Legionella

Komentáře

Transkript

Legionella
Rapid-VIDITEST
Legionella
Jednokrokový kazetový test pro detekci Legionella pneumophila
ze vzorku moči
Návod k použití soupravy
Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy,
Tel: 261 090 565, Fax: 261 090 566, E-mail: [email protected], Web: www.vidia.cz
POUŽITÍ:
Rapid-VIDITEST Legionella je jednokrokový barevný imunochromatografický test pro
kvalitativní stanovení antigenu Legionella pneumophila sérotyp 1. Test je určen ke stanovení
ve vzorku moči u pacientů se symptomy pneumónie. Test je určen pro diagnostiku
pravděpodobné infekce legionelou (diagnostika legionářské nemoci) způsobenou bakterií
Legionella pneumophila sérotyp 1 v souhře s kultivací a jinými metodami. Pouze pro
laboratorní použití.
ÚVOD:
Legionářská nemoc je vážná forma pneumonie, která je v 10-15 % smrtelná. Příznaky jsou
podobné chřipkovému onemocnění, následuje suchý kašel a často rozvoj pneumonie.
Přibližně u 30% infikovaných se objevují průjmy a zvracení a u zhruba 50 % mohou být
příznaky zmatenosti. Inkubační doba se obvykle pohybuje mezi 2-10 dny, s typickým
nástupem příznaků nemoci mezi 3. - 6. dnem od infekce. Legionářská nemoc se může objevit
jako dva či více případů v souvislosti s předchozí místně i časově omezenou expozici
jedinému zdroji nákazy, nebo jako série na sobě nezávislých případů v oblastech
endemického výskytu Legionelly, anebo jako sporadicky se objevující případy bez zjevné
časové a místní souvislosti. K propuknutí infekce dříve docházelo opakovaně v budovách,
jako jsou hotely a nemocnice.
Kazetový test Legionella umožňuje včasnou diagnostiku Legionella pneumophila sérotyp 1
detekcí specifického solubilního antigenu v moči pacientů. Antigen se v moči objevuje již
třetí den po nástupu příznaků. Test je rychlý, výsledky poskytuje během 15 minut, je vhodný
pro detekci v časném i pozdějším stadiu nemoci.
PRINCIP:
Rapid-VIDITEST Legionella je jednokrokový barevný imunochromatografický test pro
detekci solubilního antigenu Legionella sérotyp 1 v lidské moči. Testovací zóna obsahuje
protilátky proti Legionella sérotyp 1 navázané na nitrocelulózové membráně. Protilátky v
kontrolní zóně jsou navázány na stejné membráně, ale v jiném proužku. Protilátky proti
Legionella sérotyp 1 konjugované s barevnými mikrokuličkami jsou předsušené na inertní
podložce.
1
Během testu vzorek reaguje s konjugátem, který je předsušený v místě aplikace vzorku. Směs
se pak pohybuje směrem nahoru po membráně pomocí kapilárního efektu. Jak vzorek putuje
membránou, barevné částice se pohybují. V případě pozitivního výsledku na specifické
protilátky bude na membráně zachycená barevná linka konjugátu. Konjugované protilátky
nevyvázané v testovací zóně se dále pohybují po membráně k imobilizovaným protilátkám v
kontrolní zóně a vychytávají se vytvářejíce kontrolní proužek.
Pozitivní výsledek lze odečíst během 10-15 min. i dříve, záleží na koncentraci antigenu ve
vzorku. Negativní výsledek je odečítán za 15 minut a udává, že antigen Legionelly
séroskupiny 1 nebyl zjištěn v daném vzorku moči.
Test vyhodnocujeme na základě přítomnosti nebo nepřítomnosti barevných proužků.
Při pozitivním výsledku bude proužek v testované i v kontrolní zóně, zatím co v případě
negativního výsledku bude proužek pouze v kontrolní zóně.
Pokud se v kontrolní zóně proužek neobjeví, test je považován za neplatný.
OBSAH SOUPRAVY:
-
Testovací kazety
Návod k použití
Pozitivní kontrola: L. pneumophila pozitivní stěr (inaktivovaný), lahvička s kontrolním
roztokem (+) a testovací zkumavka
Negativní kontrola: L. pneumophila negativní stěr, lahvička s kontrolním roztokem (-) a
testovací zkumavka
POTŘEBNÝ MATERIÁL NEDODÁVANÝ SE SOUPRAVOU:
-
Nádobka na odběr vzorku
Jednorázové rukavice
Stopky
SBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ:
Vzorky moči by měly být odebírány do standardních nádob a skladovány při pokojové
teplotě (15-30°C), pokud budou testovány do 24 hodin od odběru. Alternativně je možné
vzorky skladovat při +2 až +8°C pro testování do 14 dnů nebo při -10 až -20°C pro
skladování na delší dobu. Jako konzervační činidlo lze použít kyselinu boritou.
Pokud je to nutné, měly by být vzorky moči dodávány v prosáknutí odolných nádobách při
teplotě +2 až +8°C nebo zmrzlé. Všechny vzorky vytemperovat před testováním na
pokojovou teplotu.
PRACOVNÍ POSTUP:
Postup pro vzorky pacientů
Neotvírejte balení Rapid-VIDITEST Legionella test před tím, než vzorky dosáhnou pokojové
teploty.
1. Pro každý vzorek použijte zvláštní zkumavku.
2. Test vyndejte z balení těsně před použitím. Pro každý vzorek použijte nový test.
3. Test položte na rovný povrch. Používejte pro každý vzorek zvláštní kapátko a testovací
kazetu. Nakapejte přesně 4 kapky (100 μL) vzorky moči do oválného okénka označeného
šipkou, zapněte stopky.
4. Odečítejte výsledky po 15 minutách.
Přidejte 4 kapky (vzorek
moči)
2
S
Postup pro pozitivní a negativní kontroly:
Vyndejte Rapid-VIDITEST Legionella testy těsně před použitím. Postupujte takto:
1. Držte zkumavku pro pozitivní kontrolu ve vertikální poloze a pomalu přidejte 10 kapek
kontrolního roztoku+ do testovací zkumavky.
2. Bez prodlení vyndejte tampon s kontrolním stěrem ze sáčku a vložte ho do testovací
zkumavky, míchejte 1 minutu. Tampon vyjměte, vytlačte z tampónu co nejvíce tekutiny
vytažením přes stlačením zúžené hrdlo plastové zkumavky. Zlikvidujte tampon.
3. Vyndejte Rapid-VIDITEST Legionella test z balení těsně před použitím.
4. Položte test na rovný povrch. Používejte pro každý vzorek zvláštní kapátko a testovací
kazetu. Odeberte přesně 4 kapky (100 μL) z testovací zkumavky a naneste do oválného
okénka označené šipkou. Zapněte stopky.
5. Odečítejte výsledky po 15 minutách.
Opakujte postup také s negativní kontrolou (tamponem) a místo kontrolního (+) roztoku
použijte kontrolní (-) roztok.
1.
Přidejte 10 kapek kontrolního roztoku (+)
nebo (-)
2. Vložte tampon a extrahujte
tekutinu
Přidejte 4 kapky
T C
Počkejte 15
minut
INTERPRETACE VÝSLEDKŮ:
POZITIVNÍ
NEGATIVNÍ
3
NEPLATNÝ
POZITIVNÍ: Pozitivní vzorek nebo pozitivní kontrolní stěr vykazují načervenalý proužek
přes centrální okénko ve výsledkové části (výsledková zóna je označena písmenkem T) a
v kontrolní části (kontrolní zóna je označena písmenkem C). To znamená, že antigen byl ve
vzorku zjištěn.
Doporučení: Předpokládaná pozitivita na antigen L. pneumophila serotyp 1 v moči může
znamenat probíhající nebo prodělanou infekci.
NEGATIVNÍ: Negativní vzorek nebo kontrola vykazují pouze jeden červený proužek
v kontrolní zóně, označené písmenkem C. Kontrolní proužek znamená, že test byl správně
proveden, ale antigen L. pneumophila serotyp 1 nebyl ve vzorku zjištěn.
Doporučení: Předpokládaná negativita na antigen L. pneumophila serotyp 1 v moči znamená
neprobíhající infekci. Infekci Legionellou nelze vyloučit, protože příčinou onemocnění
mohou být i jiné sérotypy, antigen nemusí být v raném stadiu infekce přítomen v moči anebo
koncentrace antigenu v moči může být pod detekčním limitem testu.
NEPLATNÝ: Test je neplatný, pokud se neobjeví žádné proužky a/nebo pokud jsou pouze
v testovací a nikoliv v kontrolní zóně. Neplatný test by měl být opakován. Pokud problém
přetrvává, test přestaňte používat a kontaktujte svého distributora.
KONTROLA KVALITY:
Denní kontrola kvality:
Rapid-VIDITEST Legionella obsahuje kontrolní složky. Doporučení od výrobce je používat
a dokumentovat výsledky kontrol pro každý test.
Vnitřní pozitivní kontrola: Červenou linku v kontrolní zóně lze považovat za interní
pozitivní procedurální kontrolu. Pokud došlo k dostatečnému kapilárnímu vzlínání, bude
tento proužek vždy zobrazen.
Vnitřní negativní kontrola: Barevný odstín na pozadí ve výsledkovém okně znamená
negativní kontrolu pozadí. Barva pozadí v okně by měla být bílá až světle růžová za 10-15
minut a neměla by svojí intenzitou bránit ve vyhodnocení testu.
Vnější pozitivní a negativní kontrola:
Podle správné laboratorní praxe je doporučeno používat vnější pozitivní a negativní kontroly
k ověření funkčnosti reagencií a řádného provedení testu. Pozitivní a negativní kontrolní
stěry (tampóny) jsou poskytovány spolu s testem.
Lze také použít jako kontroly vzorky moče, jednoduše je zpracovávejte jako pacientské
vzorky.
Pozitivní a negativní kontrola by měla být použita vždy, když je otevřen nový testovací kit a
také tehdy, když to vyžadují vnitřní laboratorní předpisy.
OMEZENÍ TESTU:
1. Rapid-VIDITEST Legionella je validován pouze pro vzorky moči. Jiné vzorky (např.
plazma, sérum nebo jiné tělní tekutiny), které mohou obsahovat antigen Legionelly,
nemohou být na tomto testu hodnoceny. Test nemůže být používán na vzorky z prostředí
(tj. pitná voda).
2. Tento test nedetekuje infekce způsobené jinými sérotypy L. pneumophila nebo jinými
druhy Legionelly. Negativní výsledek nevylučuje infekci L. pneumophila sérotyp 1. U
suspektních pneumonií je k detekci jiných infekčních agens než L. pneumophila
4
doporučená kultivace, kultivace je také vhodná k průkazu L. pneumophila v případě
negativního testu z moče.
3. Choroby způsobené Legionellou nemohou být diagnostikovány na základě klinického a
radiologického vyšetření. Neexistuje jediný uspokojivý test na Legionářskou nemoc.
Proto by měli být použity souběžně s klinickým vyšetřením výsledky kultivace, sérologie
a metody detekující antigen, aby byla zajištěna co nejpřesnější diagnóza.
4. Vylučování antigenu do moči se muže u jednotlivých pacientů lišit. Vylučování antigenu
může začít již 3. den po nástupu příznaků a může poté přetrvávat až 1 rok. Pozitivní
výsledky se mohou objevit v důsledku probíhající i v minulosti prodělané infekce, proto
výsledek nepovažujeme za potvrzení infekce bez dalších diagnózu podporujících
výsledků vyšetření.
Rapid-VIDITEST Legionella nebyl prověřován na vzorcích od pacientů se zvýšenou
diurézou (na léčbě diuretiky). Rapid-VIDITEST Legionella byl testován pouze na
hospitalizovaných pacientech. Nebyl testován na ambulantně ošetřovaných pacientech.
OČEKÁVANÉ HODNOTY:
Tato choroba se vyskytuje v epidemické i v endemické formě, ojedinělé případy jsou těžko
odlišitelné od jiných respiračních infekcí s podobnými klinickými příznaky. V USA se
objevuje odhadem 25 000 až 100 000 infekcí za rok. Smrtnost se pohybuje v rozmezí mezi
25% až 40%. Pokud je choroba diagnostikována rychle a včas se zahájí příslušná
antimikrobiální léčba, mohla by být tato čísla nižší.
TECHNICKÉ PARAMETRY TESTU:
Citlivost a specificita
Rapid-VIDITEST Legionella byl vysoce specifický (>99%) a také citlivý (>99%) ve
srovnání s výsledky testu Binax NOW® Legionella Urinary Antigen Test.
Rapid-VIDITEST Legionella Card byl použit k hodnocení 64 zmrazených vzorků moči. 17
z těchto vzorků bylo pozitivní na infekci Legionella pneumophila seroskupiny 1, jak prokázal
test Binax NOW® Legionella Urinary Antigen Test.
Celková shoda Rapid-VIDITEST Legionella s Binax NOW® Legionella Urinary Antigen
Test byla >99%. Citlivost a specificita byla >99%.
SKLADOVÁNÍ A STABILITA:
Skladujte v originálním obalu, buď chlazené nebo při pokojové teplotě (2-30ºC). Test je
stabilní do data expirace uvedeného na obalu. Nepoužívejte test po uplynutí data expirace.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
- Pouze pro odborné in vitro diagnostické použití
- Nepoužívejte komponenty po uplynutí data expirace.
- Nemíchejte s komponenty z jiných šarží testu.
- Roztoky použité pro přípravu kontrolních tamponů byly inaktivovány standardními
metodami. Se vzorky manipulujte jako s potencionálně infekčním materiálem, kontrolní
tampony a roztoky likvidujte pomocí standardních postupů a metod.
- Odpad likvidujte jako biologický infekční odpad v souladu s příslušnými předpisy
REFERENCE:
1. Roig, J., X. Aquiler, J. Ruiz, et. al. Comparative study of Legionella pneumophila
5
and other nosocomial-acquired pneumoniaes. Chest. 1991;99:344-50.
2. Berdal, B.P., C.E. Farshy, and J.C. Feeley. Detection of Legionella pneumophila antigen
in urine by enzyme-linked immunospecific assay. J. Clin. Microbiol. 1979;9:575-578.
3. White A., et al. Rapad diagnosis of Legionnaires’ disease. Trans Am Clin. Climatol.
Assoc.l 1982;93:50-62.
4. Bibb, W.F., P.M. Arnow, L. Thacker, and R.M. McKinney. Detection of soluble
Legionella pneumophila antigens in serum and urine specimens by enzyme-linked
immunosorbent assay with monoclonal and polyclonal antibodies. J. Clin. Microbiol.
1984;20:478-482.
5. Tang, P.W., and S. Toma. Broad-spectrum enzyme-linked immunosorbent assay for
detection of Legionella soluble antigens. J. Clin. Microbiol. 1986;24:556-558.
6. Kohler, R.B., W.C. Winn, Jr., and L.J. Wheat. Onset and duration of urinary antigen
excretion in Legionnaires’ disease. J. Clin. Microbiol. 1984;20:605-607.
POUŽITÉ SYMBOLY:
Určeno pro diagnostiku in vitro
Číslo šarže (LOT)
Datum expirace
Výrobce
Poslední revize: 06/2013
6

Podobné dokumenty

Rapid-VIDITEST Legionella Card

Rapid-VIDITEST Legionella Card - Nemíchejte s komponenty z jiných šarží testu. - Se vzorky manipulujte jako s potencionálně infekčním materiálem, kontrolní tampony a roztoky likvidujte pomocí standardních postupů a metod. - Odpa...

Více

Mycoplasma pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae Infekce prodělaná v dřívější době Reinfekce

Více

Zemní plyn ve víru bouří

Zemní plyn ve víru bouří Obr. č. 2: Korelace mezi počtem HDD v zimním období a spotřebou zemního plynu ve východní části USA1. Horní číslo vyjadřuje korelaci v tříměsíčním období, spodní uvažuje čtyřměsíční zimní sezónu. V...

Více

Studijní opora za celou 14. lekci (ke stažení)

Studijní opora za celou 14. lekci (ke stažení)  Pro přítomnou činnost, která se nemusí odehrávat v daném okamžiku. I am reading a play by Shakespeare. (Může to být momentální činnost, ale i akce ve všeobecném rozšířeném časovém smyslu). Stella...

Více

C. difficile Ag (GDH)

C. difficile Ag (GDH) pak kapilárním efektem vzlíná vzhůru po membráně. Jak vzorek proudí skrz testovací membránu, barevné částice migrují. V případě pozitivního výsledku je barevný konjugát zachycen specifickými protil...

Více

Rapid-VIDITEST Salmonella Card

Rapid-VIDITEST Salmonella Card jsou: nedostatečný objem vzorku, nesprávný pracovní postup nebo zkáza/stárnutí reagencií. Zkontrolujte pracovní postup a zopakujte test s novou testovací sadou. Pokud potíže

Více

Rapid-VIDITEST C. difficile Ag (GDH)

Rapid-VIDITEST C. difficile Ag (GDH) gramy stolice nebo 1 až 2 ml tekutého vzorku). Test by měl proběhnout co nejdříve po odebrání vzorku stolice, pokud to není možné, lze vzorky uchovávat 7 dní v chladničce (+2 až +8°C). V případě de...

Více

LEGIONELLA PNEUMOPHILA

LEGIONELLA PNEUMOPHILA léka em t žko rozpoznatelná a asto lé ena antibiotiky, které jsou ú inné proti b žným zápal m plic, ale u legioná ské nemoci jsou zcela neú inné. Bez rozpoznání nemoci v nejbližších dnech je šance ...

Více

Použití Úvod Princip testu

Použití Úvod Princip testu Otíráním odběrového tamponu o okraje zkumavky vytlačte z vaty co nejvíce tekutiny. Odběrový tampon vyhoďte. Vyjměte kazetový test ze zataveného obalu.

Více

Rapid-VIDITEST Verotoxin I-II

Rapid-VIDITEST Verotoxin I-II Odeberte dostatečné množství stolice (1 – 2g nebo ml tekutého vzorku). Vzorky odebírejte do čistých odběrových nádob (bez konzervantů nebo transportního média). Test by měl proběhnout co nejdříve p...

Více