stáhnout - ZŠ Křivoklát

Komentáře

Transkript

stáhnout - ZŠ Křivoklát
Základní škola a Mateřská škola Křivoklát
Křivoklát 157
Výroční zpráva
o činnosti školy
Školní rok 2012/2013
Základní údaje o škole
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křivoklát
(ke změně názvu došlo od 1. února 2006)
Adresa školy: Křivoklát 157 (vzdělání je poskytováno i na další adrese – Hradní 123, Křivoklát)
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 47017635
IZO: 600055787
Vedení školy: ředitelka: Mgr. Marcela Kasíková
zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Ilona Hájková
Kontakt: tel. 313 558 257, 313 558 955, 602 121 789
e-mail: [email protected]
www.zskrivoklat.cz
Zřizovatel: Městys Křivoklát
Adresa zřizovatele: Dr. M. Tyrše 93, 270 23 Křivoklát
Součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna (MŠ i ZŠ)
kapacita
50
300
35
15
350
Mateřská škola po celý školní rok pracovala podle Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání.
Základní škola poskytovala vzdělání podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání (vydán 30. 8. 2007 a následně aktualizován).
Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu celkem 136 žáků, 3 žáci plnili školní docházku
v zahraničí - § 38 (počty jsou dány dle zahajovacích výkazů). Na 1. stupni byl spojený 2. a 3.
ročník, dále i 4. a 5 ročník, celkem 48 žáků (včetně tří žáků v zahraničí) . Na druhém stupni se
vyučovalo ve čtyřech třídách. V nich bylo celkem 88 žáků. Školní rok byl ukončen se 135 žáky.
I v tomto školním roce fungovalo jedno oddělení školní družiny a jedno oddělení školního
klubu. Jednotlivá oddělení byla naplněna v souladu s vyhláškou.
V MŠ bylo zapsáno 35 dětí ve dvou třídách.
Pedagogický sbor ZŠ tvořilo celkem 13 pracovníků včetně ředitelky školy, její zástupkyně
a vychovatelky ŠD. V mateřské škole pracovaly tři učitelky (jedna na zkrácený úvazek).
Kromě pedagogů jsou na škole zaměstnáni i provozní zaměstnanci (školník, dvě uklízečky
a účetní), v MŠ jedna školnice. V obou školních jídelnách pracují čtyři kuchařky a jedna vedoucí
školní jídelny. Všechny pracovnice ve ŠJ mají zkrácené úvazky.
Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady
1.1.2012
6
Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (ZŠ i MŠ)
Do 35 let
35 – 45 let
45 – 55 let
Nad 55 let do důch. věku
V důchodovém věku
celkem
muži
1
ženy
0
muži
2
ženy
5
muži
0
ženy
5
muži
0
ženy
3
muži
0
ženy
0
muži
3
ženy
13
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
Dosažené vzdělání
Základní
Vyučen
Úplné střední
Vyšší odborné
Vysokoškolské
muži
0
0
1
0
2
ženy
2
4
6
0
10
Celkem
2
4
7
0
12
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
Učitelé 1. stupně
Učitelé 2. stupně
Učitelky MŠ
Vychovatelka ŠD
celkem
odborná kvalifikace
bez odborné
kvalifikace
4
8
3
1
4
8
3
1
0
0
0
0
Někteří vyučující splňují příslušné vzdělání, ale vyučují i předměty, na které nemají odbornou
kvalifikaci. Vždy se však jedná o blízký předmět k jejich vystudovanému oboru.
Některé předměty se na naší škole vyučují neaprobovaně již delší dobu (např. fyzika, výtvarná
výchova) Předměty s výchovným zaměřením často doplňují úvazek jednotlivých vyučujících.
Přednost dostávají zákonitě tzv. hlavní předměty.
Úvazky zaměstnanců
Pedagogičtí zaměstnanci: 15,24 skutečný ; 15,13 normativní
Provozní zaměstnanci: 7,77 skutečný ; 7,66 normativní
Přehled o žácích ve školním roce 2012/2013
třída:
I. (1. ročník)
II. (2. ročník)
(3. ročník)
III.(4. ročník)
(5. ročník)
VI.
VII.
VIII.
IX.
chlapci:
4
2
5
7
5+1§38
7
9
9
8
dívky:
7
4+1§38
9+1§38
1
1
11
11
15
18
celkem:
11
6(+1§38)
14(+1§38)
8
6(+1§38)
18
20
24
26
poznámka:
spojeno se 3. ročníkem
spojeno s 5. ročníkem
1. a 2. stupeň 56+1§38 77+2§38 133+3§38 průměr celkem: 19,43
Jedná se o počty žáků podle zahajovacích výkazů.
Tři žáci z prvního stupně plnili školní docházku v zahraničí - § 38. Během prvního pololetí
pokračovala v plnění školní docházky v zahraničí i jedna žákyně 8. ročníku.
V dalších tabulkách a přehledech se již objevují počty skutečné pro dané období.
Ve školním roce 2012/2013 bylo na škole evidováno 9 žáků s různým stupněm specifických poruch
učení a chování. Seznam žáků je k dispozici u výchovné poradkyně.
Další čtyři žáci pracovali podle IVP, včetně jedné žákyně, která měla IVP pro mimořádné nadání v
matematice.
Počet dětí v MŠ: 35 zapsaných/2 třídy
Materiálně technické zajištění školy
Průběžně jsou opravovány běžné provozní závady (poničené židle a lavice, zničené zámky
u šaten ...) a doplňovány sbírky kabinetů.
Všechny učebny jsou dostatečně prostorné a zajišťují optimální možnost pro výuku žáků.
K výuce jsou vedle tzv. kmenových tříd využívány i další učebny – počítačová učebna, cvičná
kuchyňka, učebna chemie, školní dílna … Učebny postupně stárnou a bude nutná postupná výměna
nábytku a kompletní výměna podlahové krytiny.
V jednotlivých učebnách je k dispozici internet a na chodbě pak wifi připojení.
V průběhu školního roku byly vyměněny počítače v odborné učebně (EU peníze školám).
Materiálně technické podmínky vzdělávací činnosti vzhledem ke schváleným
učebním dokumentům
Učebnice byly pokryty podle požadavků jednotlivých vyučujících a v dostatečném množství.
Každým rokem je prováděna inventarizace, během níž jsou vyřazeny staré a neodpovídající
pomůcky, odepsány zastaralé přístroje.
Další nové pomůcky byly zakoupeny v rámci projektu EU peníze školám.
Výchovně vzdělávací práce
Chod školy se řídí školním řádem, který byl schválen na úvodní pedagogické radě v srpnu 2012
(schválený i školskou radou). Školní řád pro školní družinu a školní klub je samostatný. Pro MŠ byl
vydán též vlastní školní řád.
PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ
V základní škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Rozšířená výuka se na škole neprovádí. Kromě povinných předmětů se vyučovalo na
2. stupni i předmětům povinně volitelným.
Mateřská škola měla zpracovaný Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
Školní družina měla též vypracovaný svůj program.
Přehled volitelných předmětů ve školním roce 2012/2013
ročník:
šestý:
sedmý:
osmý
devátý
předmět:
sportovní hry
ruční práce
domácnost
informatika
seminář ze zeměpisu
ekologická praktika
informatika
domácnost
vyučující:
Tomáš Vostatek
Jaroslava Štillerová
Jaroslava Štillerová
Vlastimil Rajniš
Jitka Rajnišová
Vlastimil Rajniš
Vlastimil Rajniš
Jaroslava Štillerová
počet žáků:
18
18
20
20
23
26
26
26
V devátém ročníku se výuka informatiky a domácnosti měnila v pololetí pro každou skupinu.
Žáci docházeli do zájmových útvarů, byl otevřen florbal, příprava pokrmů a hravá angličtina.
Žáci z prvního stupně docházeli na sportovní hry.
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Přestupy žáků z nižších ročníků a rozmístění žáků devátého ročníku
pro školní rok 2012/2013
na víceletá gymnázia přijato:
gymnázia zřiz. krajem
1
na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato:
gymnázia
obchodní
akademie
zdravotní
školy
průmyslové
školy
4
7
1
8
ostatní
střední
školy
0
učební
obory
celkem
6
26
počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 28
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku
v nižším ročníku
26
2
Zápis dětí do prvního ročníku
Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ Křivoklát se konal 18. ledna 2013. K zápisu přišlo
10 dětí. U zápisu nebyla podána žádná žádost o odklad povinné školní docházky. Do prvního
ročníku však nastoupí 8 dětí, neboť dva žáci požádali o přestup na jinou školu.
Zápis dětí do mateřské školy
Zápis se konal 18. dubna 2013. Celkem bylo podáno 21 žádostí o předškolní vzdělávání.
Třem žádostem nebylo vyhověno z důvodu nízkého věku dítěte. Podle zvýšeného počtu dětí budou i
nadále zachovány dvě třídy.
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
PROSPĚCH
1. pololetí
Třída
Počet žáků
Prospělo
I.(1.)
II. (2.)
II. (3.)
III. (4.)
III. (5.)
VI.
VII.
VIII.
IX.
10
6
14
8
6
18
20
23
26
0
0
2
3
3
10
16
17
18
Prospělo
s vyzn.
10
6
12
5
3
8
4
5
7
Celkem
131
69
60
Prospělo
Neprospělo
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2. pololetí
Třída
Počet žáků
I. (1.)
II. (2.)
II. (3.)
III. (4.)
III. (5.)
VI.
VII.
VIII.
IX.
10
6
14
8
6
18
20
23
26
0
1
4
4
4
13
17
18
19
Prospělo
s vyzn.
10
5
10
4
2
5
3
4
5
Celkem
131
80
48
Neprospělo
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
Poznámka: v celkovém počtu žáků nejsou započítáni žáci, kteří plnili povinnou školní docházku
v zahraničí.
Po opravných a komisionálních zkouškách všichni prospěli
Na základě žádosti rodičů se přezkoušení zúčastnili i žáci, kteří plnili povinnou školní docházku
v zahraničí.
Pravidla pro hodnocení a klasifikaci jsou součástí škooního řádu.
K zajištění informovanosti rodičů o známkách slouží žákovská knížka. Za 1. a 3. čtvrtletí jsou
zapisovány do žákovských knížek známky, které slouží k informování zákonných zástupců o
průběžné klasifikaci. V případě slabého prospěchu jsou rodiče včas a písemně upozorněni
prostřednictvím ŽK.
CHOVÁNÍ
OPATŘENÍ:
NTU
DTU
DŘŠ
II.stupeň
III.stupeň
Pochvaly
POČET: 1.POL. % 1.POLOLETÍ
31
23,7
7
5,3
5
3,8
3
2,3
1
0,01
0
0
POČET 2.POL.
19
8
3
1
0
6
% 2. POLOLETÍ
14,5
6,1
2,3
0,01
0
4,6
Během školního roku se uskutečnila metodická návštěva z PPP Rakovník, která se zaměřila na
práci se žáky s IVP. Na základě doporučení byla zajištěna reedukační cvičení.
Škola má jednoho nadaného žáka s IVP pro mimořádné matematické nadání
Diagnostika sociálně znevýhodněného prostředí je poměrně obtížná hlavně v případě, kdy žáci
nemají výrazné studijní problémy. Žádného žáka ze sociálně znevýhodněného prostředí nevedeme.
Školní družina, školní klub
Školní družina i klub jsou umístěny v budově školy. Školní družina má svou kmenovou třídu,
docházelo sem 35 dětí. Školní klub využívá v ranních hodinách třídu prvního ročníku. Klub
navštěvovalo 15 dětí převážně dojíždějících.
Družina využívá školní hřiště, tělocvičnu a při pobytu venku i prostor u fotbalového hřiště. Okolí
školy umožňuje vycházky s poznáváním přírody, turistikou a hry v lese. K činnostem v družině jsou
využívány různé stolní hry, stavebnice, PC. Rovněž zajišťuje docházení do jiných aktivit (soukromá
výuka hudby).
Každoročně probíhají sportovní soutěže ve spolupráci se sousední ŠD.
PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Je vypracován Minimální preventivní program a dále Program proti šikanování a krizový plán,
které jsou realizovány všemi vyučujícími během školního roku.
Velice důležitou roli zde sehrávala Škola v harmonii“, která probíhala v každé třídě v prvním
pololetí 1x za čtrnáct dní a ve druhém pololetí vždy 1x měsíčně. Preventivní program podpořil
správné návyky pro zdravý a harmonický život, principy zdravého životního stylu. Dále se zaměřil
na prevenci šikany, posílení autority a úcty k učitelům a na bezpečnost dětí. Žákům byly dále
poskytnuty informace o drogové problematice, problematice spojené s užíváním alkoholu a verbální
i fyzické šikaně. Preventivní program byl realizován Klubem Pathfinder o. s (Klub získal čestný
titul Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží). Roční program byl v závěru
školního roku zakončen projektovým dnem „Den zdraví“.
Při řešení problémů spolupracujeme se sociálním odborem při MěÚ Rakovník a dále s Policií
ČR.
Mezi nejzávažnější případy patřilo chování žáků a porušování školního řádu. Vše řešila
výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli. Závažnější projevy chování byly postoupeny k
řešení OSPOD.
Výchovné poradenství
Výchovnou poradkyní byla Mgr. Ilona Hájková, zúčastňovala se akcí pořádaných PPP. Během
školního roku poskytovala poradenství dětem, rodičům i učitelům.
Výchovná poradkyně se v rámci hodin člověk a svět práce v 9. ročníku zaměřovala na volbu
povolání. Žáci navštívili Informační středisko pro povolání na ÚP Rakovník. Žáci měli možnost
zapůjčit si Atlasy školství. Žákům byla poskytnuta pomoc při výběru volby povolání a při
vyplňování přihlášek na střední školy.
V rámci předmětu člověk a svět práce uskutečnila výchovná poradkyně se žáky 9. ročníku několik
exkurzí do dostupných firem (Permon, Valeo)
Ve škole je sloučena funce výchovného poradce a metodika prevence.
DVPP
Pracovník
školy
Název akce
Časový
rozsah
Školící
instituce
Finanční
náročnost
M. Kasíková
Aktuální stav školské
legislativy
I. Hájková
Inventarizace v roce 2012
I Hájková
Výchovné a kariérové
poradenství e-kariéra
6 hodin
Fakta
1 190,00 Kč
Transfero
Praha
1 490,00 Kč
90 hodin
NÚV
zdarma
J. Rajnišová
Rozvíjíme přírodovědnou 4 hodiny
a čtenářskou gramotnost
VISK
600,00 Kč
V. Rajniš
Podporujeme
přírodovědnou
gramotnost žáků
4 hodiny
VISK
800,00 Kč
T. Vostatek
Hry v počáteční výuce
angličtiny
4 hodiny
VISK
600,00 Kč
J. Hušková
Tvorba a využití
prezentačních programů
ve výuce matematiky
4 hodiny
VISk
700,00 Kč
V. Svobodová
Pedagogická diagnostika
a IVP předškoláka s
odkladem
5 hodin
VISK
700,00 Kč
J. Rajská
Vánoce v pohybu
4 hodiny
VISK
600,00 Kč
J. Vimrová
Předmatematická
gramotnost –
předmatematické
představy v MŠ
6,5 hodiny
NIDV
570,00 Kč
N. Kramelová
Cesty k literatuře a ke
čtenářství
6 hodin
VISK
700,00 Kč
L. Razímová
Herní aktivity v českém
jazyce
4 hodiny
VISK
600,00 Kč
J. Vimrová
Plánování v každodenní
práci učitelky MŠ
VISK
960,00 Kč
J. Vimrová
Hodnocení a
8 hodin
sebehodnocení dětí v MŠ
VISK
960,00 Kč
J. Rajská
Co se skrývá za bludným 6 hodin
kořenem
VISK
750,00 Kč
V. Rajniš
Interaktivní tabule ve
výuce přírodovědných
předmětů
4 hodiny
VISK
700,00 Kč
V. Moravcová
Jak vyzrát na čtenářskou
gramotnost
4 hodiny
VISK
600,00 Kč
V. Svobodová
Rozvoj předčtenářské
gramotnosti
6 hodin
VISK
750,00 Kč
Školní akce a soutěže
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
akce s dopravní tematikou – 1. ročník
divadelní představení - „Hurá na hrad“
divadelní představení - „Nebojte se slavných románů“
divadelní představení „Princezna Oslí kůže“ - divadlo Lampion
přírodovědný klokan
návštěva Náprstkova muzea
„Příběhy bezpráví“
kouzelnické vystoupení
mikulášská nadílka
Zdravá Pětka – program zaměřený na zdravý životní styl
vánoční jarmark spojený s besídkou žáků
lyžařský kurz
„Přemyslovci na českém trůně“
hudební pořad „Rocková hudba“
hudební pořad „Blues, pop ...“
beseda na téma „AIDS, sex a partnerství“
celoškolní projekt „Hravá škola“
DreamCatcher
karneval ŠD
florbalový turnaj
„Látané příběhy krejčíka Honzy“ - divadelní představení
matematický klokan
Křivoklátská laťka – soutěž ve skoku vysokém
školní výlety a exkurze
„Den zdraví“ - v rámci Školy v hramonii
exkurze na hrad Křivoklát – projekt „Korunovace Václava IV.“
putování přírodou – turistika
návštěva Leontýna, hipoterapie
„Rytíř čtení“
rozloučení s 9. ročníkem ve škole
nocování
orientační závod
turnaj ve vybíjené
slavnostní vyřazování žáků 9. ročníku na hradě
Zlaťáci – soutěž spojená se zdravou výživou
Mateřská škola
Od prosince 2002 je součástí základní školy, v minulém roce byla opět dvoutřídní. Nachází se v
samostatné budově na adrese Křivoklát 123 společně se školní jídelnou.
MŠ pracovala podle tříletého vzdělávacího programu „Jaro, léto, podzim, zima“.
Výtvarné práce a další výrobky mohou rodiče vidět při výzdobě školy a dále na vánočním a
velikonočním jarmarku.
Učebních pomůcek i hraček je dostatek a průběžně se doplňují. Nevyhovující je stav umývárny a
WC v přízemí a dále i zastaralé osvětlení v prostorách MŠ. Dřevěné herní prvky na zahradě jsou
průběžně opravovány a některé musely být již z důvodu neopravitelnosti vyřazeny. Během uzavření
MŠ byly vymalovány herny v obou patrech.
Individuální potřeby dětí jsou respektovány – děti jsou rozděleny do tříd podle věku, což umožňuje
věnovat zvýšenou péči nejmladším dětem. Odpolední spojování tříd je bezproblémové. Denní režim
je dostatečně pružný, spontánní a řízené činností vyvážené.
Spolupráce s většinou rodičů je dobrá, o dění v MŠ se zajímají a do aktivit se zapojují. Velice dobrá
je spolupráce s okolními MŠ i ZŠ. Dále spolupracujeme s IC LČR.
Přehled akcí MŠ
Kulturní akce:
představení „Klaun Ála“
divadlo Lampion - „Oslí kůže“
divadelní představení - „Rak Klapeťák“
Zamykání lesa – vystoupení pro veřejnost
divadlo Úsměv - „O cukrářce Barborce a ztraceném čertíkovi“
mikuláškaá besídka
divadelní představení - „O betlémské hvězdě“
vystoupení dětí pro seniory v obci
„Tříkrálový koncert“
karneval v MŠ a sokolovně
divadlo Zvoneček – pohádka „Dubový mužíček“
seznámení s hudebními nástroji – návštěva muzikantů v MŠ
„Vynášení smrtky“ - vítání jara
hudebně zábavný pořad v KC v Rakovníku - „Krejčík Honza“
výlet do „Pohádkové Země“ - Pičín
Planetárium Praha – progrma „Anička a Nebešťánek“
pěvecká meziškolková soutěž „Zlatý slavík“
návštěva hradu Křivoklát
návštěva Lechnýřovny v Rakovníku – výstava loutek
Akce s ekologickým zaměřením:
„Cesta za Křemílkem a Vochomůrkou“
návštěva statku v Častonicích
„Čokoládový sen“ - vznik čokolády
návštěva chovatele dravců
cesty ke krmelci s krmením pro zvěř
návštěvy IC LČR – besedy, prohlídky expozic
výroba ptačích krmítek
výlety po okolí – naučné stezky
interaktivní program „Včeličky“
oslava Dne Země
„Cesta za Studánkovou vílou“
Sportovně zábavné akce:
dopravně bezpečnostní akce BESIP
společné odpoledne s dětmi ze ZŠ Zbečno
společné dopoledne s dětmi z okolních MŠ - „Děti dětem“
„Čertovský den“
„Cesta za velikonočním zajíčkem“
kurz předplavecké výchovy
MDD – sportovně zábavné dopoledne
turistické vycházky
„Plážový den“
Společné akce s rodiči:
informační schůzka s rodičí dětí
„Zamykání lesa“
tvořivá odpoledne s rodiči – podzimníčci, draci
mikulášská nadílka s programem dětí
vánoční jarmak
Masopust
„Vynášení smrtky“
velikonoční jarmark
„Den matek“ - besídka v MŠ
rozloučení se školáky na hradě
ÚČAST ŽÁKŮ V OLYMPIÁDÁCH A DALŠÍCH SOUTĚŽÍCH
Soutěž
Umístění
Florbal pro 4. a 5. ročník
Stolní tenis – mladší žáci
4. místo
Stolní tenis – starší žákyně
4. místo
Stolní tenis – starší žáci
3. místo
Florbal – starší žáci
5. místo ve skupině
Florbal – mladší žáci
Florbal – starší žákyně
postup do finále, 4. místo
Orion cup
Halová kopaná
Okresní kolo dějepisné olympiády
14. místo – Anna Kasíková
Olympiáda v českém jazyce
10. - 12. místo – Anna Kasíková
Vybíjená – 4. a 5. ročník
Basketbal – mladší žákyně
5. místo
Basketbal – mladší žáci
Okresní kolo zeměpisné olympiády
Kategorie A – 1. místo – Lukáš Hušek
Kategorie C – 6. - 7. místo – Albert Skramuský
Coca - Cola cup – starší žáci
Sapere – vědět, jak žít (krajské kolo)
2. místo
Krajské kolo zeměpisné olympiády
1. místo – Lukáš Hušek (postup do celostátního
kola)
Eurorebus – zeměpisná soutěž
Malá kopaná
Coca – Cola cup – starší žákyně
Pythagoriáda (okresní kolo)
3. místo – Lukáš Hušek
Hravě žij zdravě
4. místo ve Středočeském kraji
Přírodovědný klokan – školní kola
Matematický klokan – školní kola
PŘEHLED DALŠÍCH AKCÍ A SOUTĚŽÍ
Matematická soutěž Taktik – 8. místo
Celoškolní projekty – Hravá škola, Den zdraví
Škola v harmonii
Mezitřídní soutěže: Křivoklátská laťka, florbal, vybíjená
Zlaťáci – příprava zdravého pokrmu; účast tří týmů, z nichž jeden postoupil do krajského kola
Zlatá Pětka – program se zaměřil na zdravou výživu
Veřejné sbírky – Fond Sidus
Aktivní škola (portál Proškoly)
Ovoce do škol
Škola plná zdraví
Mléko v evropských školách
Školní informační kanál
Ukliďme si svět (sběr elektrospotřebičů), dále i sběr hliníku
Další aktivity:
− ve škole byl opět otevřen florbalový kroužek, „Příprava pokrmů“ a dále „Hravá angličtina“
− v době poledních přestávek mohli žáci využívat školní hřiště
− škola umožňuje i docházení do místních kroužků, které jsou v budově školy zajišťovány
jinými subjekty – soukromá výuka hudby, gymnastika a cvičení rodičů a dětí
− Klub mladého čtenáře
− různá kulturní vystoupení, výlety, cykloturistické výlety …
Výsledky kontrol ČŠI
V tomto školním roce ČŠI školu nenavštívila.
Stížnosti
Ve školním roce 2012/2013 nebyla zaznamenána žádná stížnost. Odvolání rodičů proti klasifikaci
bylo řešeno následným komisionálním přezkoušením.
Zřizovatel
Zřizovatel uskutečnil kontrolu hospodaření s provozními prostředky.
Spolupráce se zřizovatelem byla na dobré úrovni.
Spolupráce s odborovou organizací
Od 1. 1. 2013 nepracuje na škole odborová organizace.
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola pokračovala na projektu EU peníze školám v rámci OP vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt se nazývá: „Škola pro život“. Projekt bude ukončen v dubnu 2014.
Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení není škola zapojena a dále na škole nebyly
realizovány žádné projekty, které by byly financovány z cizích zdrojů.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Největším nákladem jsou prostředky na energii, které i nadále porostou. Do hospodaření se také
promítl nižší počet žáků. Údaje jsou za kalendářní rok 2012.
Nákladové položky
Náklady celkem
potraviny
1128643
prádlo, oděv, obuv
11056
knihy, učební pomůcky
96421
DHM
86200
nákup materiálu, kancelářské potřeby
18337
voda
42087
teplo
100628
elektrická energie
561331
služby pošt
930
služby telekomunikací
44086
služby peněžních ústavů
9121
školení a vzdělávání
150
zpracování mezd a účetnictví
36650
nákup služeb
181210
drobné opravy a údržba
115423
programové vybavení
11200
pojistné
32284
Kooperativa
26479
čistící prostředky
47386
celkem
Příjmové položky
2549622
Příjmy celkem
Úplata za školní stravování
1239883
Úplata za předškolní vzdělávání
79800
Úplata za zájmové vzdělávání
21260
Další příjmy
108012
Příspěvek na provoz
1103772
celkem
2552727
Neinvestiční dotace celkem
8197843
platy
5999608
OON
27000
Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)
2171235
V Křivoklátě 30. 8. 2013
Mgr. Marcela Kasíková

Podobné dokumenty

z á kladn í š kolaamate ř sk á š kolak ř ivokl á tv ý ro č n

z á kladn í š kolaamate ř sk á š kolak ř ivokl á tv ý ro č n Základní škola poskytovala vzdělání podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (vydán 30. 8. 2007 a následně aktualizován). Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školu celkem 154...

Více