapitační výkon nevstupuje do dávky v
případě, ţe pro zdravotní pojišťovnu uvedenou v hlavičce
dokladu je v „Konfigurace, Smluvní pracoviště, záloţka
Pojišťovna“ zaškrtnuto pole Kapitace a zároveň nezaškrtnuto
„Kapitační výkony zahrnout do dávky“
Pacient Úhrada pacientem.
Nositel Nositel výkonu (oprávněná osoba „vlastnící“ výkon).

Nenositelem se rozumí například zdravotní sestra, která tento výkon pouze
zapisuje.

Základní diagnóza z hlavičky ambulantního dokladu se přenáší do ţádanek,
protoţe se předpokládá, ţe ţádanka se bude týkat stejné diagnózy.

Výkony vykázané v ambulantním dokladu se v případě nastavení přepisu (
Konfigurace+Nastavení+Přepisy → Výkony ) přepíší do dnešního záznamu v
kartě pacienta.
6.1.2.
Převod ambulantních dokladů na nepravidelnou péči
Pokud zdravotní pojišťovna uvedená v hlavičce ambulantního dokladu provádí
kapitačně výkonovou platbu („Konfigurace, Smluvní pracoviště, Pojišťovna
zaškrtnuto Kapitace“) a pacient zadaný v hlavičce není registrovaný (nemá ve své
kartě záznam o registraci) a nebyl k danému ambulantnímu dokladu zaloţen doklad
Zvlášť účtovaná léčiva a PZT pak se při tvorbě dávek ( Pojišťovna → Dávky ) tento
doklad převede na doklad „Vykazování výkonů nepravidelné péče“. Tuto vlastnost
programu doporučujeme plně vyuţívat a zakládat u kapitačně výkonové platby
pouze ambulantní doklady a rozdělení dokladů na nepravidelnou péči svěřit
programu.
51
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
6.1.3.
Vyúčtování výkonů v ambulantní péči
1. Otevřete okno „Ambulantní doklad“ například pomocí ikony .
V případě, ţe je zaloţeno více dokladů pro daného pacienta, zobrazí se okno
„Doklady“ se seznamem existujících dokladů. Zde vyberte poţadovaný doklad.
2. Vyplňte hlavičku dokladu. Zápis do jednotlivých editačních polí lze v
smysluplných případech provést výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik
myší). Rychlý odchod z hlavičky lze provést stisknutím klávesy Šipka dolů.
3. Vyplňte jednotlivé poloţky dokladu. Ve smysluplných případech lze zápis provést
výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik myší). Zaloţení nového řádku se
provádí automaticky po stisknutí klávesy Enter na konci řádku, klávesy Insert nebo
tlačítka
.
Přechod na sloupec Odb. (Odbornost), K (Kategorie úhrady), Pacient (Doplatek
pacienta) je moţný klávesou Tab. V případě zápisu N (pojišťovna nehradí) do pole K
v řádku dokladu se tento řádek do dávky nepřenese a v poli Pacient se objeví plná
platba pacienta za provedený výkon. V případě zápisu K (kapitační výkon) do pole K
v řádku dokladu se tento řádek nezařadí do dávky (v případě nenastavené volby
„Kapitační výkony zahrnout do dávky“ v konfiguraci dané smluvní pojišťovny) a
jeho hodnota se nezapočte do příslušné faktury.
4. Zavřete okno „Ambulantní doklady“.
6.1.4.
Zvlášť účtovaná léčiva a PZT
1. V otevřeném ambulantním dokladu (alespoň jeden vyplněný řádek) stiskněte
tlačítko
52
. Otevře se okno Léčiva a PZT.v
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
2. Vyplňte jednotlivé poloţky dokladu. Ve smysluplných případech lze zápis provést
výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik myší). Zaloţení nového řádku se
provádí automaticky po stisknutí klávesy Enter na konci řádku, klávesy Insert nebo
tlačítka
.
3. Přechod na jiné sloupce je moţný klávesou Tab. V případě zápisu N (pojišťovna
nehradí) do pole K v řádku dokladu se tento řádek do dávky nepřenese a v poli
Pacient se objeví plná platba pacienta za podaný lék.
4. Zavřete okno „Léčiva a PZT“.
5. Zavřete okno „Ambulantní doklad“.
6.1.5.
Nepravidelná péče
Pořízení dokladu „Nepravidelná péče“ (Vyúčtování výkonů nepravidelné péče) lze
provést následujícími způsoby:
Volba „Kartotéka, vyhledání pacienta“ a stisk tlačítka
, přes menu
Pojišťovna+Pořízení → Nepravidelná péče nebo také klávesovou zkratkou CtrlShift-N .
V případě, ţe je zaloţeno více dokladů pro danou pojišťovnu, zobrazí se okno
Doklady se seznamem existujících dokladů. Zde vyberte poţadovaný doklad.
53
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Původní doklad se uloţí a otevře se obrazovka pro zaloţení nového
dokladu.
Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta.
Zruší se celý otevřený doklad.
Popis okna :
Pojišťovna
Kód smluvní zdravotní pojišťovny pacienta, které bude
provedená zdravotní péče vykázána.
IČP
Identifikační číslo pracoviště.
Odbornost
Odbornost pracoviště („Konfigurace, Smluvní pracoviště,
záloţka Pracoviště“).
Var
symbol Variabilní symbol pracoviště („Konfigurace, Smluvní
pracoviště, záloţka Pracoviště“).
Datum
Aktuální datum.
Rodné číslo
Rodné číslo pacienta.
Výkon
Kód výkonu provedené zdravotní péče („Konfigurace, Smluvní
pracoviště, záloţka Pracoviště).
Dg.
Diagnóza.
Náh.
Kód náhrady.
Název
Název výkonu.
54
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Body
Bodová hodnota vykázaného výkonu.
Mater.
Cena přímého materiálu vykázaného výkonu.
K.
Kategorie úhrady:
N
Nehrazeno zdravotní pojišťovnou. Nevstupuje do dávky . Cena
se vypočte za pouţití tabulky Hodnota bodu (volba Pojišťovna,
Číselníky, Hodnota bodu a kapitace) a zobrazí se v poli
„Pacient“.
K
Kapitační výkon. Kapitační výkon nevstupuje do dávky v
případě, ţe pro zdravotní pojišťovnu uvedenou v hlavičce
dokladu je v „Konfigurace, Smluvní pracoviště, záloţka
Pojišťovna“ zaškrtnuto pole Kapitace a zároveň nezaškrtnuto
„Kapitační výkony zahrnout do dávky“.
Pacient
Úhrada pacientem.
Nositel
Nositel výkonu (oprávněná osoba „vlastnící“ výkon).
Nenositelem se rozumí například zdravotní sestra, která tento výkon pouze
zapisuje.
Výkony
6.1.6.
Výkony vykázané v dokladu nepravidelná péče se v případě
nastavení přepisu („Konfigurace, Nastavení, Přepisy, Výkony“)
přepíší do dnešního záznamu v kartě pacienta.
Poukaz na vyšetření / ošetření
Pořízení dokladu „Poukaz na vyšetření / ošetření“ a dokladu „Zvlášť účtovaná
léčiva a PZT“ lze provést (při jiţ vyhledaném pacientu) například stiskem tlačítka
nebo Pojišťovna+Pořízení → Poukaz na vyšetření / ošetření
55
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Původní doklad se uloţí a otevře se obrazovka pro zaloţení nového
dokladu.
Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta.
Zruší se celý otevřený doklad.
Hlavička dokladu je rozdělena na dvě části Poţaduje a Provedl.
Do části Poţaduje vyplňte údaje o odesílajícím lékaři ze ţádanky Poukaz na
vyšetření ošetření. Do části Provedl vyplňte údaje o lékaři, který vyšetření provedl.
Do hlavičky nového dokladu se přenesou údaje:
Rodné číslo
z karty pacienta
Příjmení a Jméno
z karty pacienta
Datum
opsat ze ţádanky
IČP (Poţaduje)
opsat ze ţádanky (pokud vyberete lékaře z číselníku
okolních lékařů, tak se automaticky doplní IČP,
Odbornost, Variabilní symbol, Jméno lékaře)
Odbornost (Poţaduje)
psat ze ţádanky
Var. symbol (Poţ.)
opsat ze ţádanky
56
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Pojišťovna
z karty pacienta
IČP (Provedl)
z přihlášeného uţivatele, pracoviště („Konfigurace,
Organizační struktura“)
Var. Symbol
z přihlášeného pracoviště („Konfigurace, Smluvní
pracoviště, Pracoviště“)
Odbornost (Provedl)
z přihlášeného pracoviště („Konfigurace, Organizační
struktura“)
Zákl. diagnóza
z předešlého dokladu, dnešního záznamu
Ostat. Diagnózy
z předešlého dokladu
Náhrady
nepřenáší se
Do těla dokladu se přenesou následující údaje:
Datum
aktuální datum
Dg.
z hlavičky dokladu, z předchozího řádku
Popis ostatních poloţek:
Výkon
Kód výkonu provedené zdravotní péče.
Poč.
Počet. Nabízí se 1.
Název
Název výkonu.
Body
Bodová hodnota vykázaného výkonu.
Body
Bodová hodnota vykázaného výkonu.
Mater.
Cena materiálu vykázaného výkonu.
K.
Kategorie úhrady:
57
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
N
Nehrazeno zdravotní pojišťovnou. Nevstupuje do dávky .
Cena se vypočte za pouţití tabulky Hodnota bodu (volba
Pojišťovna, Číselníky, Hodnota bodu a kapitace) a
zobrazí se v poli „Pacient“.
K
Kapitační výkon. Kapitační výkon nevstupuje do dávky v
případě, ţe pro zdravotní pojišťovnu uvedenou v hlavičce
dokladu je v „Konfigurace, Smluvní pracoviště, záloţka
Pojišťovna“ zaškrtnuto pole Kapitace a zároveň
nezaškrtnuto „Kapitační výkony zahrnout do dávky“.
Pacient
Úhrada pacientem.
Nositel
Nositel výkonu (oprávněná osoba „vlastnící“ výkon).
Nenositelem se rozumí například zdravotní sestra, která tento výkon pouze
zapisuje.
Základní diagnóza z hlavičky poukazu na vyšetření / ošetření se přenáší do ţádanek
, protoţe se předpokládá, ţe ţádanka se bude týkat stejné diagnózy.
Výkony vykázané v poukazu na vyšetření / ošetření se v případě nastavení přepisu
(„Konfigurace, Nastavení, Přepisy, Výkony“) přepíší do dnešního záznamu v kartě
pacienta.
Pořízení dokladu „Zvlášť účtovaná léčiva a PZT“ se provádí z otevřeného poukazu
na vyšetření / ošetření stiskem tlačítka .
Pořízení dokladu „Poukaz na vyšetření / ošetření“
1. Otevřete okno „Poukaz na vyšetření / ošetření“ například ikonou
.
V případě, ţe je zaloţeno více dokladů pro daného pacienta, zobrazí se okno
„Doklady“ se seznamem existujících dokladů. Zde vyberte poţadovaný doklad.
2. Vyplňte hlavičku dokladu. Zápis do jednotlivých editačních polí lze v
smysluplných případech provést výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik
myší). Rychlý odchod z hlavičky lze provést stisknutím klávesy Šipka dolů.
58
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
3. Vyplňte jednotlivé poloţky dokladu. Zaloţení nového řádku se provádí
automaticky po stisknutí klávesy Enter na konci řádku, Insert nebo tlačítka
.
Přechod na sloupec Odb. (Odbornost), K (Kategorie úhrady), Pacient (Doplatek
pacienta) je moţný klávesou Tab. V případě zápisu N (pojišťovna nehradí) do pole K
v řádku dokladu se tento řádek do dávky nepřenese a v poli Pacient se objeví plná
platba pacienta za provedený výkon. V případě zápisu K (kapitační výkon) do pole K
v řádku dokladu se tento řádek nezařadí do dávky (v případě nenastavené volby
Kapitační výkony zahrnout do dávky v konfiguraci dané smluvní pojišťovny) a jeho
hodnota se nezapočte do příslušné faktury.
4. Zavřete okno Poukaz na vyšetření / ošetření.
Pořízení dokladu „Zvlášť účtovaná léčiva a PZT“
1. V otevřeném poukazu na vyšetření / ošetření (alespoň jeden vyplněný řádek)
stiskněte tlačítko
. Otevře se okno Léčiva a PZT.
2. Vyplňte jednotlivé poloţky dokladu. Ve smysluplných případech lze zápis provést
výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik myší). Zaloţení nového řádku se
provádí automaticky po stisknutí klávesy Fnter na konci řádku, klávesy Insert nebo
tlačítka
.
3. Přechod na jiné sloupce je moţný klávesou Tab. V případě zápisu N (pojišťovna
nehradí) do pole K v řádku dokladu, se tento řádek do dávky nepřenese a v poli
Pacient se objeví plná platba pacienta za podaný lék.
59
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
4. Zavřete okno „Zvlášť účtována léčiva a prostředky zdravotnické techniky“.
5. Zavřete okno „Poukaz na vyšetření / ošetření“.
6.1.7.
Ústavní péče
Pořízení dokladu „Ústavní péče“ a dokladu „Zvlášť účtovaná léčiva a PZT“ lze
provést následujícími způsoby:
1. Automatické vygenerování dokladu ústavní péče z „Ošetřujících dnů“ v
Chorobopisu pacienta.
2. Volba „Kartotéka, vyhledání pacienta“ Stisk tlačítka
Pořízení, Ústavní péče“.
6.1.8.
nebo „Pojišťovna,
Vyúčtování cest lékaře
Pořízení dokladu lze provést následujícími způsoby:
Volba „Kartotéka, vyhledání pacienta“ a kliknutím na ikonu
nebo
Pojišťovna+Pořízení → Vyúčtování cest lékaře , případně klávesovou zkratkou CtrlShift-C.
60
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Původní doklad se uloţí a otevře se obrazovka pro zaloţení nového
dokladu.
Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta.
Zruší se celý otevřený doklad.
Popis okna „Vyúčtování cest lékaře“:
Pojišťovna
Kód zdravotní pojišťovny, které budou cesty lékaře vykazovány.
IČP
Identifikační číslo pracoviště, které cesty vykazuje.
Odbornost
Odbornost pracoviště, které cesty vykazuje.
Variabilní symbol
Variabilní symbol pracoviště, které cesty vykazuje.
Kód dopravy Smluvní kód dopravy pracoviště, které cesty vykazuje.
Datum
Datum provedené cesty.
Rodné číslo
Rodné číslo pacienta, kterého lékař navštívil.
Odj.
Čas odjezdu lékaře na cestu.
Příj.
Čas příjezdu lékaře z cesty.
Cíl
Cíl cesty lékaře.
Dg.
Diagnóza.
Náh.
Kódy náhrad za zdravotní péči.
61
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Km
Paušál
Nositel
Ujeté kilometry.
Cena.
Nositel výkonu (oprávněná osoba „vlastnící“ výkon).
Nenositelem se rozumí například zdravotní sestra, která tento výkon pouze
zapisuje.
6.2.
Přehled dokladů, faktur a předepsaných PZT
Volbou „Pojišťovna, Přehled dokladů“, „Pojišťovna, Přehled faktur“ a „Pojišťovna,
Přehled předepsaných ZP“ se nám otevře okno s přehledem všech vytvořených
dokladů, faktur nebo předepsaných zdravotních pomůcek.
Tlačítkem
lze v okně zobrazit filtrovací nastavení pro upřesnění
zobrazovaných dokladů. Podle jeho vyplnění se vám zobrazí pouze poţadované
doklady.
62
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Z přehledu dokumentů (faktur nebo předepsaných ZP) lze poţadovaný doklad
vyvolat dvojitým kliknutím myši na něj. U dokladů také tlačítkem
v levé
horní části. Písmeno se mění podle aktuálně zvoleného dokladu. U faktur máme k
dispozici tlačítko "Export" pro vyexportování např. do programu Excel a u přehledu
ZP je tlačítko "Ţádanka" pro otevření ţádanky o ZP.
7. Platby
Menu platby shrnuje na jednom místě volby týkající se přehledu pohledávek
pacienta, platebních dokladů, jejich přehledu apod. V následující kapitole
následuje nejdříve obecné pojednání o platbách a typech dokladů a posléze jsou v
dalších podkapitolách popsány jednotlivé poloţky menu plateb.
7.1.
Obecně o platbách
Způsoby úhrady a vyúčtování
Vyúčtování
Při vzniku pohledávky se jedná o interní vyúčtování. Konečné vyúčtování se
provede vystavením příslušného dokladu klientovi.
Úhrada
Jedná se o převzetí (převod) finančního obnosu od klienta. Úhrada probíhá:
a. předem - prostřednictvím zálohy
b. po provedení péče - vystavením stvrzenky (příjmového dokladu), faktury nebo
soupisu
Praktické způsoby:
A. Po provedení péče
Úhrada po provedení péče je standardním způsobem vyúčtování. Výhodou je, ţe
poloţky jsou známy a stačí z nich vystavit doklad – stvrzenku (příjmový doklad),
fakturu nebo soupis.
63
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
B. Před provedením péče přijetím zálohy
Pokud není znám přesný rozsah poloţek, ale je vyţadována platba předem,
pouţijeme zálohu. Určitý subjekt můţe mít v systému evidovánu nevyčerpanou
zálohu či zůstatek této zálohy. Subjekt plátce musí být pacient, firma nebo externí
lékař.
Uzavírání dokladů
Pro zamezení moţnosti manipulace s doklady je zaveden koncept uzavírání
dokladů. Kaţdý doklad lze uzavřít buď při jeho tvorbě nebo následně. Vytištěním
dokladu na tiskárně je kaţdý doklad uzavřen (netýká se zobrazení náhledu).
U neuzavřených dokladů lze editovat některé atributy jako plátce nebo datum
vystavení. Nelze však měnit zásadní atributy dokladu – v takovém případě je
potřeba doklad buď stornovat nebo smazat a vystavit nový.
Uzavřené doklady jiţ nelze editovat. Provést storno či smazání můţe pouze uţivatel
se speciálním právem „Ambulance/Platební doklady“. Toto právo je nutno
explicitně přidělit (volba Konfigurace → Přístupová práva a upravení profilu
přístupových práv v sekci Ambulance).
Smazání dokladu
Neuzavřený doklad či uzavřený doklad s patřičným právem lze smazat. U
poloţkových dokladů jsou poloţky převedeny zpět do pohledávek. Smazat doklad
má smysl zejména v případě chyby při jeho vystavení (údaje hlavičky, výběr
poloţek) a nepředání odběrateli. V ostatních případech je potřeba provést storno
dokladu.
Storno dokladu
V přehledu dokladu je moţno provést storno. Doklad je označen jako stornovaný a
nevstupuje do výpočtu salda a obratu. Má-li doklad poloţky, jsou tyto převedeny
zpět do pohledávek.
7.2.
64
Pohledávky
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Přehled všech pohledávek od všech pacientů. Ve stavovém řádku okna je
zobrazován KREDIT. Je-li číslo kladné, pacienti mají přeplatek. Záporné číslo
představuje celkovou částku pohledávek od všech pacientů. Popis okna je prakticky
stejný jako u volby Závazky pacienta, včetně zobrazení skrytých sloupců přes
kontextové menu. Výběrem poloţek (pomocí mezerníku, myší s CTRL) a volbou
příslušného typu dokladu, lze provést vyúčtování poloţek vytvořením dokladu.
7.3.
Platební doklady
Přehled všech platebních dokladů od všech pacientů. Popis okna je stejný jako u
přehledu platebních dokladů pacienta včetně moţnosti zobrazení skrytých sloupců.
V dolní části formuláře jsou zobrazeny poloţky dokladů. K některým dokladům lze
vystavit související doklad – např. příjmový pokladní doklad či dobropis k faktuře.
65
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
7.4.
Platby
Přehled všech druhů dokladů jako plateb. Lze ověřit, zda je doklad reálně uhrazen,
případně zanést do systému informaci o úhradě, kdyţ se časově liší vystavení a
úhrada dokladu (faktura). Popis je prakticky stejný jako u přehledu platebních
dokladů pacienta, ale navíc obsahuje sloupec „OK“ a tlačítka Potvrdit a Vše. Tyto
tlačítka slouţí k potvrzení toho, ţe platba byla vyřízena a není třeba se jí dále
zabývat. Ve sloupečku „OK“ je zobrazena jak zaškrtnutá. Sloupec OK tedy indikuje,
jestli má systém vést poloţku jako vypořádanou či nikoli. Tlačítkem POTVRDIT nebo
VŠE dojde k potvrzení dokladů, které jsou vyrovnané – mají saldo = 0. Takto jsou
eliminovány poloţky (příslušným nastavením filtru na pracovním panelu), kterými
jiţ není potřeba se zabývat.
Ve stavovém řádku okna je zobrazen kredit, celkový obrat a také stav dokladu.
VYROVNÁNO, je-li třeba k faktuře příjmový doklad na příslušnou částku nebo
POHLEDÁVKA s výší částky, jestliţe ještě nebyla vystavená faktura zaplacena apod.
66
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
7.5.
Doklady k poloţkám pohledávek
Přehled dokladů ke všem poloţkám pohledávek. Pomocí tlačítka Panel lze zobrazit
pouze doklady odpovídající zadanému filtru. Formulář slouţí pro zpětné dohledání
dokladu, na kterém je vyúčtována určitá pohledávka.
7.6.
Přehled dokladů
Moţnost tisku přehledu vystavených dokladů podle zadaných kritérií. Lze zadat
omezující podmínky v podobě data, měny, druhu dokladu (doklad, faktura, soupis,
67
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
záloha, poukaz) a způsobu úhrady (hotovost, platební karta, bankovní převod). Typ
přehledu můţe podrobný, souhrnný nebo podrobný včetně poloţek. Po potvrzení
tlačítkem „Tisk“ se zobrazí okno s moţností upřesnění nastavení tisku, prohlíţení
před tiskem nebo spuštění tisku dané sestavy dokladů.
7.7.
Přehled pohledávek
Moţnost tisku přehledu pohledávek podle zadaných kritérií. Lze zadat omezující
podmínky v podobě data, měny a plátce (firma, externí lékař, interní lékař,
pacient). Typ přehledu můţe podrobný nebo souhrnný. Po potvrzení tlačítkem
„Tisk“ se zobrazí okno s moţností upřesnění nastavení tisku, prohlíţení před tiskem
nebo spuštění tisku dané sestavy pohledávek.
68
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
7.8.
Přehled pacientů se závazky
Přehled pacientů se závazky, ať jiţ s pohledávkou (částka je kladná) nebo s ještě
nevyčerpanou zálohou (částka záporná). Kliknutím na tlačítko
okno závazků daného pacienta.
7.9.
zobrazíte
Číselník měn a kurzovní lístek
Moţnost definování cizí měny a nataţení aktuálního měnového kurzu ze stránek
České národní banky tlačítkem NAČÍST. Při platbách lze zvolit měnu podle potřeby.
69
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
7.10. Pokladny
Definice a přehled pokladen a pohybů na nich. Na pravé straně moţnost pouţití
filtru na pokladny podle data a stavu (uzavřené/neuzavřené)
7.11. Přehled pokladních uzávěrek
Přehled pokladních uzávěrek.
70
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Časové rozloţení modulu č. 2 „ Finance, účetnictví, daně
a legislativa v ZIS“
Výuka jednoho celého modulu bude mít celkem 40 výukových hodin, 8 hodin
prezenční formou a 32 hodin e-learningovou formou.
(Pozn. 1 výuková hodina – 45 min)
1.
Průvodce úvodním nastavením
V této kapitole se dozvíte:
-
Jakým způsobem spustit jednoduchého průvodce úvodním nastavením
Nahrání číselníků do programu
Nastavení a práce v programu průvodce úvodního nastavení
Témata:
Nahrání číselníků VZP
Průvodce úvodním nastavením
Klíčová slova: Pojišťovna, číselníky, číselníky VZP, konfigurace, průvodce
nastavením
Časová dotace kapitoly: 1,5 + 4 (prezenční forma, e-learningová forma)
Shrnutí kap. č. 1
V úvodu si studenti prezenční formou připomenou organizační strukturu
zdravotnického zařízení a připraví si číselníky VZP. Časová dotace je 1,5
hodiny.
E–learningová forma se soustředí na praktickou práci na PC, kde si účastníci
projdou programem v jednotlivých krocích s jednoduchým průvodcem
nastavení. Tato praktická forma má časovou dotaci 4 hodiny.
71
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
2.
Kontrola
V této kapitole se dozvíte:
-
Jak zkontrolovat důleţitá nastavení v programu (uţivatelé, organizační
strukturu, smluvní pracoviště)
Definici uţivatele, který můţe s programem pracovat
Jak sestavit hodnotu bodu a zadat kódy dopravy
Témata:
Uţivatelé
Hodnota bodu
Kódy dopravy
Klíčová slova: Uţivatelé, hodnota bodu, kódy dopravy, číselníky, pojišťovna
Časová dotace kapitoly: 1,5 + 4 (prezenční forma, e-learningová forma)
Shrnutí kap. č. 2
V úvodu si studenti prezenční formou připomenou organizační strukturu
zdravotnického zařízení a připraví si hodnoty bodů jednotlivých
zdravotnických pojišťoven. Také se nadefinuje uţivatel, který můţe
s programem pracovat. Připraví se tak na bezproblémové pouţití programu. Časová
dotace jsou 1,5 hodiny.
E–learningová forma se soustředí na praktickou práci na PC. Součástí elearningové výuky jsou všechna výše vypsaná témata. Tato praktická forma
na PC má časovou dotaci 4 hodiny.
72
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
3.
Vzhled programu
V této kapitole se dozvíte:
-
Moţnost nastavení vzhledu programu
Umístění ikon pro spuštění určitých funkcí programu
Jak zobrazit, přejmenovat, upravit, odstranit a umístit panely
Jak zakotvit informační okna a zobrazit přehled oken
Jak vyhledat informace o pacientovi
Jakým způsobem nastavit zobrazené informace i šablony vzhledu
Témata:
Panel nástrojů
Zobrazení panelů
Nový panel
Přejmenování panelu
Odstranění panelu
Úpravy panelů
Změna umístění panelu nástrojů
Informační okna
Kotvení informačních oken
Přehled oken
Přehled dokumentace
Informace o pacientovi
Přehled informací
Šablony vzhledu
Výchozí stav a uzamknutí vzhledu
73
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Klíčová slova: Panel nástrojů, informační okna, pacient, informace, šablony
vzhledu
Časová dotace kapitoly: 1 + 5 (prezenční forma, e-learningová forma)
Shrnutí kap. č. 3
V úvodu si studenti prezenční formou připomenou vlastnosti a nabídky
funkcí programu. Časová dotace je 1 hodina.
E–learningová forma se soustředí na zobrazení a úpravy panelů. Důraz
bude kladen na funkce informačních oken. Součástí e-learningové výuky
jsou všechna výše vypsaná témata. Tato praktická forma na PC má časovou
dotaci 5 hodin.
4.
Program
V této kapitole se dozvíte:
-
Moţnost zobrazení nabídek tiskových sestav
Jakým způsobem přehlásit pracovníka na jiné pracoviště
Jak zasílat vnitřní poštu – zprávu v rámci informačního systému
Jak se po zakoupení licence k programu zaregistrovat
Jak postupovat při aktualizaci
Témata:
Tisk
Okno tisku
Okno tisku – kontextové menu
Přihlásit na jiné pracoviště
Přihlášení uţivatelé
Odeslat zprávu
Zpráva
Registrace
74
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Aktualizace
Klíčová slova: Tisk, kontextové menu, přihlášení, zpráva, registrace, aktualizace
Časová dotace kapitoly: 1 + 5 (prezenční forma, e-learningová forma)
Shrnutí kap. č. 4
V úvodu se studenti prezenční formou seznámí s jednotlivými specifickými
poloţkami v menu „Program“. Časová dotace je 1 hodina.
E–learningová forma se soustředí na tisk a zobrazení nabídky tiskových
sestav. Dále na moţnost přehlášení pracovníka a odesílání zpráv. Součástí
e-learningové výuky jsou všechna výše vypsaná témata. Tato praktická
forma na PC má časovou dotaci 5 hodiny.
5.
Ambulance
V této kapitole se dozvíte:
-
Jak vyplňovat a uloţit všechny záloţky ţádanky do šablon
Moţnost zobrazení poţadavků na jednotlivá pracoviště
Jak zobrazit ţádanky všech pacientů
Témata:
Ţádanky
Šablony ţádanek
Ţádanky pacienta
Poţadavky na pracoviště
Přehled ţádanek
Klíčová slova: Ţádanky, šablony, pacient, pracoviště
75
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Časová dotace kapitoly: 1 + 4 (prezenční forma, e-learningová forma)
Shrnutí kap. č. 5
V úvodu si studenti prezenční formou připomenou organizační strukturu
Ambulance a seznámí se s výpisem menu ţádanky. Časová dotace je 1
hodina.
E–learningová forma se bude soustředit na vyplňování všech záloţek
ţádanky a na zobrazení poţadavků na jednotlivá pracoviště. Součástí elearningové výuky jsou všechna výše vypsaná témata. Tato praktická forma
na PC má časovou dotaci 4 hodiny.
6.
Pojišťovna
V této kapitole se dozvíte:
-
Jak ubírat či opravovat záznamy v dokladech
Jak lze provést pořízení, opravy a rušení dokladu Ambulantní doklad, Zvlášť
účtovaná léčiva i prostředky zdravotnické techniky (PZT)
Jak provést převod ambulantních dokladů na nepravidelnou péči
Jakým způsobem lze vyúčtovat výkony v ambulantní péči
Jak pořídit a vyúčtovat doklad „Nepravidelná péče“
Témata:
Pořízení
Ambulantní doklad a Zvlášť účtovaná léčiva a PZT
Převod ambulantních dokladů na nepravidelnou péči
Vyúčtování výkonů v ambulantní péči
Zvlášť účtovaná léčiva a PZT
Nepravidelná péče
Poukaz na vyšetření / ošetření
Ústavní péče
Vyúčtování cest lékaře
76
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Časová dotace kapitoly: 1 + 5 (prezenční forma, e-learningová forma)
Shrnutí kap. č. 6
V úvodu si studenti prezenční formou připomenou, jak lze opravovat,
ubírat či zrušit záznamy v různých typech dokladů a které údaje se
přenesou do nového ambulantního dokladu. Časová dotace je 1 hodina.
E–learningová forma se bude soustředit na vyúčtování a pořizování dokladů
i výkonů v ambulantní péči. Součástí e-learningové výuky jsou všechna výše
vypsaná témata. Tato praktická forma na PC má časovou dotaci 5 hodiny.
7.
Platby
V této kapitole se dozvíte:
-
Jak vyplňovat a uloţit
Moţnost zobrazení
Jak zobrazit ţádanky
Témata:
Obecně o platbách
Pohledávky
Platební doklady
Platby
Doklady k poloţkám pohledávek
Přehled dokladů
Přehled pohledávek
Přehled pacientů se závazky
Číselník měn a kurzovní lístek
Pokladny
Přehled pokladních uzávěrek
77
Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS
Časová dotace kapitoly: 1 + 5 (prezenční forma, e-learningová forma)
Shrnutí kap. č. 7
V úvodu si studenti prezenční formou připomenou, jak lze opravovat, jak
vyplnit a uloţit provedené platby v různých moţnostech zobrazení a jak
zaloţit ţádanky. Časová dotace je 1 hodina.
E–learningová forma se bude zaměřovat na nastudování platebních dokladů
a přehled pokladních uzávěrek včetně číselníku. Součástí e-learningové
výuky jsou všechna výše vypsaná témata. Tato praktická forma na PC má časovou
dotaci 5 hodiny.
78

Podobné dokumenty

MEDICUS START

MEDICUS START 6.1.6. Změna umístění panelu nástrojů ........................................................ 28 6.2. Informační panely ...............................................................................

Více

Medicus Uživatelská příručka

Medicus Uživatelská příručka Kapitola IV Převod dat z Medicus 2

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka je v následujících podkapitolách popsána nejprve instalace samotné databáze a teprve poté instalace vlastního programu. Programy řady Medicus včetně databáze Firebird se dají stáhnout z webových st...

Více

Ceny pevně stanovené na jednotlivé výkony

Ceny pevně stanovené na jednotlivé výkony formaldehydová sterilizace ................................................................................................. 3,10 Kč chirurgické nástroje (balení+sterilizace) .........................

Více

praxe 1. - Farmaceutická fakulta - Veterinární a farmaceutická

praxe 1. - Farmaceutická fakulta - Veterinární a farmaceutická 1. při ţádosti o potvrzení o zařazení na praxi na zvoleném pracovišti seznámit vedoucího praxe s náplní praxe a pokyny k provádění praxe. Před nástupem na praxi oznámit vyučujícímu ÚAF, který je po...

Více

průvodce náhradní rodinnou péčí

průvodce náhradní rodinnou péčí Kdy podle zákona o rodině není třeba souhlasu rodičů s osvojením: a) rodiče po dobu šesti měsíců soustavně neprojevovali opravdový zájem o dítě (zejména dítě pravidelně nenavštěvovali, neplnili pr...

Více

ŢÁDANKA O MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Kultivační

ŢÁDANKA O MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Kultivační ŢÁDANKA O MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE

Více