Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora

Komentáře

Transkript

Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora
strana 02
strana 03
zimní údržba
kasárna
strana 04
naumburg
strana 07
slavnosti piva
strana 08
strana 09
zápisy do zš
parkovací dům
01
leden 2008
tištěno na recyklovaném papíru
www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma
UPOZORNĚNÍ
Foto: Roman Růžička
Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pracovních úspěchů v roce 2008 všem Táborákům přeje
vedení radnice a pracovníci městského úřadu.
Vážení spoluobčané, ve dnech 7. až
9. ledna obdržíte do vašich poštovních schránek tiskový materiál
„Čtyři pilíře – naše společná šance“,
který se týká privatizace městských
bytů.
V publikaci mimo jiné naleznete:
• informace o procesu privatizace
městského bytového fondu (MBF) •
o plánované údržbě MBF • přehled
počtu bytů • pravidla prodeje bytů
a navrhované změny • ceny prodeje bytů • mapy stávajícího bytového fondu (domy, které zůstanou
v majetku města; domy s možností
prodeje bytů) • žádost o koupi bytu
(formulář) • možnosti financování
• vyhodnocení dotazníků z besed •
nejčastěji kladené otázky a odpovědi
z besed
(red)
Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora
Od 1. ledna 2008 mohou stavebníci nově
od města získat úvěr
z Fondu podpory a rozvoje bydlení na opravy,
modernizace a výstavbu svých bytů,
bytových a rodinných domů.
Úvěry jsou poskytovány ve čtyřech
programech.
Program „Novostavba“ zahrnuje
úvěry pro stavebníky bytových nebo
rodinných nízkoenergetických a pasivních domů. Úvěry jsou úročeny 0–1 %
a čerpat lze sumu až 200 tis. Kč.
Program „Adaptace“ zahrnuje úvěry na rekonstrukce a modernizace bytových a rodinných domů. Úročeny jsou
0–5 % a lze čerpat částku až 200 tis. Kč.
Program „Privatizace“ zahrnuje
úvěry určené pro vlastníky bytových
nebo rodinných domů z prodeje majetku města. Úročeny jsou 0–5 % a čerpat
lze částku až 300 tis. Kč.
Program „Zelená řada“ zahrnuje
úvěry na energeticky úsporná opatření. Úročeny jsou 0–3 % a je možné čerpat částku až 200 tis. Kč.
Předpokládáme, že během prvního
čtvrtletí roku 2008 bude na vývěskách
zveřejněn záměr poskytnout úvěry
s informacemi, jak úvěr získat. Podrobnosti lze získat i na odboru správy
majetku města u Ing. Lošonské.
Dana Švecová
vedoucí odboru správy majetku města
Besedy na téma „Prodej – městského bytového fondu“
Besedy s nájemníky
městských bytů, zaměřené na podmínky
prodeje bytů a na celou
oblast
hospodaření
s bytovým fondem města, byly skutečně hojně navštívené. Je tedy zřejmé, že
problémy bydlení naše občany velice
zajímají a veřejné diskuse plní svůj
smysl. Na jejich přípravě a realizaci se
podíleli: místostarostové Jiří Bartáček a Martin Jirovský, radní Simona
Žirovnická, poslanec PS PČR a radní František Dědič, úředníci správy
majetku města Dana Švecová a Sylva
Chaloupková a odboru financí Dana
Daňková i jednatel společnosti Bytes
Tábor, s. r. o., Pavel Dvořák.
Besedy byly čtyři a každá se nesla v trochu jiném duchu. Zatímco na
2005 Zastupitelstvem města Tábora,
neumožňují prodej bytu obsazeného
nájemníkem třetí osobě, tzn., že pokud
nájemník byt nekoupí, bude v něm
dále bydlet a byt zůstane ve vlastnictví
města Tábora.
Dovolili jsme si tedy shrnout nejdůležitější informace ohledně prodeje
městského bytového fondu v Táboře,
včetně mapek jednotlivých lokalit
města s pasportizací městského majetku a zodpovězenými – na besedách
nejčastěji kladenými – otázkami. Ve
dnech 7. až 9. ledna 2008 každý do své
poštovní schránky obdrží tiskovinu se
zaměřením na privatizaci bytů včetně
„Žádosti o koupi bytů“ a vyhodnocení dotazníků, které byly nájemníkům
distribuovány prostřednictvím Novin
táborské radnice i přímo na besedách.
Střelnici lidé po prezentaci zatleskali,
jinde byla atmosféra emotivní, i to však
k demokratickým besedám patří. Nejbouřlivější diskuse se potom rozběhla
na Pražském sídlišti v sále Milénia.
Občané si převážně stěžovali na špatnou správu městských domů a bytů,
hodně jich také kritizovalo chování
některých zaměstnanců společnosti Bytes Tábor, s. r. o. Zvláště starší
nájemníci projevili obavy o zachování
jistoty trvání svého bydlení a cena od
4300 Kč do 5200 Kč za m2 obsazeného
bytu se jim zdá vysoká, protože nemusí dosáhnout na hypotéky a půjčky.
Všichni však byli opakovaně ujištěni,
že k nákupu bytu nájemníky nikdo
nenutí, koupě je zcela dobrovolný
proces a zákon ani Pravidla prodeje městských bytů, schválená v roce
Dole/Francie
Škofja Loka/Slovinsko
Kostnice/Německo
Jedná se o posouzení technického
stavu domů, bytů, vybavení bytu
pohledem nájemníků a také o názory
na změny, které navrhuje vedení města
v Pravidlech prodeje městských bytů.
Velice děkuji touto cestou všem
občanům, kteří přišli na besedy diskutovat i naslouchat, a také děkuji všem,
kteří nám odevzdali vyplněný dotazník. Názory nájemníků městských
bytů jsou pro nás důležitým argumentem při nastavování změn ve společnosti Bytes Tábor, s. r. o., která je 100%
vlastněna městem Táborem a spravuje,
mimo jiné, jeho bytový fond.
Celá prezentace promítaná na besedách je zveřejněna na webových stránkách města (www.tabor.cz /docstore/
file/besedy/prodej bytu.pdf).
Jiří Bartáček, místostarosta
Orinda/USA
partnerská města:
TÁBOR:
Entente Florale 2007 – stříbro
•
Olympiáda mládeže 2009 •
MS cyklokros 2010
Wels/Rakousko
strana 02
leden 2008
rada a zastupitelstvo; kasárna
Zasedání
zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
se koná v pondělí 28. ledna 2008
od 15 hodin
v zasedací místnosti číslo 410,
v budově bývalé Tabačky.
Jednání je veřejné.
Úřední hodiny
městského úřadu
Žižkovo nám. 2 • 390 15 TÁBOR
• vedení města
• kancelář starosty
• odbor vnitřních věcí
• odbor financí
• odbor rozvoje
• stavební úřad
Žižkovo nám. 30
(vstup přes č. p. 2)
• odbor správy majetku města
Žižkovo nám. 11 • 390 15 TÁBOR
• odbor kultury a cestovního ruchu
• odbor školství, mládeže a tělovýchovy
• odbor dopravy
• odbor investic
• městská policie
Husovo nám. 2938 • 390 01 TÁBOR
• tajemník
• odbor životního prostředí
• živnostenský odbor
• odbor dopravně správních agend
• odbor sociálních věcí
Úřední hodiny jsou jednotné
pro všechny odbory:
pondělí 8.00–17.00 hodin
úterý 13.00–15.00 hodin
středa 8.00–17.00 hodin
čtvrtek 13.00–15.00 hodin
pátek 8.00–11.30 hodin
telefony:
spojovatelka: 381 486 111
provolba: 381 486 xxx
fax: 381 486 100
e-mail:
[email protected]
www.tabor.cz
Informace pro čtenáře:
V NTR jednotlivé odbory městského
úřadu prezentujeme piktogramy
v záhlaví článků.
Sběrné dvory
Sběrný dvůr Klokoty,
Kpt. Jaroše 2418
– areál spol. Rumpold, s. r. o.
Sběrný dvůr SNL,
Bukurešťská ul. – bývalý výměník
Otevírací doba pro oba sběrné dvory:
leden až březen:
pondělí–pátek
od 16.00 do 18.00 hod.
duben až říjen:
pondělí–pátek
od 15.00 do 19.00 hod.
listopad a prosinec:
pondělí–pátek
od 16.00 do 18.00 hod.
V sobotu bude celoroční provoz
od 8.00 do 12.00 hod.
Rada a zastupitelstvo města v prosinci
Městská rada se sešla
v prosinci na dvou schůzích, a to 3. a 10. prosince. Na obou schůzích
se projednávalo velké
množství materiálů a velice dlouho
se i diskutovalo o některých zásadnějších věcech, a tak se schůze protáhly
do pozdějších večerních hodin.
Zastupitelstvo se sešlo 17. prosince a na programu byl rozpočet města
na rok 2008. Ten prošel konzultacemi
i radou města přesně podle schváleného harmonogramu. Tradičně se projednávaly materiály z finanční a majetkové oblasti. Zastupitelé se rovněž
zabývali regulačním plánem Obytné
zóny Náchod, projednali smlouvu
o podpoře ze Státního fondu životního
prostředí. Rozhodovali o přistoupení
města k Národní síti zdravých měst
a o podání žádosti o dotaci na podporu
terénní práce na rok 2008.
Rada města rozhodla o vypsání
výběrového řízení na pořízení organizačního, personálního a ekonomic-
§ §
kého auditu společnosti Bytes, s. r. o.,
a personálního a procesního auditu městského úřadu. Schváleny byly
finanční plány všech společností
s ručením omezeným na příští rok, tedy Bytesu, Technických služeb, Správy
lesů a Tělovýchovných zařízení.
Dnem 27. prosince byl spuštěn do zkušebního provozu parkovací dům „Parking pod Střelnicí“. Do 31. března zde
bude možné parkovat za zaváděcí sazbu 1 Kč/hod.
Byly vyhlášeny dva granty v sociální
oblasti na rok 2008 – Romský festival
a konference v oblasti protidrogové
prevence.
Rada souhlasila s realizací stavebních úprav v budově Gymnázia Pierra
de Coubertina pro účely vybudování
střediska jazykové výuky a informačního centra.
Město obdrželo dotaci na integraci
krajanů z Kazachstánu ve výši 636 tisíc korun. Projednávala se i podpora
– poskytnutí dotace ve výši 150 tisíc
korun pro SK Větrovy na dofinanco-
vání dotace na rekonstrukci víceúčelového hřiště.
Rada měla k dispozici komplexní
informaci ohledně Novin táborské
radnice a souhlasila s jejich současnou
technickou úrovní a vlastním provedením. Dále bude jednáno o možnosti
navýšení příjmů z inzerce. Připravena
bude anketa pro občany ohledně náplně, rozsahu a kvality novin.
Zahájena byla projektová příprava
na modernizaci infocentra, aby odpovídalo současným moderním trendům. K modernizaci se může přistoupit i z toho důvodu, že galerijní činnost
bude z infocentra přesunuta do bývalé
galerie v č. p. 54.
Rada města se rozhodla formou
grantů podpořit větší společensko-kulturní akce s dopadem na publicitu
města a podporu cestovního ruchu.
Průběžně by se v roce 2008 měla na
tyto granty uvolňovat částka zhruba
800 tisíc korun.
Lubomír Šrámek
tajemník
Rozpočet města na rok 2008 Talent roku 2007
Zastupitelstvo města Tábora schválilo na
svém zasedání 17. prosince rozpočet města
Tábora na rok 2008. Návrh rozpočtu byl od
1. prosince zveřejněn na vývěskách městského úřadu. Schválený rozpočet je občanům k dispozici na internetových stránkách města (pod
záložkou rada a zastupitelstvo), a to po celý rok. Rovněž je
k nahlédnutí na odboru financí. V únorovém čísle Novin
táborské radnice bude připraven leták o rozpočtu a jeho nejzajímavějších číslech. Protože rozpočet je zásadní dokument
a opakování je matka moudrosti, uvádím znovu základní
čísla. Rozpočet na rok 2008 je schválen jako přebytkový,
kdy celkové příjmy jsou odhadovány ve výši 882,5 mil. Kč
a celkové výdaje jsou plánovány ve výši 878,9 mil. Kč. Přebytek rozpočtu ve výši 3,6 mil. Kč je určen na splátky úvěrů. Úvěrové zatížení města dosáhne k 31. prosinci 2007 výše
275 mil. Kč, což je, stejně jako loni, 31 % rozpočtových příjmů.
Dana Daňková, vedoucí odboru financí
Soutěž Talent roku 2007, která je určena pro
všechny děti a mládež ve věku od deseti do
osmnácti let, má už svůj jubilejní desátý
ročník. Své adepty na vítězství nominovalo v šesti kategoriích osmnáct základních,
středních a základních uměleckých škol. Sešlo se 62 nominací, z toho čtyři v kategorii humanitní, jedenáct v kategorii
přírodovědně-technické, dvanáct v kategorii umělecké (zde
bylo nominováno i dívčí kvarteto ze ZUŠ v Sezimově Ústí
Flauto dolce), osmnáct v kategorii sportovní, devět v kategorii všestranné a pět v kategorii speciální.
V listopadu se sešla hodnotitelská komise a společnými
silami vybrala ty nejlepší. Komise pečlivě vyhodnotila jednotlivé nominace a slavnostní vyhlášení vítězů v daných
kategoriích proběhne tradičně 10. ledna od 19.00 hodin
v malém sále táborského Divadla Oskara Nedbala. Výsledky
soutěže přineseme v únorovém vydání NTR.
Radomír Kouba, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Výběrové řízení na převod bývalých kasáren Jana Žižky
Po rozsáhlé prezentaci
záměru města Tábora
přeměnit bývalá kasárna Jana Žižky v Táboře
na moderní čtvrť podalo do výběrového řízení na převod
nemovitostí své nabídky sedm zájemců.
Hodnotící komise byla schválena
v rekordním složení ze všech sedmadvaceti členů zastupitelstva města.
V pondělí 26. listopadu přítomných
třiadvacet členů hodnotící komise nejdříve vyloučilo tři nabídky pro nedodržení zadávacích podmínek výběrového řízení. Společnost HB Reavis
Group CZ, spol. s r. o., Praha a manželé
Jaroslav a Lenka Třešňákovi z Teplic
předložili záměr výstavby v jižní části území v rozporu s urbanistickými
zásadami a územně plánovací dokumentací, společnost Soreta Group, a. s.,
Tábor nenabídla zálohu na kupní cenu,
která byla v zadání výběrového řízení
požadována. Následně čtyři zbývající firmy představily prezentaci svých
nabídek a zodpovídaly dotazy členů
hodnotící komise.
Ve středu 28. listopadu komise po
otevření obálek sečetla a vyhodnotila
výsledky z dvaceti odevzdaných hodnotících tabulek a určila následující
pořadí zájemců: na prvním místě se
umístila firma MANE Holding, a. s.,
Praha společně s AZ bydlení, spol. s r. o.,
Tábor, na druhém místě Ing. Milan
Kušta – OMEGA plus Chrudim, na
třetím místě Morávka Centrum, a. s.,
Brno a na čtvrtém místě STAVINVEST
Group, a. s., STAVINVEST Q, spol. s r. o.,
a firma Kočí, a. s., Písek.
Toto pořadí potvrdilo a schválilo
Zastupitelstvo města Tábora na svém
řádném zasedání 17. prosince.
Na základě usnesení zastupitelstva
města bylo rovněž uloženo zahájit
poptávkové řízení na výběr renomované právní kanceláře, která připraví
příslušné návrhy smluv. Zde se promítnou všechny aspekty nabídky a stanoví se výše sankcí, jistin a úhrn záruk.
Prověřeny budou i možnosti transferu
dotací na infrastrukturu (jakkoli jsou
pro nás pouze nabídkou – možností),
ovšem za předpokladu bezpečného zajištění záruk vůči protistraně. Teprve
uzavření smlouvy, která bude zastupitelstvem konzultována, bude jasným
a deklarativním závazkem k zahájení
prací na výstavbě nové čtvrti. Do té
doby lze oprávněně tvrdit, že další tři
zájemci, jejichž kvalitativní ukazatele
v urbanistických a architektonických
kvalitách dosahovaly o něco nižších
úrovní, jsou rovněž možnými kandidáty na případné uzavření smlouvy,
kterou by nynější vítěz nebyl ochoten
akceptovat.
Pro město Tábor je veliká výhoda,
že nastavením kritérií si zajistilo relativně vysokou úroveň nabídek a disponuje tak slušnou databankou projektů a záměrů. Pro veřejnost je jistě
zajímavé, že návrhy budou představeny 16. ledna v 16.00 hodin vernisáží
v Galerii AD (Galerie U Radnice),
přičemž jejich prezentace končí dnem
15. února.
Zde bude možné vidět nejen systém
hodnotící tabulky, ale i hlavní kritéria, kterými se vítězný návrh liší od
ostatních. Dlužno dodat, že zvítězily
zejména architektonická a urbanistická stránka.
Jiří Bartáček
místostarosta
a předseda hodnotící komise
Martin Jirovský
místostarosta a spoluautor zásad
leden 2008
strana 03
zimní údržba; nájemné
Odbor investic a strukturálních fondů informuje
V druhé polovině loňského roku byla zahájena realizace investičních akcí, které budou
dokončeny během letošního roku. Jedná se o investice,
jejichž realizací dojde k významnému
zkulturnění bydlení občanů Náchodského sídliště a oživení další části prostoru celoměstského významu – parku
U Popraviště.
Vybraná firma Stavby silnic a železnic, a. s., Praha zahájila v závěru října
realizaci stavby „Regenerace panelového Náchodského sídliště – II. etapa“.
Nově byly osazeny obrubníky Náchodské a části Leskovické ulice. V polovině
Náchodské ulice byl vyměněn živičný
koberec vozovky. Současně započala
předlažba chodníků pro pěší, včetně
výškové úpravy obrubníků. Podél
Náchodské ulice bylo vybudováno
nové parkoviště s třiadvaceti místy.
Nové živičné povrchy dostane druhá
část Náchodské ulice a celá Leskovická ulice. Obnoveny budou povrchy na
stávajících parkovištích uvnitř sídliště.
Dojde k předláždění ostatních chodníků. Součástí projektu je vybudování
nového dětského hřiště a sportovně
rekreačních ploch. Závěr prací vytvoří výměna přestárlé a dosadba veřejné
zeleně a celková obnova trávníků. Termín dokončení celé akce je s ohledem
na dodržování vegetačních lhůt stanoven na 30. listopadu.
S nástupem podzimního počasí
započala realizace další etapy obnovy
parku U Popraviště. V pořadí čtvrtá
etapa řeší část parku přiléhající k zim-
nímu stadionu. Stěžejním úkolem
projektu čtvrté etapy je nahradit stávající dosloužilé hřiště novými, předpisům Evropské unie vyhovujícími
prvky. Revitalizace stávající zeleně,
trávníků, nová výsadba keřů a stromů
bude následovat po položení nových
živičných povrchů chodníků. Zahradní architektura Tábor, s. r. o., by měla
dokončit práce do konce června.
Nepříznivé klimatické podmínky
v listopadu a počátkem prosince zapříčinily oddálení termínu dokončení
dvou staveb s původním termínem
dokončení v prosinci.
Na stavbě „Chodníky ulice Chýnovská“ se nepodařilo dobudovat obslužnou komunikaci podél části ulice
a konečné povrchy cyklostezek umístěných po obou stranách vozovky.
Dotace a granty města v roce 2007
I v letošním roce se
město snažilo co nejvíce využít dotační tituly
z grantových programů, strukturálních fondů, norských fondů a programů jednotlivých ministerstev.
Některé akce byly započaty v minulých letech, ukončeny a profinancovány
v roce 2007. Jsou to: regenerace historického jádra (tř. 9. května atp.) s dotací
44,7 mil. Kč (letos posledních 3,5 mil. Kč
na opravu objízdných tras), výstava
Táborský poklad v areálu Kotnova
– 3,3 mil. Kč, Baby centrum na SNL
– 662 tis. Kč, Komunitní plán města
Tábora – 569 tis. Kč, reciproční pobyt
pracovníků soc. služeb – 85 tis. Kč.
Podány a dokončeny v roce 2007
s dotací v uvedené výši byly: geologická
expozice – 250 tis. Kč, ošetření památných stromů – 157 tis. Kč, projektová dokumentace na komunikace – 100 tis. Kč,
oprava komunikace k Harrachovce
– 582 tis. Kč, sanace opevnění břehu
Jordánu – 5,7 mil. Kč, cyklistický výlet
na hrad Dobronice – 6 tis. Kč, zvukový průvodce infocentra – 50 tis. Kč,
oprava pomníku obětem 1. sv. války –
150 tis. Kč, Táborskem na kole – tipy na
výlety – 150 tis. Kč, Jihočeský zvonek –
soutěž ve zpěvu – 10 tis. Kč, vybavení dobrovolných hasičů Tábora – 50 tis. Kč,
obnova kaple sv. Trojice – Větrovy
– 20 tis. Kč, modernizace dopravního
hřiště – 210 tis. Kč, Husitské dny –
80 tis. Kč, podpora terénních sociálních služeb – 500 tis. Kč, automatizovaný knihovnický systém – 106 tis. Kč,
osm projektů ZŠ a MŠ na různé aktivity dětí – 252 tis. Kč, projekt regenerace
Náchodského sídliště II. etapa v celkových nákladech 16 mil. Kč a s dotací
6 mil. Kč bude dokončen v nadcházejícím roce.
Letos bylo zpracováno a podáno do
operačního programu Životní prostředí a do tzv. norských fondů deset projektů. O jejich přijetí bude rozhodnuto
počátkem letošního roku. Jedná se
o následující projekty s požadovanou
dotací: zateplení domů s pečovatelskou
službou Kvapilova a Lidická – 7,7 mil. Kč,
zateplení Zubatky – 7,7 mil. Kč, vybudování sběrných dvorů Chýnovská
a Bydlinského – 11 mil. Kč, systém
separace odpadů – 2,3 mil. Kč, obnova kapličky u Dobré vody – 333 tis. Kč,
modernizace zahrady MŠ Měšice –
373 tis. Kč, modernizace hřiště MŠ
Kollárova – 357 tis. Kč, oprava střechy
kult. památky č. p. 302 – 540 tis. Kč.
V průběhu roku bylo zamítnuto
jedenáct podaných žádostí, zpravidla
pro velký počet žadatelů a nedostatek
prostředků.
V současné době zpracováváme
dvě žádosti do operačního programu
Životní prostředí a dvě do tzv. norských fondů: obnova rybníka Jordán –
423 mil. Kč, regenerace Husova parku
– 3 mil. Kč, vybavení mateřských
a základních škol – 10 mil. Kč, park
U Popraviště (5. a 6. etapa) – 10 mil. Kč.
Během letošního roku město získalo na dotacích 22 489 tis. Kč.
Karel Hotový
vedoucí odboru investic a strukturálních fondů
Zimní údržba místních komunikací a chodníků
Tímto článkem chceme vanou s jinými firmami. Průběh údržpřipomenout a upozor- by řídí dispečer na tel.: 381 231 072
nit na provádění zimní nebo 606 373 173.
údržbymístníchkomuMístní komunikace a chodníky
nikací a chodníků. Pro (sousedící s objekty nebo pozemky ve
její provádění platí Nařízení Rady vlastnictví města, nikoli se soukroměsta Tábora č. 02/2006, o zajišťová- mými nemovitostmi) jsou rozděleny
ní schůdnosti a sjízdnosti místních do tří okruhů v pořadí a závislosti na
komunikací, které najdete na
Posypový materiál
internetových stránkách města
Tábora (v sekci rada a zastupilze za úhradu objednat
telstvo – vyhlášky a nařízení).
v Technických službách Tábor, s. r. o.,
Úkolem zimní údržby místve středisku zimní údržby
ních komunikací a chodníků je
zmírňování závad ve sjízdnosti
(tel.: 381 231 072 nebo 381 231 225).
a schůdnosti vzniklých zimníPytel posypového materiálu
mi povětrnostními vlivy a jejich
včetně dovozu stojí 170 Kč.
důsledky, s přihlédnutím ke společenským potřebám na jedné straně a k ekonomickým možnos- důležitosti. V nařízení jsou uvedeny
tem vlastníka místních komunikací úseky, na nichž se nezajišťuje schůdvycházejících ze schváleného rozpočtu nost a sjízdnost odstraňováním sněhu
města na druhé straně. Zimní údržbu a náledí pro jejich malý význam, techpro město zajišťují Technické služby nickou a ekonomickou nemožnost
Tábor, s. r. o., podle schváleného plánu provádět zimní údržbu. Tyto úseky
zimní údržby. V některých příměst- jsou označeny tabulkou „Cesta se v ziských obcích mají údržbu nasmlou- mě neudržuje“.
Na chodnících před domy ve správě
Bytesu, stavebních bytových družstev
a před soukromými nemovitostmi
provádějí zimní údržbu jejich vlastníci. V ulici 9. května, náměstí T. G. Masaryka a náměstí Františka Křižíka byla v souvislosti s provedenou
rekonstrukcí zmírněna povinnost
údržby chodníků v celé šíři na
šíři nejméně 3,0 m. Připomínáme, že za chodník se považuje
i část komunikace v šíři nejméně 1,5 m přiléhající k nemovitostem a provozovnám, která je
potřebná pro bezpečnou chůzi,
v místech, kde chodník není
zřízen. Nařízení města obsahuje
povinnost závadu ve schůdnosti
chodníku odstranit každý den
nejpozději do 8.00 hodin. Nastane-li
závada ve schůdnosti v době od 8.00
do 20.00 hodin, je nutno ji odstranit
bez zbytečných průtahů.
Provádění zimní údržby kontroluje a případné pokuty ukládá městská
policie.
Ing. Erazim Troch
vedoucí odboru dopravy
Rovněž část chodníků bude dokončena, jakmile klimatické podmínky
dovolí pokračovat za dodržení předepsaných technologických požadavků,
nejpozději letos na jaře.
Obdobně se nepřízeň počasí projevila u stavby „Napojení Jordánské ulice na
ulici Čsl. armády“. K úplnému dokončení projektu chybí provést sanační
omítky objektu Střelnické schody, kde
technologie provádění předepisuje provádět práce za suchého a teplého počasí,
dále vybudování opěrné zdi oddělující
parkovací dům od soukromých zahrad
a dokončovací práce pod objektem
Střelnice. Veškeré práce by měly skončit
nejpozději do poloviny roku.
František Krejčí
odbor investic a strukturálních fondů
Nájemné z bytů
Od 1. ledna dochází
v pořadí k druhému
jednostrannému zvýšení nájemného z bytů.
Nájemci bytů, u nichž
bylo nájemné upraveno od uvedeného
data, obdrželi nejpozději v září oznámení o zvýšení nájemného.
U bytů první kategorie se nájemné ze sazby 21,17 Kč/m2 zvýšilo na
26,33 Kč/m2, u bytů druhé kategorie
ze sazby 17,02 Kč/m2 na 22,77 Kč/m2.
Celkově se zvýšení dotklo přibližně 4400 městských bytů a do rozpočtu města přinese částku zhruba
14,5 milionu korun.
Dana Švecová
vedoucí odboru správy majetku města
Veletrhy
cestovního ruchu
V listopadu 2007 se
město Tábor účastnilo
již tradičně veletrhu
MADI Travel Market
v Praze, na kterém
představilo zejména novou cyklobrožuru Táborskem na kole – 10 tipů
na cyklovýlety, o kterou byl mezi návštěvníky veletrhu velký zájem. Dále
byla vysoká poptávka po možnostech
aktivního trávení dovolené, možnosti
ubytování v regionu, návštěv historických a kulturních památek či přírodních zajímavostí.
V lednu se město Tábor zúčastní
veletrhu Regiontour a GO v Brně ve
spolupráci s jihočeským krajským úřadem a v únoru veletrhu Holiday World
v Praze.
V zahraničí se bude prezentovat
na veletrhu Vakantie v nizozemském
Utrechtu. Holandští turisté představují velmi početnou klientelu v našem
regionu a zároveň je pro ně připravena
pestrá nabídka propagačních materiálů v holandštině.
Na regionálních veletrzích se město
chce prezentovat na veletrhu Region
a dovolená v Ostravě a královéhradeckém Infotour a cykloturistika.
Lenka Horejsková
vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu
i
strana 04
leden 2008
naumburg; vánoční stromeček
Město Naumburg (SRN)
V Novinách táborské radnice jsme
vás postupně informovali o našich
partnerských zahraničních městech.
V lednovém čísle začínáme s představováním zahraničních měst, která
udržují s Táborem mnohaleté přátelské vztahy a spolupracují v řadě oblastí. Prvním městem, o kterém bude řeč,
je německé město Naumburg. Sídlo
s 26 400 obyvateli se rozkládá na ploše 7600 hektarů a leží na jihu spolkové
země Sachsen-Anhalt.
Kontakty a spolupráce mezi Táborem a Naumburgem mají letitou historii. Již před rokem 1989 docházelo
k výměnným návštěvám oficiálních
delegací i kulturních a sportovních
skupin. V podstatě do dnešní doby
nebyla přerušena pravidelná účast
představitelů Tábora a kulturních spolků na tradičních Husitských třešňových slavnostech, které se každoročně
v červnu v Naumburgu konají. Stejně
tak početná delegace z Naumburgu se
aktivně účastní každoročních Táborských setkání. Město Naumburg je
také jedním z prvních členských měst
„Společenství s husitskou minulostí
a tradicí“, sdružení, které společně
propaguje města se středověkými historickými vazbami.
Nejzajímavější část města – historické centrum nabízí mnoho pozoruhodných pamětihodností a historických
zajímavostí, které stojí za návštěvu.
Několik jsme jich vybrali i pro vás.
Dóm sv. Petra a Pavla
Tento objekt patří díky své románsko-gotické architektuře a zejména
svým raně gotickým monumentálním
skulpturám a ornamentice k nejvýznamnějším kulturním památkám
středověku. Románská hrobka pokladů středověku a renesance nabízí
veřejnosti k vidění třicet vybraných
drahocenností. Po domluvě lze navštívit i věž dómu.
Radnice
Umístění radnice je datováno do
14. století. Dnešní radnice vznikla
v 16. století v několika stavebních fázích s využitím budov, poničených při
požáru města. Roku 1612 byl hlavní
vchod radnice ozdoben dodnes zacho-
valým barevně veselým pozdně renesančním reprezentativním portálem.
Rezidence
Rezidence sloužila synu kurfiřta
Johanna George Moritze von Sachsen-Zeitz. Byla spojena s kostelem sv. Václava krytým chodníkem, který byl
v 19. století odstraněn. Nyní v objektu
sídlí Obvodní soud Naumburg.
Hildebrandtovy varhany
Skvostný kus se nachází v kostele
sv. Václava. Mohutné varhany byly
postaveny Silbermannovým žákem –
Zachariasem Hildebrandtem a v roce
1746 posvěceny Johannem Sebastianem Bachem. Za svou jedinečnost
vděčí mimořádné plnosti zvuku – je
pokládán za ztělesnění Bachova varhanního ideálu. Probíhají zde pravidelně koncerty a mezinárodní mistrovské kurzy.
Dům Friedricha Nietzscheho
Klasicistní obytný dům ve Weingarten 18 byl v letech 1858–1897 bydlištěm
rodiny filozofa Friedricha Nietzscheho. Nyní je zde stálá výstava Nietzsche
v Naumburgu.
Pouliční dráha
Naumburská pouliční dráha byla
uvedena do provozu roku 1892 jako
parní dráha. Již v roce 1906 byla
elektrifikována. Zvláštnost této dráhy spočívá v její trase. Desetiletí byla
jedinou okružní dráhou v Evropě. Od
roku 2007 provozuje starožitné vagony v půlhodinových intervalech od
nádraží do centra města.
Naumburg patří k nejkrásnějším
městům středního Německa. Kromě
pečlivě udržovaného města nabízí
i něco pro znalce a milovníky dobrého
vína. Nachází se zde mnoho vinařství
s několikastaletou tradicí. Tradiční
výroba sektu zde skončila koncem
18. století, kdy byly vinice zcela zničeny dřevokaznými škůdci. Více než
o sto let později se tato tradiční výroba
opět oživuje.
Navštívit město Naumburg by si
neměli nechat ujít milovníci kultury,
přírody, vína a přívětivých obyvatel
města.
Jiří Řeřicha
kancelář starosty
Soutěž mateřských škol o nejkrásnější vánoční stromeček
Letos poprvé proběhla
pod záštitou starostky
Hany Randové v mateřských školách na území
města soutěž o nejlépe
vyzdobený vánoční stromeček. Všechny školky dostaly od OŠMaT krásnou
borovičku a pak už se tvůrčí činnosti
dětí a učitelek meze nekladly.
Ve čtvrtek 13. prosince komise posuzovala, jak šikovné máme ve školkách
caparty. Nejenže stromečky byly laděny do různých barev, ale kromě osvědčených papírových řetězů a košíčků
jsme na vánočních stromečcích obdivovali spoustu krásných nápadů. Mezi
vonícímiborovýmivětvičkamiplavaly
keramické rybky, vznášeli se papíroví
andělé, ptáčci a zvířátka a samozřejmě
nechyběly zvonečky, hvězdy a srdíčka
z nejrůznějších přírodních materiálů.
Také popcornové řetězy, řetězy z dřevěných korálků a stébel slámy udělaly
své, a tak jsme viděli dvanáct perfektně vyzdobených stromečků. Dokonce
některé kompozice měly své téma,
MŠ Kollárova
MŠ Vančurova
jako například „Vánoce v Táboře“, kde
špici místo vánoční hvězdy vévodil
model kostela s radnicí. Ten, jak nám
prozradily děti, vytvořily paní učitelky
a mezi větvičkami místo ozdob viselo
spoustu roztomilých domečků, které
představovaly ulice města. A ty už byly
dílem dětí.
Na nás dospělé, kteří jsme tu krásu
viděli, dýchlo kouzlo Vánoc. Zatím
odměnou dětem byla pro každé jenom
čokoládová sladkost. Opravdu hodnotit se bude podle fotografií až v lednu.
Víme pouze, že vybírat ten nejkrásnější stromek bude pro nás tvrdý oříšek.
Kolektiv odboru ŠMaT
MŠ Blanická
MŠ Čekanice
MŠ Čelkovice
MŠ Dlouhá
MŠ A. Kančeva
MŠ Komenského
MŠ Měšice
MŠ Petrohradská
MŠ Sokolovská
MŠ Světlogorská
leden 2008
strana 05
táborské zajímavosti
TÁBORSKÉ ZAJÍMAVOSTI
Tábor – klášterní kostel Narození Panny Marie
Po těžké hospodářské krizi města
začátkem 17. století, v rozsahu dohody s císařem Ferdinandem Habsburským, využívají táborští nabídky řádu
augustiniánů bosáků z Prahy na zřízení konventu v Táboře. K tomuto účelu
bylo vybráno „místo pusté“, v severozápadní části města,
v místě, kde byla větší
část původní zástavby
opuštěna nebo rozbořena. Roku 1639 byl
vyslán do Tábora převor Filip od konventu
sv. Václava v Praze,
aby zde nakoupil pro
konvent obilí. Smluvil
se s císařským rychtářem Martinem Zbudovským a primasem
Václavem Černým, že
se v Táboře chtějí usadit kapucíni, hledajíce
pro svůj pražský konvent potravu a vhodné
místo k usazení svých
nadbytečných členů,
a to za podmínky, že
jim hostitelské město
poskytne veškeré zaopatření. Jelikož si oba
představitelé města přáli, aby se nějaký církevní řád v Táboře usadil, byli roku 1640
povoláni převor Markus a P. Egidius
do Tábora a v červnu vztyčili kříž na
místě budoucího kláštera.
Městská rada propůjčila řeholníkům načas jeden dům k přebývání
a vykázala jim za radnicí pustá místa, kde mohli vybudovat svůj klášter.
Tato místa zpustla za obléhání města
roku 1621 a hlavně potom, když císařští vojáci zbořili mnoho městských
domů ze msty proti měšťanům, kteří
odešli z města, aby nemuseli vojáky
vyživovat. Řád se dal s chutí do práce. Část neobydlených domů darovala obec, nebo byly vykupovány
a vyměňovány s majetníky. Zejména
po třicetileté válce se dostávalo řádu
mnoho domů darem a odkazem, více, než si sám magistrát přál a než
bylo vhodné v zájmu nového osídlení
města. Proto byli roku 1674 vysláni
do kláštera dva radní, „aby budoucně od žádného z měšťanů domu ani
gruntu donationis tutulo anebo testamento nebrali“.
Se stavbou kostela bylo započato
ihned. Základní kámen byl položen
8. září 1642, v den svátku zasvěceného narození Panny Marie, které byl
kostel zasvěcen. Tuto událost oslavil
císařskýrychtářZbudovskýlatinskou
ódou. Stavební materiál byl získán ze
zbořených domů. Táborský děkan
Michal Bartoloměj Zelenka poznamenal roku 1680 ve svém deníku,
že prý fráter Vít sám vlastní rukou
rozbořil na padesát domů. Stavba
ovšem pokračovala pomalu, zejména pro neblahé události, jež stihly
Tábor koncem třicetileté války, a to
vpád Švédů, mor, zpustošení a ochuzení města. Avšak řeholníci si dovedli
získat obliby, a tím i snadno dosáhli
almužny a darů. Velké příjmy měli
hlavně z pohřbívání na půdě kláštera, proto vybudovali dříve než kostel
a vlastní klášter malou kapli v místech
přístavbou chodby se schodištěm se
sakristií. Lze předpokládat, že v tomto prostoru byla centrálně umístěna
barokní plastika Piety, odstraněná
v padesátých letech 19. století a umístěná před děkanským kostelem. Tam
rovněž byly přemístěny plastiky
nynější soudní budovy, kde se dály
první pohřby. Teprve roku 1708 byly
přeneseny pozůstatky pohřbených
šlechticů a měšťanů do nové krypty
pod kostelem. Celá stavba kostela
a kláštera byla dokončena roku 1666
stavitelem Antoniem de Alfieri, a to
v těžkém italském barokním slohu.
Protože se místo určené pro kostel
a klášter nacházelo na samých západních hradbách města, nebylo možné
kostel orientovat na východ, jak bývá
obvyklé, mimoto tu hrálo velkou roli,
že řeholníci měli zřejmě na mysli
získat před kostelem prostranství
– náměstí pro slavnostní účely. Toto
náměstí vybudovali a považovali je za
svůj majetek.
Kostel v základních hmotách byl dokončen v sedmdesátých letech 17. století. Souběžně s budováním kostela
byla budována i rozlehlá krypta v rozsahu půdorysu kostela. Její význam
pro řád měl výrazný ekonomický
podtext. Krypta, původně přístupná
z lodi kostela, byla v první čtvrtině
18. století zpřístupněna z klášterní
zahrady a řešena vstupní síní opatřenou freskovou malbou posledního
soudu, z níž se dochovaly fragmenty
celkové kompozice. Na ni navazoval
vstupní prostor s bočními kaplemi,
opatřenými opět freskovou figurální
výzdobou. Malby síně a kaplí byly
nalezeny při průzkumech v letech
1996–1997. Datací maleb je rok 1722,
což bylo nalezeno na malované nápisové kartuši nad vstupem u postranních kaplí.
Centrálníprostorkrypty,navazující na kaple, je kolem roku 1707 spojen
sv. Floriána a sv. Donáta provedené
dílnou I. F. Platzera začátkem druhé
poloviny 18. století, umístěné původně u vstupu do krypty. Centrální
prostor byl na čelních stěnách opět
opatřen freskovou alegorickou figurální výzdobou, pocházející z první
třetiny 18. století. V prostoru byly
umístěny náhrobní stély ze 17. století
s dochovanou polychromií. Na centrální prostor navazuje vlastní prostor
krypty přístupný z lodi kostela. Zde
se prováděly pohřby pod zem i vlastní uložení rakví jak příslušníků, tak
i příznivců řádu. Závěr krypty tvoří
kostnice, kam byly přeneseny pozůstatky zemřelých z původní krypty,
fungující do konce 17. století pod kaplí řádu, konkrétně do roku 1707.
Z prostoru krypty sestupují na
severní a jižní straně schodiště do
štolových sklepů. Tyto jsou pozůstatkem předchozí měšťanské zástavby
goticko-renesančníchdomů,likvidovaných při výstavbě kláštera.
Období třetí čtvrtiny 17. století až po první čtvrtinu 18. století je
pro táborský konvent řádu obdobím výrazné hospodářské prosperity. Tato se projevuje po dokončení
kostela a kláštera zvláště v prvním
desetiletí 18. století drobnými stavebními úpravami v interiéru kostela
a novým řešením architektur mobiliáře. Původní velký chór umístěný
v patře za presbytářem a propojený
okny v jeho západní stěně, dle nálezů opatřené figurální a ornamentální
malbou (nálezově jen fragmenty),
je zazděn a presbytář opatřen sou-
časnou architekturou oltáře. V téže
době byl zřízen a otevřen malý chór
v přízemí, na severní straně presbytáře. Přístavbou chodby na jižní straně
presbytáře v roce 1707 byla zpřístupněna ze sakristie nově osazená současná kazatelna.
V tomto období
byly provedeny i boční, řezbářsky upravené
oratoře v lodi a předprseň kúru. Na kúru
byly osazeny varhany,
nástroj ze sedlecké dílny, patřící k řadě jejich
největších nástrojů.
Do poloviny 18. století je kostel vybavován inventářem ve
vrcholném barokním
pojetí z místní dílny
kláštera augustiniánů.
Keramické plastiky
sv. Augustina a sv. Moniky a reliéf Imaculaty
na průčelí kostela jsou
prací jezuitské dílny
v nedalekých Opařanech.
Válečné události a dobývání města pruským vojskem v roce 1744 měly i přímý
vliv na klášter. Dne 23. října jsou
střelbou postiženy klášterní budovy i kostel, u kterého je poškozena
střecha a štít. V následujícím roce je
kostel upravován a dle návrhu z roku 1745 vybudována nad štítem věž.
V roce 1785 je klášter s kostelem
ve vlastnictví konventu rušen verdiktem císaře Josefa II. Klášter je
ponechán na dožití příslušníků řádu
se zákazem příjímání nových členů.
V roce 1816 připadá klášter koruně
a kostel se dostává do správy budějovického biskupství. V první třetině
19. století byly budovy kláštera odděleny od kostela a vytvořeno v nich
soudní a vězeňské zařízení. V letech
1856–1862 byla ke kostelu přistavěna
v rozsahu bývalé klášterní zahrady
budova gymnázia (dnes 1. ZŠ). Od
tohoto období byl kostel pronajímán
anebo sloužil jako školní kostel, od
šedesátých let 20. století je zcela bez
funkce. V současné době je kostel ve
vlastnictví římskokatolické farnosti v Táboře, která jej po mnoho let
opravuje s pomocí státu i města, prostřednictvím Programu regenerace
městských památkových rezervací
a městských památkových zón, aby
se kostelu dostalo jeho původního
určení a plnohodnotného zpřístupnění pro veřejnost.
Dík svému osudu byl kostel zachován plně ve svém vývojovém barokním pojetí od konce 17. století do
poloviny 18. století bez zásadních
rušivých vstupů následného období.
V tomto směru je zcela výjimečný.
Ing. arch. Miloš Roháček
odbor územního rozvoje
strana 06
leden 2008
program kina a divadla
Kino Svět Tábor – leden
ÚO Svazu diabetiků
• pravidelná poradenská činnost
každou středu od 14.00 do 16.00 hod.
v kanceláři DIA v ONT
(budova č. 2, 1. patro, č. dveří 102)
• kondiční plavání
čtvrtek 15.00–16.00 hodin
• 24.–31. března
REKONDIČNÍ POBYT
– LÁZNĚ PODĚBRADY
– cena: 4025 Kč
– přihlášky a záloha do 15. ledna
Informace na tel.: 381 252 229 (večer).
NADACE SENIO
Internetový projekt www.senio.cz
pokračuje prostřednictvím svého
klubu MOJESENIO v pravidelných
schůzkách zájemců i v letošním
roce. Konají se vždy ve středu od
14.15 hodin v Gymnáziu Pierra
de Coubertina v Táboře. Sraz je
před zadním vchodem do budovy.
Loni v listopadu zahájil svou
činnost také Diskusní klub.
Ve středu 9. a 23. ledna proběhnou
setkání od 16.00 hodin v Dlouhé
ulici č. p. 325 v Táboře.
Informace na tel.: 381 210 441.
Baby Club Juklík
Hanojská 3043, 390 05 Tábor
tel.: 381 252 392
e-mail: [email protected]
www.juklik.cz
Zveme všechny děti na pohodové
kurzy „plavání“. Nabízíme patnáctiletou praxi v oboru kojeneckého
a batolecího „plavání“, celorepublikově unikátní prostor (bar,
herny, prostorné šatny, ohrádky,
přebalovaní pulty apod.), teplotu
vody 30–31 °C, komorní prostředí
(max. 5 dětí ve skupince), lekce
rozděleny podle věku a pokročilosti,
pro klidné rozhodování výhodné
storno podmínky, možnost kvalitních náhradních hodin, profesionální instruktory.
Klub LOGICI Tábor
Pro děti od 8 do 15 let nabízí
ve školním roce 2007/2008
tyto kroužky:
• Počítačové kroužky
(cena na půl roku: 750 Kč)
• Stavebnicové modely
(cena na půl roku: 400 Kč)
• Debrujárské pokusy
(cena na půl roku: 400 Kč)
Více informací a přihlášky
u Ivana Letka na tel.: 721 313 329,
e-mailu: [email protected], nebo
na webu: www.logici.adam.cz.
Garance vrácení peněz při
nespokojenosti.
Housův mlýn
údolí středověku pod Jordánem
e-mail: [email protected]
www.housuvmlyn.cz
sobota 19. ledna, 20.00 hodin
HUDEBNÍ VEČER U KRBU
– fyzické básnictví Petra Váši
– vstup: 100 Kč
středa 2. – 18.00 a 20.15 hod.,
čtvrtek 3. – 20.00 hod.,
pátek 4. – 18.00 hod.:
KRÁLOVNA ALŽBĚTA
– ZLATÝ VĚK (Velká Británie 2007)
sobota 12. – 14.00 hod.,
neděle 13. – 14.00 hod.:
SHREK TŘETÍ (USA 2007)
pondělí 21. – 20.15 hod.,
úterý 22. – 20.15 hod.,
středa 23. – 20.15 hod.:
HALLOWEEN (USA 2007)
čtvrtek 24. – 16.00, 18.00 a 20.00 hod.,
pátek 25. – 16.00 hod.,
sobota 26. – 16.00 a 18.00 hod.,
neděle 27. – 16.00 a 18.00 hod.,
pondělí 28. – 16.00 a 18.00 hod.,
úterý 29. – 18.00 a 20.00 hod.,
středa 30. – 18.00 a 20.00 hod.:
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
(ČR 2007)
středa 2. – 16.00 hod.,
čtvrtek 3. – 18.00 hod.:
BREAKOUT (Švýcarsko 2007)
čtvrtek 3. – 16.00 hod.,
pátek 4. – 16.00 hod.,
sobota 5. – 14.00 a 16.00 hod.,
neděle 6. – 14.00 a 16.00 hod.:
PAN VČELKA (USA 2007)
pátek 25. – 18.00 hod.,
sobota 26. – 20.00 hod.:
HITMAN
(Francie/USA 2007)
pátek 4. – 20.15 hod.:
FILMOVÝ KLUB: SICKO (USA, 2007)
sobota 5. – 18.00 hod.,
neděle 6. – 18.00 hod.:
CHUŤ LÁSKY (USA 2007)
pátek 25. – 20.00 hod.:
PROJEKT 100: OBRAZY
STARÉHO SVĚTA (SR 1972)
sobota 5. – 20.00 hod.,
neděle 6. – 20.00 hod.:
SÍLA SRDCE
(USA/Velká Británie 2007)
neděle 13. – 16.00 hod.,
pondělí 14. – 16.00 hod.:
HOLKA NA HLÍDÁNÍ
(USA 2007)
pondělí 7. – 15.45 a 18.00 hod.,
úterý 8. – 15.45 a 18.00 hod.,
středa 9. – 15.45 a 18.00 hod.:
SUPERBAD (USA 2007)
úterý 15. – 15.45 hod.,
středa 16. – 15.45 hod.:
ACROSS THE UNIVERSE
(USA, 2007)
neděle 27. – 20.00 hod.,
pondělí 28. – 20.00 hod.:
VETŘELCI VERSUS PREDÁTOR 2
(USA 2007)
pondělí 7. – 20.15 hod.,
úterý 8. – 20.15 hod.,
středa 9. – 20.15 hod.:
RESIDENT EVIL: ZÁNIK
(USA, V. Británie, Německo 2007)
čtvrtek 17. – 15.15, 17.45 a 20.15 hod.,
pátek 18. – 15.15 hod.,
sobota 19. – 15.30 a 18.00 hod.,
neděle 20. – 15.30 a 18.00 hod.,
pondělí 21. – 15.15 a 17.45 hod.,
úterý 22. – 15.15 a 17.45 hod.,
středa 23. – 15.15 a 17.45 hod.:
ZLATÝ KOMPAS (USA 2007)
úterý 29. – 15.45 hod.,
středa 30. – 15.45 hod.,
čtvrtek 31. – 15.45 hod.:
TĚSNĚ VEDLE (USA 2007)
čtvrtek 10. – 16.00 hod.,
pátek 11. – 16.00 hod.,
sobota 12. – 16.00 hod.:
POSLEDNÍ PLAVKY (ČR 2007)
čtvrtek 10. – 18.00 a 20.00 hod.,
pátek 11. – 18.00 hod.,
sobota 12. – 18.00 a 20.00 hod.,
neděle 13. – 18.15 a 20.15 hod.,
pondělí 14. – 18.15 a 20.15 hod.,
úterý 15. – 18.15 a 20.15 hod.,
středa 16. – 18.15 a 20.15 hod.:
CHYŤTE DOKTORA (ČR 2007)
pátek 11. – 20.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB: WHOLETRAIN
(Německo 2006)
sobota 26. – 13.45 hod.,
neděle 27. – 13.45 hod.:
RATATOUILLE (USA 2007)
čtvrtek 31. – 18.00 a 20.00 hod.:
…A BUDE HŮŘ (ČR 2007)
pátek 18. – 17.45 hod.,
sobota 19. – 20.30 hod.,
neděle 20. – 20.30 hod.:
P. S.: MILUJI TĚ!
(USA 2007)
Na únor připravujeme:
pátek 1. – 14.00, 16.15 a 18.30 hod.,
sobota 2. – 14.00 a 16.15 hod.,
neděle 3. – 14.00 a 16.15 hod.:
KOUZELNÁ ROMANCE
(USA 2007)
pátek 18. – 20.15 hod.:
FILMOVÝ KLUB:
USA VERSUS JOHN LENNON
(USA 2006)
pátek 1. – 20.45 hod.:
PROJEKT 100:
AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ
(Německo/Peru/Mexiko 1972)
sobota 19. – 14.00 hod.,
neděle 20. – 14.00 hod.:
MIKEŠ O VÁNOCÍCH (ČR)
sobota 2. – 18.30 a 20.15 hod.,
neděle 3. – 18.30 a 20.15 hod.:
ONCE (Irsko 2006)
Divadlo Oskara Nedbala – leden
neděle 13. ledna, 19.00 hodin
W. D. Home:
KACHNA NA POMERANČÍCH
– předplatné sk. D
pondělí 14. ledna, 19.00 hodin
B. Ahlfors:
POSLEDNÍ DOUTNÍK
– předplatné sk. B
středa 16. ledna, 19.00 hodin
ZAHRÁDKÁŘI
aneb Láska klíčí pod betonem
– předplatné sk. Fúze
čtvrtek 17. ledna, 19.00 hodin
259. barevný čtvrtek:
HAVAJ s cestovatelem
Martinem Loewem
– mimo předplatné
pátek 18. ledna, 19.00 hodin
8. DOBROČINNÝ KONCERT
LIONS KLUBU TÁBOR
– mimo předplatné
neděle 20. ledna, 14.30 hodin
B. Šimková:
PRINCEZNA
A LOUPEŽNÍCI
– předplatné sk. E
čtvrtek 24. ledna, 19.00 hodin
Barevný čtvrtek – SPECIÁL:
MEXIKO – země slunce a muziky
– mimo předplatné
sobota 26. ledna, 19.00 hodin
M. de Cervantes – M. Lasica
– J. Satinský: DON QUIJOTE
– předplatné sk. A
pondělí 28. ledna, 19.00 hodin
J. Hatcher: PICASSO
– předplatné sk. C
úterý 29. ledna, 19.00 hodin
JIHOČESKÁ KOMORNÍ
FILHARMONIE Č. BUDĚJOVICE
– předplatné sk. H
středa 30. ledna, 19.00 hodin
E. Poniatowska – Z. Procházková:
DRAHÝ DIEGO
– předplatné sk. D
leden 2008
strana 07
akce odboru kultury
Lednové akce odboru kultury
GALERIE U RADNICE
(bývalá Galerie A. D. 1551)
Martínka Húsky č. p. 54
otevřeno: út–so 9.00–12.00 a 12.30–16.30
do 6. ledna
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
– výstava je spojena s výstavou obrazů
Evy KOČÍ: LASKAVÝ SVĚT
17. ledna–15. února
KASÁRNA TÁBOR – moderní
a nadčasová čtvrť
– výstava soutěžních návrhů
TÁBORSKÝ STROM ROKU
– 2003–2007
– fotografie vítězných stromů
Společná vernisáž obou výstav se koná
16. ledna v 16.00 hodin.
Husitské muzeum Tábor – gotický sál
otevřeno:
po–pá 9.00–12.00 a 12.30–16.30 hodin
10. ledna–3. března
MÍSTA UTRPENÍ, SMRTI
A HRDINSTVÍ
– putovní výstava věnovaná desetitisícům českých vězňů v nacistických
koncentračních táborech, věznicích
a káznicích
Vernisáž: 9. ledna v 16.00 hodin.
Městská knihovna Tábor
otevřeno:
út–pá 10.00–18.00 hodin
2. ledna–29. února
KERAMICKÉ PRÁCE ŽÁKŮ
ZŠ HUSOVA VE FOTOGRAFII
– práce žáků paní učitelky Ivy Stradové
Výstava je na schodišti knihovny.
2.–31. ledna
ČÁRY, BARVY, TVARY OČIMA
MLADÝCH VÝTVARNÍKŮ
– výstava prací žáků ZUŠ ze třídy
PaedDr. Evy Kovačové
Výstava je v oddělení pro dospělé
čtenáře.
Bývalá sladovna
v areálu táborského hradu
(nyní hotel Dvořák)
otevřeno:
po–so 10.00–16.00 hodin
TÁBORSKÝ POKLAD
– stálá výstava
Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií a Jihočeským krajem.
Slavnosti piva
a minerálních vod 2008
Od 29. ledna do 1. února se již poosmnácté sejdou v kongresovém sále
Hotelu Palcát zástupci výrobců piva a minerálních vod. Letošního ročníku
se zúčastní přes šedesát pivovarů a výrobců minerálních vod.
Na pořádání akce se podílí město Tábor, produkční agentura Revel,
SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor, Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích a Hotel Palcát. Součástí slavností bude soutěž o titul Česká
pivní pečeť a soutěž výrobců minerálních vod
o Zlatý český pramen.
Předprodej vstupenek bude
probíhat v informačním centru
města Tábora (tel.: 381 486 230)
na Žižkově náměstí od 14. ledna. Cena vstupenky je na úterý
a středu 80 Kč, čtvrtek 100 Kč
a pátek 120 Kč. Kvůli omezené
kapacitě sálu organizátoři
doporučují zakoupení vstupenek
již v předprodeji.
Srdečně zveme všechny příznivce pěnivého moku
na 18. reprezentační slavnosti piva.
neděle 6. ledna, 16.00 hodin
děkanský kostel – Žižkovo náměstí
NOVOROČNÍ CHRÁMOVÝ
KONCERT
– účinkuje: velký dechový orchestr
Posádkové hudby Tábor, Táborský
chrámový sbor a pěvecký sbor Slavík
z Pacova
– sólisté: J. Haraštová, I. Töröková
– dirigují: kpt. Robert Říšský
a kpt. Roman Kostinec
– sbormistři: npr. Pavel Menhart,
Stanislav Pešička a Lenka Klátilová
čtvrtek 17. ledna, 19.00 hodin
malý sál Divadla O. Nedbala
259. barevný čtvrtek:
HAVAJ – peklo i ráj
uprostřed Tichého oceánu
– další setkání s cestovatelem Martinem Loewem, s nímž navštívíme
exotické, tropické souostroví s palmo-
vými plážemi, azurovým mořem,
horami, pralesy i aktivními sopkami
– vstupné: 30 Kč
Připraveno ve spolupráci s Divadlem
Oskara Nedbala.
29. ledna–1. února (úterý–pátek),
16.00–22.00 hodin
Hotel Palcát
REPREZENTAČNÍ
SLAVNOSTI PIVA
A MINERÁLNÍCH VOD 2008
– předprodej vstupenek od 14. ledna
v městském infocentru na Žižkově
náměstí 2 (tel.: 381 486 230)
– vstupné: úterý a středa 80 Kč,
čtvrtek 100 Kč, pátek 120 Kč
Pořádá město Tábor, produkční
agentura Revel, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Střední
škola obchodu, služeb a řemesel Tábor
a Hotel Palcát.
Modernizace táborského infocentra
Turistické informační
centrum zřízené v roce 1994 se sídlem na Žižkově náměstí poskytuje širokou nabídku
služeb nejen turistům, ale i táborské
veřejnosti.
Kromě informací o Táboře a regionu
infocentrum nabízí zprostředkování
ubytování, stravování, průvodcovské
služby, předprodej vstupenek, prodej
map a suvenýrů, půjčování zvukových průvodců městem, úschovnu kol,
informace o jízdních řádech a další
potřebné turistické informace. Součástí je i Galerie Tábor, kde se prezentují především umělci našeho regionu
a místní kulturní organizace.
Od 1. ledna převezme odbor kultury
a cestovního ruchu do správy prostory
Galerie A. D. 1551 s novým názvem
Galerie U Radnice. Výstavy realizované v infocentru se přesunou do této
galerie a infocentrum bude moci být
i
plně využito pro turistické služby. Současný stav je kvůli vysoké návštěvnosti
a širokému spektru nabízených služeb
již nevhodný, zejména s ohledem na
komfort návštěvníka, pro kterého je
často infocentrum vstupní bránou
do města, místem, kde se rozhoduje
o tom, jak dlouho v regionu setrvá.
V této souvislosti se připravuje
modernizace infocentra, jejímž hlavním smyslem má být využití stávajících prostor s důrazem na přehledné
poskytnutí návštěvnických informací, zajištění internetu pro veřejnost
a poskytnutí vyhovujícího zázemí pro
návštěvníky, což odpovídá současným požadavkům a trendům nabídky
informačních center.
Realizace se plánuje v průběhu letošního roku vzhledem k možnosti čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů v letech 2007–2013.
Lenka Horejsková
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
HUSITSKÉ MUZEUM
středa 9. ledna, 18.00 hodin
PUTOVÁNÍ PO POSVÁTNÝCH
MÍSTECH TIBETU
– přednáška PhDr. Zuzany Ondomišiové
Občanské sdružení
Hadasa Tábor
gotický sál muzea
na Žižkově náměstí
10. ledna–28. února
otevřeno:
po–pá 8.30–16.30 hodin
MÍSTA UTRPENÍ, SMRTI
A HRDINSTVÍ
Vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech
– výstava
Vernisáž za účasti pamětníků
a autorů proběhne 9. ledna
od 16.00 hodin. Bližší informace
na: http://hadasa.wz.cz.
G-centrum Tábor
Středisko sociálních služeb
(tel.: 381 478 230 nebo 728 989 970)
Akce pro seniory
8. ledna, 14.00 hodin
v promítacím sále
Husitského muzea
Diskusní pořad pro seniory
(a nejen pro ně): Střední Amerika
– Belize
14. ledna, 16.00 hodin
Městská knihovna v Táboře
Literárně-hudební podvečer (LHP):
Tábor – krok za krokem
na starých pohlednicích
28. ledna, 16.00 hodin
Městská knihovna v Táboře
Literárně-hudební podvečer (LHP):
Setkání s… francouzským
šansonem
31. ledna, 13.00 hodin
v prostorách táborské matriky
Akademie III. věku:
Historie Sezimova Ústí
Jazykové kurzy
v ZŠ Bernarda Bolzana
Angličtina pro začátečníky
– každé úterý (8., 15., 22., 29.)
od 15.00 hodin
Angličtina pro pokročilé
– každé úterý (8., 15., 22., 29.)
od 16.00 hodin
Němčina pro začátečníky
– každý čtvrtek (3., 10., 17., 24.)
od 15.15 hodin
Den otevřených dveří
SPŠ Tábor
se koná v sobotu 12. ledna 2008
od 10.00 do 13.00 hodin v budově
školy, Komenského ul. 1670.
Můžete zde získat všechny potřebné
informace, pohovořit s učiteli i se
studenty, vyzkoušet si přijímačky
nanečisto, apod.
Více info na: www.sps-tabor.cz
strana 08
leden 2008
zápisy; dotace a příspěvky
Cheiron T, o. p. s.
komunitní centrum
pro děti a mládež v Táboře
Děkanská 302, Tábor
tel./fax: 381 257 624,
mobil: 603 526 246
e-mail: [email protected]
web: www.cheiront.com
KC PRO DĚTI
A MLÁDEŽ CHEIRON T
POZNEJ SÁM SEBE A OKOLÍ
22. ledna, 15.30–18.00 hodin
SAUNA… JE POKLAD PRAVÝ
– návštěva sauny s klienty
Cheironu T
– sraz: v 15.00 hodin v Cheironu T
(plavky, ručník, mýdlo a 20 Kč jako
příspěvek s sebou)
29. ledna, 15.30–17.00 hodin
VITRAE – BARVY SVĚTA SKLA
– návštěva dílny zabývající se tvorbou a opravou vitrážových skel
Akce probíhají v rámci projektu
TÁBOR JSI TY podpořeného
norskými fondy.
TVOŘIVÉ DÍLNY
– každou středu
od 14.00 do 17.00 hodin
Bližší informace na tel.: 724 832 355
(Monika Rolínková).
2. ledna: PAPÍROVÁ KRABIČKA
9. ledna: DECUPAGE – KRABIČKY
16. ledna: TKANÍ
23. ledna: WINDOWS COLOR
– STÍNIDLA
30. ledna: MALOVANÝ KVĚTINÁČ
Akce probíhají v rámci projektu
TÁBOR JSI TY podpořeného
norskými fondy.
8. ledna, 17.00–19.00 hodin
VYPRÁVĚNÍ POHÁDKY
9. ledna–10. ledna, 15.00–17.00 hod.
MALOVÁNÍ OBRAZŮ
Z POHÁDKY
31. ledna, 15.00–17.00 hodin
TIFFANY
– výroba skleněných drobností
z barevného skla
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Keramická a výtvarná dílna
– otevřeno úterý, středa, čtvrtek
od 14.00 do 19.00 hodin
Zájemci z řad mladších i starších
jsou vítáni!
Podrobnosti na tel.: 603 146 756
(Martin Procházka).
Floorbal
– každou středu od 17.00
do 18.30 hodin v tělocvičně
ZŠ Bernarda Bolzana
Určeno pro klienty KC Cheiron T.
Bližší informace na tel.: 604 459 243
(Tomáš Bílý). Akce probíhá v rámci
projektu TÁBOR JSI TY podpořeného norskými fondy.
Aktivní grant v sociální oblasti
pro rok 2008 – protidrogová prevence
Na základě rozhodnutí Rady města Tábora
z 10. prosince vyhlásilo
město Tábor pro rok
2008 výzvu k předkládání žádostí o dotaci z grantového
programu finanční podpory projektů
v sociální oblasti, a to na téma Setkání (konference) odborníků pracujících v oblasti protidrogové prevence
– představení možností práce s uživateli návykových látek.
Grantový program sleduje dosažení
cílů, jako je podpora vzdělávání
v oblasti protidrogové prevence, získávání informací o možnostech programů protidrogové prevence, setkávání se a výměna zkušeností při práci
s drogovými klienty v rámci jejich
sociální integrace, představení programů a služeb přispívajících sociální integraci problémových uživatelů
drog. Sekundárním cílem je nastavení
podmínek a programů pro přímou
práci s drogovými klienty, aby se zvýšil
podíl klientů, kteří mají šanci navrátit
se do běžného způsobu života, a umožnění vzniku nových programů v rámci
sociální integrace.
Podrobné informace k výzvě pro
rok 2008, včetně žádosti o dotaci, jsou
uvedeny na úřední desce či na internetových stránkách města (www.tabor.cz v rubrikách aktuality a sociální
služby). Informace rovněž poskytne
Mgr. Jana Hrdličková, odbor sociálních věcí, Městský úřad Tábor (Tabačka), Husovo nám. 2938 (2. patro budovy, kancelář č. 307, tel.: 381 486 424,
[email protected]).
Žádosti o dotaci musí být podány
nejpozději do 10. ledna 2008 osobně či
písemně na adresu: MěÚ Tábor, odbor
sociálních věcí, Husovo náměstí 2938,
390 02 Tábor.
Alice Švehlová
vedoucí odboru sociálních věcí
Zápisy do prvních tříd základních
škol zřizovaných městem Táborem
Město Tábor, odbor
školství, mládeže a tělovýchovy, po dohodě
s řediteli jednotlivých
základních škol zřizovaných městem Táborem oznamuje rodičovské veřejnosti, že zápis do
prvních tříd pro školní rok 2008/2009
proběhne v následujících školách a termínech:
• ve čtvrtek 14. února
od 14.00 do 17.00 hodin
a v pátek 15. února
od 14.00 do 17.00 hodin
– ZŠ Tábor, Zborovská 2696
– ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570
– ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732
– ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše
z Husi 45
• ve čtvrtek 14. února
od 14.00 do 17.00 hodin
– ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice,
Průběžná 116
– ZŠ a MŠ Tábor-Měšice, Míkova 64
Upozorňujeme rodiče na platnost
obecně závazné vyhlášky města Tábora č. 08/2005 (zveřejněna na internetových stránkách města: www.tabor.cz), která stanovuje školské obvody základních škol zřizovaných městem Táborem (spádové školy). Podle
této vyhlášky (v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání) je ředitel spádové
školy povinen přednostně přijmout
žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (do výše
povoleného počtu žáků uvedeného ve
školském rejstříku). Tímto opatřením
není dotčeno právo rodičů vybrat si
pro své dítě školu jinou než spádovou.
Bližší informace rodiče získají přímo v ředitelstvích základních škol.
Ing. Radomír Kouba
vedoucí odboru školství,
mládeže a tělovýchovy
Úspěch desetiletých fotbalistů
Jak jsme již čtenáře informovali v červencovém vydání Novin táborské radnice,
postoupili kadeti táborského Fotbalového klubu na podzimní mezinárodní turnaj E.ON Junior cup do německého Gilchingu.
Největší fotbalový turnaj hráčů do deseti let celé Evropy pořádaný energetickou společností E.ON dospěl po republikových kolech E.ON Junior cup 2007 do
finále a mladíci FK Tábor „97“ byli při tom, když si účast zajistili na jaře vítězstvím v republikovém finále E.ON Czech Junior cup 2007.
Turnaj se uskutečnil
ve dnech 16.–18. listopadu. I když táborští
kadeti nedosáhli na
stupně vítězů, samotný postup byl výborným výsledkem.
Ocenila jej i paní
starostka Hana Randová, která mladé fotbalisty pozvala na malé posezení do zasedací místnosti táborské
matriky.
(red)
Příspěvky pro osoby
zdravotně postižené
Vážení spoluobčané,
rok 2008 znovu přináší v oblasti příspěvků
pro občany zdravotně
postižené možnost podat si žádost o příspěvek na dopravu
pro tento rok.
Jedná se o příspěvek na provoz
motorového vozidla. V tomto případě
žádost podává vlastník nebo provozovatel motorového vozidla, které je
používáno pro pravidelnou dopravu
zdravotně postižené osoby. Výše tohoto příspěvku se odvíjí od stupně přiznaných mimořádných výhod – pokud
dopravovaná osoba je vlastníkem průkazky ZTP, odpovídá výše příspěvku
6000 Kč, jedná-li se o osobu s průkazem ZTP/P činí částka 9900 Kč.
Jestliže osoba zdravotně postižená
není vlastníkem motorového vozidla
a pravidelně se individuálně dopravuje
– potom je možné, aby požádala o příspěvek na individuální dopravu, který
je stanoven na výši 6500 Kč, přičemž
v tomto případě je žádost vázána na
posouzení zdravotního stavu Lékařskou posudkovou službou Úřadu práce v Táboře.
Tyto příspěvky se poskytují jedenkrát za rok a tiskopisy žádostí a další
informace lze získat v budově MěÚ Tábor (Tabačka), Husovo nám. 2938,
v informační kanceláři v přízemí nebo
v kanceláři č. 101 u paní Patočkové
nebo Oravcové (tel.: 381 486 411 nebo
381 486 412).
Alice Švehlová
vedoucí odboru sociálních věcí
Dotace z fondu mládeže
a fondu TV a sportu
Upozorňujeme sportovní oddíly a mládežnické kluby, že i v letošním roce město
podpoří jejich činnost
a akce finančními dotacemi, které jsou
připraveny ve fondu TV a sportu a ve
fondu mládeže.
O dotaci z těchto fondů lze požádat
formou žádostí, které je nutné podat
nejpozději do 15. března přes podatelnu města či poštou na: MěÚ Tábor
– odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Žižkovo nám. 11, 390 15 Tábor.
K žádosti je nutné vyplnit udělení souhlasu k práci s daty.
Žádosti podané po tomto termínu
již nebudou komisemi akceptovány.
Formuláře žádostí jsou připraveny
u D. Pařízkové nebo na internetových stránkách města (www.tabor.cz
– v sekci sport).
Případné informace budou poskytnuty na tel.: 381 486 292 a 381 486 294.
Dále upozorňujeme sportovní a mládežnické kluby a spolky, které obdržely v roce 2007 dotace z fondu TV
a z fondu mládeže, že jsou povinny
dodat vyúčtování do 31. ledna 2008.
Informace podáme na telefonních číslech: 381 486 292 či 381 486 294, nebo
prostřednictvím e-mailu: [email protected]
Radomír Kouba
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
leden 2008
strana 09
parkovací dům; dotace
Parkovací dům pod Střelnicí již slouží veřejnosti
V listopadu loňského roku byla zahájena výstavba parkovacího domu pod
Střelnicí. Termín dokončení stavby
stanovený na 30. listopadu 2007 byl
dodržen. Kolaudace proběhla 4. prosince a parkovací dům byl „puštěn“
do předčasného užívání. Náklady
na výstavbu si vyžádaly, vzhledem
k náročnému založení stavby, částku
64,5 mil. Kč.
Ve čtvrtek 27. prosince byl parkovací
dům uveden do zkušebního provozu.
Provozní doba je nonstop. Po dobu tří
měsíců, do 31. března, je v rámci ověřování parkovací technologie a ostatních technických zařízení zaveden pro
všechny uživatele parkovacího domu
jednotný tarif 1 Kč/hod.
Po uplynutí zkušebního provozu – od
1. dubna 2008 – budou cenové tarify:
a) základní:
– denní tarif (6.00–22.00 hod.):
10 Kč/hod.
– noční tarif (22.00–6.00 hod.):
5 Kč/hod.
b) zlevněný:
– pro držitele platebních karet parkovacího domu pod Střelnicí 75 %
základního tarifu
V parkovacím domě je 92 parkovacích míst (4 pro ZTP a ZTP/P a 88 PM
pro ostatní veřejnost). Je zde instalován
i výtah, kterým se lze přepravit až do
prostoru před Střelnicí v Žižkově ulici.
Celý prostor parkovacího domu i okolí je sledován kamerovým systémem,
čímž se zvyšuje bezpečnost zaparkovaných vozidel.
Ostatní provozní a organizační záležitosti jsou obsaženy v provozním
řádu parkovacího domu Parking pod
Výměna občanských
a řidičských průkazů
Dotace z fondu životního prostředí
Do uzávěrky lednového čísla NTR byla
v oblasti povinné
výměny občanských
a řidičských průkazů
v roce 2007 následující situace:
• u občanských průkazů nepodalo dosud žádost o jejich výměnu
800 občanů a v letošním roce se tedy
budou prokazovat neplatným dokladem totožnosti
• u řidičských průkazů je situace poněkud horší, ale také složitější
v tom, že nedokážeme s dostatečnou
přesností odhadnout, kolik řidičů si
z celkového počtu 2500 zatím nepodaných žádostí o výměnu požádá (jak
jistě víte, vyměňují se řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do
31. prosince 1993 a mnoho jejich držitelů vyšší věkové kategorie již výměnu nepožaduje; někteří nám tuto skutečnost ohlásí, řada dalších nikoli)
Chtěl bych požádat všechny, kteří
podali žádost o nové průkazy, abyste si
své osobní doklady – uplynula-li lhůta,
kterou jsme sdělili pro jejich vyhotovení – přišli co nejdříve vyzvednout,
neboť např. na pracovišti řidičských
průkazů jich máme připravených
k vydání více než tisíc a některé zde
čekají na své majitele i několik měsíců.
Kvůli velkému počtu nevyzvednutých řidičských průkazů jsme v aktualitách na webových stránkách města
Tábora připravili pravidelnou informaci o vyřízených žádostech o vydání
řidičských průkazů.
Antonín Hlaváček
vedoucí odboru DSA
Hudebna pro zkoušející kapely
i jednotlivce
– otevřeno denně po celou otevírací
dobu Cheironu T
Plně vybavená zkušebna pro
začínající kapely a jednotlivce.
Vstup od 15 let. Bližší informace
na tel.: 604 459 243 (Tomáš Bílý).
Stolní tenis
– každý den po celou otevírací dobu
Stolní fotbálek
– každý den po celou otevírací dobu
Každý den internet
pro veřejnost (20 Kč/hod.)!
Možnost levného kopírování!
Podrobnější informace o společnosti
a všech programech Cheironu T,
na tel.: 603 526 246 či 381 257 624
(Aneta Vomlelová), nebo na
e-mailu: [email protected]
Činnost Cheironu T, o. p. s., můžete
podpořit přispěním na účet č.:
198685569/0300.
Ekologická činnost
neziskových fyzických
i právnických osob
a občanských aktivit
v péči o zdravé životní
prostředí, osvětu a vzdělávání v oblasti životního prostředí na území města Tábora bude také v letošním roce
finančně podpořena z fondu životního
prostředí (ve fondu je 169 tis. Kč).
O dotaci lze požádat na předepsaném formuláři, který obdržíte
i s informacemi o podmínkách čerpání z fondu u Ing. Šárky Kanovové na
Střelnicí Tábor, který je umístěn přímo
v prostoru parkovacího domu.
Věříme, že parkování v tomto novém zařízení bude pro všechny uživatele příjemné a budou je rádi využívat.
Zdeněk Novák
jednatel TST, s. r. o.
odboru životního prostředí, Husovo
nám. 2938 (tel.: 381 486 498, e-mail:
[email protected]), anebo
na internetových stránkách města na
adrese: www.tabor.cz (v rubrice návody
a formuláře – odbor životního prostředí, dotace z fondu životního prostředí
– přílohy č. 1 a 3).
Termín pro podání žádosti je nejpozději do 15. března poštou, anebo osobně do pátku 14. března 2008
v podatelně MěÚ Tábor.
Šárka Kanovová
odbor životního prostředí
Grant na téma Romský festival
Na základě rozhodnutí
Rady města Tábora ze
3. prosince vyhlásilo
město Tábor pro rok
2008 výzvu k předkládání žádostí o dotaci z grantového
programu finanční podpory projektů
v sociální oblasti, a to na téma Romský
festival.
První ročník romského festivalu,
který nesl název „Kerekate – V kruhu“, se uskutečnil 30. června loňského
roku v lesním areálu Pintovka. Festival
kromě hudby, tance a zpěvu nabídl
i ochutnávku romské kuchyně a pro
nejmenší účastníky připravil spoustu
her. Festival si nenechalo ujít několik
stovek návštěvníků, mezi nimiž byli
zastoupeni nejen místní Romové, ale
také několik desítek Romů z řady jihočeských měst a mnoho příslušníků
majoritní společnosti. Festival, který
mohl vzniknout zvláště díky finanční
podpoře města Tábora (dotace z aktivního grantu), měl velký úspěch a také
z organizačního hlediska proběhl bez
problémů.
Podrobné informace k výzvě pro
rok 2008, včetně žádosti o dotaci, jsou
uvedeny na úřední desce města a na
městských internetových stránkách:
www.tabor.cz (rubrika – aktuality
nebo sociální služby). Informace rovněž poskytne Mgr. Silvie Kováčová,
odbor sociálních věcí, Městský úřad
Tábor (Tabačka), Husovo nám. 2938
(2. patro budovy, kancelář č. 307,
tel.: 381 486 422, e-mail: [email protected]).
Žádosti o dotaci musí být podány
nejpozději do 10. ledna 2008 osobně
nebo písemně na adresu: Městský úřad
Tábor, odbor sociálních věcí, Husovo
náměstí 2938, 390 02 Tábor.
Alice Švehlová
vedoucí odboru sociálních věcí
RC RADOST, o. s.
Koželužská 140, Tábor 390 01
čtvrtek 10. ledna, 10.00 hodin
úterý 15. ledna, 17.00 hodin
MAMINKY A PODNIKÁNÍ
– beseda s Martinou Basíkovou, Dis.
pátek 11. ledna, 17.00 hodin
Netradiční angličtina
pro nejmenší děti a jejich rodiče
– beseda s Mgr. Alexandrou
Partlovou
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Herna pro rodiče s dětmi
pondělí, 9.30–11.30 hodin
HERNA S BROUČKY
úterý, 9.30–11.30 hodin
SLUNÍČKA (1–2 roky)
středa, 9.30–11.30 hodin
KULÍŠCI (0–1 rok)
čtvrtek, 9.00–11.30 hodin
SKŘÍTCI (2–3 roky)
pátek, 9.00–11.30 hodin
RADOST POBÝT (0–4 roky)
Organizovaný program
pondělí, 16.30–17.30 hodin
ŠKOLA VOLÁ
– pro předškolní děti
středa, 16.00–16.30 hodin
BROUČCI ANEB HRAJEME SI
U MAMINKY
– pro děti od 1,5 do 4 let
čtvrtek, 16.00–17.00 hodin
HŘÍČKY SE SLOVÍČKY
– pro děti od 4 let
pátek, 14.30–15.30 hodin
VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ
– pro děti od 2 do 6 let
Objednání a bližší informace vám
poskytne koordinátorka RC Kateřina Bláhová na tel.: 777 105 097,
e-mail: [email protected]
strana 10
leden 2008
firemní inzerce
Prodává nejvíce realit na svČtČ
!"
!#%
# #&'#
"
[email protected]
Tel.: 739 500 505
Cena: 1.624.000 Kþ
Prodej bytu 3+1 v TáboĜe - Pražské sídlištČ. Byt je po rekonstrukci. Souþástí bytu
je sklep. K bytu lze pĜenechat i pronájem
garáže - 600,-/mČsíþnČ. MČsíþní náklady
3700,-.
[email protected]
Cena: 4.000 Kþ/mČs. Tel.: 739 500 503
!#$%
&'( 5
&67*+
)*+
,&-.'
/"555678/ +/"555678/
0**1234-&, 8***1234-&,
!#$%
Pronájem bytu 1+1 v TáboĜe na Sídlišti
nad Lužnicí o výmČĜe 43m2. Nachází se v
5. patĜe panelového domu. Majitel požaduje kauci ve výši 2 mČsíþních nájmĤ. Byt je
volný, ihned k nastČhování!
[email protected]
Cena: 7.000 Kþ/mČs. Tel.: 739 500 502
[email protected]
Cena: 5.000 Kþ/mČs. Tel.: 739 500 502
Dlouhodobý pronájem bytu 2+kk o velikosti 55 m2, OV v TáboĜe - ýekanicích.
Byt je v blízkosti centra Tábora s dobrou
dostupností, nachází se ve 3.NP, v novém
bytovém domČ s výtahem.
Pronájem zrekonstruovaného nebytového prostoru o výmČĜe 35 m2 nacházející
se v pĜízemním komerþním objektu v SezimovČ Ústí II. Prostor je po celkové rekonstrukci. Ihned volné.
[email protected]
Tel.: 739 500 503
Cena: 640.000 Kþ
[email protected]
Cena:16.000 Kþ/mČs. Tel.: 739 500 502
[email protected]
Cena: 4.995.000 Kþ Tel.: 739 500 508
[email protected]
Tel.: 739 500 501
Cena: 8.000.000 Kþ
[email protected]
Cena: 10.150.000 Kþ Tel.: 739 500 508
[email protected]
Tel.: 739 500 501
Cena: 5.250.000 Kþ
Prodej chatky a st. parcely o výmČĜe
621m2 na okraji Chotovin. ZaĜízeno vþetnČ
kuch. linky. Pozemek je oplocen. Krásné
klidné prostĜedí, vhodné k rekreaci.
Prodej krásného dvoupatrového domu
v okrajové þásti ý. BudČjovic – Hlincova
Hora (v dosahu MHD). Na pozemku o velikosti 1300m2 se nachází stáj pro 4 konČ.
Prodej zemČdČlské usedlosti ve Studnici
nedaleko J. Hradce. KoĖská farma vhodná k rekreaþním úþelĤm s ubytováním se
zahradou a pozemky o výmČĜe 3426m2.
Pronájem nebytového prostoru v TáboĜe
o velikosti 140 m2. Jedná se o novČ zrekonstruovaný prostor v pĜízemí domu nacházející se na velmi frekventovaném místČ.
Prodej zrekonstruovaného domu k trvalému bydlení 5+1 - pĜipraveno pro pĤdní
vestavbu. Celková výmČra 7697m2. Poloha
70km od Prahy mezi Voticemi a Ml. Vožicí.
Prodej stavebního pozemku na okraji
obce Hlinice, o výmČĜe 18837 m2, na kterém je dle projektu poþítáno s výstavbou 15
rodinných domĤ.
Tel./Fax: 381 210 605
E-mail:[email protected]
Mobil: 739 500 510
"()*+,-../0
"(00/,)-1*.
2
!,),3
444""
leden 2008
strana 11
firemní inzerce
NEJRYCHLEJŠÍ A NEJLEVNÌJŠÍ
DIGITÁLNÍ TISK V JIŽNÍCH ÈECHÁCH
prospekty, katalogy, skripta, manuály, vizitky, pohledy, novoroèenky, kalendáøe
• mistry výroby •
Požadujeme: vzdělání ÚSO, řidičský průkaz skupiny B, uživatelskou znalost PC, schopnost řídit
kolektiv zaměstnanců
•
•
•
•
•
•
105 èernobílých stran A4 za minutu
max. formát 460x320 mm
až 300 g/m 2
šití do 100 listù, dìrování
vazba V1 do 200 stran
již od 0,50 Kè/A4 (bez DPH)
•
•
•
•
•
65 barevných
h stran A4 za minutu
i
át 487
330 mm
max. fformát
487x330
až 300 g/m 2 vèetnì lesklé køídy
šití do 100 listù, dìrování
již od 5,- Kè/A4 (bez DPH)
RUDI, a. s.
Komenského 1839 • 390 02 Tábor
tel./fax: 381 259 680, 381 256 621
e-mail: [email protected] • www.rudi.cz
TANEČNÍ KURZ
základní pro mládež
Informace: www.6dance.cz • tel.: 777 750 160 - Hana Stehlíková
POZOR ZMĚNA!
POZOR ZMĚNA!
Petr Šíma a Hana Stehlíková Vás srdečně zvou na
Nabízíme: práci v moderním
a čistém prostředí, práci na špičkovém strojním zařízení, nadprůměrné platové ohodnocení,
2 měsíční platy navíc, možnost
profesního růstu, 1 týden dovolené
navíc, příspěvek na penzijní
připojištění, dotované stravování,
bezplatné jazykové vzdělání
• zaměstnance na obsluhu moderních polygrafických strojů •
Požadujeme:
vzdělání – vyučení, spolehlivost
Nabízíme:
práci v moderním a čistém prostředí,
práci na špičkovém strojním
zařízení, nadprůměrné platové
ohodnocení, 2 měsíční platy navíc,
možnost profesního růstu, 1 týden
dovolené navíc, příspěvek na
penzijní připojištění, dotované
stravování
www.rudi.eu
• specialisty prodeje – zastoupení v ČR •
• tiskaře •
Požadujeme:
vzdělání ÚSO, řidičský průkaz
skupiny B, uživatelskou znalost PC,
komunikativnost
Požadujeme:
vzdělání – vyučení v technickém
oboru, spolehlivost
Nabízíme:
práci v moderním a čistém prostředí,
nadprůměrné platové ohodnocení,
možnost profesního růstu, 1 týden
dovolené navíc, příspěvek na
penzijní připojištění, dotované
stravování, bezplatné jazykové
vzdělání
Nabízíme:
práci v moderním a čistém prostředí,
práci na špičkovém strojním
zařízení, nadprůměrné platové
ohodnocení, 2 měsíční platy navíc,
možnost profesního růstu, 1 týden
dovolené navíc, příspěvek na
penzijní připojištění, dotované
stravování
strana 12
leden 2008
prodat; pronajmout; bruslení a plavání
Odbor správy majetku města zveřejňuje záměry
PRODAT
1. byt č. 1630/5 o velikosti 1+1 (cca 62 m2, 2. NP)
v domě č. p. 1630 v ulici Politických vězňů v Táboře
s příslušnou id. částí společných částí domu č. p. 1630
a s příslušnou id. částí st. parc. č. 1844/1 o výměře 946 m2
a parc. č. 1845 o výměře 290 m2, k. ú. Tábor,
za cenu minimálně 550 000 Kč.
2. byt č. 1849/2 o velikosti 1+1 (cca 58 m2, 2. NP)
v domě č. p. 1849 v ulici U Stadionu míru v Táboře
s příslušnou id. částí společných částí domu č. p. 1849
a s příslušnou id. částí st. parc. č. 1832 o výměře 470 m2
a zahrady parc. č. 1833/1 o výměře 282 m2, k. ú. Tábor,
za cenu minimálně 520 000 Kč.
3. byt č. 1849/6 velikosti 1+1 (cca 61 m , 3. NP)
v domě č. p. 1849 v ulici U Stadionu míru v Táboře
s příslušnou id. částí společných částí domu č. p. 1849
a s příslušnou id. částí st. parc. č. 1832 o výměře 470 m2
a zahrady parc. č. 1833/1 o výměře 282 m2, k. ú. Tábor,
za cenu minimálně 540 000 Kč.
2
4. byt č. 1889/6 o velikosti 1+1 (cca 51 m2, 2. NP)
v domě č. p. 1889 na náměstí Prokopa Velikého v Táboře
s příslušnou id. částí společných částí domu č. p. 1889
a s příslušnou id. částí st. parc. č. 1421/1 o výměře 270 m2,
k. ú. Tábor, za cenu minimálně 550 000 Kč.
5. byt č. 2062/8 o velikosti 3+1 (cca 76 m2, 4. NP)
v domě č. p. 2062 v Sezimově ulici v Táboře s příslušnou
id. částí společných částí domu č. p. 2062 a s příslušnou
id. částí st. parc. č. 3765 o výměře 206 m2, k. ú. Tábor,
za cenu minimálně 650 000 Kč.
6. byt č. 2133/3 o velikosti 2+1 (cca 59 m2, 2. NP)
v budově sestávající z č. p. 2132 a 2133 v Sezimově ulici
v Táboře s příslušnou id. částí společných částí budovy
č. p. 2132–33 a s příslušnou id. částí st. parc. č. 3971
o výměře 186 m2 a st. parc. č. 3972 o výměře 182 m2,
k. ú. Tábor, za cenu minimálně 520 000 Kč.
PRONAJMOUT
1. část pozemku v k. ú. Čekanice u Tábora KN p. č. 448
o výměře cca 60 m2, na dobu neurčitou, za 20 Kč na 1 m2
a rok, za účelem údržby stavby Mléčnice.
2. část pozemku KN p. č. 3773/1 v k. ú. Tábor,
v rozsahu 12,7 m2, na dobu neurčitou, za nájemné
v minimální výši 1300 Kč za 1 m2 a rok, za účelem
provozování novinového stánku.
Bližší informace podává: odbor správy majetku města
Tábora, Ing. I. Kverková, tel.: 381 486 219,
e-mail: [email protected]
3. nebytové prostory o výměře 40,6 m2 v 1. patře
domu č. p. 2842, ulice Zavadilská v Táboře. Nájem
bude sjednán na dobu určitou – 10 let za nájemné
minimálně 26 400 Kč ročně.
4. nebytové prostory o výměře 40,6 m2 ve 3. patře
domu č. p. 2842, ulice Zavadilská v Táboře. Nájem
bude sjednán na dobu určitou – 10 let za nájemné
minimálně 26 400 Kč ročně.
Žádosti lze podávat do 15. ledna 2008.
5. části střech domů č. p. 2842, č. p. 2325–2327,
č. p. 2345–2347, č. p. 2354, č. p. 2714, č. p. 2728,
č. p. 2741, č. p. 2747, č. p. 2748, č. p. 2749, č. p. 2752–2756,
č. p. 2715–2717, č. p. 2718–2719, č. p. 2757–2759,
č. p. 2318–2320, č. p. 2340, č. p. 2301–2304,
č. p. 2306–2307, č. p. 2315–2317 v Táboře za účelem
umístění zařízení pro poskytování internetového připojení (pouze zařízení pro příjem a vysílání signálu pro uživatele bydlící v domě či domech) na dobu určitou – 10 let za
nájemné ve výši 5000 Kč ročně za každý dům či spojené
domy společnosti ERKOR OSTRAVA, s. r. o., se sídlem
Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, IČ: 2746 7163.
6. části střech domů č. p. 2776, č. p. 2381, č. p. 2666–2667
v Táboře za účelem umístění zařízení pro poskytování
internetového připojení (pouze zařízení pro příjem a vysílání signálu pro uživatele bydlící v domě či domech) na
7. byt č. 2319/13 o velikosti 2+1 (cca 60 m2, 5. NP)
dobu určitou – 10 let za nájemné ve výši 5000 Kč ročně za
v budově sestávající z č. p. 2319 a 2320 v Petrohradské ulici každý dům či spojené domy paní Kateřině Malinské, mísv Táboře s příslušnou id. částí společných částí budovy
tem podnikání Řepeč 83, 391 61 Opařany, IČ: 6326 0441.
č. p. 2319–20 a s příslušnou id. částí st. parc. č. 1492
2
2
o výměře 217 m a st. parc. č. 1493 o výměře 226 m ,
Bližší informace podává: Ing. Lenka Trojáková,
k. ú. Tábor, za cenu minimálně 510 000 Kč.
tel.: 381 486 217, e-mail: [email protected]
Bližší informace podává: Ing. Tomáš Eder,
tel.: 381 486 224, e-mail: [email protected]
8. část pozemku parc. č. 231/6 o výměře cca 1150 m2
v k. ú. Hlinice za cenu nejméně 300 Kč/m2.
Bližší informace podává: Bc. Lenka Antoláková,
tel.: 381 486 218, e-mail: [email protected]
SMĚNIT
1. pozemek v k. ú. Měšice u Tábora KN p. č. 759/1
o výměře 983 m2, druh zahrada, za část pozemku
ve vlastnictví města Tábora v k. ú. Klokoty PK p. č. 613
díl 2 o výměře cca 1000 m2.
Bližší informace podává: odbor správy majetku města
Tábora, Ing. I. Kverková, tel.: 381 486 219,
e-mail: [email protected]
Veškeré připomínky, žádosti a nabídky adresujte na: MěÚ Tábor
– odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, 390 15 Tábor
Církevní základní škola
Orbis-Pictus, s. r. o.
Budějovická 825, 390 02 Tábor
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7.–11. ledna a 14. ledna,
8.00–16.00 hodin
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
15. a 16. ledna,
13.00–17.00 hodin
Více informací o zápisu i škole
naleznete na: www.orbiska.cz.
Táborské soukromé gymnázium
Zavadilská 2472, 390 02 Tábor
tel./fax: 381 282 830
e-mail: [email protected]
www.tabsg.cz
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
13. února od 13.00 hodin
Možnosti studia ve školním roce 2008/2009:
• šestileté gymnázium – živé jazyky se zaměřením
na angličtinu – „evropská studia“ (s výukou vybraných předmětů
v angličtině, za ponechání intenzivního studia i dalšího cizího jazyka,
kromě maturity ukončení studia státní zkouškou, zahraničním certifikátem)
• osmileté gymnázium – živé jazyky
• čtyřleté gymnázium – všeobecné
ZIMNÍ STADION
Václava Soumara 2300,
390 03 Tábor
e-mail: [email protected]
www.tzmt.cz
Ledová plocha
Veřejné bruslení
1. ledna 10.30–12.00
2. ledna 10.30–12.00
5. ledna 20.00–21.30
6. ledna 16.30–18.00
9. ledna 11.00–12.30
12. ledna 20.00–21.30
13. ledna 19.30–21.00
16. ledna 11.00–12.30
19. ledna 20.00–21.30
20. ledna 16.30–18.00
23. ledna 11.00–12.30
26. ledna 20.00–21.30
27. ledna 19.30–21.00
30. ledna 11.00–12.30
KLUZIŠTĚ S UMĚLÝM
POVRCHEM
– bruslení – informace na recepci
– možnost skupinového pronájmu
Dále nabízíme...
– cvičebnu pro míčové sporty
– sál stolního tenisu
– halu zimního stadionu
– ubytovací služby
Informace v recepci zimního stadionu na tel.: 381 231 088 a 775 255 719.
PLAVECKÝ STADION
Kvapilova 2500, 390 03 Tábor
e-mail: [email protected]
www.tzmt.cz
Změna provozních hodin
1. ledna zavřeno
2. ledna 6.00–16.30
19.00–22.00
3. ledna 6.00–12.00
19.00–22.00
Provozní doba
pondělí 6.00–8.00 a 19.00–22.00
úterý 6.00–8.00 a 19.00–22.00
středa 6.00–8.00 a 19.00–22.00 (10.00–14.00*)
čtvrtek 6.00–8.00 a 19.00–22.00
pátek 6.00–8.00 a 19.00–22.00 (10.00–16.30**)
sobota 6.00–9.00 a 13.00–22.00
neděle 10.00–19.00
* do 14.00 hodin pouze 25m bazén
** do 12.00 hodin pouze 25m bazén
Dětský bazén
pondělí 17.00–19.00
úterý 17.00–19.00
středa 17.00–19.00
Osoby nad 50 let, invalidé
pondělí 12.00–13.00
úterý 12.00–14.00
čtvrtek 12.00–14.00
sobota 12.00–13.00
Platnost vstupenek je vždy do
30. června. Informace o provozu
a pronájmu plaveckého stadionu
získáte na tel.: 381 406 123
nebo 608 220 583.
Noviny táborské radnice • vydává město Tábor • měsíčník slouží k informování občanů Tábora • není periodikem žádného politického subjektu • odpovědný redaktor: J. Řeřicha,
předsedkyně redakční rady: H. Randová • adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, 390 01 Tábor, tel.: 381 486 132 • sazba, tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839,
390 02 Tábor, tel./fax: 381 259 680, 381 256 621 • příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 259 680, 381 256 621, e-mail: [email protected]
distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace – tel.: 381 478 111, 116 • registrace MK ČR E 13207 • redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Podobné dokumenty

Z lednových jednání rady a zastupitelstva

Z lednových jednání rady a zastupitelstva • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor školství, mládeže a tělovýchovy • odbor dopravy • odbor investic • městská policie Husovo nám. 2938 • 390 01 TÁBOR • tajemník • odbor životního prostředí ...

Více

prosinec 2005.indd

prosinec 2005.indd tělovýchovy a sportu. Bude podána žádost o dotaci na program „Podpora terénní práce v roce 2006“ s finanční spoluúčastí města ve výši asi 43 tis. Kč. Velká diskuse se rozvinula kolem materiálu kontr...

Více

str.1. pub - Město Litovel

str.1. pub - Město Litovel projektu „Sociální pracovník veřejné správy a sociálních služeb“, který bude nadále zajišťovat společnost Art Language, o.s., Olomouc, zastoupená Mgr. D. Dvořákem

Více

Ze zářijových jednání městské rady

Ze zářijových jednání městské rady • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor školství, mládeže a tělovýchovy • odbor dopravy • odbor investic • městská policie Husovo nám. 2938 • 390 01 TÁBOR • tajemník • odbor životního prostředí ...

Více

Sborník Ekokonference Tábor 2012

Sborník Ekokonference Tábor 2012 přirozený pobyt osob uvnitř budovy (osvětlení, nezbytný kontakt s okolím domova), zároveň však jsou nejslabším článkem v izolaci tepla. Protože nízkoenergetická a pasivní výstavba u nás započala po...

Více

katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky

katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky rozsah požadavkĤ na vČdomosti a dovednosti žákĤ vzdČlávacích programĤ v oborech stĜedního vzdČlávání s maturitní zkouškou. ZpĤsob a formu ovČĜování znalostí a dovedností stanoví provádČcí vyhláška ...

Více