Čerpání rozpočtu k 31.12.2015

Komentáře

Transkript

Čerpání rozpočtu k 31.12.2015
Čerpání rozpočtu k 31.12.2015
Daňové příjmy
Daň z příjmu FO ze záv. činnosti
Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti
Daň z příjmu FO zvláštní sazba
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek ze psů
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Příspěvek na výkon státní správy
Dotace na volby
Transfery od krajů
Převody z rozpočtových účtů
Investiční transfery ze státních fondů
Investiční transfery od krajů
Celkem
Rozpočet
Čerpání
580 000,00
20 000,00
70 000,00
600 000,00
95 000,00
1 300 000,00
4 000,00
10 000,00
3 000,00
250 000,00
54 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 986 450,00
648 336,48
73 429,64
79 252,69
735 936,24
85 690,00
1 431 869,74
4 600,00
12 442,80
3 430,00
354 927,00
55 000,00
0,00
1 600,00
0,00
0,00
0,00
3 486 514,59
12 000,00
10 000,00
250 000,00
1 000,00
15 000,00
25 000,00
40 000,00
10 000,00
30 000,00
20 000,00
3 000,00
20 000,00
3 000,00
130 000,00
30 000,00
4 000,00
2 000,00
605 000,00
16 036,00
19 208,00
265 753,00
1 321,00
114 052,00
46 057,00
39 498,00
19 445,00
31 193,00
23 110,00
484,00
24 160,00
871,00
162 435,00
21 951,00
1 665,00
309,41
787 548,41
3 591 450,00
4 274 063,00
Nedaňové příjmy
Prodej dřeva z lesa
Vodné z vodárny
Odpadní vody - kanalizace
Vstupné, vytápění v kulturním domě
Kulturní činnosti
Služby v obecním bytě
Nájemné z obecních bytů
Pronájem nebytových prostor
Služby v restauraci
Hřbitovní poplatky
Komunální služby a územní rozvoj
Pronájem pozemků
Prodej pozemků
Známky na popelnice
Příspěvek na třídění odpadů
Služby - dovoz vody autem SDH, kopírování …
Úroky z účtů
Příjmy celkem
Výdaje
Ozdrav. zvířat a polodin
Pes v útulku
Rozpočet
Čerpání
5 000,00
0,00
15 000,00
12 252,00
1 200 000,00
15 000,00
6 060,00
1 221 060,00
1 612 909,21
31 137,53
6 060,00
1 650 106,74
20 000,00
8 000,00
21 000,00
3 000,00
52 000,00
0,00
5 083,00
4 483,48
1 176,00
10 742,48
25 000,00
20 000,00
71 000,00
117 000,00
150 000,00
383 000,00
22 800,00
126 148,00
63 742,00
81 021,52
11 038,20
304 749,72
25 000,00
25 000,00
50 000,00
17 000,00
22 000,00
39 000,00
15 000,00
6 000,00
19 000,00
20 000,00
3 000,00
5 000,00
68 000,00
14 395,00
3 125,00
1 401,30
11 216,00
3 700,00
0,00
33 837,30
80 000,00
60 000,00
55 000,00
100 000,00
20 000,00
315 000,00
41 656,24
49 141,00
134 815,50
81 603,00
84 577,00
391 792,74
Lesní hospodářství
Úsržba lesa
Doprava
Oprava místních komunikací
Zimní údržba, materiál
Dopravní obslužnost
Vodní hospodářství
Opravy ve vodárně
Spotřeba elektřiny
Rozbor pitné vody
Osobní výdaje - odměna za údržbu vodárny
Odpadní voda
Ostatní osobní výdaje
Spotřeba elektřiny
Materiál, nákup služeb
Úroky vlastní
Opravy, údržba
Školství
Neinvestiční náklady na provoz MŠ Borovy
Základní škola Švihov
Knihovna
Osobní výdaje v knihovně
Časopisy a knihy
Počítač, materiál
Elektřina v knihovně
Odměna kronikáři, materiál
Oprava rozhlasu
Zájmová činnost v kultuře
Spotřeba plynu v KD
Spotřeba elektřiny v KD
Materiál v KD, ost. osobní výdaje
Opravy v KD
Nákup ost. služeb
Ostatní kulturní činnost- bál, Den matek, pouť
Materiál
Ostatní služby
Občerstvení
Věcné dary
Nákup zboží
Poplatky OSA
50 000,00
50 000,00
10 000,00
5 000,00
0,00
2 000,00
117 000,00
29 322,80
121 269,90
70 859,00
1 610,00
41 770,50
0,00
264 832,20
26 000,00
2 000,00
2 000,00
11 000,00
20 000,00
5 000,00
66 000,00
11 216,00
2 115,00
1 690,00
6 500,00
20 000,00
3 000,00
44 521,00
25 000,00
18 000,00
6 000,00
49 000,00
14 405,26
10 694,00
3 957,80
29 057,06
5 000,00
5 021,00
20 000,00
100 000,00
1 000,00
121 000,00
3 128,00
126 912,00
2 391,68
132 431,68
5 000,00
5 000,00
262,10
262,10
50 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
15 000,00
0,00
35 000,00
13 024,00
18 799,00
18 332,00
47 160,00
97 315,00
5 000,00
300 000,00
305 000,00
7 881,00
271 174,00
279 055,00
30 000,00
38 540,00
Tělovýchova a zájmová činnost
Fitko - elektřina, materiál
Sportovní akce - materiál
Občerstvení
Dětské hřiště
Příspěvek Tělovýchově
Příspěvek spolkům
Bytové hospodářství
Spotřeba plynu v obecním bytě
Spotřeba elektřiny v obecním bytě
Ostatní služby vč. materiálu
Nebytové hospodářství
Elektřina v autobusové garáži
Veřejné osvětlení
Opravy veř. osvětlení
Elektřina
Ostatní služby
Pohřebnictví
Údržba hřbitova
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Nákup materiálu, majetek
Ostatní služby
Opravy
Stavby
Odpadové hospodářství
Sběr nebezpečných odpadů
Sběr komunálních odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Osobní výdaje
Materiál
Pohonné hmoty
Ostatní služby
Opravy a údržba
10 000,00
10 000,00
25 000,00
3 000,00
78 000,00
23 654,80
13 784,00
55 841,50
6 745,00
138 565,30
15 000,00
21 000,00
10 000,00
2 000,00
5 000,00
35 000,00
88 000,00
10 447,00
44 637,50
5 264,00
7 164,00
13 624,00
35 000,00
116 136,50
230 000,00
228 000,00
220 000,00
3 000,00
55 000,00
45 000,00
1 000,00
1 000,00
20 000,00
3 000,00
20 000,00
75 000,00
10 000,00
70 000,00
1 000,00
10 000,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
541 000,00
239 597,00
5 150,00
59 903,00
43 081,00
1 488,00
0,00
40 659,00
5 786,00
22 966,16
66 660,00
10 160,00
66 862,60
0,00
13 372,00
3 674,00
150,00
606,00
580 114,76
10 000,00
38 000,00
8 217,20
43 129,00
35 000,00
35 000,00
114 443,00
114 443,00
3 900 060,00
4 540 933,78
Požární ochrana
Spotřeba elektřiny
Materiál + Dr.hmotný majetek
Pohonné hmoty
Ostatní služby
Opravy a údržba
Neinvestiční příspěvek na činnost SDH
Zastupitelstva obcí
Odměny členům obecního zastupitelstva
Činnost místní správy
Platy zaměstnanců
Ost. osobní výdaje Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Knihy, tisk
Drobný hmotný majetek
Materiál
Služby pošt
Telefonní poplatky
Právní služby, poradenství
Školení
Ost. služby
Dodavatel. Opravy a údržby
Cestovné
Pohoštění, věcné dary
Poplatky st. rozpočtu
Příspěvek mikroregionu Běleč
Výdaje z finančních operací
Poplatky z účtu
Pojištění majetku obce
Ostatní finanční operace
Platby daní a poplatky státnímu rozpočtu
Výdaje celkem
Zůstatek na účtu u KB a ČNB z r. 2013 :
3 596 895,90
Příjmy celkem :
Výdaje celkem :
Splátka dlouhodobého úvěru
Rozdíl :
souhlasí se zůstatkem na účtu u KB a ČNB k 31.12.2015.
4 274 063,00
-4 540 933,78
-453 000,00
2 877 025,12
Obec Vřeskovice
IČO: 00573400
I n v e n t a r i z a c e zůstatků na účtech k 31.12.2015
018- Drobný dlouh. nehmotný majetek
019- Ostatní dlouh. nehmotný majetek
021- Budovy a stavby
022- Samostatné movité věci
028- Drobný dlouh. hmotný majetek
031- Pozemky
042- Nedokončené hmotné investice
045- Uspořádací účet TZ DHM
078- Oprávky k drobnému DNM
079- Oprávky k ost. DNM
081- Oprávky ke stavbám
082- Oprávky k sam. movitým věcem a souborům m.v.
088- Oprávky k DDHM
132- Zboží na skladě
194- Opravné položky k odběratelům
261- Pokladna
262- Peníze na cestě
263- Ceniny
281- Krátkodobé úvěry
311- Krátkodobé pohledávky
314- Poskytnuté provozní zálohy (el., plyn)
315- Pohledávky
316- Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
321- Závazky
324- Přijaté zálohy
331- Mzdy zaměstnanci
336- Zúčtování SP
z toho: 336/20
- -1.377,336/21
- -5.294,337-Zúčtování ZP
337/10
-1.808,337/11
-3.616,341-Daň z příjmu
342-Ostatní přímé daně
Zálohová daň
4.665,Srážková daň
300,343- Daň z přidané hodnoty
346- Pohledávky za vybranými ústř. vl. institucemi
347- Závazky k vybraným ústř. vl. institucím
348- Pohledávky za vybranými místními vl. institucemi
349- Závazky k vybraným místním vl. institucím
374- Krátkodobé přijaté zálohy
377- Ostatní krátkodobé pohledávky
378- Ostatní krátkodobé závazky
104.285,30 Kč
110.000,31,041.613,40
1,937.792,59
929.177,96
1,572.519,23
160.947,40
0
-104.285,30
-105.055,-5,164.426,-409.318,-929.177,96
27.240,-31.781,60
0
0
117,0
154.400,372.770,0
0
-88.065,73
-106.000,35.703,-6.671,-
-5.424,0
-4.965,-
-18.049,37
0
0
0
0
0
0
0
384- Výnosy příštích období
388- Dohadné účty aktivní
389- Dohadné účty pasivní
401- Jmění účetní jednotky
403- Dotace investiční
406- Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
408- Opravy minulých období
432- Výsledek hospodaření předcházejících úč. období
451- Dlouhodobé úvěry
Účet 231/10 – ZBÚ, stav k 31.12.2013:
KB Klatovy
účet: 26925-351/0100
Účet 231/15 – BÚ, stav k 31.12.2013:
ČNB
účet : 94-10413351/0710
Podrozvahové účty:
902- Jiný drobný dlouhodobý majetek
943- Dlouhodobé podmíněné pohledávky – dotace
972- Dlouhodobé podmíněné závazky – dodavatel
984- Dlouhodobé podm. závazky z poskyt. zajištění
994- Ost. dlouhodobá podmíněná pasiva
999- Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
Inventarizační komise:
Předseda: p. Nováková Jaroslava
Členové: p. Kypetová Jaroslava
p. Kašparová Hana
Vřeskovice 29.1.2016
-100.000,10.000,-349.300,-12,904.451,05
-15,437.859,4,748.080,64
3.500,-3,011.590,08
5,169.500,2,809.630,32 Kč
67.394,80
184.661,79
0
0
16,000.000,00
0
15,815.338,21
Inventarizační zpráva
z jednání inventarizační komise OÚ Vřeskovice dne 29.1.2016
Přítomni:
p. Bláha Václav
p. Nováková Jaroslava
p. Kypetová Jaroslava
předseda komise
člen komise
člen komise
Program:
Projednání výsledků inventarizace majetku obce Vřeskovice k 31.12.2015.
1. Zařízení OÚ
V roce 2015 zařazeno na účet 902/20:
Vlajka obecní
Vlajka USA
Držák vlajek
2.396,- Kč.
714,944,-
V roce 2015 vyřazeno z účtu 028:
Kalkulačka CASIO
2.690,- Kč
2. Zařízení KD
V roce 2015 zařazeno na účtu 902/40:
Kotlík s kladkou
Regál do skladu
V roce 2015 zařazeno na účtu 028:
Parní čistič
Videoprojektor vč. plátna a držáku
1.488,999,-
6.200,17.673,-
V roce 2015 vyřazeno z operativní evidence:
Promítací plátno, vázy skleněné 3 ks, nástěnné hodiny ve fitku (bez uvedení ceny)
Volejbalový míč 2 ks, popelnice 1 ks (bez uvedení ceny)
V roce 2015 vyřazeno z účtu 028:
Plynový sporák
Počítač v knihovně
1.000,29.233,50
3. Místní hospodářství
V roce 2015 zařazeno na účtu 902/50:
Postřikovač
Kolečko
Kárka
1.190,1.072,1.869,-
V roce 2015 zařazeno na účtu 028:
Zřízení služebnosti- vedení kanalizace
Informační vitrína
12.100,5.000,-
V roce 2015 zařazeno na účtu 021:
Oplocení kontejnerů
47.160,-
V roce 2015 zařazeno na účtu 022:
Technologie ČOV
1,572.931,59
Návrh na vyřazení traktoru. Bude nabídnut k prodeji.
4. Zařízení SDH
V roce 2015 zařazeno na účet 028:
Siréna vč. příslušenství
19.055,10
5. Lesy , pozemky:
V roce 2015 vyřazeno:
Pozemek st.p.č. 110 – 7 m2 v hodnotě 21,77 Kč. Jedná se o pozemek pod trafem, který byl
prodán firmě ČEZ.
6. Ceniny:
Zůstatek poštovních známek (cenin) na inventurním soupise v hodnotě 117,- Kč souhlasí se
skutečným stavem v evidenci známek k 31.12.2015.
7. Pohledávky, závazky:
K 31.12.2015 obec poskytla provozní zálohy :
- na elektřinu :
303.380,- Kč
- na plyn:
69.390,- Kč
K 31.12.2015 obec má tyto závazky:
- výpis SIM karty
- odvoz komunálního odpadu a separovaný odpad (ZKS a.s. Plzeň)
- mobily, pevná linka, internet
- SMS Infokanál a dálkový přístup CZECH POINT
- servis kanalizace
- servis počítač
- likvidace kalu
- energetický audit
v celkové hodnotě 88.065,73 Kč.
K 31.12.2015 obec má tyto pohledávky:
p. Mařík L., Nýřany – nájem z restaurace, bytu, za vytápění sálu a služby
p. J. Trylčová – nájem z bytu a za služby
p. Snopková, Praha – hřbitovní poplatky
Stočné dle faktur vydaných
Za služby ve vodárně dle faktur
Prodej zboží – město Švihov
Nájem z garáže – ČSAD Plzeň
9.275,- Kč
6.112,- Kč
400,- Kč
128.466,- Kč
7.562,- Kč
85,- Kč
2.500,- Kč
Celkem – 154.400,- Kč.
8. Zboží na skladě
K 31.12.2014 má obec tyto zásoby zboží na skladě:
- korbel 32 ks
(á 120,- Kč)
3.840,- Kč
- svícen 10 ks
(á 80,- Kč)
800,- Kč
- svíčka 7 ks
(á 40,- Kč)
280,- Kč
- fotokniha 55 ks
(á 140,- Kč)
7.700,- Kč
- deštník 86 ks
(á 170,- Kč)
14.620,- Kč
v celkové hodnotě 27.240,- Kč.
Závěr:
Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventuru řádně – přepočítáním. Byl porovnán
účetní stav se stavem skutečným a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Hlavní inventarizační komise:
předseda :
p. Bláha Václav
členové :
p. Nováková Jaroslava …………………………
p. Kypetová Jaroslava
Vřeskovice dne 29.1.2016
Zapsal: Bláha Václav
………………………….
…………………………
Plán inventur
K provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2011 jmenoval starosta
obce p. Václav Matoušek tyto komise:
Hlavní inventarizační komise:
Předseda: p. Bláha Vláclav
Členové: p. Bezděková Barbora, p. Majer Jan ml.
Dílčí inventarizační komise:
Pro zařízení kulturního domu:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Matoušek Václav, p. Bláha Václav
Pro zařízení obecního úřadu:
Předseda: p. Bezděková Barbora
Členové: p. Matoušek Václav, p. Kašparová Hana
Pro zařízení požární zbrojnice:
Předseda: p. Majer Jan ml.
Členové: p. Zub Jan, p. Lehocký Ladislav ml.
Pro zařízení místního hospodářství:
Předseda: p. Zub Jan
Členové: p. Matoušek Václav, p. Ruth Václav
Ceniny, zboží na skladě:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Bezděková Barbora, p. Kašparová Hana
Závazky, pohledávky, zůstatky na účtech:
Předseda: p. Bezděková Barbora
Členové: p. Kašparová Hana, p. Majer Jan ml.
Řádné inventury budou provedeny v době od : 2.1.2012 do 31.1.2012.
U zařízení obecního úřadu a kulturního domu byla provedena fyzická inventura k 30.11.2011
z důvodu změn v účetnictví - odpisování majetku. Byly vystaveny dodatečné inventurní
soupisy.
Předseda hlavní inventarizační komise p. Bláha Václav provedl školení členů inventarizačních
komisí o průběhu, způsobech a cílech prováděných inventur, o odpovědnosti a kompetencích
pracovníků dílčích inventarizačních komisí. Toto proškolení členové písemně potvrzují.
Bezděková Barbora
………………………….
Majer Jan ml.
………………………….
Faloutová Andrea
………………………….
Matoušek Václav
………………………….
Kašparová Hana
…………………………
Zub Jan
…………………………
Ruth Václav
………………………….
Lehocký Ladislav ml. ………………………….
………………………………….
Bláha Václav
Vřeskovice dne: 15.12.2011
Závěrečný účet obce Vřeskovice za rok 2015
Připomínky k závěrečnému účtu obce za rok 2015 mohou občané uplatnit
písemně podáním u Obecního úřadu ve Vřeskovicích do 29.6.2016, nebo
ústně na veřejném zasedání obecního zastupitelstva 29.6.2016.
Václav Matoušek
starosta obce Vřeskovice
Vyvěšeno : 14.6.2016
Sejmuto :
V písemné i elektronické podobě.
Závěrečný
účet obce
za r o k
Vřeskovice
2015
1. Plnění rozpočtu obce – příjmy a výdaje v členění podle rozpočtové skladby
(viz. přiložené čerpání rozpočtu).
2. Majetek obce – inventarizace majetku a zůstatků na účtech k 31.12.2015.
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů – viz.
příloha čerpání dotací.
4. Ověření a odsouhlasení účtu 933 – Zúčtování příjmů a výdajů minulých
let.
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.
Vyzvat přítomné občany, zda mají k hospodaření obce nějaké připomínky.
Pak vyzvat členy OZ ke hlasování, zda souhlasí se závěrečným účtem obce za
rok 2015.
Projednání závěrečného účtu obce se uzavírá vyjádřením OZ, že souhlasí
s celoročním hospodařením b e z v ý h r a d nebo s těmito výhradami:
Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem krajů
V roce 2015 obdržela obec Vřeskovice tuto dotaci :
Účelová neinvestiční dotace na vybavení jednotky sboru dobrovolných
hasičů ve výši 1.600,- Kč.
Dotace byla v plné výši vyčerpána.

Podobné dokumenty

TOPOGRAF

TOPOGRAF Lesní cesta

Více

Fast Report Document

Fast Report Document Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ

Více

Příloha - Lhota pod Hořičkami

Příloha - Lhota pod Hořičkami Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Byl předložen rozpočtový výhled sestavený na období let 2011 až 2014 v ZO schválen dne 29.12.2010. Rozpočet na rok 2011 byl schválen ZO dne 28.l.2011 jako schodkový ve výši příjmů Kč 2.488.350,-- a...

Více