Více zde

Komentáře

Transkript

Více zde
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly
JID:
Jednací číslo.:
1423/2012/KUUK
205/KON/2011
Stejnopis č. 2
ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření
obec Kalek, IČ: 00261921
za rok 2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání
hospodaření.
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
-
18.10.2011
5.4.2012 - 6.4.2012
na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Přezkoumání proběhlo v obci Kalek se sídlem Kalek 26, 431 32 Kalek.
Přezkoumání vykonaly
-
Marie Skoupá - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Ilona Smítková - kontrolor
Zástupci územního samosprávného celku:
- Milan Luňák - místostarosta
- Petra Čechová - účetní
A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kalek bylo postupováno dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004
Sb.
I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
Druh písemnosti
Popis písemnosti
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě od
10.3.2011 do 26.3.2011.
Zastupitelstvo obce stanovilo pravidla rozpočtového provizoria dne
20.12.2011.
Pravidla
rozpočtového
provizoria
Rozpočtová opatření Rozpočtové opatření č. 1 schválené ZO dne 12.5.2011, rozpočtové
opatření č. 2 schválené ZO dne 4.11.2011 a rozpočtové opatření č. 3.
Rozpočtový výhled
Zpracován na roky 2011 až 2013.
Schválený rozpočet Rozpočet obce na rok 2011 byl projednán a schválen zastupitelstvem
obce dne 25.3.2011. Rozpočet zpracován v třídění dle rozpočtové
skladby.
Závěrečný účet
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě.
Byl projednán na jednání ZO včetně zprávy o přezkoumání hospodaření
obce za rok 2010 dne 27.6.2011 s vyjádřením souhlasu
s výhradami, na základě nichž přijala obec opatření.
Bankovní výpis
Výpis bankovního účtu souhlasil se stavem na SÚ 231 - ZBÚ
v Rozvaze k 30.9. a k 31.12.2011.
Stav peněžních prostředků na bankovním výpisu úvěrového účtu
souhlasil se stavem na SÚ 451 - Dlouhodobé bankovní úvěry
v Rozvaze k 30.9. a k 31.12.2011.
SÚ 281 - Krátkodobé úvěry v Rozvaze k 30.9. a k 31.12.2011 souhlasil
na "Smlouvu o půjčce se sjednaným úrokem s firmou TRIGONUS s.r.o."
Dohoda o hmotné
Uzavřena s účetní obce ze dne 6.9.2011 a s místostarostou ze dne
odpovědnosti
20.6.2011.
Evidence
Evidence pohledávek k 30.9. a k 31.12.2011 na účtu SÚ - 311, 314, 315.
pohledávek
Evidence závazků
K 31.12.2011.
Faktura
Výběrovým způsobem za měsíc září a prosinec 2011.
Hlavní kniha
K 30.9. a k 31.12.2011.
Inventurní soupis
K 31.12.2011. Předložena směrnice o inventarizaci, plán inventur,
majetku a závazků
inventarizační zpráva ze dne 25.1.2012.
Kniha došlých faktur K 30.9. a k 31.12.2011.
Kniha odeslaných
K 30.9. a k 31.12.2011.
faktur
Odměňování členů
Kontrolovány odměny uvolněné starostky, neuvolněného místostarosty,
zastupitelstva
předsedy výboru a člena zastupitelstva k 31.12.2011.
Pokladní doklad
Výběrovým způsobem za měsíc září a prosinec 2011.
Pokladní kniha
Ověření návaznosti zůstatku peněžních prostředků v pokladní knize se
(deník)
stavem na SÚ 261 - Pokladna v Rozvaze a položkou 5182 - Poskytované
zálohy vlastní pokladně ve výkazu Fin 2 -12 M ve shodné výši k 30.9. a k
31.12.2011. Pokladní limit stanoven ve výši 70 000,- Kč.
Příloha rozvahy
K 30.9. a k 31.12.2011.
Strana 2 (Celkem 6)
Rozvaha
Účetní doklad
Účtový rozvrh
Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
Zřizovací listina
organizačních složek
a příspěvkových
organizací, odpisový
plán
Darovací smlouvy
Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím
Smlouvy o věcných
břemenech
Smlouvy zástavní
Zveřejněné záměry o
nakládání s
majetkem
Dokumentace
k veřejným
zakázkám
Informace o přijatých
opatřeních (zák.
420/2004 Sb.,
320/2001 Sb., apod.)
Vnitřní předpis a
směrnice
Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení
Zápisy z finančního a
kontrolního výboru
K 30.9. a k 31.12.2011.
Výběrovým způsobem za měsíc září a prosinec 2011.
Platný pro rok 2011.
K 30.9. a k 31.12.2011.
K 30.9. a k 31.12.2011.
Obec má zřízenou organizační složku JSDH dle zřizovací listiny ze dne
1.10.2008.
Darovací smlouva č. 410/2011 o poskytnutí peněžitého daru Severočeské
doly a.s. Chomutov ze dne 16.5.2011 ve výši 35 000,- Kč - rozvoj kultury
obce.
Darovací smlouva ze dne 24.2.2011 ve výši 3 960,- Kč od fyzické
osoby.
Darovací smlouva Nadace ČEZ Praha 3 ve výši 199 350,- Kč na akci
"Stromy pro Kalek".
ÚZ 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti.
ÚZ 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - ESF.
ÚZ 17007 - Neinvestiční dotace MMR.
ÚZ 17883 - Neinvestiční dotace MMR.
ÚZ 89013 - Neinvestiční dotace - Národní zdroje.
ÚZ 89014 - Neinvestiční dotace - Cizí státy.
ÚZ 89515 - Investiční dotace - Národní zdroje.
ÚZ 89516 - Investiční dotace - Cizí státy.
ÚZ 98005 - Sčítání lidu.
UZ163 - KÚ Ústí n/L - dotace na realizaci projektu "Obnova litinového
křížku s korpusem Krista u kostela sv. Václava v Kalku".
UZ 14004 - Neinvestiční dotace KÚ Ústí n/L na výdaje - Jednotky sboru
dobrovolných hasičů.
Evidence na základě Listu vlastnictví k 31.12.2011.
Předložen výpis z katastru nemovitostí k 31.12.2011.
Směna pozemku par.č. 75/32 o výměře 991 m2 a par.č. 75/30 o výměře
363 m2 v k.ú. Kalek.
Zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce VO do země v rámci
akce ČEZu - překládka nízkého napětí v obci Kalek". S vybranou firmou
uzavřena smlouva o dílo ze dne 16.8.2011.
Opatření zaslána na KÚ Ústí n/L dne 8.7.2011.
Platné pro rok 2011.
Zápis ze dne 20.12.2010, 25.3., 12.5., 27.6., 18.7., 20.7., 15.8., 4.11.
a 16.12.2011.
Zápisy z kontroly finančního výboru ze dne 8.3., 27.4., 13.6., 22.9.2011.
Zápis z kontroly kontrolního výboru ze dne 6.5.2011.
Strana 3 (Celkem 6)
II. Zástupce ÚSC Kalek prohlašuje, že:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
obec má zastavený majetek,
obec má zřízena věcná břemena,
obec uskutečnila akce, podléhající zadávacímu řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
obec nesdružuje prostředky,
obec neprovozuje hospodářskou činnost
obec není zřizovatelem příspěvkové organizace,
obec je zřizovatelem organizační složky,
obec nemá majetkovou účast na podnikání jiných osob,
obec nehospodaří s majetkem státu.
B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kalek
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
C. Plnění opatření k odstranění nedostatků
a) zjištěných v minulých letech
- nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů
rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
§ 1 - Nebyla správně stanovena měsíční odměna uvolněného člena
zastupitelstva. (napraveno), chybně stanovena odměna uvolněné
starostky, neuvolněného místostarosty , předsedkyně kontrolního
výboru a člena zastupitelstva
- opraveno v roce 2011 (splněno dne: 18.10.2011) - chybně
stanovené odměny uvolněné starostky, neuvolněného místostarosty,
předsedkyně kontrolního výboru a členů ZO projednány na ZO dne
27.6.2011 a opraveny v r. 2011
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s
majetkem ve vlastnictví územního celku
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
§ 85 písm. j) - Zastupitelstvo obce nerozhodlo o uzavření smlouvy
o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o
převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k
závazku a o uzavření smlouvy o sdružení. (napraveno), uzavření
smlouvy o přijetí a poskytnut úvěru nebo půjčky rozhoduje
zastupitelstvo obce
- uzavření smlouvy (splněno dne: 18.10.2011) - provede se nové
jednání , dořešení této záležitosti prostřednictvím právních zástupců
obou stran
Strana 4 (Celkem 6)
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním
celkem
Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů
§ 29 odst. 1 - Územní celek neověřil, zda skutečný stav odpovídá
stavu v účetnictví. (napraveno), bankovní výpis SÚ 231 - ZBÚ a SÚ
281 - Krátkodobé úvěry v Rozvaze nesouhlasil na výpis z účtu
k 31.12.2010
- chybné zaúčtování SÚ 231 - ZBÚ, SÚ 281 (krátkodobéí úvěry
(splněno dne: 18.10.2011) - chybné zaúčtování bylo již napraveno
( projednáno na ZO dne 27.6.2011)
§ 30 odst. 2 - Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly
zákonem stanovené náležitosti. (napraveno), neúplná dokladová
inventarizace, SÚ 031 - Pozemky inventarizace nebyla provedena,
věcná břemena nejsou označena analyticky, nebyl předložen
aktuální výpis nemovitostí k 31.12.2010, chybné účtování účtu
SÚ 231 - ZBÚ, SÚ 281 -Krátkodobé úvěry
- inventurní soupisy územního celku neobsahovaly zákonem
stanovené náležitosti (splněno dne: 18.10.2011) - zhotovena
inventarizace pozemků, doplněny stanovené náležitosti na
inventurních soupisech, předělána dokladová inventarizace
b) zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2011
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
D. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kalek za rok 2011
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kalek za rok 2011
nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kalek za rok 2011
byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,30 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
4,56 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
územního celku
0,95 %
Strana 5 (Celkem 6)
Kalek dne 6.4.2012
Podpisy kontrolorů:
Marie Skoupá
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
……………………………………………..
Ilona Smítková
kontrolor
……………………………………………..
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kalek o počtu 6 stran
byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel
Dne: 6.4.2011
……………………………………………..
Miluše Lauková
starostka
Rozdělovník :
Stejnopis
Počet výtisků
1
1
2
1
Předáno
Obec Kalek
KÚ ÚK
oddělení PHO
Převzal
Miluše Lauková
Marie Skoupá
Poznámka:
Tato zpráva o výsledku přezkoumání je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření a obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Konečným zněním
zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona
č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy
spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které
podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření
a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f),
g), h) zákona č. 420/2004 Sb. pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.
Strana 6 (Celkem 6)

Podobné dokumenty

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Sdružení obcí Sedlčanska

Více

zde ke stažení

zde ke stažení a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce hospodaření přičemž konečným zněním zprávy e stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písmo 1) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému ří...

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ č. 262/2006 Sb. v platném znění. Odměňování členů zastupitelstva V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schválilo zastupitelstvo obce na sv...

Více

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PĚTIPSY - GIS

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PĚTIPSY - GIS Budoucí rozvoj obce by tedy měl využívat zejména příznivé podmínky pro bydlení, a to v těsném zázemí severočeské hnědouhelné pánve a jejích sídelních center, která nemají tak příznivé podmínky pro ...

Více