Napájecí zdroj MS2000

Komentáře

Transkript

Napájecí zdroj MS2000
Návod k obsluze
.
Napájecí zdroj MS2000
.
verze 1.5
30. září 2014
RACOM s.r.o. • Mirova 1283 • 592 31 Nove Mesto na Morave • Czech Republic
Tel.: +420 565 659 511 • Fax: +420 565 659 512 • E-mail: [email protected]
www.racom.eu
Obsah
Inteligentní napájecí zdroj MS2000 ..................................................................................................... 5
1. Připojení MS2000 do sítě 230 V, propojení s ostatními zařízeními ................................................. 6
2. Popis funkce, význam signalizačních LED ...................................................................................... 7
2.1. Celkový popis, blokové schéma ........................................................................................... 7
2.2. Dobíjení a zálohování ........................................................................................................... 7
2.3. Signalizace ........................................................................................................................... 8
3. Základní technické parametry, normy ............................................................................................. 9
3.1. Technická data MS2000, provedení bez ventilátoru ............................................................. 9
3.2. Technická data MS2000, provedení s ventilátorem ............................................................ 10
3.3. Závislost dovoleného výstupního proudu na teplotě okolí ................................................. 11
4. Pokyny pro instalaci MS2000 ........................................................................................................ 12
5. Naměřené hodnoty ........................................................................................................................ 13
6. Parametry dodávaných akumulátorů ............................................................................................ 15
7. Průběh nabíjení ............................................................................................................................. 17
8. Mechanické parametry .................................................................................................................. 19
9. Podmínky provozu MS2000 .......................................................................................................... 20
9.1. Upozornění ......................................................................................................................... 20
9.2. Podmínky odpovědnosti za vady a instrukce pro bezpečný provoz zařízení ..................... 20
10. Shodnost výrobku ........................................................................................................................ 21
Seznam obrázků
5.1. Zvlnění napětí na výstupu při jmenovitém výstupním proudu .................................................... 13
5.2. Plynulý náběh napětí na výstupu zdroje při startu zdroje (bez akumulátoru) ............................ 13
5.3. Průběh napětí na výstupu zdroje MS2000 při přechodu do zálohy (baterie 12 V / 12 Ah, I =
2 A) .................................................................................................................................................... 14
5.4. Průběh napětí na výstupu zdroje MS2000 při přechodu ze zálohy na napájení ze sítě 230
V (baterie 12 V / 12 Ah, I = 2A). ........................................................................................................ 14
6.1. Životnost baterie při kompenzaci udržovacího napětí podle teploty baterie .............................. 15
6.2. Pokles kapacity akumulátoru v závislosti na jeho stáří .............................................................. 15
6.3. Pokles kapacity akumulátoru v závislosti na čase ..................................................................... 16
6.4. Závislost udržovacího napětí na teplotě ..................................................................................... 16
7.1. Typický dobíjecí cyklus pro MS2000/12-P ................................................................................. 17
7.2. Typický dobíjecí cyklus pro MS2000/24-P ................................................................................. 18
10.1. Prohlášení o shodě .................................................................................................................. 21
© RACOM s.r.o. – Napájecí zdroj MS2000
3
4
Inteligentní napájecí zdroj MS2000
Inteligentní napájecí zdroj MS2000
MS2000 je sít’ový spínaný zdroj (jednočinný blokující měnič) SELV se zálohováním určený pro napájení zařízení v průmyslovém prostředí. Zdroj je v robustním kovovém obalu a je určen k instalaci do
rozvaděčů všeho druhu. Na čelním panelu jsou umístěny indikační LED diody a svorkovnice pro připojení síťového napětí, akumulátoru, svorky pro signalizaci a svorka pro teplotní čidlo.
Návrh a konstrukce tohoto zařízení umožňuje dlouhodobé zatížení, proto je především určeno pro
aplikace s trvalým provozem.
V případě potřeby lze zdroj vyrobit i ve verzi MS2000/12-P s výstupním napětím13,8 V DC / 5 A pro
napájení komponent systému MORSE a MS2000/24-P s výstupním napětím 24 V / 3,5 A pro napájení
ve 24 V rozvodech. V závislosti na teplotě zdroje je zapínán chladící ventilátor. Provedení bez ventilátoru má snížený dovolený proud při vyšší teplotě, viz tabulka a graf.
© RACOM s.r.o. – Napájecí zdroj MS2000
5
Připojení MS2000 do sítě 230 V, propojení s ostatními zařízeními
1. Připojení MS2000 do sítě 230 V, propojení s ostatními zařízeními
Pro připojení MS2000 do sítě 230 V jsou určeny násuvné šroubovací konektory. Pro propojení DC
napětí s radiostanicí je určen kabel NKR9 pro MR25, propojení s akumulátorem se provádí kabelem
NKR4 pro MS2000, kabel je jistěn trubičkovou pojistkou F6,3A.
Připojení vodičů do svorek MS2000 je patrné z následujícího obrázku:
_a`cbedgfihjlkmbonqp
:<;= >[email protected] F
^ 021354 )#* 0 1354 + +
\C] 67859 ,#- 6 7859 ". /
#
KL&MNNOPKLRQTSNUOPKWVXQYNNOPKWZ[QTNN
GIHJ
rtsiuwvtxyuRz|{}&~m€wsR‚&ƒi„xl…m†[‡wˆyˆ
ÂÄÜÅÇÆÉÈËÊ8ÌÎÍÐÏÒÑÔÓÕÓÕÓ
$&%
)*,+.-/103254 687 9
†
…
·3¸”¹º»
¼¾½”¿ÀÁ
)*,+.-/103254 687 9
)*,+(/1I1/10
„
‡
[\^] _`\^ab
c ] d`e
fhg^i^j k
i^j l`m
)*,+(/1I1/10
t1uv w8xy z wB{}|.~|8xOu}v y €ƒ‚|
¶
!"
$&%('
n^oqp rs
!
#"
'
&%("
¥¦‹§ ¨©ª¬«­® ¯
:;<>=;@[email protected]?
°±5²³´Oµ ³
[email protected]<>9BAC1D7>[email protected]?
JK8LMON8P1Q
°±5²³´Oµ ³
RSTVUXW YR>[email protected]
ˆ‰‹Š ˆŒŽhŠ’‘&“”ˆ1Š ’•”Ž—–8˜@™Œ>Œ5•”š›œŒ@”Žž>Œ@™OŸX™ 1˜@Š Œ@›GŒ1˜hŽ›XŸ¡X¢£¤1¤
Zapojení svorek 1, 2, 5 a 6 viz 2.3 – „Signalizace“.
6
Napájecí zdroj MS2000 – © RACOM s.r.o.
Popis funkce, význam signalizačních LED
2. Popis funkce, význam signalizačních LED
2.1. Celkový popis, blokové schéma
Zdroj je jednočinný blokující měnič s dvěmi hladinami výstupního napětí. Nižší hladina je hlavní, vyšší
hladina je určena pro dobíjení. Zdroj je na primární straně jistěn tavnou pojistkou T4A. Na primární
straně je též chráněn proti přepětí varistorem. Zdroj je odolný proti zkratu při provozu ze sítě i při provozu z akumulátoru. Zdroj je odolný i proti přepětí ze sekundární strany.
2.2. Dobíjení a zálohování
V MS2000 je integrován management dobíjení a zálohování, který je úplně a nezávisle řízen mikroprocesorem. Mikroprocesorové řízení umožňuje s velkou účinností (spínaný regulátor na sekundární
straně) dobíjet akumulátor na plnou kapacitu za minimální dobu, udržovat akumulátor v optimálním
režimu, při dobíjení se zohledňuje i teplota okolí, teplotní čidlo je umístěno na fastonu akumulátoru.
Tímto se zamezí trvalému přebíjení akumulátoru při vyšších teplotách, teplotní koeficient napětí na
baterii pro olověné akumulátory je typicky pro jeden článek 10 mV/°C. Standardně je MS2000 vyráběn
pro použití s Pb akumulátory 12 V / 12 Ah (24 V / 12 Ah), ale jumperem dostupným z čelní stěny lze
změnit maximální dobíjecí proud i pro jiné kapacity akumulátoru: 2–6 Ah (jumper vlevo) nebo 6–12 Ah
(jumper vpravo). K zálohování lze použít i jiný typ akumulátoru než pouze olověný, po dohodě s výrobcem je možné upravit software pro jiné typy akumulátorů.
AC230 V/
0,7 A
Overvoltage
Protection
L
Charger
AC
Transformer
Buck Convertor
Power Switch
EMI
Output Rectifier
EMI
EMI
HEXFET
SWITCH
DC
N
PE
Iout, Uout
MainPWR
OFF
PWM
Control
Off/On ACCU
Iaccu, Uaccu
D
G
S
Batery
Low
CPU
D
G
Temp.
sensor
S
MainPWR OFF Batt. Low
Monitor
+U
-ACCU
+ACCU
PWR OUT
DC
ACCU
Mikroprocesorem je řízeno i připojování baterie při výpadku síťového napětí a odpojení baterie při dosažení minimálního povoleného napětí výrobcem baterie (10,8 V; resp. 21,6 V). Spínač je elektronický
s elektronickou pojistkou proti dlouhodobému přetížení a proti přetížení nárazovým proudem při připojení kapacitní zátěže (řádově 6 000 µF a větší). Pokud dojde při napájení z akumulátoru k přetížení
kapacitní zátěží, elektronická pojistka zátěž odpojí a MS2000 se pokusí PWM modulací s plynulým
náběhem znovu připojit kapacitní zátěž.
© RACOM s.r.o. – Napájecí zdroj MS2000
7
Popis funkce, význam signalizačních LED
Pro správnou funkci řízení dobíjení akumulátoru není nutné zatěžovat výstup PWR OUT žádným
proudem.
Poznámka
U napájecích zdrojů MS2000 vyrobených do 09/2008 je třeba pro správnou funkci řízení
dobíjení akumulátoru zatěžovat výstup PWR OUT minimálním proudem 300 mA.
2.3. Signalizace
Informace o výpadku sítě MAIN PWR OFF a informace o nízkém napětí na akumulátoru BATTERY
LOW (během několika minut dojde k absolutnímu výpadku napájení připojeného zařízení) je vyvedena
na výstupní svorky – „otevřený kolektor“. Proud výstupními tranzistory není žádným způsobem omezen,
proto je nutné připojit do série s tranzistorem externí odpor, který omezí proud na přijatelnou hodnotu
(maximální hodnota proudu je 0,5 A). V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty proudu tranzistorem
I_D, napětí na výstupu při sepnutém tranzistoru U_DS, a velikosti externích sériových odporů R_s pro
zdroj 13,8 V a 24 V.
I_D[mA]
U_DS [mV]
20,8
R_s [Ω]
Uvoltage 13,8 V
Uvoltage 24 V
5,5
680
1200
89,1
24,5
150
270
471
137,5
27
56
Vodiče se signálem o nízkém napětí akumulátoru a výpadku sítě se zapojují do šroubovacích svorek
č.1 (BATTERY LOW) a č. 2 (MAIN PWR OFF) podle obrázku připojení vodičů do svorek MS2000.
Svorkám č. 1 a 2 přísluší GND svorky č. 5 a 6. Vyhodnocení signálu svorky č. 2 – viz funkce (m)isc
1
(b)att programu Setr v manuálu MORSE firmware dokumentace .
Diody LED na čelním panelu indikují přítomnost napětí na výstupu zdroje (zelená LED PWR ON), výpadek sítě (červená LED MAIN PWR OFF), nízké napětí na akumulátoru (oranžová LED BATTERY
LOW). Poslední oranžová LED dioda indikuje stavy dobíjecího cyklu akumulátoru. Významy jednotlivých
stavů jsou zobrazeny na předním panelu:
!
" .0/2131 #%$'&)(+*-,
4566789:<;>=
;
[email protected]@HC
I!B
1
https://www.racom.eu/cz/support/firmware/mr400/misc.html
8
Napájecí zdroj MS2000 – © RACOM s.r.o.
Základní technické parametry, normy
3. Základní technické parametry, normy
3.1. Technická data MS2000, provedení bez ventilátoru
Tab. 3.1:
MS2000/12
MS2000/24
Jmenovité napájecí napětí
230 V AC / 50 Hz, ±10 % 230 V AC / 50 Hz, ±10 %
Jmenovitý napájecí proud
0,7 A
0,6 A
Max. pracovní rozsah napájecího napětí
140–275 V
140–275 V
Tavná pojistka v primárním obvodu
T4A
T4A
Jmenovité výstupní napětí
13,6 V (-0,3 V; +0,3 V)
24 V (-0,3 V; +0,3 V)
Jmenovitý výstupní proud při 20 °C
5A
3,5 A
Jmenovitý výstupní proud při 55 °C
3A
1,8 A
Zvlnění výstupního napětí při IOUT = I jmen
max. 150 mV
max. 150 mV
MTBF (střední doba mezi poruchami)
> 100 000 hodin
> 100 000 hodin
– pro aku 2 Ah
0,7 A
0,7 A
– pro aku 6 Ah
1,5 A
1,5 A
– pro aku 12 Ah
2,5 A
2,0 A
Dobíjecí proud nemůže překročit limit:
(jmenovitý výstupní proud) - (odběr z OUT DC)
Doporučený typ akumulátoru
Panasonic 12 V 12 Ah
2× Panasonic 12 V 12 Ah
Minimální napětí na akumulátoru
10,8 V
21,6 V
Odběr zdroje z akumulátoru po odpojení
1,5 mA
1,5 mA
Rozsah provozních teplot
-30 až + 65 °C
-30 až + 65 °C
Relativní vlhkost
10–90 %
10–90 %
Rozměry
104×50×186,5 mm
104×50×186,5 mm
Hmotnost
0,8 kg
0,8 kg
Max. dobíjecí proud dle vnitřního přepínače:
© RACOM s.r.o. – Napájecí zdroj MS2000
9
Základní technické parametry, normy
3.2. Technická data MS2000, provedení s ventilátorem
Tab. 3.2:
MS2000/12-P
MS2000/24-P
Jmenovité napájecí napětí
230 V AC / 50 Hz, ±10 % 230 V AC / 50 Hz, ±10 %
Jmenovitý napájecí proud
0,7 A
0,6 A
Max. pracovní rozsah napájecího napětí
140–275 V
140–275 V
Tavná pojistka v primárním obvodu
T4A
T4A
Jmenovité výstupní napětí
13,6 V (-0,3 V; +0,3 V)
24 V (-0,3 V; +0,3 V)
Jmenovitý výstupní proud při 20 °C
5A
3,5 A
Jmenovitý výstupní proud při 55 °C
5A
3,5 A
Zvlnění výstupního napětí při IOUT = I jmen
max. 150 mV
max. 150 mV
MTBF (střední doba mezi poruchami)
> 100 000 hodin
> 100 000 hodin
– pro aku 2 Ah
0,7 A
0,7 A
– pro aku 6 Ah
1,5 A
1,5 A
– pro aku 12 Ah
2,5 A
2,0 A
Dobíjecí proud nemůže překročit limit:
(jmenovitý výstupní proud) - (odběr z OUT DC)
Doporučený typ akumulátoru
Panasonic 12 V 12 Ah
2× Panasonic 12 V / 12 Ah
Minimální napětí na akumulátoru
10,8 V
21,6 V
Odběr zdroje z akumulátoru po odpojení
1,5 mA
1,5 mA
Rozsah provozních teplot
-30 až + 65 °C
-30 až + 65 °C
Relativní vlhkost
10–90 %
10–90 %
Rozměry
104×50×186,5 mm
104×50×186,5 mm
Hmotnost
0,8 kg
0,8 kg
Max. dobíjecí proud dle vnitřního přepínače:
Výrobek splňuje tyto normy:
•
bezpečnost: ČSN EN 60 950
•
EMC: ČSN EN 50 081-1, ČSN EN 55 022 třída B, ČSN EN 61 000-6-2
10
Napájecí zdroj MS2000 – © RACOM s.r.o.
Základní technické parametry, normy
3.3. Závislost dovoleného výstupního proudu na teplotě okolí
=3>[email protected]@[email protected]:ACBD?
+
13254767686:94<;
,.-0/
A3B5C7D7D8D:[email protected]@I
+
!#" $&% '#(*)#)
13254767686:94<;>[email protected]?
,.-0/
© RACOM s.r.o. – Napájecí zdroj MS2000
!#" $&% '#(*)#)
11
Pokyny pro instalaci MS2000
4. Pokyny pro instalaci MS2000
•
Zařízení je určeno pro průmyslové použití pro montáž do prostorů s omezeným přístupem (el. rozvaděčů).
•
Připojení na síť 230 V AC musí provádět osoba znalá vyhlášky č. 50/78 Sb.
•
Zdroj je určen pro montáž na rozvaděče buď na montážní panel pomocí šroubů M3 nebo na DIN
lištu. Montážní panel i DIN lišta musí být řádně zeměna dle platných norem. Poloha zdroje musí
být taková, aby nebylo bráněno cirkulaci vzduchu nutného pro chlazení.
•
Připojení na síť musí být provedeno do označených svorek v souladu s platnými ČSN. Svorky jsou
2
určeny pouze pro připojení měděných vodičů do průřezu max. 2,5 mm a neslouží pro vypínání
zařízení pod napětím.
•
Pro připojení akumulátoru doporučujeme použít výhradně propojovací vodiče vyráběné firmou
RACOM s.r.o., které obsahují teplotní senzor a tavnou pojistku F6,3 A. Bez originálních propojovacích
vodičů nebude optimalizován dobíjecí proces v závislosti na teplotě okolí!
•
Nedoporučujeme přepólovat akumulátor při připojení.
•
Barevné značení vodičů na straně malého napětí musí splňovat požadavky příslušných norem.
•
Přívodní vedení 230 V AC doporučujeme chránit jističem o jmenovitém proudu 6 A s charakteristikou
C.
•
Při výměně pojistek musí být zdroj odpojen od sítě. Náhrada je možná pouze pojistkou stejného
typu a se shodným jmenovitým proudem.
•
Při využití zařízení jako zdroje napětí SELV musí být strana malého napětí elektricky a prostorově
oddělena od vodičů nn.
12
Napájecí zdroj MS2000 – © RACOM s.r.o.
Naměřené hodnoty
5. Naměřené hodnoty
Obr. 5.1: Zvlnění napětí na výstupu při jmenovitém výstupním proudu
Obr. 5.2: Plynulý náběh napětí na výstupu zdroje při startu zdroje (bez akumulátoru)
© RACOM s.r.o. – Napájecí zdroj MS2000
13
Naměřené hodnoty
Obr. 5.3: Průběh napětí na výstupu zdroje MS2000 při přechodu do zálohy (baterie 12 V / 12 Ah, I =
2 A)
Obr. 5.4: Průběh napětí na výstupu zdroje MS2000 při přechodu ze zálohy na napájení ze sítě 230
V (baterie 12 V / 12 Ah, I = 2A).
14
Napájecí zdroj MS2000 – © RACOM s.r.o.
Parametry dodávaných akumulátorů
6. Parametry dodávaných akumulátorů
Pro zálohování je dodávána baterie PANASONIC 12 V / 12 Ah (označení LC-RA). Následující charakteristiky jsou převzaty z materiálů Panasonic.
yaz {"|} ~z€‚7~"ƒ„|{"†…‡ˆ
"!# $%'&(
& *+ , "$#-.0/21 35461%7"$8$9:$";<+=1 >@?+A )
) BDC+E+F G H"IFJLK#MON [email protected]+M0RVU7W"IXZY CY<IF [\IC"]^Y<F N
_Ka`N b5c
dDegfih jlknmporqsut'qvLwrx
Obr. 6.1: Životnost baterie při kompenzaci udržovacího napětí podle teploty baterie
R S0TVUMW XZYZ[]\V^Z_`XVacbd^ e]f(g]h
i ]g jI^ k TIeI^ lnmpo q r
stac_ZXnk XZY`[V\V^`eZ[I_`u]Wv^ lVwZo xzyI{ i
| [cjI^ k TceI^ l0{*o {cxZ} i yc{ i
~ XcjI^ k T]\V^Z_] Xc€ZaplM{*o mtr
  TIf‚Y`TIeZ\MTƒY`g]jc^ k TIec^ l`fn[]„`aZ…`\Z†ƒ{pwtaIec^
"! # $%&'(!*),+.-0/2143657, 8
9:;< =?>@,<A> B"C D,E,F.AG(CIH,J&KMLON4BPD,@,< @Q
Obr. 6.2: Pokles kapacity akumulátoru v závislosti na jeho stáří
© RACOM s.r.o. – Napájecí zdroj MS2000
15
Parametry dodávaných akumulátorů
!#"
$% &' ( )* ,+-. / 0 1 . 2 3
4&657& 8
9 ;: 5! <+-. / 9 1=2 2;>1 4 / '?
&=
@ A2 /. 1 >B C#"
. BD:!EGFH
4I:5EJF
S
QR
OP LN
ML
KL
TVUXWZY\[G]_^`Xa
Obr. 6.3: Pokles kapacity akumulátoru v závislosti na čase
1243 2
"! #
VQ
)+*-, .0/
U
$%'& (
N
S
M LT
QR
P
MM NO
KL
576
8:9<;>='9<[email protected]? 9FEGHJI
Obr. 6.4: Závislost udržovacího napětí na teplotě
16
Napájecí zdroj MS2000 – © RACOM s.r.o.
Průběh nabíjení
7. Průběh nabíjení
Obr. 7.1: Typický dobíjecí cyklus pro MS2000/12-P
© RACOM s.r.o. – Napájecí zdroj MS2000
17
Průběh nabíjení
Baterie 24 V / 12 Ah PANASONIC
charakteristika pøi 20 °C
2,00 A
PRÙBÌH IBAT
0,25 A
0,10 A
29,4 V
PRÙBÌH UBAT
27,4 V
21,6 V
8,0 V
T0
T1
T2
T3
T4
T
Obr. 7.2: Typický dobíjecí cyklus pro MS2000/24-P
•
V intervalu T0–T1 až do dosažení napětí 10,8 V (21,6 V pro 24 V) se nabíjí malým proudem, aby
se předešlo poškození akumulátoru při případné poruše (zkratovaný některý z článků).
•
V intervalu T1–T3 až do dosažení napětí 14,7 V (29,4 V) se nabíjí konstantním nabíjecím proudem
2,5 A (2,0 A).
•
V intervalu T3–T4 až do poklesu nabíjecího proudu pod 0,25 A se nabíjí konstantním napětím
14,7 V (29,4 V).
•
V intervalu nad T4 se nabíjí konstantním napětím 13,65 V (27,4 V), přičemž proud postupně klesá
k nule.
•
Maximální dobíjecí proud pro různé verze je uveden v tabulce technických dat. V každém případě
je však jeho velikost omezena hodnotou: (jmenovitý výstupní proud) – (odběr ze svorek OUT).
18
Napájecí zdroj MS2000 – © RACOM s.r.o.
Mechanické parametry
8. Mechanické parametry
© RACOM s.r.o. – Napájecí zdroj MS2000
19
Podmínky provozu MS2000
9. Podmínky provozu MS2000
9.1. Upozornění
Výhradním vlastníkem všech práv k tomuto návodu k obsluze je firma RACOM s. r. o. (dále v tomto
návodu uváděná pod zkráceným názvem RACOM). Všechna práva vyhrazena. Pořizování písemných,
tištěných či kopírovaných kopií tohoto manuálu nebo záznamů na různá média nebo překlad jakékoliv
části tohoto manuálu do jiných jazyků (bez písemného svolení vlastníka práv) je zakázáno. RACOM
si vyhrazuje právo na změny v technické specifikaci nebo ve funkci tohoto produktu nebo na ukončení
výroby tohoto produktu nebo na ukončení jeho servisní podpory bez předchozího písemného upozornění zákazníků. Firmware firmy RACOM je dostupný zdarma. Zdrojové kódy jsou majetkem firmy RACOM a nejsou k dispozici žádnému uživateli. Jakékoli komerční použití softwaru s touto licencí je zakázáno. Jakékoliv změny v softwaru a v dokumentaci nejsou povoleny. Možnost tiskových chyb v materiálech vyhražena. Firmware firmy RACOM je uvolněn se záměrem, že bude užitečný, ale bez konkrétní záruky.
Za žádných okolností není Racom nebo jiná firma či osoba zodpovědná za vedlejší, náhodné nebo
související škody, které vyplývají z použití tohoto produktu. Výrobce neposkytuje uživateli žádnou formou
záruky obsahující ujištění o vhodnosti a použitelnosti pro jeho aplikaci. Výrobky firmy RACOM nejsou
vyvíjeny, určeny ani zkoušeny pro použití v zařízeních, která přímo ovlivňují zdraví a životní funkce lidí
a zvířat, a to ani jako součást jiného důležitého zařízení, a neposkytuje záruky, pokud je výrobek firmy
použit v těchto zmíněných zařízeních.
9.2. Podmínky odpovědnosti za vady a instrukce pro bezpečný provoz zařízení
Čtěte pozorně tato bezpečnostní opatření před použitím výrobku:
•
Odpovědnost za vady se nevztahuje na výrobek, který byl použit v rozporu s instrukcemi uvedenými
v návodu k obsluze, nebo pokud bylo otevřeno pouzdro, v němž je zařízení umístěno, nebo když
byl proveden neodborný zásah do zařízení.
•
Zařízení uvedená v tomto návodu k obsluze mohou být použita pouze v souladu s instrukcemi
uvedenými v tomto návodu. Bezchybný a bezpečný provoz tohoto zařízení je zaručen pouze při
náležité přepravě, skladování, provozu a ovládání těchto zařízení. Totéž platí i pro jejich údržbu.
•
Zařízení smí opravovat pouze výrobce.
20
Napájecí zdroj MS2000 – © RACOM s.r.o.
Shodnost výrobku
10. Shodnost výrobku
‡‡ ‘“’-”–•˜—š™˜›œž”Ÿ2‘; -›¡—“—)™-¢•-›¡ £œ¥¤™d -”£¦¨§5›¡ •˜©ª¦
!!
« ¬„­l®Z¯±° ²2³Z¯„­l´!­?µ¶ª·)¸±¹ ºl´Zµ!¹e»-¬±·A®Z¼?­?½K¾¯2¸±¹ ´ Þ±ßeàÉá5ßeà
â¡ãdä ®´ª° ´ª½M¿À·À¹ º?½MÁº?ÃIJÅiÆ Ä´ª¸ZÆ º?Ã!¯eÇªÆ ¬Â²Z¸eÁº?Ã%¬!¯±·ÉÈ?¹ ¿ÊÁº?Ã
µ´?ÄªÆ º?Ã!¸?²Z¼Â¶¿
ÆR²Ì˱Í·ϱϱÐÂΚ»dÑdÒÓ®!´Z° ´ª½M¿À·A®Zµ„²2ÔZ¸Â´¿À¹ º?½K¾½K®Zµ!¼?²?¿À¹ Õ2¹ ° ¹ ¿A¶²
« ¬„­l®Z¯±° ²2³Z¯„­¯Â­T¿A²Z¸Â®¬Â´Z¸ªÆ_µ!¹l¸?²±ÅÖÆ Ä´ª¸ZÆK¬±° ×±³Ø„È2Ù å ÞeàAáªæ2æßäYç9è Ú½M¿A´ª·ÊÁ±µÛ­l´!­T¿A²ª¸?®¬ªÆK¿A´2º?ñ¸2¹ º?½K¾¼?®Ç²±³2²?¬±½MØ!¸?²
´Z° ´Z½M¿‡·)¹ º?½K×IJ±ÅÖÆ Ä´Z¸ªÆ?¸ªÆ ı½K¾Zî.¸Â²Z¼?¶?¿
Æl²¸?²ÅiÆ Ä´Z¸ZÆ0µÜ¬±° ×±³Ø„È2Ù åÂé àAáªæ2æßäYç9è Ú½M¿A´ª·ÊÁ±µÛ­l´!­T¿A²ª¸?®¬ªÆK¿A´2º?ñ¸2¹ º?½K¾
¼?®?Dz2³2²?¬±½MØ!¸?²¬lÁ±·A®ZÕ2½MØVÄ!Ã2° ´2³ª¹ ­?½K²cÝA´TÝÀ¹ º?Ä´Z° ´Z½M¿À·A®ªµ²±ÔZ¸?´?¿À¹ º?½K¾.½K®ªµ!¼?²¿‡¹ Õ±¹ ° ¹ ¿ÊØeÙ
ê¡ë9ìîíïZðñ9ò
û;üIý˜þ í7ò
#${ö!ò
ê¡ë9ìîíïªñ Zò
)+* ñ þ Z,
í '- ü ò
óžôcõFö„÷ùø£ú'ì)ú_í˜ú
÷ ü ìîí5ÿ Yí5ÿ.÷±ø
í.÷íìÂÿ
ñ±øì
ñ-ï þ! "
%&%%'
(('(
.0/ 21
÷ û
šñ5ð ü ?ý ìîí"/
35467'89;:=<>[email protected]'8A?CB'7?DE?FGH:7'89;:=<I'BE6J9;:,HKMLAEB2N?OC?6"P"[email protected]'89;:=<?IQ
opq r'sutVvhpwx"y'z'y{|u}[email protected]€‚'ƒ „2v5…{€Vwp"o|‡†5s'ƒ v RS"TVUS"TXWZY.[ y \]T^S'S'_TW`Ya[ ˆ
n tVvh‰vŠpv‹ŒZŠ"yhpwz~CŽv|Zpwsxƒ s{"vz'v2Œ"„‘.{’“{"w'zs”|,w‰oq sŠ"vh|•Vw~–sVw+{2Œ€Vw‰'|2s—
n
b`9:cHK dA?FEe:fEH:[email protected]'4EDEd"7dF:iFLkj"dI'KMLDEgklXg>Hl:iJ:D=IKML'D=m,Q
˜  oq w–z'w|2s~kv‚s™
š›XvwCpw'zq v"w€‚~}™
œ.y‚s'~C™
˜”ªa« … «­¬ ©®¢'¢'¢£¥¡£‚¨ ™ ¨'¢'¢•©
¡'¢£¥¤'¦¤"§ž¨'¢'¢©
¢¡ — ¢¯ — ¨¢'¢©
˜”ªa« … «­¬ ©®¢'¢'¢£¥¡£¥¡ ™ ©®¦'¦' ¡'¢£¥¤'¦¤"§ž¨'¢'¢©
¢¡ — ¢¯ — ¨¢'¢©
˜”ªa« … «­¬ ©®¢'¢'¢£¥¡£Ÿ©®© ™ ©2¦¦ ¬
¡'¢£¥¤'¦¢"§ž¨'¢'¢©
¢¨ — ¢¯ — ¨¢'¢©
˜”ªa« … «­¬ ©®¢'¢'¢£ž·£‚¨ ™ ©®¦'¦' '¸¹º© ™ ©®¦'¦¦
¡'¢£¥¤'¦©¶§ž¨'¢'¢©
¢¨ — ¢¯ — ¨¢'¢©
˜”ªa« … «­¬ ©®¢'¢'¢£ž·£¥¡ ™ ©®¦'¦' ˜”ªa« … «­¬ ©®¢'¢'¢£ž·£ž· ™ ©®¦'¦' ˜”ªa« … «­¬ ©®¢'¢'¢£ž·£¥¤ ™ ©®¦'¦' ˜”ªa« … «­¬ ©®¢'¢'¢£ž·£ ¬ ™ ©®¦'¦' ˜”ªa« … «­¬ ©®¢'¢'¢£ ¬ £‚¨ ™ ¨'¢'¢'¢
… « °»¤'¢¨¢"· ™ ©®¦'¦'¤
˜”ªa« … « ¤'¢¢'¯•©0£Ÿ©
¨'¢ — — ¨'¢'¢'¢
…Zš@¼ £ž· ¬ ¨"§^¢'¢
˜”ªa« … « ¤'¤¢¨'¨ ¿›Ÿ zyÁÀ
¨'¯ — — ¨'¢'¢'¢
…Zš@¼ £ž· ¬ §^¢'¢
˜”ªa« … «­¬ ¢¦'¤'¢ ™ ¨¢¢•©
"·¢£Ÿ©‡·§^¢¨
¨'¤ — ¡ — ¨'¢'¢¨
y‰w€žyVw›Ÿ™
°a±`²”³E°´° }"µ|‡w{
°a±`²”³E°´° }"µ|‡w{
°a±`²”³E°´° }"µ|‡w{
°a±`²”³E°´° }"µ|‡w{
± … ª ± ¼¾½@š ³ €žy‘y
± … ª ± ¼¾½@š ³ €žy‘y
°a±`²”³E°´° }"µ|‡w{
Â.ÃÄ"ÅÆ@ÇÈ0ÉVÃÊ"ËÁÆÃ̞ËÄ"ÇÍ2Î'ΕϮÈÌ¥ÐÊ˖ÎÑÑ'Ò
ÓÔ ÕÖג̂Ø"ÙڇËÍÜÛVÝÞÊËÉVÝß
3547698;:=<?> @A> B2>;CDFE GIHKJML%NPORQTSCVURWKOFSNYXZHKJM[#D;\K]P^_H#`bacDdHeG'abJM\Cf-gK]KhiLjG'glkTmTnTo p hia
qMrls t0uMvKwRxly{zT|Tz{|TzT}Fz~P~=€RM‚euMvKwRxRyFzT|Tz{|TzT}Fz~ix„ƒ…‡†;lˆ s ub‰'TŠP‹e†Œ‰'TŠŽ‹e†jt rl
"#"#"%$'&)(*+-,.$0/21
Obr. 10.1: Prohlášení o shodě
© RACOM s.r.o. – Napájecí zdroj MS2000
21

Podobné dokumenty

typ 25SU3-2000 (2100, 2150)

typ 25SU3-2000 (2100, 2150) =(6,/29$ý PRO 61Ë0$ýE PLAMENE

Více

My z Lásenice 1/2007

My z Lásenice 1/2007 siorcšio leznóni| šryhóšk! o ní9hí.h PoP|c'cíchVpohoýi Ždtiň Žčslóv'jpirJdrá !.yhóši.,.o rejdřiw všď blde iuho J| iov.|udhl %p|ďriY dIň zilŠláÝoJíW +.]@ !ýši]oko by\' v rce ,006 (vÉ oŽňáň.niÓ zák|o...

Více

Výsledková listina

Výsledková listina ÚAÛ<܆ÝÞßà áÜãâOäå<æÞç<âAèéCáê ë ì8íîï ðñ

Více

()012 [email protected] BCD E FGHI PQRS TUVWX Y a S bdcef

()012 3456789@A BCD E FGHI PQRS TUVWX Y a S bdcef & ' ( )* + , - . / 0 1 2 3 4 56 7 89 :; <= > ? @A B CDE F G HI JKL M N O P QSRUTWVUXY[Z \ ]_a^ `Sbcedgfihkj l"m pn o qrtsvuwx y{zS|}~  € ‚„ƒ†… ‡ & ˆŠ‰i‹ Œ †Ž $‘“’g”e•–†— ˜š™“›gœež ...

Více

selvert thermal - Odborná péče o pleť a tělo

selvert thermal - Odborná péče o pleť a tělo SELVERT FLASH 2 x 1,5 ml ampule Liftingové sérum vypne a vyhladí každou vrásku a nerovnost na úžasných 8 – 10 hodin. Určeno pro všechny typy zralé pleti, vykazující vrásky.

Více

Nová kolekce a ceník na rok 2016

Nová kolekce a ceník na rok 2016 custom custom custom custom custom custom custom custom custom custom custom custom custom custom custom custom custom custom custom custom custom custom custom custom

Více

Exkurze ve firmě RACOM s.r.o., Blansko | radio modems | cellular

Exkurze ve firmě RACOM s.r.o., Blansko | radio modems | cellular souprav na jednokolejných částech tratě při jejich nepravidelném jízdním itineráři. Aplikace dokáže vyhodnotit a zpracovat informace o poloze nejbližšího vlaku vpředu a vzadu před soupravou a po ko...

Více