NTR červenec - srpen 2010

Komentáře

Transkript

NTR červenec - srpen 2010
strana 02
strana 04
světový kongres
mistr jan hus
07–08
www.tabor.cz
strana 07
nás baví vás bavit
strana 12
mistrovství čr
červenec–srpen 2010
informační zpravodaj pro občany města Tábora
Táborská setkání
10. až 12. září
strana 13
nejlepší žáci
zdarma
Otevření odpočinkové zóny s Michalem Barinkou
pátek 10. září
Slavnostní zahájení
• pochodňový průvod městem
• ohňostroj
sobota 11. září
Středověké tržiště
Foto: Roman Růžička
• vystoupení skupin
historického šermu
• staročeský jarmark
• historický průvod městem
• rytířský turnaj
• vystoupení našich
a zahraničních souborů
• Dětský ráj
neděle 12. září
Den otevřených dveří
památek
• koncerty duchovní a středověké
hudby, divadelní představení
Sledujte samostatné plakáty.
V sobotu 19. června byla oficiálně otevřena odpočinková zóna Komora u Sídliště nad Lužnicí. Slavnostního otevření se
zúčastnil i odchovanec táborského hokeje Michal Barinka, který na letošním světovém šampionátu získal titul mistra
světa a zlatou medaili. Bližší informace o kulturně-sportovní akci Nás baví vás bavit naleznete na straně 7.
První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky
Práce na projektu
přestavby táborských
kasáren
nezastavila
ani ekonomická krize.
V současné době probíhají v areálu demoliční práce. Finišuje práce na regulačním plánu areálu
a už v srpnu má začít rekonstrukce
jedné z budov, která se promění v ekologický bytový dům. Podle dohody
investora s městem má být kompletní nový areál dokončen na přelomu
let 2015 a 2016, více než stovka nových
bytů i nebytové prostory se mají objevit v nabídce v roce 2013.
„Obyvatelé Tábora se na město
obracejí s dotazy, proč se v bývalých
kasárnách nic neděje. To je ale jenom
zdání, práce v areálu už skutečně
začaly, demolice se ale zatím týkají
jenom těch částí, které nejsou vidět
z ulice,“ říká místostarosta Tábora Jiří
Bartáček. A jeho slova potvrzuje i Roman Lhota ze sdružení firem MANE
Dole/Francie
holding, a. s., a AZ bydlení, s. r. o.:
„Pro kolemjdoucí začnou být demoliční práce viditelné na začátku července. V současné době probíhá především odstrojování budov. Snažíme
se postupovat maximálně ekologicky,
separujeme proto jednotlivé materiály tak, aby mohly být recyklovány.
Demoliční práce potrvají přibližně
do května 2011.“
Investoři zároveň dokončují tzv. regulační plán – nyní do něj zapracovávají připomínky města Tábora
i státních orgánů, vše by mělo být
hotovo v srpnu. „Přibližně ve stejné
době také začneme likvidovat ekologické zátěže areálu. Na dvou místech na základě analýz provedených
Českou inspekcí životního prostředí
na vlastní náklady vyzvedneme nádrže a rozvody a provedeme sanaci
zemin, předpokládáme, že tyto práce skončí v polovině roku 2011,“ říká
za sdružení firem Roman Lhota.
„Projekt nové obytné čtvrti Dvorce
je pro město Tábor zásadní, proto ho
průběžně pečlivě sledujeme. Smlouva
s investorem stanovuje přísné podmínky i možné postihy, pokud by
došlo k průtahům ze strany investora. Pokud by nestihl vše dokončit
ve stanoveném termínu, musel by
mimo jiné za každý den prodlení
městu platit smluvní pokutu,“ říká
místostarosta Tábora Jiří Bartáček.
V současnosti má město k dispozici
aktualizovaný harmonogram dalšího
průběhu prací. „Oproti původnímu
harmonogramu se asi o tři měsíce
prodloužilo projednávání regulačního plánu, a to kvůli řadě připomínek
města a státních orgánů, v důsledku je
to ale ku prospěchu celého projektu.
Komplikovanější, než jsme původně
čekali, byla i jednání s majiteli okolních pozemků – ministerstvem obrany i ministerstvem spravedlnosti,“
říká zástupce investorů Roman Lhota.
Kostnice/Německo
Škofja Loka/Slovinsko
A kdy se do někdejších kasáren nastěhují první obyvatelé? „V této chvíli
vycházíme z harmonogramu a textace smlouvy o smlouvě budoucí, kde
se předpokládá vydání kolaudačních
rozhodnutí na všech realizovaných
budovách roku 2016. Předpokládáme, že v roce 2013 nabídneme k prodeji prvních 120 bytových jednotek
spolu s nabídkou komerčních prostor,“ dodává Roman Lhota.
Bývalá Kasárna Jana Žižky sousedí s Pražským sídlištěm. Smlouvu o pronájmu areálu a smlouvu
o smlouvě budoucí na odkoupení pozemků uzavřelo město Tábor se sdružením firem MANE holding, a. s.,
a AZ bydlení, s. r. o., v červenci 2008.
Na ploše sedmi a půl hektaru má vyrůst nová čtvrť – její součástí má být
kromě jiného 500 až 600 bytů, nákupní galerie, další nebytové prostory
i odpočinkové zóny se zelení.
Jiří Bartáček, místostarosta
Orinda/USA
partnerská města:
TÁBOR:
Entente Florale 2007 – stříbro
•
Olympiáda mládeže 2009 •
MS cyklokros 2010
Wels/Rakousko
strana 02
noviny
červenec–srpen 2010
světový kongres; sběrný dvůr
Zasedání
zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
se konají 12. července a 30. srpna
od 15.00 hodin
v zasedací místnosti číslo 410,
v budově bývalé Tabačky.
Jednání jsou veřejná.
Úřední hodiny
městského úřadu
Žižkovo nám. č. p. 2, 3, 4, 30, 31
(komplex budov)
• starostka a místostarostové města
• odbor kancelář starosty
• odbor vnitřních věcí
• odbor financí
• stavební úřad
• odbor územního rozvoje
• odbor správy majetku města
• útvar vnitřního auditu
Žižkovo nám. 11
• odbor financí
• odbor kancelář starosty
• odbor školství, mládeže a tělovýchovy
• odbor dopravy
• odbor kultury a cestovního ruchu
• odbor investic a strukturálních fondů
• městská policie
Husovo nám. 2938 (Tabačka)
• tajemník MěÚ
• odbor vnitřních věcí
• odbor sociálních věcí
• odbor živnostenský
• odbor životního prostředí
• odbor dopravně správních agend
Úřední hodiny jsou jednotné
pro všechny odbory:
pondělí 8.00–17.00 hodin
úterý 13.00–15.00 hodin
středa 8.00–17.00 hodin
čtvrtek 13.00–15.00 hodin
pátek 8.00–11.30 hodin
telefony:
spojovatelka: 381 486 111
provolba: 381 486 xxx
fax: 381 486 100
e-mail:
[email protected]
www.tabor.cz
Informace pro čtenáře:
V NTR jednotlivé odbory městského
úřadu prezentujeme piktogramy
v záhlaví článků.
Sběrné dvory
Sběrný dvůr Klokoty,
Kpt. Jaroše 2418 – dočasně uzavřen
Sběrný dvůr SNL,
Bukurešťská ul. – bývalý výměník
Sběrný dvůr Chýnovská
za čerpací stanicí Comett Plus
Otevírací doba
pondělí–pátek:
15.00–18.00 hodin
sobota:
8.00–12.00 hodin
Sběrný dvůr Bydlinského
mezi prostory TST a požární zbrojnicí
Otevírací doba
pondělí–pátek:
10.00–12.00 a 13.00–18.00 hodin
sobota:
8.00–12.00 hodin
Jubilejní kongres Společnosti pro vědu a umění
Na 25. kongres Společnosti pro vědu
a umění, který se konal od 27. června do 3. července v našem
městě, se sjelo více než 150 delegátů
z USA, Čech a Slovenska. Mezi nejznámější osobnosti, které navštívily
při této příležitosti Tábor, patří předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš,
předseda rady Učené společnosti
Václav Pačes, místopředsedkyně
rady Helena Illnerová nebo rektor
Univerzity Karlovy Václav Hampl
a mnoho dalších významných osobností ze světa vědy a kultury. Společnost pro vědu a umění založili
koncem 50. let čeští a slovenští krajané žijící v USA. Má pobočky nejen
v Evropě a USA, ale také v Austrálii
a Jižní Americe. Společnost sdružuje osobnosti ze světa vědy a umění,
které spojuje zájem o Českou a Slovenskou republiku. Kongres se konal pod záštitou prezidenta České
republiky Václava Klause a prezidenta Slovenska Ivana Gasparoviče.
Pro město Tábor je velikou ctí, že si
Společnost pro vědu a umění vybrala pro pořádání 25. kongresu právě
Tábor a že mohlo přivítat účastníky kongresu v našem historickém
městě.
Na programu kongresu byla zajímavá a aktuální témata poplatná
současné společnosti, která účast-
§ §
níci projednávali během každodenních jednání. Účastníci prezentovali
na 80 příspěvků z různých oborů.
Diskutovalo se nad problémy v oblasti společenských věd, historie,
náboženství, ekonomie či managementu. Kongres byl doplněn kulturním programem, který byl určen
nejen pro návštěvníky kongresu, ale
i pro zájemce z řad široké veřejnosti.
Město Tábor připravilo jako součást doprovodného kulturního programu kongresu několik koncertů.
V pondělí 28. června se na nádvoří
hradu Kotnova konal koncert Big
Bandu Ústřední hudby Armády
České republiky, v úterý 29. června
v divadle Oskara Nedbala vystoupila
se svým komorním koncertem zpěvačka Marta Kubišová a ve čtvrtek
1. července se v děkanském chrámu na Žižkově náměstí uskutečnil
koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného. Zároveň se delegáti
kongresu mohli zúčastnit programů
letního festivalu Léto nad Jordánem, který se konal od 27. června do 1. července v prostorách historického centra města. Jako již tradičně byl
tento festival doplněn ohňostrojnou
přehlídkou Vulkán, kdy ve středu
30. června byl odpálen v prostoru
nad hladinou Jordánu velkolepý
ohňostroj s názvem Květinový duet.
Hana Randová
starostka města
I přes komplikace s výkopem město Tábor
zachová přístup do sběrného dvora
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace
v Bydlinského ulici
v Táboře nepřeruší
provoz sběrného dvora. Přístup ale bude méně pohodlný,
protože lidé budou muset použít náhradní přemostění výkopu.
V současnosti probíhá mimo jiné
i na Maredově vrchu v Táboře rekonstrukce vodovodu a kanalizace
v jednotlivých ulicích, které jsou
postupně uzavírány. Začátkem čer-
vence postoupí stavba do Bydlinského ulice, kde je umístěn sběrný dvůr. Během této stavby bude
přístup do sběrného dvora mírně
omezen. Mělo by se jednat zhruba
o první červencový týden. Provoz
proběhne dle schválené provozní
doby, nicméně přístup bude zabezpečen náhradním způsobem, prostřednictvím provizorního přemostění výkopu. Prosíme tedy občany,
kteří budou v těchto dnech odvážet
odpady do tohoto dvora, o shovíva-
vost a omlouváme se za způsobené
komplikace.
Provozní doba sběrného dvora
se nezmění, otevřeno je od pondělí do pátku od 10.00 do 12.00
a od 13.00 do 18.00, v sobotu od 8.00
do 12.00 hodin. Sběrné dvory
v Chýnovské ulici a na Sídlišti nad
Lužnicí jsou otevřeny od pondělí
do pátku od 15.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.
Jan Fišer
vedoucí odboru životního prostředí
Z jednání rady a zastupitelstva města v červnu
V červnu se sešla
rada města na dvou
schůzích – a to 14.
a 28. června, a mimo
jiné schválila výroční
zprávy společností s ručením omezeným se 100% majetkovou účastí
města. Město se bude ucházet o dotaci na projekt minimalizace objemu
odpadů ve sběrných dvorech. Ten přinese úsporu finančních prostředků
v hospodaření s odpady. Významnou
finanční podporu by mohlo získat
G-centrum na provoz azylového
domu pro ženy a matky s dětmi.
Z prostředků krajského grantu by se
mohlo jednat o částku téměř 12 milionů korun na provoz tohoto zařízení.
Dotace se vztahuje na období od čer-
§ §
vence 2010 do 30. června 2012, tedy
na dva roky. Na podporu terénních
služeb – pečovatelskou službu pro
letošní rok by pak mohl kraj přispět
500 tisíci korunami. Město Tábor
bude spolufinancovat opravy komunikací Hošťalkovy a Šultysovy ulice
a chodník v Jeronýmově ulici. Spoluúčast bude činit u dvou jmenovaných komunikací asi 480 tis. a v případě chodníku v Jeronýmově ulici
407 tis. Kč. V zóně vedoucí od Žižkova náměstí až po nádraží nebudou již
dále povolovány reklamní zařízení
tzv. áčka.
Zastupitelé se sešli na svém jednání
7. června a ještě i 21. června na zasedání v mimořádném termínu, kdy
byly schváleny především záměry
prodeje bytů. Byl schválen i aktivní grant v oblasti kultury na téma
oživení historického města Tábora.
Zastupitelstvo schválilo i jeden z nejvýznamnějších dokumentů města,
a to závěrečný účet za rok 2009, bez
výhrad. Byl již také stanoven harmonogram projednávání i struktura rozpočtu na příští rok. Schválena
byla dotace neziskovým organizacím
zajišťujícím sociální služby v Táboře
ve výši 610 tis. a dotace z rozvojového fondu sociálních služeb v celkové
výši 500 tis. Kč. Z fondu cestovního
ruchu bylo rozděleno 100 tis. Kč. Byly
schváleny i úpravy dotačních smluv
z kulturního fondu v hodnotě asi
150 tis. Kč.
Lubomír Šrámek
tajemník
noviny
červenec–srpen 2010
strana 03
účet města; výročí
Závěrečný účet města Tábora za rok 2009
Zastupitelstvo města
schválilo svým usnesením číslo 1598/33/10
dne 7. června závěrečný účet města Tábora
za rok 2009.
Hospodaření města v roce 2009
probíhalo ve znamení velkých investic, které jsou spolufinancovány
z prostředků Evropské unie. Kapitálový rozpočet dosáhl rekordní výše
445 mil. Kč. A to je zásadním důvodem, proč hospodaření tohoto roku
skončilo záporným saldem ve výši
214 mil. Kč. Saldo ovšem bude vyrovnáno v dalších letech tak, jak
budou dotační peníze inkasovány
na účty města.
Na příjmové stránce rozpočtu byly
největším problémem daňové příjmy,
které zaznamenaly razantní pokles,
ve srovnání s rokem 2008 o celých
Základní informace o hospodaření města Tábora za rok 2009
upravený rozpočet
skutečnost
rozdíl
plnění (v %)
příjmy
1 046 336
1 063 622
17 286
101,6
výdaje
1 393 530
1 277 967
-115 563
91,7
saldo
-347 194
-214 345
132 849
39 mil. Kč. Díky restriktivní rozpočtové politice města se i s touto skutečností hospodaření minulého roku
vyrovnalo. Dokonce na výdajové
části rozpočtu došlo k úspoře ve výši
115 mil. Kč. Největší prostředky se
šetřily na službách a opravách. Ani
kapitálový rozpočet nespotřeboval
všechny přidělené finance. Nedočerpané prostředky ve výši téměř
100 mil. Kč tak byly převedeny do rezervního fondu k použití v příštích
letech. Rozdělení výdajů do jednotlivých oblastí znázorňují následující
grafy. Pro doplnění pouze zmíním
několik největších investičních
akcí. V minulém roce probíhala
mimo jiné rekonstrukce chodníků
v Družstevní ulici (35 538 tis. Kč),
modernizovala se základní škola
v Měšicích (17 471 tis.), rekonstruovala se tělocvična ZŠ v Husově ulici
Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích
daň za obec
7 %
činnost místní
správy
15 %
ostatní
3 %
úroky
1 %
doprava
8 %
školy
6 %
Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích
činnost
místní správy
1 %
kultura, církev,
sděl. prostředky
4 %
tělovýchova
a zájmová činnost
7 %
městská
policie
2 %
bytové hospodářství
12 %
sociální
služby
2 %
sociální
dávky
22 %
ochrana přírody
a krajiny
3 %
červenec–srpen
táborská výročí
Před 125 lety, v neděli 5. července 1885, se v Táboře na Lužnickém
ostrově konala velká národní slavnost ve prospěch Ústřední matice
školské, pořádaná jejím místním
odborem za účasti zpěváckých spolků, ženského spolku Zora, ostrostřelecké kapely a Sokola.
t
Před 40 lety, 4.–6. července 1970,
dvacet členů dorostu táborského Svazarmu absolvovalo pochod
Po stopách našich předků, při kterém prošli trasu táborského vojska
z Tábora na pomoc Praze v roce 1420. Pozornost zároveň věnovali
i místům spojeným s I. a II. československým odbojem a došli do cíle pod
sochou Jana Žižky na hoře Vítkově.
t
Před 125 lety, 16. července 1885, se
v Domaslavicích narodila Hana Vlčková (zemřela 2. prosince 1974 v Praze), po přestěhování rodiny žákyně
dívčích škol na Parkánech v Táboře,
od roku 1909 manželka budoucího
prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše,
nebytové hospodářství
0 % veřejné
osvětlení
2 %
komunální služby
a územní rozvoj
nakládání
2 %
s odpady
4 %
po jeho smrti ochránkyně pozůstalosti především v rodinné vile v Sezimově Ústí, na jejíž zahradě je společně se svým manželem pohřbena.
t
Před 90 lety, 18. července 1920, se
na hlavním náměstí v Táboře konala manifestace a pod širým nebem
první bohoslužba Církve československé, za značného zájmu obyvatelstva celebrovaná dr. Karlem Farským, ve čtvrtek 22. července 1920
byl na Střelnici zvolen přípravný výbor Církve československé v Táboře.
t
Před 60 lety, 21. července 1950, se
narodil PhDr. Rudolf Tecl (zemřel
30. června 2005), táborský historik
a ředitel Státního okresního archivu
v Táboře. Ve své odborné práci se zabýval především dějinami husitství,
jeho tradicemi a historií Tábora.
t
Před 105 lety, 25. července 1905,
se ve Velkých Bílovicích narodil páter Alois Matulík (zemřel
8. dubna 1985 v Klokotech u Tábora), kněz Kongregace Těšitelů
Božského srdce Páně, za komunistické vlády v 50. letech vězněn, od ro-
za 13 902 tis. Kč, pokračovala regenerace parku U Popraviště – 5.
a 6. etapa (11 011 tis. Kč), rekonstruovala se budova střední zemědělské
školy (21 159 tis. Kč), byly provedeny
stavební úpravy střední průmyslové školy (35 097 tis. Kč), dokončovala se odpočinková zóna Komora
(86 661 tis. Kč), byl zřízen sběrný dvůr
v Bydlinského ulici (7501 tis. Kč),
pokračovaly práce v odpočinkové
zóně Jordán (49 788 tis. Kč) a řada
dalších projektů.
Po formální stránce bylo hospodaření města zkontrolováno a ověřeno auditorskou firmou.
Závěrečný účet v plném znění je
uložen na odboru financí MěÚ Tábor a zároveň i zveřejněn na internetových stránkách města Tábora.
Dana Daňková
vedoucí odboru financí
požární
ochrana
1 %
ochrana ŽP
14 %
komunální
služby
a územní
rozvoj
4 %
ostatní
2 %
nebytové
hospodářství
1 %
doprava
16 %
školy
24 %
bytové
hospodářství
15 %
tělovýchova a zájmová
činnost
22 %
ku 1969 duchovním správcem poutního místa Klokoty, o jehož renovaci
se velice zasloužil.
t
Před 110 lety, v neděli 29. července 1900, byla v Příběnicích otevřena
turistická restaurace hrabětem Janem Harrachem, jehož péčí a nákladem byla zbudována a pohodlně zařízena, nadále hojně navštěvovaná.
t
Před 105 lety, 5. srpna 1905, bylo
táborské obci úředně sděleno příznivé vyřízení žádosti o zřízení státní reálky, jejíž první třída v počtu
57 žáků byla otevřena 15. září 1905,
výuka prozatím probíhala v budovách gymnázia a chlapeckých škol.
t
Před 100 lety, 9.–10. srpna 1910,
se v Táboře konal sjezd českých
hostinských pořádaný jednotou českoslovanského hostinství Hostimil,
kromě řady odborných přednášek
účastníci navštívili táborský pivovar,
tabákovou továrnu, muzeum a položili věnec k pomníku Jana Žižky.
t
Před 125 lety, 17. srpna 1885, byla
k náboženským účelům místní ži-
dovské obce slavnostně odevzdána
nově vybudovaná táborská synagoga
na Parkánech.
t
Před 575 lety, 18. srpna 1435,
u obce Křeč nedaleko Černovic byly
táborské ustupující oddíly poraženy
rožmberským vojskem a jeho spojenci. Byla to poslední bitva táborských polních vojsk.
t
Před 115 lety, 28. srpna 1895, se
v Červeném dvoře u Kozího hrádku narodil Václav Kaplický (zemřel
4. října 1982 v Praze), spisovatel, autor
románů z historie Táborska (Táborská republika, Čtveráci), literárního
zpracování řady významných událostí českých dějin (Veliké theatrum,
Kladivo na čarodějnice, Smršť), historických povídek pro mládež (O věrnosti a zradě), pro novější regionální
dějiny velmi cenných vzpomínek
na dětství prožité v Táboře literárně
zpracovaných v knize Bandita, Paťara a spol. Dobovou vlastivědu českých zemí zachycuje líčení studentského prázdninového putování pod
názvem Od města k městu.
PhDr. Stanislav Zita
strana 04
noviny
červenec–srpen 2010
provoz mhd; mistr jan hus
Prázdninový
provoz MHD
S nástupem prázdninového období vstoupil v platnost letní
provoz MHD Tábor–
Sezimovo Ústí–Planá
nad Lužnicí. Jeho platnost trvá
od čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna.
Obdobně jako v minulých letech
došlo k částečnému omezení provozu. Po dobu platnosti letních jízdních
řádů nejsou v provozu linky č. 12 a 14,
došlo k částečné redukci spojů linky
č. 10 a další dílčí změny se mohou
dotknout i některých dalších linek.
Letní jízdní řády jsou na zastávkách
uvedeny vždy v pravé části jízdního
řádu nazvané „Pracovní den – omezení dopravy MHD od 1. července do 31. srpna“. Jízdní řády jsou uveřejněny
na internetových stránkách: www.comettplus.cz, nebo je lze zakoupit v tištěné podobě na autobusovém nádraží
v kanceláři dopravce.
Petr Pistulka
Comett Plus, spol. s r. o.
Světový jazz
opět v Táboře
V sobotu 17. července zavítá do Tábora
již podruhé festival
Bohemia Jazz Fest.
Táborský koncert je
součástí programu, který proběhne
na náměstích sedmi historických
měst a představí se v něm hvězdy jazzu z celého světa.
Bude to již pátý ročník festivalu,
který se za krátkou dobu od svého
vzniku stal významnou a stále více
žádanou kulturní akcí v nabídce letních programů v České republice.
V Táboře se představí Johannes
Enders Trio (Německo), Lars Fiil
(Dánsko), vynikající norský sólový
saxofonista Håkon Kornstad, Simin Tander Quartet (Nizozemsko)
a s porcí blues přijede italská kapela
Blues Family s kytaristou Francem
Toro Trisciuzzim.
Koncert se uskuteční od 17 hodin
na Žižkově náměstí. Vstup je volný.
Lenka Horejsková
odbor kultury a cestovního ruchu
i
Respekt k rovným
příležitostem
Ministerstvo vnitra
České republiky vyhodnotilo již čtvrtý
ročník soutěže Úřad
roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem. Soutěž hodnotí, jakým způsobem dávají
jednotlivé organizace příležitost ženám a mužům. Městský úřad Tábor
obsadil v kategorii obcí III. typu 7. až
9. místo. Pro zajímavost uvádíme, že
na městském úřadu pracuje 73 % žen
a ve vedoucích pozicích je to 52 %.
Lubomír Šrámek
tajemník
§ §
Parter Leskovické ulice dokončen
Dokončením parteru
Leskovické ulice vedle
nákupního střediska
byla zakončena regenerace Náchodského
sídliště. Stavba byla 23. června od investora – firmy Daich, s. r. o., převzata. V rámci stavby byl celý prostor
zadlážděn, osazena zeleň, umístěny
lavičky a osazeny ozdobné kameny.
Celkové náklady stavby představují
2,5 mil. Kč.
Karel Hotový
vedoucí odboru investic
a strukturálních fondů
Hlasování v příměstských částech města Tábora
Opět po čtyřech letech se uskutečnilo hlasování o nových členech výborů příměstských částí města
Tábora. Hlasování proběhlo v jedenácti příměstských částech: Hlinice, Horky, Měšice, Náchod, Smyslov,
Stoklasná Lhota, Větrovy, Všechov, Zahrádka, Záluží a Zárybničná Lhota. Ve všech příměstských částech
se hlasování zúčastnil potřebný počet občanů, tzn. nejméně 20 %, aby bylo hlasování platné.
Vladimír Helma, vedoucí odboru vnitřních věcí
příměstská část
zvoleni do výboru
počet občanů
účast (v %)
Hlinice
Petr Hoffer, Vít Bernát, Marie Lemberková
175
45,1
Horky
Mgr. Pavel Doucha, MUDr. Marek Slabý, Jiří Svoboda
730
28,9
Měšice
František Noháč, Alena Volfová, MUDr. Radko Luňák
1462
27,4
Náchod
Jitka Černá, Vlastimil Pecháček, Josef Kabeš
252
42.0
Smyslov
Jan Mareš, Jan Černohorský, Svatopluk Schlafer
41
87,8
Stoklasná Lhota
Vladimír Douda, Jiří Dvořák, Jaroslav Vácha
122
63,1
Větrovy
Ing. Jan Komzák, Ing. Miloš Havlas, Ing. Milan Černý
246
33,7
Všechov
Ing. Viliam Sónak, Jindřich Sova, Jiří Pavlát
26
76,9
Zahrádka
Miroslav Běhoun, Josef Mareš, Jan Samec
31
90,3
Záluží
Tomáš Vrzoun, Kamila Pospíšilová, Vlasta Makalová
152
45,0
Zárybničná Lhota
Ing. Milan Basík, Ing. Hana Nousková, Jaroslav Pejša
260
43,8
Město Tábor a vzpomínka na Jana Husa
i
Za pět let nás čeká
600. výročí mučednické smrti českého církevního reformátora
a učence Jana Husa.
Jeho odkaz překonal prahy staletí,
a to nejen v naší vlasti. Jak přistupovali k památce této osobnosti českých
dějin naši dědové? A jak se k ní chováme v dnešní době? Stačí se vrátit
přibližně o jedno století zpět.
Připomeňme si alespoň některé
důležité projevy úcty, kterými tehdy nejen Táborští dávali najevo svůj
vztah k Janu Husovi. Ve čtvrtek
5. července 1900 v táborském divadle
probíhal Husův večer. Po projevech
následoval živý obraz upálení Jana
Husa, recitace, hudba a zpěv. Poté se
na Jordáně konal ohňostroj a po hladině plulo množství lodí s lampiony.
Na závěr se lidé sešli ke zpěvu národní hymny u pomníku Jana Žižky. Následující neděli 8. července se na osm
tisíc osob z různých spolků a korporací zúčastnilo první národní pouti
na Kozí hrádek, kde se shromáždili
pod černým praporem s rudým kalichem.
V podobném duchu probíhaly
vzpomínky na Jana Husa i po následující roky, především při „kulatých
a půlkulatých“ výročích. V neděli
17. července 1910 profesor T. G. Masaryk pronesl na Kozím hrádku důležitou řeč o významu české reformace.
V úterý 6. července 1920 byla v táborské radnici za účasti ministra školství
G. Habermanna slavnostně otevřena
Husova síň, dále byl z Tábora odeslán
a na Žižkově uložen základní kámen
k Žižkovu pomníku. V neděli a pondělí 5. a 6. července 1925 na památku
Jana Husa planuly ohně na návrších
v okolí Tábora, na Jordáně péčí veslařského klubu hořela hranice na plovoucím voru a pluly lodě s lampiony,
na Žižkově náměstí se konal tábor
lidu, též pouť na Kozí hrádek a zpět.
V daném roce byl den Husova upálení poprvé připomínán jako památný
státní den, lidé vyhledávali muzeum,
obchody zůstaly uzavřeny.
Kostnický mučedník se však těšil značné úctě i v nepříznivých dobách. Vzhledem k válečnému stavu
v roce 1915 tehdejší úřady oficiální
oslavy zakázaly, přesto dle dobového
tisku byla ve dnech okolo 6. července na Kozím hrádku zaznamenána
početná účast jednotlivců i různých
společností. Též v roce 1940 regionální noviny oznamovaly, že v neděli
7. července přicházeli na Kozí hrádek návštěvníci jednotlivě i v malých
skupinách, mezi nimi i řada vojínů
ve stejnokrojích německé říšské branné moci.
Ovšem téměř bezprostředně po
skončení války a německé okupace,
v pátek 6. července 1945 se na Kozím
hrádku konala manifestace jihočeského lidu za účasti 120 tisíc Jihočechů
od Benešova po České Budějovice.
V dalších desetiletích se ráz vzpomínkových slavností podstatně měnil,
ostatně jako celá naše společnost.
Dnes nám však nic nebrání jednat
podle vlastního přesvědčení. Navíc
v případě památky Jana Husa se Táboru nabízí další příležitost ukázat,
že naše historické město má co nabídnout. Ani pro jeho návštěvníky
zde nemusíme vymýšlet již dávno
vymyšlené a osvědčené, stačí si vzít
příklad od našich dědů.
PhDr. Stanislav Zita
noviny
červenec–srpen 2010
strana 05
táborské zajímavosti
TÁBORSKÉ ZAJÍMAVOSTI
Vesnické osídlení na Táborsku navazovalo na starší sídelní tradice,
které však na základě archeologického materiálu lze jen výjimečně
sledovat před rok 1250. Odkryvy
ještě starších fází středověkého
osídlení vesnického charakteru tím
nejsou vyloučeny. Z tohoto hlediska
je příznačné, že ještě před zahájením výzkumů se výrazný nárůst (či
dokonce počátek) vesnických sídel
na Táborsku kladl až do druhé poloviny 14. století. Teprve archeologické výzkumy doložily v řadě údajně
mladších lokalit stopy a tradice staršího osídlení již z přelomu 13. a 14. století. Většina nových poznatků
byla získána výzkumem areálů zaniklých osad, neboť v případě stávajících vesnických sídlišť zpravidla
soustavný výzkum není již možný.
Je-li nespornou výhodou studia
zaniklých osad vesměs jejich neporušenost novověkými přestavbami
a zásahy, je na druhé straně nutno
počítat s tím, že v prosperujících
vesnicích mohla být hmotná kultura i životní úroveň na vyšším stupni
než v chřadnoucích lokalitách, které
spěly k svému zániku. I tak se však
již podařilo doložit, že hmotná kultura zaniklých osad byla silně ovlivněna způsobem bydlení, typy staveb
i společenským děním střediskových a tržních sídel příslušných panství (Ústí, Kozí Hrádek, Příběnice).
Vesnice na Táborsku ve 14. a 15. století nepřesahovaly svým plošným
rozsahem šest hektarů (průměr činí
3 ha). Na této ploše se nalézalo 10 až
50 objektů, které byly buď volně rozmístěny (tzv. rozptýlený typ), anebo
naopak soustředěny kolem obecního prostranství – návsi (návesní
typ). Zástavba jiného typu, třeba
s orientací k vodoteči, komunikaci,
nebyla zatím ve sledovaném regionu
zjištěna.
Základním prvkem vycházejícím
z rozsahu rodového majetku byla
v rámci středověké vesnice uzavřená sídelní jednotka – usedlost. Ta
mohla být od sousední usedlosti
výrazně oddělena zdí či plotem,
nebo bylo její vymezení dáno polohou v terénu, tedy volnou plochou,
terénním zlomem apod. (Kavčí,
Kravín). Jádrem sídelní jednotky byl
dům, v němž se odehrával rodinný život a který sloužil i k výrobní
činnosti. K domu patřily samostatné hospodářské stavby, přístavky,
studny, dvorky a další prostory. Se
zemědělskou produkcí souvisela
plužina, o níž zatím pro Táborsko
máme jen nejasné představy. I když
lze předpokládat variabilitu v půdorysné osnově i plošném rozsahu
vesnického domu, jak ji známe z jiných oblastí Čech a Moravy, zůstává
zatím pro táborský region charakteristickým rysem domu zahloubení
jeho obytné části pod úroveň terénu
(tzv. polozemnice nebo zemnice).
Pouze v jediném případě navazovala
na tuto část domu přímo povrchová
přístavba s dalším přístavkem a pecí,
takže celkově se tento dům mohl
Hlubší archeologický zájem o problematiku středověkých vesnic na Táborsku byl započat v souvislosti s výzkumem v Sezimově Ústí po polovině 20. století, kdy byla soustředěna pozornost především na tzv. husitské středověké vesnice, tedy ty, které byly v literatuře uváděny
přímo v souvislosti s husitským hnutím. Tehdejším terénním průzkumem bylo doposud přesně lokalizováno sedm středověkých vesnic (Kavčí, Kravín, Leština, Lipí, Potálov, Strakačov, Smolín), u čtyř
byla provedena lokalizace přibližná (Čábel, Doubrava, Hrotný, Lhota) a nově byly zjištěny relikty objektů u zaniklé vesnice u Chrbonína. Archeologickými výzkumy i prospekční činností bylo získáno několik desítek tisíc kusů (především však zlomků) materiálu z 13. až
17. století. Pro poznání hmotné kultury středověké vesnice mají největší význam objekty a materiál odkryté systematickými velkoplošnými výzkumy, kdy lze – v kombinaci s historickými údaji a za pomoci
dalších vědních oborů – nejlépe interpretačně využít získaných souborů. Tímto způsobem byly zatím zkoumány tři zaniklé středověké
vesnice – Kavčí, Kravín, Potálov a bylo odkryto celkem 15 objektů
z období druhé poloviny 13. až první poloviny 15. století.
jevit jako podélná dvou- až tříprostorová stavba s obytnou zahloubenou
částí. Všechny ostatní archeologicky zkoumané domy měly suterénní
dových zdí suterénních částí domu,
mohly plnit též izolační funkci.
Konstrukce tohoto typu byla zjištěna i u některých povrchových staveb
charakter s jednoprostorovým půdorysem ve tvaru obdélníka či čtverce (šířka se pohybovala v rozmezí
300–600 cm, délka 380–730 cm).
Obytné domy stály samostatně,
hospodářské stavby a jiné objekty
k nim byly orientovány podle nejvýhodnějších místních podmínek.
V případě silně zahloubeného
domu byl prostor kolem vlastní jámy
z konstrukčních, bezpečnostních
i obytných důvodů ještě svahovitě
vybrán, takže kolmé stěny polozemnice dosahovaly výšky 100 až 120 centimetrů, byť výškový rozdíl podlahy domu a vnější úrovně terénu
činil přes dva metry. Nadzemní část
domu, která obvykle měla dřevěné
(srubové) stěny omazané hlínou či
mazanicí, byla kryta sedlovou nebo
valbovou střechou s šindeli, případně došky. Zatím nejnáročnější
odkrytou stavbou byl dům, jehož
zahloubená obytná část měla po obvodu vystavěnou kamennou zeď
pojenou maltou, nad níž byla zvednuta povrchová dřevěná konstrukce.
Tento způsob stavby mohl být obměňován při konstrukci nadpovrchové
části navazující na obvodovou kamennou, na „sucho“ stavěnou plentu. Nejjednodušším postupem byla
konstrukce nadzemní části přímo
na terénu vně vyhloubené podpovrchové části – polozemnice (Potálov
– viz obr.). Doložen je však i další
stavební postup, kdy dřevěná povrchová konstrukce stála na velkých
plochých kamenech umístěných
v rozích vně vykopané jámy. Tyto
kameny, stejně jako některé z obvo-
hospodářského charakteru, u nichž
mezera mezi terénem a prvním horizontálním trámem nad zemí byla
vyplněna jílem, mazanicí či cihlami.
Vstup do suterénních částí objektů
byl svahovitou nebo schodovitou šíjí,
která byla někdy v bocích vyložena
kamennou plentou. Uvnitř domu
se nalézaly pouze základní hospodářské a obytné prvky, tj. topeniště,
zásobní jámy, případně další úložné
prostory. Jednodušší otevřené ohniště kruhového až oválného půdorysu
bylo zahloubeno zhruba 20 cm pod
úroveň podlahy a vymazáno hlínou.
Složitější vytápěcí zařízení mělo navíc kameny vydlážděnou předpecní
jámu a případně též stabilní zásobník vody, obložený cihlami a dlaždicemi na způsob kamnovce. V zarovnané, ale jinak neupravené podlaze
byly dále vyhloubeny kruhovité zásobní jámy a jiné úložné prostory. Ze
stavebních detailů se dochovaly pružinové visací zámky, petlice, skoby,
kroužky a různé kování.
Součástí sídelní jednotky byly
vedle obytného domu povrchové
stavby, využívané ke skladovacím
i výrobním účelům. Za zmínku stojí,
že v Kravíně byla zjištěna dlouhá pec
pod přístřeškem, jež patrně sloužila
k pečení chleba, zatímco v Potálově
bylo odkryto pracoviště kováře. Obě
vesnice patřily k malým sídelním
útvarům, a proto je možné, že se řemeslo na vsi provozovalo ve větším
rozsahu, než by vyplývalo z písemných pramenů. Studny kruhového
až oválného průřezu byly zahlubovány do podloží a v případě potřeby
byly zpevňovány kamenným roubením. Na nadzemní srubové ohradě
byla vzepřenými kůly upevněna
stříška, jež kryla studnu i rameno
rumpálu. Příchod ke studni a někdy
též části dvora byly vydlážděny plochými kameny.
Vybavení domácnosti bylo ještě
velmi prosté. Používány byly hrnce
s uchy i bez nich, poklice, džbány,
mísy, trojnožky, kahany a poháry.
Četné pozůstatky tenkostěnných
nádob šedivého zabarvení dokládají
svým materiálem, tvary i výzdobou
keramiku známou ze Sezimova Ústí
i odjinud. Jednoduchou rytou nebo
vtlačovanou výzdobu měly i některé
zásobnice z hrubého hnědočerveného materiálu se značnou příměsí
tuhy. Z dřevěných předmětů, které
spolu s výrobky z kůže podléhaly
rychlé zkáze, takže se jich dochovalo
neúměrně méně, byly nalezeny zbytky věder, hrábí, násad a snad i mísidla. Odkryté zlomky nožů s rovnou
čepelí a s jednostranným ostřím
měly zřejmě širší použití než jen
v kuchyni, což platí i o sekáčích. Běžné použití železa i v zapadlých vesnicích dosvědčují kromě již zmíněného dveřního kování různé druhy
hřebů. Mimo jedny kleště, jež mohly
patřit ke kovářovu náčiní, všechny
ostatní nástroje, tj. nebozezy, dláta,
železné klíny, kovadlinka a kamenný brousek, náležely k běžné výbavě
rolnických usedlostí pro základní
řemeslnické úkony se dřevem, kovy
a stavebními materiály. Zemědělské
nástroje jsou zastoupeny symetrickými radličkami, motykou (tzv.
bratcem), dřevěnou částí hrábí, podkovami a hřeblem. Používání pluhu
s asymetrickou radlicí nebylo zatím
ve zkoumaných lokalitách doloženo.
K obdělávání půdy tedy zřejmě ještě
sloužily kopinaté radličky s tulejkou
pro dřevěnou násadu bez plazu, jež
pouze rozrývaly a zkypřovaly půdu.
Vrcholně středověká vesnice představuje na Táborsku, stejně tak jako
v ostatních částech země, základní sídelně-geografickou jednotku
a nejnižší sociální článek feudálního systému. Prvořadým údělem
vesnického obyvatelstva bylo zajišťovat výtěžkem jeho nadpráce
životní standard a hmotné či jiné
požadavky vrchnosti. Dělo se tak
zpravidla formou peněžitých úroků,
na jejichž půlletní platby si poddaní
držitelé půdy obstarávali prostředky
prodejem zemědělských produktů
na blízkém městském trhu. Sociálně-ekonomický rozvoj jedné obce
závisel nejen na míře vykořisťování,
ale i na mnoha dalších činitelích,
počínaje přírodními podmínkami
a konče faktory demografické povahy. S rozdílnými podmínkami jednotlivých obcí byla mnohdy spjata
i proměnlivá majetková diferenciace
uvnitř vesnické pospolitosti, kterou
dále ovlivňovaly rodinné vztahy
a v neposlední řadě i provozně ekonomické možnosti a schopnosti jednotlivce. Ing. arch. Miloš Roháček
odbor územního rozvoje
Celkový pohled na usedlost kováře v zaniklé rožmberské vsi Potálově v kresebné rekonstrukci – mezi domem a hospodářským objektem roubená studna s rumpálem, před studnou vydlážděná část dvora,
vpravo dole parcelační kamenná linie.
Zdroj: Krajíc, Rudolf: Současný stav poznání hmotné kultury středověké vesnice na Táborsku. Husitský Tábor 6–7, 1983–1984. – Šmahel, František – a kol.: Dějiny Tábora do roku 1421. I. díl, I. sv., 1988.
Zaniklé středověké vesnice na Táborsku
strana 06
noviny
červenec–srpen 2010
program kina a divadla
Kino Svět Tábor – červenec–srpen
čtvrtek 1. – 17.30 hod.,
pátek 2. – 17.30 a 20.00 hod.,
sobota 3. – 17.30 hod.,
neděle 4. – 20.00 hod.:
ZELENÁ ZÓNA
čtvrtek 1. – 20.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB: KONCERT
sobota 3. – 20.00 hod.,
neděle 4. – 17.30 hod.,
pondělí 5. – 20.00 hod.,
úterý 6. – 20.00 hod.,
středa 7. – 17.30 hod.:
KICK – ASS
pondělí 5. – 17.30 hod.,
úterý 6. – 17.30 hod.,
středa 7. – 20.00 hod.:
EXMANŽELKA ZA ODMĚNU
čtvrtek 8. – 17.30 hod.,
pátek 9. – 17.30 hod.,
sobota 10. – 17.30 hod.,
neděle 11. – 17.30 hod.:
KOUZELNÁ CHŮVA
A VELKÝ TŘESK
pondělí 19. – 17.30 hod.,
úterý 20. – 17.30 hod.,
středa 21. – 20.00 hod.:
ŠKOLA ŽIVOTA
pondělí 2. – 17.30 hod.,
úterý 3. – 17.30 hod.,
středa 4. – 17.30 hod.:
JAK VYCVIČIT DRAKA
pondělí 19. – 20.00 hod.,
úterý 20. – 20.00 hod.,
středa 21. – 17.30 hod.:
ŠPATNEJ POLDA
pondělí 2. – 20.00 hod.,
úterý 3. – 20.00 hod.,
středa 4. – 20.00 hod.:
MUŽ VE STÍNU
čtvrtek 22. – 17.30 hod.,
pátek 23. – 17.30 hod.,
sobota 24. – 17.30 hod.,
neděle 25. – 17.30 hod.,
pondělí 26. – 17.30 hod.,
úterý 27. – 17.30 hod.,
středa 28. – 17.30 hod.:
SHREK – ZVONEC A KONEC
čtvrtek 5. – 17.30 hod.,
pátek 6. – 17.30 hod.,
sobota 7. – 20.00 hod.,
neděle 8. – 20.00 hod.,
pondělí 9. – 17.30 hod.,
úterý 10. – 20.00 hod.,
středa 11. – 20.00 hod.:
KAJÍNEK
čtvrtek 22. – 20.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB:
VEJDI DO PRÁZDNA
čtvrtek 5. – 20.00 hod.,
pátek 6. – 20.00 hod.,
sobota 7. – 17.30 hod.,
neděle 8. – 17.30 hod.:
PREDÁTOŘI
pátek 23. – 20.00 hod.,
sobota 24. – 20.00 hod.,
neděle 25. – 20.00 hod.:
NEJLEPŠÍ Z BROOKLYNU
čtvrtek 8. – 20.00 hod.,
pátek 9. – 20.00 hod.,
sobota 10. – 20.00 hod.,
neděle 11. – 20.00 hod.:
ŽENY V POKUŠENÍ
pondělí 12. – 17.30 hod.,
úterý 13. – 17.30 hod.,
středa 14. – 17.30 hod.,
čtvrtek 15. – 17.30 hod.,
pátek 16. – 17.30 hod.,
sobota 17. – 17.30 hod.,
neděle 18. – 17.30 hod.:
TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ
pondělí 12. – 20.15 hod.:
KINO ART: BEZVA CHLAP
úterý 13. – 20.15 hod.,
středa 14. – 20.15 hod.:
BAARIA
čtvrtek 15. – 20.15 hod.,
pátek 16. – 20.15 hod., sobota 17.
– 20.15 hod., neděle 18. – 20.15 hod.:
BEZ SOUCITU
pondělí 9. – 20.00 hod.:
KINO ART: PRECIOUS
pondělí 26. – 20.00 hod.:
KINO ART: SERGE GAINSBOURG:
JE T'AIME
úterý 10. – 17.30 hod.,
středa 11. – 17.30 hod.:
TO BYL ZÍTRA FLÁM
úterý 27. – 20.00 hod.,
středa 28. – 20.00 hod.:
ROZCHOD
čtvrtek 12. – 17.30 hod.,
pátek 13. – 17.30 hod.,
sobota 14. – 20.00 hod.,
neděle 15. – 20.00 hod.:
A – TEAM
čtvrtek 29. – 17.30 hod.,
pátek 30. – 17.30 hod.,
sobota 31. – 17.30 hod.,
neděle 1. srpna – 17.30 hod.:
CHLUPATÁ ODPLATA
čtvrtek 19. – 17.30 hod.,
pátek 20. – 17.30 hod.,
sobota 21. – 20.30 hod.,
neděle 22. – 20.30 hod.:
DOPISY PRO JULII
čtvrtek 19. – 20.00 hod.,
pátek 20. – 20.00 hod.,
sobota 21. – 17.30 hod.,
neděle 22. – 17.30 hod.:
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
pondělí 23. – 17.30 hod.,
úterý 24. – 17.30 hod.,
středa 25. – 20.00 hod.:
KUNG FU KYBORG
pondělí 23. – 20.00 hod.,
úterý 24. – 20.00 hod.,
středa 25. – 17.30 hod.:
VRAHOUNI
čtvrtek 26. – 17.30 hod., pátek 27.
– 17.30 hod., sobota 28. – 17.30 hod.,
neděle 29. – 17.30 hod.:
SOLOMON KANE
čtvrtek 26. – 20.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB: JÁ TAKY
pátek 27. – 20.00 hod., sobota 28.
– 20.00 hod., neděle 29. – 20.00 hod.:
ŽENY V POKUŠENÍ
pondělí 30. – 17.30 hod., úterý 31.
– 17.30 hod., středa 1. září – 17.30 hod.:
KUKY SE VRACÍ
čtvrtek 12. – 20.00 hod.,
pátek 13. – 20.00 hod.,
sobota 14. – 17.30 hod.,
neděle 15. – 17.30 hod.:
ZATÍM SPOLU,
ZATÍM ŽIVÍ
pondělí 30. – 20.00 hod.:
KINO ART: SINGLE MAN
SRPEN
pondělí 16. – 17.30 hod.,
úterý 17. – 17.30 hod.,
středa 18. – 20.15 hod.:
UŽÍVEJ SI, CO TO JDE
čtvrtek 2. září – 17.30 hod., pátek 3.
– 17.30 hod., sobota 4. – 20.00 hod.,
neděle 5. – 20.00 hod.:
SEXY 40
neděle 1. – 20.00 hod.:
ZÁLOŽNÍ PLÁN
pondělí 16. – 20.00 hod.,
úterý 17. – 20.00 hod.,
středa 18. – 17.30 hod.:
POČÁTEK
čtvrtek 2. září – 20.00 hod.,
pátek 3. – 20.00 hod., sobota 4.
– 17.30 hod., neděle 5. – 17.30 hod.:
LET'S DANCE 3
čtvrtek 29. – 20.00 hod.,
pátek 30. – 20.00 hod.,
sobota 31. – 20.00 hod.,
neděle 1. srpna – 20.00 hod.:
ZÁLOŽNÍ PLÁN
neděle 1. – 17.30 hod.:
CHLUPATÁ ODPLATA
úterý 31. – 20.00 hod.,
středa 1. září – 20.00 hod.:
SEX VE MĚSTĚ 2
Divadlo Oskara Nedbala – červenec–srpen
Doprovodné programy
Divadelního informačního centra
Ochotnický divadelní soubor – SUD
Suchdol nad Labem
15. července
POULIČNÍCI – městský folklor
MASOPUSTNÍ HRY A ŠPRÝMY
Divadlo Harfa Tábor
3., 4., 17., 18. července, 7., 8., 21.,
22. srpna, 4., 5. září, vždy od 20.00
a 21.00 hodin
– sobotní a nedělní večerní prohlídky
divadla doplněné minifraškou Hanse
Sachse v podání členů Divadla Harfa
Tábor
– pouze na objednání v DIC
21. července
František Nepil:
POLNÍ ŽÍNKA EVELÍNKA
Divadelní soubor Tábor
5. srpna
KLIKA VEN Tábor – rock, jazz
20. srpna
Jean Baptista Molière:
SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ
Divadelní soubor Tábor, o. s.
POHÁDKOVÉ STŘEDY
v divadelním parku,
vždy od 17.00 hodin
7. července
Stanislav Tomek:
JAK TO BYLO S RŮŽENKOU
18. srpna
Ivan Vyskočil:
MALÝ ALENÁŠ
Divadelní soubor Tábor
HUDEBNÍ ČTVRTKY v divadelním
parku, vždy od 20.00 hodin
1. července
VČELKA BAND
a hosté Tábor – country, pop
19. srpna
EPY DE MYE České Budějovice
– folk
DIVADELNÍ PÁTKY v divadelním
parku, vždy od 20.00 hodin
16. července
Ivan Vyskočil: MALÝ ALENÁŠ
Divadelní soubor Tábor
6. srpna
Hans Sachs:
...a ještě něco navíc!
KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ aneb
VLAKY, VLÁČKY, MAŠINKY
– ve spolupráci s Klubem modulové
železnice ZABABOV
se sídlem v Praze bude o Táborských
setkáních 10. až 12. září instalován
ve foyeru divadla funkční model
digitálně řízených vlaků
noviny
červenec–srpen 2010
strana 07
nás baví vás bavit
Pod patronací starostky města Tábora
Ing. Hany Randové se
uskutečnila v sobotu
19. června v areálu
odpočinkové zóny Komora kulturně-sportovní akce pro veřejnost.
Od 10.00 hodin probíhaly soutěžní a sportovní atrakce pro celou
rodinu, např. dětská autoškola, horolezecká stěna, příchozí měli možnost získat správné základy jízdy
na in-line a mnoho dalších aktivit.
V odpoledních hodinách byla
pro děti připravena pohádka a dále
sportovní kluby – Fotbalový klub
Tábor, Hockey Club Tábor, TJ Vodní
stavby Tábor, E.ON Triathlon Team
Tábor, Volejbal Tábor, Cyklo Team
Budvar Tábor a o. s. TaBoard měly
pro veřejnost připraveny ukázky
i soutěže ve svých sportovních disciplínách. Proběhla také autogramiáda s úspěšným hokejistou, držitelem
zlaté medaile z MS v Německu, Michalem Barinkou. Dále v odpoledních a večerních hodinách připravilo
Rádio Blaník vystoupení kouzelníka
Pavla Kožíška, zazpívala Lenka Filipová a Peter Nagy. Celodenní akci
ukončil ohňostroj nad Komorou.
Jsme rádi, že se akce vydařila, byla
hojně navštívena veřejností a za to
patří všem pořadatelům a sportovním klubům velký dík.
Radomír Kouba, vedoucí odboru ŠMaT
Foto: Roman Růžička
Nás baví vás bavit…
strana 08
noviny
červenec–srpen 2010
akce odboru kultury
Táborské kulturní léto 2010
ČERVENEC
úterý 13. července, 17.00 hodin
nádvoří areálu hradu Kotnova
HRAJEME SI S KAMARÁDY
– divadelní představení pro děti
– účinkuje soubor Kamarádi Brno
– vstupné: 30 Kč
V případě nepříznivého počasí
se akce nekoná!
16.–20. července (pátek–úterý)
Žižkovo náměstí
FILMOVÉ LÉTO
KINEMATOGRAFU
BRATŘÍ ČADÍKŮ
– promítání vybraných
českých filmů:
16. července: Bobule – letní
komedie, která vás zavede
na moravské vinice
17. července: NEHRAJE SE
18. července: 2 Bobule – volné
pokračování letní komedie
Bobule
19. července: Jak ulovit
miliardáře – po teenagerovském
snímku Gympl přichází
Tomáš Vorel
s filmem, který se dotýká
aktuálních témat – médií,
lobbování, manipulace
s informacemi, korupce a s ní
spojených politických tlaků
20. července: Líbáš jako bůh
– romantická komedie režisérky
Marie Poledňákové
Začátek představení denně
ve 21.45 hodin.
sobota 17. července, 17.00 hodin
Žižkovo náměstí
MEZINÁRODNÍ
JAZZOVÝ FESTIVAL
BOHEMIA JAZZ FEST
Více informací na stránkách:
http://www.bohemiajazzfest.cz/cs/.
Pořádá Bohemia jazz fest, o. p. s.,
Praha ve spolupráci s městem Táborem.
čtvrtek 22. července, 18.00 hodin
poutní kostel Klokoty
KONCERT LADISLAVA ŠOTKA
– varhany
a HANY ŽVACHTOVÉ – zpěv
úterý 27. července, 17.00 hodin
nádvoří areálu hradu Kotnova
POHÁDKY ZE ŠPALÍČKU
– divadelní představení pro děti
– účinkuje Divadélko Paravánek
– vstupné: 30 Kč
V případě nepříznivého počasí
se akce nekoná.
SRPEN
úterý 10. srpna, 17.00 hodin
nádvoří areálu hradu Kotnova
O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE
– divadelní představení pro děti
– účinkuje Divadlo Andromeda
– vstupné: 30 Kč
V případě nepříznivého počasí
se akce nekoná!
středa 11. srpna, 17.00 hodin
nádvoří areálu hradu Kotnova
SWING BAND TÁBOR
– swingový podvečer v podání
známé táborské kapely
– vstupné: 40 Kč
V případě nepříznivého počasí
se akce nekoná!
čtvrtek 12. srpna, 20.00 hodin
nádvoří areálu hradu Kotnova
TARAPACA JAZZ
– koncert známé
táborské skupiny
– vstupné: 50 Kč
V případě nepříznivého počasí
se akce nekoná!
čtvrtek 19. srpna, 19.00 hodin
děkanský kostel, Žižkovo náměstí
VARHANNÍ KONCERT
LADISLAVA ŠOTKA – varhany
a TÁBORSKÉHO CHRÁMOVÉHO
SBORU
sobota 21. srpna
lesopark Pintovka
KEREKATE – V KRUHU
4. ročník festivalu romské kultury
Více info na: www.slunowrat.cz.
Pořádá OS Slunowrat Tábor
ve spolupráci s městem Táborem
a s Cheironem T, o. p. s.
úterý 24. srpna, 17.00 hodin
nádvoří areálu hradu Kotnova
KAMARÁDI ZKOUŠEJÍ
POHÁDKY
– divadelní představení pro děti
– účinkuje soubor Kamarádi Brno
– vstupné: 30 Kč
V případě nepříznivého počasí
se akce nekoná!
středa 25. srpna, 17.00 hodin
náměstí T. G. Masaryka
POZVÁNKA NA TÁBORSKÁ
SETKÁNÍ 2010
– účinkuje Swing-band Tábor
– předprodej vstupenek na Táborská
setkání na místě
neděle 29. srpna, 19.00 hodin
sokolská plovárna
(odchod průvodu
z náměstí T. G. Masaryka)
JORDÁNSKÁ BLUDIČKA
– loučení s prázdninami a létem
– lampionový průvod pro děti
zakončený na Sokolské plovárně,
soutěž o nejhezčí lampion,
opékání vuřtů, jízda na pramicích
DALŠÍ ZAJÍMAVÉ
A PRAVIDELNÉ AKCE
HUSITSKÉ CHORÁLY
A ŘINČENÍ ZBRANÍ USLYŠÍTE
V ÚDOLÍ HUSITSTVÍ
A STŘEDOVĚKU
POD JORDÁNEM
PO CELÉ LÉTO
Housův mlýn – Tábor,
údolí husitství pod Jordánem
OŽIVLÉ PODZEMÍ
Každou prázdninovou sobotu
i neděli ve 14.30 hodin na Žižkově
náměstí již tradičně výstřelem začíná
krátký úvodní program, po kterém
pro zájemce následuje průchod
táborskými katakombami, ve kterých
potkáte formou oživlých obrazů
zakletou mlynářku z Dobronic,
mnicha a další legendy.
V případě dostatečného počtu
zájemců o druhou prohlídku se tato
opakuje přibližně v 15.00 hodin,
o druhém průchodu žádejte
informace v pokladně muzea,
čas je orientační.
Vstupné je 90 Kč dospělí, 50 Kč děti,
studenti a ZTP. Rodinné vstupné pro
dva dospělé a dvě děti do 15 let ve výši
200 Kč. Prodej vstupenek v pokladně
Husitského muzea.
Po průchodu Oživlým podzemím
následuje vždy program v Housově
mlýně…
SOBOTNÍ GRILOVÁNÍ
V HUSITSKÉM LEŽENÍ
Historické hry pro děti i dospělé,
program a občerstvení pro dospělé,
husitské steaky, pivo, víno, medovina,
speciální nápoj Husitská síla.
Vstupné na osobu 50 Kč, při úspěšném
zasažení terče sekerou nebo oproti
vstupence do Oživlého podzemí
50% sleva na vstupném.
Děti do 10 let zdarma.
NEDĚLNÍ HUSITSKÉ HRY
Každou prázdninovou neděli
od 15.00 hodin v Housově mlýně
začínají husitské hry nejen pro
rodiny s dětmi, které navazují
na průchod Oživlým podzemím.
Jsme přesvědčeni, že hravostí jsou
postižené nejen děti, ale i jejich
rodiče, kteří mohou v dobové
atmosféře husitského ležení načerpat
síly pod pergolou a posílit se
mokem... anebo se přidat a užít si
husitské hrátky společně s potomky.
Metání sekyrou i prakem, hod
do chřtánu, střelba z luku, průlez
husitským vozem – to všechno patří
do kategorie Patero dovedností
malého husity aneb Šikovná práčata.
Kdo projde určená stanoviště, bude
moci vyzkoušet zbroj a bezpečné
formy zbraní husitů a bude
slavnostně pasován na „husitské
práče“.
Vstupné na osobu 50 Kč, při úspěšném
zasažení terče sekerou nebo oproti
vstupence do Oživlého podzemí
50% sleva na vstupném. Děti do 10 let
zdarma.
svátek bohaté sklizně. Hrát bude
ČESKÉ SRDCE, nenechte si ujít ani
bubnování s Milošem Dvořáčkem,
keltský jídelníček, keltské nápoje.
Aktuální program a vstupné na:
www.housuvmlyn.cz.
Pořádá Sdružení Housova mlýna.
Více o Housově mlýně včetně
aktuálního programu akcí najdete na:
www.housuvmlyn.cz, informace:
[email protected]
Značeno z Jordánské hráze a Tržního
náměstí, parkování v místě.
STYLOVÁ HUSITSKÁ KRČMA
– otevřena celé léto, otevírací doba je
na: www.housuvmlyn.cz
KONCERTY U TAVERNY 2010
Žižkovo náměstí – prostory u taverny
– začátek vždy ve 20.00 hodin
7. července: HI-FI – taneční nářez
14. července: GOODFELLAS
– acoustic rock
21. července: GRUPO DE PENA
– flamenco z Andalusie
28. července: PLEASE THE TREES
– s novou deskou
4. srpna: QUATRO FORMAGGI
– jazz
11. srpna: ATARES
– kubánské rytmy
18. srpna: NEOČEKÁVANÝ
DÝCHÁNEK – balkán, kelzmer,
hospodský bigbít
25. srpna: ČERNÝ MOSTY
– blues-rocková klasika z Tábora
1. září: JAK JAM – cover verze
slavných hitů, party skoro na závěr
sezony
KELTSKÝ FESTIVAL LUGNASAD
V sobotu 31. července přeberou již
tradičně nad mlýnem na chvíli vládu
staří Keltové, aby tu oslavili letní
Vstupné na koncerty 50 Kč, prodej
vstupenek na místě. V případě
nepříznivého počasí se akce nekonají.
Pořádá goProduction, s. r. o.
noviny
červenec–srpen 2010
strana 09
akce odboru kultury
Táborské kulturní léto 2010
GALERIE U RADNICE
ul. Martínka Húsky č. p. 54
otevřeno:
út–so 9.00–12.00 a 12.30–16.30 hodin
3. června–21. srpna
ZDENĚK MILER: DĚTEM
EMILIE MILEROVÁ:
ČÍNSKÁ MALBA
– výstava obrazů a ilustrací známého
výtvarníka (autora populárního
krtečka) a jeho manželky
– vstupné: dospělí 10 Kč, děti,
studenti a důchodci 5 Kč,
děti do 6 let a ZTP zdarma
Foto: Roman Růžička
2. září–2. října
ROMAN FRANTA:
OPEN – BŮH JE V DETAILU
– výstava obrazů
– vstupné: dospělí 10 Kč, děti,
studenti a důchodci 5 Kč, děti do 6 let
a ZTP zdarma
PŮJČOVNA LODĚK A PRAMIC
Loděnice veslařského klubu
(pod gymnáziem)
– kapacita lodičky: tři dospělí lidé,
nebo rodina s dvěma malými dětmi
Otevřeno denně od 10.00
do 19.00 hodin. Rezervace a bližší
informace na tel.: 605 268 071,
www.lodickynajordane.cz.
ATC Malý Jordán (autokempink)
Páteční hudební večery s hudbou,
začátek vždy v 19.00 hodin
16. července: Fresh Band
23. července: Kocábka
30. července: Když uš, tak uš
6. srpna: Flok
13. srpna: Kocábka
20. srpna: Kocábka
27. srpna: Weramon
Pořádá ATC Malý Jordán,
tel.: 381 235 103, 723 479 168, atc [email protected]
centrum.cz, http://atc-mj.unas.cz/.
ZÁŘÍ
10.–12. září
TÁBORSKÁ SETKÁNÍ
10. září: Slavnostní zahájení
– pochodňový průvod městem
– ohňostroj
11. září: Středověké tržiště
– vystoupení skupin historického
šermu – staročeský jarmark
– historický průvod městem
– rytířský turnaj – vystoupení
našich a zahraničních souborů
– Dětský ráj
12. září: Den otevřených dveří
památek – koncerty duchovní
a středověké hudby, divadelní
představení
Sledujte samostatné plakáty.
GALERIE VODÁRENSKÁ VĚŽ
otevřeno:
st–ne 10.00–12.00 a 12.30–16.30 hodin
30. června–28. července
VLADIMÍR NOSEK:
FRAGMENTY
(koláže a olejomalby)
– vstup zdarma
30. července–29. srpna
JANA HOFFMANOVÁ:
OSTRÉ ŠPÍZY V ROZMARÝNOVÉ
OMÁČCE
– vstup zdarma
1.–30. září
RICHARD FISCHER A LENKA
KRÁLOVÁ: BOŽÍ BOJOVNÍCI
– vstup zdarma
EXPOZICE TÁBORSKÝ POKLAD
bývalá sladovna v areálu táborského
hradu (nyní Hotel Dvořák)
Stálá expozice Táborský poklad
– výstava uspořádaná v rámci
projektu Výlet do středověku
aneb Jak se dříve žilo
otevřeno:
po–ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
– vstup zdarma
HUSITSKÉ MUZEUM
– GOTICKÝ SÁL
otevřeno:
po–ne 9.00–17.00 hodin
5. srpna–5. září
PRVNÍ ASTROLOGICKÁ
VÝSTAVA
– příběh setkání člověka,
přírody a vesmíru
HUSITSKÉ MUZEUM – SKLEPENÍ
STARÉ TÁBORSKÉ RADNICE
otevřeno:
po–ne 9.00–17.00 hodin
do 31. října
HRADIŠTĚ HORY TÁBOR
VE SVĚTLE ARCHEOLOGIE
– výstava k 590. výročí založení
města Tábora
– vstupné: 20 Kč a 10 Kč
BECHYŇSKÁ BRÁNA, galerie
otevřeno:
po–ne 9.00–17.00 hodin
21. června–30. července
SETKÁNÍ XII.
– výtvarní umělci Tábora sdružení
v Asociaci jihočeských výtvarníků
20. srpna–30. září
KAREL HYNEK MÁCHA
A TÁBORSKO
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
Jiráskova 1775, 390 01 Tábor
tel.: 381 200 580
e-mail: [email protected]
www.vkta.cz
červenec–srpen
oddělení pro dospělé čtenáře
JEDNÍM TAHEM
– výtvarné práce žáků
CZŠ Orbis-Pictus ve školním
roce 2009/2010
otevřeno:
út–pá 9.00–18.00 hodin
so 8.00–12.00 hodin
Galerie Na Schodišti
JIŘÍ FIŠER:
NA KOLE ZÁPADNÍ KANADOU
– výstava fotografií
otevřeno:
út–pá 9.00–18.00 hodin
září
oddělení pro dospělé čtenáře
VĚRA FROUZOVÁ:
PROLÍNÁNÍ
– výstava obrazů
otevřeno:
út–pá 9.00–18.00 hodin
so 8.00–12.00 hodin
Galerie Na Schodišti
JAK JDE ČAS
– výstava výtvarných prací
žáků ZŠ Husova
otevřeno:
út–pá 9.00–18.00 hodin
Galerie Evárium
JIŘÍ HLINOVSKÝ: Herci, dramatici,
hudební skladatelé a postavy
z divadelních her na exlibris ze
sbírek Jiřího Hlinovského
MUZEUM FOTOGRAFIE
ŠECHTL & VOSEČEK
Dům U Lípy, nám. Mikuláše z Husi
otevřeno:
po–pá 10.00–17.00 hodin
srpen a září
ZMIZELÝ TÁBOR
– historické fotografie města Tábora
z archivu rodiny Šechtlovy
GALERIE ZA VRÁTKY
Střelnická 244
otevřeno:
po–pá 10.00–17.00 hodin
so 9.30–13.00 hodin
Prodejní a výstavní galerie
– díla současných českých
výtvarníků (obrazy, grafiky,
dekorativní i užitná keramika, sklo,
dřevořezba, kov)
GALERIE BASTION, antikvariát
otevřeno:
po–pá 9.00–12.30 a 13.30–18.00 hodin
so 9.00–12.00 hodin
ne 13.00–18.00 hodin
červenec
PATRIK SAUDEK: SVĚT OBRAZŮ
PATRIKA SAUDKA
srpen
IKONA A TEOLOGIE
V OBRAZECH (výstava ikon
současných českých a moravských
ikonopisců) – ve spolupráci
s Antikvariátem a galerií Bastion
v Táboře pořádá Pravoslavná
církevní obec při chrámu Povýšení
sv. Kříže na Špitálském náměstí
v Táboře a ČPF, pobočka Tábor
září
HANA MASOPUSTOVÁ: OBRAZY
Č. P. 140, Koželužská 140
otevřeno:
st–ne 11.00–17.00 hodin
7. srpna–19. září
TOMÁŠ MACELA
– vzpomínková výstava na nedávno
zemřelého táborského sochaře
a výtvarníka
– vstupné: 10 Kč
GALERIE AURITUS
Klokotská 114 – centrum pro lidi
ohrožené drogou
otevřeno:
po–pá 9.00–17.00 hodin
DIVADLO OSKARA NEDBALA
otevřeno:
út–čt 15.00–17.00 hodin
a v době divadelních představení
září
JINDŘICH ŠTREIT:
BRAZÍLIE
– fotografie
V červeneci a srpnu zavřeno
– divadelní prázdniny.
Stálá prodejní expozice výrobků
z chráněných pracovních dílen.
září
Výstavní síň divadla
JOSEF ZÁRUBA: OBRAZY
Foyer Malého divadla:
PETR LUNIASZEK: Jihočeská
lidová architektura ve fotografii
červenec–srpen
VÝTVORY ŽEN DOSUD
NEZNÁMÝCH JMEN
Změna programu vyhrazena!
Vydavatel programu Táborského
kulturního léta neručí za uskutečnění
výše uvedených akcí s výjimkou
programů pořádaných městem
Táborem – odborem KaCR.
strana 10
červenec–srpen 2010
noviny
fotoreportáž
Foto: Roman Růžička a Zdeněk Prchlík
Festival Léto nad Jordánem 2010
noviny
červenec–srpen 2010
strana 11
teplovody; topné zdroje; energie
Rekonstrukce
teplovodů
na Maredově vrchu
Víte, co je MA21?
Celý název je Místní agenda 21. Jde
o program konkrétních obcí, měst,
regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při
zohledňování místních problémů. Je
tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je
zajištění dlouhodobě vysoké kvality
života a životního prostředí v daném
místě.
Snahou města je zapojit vás občany
formou besed, kulatých stolů a veřejných fór do připravovaných projektů.
Tato jednání by měla vést k připomínkování a navrhování drobných
věcí, které by projekt doplňovaly. Některé akce neumožňují provést navrhovanou úpravu z různých důvodů,
třeba nedostatek místa, nepraktičnost, hustota sítí v daném místě atd.
Setkání by měla být přínosná pro vás
občany a projektanty, ale zároveň by
měla vysvětlit dané podmínky, proč
některé věci nelze uskutečnit.
V následujícím období připravujeme na 22. září Fórum zdravého města, kde si můžete vyslovit problém,
který je pro vás důležitý, a přejete si,
aby ho město řešilo a odstranilo, pokud to bude reálné.
Veškeré informace o připravovaných aktivitách budou zveřejňovány
prostřednictvím NTR a celkové kompletní informace získáte na internetových stránkách města na odkazu:
http://www.tabor.cz/cs/obcan/uvod/
zdrave-mesto-a-ma21/.
MA21 je časově náročný proces,
který prostřednictvím zkvalitňování
správy věcí veřejných, strategického
plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji
zvyšuje kvalitu života ve všech jeho
směrech a vede k odpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních.
Řada aktivit a programů směřujících k zlepšení kvality života a život-
ního prostředí ve městech, obcích,
regionech by se dala nazvat MA21.
Jednotlivé činnosti musí být ovšem
součástí dlouhodobé, jasně stanovené
a veřejností přijaté strategie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat
kdokoli (místní správa, neziskové
organizace, škola i jednotlivci). (ms)
Opravy topných zdrojů v budovách škol
V budově Gymnázia Pierra de Coubertina, č. p. 860, v Táboře je výměníková stanice tepla v provozu již
25 let. Regulační a řídicí prvky jsou
již zastaralé, opotřebované a poruchové. Podle odborného posouzení
nelze vyloučit nepředvídatelnou havárii. Stávající zařízení je dle názoru
projektanta a odborné firmy neopravitelné a nevyměnitelné. Vzhledem k morálnímu a fyzickému stá-
Další modernizovaná
zahrada v MŠ
V květnu proběhla
celková rekonstrukce
zahrady v MŠ Dlouhé 340 a předána byla
dětem této školky
1. června k jejich svátku – Dni dětí.
Staré nevyhovující průlezky nahradily nové, včetně celoplošné pokládky
gumového bezpečnostního povrchu.
Na spodní plochu zahrady byla dodána herní sestava, pružinové houpadlo, pískoviště a celoplošné obložení části zdiva. Na terasu byl dodán
pro nejmenší děti vláček, markýza
a lavičky. Na výběru herních prvků se
podílela vedoucí učitelka Hana Hořejší a realizaci pak provedla vítězná
firma na základě výběrového řízení,
Zahradní architektura Tábor, s. r. o.
Modernizaci zahrady financovalo
město Tábor z fondu pokut nákladem
485 tis. Kč.
Přejeme všem dětem, aby jim hřiště dobře sloužilo a přineslo co nejvíce
radosti a potěšení.
(rk)
ří stanice bylo doporučeno stávající
zařízení demontovat a nahradit zařízením novým. Dle posudku projektanta dojde při provozování nové
předávací stanice SYSTERM využitím možnosti samostatné regulace
jednotlivých větví a vlivem snížení
tepelných ztrát k úsporám nákladů
na dodávku páry. Návratnost výše
uvedené investice se předpokládá
za osm let. Zakázku provede, na zá-
kladě výběrového řízení, topenářská
firma za cenu včetně DPH 1240 tis. Kč.
Obdobná situace opotřebených
topných zařízení je rovněž v objektu ZŠ Bernarda Bolzana v Táboře
č. p. 199, kde bude provedena výměna stávajících již značně poruchových kotlů typu Viadrus za
kotle typu Buderus. Na základě výběrového řízení za cenu včetně DPH
899 tis. Kč. (fs)
Městský úřad sníží spotřebu energií
Město Tábor se rozhodlo zapojit do projektu Desetina dolů
v roce 2010 a snížit
náklady na energie
v budovách Městského úřadu Tábor
o 10 % vůči roku 2009. Radnice se
zaměří hlavně na spotřebu elektřiny,
kde je možné nalézt okamžité úspory
bez vysokých investičních nákladů.
„V době krize, kdy se na všech
úrovních utahují opasky, je třeba hledat každou korunu. Nechceme rušit
investice, které jsou přímo prospěšné
pro občany města, a proto jsme zvolili
cestu šetření tam, kde to nejméně bolí
– tedy na energiích,“ řekla starostka
Hana Randová. Jelikož úřad absolvoval v roce 2008 energetický audit
na teplo, v první fázi projektu se radnice zaměřuje na spotřebu elektřiny.
Prvním krokem bylo nainstalování
měřicího přístroje Wattson, který
monitoruje spotřebu a náklady v reálném čase.
Podle důslednosti může používání tohoto „hlídacího“ zařízení, které
bylo v loňském roce poprvé uvedeno
do provozu ve Velké Británii, uspořit
až 25 % elektrické energie. „Často se
mluví o Wattsonově efektu. Když lidé
vidí, kolik peněz jejich činnosti stojí,
snaží se podvědomě minimalizovat
náklady. A daří se to,“ říká ředitel
společnosti TILI Tomáš Studeník.
Právě změna chování lidí a jejich větší důraz na úsporný chod úřadu jsou
nejlepšími způsoby, jak dosáhnout
úspor bez zbytečných nákladů.
Radnice bude pokračovat zaváděním dalších opatření, aby ušetřila
v roce 2010 skutečně 10 % nákladů.
Bude provedena revize stávajícího
stavu spotřebičů, jejich úspornosti
a využití. Tábor tak rozšíří řady měst
a podniků, které se rozhodly využít
rok 2010 k snižování svých nákladů.
„Hodláme v úsporách dlouhodobě
pokračovat,“ řekl tajemník úřadu Lubomír Šrámek. Měřicí přístroj Wattson mohou občané vidět v přízemí
budovy Žižkovo nám. 2 v informacích
(kancelář č. 106).
Vladimír Helma
vedoucí odboru vnitřních věcí
Lokalita výměníkové stanice VS-25
ohraničená ulicemi Angela Kančeva
a Budovatelů
Jak jsme vás již informovali, v návaznosti na schválenou obnovu tepelného hospodářství města Tábora
dochází k postupné výměně a modernizaci rozvodních sítí a k výstavbě
domovních předávacích stanic.
Pro letošní rok je v souladu s modernizací primárních rozvodních sítí
společnosti Teplárna Tábor, a. s., naplánována výměna parního potrubí
a vybudování devíti DPS v lokalitě
Ústeckého předměstí, v oblasti výměníkové stanice VS-25.
Celková rekonstrukce zahrnuje v souběhu čtyři základní oblasti
prací. První jsou výkopy tepelné sítě,
druhou je pokládka nového předizolovaného potrubí, třetí oblastí je přestavba zdrojové stanice VS-25 a poslední je výroba a přepojení DPS.
Při rekonstrukci teplovodů dojde
k náhradě stávajícího čtyřtrubkového rozvodu za dvoutrubkový. To se
projeví ve výrazně úspornějším provozem, delší životností, která bude
minimálně třicet let, a také v tom,
že každý dům bude mít vlastní DPS
se zlepšenou regulací teplé užitkové
vody i tepla.
V současnosti je již rozhodnuto
o zhotoviteli. Z výběrového řízení vyšla jako vítěz firma Installtop,
spol. s r. o., a stavbyvedoucím se stal
Bohuslav Vančura. Kromě něj bude
za investora, kterým je spol. Bytes
Tábor, s. r. o., na stavbu dohlížet také
Kamil Dařena. Zahájení prací, které
začnou vytyčením inženýrských sítí,
bylo naplánováno na 1. července. Poté
začnou pro obyvatele nepříjemné, ale
nezbytné výkopové práce s pokládkou předizolovaného potrubí.
Do 20. srpna by měly proběhnout
tlakové zkoušky a teprve po jejich
realizaci bude možné provádět zásyp
potrubí. Úplné dokončení zásypu lze
provést až po připojení rozvodného
potrubí k jednotlivým DPS. Konečná
úprava terénu začne koncem měsíce
srpna a předání díla je smluvně dohodnuto na 13. září.
Odstávka teplé užitkové vody potrvá tři dny a proběhne od 18. do 20. srpna.
Všem obyvatelům v dotčené lokalitě předem děkujeme za toleranci
a trpělivost. V případě dotazů nebo
připomínek nás neváhejte kontaktovat na telefonu technického dozoru
(pan Dařena, mobil: 602 484 052).
Ing. Bohuš Móri
jednatel Bytesu Tábor, s. r. o.
Změna
e-mailových adres
Místo s tečkou:
[email protected]
je pouze bez tečky:
[email protected]
strana 12
noviny
červenec–srpen 2010
dotace; atletika; skate
Dotace z fondu
TV a sportu
a fondu mládeže
Mistrovství České republiky v atletice
Foto: Roman Růžička
Zastupitelstvo města
Tábora schválilo posílení fondu TV a sportu
a fondu mládeže o část
z výtěžku výherních
hracích přístrojů. Vyhlašujeme proto
druhé kolo žádostí o dotace pro sportovní oddíly a mládežnické kluby.
Mládežnické oddíly a kluby mohou žádat z fondu mládeže jednak
na činnost a jednak na konkrétní
akci, to znamená ve stejném režimu
kola prvního. Uzávěrka přijímání žádostí je 15. července.
Sportovní kluby mohou žádat
o dotace z fondu TV a sportu na činnost na úrovní pravidelných republikových soutěží. Uzávěrka přijímání
žádostí je 23. července.
Formuláře žádostí jsou připraveny u D. Pařízkové či na: www.tabor.cz
v sekci sport a je nutné je podat buď
poštou, nebo přímo v podatelně města na adresu: Město Tábor, odbor
školství, mládeže a tělovýchovy, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor. K žádosti je nutné vyplnit udělení souhlasu
k práci s daty a čestné prohlášení.
Žádosti podané po termínu (rozhodující je datum na razítku) – 15. července pro fond mládeže a 23. července pro fond TV a sportu – již nebudou
komisemi akceptovány. Případné
informace budou poskytnuty na tel.:
381 486 292 a 294, nebo na e-mailu:
[email protected] (rk)
Nové skate překážky
Jak jsme již čtenáře
informovali, obdrželo
město Tábor v rámci
městského programu
prevence kriminality
pro rok 2010 dotaci na projekt Skatepark Tábor – Sídliště nad Lužnicí
ve výši 650 tis. Kč. Celková cena tohoto projektu přesáhne 1 mil. Kč a Rada
města Tábora schválila dofinancování této investiční akce.
Uvádíme plánovaný harmonogram výstavby:
– vypracování projektové dokumentace včetně vyjádření příslušných
organizací do konce června
– podání žádosti na územní a stavební povolení min. tři měsíce, tj. září
– vypsání výběrového řízení během
září s ukončením do poloviny října
– zahájení prací vzejde s nabytím
právní moci stavebního řízení –
nejdříve polovina října
– realizace díla vybranou firmou
do prosince
(rk)
V Táboře se na atletickém Stadionu míru
uskutečnila ve dnech
25.–27. června další
významná sportovní
událost – mistrovství České republiky dorostenců, dorostenek, juniorů,
juniorek.
Tábor si vybudoval díky úspěšným
pořadatelstvím předchozích mistrovství České republiky důvěru Českého
atletického svazu a dostal příležitost
uspořádat tento domácí šampionát.
Táborská atletika má za sebou více
než stoletou historii a za tu dobu jí
prošla velká řada úspěšných závodníků. Mezi nejvýznamnější odchovance
patří bronzový medailista z OH v Los
Angeles 1932 František Douda, který
s atletikou začínal právě v Táboře.
I při posledních vrcholných akcích
jsme měli zastoupení v podobě úspěš-
ných odchovankyň – Heleny Fuchsové – 5. místo na OH 2000 v Sydney
v běhu na 800 metrů či Ivy Strakové
ve skoku vysokém – OH 2004 i 2008
– 12. místo.
Poděkování patří Tělovýchovné
jednotě Vodní stavby Tábor za výbornou organizaci a úspěšnou prezentaci
města Tábora.
Radomír Kouba
vedoucí odboru ŠMaT
Poslední výzva na regeneraci bytových domů
v IPRM ukončena
V pátek 11. června byla ukončena třetí a současně poslední výzva v IPRM
na regeneraci bytových domů. Formou dotace ve výši 36 % z uznatelných nákladů v ní bylo rozděleno
20 mil. Kč. Šanci měli všichni vlastníci bytových domů na Pražském
a Náchodském sídlišti a Pražském
předměstí. Celkem bylo přijato šest
žádostí, z toho tři městské domy
(Kpt. Jaroše 2410 a 11, 2382 a 83 a Petrohradská 2390 a 91), dva domy SBD
Tábor (Buzulucká 2332 a 33 a Partyzánská 2495 a 96) a společenství vlastníků jednotek v Sokolovské 2363 a 64.
Celkem bylo formou dotace rozdě-
leno 19,9 mil. Kč. Předložené žádosti
byly posouzeny, pečlivě zkontrolovány a jejich přijetí doporučil řídicí
výbor IPRM radě města ke schválení.
Ta je k realizaci 28. června schválila.
Tím byly vyčerpány všechny prostředky pro tento účel určené. Byli
uspokojeni všichni vlastníci bytových
domů v předmětné lokalitě, kteří měli
zájem prostředky využít. Pochopitelně musel každý z nich dofinancovat
64 % nákladů. Lze tedy konstatovat,
že v prostoru realizace IPRM bude
do regenerace bytových domů vloženo celkem téměř 200 mil. Kč, z toho
60 mil. Kč činí dotace.
Řídicí výbor se současně zabýval
druhou částí IPRM – revitalizací prostoru mezi bytovými domy na Pražském sídlišti. Po vyjádření všech
zainteresovaných správců sítí a zainteresovaných odborů města byl vytipován prostor, kde by měla revitalizace, na kterou bude k dispozici asi
75 mil. Kč v roce 2011, popřípadě
i roku 2012, proběhnout. Předpokládáme, že o tom už rozhodne rada
města, která vzejde z říjnových komunálních voleb. O zvoleném prostoru a průběhu realizace vás budeme
informovat.
Karel Hotový, manažer IPRM
noviny
červenec–srpen 2010
strana 13
nejlepší žáci; školky a družiny
Oznámení
o probíhající stavbě
Sanační úpravy spodní stavby
domu č. p. 2171 – ulice Trocnovská
v Táboře
Předmětem tohoto díla je zachycení a odvedení srážkové vody kolem
domu, částečná výměna a zprovoznění vodorovné dešťové kanalizace, doplnění větracích šachet u obvodových
stěn, vybudování nového okapového
chodníku, vybourání nefunkčních
příček v podzemním podlaží, demontáž vnitřních dveří a zárubní,
demontáž rozvodů vzduchotechniky, vybourání podlah a otlučení
vnitřních omítek s následnou izolací
a sanací i vybudování odvodňovacích
jímek.
Důvodem je dnes již nefunkční,
protiatomový kryt v druhém podzemním podlaží, který je částečně zatopen. Objekt bude opraven tak, aby
bylo možné jeho praktické využití.
Odvoz vybouraného materiálu
a úklid po stavbě stejně jako úhrada
elektrické energie a vody ze společných prostor půjde za zhotovitelem.
Tím bude firma Kluzák, s. r. o., Tábor, která vzešla z výběrového řízení.
Stavbyvedoucím je Josef Beneš.
Stavba byla zahájena v květnu
a skončí do 30. července.
Ing. Bohuš Móri
jednatel Bytesu Tábor, s. r. o.
Nejlepší žáci základních škol byli oceněni
Ve čtvrtek 3. června
převzali v obřadní síni
městského úřadu z rukou starostky města
Ing. Hany Randové
pamětní list a knihu
s věnováním nejlepší žáci základních
škol zřizovaných městem a soukromých základních škol v Táboře.
Oceněni byli níže uvedení žáci:
Základní škola a Mateřská škola
Tábor, nám. Mikuláše z Husi 45
Jana Drbalová
Martin Dvořák
Kristýna Kubrová
Kristýna Mašková
Jana Vojtová
Základní škola a Mateřská škola
Tábor, Husova 1570
Marek Dolejší
Jana Jelínková
Tereza Kůrková
Jakub Suk
Aneta Šimečková
Základní škola a Mateřská škola
Tábor, Helsinská 2732
Lada Doležalová
David Jahn
Adriana Katrušinová
Lukáš Svoboda
Zdeněk Židoň
Základní škola Tábor,
Zborovská 2696
Markéta Krausová
Vít Krátký
Lukáš Novák
Michal Rambousek
Jan Rejthar
Základní škola a Mateřská škola
Tábor-Čekanice, Průběžná 116
Vendula Cízlerová
Monika Švadlenová
Základní škola a Mateřská škola
Tábor-Měšice, Míkova 64
Provoz v mateřských školách a školních
družinách během letních prázdnin
Provoz v mateřských
školách zřizovaných
městem Táborem v červenci a srpnu:
1.–2. července
Světlogorská + Kollárova + Blanická
7.–9. července
Světlogorská + Kollárova + Blanická
12.–16. července
Světlogorská + A. Kančeva
19.–23. července
Světlogorská + A. Kančeva
26.–30. července
Petrohradská + Komenského*
2.–6. srpna
Petrohradská + Komenského*
9.–13. srpna
Sokolovská + Dlouhá + Měšice
16.–20. srpna
Sokolovská + Dlouhá + Měšice
23.–31. srpna
budou v provozu všechny MŠ
Světlogorská 2770
Tábor – 381 262 270
adresa pracoviště MŠ – telefon
Angela Kančeva 2628
Tábor – 381 259 091, 381 259 092
Blanická 2705
Tábor – 381 281 299
Dlouhá 340
Tábor – 381 251 174
Kollárova 2497
Tábor – 381 253 938
Komenského 2254
Tábor – 381 200 408
(605 245 497 – paní Růžková)
Míkova 416
Tábor-Měšice – 381 254 710
Petrohradská 2393
Tábor – 381 232 617
Sokolovská 2417
Tábor – 381 232 774
Provoz ve školních družinách zřizovaných městem Táborem v červenci a srpnu:
adresa pracoviště ŠD – telefon
ZŠ a MŠ Tábor
Helsinská 2732 – 381 262 391
ZŠ a MŠ Tábor
Husova 1570 – 381 200 401
ZŠ a MŠ Tábor
nám. Mikuláše z Husi 45 – 381 252 057
ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice
Průběžná 116 – 381 282 974
ZŠ a MŠ Tábor-Měšice
Míkova 64 – 381 253 499
ZŠ Tábor
Zborovská 2696 – 381 233 106
Radomír Kouba
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Zdeněk Miler – Dětem
i
Ve středu 2. června
představil v galerii
U Radnice své knižní a filmové ilustrace
scenárista a výtvarník
Zdeněk Miler. Zároveň byla zahájena
výstava Čínské malby Emilie Milerové. Společnou vernisáž manželů Milerových navštívilo přes sto třicet návštěvníků. Devětaosmdesátiletý autor
krátce pozdravil hosty a pak už se celou vernisáž zcela věnoval podepiso-
vání svých knih a obrázků. Přestože
je Zdeněk Miler tvůrcem celé řady
kreslených filmových a knižních postaviček, pro většinu lidí je jeho jméno
nerozlučně spjato právě s Krtečkem,
který je hlavním hrdinou této výstavy. Jak se dříve dělal kreslený film,
ukazuje dokument, který mohou
včetně pohádek o Krtkovi návštěvníci na výstavě zhlédnout. Výstavy
manželů Milerových potrvají do 21. srpna.
(lh)
Bára Máčalíková
Hana Markvartová
Základní škola
Bernarda Bolzana, o. p. s.
Jan Kasl
Viktor Mačura
Oldřich Pecha
Církevní základní škola
Orbis-Pictus, s. r. o.
Kristýna Havlíková
Barbora Koblasová
Jakub Píše
Radomír Kouba, vedoucí odboru ŠMaT
PLAVECKÝ STADION
Kvapilova 2500, 390 03 Tábor
tel.: 381 406 123
e-mail: [email protected]
web: www.tzmt.cz
Provozní hodiny
Červenec
Vnitřní bazén
po–ne 9.00–19.00 hodin
Venkovní bazén
po–ne 9.00–19.00 hodin
Srpen
Venkovní bazén
po–ne 9.00–19.00
Informace o provozu a pronájmu
plaveckého stadionu obdržíte
na tel.: 381 406 123.
ZIMNÍ STADION V TÁBOŘE
tel.: 381 231 088, web: www.tzmt.cz
ČERVENEC–SRPEN
Kluziště s umělým povrchem
– bruslení – informace v recepci
– možnost skupinového pronájmu
strana 14
noviny
červenec–srpen 2010
firemní inzerce
Váš jihočeský specialista
vás zve k nákupu:
ZAHRADNÍ BAZÉNY A BAZÉNOVÁ CHEMIE
ZAHRADNÍ NÁBYTEK A KEMPINK
GRILY NA DŘEVĚNÉ UHLÍ, PLYNOVÉ A BETONOVÉ GRILY
KUPÓN
NA BALENÍ
DŘEVĚNÉHO
UHLÍ 3 kg
ZDARMA !
ještěmnohem
mnohemvíce,
více,zazatrvale
trvalenejlepší
nejlepšíceny,
ceny,přímo
přímov:v:
a aještě
h aě u
ČL eI Bs kE éR EBCu -d ěPjroůvmi cyes l-o Čv áe szkóén Va r Sb en vée 2r,3 K8 0B,a sum
r sPul z6e1ň0 ( (uu GGl ol obbuus suu) )
tel.:389
489504
204711-2,
111-2,fax:
fax:389
489504
204713
113 •• [email protected]
[email protected]••www.bauhaus.cz
www.bauhaus.cz••Otevírací
Otevíracídoba:
doba:Po
Po--Pá
Pá77 --21
21 hod.,
hod.,So
So--Ne
Ne88 --21
21 hod.
hod.
tel.:
00
00
00
00
00
00
00
00
(kupón platí do
31. 7. 2010 včetně;
1 balení/ 1 kup
kupón/ 1 osoba/ 1 den)
Nenechte se nachytat
O tom, jak dokážou jednat někteří obchodníci s elektřinou, ví dobře důchodce z Brna Lubomír Novák.
Setkal se s nimi dvakrát a jednou podepsal smlouvy, jejichž nevýhodnost si uvědomil hned potom,
co obchodníci opustili jeho domov.
„Měl jsem v tu dobu spoustu osobních
problémů, a tak jsem nad tím moc nepřemýšlel. Nabízeli mi slevu a já jsem si
v duchu řekl, že je zcela jedno, kdo mi
elektrickou energii dodá, hlavně, když
budu svítit a předložené smlouvy jsem
podepsal,“ svěřil se Lubomír Novák.
Zároveň však upozornil, že obchodník
se prezentoval suverénně a jeho projev
nepřipouštěl pochybnosti. Bylo vidět,
že se vyzná. Teprve potom, co odešel, si
Lubomír Novák uvědomil mezery v jeho
výpovědích a projevu. „Proč říkal, že podle odběru patřím, řekl bych, mezi vyvolené pro slevu? Proč požadoval zapůjčení dosavadních faktur pro oxeroxování, když byl údajně o naší spotřebě in-
formován? Proč, když jsem se ptal, od
jaké výše spotřeby sleva platí, mi odpověděl, že musí vidět nejdříve faktury?“
Těch otazníků bylo po odchodu obchodníka příliš a panu Novákovi to začalo být
podezřelé. „Dále se mi nelíbilo, že se
zajímal o můj výdělek, i když jsem důchodce,“ vypočítával podezřelé momenty
jednání pan Novák. Zmínil, že podle něho
spolehlivá firma v jakémkoliv oboru, by
si měla zjistit své možnosti a možnosti
konkurenční firmy a „lovit“ své nové
klienty na podložených faktech nabízených výhod. „V tomhle případě bylo
zřejmé, že obchodník získává informace
až ode mne,“ upozornil pan Novák. Panu
Novákovi se naštěstí podařilo smlouvy
Chceme vás ochránit před případným zklamáním, které zažili někteří naši zákazníci,
když uvěřili neserióznímu prodejci energie.
Pokud si budete chtít cokoli ověřit nebo se o něčem poradit, neváhejte a kontaktujte
E.ON Zákaznickou linku 840 111 333. Děkujeme, že jste naším zákazníkem.
www.eon.cz
s novým dodavatelem zrušit a zůstat
u svého dosavadního dodavatele (E.ON).
„V současné době si u E.ONu nemohu
na nic naříkat, snad na ceny, jako občas
každý, ale to přináší trh,“ podotkl pan
Novák.
Ze svého příběhu si vzal však jednoduchou radu pro ostatní: „Lidé by si měli
dávat pozor na různé obchodníky se zaručenými výhodami a slevami a ponechat si čas na promyšlení.“ I když slabou
chvilku může mít každý, je vždy lepší
nevěřit jednoduchým slevám, které někteří obchodníci nabízejí, a před podpisem čehokoli si zjistit více informací,
případně se s někým poradit. Zkušenost
Lubomíra Nováka to jasně potvrzuje.
noviny
červenec–srpen 2010
strana 15
firemní inzerce
Odbor správy majetku města zveřejňuje záměry
PRODAT
1. část pozemku parc. č. 313 o výměře cca 4 m2 v k. ú. Čelkovice
za cenu nejméně 300 Kč/m2 za účelem výstavby schodiště
k domu č. p. 64 v Táboře-Čelkovicích.
2. část pozemku parc. č. 873/1 o výměře cca 75 m2 v k. ú. Čekanice
u Tábora za cenu nejméně 500 Kč/m2 majiteli domu
č. p. 56 v Táboře-Čekanicích.
3. pozemek parc. č. 573/21 jiná plocha, ostatní plocha o výměře 391 m2
v k. ú. Klokoty za minimální cenu 1000 Kč/m2.
Informace: Bc. Lenka Antoláková, tel.: 381 486 218,
e-mail: [email protected]
4. volný byt č. 729/1 o velikosti 3+1 (cca 96 m2, 1. NP) v domě č. p. 729
v Dobrovského ulici v Táboře s příslušnou ideální částí společných částí
domu č. p. 729 a s příslušnou ideální částí st. parc. č. 2105 o výměře 328 m2
v k. ú. Tábor za cenu minimálně 950 tis. Kč.
5. volný byt č. 2184/4 o velikosti 3+1 (cca 88 m2, 2. NP) v domě č. p. 2184
v ulici Dukelských bojovníků v Táboře s příslušnou ideální částí
společných částí domu č. p. 2184 a s příslušnou ideální částí st. parc.
č. 1382/1 o výměře 948 m2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně 800 tis. Kč.
6. volný byt č. 2306/12 o velikosti 1+0 (cca 20 m2, 5. NP) v budově
č. p. 2306–2307 v ulici Pražského povstání v Táboře s příslušnou ideální
částí společných částí budovy č. p. 2306–2307 a s příslušnou ideální částí
st. parc. č. 1472 o výměře 216 m2 a parc. č. 1473 o výměře 224 m2
v k. ú. Tábor za cenu minimálně 200 tis. Kč.
7. volný byt č. 2309/13 o velikosti 2+1 (cca 49 m2, 8. NP) v budově
č. p. 2308–2309 v ulici Pražského povstání v Táboře s příslušnou ideální
částí společných částí budovy č. p. 2308–2309 a s příslušnou ideální částí
st. parc. č. 1474 o výměře 164 m2 a parc. č. 1475 o výměře 164 m2
v k. ú. Tábor za cenu minimálně 500 tis. Kč.
8. volný byt č. 2326/3 o velikosti 1+0 (cca 20 m2, 2. NP) v budově
č. p. 2326–2327 v Jaselské ulici v Táboře s příslušnou ideální částí
společných částí budovy č. p. 2326–2327 a s příslušnou ideální částí
st. parc. č. 1503 o výměře 225 m2 a parc. č. 1504 o výměře 216 m2
v k. ú. Tábor za cenu minimálně 200 tis. Kč.
Pokračování na straně 16.
Připomínky, žádosti a nabídky adresujte na: MěÚ Tábor – odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, 390 15 Tábor
strana 16
noviny
červenec–srpen 2010
prodej; pronájem
Odbor správy majetku města zveřejňuje záměry
9. volný byt č. 2327/10 o velikosti 3+1 (cca 65 m2, 4. NP) v budově
č. p. 2326–2327 v Jaselské ulici v Táboře s příslušnou ideální částí
společných částí budovy č. p. 2326–2327 a s příslušnou ideální částí
st. parc. č. 1503 o výměře 225 m2 a parc. č. 1504 o výměře 216 m2
v k. ú. Tábor za cenu minimálně 650 tis. Kč.
10. volný byt č. 2688/30 o velikosti 1+0 (cca 24 m2, 7. NP) v domě
č. p. 2688 v ulici Čsl. armády v Táboře s příslušnou ideální částí společných
částí domu č. p. 2688 a s příslušnou ideální částí st. parc. č. 1580/112
o výměře 393 m2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně 200 tis. Kč.
11. volný byt č. 2714/21 o velikosti 4+1 (cca 70 m2, 7. NP) v domě
č. p. 2714 ve Varšavské ulici v Táboře s příslušnou ideální částí společných
částí domu č. p. 2714 a s příslušnou ideální částí st. parc. č. 5967/21
o výměře 359 m2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně 700 tis. Kč.
12. volný byt č. 2715/17 o velikosti 3+1 (cca 68 m2, 3. NP) v domě
č. p. 2715 v Moskevské ulici v Táboře s příslušnou ideální částí společných
částí domu č. p. 2715 a s příslušnou ideální částí st. parc. č. 5967/27
o výměře 318 m2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně 650 tis. Kč.
13. volný byt č. 2719/1 o velikosti 1+1 (cca 45 m2, 1. NP) v domě
č. p. 2719 v Moskevské ulici v Táboře s příslušnou ideální částí společných
částí domu č. p. 2719 a s příslušnou ideální částí st. parc. č. 5967/34
o výměře 262 m2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně 400 tis. Kč.
14. volný byt č. 2758/2 o velikosti 2+1 (cca 58 m2, 2. NP) v domě
č. p. 2758 v Bělehradské ulici v Táboře s příslušnou ideální částí společných
částí domu č. p. 2758 a s příslušnou ideální částí st. parc. č. 5934/22
o výměře 311 m2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně 600 tis. Kč.
15. dům č. p. 1707 v Novákově ulici v Táboře se st. parc. č. 463 o výměře
485 m2 a zahradou parc. č. 461 o výměře 228 m2, vše k. ú. Tábor, za cenu
minimálně 1500 tis. Kč. Dům se nachází v těsném sousedství bývalého
Ctiborova mlýna u Tismenického potoka. Jedná se o přízemní bytový
dům se dvěma bytovými jednotkami (2+1, 1+1) vyžadující celkovou
rekonstrukci, vybudování přípojky vody a vlastního přístupu k domu.
Informace: Ing. Sylva Chaloupková, tel.: 381 486 220,
e-mail: [email protected]
SMĚNIT
1. pozemek města parc. č. 575/335 o výměře 666 m2, druh zahrada,
za pozemky ve vlastnictví fyzické osoby parc. č. 575/313 o výměře 126 m2,
druh orná půda, parc. č. 575/314 o výměře 16 m2, druh orná půda,
parc. č. 575/316 o výměře 302 m2, druh ostatní plocha – jiná plocha,
a parc. č. 575/389 o výměře 338 m2, druh orná půda,
vše v k. ú. Klokoty, s doplatkem městu ve výši 294 160 Kč.
Informace: Iveta Pekařová, dipl. ekonom, tel.: 381 486 219,
e-mail: [email protected]
PRONAJMOUT
1. nebytové prostory v budově č. p. 249 „Střelnice“ na st. p. č. 577/1
a 577/2 v k. ú. Tábor, a to restauraci s kuchyní, malý sál o výměře
130 m2, nacházející se v 1. NP o výměře 234 m2, včetně zadního schodiště
do mezipatra, dále nebytové prostory v mezipatře, sklad, šatny o výměře
41 m2, vše o celkové výměře 275 m2, za účelem provozování a zázemí
restaurace, s možností nevýhradního užívání terasy o výměře 61 m2
a části zahrady, tj. pozemek p. č. 579/1 o výměře cca 250 m2 v k. ú. Tábor,
s nájmem na dobu určitou do 30. 6. 2015 s možností opce na dalších 5 let,
za minimální měsíční nájemné u nebytových prostor 18 tis. Kč + měsíční
zálohy na energie ve výši 20 tis. Kč, za užívání terasy o výměře 61 m2
a části zahrady na pozemku p. č. 579/1 o výměře cca 250 m2
za měsíční platbu 1000 Kč s příslušnou sazbou DPH.
2. krátkodobě mimo restarace
– celou budovu č. p. 249 za nájemné
ve výši 20 tis. Kč/max. do 10 hod. + DPH v platné výši
– malý sál v č. p. 249 za nájemné
ve výši 7000 Kč/max. do 10 hod. + DPH v platné výši
– zahradu na pozemku p. č. 579/1 o výměře 250 m2
za nájemné ve výši 2000 Kč/akci + DPH v platné výši
– terasu o výměře 61 m2 za nájemné
ve výši 500 Kč/akci + DPH v platné výši
– za účelem tanečních kurzů:
– velký sál pro taneční pro mládež
za nájemné ve výši 2000 Kč/hod. + DPH v platné výši
– velký sál pro ost. taneční kurzy
za nájemné ve výši 1000 Kč/hod. + DPH v platné výši
– malý sál pro taneční kurzy
za nájemné ve výši 700 Kč/hod. + DPH v platné výši
– ostatní pronájmy:
– velký sál za nájemné ve výši 2500 Kč/hod. + DPH v platné výši
– malý sál za nájemné ve výši 700 Kč/hod. + DPH v platné výši
Bližší informace podává odbor správy majetku města,
JUDr. Dana Švecová, tel.: 381 486 210,
e-mail: [email protected]
3. zahradnictví v Kvapilově ulici v Táboře – pozemky parc. č. 1731, 1732,
1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738 a 1739, haly, skleníky, dílny a dílenské
provozy, zázemí, komunikaci, plochy pro pěstitelskou činnost a ostatní
plochy, včetně domu č. p. 2036 na st. pozemku parc. č. 1731,
vše v k. ú. Tábor, na dobu určitou od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2022
za cenu minimálně 300 tis. Kč ročně.
Informace: Iveta Pekařová, dipl. ekonom, tel.: 381 486 219,
e-mail: [email protected]
4. nebytové prostory o výměře 35,55 m2 v I. nadzemním podlaží
budovy č. p. 2876, tř. Kpt. Jaroše v Táboře na dobu určitou – 10 let
za nájemné minimálně ve výši 71 100 Kč ročně.
5. nebytové prostory o celkové výměře 419,80 m2 v I. nadzemním podlaží
budovy bez čísla popisného na pozemku parc. č. 5913/200, k. ú. Tábor,
na dobu určitou – 10 let za nájemné minimálně ve výši 41 980 Kč ročně.
6. nebytové prostory o celkové výměře 405,20 m2 v I. nadzemním podlaží
budovy bez čísla popisného na pozemku parc. č. 5913/200, k. ú. Tábor,
na dobu určitou – 10 let za nájemné minimálně ve výši 40 520 Kč ročně.
7. nebytové prostory o výměře 101 m2 v I. nadzemním a I. podzemním
podlaží domu č. p. 736, tř. 9. května v Táboře na dobu určitou – 10 let
za nájemné minimálně ve výši 246 500 Kč ročně.
8. nebytové prostory o výměře 52,3 m2 v objektu č. p. 582 v Táboře na dobu
určitou do 31. 3. 2020 za nájemné ve výši 5230 Kč ročně společnosti
Bohemia LYNX spol. s r. o., se sídlem Prokopova 148/15,
130 00 Praha 3-Žižkov, IČ: 41188161, za podmínky, že společnost Bohemia
LYNX spol. s r. o., odstraní z předmětných nebytových prostor speciální
zařízení CO vlastním jménem a vlastním nákladem.
9. část pozemku parc. č. 1/1, k. ú. Čelkovice, o výměře cca 60 m2 na dobu
určitou do 14. 12. 2018 za nájemné ve výši 3000 Kč ročně panu Vladimíru
Drtinovi, bytem Mlýnská 62, 390 01 Tábor-Čelkovice, IČ: 43830137.
Informace: Ing. Lenka Trojáková, tel.: 381 486 217,
e-mail: [email protected]
10. části pozemků parc. č. 418/1, k. ú. Náchod u Tábora, parc. č. 698,
3045/2, 5967/46, 5803/1, 1197/1, 5775/1, 5934/139 v k. ú. Tábor, parc. č. 547
v k. ú. Zárybničná Lhota a dále části zastávek MHD, a to Čelkovice MŠ,
Černé mosty – oba směry, Chýnovská nad Comett Plus a Světlogorská
(2 přístřešky), Varšavská směr S. Ústí (2 přístřešky), nám. Prokopa Velikého
– oba směry, Nemocnice za účelem umístění výlepových ploch na dobu
určitou do 1. 1. 2011 do 31. 12. 2021 za nájemné ve výši nejméně
100 tis. Kč/rok + DPH v platné výši s podmínkou bezplatného výlepu
pro město Tábor na všech provozovaných plochách v rozsahu 10 % výměry
jednotlivých ploch a splnění požadavků odboru územního
rozvoje na vzhled výlepových ploch.
Informace: Bc. Lenka Antoláková, tel.: 381 486 218,
e-mail: [email protected]
11. části pozemků parc. č. 299, 285/1 a 282/1 v k. ú. Sezimovo Ústí o celkové
výměře 4968 m2 za účelem vybudování staveništní komunikace v rámci
výstavby dálnice D3 Tábor–Veselí nad Lužnicí společnosti Skanska, a. s.,
IČ: 26271303, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4-Chodov, na dobu určitou
od 1. 8. 2010 do 31. 12. 2012 za nájemné ve výši minimálně 50 Kč/m2/rok.
12. pozemek parc. č. 2219/6 o výměře 535 m2, druh ostatní plocha – jiná
plocha, v k. ú. Planá nad Lužnicí, za nájemné ve výši minimálně
10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou majitelům chaty č. e. 112
za účelem rekreačního užívání pozemku.
Informace: Iveta Pekařová, dipl. ekonom, tel.: 381 486 219,
e-mail: [email protected]
Připomínky, žádosti a nabídky adresujte na: MěÚ Tábor – odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, 390 15 Tábor
Noviny táborské radnice • vydává město Tábor • měsíčník slouží k informování občanů Tábora • není periodikem žádného politického subjektu • odpovědný redaktor: Veronika Dudová,
[email protected] • předsedkyně redakční rady: H. Randová • adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, 390 01 Tábor, tel.: 381 486 132 • sazba, tisk: RUDI, a. s.,
Komenského 1839, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 259 680, 381 256 621 • příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 259 680, 381 256 621, e-mail: [email protected]
• distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace – tel.: 381 478 111, 116 • registrace MK ČR E 13207 • redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Podobné dokumenty

Nájemní smlouva na „kasárna Jana Žižky“

Nájemní smlouva na „kasárna Jana Žižky“ • odbor dopravy • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor investic a strukturálních fondů • městská policie Husovo nám. 2938 (Tabačka) • tajemník MěÚ • odbor vnitřních věcí • odbor sociálních věcí...

Více

Lidové stavby Libereckého kraje

Lidové stavby Libereckého kraje k tzv. starému sídelnímu území. Na ranou kolonizaci tu poukazuje půdorysná dispozice vesnic. Osady tvořené nepravidelně sdruženými shluky domů zde vznikaly na vyvýšených polohách v blízkosti vodníc...

Více

SEzNAm mySLIVEckých BAkALářSkých, dIPLOmOVých

SEzNAm mySLIVEckých BAkALářSkých, dIPLOmOVých Fučíková P., 2002: Potravní ekologie vydry říční (Lutra lutra) na vodní nádrži Želivka. [Food ecology of the European otter in the Želivka water basin]. 76 pp. Katedra ekologie a  životního prostře...

Více

Výroční zpráva - Divadlo na Vinohradech

Výroční zpráva - Divadlo na Vinohradech Kroky podstoupené ke stabilizaci publika se v roce 2013 projevily razantním nárůstem počtu návštěvníků, zvýšením tržeb a procenta tržebnosti a srovnáním poměru mezi procentem návštěvnosti a tržebno...

Více

Lidové stavby Libereckého kraje

Lidové stavby Libereckého kraje k tzv. starému sídelnímu území. Na ranou kolonizaci tu poukazuje půdorysná dispozice vesnic. Osady tvořené nepravidelně sdruženými shluky domů zde vznikaly na vyvýšených polohách v blízkosti vodníc...

Více