Důlní noviny ročník XV číslo 7

Komentáře

Transkript

Důlní noviny ročník XV číslo 7
07
5. 4. 2012
list zaměstnanců Czech Coal Group
Březen 2012: Vršany atakovaly absolutní
měsíční rekord v těžbě skrývky
str. 2
O nás
ročník XV I ZDARMA
Odborářský sněm zvolí nové vedení
str. 5
O nás
Grant Spolužití pro Litvínov již pomohl
sportu i vzdělávání předškoláků
str. 7
Z regionu
V Louce nadělili házenkářům k oslavám
nové sportoviště
str. 11
Z regionu
Aktuálně
Ohrožují „špinavé“ povolenky
energetické investice?
Vyplatí se nám stavět další jaderné bloky v Temelíně a novou jadernou elektrárnu na jiném místě? Záporné odpovědi se nám zatím vždy dostávalo téměř
výhradně od zastánců alternativních
zdrojů energie, kteří tak nějak programově s výjimkou slunce, větru a zemního plynu bojují v energetice (a nejen
v ní) proti všemu ostatnímu. Výstražný
prst nyní ale zvedají i analytici a odborníci včetně samotného investora společnosti ČEZ. Co se přihodilo?
Začátek příběhu má původ v evropské
myšlence ochrany ovzduší. V boji proti
skleníkovému efektu (oteplování Země)
došlo k zavedení systému emisních povolenek, které měly postupně vést k útlumu „špinavých“ technologií a výstavbě
nových „čistých“ zdrojů. Od jejich zavedení v roce 2005 se s nimi také čile obchoduje. Tedy přesněji řečeno ve vztahu
k dnešnímu stavu, obchodovalo.
Před sedmi až čtyřmi lety a dvěmi
hospodářskými krizemi se totiž vyrábělo více, vyšší byla i spotřeba elektřiny,
Pokračování na straně 2
Na začátku dubna odstartovala ve Vršanské uhelné další střední oprava kolejového zakladače ZD2100/1-Z73. Jedná se již o unikátní stroj, protože patří
mezi poslední kolejové zakladače v Severočeské hnědouhelné pánvi. Vršanská uhelná má ještě jeden stroj tohoto typu - zakladač ZD1800.2/Z59, který ho
po dobu opravy nahradí. Podrobnosti o této důležité opravě najdete v tomto vydání Důlních novin. Foto: (pim)
zeptali jsme se...
Poptávkový systém,
který přináší úspory
Nákup materiálu a nově také služeb pro společnosti skupiny Czech Coal
zajišťuje prostřednictvím elektronického poptávkového systému odbor
nákupu a skladování Coal Services. Objednávání služeb bylo jednou z novinek, které bylo zapotřebí vyzkoušet. Jak se podařilo a na další možnosti
využití systému, jsme se zeptali Tomáše Škalouda, vedoucího odboru nákupu a skladování Coal Services.
Na podzim loňského roku se
připravovalo spuštění objednávání služeb prostřednictvím elektronického poptávkového systému. Podařilo se
objednávání služeb v systému
zprovoznit?
Ještě na sklonku loňského roku
byly před námi dvě velké výběrové akce na dodavatele stravování a úklidu. Obě se nám
díky elektronickému systému
podařilo úspěšně dotáhnout
do konce. Jednalo se o významné zakázky v poměrně značném
finančním objemu a dá se říci,
že díky elektronickému systému
se nám povedlo dosáhnout pro
skupinu Czech Coal výrazné
úspory v řádu několika milionů
korun.
Znamená to tedy, že systém už
funguje v plném provozu i pro
objednávání služeb?
Přesně tak, díky těmto zakázkám
jsme si ověřili například i to, že
není vždy bezpodmínečně nutné
změnit dodavatele služeb, abychom dosáhli úspor. V jednom
případě se dodavatel skutečně
změnil, ve druhém došlo k dohodě za výrazně lepších podmínek
pro skupinu Czech Coal. V tuto
chvíli se tedy dá obecně říci, že
elektronický poptávkový systém
je plně funkční a lze ho využít pro
Pokračování na straně 2
Další velkostroj Vršanské uhelné čeká
oprava a výměna řídicího systému
Kolejový zakladač ZD2100/1-Z73 je druhým z velkostrojů Vršanské uhelné, který v jarních měsících projde
opravami. Od počátku dubna do konce července jej čeká střední oprava, zejména strojní části.
„Tato akce bezprostředně souvisí
s generální opravou velkostroje
K54, protože až se skrývkové rýpadlo K54 vrátí naplno do provozu, bude odtěženou zeminu
zakládat právě tento zakladač.
Důvodem, proč jeho odstávka
začíná až s odstupem od generální opravy skrývkového rypadla, byly jednak báňské potřeby
a koordinace činností s ohledem
na kapacity Krušnohorských strojíren Komořany, které jsou stejně
jako v případě velkostroje K54
generálním dodavatelem,“ vysvětlil technický ředitel Vršanské
uhelné Petr Procházka.
Na obou velkostrojích proběhly
generální opravy v roce 2004.
V obou případech bylo cílem zajistit jejich provozování do roku
2012. Jak u skrývkového stroje,
tak u zakladače byla generální
oprava zaměřena na oblast elektro. podvozků včetně převodovek,
Po stránce strojní se jednalo pouze opravě otoče stroje s opravou
o rozšířené roční revize. „Proto se převodovky a revizí kulové drányní soustředíme na opravy stroj- hy, nabíracího soustrojí a pření části, a to na části, které nelze vodovky, žlabu, korečkového
opravovat v rámci běžné roční re- řetězu a kolejového i housenicovize. Bude se jednat o opravy, kde vého kabelového vozu. „Celkové
je zapotřebí delší čas na demontáž náklady na opravy včetně invesa opravy jednotlivých částí stroje,“ tice se pohybují kolem čtyřiceti
doplnil specialista projektů úseku milionů korun. Hlavní investicí
je výměna řídicího systému stroje,“ připomněl technický ředitel
s tím, že tato část opravy se týká
postupného sjednocení řídicích
systémů u všech velkostrojů
technického ředitele Vršanské a skrývkových pasových dopravuhelné Lubomír Kaftan.
níků v rámci přechodu na řídiBěhem následujících měsíců pro- cí systém Siemens. „V současné
to u zakladače dojde například době už je veškerá skrývková
k výměně všech lanových závěsů technologie pokryta novým řídivýložníku s opravou vrátku zdvi- cím systémem. Jedinou výjimkou
hu výložníku a lanových kladek je zakladač Z86, u nějž by mělo
ve věži a vzpěře, opravě kolových
Pokračování na straně 2
2 O nás
Důlní noviny 5. dubna 2012
Březen 2012: Vršany atakovaly absolutní Aktuálně
měsíční rekord v těžbě skrývky
Velkostroj KU800.11/K84 zakončil březen rekordními těžbami.
Rypadlo KU 800 nasazené na lokalitě Vršany, závodové označení K 84, zakončilo měsíc březen
rekordní měsíční těžbou ve své
třicetileté historii. Rypadlo vytěžilo 1 153 895 m3 při měsíčním
plánovaném výkonu 910 000 m3.
Současně se jedná o druhý největší objem vytěžený jedním rypadlem za kalendářní měsíc v historii lokality Vršany. Absolutní
rekord v měsíční těžbě 1 283 608
m3 drží odstavené rypadlo závodové označení K 92 (také typ
KU 800) z listopadu 2006 (viz
tabulka). Měsíční výkon přesahující jeden milion kubíků je svým
způsobem mimořádný a v historii lokality Vršany byl překonán
teprve popatnácté.
Přitom ještě v únoru, po transportu K 84 z druhého
na první skrývkový řez, nic
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Foto: Archiv DN
nenasvědčovalo tomu, že se zde
takového výkonu podaří dosáhnout. „Rypadlo mělo značné
problémy s lepivostí materiálu
ve skluzu kolesa a následným
vybočováním pasu na kolesovém výložníku. Hodinový průměr sotva přesahoval 2 100 m3.
Po technických opatřeních jako
byla výměna zubových korečků
za upravené korečky s rohovými břity, úpravách girland a obložení skluzu katchemitovými
deskami se hodinový výkon postupně zvyšoval, takže v březnu
dosáhl v průměru přes 2 900
m3/hodinu,“ rekapituluje vedoucí provozního úseku skrývky Vladimír Kohout. „Zásluhu
na tomto vynikajícím výsledku
mají všichni zaměstnanci, kteří
se podílejí na provozu technologického celku i na jeho údržbě.
V březnu se na technologickém
celku vyskytlo minimum poruch a kromě plánovaných preventivních oprav došlo k výpadku provozu pouze v souvislosti
s překráčením zakladače Z86
mezi pasovými dopravníky. To
všechno, společně s příznivým
počasím přispělo k tomu, že už
28. března byl miliontý kubík
vytěžen a ve statistikách jsme se
s každým dalším dnem posunovali výš,“ zakončil ohlédnutí
za právě uplynulým měsícem vedoucí úseku.
Vedení společnosti Vršanská
uhelná děkuje všem zaměstnancům, kteří se podílejí na provozu technologického celku řady
TC2, na jeho údržbě a opravách
i zaměstnancům obslužných dceřiných společností za březnový
mimořádný výkon.
(red)
Velkostroj
Skrývka
tis. m3
Uhlí
tis. t
Těžené hmoty
tis. m3
Měsíc
Rok
K92
K84
K84
K92
K92
K92
K84
K84
K92
K84
K92
K92
K84
K92
K84
1 260
1 154
1 099
1 110
1 109
1 092
1 054
1 077
1 049
1 007
1 026
1 015
987
1 003
935
34
1 283
1 154
1 120
1 110
1 109
1 092
1 084
1 078
1 049
1 045
1 039
1 015
1 007
1 003
1 002
11
3
11
7
8
6
7
6
5
6
8
1
4
11
3
2006
2012
1999
2008
2008
2004
2000
1999
2004
2000
2007
2007
1997
2005
1998
tel.: 478 002 222
45
39
3
52
19
28
90
[email protected]
Pokračování ze strany 1
čemuž odpovídal též objem Evropskou komisí vydaných povolenek.
Pokles produkce logicky znamenal i přebytek rozdaných ekologických
„odpustků“ a pokles jejich tržní ceny. Ta se dostala na současnou úroveň mezi 7 – 9 eury za tunu emisí.
Přestal tak fungovat smysl jejich zavedení – tlak na pokles emisí,
útlum starších a investice do nových technologií. Nyní se vyplatí zaplatit nízkou cenu za vypouštění škodlivin ze starších zdrojů než investovat peníze do modernějších, k atmosféře šetrnějších. A jak v tisku
poznamenala poradenská společnost ENA: „Hranice, od které systém
začíná fungovat, je 15 až 20 eur. Teprve při ceně nad 20 eur se vyplácí nahrazovat hnědouhelné zdroje zdroji na plyn.“ A klesne-li cena
pod 15 eur je údajně problematická návratnost investic do jaderných
elektráren.
Pomiňme nyní snahy Evropské unie o kroky vedoucí k podpoře opětovného růstu cen povolenek. Odhlédněme i od rozboru jejich smysluplnosti, když téměř celý svět snahy našeho kontinentu v této oblasti ignoruje.
Stranou ponechme i problémy, které způsobují konkurenceschopnosti
nejen českého průmyslu, případně snahy ČEZ pojistit si stavbu nového
„jádra“ garancemi státu, ať už za úvěry nebo za výkupní ceny.
Ano. V této fázi zatím stále není nic definitivní. Netušíme, nakolik
jde o skutečné hrozby nebo zda si jen někdo sonduje prostřednictvím
médií reakce trhu a rozhodujících lidí. Vyplývá z toho ale, aby se při
této konstelaci vyplatilo investovat do výstavby jaderné elektrárny,
musí se někde pohnout s cenou. Že by zlevnili dodavatelé technologií se
v této chvíli moc věřit nechce a možná to ani nejde. Druhou možností
je pak růst cen elektřiny.
Jako plátci faktur za elektrickou energii, ať už z pozice firmy nebo
jako fyzické osoby, bychom proto i my měli minimálně sledovat, jestli
za daných podmínek něco takového chceme a potřebujeme. A zároveň
se i ptát – existuje lepší (rozuměj hlavně cenově přijatelná a pokud
možno levnější) alternativa? Pokud ano, neměli bychom se jí vyhýbat
a dávat od ní ruce pryč.
Karel Marek,
konzultant v oblasti energetiky
Další velkostroj Vršanské uhelné
čeká oprava ...
Pokračování ze strany 1
dojít k výměně v rámci plánované generální opravy,“ doplnil
P. Procházka.
Zakladač Z73 patří rovněž k unikátním velkostrojům, patří mezi
poslední kolejové zakladače v severočeské hnědouhelné pánvi.
Vršanská uhelná má dva stroje
tohoto typu, kromě Z73 ještě
zakladač ZD 1800.2/59. Právě
tento stroj nahradí po dobu odstávky zakladač Z73. V případě
potřeby je pro zakládání aglomerátů k dispozici ještě lopatové
rypadlo typu E7. (red)
zeptali jsme se...
Poptávkový systém,
který přináší úspory
Pokračování ze strany 1
k tomu ale, že je systém přístupný
na webových stránkách skupiny
Czech Coal, může se zapojit prakticky kdokoli z externího trhu.
nákup jakéhokoli materiálu nebo
služeb pro skupinu Czech Coal.
Jeho využití je možné i k odprodeji zbytného majetku.
Jaké jsou prozatím zkušenosti
s elektronickým poptávkovým
Jak takový prodej prostřednic- systémem?
tvím elektronického systému Podařilo se splnit hlavní cíl, kteprobíhá?
rým bylo zjednodušit a ztransZjednodušeně řečeno jako elek- parentnit objednávání materiálu,
tronická aukce. My vyhlásí- stejně jako zlepšit informovanost
me nejnižší požadovanou cenu žadatele o stavu jeho požadavku.
za daný produkt. Následně oslo- Objednávání materiálu pokračuje
víme specializované odběratele, ve standardním režimu a i první
o nichž víme, že by mohli mít zkušenosti s objednáváním služeb
o daný produkt zájem. Vzhledem jsou velmi pozitivní. (red)
www.czechcoal.cz
O nás 3
Důlní noviny 5. dubna 2012
Slevové kupony pro zaměstnance
k poukázkám Flexi Pass
Skupina Czech Coal ve spolupráci se společností Sodexo připravila dodatečně na letošní rok pro zaměstnance společností Vršanská
uhelná, Litvínovská uhelná, Coal Services, Krušnohorské strojírny,
Humeco, Renogum, DTS Vrbenský a Infotea výhody a příjemné
slevy na vybrané služby hrazené poukázkami Flexi Pass. Seznam
jednotlivých akcí a kuponů je uveden na barevném letáku, který zaměstnanci uvedených společností obdrží společně s výplatní páskou
za měsíc březen. Pro uplatnění slevy musí zaměstnanec předložit při
platbě poukázkami Flexi Pass svou zaměstnaneckou kartu a předat
vybraný vystřižený kupon z druhé strany letáku.
Provoz o Velikonočním pondělí 9. 4. 2012
lokalita ČSA
těžební klid
NS3 a USK2
provozní klid
lokalita DJŠ
těžební klid
lokalita VRŠANY
těžební klid
Centrum
těžební klid
ÚUK
provozní klid
NZ Hrabák + USK3 + USK1
provozní klid
ZKD
24h provozní klid – bez aglomerátů
Těžba skrývky
VUAS – K84 24h provoz
LUAS – provoz všech TC
Provoz uhelné výroby o státních svátcích 1. a 8. května 2012
o
oonnyyprpor
é kkuupp h hCoCaol al
o
v
v
o
v
le
e
S
l
c
S
e CCzzece
ěsttnnance
zzaamměs
Společnost
Czech
Coal
spolupráci
Skupina Czech
Coal
ve ve
spolupráci
seSodexo
Sodexopro
provás
váspřipravila
připravilavýhody
výhody
se
a příjemné slevy
slevy na
na vybrané
vybrané služby.
služby.
lokalita ČSA
oba dny
těžební klid
NS3 a USK2
oba dny
těžební klid
lokalita DJŠ
1. 5.
8. 5.
těžební klid
těžební klid
lokalita VRŠANY
oba dny
těžební klid
Centrum
oba dny
těžební klid
ÚUK
oba dny
provozní klid
NZ Hrabák + USK3 + USK1
oba dny
24h provoz na EPČ + Cheza – bez ČD
ZKD
1. 5.
8. 5.
dopravní obslužnost EPČ + Cheza (včetně aglomerátů)
provozní klid
Skrývka LUAS
1. 5.
8. 5.
provoz 3xTC jen v noční směně
provoz 3xTC 24h
Skrývka VUAS
1. 5.
8. 5.
provoz 1xTC 24h
provozní klid
straně.Akce
Akcelze
lzeuplatnit
uplatnit
Podrobnosti nabídek najdete na druhé straně.
při
Pass.Pro
Prouplatnění
uplatněnípředložte
předložte
při platbě poukázkami Flexi
Flexi Pass.
svou zaměstnaneckou
kartukartu
CzechaCoal
a předejte
vystřižený
svou zaměstnaneckou
předejte
vystřižený
kupon.kupon.
případějakýchkoliv
jakýchkolivdotazů
dotazůkontaktujte
kontaktujteSodexo
Sodexo
VVpřípadě
na Zákaznické
Zákaznické lince
lince233
233113
113435.
435.
Řešení
pro435
motivaci
Sodexo
– Řešení
pro
motivaci
Infolinka:
233 113
113
435
Infolinka:
233
Radlická2,
2,150
15000
00Praha
Praha55
Radlická
E-mail:[email protected]
[email protected]
E-mail:
Zákaznická
linka:233
233113
113435
435
Zákaznická
linka:
www.sodexo.cz
E-mail:[email protected]
[email protected]
E-mail:
upozornění pro zaměstance
Nevyzvednuté poukázky z programu Zdraví / Aktiv si mohou
zaměstnanci společností Vršanská uhelná, Litvínovská uhelná,
Coal services, a Krušnohorské strojírny Komořany vyzvednout
v Zaměstnaneckém centru pouze do 30. dubna 2012. OZS
normy
VNITROAKCIOVÉ NORMY VYDANÉ v 12. – 13. týdnu r. 2012:
LUAS
• Př GŘ 2/2012 „Organizační řád“
• Př GŘ 3/2012 „Vyhlášení organizační změny v rámci Litvínovské uhelné a.s.“
VUAS
• PVAŘ 25.10 „Zásady pro poskytování rekreační péče zaměstnancům Vršanské uhelné a.s.“
• OZL 124/12/1 „Řád prohlídek, údržby a revizí pro elektrická zařízení“
• OZL 132/12/1 „Pokyny k zajištění bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení“
• OZL 141/12/1 „Plnění podmínek Rozhodnutí o povolení hornické činnosti“
Výše uvedené normy naleznete v nabídce Start / Aplikace / Normy / ISON. (voř)
vzkazy a nabídky
„„
Prodám byt 3+1, 2. patro (komora, sklep, zasklená lodžie).
Dům je po celkové rekonstrukci. Byt má novou kuchyňskou linku, zděnou koupelnu, plovoucí podlahu, dlažbu a je
stavebně upraven. Odprodej možný i s nábytkem. Cena
350 000 Kč. Tel. spojení 606 101 061.
tel.: 478 002 222
[email protected]
www.czechcoal.cz
4 O nás
Důlní noviny 5. dubna 2012
JÍDELNÍČEK
teplá a chlazená jídla
• Pondělí 9. 4.
mražená jídla
• Pondělí 16. 4.
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
• Úterý 10. 4.
Polévka: Česneková
1. Vepřový perkelt, těstoviny
2. Drůbeží rizoto se sýrem
3. Dušená zelenina na másle, brambory
4. Vepřový řízek s anglickou slaninou, hranolky, obloha
5. Fazolový guláš s hovězím masem, chléb
6. Vepřový perkelt, kynuté knedlíky
• Čtvrtek 12. 4.
Polévka: Kulajda
1. Cikánský vepřový plátek, dušená rýže
2. Přírodní mletý řízek, brambory, tatarská omáčka
3. Vařené vejce, hráškové pyré, okurka
4. Střapaté kuře, těstovinový salát
5. Tortilly s kuřecí směsí Fajitas
6. Cikánský vepřový plátek, kynuté knedlíky
• Pátek 13. 4.
Polévka: Hovězí s masovou rýží
1. Hovězí plec v hořčicové omáčce, dušená rýže
2. Vepřová krkovice uzená, bramborová kaše
3. Piškotové řezy s krémem, čaj
4. Vepřová játra na roštu, hranolky, tatarská omáčka
5. Zapékané brambory s vepřovým masem a hráškem
6. Hovězí plec v hořčicové omáčce, bramborové knedlíky
s houskou
Velikonoční pondělí
• Úterý 10. 4.
1. Vepřový perkelt, těstoviny / možno objednat i kynuté
knedlíky
2. Drůbeží rizoto se sýrem
• Středa 11. 4.
1. Pečené kuře, bramborové knedlíky, dušené zelí
2. Boloňské špagety se sýrem
3. Vepřový plátek na zeleném pepři, hranolky
• Úterý 17. 4.
Polévka: Rajská s ovesnými vločkami
1. Vepřový bok uzený, bramborové knedlíky, dušené zelí
2. Kuřecí maso na žampionech, dušená rýže
3. Zapékaný květák s nivou, brambory
4. Krůtí plátek se šunkou, opékané brambory, obloha
5. Maďarský perkelt, halušky
6. Vepřový bok uzený, kynuté knedlíky, dušené zelí
• Středa 11. 4.
Polévka: Kuřecí s čínskými nudlemi
1. Pečené kuře, bramborové knedlíky, dušené zelí
2. Boloňské špagety se sýrem
3. Zeleninový talíř s turistickým salámem, chléb
4. Vepřový plátek na zeleném pepři, americké brambory,
obloha
5. Domácí koláče, čaj
6. Pečené kuře, slaninové knedlíky, dušené zelí
• Pondělí 9. 4.
Polévka: Francouzská
1. Pivní guláš, dušená rýže
2. Uzené maso, fazole po bretaňsku
3. Chlupaté knedlíky s cibulkou, hlávkové zelí
4. Vepřový kotlet s chilli, hranolky, obloha
5. Králičí soté se zeleninou, brambory
6. Pivní guláš, kynuté knedlíky
• Středa 18. 4.
Polévka: Hovězí vývar s kapustou a rýží
1. Vepřová kýta na paprice, kynuté knedlíky
2. Pečené kuře, špagety se slaninou
3. Zeleninový talíř se šunkovým salámem, tmavé pečivo
4. Vepřové žebírko na pomeranči, hranolky, obloha
5. Bramborový závin s klobásou, dušené zelí
6. Vepřová kýta na paprice, dušená rýže
• Čtvrtek 19. 4.
Polévka: Zelná s uzeným masem
1. Vepřová srdíčka na slanině, dušená rýže
2. Čevapčiči, brambory, obloha
3. Domácí buchty s tvarohem, čaj
4. Vepřové ražniči se slaninou, opékané brambory, zel. salát
5. Itaská pasta Capriciosa
6. Vepřová srdíčka na slanině, kynuté knedlíky
• Pátek 20. 4.
Polévka: Kuřecí s těstovinami
1. Vepřová krkovička na kari, těstoviny
2. Domácí jitrnice, brambory, dušené zelí
3. Vařené vejce, koprová omáčka, kynuté knedlíky
4. Pečené srnčí maso, bramborové šištičky, hl.červené zelí
5. Tagliatelle s kuřecím masem a zeleninou
6. Vepřová krkovička na kari, kynuté knedlíky
• Čtvrtek 12. 4.
1. Cikánský vepřový plátek, dušená rýže / možno objednat
i kynuté knedlíky
2. Přírodní mletý řízek, bramborová kaše
3. Tortilly s kuřecí směsí Fajitas
• Pátek 13. 4.
1. Hovězí plec v hořčicové omáčce, dušená rýže
2. Zapékané brambory s vepřovým masem a hráškem
• Pondělí 16. 4.
1. Pivní guláš, dušená rýže / možno objednat i kynuté
knedlíky
2. Uzené maso, fazole po bretaňsku
• Úterý 17. 4.
1. Vepřový bok uzený, bramborové knedlíky, dušené zelí
2. Kuřecí maso na žampiónech, dušená rýže
3. Maďarský perkelt, těstoviny
• Středa 18. 4.
1. Vepřová kýta na paprice, kynuté knedlíky
2. Pečené kuře, špagety se slaninou
3. Přesnídávková polévka: Gulášová, chléb
• Čtvrtek 19. 4.
1. Vepřová srdíčka na slanině, dušená rýže / možno
objednat i kynuté knedlíky
2. Čevapčiči, brambory
3. Italská pasta Capriciosa
• Pátek 20. 4.
1. Vepřová krkovička na kari, těstoviny / možno objednat
i kynuté knedlíky
2. Domácí jitrnice, brambory, dušené zelí
PROGRAM ZDRAVÍ
Seznam provozoven, kde můžete na Mostecku uplatnit poukázky Flexi Pass
Název
Ulice
Obec
Typ
Telefon
Poznámka
FACTORY GYM – aerobic
Valdštejnská 2117
Litvínov
Aerobic a jiné
+420476753376
Při nákupu permanentky iontový nápoj zdarma. Součástí
posilovny jsou spinning, aerobic a masáže.
FACTORY GYM – posilovna
Valdštejnská 2117
Litvínov
Kardiozóna, posilovna
+420476753376
Při nákupu permanentky iontový nápoj zdarma. Součástí
posilovny jsou spinning, aerobic a masáže.
FACTORY GYM – spinning
Valdštejnská 2117
Litvínov
Aerobic a jiné
+420476753376
Při nákupu permanentky iontový nápoj zdarma. Součástí
posilovny jsou spinning, aerobic a masáže.
FIKOW a.s.
Budovatelů 382/3075
Most
Cestovní kancelář
+420476441795
FIRO-tour a.s.
Budovatelů 3275
Most
Cestovní kancelář
+420476104260
Fit club Linda
J. A. Komenského 474
Most
Kardiozóna, posilovna
+420606878220
Fitness
Antonína Dvořáka 2455
Most
Kardiozóna, posilovna
+420602885940
Fitness centrum FLORA
Kostelní 376
Litvínov
Kardiozóna, posilovna
+420605260266
Fitness centrum zimák – masáže
Rudolická 1700
Most
Rehabilitace, masáže
+420777558804
Fitness centrum zimák – mobilizace
Rudolická 1700
Most
Kardiozóna, posilovna
+420777558804
Fitness centrum zimák – posilovna
Rudolická 1700
Most
Kardiozóna, posilovna
+420777558804
Fitness centrum zimák – vířivá vana
Rudolická 1700
Most
Kardiozóna, posilovna
+420777558804
Fitness club Sports life I.
Zdeňka Fibicha 2866
Most
Kardiozóna, posilovna
+420476707767
Fitness club Sports life II. – spinning, flowin, bosu, jóga
Albrechtická 1075
Most
Spinning
+420606745016
Fitness DYNAMIC CENTRUM – aerobic
Hamerská 262
Litvínov
Kardiozóna, posilovna
Pokračování příště
tel.: 478 002 222
[email protected]
www.czechcoal.cz
O nás 5
Důlní noviny 5. dubna 2012
Odborářský sněm zvolí nové vedení
Čtyřiadvacátý volební sněm Sdružení odborových organizací Czech Coal Group se uskuteční 17. dubna na chatě
Barbora v Českém Jiřetíně. Sněm zvolí nové vedení a obsazení revizní komise.
„Za zaměstnavatele byli pozváni generální ředitelé Luboš
Pavlas z Czech Coal, Petr
Kolman z Litvínovské uhelné,
Vladimír Rouček z Vršanské
uhelné a personální ředitel Czech Coal Petr Mrvík.
Pozvání na sněm obdrželi také
zástupci Odborového svazu
pracovníků hornictví, geologie
a naftového průmyslu předseda Jan Sábel, místopředseda
Jaromír Pytlík a odstupující
místopředseda svazu František
Nekola,“ informoval předseda SOO Czech Coal Group
Jaromír Franta.
Hosté budou hodnotit uplynulý rok a hovořit o výhledu
na letošek. „Očekáváme diskusi o nové státní energetické
koncepci, hlavně v návaznosti
na budoucnost těžby na lokalitě Československá armáda
Litvínovské
uhelné. Čeká
se i diskuse
o budoucnosti
Vršanské uhelné ve vztahu
k elektrárně
Počerady,“ doplnil J. Franta
s tím, že sněm
bude mít standardní
program.
Jeho
součástí jsou například zpráva
o činnosti sdružení, informace o kolektivním vyjednávání,
Letošní sněm Sdružení odborových organizací Czech Coal Group bude volební a jeho účastníci se sejdou tentokrát v Českém Jiřetíne v chatě Barbora.
Foto: Archiv DN
schválení rozpočtu za rok 2011,
návrh rozpočtu na rok 2012.
Na sněmu dojde
k volbě vedení
SOO
Czech
Coal
Group
a revizní komise. „Kandidáty
do vedení sdružení navrhují
jednotlivé odborové organizace, které
mají možnost
navrhovat také
změny v dokumentech sdružení a počet místopředsedů.
Kompletní kandidátní listina
bude zveřejněna minimálně deset dní před konáním sněmu,“
doplnil předseda SOO.
Sdružení odborových organizací Czech Coal Group sdružuje
deset odborových organizací
působících ve společnostech
skupiny Czech Coal, ale i mimo
skupinu. Organizovanost zaměstnanců skupiny Czech
Coal v odborech se v současné
době pohybuje kolem 45 %.
Čtyřiadvacátého
volebního
sněmu Sdružení odborových
organizací Czech Coal Group
by se mělo zúčastnit zhruba padesát účastníků včetně hostů.
(red)
Zatímco ve Vršanské uhelné se rozběhly opravy na dalším z velkostrojů,
Litvínovská uhelná plánuje opravy technologie až na podzimní měsíce. Nebude
se jednat o zásadní generální opravy. Pravidelná revize čeká zdejší největší stroj
- skrývkové rypadlo RK 5000/R10. Jediný velkostroj svého druhu v Česku, který těží skrývku a je konstruován tak, aby mohl prostřednictvím korečkového
řetězu těžit i v těch nejtěžších geologických podmínkách. Naposledy tento velkostroj prošel střednědobou opravou na podzim loňského roku. Právě dobývací
části stroje potřebují pravidelné opravy, protože jsou vystavené největší zátěži.
Foto: (pim)
z vašich fotoarchivů
Dispečer kolejové dopravy Libor Kundrát, který nám fotografie poskytl, na snímku
přibližně z roku 1974. Tehdy působil v pozici revírníka PÚ – doprava. L. Kundrát zapózoval v kolejišti u „odstavných kolejí“ mezi hradly A9 a A10 lomu Československá
armáda.
Foto: Archiv L. Kundráta
tel.: 478 002 222
Fotografie zhruba ze sedmdesátých let minulého století zachycuje situaci na posledním skrývkovém řezu lomu ČSA. Vlevo je korečkové rypadlo DO 800, neboli „nová
osmistovka“, která se rovněž značila D5. Od „starých osmistovek“ s označením D3
a D5 se lišilo tím, že po spodním hrabání (zachyceném na snímku) bylo schopné
zvednout korečkový řetěz, otočit se o 180 stupňů a hrabat dovrchu, to vše zhruba
za 45 minut. Pod ním už jsou viditelné uhelné řezy, kde těžila kolesová rypadla K1,
K2 a K3. Na zoulu vyuhlovalo lopatové rýpadlo R 159. V pozadí je vidět dnes již
zaniklá elektrárna Ervěnice, vpravo vyčnívá komín komořanské teplárny.
Text a foto: Libor Kundrát
[email protected]
www.czechcoal.cz
6 Sport
Důlní noviny 5. dubna 2012
krátce ze sportu
• Rozhodující utkání play out se hraje v pátek
V pátek 6. dubna čeká extraligové hokejisty HC Verva Litvínov
rozhodující utkání ve skupině play out o to, kdo nakonec spadne
do baráže a sehraje další zápasy se soupeřem z I. ligy. Litvínov
v přímém souboji hostí Mladou Boleslav. Klub podle zprávy
na webu zve fanoušky do ochozů za symbolické vstupné 20 a 10
korun. (eš)
• Krušnoman odstartuje opět na Klínech
Závod FORD Krušnoman Long Distance Duathlon 2012,
který je součástí mistrovství ČR jednotlivců, se opět uskuteční v Klínech 5. května. Jedná se již o 8. ročník. Závodit se
bude na distancích: 5km běhu – 75 km cyklistiky– 15 km běhu.
Závod je zároveň součástí Českého Poháru v dlouhém triatlonu. Přihlášeni jsou i závodníci ze Slovenska, Německa, Polska
a Itálie. (eš)
• Fotbalisté změří síly se Zlínem
Po těsné porážce ve Varnsdorfu 2:1 se druholigoví fotbalisté
Baníku Most opět představí na domácím hřišti. V sobotu 7. dubna nastoupí k utkání 22. kola na Stadionu Josefa Masopusta
proti celku Tescoma Zlín. Začátek utkání je v 16.00 hodin.
(eš)
• Litvínov i Horní Jiřetín hrají doma
Házenkářky DHK Baník Most se rozloučily se základní částí interligy výhrou nad Šaľou.
V dalším kole krajského přeboru dospělých se oba naši zástupci představí na domácím hřišti. Litvínov přivítá vedoucí
Litoměřice. Hraje se v sobotu od 11.00 hodin na letním stadioně. Horní Jiřetín změří síly s FK Havran Kryry. Hraje se
v Horním Jiřetíně od 14.30 hodin. (eš)
Černí andělé se loučili s interligou
vítězstvím nad Šaľou
turnaje SOO CCG
Vítězné domácí loučení házenkářek. I tak by se dalo nazvat
vystoupení Černých andělů
v posledním utkání základní
části interligy před svým publikem ve sportovní hale v Mostě.
Házenkářky Baníku v duelu se
slovenskou Šaľou uspěly, když
vyhrály 28:26. Tým Černých
andělů rozhodl o své výhře až
v hektickém závěru utkání.
Dlouhodobou fázi soutěže Baník
zakončí 14. dubna v Olomouci
a potom už jej budou čekat boje
ve skupině o udržení.
V souboji se slovenským celkem
a po vyrovnaném poločase, který
skončil 12:12, se domácím hráčkám vůbec nedařilo. Po deseti minutách druhé půle měly na svém
kontě dokonce šestigólové manko,
Tradiční Turnaj v kuželkách o pohár personálního ředitele
Litvínovské uhelné pořádá pro zaměstnance společností skupiny
Czech Coal a KSK Sdružení odborových organizací Czech Coal
Group. Akce se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna od 16.00 hodin
v kuželně hotelového komplexu Širák v Mostě. Soutěžit budou tříčlenná družstva v mužské kategorii, ženy změří síly jednotlivě ve zvláštní
soutěži. Prezence účastníků bude provedena v místě konání turnaje.
Bližší informace zájemcům podá pořadatel turnaje Pavel Černošek
na tel: 725 239 644.
Povinnou výbavou každého účastníka turnaje je čistá sportovní obuv
se světlou podrážkou, identifikační karta zaměstnance nebo potvrzení
zaměstnavatele. Na požádání pořadatele bude povinen tyto doklady
předložit. Zaměstnanec, který se těmito doklady neprokáže, se nebude
moci turnaje zúčastnit.
Sdružení odborových organizací Czech Coal Group
pořádá
TRADIČNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ
O pohár generálního ředitele
Litvínovské uhelné a.s.
Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 30. 4. 2012 Lukáši Šístkovi
na tel. 7258 nebo mobil. č. 607 735 051.
Hlásit se mohou mužstva v maximálním počtu 18 účastníků.
Účastníci musí být zaměstnanci Czech Coal Group + KSK a.s.
Na požádání pořadatele turnaje předloží účastníci své ID karty.
když prohrávaly 14:20. Naštěstí
to Mostečanky nezabalily, ztrátu
začaly smazávat a osm minut před
koncem šly opět do vedení. Závěr
zápasu už vyzněl pro Baník, který si připsal cenný skalp předního týmu WHIL. „Čtyřicet pět
minut jsem byl z výkonu holek
rozladěný a hlavně naštvaný,“
konstatoval trenér Tomáš Kuťka,
který s největší pravděpodobností po sezoně u týmu žen skončí.
„Házená se ale hraje šedesát minut a za posledních sedmnáct
minut musím holky opravdu
pochválit. Projevily velkou vůli
po vítězství a daly do zápasu více
než svůj um, vložily do něj i srdce. Pro diváky to musel být velice atraktivní zápas. Pro mne ale
už méně, protože v mém věku
Foto: (eš)
podobné situace zavánějí infarktem. Vyhráli jsme zaslouženě,
i když kuriózním způsobem, ale
i to k házené patří,“ dodal trenér
Baníku.
DHK Baník Most - HK Slovan Duslo
Šaľa 28:26.
Sestava a branky domácích:
Müllnerová, Machová, Kantůrková –
Martinková 8, M. Vysloužilová 6, Kylarová
5, Ryšánková 3, Tomášková 2, Beňušková
2, Dvořáková 1, Weisenbilderová 1,
Crhová, K. Vysloužilová.
Nejvíce branek hostů: Bérešová 7,
Vidiečanová 7, Porubská 5/1.
Rozhodčí: Válek, Opava.
Vyloučení: 2:2.
Sedmičky: 1/0 - 2/1.
Diváci: 980.
Poločas: 12:12. (eš)
Nejmenší fotbalové přípravky sbíraly
body v Litvínově
Ve sportovní hale v Litvínově
u Koldomu uspořádala FŠ
Litvínov turnaj nejmladších
fotbalových přípravek. Hrálo
se ve třech skupinách na třech
hřištích současně a v turnaji se
představilo celkem 13 týmů.
Vítězem turnaje skupiny A se
stal Baník Souš A. Turnaj
ve skupině B vyhrála Fotbalová
škola Most. Skupinu C ovládly
Novosedlice.
Skupina A: Baník Most - Souš 3:5,
Litvínov 05 - Osek 6:8, Souš - Osek 5:2,
Litvínov 05 - Baník Most 9:0, Souš Litvínov 05 4:1, Osek - Baník Most 14:1.
Konečné pořadí: 1. Baník Souš, 2. FŠ
Litvínov 05, 3. Baník Osek, 4. Baník
Most.
Skupina B: Baník Most B - FŠ Most 2:9,
Litvínov 05B - Litvínov 06 4:4, Baník Most
B - Litvínov 05B 0:17, Litvínov 06 - FŠ
Most 2:5, Baník Most B - Litvínov 06 1:8,
Litvínov 05B - FŠ Most 3:3.
Konečné pořadí: 1. FŠ Most, 2. FŠ
Litvínov 05B, 3. FŠ Litvínov 06, 4. Baník
Most B.
Skupina C: Litvínov 06B - Litvínov C 5:1,
Souš B - Osek B 0:1, Novosedlice - Litvínov
C 7:0, Souš B - Litvínov 06B 1:3, Litvínov
C - Osek B 0:0, Osek B - Litvínov 06B 2:0,
Litvínov C - Souš B 2:0, Novosedlice Litvínov 06B 4:0, Osek B - Novosedlice 0:6.
Konečné pořadí: 1. FK Novosedlice,
2. Baník Osek B, 3. FŠ Litvínov 06B, 4. FŠ
Litvínov C, 5. Baník Souš B. (eš)
Důlní noviny – V. Řezáče 315, 434 67, Most, tel.: +420 222 183 111, fax: +420 222 183 494, www.czechcoal.cz, e-mail: [email protected]
IČ: 257 642 84, čtrnáctideník. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Toto číslo vychází v nákladu 15 000 výtisků. Důlní noviny naleznete též na intranetu Czech Coal a na www.czechcoal.cz. Registrační číslo MK ČR E 11596 – ISSN 1804-896X. Ředitelka pro regionální politiku skupiny
Czech Coal Liběna Novotná. Redakce: Jan Pimper. Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT PRAHA. Grafická úprava a DTP: NEW IN PRODUCTION,
Šrobárova 24, Praha 10, www.nip.cz. Toto číslo Důlních novin vychází ve čtvrtek 5. dubna 2012.
Házenkáři v Louce mají nové
sportoviště – str.11
Příloha Důlních novin
Ročník XV | číslo 7
Grant Spolužití pro Litvínov již pomohl sportu
i vzdělávání předškoláků
Přerušená partnerská spolupráce mezi těžaři a litvínovskou radnicí nezastavila podporu místním organizacím, spolkům, zájmovým sdružením. Když došlo loni k vypovězení dlouholeté
partnerské smlouvy, zrodil se grant Spolužití pro Litvínov, kterým Litvínovská uhelná pomáhá projektům z oblasti vzdělávání, kultury a sportu na území Litvínova. Grant okamžitě
oslovil řadu zájemců a Litvínovská uhelná mnohé z nich již podpořila. Loňská zhruba dvoumilionová poskytnutá podpora se letos ještě zvýší. K žadatelům, kteří uspěli a získali finanční
příspěvek na svou činnost, patří například florbalový klub SK Bivoj, Sokol Litvínov nebo Základní škola a Mateřská škola v Ruské ulici.
Litvínovský Bivoj je nejlepším florbalovým klubem v Ústeckém kraji
Po 12 letech své existence se SK let jsme úspěšně organizovali největším a výkonnostně nejBivoj Litvínov stal nejúspěš- i Gymnaziální florbalovou ligu, lepším klubem v Ústeckém kraji
nějším florbalovým klubem která se stala páteřním zdrojem v mužském i ženském florbale.
Ústeckého kraje a patří mezi 15
největších klubů v ČR. S ohledem na úspěšnou práci s mládeží je nezbytné neustále zkvalitňovat a rozšiřovat tréninkové
zázemí klubu, jak po materiální
tak personální stránce. SK Bivoj
Litvínov proto aktivně spolupracuje se vzdělávacími instituty
v Litvínově i v Mostě a oslovuje případné partnery a sponzory
klubu. Na provoz získal finanční
podporu z grantu Spolužití pro
Litvínov ve výši 20 tisíc korun.
Předseda klubu Tomáš Arazim
se zastavil u počátků klubu SK Bivoj Litvínov se stal nejúspěšnějším florbalovým klubem Ústeckého kraje.
Foto: (mae)
a prozradil, jaké sportovní mety nyní dosahují.
našich členů. V nejlepších le- Pro koho je florbal vhodným
Kdo stojí za založením spor- tech se jí účastnilo 16 mužských sportem. Jakým způsobem potovního klubu a jak se klub a pět dívčích týmů. Pravidelně řádáte nábory?
do současnosti rozvíjel?
jsme tak organizovali sportov- Florbal je velice atraktivní a dynaKlub jsme založili ještě jako ní vyžití pro více než 100 lidí. mický sport vhodný pro chlapce
studenti VŠ v roce 1999. První družstvo Bivoje byla a děvčata od 5 let. Začít se dá saZakládajícími
členy
byli hrstka nejodvážnějších z GFL. mozřejmě v každém věku, já jsem
Karel Hejkal, Karel Homola, Dnes po 12 letech máme více začínal v 18 letech a propracoRadim Hanzlík a já. Několik než 250 aktivních členů a jsme val se až do extraligového týmu.
Nábory do všech mládežnických
oddílů probíhají průběžně a spíše
než na začátek školního roku se
vážou na různé školní sportovní
akce. Dá se mluvit o primitivní
formě skautingu, protože dětí je
aktuálně málo ve všech sportovních oddílech. Dětem nabízíme
nejen zábavu, ale i perspektivu, kvalitní tréninkové zázemí
a možnost výkonnostního růstu až do nejvyšších pater tohoto
sportu. Vychovali jsme zde hráče
pro extraligu i reprezentaci, ale zároveň nezapomínáme ani na kluky a holky, kteří takové ambice
nemají a jde jim spíše o pohyb
a zábavu nebo mají florbal jako
doplněk k jiné zájmové činnosti.
klubu má tři hlavní pilíře. Dotace
od SSK Litvínov, sponzorské dary
jiných ekonomických subjektů
a členské příspěvky, kterými financujeme asi polovinu našich
výdajů.
Jaké máte sportovní výsledky a jaké ambice v národních
soutěžích?
Jak jsem řekl, jsme výkonnostně nejlepším klubem v ženském
i mužském florbale. Oba seniorské A týmy hrají dlouhodobě
1. ligu, muži již bojovali v roce
2006 v baráži o extraligu. V sezoně 2009/2010 hrála i všechna
mládežnická družstva nejvyšší
možné soutěže - junioři extraligu,
juniorky 1. ligu s účastí na závěJak finančně náročným je rečném turnaji o Mistra ČR, doflorbal pro hráče a pro rodiče rost 1. ligu. žáčci a elevové hrají
členů. Jak je činnost SK Bivoj nejvyšší krajské soutěže. Udržet
financována?
se na špici není jednoduché, ale
Florbal patří mezi levnější sporty i nějaký ten sestup a postup není
na rozdíl od hokeje nebo tenisu. občas na škodu. Naše hráčky
Kvalitní vybavení se pohybu- a hráči se musejí naučit i prohráje v řádech stovek korun stejně vat, aby mohli opět vítězit a mít
tak měsíční členské příspěvky. z dosažených výsledků opravdoFinancování sportovní činnosti vou radost.
Sokol má v Litvínově více než stoletou tradici
Česká obec Sokolská je v České
republice čtvrtým nejpočetnějším občanským sdružením,
jehož 180 tisíc členů se věnuje
sportu, pohybovým aktivitám
v oddílech sokolské všestrannosti, kulturní a společenské
činnosti. V Litvínově byl Sokol
založen 30. srpna 1896. Na ustavující valné hromadě se tenkrát
sešlo 44 Sokolů. Na první schůzi
Tělocvičné jednoty Sokol Litvínov
v roce 1991 byl počet členů rovněž
44. Dnes se činnosti v Sokolu věnuje 171 lidí. Starosta Tělocvičné
jednoty Sokol Litvínov – Lom
Miroslav Skořepa věří, že Sokol
má v Litvínově budoucnost.
Obává se pouze financování tělocvičné jednoty. Vítá proto každou
finanční podporu. Na činnost,
úhradu výdajů spojených s nácvikem XV. Všesokolského sletu v Praze, na nákup cvičebních
pomůcek a počítače Tělocvičná
jednota Sokol Litvínov – Lom
získala 30 tisíc korun z grantu
Spolužití pro Litvínov.
„Tělocvičná
jednota
Sokol
Litvínov – Lom vznikla v době,
kdy ve 400 domech ve městě
žilo 6 500 Němců a 400 Čechů.
Ustavující valná hromada byla
svolána do hostince u Vycpálků.
Cvičit se začalo v témže hostinci.
Přes všechny nesnáze, které sebou
ostré česko-německé národnostní
spory přinášely, se život v tělocvičné jednotě rozvíjel až do I. světové války. Činnost Sokola pokračovala v meziválečném období.
Poválečná euforie a osidlování
příhraničí přivedly během roku
1945 do sokolských řad velký počet nových zájemců. Rok 1946
byl pro Sokoly velmi úspěšný.
Zakončen byl odhalením památníku T. G. Masaryka. Období let
1945–48 znamenalo největší rozmach sokolstva v Litvínově. Před
úkol obnovit činnost jsme byli
postaveni po roce 1989. Na tomto
úkolu pracujeme dodnes,“ rekapituluje Miroslav Skořepa.
V současné době se Sokol věnuje především skupinám lidí, kteří věkově stojí na obou pólech
populace - předškolním dětem
a seniorům. Pro ostatní skupiny
obyvatel Litvínova je ve městě podle M. Skořepy dostatečně
pestré sportovní vyžití. O malé
děti a seniory ale sportovní oddíly nemají zájem. V současné době
Foto: (mae)
má litvínovský Sokol 171 členů. Součástí TJ Sokol Litvínov je také oddíl šachistů.
Pro porovnání v roce 1998 to
bylo 198 členů. Věnuje se dvě ho- akcí v Litvínově. Pořádají každo- podporovalo město Litvínov
diny týdně cvičení rodičů s dět- ročně Šibřinky, tematicky zamě- i Lom. V současnosti se snažími, na které někdy dochází i 80 řený maškarní ples. Občasné jsou me získat odškodné za ústrky,
cvičenců. Dvakrát v týdnu cvičí i přednášky s odborníky napří- kterými jsme byli častováni již
Sokolky. Součástí tělocvičné jed- klad z oblasti zdravotnictví, his- od devadesátých let minulého
noty je také oddíl šachistů. Ženy torie nebo bezpečnosti.
století. Pokud získáme dotaci,
se scházejí v Dámském klubu. Litvínovský Sokol dostává jako od Litvínovské uhelné, vyFunguje také Tyršův klub. Kromě každoročně zanedbatelné pří- užijeme ji na nákup cvičebních
pravidelného cvičení a setkání spěvky z České obce sokolské. pomůcek, sletových úborů, ale
v klubech se konají také nepra- „V minulosti nás nepravidelně i na úhradu nájemného ve školvidelné akce. Sokolové se účastní a pro potřebný rozvoj užitečné ních tělocvičnách.
Pokračování na straně 8
řady sportovních i společenských sokolské činnosti nedostatečně
8 Z regionu
Region 5. dubna 2012
Děti se ve školce učí poznávat řemesla, vztahu k přírodě i pohybu
Pokračování ze strany7
Zajímavé projekty, které dětem
zpestří pobyt v mateřské škole
a zároveň je zábavnou formou
naučí něčemu novému, připravuje Základní škola a Mateřská
škola Litvínov, Ruská 2059.
Ve všech třech odloučených
pracovištích, která k mateřské škole patří, se zaměstnanci
věnují 265 dětem. Na mimořádné projekty ale ve školství
nezbývají peníze. Škola proto
přihlásila tři projekty mateřských škol do grantu Spolužití
pro Litvínov a uspěla. Na vzdělávání předškolních dětí získala
dotaci 115 tisíckorun.
pro děti v minulých generacích.
Díky projektu se během půl
roku seznámí s rozličnými řemesly. Chceme jim předvést, co
kdo dělá a čím se který řemeslník zabývá. Součástí projektu je
návštěva Střední odborné školy
Litvínov – Hamr a seznámení
moci děti vidět řemesla v praxi. V jednom týdnu bude každý
den věnován jinému řemeslu.
Celý projekt dětem ozvláštníme také tvořivou hrou “Postav
dům“, což je soutěž o nejhezčí
dům z písku,“ popsala projekt
Miroslava Soukupová, ve-
Projekt „Řemesla“ utváří dětem
pozitivní vztah k práci
Mateřská škola Čapkova připravila s podporou Litvínovské
uhelné pro své děti projekt
„Řemesla“. Cílem projektu je
poznat různé druhy řemesel, Součástí projektu „Stanu se sportovcem“ jsou nejrůznější sportovní činnosti.
Foto: (mae)
získávat kladný vztah k práci a vést děti k utváření správných
lidských hodnot. Naučit děti s řemesly, která se na této škole doucí učitelka mateřské školy.
chápat, že každý člověk je jiný učí, jako je truhlář, čalouník, Projekt bude probíhat od února
a každý také umí něco jiného. kadeřník, švadlena. Na bese- do června. Z dotace Litvínovské
Naučit se, jak dobré je spolupra- dy budeme zvát rodiče dětí, uhelné byly zakoupeny tvořicovat. „Vztah k práci se utváří kteří představí svou práci, své vé hračky s vazbou na řemesuž od raného dětství a přetrvá- řemeslo. Navštívíme poštu, ná- la, jako jsou míchačky, dětské
vá do dospělosti. Dnešní děti draží, obchod, truhlářskou díl- zednické soupravy, kadeřnický
ale už téměř neznají klasická nu, autoopravárenskou dílnu. salón, přebalovací pult, dětský
řemesla, jak to bylo samozřejmé Půjdeme na místa, kde budou pracovní ponk.
Projekt „Zahrada – místo pro hru
a poznání“ prohlubuje kontakt
s přírodou
Další projekt, který za podpory Litvínovské uhelné připravila pro děti mateřská
škola Čapkova, nese název
„Stanu se sportovcem“. Cílem
projektu je přirozenou cestou podporovat kladný vztah
ke sportu, seznámit s různými
druhy sportu a poznat sportoviště v Litvínově a jeho okolí. „V dnešní uspěchané době
televizí a počítačových her je
pohyb velmi důležitou součástí zdravého životního stylu. Kladný vztah ke sportu je
nutné utvářet už od dětství.
Ideální je předškolní věk, kdy
je pohyb pro dítě příjemnou
přirozenou činností. V rámci projektu seznámíme děti
nenásilnou formou s různými druhy sportovní činnosti. Navštívíme sportoviště
v Litvínově. Každý měsíc připravíme pro děti turnaj tříd
v jiném sportu. V zimních měsících to bylo například bobování, v březnu jsme připravili
závod na koloběžkách, v dubnu proběhne šestiboj na školní
zahradě,“ uvedla k projektu
„Stanu se sportovcem“ vedoucí učitelka mateřské školy
Miroslava Soukupová.
Mateřská škola v Soukenické ulici chce prostřednictvím projektu
změnit svou zahradu na místo,
které dětem bude poskytovat
prostor nejen pro zábavu, ale
také k získávání nových poznatků. Z podpory Litvínovské
uhelné vybudují zahradní altán
s lavicemi a stoly. „Díky přirozenému pohybu dětí v přírodě
se podporuje tělesná zdatnost,
pohybová a zdravotní kultura,
rozvíjejí manipulační dovednosti, sebeobslužné dovednosti
a zdravé životní návyky a postoje.
Předškolní věk je nejvhodnějším
obdobím pro probouzení zájmu
o učení a poznávání okolního
světa. Nejpřirozenějším způsobem jak dětem poskytnout zdravý rozvoj je kontakt s přírodou.
Dlouhodobě ale bojujeme s nevyhovujícím vybavením školních
zahrad. Nové herní prvky na zahrady jsou hodně drahé. Chtěli
bychom, aby zahrada poskytovala
dětem prostor pro zábavu, sport,
zkoumání, pozorování, rozvíjení znalostí, dovedností, estetické
vnímání, ale i příjemnou relaxaci.
Proto chceme na zahradě postavit
altán s lavicemi a stolem,“ představila projekt vedoucí učitelka
mateřské školy Martina Horová.
kam za kulturou
Farmářské trhy se vrátily
na hipodrom
Sezona farmářských trhů na hipodromu odstartovala poslední březnovou sobotu (31. 3.).
Počasí nepřálo, po několika už
téměř letních dnech přišlo výrazné ochlazení, což se podepsalo na účasti návštěvníků hipodromu a částečně i na účasti
prodejců.
I přes silný vítr a téměř mrazivé
počasí nabídly farmářské trhy
vše, co jejich organizátoři slíbili, tedy čerstvé ovoce a zeleninu,
pečivo, mléčné výrobky, ale také Prvním farmářským trhům na mosteckém hipodromu příliš nepřálo počasí, ale
Foto: (pim)
sazenice a květiny. Nechyběl ani některé návštěvníky neodradil ani silný vítr. kulturní program, jehož součástí byly soutěže pro děti. Pro ná- kontakt mezi lidmi a konkrétní- Farmářské trhy ale nebudou
vštěvníky byla stejně jako v uply- mi prodejci. Z loňských zkuše- jediným lákadlem, které by
nulém roce připravena kyvadlová ností víme, že mezi návštěvníky mělo přimět k návštěvě hidoprava z centra Mostu.
byla největší poptávka po zele- podromu i mimo dostihové
Sortiment farmářských trhů by nině a uzenářských výrobcích,“ dny. Už v květnu by mělo být
se měl s postupující sezonou na- uvedl Adam Weber z pořada- zprovozněno piknikové centdále rozšiřovat. Organizátoři si telského sdružení Český um - rum, na jehož vzniku nedaleko
v loňském roce ověřili, o co je Artificium Bohemicum, které dětského centra, kde se konají
mezi nakupujícími největší zá- pořádá Severočeské farmářské i farmářské trhy, se v současjem. „V celém kraji od Děčína trhy v Ústeckém kraji pod zášti- né době pracuje. Jeho otevřepo Most je dostatek zemědělců tou hejtmanky Jany Vaňhové.
ní bude doprovázet i soutěžní
a producentů kvalitních potravin Na mostecký hipodrom se far- akce, o které vás budeme ina potěšilo nás, že si sem lidé na- mářské trhy vrátí opět v dub- formovat v dalších vydáních
šli cestu a že se podařilo navázat nu, konkrétně v sobotu 28. 4. Důlních novin. (red)
tel.: 478 002 222
Projekt „Stanu se sportovcem“
podporuje chuť k pohybovým
aktivitám
[email protected]
„„Knihovna nabízí filmy, které jinde neuvidíte
Čtyři německé filmy, které v televizi ani v českých kinech
nejsou často k vidění, nabízí divákům mostecká městská
knihovna ve svém kinosále od 2. do 30. dubna. V rámci festivalu Kino Brücke a ve spolupráci s ústeckou společností
Collegium Bohemicum představí divákům současné německé
filmy.
Režisérem všech čtyř snímků je Fatih Akin, který se narodil v Hamburku tureckým imigrantům. S dramatem Proti
zdi dosáhl na nejvyšší příčku na mezinárodním festivalu
v Berlíně. Následně zabodoval i v Cannes s volným pokračováním nazvaným Na druhé straně. Diváci se mohou do konce dubna těšit na filmy Proti zdi (16. 4.), Zvuk Istanbulu (23.
4.) a Na druhé straně (30. 4.). Další podrobnosti lze najít
na webu mostecké knihovny www.knihovnamost.cz (red)
„„Přijďte si zatančit s pohádkovými postavami
Tradiční dětský karneval připravilo pro malé i velké zájemce
litvínovské Docela velké divadlo. Děti i jejich rodiče budou
mít šanci si zatančit už podvanácté s pohádkovými postavami. Akce se uskuteční v sobotu 14. dubna od 15.00 hodin,
vstupné činí 80 korun. (red)
„„Festivalovou sezonu zakončí Dvořák na přání
Vyvrcholením letošní festivalové sezony orchestru Petra
Macka bude v pondělí 16. dubna Galakoncert hudby
Antonína Dvořáka s podtitulem Závěrečný večer na přání.
Návštěvníci Městského divadla v Mostě se od 19.00 hodin
mohou těšit na Koncert h moll op. 104 pro violoncello a orchestr a na výběr Slovanských tanců se sólistou Jiřím Bártou.
Během večera zazní také hudba P. I Čajkovského. Doprovázet
a spoluúčinkovat bude už tradičně Festivalový orchestr Petra
Macka s dirigentem Davidem Švecem. (red)
www.czechcoal.cz
Koho podpoříme,
rozhodnete právě Vy!
1. kategorie ZŠ
1
5
ZŠ Most, Václava Talicha
2
Mobilní interaktivní učebna nemusí být
ZŠ a MŠ
Litvínov, Ruská
jen sen
Fyzikální pokusy ve výuce
ZŠ Most,
U Stadionu
6
Nápravy jsou radost, učení je radost
9
ZŠ Most,
J. A. Komenského
ZŠ Most,
Zdeňka Štěpánka
3
ZŠ Most, Vítězslava Nezvala
Cesty za poznáním
ZŠ Litvínov – Hamr,
Mládežnická
Nač si přijdu
d sám, to si llépee zapamatuji
tabulemi
aneb věda v praxi
7
11
Chemie a fyzika hravě a zdravě
ZŠ Meziboří
Mez
Vybavení tříd 2. stupně interaktivními
8
Moderní učebna
ZŠ a MŠ
Hora Svaté Kateřiny
přírodních věd
Cizí jazyky - brána do světa otevřená
ZŠ Obrnice
Podpora technických oborů
10
4
ZŠ s rozšířenou výukou
jazyků a MŠ Litvínov
S počítačem hravě i vážně za poznáním
12 Sportovní soukromá ZŠ
Moderními prostředky ke zkvalitnění
a zvýšení efektivnosti výuky
2. kategorie SŠ a VŠ
13
SOŠ InterDACT,
Most, s.r.o.
Digitální učebna
16 Střední průmyslová škola
14
VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ
Most
15
Moderní chemická laboratoř
17 SOŠ podnikatelská, Most, s.r.o.
Podkrušnohorské
gymnázium Most
Odborné centrum geografie
18
Most
Multimediální učebna pro cizojazyčnou
SŠ technická
Most – Velebudice
Projektové studio
výuku odborných předmětů
Studentské STOP kriminalitě
19 Hornicko-geologická fakulta
20 Gymnázium T. G. Masaryka
VŠB – TU Ostrava (Most)
Litvínov
Cesta surovin ke každodenní spotřebě
Multimediální jazyková učebna
21 VŠ finanční a správní, o.p.s.
Zřízení a zahájení provozu laboratoře
empirických studií – LES Most
Chytré hlavy pro Sever
Skupina Czech Coal vyhlašuje již třetí ročník grantového programu. Program je určen pro
střední a vysoké školy a nově i pro základní školy z regionu Mostecko. Hlasujte do 30. 4.
na www.chytrehlavy.cz či prostřednictvím SMS na číslo: +420 606 631 602 ve tvaru:
HLAVYmezeraCISLOPROJEKTUmezeraPRIJMENImezeraJMENOmezeraADRESA a vyberte
projekt který bude podpořen. (Příklad: HLAVY 01 NOVAK JAN FIBICHA 2789 MOST)
www.czechcoal.cz | www.chytrehlavy.cz
10 Z médií
Region 5. dubna 2012
Jan Dienstl: Bez zisku vydržíme i deset let
Přečetli jsme
Spolumajitel společnosti Czech
Coal maluje krizový scénář:
Omezíme těžbu uhlí, horníkům
dáme náhradní práci a začneme
stavět svoji vlastní elektrárnu.
Výběr toho nejzajímavějšího (ve zkrácené podobě),
co se za poslední dobu objevilo nejen v českých
médiích na téma energetika.
Vyplatí se dál těžit,
anebo skončit?
V současné chvíli existuje jen
několik málo finančních údajů, které s limity těžby souvisí.
Firma Czech Coal, jež má zájem limity prolomit, dlouhodobě uvádí, že má na pokračování těžby 20 miliard. Odborníci
z Centra pro otázky životního
prostředí Univerzity Karlovy
vyčíslili část negativních dopadů prolomení limitů na zdraví
lidí a životní prostředí na 1,33
bilionu korun. Czech Coal v té
souvislosti uvedl, že ukončení
těžby do roku 2065 by stát
přišlo na více než 750 miliard.
Z těchto i dalších údajů by ale
šla sestavit komplexní studie,
která posoudí naprostou většinu nákladů a přínosů různých
variant další těžby. Podílet by
se na ní mohly města Litvínov
a Horní Jiřetín i firma Czech
Coal, tedy dosud znesvářené
strany sporu. „Ta myšlenka je
zajímavá. Myslím, že bychom
na takovou studii přispěli,“
uvedl Vladimír Buřt, místostarosta Jiřetína. „Zatím tyto
úvahy nemají konkrétní podobu, ale uvidíme po pracovním
jednání zastupitelstva s Czech
Coal,“ uvedl litvínovský starosta Milan Šťovíček. „Studie
může být základem pro diskusi o tom, zda pokračování
těžby je, či není v zájmu občanů Česka a regionu. Aby bylo
možné ji vést, je nutné analyzovat stejně pečlivě všechny
přínosy i náklady různých variant dalšího vývoje,“ nebrání
se této aktivitě ani Gabriela
Sáričková Benešová, mluvčí
Czech Coal.
MfD, 29. března
Varianta, že naopak vy prodáte firmě ČEZ důl Vršany,
pro vás v úvahu nepřipadá?
Určitě ne. My jsme do Mostu přišli s filozofií být tady 10, 20 či 30
let. Pro nás to není obchodní případ typu „koupím, nalakuji, prodám“. Nákupem dolů jsme přijali
sázku na hnědé uhlí. A věřte, že
to bylo velmi těžké rozhodování.
Ale když už jsme se pro doly rozhodli, nebudeme je prodávat jen
proto, že nám za ně někdo dává
o 10 či 20 procent víc.
Kam až ve sporu o uhlí chcete zajít? Přerušíte těžbu?
Nechtěl bych tomu říkat spor,
alespoň co se týče jednání s ČEZ
o dodávkách uhlí z našeho lomu
Vršany do jejich elektrárny
v Počeradech. Z mého pohledu
jsou to pořád obchodní jednání,
přestože tvrdá. Naše filozofie je
jednoznačná: Nechceme uzaví- Co když se s ČEZ na žádném
rat desetiletý kontrakt, byť by- řešení nedohodnete? Pošlete
chom se na něm asi domluvili horníky na pracák?
snáze. To nic neřeší, za 10 let se Když to budu bagatelizovat, povytěží jen asi pětina vršanského depsat novou smlouvu s ČEZ je
lomu. My chceme, aby kontrakt otázkou jediného dne a do konbyl buď čtyřicetiletý, nebo aby- ce roku je tak stále relativně
chom si k Vršanům elektrárnu dost času. A když nepodepíšepřikoupili. Nechceme nic jiné- me dlouhodobý kontrakt, niho, než aby náš důl měl zajištěnu kde není psáno, že na překlenobudoucnost na celou dobu své- vací období nemůžeme uzavřít
ho fungování, do roku 2055 či čtvrtletní či půlroční. I kdyby
2060.
se cokoli stalo, lidí z Vršan se
určitě zbavovat nebudeme. Pro
Proč chcete kromě Počerad
příští rok máme nakontrahován
od ČEZ kupovat i elektrárnu odběr asi čtyř milionů tun uhlí.
Chvaletice?
S tímto objemem nebudeme sice
Prostě proto, že je nyní na trhu tvořit žádný zisk, ale náklady pok mání, ČEZ pro ni nemá uhlí. kryjeme. Neříkám, že by v nějaA my to uhlí máme a nemáme kém okamžiku nemohli nějací
zase žádnou elektrárnu.
zaměstnanci z firmy odejít, ale
obživu jsme schopni zajistit.
Můžeme pracovat na skrývkách
a dalších vedlejších činnostech,
což je investice do budoucna,
a to vydržíme i 10 let.
Podle našich propočtů ale
máte na příští rok nasmlouván odběr pouze asi 2,3 milionu tun. Uzavřeli jste snad
nyní nějaké nové smlouvy?
Na spadnutí je třeba nový kontrakt s Unipetrolem. Trvají kontrakty s Elektrárnami Opatovice,
s Třineckými železárnami,
s teplárnou ve Strakonicích plus
nějaké menší kontrakty. K tomu
samozřejmě je třeba připočíst
milion tun tříděného uhlí, které
jsme schopni vyrobit a o které
je na trhu velký zájem. Směřuje
do lokálních výtopen.
Jak dlouho jste ochotni
v tomto „neziskovém režimu“ fungovat?
Dlouho. Nemáme žádné dluhy a máme povolení na stavbu
nového energetického zdroje
na kraji lomu Vršany s instalovaným výkonem 660 MW.
Prostě bychom si počkali, až
budeme mít svou vlastní elektrárnu, a v ní bychom pak spalovali vlastní uhlí.
Ekonom, 22. března
křížovka o ceny
Správné znění tajenky z minulého čísla DN: Tajenka zněla: Politici schvalují zákony, které sami nedodržují.
Výherci jsou E. Mihal, dispečink uhlí ČSA, LUAS; Jiří Žirovnický, RK 5000, ČSA, LUAS; Michal Werschnik, Most. Vyluštěnou tajenku křížovky můžete posílat na adresu redakce Důlních novin poštou (V. Řezáče 315, Most), e-mailem: [email protected] (označit: Křížovka)
nebo nadiktovat na záznamník DN. Nezapomeňte uvést PŘESNOU adresu pracoviště (středisko) nebo bydliště, kam je možné případnou výhru zaslat.
NAPOVÍME:
Druh˘
prezident
Adams, Rea, Podzemní
USA
Rohan, Otín, ãást domu
(1797-1801)
rh, Ka, ska.
Jméno
donátorky
Mládkové
Znaãka
cizího
pracího
prá‰ku
Dlouhá
zpûvná
slabika
HomérÛv
epos
Loìka
Jamajsk˘
hudební
styl
Závodní
veslice
Jméno
hereãky
Gajerové
Ona
Místo NapoZakladatelleonova
ka ¤íma
vûznûní
Jeho
osoba
Chrlit lávu
Vandrák
Minerál
Je‰itnost
Africk˘ stát
ZAâÁTEK
TAJENKY
PfiestoÏe
Úhor
Emílie
(domácky)
Îenské
jméno
Sbírky
známek
Pfiítok
Dunaje
Karibsk˘
ostrov
Krátké
kabáty
Stokoruny
(obecnû)
Bodalky
Vesny
Noãní pták
Z toho
dÛvodu
Upfiení
zraku
Javor
Brazilsk˘
ofiech
Pfiístav (z angliãtiny)
Chemická
zn.kryptonu
Rodinn˘
dÛm
Povel
koãího
Slovinské
jezero
Semité
Podhorská
bylina
Rozmoãená
hlína
Hlubok˘
muÏsk˘ hlas
Citoslovce
Ïáby
Ëukat
Fr. zpûvák
(Jacques)
Sportovní
klub
(zkratka)
Zkratka
krevního
faktoru
Malá fordka
ST¤ED
TAJENKY
Odli‰nû
Nemoc
kloubÛ
Slovensky
„proã“
ProtoÏe
V˘raz
pfiekvapení
·krábat
Hlídat ovce
âirá
kapalina
Klany
Anglicky
„to“
Kouzlo
V˘sledek
dûlení
Obilniny
Obec
u Tachova
Kolibfiík
Hmotnost
obalu
Ústecká
fieka
Kolega
kanoisty
·imka
Záhady
Palec
Lidé
upravující
struny
Biblické
mûsto
Spisy
Podnosy
Porota
Hádka
(kniÏnû)
Pst
âajov˘
alkaloid
KONEC
TAJENKY
Jinak
zvan˘
tel.: 478 002 222
CC 201201
Pfiedtext: Tajenku této kfiíÏovky tvofií v˘rok K.H.Borovského.
Tajenka: Kde má láska zelenou, tam se líãka ãervenají.
Otipování
situace
[email protected]
Onen
www.czechcoal.cz
Z regionu 11
Region 5. dubna 2012
V Louce nadělili házenkářům k oslavám nové sportoviště
Velmi milý dárek dostali házenkáři v Louce u Litvínova k oslavám 45 let zdejšího Sportovního klubu
národní házené. Zástupci obce jim v pátek 30. března předali zcela nové hřiště.
Nový sportovní areál vyšel obec
na zhruba tři miliony korun,
a i když využila sponzorských
příspěvků, většinu nákladů
hradila z vlastního rozpočtu.
„Házená má v Louce dlouholetou tradici a má zde své pevné
místo. Hrají tu nejen dospělí,
ale fungují i mládežnické oddíly,
takže jsme chtěli, aby měli dostatečné zázemí, jaké si doopravdy
zaslouží,“ uvedla starostka Louky
u Litvínova Milana Štveráčková
a dodala, že další významnou
část prací, zejména na rekonstrukci zázemí sportoviště, šaten
a klubovny odvedli i sami sportovci. Areál, který by podle slov
zúčastněných měl sloužit hlavně
házenkářům, budou využívat
i ostatní sportovci z Louky.
Slavnostní otevření sportovního areálu bylo jen jednou částí oslav 45 let SK NH Louka.
Oslavy pokračovaly dvěma pátečními utkáními mezi staršími žačkami a rodiči a následně
mezi dorostenci SK NH Louka
proti Mostu. První den oslav
vyvrcholil posezením v klubovně. Sobotní program byl složen z turnaje mužů, předávání
ocenění v rámci oslav, ale také
z utkání starých gard a legend
severočeské házené. Nechyběla
taneční zábava v kulturním
domě. Dopolední turnaj mladších žaček zakončil v neděli
oslavy národní házené v Louce.
Svůj podíl na oslavách házené
v Louce měla i Litvínovská uhelná. „Peníze, které jsme v loňském
roce získali v rámci spolupráce
mezi obcí a těžební společností, jsme použili na zakoupení
vybavení ať už přímo na sportoviště nebo pro házenkářský
klub,“ uvedla starostka. Louka
u Litvínova patří mezi dvanáct
obcí Mostecka a Litvínovska,
které smluvně spolupracují
s těžebními společnostmi skupiny Czech Coal. V loňském
roce mezi ně Vršanská uhelná
a Litvínovská uhelná rozdělily více než 4,3 milionu korun.
V Louce využili finanční příspěvky od Litvínovské uhelné
v uplynulých letech například
při rekonstrukci kulturního
domu nebo při opravách kaple sv. Antonína Paduánského.
(red)
V Mostě se představí nejlepší mladá
česká divadla
Festival Young for Young nabídne v Mostě od 10. do 14.
dubna to nejlepší ze současné
české divadelní scény.
„Festival Young for Young
není určený jen mladým divákům a příznivcům divadla.
Jeho podtitul zní festival mladých divadel pro mladé diváky nejen věkem. Snažili jsme
se do Mostu přinést skutečnou špičku toho, co současná
mladá divadelní scéna nabízí,
takže tu v průběhu festivalu
diváci budou moci vidět 19
titulů, z nich 17 bude dovozových představení, připravené
jsou tři výstavy, pět koncertů,“
uvedla ředitelka festivalu Ivana
Bonaventurová. Nechybí velmi
bohatý doprovodný program,
který je navíc zcela zdarma.
„Přichystali jsme i několik úplných novinek, například noční
představení činohry mosteckého divadla. Snažili jsme se
zavítat i na netradiční místa,
takže na středu 11. dubna je
naplánován happening nazvaný Dole v dole, který se uskuteční v Podkrušnohorském
technickém muzeu v areálu bývalého hlubinného dolu Julius
III. Novinkami v programu
jsou i afterparty v mostecké
Gamahospodě, ale také sobot- „Už od počátku jsme se snaní workshopy, kde za dvaceti- žili, aby se festival stal mezikorunu budou moci návštěvní- národním a letos už se nám
ci absolvovat školu šermu nebo to částečně podařilo, protose naučit stavbu gagu,“ dopl- že vrcholem přehlídky bude
nila ředitelka festivalu. Hrát vystoupení Cirku la Putyka,
se ale bude na nejrůznějších který zde společně s finským
místech a scénách. V měst- A Circo Aero předvede svou
ském divadle to budou kromě novinku Slapstick Sonata,“
velké a komorní scény také dodal ředitel Městského divanapříklad scéna pod točnou, dla v Mostě Jiří Rumpík. Celý
ve zkušebně, před budovou program festivalu bude sledodivadla, ve foyeru a samozřej- vat studentská porota, která
mě na scéně Divadla rozma- vybere vítěze, ale cenu budou
nitostí. „Dá se vlastně říci, že udělovat i diváci. Navíc jejich
během festivalu se bude každé anketní lístky budou slosovaodpoledne v divadle něco dít, telné a na někoho z diváků tak
takže vlastně každý kdo pů- bude čekat cena v podobě vstujde kolem, se tu může zastavit penky na některé z představení
a něco z programu si vybrat. mostecké činohry. „Ceny diváNa představení festivalu Young ků i studentské poroty budou
for Young počítáme se speciál- vítězům předány na nejbližší
ním festivalovým vstupným, premiéře činohry Městského
k dispozici jsou studentské divadla v Mostě v následujícím
zvýhodněné vstupenky a na- měsíci. Zapomenout bychom
víc, doprovodný program fes- ale neměli ani na cenu Forever
tivalu je zcela zdarma,“ dopl- Young, která se předává už
nila I. Bonaventurová.
během festivalu. Letos ji přeBěhem pěti dnů se v Mostě vezme herečka Květa Fialová,“
představí celá řada souborů, uzavřela ředitelka festivalu.
mezi nimi například Činoherní Podrobný program festivastudio Ústí nad Labem, Naivní lu Young for Young najdedivadlo Liberec, Divadlo te na webových stránkách
Vosto5, loňský vítěz Divadlo Městského divadla v Mostě
Letí Praha a celá řada dalších. www.divadlo-most.cz. (red)
Hlavní náplní oslav 45 let SK NH Louka byla samozřejmě sportovní utkání. Nové
hřiště si vyzkoušeli muži i mladší žačky. Foto: (pim)
Happening Dole v dole ukáže
pracovní den horníka
Unikátní happening v bývalém
dole
Julius
III
v Podkrušnohorském technickém muzeu doplní divadelní festival Young for Young. Vystoupí
na něm členové Divadla rozmanitostí i zástupci mostecké
činohry. Bohuslav Patzelt v roli
vzpomínajícího horníka, éterická Karolína Herzinová a rozverní pánové Beneš, Herzina
a Ráček co nejhumornějším
způsobem, postaveným na improvizaci a herecké brilanci, zahrají o obyčejně-neobyčejném
pracovním dni jednoho horníka. Režisér Ondruch označil
happening Dole v dole za „dokumentární črtu plnou komické pantomimy, písní a poezie
na hornické téma“, takže se návštěvníci mají na co těšit. Jeďte
se podívat 11. dubna v 15 hodin
do Podkrušnohorského technického muzea.
Vstupné dobrovolné! Pro nemotorizované odjezd od divadla
ve 14.00 hodin. Jízdné stojí 20
korun.
(red)
Divadelní happening Dole v dole se uskuteční v rámci festivalu Young for
Young v Podkrušnohorském technickém muzeu, v areálu dolu Julius III na místě, kde obvykle probíhají oslavy Dne dětí. Ty se tu uskuteční i v letošním roce.
Foto. Archiv DN
tel.: 478 002 222
[email protected]
www.czechcoal.cz
12 Společnost
První farmářské trhy, které se v sobotu 31. března
konaly na mosteckém hipodromu, se nesly v duchu nadcházejících velikonočních svátků. Těch
se týkal i doprovodný program. Divadlo VeTři
připravilo pro děti pohádku O popleteném velikonočním vajíčku. A ve výtvarné soutěži děti malovaly velikonoční vajíčko. Nejhezčí výtvory byly
odměněny. Foto: (pim)
Region 5. dubna 2012
Nepříznivé počasí sice část návštěvníků farmářských trhů na hipodromu odradilo, přesto si sem zájemci o kvalitní potraviny od regionálních výrobců
cestu našli. Mezi nimi i náměstkyně mosteckého primátora Hana Jeníčková
s chotěm. Foto: (pim)
Dny Frankofonie, akci na podporu studia francouzštiny uspořádalo v březnu Podkrušnohorské gymnázium v Mostě. Odstartovala 19. března výstavou fotografií Provence, sedmadvacátého března pokračovala přednáškou Jean-Marií Isoarda (sedící vlevo) na téma Provence spojenou s promítáním fotografií z Provence a na závěr malou ochutnávkou provensálských produktů. Přednášku v nové učebně
Základů společenských věd, kterou střední škola vybudovala z grantu Chytré hlavy pro Sever, zahájil
1. rada francouzského velvyslanectví Nicolas de Lacoste (uprostřed). Foto: (pim)
Nový sportovní areál pro házenkáře v Louce pokřtili velmi netradičním způsobem starosta Meziboří Petr Červenka, rodák
z Louky a zdejší starostka Milana Štveráčková, kteří si vyzkoušeli roli brankářů, když si na nich jedna ze zakladatelek házené
v Louce a nynější zastupitelka Dobromila Trnková vyzkoušela
trestný hod. Foto: (pim)
Velikonoce si připomínají v litvínovské galerii Radniční sklípek, kde až do neděle 8. dubna probíhá výstava, která má být hlavně inspirací pro návštěvníky
na velikonoční výzdobu. Její součástí je i výstava velikonočních řetězů dětí
z mateřských, základních a středních škol. Výstavu zahájili litvínovský farář,
který přiblížil význam těchto křesťanských svátků, a místostarostka Erika
Sedláčková (vpravo). Foto: (pim)
Také výstavu a rovněž mezinárodní připravili v litvínovském Gymnáziu T. G. Masaryka studenti litvínovské školy a jejich kolegové z Německa, nese název Gymnázia Litvínov a Olbernhau tvoří II. Výstavu
za účasti pedagogů z německé školy zahájil ředitel litvínovského gymnázia Jan Novák. Foto: (pim)
Zajímavého hosta přivítali 2. dubna v mostecké Vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademii, Střední
pedagogické škole a Střední zdravotnické škole. Na přednášku a následný workshop sem v rámci projektu IVOŠ Možnosti řešení konfliktů
v občanské společnosti přijel předseda a ředitel občanského sdružení Vzájemné soužití Ostrava Sri Kumar Vishwanathan, aktivista pedagog a sociální pracovník indického původu, který se od roku 1997 věnuje v Česku romské menšině a jejímu soužití s majoritní společností.
Foto: Archiv školy

Podobné dokumenty