výměna semen - klub skalničkářů praha

Komentáře

Transkript

výměna semen - klub skalničkářů praha
Příloha časopisu Klubu skalničkářů Praha
VÝMĚNA SEMEN
INDEX SEMINUM
2014–2015
Příloha časopisu Klubu skalničkářů Praha
Klub skalničkářů Praha Vám předkládá Index seminum – seznam semen rostlin pro rok
2014 – 2015 (Index). Tento seznam obsahuje přehled semen, která nabízejí do výměny
členové našeho klubu, včetně zahraničních členů.
Děkujeme všem, kteří zaslali semena k výměně. Umožnili tak dalším skalničkářům rozšířit
si tak sortiment pěstovaných rostlin.
Jako každoročně jsme ověřili jména všech Vámi dodaných položek za pomoci dostupné
literatury a internetu. Zřetelné zkomoleniny jsme opravili, neověřitelná jména jsme
v Indexu ponechali bez úprav a označili znaménkem +. Znovu žádáme dárce, aby si
zkontrolovali názvy rostlin, jejichž semena dávají do výměny, aby se chyby v příštích
výměnách již neopakovaly. Bohužel i letos se opět vyskytly stejné chyby, nejen
pravopisné, ale i věcné, jako v seznamech minulých!
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří zaslali čitelný seznam darovaných semen
v abecedním pořadí. Ještě větší poděkování patří těm, kteří seznam poslali elektronicky.
Tato – pro Vás jistě maličkost – nám velmi usnadnila zpracování tohoto seznamu na
počítači. Počítačové zpracování také umožňuje doplňovat Index i z opožděných zásilek
až do doby předání textu tiskárně k vlastnímu vytištění Indexu. Letošní Index obsahuje
ty druhy rostlin, které došly do 20. listopadu, přestože uzávěrka byla do konce října.
Pro příští rok bychom opět přivítali zasílání seznamů elektronicky, nejlépe v programu
Excel. Řada z Vás tak činí již třetím rokem. Tato „drobnost“ značně ulehčila redakční práce
při přípravě Indexu.
Jména dárců, resp. jejich čísla podle pořadí jak došly zásilky, jsou již tradičně uvedena za
latinským názvem rostliny.
Podmínky výměny semen
1. Dárcem se stává ten, který zaslal minimálně 10 druhů semen.
2. Nárok na Index seminum má každý člen našeho Klubu, který včas zaplatil členské
příspěvky za rok 2014.
3. Dárci obdrží 25 druhů semen a jejich objednávky budou vyřizovány přednostně
v pořadí podle hodnoty zaslaných položek. Ostatní členové obdrží 15 druhů semen
a objednávky budou vyřizovány podle došlého pořadí.
4. Semena lze objednat POUZE na OBJEDNACÍM LÍSTKU, který je součástí tohoto Indexu.
Objednací lístek vyplňte celý:
a) Na objednací lístek uvádějte čísla požadovaných položek uvedená v Indexu vlevo od
druhového názvu rostliny. Objednací lístek vyplňte v prvním výběru ve všech políčkách
a to nedárci 15 políček a dárci 25 políček. Ve druhém výběru (náhradní položky) vyplňte
všechna políčka, abychom v případě nedostatku semen uvedených v prvním výběru
mohli vybrat náhradní položky. Druhy požadovaných semen uvedených ve druhém
výběru (náhradní položky), kterým dáváte přednost v zaslání, VÝRAZNĚ OZNAČTE!
Čísla požadovaných položek vyplňujte v tabulce zleva doprava (viz šipka) podle
pořadí čísel (např. 1, 11, 36, 158, 399, 1022 atd.).
b) Dárci vyplní svoje číslo, které je uvedeno v Seznamu dárců v tomto Indexu.
2
INDEX SEMINUM 2012–2013
c) Zájemci o kolekce vyplní požadovaný počet kolekcí.
d)Všichni objednatelé vyplní svoji přesnou adresu včetně PSČ.
5. Manipulační poplatek, nikoliv cena semen, činí 60 Kč. Výhodné je zaplatit za semena
společně na jedné složence se zaplacením členského příspěvku na rok 2014, který se
nemění. Základní příspěvek člena je 400 Kč, zájemce o semena zaplatí tedy 460 Kč.
Pokud jsou v rodině 2 členové klubu, platí základní příspěvek 420 Kč bez nároku na
druhý časopis a Index seminum. V případě, že má druhý člen zájem o semena, objedná
si je na zkopírovaném formuláři a zaplatí také 60 Kč. Pro důchodce nad 75 let a studenty
do 26 let je základní poplatek 200 Kč, zájemci o semena zaplatí navíc 60 Kč.
Je možné též poplatek za semena zaplatit dříve zvlášť a členský příspěvek uhradit
nejpozději do 15. 3. 2015 (chcete-li dostat včas Skalničky 1/2015). Pro obě varianty
je však nutné zaplatit co nejdříve, protože semena budou zasílána v druhé polovině
ledna 2015. V případě, že manipulační poplatek za semena nebude uhrazen, semena
žadateli nebudou zaslána.
6. K objednávce přiložte ve správné výši ofrankovanou obálku s adresou, kam chcete
semena poslat. Objednávky s neofrankovanou obálkou, ofrankovanou v nesprávné
výši nebo bez zpětné adresy nebudou vyřizovány!
7. Objednávky zasílejte do týdne po obdržení Indexu, urychlíte tím expedici a semena
obdržíte včas.
8. Důležité upozornění! Jelikož Klub neručí za správné doručení poštovní zásilky se
semeny, doporučujeme Vám ofrankovat zpětnou obálku známkami na doporučený
dopis a také přiložit vyplněný doručovací podací lístek! Vzhledem k náročnosti výměny
semen lze doporučeně poslat jen takto opatřené objednávky.
9. Po skončení expedice budou zbylá semena k dispozici v kolekcích, které si můžete
objednat spolu s řádnou objednávkou semen nebo i později, také za úhradu 60,- Kč
za 1 kolekci. Kolekce budou též nabízeny na přednáškách, členské schůzi a na jarní
výstavě. Kolekce jsou sestavovány ze zbylých semen, proto jejich obsah nelze objednat.
Každá kolekce obsahuje 15 položek.
10. Prosíme členy o výhrady k organizaci výměny semen. Omyly v určení zaslaných
semen či jejich kvalitě sdělte přímo dárci.
12. Objednávky zasílejte na adresu:
Ing. Dana Stádníková, Gončarenkova 40, Praha 4 – Braník, 147 00.
Klub skalničkářů Praha
THE ROCK-GARDEN CLUB – PRAGUE
THE SEED EXCHANGE 2014–2015
The Rock-Garden Club – Prague presents the Index seminum 2014–2015, a list of seeds
offered for exchange by the members of our club. This year, as before, a great number of
contributors from abroad have participated in our seed exchange. Their contributions,
which add new or less known plants to our list, are highly appreciated.
Many thanks are due to members who have sent seeds from their original localities. This
3
Příloha časopisu Klubu skalničkářů Praha
way, more rock-gardeners have a chance to grow new species.
The names of all the seeds sent to us have been verified according to the available
reference works. Obvious mistakes have been corrected; unverified names are marked
with +. We again ask contributors to check the names of the plants whose seeds they
send for exchange so that possible errors can be avoided during the next round of
exchanges. This year, unfortunately, mistakes recurred that were made in earlier lists, not
only in connection with orthography but also in the field of factual accuracy.
We would like to thank all those who have sent lists in alphabetical order and in a legible
form. This slight extra effort on your part makes it easier for us to compile the list on
the computer, and also to produce a more complete list which includes contributions
sent in late – right up to the time when the Index is sent to the printer’s. This year,
the list includes all the species sent to us by November 20, although the deadline for
submissions was actually the end of October. We would be glad if you would send us
your lists by electronic means, preferably in tabular form (Excel). This would make the
preparation of the Index easier for its editors.
The names of contributors, or their numbers in order of the delivery of their contributions,
are given, as always, after the Latin name for the plant.
Conditions for the exchange of seeds:
1. A contributor is a person who has sent in at least 10 different types of seed.
2. All members of our club who have paid their membership fee punctually for the year
2014 will receive a copy of Index seminum.
3. Contributors will get 25 packets of seeds. Their orders will be given priority according
to the value of their contributions. Other members will receive only 15 packets of
seeds. Orders will be dealt with in order of receipt.
4. Please send your order only on the order form on the last page of the Index. Please fill
in all the fields on the form, listing the order numbers in the same sequence as in the
Index ( e.g. 1, 5, 32, 198, 299, etc.). Contributors should also include their contributor
number. Your name, address and postcode must be given.
5. Preferences for particular seeds should be clearly marked.
6. Please post your order within a week of receiving the Index; this will speed up delivery
and enable you to receive your seeds in good time.
7. Your comments on the organisation of the seed exchange would be appreciated.
Comments on errors in the identification of the seeds you receive or on their quality
should be addressed to the person who contributed them.
8. Please send your order form to:
Ing Dana Stádníková, Gončarenkova 40, Praha 4 – Braník, 147 00 Czech Republic.
Klub skalničkářů Praha, Czech Republic
DER STEINGÄRTNERKLUB PRAG – SAMENAUSTAUSCH 2014–2015
Der Steingärtnerklub Prag legt Ihnen den Index seminum vor – ein Verzeichnis von
4
INDEX SEMINUM 2014–2015
Samen für´s Jahr 2014 – 2015, die unsere Klubmitglieder im Austausch anbieten. Auch
heuer beteiligen sich an dem Samenaustausch unsere ausländischen Mitglieder, die den
Austausch mit neuen oder wenig bekannten Arten bereicherten.
Wir danken allen, die Samen aus Ursprungslokalitäten einschickten. Sie ermöglichten
dadurch weiteren Steingärtnern sich an der Einführung neuer Pflanzen in die Kultur zu
beteiligen.
Wie jedes Jahr überprüften wir Namen von allen eingesandten Positionen mit Hilfe von
uns verfügbarer Literatur und nun auch durch Internet. Offensichtliche Verstümmelungen
wurden berichtigt, nicht überprüfte Benennungen wurden im Verzeichnis ohne
Korrekturen beibehalten und mit + gekennzeichnet. Erneut bitten wir Spender, Namen
von eigenen Pflanzen zu kontrollieren, von denen sie Samen zum Austausch liefern,
damit sich mögliche Fehler in nächsten Austauschaktionen nicht mehr wiederholen.
Leider auch heuer kamen die gleichen Fehler vor, nicht nur in der Rechtschreibung,
sondern auch im sachlichen Bereich, wie in den vorgekommenen Verzeichnissen.
Wir möchten uns bei allen bedanken, die ein Verzeichnis in alphabetischer Reihenfolge und
leserlich geschrieben zuschickten. Dieses – für Sie sicherlich Kleinigkeit – erleichterte uns
die Verzeichnisbearbeitung am PC und ermöglichte eine Verzeichnisvervollständigung
auch aus verspäteten Einsendungen bis zur Übergabe an die Druckerei zum
eigentlichen Druck vom Index. In diesem Jahr beinhaltet er die Pflanzenarten, die bis
zum 20. November eingingen, obwohl der Einsendeschluß Ende Oktober war. Für das
kommende Jahr würden wir das elektronische Einsenden von Verzeichnissen begrüßen,
am besten in Tabellenform ( Excel ). Viele von Ihnen taten es so schon zum Zweitenmal.
Dieses, für viele eine Kleinigkeit, erleichterte erheblich die Redaktionsarbeiten bei der
Index-Vorbereitung. Ähnlich ist es möglich, den Bestellschein einzuschicken.
Namen von Spendern, bzw. deren Nummern in der Reihenfolge des Posteingangs, sind
schon traditionell hinter der lateinischen Pflanzenbezeichnung aufgeführt.
Bedingungen für den Samenaustausch:
1. Als Spender gilt die Person, die zum Austausch minimal 10 Samenarten einschickte.
2. Anspruch auf Index seminum hat jedes Mitglied unseres Klubs, das rechtzeitig
Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2014 einzahlte.
3. Spender erhalten 25 Samenarten und ihre Bestellungen werden vorrangig in der
Reihenfolge nach dem Wert der eingesandten Positionen behandelt. Weitere
Mitglieder erhalten 15 Samenarten und Bestellungen werden in der eingegangenen
Reihenfolge bearbeitet.
4. Samen kann man NUR mit dem BEIGELEGTEN BESTELLSCHEIN anfordern, der Teil dieses
Indexes auf der letzten Seite ist. Den Bestellschein füllen sie in allen Feldern und in der
Reihenfolge der im Index links von der Artenbezeichnung der Pflanze aufgeführtern
Nummer (1, 5, 32, 198, 299 usw.) aus. Spender tragen noch ihre Spendernummer ein,
alle bitte Ihre genaue Adresse nicht vergessen, inklusive PLZ.
5. Arten von gewünschten Samen, die Sie im Versand bevorzugen, bitte DEUTLICH
GEKENNZEICHNEN!
5
Příloha časopisu Klubu skalničkářů Praha
6. Bestellungen schicken Sie innerhalb von einer Woche nach Erhalt von Index, Sie
beschleunigen damit den Versand und erhalten die Samen rechtzeitig.
7.
Nach dem Versandabschluß werden restliche Samen in Kollektionen zur
Verfügung gestellt, die Sie mit der Samenbestellung oder später bestellen können,
ebenfalls zum Preis von 60, – Kč pro Kollektion. Diese werden auch bei Vorträgen,
Mitgliedsversammlung und auf der Frühlingsausstellung angeboten.
8. Wir bitten Mitglieder um etwaige Anregungen zur Organisation von Samenaustausch.
Irrtümer in der Bestimmung von zugesandten Samen bzw. Anmerkungen zur Qualität,
teilen Sie bitte dem Spender mit.
9. Bestellung senden Sie bitte an: Ing. Dana Stádníková, Gončarenkova 40,
Praha 4 – Braník, 147 00, Tschechische Republik.
Klub skalničkářů Praha, Tschechische Republik
MEZINÁRODNÍ OZNAČENÍ ZEMÍ
ALB – Albania
AUT – Austria
ARG – Argentina
BiR – Bosna a Hercegovina
BGR – Bulgaria
CAN – Canada
CHN – China
CZE – Czech Republik
ESP – Spain
FRA – France
GRC – Greece
6
HRV – Croatia
IND – Indie
IRN – Iran
ITA – Italy
JAP – Japan
KYR – Kyrgyzstan
KAZ – Kazachstan
MAC – Macedonie
MNG – Montenegro
MON – Mongolia
NZL – New Zealand
PRT – Portugal
ROM – Romania
RUS – Russia
SER – Serbia
SVK – Slovakia
SVN – Slovenia
SWL – Switzerland
TUR – Turecko
USA – U
nited States
of America
INDEX SEMINUM 2014–2015
OZNAČENÍ VYBRANÝCH PŘÍRODNÍCH LOKALIT
AUT-DAC – Dachstein
AUT-HTA – High Tauren
AUT-ALP – Alps
BGR-ALB – Alibotush
BGR-PIR – Pirin
CAN-CAR – Cariboo
CHN-LIT – Litang
CHN-SICH – Sichuan
CHN-YUN – Yunnan
CZE-MBE – Moravskoslezské
Beskydy
CZE-KRK – Krkonoše
CZE-SUM – Šumava
ESP-PYR – Pyrenees
FRA-MAL – Maritime Alps
FRA-SAV – Savojské Alpy
GRC-CRE – Kréta
GRC-FAL – Falakron
GRC-KAJ – Kajmakčalan
!
GRC-RHO – Rhodos
HRV-BIO – Biokovo
HRV-HVA – Hvar
HRV-POD – Podgora
HRV-VEL – Velebit
ITA-ALP – Alps
ITA-DOL – Dolomites
ITA-GRS – Gran Sasso
ITA-KALPS – Alpi Carniche
MAC-KOR – Koráb
MAC-MAV – Mavrovo
MNG-DUR – Durmitor
MNG-KOM – Komovi
MNG-SIN – Sinjajeva
RUM-BUC – Bucegi
RUS-CAS – Caucasus
RUS-CHAD – Chamar
Daban
RUS-KAM – Kamčatka
RUS-KRM – Krym
RUS-SAC – Sachalin
RUS-SAJ – Sajany
SER-KOP – Kopaonik
SVK-DET – Detva
SVK-HFA – Velká Fatra
SVK-HTA – Vysoké Tatry
SVK-LFA – Malá Fatra
SVK-SLR – Slovenský raj
SVK-ZVO – Zvolenská
kotlina
SVN-JUL – Julian Alps
SVN-KAA – Kamenické
Alpy
SVN-KAR – Karavanken
SWL-ALP – Alps
Upozornění
Rostliny vypěstované z nabízených semen kultivarů (např. Allium 'Ivory Queen') nemusí
odpovídat tomuto kultivaru.
7
Příloha časopisu Klubu skalničkářů Praha
SEZNAM DÁRCŮ – CONTRIBUTORS – SAMENSPENDER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. 15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
8
M. Cantoni, Italy
J. Macháček, Praha
P. Petrovs, Latvia
J. Man, Malčice
A. Naumenko, Mořice
J. Malcher, Kroměříž
J. Trantová, Praha 10
J. Richta, Neplachovice
H. Kovalčíková, Česká Lípa
J. Doležal, Praha
H. Bošinová, Praha
J. Zderadičková, Praha
E. Havlová, Praha
L. Seifert, Rumburk
M. Seidenglanzová, Pláně
M. Fišer, Bořislav
M. Ryšán, Ořechov u Brna
D. Kroupová, Babice
D. Zschummel, Germany
O. Navrátil, Ostrava
I. Petr, Plzeň
S. Barta, Slovakia
I. Babůrek, Praha 10
D. Hetzerová, Praha
D. Sharp, Scotland
I. Ševčovič, Slovakia
Z. Řeháček, Hradec Králové
B. Maceček, Kelč
J. Malimánek, Dolní Kralovice
L. Kodídek, Plzeň
M. Lapacík, Bukovina
M. Hoppel, Polsko
J. Cihlář, Čakovice
A. a Z. Linzmajerovi, Praha
35. J. Skuček, Záměl
36. M. Mallý, Liberec
37. D. Benešová, Praha
38. V. Holubec, Praha
39. M. Wolfová, Praha
40. J. Plocar, Švihov
41. V. Braun, Žďár n. Sáz.
42. P. Hušek, Povrly
43. J. Marek, Bechyně
44. J.Petrek, Řitka
45. M. Fornůsek, Podolí
46. B. Beneš, Praha 9
47. K. Sýkora, Č. Budějovice
48. V. Kadlec, Tachov
49. A. a O. Benešovi, Praha 8
50. J. Bureš, Varnsdorf
51. I. Feix, Teplice
52. M. Rýparová, Hranice
53. L. Forgač, Paskov
54. P. Křeček, Pelhřimov
55. J. Baierová, Vítězná - Komárov
56. J. Pilař, Kadaň
57. R. Roth, Slovakia
58. M. Halada, Praha 5
59. J. Odehnal, Chvaletice
60. J. Jurášek, Praha
61. V. Šumbera, Zlín
62.N. Neprjachina, Petropavlovsk-Kamčatskij, Rusko
63. J. Konečný, Stříbrná Skalice
64. M. Hajman, Tromsø
65. M. Pilný, Dědice
66. O. Pospíšil, Martinice
INDEX SEMINUM 2014–2015
INDEX SEMINUM
1 Acaena magellanica, 25, 64
2 Acantholimon armenum, 34, 39
3 Acantholimon huetii, 34
4 Acantholimon lycopodioides IND-Ladakh, 57
5 Acantholimon trojanum, 13
6 Acer circinatum, 42
7 Acer ginnala, 37, 42
8 Acer shirasawanum, 30
9 Acer sieboldianum, 29
10 Acis nicaeensis, 33
11 Aconitum anthora, 15, 24, 27
12 Aconitum brachypodum CHN, 60
13 Aconitum firmum ssp. moravicum CZE-MBE, 20
14 Aconitum fischeri f . album RUS-KAM, 62
15 Aconitum iochanicum CHN, 60
16 Aconitum lycoctonum, 48, 64
17Aconitum plicatum (syn. A. callibotryon)
CZE-Jeseníky, 66
18 Aconitum variegatum CZE-MBE, 20
19 Adenophora jasionifolia CHN, 60
20 Adonis sibirica, 27
21 Aethionema armenum, 3
22 Aethionema capitatum, 13
23 Aethionema custosum +, 45
24 Aethionema lepidioides, 40
25 Aethionema saxatile, 42
26 Aethionema schistosum, 7, 12
27 Aethionema subulatum, 27
28 Aethionema x warleyense, 37
29 Agapanthus campanulatus, 16
30 Agastache rugosa, 24
31 Achillea ageratifolia ssp. aizoon, 16
32 Achillea ageratifolia, 13
33 Achillea nana FRA, 60
34 Albuca humilis, 32
35 Albuca shawii, 51
36 Alcea rosea 'Caplez', 1
37 Alcea rosea 'Nigra', 1
38Alcea rosea plena 'Chaters magnificient mixture', 1
39 Alcea rosea ssp. ficifolia, 1
40 Alcea rosea, 24
41 Alcea rugosa, 17
42 Allium angulosum, 51
43 Allium beesianum CHN-SICH, 60
44 Allium caesium ex KYR-north, 5
45 Allium caesium 'Zaamin', 13
46 Allium carinatum ssp. pulchellum 'Album', 13
47 Allium carinatum ssp. pulchellum, 13
48 Allium cernuum, 13
49Allium cristophii (syn. A. albopilosum,
A. christophii), 24
50 Allium cyaneum, 44
51 Allium cyathophorum CHN-YUN, 60
52 Allium cyathophorum v. farreri, 16, 44
53 Allium fetisowii, 13
54 Allium fistulosum, 22
55 Allium giganteum, 48
56 Allium chrysanthum CHN, 60
57 Allium insubricum, 27
58 Allium karataviense 'Ivory Qeen', 47
59 Allium karataviense, 4
60 Allium kurtzianum TUR, 60
61 Allium lenkoranicum, 13
62 Allium litwinowii, 13
63 Allium moly, 7, 31, 42
64 Allium nutans, 13
65 Allium orientale, 51
66 Allium pallasii KYR-north, 5
67 Allium 'Purple Sensation', 13
68 Allium senescens 'Curly', 61
69 Allium senescens, 22
70 Allium schoenoprasum CZE-Jeseníky, 66
71 Allium sphaerocephalon, 51, 61
72 Allium subhirsutum HRV-BIO, 23
73 Allium tauricola TUR, 60
74 Allium ursinum SVK-HFA, 22
75 Allium victorialis SVK-HFA, 22
76 Allium victorialis, 50, 51
77 Allium voronowii, 3
78Allysoides utriculata
(syn. Vessicaria utriculata), 16, 23
79 Alyssoides sinuata HRV-BIO, 23
80 Alyssum agrophylum, 26
81 Alyssum caespitosum TUR, 60
9
Příloha časopisu Klubu skalničkářů Praha
82 Alyssum lenense RUS-Bajkal, 62
83 Alyssum montanum 'Bergold', 4
84 Alyssum montanum CZE, 23
85 Alyssum montanum ssp. graecum, 60
86 Alyssum ovirense, 45
87 Alyssum oxycarpum TUR, 60
88 Alyssum saxatile, 4
89 Alyssum tortuosum, 42
90 Anacyclus depressus, 30, 45
91 Anaphalis contorta, 20
92 Androsace adfinity +, 45
93 Androsace albana, 57
94 Androsace barbulata, 27
95 Androsace bisulca v. aurata CHN, 60
96 Androsace brevis, 29
97 Androsace bulleyana, 26
98 Androsace carnea 'Alba', 45
99 Androsace carnea ssp. brigantiaca, 35, 43, 54
100 Androsace carnea, 25, 45
101 Androsace cylindrica x hirtella, 10, 27, 56
102 Androsace darvasica, 10, 53
103Androsace delavayi CHN-Hong Shan
(4600 m), 38
104 Androsace flavescens, 45
105Androsace halleri
(syn. A. carnea ssp. halleri), 27, 35, 52
106 Androsace hausmannii ITA-DOL, 40
107 Androsace hausmannii, 27
108 Androsace integra, 27, 32
109 Androsace lactea SVK-Belianské Tatry, 66
110 Androsace lactea, 11, 24, 27
111 Androsace lehmanniana, 45
112 Androsace limprichtii CHN-SICH, 58
113 Androsace mariae v. tibetica CHN,60
114 Androsace mathildae, 27, 40, 45
115 Androsace minor, 27
116 Androsace muscoidea ex Schacht´s form, 19
117 Androsace muscoidea IND-Gharval Himalaj, 57
118 Androsace muscoidea, 19, 27
119 Androsace obtusifolia, 18, 52, 54
120 Androsace robusta ssp. robusta IND-Ladakh, 57
121 Androsace sp. (monocarp.) RUS-SAJ, 52, 54
122 Androsace spinulifera CHN-Ya Ding (4000 m), 38
123 Androsace villosa BiH, 60
10
124 Androsace villosa v. arachnoidea, 45
125 Androsace villosa, 64
126 Androsace wulfeniana, 27
127 Androsace x hybrida, 56
128 Androsace x pedemontana, 10, 43, 45
129 Andryala aghardii, 26
130 Anemone baldensis ITA-DOL, 40
131 Anemone baldensis, 51
132 Anemone caroliniana, 29
133 Anemone demissa v. major CHN, 60
134 Anemone lithophila, 30
135 Anemone multifida 'Rubra', 13
136 Anemone multifida, 7, 19
137 Anemone rivularis CHN, 58, 60
138 Anemone rivularis IND-Gharval Himalaj, 57
139Anemone rupicola CHN-Daxue Shan
(4000 m), 38
140 Anemone rupicola IND-Gharval Himalaj, 57
141 Anemone sylvestris, 4, 11, 47, 48, 51
142 Anemone x lesseri (red), 48
143 Anemone x lesseri, 42
144 Angelica archangelica, 64
145 Antennaria dioica 'Rubra', 13
146 Antennaria dioica, 7, 15
147 Antennaria sp. (smaller), 13
148 Antennaria umbrinella, 35
149 Anthemis marshalliana TUR, 58
150 Anthemis marshalliana, 51
151 Anthemis sp. TUR, 60
152 Anthericum liliago, 46, 51
153 Anthericum ramosum, 51
154 Anthyllis vulneraria 'Rubra', 6, 39
155Anthyllis vulneraria ssp. alpestris
ALB-Drenovë, 30
156 Antirrhinum glutinosum, 55
157 Antirrhinum hispanicum, 6, 27
158 Antirrhinum molle, 14
159Aquilegia × caerulea 'Spring Magic Rose
and White', 4
160 Aquilegia akitensis 'Rosea', 35
161 Aquilegia akitensis, 7
162 Aquilegia aurea, 34, 39, 40
163 Aquilegia bertolonii, 35
164 Aquilegia caerulea 'Redshow' (30 cm), 65
INDEX SEMINUM 2014–2015
165 Aquilegia canadensis 'Nana', 16, 49
166 Aquilegia canadensis, 24, 35
167 Aquilegia 'Deep Purple', 57
168 Aquilegia discolor, 7, 27
169 Aquilegia 'Double Pleat Blackberry', 4
170 Aquilegia flabellata (10 cm), 65
171 Aquilegia flabellata (rose), 16
172 Aquilegia flabellata 'Alba', 16
173 Aquilegia flabellata 'Ministar', 44
174 Aquilegia flabellata 'Nana Alba', 35
175 Aquilegia flabellata 'Nana', 61
176Aquilegia flabellata 'Spring Magic'
(pink/yellow), 4
177Aquilegia flabellata 'Spring Magic'
(violet/white), 4
178 Aquilegia flabellata 'Spring Magic' (white), 4
179 Aquilegia flabellata v. kurilensis, 27
180 Aquilegia flabellata, 7, 16, 53
181 Aquilegia formosa, 27
182 Aquilegia chrysantha, 25
183 Aquilegia kitaibelii, 20
184 Aquilegia pyrenaica, 27
185 Aquilegia saximontana, 47
186 Aquilegia sp. (10 cm), 12
187 Aquilegia sp. (f.p., rose, 30 cm), 2
188 Aquilegia sp. (pink, tall), 4
189 Aquilegia sp. (red-yellow), 61
190 Aquilegia sp. RUS-SAJ, 52, 54
191 Aquilegia sp. USA (white/blue; dwarf), 4
192 Aquilegia 'Spring Magic Navy and White', 4
193 Aquilegia viridiflora (syn. A. lutea), 53
194 Aquilegia vulgaris (blue/white), 30
195 Aquilegia vulgaris 'Nora Barlow', 36
196 Aquilegia vulgaris, 42
197 Arabis blepharophylla, 6, 15, 17, 19, 23, 30, 61
198 Arabis bryoides, 6, 40
199 Arabis caerulea, 7, 23
200 Arabis caucasica (pink), 30
201 Arabis caucasica, 6
202 Arabis drabiformis, 43, 44
203 Arabis fecunda, 45
204 Arabis pumila AUT-DAC, 60
205 Arabis pumila, 43
206 Arenaria acerosa TUR, 58
207 Arenaria acutisepala TUR, 60
208 Arenaria balearica, 27
209 Arenaria capillaris RUS- KAM, 62
210 Arenaria ciliata ITA-DOL, 27
211 Arenaria grandiflora, 7
212 Arenaria montana, 16
213 Arenaria norvegica, 27
214 Arenaria pseudoacantholimon, 52
215 Arenaria rossii, 14
216 Arisaema amurense v. amurense, 3
217 Arisaema amurense, 51
218 Arisaema ciliatum, 16
219 Arisaema elephas CHN-YUN, 60
220 Arisaema flavum CHN, 60
221 Arisaema flavum, 51
222 Arisaema tortuosum, 51
223 Arisaema triphyllum, 2
224 Armeria alpina, 7
225 Armeria canescens, 53
226 Armeria juniperifolia, 11, 31, 39
227 Armeria maritima 'Alba', 53
228 Armeria maritima 'Vesuv', 53
229 Armeria maritima, 39
230 Armeria trojana, 27
231 Armeria villosa, 1
232 Arnebia echioides, 53
233 Arnica amplexicaulis, 30
234 Arnica montana CZE-KRK, 66
235 Arnica montana, 54
236 Arnica rydbergii, 32
237 Arnica sp. USA, 14
238 Arum italicum TUR, 60
239 Aruncus aetusifolius, 24, 42
240 Asarina procumbens, 27, 49
241Asperula rigida GRC-CRE South Dikti
(1350 m), 41
242 Asphodeline lutea HRV-BIO, 23
243 Asphodeline lutea, 48
244 Asphodelus fistulosus HRV-BIO, 23
245 Asplenium trichomanes CZE-Rabí, 4
246 Asplenium trichomanes, 4
247 Aster alpinus 'Dunkle Schöne', 4
248 Aster alpinus v. dolomiticus, 6, 35
249 Aster alpinus v. vierhapperi, 40
11
Příloha časopisu Klubu skalničkářů Praha
250 Aster alpinus, 11, 17, 18, 51
251 Aster amellus, 51
252 Aster asteroides, 45
253 Aster coloradoensis, 34
254 Aster diplostephioides CHN, 60
255 Aster flaccidus 'Albus', 40
256 Aster likiangensis, 32
257 Aster linosyris, 22
258 Aster souliei, 20, 40
259 Aster sp. RUS-SAJ, 52
260 Aster tibeticus, 64
261 Aster tongolensis, 4
262 Aster yunnanensis, 28
263Astragalus angustifolius (dwarf)
GRC-CRE Levka Ori (1300 m), 41
264Astragalus creticus GRC-CRE South Dikti
(1350 m), 41
265 Asyneuma compacta TUR, 58
266 Asyneuma linifolium TUR, 60
267 Athyrium filix-femina 'Frizeliae', 48
268 Athyrium filix-femina 'Nudicaule Cristata', 48
269 Athyrium filix-femina 'Plumosum Penny', 48
270 Aubrieta pinardii, 39, 44
271 Aubrieta canescens, 4, 26, 49
272 Aubrieta deltoidea TUR, 58
273 Aubrieta pinardii TUR, 58
274 Aubrieta thessala, 6, 27, 35
275 Aurinia saxatilis (syn. Alyssum saxatile), 46, 59
276 Azorella trifurcata, 64
277 Ballota hispanica, 1
278 Barbarea rupicola, 42
279 Belamcanda chinensis, 15, 23, 51
280 Bellium bellidioides, 45
281Berberis cretica (40 cm) GRC-CRE Levka Ori (
1300 m), 41
282 Bergenia cf. crassifolia RUS-SAJ, 54
283 Bergenia ciliata IND-Gharval Himalaj, 57
284 Betula michauxii, 48
285 Bletilla striata, 48
286 Boechera pusilla (syn. Arabis pusilla), 43
287 Brimeura amethystina, 27, 37, 42
288 Brugmansia suaveolens, 24
289 Bulbinella angustifolia NZE-Otago, 25
290 Bulbinella angustifolia, 25
12
291 Bulbinella hookeri NZE-Mt Arthur, 25
292 Bulbocodium vernum, 27
293 Bupthalmum salicifolium, 51
294 Caiphora coronata ARG-Aconcagua (3300 m), 38
295 Calceolaria biflora, 15, 40
296 Calceolaria crenatiflora, 64
297 Calceolaria falklandica, 15
298Calceolaria luxurians ARG-Aconcagua
(3100 m), 38
299 Calceolaria polyrrhiza, 4
300 Calendula officinalis 'Orange Daisy', 12
301 Calla palustris, 51
302 Callianthemum anemonoides, 35
303 Camassia cusickii, 42
304 Camassia leichtlinii, 42
305Campanula aff. saxatilis (limestone crevice)
GRC-South CRE (600 m), 41
306Campanula aff. tubulosa (limestone rocks)
GRC-South CRE (500 m), 41
307 Campanula alliariifolia, 20, 58
308 Campanula alpestris, 57
309 Campanula argunensis ex TUR-Kackar, 45
310 Campanula argunensis, 26
311 Campanula aucheri, 26, 35, 40, 47, 49, 60
312 Campanula barbata CZE-Jeseníky, 66
313 Campanula barbata, 14, 27
314 Campanula bellidifolia 'Rosea', 26, 40, 47
315 Campanula bellidifolia, 6, 47
316 Campanula besenginica, 20, 27, 57
317 Campanula betulifolia 'Alba', 34
318 Campanula betulifolia, 16, 26
319 Campanula carpatica v. turbinata, 26
320 Campanula carpatica, 7
321 Campanula cervicaria, 48
322 Campanula cf. thessala ex GRC- Mt Ossoz, 19
323 Campanula collina, 49
324 Campanula crispa, 57
325 Campanula formanekiana, 65
326 Campanula glomerata, 51
327 Campanula choruhensis TUR, 58
328 Campanula choruhensis, 26, 60
329 Campanula incurva, 57
330 Campanula kirpicznikovii, 57, 58
331 Campanula lasiocarpa, 27
INDEX SEMINUM 2014–2015
332 Campanula ledebouriana, 57
333 Campanula lingulata HRV-BIO, 23
334 Campanula orphanidea, 27
335 Campanula persicifolia (blue), 39
336 Campanula persicifolia 'Alba', 39
337 Campanula persicifolia v. planifolia, 19
338 Campanula persicifolia, 2
339 Campanula punctata 'Hot Lips', 55
340 Campanula rigidiphila, 23
341 Campanula sarmatica, 3, 20
342 Campanula sartorii, 13, 27
343 Campanula saxifraga, 26, 27
344 Campanula speciosa, 19
345 Campanula stevenii, 27
346 Campanula thessala, 27
347 Campanula thyrsoides, 27
348 Campanula tommasiniana, 40
349 Campanula transsilvanica, 27
350 Campanula tridentata (syn. C. tridens), 26, 47
351 Campanula trogerae, 26
352 Campanula turczaninovii, 57
353 Campanula versicolor, 57
354 Campanula zoysii SVN- JUL, 58
355 Cardamine trifolia SVN-JUL, 60
356 Carex aurea, 23
357 Carex berggrenii, 57
358 Carex calotides 'Calita', 4
359 Carex grayi, 48
360 Carex remota, 42
361 Celmisia argentea NZE-Otago, 25
362 Celmisia brevifolia, 25
363 Celmisia insignis NZE-Jack’s Pass, 25
364 Celmisia Kincraig Hybrid, 25
365 Celmisia major v. brevis NZE-North Island, 25
366 Celmisia semicordata, 25
367 Celmisia sp. NZE-St Mary Range, 25
368 Centaurea montana, 15
369 Centaurea odyssei, 26
370 Centaurea parilica, 60
371 Centaurium erythraea SVK-DET, 22
372Cerastium alpinum ssp. lanatum
(syn. C. lanatum), 61
373 Ceterach officinarum, 4
374 Cicerbita alpina CZE-MBE, 20
375 Cistus incanus ALB-Zubaté hory, 30
376 Cistus laurifolius TUR, 60
377 Cistus laurifolius, 24
378 Cistus tauricus, 55
379 Clematis akebioides CHN, 60
380 Clematis alpina (mix), 24
381 Clematis alpina, 2, 4, 21, 23
382 Clematis fremontii, 13
383 Clematis integrifolia, 13
384 Clematis macropetala (white), 11
385 Clematis macropetala, 4
386 Clematis montana, 21
387 Clematis ranunculoides ex wild, 25
388 Clematis recta, 30
389 Clematis scottii, 13
390 Clematis sp. CHN, 60
391 Clematis tangutica, 21
392 Clematis vitalba, 21
393 Clematis viticella, 30
394 Cleome spinosa, 22
395 Codonopsis aff. dicentrifolia, 28
396 Codonopsis canescens CHN, 60
397 Codonopsis ovata, 64
398Collomia larsenii
(syn.Collomia debilis v. larsenii), 35
399 Colutea arborescens, 30
400 Coluteocarpus vesicaria, 45
401 Convolvulus cantabrica BGR, 60
402 Coralodiscus kingii CHN-Waha Shan (3700 m), 38
403 Coreopsis grandiflora, 1, 42
404 Coreopsis 'Schnittgold', 1
405 Coronilla minima, 6, 42
406 Corydalis lutea, 24
407 Corydalis ochroleuca, 7
408 Corydalis wilsonii, 19, 35
409 Cotula socialis, 16
410Cremanthodium arnicoides IND-Gharval
Himalaj, 57
411Cremanthodium ellisii CHN-Yulong Shan
(3600 m), 38
412 Cremanthodium helianthus, 64
413 Cremanthodium nepalense, 64
414 Cremanthodium potaninii CHN, 60
415 Cremanthodium rhodocephalum, 64
13
Příloha časopisu Klubu skalničkářů Praha
416 Crepis wildenowii TUR,60
417 Crocus banaticus, 49
418 Crocus biflorus ssp. pulchricolor, 13
419 Crocus sativus, 42
420 Crocus speciosus 'Artabir', 13
421 Crocus speciosus 'Oxonian', 13
422 Cyananthus hookeri, 43
423 Cyananthus macrocalyx, 43
424 Cyananthus microphyllus, 43
425 Cyclamen cilicium, 56
426 Cyclamen colchicum, 23
427 Cyclamen coum (silver lvs), 56
428 Cyclamen coum 'Album', 56
429 Cyclamen coum ssp. caucasicum, 27, 56
430 Cyclamen coum (dark red), 56
431 Cyclamen coum (pink), 56
432 Cyclamen coum, 4, 21
433 Cyclamen cyprium, 29, 33, 56
434 Cyclamen graecum, 41
435 Cyclamen hederifolium 'Album', 16
436 Cyclamen mirabile 'Tilebarn Nicholas', 56
437 Cyclamen libanoticum, 56
438 Cymbalaria muralis, 23
439 Cynoglossum amabile CHN, 60
440 Cynoglossum amabile, 15, 30
441 Cypripedium calceolus, 2, 45, 48,
442 Cypripedium reginae, 48
443 Cystopteris fragilis, 48
444 Dactylorhiza majalis, 2
445 Daphne alpina ex Kosovo, 58
446 Daphne alpina, 4
447 Daphne domini (syn. D. kosanini), 43, 49, 53
448 Daphne giraldii, 16
449 Daphne mezereum 'Rubra', 4
450 Daphne mezereum, 2, 48
451 Daphne oleoides, 27, 43, 49, 58
452 Daphne striata ITA-DOL, 59
453 Degenia velebetica, 11, 14, 16, 26, 35, 52, 54, 61
454 Delosperma basuticum 'Gold Nugget', 16
455 Delosperma cooperi, 23
456 Delosperma sutherlandii, 10
457Delphinium aff. subspathulatum
CHN-Yunnan, 32
458 Delphinium cashmerianum IND-Ladakh, 57
14
459Delphinium grandiflorum
(mix 2 shades of blue), 61
460 Delphinium sp. (f.p. lilac/pale blue), 4
461 Delphinium sp. ex Iran, 19
462 Delphinium sp., 15
463 Delphinium sp., 37
464Denmosa rhodantha ARG-Villa Vicencio
(2700 m), 38
465 Dianthus aff. haematocalyx, 13
466 Dianthus alpinus 'Albus', 27, 47
467 Dianthus alpinus AUS, 58
468 Dianthus alpinus, 27, 47, 66
469 Dianthus amurensis, 59
470 Dianthus arpadianus, 45
471 Dianthus 'Babí Lom', 39, 45
472 Dianthus brevicaulis, 49
473 Dianthus carmelitarum TUR, 60
474 Dianthus deltoides 'Albus', 14, 31, 50
475 Dianthus deltoides 'Brilliant', 50
476 Dianthus deltoides 'Heideglut', 6
477 Dianthus deltoides 'Leuchtfunk', 20
478 Dianthus erinaceus, 36
479 Dianthus freynii, 14
480 Dianthus glacialis ssp. gelidus, 10, 43, 48
481 Dianthus glacialis, 18, 27
482 Dianthus gracilis ssp. drenowskianus, 4
483 Dianthus gratianopolitanus, 21
484Dianthus haematocalyx ssp. pindicola,
16, 26, 27, 34, 45
485 Dianthus 'La Bourboule', 45, 53
486 Dianthus liboschitzianus, 58
487 Dianthus lumnitzeri, 45
488 Dianthus microlepis, 18, 60
489 Dianthus monspessulanus, 4, 20
490 Dianthus myrtinervius ssp. caespitisus, 58
491Dianthus pavonius
(syn. D. neglectus), 18, 27, 40, 45
492 Dianthus petraeus, 16
493 Dianthus praecox, 57
494 Dianthus pyrenaicus, 40
495 Dianthus repens RUS-KAM, 62
496 Dianthus repens, 18
497 Dianthus simulans, 43
498 Dianthus sp. (pink, big flw), 39
INDEX SEMINUM 2014–2015
499 Dianthus sp. (white, lower), 13
500 Dianthus sp. (5 cm), 36
501 Dianthus sp. (dark pink, 3-5 cm), 35
502 Dianthus sp. (rosea, 15 cm), 2
503 Dianthus sp. (white,střapatý), 39
504 Dianthus spiculifolius, 43
505 Dianthus subacaulis, 27, 35
506 Dianthus superbus ssp. alpestris, 66
507 Dianthus superbus, 25, 57, 58, 64
508 Dianthus sylvestris ssp. bertisceus ALB, 60
509 Dianthus sylvestris SVN, 60
510 Dianthus sylvestris v. tergestinus SVN- JUL, 58
511 Dicentra nevadensis x peregrina, 35
512 Dicentra spectabilis 'Alba', 22
513 Dicentra spectabilis, 39
514 Dictamnus albus 'Rosea', 2
515 Dictamnus albus 'Albiflorus', 13, 22
516 Digitalis ciliata RUS-CAS, 60
517 Digitalis lanata, 30
518 Digitalis obscura, 13
519 Digitalis parviflora, 27
520 Dionysia aretioides, 19, 27
521 Diplarrena moraea, 25
522 Discorea batatas, 55
523 Dodecantheon meadia (lila), 11
524 Dodecatheon clevelandii, 29
525 Dodecatheon dentatum, 4
526 Dodecatheon meadia, 2, 53
527 Dodecatheon pulchellum var. cusickii, 27
528 Douglasia laevigata v. ciliolata, 49
529 Draba aizoides, 40, 43, 61
530 Draba athoa, 43
531 Draba breweri, 43
532 Draba bruniifolia ssp. heterocoma TUR, 58
533 Draba bruniifolia ssp. olympica TUR, 58, 60
534 Draba bruniifolia ssp. olympica, 44
535 Draba cappadocica, 52
536 Draba cinerea, 43
537 Draba dedeana, 16
538 Draba dubia, 45
539 Draba elisabethae RUS-CAS, 60
540 Draba korabensis, 31
541Draba lasiocarpa
(syn. D. athoa v. lasiocarpa), 35, 45
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
Draba nivalis, 45
Draba oligosperma, 27
Draba paysonii, 27
Draba polytricha, 10, 57
Draba rigida, 27
Draba scabra, 44
Draba scandinavica, 43
Draba simonkaiana, 44
Draba sp. RUS-SAJ, 54
Draba sp. ITA-DOL, 49
Draba sp., 31
Draba streptocarpa, 40
Draba stylaris, 31
Draba tomentosa ITA-DOL, 40
Draba ventosa, 26, 45
Dracocephalum austriacum, 27, 51
Dracocephalum botryoides, 40
Dracocephalum hemsleyanum, 7
Dracocephalum nutans, 64
Dryas caucasica, 31
Dryas octopetala ITA-DOL, 12, 40, 59
Dryas octopetala MAC-Šar planina, 30
Dryas octopetala 'Minor' ITA-DOL, 49
Dryas octopetala 'Minor', 25, 45
Dryas octopetala SVN-JUL (2000 m), 29
Dryas octopetala, 2, 9
Dryopteris cristata, 48
Dryopteris dilatata 'Lepidota Cristata', 48
Dryopteris oreopteris, 48
Dryopteris stilluppensis +, 48
Edraianthus dalmaticus MAC, 60
Edraianthus dinaricus, 35
Edraianthus graminifolius f. albus, 23
Edraianthus graminifolius, 52, 54
Edraianthus horvatii MAC, 60
Edraianthus horvatii, 27
Edraianthus jugoslavicus SER, 58, 60
Edraianthus kitaibelii, 53
Edraianthus montenegrinus BiH, 60
Edraianthus montenegrinus, 65
Edraianthus niveus BiH, 60
Edraianthus niveus, 27, 35
Edraianthus pumilio, 26, 29, 35, 53, 54
Edraianthus serpyllifolius HRV-BIO (1600 m), 29
15
Příloha časopisu Klubu skalničkářů Praha
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
16
Edraianthus serpyllifolius, 26, 27, 47
Edraianthus sutjeskae BiH, 60
Edraianthus sutjeskae, 47
Edraianthus tenuifolius, 34
Edraianthus vezovicii MAC, 60
Edraianthus wettsteinii, 57
Edraianthus zogovicii MNG, 60
Echinacea purpurea, 51
Echinops ritro, 51
Empetrum nigrum ITA, 59
Epilobium crassum, 23, 45, 57
Epilobium fleischeri, 11, 24, 30
Eranthis hyemalis, 48
Eremurus cristatus KYR-north, 5
Eremurus zoae KYR-north, 5
Erica manipuliflora GRC-CRE Dikti (900 m), 41
Erigeron aff. alpinus, 20
Erigeron aurantiacus ex KYR-north, 5
Erigeron 'Betty Black', 36
Erigeron compositus (pink), 16
Erigeron compositus 'Red Dessert', 45
Erigeron compositus v. compositus, 45
Erigeron compositus v. glabratus, 45
Erigeron compositus, 13, 27, 45
Erigeron flettii, 7
Erigeron glabellus, 13
Erigeron glaucus 'Olga', 7
Erigeron glaucus, 11, 17
Erigeron chrysopsidis, 2, 15, 26, 34
Erigeron linearis, 13, 26, 27, 35, 52, 61
Erigeron montanensis, 27, 32
Erigeron multiradiatus, 20
Erigeron ochroleucus, 40
Erigeron patentisquama CHN, 60
Erigeron pinnatisectus, 15
Erigeron polymorphus, 13
Erigeron trifidus (white), 16
Erigeron trifidus, 57
Erigeron uniflorus ex wild, 25
Erigeron vagus, 15
Erinus alpinus 'Dr.Hähnle', 36
Erinus alpinus, 23, 39, 61
Eritrichium kamtschaticum RUS-KAM, 62
Eritrichium rupestre, 35
630 Eryngium planum 'Blaukappe', 1
631 Eryngium planum 'Silver Salentino', 1
632 Eryngium yuccifolium, 1
633 Erysimum caricum, 54
634 Erysimum helveticum, 39, 43, 49
635 Erysimum kotschyanum TUR, 60
636 Erysimum roseum (syn. Cheiranthus roseus), 32
637 Erysimum wittmanii, 6
638 Erythraea chloodes, 27
639 Erythronium dens-canis ssp. montenegrinus, 16
640 Erythronium grandiflorum ex USA-Oregon, 29
641 Erythronium oregonum, 27
642 Erythronium revolutum, 29
643 Erythronium sibiricum, 64
644 Eucomis bicolor, 49
645 Euphorbia lathyris, 2, 42
646 Euphorbia myrsinites, 46
647 Festuca glauca, 42
648 Festuca punctoria TUR-Ulu Dag, 60
649 Fibigia triquetra, 34
650 Fritillaria acmopetala ssp. wendelboi, 33
651 Fritillaria acmopetala, 16, 33
652 Fritillaria bucharica, 27
653 Fritillaria camschatcensis, 64
654 Fritillaria camtschatcensis RUS-KAM, 62
655 Fritillaria carica, 27
656 Fritillaria caucasica, 27, 33
657 Fritillaria collina, 27
658 Fritillaria dagana RUS-SAJ, 52, 54
659 Fritillaria davisii, 27
660 Fritillaria elwesii, 51
661 Fritillaria graeca ssp. thessala, 27, 33
662 Fritillaria hermonis, 33
663 Fritillaria involucrata, 27
664 Fritillaria meleagris (mix), 49
665 Fritillaria meleagris 'Alba', 22
666 Fritillaria meleagris, 2, 11, 48, 52, 54
667 Fritillaria meleagroides, 33
668 Fritillaria messanensis ssp. gracilis, 27, 33
669Fritillaria messanensis ssp. gracilis HRV-BIO
(1500 m), 29
670 Fritillaria michailovskyi, 22, 35, 52
671 Fritillaria minuta, 51
672 Fritillaria montana, 16, 33, 51
INDEX SEMINUM 2014–2015
673 Fritillaria nigra, 33
674 Fritillaria pallidiflora, 22, 65
675 Fritillaria pontica, 16, 27
676 Fritillaria pyrenaica (syn. F. nigra), 55
677 Fritillaria raddeana, 33
678 Fritillaria ruthenica, 33
679Fritillaria unibracteata v. unibracteata
(syn. F. lixianensis), 33
680 Fumana procumbens, 53
681 Galtonia candida, 16
682 Galtonia viridiflora, 25, 51
683 Gastrolychnis apetala RUS- KAM, 62
684 Genista pilosa 'Vancouver Gold', 4
685 Genista tinctoria 'Golden Template', 13
686 Gentiana acaulis 'Alba', 20
687 Gentiana acaulis ITA-DOL , 24, 49
688 Gentiana acaulis 'Rannoch', 20
689 Gentiana acaulis 'Undulatifolia', 35
690 Gentiana acaulis, 2, 10, 42, 53
691 Gentiana angustifolia 'Alba', 36
692 Gentiana angustifolia 'Iceberg', 20, 36
693 Gentiana angustifolia, 10, 20
694Gentiana asclepiadea (purple-pale rose)
CZE-MBE, 20
695 Gentiana asclepiadea 'Alba' CZE-MBE, 20
696 Gentiana asclepiadea 'Alba', 36, 48
697 Gentiana asclepiadea CZE-KRK, 66
698 Gentiana asclepiadea CZE-MBE, 20
699 Gentiana asclepiadea 'Rosea', 13, 36, 48
700 Gentiana asclepiadea SVK-HTA, 22
701 Gentiana asclepiadea, 13, 39, 50, 53
702 Gentiana atuntsiensis CHN-Yading (4900 m), 38
703 Gentiana bavarica ITA-DOL, 27
704 Gentiana boissieri TUR, 58, 60
705 Gentiana cf. walujewii, 53
706 Gentiana clusii (rosea), 20
707 Gentiana clusii 'Alba', 27, 36
708 Gentiana clusii 'Pamina', 35, 36
709 Gentiana clusii ssp. undulatifolia ITA, 60
710 Gentiana clusii SVN-KAR, 54
711 Gentiana clusii, 4, 35, 52, 53
712 Gentiana coelestis CHN, 60
713 Gentiana crasicaulis CHN-SICH, 58
714 Gentiana cruciata CZE-MBE, 28
715 Gentiana dinarica ALB-Prokletije, 30
716 Gentiana dinarica BiH, 60
717 Gentiana dinarica ex Komovi, 20
718 Gentiana dinarica MAC, 58
719 Gentiana dinarica, 4, 10, 20
720 Gentiana erectosepala CHN-SICH, 58
721 Gentiana freyniana, 15, 16
722 Gentiana glauca, 40
723 Gentiana gracilipes CHN, 60
724 Gentiana kaufmaniana, 50
725 Gentiana kochiana FRA-Mt. Cenis, 60
726 Gentiana kochiana, 35, 57
727 Gentiana lhassica CHN-SICH, 58
728 Gentiana lutea, 27, 48, 50
729 Gentiana macrophylla, 20, 28
730 Gentiana makinoi 'Alba', 15
731 Gentiana microdonta CHN, 58, 60
732 Gentiana nipponica, 48
733 Gentiana occidentalis, 20, 41
734 Gentiana orbicularis ITA-DOL, 27
735 Gentiana pannonica AUT-ALP, 60
736 Gentiana pannonica CZE-Jeseníky, 66
737 Gentiana paradoxa, 10, 27, 57
738 Gentiana parryi, 28
739 Gentiana pneumonanthe SVK-DET, 22
740 Gentiana punctata ITA-DOL, 40
741 Gentiana pyramidalis 'Diana', 20
742 Gentiana pyrenaica BGR-Rila, 66
743 Gentiana septemfida (pale blue), 28
744Gentiana septemfida
(syn. G. s. v. lagodechiana) (lila), 61
745Gentiana septemfida
(syn. G. s. v. lagodechiana), 47
746 Gentiana septemfida TUR, 60
747 Gentiana septemfida, 20, 28
748 Gentiana sino-ornata (dark blue-viollet), 20
749 Gentiana sino-ornata 'Bellatrix Extra', 36
750 Gentiana sino-ornata 'Blue Silk', 20
751 Gentiana sino-ornata 'Praecox', 20
752 Gentiana sino-ornata 'Serenity', 20
753 Gentiana sino-ornata 'Weissertraum', 20
754 Gentiana siphonantha, 3
755 Gentiana sp. (sekce Cruciata, white,30 cm), 28
756 Gentiana straminea ex CHN, 28
17
Příloha časopisu Klubu skalničkářů Praha
757 Gentiana straminea, 45
758 Gentiana straminea, CHN, 60
759 Gentiana striata, 49
760 Gentiana terglouensis ITA-DOL, 27
761 Gentiana tibetica, 20, 66
762 Gentiana veitchiorum, 49
763 Gentiana venusta IND-Gharval Himalaj, 57
764 Gentiana verna ITA-DOL, 27
765 Gentiana verna ssp. balkanica BUL, 58
766 Gentiana verna, 4, 35
767 Gentiana x acaulis 'Frohnleiten', 20
768 Gentiana zekuensis, 28
769 Geranium cinereum v. pisidicum, 35
770 Geranium gymnocaulis, 58
771 Geranium sanguineum 'Nanum', 4
772 Geranium sanguineum, 37
773Geranium subacutum
(syn. G.cinereum v. pisidicum) ex TUR, 35
774 Geum bulgaricum, 16
775 Geum coccineum (syn. G. borisii), 39
776 Geum montanum ALB-Prokletije, 30
777 Geum montanum ITA-DOL, 39, 40, 59
778 Geum montanum ROM-Fagaraš, 66
779Geum pentapetalum
(syn. Sieversia pentapetala), 40
780 Geum reptans ITA-DOL, 40
781 Geum rivale, 53
782 Geum triflorum, 19, 24
783 Gladiolus anatolicus, 3
784 Gladiolus byzantinus, 16
785 Gladiolus illyricus, 46
786 Gladiolus imbricatus CZE-MBE, 20
787 Gladiolus imbricatus, 2, 16, 27, 48, 51
788 Gladiolus italicus, 46
789 Glaucidium palmatum (pink), 18
790 Glaucidium palmatum, 55
791 Glaucium fimbrilligerum KYR-north, 5
792 Glaucium fimbrilligerum, 58
793 Glaucium flavum, 1
794 Globularia cordifolia HRV-BIO (1600 m), 29
795 Globularia cordifolia, 7, 45
796 Globularia meridionalis GRC-FAL, 60
797 Globularia meridionalis, 51
798 Globularia punctata BGR, 60
18
799 Globularia punctata, 16, 53
800 Globularia repens (syn. G. nana), 31
801 Globularia sp. ALB-Prokletije, 30
802 Globularia spinosa ex ESP, 35
803 Globularia velutina ex ESP, 35
804 Globularia vulgaris ssp. valentina, 19
805 Grindellia brotheroides ARG-Loberia (100 m), 38
806 Gypsophila tenuifolia RUS-CAS, 60
807 Haberlea rhodopensis 'Alba', 4
808 Haberlea rhodopensis, 4, 10
809 Hakonechloa macra 'Aureola', 42
810 Haplopappus aff. reideri (blue), 20
811 Hedysarum varium TUR, 60
812 Helianthemum canum v. balcanum, 26
813 Helianthemum georgicum, 44
814 Helianthemum oelandicum ssp. alpestre, 6
815 Helianthemum x hybridum (mix), 24
816 Heliosperma macranthum, 52, 54
817 Helleborus argutifolius, 42
818 Helleborus foetidus, 15, 52, 54
819 Helleborus guttatus, 27
820 Helleborus niger, 4
821 Helleborus torquatus, 27
822 Helleborus vesicarius TUR, 60
823 Hemiphragma heterophyllum, 55
824 Hesperantha baurii, 16
825Hesperis matronalis ssp. nivea (syn. H. nivea)
(pink), 50
826 Heterotheca pumila, 27
827 Heuchera cylindrica v. alpina, 19
828 Heuchera sanguinea, 4
829 Heuchera versicolor, 19
830 Hibiscus syriacus, 37, 42
831 Hieracium bombycinum, 35, 43
832 Hieracium lanatum, 15
833 Hieracium villosum, 27, 51, 57
834 Hierochloë australis, 50
835 Horminum pyrenaicum, 7, 61
836 Hosta crispula, 42
837 Hyacintella azurea, 27
838Hyacinthoides hispanica
(syn. Scilla hispanica), 31, 42
839 Hyacinthoides hispanica 'Blue Bells', 2
840 Hyacinthoides hispanica 'Rose Bells', 4
INDEX SEMINUM 2014–2015
841 Hydrangea petiolaris, 24
842 Hymenoxis scaposa, 16
843 Hymenoxys subintegra, 65
844 Hypericum athoum, 16
845 Hypericum bithynicum, 27
846 Hypericum cerastoides, 65
847 Hypericum coris, 24
848 Hypericum kazdaghensis, 26
849 Hypericum olympicum f. nanum, 39
850 Hypericum olympicum f. uniflorum 'Citrinum', 6
851 Hypericum olympicum, 20, 24
852 Hypericum orientale, 3, 7, 24
853 Hypericum polyphyllum, 27
854 Chaenorhinum glareosum, 27
855 Chaenorhinum origanifolium, 14
856Chamaecytisus absinthoides ssp. pirinicus
BGR, 58
857 Chilliotrichum diffusum, 64
858 Chionodoxa sardensis, 42
859 Chrysanthemum wegriechii, 25
860 Iberis saxatilis v. pygmaea, 11
861 Impatiens sp. CHN-SICH, 60
862 Incarvillea compacta v. qinghaiensis CHN, 60
863 Incarvillea delavayi 'Alba', 27
864 Incarvillea delavayi, 2, 20, 22, 25, 27, 34
865 Incarvillea grandiflora, 41
866 Incarvillea younghusbandii, 41
867 Incarvillea zhongdianensis, 64
868 Inula ensifolia, 21, 42
869 Inula orientalis RUS-CAS, 60
870 Iris acutiloba, 51
871 Iris bloudowii KYR-east, 5
872 Iris bulleyana CHN-YUN, 60
873 Iris bulleyana CHN-Zhongdian (3200 m), 38
874 Iris bulleyana, 28
875 Iris carthaliniae, 51
876 Iris clarkei, 44
877 Iris dolichosiphon ssp. orientalis CHN-YUN, 60
878Iris ensata 'Fushiama'
(syn. I. kaempferi 'Fushiama'), 36
879 Iris hookeriana, 40
880 Iris imbricata, 25
881 Iris lactea (syn. I. iliensis), 51
882 Iris lutescens, 40
883 Iris milesii, 40
884 Iris orientalis, 51
885 Iris pseudacorus, 51
886 Iris pumila, 4, 40
887 Iris reichenbachii, 40
888 Iris reticulata ex Iran (N of Zanjan), 19
889 Iris setosa v. canadensis, 16
890 Iris setosa, 43
891 Iris sibirica 'Alba', 7, 51
892 Iris sibirica, 30
893 Iris spuria ssp. musulmanica, 51, 52, 54
894 Iris taurica RUS-CAS, 60
895 Iris taurica, 40
896 Iris tectorum, 13
897 Iris thunbergii, 28
898 Iris virginica, 2
899 Iris. pumila ssp. attica (syn. I. attica), 40
900 Jasione crispa ssp. amethystina, 27, 35
901 Jasione crispa, 27
902 Jasione supina TUR-Ulu Dag, 60
903 Jeffersonia diphylla, 27, 48
904 Jeffersonia dubia, 4, 18, 25, 27, 61
905 Jovibarba heuffelii ALB-Prokletie, 60
906 Juno bucharica (syn. Iris bucharica), 49
907 Juno magnifica, 35
908 Juno orchioides (syn. Iris orchioides), 33
909 Juno zenaidae (Iris zenaidae), 19
910 Jurinea lanipes KAZ-south, 5
911 Kalmia polifolia 'Newfounland', 45
912 Koeleria glauca, 42
913 Koelreuteria paniculata, 42
914 Kolkwitzia amabilis, 37
915Lamiophlomis rotata CHN-Daxue Shan
(4500 m), 38
916 Lancea tibetica CHN, 60
917 Lathyrus latifolius, 21
918 Lathyrus 'Matucana', 25
919Lavandula angustifolia 'Rosea'
(syn. L. officinalis 'Rosea'), 57
920 Lavandula angustifolia, 24
921 Lavandula sp. (20 cm), 13
922 Leontodon helveticus, 51
923 Leontopodium alpinum, 2, 4, 20, 26, 45, 46
924 Leontopodium calocephalum, 20
19
Příloha časopisu Klubu skalničkářů Praha
925 Leontopodium himalayanum, 50
926 Leontopodium kurilense, 64
927 Leontopodium nivale, 10, 20, 39, 45
928 Leontopodium pusillum, 45
929 Leontopodium stoechas, 64
930 Leontopodium stracheyi, 20
931 Lesquerella alpina, 42
932 Lesquerella arctica v. purshii, 40
933 Leucojum vernum, 22
934 Leuzea conifera, 13
935 Lewisia cotyledon (excelent mix), 65
936 Lewisia cotyledon (mix), 49
937 Lewisia cotyledon (yelow), 65
938 Lewisia cotyledon 'Alba', 49, 65
939 Lewisia cotyledon, 15, 22, 31, 52, 54
940 Lewisia 'Little Plum', 35
941 Lewisia longipetala, 65
942 Lewisia oppositifolia, 63
943 Lewisia pygmaea (syn. L. sierae), 35, 61
944 Lewisia sp. (mix), 63
945 Lewisia tweedyi, 15
946 Liatris spicata 'Alba', 51
947 Liatris spicata, 42, 51
948 Ligularia narynensis KYR-east, 5
949 Ligularia sibirica, 48
950 Lilium aff. albanicum ex MNG-Durmitor, 41
951 Lilium albanicum ALB-Prokletie, 60
952 Lilium ariadne, 22
953 Lilium bulbiferum (bulbs), 49
954 Lilium candidum, 51
955 Lilium carniolicum, 51
956 Lilium concolor, 32
957 Lilium formosanum v. pricei, 27
958 Lilium formosanum, 14, 23
959 Lilium leichtlinii, 51
960 Lilium martagon 'Album', 3, 27, 48
961 Lilium martagon SVK-DET, 22
962 Lilium martagon SVK-HFA, 22
963Lilium martagon var. pilosiusculum
RUS-Bajkal, 62
964 Lilium martagon, 11, 31, 47, 48, 51
965 Lilium regale 'Album', 51
966 Limonium minutum, 11
967 Linaria aeruginea (mix), 24
20
968 Linaria alpina, 2
969 Linaria maroccana, 64
970 Linaria purpurea, 24
971 Linum capitatum, 26, 27, 34, 46
972 Linum hirsutum BUL, 58
973 Linum hirsutum v. anatolicum TUR, 58
974 Linum mucronatum TUR, 58
975 Linum perenne, 17
976 Linum sp. (yellow, monocarp.), 7
977 Linum suffruticosum ssp. salsoloides, 24
978 Listera ovata, 48
979 Lithospermum purpureo-coeruleum, 55
980 Lunaria annua, 1, 24, 42
981 Luzula oligantha RUS- KAM, 62
982 Luzula ulophylla, 40
983 Lychnis alpina 'Alba', 11
984 Lychnis alpina ssp. americana, 17
985 Lychnis alpina, 27
986 Lychnis coronaria 'Alba', 24
987 Lychnis coronaria ex USA-Oregon, 29
988 Lychnis coronaria 'Rosea', 24
989 Lychnis flos-cuculi 'Nana', 11, 24, 42, 61
990 Lychnis flos-jovis, 20
991 Lychnis viscaria f. alba, 42
992 Lychnis viscaria, 42
993 Lysichiton americanus, 48
994 Lythrum salicaria, 46
995 Maienthemum racemocum, 49
996 Malva alcea v. fastigiata, 1
997 Malva moschata f. alba, 39
998 Mandragora officinarum, 54
999 Maurandya scandens (syn. Asarine scandens), 37
1000 Meconopsis aculeata IND-Gharval Himalaj, 57
1001 Meconopsis baileyi, 64
1002 Meconopsis betonicifolia, 22, 36
1003 Meconopsis cambrica (orange), 20
1004 Meconopsis cambrica (yellow), 6, 20, 24
1005 Meconopsis cambrica, 7, 46
1006 Meconopsis grandis, 64
1007 Meconopsis horridula CHN-Hong Shan
(4400 m), 38
1008 Meconopsis integrifolia CHN-SICH, 58
1009 Meconopsis 'Lingholm', 64
1010 Meconopsis punicea, 27
INDEX SEMINUM 2014–2015
1011Meconopsis sp. (Blue Fertile Group)
ex M. 'Maggie Sharp', 25
1012Megacodon stylophorum CHN-Tianbao Shan
(3500 m), 38
1013 Melanoseris souliei CHN, 60
1014 Merendera trigyna, 27
1015 Micranthes fusca (syn. Saxifraga fusca), 64
1016 Minuartia biflora (syn. Arenaria sajanensis), 45
1017 Minuartia bulgarica, 43
1018 Minuartia cherlerioides, 45
1019 Minuartia juressi TUR, 58
1020 Minuartia kashmirica, 1
1021 Minuartia laricifolia ssp. kitaibelii, 16
1022 Minuartia laricifolia, 26, 27, 43
1023 Minuartia macrocarpa RUS- KAM, 62
1024 Minuartia pestalozzae TUR, 58
1025 Minuartia recurva, 6
1026 Muscari pallens, 13
1027 Muscari racemosum, 42
1028 Muscari 'Sky Blue', 13
1029 Muscari sp., 4, 31
1030 Muscari tubergenianum, 42
1031 Muscari 'Valerie Finnis', 4, 13
1032 Myosotis alpestris SVK-Belianské Tatry, 66
1033 Narcissus assoanus, 27
1034 Narcissus cantabricus, 27
1035 Narcissus hedraeanthus, 27
1036 Narcissus rupicola, 27, 52, 56
1037 Narcissus watieri, 13, 27
1038 Nardophyllum bryoides, 25
1039 Nectaroscordum siculum, 27
1040 Neopicrorhiza scrophularifolia (syn. Picrorhiza
scrophularifolia) IND-Gharval Himalaj, 57
1041 Oenothera biennis, 24, 42
1042 Oenothera missouriensis, 39
1043Omphalograma delavayi CHN-Cang Shan
(3900 m), 38
1044 Onosma confertum CHN-YUN, 60
1045 Onosma rigidum, 27
1046 Opuntia humifusa, 59
1047 Orchis maculata, 13
1048 Orchis pallens, 48
1049 Origanum acutidens TUR, 58
1050 Origanum rotundifolium, 39
1051 Origanum vulgare 'Aureum', 1
1052 Ornithogalum pyramidale, 16
1053 Oxytropis halleri ssp. velutina, 32
1054 Oxytropis jacquinii, 45
1055 Oxytropis lazica TUR, 58
1056 Oxytropis retusa, 35
1057 Oxytropis sp. CHN, 60
1058 Oxytropis urumovii BUL, 58
1059 Paeonia aff. lutea, 25
1060 Paeonia anomala, 3
1061 Paeonia caucasica, 2
1062 Paeonia delavayi, 25
1063 Paeonia mlokosewitschii, 3, 43, 46
1064Paeonia rockii f. linyanshanii
(syn. P. linyanshanii), 41
1065 Paeonia suffruticosa, 51
1066 Paeonia wittmanniana, 3
1067 Papaver alboroseum RUS- KAM, 62
1068 Papaver atlanticum, 1
1069Papaver aurantiacum (syn. P. alpinum ssp.
rhaeticum) ITA-DOL, 24, 49
1070 Papaver croceum KYR-east, 5
1071 Papaver croceum, 49
1072 Papaver degenii, 27, 35
1073 Papaver popovii, 17
1074 Papaver sp. RUS-SAJ, 54
1075 Paracaryum racemosum ex TUR, 35
1076 Paradisea liliastrum SVK-HFA, 22
1077 Paradisea liliastrum, 14
1078 Parnassia palustris, 45
1079 Patrinia sibirica, 57
1080 Patrinia triloba, 42
1081 Pedicularis sceptrum-carolinum, 64
1082 Pedicularis schisostegia, 64
1083 Peganum harmala TUR, 60
1084 Pellaea atropurpurea, 32
1085 Penstemon barbatus, 13
1086 Penstemon 'Blue Lips', 13
1087 Penstemon cardinalis, 15
1088 Penstemon cardwellii, 16
1089 Penstemon carnosus, 19
1090 Penstemon confertus, 16
1091 Penstemon crandalii ssp. glabrescens, 53
1092 Penstemon davidsonii microphylla 'Albus', 13
21
Příloha časopisu Klubu skalničkářů Praha
1093 Penstemon davidsonii ssp.menziesii, 6, 15
1094 Penstemon davidsonii, 15
1095 Penstemon diphyllus, 13
1096 Penstemon fruticosus v. scouleri 'Alba', 4, 13, 20
1097 Penstemon glaber, 24
1098 Penstemon hallii, 15, 34
1099 Penstemon hirsutus 'Alba', 57
1100Penstemon hirsutus v. pygmaeus
f. albus, 3, 11, 13
1101 Penstemon hirsutus v. pygmaeus, 42
1102 Penstemon humilis, 13, 16
1103 Penstemon rupicola, 34
1104 Penstemon secundiflorus, 13
1105 Penstemon sp. (violet), 4
1106 Penstemon venustus. 42
1107 Penstemon watsonii, 1
1108 Penstemon whippleanus, 16, 24
1109 Petrocallis pyrenaica 'Alba', 27
1110 Petrocallis pyrenaica SVN-JUL, 58
1111 Petrocallis pyrenaica, 27
1112 Petrophytum caespitosum, 24
1113 Phlomis russeliana, 50
1114 Phyllitis scolopendrium 'Angustifolia ', 48
1115 Phyllitis scolopendrium 'Cristata', 48
1116 Phyllitis scolopendrium, 4, 48
1117 Phyllodoce caerulea, 40, 64
1118 Physoplexis comosa, 61
1119 Phyteuma hemisphaericum ITA-ALP, 60
1120 Phyteuma hemisphaericum ITA-DOL, 24, 27
1121 Phyteuma nigrum, 15, 48
1122 Phyteuma orbiculare, 15, 16, 20, 50
1123 Phyteuma sieberi, 45
1124 Picrorhiza kurroa, 64
1125 Pinguicula aff. leptoceras ITA-DOL, 27
1126 Pinus jeffreyi, 2
1127 Platycodon grandiflorus (blue), 53
1128 Platycodon grandiflorus (f.p., blue), 39
1129 Platycodon grandiflorus (pink), 53
1130 Platycodon grandiflorus 'Albus Double', 24
1131 Platycodon grandiflorus 'Albus', 13, 51, 53
1132 Platycodon grandiflorus 'Apoyama', 24
1133 Platycodon grandiflorus 'Mariesii', 24
1134 Platycodon grandiflorus, 7, 10, 13, 42, 51
1135 Pleione limprichti 'Polar Sun' (brut), 61
22
1136 Pleione limprichtii (brut), 8
1137 Podocarpus nivalis, 65
1138 Podophyllum emodi, 4, 55
1139 Podophyllum hexandrum, 53
1140 Polemonium brandagei, 16, 30
1141 Polemonium caeruleum, 6, 51
1142 Polemonium reptans, 36
1143 Polemonium viscosum, 27
1144 Polemonium yezoense, 39
1145 Polygala acarmanica BGR-PIR, 60
1146 Polygala calcarea, 35
1147 Polygala vayredae, 50
1148 Polygonatum verticillatum, 51
1149 Polypodium vulgare 'Cornubiense ', 48
1150 Polypodium vulgare 'Pulcherrimum ', 48
1151 Portulaca grandiflora, 61
1152 Potentila sp. (white), 2
1153 Potentilla alchemilloides, 13
1154 Potentilla atrosanguinea, 36
1155 Potentilla crantzii ITA-DOL, 27
1156 Potentilla divina, 43
1157 Potentilla eriocarpa, 14
1158 Potentilla hyparctica 'Nana', 16
1159 Potentilla hyparctica, 4
1160 Potentilla megalantha, 11, 27
1161 Potentilla nervosa KAZ-south, 5
1162 Potentilla nitida ITA-DOL, 39, 49
1163 Potentilla nitida, 27
1164 Potentilla porphyrantha ex CAS, 35
1165 Potentilla porphyrantha, 16
1166 Potentilla pulvinaris, 43, 45
1167 Potentilla rupestris 'Nana', 13, 16
1168 Potentilla rupestris, 24
1169 Potentilla speciosa, 16, 40
1170 Primula algida KYR-east, 5
1171 Primula algida RUS-SAJ, 54
1172 Primula algida, 27, 52,
1173 Primula allionii, 27
1174 Primula auricula (creamy yellow), 35
1175 Primula auricula ex AUT-Carnic Alps, 41
1176 Primula auricula ITA-DOL, 49
1177 Primula auricula, 4, 14
1178 Primula auriculata TUR, 60
1179 Primula auriculata, 4
INDEX SEMINUM 2014–2015
1180 Primula blinii CHN-Hong Shan (4400 m), 38
1181 Primula bulleyana, 2
1182 Primula calliantha CHN-Cang Shan (3900 m), 38
1183 Primula capitata, 27, 57
1184 Primula daonensis, 45
1185 Primula denticulata, 59
1186 Primula farinosa ITA-DOL, 24
1187 Primula flaccida, 27
1188 Primula florindae, 48
1189 Primula forrestii CHN-Lijiang (3500 m), 38
1190 Primula frondosa, 48
1191Primula graminifolia CHN-Hong Shan
(4400 m), 38
1192 Primula halleri, 40, 57
1193 Primula hirsuta ex SWL, 35
1194 Primula hirsuta f. alba (robust), 41
1195 Primula hirsuta ITA-DOL, 24, 40, 49
1196 Primula hirsuta, 27, 40
1197Primula chionantha CHN-Hong Shan
(4400 m), 38
1198 Primula ingens CHN-YUN, 60
1199 Primula japonica (pink), 49
1200 Primula japonica + (yelow), 14
1201 Primula japonica 'Alba', 50
1202 Primula japonica, 2, 10, 17, 27, 50, 53, 54
1203 Primula kisoana, 27
1204 Primula laurentiana , 48
1205 Primula lilacina CHN-Yulong Shan (2900 m), 38
1206 Primula longipes TUR, 60
1207 Primula longipetiolata CHN-SICH, 58
1208 Primula marginata, 2, 12
1209 Primula meeboldii IND-Ladakh, 57
1210 Primula minima CZE-KRK, 66
1211 Primula mistassinica, 46
1212 Primula orbicularis CHN-SICH, 58
1213 Primula poissonii CHN-YUN, 60
1214 Primula poissonii CHN-Zhongdian (3200 m), 38
1215 Primula poissonii, 27
1216 Primula polyneura CHN-Zhongdian (3200 m), 38
1217 Primula pulchella CHN-YUN, 60
1218 Primula pulchella CHN-Zhongdian (3200 m), 38
1219 Primula purdomii CHN, 60
1220 Primula reidii v. williamsii, 27
1221 Primula rosea, 2, 27, 46
1222 Primula scotica (wild coll. Durness), 25
1223Primula secundiflora CHN-Tianbao Shan
(3400 m), 38
1224 Primula sikkimensis CHN, 60
1225 Primula sikkimensis, 27
1226Primula sinopurpurea CHN-Daxue Shan
(4300 m), 38
1227 Primula sp. IND-Ladakh (4500 m), 43
1228 Primula spectabilis, 52
1229 Primula tangutica CHN, 60
1230 Primula tangutica CHN-SICH, 58
1231 Primula veris CZE, 4
1232 Primula veris ssp. macrocalyx, 35
1233 Primula veris SVK-DET, 22
1234 Primula vialii, 44
1235 Primula x pubescens, 23
1236 Primula x venusta, 26
1237 Prospero autumnale (syn. Scilla autumnalis), 46
1238 Prunella grandiflora (carmine pink), 39
1239 Prunella grandiflora, 51
1240 Prunella x bicolor, 24
1241 Przewalskia tangutica CHN, 60
1242 Pterocephalus perennis, 13
1243 Pterocephalus pinardii, 46
1244 Ptilotrichum spinosum, 36
1245 Pulsatilla albana (white-blue), 52, 54
1246 Pulsatilla albana (yellow), 19, 48
1247 Pulsatilla albana, 4, 10, 36, 66
1248 Pulsatilla alpina CZE-KRK, 66
1249 Pulsatilla alpina ssp. apiifolia ITA-DOL, 24, 27, 39
1250 Pulsatilla alpina, 58
1251 Pulsatilla ambigua (sugar pink), 41
1252 Pulsatilla campanella KYR-east, 5
1253 Pulsatilla campanella, 3, 16
1254 Pulsatilla georgica, 51
1255 Pulsatilla grandis (mix), 61
1256 Pulsatilla grandis CZE-Velký Kosíř, 66
1257 Pulsatilla chinensis ex CHN, 28
1258 Pulsatilla 'Papageno' (dark violet), 11, 39
1259 Pulsatilla 'Papageno' (red), 36, 39
1260 Pulsatilla 'Papageno' (violet), 36
1261 Pulsatilla 'Papageno' (white), 36
1262 Pulsatilla 'Papageno', 17, 31, 51
1263 Pulsatilla patens ssp. flavescens RUS-SAJ, 52, 54
23
Příloha časopisu Klubu skalničkářů Praha
1264 Pulsatilla pratensis, 51
1265 Pulsatilla slavica ex SVK-Sulovské skály, 27
1266 Pulsatilla slavica, 6, 41
1267 Pulsatilla sp. (red), 21
1268 Pulsatilla sp. (white), 41
1269 Pulsatilla sp. IND-Ladakh (4500 m), 43
1270 Pulsatilla subslavica ex SVK-Muráň, 41
1271 Pulsatilla turczaninovii RUS-SAJ, 52, 54
1272 Pulsatilla vernalis FRA-SAV, 12
1273 Pulsatilla vernalis, 2, 32
1274 Pulsatilla vulgaris (light), 2
1275 Pulsatilla vulgaris (pink), 6, 49
1276 Pulsatilla vulgaris (pink-red), 39
1277 Pulsatilla vulgaris (red), 7, 11, 39, 49
1278 Pulsatilla vulgaris 'Alba', 42
1279 Pulsatilla vulgaris ITA-DOL, 2
1280 Pulsatilla vulgaris 'Rote Glocke', 40
1281 Pulsatilla vulgaris, 7, 28, 48
1282Puschkinia scilloides
(syn. P. scilloides v. libanotica), 4
1283 Putoria calabrica TUR, 58
1284 Pyrethrum leontopodium, 45
1285 Ramonda myconi (mix), 61
1286 Ramonda myconi 'Alba', 20
1287 Ramonda myconi 'Rosea', 2, 4, 44
1288 Ramonda myconi, 4, 10
1289 Ramonda nathaliae, 2
1290 Ranunculus cortusaefolia, 25
1291 Ranunculus crenatus ROM-Fagaraš, 66
1292 Ranunculus gramineus, 27, 39
1293 Ranunculus hybridus ITA-DOL, 59
1294 Ranunculus lappaceus, 27
1295 Ranunculus layllii NZE-Hooker Valley, 25
1296 Ranunculus pseudohirculus, 14, 45
1297 Raoulia aff. glabra NZE-Central Otago, 25
1298 Raoullia australis NZE, 25
1299 Rhodiola linearifolia KAZ-south, 5
1300 Rhododendron aureum RUS- KAM, 62
1301 Rhododendron campyloginum v. myrtilloides, 20
1302 Rhododendron camtschaticum RUS-KAM, 62
1303 Rhododendron camtschaticum, 25
1304 Rhododendron ferrugineum ITA-DOL, 24
1305 Rhododendron hirsutum SVN-JUL, 23
1306 Rhodothamnus chamaecistus, 25, 27
24
1307 Rhodotypos scandens, 55
1308 Richteria pyrethroides KYR-east, 5
1309 Rodgersia pinnata, 37
1310 Rosa moyseii CHN, 60
1311 Rosa multiflora, 42
1312 Rosa sp. (30 cm) HRV-BIO (1400 m), 29
1313 Roscoea australis, 27
1314 Roscoea cautleoides, 25
1315 Roscoea scillifolia, 16, 27
1316 Roscoea tibetica CHN-YUN, 60
1317 Rosularia chrysantha, 16
1318 Rosularia sempervivoides TUR, 58
1319 Rosularia sempervivoides, 16
1320Rudbeckia fulgida v. sullivantii
(syn. Rudbeckia sullivantii), 42
1321 Salvia dorrii, 13
1322 Salvia heldreichiana TUR, 60
1323 Sanguinaria canadensis, 4
1324 Santolina chamaecyparissus, 51
1325 Saponaria caespitosa, 27, 35, 44, 57
1326 Saponaria cf. pumila, 6
1327 Saponaria lutea, 45
1328 Saponaria ocymoides 'Rubra Compacta', 39
1329 Saponaria ocymoides, 24
1330 Saponaria pulvinaris, 27, 45, 49, 60
1331 Saponaria pumila AUT-HTA, 60
1332Sarcopoterium spinosum GRC-CRE Dikti
(800 m), 41
1333 Sarracenia purpurea, 61
1334 Saruma henryi, 16
1335 Saussuera gossypiphora IND-Gharval Himalaj, 57
1336 Saxifraga × arendsii sp. (pink-white), 4
1337 Saxifraga × arendsii sp. (white), 4
1338 Saxifraga corymbosa (syn. S. luteo-viridis), 57
1339 Saxifraga cotyledon, 17
1340 Saxifraga crustata, 15
1341 Saxifraga cymbalaria, 50
1342 Saxifraga diversifolia, 64
1343Saxifraga drabiformis CHN-Daxue Shan
(4300 m), 38
1344 Saxifraga kolenatiana, 50
1345 Saxifraga longifolia, 32, 58
1346 Saxifraga marginata, BiH, 60
1347 Saxifraga oppositifolia, 12
INDEX SEMINUM 2014–2015
1348 Saxifraga paniculata 'Lutea', 16, 49
1349 Saxifraga paniculata 'Rosea', 16
1350 Saxifraga porophylla ex Gothenburg, 25
1351 Saxifraga scardica MAC, 60
1352 Saxifraga sp. (Euaizoonia), 4
1353 Saxifraga spruneri BGR-PIR, 60
1354 Saxifraga squarrosa ITA, 60
1355 Saxifraga stellaris, 66
1356 Saxifraga vespertina, 64
1357 Saxifraga x elisabethae 'Foster's Gold', 11
1358 Saxifraga x engleri 'Carniolica', 16
1359 Scabiosa japonica v. alpina, 4, 6
1360 Scabiosa lucida, 7, 20
1361 Scilla scilloides, 6, 55
1362 Scutellaria alpina, 7, 27, 43
1363 Scutellaria diffusa, 23, 24
1364 Scutellaria pontica, 15, 40
1365 Scutellaria sevanensis, 27
1366 Scutellaria transiliensis KAZ-south, 5
1367 Sedum pilosum, 16, 39
1368 Sedum populifolium, 24
1369 Sedum rupestre 'Angelina', 13
1370 Semiaquilegia aff. adoxoides, 61
1371 Semiaquilegia ecalcarata, 4, 19, 24
1372 Senecio abrotanifolius ssp. tyrolensis ITA-ALP, 60
1373 Senecio abrotanifolius ssp. tyroliensis, 42
1374 Senecio abrotanifolius, 19
1375Senecio crithmifolius ARG-Las Lenas
(3400 m), 38
1376 Senecio incanus ITA-DOL, 24, 60
1377 Senecio incanus ssp. insubricus ITA-DOL, 27
1378Senecio subdiscoideus ARG-Cerro Negro Punto
(3800 m), 38
1379 Sesleria nitida, 23
1380 Schievereckia bornmuelleri, 40
1381 Schievereckia doerfleri, 44
1382 Sibaldia procumbens ITA-DOL, 40
1383 Sidalcea candida, 7
1384 Sidalcea sp. (pink), 37
1385 Sidalcea sp. (white), 37
1386 Siewersia pentapetala RUS-KAM, 62
1387 Silene acaulis (Silene acaulis ssp. longiscapa), 45
1388 Silene acaulis ITA-DOL, 39, 40
1389 Silene acaulis, 43, 45
1390 Silene alpestris, 10
1391 Silene araratica, 16
1392 Silene armeria, 6, 24, 61
1393 Silene caryophylloides TUR, 58
1394 Silene ciliata, 24
1395 Silene elizabethae, 45
1396 Silene keiskei, 10
1397 Silene nigrescens, 27
1398 Silene pendula 'Compacta', 6
1399 Silene pindicola, 19
1400 Silene schafta, 10, 14, 24, 39, 43, 53, 61
1401 Silene sp. (white, higher), 13
1402 Silene uniflora, 27
1403Silene zawadzkii
(syn. Melandrium zawadskyi), 15
1404 Sisyrinchium angustifolium (syn. S. anceps), 42
1405 Sisyrinchium angustifolium (white), 37
1406 Sisyrinchium angustifolium f. album, 20
1407 Sisyrinchium angustifolium, 7, 13, 20, 48
1408 Sisyrinchium californicum, 15, 46
1409 Sisyrinchium macrocarpum, 19, 24, 45, 61
1410 Soldanella alpina ITA-DOL, 27
1411 Soldanella montana CZE-SUM, 4
1412 Soldanella montana, 35
1413 Solidago multiradiata, 65
1414 Solidago virgaurea, 24
1415Sophcra microphilla NZE-South Island
'KOWHAI', 25
1416 Stachys germanica, 51
1417 Stachys macrantha 'Superba', 22, 39
1418 Stachys monieri 'Alba', 24
1419 Stachys monieri, 24
1420 Stachys nivea, 3
1421 Staphylea pinnata, 24, 42, 48
1422 Stipa capillata, 55
1423 Stipa pennata, 4, 24
1424 Stipa sp., 9
1425 Stipa tenuissima, 23
1426 Swertia marginata, 64
1427 Swertia perennis v. alpestris, 64
1428 Swertia perennis, 27
1429 Symphyandra wanneri, 27, 35, 65
1430 Talinum brevifolium, 35
1431 Talinum okanoganense, 16
25
Příloha časopisu Klubu skalničkářů Praha
1432 Talinum spinescens, 16
1433 Tellima grandiflora 'Grancy Purpurea' +, 42
1434 Tellima grandiflora, 42
1435 Teucrium arduinii, 24
1436 Thalictrum isopyroides, 13
1437 Thalictrum minus, 51
1438 Thlaspi bellidifolium, 27
1439 Thlaspi perfoliatum, 23
1440 Thlaspi praecox, 39
1441 Thlaspi rotundifolium ITA-DOL, 40, 59
1442 Thlaspi rotundifolium SVN-JUL, 58
1443 Thlaspi stylosum, 15, 27, 35, 43, 45
1444 Thlaspi zaffranii, 45
1445 Thymus vulgaris, 24
1446 Tofieldia calyculata SVK-Prosiecká dolina, 66
1447 Tofieldia calyculata, 51
1448 Tofieldia pusilla, 66
1449 Townsendia alpigena 'Joanies Purple', 45
1450 Townsendia alpigena, 12, 18
1451 Townsendia exscapa, 12, 13, 27, 56
1452 Townsendia hookeri, 13, 15, 27, 32
1453 Townsendia leptotes, 12, 27, 34, 56
1454Townsendia montana
(syn. T. montana v. caelilinensis), 19
1455 Townsendia nuttallii, 36
1456 Townsendia paryi ex USA-Dead Indian Pass, 45
1457 Townsendia rothrockii, 13, 36, 45, 54
1458 Townsendia spathulata, 45
1459 Tricyrtis hirta, 55
1460 Tricyrtis latifolia, 4
1461 Tricyrtis macropoda, 4
1462 Trifolium badium ITA-DOL, 59
1463 Trillium grandiflorum f. roseum, 22
1464 Trillium grandiflorum, 16, 22
1465 Trillium hibbersonii, 27
1466 Trillium chloropetalum 'Album', 27
1467 Trillium chloropetalum 'Rubrum', 27
1468 Trillium chloropetalum v. giganteum, 16
1469 Trillium chloropetalum, 27
1470 Trillium kurabayashii, 16
1471 Trillium rivale 'Pink', 27
1472 Trillium rivale, 27
1473 Trollius acaulis, 27, 45, 48, 65
1474 Trollius asiaticus RUS-SAJ, 52, 54
26
1475 Trollius europaeus, 4, 21, 27, 51
1476 Trollius chinensis 'Golden Queen', 14
1477 Trollius laxus (15 cm), 65
1478 Trollius pumilus, 4, 45
1479 Trollius riederianus, 28
1480 Trollius vaginatus CHN-YUN, 60
1481 Tulipa aucheriana, 4
1482 Tulipa biflora, 19
1483 Tulipa binutans ex KYR-north, 5
1484 Tulipa cretica, 19
1485 Tulipa kaufmanniana 'Coral Satin', 10
1486 Tulipa orphanidea v. flava, 22
1487 Tulipa pulchella, 35
1488 Tulipa sprengeri, 19, 27, 29
1489 Tulipa tarda, 12
1490 Tulipa turkestanica, 31, 42
1491 Tulipa urumiensis, 4
1492 Uvularia grandiflora, 48
1493 Valeriana supina ITA-DOL, 40, 57, 59
1494 Valeriana supina, 57
1495 Veratrum nigrum, 50
1496 Verbascum atroviolaceum, 13
1497 Verbascum phoeniceum 'Album', 24
1498 Veronica aphylla SVK-Belianské Tatry, 66
1499 Veronica aphylla, 10, 35
1500 Veronica austriaca ssp. teucrinum 'Royal Blue', 7
1501 Veronica gentianoides 'Tissington White', 7
1502 Veronica schmidtiana 'Alba', 16
1503 Veronica tauricola, 14
1504 Viola jooi, 3, 27
1505 Viola labradorica, 24
1506 Viola lutea ssp. sudetica CZE-KRK, 66
1507 Viscaria alpina, 14, 61
1508 Vitaliana primuliflora ssp. praetutiana, 35
1509 Waldheimia glabra IND-Zanskar, 57
1510 Waldheimia tomentosa IND-Zanskar, 57
1511 Wulfenia baldaccii, 39, 40
1512 Wulfenia blechicii, 19
1513 Wulfenia carinthiaca 'Alba', 40
1514 Yucca filamentosa, 36
1515 Zephyranthes rosea, 43
INDEX SEMINUM 2014–2015
VYSVĚTLIVKY K INDEXU SEMINUM
+....................................neověřené jméno
aff. ...............................podobný
atropureus ...............tmavě nachový
autumn ......................podzimní
blue.............................. modrý
brut..............................vegetativní části
carmine .....................karmínová
cf. .................................dárce není jist určením
cluster ........................chomáč
cream .........................smetanový
creeping ....................plazivý
deep ...........................tmavý
double .......................zdvojené korunní lístky
dwarf ..........................malý, zakrslý
eye ..............................očko
f. ...................................forma
flw ...............................květ
f.p. – (flore pleno)....plnokvětý
fruit.............................. plod
high ............................vysoký
green ..........................zelený
grandiflorus..............velkokvětý
lilac............................... lila
longiflorus ................dlouhokvětý
low ..............................nízký
lvs undulate .............zvlněné listy
mix ..............................různá barva květů
orange .......................oranžový
pale .............................světlý
purple ........................nachový
red ...............................červený
rose .............................růžový
rounded petals .......zaokrouhl. korunní
lístky
silver ...........................stříbrný
stripes ........................pruhy
ssp. ..............................poddruh
tall ...............................vysoký
violet...........................fialový
v. ..................................varieta
white ..........................bílý
yellow ........................žlutý
27
Order Form 2014–2015
První výběr – dárci 25, ostatní 15
First choice – contributors 25, other's15 / Erste Auswahl – Spender 25, anderen 15
SMĚR VYPLŇOVÁNÍ / FILLING DIRECTION / RICHTUNGS-SCHUSS
Druhý výběr – všechna políčka
Second choice – all cels / Zweite Auswahl – alle Zellen
SMĚR VYPLŇOVÁNÍ / FILLING DIRECTION / RICHTUNGS-SCHUSS
Dárce č. / Contributor No. / Spender Nr.:
Požadovaný počet kolekcí
Jméno / Name / Nahme:
Adresa / Address / Adresse:
e-mail:

Podobné dokumenty

Zpravodaj č. 56 - Klub skalničkářů Brno

Zpravodaj č. 56 - Klub skalničkářů Brno Uzávěrka příjmu semen do akce je 1. 11. 2007, semena můžete ještě ten den odevzdat osobně na členské schůzi. Vyhotovený seznam semen budeme automaticky zasílat pouze dárcům, ostatním zájemcům jen n...

Více

Nabídka rostlin - Gymnocalycium

Nabídka rostlin - Gymnocalycium spegazzinii IS spegazzinii IS spegazzinii IS spegazzinii v. major spegazzinii v. mayor stellatum IS stellatum v. obductum f. nova IS stellatum v. obduktum IS sutterianum (sanluisense) IS sutterian...

Více

botanicke inventarizacni pruzkumy

botanicke inventarizacni pruzkumy dílčí plochy pak budou důkladně inventarizovány pouze podplochy. Velikost podploch by neměla přesáhnout opět řádu jednotek ha a jejich počet by měl odpovídat přibližně druhé odmocnině velikosti díl...

Více

Seznam rostlinek naleznete zde

Seznam rostlinek naleznete zde Bazalka posvátná - Ocimum sanctum L. (Laminaceae) Cibule zimní (sečka) - Allium fistulosum L. (Liliaceae) Pažitka čínská - Allium tuberosum Rottler ex Spreng. (Liliaceae) Pupečník asijský - Centell...

Více

Seznam semen

Seznam semen Kremnické vrchy Moravskoslezské Beskydy Murter (ostrov) Pirin Polanecká niva Provence Severní Kavkaz Suphan Dag Velebit Walliské Alpy

Více

Seznam semen 2013-2014

Seznam semen 2013-2014 Bruckenthalia spiculifolia ´Alba´

Více

Kärnten, Fragant Fraganter Hütte – Bretterich, 5. 7. 2006

Kärnten, Fragant Fraganter Hütte – Bretterich, 5. 7. 2006 Rhodiola rosea Rhododendron ×intermedium Rhododendron ferrugineum Rhododendron hirsutum Rubus saxatilis Salix reticulata Salix serpillifolia Salix waldsteiniana Saxifraga bryoides Saxifraga caesia ...

Více

Zpravodaj č. 45 - Klub skalničkářů Brno

Zpravodaj č. 45 - Klub skalničkářů Brno Známe to všichni. Jak by ne. S láskou ten klenot zasazujeme a s napětím čekáme, zda naše snažení bude úspěšné. Vzejde? Nevzejde? Bude to právě to, co si myslíme že jsme zasadili? Tak a podobně se s...

Více