2007 - Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Komentáře

Transkript

2007 - Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Výroční zpráva za rok 2007 spadá do období, kdy se Nadace Dobré dílo ohlíží za
uplynulými 15 lety své činnosti. Rok 2007 se tak zařadil mezi úspěšné roky v této
linii, kdy se naše nadace stala pevnou součástí nejen boromejského světa, ale stále
více vyhledávanou pomocnicí různých potřebných jak charitativních institucí tak
jednotlivců. Dostala se zřetelně do povědomí široké veřejnosti, což našlo svůj výraz
i v tom, že představitelce nadace, její místopředsedkyni, sestře Marii Goretti Boltnarové, propůjčil 28. října 2007 prezident republiky vyznamenání za zásluhy.
Na následujících stránkách je uveden stručný přehled činnosti nadace v roce 2007,
který doplňuje jinde zpracovaný materiál bilance celých uplynulých patnácti let.
Správní rada Nadace Dobré dílo
OBSAH
Základní informace o nadaci (str. 2 )
NADACE POMÁHÁ FINANČNĚ 1. Finanční podpora projektů v roce 2007
Podpora z výnosů Nadačního investičního fondu
Podpora projektů v roce 2007 z ostatních finančních zdrojů
2. Příspěvky na podporu projektů pro rok 2008
(str. 4)
NADACE POMÁHÁ VĚCNÝMI DARY 3. Podpora potřebných věcnými dary
Příjemci věcných darů v roce 2007
(str. 6)
NAŠI DÁRCI A POMOCNÍCI (str. 7)
4. Dárci a sponzoři, kteří v roce 2007 podpořili činnost Nadace Dobré dílo
V roce 2007 činnost nadace finančně podpořili
Věcnými dary v roce 2007 nadaci přispěly tyto podniky
Jinak nadaci podpořili
VÝROČNÍ ZPRÁVA Z POHLEDU ČÍSEL A FINANCÍ 5. Finanční část výroční zprávy za rok 2007
Přehled výsledků hospodaření za rok 2007
Přehled majetku nadace
Finanční hospodaření s příspěvkem z NIF
Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2007
Ze zprávy auditora
(str. 10)
Závěr (str. 12)
1
Základní informace o nadaci
Název a sídlo nadace
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
IČO 49369687
Praha 1, Malostranské nám.26, PSČ 118 00
tel..: 257 530 436, fax: 257 530 323
e-mail: [email protected], [email protected]
www.boromejky.cz (-spolupracovníci -nadaceDobré dílo)
Zřizovatel nadace
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
IČO 00530204
Praha 1, Šporkova 12, PSČ 118 00
Cíle a zdroje nadace
Cílem nadace je podporovat zařízení a programy rozvíjející péči o nemocné,
staré nebo jinak handicapované lidi.
Prostředky na podporu těchto cílů získává nadace z následujících zdrojů:
a) dary od soukromých a právnických osob
b) výnosy účelově zaměřených charitativních a osvětových akcí
c) výnosy nadačního jmění a ostatního majetku nadace
Způsob poskytování nadačních příspěvků
Nadace může poskytovat pouze nadační příspěvky a to jen ve prospěch subjektů,
jež jsou v souladu s cíli nadace. Grantová pravidla podporovaných programů
jsou každoročně veřejně vyhlašována a žádosti posuzovány grantovou komisí
volenou správní radou.
Složení správní rady na konci roku 2007
Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada – předseda
Marie Goretti Boltnarová – místopředsedkyně
Ing. Rudolf Kubát – člen
Ing. Jana Mindlová, CSc – člen
Doc. Ing. Karel Novotný, CSc – člen
Mgr. Marie Šamánková – člen
Ing. Jana Vohralíková – člen
Jménem nadace může jednat navenek kterýkoli z těchto tří členů:
Jaroslav Škarvada, Marie Boltnarová, Jana Mindlová
Dozorčí rada nadace
Ing. Petr Staněk – předseda
Stanislava Alena Bártová – člen
Mgr. Miloš Lippert – člen
2
NADACE POMÁHÁ FINANČNĚ
1. Finanční podpora projektů v roce 2007
Hlavní poslání nadace spočívá v podpoře těch projektů, které jsou v souladu s jejím posláním. Zdrojem těchto prostředků je výnos z nadačního jmění, především
výnos z nadačního investičního fondu, dále příspěvky od drobných dárců, výnos
ostatního nadačního majetku a beneficií, případně i další mimořádné příjmy.
Podpora z výnosů Nadačního investičního fondu
Nejvýznamnějším zdrojem financí, z nichž nadace každoročně podporuje projekty na základě vypsaného veřejného grantového řízení, jsou výnosy Nadačního
investičního fondu. Od roku 2002, kdy se nadace stala smluvním partnerem státu
při rozdělování těchto zdrojů na podporu neziskového sektoru, proběhlo v roce
2007 již páté kolo veřejného grantování. pod heslem “Nové cesty pomoci“.
V roce 2007 nadace podpořila z výnosů Nadačního investičního fondu 12 projektů celkovou částkou 1,636 000 Kč. Úplná bilance hospodaření s prostředky
z NIF je ve finanční části výroční zprávy.
Projekty podpořené v roce 2007 ze zdrojů NIF
Částka
v tis.
číslo
Žadatel – jméno
charakteristika
Název projektu
1.
o. s. – Nová Paka
Bezbarierové centrum
o. s. – Praha 4
Pomůcky pro Katku
6
Asistenční služby
Čaj o páté
– péče pečujícím
Sociál.rehabilitace
dětí v úst. výchově
100
100
250 3.
Život bez bariér
Mirabilis – podpora
asistenční služby
Tři – mobilní hospic okr. Benešov
4.
Oblastní charita Kroměříž
o. s. – Čerčany
cpo. – stacionář
Kroměříž
5.
Letní dům
o. s. Praha 1
6.
Domov sv. Karla Boromejského
cpo. soc. –zdrav.
zařízení
Odpočinková zahrada
Vybavení
parku pacientů
Paliativní
a hospic. péče
2.
7.
Hospic sv. Jana N. Neumanna
o. s. Prachatice
8.
10.
Nemocnice Milosrdných sester
K. B. v Praze
Eunika –dětský stacionář
Český Těšín
Dům sv. Antonína
Moravské Budějovice
11.
Neratov
12.
Třemešná – Město Albrechtice
nestát.neziskové
zdrav.zařízení
cpo.
pro handicap. děti
nestát.neziskové
zdrav.zařízení
o. s. Bartošovice
v Orlických horách
cpo. farnost
Třemešná
9.
Vybavení herny
Zkvalitnění lůžk.
a stravov. provozu
Hrajeme si ve vodě
(bazén)
Sociální aktivity
farnosti
Celkem příspěvek
pozn. o.s. – obč.sdružení
150 25
250
400 20 200
35
100 1 636
cpo. – církev.
právnická org.
3
Závěrečné zprávy i průběžná hodnocení realizace projektů za rok 2007 ukázaly, že projekty se podařilo v předpokládaném rozsahu realizovat a že přinesly
mnoho pozitivního pro instituce-realizátory projektů i pro jejich klienty.
Podpora projektů v roce 2007 z ostatních finančních zdrojů
Vedle finančních prostředků z výnosů Nadačního investičního fondu,
nadace využívala i peníze, které získala od drobných dárců a malého
počtu sponzorů, kteří přispěli jednorázově většími částkami (jsou dále
jmenovitě uvedeni ve finanční zprávě). Díky těmto darům mohla nadace
v roce 2007 přispět i dalším subjektům, kterými jsou:
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
Poskytnuto celkem 421 tis. Kč (na el. polohovací lůžka, rehab. přístroje,
mobilní inf. systém)
Kongregace Milosrdných sester sv. Kalrla Boromejského
celkem 460 tis.Kč (pro stavební úpravy v řeholním domě v Městě Albrechticích související se zrušením charitního domu ve Znojmě-Hradištku, příspěvek na setkání křesťanských zdravotníků).
Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích
125 tis. Kč (odpočinkové sestavy pro stacionář)
Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích
50 tis. Kč (zahradní úpravy u objektu hospice)
Vedle toho i v roce 2007 vedla nadace benefiční účet na dary z kasiček umístěných v Nemocnici Milosrdných sester v Praze. Výnosy těchto sbírek byly použity na budování vnitřního informačního systému nemocnice, nákup fotoaparátu
apod.
Příspěvky na podporu projektů pro rok 2008
V roce 2007 bylo vyhlášeno další, již šesté grantové kolo veřejného grantování
z výnosů prostředků NIF pod heslem „Za důstojnost lidského života“
Správní rada schválila podporu pro 16 projektů, které budou realizované v roce
2008 v celkové částce 2,080 000 Kč.
4
NADACE POMÁHÁ VĚCNÝMI DARY
3. Podpora potřebných věcnými dary
Ještě větší hodnotu než to, co vyjadřují nadační příspěvky v penězích, představuje distribuce věcných darů, které nadace získává od institucí i od soukromníků
a dále poskytuje potřebným. Nadace při tom využívá skladovací prostory, které
ji poskytuje zřizovatel, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Řepích. Jedná se o zdravotní pomůcky, získávané hlavně od charitativních organizací ze zahraničí, nábytek, zařizovací předměty, ložní prádlo
a jiný textil, nádobí apod. Tyto materiální provozní příspěvky z nadace získaly
především sociálně-zdravotní a charitativní instituce, školská a jiná zařízení zaměřená na péči o handicapovanou a sociálním vyčleněním ohroženou mládež,
jakož i charitativní projekty církví a náboženských společností. Takto získalo
příspěvek na rozvoj více než 60 institucí. Pro život nezbytné věci získali z těchto
zdrojů i jednotlivci a rodiny, které se ocitly ve svízelných životních situacích,
v roce 2007 jich bylo více než osmdesát.
V následujícím uvádíme reprezentativní, i když neúplný výčet příjemců materiálních příspěvků poskytnutých nadací v roce 2007:
Sociální a zdravotnická zařízení:
Archa, o. s. ; Domov pro seniory, Malešice; Diakonie ČCE, Terezín; Hospic sv.
Jana Nepomuka Neumanna, Prachatice; Tři, o. s. mobilní hospic Čerčany; Oblastní nemocnice Příbram; Ústav sociální péče Brtníky; Dům sv. Antonína Moravské Budějovice; Domov důchodců, Praha 6; Domov sv. Karla Boromejského
Řepy; Domov důchodců Malešice; Život bez bariér, Nová Paka; Denní stacionář,
Mor. Třebová; Soužití 2005, o. p. s. Mikulovice; Společenství Andromeda, o. s.
Čistá; Charitní domov školských sester sv. Františka; Centrum sociálně-zdravotních služeb, Praha.
Organizace a zařízení zaměřené na péči o mládež
Dětské centrum Paprsek, Praha; Mateřské a otcovské centrum pohody, Praha;
Fond ohrožených dětí, Litoměřice; Veselá škola, Praha; Občanské sdružení Sedm
paprsků, Praha; Špeciálna základná škola, Námestovo; Sdružení Křižovatka, Příchovice; Teen Challenge, Šluknov; Letohrádek Vendula, Horní Bezděkov; Pastor
bonus, o. s. Podlesí; Olivova nadace, Říčany u Prahy; Základní škola v PrazeŘepích; Prak, o. s. -sdružení pro prevenci kriminality.
Humanitární činnost církví
Dílo Mariino, Praha; Komunitní centrum sv. Prokopa; Řeholní dům sv. Kříže,
Praha; Společenství pro mládež, Želiv; Farní charita Beroun; Farní charita Kamenice nad Lipou; Diecézní charita Brno; Diecézní charita Litoměřice; Farní
charita Dvůr Králové; Farní společenství Moravská Třebová.
5
NAŠI DÁRCI A POMOCNÍCI
4. Dárci a sponzoři, kteří v roce 2007 podpořili finančně činnost Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského jsou
uvedeni v následujícím seznamu.
Emilie Buriánková
Věra Bomerová
Bohumír Bárta
Eva Hammani Čepičková
Milada Čepičková
Ing.Svatoslav Černošek
Hana Čížová
Anna Češíková
Anna Demlová
Jaroslav Dosoudil
Gizela Dudová
Jiří Dostál
Vlasta Dostálová
Ing. Ondřej Fischer
JUDr. Jan Franěk
Blanka Fraňková
Marie Gabrlíková
Ing. Eva Hášová
Marie Havlová
Božena Hlavová
Uniservis,s.r.o. Hašek
Vojtěška Heřmanová
P. Jan Holas
Václav Holý
Vladimír Hora Šárka Hrubcová
Helana Jandová
Ludmila Janásová
Jídelní a lůžkové vozy, a. s. Josef Koucký
Lydie Kabátková
Libuše Kourková
ThDr. František Kohlíček
Danuše a MUDr.L. Konečný
Vilibald Knob
Ing. Karel Kaiseršot
JUDr. Karel Kašpárek
Petr Klofáč
Ivan Kopecký
Jan Kocek
Helena Klenerová
Marie Kroftová
Ing. Rudolf Kubát 6
Praha 2
Praha 6
Praha 4
Praha Praha 4, Bráník
Brno
Praha 4
Boršice
Frýdek-Místek
Praha 1
Bolatice
Ostrava - Jih
Praha 6
Praha 2
Praha 10
Praha 10
Praha 9
Telč
Roudnice Kamenné Žehrovice
Praha 1
Opočno
Praha 5
Rakovník
Háj ve Slezsku
Roudnice
Praha 3
Praha 4
Praha 2
Praha 6
Praha 6
Praha 8
Praha 13
Čelakovice
Praha 8
Praha 5
Praha 5 Karlštejn Praha 2
Praha 10
Praha 7
Praha 6
2 000
400
15 000
100
300
3 000
500
500
4 500
500
500
1 900
3 000
1 000
600
2 500
1 200
1 800
2 000
5 000
30 000
3 600
55 000
500
1 000
200
5 000
4 000
20 000
8 000
200
2 200
500
5 000
2 000
1 000
1 000
2 000
400
800
3 000
2 400
11 000
Pavel Kučera
Ing. arch. Jan Líman
Blanka Lokajová
Heda Machulková
JUDr. Radek Mach
Rozsak Marek
Vlasta Millerová
Vavřín Mokrý
Milena Macková
Ludmila Navrátilová
Naděje 3. tisíciletí
rodina Nikodýmova
Robert Němec
MUDr. Pavla Novotná
ing. Karel Novotný
Věra Němotová
Květoslava Pannová
Parking Praha, a. s.
Petra Peřinová
Karel a Františka Poláškovi
František Pokorný
Jana Poulová
Stanislav Řehák
Petr Rejšek
Jan Roman
Zdenka Schwubová
Jitka Sedláková
Společnost sv.Vincence z Pauly
Stanislava Starchová
Jana Svobodová
JUDr. Gustav Svěrák
Marie Šárová
Miroslav Štos
František Švec
Olga Šebíková
Miroslav Sláma
Jiří Tesař
Egbert Thümmel
Markéta Thümmelová
Marie Teichmanová
Jiří Vavřík
Blanka Vorlíková
Vladimír Vrba
Ing. Dalimil Vyškovský
Marie Zajícová
Marie Zavřelová
Edita a Adolf Zemkovi
Alena Zelená
ing Jaroslav Zelený
Praha-Stodůlky
Praha 5
Praha 18
Praha 7
Vranovice
Praha 6
Nosislav
Praha 2
Praha 10
Praha
Koleč
Praha 4
Praha 2
Praha 8
Stodůlky Ostrava 4
Praha
Praha 9
Ostrava 8
Praha 8
Černošice
Prosiměřice
Rodgay SRN
Praha 6
Zábřeh
Blansko
Praha
Praha 2
Praha 8
Praha 6
Pelc-Olšany
Habry
Praha 1 Hostivice
Praha 1
Říčany
Říčany
Frenštát
Praha 4
Praha 6
Libochovice
Praha 4
Slapy
Vysoké Mýto
Praha 6
Kladno
Praha 6
30 000
1 000
300
200
4 000
1 000
2 200
3 000
1 000
300
200 000
6 000
2 800
2 000
12 000
1 000
8 000
40 000
2 300
2 500
200
5 000
1 000
600
25 000
1 000
800
3 000
20 000
200
5 000
1 000
300
400
1 000
2 000
3 000
50 000
50 000
200
5 000
600
3 000
5 000
500
1 000
2 000
500
1 000
7
Zdenka Zatloukalová
Josef Zicha Václav Žilka
Eva Žižková
Praha 4
Praha 6
Praha 6
Praha 5
2 000
2 000
1 000
1 000
Věcnými dary v roce 2007 nadaci přispěly tyto podniky
V roce 2007 nadace získala od dárců celkem přes 2000 kusů zdravotnických pomůcek, především invalidních vozíků, polohovacích postelí, invalidních křesel
a opěrek, pomůcek pro handicapované do koupelen, nástavce na WC, zvedáky,
sprchové židle, chodítka, berle a mnoho dalšího. Na sta se počítají i kusy různého nábytku židlí, stolů, skříní a skřínek, na tisíce kusy různého ložního a stolního prádla a servírovacího nádobí. Potraviny jako je ovoce, káva, čaj, sušenky
a další potravinářské výrobky také představují pro charitativní instituce veliký
přínos a úsporu provozních výdajů.
Hlavními dárci byly tyto podniky:
Hotel Pyramida, a. s.
Praha
lůžkoviny a jiné prádlo
Nadace Olga Havel
Holandsko
zdravot.pomůcky, nábytek, ošacení
Agape Fundation
Švédsko
zdravot. pomůcky, nábytek
Karlovarský porcelán, a. s. závod Lubenec jídelní nádobí
Hotelový porcelán
Karlovy Vary jídelní a servírovací nádobí
Danone Opavia, a. s.
Praha
sušenky, cukrovinky
Douwe Egberts
Praha
káva, čaj
Chiquita Banana co.
Praha
banány
Jídelní a lůžkové vozy, a. s. Praha
potraviny
Karmelitánské nakladatelství Dačice
kalendáře, tiskoviny
Česká federace potrav. bank Praha potraviny
Hotel AXA
Praha
ložní prádlo
Městská část Praha 5
počítače
Jinak nadaci podpořili
Petr Zbyněk – stěhování a dopravní služby
Stahl, a. s.– stěhování a dopravní služby
Základní umělecká škola Praha 8 – benefiční koncert
Organizační kancelář Praha – účetní poradenství
Jaroslav Hájek – Autodoprava Řepy – odvoz likvidovaného odpadu
Kania CZ, s. r. o. – bytové doplňky
Podporu nadaci také poskytlo mnoho dobrovolníků, bez jejichž obětavé pomoci,
často poskytované bez ohledu na čas a za obtížných podmínek, by nebylo možné
věcné dary skladovat a dále k potřebným transportovat. Upřímný dík patří také Vězeňské správě České republiky v Řepích za poskytnutí pomoci při pracích ve
skladovacích prostorách.
8
VÝROČNÍ ZPRÁVA Z POHLEDU ČÍSEL A FINANCÍ
5. Finanční část Výroční zprávy za rok 2007
Přehled výsledků hospodaření za rok 2007
Náklady v Kč
Výnosy v Kč
Kancelářské potřeby a zařízení
Položka
17 442
x
Spotřeba energie
89 564
x
Spotřeba ostatního materiálu
22 049
x
Opravy a údržba
26 084
x
Opravy a údržba objektu bydlení
x
Cestovné
36 787
x
Reprezentace
26 992
x
Odměny dle dohod o provedení práce
62 000
x
Ostatní služby
84 761
x
Pojištění a náklady peněžního styku
6 840
x
Daně a poplatky
Bankovní poplatky
Odpisy samostat.movitých věcí
Poskytnuté příspěvky
400
x
16 209
x
13 007
x
3 450 098
x
Úroky
x
42 285
Výnosy z dlouhodobého fin.majetku
x
1 660 031
Získané finanční dary
x
682 511
Celkem
rozdíl nákladů a výnosů - ztráta
3 852 233
2 384 827
- 1 467 406
Vyčíslená ztráta vznikla tím, že samotné finanční příspěvky (mimo věcných darů)
poskytnuté nadaci byly o 1,065.271 Kč vyšší než výnosy. Zbytek ztráty pak tvoří
nutné provozní náklady. Nejde tedy o ztrátu vzniklou špatným hospodařením, ale
zvýšením příspěvků ze zdrojů získaných před rokem 2007.
Mimo finančních příspěvků v uvedené výši 3,450 098 Kč poskytla nadace pomoc
potřebným institucím, rodinám i jednotlivců formou věcných příspěvků a služeb a
to celkem podchycených 162 darovacími smlouvami. Jednalo se o věcné dary získané z tuzemska i ze zahraničí (starší nábytek, nemocniční zařízení, různé potřeby
pro invalidy a další zboží charitativního charakteru). Celková hodnota těchto příspěvků (včetně dopravy) činila 1,120.227 Kč, i když užitná hodnota, kterou představuje úspora pro obdarované, by bylo možno vyjádřit částkou několikrát vyšší.
9
Přehled majetku nadace (v 1000 Kč)
Položka
Aktiva
Pasiva
35
x
Hmotný majetek po odečtení oprávek
Materiál na skladě (dary)
Je možné konstatovat, že byla splněna všechna kriteria objektivního a nestranného rozhodování a poskytnuté nadační příspěvky získaly ty projekty, které byly
v souladu hlavním cílem nadace, totiž podporou programů, které rozvíjí péči
o nemocné, staré nebo jinak handicapované osoby.
775
x
Dlouhodobý finanční majetek
35 149
x
Pokladna a finanční účty
3 635
x
Na základě výše uvedených skutečností dozorčí rada rozhodla vyslovit výrok o činnosti správní rady nadace za rok 2007 i o výsledcích hospodaření za rok 2007:
x
42 826
„bez výhrad“
x
-
x
-1 467
Vlastní jmění
Fondy
Hospodářský výsledek
Nerozdělený zisk z minulých let
Celkem
x
-1 765
39 594
39 594
Věcný majetek nadace představuje pouze kancelářské zařízení a přístrojové vybavení.
Registrované nadační jmění
K 31.12.2007 činilo registrované nadační jmění 30,717.575 Kč.
Hospodaření s prostředky z NIF je vedeno na samostatných účtech Komerční
banky. Z výnosů těchto účtů a zakoupených státních dluhopisů byly, v souladu se
smlouvou uzavřenou s Fondem národního majetku čerpány prostředky převážně
na nadací vyhlášené granty.
Finanční hospodaření s příspěvkem z NIF
Na položky režijního charakteru – převážně na pořízení a provoz technických
kancelářských zařízení bylo z prostředků NIF použito 142 337,- Kč., to je z výnosu roku 2007 pouze 8,5%.
Z poskytnutých příspěvků NIF získala nadace v r. 2007 tyto výnosy:
Výnos ze státních dluhopisů
Úroky z účtů (běžný a termínovaný účet u KB)
Celkem výnosy ze správy příspěvků NIF v r.2007
1 660 031 Kč
6 259 Kč
1 666 290 Kč
Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2007
Dozorčí rada nadace „Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského“ je orgánem
jmenovaným Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na tříleté
funkční obdob Její mandát z roku 2005 skončí v roce 2008. Tříčlenná dozorčí
rada v roce 2007 pracovala v nezměněném složení jako v předcházejících letech
a zúčastnila se všech zasedání správní rady a měla možnost kontrolovat všechna
rozhodnutí správní rady a jejích pomocných orgánů.
10
Všichni členové dozorčí rady se v průběhu celého roku 2007 věnovali svěřeným
úkolům s velkou péčí a zaujetím. Proto se na tomto místě sluší členům dozorčí
rady za jejich spolehlivou práci poděkovat.
Ing. Petr Staněk
za Dozorčí radu, předseda
Ze zprávy auditora
ZE ZPRÁVY AUDITORA č. 11/2008
o ověření
účetní závěrky k 31. 12. 2007
„Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského“
IČ 49 36 96 87
Datum vypracování zprávy: 21. 5. 2008
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku k 31.12.2007 společnosti identifikované
v této účetní závěrce. Za sestavení této účetní závěrky je zodpovědné vedení
společnosti.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
České republiky.
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k 31.12.2007 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2007 v souladu s účetními předpisy platnými
v České republice.
VÝROK AUDITORA: bez výhrad.
Auditor nezjistil žádné významné porušení podmínek uvedených ve smlouvě
s FNM ČR. Vůči FNM ČR a ostatním subjektům plní nadace informační povinnosti, vyplývající ji z titulu nabyvatele prostředků NIF. Nadace má registrované
nadační jmění k 31.12. 2007 ve výši 30 717 575 Kč.
11
Od data účetní závěrky do data auditu nedošlo k žádným významným změnám,
které by ovlivnili hospodaření nadace. Nadace nevede žádný soudní spor ani
neručí svým majetkem za závazky jiných subjektů.
V Praze 21.5.2008
1824
Ing. Karel Novotný, auditor č.
Organizační kancelář Praha
186 00 Praha 8, Thámova 7
Závěr
Předcházející stránky přinesly malé ohlédnutí za činností nadace v roce 2007.
Všem, kteří se na díle nadace podíleli a zasloužili se o to, že to bylo opravdu
dobré dílo, patří náš upřímný dík. Věříme, že i v následujícím roce nás budou
lidé dobrého srdce podporovat a osvědčovat pravdu věty, že jen to, co jsme dali
druhým, nám zůstane!
Správní rada Nadace Dobré dílo sester
AUDITORSKÉ PROHLÁŠENÍ
k výroční zprávě za rok 2007
„Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského“
12

Podobné dokumenty

2005 - Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

2005 - Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského zařízení a programy, v nichž především Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského rozvíjí péči o nemocné, staré nebo jinak handicapované osoby. 2) Nadace se zřizuje na dobu neurčitou.

Více

průvodce sociální oblastí průvodce sociální oblastí

průvodce sociální oblastí průvodce sociální oblastí Plánování rozvoje sociálních služeb má v Českých Budějovicích již mnohaletou tradici, která je postavena na dlouhodobé spolupráci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Jeho cílem...

Více

červen 2003 - Nadace pro transplantace kostní dřeně

červen 2003 - Nadace pro transplantace kostní dřeně Slavnostní večer k 10. výročí založení nadace, Divadlo J. K. Tyla v Plzni 17. 2. 2002. Poděkování dárcům, Obecní dům v Praze 4. 4. 2002. Vyznamenání dárců, kteří podstoupili odběr dřeně a předání v...

Více