Prezident Václav Klaus navštívil Tábor

Komentáře

Transkript

Prezident Václav Klaus navštívil Tábor
www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma
Vážení spoluobčané,
první červen je svátkem našich
dětí. Jakožto
táta malé holčičky vím, že děti neměří
míru náklonnosti penězi ani vlivem. Jsou
nejlepšími nositeli myšlenky, že nejkrásnější věci jsou v životě zadarmo. Berme si
z dětí příklad a vyrůstejme s nimi. Tím,
že si na ně uděláme čas, jim dáme nejcennější dárek.
Věnujme hodiny krásnému poznání věcí kolem nás, které s dětmi můžeme společně objevovat. Začněme třeba
společným výletem. Například do přírody jako nejlepšímu dárci pozitivní
energie.
Vážení spoluobčané, přeji vám i vašim
dětem krásné a vlídné léto.
Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D.
místostarosta
[email protected]
Foto: Roman Růžička
Prezident Václav Klaus navštívil Tábor
V pátek 18. května zavítal do Tábora prezident Václav Klaus. Během svého pobytu navštívil Střelnici, kde se setkal se
zástupci státní správy a samosprávy, pedagogy, armádou, představiteli církví, podnikatelské sféry a starosty okolních obcí,
dále si prohlédl výrobu v a. s. Brisk a zúčastnil se mítinku s občany města na Žižkové náměstí.
rady a zastupitelstva města v květnu
Pintovka 2007 Z jednání
V průběhu května měla ulice na plnohodnotnou tělocvičnu“. na řešení zlepšení kvality vody v Jorpořádá odbor kultury
a cestovního ruchu
pátek 8. června, 20.00 hodin
skupina NEŘEŽ
Robert KŘESŤAN
a DRUHÁ TRÁVA
Vstupné:
– předprodej: 120 Kč
– na místě: 140 Kč
sobota 9. června, 20.00 hodin
ACOUSTIC IMPACT
ČANKIŠOU
Vstupné:
– předprodej: 120 Kč
– na místě: 140 Kč
Předprodej vstupenek v táborském
infocentru na Žižkově náměstí,
tel.: 381 486 230.
V případě nepříznivého počasí se
koncert 8. června koná v Divadle
Oskara Nedbala.
§ §
rada města na programu dvě schůze, a to 7. a 21. května, zastupitelé jednali 28. května.
Rada města Tábora schválila odpověď občanům na petici za vypsání
nového výběrového řízení na prodej
bývalých kasáren Jana Žižky. Zastupitelstvo města na svém dubnovém
jednání původní výběrové řízení zrušilo a uložilo oběma místostarostům
připravit podklady pro vypsání řízení
nového. V tomto smyslu byli i občané
informováni.
Byly vyhlášeny aktivní granty
v oblasti tělovýchovy a sportu. Jeden je
určen na nájmy sportovních zařízení
mimo zařízení TZMT, s. r. o., a tělocvičen základních škol, a to ve výši 300 tis. Kč. Druhý pak na vybavení
sportovních klubů a zařízení sportovišť
ve výši maximálně do 150 tis. Kč. Zelenou dostala investiční akce „Rekonstrukce přístavby ZŠ a MŠ Husova
Dole/Francie
partnerská města:
Škofja Loka/Slovinsko
Současně bude zpracována žádost
o dotaci na tuto akci z operačního programu NUTS II.
Rada města doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve vý- ši 1,5 mil. Kč a bezúročné půjčky ve
výši 750 tisíc Kč tělocvičné jednotě
Sokol na dofinancování rekonstrukce
táborské sokolovny. Na akci je připravena státní dotace ve výši 9 mil. Kč.
Podobně rada doporučila schválit
dotaci ve výši 750 tis. Kč a bezúročnou
půjčku ve výši 400 tis. Kč FK Tábor na
výstavbu kabin a sociálního zařízení
u hřiště v Kvapilově ulici. Státní dotace
je ve výši 10 mil. Kč.
Rada projednala i harmonogram
postupu výstavby mostu přes nádraží
a uložila vedoucímu odboru investic a strukturálních fondů zajistit co
nejrychlejší výběr zhotovitele podle
zákona o veřejných zakázkách. Opět
vyslechla názory odborníků, a to pana
doktora Borovce a pana doktora Fainy,
Kostnice/Německo
dánu.
Zastupitelé měli poprvé k dispozici
hlasovací systém pro své jednání. Na
programu jednání zastupitelstva bylo
zejména schválení závěrečného účtu
města za rok 2006 a projednání dalších
jedenácti bodů z oblasti financování.
Samozřejmě pak tradiční balík majetkových záležitostí, tentokrát v počtu
dvaadvaceti materiálů.
Dalším bodem programu byl
například návrh na poskytnutí dotací
z grantových programů v oblasti kultury a poskytnutí příspěvků z fondu
pro partnerskou spolupráci. Dále pak
jmenování komise pro posouzení
návrhů na udělení Ceny města Tábora 2007. Projednávalo se i poskytnutí
příspěvků z rozpočtu města církvím
a soukromým vlastníkům nemovitých
kulturních památek.
Ing. Lubomír Šrámek
tajemník
[email protected]
Orinda/USA
Wels/Rakousko
Zasedání zastupitelstva
se koná v pondělí 9. července
od 15 hodin
v zasedací místnosti číslo 410,
v budově bývalé Tabačky.
Jednání je veřejné.
Úřední hodiny
městského úřadu
Žižkovo nám. 2 • 390 15 TÁBOR
• vedení města
• kancelář starosty
• odbor vnitřních věcí
• odbor financí
• odbor rozvoje
• stavební úřad
Žižkovo nám. 30
(vstup přes č. p. 2)
• odbor správy majetku města
Žižkovo nám. 11 • 390 15 TÁBOR
• odbor kultury a cestovního ruchu
• odbor školství, mládeže a tělovýchovy
• odbor dopravy
• odbor investic
• městská policie
Husovo nám. 2938 • 390 01 TÁBOR
• tajemník
• odbor životního prostředí
• živnostenský odbor
• odbor dopravně správních agend
• odbor sociálních věcí
Úřední hodiny jsou jednotné
pro všechny odbory:
pondělí 8.00–17.00 hodin
úterý 13.00–15.00 hodin
středa 8.00–17.00 hodin
čtvrtek 13.00–15.00 hodin
pátek 8.00–11.30 hodin
telefony:
spojovatelka: 381 486 111
provolba: 381 486 xxx
fax: 381 486 100
e-mail:
[email protected]
www.tabor.cz
Informace pro čtenáře:
V NTR jednotlivé odbory městského
úřadu prezentujeme piktogramy
v záhlaví článků.
Sběrné dvory
Sběrný dvůr Klokoty,
Kpt. Jaroše 2418
– areál spol. Rumpold, s. r. o.
Sběrný dvůr SNL,
Bukurešťská ul. – bývalý výměník
Otevírací doba pro oba sběrné dvory:
leden až březen:
pondělí–pátek
od 16.00 do 18.00 hod.
duben až říjen:
pondělí–pátek
od 15.00 do 19.00 hod.
listopad a prosinec:
pondělí–pátek
od 16.00 do 18.00 hod.
V sobotu bude celoroční provoz
od 8.00 do 12.00 hod.
Pozvánka na projednání opravy Budějovické ulice
Město Tábor spolu
s Jihočeským krajem
zahájilo přípravu stavebních úprav chodníků spojenou s opravou
Budějovické ulice. Město proto ve spolupráci se třemi projektanty a v součinnosti s Jihočeským krajem vypracovalo
návrh podoby Budějovické ulice. Protože je s rekonstrukcí této významné
tepny spojena řada otázek, je nejlepší
možností vás seznámit s navrhovaným
postupem. Ještě před tím bude občanům, kteří bydlí v Budějovické ulici,
rozeslán dotazník s několika klíčovými otázkami. Vaše zpětná vazba nám
pomůže vize korigovat a doplnit o další zajímavé podněty. Na jednání budou
přítomni i zástupci Jihočeského kraje
a projektanti.
Město Tábor si vás tedy dovoluje
pozvat na projednání v úterý 19. června
od 19.00 hodin do hotelu Kapital. Těšíme se na vaši účast! Dotazníky, které
obdržíte během května a počátkem
června, vezměte, prosíme, s sebou, případně je zašlete odboru dopravy města
Tábora.
Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D.
místostarosta
Ing. Erazim Troch
vedoucí odboru dopravy
František Krejčí
odbor investic a strukturálních fondů
Foto: Roman Růžička
Zasedání
zastupitelstva
Beseda s občany: Váš územní plán
Odbor územního rozvoje uspořádal během
května čtyři pracovní
fóra, která se setkala
se značným zájmem.
Aktivně se zapojilo více než dvě stě
občanů. Byly sesbírány podněty, které
projektant rozdělí do dvou skupin. Ty,
jež se pokusíme transformovat do našeho nového územního plánu, a ty, které
budeme moci řešit i bez něj. Schůzky
měly velký smysl v tom, že město Tábor
zjistilo silné vazby k místům a intenzivní vnímání řady problematických
záležitostí. Územní plán není pouze
o zastavěných plochách, ale i o krajině,
které jste přikládali na pracovních fórech velký důraz. Zejména z tohoto
důvodu byla sestavena i pracovní skupina, která vymezuje plochy vhodné
pro krajinné úpravy v našem území
a vychází rovněž z vašich námětů. Tyto
návrhy budou do územního plánu
zaznamenány. Konkrétní sumarizaci
vašich podnětů a návrhy, jak s nimi
bylo naloženo, přineseme v průběhu
léta a podzimu.
Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D.
místostarosta
[email protected]
Ing. Vlastimil Křemen
odbor územního rozvoje
Starostka města Ing. Hana Randová se zúčastnila oficiální návštěvy
základny Šajkovac, kde
v sestavě sil KFOR na
území provincie Kosovo působí příslušníci 10. kontingentu Armády ČR
pod vedením podplukovníka Ladislava Švejdy. Oficiální návštěvy se zúčastnila ministryně obrany JUDr. Vlasta
Parkanová s delegací svých náměstků,
senátorů a poslanců PČR. Pozvanými členy doprovodu byli mj. velitel
posádky Tábor plukovník Mgr. J. Neu- bauer, Ph. D., a velitel 42. mechanizovaného praporu podplukovník Ing. Pavel Rous.
Na základně Šajkovac v 10. kontingentu AČR je pět set vojáků a jeho jádro tvoří příslušníci táborského
mechanizovaného praporu „Svatováclavského“, který je součástí žatecké 4. brigády rychlého nasazení. Přísluš-
níci 10. kontingentu AČR budou v silách KFOR působit po dobu šesti měsíců, tj. do poloviny tohoto roku.
Na letišti v Prištině delegaci přivítal velitel kontingentu podplukovník
Ladislav Švejda doprovázený velvyslancem České republiky v Srbsku Ivanem Jestřábem.
V průběhu návštěvy se delegace
seznámila s hlavními úkoly 10. kontingentu, mezi které patří především podpora demokratického rozvoje Kosova,
spolupráce s nevládními a humanitárními organizacemi, ochrana menšin
a zabezpečení volnosti pohybu v celém
prostoru Kosova. Zajímavá byla určitě
prohlídka základny včetně možnosti
seznámit se s prací odborných skupin
i jednotlivých příslušníků kontingentu.
Během oficiální návštěvy předala
ministryně obrany Vlasta Parkanová
společně s generálmajorem Josefem
Prokšem a velitelem mnohonárodní
Soutěžně-zábavný pořad
VÝZVA
Město Tábor zve spoluobčany na
natáčení soutěžně-zábavného pořadu, ve kterém se utkají tým z města
Tábora s týmem města České Budějovice. Natáčení přímého přenosu
se koná 30. června od 20.00 hodin
na Žižkově náměstí. Nový zábavný pořad nabídne řadu hudebních
i sportovních hvězd zvučných jmen
v netradičních situacích.
Návštěva u 10. kontingentu Armády ČR v Kosovu
§ §
brigády Střed švédským brigádním
generálem Grundevikem příslušníkům českého kontingentu medaile
Non Artikle 5.
Následovalo setkání s vojáky kontingentu, v jehož rámci paní starostka
předala veliteli kontingentu materiální
pomoc občanů města Tábora a příslušníků armády (dětské postýlky, matrace a deky) pro vytipovanou nemocnici
v Kosovu.
Na závěr společného setkání všichni ocenili závazek vojáků aktivně se
podílet na mírovém rozvoji tohoto
regionu Balkánu, který prošel krvavým očistcem.
Poděkování patří všem vojákům
Armády ČR za vše, co v Kosovu doposud vykonali pro jeho obyvatele.
Ing. Lubomír Šrámek
tajemník
[email protected]
Granty a dotace
v oblasti tělovýchovy
„Sedm architektonických divů města Tábora“
Rada města schválila vyhlášení aktivního grantu na téma:
• nájmy sportovních zařízení mimo
zařízení TZMT, s. r. o., a tělocvičen
základních škol – 300 tis. Kč
• vybavení sportovních klubů a zařízení sportovišť – 150 tis. Kč
Finanční prostředky vložené do
grantu jsou určeny sportovním klubům a jednotám, které mají sídlo na
území města Tábora a v jejichž členské
základně jsou děti a mládež do 19 let.
Žádosti budou přijímány do 14. června poštou, nebo v podatelně městského
úřadu. Formulář žádosti je k dispozici
na: www.tabor.cz, nebo v kanceláři tělovýchovy u Dagmar Pařízkové, kde také
získáte další informace. (rk)
Stavby, které chcete do
soutěže přihlásit, zašlete, prosím, do 1. července 2007 některým
z uvedených způsobů:
– elektronicky na e-mail:
[email protected]
– poštou na adresu: Ing. arch. Miloš Roháček, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
– osobním doručením:
na výše uvedenou adresu
– vhozením do některé ze schránek
pro sběr podnětů občanů ve městě
Předpokládáme, že stavbu přihlásíte doručením barevných fotografií,
nejlépe z několika pohledů. Postačí
však i snímek jediný. Nezapomeňte,
prosím, uvést kontakt na vás.
Ze sedmi z vás, kteří úspěšné tipy
zašlou, bude i za vaší možné přítomnosti v závěru září vylosována trojice,
která obdrží hodnotné věcné ceny.
Finance pro kulturu
a cestovní ruch
Odbor kultury a cestovního ruchu
získal od začátku letošního roku
finanční prostředky z několika grantových a dotačních titulů v celkové výši 440 tis. Kč. Na publikaci Táborskem na
kole, která vyjde letos v říjnu, obdržel
Tábor příspěvek ve výši 150 tis. Kč
z programu vyhlášeného Jihočeským
krajem „Produkty a služby v cestovním
ruchu“. V druhém kole krajské výzvy se
podařilo získat 50 tis. Kč na vytvoření
propagačního materiálu pro uživatele
zvukových průvodců městem z programu „Podpora incomingových cestovních kanceláří a informačních center“. Odbor KaCR uspěl i v programu. „Podpora živé kultury“. Dotace 80 tis. Kč
je určena na pořádání Husitských
dnů, které proběhnou v Táboře začátkem června. Jihočeský kraj podpořil
i konání regionálního kola pěvecké
soutěže žáků ZŠ a víceletých gymnázií Jihočeský zvonek 2007 částkou 10 tis. Kč.
Dotaci ministerstva obrany ve výši
150 tis. Kč, což je polovina celkových
nákladů, se podařilo získat na zajištění
opravy pomníku druhé světové války
v parku Pod Kotnovem. (lh)
Soutěž
Kviz
Odpověď musí být zaslána nejpozději do 25. dne v měsíci, kdy byla otázka zveřejněna. V září zaslané odpovědi
vyhodnotíme a první tři z vás, kteří
budou mít nejvíce správných odpovědí, odměníme. Nebude-li možné pořadí stanovit, vylosujeme tři z vás, kteří
správnou odpověď zaslali.
Čtvrtou anketní otázkou – z měsíce května – byla tato:
„Mohutným kýlem rozřezává široký
prostor. Majestátná a chladná, respekt budící stavba. Kterou budovu máme na mysli?“
Odpověď:
Jedná se o stavbu finančního úřadu.
Pátou – a poslední – anketní otázkou (pro měsíc červen):
„Stavba vysoká, štíhlá a mírně nakloněná dozadu. Jako ta šikmá, v Pise stojící. O kterou se jedná stavbu?“
Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D.
místostarosta
[email protected]
Kollárova ulice bude mít nový kabát
Po dobu výstavby ulice 9. května musela
být vedena náhradní
automobilová doprava
v dalších ulicích Nového města. Zvýšeným provozem došlo
k výraznému zhoršení stavu povrchů vozovek těchto ulic. Již loni byly
obnoveny živičné povrchy Nedbalovy,
Tomkovy, Jiráskovy, Smetanovy ulice
a části ulic Vančurovy a Dobrovského.
Letos budou ještě opraveny povrchy
vozovek v Nerudově ulici a v části Kollárovy ulice. Bude se jednat o úsek od
křižovatky se Smetanovou ulicí až po
obratiště před domy č. p. 2153 a 2154.
V první fázi Vodárenská společnost
Táborsko v celém úseku provede výměnu dosloužilých rozvodů kanalizace
a vodovodu. V další fázi město Tábor
vymění konstrukční vrstvy vozovky
a chodníků včetně nových povrchů
mezi křižovatkami se Smetanovou
a Kamarýtovou ulicí. Zbývající úsek
ve spodní části komunikace zabezpečí
firma TOP FLOOR, s. r. o., která realizuje výstavbu multifunkčního domu
v horní části Kollárovy ulice. Firma
TOP FLOOR, s. r. o., provede na vlastní náklady obnovu vozovky, výstavbu
opěrné zdi a parkovacích stání.
Stavební úpravy, které bude zabezpečovat Vodárenská společnost Táborsko a město, budou dokončeny v červenci letošního roku. Stavební úpravy
spodní části ulice zajišťované firmou
TOP FLOOR, s. r. o., budou provedeny
v první půli příštího roku.
Po dobu výstavby obou částí rekonstrukce ulice bude zajištěna nepřetržitě základní dopravní obslužnost
pro obyvatele bytových domů, provoz
mateřské školy a další objekty situované v této ulici. František Krejčí
odbor investic a strukturálních fondů
[email protected]
Co vás zajímá
Výstavba dálnice D3
mostů a předpokládané náklady do
10 mld. Kč.
A pro doplnění – stávající úsek dálnice, který je ve výstavbě mezi obcemi Chotoviny a Mezno (resp. Nová
Po Táboře na kole
Odbor územního rozvoje ve spolupráci s odborem dopravy připravuje
nový strategický dokument cyklistického generelu. Projektantem
řešení je českobudějovická firma
ZESA. Nyní je dokument ve fázi
příprav a jsou sbírány podněty, které
pomohou optimální tvorbě strategie
tak, aby bylo možné co nejefektivněji
investovat do opatření, která občané opravdu potřebují. Projednání
s občany by mělo přinést zpětnou
vazbu v tom, kudy nejčastěji jezdíte na kole, kde jsou překážky, které
vám brání kolo bezpečně používat,
co vám chybí za cyklistickou infrastrukturu apod. Své podněty by
měly dát i maminky s dětmi, protože i ony mají obdobné problémy
mobility jako mnozí cyklisté. Nejen
při projednání nad územním plánem bylo možné takové připomínky
zaznamenat.
Město Tábor si vás dovoluje pozvat
na projednání a spolutvorbu nad pracovními mapami na 26. června do
restaurace Pohoda u nádraží ČD od
19.00 hodin. Těšíme se na vaši účast!
Sanace na Granátové skále
Na základě odborného posudku
skalních výchozů v okolí přírodní
památky Granátová skála, který
zadal Krajský úřad – Jihočeský kraj,
proběhly ve dnech 7. až 11. května
práce na stabilizaci skalního výchozu v prostoru pod parkem U Jakuba
v Táboře. Byl odstraněn nestabilní kamenný blok a vyzděna zídka,
která bude stabilizovat zbytek skály.
Práce jsou prováděny ve spolupráci
s Krajským úřadem – Jihočeský kraj.
Během letošního roku se předpokládá též částečné očištění povrchu
skály od kořenů a vegetace, která
způsobuje rozpad tohoto skalního
masivu, přičemž tyto práce budou
pokračovat ještě v příštím roce. (jf)
Hudební kurzy
Foto: Roman Růžička
Všechny Táboráky zajímá, jak bude
pokračovat výstavba dálnice z Prahy
směrem na jih republiky. Počátkem
května se v Táboře uskutečnilo jednání Výkonné rady Sdružení pro
výstavbu dálnice D3 a rychlostní
komunikace R4 a přineslo nám pozitivní zprávy. Ředitelství silnic a dálnic společně s poradenskou firmou
Mott MacDonald prezentovalo záměr
zprovoznit úsek Tábor–Soběslav–Bošilec (zhruba 30,5 km) do konce roku 2010. Výstavba úseku dálnice D3
Tábor–Bošilec bude realizována na
základě koncesního řízení metodou
PPP a poprvé v ČR bude dálnici stavit
soukromý investor. Po realizaci bude
stát následně platit tzv. poplatek za
dostupnost (poplatek za používání
dálnice). Z technických parametrů
tohoto projektu lze uvést: délka úseku
je 30,5 km, stavba bude obsahovat šest
mimoúrovňových křižovatek, šest
Pozvánka na projednání
programu cyklistické mobility
Hospoda), bude uveden do provozu
do konce letošního roku. Nám všem
se zkrátí cesta na Prahu a obyvatelé
obcí Rzavá a Sudoměřice u Tábora si
oddychnou od dopravy. (red)
Město Tábor, odbor kultury a cestovního ruchu nabízí ve školním
roce 2007/2008 možnost výuky na
hudební nástroje – klavír, zobcovou flétnu, žesťové nástroje, kytaru,
klávesové nástroje, příčnou flétnu,
elektrickou kytaru, akordeon a bicí.
Přihlášky a veškeré informace vám
budou poskytnuty u Jany Novákové
(tel.: 381 486 303, e-mail: [email protected]). Termín přihlášek je do 31. srpna 2007. Příspěvek na
úhradu nákladů (školné) činí 200 Kč
měsíčně, ročně 2000 Kč. Přihláška
je závazná a platí na celý školní rok
(září–červen). (jn)
Brigáda pro studenty
Město Tábor – odbor kultury a cestovního ruchu nabízí studentům
starším 18 let možnost brigády
během festivalu Táborská setkání
(v termínu 14.–15. září). Jedná se
o prodej vstupenek na uvedený festival. Případní zájemci se mohou
hlásit na tel.: 381 486 302 (Marcela
Drdová). (lh)
Partnerské město Dole
Náš francouzský partner má s Táborem víc společného, než by se na
první pohled zdálo: žije v něm více než
30 000 obyvatel a je to město, v němž je
harmonicky skloubena bohatá historie
a přitažlivá, dynamická současnost.
Samotné město má výtečnou země- pisnou polohu, leží v místech, kde se
v minulosti setkávaly rozmanité kultury, a tak o něm lze bez nadsázky
říci, že je jakýmsi živým svědectvím
kulturního a uměleckého vývoje celé
této oblasti od středověku až po současnost.
K nejnavštěvovanějším místům pa- tří historické jádro města: pěší zóny,
úzké, klikaté uličky, podmanivá
zákoutí, kláštery, kostely, vnitřní dvory historických domů ukrývající svá
tajemství jsou výzvou nejen pro milovníky historie, ale taková poklidná pro-
Foto: archiv redakce
Dalším partnerským
městem Tábora je
francouzské Dole.
Nikoli Dole ležící
v Bretagni, ale město
v předhůří Jury, v kraji Franche-Comté.
cházka má svůj půvab i pro obyčejného turistu. Dole ukrývá obdivuhodné
historické a architektonické dědictví,
což je dáno zejména skutečností, že do
poloviny 17. století bylo centrem celé
oblasti Franche-Comté. V povědomí
odborné veřejnosti je pak spojováno
se jménem světově proslulého vědce
Louise Pasteura, jehož rodný dům
je současně i hojně navštěvovaným
muzeem. Ostatně muzeí je v Dole
hned několik, nabízejí díla klasického
i moderního výtvarného umění, město
se pyšní moderní knihovnou a mediatékou, ke kulturnímu vyžití jeho obyvatel přispívá i místní divadlo s bohatým repertoárem. Některé památky:
náměstí Grévy, most Ludvíka XVI., la Collégiale, la Sainte Chapelle, Canal
des Tanneurs, Couvent des Dames
d’Ounans, L’Hôtel Dieu, Couvent des
Cordeliers.
Do Dole se dostanete různými
dopravními prostředky: mj. sem jezdí
rychlovlaky TGV, Dole má i místní
letiště, dáváte-li přednost dopravě lodní, ani tato možnost není vyloučena.
Dole má řadu partnerských měst
v Itálii, Velké Británii, Irsku, Španělsku.
Každé dva roky se pak zástupci těchto
měst sjíždějí na velkolepých kulturních
slavnostech. Partnerství s Táborem
má však na rozdíl od jiných měst své
specifikum. Je totiž ještě umocněno
čilými kontakty na úrovni škol: hned
v několika dolských školách našli své
přátele i mladí studenti bilingvního
česko-francouzského studia z Gymnázia Pierra de Coubertina. A chuť
pokračovat v těchto aktivitách je na
obou stranách velká – vždyť poslední
reciproční výměna se uskutečnila na
jaře letošního roku. Dobrý příslib do
budoucna i pro město Tábor.
Mgr. M. Horažďovská
gymnázium Tábor
Tělovýchovná zařízení města Tábora, s. r. o. 2/2
Sportovní hala Mír
– rozměry: 38x15 m
Provoz je celoroční, využívají ji školy,
sportovní kluby, armáda, atleti, probíhají zde fotbalové tréninky.
Stadion Svépomoc
– travnaté fotbalové hřiště s rozmě- ry 103x66 m
V roce 2005 prošel kompletní rekonstrukcí – např. rekonstrukce čerpací
stanice závlahového zařízení, demolice staré dřevěné tribuny a následné
terénní úpravy, vybudování nového
oplocení v celé délce původní tribuny,
rekonstrukce laviček pro diváky na
severní straně areálu.
Stadion Viktoria
– travnaté fotbalové hřiště s odlehčovací plochou s rozměry 98x72 m
a 78x60 m
V západní části tohoto areálu bylo
provedeno zpevnění pojízdných ploch
štěrkem a prosívkou. Dále bylo opraveno oplocení hřiště.
Stadion míru
a venkovní atletický areál
Ve venkovním atletickém areálu jsou
zatím k dispozici tato sportoviště:
travnaté fotbalové hřiště s rozměry
100x65 m; atletický areál: atletická
osmidráha, sektory pro vrh koulí a pro
vrh oštěpem, skok do dálky, do výšky,
o tyči a počítačový časoměrný systém
pro zpracování dat. V roce 2005 se zde
prováděly rozsáhlé stavební úpravy.
Byla dokončena pokládka umělého
povrchu Porplastic a nové oplocení
celé jižní a částečně severní strany
areálu. Také byly uskutečněny terénní
úpravy okolo atletické dráhy a travnaté plochy byly uvedeny do původního
stavu. Byly též založeny některé nové
travnaté plochy, a to tak, aby mohly být
využívány víceúčelově.
provádí organizované plavání s možností výuky plavání pro starší neplavce, organizované plavání pro tělesně
nebo duševně postižené děti a děti
v poúrazovém stavu, organizované
plavání pro školy, školky, jesle a ostatní
organizace, mimořádné akce (pronájem objektu k soukromým účelům).
Sportovní areál Lužnice
Jordánská pláž
V tomto sportovním areálu jsou zatím
k dispozici: atletická dráha, skok do
dálky, hřiště pro malou kopanou, hřiště pro basketbal a házenou, skateboardový park.
Dětské centrum
Dětské centrum na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře (bývalá výměníková stanice u G-centra) je zařízení pro plavání
batolat a dětí (od miminek až po děti
do 6 let), kde najdete bazének, hernu
a tělocvičnu. S odborným dozorem
je k dispozici od června 2005. Dále se
Prostor bývalé Sokolské plovárny
udržuje TZMT, s. r. o., již dvě sezony,
není využíván jako plovárna, vzhledem ke kvalitě vody v Jordánu je
koupání pouze na vlastní nebezpečí.
Vlastní provoz zajišťují přes letní sezonu pronájemci bufetu na pláži. Naše
společnost zabezpečuje pouze dlouhodobý pronájem převlékacích kabin.
Bližší informace o cenách, provozní době a sportovištích naleznete na
webových stránkách: www.tzmt.cz.
RNDr. Michal Véle, TZMT
Foto: archiv TZMT
Tělovýchovná zařízení města Tábo- ra, s. r. o., byla zřízena městem Táborem
v roce 1997 jako organizace zajišťující
správu a provoz sportovních a dalších
zařízení. Mezi tato zařízení patří především zimní stadion, plavecký sta- dion, sportovní haly, fotbalové stadiony, Dětské centrum a Stadion míru.
Ukončení uzavírky Černých mostů
Po ukončení uzavírky byl provoz
vozidel obnoven v prostoru dvou
jízdních pruhů o celkové šířce 7,0 m.
Průchod pěších staveništěm v šířce
1,5 m je zajištěn pouze jednostranný
na straně budějovické opěry mostu.
V části pod mostním provizoriem je
průchod kvůli zajištění bezpečnosti
pěších zakryt. Současně s obnovením
provozu zajistil zhotovitel, Sdruže- ní Doubí – Tábor, přeprogramování
světelného signalizačního zařízení
křižovatky.
Upozorňujeme proto všechny motoristy, že provoz v Budějovické ulici
pod Černými mosty je po ukončení
uzavírky obnoven pouze ve dvou jízdních pruzích a kapacita křižovatky je
po dobu výstavby mostu dlouhodobě
omezena. Nový program světelného
signalizačního zařízení křižovatky
upřednostňuje vyklizování křižovatky na příjezdu z Budějovické ulice
(z centra). Je proto třeba počítat s tím,
že se budou prodlužovat čekací doby
zejména na příjezdu ze Soběslavské
ulice. Žádáme proto motoristy, aby
– pokud možno – i nadále využívali
při cestě do centra Tábora jiné trasy,
především pak obchvat města.
Zároveň po ukončení této velké
uzavírky děkujeme všem řidičům za
kázeň a ohleduplnost po celou dobu
jejího trvání. Zhotoviteli a všem jeho
subdodavatelům patří poděkování za
splnění náročného harmonogramu
prací a výbornou spolupráci se správním úřadem, policií i městem.
Ing. Erazim Troch
vedoucí odboru dopravy
[email protected]
Foto: Roman Růžička
V pondělí 14. května ve
24.00 hodin byla dle rozhodnutí
vydaného Městským úřadem
Tábor, odborem dopravy
ukončena úplná uzavírka
Černých mostů v Táboře.
Kino Svět Tábor – červen
Senior klub
14. a 28. června, 18.00–22.00 hodin
kongresový sál JčU
– večery v lidovém tónu s tancem
a živou hudbou
– hraje: kapela J. Hýny
Akce se koná za podpory města Tábora.
Občanské sdružení
Hadasa Tábor
neděle 10. června
Výlet na židovský hřbitov
do Černovic u Tábora
– prohlídka hřbitova a nového
památníku obětem holocaustu
– odjezd vlakem z Tábora směr
Obrataň v 8.12 hodin (přestup na
úzkorozchodnou trať v 8.50 hod.)
neděle 24. června, 14.00 hodin
prostor u bývalé synagogy
Na Parkánech v Táboře
Vzpomínka na táborskou synagogu
– u příležitosti 30. výročí jejího
zboření
Informace na tel.: 381 263 088,
607 933 984 (Hana Jančíková),
www.hadasa.wz.cz.
PŘÍRODOU
KROK ZA KROKEM
sobota 16. června
VÝLET DO ZÁMECKÉHO
PARKU NA KONOPIŠTI
– prohlídka anglického parku,
Růžové zahrady a skleníků
s teplomilnými rostlinami
– sraz: Benešov, nádraží ČD, v 9.15
hodin (po příjezdu vlaku s odjezdem z Tábora v 8.05 hod.), příp. na
Konopišti, u příkopu s medvědy
u zámku, asi v 10.15 hodin
(po příchodu skupiny z Benešova)
sobota 30. června
PŘÍRODA ÚDOLÍ KOZSKÉHO
POTOKA
– vycházka zaměřená na poznání
teplomilných druhů hmyzu a květeny přírodní památky Luna a okolí
Kozího hrádku
– sraz: Sezimovo Ústí (zastávka
MHD Kovosvit, v 8.40 hodin)
Blatské muzeum
v Soběslavi
16. června–30. září
(denně mimo pondělí)
MOŘE A ŽIVOT
– nejrozsáhlejší výstava o mořích
a mořské fauně, jaká se kdy konala
v jižních Čechách
Vernisáž 15. června od 17.00 hodin.
ÚO Svazu diabetiků
• pravidelná poradenská činnost
každou středu od 14.00 do 16.00
hodin v kanceláři DIA v ONT
(budova č. 2, 1. patro, č. dveří 102)
• kondiční plavání
čtvrtek 15.00–16.00 hodin
• 11. června:
OKRUH PINTOVKOU – vycházka
– sraz: u Švehlova mostu ve 13.00 hod.
pátek 1. – 16.45 hod.:
KVASKA (ČR 2007)
pátek 1. – 18.45 hod., sobota 2.
– 20.45 hod., neděle 3. – 20.45 hod.:
ALPHA DOG (USA 2005)
čtvrtek 7. – 18.00 hod.,
pátek 8. – 18.00 hod.:
KRVAVÁ SKLIZEŇ (USA 2007)
sobota 9. – 21.00 hod.,
neděle 10. – 17.45 hod.:
SHERRYBABY (USA 2006)
čtvrtek 21. – 20.45 hod.:
FILMOVÝ KLUB:
MOTOCYKLOVÉ DENÍKY
(Brazílie 2004)
úterý 12. – 18.00 hod.,
středa 13. – 21.00 hod.:
DIVOČÁCI (USA 2007)
pátek 22. – 20.45 hod.,
sobota 23. – 20.45 hod.:
PRINCEZNY (Španělsko 2005)
neděle 24. – 20.45 hod., pondělí 25.
– 17.00 hod., úterý 26. – 17.00 hod.:
VRATNÉ LAHVE (ČR 2007)
sobota 2. – 17.00 a 18.45 hod.,
neděle 3. – 17.00 hod.,
pondělí 4. – 16.45 hod.:
ŽELVY NINJA (USA 2007)
čtvrtek 14. – 21.00 hod.,
pátek 15. – 18.45 hod.:
BAREVNÝ ZÁVOJ
(Čína/USA 2006)
pondělí 25. – 21.00 hod.,
úterý 26. – 21.00 hod.:
ZÁPISKY O SKANDÁLU
(V. Británie 2006)
neděle 3. – 18.45 hod.,
pondělí 4. – 18.45 hod.:
NORBIT (USA 2007)
pátek 15. – 21.00 hod.,
FILMOVÝ KLUB:
ZVĚTŠENINA (V. Británie 1966)
středa 27. – 19.00 hod.,
čtvrtek 28. – 17.30 hod.:
VELKEJ BIJÁK (USA 2007)
pondělí 4. – 20.45 hod.:
FILMOVÝ KLUB:
NEPŘÍJEMNÁ PRAVDA (USA 2006)
sobota 16. – 18.00 hod.,
neděle 17. – 18.00 hod.:
SUNSHINE (USA 2007)
středa 27. – 20.45 hod.,
čtvrtek 28. – 20.45 hod.:
BABEL (USA/Mexiko 2006)
úterý 5. – 17.00 hod.,
středa 6. – 17.00 hod.:
ROBINSONOVI (USA 2007)
pondělí 18. – 21.00 hod., úterý 19.
– 21.00 hod., středa 20. – 21.00 hod.:
ODSTŘELOVAČ (USA 2007)
úterý 5. – 18.45 hod.,
středa 6. – 18.45 hod.:
ROCKY BALBOA (USA 2006)
čtvrtek 21. – 17.00 hod., pátek 22.
– 17.00 hod., sobota 23. – 17.00 hod.,
neděle 24. – 17.00 hod.:
OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ
(Francie, Irsko, Dánsko, Velká Británie 2006)
čtvrtek 28. – 19.15 hod.,
pátek 29. – 19.15 hod.:
TERKEL MÁ PROBLÉM
(Dánsko 2004)
pátek 1. – 21.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB:
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC STOLETÍ
(Nizozemsko/Dánsko/Švédsko 2007)
úterý 5. – 20.45 hod.,
středa 6. – 20.45 hod.:
NEZNÁMÝ SVŮDCE (USA 2007)
čtvrtek 7. – 14.45 a 20.00 hod., pátek 8.
– 14.45 a 20.00 hod., sobota 9. – 14.30
a 17.45 hod., neděle 10. – 14.30 a 9.45
hod., pondělí 11. – 16.30 a 19.45 hod.,
úterý 12. – 14.45 a 20.00 hod., středa
13. – 14.45 a 18.00 hod., čtvrtek 14.
– 14.30 a 17.45 hod., pátek 15. – 15.30
hod., sobota 16. – 14.45 a 20.00 hod.,
neděle 17. – 14.45 a 20.00 hod., pondělí 18. – 14.45 a 18.00 hod., úterý
19. – 14.45 a 18.00 hod., středa 20.
– 14.45 a 18.00 hod.:
PIRÁTI Z KARIBIKU – NA KONCI
SVĚTA (USA 2007)
čtvrtek 21. – 18.45 hod., pátek 22.
– 18.45 hod., sobota 23. – 18.45 hod.,
neděle 24. – 18.45 hod., pondělí 25.
– 19.00 hod., úterý 26. – 19.00 hod.,
středa 27. – 17.00 hod.:
ROMING (ČR)
pátek 29. – 20.45 hod.:
FILMOVÝ KLUB:
HORSKÁ HLÍDKA (Čína 2004)
pátek 29. – 17.30 hod., sobota 30.
– 17.30 a 19.15 hod., neděle
1. července – 17.30 a 19.15 hod.:
PUSINKY (ČR 2007)
sobota 30. – 21.00 hod.,
neděle 1. července – 21.00 hod.:
HANNIBAL – ZROZENÍ (USA 2007)
Zvuk v táborském kině Svět na nejvyšší úrovni
Od 3. května 2007 se kino Svět zařadilo na přední místo v technickém vybavení přenosu zvuku z filmového pásu k divákovi. Do zvukového procesoru
byl instalován nový modul Dolby Digital 5.1, který výrazně zlepší kvalitu
zvuku a sluchový vjem u filmových kopií, které nejsou opatřeny digitální
stopou pro systém DTS, instalovaný v prosinci 2005.
Divadlo Oskara Nedbala – červen
N. Coward:
LÍBÁNKY aneb Láska ať jde k čertu
UPOZORNĚNÍ:
Představení je přeloženo
na 19. září 2007.
– předplatné sk. D
úterý 5. června, 19.00 hodin
D. SOSNOVSKAJA – klavír (Rusko)
– koncert
– prémie pro předplatitele sk. A, B, C,
D, Fúze, H
– mimo předplatné
Utilité Publique: FIZZ
Jessica Huber: TOUCHÉ
– mimo předplatné
– prémie pro předplatitele sk. A, B, C,
D, Fúze, H
– mimo předplatné
sobota 9. června, 19.00 hodin
C. Goldoni: LHÁŘ
– předplatné sk. A
neděle 17. června, 14.30 hodin
M. Kratochvíl:
CESTIČKA PŘES DVĚ PEKLÍČKA
– prémie pro předplatitele sk. E
– mimo předplatné
neděle 10. června, 14.30 hodin
J. Kolář – P. Prchal:
Z DENÍKU KOCOURA
MODROOČKA
– předplatné sk. E
středa 6. června, 19.00 hodin
P. Ryan:
JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU
– předplatné sk. B
úterý 12. června, 19.00 hodin
VLADIMÍR MIŠÍK & Etc...
– koncert
– mimo předplatné
čtvrtek 7. června, 19.00 hodin
Mezinárodní festival
TANEC PRAHA 2007
čtvrtek 14. června, 19.00 hodin
L. Smoček: PODIVNÉ ODPOLEDNE
Dr. ZVONKA BURKEHO
pondělí 18. června, 19.00 hodin
VERNER COLLEGIUM
– koncert
– předplatné sk. H
středa 20. června
R. Conney & M. Conney:
A JE TO V PYTLI!
– předplatné sk. B
Během letních měsíců července a srpna
se nehraje – jsou divadelní prázdniny.
Akce odboru kultury a cestovního ruchu – červen
úterý 5. června, Husitské dny v Táboře
hodin
i 10.00
táborské popraviště
PIETNÍ AKT u příležitosti 65. výročí
heydrichiády
Ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu a Posádkou Tábor.
úterý 5. června, 19.00 hodin
Divadlo Oskara Nedbala
Jihočeský hudební festival
DARJA SOSNOVSKAJA – KLAVÍR
(Rusko)
– koncert interpretky patřící k nejmladším nadějím ruského interpretačního umění (na programu skladby
J. Brahmse, F. Chopina, G. Rossiniho
a S. Rachmaninova)
– vstupné: 70 Kč
Pořádáno ve spolupráci s Divadlem
Oskara Nedbala Tábor.
FESTIVAL PINTOVKA
pátek 8. června, 20.00 hodin
lesopark Pintovka
NEŘEŽ, ROBERT KŘESŤAN
A DRUHÁ TRÁVA
– vstupné: 120 Kč (předprodej),
140 Kč (na místě)
sobota 9. června, 20.00 hodin
ACOUSTIC IMPACT, ČANKIŠOU
– vstupné: 120 Kč (předprodej),
140 Kč (na místě)
Předprodej vstupenek v infocentru na
Žižkově nám., tel.: 381 486 230, objednávky na fakturu – tel.: 381 486 303.
Mediální partner – rádio Blaník. Foto: Roman Růžička
5.–7. června, 9.00 a 11.00 hodin
Housův mlýn (Holečkovy sady)
HUSITSKÉ DNY V TÁBOŘE
– divadelní představení o životě
mistra Jana Husa, středověké soutěže
a hry v přírodním areálu
– vstupné: 50 Kč (určeno pro ZŠ)
Jedenáctý ročník Husitských dnů – programu určeného žákům základních
škol – se odehraje ve dnech 29. až 31. května a 5. až 7. června v areálu Housova mlýna v Táboře. Zájemci o účast se mohou hlásit u Jany Novákové
(tel.: 381 486 303, e-mail: [email protected]).
čtvrtek 21. června, 17.00 hodin
nám. T. G. Masaryka
KONCERT POSÁDKOVÉ HUDBY
TÁBOR
– věnovaný Evropskému svátku hudby
sobota 23. června
Nostalgické jízdy elektrickým
vláčkem Tábor–Bechyně 2007
Zahajovací jízda – odjezd z Tábora
v 10.00 hodin, odjezd z Bechyně do
Tábora ve 13.57 hodin.
Pořádá Klub přátel elektrické dráhy
Tábor–Bechyně.
neděle 24. června, 14.00 hodin
prostor u bývalé synagogy
VZPOMÍNKA NA TÁBORSKOU
SYNAGOGU – 30. LET OD ZBOŘENÍ
– k poslechu hraje židovská lidová
hudba, vyhlášení vítězů soutěže
z dějin židovské komunity a symbolické postavení synagogy
Pořádá Občanské sdružení Hadasa ve
spolupráci s městem Táborem.
Bližší informace na:
e-mail: [email protected]
tel.: 775 630 665
12. až 13. května, by- lo symbolicky zahájeno Táborské kulturní
léto. Pochodu, cyklojízdy a putování
za pokladem se zúčastnilo více než dvě stovky příznivců pohybu v přírodě.
Téměř dva tisíce návštěvníků zavítalo
na Žižkovo náměstí zhlédnout kulturní
program, v němž vystoupily táborské
soubory a spolky.
Oficiální zahájení pestré nabídky programů, jež pravidelně probíhá
v našem městě pod názvem Táborské
kulturní léto, se odehraje 21. června
koncertem Posádkové hudby na náměstí T. G. Masaryka.
Novinkou letošních programů
budou koncerty, pohádky a divadelní
představení na nádvoří v areálu táborského hradu. V létě ožije divadlem
i Velký šanc. Táborští ochotníci zde
v srpnu zahrají představení „Lékařem
proti své vůli“ a pohádku „Polní žínka
Evelínka“.
Občanské sdružení pro Romy
a další etnické minority
Nábřeží 206, Čelkovice
tel.: 728 760 274, 723 978 272
e-mail: [email protected]
pátek 1. června
DEN DĚTÍ
– ubrousková technika, výrobky
pro každého zdarma
pondělí 18. června
VÝTVARKA
– výroba nástěnného kalendáře
s vlastními fotografiemi
pátek 29. června
VÝZDOBA KLUBU
– výzdoba oken speciálními barvami na sklo
Sdružení dále nabízí poradenskou
činnost a KC pro děti a mládež.
Činnost můžete podpořit přispěním
na účet č.: 177349785/ 0600.
Muzeum Šechtl & Voseček
Galerie Tábor – Infocentrum
26. dubna–30. června
po–pá 8.30–19.00 hodin
so–ne
10.00–16.00 hodin
TÁBORSKÝ PŘÍRODOVĚDEC
ANTONÍN ZBYŠEK HNÍZDO
– minerály a další přírodniny, fotografie a dokumenty
Galerie Vodárenská věž
6.–24. června
stř–ne 10.00–12.00 12.30–16.30 hod.
Mirka OBERREITROVÁ:
ÚLETY A PŘELETY
– obrazy
Vernisáž výstavy 6. června v 18.00 hod.
Bývalá sladovna v areálu táborského
hradu (nyní Hotel Dvořák)
STÁLÁ EXPOZICE: TÁBORSKÝ
POKLAD
denně 9.00–12.00 13.00–17.00 hod.
Táborské kulturní léto
Husité
Také letos rada města schválila
Otevřením turistické
v Housově mlýně
vypsání
aktivního grantu pro podposezony,
které
proběhlo
i
Každou sobotu od 30. června do
15. září zaplní údolí pod Jordánem
husité. Přesně ve 14.30 hodin na
táborském Žižkově náměstí slavnostní výstřel odstartuje oficiální
program. Historická osobnost provede zájemce oživlým táborským
podzemím a z něj až do Housova
mlýna. Pro děti i dospělé budou připraveny zábavné husitské hry (rytířský trenažér, metání sekerou, kurz
husitského žonglování), podávat
se budou husitské svačinky a alko
i nealko husitský mok. Úderem šesté
hodiny se otevře pravá husitská krčma. Výuka dobového tance, steaky,
medovina, mučení a husitské hry
pro dospělé skončí v pozdních nočních hodinách.
Občanské sdružení Verdan
ru programové nabídky na letní turistickou sezonu. Pokud zastupitelstvo
města schválí návrh kulturní komise,
mohou se návštěvníci Tábora opět těšit
na středeční koncerty u taverny a galerii pod otevřeným nebem na Žižkově
náměstí, oživené podzemí, husitské hry
v Housově mlýně každou sobotu či na
víkendové projekce v Muzeu fotografie
Šechtl & Voseček.
Všichni pořadatelé navíc budou moci
využít nabídky městského hlásného, který bude pravidelně programy vyhlašovat
nejen v centru Tábora.
Odbor kultury a cestovního ruchu nabízí všem pořadatelům kulturních akcí
a výstav prezentaci v tištěném programu Táborského kulturního léta. Informace pro zveřejnění zasílejte nejpozději do 11. června na: [email protected], tel.: 381 486 303.
Ing. Lenka Horejsková
vedoucí odboru KaCR
[email protected]
(nám. Mikuláše z Husi, Tábor)
Lejkaření Josefa Jindřicha Šechtla
– fotografie na kinofilmu z let 1927–1953
Vernisáž 20. června v 17.00 hodin.
středa 13. června, 18.00 hodin
Co udělat pro to, abychom žili ve
slušné společnosti (beseda)
– přednáší: předseda Etického fóra ČR Jiří Drejnar
ZŠ Bernarda Bolzana
pátek 1. června, 15.00–17.00 hodin
SPOLEČNÁ OSLAVA DĚTSKÉHO
DNE NA ČÁPÁKU
– zveme všechny kamarády, tradičně na vás čekají sportovní stanoviště
a krámeček s cenami
– rodiče mohou navštívit stánek
s občerstvením
NADACE SENIO
Prostřednictvím svého klubu
MOJESENIO pokračuje v pravidelných schůzkách zájemců o internetový projekt: www.senio.cz. Konají
se vždy ve středu od 14.15 hodin
v Gymnáziu Pierra de Coubertina
v Táboře. Sraz před hlavním vchodem do budovy.
Informace na tel.: 381 210 441.
Klub LOGICI Tábor
– nabízí pro děti od 8 do 15 let ve
školním roce 2007/8 tyto kroužky:
Debrujárské pokusy
- cena: 600 Kč
Stavebnicové modely
- cena: 600 Kč
Počítačové kroužky
- cena: 1300 Kč
POZOR! NOVINKA!
Klub Deskových her
- cena: 600 Kč
Na všechny kroužky sleva 100–200 Kč
při přihlášení do konce června. Více
informací a přihlášky u Ivana Letka
na tel.: 721 313 329,
e-mailu: [email protected]
a na webu:www.logici.adam.cz.
Středisko sociálních služeb
(tel.: 381 478 230 nebo 728 989 970)
Akce pro seniory
7. června, 14.00 hodin
Střelnice
Setkání osmdesátiletých a starších
občanů města Tábora s jeho představiteli, se zástupci G-centra Tábor,
církví a dalších organizací
11. června, 13.30 hodin
v atriu G-centra Tábor
Základy sebeobrany
a bezpečnosti seniorů
– pokračování cyklu ve spolupráci
s agenturou A. R G. O. a Policií ČR
12. června, 14.00 hodin
u hlavního vchodu do botanické
zahrady
Diskusní pořad pro seniory
(nejen pro ně)
– průvodcem po botanické zahradě
bude její vedoucí R. Kacerovský
19. června
Zájezd na státní zámek Žleby
a zámek Chlumec nad Cidlinou
– v zámku Žleby vás čeká 130 schodů, hlásit se můžete v kanceláři
střediska nebo na tel.: 381 478 230
od 8. června
– odjezd: v 6.30 hod. od nádraží ČD,
cena zájezdu je 60 Kč, vstupné na
oba zámky je 110 Kč, předpokládaný návrat je kolem 19.00 hodin
21. června, 13.00 hodin
v prostorách táborské matriky
Akademie III. věku
– slavnostní zakončení 11. ročníku
s předáním Osvědčení absolventům a setkáním s přednášejícími
a dalšími hosty
Rodičovské centrum
Radost, o. s.
zhotoviteli. Během stavby nebyly zásadní problémy, přestože hřbitov nebyl po
dobu stavby uzavřen pro návštěvníky.
A tak mezi těžkou mechanizací se pohybovali občané, kteří bez stížností strpěli
hluk, stavební ruch i určitá omezení
přístupu k hrobům. Na druhé straně
tolerantní a ohleduplní byli i pracovníci
stavební firmy, jen tak se dalo zvládnout
obojí – pracovat i umožnit návštěvy
hřbitova. V průběhu stavby se operativně řešily i požadavky majitele krema-
Veřejná sbírka Rolničkový den 2007
Celkový výtěžek sbírky, kterou 10. května pořádala Diakonie ČCE – středisko
Rolnička, činí 150 480 Kč, což je o 8600 Kč více než v loňském roce. Podařilo se
prodat zhruba 7070 kusů rolniček.
Výsledky sbírky v jednotlivých městech
České Budějovice
70 913,50 Kč
Tábor
44 823,00 Kč
Soběslav
24 572,00 Kč
Jindřichův Hradec
10 172,00 Kč
celkem
150 480,50 Kč
4.–8. června (pondělí–pátek)
TÁTOVSKÝ TÝDEN aneb
kampaň TÁTA DNESKA FRČÍ
V Táboře se sbírka setkala s předpokládaným zájmem, obyvatelé i návštěvníci
Tábora si přinesli domů přibližně 2140 kusů rolniček a do zapečetěných kasiček
vložili 44 823 Kč. Děkujeme všem občanům, kteří zakoupením rolničky přispěli
na dofinancování rekonstrukce Domu pro dospělé klienty Rolničky v Soběslavi.
Mgr. Monika Macáková
Diakonie ČCE – středisko Rolnička
pátek 15. června, 15.00–18.00 hodin
Žižkovo náměstí
PRÁZDNINOVÉ DOVÁDĚNÍ
Dotace z Fondu pro menšiny, cizince a uprchlíky
a grantového programu v sociální oblasti
PRAVIDELNÉ PROGRAMY:
Setkávání maminek s dětmi stejného věku (vždy 9.00–11.30 hodin)
– pondělí: KULÍŠCI (0–6 měsíců)
– úterý: SKŘÍTCI (2–3 roky)
– středa: MEDVÍDCI (6–12 měsíců)
– čtvrtek: SLUNÍČKA (1–2 roky)
• pondělí 16.00–17.00 hodin
HŘÍČKY SE SLOVÍČKY
• úterý 16.15–18.00 hodin
VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ
• středa 16.00–17.00 hodin
BROUČCI aneb
Hrajeme si u maminky
• čtvrtek 16.30–17.30 hodin
ŠKOLA VOLÁ
Podrobnější informace o programech
RC Radost, o. s.:
Olga Šebková, telefon: 777 105 097,
e-mail: [email protected],
www.mcradost.cheiront.com.
Město Tábor finančně
podporuje organizace poskytující služby
menšinám a cizincům.
Zastupitelstvo města
(na základě doporučení komise pro
menšiny, cizince a uprchlíky) projednalo a schválilo na svém jednání 23. dubna uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro menšiny,
cizince a uprchlíky města Tábora pro
rok 2007 a současně uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z grantového
programu v sociální oblasti na téma
Romský festival. Dotace z Fondu pro
menšiny, cizince a uprchlíky města
Tábora: Cheiron T, o. p. s. (10 000 Kč
na projekty: Týdny proti rasismu
a xenofobii a Poznejme své kořeny);
Kiwajunior klub Tábor (8000 Kč na
činnost: letní tábor pro děti, víkendové
a vícedenní pobyty pro děti, realizace
projektu Fília; 12 000 Kč na projekt
Kurzy českého jazyka pro cizince);
Občanské sdružení Verdan – Vůz (15 000 Kč na činnost: provoz komu- nitního centra Verdan a mzda komunitního pracovníka; 5000 Kč na projekt
Mikulášské nadílení).
Ing. Alice Švehlová
vedoucí odboru sociálních věcí
[email protected]
Částečná uzavírka ulice Na Parkánech
Táborský odbor dopravypovolil společnosti Galerie Dvořák, a. s., zvláštní užívání
silnice č. II/137: v ulici Na Parkánech od 11. do 15. června bude umístěno stavební
lešení pro opravu fasády hradu Kotnov. Silniční provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením a sveden do jednoho jízdního pruhu. (et)
toria na zajištění plynulejšího napojení
páteřní komunikace na vedlejší chodníky. Nad rámec rozpočtu byla opravena
i zpevněná plocha u památníku, a to bez
navýšení nákladů stavby. Zádlažba dle
smlouvy o dílo byla dokončena v termínu, stavba byla předána do užívání.
V další etapě zpevnění cest bude řešen
chodník směrem k hlavnímu vstupu do
hřbitova. Alena Čítková
odbor životního prostředí
[email protected]
Triatlon v Táboře
V neděli 10. června proběhne v Táboře Velká cena energetické společnos- ti E.ON v triatlonu. Závod je závodem
Českého poháru všech kategorií a kvalifikací na ME dospělých. Pořadatelem
je Sportovní klub E.ON Triathlon
Team, město Tábor a Armáda ČR.
Foto: archiv redakce
G-centrum Tábor
V loňském roce zadal
odbor životního prostředí zpracování projektové dokumentace
na zpevnění cestní sítě
v areálu Nového hřbitova v Táboře ve
stávajícím rozsahu i trasách. Projekt byl
zpracován Ing. Pavlem Doušou tak, aby
realizace jednotlivých částí mohla probíhat etapovitě.
V letošním roce se uskutečnila 1. etapa zádlažby dle tohoto projektu.
Zhotovitelem se na základě výsledků výběrového řízení stala společnost
DAICH, s. r. o.
V 1. etapě byla provedena zádlažba
hlavní páteřní komunikace od parkoviště v zadní části hřbitova kolem
památníku, směrem k hlavnímu vstupu
do hřbitova (v délce zhruba 130 m) a obě
boční pojízdné komunikace včetně
míst pro stání kontejnerů. Byly použity
kamenné kostky z rekonstruovaných
úseků místních komunikací ve městě.
V oblasti památníku došlo k zmenšení
původního rozsahu zpevněných ploch
ve prospěch zeleně. Stavba byla zahájena
11. dubna, kdy bylo předáno staveniště
Foto: archiv životního prostředí
Zádlažba na Novém hřbitově v Táboře
Centrum závodu bude na náměs- tí T. G. M. Tratě tvoří 1,5 km plavání
v Jordánu, 40km na kole ve čtyřech
okruzích na trati nám. T. G. M.–Švehlův
most–Slapy (obrátka)–Čelkovice–přes
most–Čelkovická–Křižíkovo náměs- tí–Ústecká–Údolní–Husova–Bílkova–tř. 9. května, běh 10 km ve čtyřech okruzích v centru Nového města, cíl na
třídě 9. května. Start žactva je plánován na 9.00 hodin, hlavní závod startuje ve 13.00 hodin. Vyhlášení výsledků v 17.00 hodin. Úplná uzavírka tratí
cyklistiky potrvá od 9.00 do 10.00 hod.
a od 13.00 do přibližně 15.30 hodin.
V 16.00 hodin vystoupí na náměstí
T. G. Masaryka se svým programem
Helena Zeťová. Záštitu nad závodem převzala ministryně obrany JUDr. Vlas- ta Parkanová.
Ing. Karel Hotový
ředitel závodu
Nové dětské hřiště v příměstské části Čelkovice
CHEIRON T, o. p. s.
Foto: archiv životního prostředí
V závěru loňského roku
obdržel odbor životního prostředí požadavek z příměstské části
Čelkovice na zřízení
dětského hřiště (s herním prvkem pro
malé děti), které v této části města
dosud chybělo. Občané vytipovali
vhodný pozemek na návsi a navrhli
i herní prvek – sestavu BOG 6/2 od firmy Direct Media, s. r. o., která nabízí
velké množství aktivit pro široké věkové spektrum dětí včetně lezecké stěny
a dvou houpaček v rámci jedné integrované sestavy. Herní prvek vyhovuje
i použitým materiálem, kvalitou zpracování a designem. Sestava je doplněna
třemi lavičkami. Zhotovitel byl vybrán
na základě výběrového řízení a je jím
Zahradní architektura Tábor, s. r. o.
Stavba byla zahájena předáním stave-
niště zhotoviteli 9. března. Dokončena
byla 24. dubna. Při předání stavby byla
přítomna skupina nedočkavých dětí,
které pozorovaly dokončovací práce. V okamžiku, kdy upravené hřiště
opustili pracovníci firmy, děti okamžitě nové hřiště vyzkoušely.
Alena Čítková
odbor životního prostředí
[email protected]
Kolektivní systém Elektrowin, a. s., ve spolupráci s městem Táborem
uspořádá 6. června na
náměstí T. G. Masaryka v Táboře informační akci o zpětném
odběru vysloužilých elektrospotřebičů. Od 10.00 do 17.00 hodin zde budou
moci občané bezplatně odevzdat použité
domácí elektrozařízení. Připraveny budou také zábavné hry pro děti, soutěže
a kvizy o ceny.
Akce je organizována na podporu
systému zpětného odběru elektrozařízení, který v České republice funguje
od srpna 2005. Do roku 2008 bychom
podle nařízení Evropské unie měli
dosáhnout sběru 4 kg elektrozařízení
na obyvatele a rok. Průběžně mohou
občané elektrozařízení odevzdávat ve
sběrných dvorech nebo u prodejců při
nákupu nového výrobku.
Foto: Roman Růžička
Informační akce ke sběru elektrospotřebičů
Vysloužilé elektrozařízení není
odpad, a proto nepatří do popelnice,
ale do míst zpětného odběru. Elektrické spotřebiče často obsahují látky
nebezpečné pro lidské zdraví i přírodu. Tím, že je lidé odevzdají do sběr-
ných míst k ekologickému odstranění,
pomáhají nejen chránit životní prostředí, ale i šetřit cenné suroviny.
Podobné akce se budou konat v šesti
jihočeských městech. Po Táboře bude
následovat 7. června Týn nad Vltavou,
8. června Protivín, 13. června Veselí nad Lužnicí, o den později Dačice
a v pátek 15. června Kaplice. Město,
kde se v rámci akce vybere největší
množství vysloužilých elektrospotřebičů, získá bonus 20 tis. Kč, využitelný
v oblasti odpadového hospodářství.
Jaké množství spotřebičů se vybere dohromady na všech šesti akcích,
mohou posluchači tipovat v soutěži
Hitrádia Faktor. Tři nejpřesnější tipy
budou odměněny domácími spotřebiči v hodnotě 5000 Kč.
Ing. Lenka Koubková
odbor životního prostředí
[email protected]
Prázdninový provoz v mateřských školách
zřizovaných městem Táborem
Školní družiny
o letních prázdninách
Vzhledem k blížícím se letním prázdninám oznamujeme rodičovské veřejnosti
následující provoz mateřských škol v červenci a srpnu.
Po zkušenostech z minulých let, kdy
provoz školních družin (zřizovaných
městem) v době letních prázdnin nebyl
využíván, ředitelé základních škol, po
projednání se zřizovatelem, oznamují, že činnost školních družin bude od 2. července do 24. srpna 2007 přerušena.
Provoz na všech pracovištích
školních družin bude opět zahájen 27. srpna. Bližší informace rodiče získají v jednotlivých základních školách.
červenec
2.–6.
9.–13.
16.–20.
23.–27.
30. a 31.
srpen
1.–3.
6.–10.
13.–17.
20.–24.
27.–31.
MŠ
Petrohradská + Komenského + Měšice
Petrohradská + Komenského + Měšice
Sokolovská + A. Kančeva
Sokolovská + A. Kančeva
Světlogorská + Kollárova
MŠ
Světlogorská + Kollárova
Světlogorská + Kollárova
Světlogorská + Dlouhá + Blanická
Světlogorská + Dlouhá + Blanická
budou v provozu všechny MŠ
adresa pracoviště MŠ
Angela Kančeva 2628, Tábor
Blanická 2705, Tábor
Dlouhá 340, Tábor
Chýnovská 416, Tábor-Měšice
Kollárova 2497, Tábor
Komenského 2254, Tábor
Petrohradská 2393, Tábor
Sokolovská 2417, Tábor
Světlogorská 2770, Tábor
telefon
381 253 209, 381 259 091, 381 259 092
381 281 299
381 251 174
381 254 710
381 253 938
381 252 067
381 232 617
381 232 774
381 262 270
Upozorňujeme rodiče, že v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání se o letních prázdninách bude lišit výše „školného“ v jednotlivých zařízeních, a to podle přerušení provozu mateřské školy. Bližší informace o výši „školného“ a provozu v době letních
prázdnin mohou rodiče získat přímo v daných mateřských školách.
Ing. Radomír Kouba, vedoucí odboru ŠMaT, [email protected]
adresa pracoviště ŠD
telefon
ZŠ, Zborovská 2696
381 233 106
ZŠ a MŠ, Helsinská 2732
381 262 391
ZŠ a MŠ, Husova 1570
381 200 401
ZŠ a MŠ, nám. Mikuláše z Husi 45
381 252 057
ZŠ a MŠ Čekanice, Průběžná 116
381 282 974
ZŠ a MŠ Měšice, Míkova 64
381 253 499
Ing. Radomír Kouba
vedoucí odboru ŠMaT
[email protected]
Děkanská 302, Tábor
tel./fax: 381 257 624,
mob.: 603 526 246
e-mail: [email protected]
web: www.cheiront.com
KOMUNITNÍ CENTRUM PRO
DĚTI A MLÁDEŽ CHEIRON T
(pro mládež od 14 let)
TÝDNY PROTI RASISMU
A XENOFOBII
pátek 1. června, 14.00 hodin
SETKÁNÍ VE FIŠLOVCE
– program pro děti a jejich rodiče
z „Fišlovky“
Od 14 hodin do večerních hodin.
V případě špatného počasí se akce
nekoná.
úterý 5. června, 16.00–18.00 hodin
AROMATERAPIE
– výroba voňavých mastiček z esencí podle vlastní fantazie
pondělí 11. června, 17.00 hodin
SOŇA A JEJÍ RODINA
– slovenský časosběrný dokumentární film
úterý 12. června, 14.00 hodin
na Sojčáku – na hřišti u jezu
TURNAJ V NOHEJBALE
středa 13. června, 16.00 hodin
SUSHI
– příprava japonské národní speciality s Tomášem Bendou
čtvrtek 14. června, 14.00 hodin
SUSHI – KERAMIKA
– výroba stylové sushi keramiky
úterý 19. června, 16.00–19.00 hodin
MUZIKOTERAPIE – ZÁKLADY
ROMSKÉ HUDBY V ČECHÁCH
A NA SLOVENSKU
20. června, 14.00 hodin
SUSHI – KERAMIKA 2
– výroba stylové sushi keramiky
(dokončovací práce a glazování)
pátek 22. června, 15.00–19.00 hodin
CHEIRONSKÁ DISKOTÉKA
KERAMICKÁ A VÝTVARNÁ
DÍLNA – opět v provozu!
– otevřeno úterý, středa, čtvrtek od
14.00 do 19.00 hodin
Podrobnosti na tel.: 603 146 756.
Podrobnější informace o společnosti
a všech programech Cheiron T, o. p. s.,
na tel.: 603 526 246, 381 257 624
(Aneta Vomlelová).
Činnost Cheiron T, o. p. s., můžete
podpořit přispěním na číslo účtu:
198685569/0300.
[email protected]
Tel.: 739 500 503
Cena: 1.976.000 Kþ
[email protected]
Tel.: 739 500 502
Cena: 3.735.000 Kþ
Byt 3+1, Prodej zdČného bytu 3+1 v 0V v
SezimovČ Ústí II. Byt je po kompletní rekonstrukci. DĤm se nachází v klidné lokalitČ na
kraji mČsta.
Nasavrky, Novostavba RD 5+1 na okraji
obce Nasavrky u Tábora. Obytná plocha
170 m2, vytápČní elektĜinou, na pozemku
vrt a þistiþka OV. Garážová vrata na el.
pohon.
[email protected]
Tel.: 739 500 503
Cena: 530.000 Kþ
[email protected]
Tel.: 739 500 504
Cena: 1.886.000 Kþ
[email protected]
Cena: 60.000 Kþ/mČs. Tel.: 739 500 502
[email protected]
Tel.: 739 500 504
Cena: 8.190.000 Kþ
Chata, Prodej rekreaþní chaty, která se
nachází na bĜehu rybníka RytíĜ nedaleko
obce Hlavatce. K chatČ patĜí pĜístup k vodČ
a ke kotvišti pro loćku.
Pronájem, Nabízíme k pronájmu obchodní
prostor na hlavní tĜídČ ul. 9. kvČtna v TáboĜe. Vhodné i pro provoz restaurace se vstupem na terasu.
Rodinný dĤm Nemyšl, Prodej rodinného
domu v obci Nemyšl, cca 10km od Tábora.
Dispozice 5+1, s možností pĤdní vestavby.
DĤm je ve skvČlém stavu.
JindĜichĤv Hradec, Nabízíme k prodeji
exkluzivní dĤm z 19. století v centru mČsta
JindĜichĤv Hradec. V domČ jsou 3 bytové
jednotky (2+1,4+1 a 4+1).
Aktuální poptávka
DĤm s komerþními prostory na tĜ. 9. kvČtna, byt 2+0 na Pražském sídlišti, byt 3+1 v TáboĜe a
blízkém okolí, rodinný dĤm v okolí Tábora do 20 km, lesní pozemky v Jižních ýechách.
Tel.: 739 500 503
Byty 2+1 a 3+1 do kdekoli v TáboĜe a byt 2+1 v SezimovČ Ústí, rodinný dĤm v TáboĜe nebo
do 10 km od Tábora do 2.000.000 Kþ a rodinný dĤm v TáboĜe do 3.000.000 Kþ.
Tel.: 739 500 502
Rodinný dĤm SobČslavsko nebo Veselsko do 800.000 Kþ a pronájem kanceláĜe v TáboĜe v
pĜízemí do 20 m2
Tel.: 739 500 504
Tel./Fax: 381 210 605
E-mail:[email protected]
Mobil: 739 500 510
Au pair v Kostnici
Z partnerského města Kostnice
jsme dostali nabídku – možnosti
ročního pobytu jako au pair v kostnických rodinách. Bližší informace
v kanceláři starostky u pana Řeřichy (telefon: 381 486 132, e-mail: [email protected]), anebo přímo
na adrese: IN VIA, Katholische
Mädchensozialarbeit e. V., Hofhal- de 10a, D-78462 KONSTANZ, telefon: 0049 7531 918 9187 (paní Constanze Feger). (jř)
Náhradní rodinná péče
– pěstounská péče
Účelem náhradní rodinné péče je
poskytnout dětem, které nemohou
z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve
vlastní biologické rodině, chybějící péči rodičů. Formy náhradní
rodinné péče se od sebe navzájem
liší právními důsledky. Do pěstounské péče jsou umísťovány děti, které nemohou být z různých důvodů
osvojeny. Zprostředkování náhradní
rodinné péče vykonává prostřednictvím zákonem stanovených orgánů
stát. O svěření dítěte do pěstounské
péče rozhoduje výhradně soud.
Dlouhodobým problémem je ma- lý počet žadatelů přijmout do náhradní rodinné péče děti etnicky odlišné, děti se zdravotním posti- žením, děti drogově závislých rodičů,
děti vyšších věkových kategorií a velké sourozenecké skupiny. Mnohdy
děti prožily nepříjemné zážitky ve
své biologické rodině a vyžadují
nejen lásku a stálou pozornost ze
strany pěstounů, ale především citlivý a individuální přístup k dítěti.
Městský úřad Tábor, jako obec
s rozšířenou působností, má ve svém
právním obvodu 11 pěstounských
rodin, které vychovávají 19 dětí.
Jsme velmi rádi, že děti, které jsou
pěstouny vychovávány, se k nim
navrací i jako dospělí a vazba mezi
nimi vytvořená pokračuje i v jejich
dospělosti.
Podrobné odpovědi na dotazy ve
vztahu k pěstounské péče podávají
pracovníci sociálně právní ochrany
dětí MěÚ v Táboře – tel.: 381 486 414,
381 486 416. (aš)
Oprava parkoviště
v Zavadilské ulici
V nejbližší době zahájí zhotovitel,
který vzešel z výběrového řízení,
firma Hora, s. r. o., Tábor opravu
parkoviště v Zavadilské ulici. Stávající parkovací plocha před bývalou
ubytovnou ze zatravňovacích tvárnic bude nahrazena nově betonovou zámkovou dlažbou o tloušťce 80 mm. Zároveň bude opravena přilehlá část chodníku podél Zavadilské ulice a pojízdný chodník k nové
ploše pro kontejnery na tříděný
odpad. Odvodnění parkoviště bude
zajištěno do nových uličních vpustí.
Plánovaná doba opravy je 30 dní od
zahájení prací. (et)
Město Tábor – odbor správy majetku města
zveřejňuje záměry
PRODAT
1. pozemek parc. č. 5290/21 o výměře 31 m2 v k. ú. Tábor za cenu nejméně 800 Kč/m2 vlastníkovi stavby. Jedná se o pozemek zastavěný částí průmyslové haly.
2. pozemek parc. č. 32/2 o výměře 164 m2 a část parc. č. 32/1 o výměře
cca 150 m2 v k. ú. Zárybničná Lhota za cenu nejméně 150 Kč/m2. Jedná se
o majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku.
Bližší informace podává: Bc. Lenka Antoláková, tel.: 381 486 218,
e-mail: [email protected]
3. pozemek města Tábora v k. ú. Planá nad Lužnicí KN p. č. 2770/4 o výměře 1 m2 za cenu minimálně 450 Kč za 1 m2. Pozemek leží pod rozestavěnou
garáží u komunikace spojující Radimovice u Želče a Pracov.
Bližší informace podává: Ing. Ivana Kverková, tel.: 381 486 219,
e-mail: [email protected]
4. v k. ú. Čekanice u Tábora objekt mléčnice. Jedná se o stavbu na pozemku
KN st. p. č. 448 bez pozemku, za minimální cenu 44 000 Kč. Objekt se nachází v Družstevní ulici v blízkosti komunikace a předmětem prodeje
nejsou pozemky pod stavbou a v jejím okolí. Tento objekt není vhodný k přestavbě na rodinný dům.
Bližší informace podává: Ing. Ivana Kverková, tel.: 381 486 219,
e-mail: [email protected]
5. část pozemku KN p. č. 1587/2 v k. ú. Tábor, v rozsahu cca 200 m2, vedený
v kultuře zahrada, za cenu minimálně 800 Kč za 1 m2. Pozemek se nachází vedle
komunikace v Náchodské ulici mezi autobazarem a novostavbou pneuservisu.
Bližší informace podává: Ing. Ivana Kverková, tel.: 381 486 219,
e-mail: [email protected]
PRONAJMOUT
1. nebytové prostory na Blanickém předměstí – Zavadilská ulice, v 5. nadzemním podlaží domu č. p. 2842 o výměře 40,6 m2. Nájem bude sjednán na dobu určitou – 10 let za nájemné minimálně 26 400 Kč ročně.
2. nebytové prostory na Blanickém předměstí – Zavadilská ulice, v 6. nadzemním podlaží domu č. p. 2842 o výměře 40,6 m2. Nájem bude sjednán na dobu určitou – 10 let za nájemné minimálně 26 400 Kč ročně.
Bližší informace podává: Ing. Lenka Trojáková, tel.: 381 486 217,
e-mail: [email protected]
VYPŮJČIT
část pozemku parc. č. 482 v k. ú. Tábor za účelem umístění nástěnky
o velikosti 120x210 cm na dobu neurčitou Domu dětí a mládeže, Tržní nám. 346, 390 01 Tábor.
Bližší informace podává: MěÚ Tábor – odbor správy majetku města,
Bc. Lenka Antoláková, tel.: 381 486 218, e-mail: [email protected]
SMĚNIT
1. v k. ú. Horky u Tábora pozemek KN p. č. 799/3 o výměře 35 m2 ve vlastnictví
města Tábora za pozemek KN p. č. 796/7 o výměře cca 69 m2 ve vlastnictví fyzické osoby s doplatkem ve výši 7564 Kč. Směnou budou vypořádány majetkoprávní vztahy k pozemku pod místní komunikací a v jejím okolí v lokalitě Větrovy.
Bližší informace podává: Ing. Ivana Kverková, tel.: 381 486 219,
e-mail: [email protected]
2. pozemek parc. č. 3 o výměře 441 m2 ve vlastnictví města Tábora za
pozemek parc. č. 4 o výměře 1138 m2 ve vlastnictví římskokatolické farnosti
Tábor-Klokoty. Směnou budou vypořádány majetkoprávní vztahy k pozemku pod částí hřbitova a pozemku zaploceného částí areálu kláštera.
Bližší informace podává: Ing. Sylva Chaloupková, tel.: 381 486 220,
e-mail: [email protected]
Veškeré připomínky, žádosti a nabídky adresujte na:
MěÚ Tábor – odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, 390 15 Tábor
ZIMNÍ STADION
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor
Info: 381 231 088, 775 255 719
www.tzmt.cz
KLUZIŠTĚ S UMĚLÝM
POVRCHEM
– veřejné bruslení
– možnost skupinového pronájmu
Dále nabízíme:
– cvičebnu pro nemíčové sporty
– sál stolního tenisu
– halu zimního stadionu
– ubytovací služby
Informace v recepci zimního stadionu.
PLAVECKÝ STADION
Kvapilova 2500, 390 03 Tábor
web: www.tzmt.cz
e-mail: [email protected]
Provozní doba
pondělí 6.00–8.00 19.00–22.00
úterý 6.00–8.00 19.00–22.00
středa 6.00–8.00 10.00–16.30*
19.00–22.00
čtvrtek 6.00–8.00 19.00–22.00
pátek 6.00–8.00 10.00–16.30**
19.00–22.00
sobota 6.00–9.00 13.00–22.00
neděle 10.00–19.00
* do 14.00 hodin pouze 25m plavecký
bazén
** do 12.00 hodin pouze 25m plavecký bazén
Dětský bazén
pondělí 17.00–19.00 hodin
úterý 17.00–19.00 hodin
středa 17.00–19.00 hodin
Osoby nad 50 let, invalidé
úterý 12.00–13.00 hodin
čtvrtek 12.00–14.00 hodin
sobota 12.00–13.00 hodin
Platnost vstupenek je vždy do 30. června. Informace o provozu
a pronájmu plaveckého stadionu
obdržíte na tel.: 381 406 137, 381 406 123 nebo 608 220 583.
DĚTSKÉ CENTRUM
Hanojská 3043, 390 05 Tábor
www.tzmt.cz
Dětské centrum vám nabízí příjemný pobyt ve vyhřívaném bazénu s protiproudem, cvičebnu se zrcadlovou stěnou, prostornou hernu.
Možnost pronájmu bazénu nebo
všech prostor k soukromým účelům
Otevřeno pro veřejnost
úterý 16.30–19.00 hodin
středa 16.30–19.00 hodin
čtvrtek 16.30–19.00 hodin
pátek 9.00–10.00 hodin
sobota 15.00–19.00 hodin
Kontakt na tel.: 381 252 392,
777 258 705
Plavecká škola
– výuka dětí do 3 let
Informace na tel.: 381 406 131, 606 889 640.
Noviny táborské radnice • vydává město Tábor • měsíčník slouží k informování občanů Tábora • není periodikem žádného politického subjektu • odpovědný redaktor: J. Řeřicha,
předsedkyně redakční rady: H. Randová • adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, 390 01 Tábor, tel.: 381 486 132 • sazba, tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839,
390 02 Tábor, tel./fax: 381 259 680, 381 256 621 • příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 259 680, 381 256 621, e-mail: [email protected]
distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace – tel.: 381 478 111, 116 • registrace MK ČR E 13207 • redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Podobné dokumenty

Z květnového jednání rady města

Z květnového jednání rady města • odbor financí • odbor kancelář starosty • odbor školství, mládeže a tělovýchovy • odbor dopravy • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor investic a strukturálních fondů • městská policie Husovo...

Více

Křest propagačního autobusu Orkán Emma se neslitoval ani nad

Křest propagačního autobusu Orkán Emma se neslitoval ani nad • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor investic a strukturálních fondů • městská policie Husovo nám. 2938 (Tabačka) • tajemník MěÚ • odbor vnitřních věcí • odbor sociálních věcí • odbor živnost...

Více

květen

květen Stavby, které chcete do soutěže přihlásit, zašlete, prosíme, do 1. července 2007 některým z uvedených způsobů: – elektronicky na e-mail: [email protected] – poštou na adresu: Ing. arc...

Více

Nové číslo Satellitu

Nové číslo Satellitu Vlasákovou. Z filmu Cesta ven je pro nás známá i Klaudia Dudová a Zdeněk Godla. Tentokrát mně připadá nejpřesvědčivější postava bachaře, který nezapomene připomenout, že byl také proti komunismu, a...

Více

11 / 2014 Tatra 75, Simca, Citroën CX a další

11 / 2014 Tatra 75, Simca, Citroën CX a další každoroční účast záchranných vozidel veteranského věku – některá dokonce dosud v aktivní službě. Třešničkou na dortu pak byla účast těžké techniky v držení sběratelů i SDH, jmenujme nejen dobře zná...

Více

Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora

Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor školství, mládeže a tělovýchovy • odbor dopravy • odbor investic • městská policie Husovo nám. 2938 • 390 01 TÁBOR • tajemník • odbor životního prostředí ...

Více

Tábor s Kostnicí již krásných 25 let „spolu“

Tábor s Kostnicí již krásných 25 let „spolu“ • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor investic a strukturálních fondů • městská policie Husovo nám. 2938 (Tabačka) • tajemník MěÚ • odbor vnitřních věcí • odbor sociálních věcí • odbor živnost...

Více