Obsahy předmětů a projektové dny naleznete zde.

Komentáře

Transkript

Obsahy předmětů a projektové dny naleznete zde.
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
1.1.1.1
Český jazyk a literatura – ČJL
Učební osnova předmětu
Český jazyk a literatura
Název
studijního
předmětu
ČJL
Zkratka předmětu
povinný
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky
Základními metodami jsou v literární výchově výklad učitele, práce žáků s odborným i uměleckým textem a
diskuse o formě i obsahu přečteného. Důraz je kladen i na individuální četbu a sledování filmových zpracování
literárních děl. V jazykové složce předmětu se kombinuje výklad učitele s praktickými činnostmi žáka.
V předmětě je zahrnuto estetické vzdělávání.
Charakteristika (anotace) předmětu
Předmět se skládá ze tří oblastí, které se vzájemně prolínají a rozvíjejí. Jazykové vzdělávání a komunikační
výchova rozvíjejí komunikační kompetence žáků a učí je užívat azyka jako prostředku dorozumívání a myšlení.
Podílí se rovněž na rozvoji sociální kompetence žáků. K plnění tohoto cíle přispívá i literární výchova, zvláště práce
s uměleckým textem, která kultivuje jazykový projev žáků. Práce s uměleckým textem je zaměřena především na
výchovu k vědomému, kultivovanému čtenářství, k hlubšímu chápání obsahové i formální stránky díla a na získání
přehledu o české a základní světové literární historii.
Vzdělávací cíl
Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a
podílí se na rozvoji jejich duševního života.
Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka
jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a
slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto
cíle přispívá i estetické
vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
• uplatňovali český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace;
• využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle,
formulovali a obhajovali své názory;
• chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění;
• získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na
jejich uživatele;
• chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa.
Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému
projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Má nadpředmětový charakter; při tvorbě školních
vzdělávacích programů je proto třeba dbát na to, aby prolínalo co největším počtem vyučovacích předmětů.
Obecným cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snažit
se přispívat k jejich tvorbě i ochraně. Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá formovat postoje žáka a je
obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Estetické vzdělávání se podílí rovněž na rozvoji sociálních
kompetencí žáků.
K dosažení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání v mateřském jazyce a naopak estetické vzdělávání
prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků.
Literární výchova kromě výchovy ke čtenářství, rozboru a interpretace uměleckých děl vede i k celkovému
přehledu o hlavních jevech a pilířích v české a světové literatuře. Poznání textu slouží rovněž k vytváření
rozmanitých komunikačních situací, v nichž probíhá dialog žáků s texty a učitelem i mezi žáky navzájem.
Žáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým aktivitám. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
• uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria;
• chápali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti;
• chápali význam umění pro člověka;
• správně formulovali a vyjadřovali své názory;
• přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí;
• podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim vytvořen
• pozitivní vztah;
• získali přehled o kulturním dění;
• uvědomovali si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury.
1. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 4
Z toho cvičení: 0, celkem 136 hod
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka /
Učivo:
žákyně
Literární a estetická výchova
Žák / žákyně:
1
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rozezná umělecký text od neuměleckého;
charakterizuje základní lit. druhy a žánry;
literární text zařadí k příslušnému druhu a
žánru;
uvede charakteristické znaky jednotlivých
kultur;
podá přehled významných autorů;
orientuje se v základních principech
křesťanství;
vyloží, jak se vyvíjelo naše písemnictví ;
pohovoří
o
nejvýznamnějších
lit.
památkách;
- zhodnotí rozpor mezi náboženskými
ideály a netolerancí k lidem jiného
vyznání;
vysvětlí změny v myšlení na přelomu
starověku a novověku;
vyjádří vlastní prožitky z četby daných
děl;
podá přehled významných autorů a jejich
děl;
text interpretuje a debatuje o něm;
uplatňuje při tom znalosti z literární teorie;
uvede hlavní znaky jednotlivých směrů;
podá výklad o hlavních představitelích a
jejich díle;
vyjádří vlastní prožitky z četby daných děl
a z recepce děl jiných umění;
objasní význam osvícenství pro nástup
demokracie;
uvede stručnou charakteristiku směru i
jeho představitelů;
samostatně vyhledává informace v této
oblasti;
prokáže schopnost zvládnout obsáhlejší
celky;
vystihne charakteristické znaky literatury
různých období;
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký
směr;
ÚVOD DO LITERATURY – 7 hod.
Literatura jako specifická výpověď o skutečnosti ,
její rozdělení, základní literární druhy a žánry, základní
literární pojmy.
KULTURA STAROVĚKU – 12 hod.
Mytologie, mýtus; orientální a staroegyptská
kultura. Literatura antického Řecka a Říma.
STŘEDOVĚKÁ LITERATURA – 18 hod.
Bible a křesťanská kultura; zesvětštění literatury,
literatura v národních jazycích.
Velká Morava, počátky písemnictví v Čechách.
Literatura 14. století, Jan Hus, literatura doby husitské.
HUMANISMUS A RENESANCE – 12
Renesance v Itálii, Francii, Španělsku a Anglii.
Humanismus v Čechách.
Četba a interpretace literárního textu.
Metody interpretace textu
BAROKO, KLASICISMUS, OSVÍCENSTVÍ – 11
Obecná charakteristika směrů. Barokní literatura
v Čechách, Komenský. Přehled klasicistní tvorby, Moliére,
Corneille. Osvícenství – Diderot, Voltaire, Defoe, Swift
Poznávání dalších druhů umění.
Ochrana a využívání kulturních hodnot.
PREROMANTISMUS – 4
Francouzský
a
německý
(Rousseau, Herder, Goethe, Schiller).
preromantismus
SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ - 4
Vývoj české a světové literatury v kulturních a
historických souvislostech.
Jazyk
•
•
•
•
•
•
•
•
vysvětlí pojem jazyk a řeč;
objasní vztah myšlení a jazyka;
objasní vztah češtiny a slovanských
jazyků;
ve svém mluveném projevu uplatňuje
poznatky o lidské komunikaci a jejích
možnostech;
objasní
základní
pojmy
z fonetiky
a fonologie;
na samostatných projevech prokáže
praktickou
znalost
zásad
správné
výslovnosti;
vhodně využívá zvukové prostředky
v řeči;
prokáže na samostatném písemném
projevu znalost zásad českého pravopisu;
ŘEČ A JAZYK – 9
Vztah jazyka a řeči. Vývoj jazyků, jazyky
indoevropské, jazyky slovanské; charakteristika češtiny.
KOMUNIKACE – 6
Podstata
komunikace;
verbální,
neverbální
komunikace; společenská funkce, rituály, kultura spol.
styku, genderová problematika, komunikační strategie.
ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA – 5
Systém českých hlásek; spisovná výslovnost,
zvuková stránka věty a projevu; grafická stránka jazyka.
PRAVOPIS – 15
Opakování pravopisu: vyjmenovaná slova, velká
písmena, skupiny hlásek, koncovky jmen, shoda přísudku
2
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
rozezná různé způsoby obohacování
slovní zásoby;
ve svém projevu využívá znalostí
synonymie a antonymie;
vysvětlí význam stylistiky;
přiměřeně
charakterizuje
jednotlivé
funkční styly;
v samostatném projevu prokáže znalost
slohových
postupu
a
základních
slohových útvarů;
používá základní útvary stylu prostě
sdělovacího;
popíše vhodné společenské chování
v dané situaci;
s podmětem.
SLOVO A SLOVNÍ ZÁSOBA – 9
Slovní zásoba a její členění; způsoby obohacování
slovní zásoby; změna významu, metafora, metonymie.
Vztahy mezi slovy.
STYLISTIKA – 12
Jazykové styly; slohotvorní činitelé objektivní a
subjektivní; základní slohové postupy a útvary.
PROSTĚSDĚLOVACÍ STYL – 8
Charakteristika prostěsdělovacího stylu a jeho
útvary. Osobní dopis.
Společenská výchova – principy a normy kulturního
chování.
SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ LÁTKY – 4
prokáže schopnost zvládnout obsáhlejší
celky.
Způsob a metody hodnocení žáka / žákyně
• Základem pro hodnocení je klasifikační řád školy. Různé formy hodnocení - písemné i ústní – směřují
k posouzení zvládnutí základních kompetencí. Kromě faktických znalostí se hodnotí i forma vyjadřování a
vystupování, u písemných prací se zohledňuje i grafická stránka.
• Žáci / žákyně jsou v literární výchově hodnoceni především podle úrovně porozumění učivu a kvality
nabytých vědomostí; dále podle schopnosti kritického myšlení, samostatného úsudku, dovednosti práce
s textem a dovednosti výstižně formulovat myšlenky. V jazykové složce předmětu hlavně podle schopnosti
kultivovaného užívání jazyka a jeho vnímání s porozuměním. Hodnotí se i teoretické znalosti ze slohu,
gramatiky a pravopisu.
• Podklady pro hodnocení žáka / žákyně učiteli / učitelce poskytují:
slohové práce
diktáty
písemné zkoušení
ústní zkoušení
práce s textem a jeho rozbor
testy
referáty a mluvní cvičení
sledování aktivní práce v hodině
domácí práce
zpracování kulturního deníku
recitace
Studijní literatura
• Prokop, Vladimír: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století
• Sochrová, Marie: Čítanka k Literatuře v kostce 1
• Čechová, Kraus, Styblík, Svobodová: Český jazyk pro 1. ročník SOŠ
• Portál – učební texty
• zdroje na Internetu
Studijní pomůcky
• Pravidla českého pravopisu, příp zdroj na Internetu
• PC, DVD – přehrávač, dataprojektor
• pracovní listy
• Slovník spis. češtiny, příp. zdroj na Internetu
• Slovník cizích slov, příp. zdroj na Internetu
Přesahy z/do předmětů
• Dějepis: využití znalostí žáků / žákyň z historie při probírání jednotlivých období české i světové literatury.
• Německý a anglický jazyk, srovnávání gramatických kategorií a jazykových konvencí v mateřském a cizím
jazyce
2. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 4
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka /
Učivo:
žákyně
Literární a estetická výchova
Žák / žákyně:
ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ – 12
• objasní pozici čes. národa a příčiny vedoucí
Historické předpoklady národního obrození, stav
3
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
k NO;
charakterizuje rozdíl mezi 1. a 2. fází NO;
uvede nejvýznamnější postavy NO, zhodnotí
jejich význam a pohovoří o jejich díle;
samostatně vyhledává informace v této
oblasti;
vystihne charakteristické znaky daných lit.
směrů;
pohovoří o jednotlivých autorech a jejich
díle;
v textu vyhledá znaky příslušného lit. směru;
vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl;
podá obecnou charakteristiku období;
uvede významné postavy 3. fáze NO a podá
výklad o jejich tvorbě;
interpretuje text ukázek a debatuje o něm;
podá výklad o tvorbě daných autorů;
vysvětlí Sládkův postoj k Americe;
uvede příklady sociálního cítění májovců;
provede rozbor básně z hlediska rytmu a
rýmu;
vysvětlí význam uplatnění žen v čes.
literatuře;
samostatně vyhledá informace o ND;
podá výklad daného tématu;
vysvětlí změny v charakteru literatury ve
vztahu ke změně hodnotového žebříčku
stručně charakterizuje vztah umělců a
společnosti;
vysvětlí základní principy daných směrů;
podá přehled vybraných autorů a jejich díla.
české kultury; J. Dobrovký; novočeská poezie, česká
próza a české divadlo.
Lidové umění a užitá tvorba.
Druhá fáze: Charakteristika doby; Josef Jungmann,
Čelakovský a ohlasová poezie, J. Kollár; RKZ; próza a
dramatická tvorba (Klicpera). Palacký.
SVĚTOVÁ LITERATURA 19. STOL. – 18
Charakteristika romantické tvorby; Byron, Scott;
Hugo; Puškin, Lermontov; Poe.
Charakteristika realistické tvorby; Stendhal, Balzac;
Gogol; Dickens.
Kritický realismus a naturalismus Flaubert, Tolstoj;
Zola, Maupassant; Dostojevskij.
Umění jako specifická výpověď o skutečnosti.
TŘETÍ FÁZE NÁR. OBROZENÍ – 9
Obecná charakteristika období; K. H. Mácha, K. J.
Erben, J. K. Tyl, K. Havlíček Borovský, B. Němcová.
MÁJOVCI, RUCHOVCI A LUMÍROVCI – 12
Obecná charakteristika doby a literárních skupin; J.
Neruda, V. Hálek, K. Světlá, J. Arbes.
Svatopluk Čech, Jaroslav Vrchlický, Josef V.
Sládek, J. Zeyer).
KRITICKÝ REALISMUS V ČESKÉ LIT. – 8
Specifikum českého realismu; venkovská a
městská próza; historický román a povídka; realistické
drama; T. Nováková, K. V. Rais; A. Jirásek, Z. Winter;
L. Stroupežnický, G. Preissová, bratři Mrštíkové.
Národní divadlo.
KONEC STOLETÍ V EVROPSKÉ LIT. – 5
Nové tendence v evropské lit. Impresionismus,
symbolismus, dekadence; prokletí básníci. Generace
české moderny; český literární symbolismus a
impresionismus.
SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ – 4
Jazyk
ovládá rozvrstvení slovní zásoby, používá
vhodně jazykové prostředky spisovné a
nespisovné;
vysvětlí změny ve slovní zásobě;
rozpozná jednotlivé způsoby tvoření slov
SLOVNÍ ZÁSOBA – 15
Způsoby obohacování slovní zásoby; motivovanost
pojmenování; genderové hledisko; slova příbuzná; části
slov. Odvozování a skládání slov, zkracování slov;
sousloví.
užívá kodifikovanou normu skloňování jmen
a časování sloves včetně hlavních výjimek;
ve vhodných jazykových příručkách umí najít
ponaučení o jazykových jevech;
odliší spisovné a nespisovné tvary, orientuje
se v celém tvaroslovném systému;
zvládá třídění slov na slovní druhy;
objasní mluvnické kategorie a chápe využití
této znalosti při výuce cizích jazyků;
prokáže na samostatném písemném projevu
znalost zásad českého pravopisu
TVAROSLOVÍ – 17
Obecná charakteristika slovních druhů; skloňování;
časování. Kategorie jmen a sloves. Neohebné slovní
druhy. Vývojové tendence českého tvarosloví.
PRAVOPIS – 12
Opakování pravopisu: vyjmenovaná slova, velká
písmena, skupiny hlásek, koncovky jmen, shoda přísudku
s podmětem.
4
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
dokáže vytvořit vnitřní a vnější, přímou
a nepřímou charakteristiku postavy;
napíše odborný popis dle svého oboru
•
•
•
charakterizuje útvary administrativního stylu;
vytvoří jednotlivé útvary administrativního
stylu;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SLOHOVÝ POSTUP POPISNÝ – 5
Dynamický a statický popis; výstavba popisu. Popis
osoby. Odborný popis. Popis pracovního postupu.
Kultura bydlení, odívání.
AMINISTRATIVNÍ STYL – 15
Charakteristika administrativního stylu; základní
typy útvarů. Písemnosti formulářového typu, písemnosti
se souvislým textem. Krátké informační útvary, žádost,
plná moc, životopis, zápis z porady, pracovní hodnocení,
inzerát a odpověď na něj, jednoduché úřední dokumenty
SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ – 4
Způsob a metody hodnocení žáka / žákyně
Základem pro hodnocení je klasifikační řád. Různé formy hodnocení - písemné i ústní – směřují
k posouzení zvládnutí základních kompetencí. Kromě faktických znalostí se hodnotí i forma vyjadřování a
vystupování, u písemných prací se zohledňuje i grafická stránka.
Žáci / žákyně jsou v literární výchově hodnoceni především podle úrovně porozumění učivu a kvality
nabytých vědomostí; dále podle schopnosti kritického myšlení, samostatného úsudku, dovednosti práce
s textem a dovednosti výstižně formulovat myšlenky. V jazykové složce předmětu hlavně podle schopnosti
kultivovaného užívání jazyka a jeho vnímání s porozuměním. Hodnotí se i teoretické znalosti ze slohu,
gramatiky a pravopisu.
Podklady pro hodnocení žáka / žákyně učiteli / učitelce poskytují:
slohové práce
diktáty
písemné zkoušení
ústní zkoušení
práce s textem a jeho rozbor
testy
referáty a mluvní cvičení
sledování aktivní práce v hodině
domácí práce
zpracování kulturního deníku
recitace
Studijní literatura
Prokop, Vladimír: Literatura 19. a počátku 20. století
Sochrová, Marie: Čítanka k Literatuře v kostce 2
Čechová, Kraus, Styblík, Svobodová: Český jazyk pro 2. ročník SOŠ
Portál – učební texty
zdroje na Internetu
Studijní pomůcky
Pravidla českého pravopisu, příp zdroj na Internetu
PC, DVD – přehrávač, dataprojektor
pracovní listy
Slovník spis. češtiny, příp. zdroj na Internetu
Slovník cizích slov, příp. zdroj na Internetu
Přesahy z předmětů
Dějepis: využití znalostí žáků / žákyň z historie při probírání jednotlivých období české i světové literatury.
Občanská nauka: téma „občan / občanka v demokratické společnosti“.
3. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 4
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání – kompetence žáka /
žákyně
Žák/žákyně:
• interpretuje text a debatuje o něm;
• při rozboru textu uplatňuje znalosti
z literární teorie;
• vystihne rozdíly v tvorbě jednotlivých
básníků;
Učivo:
Literární a estetická výchova
P. BEZRUČ A GENERACE BUŘIČŮ – 10
Petr Bezruč – Slezské písně.
Generace
buřičů
–
cíle,
ideály,
charakteristika.
literární
5
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
podá přehled autorů a jejich tvorby;
podá výklad o autorech a jejich dílech;
objasní úlohu čs. legií;
porovná různé formy, jakými spisovatelé
reagují na válečné události;
•
zhodnotí význam autorů a jejich tvorby
pro prosazení demokratických principů
nebo pro další vývoj literatury;
podá přehled o autorech a jejich dílech;
porovná typické znaky kultur hlavních
národností na našem území;
PRVNÍ SVĚT. VÁLKA V LITERATUŘE – 10
Historické mezníky 1. světové války; nástin tvorby
světové a české. Významní autoři světové literatury.
Česká legionářská literatura.
F. Šrámek, J. John; J. Hašek
SVĚTOVÁ MEZIVÁLEČNÁ LITERAURA – 9
Za uskutečněním snu - Maxim Gorkij. Kydači hnoje –
Sinclair, Dreiser, London.
Moderní próza - A. Gide, J. Joyce, M. Bulgakov, F.
Kafka, E. E. Kisch.
Kultura národností na našem území.
vysvětlí charakter a cíle básnických
směrů;
konkrétní díla klasifikuje podle lit. směrů;
podá přehled autorů a jejich tvorby;
při rozboru textů uplatňuje znalosti z lit.
teorie;
PROLETÁŘ. LITERATURA, POETISMUS
A
SURREALISMUS – 11
Cíle proletářského umění; J. Wolker, J. Seifert, S. K.
Neumann.
Charakteristika poetismu a surrealismu; V. Nezval, J.
Seifert, V. Vančura.
podá výklad o autorech a jejich tvorbě;
zařadí typická díla do jednotlivých
proudů;
vyloží vývoj avantgardních divadel, jejich
cíle;
uvede
příklady
postupného
růstu
angažovanosti
proti
nacistickému
nebezpečí;
uvede základní historické skutečnosti
předcházející začátek světové války;
diferencuje různé způsoby reakce na
blížící se nebezpečí;
podá přehled autorů, kteří se angažovali
proti válce a nacismu.
ČES. MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA A DIVADLO – 16
Demokratický proud; levicová próza. Avantgardní
divadlo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ČES. LIT. V DOBĚ NÁSTUPU NACISMU – 8
Poezie; próza (psychologický a historický román);
drama.
SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ – 4
Jazyk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rozpozná základní druhy vlastních jmen a
u jednodušších případů určí původ
vlastního jména
rozpozná základní typy frazémů a ve
svém projevu je přiměřeně využívá
určí větné členy, vedlejší věty a druhy
souvětí;
schematicky dokáže zakreslit stavbu
české věty a souvětí;
používá různé prostředky textového
navazování
vedoucí
ke
zvýšení
srozumitelnosti, přehlednosti a logické
souvislosti;
uplatní
textové
členění
v souladu
s obsahovou
výstavbou
textu
a
rozvíjením tématu
prokáže na samostatném písemném
projevu znalost zásad českého pravopisu
v písemném i mluveném projevu volí
vhodné výrazové prostředky podle jejich
slohotvorného rozvrstvení, jejich funkce a
ve vztahu k dané situaci, kontextu a
adresátovi;
odlišuje různé variety národního jazyka a
VLASTNÍ JMÉNA V KOMUNIKACI – 6
Funkce vlastních jmen; osobní jména, jména
zeměpisná, jména výrobků. Pravopis vlastních jmen.
FRAZEOLOGIE – 4
Frazémy a jejich členění. Kulturní frazémy, použití.
Spojitost frazémů s dobou jejich vzniku.
VÝPOVĚĎ A VĚTA – 22
Základní skladební dvojice, rozvíjející větné členy;
několikanásobný větný člen, vztahy mezi jeho částmi.
Přístavkový vztah. Věta dvojčlenná, jednočlenná. Podstata
českého slovosledu. Stavba českého souvětí, vztahy mezi
větami. Interpunkce.
KOMUNIKÁT A TEXT – 10
Tvorba textu, jeho stavba, návaznost. Horizontální a
vertikální členění textu.
RÉTORIKA – 14
Charakteristika rétorického stylu; druhy řečnických
projevů; nácvik jazykového projevu. Společenská korektnost
projevu.
6
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
vhodně
jich
využívá
v souladu
s komunikační strategií,
• v mluveném projevu využívá základní
principy
rétoriky,
volí
adekvátní
komunikační strategie
• orientuje se v odborném textu, pořizuje
z odborného textu výpisky, zpracovává
osnovu, výtahy;
• vyloží základní pojmy či principy ze
svého studijního oboru;
• prezentuje vlastní téma.
PRAKTICKY ODBORNÝ STYL – 8
Charakteristika odborného stylu; výkladový slohový
postup. Jednoduché odborné dokumenty.
Estetické a funkční normy při tvorbě a výrobě
předmětů používaných v běžném životě.
SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ – 4
Způsob a metody hodnocení žáka / žákyně
• Základem pro hodnocení je klasifikační řád. Různé formy hodnocení - písemné i ústní – směřují
k posouzení zvládnutí základních kompetencí. Kromě faktických znalostí se hodnotí i forma vyjadřování a
vystupování, u písemných prací se zohledňuje i grafická stránka.
• Žáci / žákyně jsou v literární výchově hodnoceni především podle úrovně porozumění učivu a kvality
nabytých vědomostí; dále podle schopnosti kritického myšlení, samostatného úsudku, dovednosti práce
s textem a dovednosti výstižně formulovat myšlenky. V jazykové složce předmětu hlavně podle schopnosti
kultivovaného užívání jazyka a jeho vnímání s porozuměním. Hodnotí se i teoretické znalosti ze slohu,
gramatiky a pravopisu.
• Podklady pro hodnocení žáka / žákyně učiteli / učitelce poskytují:
slohové práce,
diktáty,
písemné zkoušení
ústní zkoušení
práce s textem a jeho rozbor,
testy
referáty a mluvní cvičení,
sledování aktivní práce v hodině
domácí práce
zpracování kulturního deníku
recitace
Studijní literatura
• Prokop, Vladimír: Přehled české literatury 20. století
• Prokop, Vladimír: Přehled světové literatury 20. století
• Sochrová, Marie: Čítanka k Literatuře v kostce 3
• Čechová, Kraus, Styblík, Svobodová: Český jazyk pro 3. ročník SOŠ
• Portál – učební texty
• zdroje na Internetu
Studijní pomůcky
• Pravidla českého pravopisu, příp zdroj na Internetu
• PC, DVD – přehrávač, dataprojektor
• pracovní listy
• Slovník spis. češtiny, příp. zdroj na Internetu
• Slovník cizích slov, příp. zdroj na Internetu
Přesahy z předmětů
• Dějepis: využití znalostí žáků / žákyň z historie při probírání jednotlivých období české i světové literatury.
• Dějiny výtvarné kultury: spojitost literárních období a směrů s kulturou výtvarnou.
• Občanská nauka: téma „občan / občanka v demokratické společnosti“.
• Úvod do světa práce: využití styčných témat při výuce administrativního stylu.
4. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 4
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka /
Učivo:
žákyně
Literární a estetická výchova
Žák/žákyně:
• vysvětlí podstatu nových směrů a žánrů;
VYBRANÉ SMĚRY A ŽÁNRY VE SVĚT. LIT. – 13
• podá výklad o významných představitelích
Existencionalismus, absurdní drama, nový román;
a jejich dílech;
magický realismus; moderní realismus. Socialistický
realismus. Postmoderna. Fantazijní literatura. Detektivní
literatura.
7
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
podá přehled stěžejních událostí v letech
1938 – 1945;
uvede významné autory a jejich díla
s okupační tematikou;
objasní postavení židů za války;
objasní polit. vývoj v daném období a jeho
vliv na literaturu;
vysvětlí pojmy literatura oficiální, exilová,
samizdatová;
vyjádří vlastní prožitky z četby daných děl;
podá výklad o stěžejních autorech tohoto
období a jejich tvorbě;
uvede, jak různí autoři reagovali na
absenci demokracie;
charakterizuje tzv. okrajovou literaturu a
objasní její význam;
objasní podstatu jednotlivých žánrů;
uvede některé autory a pohovoří o jejich
tvorbě;
podá přehled významných básníků;
charakterizuje proměny básnické tvorby
nové doby;
vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
děl;
text interpretuje a debatuje o něm;
při rozboru textu uplatňuje znalosti
z literární teorie;
objasní vývoj divadla v závislosti na vývoji
poměrů ve společnosti;
podá přehled o autorech a jejich tvorbě;
orientuje se v nabídce kulturních institucí;
vyloží změny ve společnosti a jejich vliv na
literaturu;
uvede významnější autory a pohovoří o
jejich tvorbě;
objasní principy postmodernismu;
orientuje se v nabídce kulturních institucí;
popíše vhodné společenské chování při
návštěvě divadelního představení.
ČESKÁ PRÓZA NA TÉMA OKUPACE - 6
Charakteristika okupační doby; zachycení válečných
událostí, života za okupace; židovská tematika.
ČESKÁ PRÓZA 1948 – 1989 – 11
Próza společenská, psychologická, historická;
profesní román; literatura s oslabením prvku fikce; satira.
ČESKÁ LITERATURA OKRAJOVÁ - 6
Fantazijní, humoristická a detektivní
charakteristika žánrů, hlavní představitelé.
literatura;
ČESKÁ POVÁLEČNÁ POEZIE – 8
Poezie
v poválečném
v závislosti na politickém vývoji.
období;
vývoj
poezie
ČESKÉ POVÁLEČNÉ DRAMA – 8
Drama po osvobození a v padesátých letech;
šedesátá léta a divadlo; malá divadla; divadlo
v období normalizace.
Kulturní instituce v ČR a v regionu.
LITERATURA PO ROCE 1989 – 4
Obsahové i formální změny v závislosti na změnách
společenských. Postmodernismus.
SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ – 4
Jazyk
•
•
•
•
•
•
vysvětlí pojem jazyková a řečová kultura;.
vysvětlí význam kultury osobního projevu
pro společenské a pracovní uplatnění;
popíše vhodné společenské chování
v dané situaci;
ovládá techniku mluveného slova;
vysvětlí rozdíl mezi psaným a mluveným
projevem; srovná účinnost monologu a
dialogu; vytváří ústně i písemně projev na
dané i zvolené téma; vysvětlí rozdíl mezi
humorem verbálním, neverbálním a
satirou a rozdíl dokumentuje na
literárních a filmových ukázkách;
CHOVÁNÍ A ŘEČ – 8
Řečové chování a zdvořilost. Způsoby komunikace.
Humor v jazyce, jazykový humor a jeho prostředky.
Genderová problematika.
Principy a normy společenského chování.
vysvětlí rozdíl mezi spisovným a
nespisovným jazykem; ve společenských
situacích užívá vhodnou formu jazyka;
NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ČLENENÍ - 7
Spisovný jazyk a jeho užívání. Obecný čeština jako
běžně mluvená řeč. Místní jazykové projevy /nářečí/.
8
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
rozpozná některá nářečí; využívá
zeměpisné a dějepisné znalosti
v jazykovém rozboru;
vysvětlí výběr prvků, slov a obrazů z
hlediska záměru autora;
Profesní a slangová komunikace.
•
•
zařazuje jazyky do indoevropské skupiny;
vysvětlí
na
ukázce
rozdíly
mezi
slovanskými jazyky;
VÝVOJ JAZYKŮ - 6
Indoevropské jazyky.
slovanské.
•
prokáže na samostatném písemném
projevu znalost zásad českého pravopisu;
•
v textu odliší specifičnost úvahového stylu
po stránce věcné, jazykové, formální;
vysvětlí na ukázce rozdíl v úvahovém
postupu v textu odborném, uměleckém,
publicistickém;
vyjadřuje se výstižně, věcně, jazykově
správně;
zjišťuje potřebné informace z dostupných
zdrojů;
sestaví samostatně úvahu a esej;
SLOHOVÝ POSTUP ÚVAHOVÝ - 10
Charakteristika úvahového postupu; rozbor textů.
Stylizace úvahy. Úvaha v umělecké literatuře. Esej.
•
vybírá jazykové prostředky odpovídající
stylistickému záměru.
•
•
umí charakterizovat umělecký styl;
dokáže v uměleckém textu identifikovat
charakteristické prvky uměleckého stylu;
STYLOVÁ DIFERENCE ČEŠTINY - 7
Funkční stylová příslušnost. Stylové vrstvy. Stylová
příslušnost textů.
Funkce reklamy a propagačních prostředků a její vliv
na životní styl.
UMĚLECKÝ STYL - 9
Charakteristika uměleckého stylu. Způsoby záznamu
řeči postav v moderní literatuře.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Praslovanština
a
jazyky
PRAVOPIS - 5
Souhrnné opakování pravopisu.
ODBORNÉ TEXTY - 8
umí sestavit jednoduchý odborný text
Stylizace odborného textu.
z oblasti svého studijního oboru nebo
svých zájmů.
Způsob a metody hodnocení žáka / žákyně
Základem pro hodnocení je klasifikační řád. Různé formy hodnocení - písemné i ústní – směřují
k posouzení zvládnutí základních kompetencí. Kromě faktických znalostí se hodnotí i forma vyjadřování a
vystupování, u písemných prací se zohledňuje i grafická stránka.
Žáci / žákyně jsou v literární výchově hodnoceni především podle úrovně porozumění učivu a kvality
nabytých vědomostí; dále podle schopnosti kritického myšlení, samostatného úsudku, dovednosti práce
s textem a dovednosti výstižně formulovat myšlenky. V jazykové složce předmětu hlavně podle schopnosti
kultivovaného užívání jazyka a jeho vnímání s porozuměním. Hodnotí se i teoretické znalosti ze slohu,
gramatiky a pravopisu.
Podklady pro hodnocení žáka / žákyně učiteli / učitelce poskytují:
slohové práce,
diktáty,
písemné zkoušení
ústní zkoušení
práce s textem a jeho rozbor
testy
referáty a mluvní cvičení,
sledování aktivní práce v hodině
domácí práce
zpracování kulturního deníku
recitace
Studijní literatura
Prokop, Vladimír: Přehled české literatury 20. století
Prokop, Vladimír: Přehled světové literatury 20. století
Sochrová, Marie: Čítanka k Literatuře v kostce 4
Čechová, Kraus, Styblík, Svobodová: Český jazyk pro 4. ročník SOŠ
9
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Portál – učební texty
zdroje na Internetu, www.slovnikceskeliteratury.cz
Studijní pomůcky
Pravidla českého pravopisu, příp zdroj na Internetu
PC, DVD – přehrávač, dataprojektor
pracovní listy
Slovník spis. češtiny, příp. zdroj na Internetu
Slovník cizích slov, příp. zdroj na Internetu
Přesahy z předmětů
Dějepis: využití znalostí žáků / žákyň z historie při probírání jednotlivých období české i světové literatury.
Dějiny výtvarné kultury: spojitost literárních období a směrů s kulturou výtvarnou.
Občanská nauka: téma „občan / občanka v demokratické společnosti“.
Úvod do světa práce: využití styčných témat při výuce administrativního stylu.
Aplikace průřezových témat
Občan /občanka v demokratické společnosti
Vytvářet demokratické prostředí ve třídě a učit tolerantnímu přístupu k odlišným názorům při diskusích.
Vychovávat k respektování rovnosti ras, národností, pohlaví a lidí různého sociálního postavení.
Věnovat zvýšenou pozornost lit. tématům s náměty rasových, národnostních a sociálních vztahů.
Posilovat mediální gramotnosti žáků, pozornost publicistickému stylu.
Vychovávat k zodpovědnosti a samostatnosti.
Člověk a životní prostředí
Začleňovat příležitostně toto téma do jazykového vyučování.
Člověk a svět práce
Učit žáky / žákyně, aby uměli reálně posuzovat své schopnosti.
Vést žáky k přesvědčení o významu celoživotního vzdělávání.
Klást důraz na útvary administrativního stylu.
Mluvní výcvik směřující ke kultivovanému a sebevědomému jednání.
Informační a komunikační technologie
Vést žáky / žákyně k vyhledávání informací na internetu.
Využít IKT k zadávání úkolů a cvičení.
10
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
1.1.1.2
Anglický jazyk - ANJ
Učební osnova předmětu
Anglický jazyk
Název studijního předmětu
ANJ
Zkratka předmětu
povinný
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky
Výuka probíhá v učebnách při rozdělení žáků/žákyň na skupiny (třída se dělí vždy, pokud počet
žáků/žákyň dosáhne 23), část výuky probíhá v učebnách počítačových (e-learning, texty, počítačové testy),
popř. s využitím dataprojektoru, PC nebo přehravačů pro frontální výuku. Při výuce jsou žáci/žákyně také
děleni do skupin či dvojic pro výuku např. konverzace.
Součástí výuky jsou projektové dny (exkurze, výlety) dle ročníku s odpovídající náplní či úkoly.
-
Kompetence k učení
Vyučující
poskytne žákům/žákyním přehled látky, který budou v průběhu roku probírat, a tím jim umožní
sledovat postupný pokrok v učení;
zakotvuje u žáků/žákyň znalosti z gramatiky a osvojení si jejich pravidel pomocí gramatických tabulek,
které žáci/žákyně sami doplňují, a také pomocí vhodných cvičeních, na kterých žáci/žákyně aplikují
své znalosti gramatiky;
představuje novou slovní zásobu pomocí obrazové nápovědy;
porozumění textu ověřuje vhodně volenými otázkami a aktivitami, a to ve dvou fázích: porozumění
hlavní dějové linii a porozumění nových výrazů a frází;
dle aktuální potřeby žáků/žákyň zařazuje do výuky speciální cvičení uspořádané na konci učebnice
k intenzivnímu procvičení gramatiky;
pravidelně zařazuje do výuky opakovací cvičení, při kterých si žáci/žákyně ověřují své znalosti a
hodnotí svou úroveň zvládnutí dané látky;
nabízí žákům/žákyním cvičení z oddílu učebnice zvaném „Příprav se na test“ a vede je tak
k rozpoznání úrovně svých aktuálních znalostí z probírané lekce;
využívá znalostí žáků/žákyň z ostatních předmětů při porozumění čtení naučně populárních textů;
vybízí žáky/žákyně upevňovat si slovní zásobu pomocí speciálních cvičení na konci učebnice a
zároveň sledovat svůj pokrok v učení.
Kompetence k řešení problémů
Vyučující
- zadává takové úkoly, které vyžadují různé studijní dovednosti;
- nabízí žákům/žákyním texty na jim známá a blízká témata, která souvisí také s jinými předměty;
- zadává simulaci reálných situací, při které žáci/žákyně uplatní nejen znalosti z anglického jazyka, ale i
svůj, osobní, kreativní přístup k danému problému.
-
-
Kompetence komunikativní
Vyučující
zadává žákům/žákyním střídavě různá cvičení k procvičování čtení, psaní, poslechu
a mluvení; vede je tak k osvojení si plynulé a efektivní komunikaci;
procvičuje jazykové funkce v různých receptivních aktivitách, zejména pomocí poslechů audionahrávek rodilých mluvčích a čtením autentických textů;
zadává samostatnou písemnou práci na konci každé lekce, ve které žáci/žákyně prokážou nejen své
jazykové znalosti a dovednosti, ale také vyjádří svůj názor či postoj k situaci pomocí různých
slohových útvarů;
zařazuje diskuse na aktuální a žákům/žákyním blízké téma;
při práci na hodinách používá anglický jazyk i jako jazyk vyučující, instruktážní, aby povzbudil
žáky/žákyně vyjadřovat se na hodinách anglicky.
Kompetence sociální a personální
Vyučující
vyžaduje pečlivou a zodpovědnou práci s cvičeními na opakování učiva za účelem rozvoje schopnosti
sebehodnocení žáků/žákyň;
rozvíjí schopnost žáků/žákyň vyhodnotit chování lidí, zaujmout stanovisko k problematice či situaci
čtením článků popisující skutečnou událost;
témata pro písemné práce vybírá tak, aby žáci/žákyně psali o svých názorech a životních postojích;
představuje jazykové funkce v kontextu příběhu mladých lidí, s nimiž se žák/žákyně může ztotožnit;
slovně povzbuzuje žáky/žákyně, kteří podceňují své schopnosti a podporuje jejich sebejistotu;
zadává taková cvičení a úkoly, při kterých žáci/žákyně mohou spolupracovat a vzájemně si pomáhat,
11
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
-
-
-
vyměňovat názory a diskutovat;
zařazuje diskuse na aktuální a žákům/žákyním blízké téma;
zadává skupinovou práci, při které si žáci/žákyně vzájemně motivují a rozdělí si podíl na úkolu;
zařazuje do výuky práci ve dvojicích i v menších skupinkách;
speciálními cvičeními v oddíle „Připrav se na test“ podporuje u žáků/žákyň jejich sebedůvěru ve své
schopnosti.
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Vyučující
v diskusi po přečtení populárně naučných textů poukazuje na každodenní život lidí na celém světě;
seznamuje žáky/žákyně s kulturou jiných států světa a vhodně volenými otázkami dovede
žáky/žákyně ke srovnání různých kultur a jejich respektování;
poukazuje na genderovou rovnost, vede žáky/žákyně k umění tuto rovnost aplikovat
využívá témata textů k podnícení diskuse o událostech a vývoji věřejného života v ČR;
využívá situační dialogy v učebnici k diskusi o vztahu mezi osobními zájmy jedince a zájmů širší
skupiny.
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Vyučující
poskytne žákům/žákyním přehled látky, který budou v průběhu roku probírat, a tím jim umožní
sledovat postupný pokrok v učení;
při práci na úkolech vyžaduje, aby žáci/žákyně uváděli příklady a poznatky z reálného světa;
dává jasné pokyny pro práci na hodině, stanovuje dílčí cíle, žáci/žákyně tak vědí, co mají dělat a co
se od nich očekává;
na časově nebo obsahově náročnějších úkolech učí žáky/žákyně nepřeceňovat svoje schopnosti a
být realističtí při odhadování svých znalostí a schopností;
po přečtení článku či poslechu ukázky rozhovoru rodilých mluvčích klade otázky k textu tak, aby
žáci/žákyně prokázali nejen porozumění obsahu ale zaujali také stanovisko k problematice se
zvážením všech rizik, které by jejich rozhodnutí mohlo přinést.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Vyučující
- zadává projekty, při jejichž realizaci žák/žákyně využívá osobní počítač s jeho různými praktickými
programy a internet jako zdroj informací.
Charakteristika (anotace) předmětu
Předmět se zabývá přípravou žáků/žákyň na 1) aktivní život ve společnosti, 2) dorozumívání
v každodenním osobním a pracovním životě, 3) efektivní účast v přímé a nepřímé komunikaci, 4) přístup
k informačním zdrojům, 5) získávání a rozšiřování znalostí o světě. Součástí předmětu je formování osobnosti
žáků/žákyň, jejich výuka k toleranci jiných národů a rozvíjení schopností žáků/žákyň učit se po celý život.
Vzdělávací cíl
Žáci jsou vedeni k rozvíjení celé řady všeobecných kompetencí, především z oblasti znalostí
některých reálií a kultury zemí studovaného jazyka, sociálně-kulturních dovedností, rozvíjení osobnosti a
studijních návyků a k rozvíjení komunikativních kompetencí v anglickém jazyce.
Jazykové vyučování plní cíle všeobecně vzdělávací a výchovné, zaměřené na harmonický rozvoj
osobnosti žáka/žákyně, jejich morálních a charakterových hodnot a specifický cíl komunikativní, rozvíjející
nezbytné jazykové znalosti a dovednosti potřebné k dorozumění v anglickém jazyce.
Žák/žákyně dosáhne po absolvování učiva v 1. až 4. ročníku úrovně B2 podle Společného evropského
referenčního rámce.
1. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 4
Z toho cvičení: 0, celkem 136 hod
Výsledky
vzdělávání
kompetence
Učivo:
žáka/žákyně
Receptivní řečové dovednosti
Ty ve skutečnosti (20 hodin)
• S vizuální oporou rozumí popisu osoby
• Slovní zásoba: vzhled a charakter osoby,
koníčky a zájmy
• Rozpozná genderově korektní výrazy pro
charakteristiku osob
• Gramatika:
přídavná jména, negativní
předpony, modifikační příslovce, přítomný čas
• Rozumí populárně-naučnému textu
prostý vs přítomný čas průběhový, sloveso +
pojednávající o volném čase mladých lidí ve
infinitiv/gerundium
Velké Británii
• Výslovnost: intonace v otázkách
• Rozumí rozhovoru mladých lidí o jejich
volném čase
• Konverzace: Osobnost, zájmy a záliby
12
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
Rozumí čtenému, populárně-naučnému
textu o módě, módních trendech a vzhledu
mladých lidí
Produktivní řečové dovednosti
Popíše osobnost známého člověka použitím
genderově vhodných výrazů
• Vyjádří, co se mu líbí a co nelíbí
•
Interaktivní řečové dovednosti
• Vyměňuje si názory
s kamarádem/kamarádkou o povaze lidí
Mediační řečové dovednosti
Napíše svůj osobní profil do internetové
„chatroom“
Receptivní řečové dovednosti
• Rozumí čtené zprávě ze sportovního utkání
• Rozumí textu o historii a popisu sportovní
události ve slyšené i čtené formě
• Rozumí čtenému i slyšenému rozhovoru
mladých lidí o jejich aktivitách v uplynulých
dnech
•
Produktivní řečové dovednosti
Vyplní dotazník o svém vztahu k sportu
S vizuální oporou pojmenuje běžné sporty
Zeptá se na detailní informace ze slyšeného
textu o historii jednoho závodu
• Stručně popíše sportovní událost
• Pomocí slovní nápovědy formuluje otázky
pro interview se sportovcem/sportovkyní
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Interaktivní řečové dovednosti
Vede interview se sportovcem/sportovkyní
Povídá si s kamarádem/kamarádkou o tom,
co dělali/y v uplynulých dnech
Mediační řečové dovednosti
Ústně stručně referuje o minulé události
Napíše článek do časopisu o
slavném/slavné sportovci/sportovkyni
Receptivní řečové dovednosti
Rozumí popisu města či venkova
Popíše základní typy domů a jejich vybavení
Podle instrukcí najde cíl své cesty
Rozumí popisu turisticky zajímavého místa
na letáku
Rozliší ve větě, zda jde o generalizující
informaci nebo ne
Produktivní řečové dovednosti
S vizuální oporou popíše prostředí venkova
nebo města
Vysvětlí směr cesty a zeptá se na něj
Popíše vzhled města či venkova
Vyjmenuje výhody a nevýhody bydlení ve
městě či na venkově a vyjádří se k nim
Zeptá se jiné osoby na způsob a místo jejího
bydlení a na podobné otázky odpoví
Vítězství a prohry (20 hodin)
•
•
•
•
Slovní zásoba: sport, volný čas
Gramatika: minulý čas prostý vs minulý čas
průběhový
Výslovnost: koncové „-ed“
Konverzace: Sporty a hry, aktivity ve volném
čase
Město a venkov (20 hodin)
•
•
•
•
Slovní zásoba: typy domů, jejich vybavení,
město a venkov, předložky pohybu, složená
slova
Gramatika:
počitatelná a nepočitatelná
podstatná jména, členy, neurčitá zájmena,
vyjádření množství
Výslovnost: určitý člen “the”
Konverzace: Domov, rodina, bydlení
13
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Interaktivní řečové dovednosti
Vede rozhovor nad plánkem města
Vyměňuje si s kamarádem/kamarádkou
informace o způsobech jejich bydlení
Mediační řečové dovednosti
Vytvoří leták, ve kterém informuje o turisticky
zajímavém místě
Receptivní řečové dovednosti
Pomocí nápovědy identifikuje filmové žánry
Rozumí v slyšeném textu o jakém filmovém
žánru se mluví
Rozumí krátké biografii herce/herečky
Vystihne hlavní body ve čteném i slyšeném
populárně-naučném textu o historii jednoho
filmu a jeho hlavní postavy
Rozumí obsahu a vystihne hlavní body
podrobného životopisu slavné osobnosti
Rozumí obsahu výtahu z filmu
Produktivní řečové dovednosti
Stručně vyjádří svůj názor na shlédnutý film
Porovná dva filmy
Uvede důvod, proč nemůže něco udělat
nebo někam jít
• Vystihne hlavní myšlenky a hlavní body filmu
•
•
•
Interaktivní řečové dovednosti
Vyměňuje si s kamarádem/kamarádkou své
názory na film
• Koupí si lístky do kina osobně i po telefonu
• Požádá o zopakování informace, pokud ji
nepostihne
•
•
•
•
•
•
Mediační řečové dovednosti
Vytvoří písemný výtah obsahu filmu
Receptivní řečové dovednosti
S vizuální oporou rozliší a pojmenuje druhy
obchodů
Z rozhovoru rodilých mluvčích pozná,
v jakém obchodě se nachází
Vystihne hlavní body čteného, populárně
naučného textu o příležitostech, kdy si lidé
ve Velké Británii dávají dárky
Vystihne hlavní body slyšeného rozhovoru
V záři světel (20 hodin)
•
•
•
•
Slovní zásoba: filmové žánry, přídavná jména
popisující film, typy TV programů
Gramatika: přídavná jména zakončena na “ed” a “-ing”, 2. a 3. stupeň přídavných jmen,
srovnávání
Výslovnost: oslabená výslovnost slov ve větě
Konverzace: Filmové umění a zábava
Produktivní řečové dovednosti
•
•
•
•
Uvede, do jakých obchodů rád/a či nerad/a
chodí
Zeptá se kamaráda/kamarádky, jak dlouho
něco trvá
Vyhledá konkrétní informaci v populárněnaučném textu o významných budovách
Ústně popíše významnou budovu
Interaktivní řečové dovednosti
•
•
Diskutuje s kamarádem/kamarádkou, jaký
dárek koupit blízkému člověku
Vyměňuje si informace
s vrstevníky/vrstevnicemi o příležitostech,
Dárky (20 hodin)
•
•
•
Slovní zásoba: nakupování, peníze, zvláštní
příležitosti, budovy, v obchodě
Gramatika: předpřítomný čas, minulý čas vs
předpřítomný čas, otázka „Jak dlouho?“
Výslovnost: čísla v cenách
Konverzace: Obchody a nakupování
14
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
kdy si v rodině dávají dárky
Koupí v obchodě dárek pro blízké
Mediační řečové dovednosti
Napíše neformální děkovný dopis
Receptivní řečové dovednosti
Pojmenuje elektronické přístroje a přiřadí
k nim jejich funkci
Rozumí smyslu rozhovoru dvou lidí
ztracených v přírodě o tom, jak zamýšlí řešit
svou situaci
Vystihne obsah jednotlivých odstavců
populárně naučného textu o využití mobilu
Rozumí hlavní myšlence slyšeného textu o
způsobu používání mobilu
Vystihne hlavní myšlenku v krátkém
naučném textu o detektoru lži
Rozumí obsahu krátkého textu o
pravděpodobnosti stavu věcí
Produktivní řečové dovednosti
Stručně vyjádří, co zamýšlí dělat v dané
situaci či v nadcházejících chvílích
• Vyhledá ve čteném, populárně-naučném
textu o technologii konkrétní informace
• Vyjádří svůj názor na užitečnost technologie
•
Technika (20 hodin)
•
Interaktivní řečové dovednosti
Domluví si schůzku
s kamarádem/kamarádkou
•
•
•
Mediační řečové dovednosti
Napíše formální dopis – stížnost na
funkčnost zakoupeného výrobku
•
•
Slovní zásoba: elektronické přístroje, místa
Gramatika:
frázová slovesa, vyjádření
budoucího děje, nulový člen, vyjádření „snad“,
„možná“
Výslovnost: “going to”
Konverzace: Věda a technika
Opakování učiva 1. ročníku (16 hodin)
Souhrnné opakování a testování
• slovní zásoby
• gramatiky
• všeobecných konverzačních témat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
na základě školního a klasifikačního řádu
klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
aktivita v hodině
ústní zkoušení
průběžné testování (slovní zásoba, gramatika, reálie)
souhrnné testování (po lekcích)
samostatné práce (eseje, referáty)
Studijní literatura
Falla, T., Davies P. A Maturita Solutions Pre-Intermediate (Student’s Book, Workbook)
zdroje na Internetu
Studijní pomůcky
počítač
přehrávač DVD a audio
dataprojektor
výuková CD
MultiROM
doplňkové materiály (časopis Bridge, DVD, anglická literatura, mapy, apod.)
Přesahy z/do předmětů
15
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
Český jazyk a literatura – srovnání gramatických kategorií a jazykových konvencí v mateřském a
cizím jazyku
• do - Tělesná výchova - druhy sportů
Aplikace průřezových témat
• Základní problémy socio-kulturních rozdílů (Občan/Občanka v demokratické společnosti)
• Role médií v moderních dějinách (Občan/Občanka v demokratické společnosti)
• Žijeme v Evropě (Občan/Občanka v demokratické společnosti)
• Sociální komunikace (Informační a komunikační technologie)
• Globalizační a rozvojové procesy (Občan/Občanka v demokratické společnosti)
2. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 4
Z toho cvičení: 0, celkem 136 hod
Výsledky
vzdělávání
kompetence
žáka/žákyně
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Receptivní řečové dovednosti
Rozliší a pojmenuje různé druhy vzájemných
pozdravů lidí
Rozumí slyšenému textu o chování lidí
v různých zemích
Rozumí čtenému, populárně-naučnému textu
o stolování v jiných zemích
Pochopí hlavní myšlenku naučného textu o
pověrách
Vystihne hlavní body populárně-naučného
textu o neobvyklých svátcích a jejich
oslavách
Rozumí obsahu slyšeného rozhovoru –
pozvání na večírek
Produktivní řečové dovednosti
Odpovídá na dotazy k jeho způsobům
zdravení a vítání se s jinými lidmi
Pomocí slovní nápovědy popíše ústně i
písemně způsoby stolování a chování se na
návštěvě v ČR
Vyhledá konkrétní informace v populárněnaučném textu o rodinných oslavách Dne
díkuvzdání v USA
Vypráví o neobvyklých svátcích a jejich
oslavách
Zformuluje pozvání na společný večer
Interaktivní řečové dovednosti
Vede rozhovor s kamarádem/kamarádkou o
tom, bude dělat, když nastane běžná, ale
nepříjemná situace
• Ústně pozve kamarády/kamarádky na večírek
a domluví s nimi některé detaily programu
• V rozhovoru přijme nebo odmítne pozvání na
večírek
•
Mediační řečové dovednosti
•
•
•
Napíše krátký dopis kamarádovi/kamarádce,
ve kterém ho/ji pozve na oslavu narozenin
Napíše krátký dopis kamarádovi/kamarádce,
ve kterém přijme pozvání na večírek
Napíše krátký dopis kamarádovi/kamarádce,
ve kterém mu/jí sdělí důvody, proč musí
odmítnout jeho/její pozvání na večírek
Receptivní řečové dovednosti
Učivo:
Kultury a zvyky (18 hodin)
•
•
•
•
Slovní zásoba: gesta, sociální aktivity,
pozvání, jídlo, stravování
Gramatika: frázová slovesa, slovesa
„muset“, „nesmět“, „nemuset“, podmínkové
věty –1. kondicionál
Výslovnost: „will“, „won´t“
Konverzace: Svátky, zvyky, tradice
Co kdyby … ? (18 hodin)
16
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
S vizuální oporou pojmenuje hlavní globální
problémy
Rozumí hlavnímu tématu krátkého projevu
v rozhlasu
Rozumí slyšenému i čtenému krátkému textu
nebo větám navrhující řešení globálních
problémů
Vystihne hlavní body naučného textu o
přírodní katastrofě
•
•
•
•
Slovní zásoba: globální problémy, rady
Gramatika: přípony podstatných jmen, 2.
kondicionál, vyjádření „Kdyby tak“
Výslovnost: “should”, “shouldn´t”, “would”,
“wouldn´t”
Konverzace: Příroda, podnebí, počasí,
životní prostředí
Produktivní řečové dovednosti
Pojmenuje hlavní problémy v ČR
Vyplní environmentální kvíz
Navrhne, jak by šlo zlepšit životní prostředí
v jeho okolí
• Vyjádří své přání změnit současný stav či
situaci
• Poradí kamarádovi/kamarádce, jak se
v nenadálé situaci zachovat
•
•
•
Interaktivní řečové dovednosti
Vyměňuje si s kamarádem/kamarádkou
názory, jak se zachovat za jistých podmínek
či situace
• Zeptá se na radu, co dělat ve svízelné situaci
a diskutuje o jejich možných následcích
•
•
•
•
•
•
•
Mediační řečové dovednosti
Sdělí své názory k jednomu z globálních
problémů ve slohové práci
Receptivní řečové dovednosti
Pojmenuje běžné
zločiny
a
projevy
vandalismu s vizuální oporou
Pochopí, o jakém zločinu se v rozhovoru lidí
baví
Rozumí
krátkému
čtenému
textu
o
neobvyklých zločinech
Rozumí hlavním bodům životopisu o autorovi
Sherlocka Holmese; vyhledá v něm konkrétní
informace
Pochopí hlavní myšlenku populární zprávy o
neobvyklém trestním činu a vyhledá v ní
konkrétní informace
Produktivní řečové dovednosti
Gramaticky správně formuluje sled událostí a
jeho činností během dne
• Vyjádří svůj názor na detektivky
• Reprodukuje něčí sdělení
• Vyhledá konkrétní informace ve čteném nebo
slyšeném textu či rozhovoru o trestním činu
•
Interaktivní řečové dovednosti
• Vyměňuje si s kamarádem/kamarádkou své
názory na počítačové viry a jejich tvůrce
• Nahlásí na policejní stanici krádež
• Vypovídá na policejní stanici
•
•
Mediační řečové dovednosti
Sdělí sled událostí v písemném vyprávění
Převypráví příběh s pomocí poznámek
Oblast kriminality (18 hodin)
• Slovní zásoba: zločin a zločinci, extrémy,
výpověď o zločinu
• Gramatika: tvorba podstatných jmen
pomocí přípon, hovorové výrazy
• Výslovnost: intonace zdůrazněného slova
ve větě
• Konverzace: Kriminalita a násilí ve
společnosti
17
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Receptivní řečové dovednosti
Pojmenuje žánr literatury nebo druh
publikace podle stručného popisu
Rozumí slyšeným dotazníkovým otázkám
Ve slyšeném popisu nácviku divadelní hry
rozpozná, o jakou hru jde
Rozumí obsahu krátkého naučného textu o
výjimečných typech textu
Pochopí hlavní myšlenku a hlavní body textu
slyšené a čtené písně
Produktivní řečové dovednosti
Vyhledá konkrétní údaje v čteném životopise
W. Shakespeara
Stručně charakterizuje známého českého
spisovatele/spisovatelku a jeho/její tvorbu
Nahradí v textu vybraná slova vhodnými
synonymy
Vyhledá v textu hovorové výrazy a vysvětlí je
běžnými slovy
Vyhledá detailní informace v recenzi knihy
Interaktivní řečové dovednosti
Simuluje interview se
spisovatelem/spisovatelkou
• Simuluje rozhovor s textařem/textařkou písně
• Zamluví si v knihkupectví knížku, o kterou má
zájem, a zjistí detaily vyzvednutí
•
•
•
•
•
•
•
Mediační řečové dovednosti
Napíše recenzi knihy, kterou přečetl a která
se mu líbila
Psané slovo (18 hodin)
•
•
•
•
Slovní zásoba: publikace, knihy a texty,
fikce, oddělení v knihkupectví
Gramatika: trpný rod v přítomném čase,
trpný rod v ostatních časech
Výslovnost: přízvuk ve slovech
Konverzace: Četba, britská a americká
literatura
Receptivní řečové dovednosti
V slyšeném komentáři rozpozná, jaký model
je popisován
Rozumí hlavním bodům čteného popisu
Londýňanů
V slyšeném názoru na lidi jeho země rozliší
národnost mluvčích
Postihne hlavní myšlenku krátkého čteného
textu – popisu života neobyčejného člověka
Rozumí obsahu písně a čteného, populárně
naučného článku o hlídání veřejnosti
Produktivní řečové dovednosti
•
•
•
•
•
Popíše kvalitu a vzhled oblečení
Charakterizuje lidi své země, sdělí svůj názor
na lidi jiných zemí
Gramaticky správně formuluje svůj názor na
sledování lidí v zájmu veřejnosti
Vypráví někomu o lidech na fotce
Představí se a napíše o sobě a svých
zálibách v strukturovaném osobním dopise
Interaktivní řečové dovednosti
Vede s kamarádem/kamarádkou rozhovor o
současných a minulých činnostech a dějích
• Povídá si s kamarádem/kamarádkou o svých
obvyklých činnostech a povinnostech a svém
•
V záběru kamery nebo fotoaparátu (18 hodin)
• Slovní zásoba: oblečení a móda, složená
přídavná jména, národnosti
Gramatika: pořadí přídavných jmen
ve větě, přítomný čas, statická a dynamická
slovesa, vazba slovesa a infinitivu/ “ing“ formy
• Konverzace: Oblečení, móda
18
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
postoji či vztahu k nim
Baví se s kamarády/kamarádkami o lidech a
událostech na fotkách
Receptivní řečové dovednosti
Rozumí hlavní hlavnímu tématu slyšeného
vyprávění a rozpozná pocity mluvčího/mluvčí
Vyhledá specifické informace v krátkém,
čteném vyprávění o události v rodině
Rozumí hlavním bodům čteného textu –
popisu významného dne ve Velké Británii
Rozliší jednotlivé mluvčí podle obsahu jejich
vyprávění o oslavách významného dne
Rozumí populárně naučnému textu
v časopise o člověku, který ztratil paměť
Produktivní řečové dovednosti
Popíše svoje pocity
Vypráví příběh ze svého dětství
Popíše život před mnoha lety, charakterizuje
děje a věci, které jsou už záležitostí minulosti
• Popíše památnou událost svého života a
reaguje na otázky
• Stylisticky správně napíše vyprávění o
události jednoho dne/večera
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Interaktivní řečové dovednosti
Zeptá se kamaráda/kamarádky na jeho/její
pocity při různých příležitostech a na
podobné otázky odpoví
Diskutuje s kamarády/kamarádkami o smyslu
oslav dnů, kterými si připomínáme významné
události
Ptá se kamaráda/kamarádky na detaily
události, kterou popisuje
Receptivní řečové dovednosti
Ve čteném inzerátu rozpozná místo výkonu
práce, její náplň a charakter
Rozumí krátkému naučnému textu, který
popisuje běžné povolání
Rozumí novinovému článku, který se zabývá
statistickými údaji o zahraničních pracujících
ve Velké Británii
Rozumí hlavní myšlence čteného popisu
člověka a jeho práce
Odhadne podle obrázku hlavní myšlenku
populárně naučného článku o neobvyklém
povolání pro muže a ženy a čtením zjistí, zda
měl pravdu
Vyhledá v populárně naučném článku
specifické informace
Rozumí obsahu čtených inzerátů, které se
týkají pracovních příležitostí a rozpozná
v slyšeném projevu mluvčích, na který
z inzerátů reagují
Pojmenuje povolání podle slyšeného popisu
jeho pracovní náplně
Produktivní řečové dovednosti
Pojmenuje povolání podle pracovní činnosti
za použití genderově neutrálních označení
• Popíše osobu, věc nebo místo pomocí
vedlejší věty
•
Vzpomínky (18 hodin)
Slovní zásoba: pocity, koncovky podstatných
jmen, předpony přídavných jmen, vazba
přídavného jména a předložky, pořadí slov,
přídavná jména s koncovkou “-ed” a “-ing“,
frázová slovesa
• Gramatika: minulý čas, vazba “used to”,
zvolací věty
• Výslovnost: “used to”
• Konverzace: Vlastní mínulost, CV,
vzpomínky a pocity z dětství
•
Od devíti do pěti (18 hodin)
• Slovní zásoba: povolání a vyjádření rodu,
místa a činnosti v práci, popis práce,
koncovky podstatných jmen vyjadřující
povolání, oddělitelná a neoddělitelná frázová
slovesa
• Gramatika: vztažné věty vypustitelné a
nevypustitelné
• Výslovnost: intonace otázek a zvolacích vět
•
Konverzace: Volba povolání, práce, kariéra
19
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
Gramaticky správně rozvíjí popis lidí, míst a
věcí
Napíše žádost o práci
Interaktivní řečové dovednosti
Vymění si názor s kamarádem/kamarádkou
na nejzajímavější povolání
• Diskutuje s kamarády/kamarádkami o
výhodách a nevýhodách práce v zahraničí
• Pohovoří s kamarádem/kamarádkou o
předsudcích při volbě povolání
• Zeptá se a odpoví na otázky při pracovním
pohovoru
•
Opakování učiva 2. ročníku (10 hodin)
Souhrnné opakování a testování
• slovní zásoby
• gramatiky
• všeobecných konverzačních témat
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
na základě školního a klasifikačního řádu
klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
aktivita v hodině
ústní zkoušení
průběžné testování (slovní zásoba, gramatika, reálie)
souhrnné testování (po lekcích)
samostatné práce (eseje, referáty)
Studijní literatura
• Falla, T., Davies P. A Maturita Solutions Pre-Intermediate, (Student´s Book, Workbook)
• Falla, T., Davies P. A Maturita Solutions Intermediate, (Student´s Book, Workbook)
• zdroje na Internetu
Studijní pomůcky
• počítač
• přehrávač DVD a audio
• dataprojektor
• výuková CD
• MultiROM
• doplňkové materiály (časopis Bridge, DVD, anglická literatura, mapy, apod.)
Přesahy z/do předmětů
Český jazyk a literatura - srovnání gramatických kategorií a jazykových konvencí v mateřském a cizím
jazyku
Ekonomika – znalostvýznamu převzatých slov :
• Trh práce a profesní volba
Aplikace průřezových témat
• Sociální komunikace (Informační a komunikační technologie)
• Globální problémy, jejich příčiny a důsledky (Člověk a životní prostředí)
• Životní prostředí regionu České republiky (Člověk a životní prostředí)
• Morálka všedního dne (Občan/Občanka v demokratické společnosti)
• Diskuse o letních brigádách, o práci vedle studia, o práci v zahraničí na určitou dobu, o vysněném
povolání, o předsudcích při výběru povolání, o povoláních, které se objevují v poslední době (Člověk
a svět práce)
•
3. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 4
Z toho cvičení: 0, celkem 136 hod
Výsledky
vzdělávání
kompetence Učivo:
žáka/žákyně
Tělo a mysl (18 hodin)
• Slovní zásoba: části těla, vnitřní orgány,
Receptivní řečové dovednosti
bolesti, symptomy, nemoci
• V slyšeném rozhovoru rozpozná, o jakém
• Gramatika: minulý čas a předpřítomný čas,
zranění mluvčí hovoří
předpřítomný čas průběhový
• Rozumí krátkému čtenému popisu
• Výslovnost: homonyma
adrenalinového sportu
•
•
•
•
•
•
•
20
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pochopí hlavní myšlenku naučného textu o
obezitě a dietě a vyhledá v něm specifické
informace
Rozumí hlavním bodům slyšeného popisu
životního stylu mluvčích
Postihne hlavní myšlenku a hlavní body
populárně naučného článku o tom, jak si
zlepšit paměť
Rozpozná význam homonyma z kontextu
slyšeného textu
V slyšeném popisu pozná, o jakou nemoc jde
Rozumí radě lékaře/lékařky, jak se léčit
•
Konverzace: Lidské tělo, zdraví, nemoci
Produktivní řečové dovednosti
Pojmenuje části těla a běžná zranění
Ve čteném textu rozliší děj, který probíhá od
minulosti do současnosti a může pokračovat
do budoucnosti
Popíše nemoci, jejich příznaky a způsob léčby
Stylisticky správně popíše napíše neformální
dopis, ve kterém informuje své blízké
o novinkách ve svém okolí
Interaktivní řečové dovednosti
Zeptá se kamaráda/kamarádky na jeho/její
zranění v životě a na podobné otázky odpoví
Vzájemně se s kamarádem/kamarádkou ptají
a odpovídají na otázky o tom, co dosud
v životě udělali nebo dokázali
Diskutuje s kamarády/kamarádkami o svých
životních stylech
Zahraje si s kamarádem/kamarádkou hru na
paměť
Simuluje rozhovor v lékařské ordinaci
Receptivní řečové dovednosti
V slyšeném rozhovoru rozpozná, o kterém
přístroji výpočetní techniky je řeč
Rozumí hlavní myšlence novinového článku o
politice a vyhledá v něm konkrétní informace
Rozliší jednotlivé mluvčí v slyšeném kontextu
podle jejich názoru na stav životního prostředí
S slyšeném rozhovoru rozumí, co navrhují
jednotliví mluvčí dělat ve volném čase
v nejbližších dnech
Postihne hlavní myšlenku a hlavní body čtené
eseje reagující na otázku, zda svět bude
v budoucnu lepší nebo horší
Produktivní řečové dovednosti
Pojmenuje přístroje výpočetní techniky
Gramaticky správně formuluje odhad a
předpověď vývoje techniky a lidstva
v budoucnosti
Vyjádří svůj názor na činnost místního
zastupitelstva, která je zapotřebí pro životní
prostředí
Gramaticky správně formuluje, co se stane
v konkrétní dobu v budoucnosti blízké
i vzdálené
Napíše úvahu o tom, zda svět bude
Naše budoucnost (18 hodin)
•
•
•
Slovní zásoba: počítačová technika,
předpony podstatných jmen, složená
podstatná jména, ustálená spojení slovesa a
podstatného jména
Gramatika: tzv. nultý kondicionál, vyjádření
spekulace a předpovědi, tzv. první
kondicionál, budoucí čas prostý a průběhový,
časové věty, slovesa s vazbou s infinitivem
Konverzace: Problémy lidské společnosti,
budoucnost lidstva
21
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
v budoucnu lepší nebo horší
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Interaktivní řečové dovednosti
Povídá si s kamarádem/kamarádkou, jak často
využívají vybrané přístroje ICT
Vyjádří souhlas či nesouhlas s názorem na
vývoj věcí či událostí v budoucnosti
Zeptá se kamaráda/kamarádky, co bude dělat
v určitou dobu v budoucnosti a na podobné
otázky odpoví
Navrhne kamarádovi/kamarádce činnost na
víkend a na podobné návrhy reaguje
Receptivní řečové dovednosti
V slyšeném textu rozliší činnost popisovaných
osob
Rozumí obsahu čteného, populárně naučného
článku a doplní ho o chybějící detailní
informace
Rozliší pravdivé a nepravdivé informace
v slyšeném, populárně naučném projevu
Rozumí hlavním bodům a detailním
informacím čteného popisu skutečného
kriminálního příběhu
Rozumí detailním informacím inzerátu na
ubytování
Produktivní řečové dovednosti
Pojmenuje vybavení a příslušenství domu/bytu
Vyvodí závěr situace/činnosti na základě
pochopení faktů
Reprodukuje vyslechnutý krátký text
Reprodukuje dotazy
Stručně popíše skutečné nebo fiktivní události
ve svém životě
Rezervuje si ubytování pomocí formálního
dopisu
Interaktivní řečové dovednosti
Simuluje rozhovor novináře/novinářky a
svědka/svědkyně neobvyklé události
Odhadne pravdivost či nepravdivost
vyslechnuté popisované události a adekvátně
na ni reaguje
Domluví se s kamarádem/kamarádkou na
kompromisu s využitím vhodných výrazových
prostředků
Receptivní řečové dovednosti
Rozumí krátkému čtenému textu popisující
citový vztah mezi hochem a dívkou
Porozumí obsahu čteného textu o neobvyklém
způsobu seznámení se a doplní ho o slyšené
specifické informace
V slyšeném rozhovoru rozliší jednotlivé mluvčí
podle jejich názoru na tzv. rychloseznamku
Rozumí hlavnímu tématu rozhlasového
dokumentárního vysílání a postihne v něm
specifické informace
Porozumí obsahu básně
Rozumí hlavním bodům čteného novinového
článku o vztazích přes internet
V slyšených rozhovorech dvou lidí rozpozná,
jaký je mezi nimi vztah
Vyprávění příběhů (18 hodin)
• Slovní zásoba: dům a zahrada, složená
podstatná jména, frázová slovesa
• Gramatika: vyjádření jistoty nebo pochybnosti
pro minulý děj, nepřímá řeč, nepřímá otázka,
vazba slovesa na dva předměty
• Výslovnost: intonace v řeči
• Konverzace: Masová média
Opravdová láska (18 hodin)
• Slovní zásoba: schůzky a vztahy, časové
výrazy, tří-slovná frázová slovesa
• Gramatika: 2. a 3. stupeň přídavných jmen a
příslovcí, tzv. druhý kondicionál, přací věty,
větné dodatky, časové předložky
• Výslovnost: intonace
• Konverzace: Vztahy v rodině, ve škole, práci
a společnosti
22
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Produktivní řečové dovednosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vypráví o seznámení, schůzkách a vztazích
mezi hochem a dívkou
Popíše život a dílo oblíbeného
básníka/básnířky nebo
spisovatele/spisovatelky
Gramaticky správně formuluje věci a jevy,
které by rád/a změnil/a
Vyjádří svůj názor na vztahy přes internet
Interaktivní řečové dovednosti
V rozhovoru s kamarádem/kamarádkou
porovnává své zážitky a dojmy z různých
situacích
Povídá si s kamarádem/kamarádkou o
imaginárních situacích dle svých přání a tužeb
Diskutuje s kamarády/kamarádkami o
výhodách a nevýhodách komunikace přes
internet
Představí se druhé osobě a v rozhovoru zjistí o
ni podrobnější informace
Písemně, neformálním dopisem, reaguje na
pozvání
Receptivní řečové dovednosti
Rozumí čtenému příběhu, který je spojený s
různými druhy cestování
Rozliší informace slyšených hlášeních pro
cestující
Rozumí populárně naučnému článku o vývoji
britské dovolené
V slyšeném vyprávění rozliší, jaké země
mluvčí navštívili a jaký měli z dovolené zážitek
či pocity
Rozumí hlavním bodům čteného sci-fi příběhu
Rozliší chronologii děje v čteném příběhu
z neobvyklé dovolené v slyšeném dialogu
Rozliší, v jaké situaci spojené s cestováním se
mluvčí nacházejí
Produktivní řečové dovednosti
Popíše podle obrázku situaci při běžném i
méně obvyklém cestování
Charakterizuje výhody a nevýhody jednotlivých
druhů cestování
Gramaticky správně formuluje věty o vzniku,
výrobě a využití různých dopravních
prostředků
Nepřímými otázkami formuluje zdvořilé dotazy,
například při odbavování na letišti či v jiných
situacích spojených s cestováním a
kupováním jízdenek
Napíše neformální pozdrav z dovolené
Interaktivní řečové dovednosti
• Vyměňuje si s kamarádem/kamarádkou názor
na nejpopulárnější místa pro dovolenou a na
důvod jejich popularity
• Reaguje na otázky o podobě světa bez
některých dopravních prostředků
Cestování (18 hodin)
• Slovní zásoba: cestování a doprava, přídavná
jména spojená s cestováním, dovolená, výlety
a exkurze, turistika, slovesa vážící se s
předložkami
• Gramatika: trpný rod, neurčitá zájmena,
nepřímé otázky, uvádějící „to“
• Výslovnost: intonace neurčitých zájmen
• Konverzace: Doprava, cestování
23
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
Zeptá se kamaráda/kamarádky na jeho/její
ideální dovolenou a na stejné otázky odpoví
Receptivní řečové dovednosti
Pochopí myšlenku citátu ze sci-fi románu
Ve slyšeném rozhovoru rozliší názory
jednotlivých mluvčích na jejich vztah
k penězům
Ve slyšeném projevu rozumí názorům
jednotlivých mluvčích na reklamy pro mladé lidi
Rozumí novinovému článku o bohatém
člověku a postihne významné okamžiky jeho
života
Rozumí obrazným přirovnáním v písni,
pochopí její hlavní myšlenku
Ve slyšeném rozhovoru několika mluvčích
rozliší, kteří z nich mají odlišná stanoviska
Produktivní řečové dovednosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gramatiky správně formuluje služby nebo
činnosti, které si nechá udělat jinými lidmi
Rozumí novinovému článku pojednávajícím o
firemních reklamách na škole a vyhledá v něm
specifická slova a výrazy
Vyjádří svůj souhlas či nesouhlas s názory
jiných na firemní reklamu
Vysvětlí, komu by věnoval část výhry a proč
Sdělí, ztráta kterých věcí by ho/ji nejvíce trápila
Vyžádá si informace pomocí formálního
písemného projevu
Interaktivní řečové dovednosti
Zeptá se kamaráda/kamarádky, zda si někdy
nechal/a něco udělat a na podobné otázky
odpoví
Diskutuje s kamarády/kamarádkami o reklamě
na školách
Zeptá se kamaráda/kamarádky, co by dělal/a,
kdyby … a na stejné otázky odpoví
V rozhovoru obhajuje svoje stanovisko a
reaguje na alternativní návrhy
kamaráda/kamarádky
Receptivní řečové dovednosti
Ve slyšeném projevu rozliší, jakým uměním se
jeho představitelé/představitelky zabývající
Ve slyšeném rozhovoru postihne názory
mluvčích na umělecká díla
Rozumí čtenému novinovému článku o
uměleckém žánru a jeho vývoji, přiřadí k němu
titulek a vyhledá specifické fráze
Produktivní řečové dovednosti
Pojmenuje běžné typy výtvarného a
divadelního umění
Gramaticky správně zkrátí vedlejší věty při
podrobném popisu umění či uměleckých děl
Popíše umělecké obrazy a vyjádří svůj názor
na ně
Popíše umělecké představení a vyjádří svůj
názor na něj
Napíše esej, ve které teoreticky rozebere na
vliv umění na naše životy
Utrácet, utrácet, utrácet! (18 hodin)
• Slovní zásoba: peníze a platby, malá a velká
čísla, ustálená spojení předložky a
podstatného jména
• Gramatika: vyjádření „nechat si něco udělat“,
zvratná zájmena, tzv. třetí kondicionál,
účelové věty
• Výslovnost: “have” v různých časech a
spojeních
• Konverzace: Služby
Inspirace (18 hodin)
• Slovní zásoba: výtvarné a divadelní umění,
umělci a umělecké činnosti, složená
podstatná jména
• Gramatika: příčestí, všeobecná zájmena, tak /
takový
• Výslovnost: intonace vět s výrazy „tak“ a
„takový“
• Konverzace: Umění
24
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Interaktivní řečové dovednosti
Zeptá se kamaráda/kamarádky, jakým
uměleckým nadáním by rád disponoval/a a na
obdobné otázky odpoví
• V diskusi s kamarády/kamarádkami objasňuje
svůj postoj k umění a reaguje na jejich názory
• Reaguje na novinový článek o významných
osobnostech z oblasti umění pomocí vhodných
výrazů
• Vymění si s kamarádem/kamarádkou názor na
vydařené a nevydařené umělecké představení
•
Opakování učiva 3. ročníku (10 hodin)
•
•
•
Souhrnné opakování a testování
slovní zásoby
gramatiky
všeobecných konverzačních témat
Způsob a metody hodnocení žáka
na základě školního a klasifikačního řádu
klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
aktivita v hodině
ústní zkoušení
průběžné testování ( slovní zásoba, gramatika, reálie )
souhrnné testování ( po lekcích )
samostatné práce ( eseje, referáty )
Studijní literatura
• Falla, T., Davies, P. A Maturita Solutions Intermediate (Student´s Book, Workbook)
• zdroje na Internetu
Studijní pomůcky
• počítač
• přehrávač DVD a audio
• dataprojektor
• výuková CD
• MultiROM
• doplňkové materiály (časopis Bridge, DVD, anglická literatura, mapy, apod.)
Přesahy z/do předmětů
z/do - Český jazyk a literatura - srovnání gramatických kategorií a jazykových konvencí v mateřském a cizím
jazyku
•
•
•
•
•
•
•
do - Ekonomika – znalost významu převzatých slovFinance
Aplikace průřezových témat
• Četba nabídky fitness centra, diskuse o zdravém životním stylu a o povoláních, které se zabývají zdravým
životním stylem (Občan/Občanka v demokratické společnosti)
• “Young Minds for Sale” – četba textu a diskuse nad jejho obsahem – reklama, míra jejího vlivu na mladé lidi
(Člověk a svět práce)
• “Opera by the Bay“ – četba textu, diskuse nad jeho obsahem a postoji žáků/žákyň k umění, diskuse o
možnostech uplatnění talentu, o příležitosti účasti v soutěži (Občan/Občanka v demokratické společnosti)
25
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Počet vyučovacích hodin týdně: 4
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
•
•
•
•
•
•
•
4. ročník
Z toho cvičení: 0
Receptivní řečové dovednosti
Postihne
hlavní
myšlenku
čteného
novinového článku – popisu neobyčejného
příběhu člověka
Produktivní řečové dovednosti
Ústně popíše vlastnosti a charakter známé
osoby
Gramaticky správně popíše minulé události,
činnosti a skutečnosti
Vypráví o minulé činnosti a jejich následcích
Vhodnými výrazy uvede svůj názor na známé
osobnosti
Ústně popíše děj podle obrázku nebo
fotografie
Napíše novinový článek, ve kterém popíše
vlastní vysvětlení události
Interaktivní řečové dovednosti
• Vede s kamarádem/kamarádkou rozhovor o
svých pocitech v méně obvyklých situacích
Receptivní řečové dovednosti
• Rozumí hlavní myšlence literární textu o
chudobě a vyhledá v něm specifická slova,
výraz a detailní informace
• Rozumí obsahu článku v časopise o
Evropské unii
Produktivní řečové dovednosti
Vhodnými výrazy vyjádří množství
Využívá
různé
gramatické
struktury
k vyjádření minulého a současného děje
nebo skutečnosti
• Prezentuje ústně i písemně svoje názory pro
a proti oficiálnímu sdělení
• Napíše novinový článek do studentského
časopisu o událostech ve Studentské unii
Učivo:
Proti odlišnostem (20 hodin)
• Slovní zásoba: lidské vlastnosti a charaktery, úspěch
•
•
•
Gramatika: porovnání vlastností, minulý a předminulý
čas prostý a průběhový
Komunikativní situace: stylistická inverze, popis
fotografie, psaní článku do časopisu
Konverzace: Anglicky mluvící země
•
•
Interaktivní řečové dovednosti
Diskutuje s kamarády/kamarádkami o vztahu
k majetku, k penězům a o finančním zajištění
života
• Vhodnými argumenty podpoří nebo odmítá
v diskusi dané vládní stanovisko ke
skutečnosti
Receptivní řečové dovednosti
• Rozumí hlavním bodům článku o neobvyklé
činnosti lidí v důchodovém věku a vyhledá
v něm specifická slova
• Rozumí hlavní myšlence novinového článku
o rodičích a dospívajících dětech
•
Produktivní řečové dovednosti
Ústně popíše způsob života člověka v jeho
různých etapách
• Gramaticky správně popíše různé budoucí
události a činnosti
•
Co má hodnotu (20 hodin)
• Slovní zásoba: hodnota a cena, výrazy spojené
s penězi, vyjádření kontrastu, struktura a rysy EU
• Gramatika: vyjádření množství, sloveso ve spojení
s různými slovními druhy
• Komunikativní situace: diskuse o argumentech pro a
proti, vyjádření pro a proti v písemné formě
• Konverzace: Evropská unie a Česká republika,
Ústecký region
Od kolébky do hrobu (20 hodin)
• Slovní zásoba: etapy života, frázová slovesa s
„nahoru“ a „dolů“, složená přídavná jména pomocí
koncovek
• Gramatika: vyjádření budoucnosti, časové věty,
budoucí čas průběhový a předbudoucí čas
• Komunikativní situace: uvedení argumentů v ústní
formě, písemný popis osoby
• Konverzace : Vzdělání, školní systémy
26
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
Vhodnými argumenty podpoří svůj názor
Detailně popíše osobu, kterou obdivuje za
použití genderově korektních charakteristik
Interaktivní řečové dovednosti
Pohovoří s kamarádem/kamarádkou o svých
budoucích osobních a pracovních plánech a
vizích
• Diskutuje
s kamarády/kamarádkami
o
vztazích se svými rodiči a o generačních
rozdílech
Receptivní řečové dovednosti
•
•
•
Rozumí čtenému popisu obalu
Vystihne
obsah
odstavců
z odborného časopisu
v článku
Produktivní řečové dovednosti
Gramaticky
správně
formuluje
využití
materiálů používaných v obalové technice
• Prezentuje ústně své názory na růst
množství odpadů obalových materiálů a
způsoby jejich likvidace
•
Interaktivní řečové dovednosti
Vede s kamarádem/kamarádkou rozhovor o
výhodách a nevýhodách plastů
• Vhodnými argumenty podpoří nebo odmítá
v diskusi používání určitého druhu obalu
Receptivní řečové dovednosti
• Ústně popíše předchůdce papíru, počátky
výroby papíru a jeho šíření po světě
• Rozumí hlavním bodům článku v odborném
časopise
•
Produktivní řečové dovednosti
Pojmenuje základní druhy papírů, kartonů a
lepenek
• Ústně popíše postup výroby papíru
•
Mediační řečové dovednosti
Napíše článek do časopisu o výrobě papíru
ve Štětí
Receptivní řečové dovednosti
• Užívá vhodné výrazy k vysvětlení role
designu obalu při cestě výrobku k
zákazníkovi
• Rozumí čtené zprávě o průběhu veletrhu a
vyhledá v něm specifická slova
•
Odborná témata:
Obalové materiály (8 hodin)
• Slovní zásoba: druhy obalů, suroviny, výrobky
• Gramatika: vyjádření kvality a kvantity, porovnání
vlastností
• Komunikativní situace: diskuse o argumentech pro a
proti používání určitého obalového materiálu
Historie a současnost výroby papíru (8hodin)
• Slovní zásoba: předpapírové materiály, papíry,
kartony, lepenky
• Gramatika: trpný rod, časy
• Komunikativní situace: psaní článku do časopisu,
argumenty pro výrobu buničiny a papíru ve Štětí
Produktivní řečové dovednosti
•
•
Ústně vyjádří své názory na reklamu a
konkurenci
Poradí, co si objednat
Mediační řečové dovednosti
Napíše
inzerát
propagující
výrobek
v papírovém obalu
• Sestaví a napíše leták s reklamním
sloganem
Receptivní řečové dovednosti
•
Reklama a konkurence (8hodin)
• Slovní
zásoba:
inzerce,
nabídka,
poptávka,
konkurence
• Gramatika: počitatelná a nepočitatelná podstatná
jména
• Komunikativní situace: tvorba inzerátu, nabídka zboží
nebo služby
Galerie výtvarného umění ve světě a u nás
27
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
Rozumí
čtenému novinovému článku o
výtvarném umění
Vypráví o světově známých galeriích a
mistrovských dílech v nich na základě četby
a filmu
•
Produktivní řečové dovednosti
Popíše dílo známého výtvarného/výtvarné
umělce/umělkyně
•
Interaktivní řečové dovednosti
Vede s kamarádem/kamarádkou rozhovor o
zážitcích z osobně navštívené galerie
•
Mediační řečové dovednosti:
Napíše pozvánku na vernisáž v Galerii
moderního umění v Roudnici nad Labem
•
•
•
(8 hodin)
Slovní zásoba: plošná a prostorová tvorba
Gramatika: přechodníky ve větách
Komunikativní situace: tvorba pozvánky na vernisáž
Opakování učiva 1.-4. ročníku( 28 hodin)
Souhrnné opakování a testování
• slovní zásoby
• gramatiky
• všeobecných a odborných konverzačních témat
28
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
1.1.1.3
Německý jazyk - NĚJ
Učební osnova předmětu
Německý jazyk
Název studijního předmětu
NEJ
Zkratka předmětu
povinný
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky
Výuka probíhá v učebnách a nejméně jednou týdně v učebnách počítačových. Ve 3. a 4. ročníku mají
žáci/žákyně možnost se zúčastnit exkurzí do Drážďan popř. Berlína a také se zúčastnit akcí v Goetheho institutu
v Praze / podle aktuální nabídky/.
Výuka v učebnách je zaměřena na vysvětlení gramatických jevů, jejich procvičení, na práci s učebnicí a s texty,
přičemž žáci/žákyně pracují buď samostatně nebo ve skupinách a pak prezentují výsledek své činnosti.
Součástí výuky jsou poslechová cvičení a řešení úkolů na základě poslechu.
Vyučující zadává také domácí úkoly a samostatné písemné práce na konci každé lekce, ve kterých žáci/žákyně
prokáži své jazykové dovednosti, ale také vyjádři svůj postoj nebo názor v různých slohových útvarech.
V počítačových učebnách zadává vyučující úkoly, cvičení a e-testy, při jejichž realizaci využívá žák/žákyně
osobní počítač s jeho praktickými programy (Moodle) a internet jako zdroj informací.
Vyučující zařazuje do výuky úkoly (písemné, konverzační), které typově odpovídají maturitním zkouškám a
připravuje tak žáky/žákyně na tyto zkoušky.
Charakteristika (anotace) předmětu
Předmět se skládá ze čtyř oblastí, které se vzájemně prolínají a rozvíjejí.
Jazykové vzdělávání a komunikační výchova rozvíjejí komunikační kompetence žáků a učí je užívat jazyka
jako prostředku myšlení a dorozumívání v situacích každodenního osobního a pracovního života. Podílí se rovněž
na rozvoji sociální kompetence žáků. K plnění tohoto cíle přispívá zvláště práce s textem, která kultivuje jazykový
projev žáků, rozvíjí schopnost žáků zaujmout stanovisko k problematice či situaci. Pomáhá mu získávat informace
o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka a získané poznatky včetně odborných využívat ke komunikaci.
Současně přispívá k formování osobnosti žáka/žákyně, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich
schopnost učit se po celý život.
Vzdělávací cíl
Vede žáky/žákyně k rozvíjení celé řady všeobecných kompetencí, především z oblasti znalostí reálií a kultury
zemí studovaného jazyka, sociálně-kulturních dovedností, rozvíjení osobnosti a studijních návyků a k rozvíjení
komunikativních kompetencí v německém jazyce.
Jazykové vyučování plní cíle všeobecně vzdělávací a výchovné, zaměřené na harmonický rozvoj osobnosti
žáka/žákyně, jejich morálních a charakterových hodnot a specifický cíl komunikativní, rozvíjející nezbytné jazykové
znalosti a dovednosti potřebné k dorozumění v německém jazyce.
Vzdělávání v německém jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která
odpovídá u prvního cizího jazyka minimální úrovni B1 společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Kompetence k učení
Vyučující rozvíjí schopnost žáka/žákyně osvojovat si vhodné metody učení a plánovat si vlastní studium, sleduje
rozvoj žáka/žákyně a hodnotí jeho/její práci testovými metodami, učí jej pracovat s chybou a vede jej k samostatnému
vyhledávaní potřebných informací.
Žáci/žákyně jsou vedeni k hledání souvislostí jak u jazykových kultur, tak u slovní zásoby. Tam, kde je to možné,
využívají srovnání s jinými jazyky, které znají, i s mateřským jazykem.
Žáci/žákyně dostávají takové úkoly, v jejichž rámci samostatně vyhledají a zpracovávají informace
z cizojazyčných textů.
Součásti hodin i domácí přípravy je práce se slovníky,multimediálním softwarem a internetem.
Důvěru ve své jazykové schopnosti a návyky nutné k samostatné práci s jazykem získávají žáci/žákyně
extenzivní četbou textů.
Kompetence k řešení problémů
Vyučující zadává žákům/žákyním samostatné tvořivé úkoly – projekty s použitím německého jazyka a rovněž
vytváří problémové situace a učí je žáky/žákyně řešit tím, že převezmou roli aktérů.
Neustálou prací s texty, kterým ne vždy beze zbytku rozumějí, se učí žáci/žákyně zacházet s nekompletními
informacemi, jsou vedeni k nutnosti domýšlení, hledání souvislostí a smyslu.
Ve výuce jsou simulovány modelové situace, se kterými se žáci/žákyně mohou setkat v praktickém životě (psaní
dopisů na různá témata, rozhovory v různých kontextech, poslech neznámých mluvčích apod.)
V rámci konverzace na různá témata je po žácích/žákyních požadovaná zřetelná argumentace při vyjadřování
názorů.
Kompetence komunikativní
Rozvoj komunikativní kompetence je obsažen v samé podstatě předmětu. Dovednosti spojené s čtením,
29
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
poslechem, mluvením a psaním rozvíjejí vyučující u žáků/žákyň standardními metodami výuky cizích jazyků.
Ke komunikaci s rodilými mluvčími a německy mluvícími cizinci dostávají žáci/žákyně příležitost v rámci exkurzí
(Drážďany popř.Berlín), nebo účastí na akcích Goetheho institutu v Praze (podle aktuální nabídky).
V rámci konverzace vyučující kultivují u žáků/žákyň schopnost vyjádření vlastního názoru a jeho obhájení, stejně
tak jako umění naslouchat názorům druhých a tolerovat odlišnosti.
Při práci s jazykovým materiálem vedou vyučující žáky/žákyně k přesnosti, k identifikaci podstatných informací a
rozvíjení jejich interpretačních schopností.
Kompetence sociální a personální
Párovým a skupinovým řešením úkolů v hodinách žáci/žákyně rozvíjejí své schopnosti spolupracovat. Témata
skupinové práce vytyčuje tak, aby se žák/žákyně učil/a přizpůsobovat měnícím se podmínkám a ovlivňovat je, rozvíjel/a
vlastní úsudek, zodpovědnost a toleranci k druhým.
Kompetence občanské
V rámci konverzace vedou vyučující žáky/žákyně k tomu, aby vyjádřili svůj názor, aby zaujali stanovisko
k problémům společenským, sociálním a kulturním.
Vyučující vede se žáky/žákyněmi diskuse a debaty na aktuální témata, během nichž žáci/žákyně obhajují své
názory.
Počet vyučovacích hodin týdně: 4
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. ročník
Z toho cvičení:
Učivo: Mluvnice + konverzace - 132
Ústní projev
První kontakty - 8
vyjádři se jednoduše při formálním i
• přítomný čas sloves a slovesa sein v jednotném čísle
neformálním představování
• oznamovací věta, otázka
sdělí důležité informace o sobě
• kladná a záporná odpověď
získává jednoduché informace od ostatních
• tázací příslovce wo?
Poslech s porozuměním
• předložka in
rozumí číselným údajům, vlastním jménům,
• tvar slovesa ich möchte
cizím slovům v krátkém mluveném projevu,
• základní číslovky 1-100
který je přednesen pomalu, zřetelně a spisovně
orientuje
se
v nejběžnějších
frázích
vyjadřujících pozdrav, rozloučení, omluvu
Čtení s porozuměním
identifikuje strukturu krátkých a jednoduchých
textů týkajících se nejběžnějších každodenních
situací, rozumí číselným údajům, vlastním
jménům a základním spojením
Písemný projev
napíše správně jména, slova, více slov a
známá složená slova
písemně zaznamená jednoduché informace o
sobě a jiných
poskytne písemně jednoduché informace o
sobě a ostatních a obdobně informace písemně
vyžádá
Ústní projev
Lidé - 10
sdělí údaje o jiných osobách
• oznamovací věta-inverze
pojmenuje činnosti týkající se atraktivních
• všeobecný podmět man
zaměstnání pro muže a ženy
• tázací zájmena wer?, was?
sdělí informace na téma národnosti
• tázací příslovce – woher?
informuje o svém budoucím zaměstnání
• předložka aus
vyjmenuje názvy států a jejich obyvatel
• názvy jazyků a příslušníků národů
Poslech s porozuměním
• rod podstatného jména podle přípony
rozliší
základní
informace
týkající
se
• povolání
zaměstnání, národností
rozumí jednoduchému sdělení na téma
zaměstnání
Čtení s porozuměním
vyhledá v textu atraktivní zaměstnání pro muže
30
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
a ženy, doplní je o další jemu známá a vyučující
obeznámí žáky/žákyně se základními pravidly
Genderové příručky
odhadne význam cizích nebo složených slov
Písemný projev
zaznamená jednoduché informace o známých
osobnostech
píše podle diktátu cizí a mezinárodní slova
Ústní projev
My a naše třída - 10
vypráví jednoduše o své škole a třídě
• přítomný čas pravidelných sloves sg.,pl.
popíše školní předměty a činnost ve třídě
• přítomný čas sloves zakončených na –t
připraví a vede jednoduché interview
• osobní zájmena v množném čísle
Poslech s porozuměním
• zdvořilostní forma-vykání
rozliší informace o místě a čase
• člen neurčitý
rozumí jednoduchému sdělení o průběhu
• přivlastňovací zájmena
všedního dne
• základní číslovky-100- 1000
Čtení s porozuměním
• škola
rozliší hlavní informace o osobách a místech
v jednoduchém textu
identifikuje číselné informace
Písemný projev
Poskytne jednoduché písemné informace o své
škole, třídě, rozvrhu hodin
Zaznamená zájmy a záliby své a svých
kamarádů
Ústní projev
Rodina - 10
Pojmenuje a představí členy své rodiny
• přítomný čas slovesa haben
Vyjádři vztahy v rodině
• člen určitý a neurčitý v 1.a 4.pádě
Připraví a vede jednoduchou školní anketu
• zápor kein
k tématu rodina
• předložka von
Poslech s porozuměním
• množné číslo podstatných jmen
V krátkém mluveném projevu zaznamená
• rodina
základní informace o rodinných příslušnících
Čtení s porozuměním
Vyhledá informace z inzerátů
V krátkém textu rozumí informacím o osobách,
jak vypadá jeho rodina
Písemný projev
Písemně zaznamená jednoduché informace o
sobě i jiných
Napíše jednoduché a krátké inzeráty
Ústní projev
Můj dům, můj svět - 10
Sdělí základní informace o místě svého bydliště
• sloveso gefallen
Vyjádří názor na dům a byt
• vazba wie geht´s?
Poslech s porozuměním
• člen určitý
Z jednoduchého dialogu zaznamená informace
• přivlastňovací zájmena
o místě a typu bydlení
• pořádek slov v oznamovací větě-inverze
• bydlení
Čtení s porozuměním
Vyhledá informace o bytech, domech a místě z
inzerátů
Písemný projev
Popíše svůj byt, pokoj
Napíše několik praktických vět - inzerát
Shrnutí a opakování - 6
Ústní projev
Pojmenuje základní potraviny a hotová jídla
Vyjádří svůj názor na pokrmy
Dobrou chuť - 12
• přítomný čas nepravidelných sloves
• způsobové sloveso mögen
31
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Objedná si v restauraci
Poslech s porozuměním
Z krátkých dialogů zaznamená stravovací
návyky jiných osob
Čtení s porozuměním
Orientuje se v jídelním lístku
Na základě jednoduchého popisu a obrázku
rozpozná jídla
Vyhledá v textu informace, které ho zajímají
Písemný projev
Podá jednoduché informace o stravovacích
zvyklostech ve své rodině
Ústní projev
Popíše polohu institucí a památek ve městě
Zeptá se na cestu a odpoví na podobné otázky
Zeptá se na dopravní prostředky
Vysvětlí cestu na mapě
Poslech s porozuměním
Na základě dialogu zaznamená plán města
Zaznamená základní údaje o turistech
Čtení s porozuměním
Zjistí jednoduché informace o cestě, o
dopravním prostředcích
Orientuje se v plánu města
Písemný projev
Napíše několik praktických vět - vzkaz
•
•
•
•
•
•
pořádek slov ve větě oznamovací
člen neurčitý 1.a 4.pád
zápor nicht, kein, nichts
složená slova
všeobecný podmět man
jídlo a pití
•
•
•
•
•
•
•
•
Orientace ve městě - 14
přítomný čas sloves lišten, stehen
způsobové sloveso wissen
rozkazovací způsob u vykání
3.pád podstatného jména
neosobní vazba es gibt
předložky s 3.pádem
předložka se 4.pádem-durch
orientace ve městě
Ústní projev
Obchody, místa setkání - 14
Pojmenuje obchody, provozovny a druhy zboží
• předložky s 3.a 4. pádem na otázku wo? a wohin?
Sdělí informace o plánovaných nákupech
• vazba infinitivu s zu
Domluví setkání, schůzku
• určení času
Informuje o kulturních akcích
• způsobové sloveso können
Poslech s porozuměním
• nakupování
Rozumí jednoduchým dialogům z oblasti
nakupování
Rozliší informace o místě a čase setkání
Čtení s porozuměním
Identifikuje základní informace z textu o
obchodním domě
Vyhledá informace z inzerátu týkajících se
volného času
Písemný projev
Popíše polohu objektu
Popíše činnosti týkající se volného času
Napíše několik praktických vět - pozvánku
Ústní projev
Všední den - 16
Pojmenuje činnosti v každodenním životě
• přítomný čas nepravidelných sloves
Určuje čas a denní doby
• slovesa s předponou odlučitelnou a neodlučitelnou
Vypráví o svém všedním dnu
• slovesa s odlučitelnou předponou ve větě
Poslech s porozuměním
• určování času
Zaznamená z interview důležité činnosti a
• zu Hause oder nach Hause?
časové údaje
• volný čas, koníčky
Rozliší důležité informace o bydlení v internátu
Čtení s porozuměním
Vyhledá informace v textu o životě v rodině
Seřadí části textu s pomocí obrázků v souvislý
celek
Písemný projev
Popíše průběh dne jiných osob
Připraví a vede jednoduchý rozhovor
32
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Napíše krátké sdělení – vzkaz
Ústní projev
Přátelé - 16
Vypráví o zájmech svých i jiných osob
• přítomný čas nepravidelného slovesa geben
Sdělí své plány do budoucna
• přivlastňovací zájmena v 1. a 4. pádě
Vyjádří mínění o jiných lidech a vztahy mezi
• přivlastňovací zájmena ve 3.pádě
lidmi
• osobní zájmena ve 3. a 4. pádě
Poslech s porozuměním
• tázací zájmeno wer?
Z dialogu identifikuje vlastnosti lidí a jejich
• 2. pád vlastních jmen
zájmy
• vztahy mezi lidmi, plány do budoucna
Čtení s porozuměním
Vyhledá
informace v textu o zájmech a
vlastnostech lidí
Přiřadí k jednotlivým osobám určité předměty
za pomoci obrázků
Písemný projev
Popíše a charakterizuje jiné osoby
Shrnutí a opakování - 6
Napíše soukromý dopis
Způsob a metody hodnocení žáka
Na základě školního a klasifikačního řádu
Klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými váhami známek
Ústní zkoušení
Aktivita žáků v hodině
Průběžné testování (slovní zásoba, gramatika, reálie)
Souhrnný test ke každé lekci
Samostatné písemné práce
Studijní literatura
• Giorgio Motta, Beata Cwikowska, Olga Vomáčková: Direkt 1, kopírované texty
• E-learning: Moodle – gramatická cvičení a studijní materiály k jednotlivým lekcím, testy a poslechová cvičení
k textům
• zdroje na Internetu
Studijní pomůcky
• PC, dataprojektor, DVD přehrávač, dvojjazyčný slovník, mapa, zahraniční prospekty, průvodce
Přesahy z předmětů
• ČLJ – srovnávání gramatických kategorií v mateřském a cizím jazyce
• SVZ – mezilidské vztahy a výchova k spolužití v multikulturní společnosti
• TV – sport jako koníček
Aplikace průřezových témat
• Informační a komunikační technologie
(Vyhledávaní informací a studijních materiálu v cizím jazyce na internetu, práce v sytému Moodle)
• Občan v demokratické společnosti
(Nachází shody a rozdíly v rodinném životě, způsobu zábavy a trávení volného času, v mezilidských
vztazích, ve stravování a nakupování v ČR a německy mluvících zemích)
2. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 4
Z toho cvičení:
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka
Učivo: Mluvnice + konverzace - 132
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ústní projev
Můžeš mi prosím pomoci? - 16
Vyjádří prosbu o pomoc
• Způsobová slovesa-časování
Požádá o dovolení
• Použití způsobových sloves ve větě
Získává a sděluje informace, argumentuje
• Význam způsobových sloves
Informuje o problémech a potížích
• Souvětí podřadné spojka weil
Diskutuje na téma postižených osob
• Další slovesa s odlučitelnými předponami
Poslech s porozuměním
• Zdraví a starostlivost o něj
Z dialogu zachytí důležité údaje, týkající se
• Postižení ve škole
sportu a turistických informací
• Populární sportovní disciplíny
Rozumí nabídce, odmítnutí a zdůvodnění
odmítnutí
Čtení s porozuměním
Rozumí inzerátům a tvoří dialogy
33
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Orientuje se v jízdním řádě
Zachytí důležité údaje z delšího textu
Písemný projev
Napíše krátké praktické texty – oznámení a
vzkaz
Ústní projev
Důležité události - 20
Informuje o událostech ve světě
• Minulý čas - perfektum
Vypráví o dávných událostech ve svém životě
• Tvoření příčestí minulého
Mluví o lidech z oblasti kultury a vědy
• Pomocná slovesa sein a haben
Procvičí si formu diskuse
• Minulý čas – préteritum
Čtení s porozuměním
• Příslovečná určení času
Přiřazuje události k datům
• Důležité historické události
Kombinací textů a obrázku zachytí důležité
• Slavné osobnosti
události
• Všední den
Písemný projev
zpracuje téma na základě přečteného článku o
významné světové události
napíše vyprávění o kurzu podle zadaných údajů
popíše svůj všední den s použitím časových
údajů a minulého času
Ústní projev
Co děláš pro své zdraví? - 14
popíše části lidského těla
• Způsobové sloveso sollen
sdělí, jak se cítí a na totéž se zeptá
• Použití zvratného zájmena
vyjmenuje názvy běžných nemocí
• Předložka seit
získává a sděluje informace
• Rozkazovací způsob
Poslech s porozuměním
• Tvoření a použití rozkazovacího způsobu
Z dialogu identifikuje jak se osobám daří
• Zdraví a hygiena, základní onemocnění
Z krátkého dialogu zachytí podstatné údaje,
• Pocity a emoce člověka – životní styl
týkající se zdraví
Čtení s porozuměním
Porozumí informacím o problémech a jejích
následcích
Vyhledá v textu informace týkající se zdraví a
nemocí popř.důsledků
Písemný projev
Popíše nemoci a délku jejich trvání
Seznámí se s krátkým útvarem – anketou
Charakterizuje svoji nemoc, popíše symptomy a
požádá o lék
Ústní projev
Cestování - 16
Vylíčí událost – nehodu s použitím minulého
• Předložky pojící se s 3.a 4. pádem a jejich použití ve
času
větách
Formuje předpoklady vzniku události
• Slovesa stellen-stehen, sitzen-setzen, liegen-legen
Poslech s porozuměním
• Cestování a turistika
Uspořádá text v správném časovém sledu
• Nehody na silnicích a jejich příčiny
Doplní chybějící slova do textu
Vyjádří postupnost událostí
Čtení s porozuměním
Pomocí obrázků uspořádá správně text
Pochopí z textu důležité údaje
Písemný projev
Popíše situaci na obrázku
Napíše vyprávění z okruhu cestování a turistika
Napíše krátký útvar - poznámku
Ústní projev
Plány na dovolenou, prázdniny - 20
Vyjádří názor na téma prázdniny s použitím
• Příslovečná určení místa
minulého času
• Názvy hor, pohoří, řek, jezer, ostrovů ve spojení s
34
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
předložkami
Diskutuje na téma dovolená a prázdniny jiných
osob
• Souvětí podřadné
Vysvětlí a odůvodní své názory
• Vedlejší věta se spojkami dass a wenn
Poslech s porozuměním
• Poznávání měst a památek
Z krátkého mluveného textu zachytí typy počasí
• Způsob trávení prázdnin
Z interview zachytí důležité údaje a doplní je do
• Příroda a počasí
textu
Čtení s porozuměním
Pomocí obrázků uspořádá text v správném
časovém sledu
Z krátkých textů vyhledá správné odpovědi
Písemný projev
Popíše situaci na obrázku
Napíše vyprávění na téma cestování a turistika,
příroda a počasí
Napíše – pohlednici a jednoduchý formální
Opakování - shrnutí - 3
dopis
Ústní projev
Lidé, zaměstnání, móda - 18
Vypráví o známých lidech
• 1.stupeň přídavných jmen
Srovnává osoby a vyjádří vlastní názor na téma
• 2.stupeň přídavných jmen
lidé
• 3.stupeň přídavných jmen
vyjmenuje názvy oblečení
• Nepravidelné tvary stupňování
Poradí ohledně způsobu oblékání
• Srovnávací spojky u stupňování
Poslech s porozuměním
• Stupňované přídavné jméno v přísudku
Z krátkého mluveného textu doplní chybějící
• Skloňování přídavného jména po člene určitém a
údaje v textu
neurčitém
Čtení s porozuměním
• Sloveso gefallen
Pomocí obrázků uspořádá text v správném
• Oblíbená zaměstnání
časovém sledu
• Popis osoby- vnější vzhled, vlastnosti
V textu vyhledá vlastnosti již známých osob
Písemný projev
Popíše osoby, jejich vzhled, vlastnosti, emoce
Zpracuje téma – oblíbená zaměstnání a
činnosti, které s nimi souvisí
Napíše oznámení a inzerát
Ústní projev
Práce a povolání - 22
Vyjmenuje zaměstnání, činnosti a vlastnosti
• Sloveso werden a jeho použití
s nimi spojené
• Budoucí čas
Rozlišuje
klady
a
zápory
jednotlivých
• Skloňování podstatných jmen
zaměstnání
• Slabé skloňování podstatných jmen
Vypráví o výběru povolání a odůvodní jej
• Účelové věty se spojkou damit
Vede diskusi – získává a sděluje informace
• Vedlejší věty se spojkou statt dass, ohne dass
Poslech s porozuměním
• Konstrukce um…zu, ohne…zu a statt…zu
Z krátkého mluveného textu zachytí
údaje
• Pracovní trh, nezaměstnanost, hledání práce
týkající se volby povolání
• Životopis
Čtení s porozuměním
Rozumí psanému textu – životopisu jiných osob
Z textu identifikuje důležité údaje, týkající se
výhod a nevýhod jednotlivých povolání
Písemný projev
Napíše svůj životopis
Na základě daných bodů popíše zaměstnání,
které ho nejvíce zaujalo a odůvodní jej
Opakování a shrnutí - 3
Napíše inzerát a dopis
Způsob a metody hodnocení žáka
• Na základě školního a klasifikačního řádu
• Klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými váhami známek
• Ústní zkoušení
• Aktivita žáků v hodině
35
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
• Průběžné testování (slovní zásoba, gramatika, reálie)
• Souhrnný test ke každé lekci
• Samostatné písemné práce
Studijní literatura
• Giorgio Motta, Beata Cwikowska, Olga Vomáčková: Direkt 2, kopírované texty
• E-learning: Moodle – gramatická cvičení a studijní materiály k jednotlivým lekcím, testy a poslechová cvičení
k textům
• zdroje na Internetu
Studijní pomůcky
• PC, dataprojektor, DVD přehrávač, dvojjazyčný slovník, mapa, zahraniční prospekty, průvodce
Přesahy z předmětů
• ČLJ – srovnávání gramatických kategorií v mateřském a cizím jazyce
• SVZ – mezilidské vztahy, problémy postižených, svět práce
• Děj – poznávání památek a měst
Aplikace průřezových témat
Člověk a svět práce
• (Nachází shody a rozdíly v možnostech cestování a trávení volného času, v oblasti trhu práce a
hledání zaměstnání v ČR a v německy mluvících zemích)
Občan v demokratické společnosti
• (Nachází shody a rozdíly v rodinném životě, ve způsobu života postižených, v hodnocení světových událostí,
v životním stylu v ČR a v německy mluvících zemích)
3. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 4
Z toho cvičení:
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka
Učivo: Mluvnice+konverzace - 132
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ústní projev
Fakta a svědkové událostí - 17
Vypráví o svých zážitcích s použitím minulého
• préteritum sloves haben a sein
času préterita
• préteritum sloves pravidelných a způsobových
Vypráví o sobě a jiných lidech s použitím
• préteritum sloves nepravidelných
časových spojek als a wenn
• časové věta se spojkami als a wenn
Získává a sděluje informace
• časové věta se spojkami während, bevor, nachdem
Vede diskusi o událostech
• plusquamperfektum
Vypráví o svém prvním dnu ve škole
• mezinárodní události
Poslech s porozuměním
• terorismus
Z krátkého mluveného textu zachytí
údaje
• první den ve škole
týkající významných událostí
Čtení s porozuměním
Z novinových článků identifikuje údaje týkající
se důležitých politických událostí
Písemný projev
Zpracuje tématické okruhy – vnitrostátní
události, mezinárodní konflikty, terorismus
Napíše vyprávění o svém dětství
Ústní projev
Plány do budoucna -17
Vyjádři představu o své budoucnosti a o
• budoucí čas
budoucnosti světa
• nepřímá otázka
Vypráví o svých plánech do budoucna
• spojka ob
Vede diskusi na téma obavy a naděje mladých
• souvětí se spojkami obwohl, trotzdem
lidí
• osobní a společenský život
Poslech s porozuměním
• svět kolem nás
Z krátké
mluvené
ankety
zaznamená
• vize do budoucna
podstatné údaje
Čtení s porozuměním
Přiřadí jednotlivé krátké texty k obrázkům
Po přečtení delšího textu hodnotí správnost
nebo nesprávnost výpovědí
Písemný projev
Zpracuje tématické okruhy – svět a příroda v
ohrožení
Na základě daných bodů zpracuje vyprávění
36
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
na téma vize budoucnosti
Napíše jednoduchý formální dopis
Ústní projev
Partnerské vztahy, kontakty - 17
Vypráví o svých zájmech a zájmech jiných lidí
• přídavné jméno ve funkci přívlastku
Diskutuje o partnerských vztazích
• skloňování přídavného jména v jednotném i množném
čísle po člene určitém a neurčitém
Poslech s porozuměním
Z krátkých monologů zaznamená podstatné
• tázací zájmeno was für ein? a welcher?
údaje
• Navazování kontaktů
Čtení s porozuměním
• Každodenní život
Čte inzeráty v novinách a zaznamená
• Životní styl
podstatné údaje
Písemný projev
Zpracuje tématické okruhy – navazování
kontaktů, vyjádří svůj názor na seznámení na
inzerát
Zpracuje tématický okruh – životní styl
Opakování a shrnutí - 4
Napíše krátký písemný útvar – anketu
Ústní projev
Pocity a emoce - 18
Vypráví o emocích lidí
• konjunktiv II a opisný tvar „würde+infinitiv“
Formuluje rady za použití podmiňovacího
• konjunktiv II – nepravidelná slovesa
způsobu
• konjunktiv II –slovesa sein, haben a werden
Vyjadřuje předpoklady
• konjunktiv II – slovesa způsobová
Poslech s porozuměním
• vztažné věty
Z interview zaznamená podstatné údaje a
• osobní a společenský život
označí je jako správné nebo nesprávné
Čtení s porozuměním
Rozumí textům a odpovídá na dané otázky
Písemný projev
Napíše e-mail a pozvánku
Zpracuje tématický okruh pocity a emoce
Ústní projev
Fantazie, sny, plány - 18
Vypráví o svých plánech a projektech
• vazby sloves
Vyjádří své přání
• zájmenná příslovce
Vyjádří předpoklad týkající se současnosti a
• spojka „als ob“
budoucnosti
• použití konjunktivu II v jednoduché větě a v souvětí
Vyjádří své mínění o televizních soutěžích
• fantazie, plány, sny
Poslech s porozuměním
Z interview zaznamená podstatné údaje a
označí je jako správné nebo nesprávné
Čtení s porozuměním
Zaznamená z textů podstatné informace a
odpovídá na dané otázky
Písemný projev
Napíše poznámku k televizní soutěži
Napíše delší formální dopis
Ústní projev
Události - 18
Vypráví o událostech a činnostech kolem nás
• trpný rod
Diskutuje o významných světových událostech
• vyjádření původce děje
Poslech s porozuměním
• příčestí přítomné a minulé
Z krátkých mluvených proslovů zaznamená
• tvoření a použití příčestí
tituly novinových článků a přeloží je
• rozvitý přívlastek
Čtení s porozuměním
• svět kolem nás
Zaznamená z novinových článků podstatné
• německy mluvící země
informace
Rozumí textům s informacemi o světových
událostech
Písemný projev
Zpracuje tématický okruh – znalosti o německy
37
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
mluvících zemích
Napíše formální dopis
Ústní projev
Anglicizmy v němčině - 18
Hovoří o názorech jiných osob
• zájmena neurčitá
Formuluje argumenty pro a proti
• konjunktiv I
Cituje tiskové informace a názory v nich
• přímá a nepřímá řeč
obsažené
• převádění přímé řeči na nepřímou
Čtení s porozuměním
• podstatná jména přejatá z angličtiny
Orientuje
se
v informativním
textu
o
• osobní a společenský život
anglicismech v německém jazyku
• popis osob nebo předmětů
Rozlišuje typy anglicismů v textu
Písemný projev
Procvičuje úkoly z tématického okruhu –svět
kolem nás
Napíše krátký praktický text: pohlednici
Opakování a shrnutí - 5
Způsob a metody hodnocení žáka
• Na základě školního a klasifikačního řádu
• Klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými váhami známek
• Ústní zkoušení
• Aktivita žáků v hodině
• Průběžné testování (slovní zásoba, gramatika, reálie)
• Souhrnný test ke každé lekci
• Samostatné písemné práce
Studijní literatura
• Giorgio Motta, Beata Cwikowska, Olga Vomáčková: Direkt 2- 3, kopírované texty
• E-learning: Moodle – gramatická cvičení a studijní materiály k jednotlivým lekcím, testy a poslechová cvičení
k textům
• zdroje na Internetu
Studijní pomůcky
• PC, dataprojektor, DVD přehrávač, dvojjazyčný slovník, mapa, zahraniční prospekty, průvodce
Přesahy z předmětů
• ČLJ – srovnávání gramatických kategorií v mateřském a cizím jazyce
• SVZ – partnerské vztahy, životní styl, spolužití v multikulturní společnosti
Aplikace průřezových témat
Člověk a svět práce
• (Vztah k multikulturní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí, používat jazyk
zbavený rasistických a diskriminujících výrazů)
Informační a komunikační technologie –
• (Využívání internetu jako zdroje k vyhledávání informací a studijních materiálu v cizím jazyce)
38
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Počet vyučovacích hodin týdně:4
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4. ročník OT
Z toho cvičení:
Učivo: Mluvnice+konverzace - 120
Ústní projev
Životní prostředí a jeho ochrana - 16
Informuje o činnosti ekologických organizací
• složená podstatná jména
sdělí informace o tom, co dělá pro životní
• složená přídavná jména
prostředí a co dělají jiní
• vedlejší věty způsobové
popíše obrázky s odpovídající slovní zásobou
• vazby podstatného a přídavného jména
Poslech s porozuměním
• životní prostředí-jeho ohrožení a ochrana
Z krátkých mluvených proslovů zaznamená
• živelné pohromy
důležité informace
• mezinárodní organizace
Čtení s porozuměním
Z textu z ekologickou tématikou zaznamená
důležité údaje a pak o nich informuje
Uspořádá text podle logického sledu
Písemný projev
Napíše pojednání o ohrožení a ochraně
životního prostředí, zmíní se o mezinárodních
organizacích
Napíše krátký text – zprávu a delší text – Opakování - 6
formální dopis
Ústní projev
Německo- 14
Informuje
o
známých
německých
• multikulturní společnost a její problémy
osobnostech, produktech a známých místech
• základní informace o politickém systému Německa
v Německu
• národnostní složení společnosti v Německu a v České
Diskutuje na téma multikulturní společnost
republice
Čtení s porozuměním
• známé německé osobnosti, sportovci a památky
Z textu
s multikulturní
problematikou
zaznamená důležité údaje a pak o nich
informuje
Vyhledá v textu klišé a dovede je vysvětlit
Písemný projev
Napíše delší text – soukromý dopis
Napíše krátký text - zprávu
Ústní projev
Česká republika, moje město - 14
Vypráví o známých osobnostech
• stupňování přídavných jmen
Prezentuje Českou republiku, své město
• vyjadřování českého jeden, jedna, jedno z nejCharakterizuje sám sebe ve srovnání s jinými
• vzájemné postavení příslovečných určení
národy
• postavení záporu nicht ve větách
Získává a sděluje informace
• osobní vztahy a komunikace
Poslech s porozuměním
• společenské aktivity
Z krátkých mluvených proslovů zaznamená
• tradice a zvyky
správnost nebo nesprávnost výpovědí
• cestování, město, ve kterém žiji
Přiřadí výpovědi k jednotlivým osobám
Čtení s porozuměním
Přiřadí zprávy k významným a historickým
událostem
Vyhledá v textu důležité a charakteristické
údaje
Uspořádá text podle logického sledu
Písemný projev
Napíše zprávu z cesty a vyprávění z výletu po Shrnutí a opakování – 6
České republice
Ústní projev
Svět médií - 8
Vypráví o významu televize, rádia, internetu ,
zmíní i jejich negativní stránky
Čtení s porozuměním
39
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyhledá v textu důležité údaje týkající se
světa médií
Orientuje se v televizním programu
Písemný projev
Napíše krátký text o možnosti zneužití médií
Napíše e-mail kamarádovi o televizní Realityschau
Ústní projev
Mládež a jejich problémy, drogy a závislosti - 8
Diskutuje o problémech mladých lidí, o
drogové závislosti, důsledcích a opatřeních
Čtení s porozuměním
Vyhledá v textu důležité údaje o různých
typech drog
Písemný projev
Napíše kamarádovi dopis týkající se
probírané problematiky
Ústní projev
Štětí - město, ve kterém studuji - 4
Vypráví o městě Štětí, zmíní jeho historii,
památky a osobnosti
Písemný projev
Napíše dopis, ve kterém píše o své škole a o
městě ve kterém studuje
Napíše e-mail, ve kterém zve své kamarády
na návštěvu města
Ústní projev
Svět práce, nezaměstnanost - 8
Diskutuje o možnostech, jak získat práci a o
vývoji na trhu práce
Telefonicky se dohodne na
setkání
s potencionálním zaměstnavatelem
Čtení s porozuměním
Vyhledá v novinových článcích údaje týkající
se vývoje na trhu práce
V inzerátech vyhledá důležité informace
týkající se pracovního místa
Písemný projev
Odpoví na inzerát týkající se pracovního
místa
Napíše životopis
Ústní projev
Kultura a umění - 6
Zvládne slovní zásobu, týkající se dané
problematiky
Vypráví o možnostech kulturního vyžití ve
svém městě popř.v Ústí n.Labem
Čtení s porozuměním
Zaznamená z textu důležité údaje týkající se
kulturních nabídek
Písemný projev
Napíše pozvánku kamarádovi, ve kterém ho
zve na koncert známé skupiny
Ústní projev
Obaly – 8
Zvládne slovní zásobu, týkající se dané
odborné problematiky
Diskutuje o problematice obalů s ohledem na
životní prostředí
Čtení s porozuměním
Rozumí odbornému textu s problematikou
obalů a zaznamená důležité údaje
40
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Písemný projev
Napíše krátkou zprávu o papírenském
podniku ve Štětí s využitím poznatků
z exkurze
Ústní projev
Historie papíru – 6
Zvládne slovní zásobu, týkající se dané
odborné problematiky
Čtení s porozuměním
Rozumí odbornému textu a zaznamená
důležité údaje
Písemný projev
Napíše osnovu, podle které pak vypráví o
daném tématu
Napíše krátkou informaci o J. Gutenbergovi
Ústní projev
Reklama– 6
Zvládne slovní zásobu, týkající se dané
odborné problematiky
Vypráví o různých typech reklamy, jejich
kladech a záporech
Vyjádří svůj názor na reklamu a konkurenci
na trhu
Čtení s porozuměním
Rozumí článkům týkajících se reklamy a
zaznamená důležité údaje
Písemný projev
Napíše krátký reklamní spot z oblasti svých
zájmů
Napíše krátký e-mail, v kterém hodnotí
Opakování - 10
reklamu, která se mu líbí
Způsob a metody hodnocení žáka
• Na základě školního a klasifikačního řádu
• Klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými váhami známek
• Ústní zkoušení
• Aktivita žáků v hodině
• Průběžné testování (slovní zásoba, gramatika, reálie)
• Souhrnný test ke každé lekci
• Samostatné písemné práce
Studijní literatura
• Giorgio Motta, Beata Cwikowska, Olga Vomáčková: Direkt 3, kopírované texty
• E-learning: Moodle – gramatická cvičení a studijní materiály k jednotlivým lekcím, testy a poslechová cvičení
k textům
• zdroje na Internetu
Studijní pomůcky
• PC, dataprojektor, DVD přehrávač, dvojjazyčný slovník, mapa, zahraniční prospekty, průvodce
Přesahy z předmětů
• ČLJ – srovnávání gramatických kategorií v mateřském a cizím jazyce
• SVZ – partnerské vztahy, životní styl, spolužití v multikulturní společnosti
• DU - kultura a umění, reklama
• TIT – obaly, historie papíru
41
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
1.1.1.4
Občanská nauka - OBN
Učební osnova předmětu
Občanská nauka
Název studijního předmětu
OBN
Zkratka předmětu
povinný
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky
• frontální způsob výuky formou výkladu;
• samostatné vyhledávání informací z různých zdrojů (Internet, encyklopedie, periodika, …);
• interpretace získaných informací před třídou, vedení diskuze;
• práce s texty (z tisku, Sbírky zákonů …);
• výukové programy mimoškolních organizací;
• exkurze (státních a kulturních zařízení, městský úřad, úřad práce, galerie, muzea, …).
Charakteristika (anotace) předmětu
Předmět občanská nauka bude vyučován s hodinovou dotací 2 hodiny týdně v 1. - 4. ročníku.
Složení učiva je v souladu s profilem absolventa/absolventky ŠVP rozděleno do uvedených tématických celků
Člověk ve společnosti, Člověk a právo, Člověk jako občan v demokratickém státě, Občan versus Česká republika,
Evropa, svět, Člověk a svět (praktická filozofie).
Důraz je kladen na pochopení základních společenských zákonů a jevů, jejich aplikace do běžného života,
porozumění dění v současné společnosti a co nejvíce porozumět příčinám událostí v současném světě. Dále pak
především na schopnost vyhledat informace, zhodnotit je, umět je interpretovat, utvořit si vlastní názor, ten v případě
potřeby obhájit, nenechat sebou manipulovat.
Vzdělávací cíl
Cílem výuky občanské nauce je připravit žáka/žákyni na aktivní život v demokratické společnosti. Tedy pozitivně
ovlivňovat hodnotovou orientaci žáka a žákyně tak, aby z nich byli slušní lidé a informovaní aktivní občané, kteří si váží
demokracie a svobody a aktivně usilují o její zachování, vést žáka/žákyni k tomu, aby jednali zodpovědně a uvážlivě vůči
sobě i ostatním, aby znali a respektovali svá práva i práva ostatních občanů. Naučit žáka/žákyni porozumět společnosti a
světu, kde žijí, uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet a hodnotit obklopující realitu, zaujímat stanovisko na základě
argumentů.
Získávat informace z různých zdrojů, kriticky je přijímat, nenechat sebou manipulovat. Osvojených vědomostí
využije žák/žákyně ve styku s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení otázek svého občanského rozhodování i při
řešení problémů osobního, právního i sociálního charakteru.
Žák/žákyně jsou vedeni k tomu, aby cítili potřebu občanské aktivity, preferovali demokratické hodnoty a přístupy
před nedemokratickými, poznali a dokázali odhalovat i stinné stránky demokracie.
1. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně:
2
Z toho cvičení:
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Žák/žákyně:
Člověk v lidském společenství 68
• definuje pojem osobnost člověka a
• osobnost člověka, vlastnosti osobnosti
charakterizuje její základní vlastnosti
• charakterizuje jednotlivá údobí lidského života
• etapy lidského života a jejich znaky
• vysvětlí pojem učení a socializace, debatuje o
• učení, příprava na povolání
vhodných postupech učení a nutnosti
celoživotního učení
•
•
•
•
•
objasní význam a zásady efektivní
komunikace, pojem asertivita, uvědomuje si
význam taktního chování a dobrých
mezilidských vztahů, navrhne způsoby, jak
řešit konflikty, případně jak jim předcházet
popíše, co jsou sociálněpatologické jevy,
vysvětlí, v čem tkví jejich nebezpečnost,
debatuje o tom, jak jim předcházet, případně
kde hledat pomoc
debatuje o pozitivech i problémech
multikulturního soužití, objasní příčiny migrace
lidí
posoudí, kdy je v praktickém životě rovnost
pohlaví porušována
•
mezilidské vztahy, komunikace, zásady slušného
chování
•
sociálněpatologické jevy
•
•
rasy, etnika, národy a národnosti; majorita a minority ve
společnosti, multikulturní soužití; migrace, migranti,
azylanti
postavení mužů a žen, genderové problémy
vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty,
•
kultura - hmotná a duchovní
42
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
význam vědy a umění
•
dovede popsat a rozlišit různé druhy
společenských skupin, jejich význam a vliv
působící na osobnost člověka, debatuje o
různých postaveních a rolích ve společenské
struktuře, o vztazích ve skupinách
•
sociální útvary, sociální role, vztahy ve skupinách
•
objasní postavení církví a věřících v ČR;
• víra a atheismus, náboženství a církve, náboženská
vysvětlí, čím jsou nebezpečné některé
hnutí, sekty, náboženský fundamentalismus
náboženské sekty a náboženský
fundamentalismus
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
Důraz bude kladen na:
• porozumění podstaty společenských jevů;
• schopnost utvořit si představu o zákonitostech fungování demokratické společnosti;
• schopnost aplikovat znalosti do praxe.
Hodnocení je v souladu s klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu.
• znalostní testy všech dostupných forem (čtvrtletní, desetiminutové)
• samostatná tvořivá práce (referáty, úvahy)
• ústní zkoušení
Studijní literatura
• Občanská nauka pro střední odborné školy, kolektiv autorů, SPN, ISBN-80-7235-233-4
• Aktuální články na danou problematiku z novin a časopisů
• Internet
Studijní pomůcky
• Počítač a internet, TV, videopřehrávač, DVD přehrávač, exkurze
Přesahy z/do předmětů
• Z:
DEJ : Dějiny národů
EKO : Finanční záležitosti jedince a rodiny
• Do:
EKO : Finanční záležitosti jedince a rodiny
TEV : Zdraví a životní styl
2. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně:
2
Z toho cvičení:
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Žák/žákyně:
Člověk a právo 68
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vysvětlí pojem právo, právní stát, uvede
příklady právní ochrany a právních vztahů
popíše soustavu soudů v ČR
popíše činnost policie, soudů, advokacie a
notářství
vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k právním
úkonům a má trestní odpovědnost, orientuje se
v druzích trestních činů, v druzích trestů, ví, jak
probíhá trestní řízení
objasní postupy vhodného jednání, stane-li se
obětí nebo svědkem jednání, jako je šikana,
lichva, korupce, násilí, vydírání atp.
vysvětlí, co je správní řízení a o čem se v něm
rozhoduje
popíše, jaké závazky vyplývají z běžných
smluv, a na příkladu ukáže možné důsledky
vyplývající z neznalosti smlouvy včetně jejich
všeobecných podmínek
dovede hájit své spotřebitelské zájmy, např.
podáním reklamace
popíše práva a povinnosti mezi dětmi a rodiči,
•
•
•
právo a spravedlnost, právní stát, právní řád, právní
ochrana občanů, právní vztahy
soustava soudů v České republice
notáři, advokáti a soudci
•
trestní právo – trestní odpovědnost, tresty a ochranná
opatření, orgány činné v trestním řízení
•
kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita
páchaná mladistvými
•
správní řízení
•
vlastnictví, právo v oblasti duševního vlastnictví;
smlouvy, odpovědnost za škodu
•
obchodní právo
•
rodinné právo
43
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
mezi manželi; popíše, kde může o této oblasti
hledat informace nebo získat pomoc při řešení
svých problémů
• vymezí a na příkladech uvede, které právní
• pracovní právo
vztahy upravuje pracovní právo, ví, co
obsahuje pracovní smlouva
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
Důraz bude kladen na:
• porozumění podstaty společenských jevů;
• schopnost utvořit si představu o zákonitostech fungování demokratické společnosti;
• schopnost aplikovat znalosti do praxe.
Hodnocení je v souladu s klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu.
• znalostní testy všech dostupných forem (čtvrtletní, desetiminutové)
• samostatná tvořivá práce (referáty, úvahy)
• ústní zkoušení
Studijní literatura
• Občanská nauka pro střední odborné školy, kolektiv autorů, SPN, ISBN-80-7235-233-4
• Aktuální články na danou problematiku z novin a časopisů
• Sbírky zákonů
• Internet
Studijní pomůcky
• Počítač a internet, TV, videopřehrávač, DVD přehrávač, exkurze
Přesahy z/do předmětů
• Do:
EKO : Podnikání
EKO : Finanční záležitosti jedince a rodiny
EKO : Pracovněprávní vztahy a související činnosti
• Z:
EKO : Podnikání
EKO : Finanční záležitosti jedince a rodiny
EKO : Pracovněprávní vztahy a související činnosti
ANJ – Člověj jako jedinec, Clověk ve společnosti
3. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně:
2
Z toho cvičení:
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Žák/žákyně:
Člověk v lidském společenství 17
• charakterizuje současnou českou společnost,
její etnické a sociální složení
• společnost, společnost tradiční a moderní, pozdně
moderní společnost, současná česká společnost,
• popíše sociální nerovnost a chudobu ve
společenské vrstvy, elity a jejich úloha
vyspělých demokraciích, uvede postupy, jimiž
• sociální nerovnost a chudoba v současné společnosti
lze do jisté míry řešit sociální nerovnost
• objasní význam solidarity a dobrých vztahů v
komunitě
Člověk jako občan 34
• definuje pojem stát a státní občanství, popíše
různé formy státu
• stát, státy na počátku 21. století, český stát, státního
• charakterizuje demokracii a objasní, jak
občanství v ČR
funguje a jaké má problémy (korupce,
kriminalita,…)
• základní hodnoty a principy demokracie
• objasní význam práv a svobod, které jsou
zakotveny v českých zákonech, a popíše
• lidská práva, jejich obhajování, veřejný ochránce práv,
způsoby, jak lze ohrožená lidská práva
práva dětí
obhajovat
• dokáže charakterizovat obsah Ústavy ČR,
• Ústava ČR, politický systém v ČR, struktura veřejné
princip dělby státní moci,uvede příklady funkcí
správy, obecní a krajská samospráva
obecní a krajské samosprávy
• politika, politické ideologie
• vymezí pojem politika, charakterizuje základní
• politické strany, volební systémy a volby
politické ideologie
• charakterizuje současný český politický
• politický radikalismus a extremismus, současná česká
systém, objasní funkci politických stran a
extremistická scéna a její symbolika, mládež a
svobodných voleb
extremismus
44
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat
• teror, terorismus
politickým radikalismem, nebo politickým
• občanská participace, občanská společnost
extremismem
• občanské ctnosti potřebné pro demokracii a
• vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat hnutí
multikulturní soužití
omezující práva a svobody jiných lidí
• svobodný přístup k informacím, masová média a jejich
• uvede příklady občanské aktivity ve svém
funkce, kritický přístup k médiím, maximální využití
regionu, vysvětlí, co se rozumí občanskou
potencionálu médií
společností; debatuje o vlastnostech, které by
měl mít občan demokratického stát
• objasní způsoby ovlivňování veřejnosti
• dovede kriticky přistupovat k mediálním
obsahům a pozitivně využívat nabídky
masových médií
17
• objasní postavení České republiky v Evropě a Soudobý svět
v soudobém světě
• integrace a dezintegrace
• charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí její
• Česká republika a svět: NATO, OSN; zapojení ČR do
politiku
mezinárodních struktur; bezpečnost na počátku 21.
století, konflikty
• popíše funkci a činnost OSN a NATO
v soudobém světě; globální problémy, globalizace
• vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních struktur
a podíl ČR na jejich aktivitách
• uvede příklady projevů globalizace a debatuje
o jejích důsledcích
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
Důraz bude kladen na:
• porozumění podstaty společenských jevů;
• schopnost utvořit si představu o zákonitostech fungování demokratické společnosti;
• schopnost aplikovat znalosti do praxe.
Hodnocení je v souladu s klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu.
• znalostní testy všech dostupných forem (čtvrtletní, desetiminutové)
• samostatná tvořivá práce (referáty, úvahy)
• ústní zkoušení
Studijní literatura
• Občanská nauka pro střední odborné školy, kolektiv autorů, SPN, ISBN-80-7235-233-4
• Ústava ČR
• Aktuální články na danou problematiku z novin a časopisů
• Internet
Studijní pomůcky
• Počítač a internet, TV, videopřehrávač, DVD přehrávač, exkurze
Přesahy z/do předmětů
• Z:
DEJ : Dějiny států
DEJ : Dějiny ČR do roku 1989
DEJ : Soudobý svět
EKO : EU
ANJ – Člověk ve společnosti
• DO:
EKO : EU
4. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně:
2
Z toho cvičení:
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Žák/žákyně:
Člověk a svět (praktická filozofie) 30
• vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie, filozofická
etika, na čem bylo založeno lidské myšlení
před vznikem filozofie
• co řeší filozofie a filozofická etika, vznik filozofie, mýtus
a filozofie
• učí se zaujímat kritický postoj ke světu, dokáže
diskutovat o významu a smyslu filozofie v
• význam filozofie a etiky v životě člověka, jejich smysl
životě člověka
pro řešení životních situací
• chápe podstatu okruhu problémů, dovede
• základní filozofické problémy, hlavní filozofické
používat vybraný pojmový aparát, který byl
disciplíny
součástí učiva
• proměny filozofického myšlení v dějinách
• charakterizuje vývoj filozofického myšlení
45
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
v nejvýznamnějších historických obdobích
dovede pracovat s jemu obsahově a formálně
dostupnými texty
•
•
•
•
Etika
dokáže vysvětlit obsah základních etických
pojmů a popsat základní typy etických přístupů
•
ke světu a člověku
•
debatuje o praktických filozofických a etických
otázkách (ze života kolem sebe, z kauz
•
známých z médií, z krásné literatury a jiných
druhů umění)
vysvětlí, proč jsou lidé za své názory,postoje a
jednání odpovědni jiným lidem
•
•
30 hod
etika a její předmět, základní pojmy etiky
morálka, mravní hodnoty a normy, mravní rozhodování
a odpovědnost
životní postoje a hodnotová orientace, člověk mezi
touhou po vlastním štěstí a angažováním se pro obecné
dobro a pro pomoc jiným lidem
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
Důraz bude kladen na:
• porozumění podstaty společenských jevů;
• schopnost utvořit si představu o zákonitostech fungování demokratické společnosti;
• schopnost aplikovat znalosti do praxe.
Hodnocení je v souladu s klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu.
• znalostní testy všech dostupných forem (čtvrtletní, desetiminutové)
• samostatná tvořivá práce (referáty, úvahy)
• ústní zkoušení
Studijní literatura
• Občanská nauka pro střední odborné školy, kolektiv autorů, SPN, ISBN-80-7235-233-4
• Filozofický slovník
• Citáty
• Internet
Studijní pomůcky
• Počítač a internet, TV, videopřehrávač, DVD přehrávač, exkurze
Přesahy z/do předmětů
• Do:
CJL : Vývoj české a světové literatury v kulturních a historických souvislostech
• Z:
CJL : Vývoj české a světové literatury v kulturních a historických souvislostech
DEJ : Starověk
Aplikace průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
• Žák/žákyně jsou vedeni k tomu, aby byli schopni ve třídě, škole, na pracovišti navodit prostředí tolerance,
vzájemného respektu, spolupráce, úcty, uměli navzájem komunikovat, jednat a pohybovat se v prostředí
demokratických institucí.
Člověk a životní prostředí
•
Žák/žákyně jsou vedeni k pochopení života jako nejvyšší hodnoty, uvědomění si nutnosti uchování životního
prostředí a jednali hospodárně a ekologicky.
Člověk a svět práce
•
Žák/žákyně jsou vedeni k tomu, aby se dokázali pohybovat v prostředí tržního hospodářství, aktivně rozhodovali
o své profesní kariéře a uplatňovali svá pracovní práva, chápali význam profesní mobility.
Informační a komunikační technologie
• Žák/žákyně jsou vedeni k tomu, aby dokázali využívat prostředky informačních a komunikačních technologií ve
své zvolené profesi a zároveň v praktickém osobním životě, uměli prezentovat nabyté poznatky či výsledky své
práce na veřejnosti.
46
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
1.1.1.5
Dějepis - DĚJ
Učební osnova předmětu
Dějepis
Název studijního předmětu
DĚJ
Zkratka předmětu
povinný
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky
Základními metodami jsou práce žáků/žákyň ve třídě s verbálním textem, tabulkami, grafy a jiným ikonickým
textem a komunikace (včetně diskusních metod), která je doplněna prezentací pomocí didaktické techniky. Součástí
výuky jsou odborné exkurze. Výuka předmětu probíhá v 1. ročníku.
Charakteristika (anotace) předmětu
Učivo vychází z kurikulárního rámce RVP Společenskovědní vzdělávání - Člověk v dějinách a tvoří výběr z
českých a světových dějin. Důraz je kladen na dějiny novověku, především na 19. a 20. století.
Učivo předmětu dějepis se skládá ze 3 oblastí: Starověk, středověk a ranný novověk, Novověk - 19. století a
Novověk - 20. století.
Vzdělávací cíl
Vzdělávání v předmětu dějepis kultivuje historické vědomí žáků/žákyň především o událostech v 19. a 20. a tím
je učí porozumět dění v současné společnosti. Učí je i kriticky myslet, samostatně hodnotit historické události,
nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět historickým příčinám událostí v současném světě.
1. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Žák/žákyně:
Úvod (1 hodina)
• objasní smysl poznávání dějin a variabilitu
• poznávání dějin, význam poznávání dějin, variabilita
jejich výkladů
výkladů dějin
•
uvede příklady kulturního přínosu starověkých
civilizací, judaismu a křesťanství
•
popíše základní – revoluční změny ve
středověku a raném novověku
Starověk, středověk a ranný novověk (17 hodin)
• starověk
•
středověk a ranný novověk (16. – 18. stol.)
•
na příkladu významných občanských revolucí
vysvětlí boj za občanská i národní práva a
vznik občanské společnosti
•
objasní vznik novodobého českého národa a
jeho úsilí o emancipaci
popíše česko-německé vztahy a postavení
Židů a Romů ve společnosti 18. a 19. stol.
•
společnost a národy (národní hnutí v Evropě a v
českých zemích, českoněmecké vztahy, postavení
minorit; dualismus v habsburské monarchii, vznik
národního státu v Německu)
•
•
•
charakterizuje proces modernizace společnosti
popíše evropskou koloniální expanzi
vysvětlí rozdělení světa v důsledku koloniální
expanze a rozpory mezi velmocemi
•
modernizace společnosti (technická, průmyslová,
komunikační revoluce, urbanizace, demografický
vývoj; evropská koloniální expanze)
•
•
charakterizuje sociální strukturu společnosti
vysvětlí postavení žen ve společnosti 19. stol.
•
modernizovaná společnost a jedinec (sociální
struktura společnosti, postavení žen, sociální
zákonodárství, vzdělání)
•
popíše první světovou válku a objasní
významné změny ve světě po válce
•
charakterizuje první Československou
republiku a srovná její demokracii se situací za
tzv. druhé republiky (1938–39), objasní vývoj
•
Novověk – 19. století (16 hodin)
• velké občanské revoluce (americká, francouzská,
revoluce 1848-49)
Novověk – 20. století (34 hodin)
• vztahy mezi velmocemi (pokus o revizi rozdělení
světa první světovou válkou, české země za
světové války, první odboj, poválečné uspořádání
Evropy a světa, vývoj v Rusku)
•
demokracie a diktatura (Československo v
meziválečném období; autoritativní a totalitní
režimy, nacismus v Německu a komunismus v
47
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
česko-německých vztahů
vysvětlí projevy a důsledky velké hospodářské
krize
charakterizuje fašismus a nacismus; srovná
nacistický a komunistický totalitarismus
popíše mezinárodní vztahy v době mezi první a
druhou světovou válkou, objasní, jak došlo k
dočasné likvidaci ČSR
objasní cíle válčících stran ve druhé světové
válce, její totální charakter a její výsledky,
popíše válečné zločiny včetně holocaustu
Rusku a SSSR; velká hospodářská krize;
mezinárodní vztahy ve 20. a 30. letech, růst napětí
a cesta k válce; druhá světová válka,
Československo za války, druhý čs. odboj, válečné
zločiny včetně holocaustu, důsledky války)
•
objasní uspořádání světa po druhé světové
• svět v blocích (poválečné uspořádání v Evropě a ve
válce a důsledky pro Československo
světě, poválečné Československo; studená válka;
• popíše projevy a důsledky studené války
komunistická diktatura v Československu a její
• charakterizuje komunistický režim v ČSR v
vývoj; demokratický svět, USA – světová
jeho vývoji a v souvislostech se změnami v
supervelmoc; sovětský blok, SSSR – soupeřící
celém komunistickém bloku
supervelmoc;
třetí svět a dekolonizace; konec
• popíše vývoj ve vyspělých demokraciích a
bipolarity
Východ-Západ)
vývoj evropské integrace
• popíše dekolonizaci a objasní problémy třetího
světa
• vysvětlí rozpad sovětského bloku
• uvede příklady úspěchů vědy a techniky ve 20.
století
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
• na základě školního a klasifikačního řádu,
• klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek,
• žáci/žákyně jsou hodnoceni především podle úrovně porozumění učivu, dále podle schopnosti kritického
myšlení, samostatného úsudku, dovednosti práce s textem a výstižně formulovat myšlenky,
• pro hodnocení žáka/žákyně vyučující využívá:
delší didaktické testy (více než 15 minut),
krátké didaktické testy (do 15 minut),
ústní zkoušení,
aktivitu v hodině, referát, samostatnou nebo skupinovou práci, domácí úkoly
Studijní literatura
• ČAPEK, Vratislav, PÁTEK, Jaroslav. Dějepis pro střední odborné školy: Základní směry dějinného vývoje. 1.
vydání. Praha: SCIENTIA, 2001.
Studijní pomůcky
• Dataprojektor a PC s připojením k internetu a prezentační programem.
• PC učebna s připojením k internetu a kancelářským balíkem programů pro případné testování žáků/žákyň,
skupinovou a samostatnou práci.
Přesahy z/do předmětů
• Přesahy do jiných předmětů: Dějiny oboru Obalová technika (ŠVP Obalový a grafický design) jsou vyučovány
v předmětech tiskové techniky a obalová technika.
• Přesah z předmětu tělesná výchova: Osobnosti české tělovýchovy a sportu.
Aplikace průřezových témat
• Průřezové téma Občan v demokratické společnosti je aplikováno na učivo o velkých občanských
revolucích 18. a 19. století, společnosti a národech 19. stol., demokracii a diktatuře mezi válkami, 2. světové
válce, dekolonizaci a poválečném uspořádání světa do velmocenských bloků. Žák/žákyně se seznámí s
příklady občanských a národních práv, bojem za jejich dosažení, řešením konfliktů mezi národy a státy,
historickým vývojem a politickými systémy.
• Průřezové téma Informační a komunikační technologie je aplikováno prostřednictvím práce žáka/žákyně
s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, tj. vyhledávání a
zpracováváním informací z otevřených zdrojů, které se vztahují k učivu předmětu dějepis.
48
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
1.1.1.6
Fyzika - FYZ
Učební osnova předmětu
Fyzika
Název studijního předmětu
FYZ
Zkratka předmětu
povinný
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky
Výuka probíhá v učebnách s využitím dataprojektoru a DVD přehrávače. Výklad probíhá formou řízeného
rozhovoru s využitím znalostí žáků/žákyň ze základní školy. Předpokládá se úzká spolupráce s vyučujícími
odborných předmětů.
Charakteristika (anotace) předmětu
Učivo je strukturováno do tradičních tematických celků: mechanika, molekulová fyzika a termika,
mechanické vlnění a kmitání, elektřina a magnetismus, optika, fyzika elektronového obalu a atomového jádra a
astrofyzika. Učivo doplňuje a prohlubuje poznatky ze základní školy.
Vzdělávací cíl
Fyzikální vzdělávání směřuje k tomu, aby žák/žákyně uměl:
• správně používat fyzikální pojmy, vysvětlit fyzikální jevy;
• pracovat s fyzikálními rovnicemi, příslušnými jednotkami, grafy a diagramy a tyto dovednosti uplatnit při
řešení úloh;
• řešit jednoduchý fyzikální problém;
• uplatnit obecné poznatky k vysvětlení konkrétního fyzikálního jevu;
• uplatnit fyzikální poznatky v odborném vzdělávání i praktickém životě.
1. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: 0, celkem 68 hod
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Počet hodin
Žák/žákyně:
Mechanika
15
• rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché úlohy
na pohyb hmotného bodu;
• pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici,
skládání pohybů
• určí síly, které působí na tělesa, a popíše,
jaký druh pohybu tyto síly vyvolávají;
• Newtonovy pohybové zákony
• určí mechanickou práci, výkon a energii ;
• gravitační pole
• určí výslednici sil působících na těleso a
• mechanická práce a energie
jejich momenty;
• mechanika tuhého tělesa
• aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při
• mechanika tekutin
řešení úloh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
15
změří teplotu v Celsiově teplotní stupnici a Molekulová fyzika a termika
vyjádří ji jako termodynamickou teplotu;
• teplota
vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek
• teplotní roztažnost látek
v přírodě a v technické praxi
vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy
• teplo a práce, přeměny vnitřní energie
(tělesa) a způsoby její změny;
• tepelné děje v ideálním plynu, tepelné motory
řeší jednoduché případy tepelné výměny;
• struktura pevných látek a kapalin
popíše principy nejdůležitějších tepelných
• změny skupenství
motorů;
popíše přeměny skupenství látek a jejich
význam vpřírodě a v technické praxi;
12
popíše elektrické pole z hlediska jeho Elektřina a magnetismus
působení na bodový elektrický náboj;
• elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole,
řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím
kapacita vodiče
Ohmova zákona;
•
elektrický proud v látkách, zákony elektrického
určí magnetickou sílu v magnetickém poli
proudu, polovodiče
vodiče s proudem;
• magnetické pole, magnetické pole elektrického
popíše princip generování střídavých proudů
proudu
a jejich využití v energetice;
• vznik střídavého proudu, přenos elektrické energie
střídavým proudem
Vlnění a optika
12
rozliší základní druhy mechanického vlnění;
charakterizuje základní vlastnosti zvukového
• mechanické vlnění a kmitání
vlnění;
• zvukové vlnění
chápe negativní vliv hluku a zná způsoby
49
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
ochrany sluchu;
• světlo a jeho šíření
charakterizuje světlo
• zobrazování zrcadlem a čočkou
řeší úlohy na odraz a lom světla;
• spektrum elektromagnetického záření, rentgenové
řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami;
záření
popíše
význam
různých
druhů
elektromagnetického
záření
z hlediska
působení na člověka a využití v praxi;
8
• popíše strukturu elektronového obalu atomu Fyzika atomu
z hlediska energie elektronu;
• model atomu, standardní model atomu
• popíše stavbu elektronového jádra a
charakterizuje základní nukleony;
• nukleony, radioaktivita, jaderné záření
• vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše
• jaderná energie a její využití
způsoby ochrany před jaderným zářením;
• popíše štěpnou a termojadernou reakci
Astrofyzika
6
• charakterizuje Slunce jako hvězdu;
• popíše objekty ve sluneční soustavě;
• sluneční soustava
• zná současné názory na vznik a vývoj
• galaxie a vývoj vesmíru
vesmíru
• výzkum vesmíru
• mikrosvět vs. makrosvět, nové teorie
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně:
Hodnocení je v souladu s klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu. Hodnocení je vedeno
v elektronické třídní knize.
• ústní zkoušení
• písemné zkoušení
• testy
• zadání domácích úkolů (úlohy, referáty, prezentace)
Studijní literatura
• Lepil O., Bednařík M., Hýblová R.: Fyzika pro střední školy I., Prometheus
• Lepil O., Bednařík M., Hýblová R.: Fyzika pro střední školy II., Prometheus
Studijní pomůcky
• Dataprojektor, počítač a internet, DVD přehrávač, Matematické, fyzikální a chemické tabulky, kalkulačka
Přesahy z/do předmětů
• Matematika – úpravy matematických výrazů, vyjádření neznámé ze vzorce, počítání s čísly ve tvaru a.10n,
převody jednotek
• Ekologie – zdroje el. energie, ochrana životního prostředí
• Chemie – částicová struktura látek, vzájemné působení částic
• Dějepis – využití jaderné energie (atomové zbraně)
Aplikace průřezových témat
Člověk a životní prostředí
• Zdroje jaderné energie, jaderný reaktor, bezpečnostní a ekologická hlediska jaderné energetiky, alternativní
zdroje energie. Respektování zásad úspornosti a hospodárnosti s veškerými zdroji
Občan v demokratické společnosti
• Rozvíjení sebehodnocení, rozvoj kritického myšlení, vytváření demokratického prostředí ve třídě, které je
založeno na vzájemném respektování, spolupráci a dialogu, upevňování zdvořilého a slušného chování.
Informační a komunikační technologie
• Dovednost použití vyhledávacích služeb pro získávání informací a schopnosti pracovat s nimi, efektivně je
využívat v průběhu vzdělávání
•
•
•
•
50
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
1.1.1.7
Chemie - CHE
Učební osnova předmětu
Chemie
CHE
povinný
Název studijního předmětu
Zkratka předmětu
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky
Výuka probíhá v učebně. Je vedena formou výkladu s využitím počítače a dataprojektoru. Je doplněna sledováním
videa a DVD, i-vysíláním ČT a následující diskuzí. V počítačové učebně si žáci/žákyně procvičují vědomosti pomocí
interaktivních cvičení, vypracovávají samostatné práce a probíhá zde také testování.
Charakteristika (anotace) předmětu
Výuka chemie je součástí všeobecného vzdělání, patří mezi přírodní vědy a navazuje na poznatky získané
v základním chemickém vzdělávání a dále je rozvíjí. V Obecné chemii si žáci/žákyně prohlubují znalosti o látkách,
jejich vlastnostech, struktuře a přeměnách. Seznámí se s chemickým názvoslovím a symbolikou, provádějí chemické
výpočty. V Anorganické chemii se seznamují s prvky a anorganickými látkami, jejich složením, vlastnostmi a použitím.
V Organické chemii se žáci/žákyně seznámí se stavbou, vlastnostmi a chováním organických látek, jejich zdroji,
výrobou a použitím. Učivo Biochemie je zaměřeno na chemické složení živých organismů, a na základní biochemické
děje.
Vzdělávací cíl
Cílem chemického vzdělávání je uvědomění si chemické podstaty hmotného světa, uvědomění si, že člověk je
součástí světa látek a jejich změn, pochopení složení, vlastností látek a jejich chování a orientaci v nich. Žáci/žákyně
se připravují na pochopení principů výrobních technologií, se kterými se seznamují v odborných předmětech.
Žáci/žákyně komunikují, vyhledávají a interpretují informace o látkách a používání látek. Žáci/žákyně poznatky aplikují
v občanském i profesním životě v souvislosti s výběrem a používáním látek tak, aby zajistili své potřeby s ohledem na
ochranu svého zdraví a ohledem na ostatní složky životního prostředí.
1. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: 0, celkem 68 hod
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Žák/žákyně:
Obecná chemie
44 h
• uvede vývoj chemie
• historie chemie, významné události, významné
osobnosti
• vyjmenuje významné události v chemii a
významné osobnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vysvětlí pojmy chemie, chemická výroba,
chemická technologie
vyjmenuje oblasti chemie a vysvětlí jejich
náplň
vyjmenuje oblasti chemického průmyslu,
jejich suroviny a produkty
vysvětlí rozdíl mezi fyzikálním a chemickým
dějem, uvede příklady
definuje směsi a chemické látky a uvede
příklady
uvede a vysvětlí příklady dělení směsí
vypočítá složení roztoku
•
•
•
•
•
•
•
chemie, oblasti chemie
chemická výroba, chemický průmysl
suroviny a produkty chemického průmyslu
fyzikální a chemický děj
rozdělení látek
směsi homogenní, heterogenní
roztoky, složení roztoků
popíše stavbu atomu
zjistí počet částic v atomu a určí prvek
vysvětlí pojmy atom, ion, izotop, nuklid,
molekula, prvek, sloučenina
zjistí relativní atomovou hmotnost a vypočítá
relativní molekulovou hmotnost
vysvětlí podstatu přirozené radioaktivity
uvede druhy záření
uvede příklady použití radioaktivity
vysvětlí podstatu periodického zákona
orientuje se v periodické tabulce prvků
uvede názvy a značky vybraných chemických
prvků
•
•
•
•
•
•
•
•
•
částicové složení látek
atom, molekula
Bohrův model atomu, standardní model atomu
chemické prvek, sloučenina
relativní atomová a molekulová hmotnost
přirozená radioaktivita
periodický zákon
periodická soustava prvků
chemická symbolika, značky a názvy prvků
•
chemická vazba
uvede a popíše typy vazeb
vysvětlí vliv vazby na vlastnosti látky
51
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vysvětlí, co je oxidační číslo a jeho značení
zjistí elektronegativitu prvků a určí oxidační
číslo
vysvětlí pravidla pro stanovení oxidačních
čísel atomů
napíše vzorce a určí názvy dvouprvkových
sloučenin a hydroxidů, kyselin a solí
•
•
•
•
chemické názvosloví
oxidační číslo
elektronegativita
vzorce a názvy binárních sloučenin, kyselin a solí
vysvětlí a vypočítá látkové množství
vysvětlí pojmy molární hmotnost a molární
objem
používá vztah pro výpočet molární hmotnosti
a molárního objemu
vyčíslí chemickou rovnici
vypočítá množství látky z chemické rovnice
•
•
•
•
látkové množství
molární hmotnost, molární objem
chemické reakce, chemické rovnice
stechiometrické výpočty
vysvětlí, co je chemická reakce
vysvětlí pojmy exotermická a endotermická
reakce
vysvětlí pojmy katalyzátor a inhibitor
uvede a vysvětlí typy chemických reakcí
•
•
•
•
chemický děj
tepelné změny při chemických reakcích
rychlost chemických reakcí
základní typy chemických reakcí
Anorganická chemie
24 h
vysvětlí, co jsou anorganické látky
• anorganické látky
uvede příklady přírodních anorganických
• prvky a jejich sloučeniny
látek
• názvosloví anorganických sloučenin
• napíše vzorce anorganických sloučenin
• výskyt prvků a jejich sloučenin, suroviny na jejich
• odvodí názvy anorganických sloučenin
výrobu
• uvede výskyt a suroviny pro výrobu
• princip výroby prvků a jejich sloučenin
významných prvků a jejich sloučenin
• vlastnosti prvků a jejich sloučenin
• popíše principy výrob prvků a sloučenin
• použití prvků a jejich sloučenin
• vyjmenuje vlastnosti prvků a sloučenin
• uvede použití prvků a jejich sloučenin
• posoudí anorganické sloučeniny z hlediska
vlivu na zdraví člověka a složky životního
prostředí
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
Žák/žákyně jsou hodnoceni dle školního a klasifikačního řádu, klasifikace je vedena v elektronické třídní knize
s příslušnými vahami známek, při hodnocení je kladen důraz na stupeň osvojení probírané látky a hloubku porozumění
danému tématu:
• písemné testy
• elektronické testy
• desetiminutovky
• domácí úkoly
• samostatné práce v hodině
• aktivita
Studijní literatura
• BANÝR Jiří, BENEŠ Pavel a kolektiv. Chemie pro střední školy, SPN
• Periodická tabulka prvků
Studijní pomůcky
• počítač, dataprojektor, video a DVD, TV, připojení k internetu
• základní programové vybavení, interaktivní programy
Přesahy z/do předmětů
• Dějepis – Člověk v dějinách (historie chemie, významné události, významné osobnosti)
• Fyzika – Fyzika atomu (atom, radioaktivita)
• Matematika – Číselné množiny (trojčlenka, procenta, převody jednotek)
• Základy ekologie – Ekologie (anorganické látky v přírodě)
• Základy ekologie – Základy biologie (chemické látky nebezpečné pro organismus)
• Základy ekologie – Člověk a životní prostředí (suroviny a odpady)
• Obalové materiály – Technologie a výroba vláknin (varné roztoky, bělicí prostředky, plniva, barviva, pigmenty)
•
•
52
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
Obalové materiály – Ostatní materiály používané pro výrobu obalů (kovy a jejich slitiny, sklo)
Obalová technika – Zušlechťování papíru, kartonu a lepenek (pigmenty)
Tiskové techniky – Základní principy tiskových technik (barviva)
2. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: 0, celkem 68 hod
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Žák/žákyně:
Organická chemie
56 h
• vysvětlí, co jsou organické látky
• organické látky
• uvede příklady přírodních organických látek
• význam organických látek
• vyjmenuje příklady praktického využití
organických látek
jmenuje prvky, které tvoří, molekuly
organických látek
zhodnotí postavení atomu uhlíku v periodické
soustavě prvků z hlediska počtu a vlastností
organických sloučenin
popíše typy vazeb
uvede vaznost organogenních prvků
zapíše organickou sloučeninu různými typy
vzorců
vysvětlí pojmy konstituce a izomerie
popíše typy izomerie na příkladech
vysvětlí na příkladech typy uhlíkových
řetězců
vysvětlí základní typy reakcí organických
sloučenin na příkladech
určí typ reakce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
složení organických látek
vlastnosti atomu uhlíku
vlastnosti organických látek
vazby v molekulách organických sloučenin
vaznost
typy vzorců organických sloučenin
konstituce a izomerie
řetězení atomů uhlíku
reakce organických sloučenin
•
•
uvede rozdělení organických sloučenin
vysvětlí zásady tvoření názvů organických
sloučenin
•
•
klasifikace organických sloučenin
názvoslovné systémy
•
•
•
•
charakterizuje skupiny uhlovodíků
zapíše názvy a vzorce uhlovodíků
uvede významné reakce uhlovodíků
uvede přehled a vlastnosti významných
uhlovodíků
charakterizuje přírodní zdroje uhlovodíků
•
•
•
•
•
•
uhlovodíky
rozdělení uhlovodíků
názvy a vzorce uhlovodíků
reakce uhlovodíků
významné uhlovodíky
přírodní zdroje uhlovodíků
•
•
•
•
charakterizuje skupiny deriváty uhlovodíků
zapíše názvy a vzorce derivátů uhlovodíků
uvede významné reakce derivátů uhlovodíků
uvede přehled a vlastnosti významných
derivátů uhlovodíků
•
•
•
•
•
deriváty uhlovodíků
rozdělení derivátů uhlovodíků
názvy a vzorce derivátů uhlovodíků
reakce derivátů uhlovodíků
významné deriváty
•
uvede významné zástupce organických
sloučenin a zhodnotí jejich využití v odborné
praxi a v běžném životě
posoudí organické sloučeniny z hlediska vlivu
na zdraví člověka a složky životního prostředí
•
organické sloučeniny v odborné praxi a v běžném
životě
uvede příklady
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vysvětlí pojem a význam biochemie
rozdělí a charakterizuje složky biochemie
vyjmenuje a charakterizuje biogenní prvky
uvede složení, výskyt a funkce důležitých
přírodních látek
• uvede látky důležité při biochemických dějích
a vysvětlí jejich činnost
• uvede příklady biotechnologií
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
•
Biochemie
• význam a rozdělení biochemie
• chemické složení živých organismů
• biochemické děje
• biotechnologie
12
53
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Žák/žákyně jsou hodnoceni dle školního a klasifikačního řádu, klasifikace je vedena v elektronické třídní knize
s příslušnými vahami známek, při hodnocení je kladen důraz na stupeň osvojení probírané látky a hloubku porozumění
danému tématu:
• písemné testy
• elektronické testy
• desetiminutovky
• domácí úkoly
• samostatné práce v hodině
• aktivita
Studijní literatura
• BANÝR Jiří, BENEŠ Pavel a kolektiv. Chemie pro střední školy, SPN
• Periodická tabulka prvků
Studijní pomůcky
• počítač, dataprojektor, video a DVD, TV, připojení k internetu
• základní programové vybavení, interaktivní programy
Přesahy z/do předmětů
• Základy ekologie – Základy biologie (chemické složení živých organismů, biochemické děje, chemické látky
nebezpečné pro organismus)
• Základy ekologie – Člověk a životní prostředí (suroviny a odpady)
• Obalové materiály – Technologie a výroba vláknin (chemické složení vláknovin, klížidla, barviva, pojidla)
• Obalové materiály – Makromolekulární chemie (struktura makromolekulárních látek)
• Obalové materiály – Přírodní makromolekulární látky (celulóza, deriváty celulózy, přírodní kaučuk, živice)
• Obalové materiály – Syntetické makromolekulární látky (plasty, reakce vzniku plastů, přísady do plastů)
• Obalové materiály – Zušlechťování papíru, kartonu a lepenky organickými látkami (nátěrové a impregnační
prostředky, prostředky pro extruzi, pojidla)
• Obalové materiály – Chemie a technologie barviv (barviva, pomocné prostředky pro výrobu barev)
• Obalová technika – Spojování, Pojení vrstev materiálu (pojidla, tavné prostředky)
• Obalová technika – Zušlechťování papíru, kartonu a lepenek (nátěrové a impregnační prostředky, prostředky
pro extruzi, pojidla)
• Tiskové techniky – Základní principy tiskových technik (barviva, pomocné prostředky pro výrobu barev)
Aplikace průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
• Žák/žákyně jsou vedeni, aby si vážili materiálních a duchovních hodnot, aby měli vhodnou míru sebevědomí,
aby uměli jednat s lidmi, byli tolerantní k názorům ostatních lidí, dbali pravidel slušného chování. Uvědomují
si odpovědnost za své jednání v osobním i pracovním životě.
Člověk a životní prostředí
• Při výuce chemie se žáci/žákyně seznamují s chemickými látkami a jejich vlastnostmi. Znají látky ohrožující
zdraví člověka a složky životního prostředí, znají jejich účinky a uvědomují si nutnost recyklace látek a
bezpečné likvidace látek.
Člověk a svět práce
• Žáci/žákyně jsou vedeni k uvědomění si významu vzdělání pro budoucí zaměstnání, jsou motivováni k
aktivnímu pracovnímu životu a k potřebě celoživotního vzdělávání. Uvědomují si nutnost dokázat jednat
s lidmi a nutnost získávání a využívání informací.
Informační a komunikační technologie
• Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií patří ke všeobecnému vzdělání moderního
člověka. Žáci/žákyně používají počítače a jejich programové vybavení, dokážou vyhledávat a zpracovávat
informace z internetu, ale i denního tisku, časopisů, odborných publikací, rozhlasu a televize.
54
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
1.1.1.8
Základy ekologie - ZEK
Učební osnova předmětu
Základy ekologie
ZEK
povinný
Název studijního předmětu
Zkratka předmětu
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky
Výuka probíhá v učebně a je vedena formou výkladu s využitím počítače a dataprojektoru. Je doplněna sledováním
videa a DVD, i-vysíláním ČT a následující diskusí. V počítačové učebně žáci připravují referáty a prezentace jednotlivě
i ve skupinách s využitím internetu a probíhá zde také testování.
Charakteristika (anotace) předmětu
Výuka ekologie je součástí všeobecného vzdělání, navazuje na poznatky získané v základním přírodovědném
vzdělávání a dále je rozvíjí. V Základech biologie se žáci/žákyně seznámí s teorií vzniku života, s významem a
funkcemi buňky, s důležitostí ochrany zdraví a vlivy, které zdraví ohrožují. V Ekologii se seznámí se základními
ekologickými pojmy a vztahy. V celku Člověk a životní prostředí je učivo zaměřeno na působení člověka na prostředí a
na možnostech řešení problémů způsobených činností člověka
Vzdělávací cíl
Cílem ekologického vzdělávání je uvědomění si spjatosti člověka s přírodou, porozumění základním ekologickým
souvislostem, pochopení principů udržitelného rozvoje, logické uvažování, analyzování a řešení jednoduchých
ekologických problémů, komunikování, vyhledávání a interpretace ekologických informací a zaujímání stanoviska k nim
a využívání ekologických poznatků v praktickém životě. Součástí učiva je zaujmutí správných vztahů k ostatním
druhům na naší planetě, k pochopení nutnosti zachování života.
1. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 1
Z toho cvičení: 0, celkem 34 hod
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Žák/žákyně:
Ochrana a práva zvířat (a rostlin)
4 hod
• uvede historický vývoj vztahů člověka a zvířat
• vztah člověka ke zvířatům
• vysvětlí způsoby využívání a zneužívání
• způsoby využívání a zneužívání zvířat
zvířat
• legislativa k ochraně zvířat
• vyjmenuje zákony na ochranu zvířat a
• vztah člověka k rostlinám
vysvětlí jejich podstatu
• legislativa k ochraně rostlin
• správně jedná v případě zjištění týrání zvířete
• uvede vztahy člověka a rostlin
• vyjmenuje zákony na ochranu rostlin a
vysvětlí jejich podstatu
Základy biologie
10 h
• vysvětlí vznik života na Zemi
• vznik života na Zemi
• popíše buňku jako základní stavební a
• buňky
funkční jednotku života
• buněčné děje
• vysvětlí fotosyntézu a buněčné dýchání
• dědičnost a proměnlivost
• vysvětlí podstatu a význam genetiky
• vlastnosti živých soustav
• vyjmenuje a charakterizuje základní
• zdraví a nemoc
vlastnosti živých soustav
• vysvětlí pojmy zdraví a nemoc
• vyjmenuje a charakterizuje vlivy na
organismus
• vysvětlí význam a principy zdravé
životosprávy
• charakterizuje péči o prostředí
Ekologie
10 h
• charakterizuje příčiny vzniku ekologie jako
• historie ekologie
oboru
• základní ekologické pojmy
• vysvětlí základní ekologické pojmy
• abiotické a biotické faktory prostředí
• vyjmenuje a charakterizuje abiotické faktory
• potravní řetězce
prostředí
• ekosystémy
• vyjmenuje a charakterizuje biotické faktory
• biosféra
prostředí
• uvede vztahy mezi organismy
• uvede příklady potravních řetězců
• rozdělí ekosystémy, popíše jejich stavbu
• popíše funkce organismů v ekosystémech
• popíše rozmanitost biosféry a vysvětlí
55
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
nutnost přírodní rovnováhy
charakterizuje přírodu ČR
vyjmenuje a popíše součásti životního
prostředí člověka
vyjmenuje přírodní zdroje surovin a energie
z hlediska jejich obnovitelnosti
uvede oblasti lidských činností a dopady na
životní prostředí
uvede přehled negativních jevů a
charakterizuje je
charakterizuje látky ohrožující ovzduší, vodu,
půdu a živou přírodu
uvede technické možnosti likvidace odpadů
Člověk a životní prostředí
10 h
• součásti životního prostředí
• přírodní zdroje energie a surovin
• dopady činností člověka na životní prostředí
• negativní jevy v prostředí
• ohrožování základních složek biosféry
• technika na ochranu prostředí
• ochrana přírody a krajiny
vyjmenuje způsoby péče o životní prostředí
v ČR
• chráněná území
• uvede příklady chráněných území v ČR a
• chráněné druhy
v regionu
• nástroje společnosti na ochranu životního prostředí
• uvede příklady chráněných druhů v ČR
• uvede a charakterizuje nástroje péče o
životní prostředí ČR
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
Žák/žákyně jsou hodnoceni dle školního a klasifikačního řádu, klasifikace je vedena v elektronické třídní knize
s příslušnými vahami známek, při hodnocení je kladen důraz na stupeň osvojení probírané látky a hloubku porozumění
danému tématu:
• písemné testy
• elektronické testy
• desetiminutovky
• domácí úkoly
• samostatné práce v hodině
• aktivita
Studijní literatura
• KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. 2004. [s.l.] : Fortuna, 2004. 100 s. ISBN 80-7168-758-8.
Studijní pomůcky
• počítač, dataprojektor, video a DVD, připojení k internetu
• základní programové vybavení
• denní tisk, časopisy, odborné publikace, encyklopedie
Přesahy z /do předmětů
• Dějepis – Člověk v dějinách (historie ekologie)
• Fyzika – Fyzika atomu (radioaktivita)
• Chemie – Anorganická chemie (anorganické látky v přírodě, chemické látky nebezpečné pro organismus,
suroviny a odpady, radioaktivita)
• Chemie – Organická chemie (chemické látky nebezpečné pro organismus, suroviny a odpady)
• Chemie – Biochemie (chemické složení živých organismů, biochemické děje)
• Tělesná výchova – Zdravověda (zdravá životospráva)
• Obalové materiály – Recyklace papíru, kartonu a lepenky (recyklace sběrového papíru)
• Obalové materiály – Recyklace a ekologická likvidace obalů z makromolekulárních látek (recyklace plastů,
likvidace odpadů z plastů)
• Obalové materiály – Ostatní materiály používané na výrobu obalů (recyklace kovů, skla a likvidace odpadů)
• Obalové materiály – Chemie a technologie barviv (likvidace barev)
• Obalová technika – Ekologie a bezpečnost (technologické odpady)
Aplikace průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
• Žák/žákyně jsou vedeni, aby si vážili materiálních a duchovních hodnot, aby měli vhodnou míru sebevědomí,
aby uměli jednat s lidmi, byli tolerantní k názorům ostatních lidí, dbali pravidel slušného chování. Uvědomují
si odpovědnost za své jednání v osobním i pracovním životě.
•
56
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Člověk a životní prostředí
• Do výuky předmětu jsou začleněny tematické celky, které korespondují s tímto průřezovým tématem, vztah je
tedy shodný se vzdělávacími cíli předmětu.
Člověk a svět práce
• Žáci/žákyně jsou vedeni k uvědomění si významu vzdělání pro budoucí zaměstnání, jsou motivováni k
aktivnímu pracovnímu životu a k potřebě celoživotního vzdělávání. Uvědomují si nutnost dokázat jednat
s lidmi a nutnost získávání a využívání informací.
Informační technologie
• Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií patří ke všeobecnému vzdělání moderního
člověka. Žáci/žákyně používají počítače a jejich programové vybavení, dokážou vyhledávat a zpracovávat
informace z internetu, ale i denního tisku, časopisů, odborných publikací, rozhlasu a televize.
57
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
1.1.1.9
Matematika - MAT
Učební osnova předmětu
Matematika
Název studijního předmětu
MAT
Zkratka předmětu
povinný
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky: v učebnách, výklad formou řízeného rozhovoru, práce ve skupinách, dle potřeby práce
v exterieru školy při některých výpočtech v přírodě.
Charakteristika (anotace) předmětu:
Učivo obsahuje kapitoly, které prohlubují a upevňují znalostí žáků/žákyň ze základní školy: algebraické výrazy a
jejich úpravy, mocniny a odmocniny, goniometrie a trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku, lineární funkce, lineární
rovnice a nerovnice, soustavy lineárních rovnic a nerovnic, výpočet objemů a povrchů těles.
Pak následuje nové učivo: funkce (kvadratická, mocninná, exponenciální, logaritmická, goniometrické),
kombinatorika, základy pravděpodobnosti a statistiky, analytická geometrie v rovině, posloupnosti.
Vzdělávací cíl:
Matematické vzdělávání rozvíjí intelektové schopnosti žáků, především jejich logické myšlení, vytváření úsudků a
schopnosti abstrakce.
Obecným cílem předmětu je zprostředkovat žákům poznatky, které jsou potřebné v odborném i dalším vzdělávání a
praktickém životě.
s geometrickými objekty v analytické geometrii. Vyučování směruje k tomu, že žák/žákyně umí:
- používat jazyk matematiky a matematickou symboliku
- efektivně provádět operace s čísly, upravovat výrazy, řešit rovnice a nerovnice, užívat probrané funkce při
řešení úloh z praxe, určit míru geometrických útvarů, převádět jednotky, interpretovat statistické údaje
- analyzovat text úloh, postihnout v nich matematický problém a hledat nejjednodušší cestu k jeho vyřešení,
odhadovat a zdůvodňovat výsledky
- využívat základů finanční matematiky i správné interpretace statistických dat
- uplatnit získané vědomosti a dovednosti v odborné přípravě a v běžném životě
- pracovat přesně, důsledně a vytrvale
1. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Žák/žákyně:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
provádí aritmetické operace s přirozenými a Číselné množiny – 15 h.
celými čísly, se zlomky a desetinnými čísly
• přirozená, celá čísla
používá různé zápisy racionálního a reálného
• racionální čísla
čísla
• desetinná čísla, zaokrouhlování
znázorní reálné číslo na číselné ose
• reálná čísla, jejich absolutní hodnota
používá absolutní hodnotu
• intervaly jako číselné množiny
zapíše a znázorní interval, provádí operace
• převody jednotek
s intervaly (sjednocení a průnik)
• užití procentového počtu
aplikuje na úlohách z praxe převod jednotek
používá trojčlenku a řeší praktické úlohy
s využitím procentového počtu
určí n-tou mocninu a odmocninu čísla pomocí Mocniny a odmocniny – 15 h.
kalkulátoru
• mocniny s přirozeným a celým exponentem
provádí početní výkony s mocninami a
• věty pro počítání s mocninami
odmocninami
• čísla ve tvaru a.10ⁿ
• mocniny s racionálním exponentem
Výrazy a jejich úpravy – 22 h.
provádí početní operace s mnohočleny
• počítání s výrazy
rozloží mnohočlen na součin užitím vzorců a
vytýkáním
• rozklad výrazů vytýkáním a pomocí vzorců
provádí operace s lomenými výrazy
• lomené výrazy, jejich násobení a dělení
stanoví definiční obor výrazu
aplikuje znalosti při vyjádření neznámé
z technického vzorce
Planimetrie – 16 h.
řeší pravoúhlý trojúhelník
• základní vlastnosti trojúhelníků
rozlišuje základní druhy rovinných obrazců, určí
jejich obvod a obsah
• Pythagorova věta a Euklidovy věty
aplikuje získané poznatky na úlohách
• trigonometrie prav.trojúhelníku
z běžného života
• obvodový úhel
58
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
obvody a obsahy mnohoúhelníků
obvod a obsah kruhu a jeho částí
úlohy z technické praxe
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
• na základě školního a klasifikačního řádu
• klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
• čtvtletní práce
• písemný test, ústní zkoušení
• desetiminutovky, práce v hodině
• domácí cvičení
Studijní literatura
• Calda E., Petránek O., Řepová J.: Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, I. část, Prometheus
Studijní pomůcky
• Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ, kalkulačky, rýsovací potřeby
Přesahy z předmětů
• Technické kreslení – konstrukční úlohy
• Odborné předměty: vyjadřování neznámé ze vzorce, dosazování do vzorce, počítání s čísly ve tvaru a . 10n
(převod jednotek), lineární nebo kvadratická závislost veličin, grafy závislosti veličin.
• Chemie - procentový počet
• Ekonomika – kurzy měn, úroky, ekonomické grafy - produktivita
Aplikace průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
• posilování mediální a finanční gramotnosti žáků
• aplikace průřezových témat se nejvíce promítá do textu slovních úloh
IKT
• dovednost použití vyhledávacích služeb pro získávání informací a schopnosti pracovat s nimi, efektivně je
využívat v průběhu vzdělávání
2. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Žák/žákyně:
•
aplikuje věty o shodnosti a podobnosti, Planimetrie, zobrazení – 10 h.
poznatky o souměrnosti, otočení a posunutí
• shodná zobrazení
trojúhelníků v konstrukčních úlohách
• shodnost a podobnost trojúhelníků
• osová a středová souměrnost
• otočení a posunutí
• podobnost a stejnolehlost
• konstrukční úlohy
• sestrojí graf funkce a určí, kdy je funkce Lineární funkce, rovnice a nerovnice –32 h
rostoucí a klesající, určí její definiční obor a
• základní pojmy
obor hodnot
• graf funkce
• řeší lineární rovnice a nerovnice
• lineární funkce
• řeší rovnice s absolutní hodnotou
• lineární rovnice
• řeší početně i graficky soustavu dvou rovnic o
• lineární nerovnice
dvou neznámých
• rovnice s absolutní hodnotou
• používá své znalosti při vyjádření neznámé ze
• soustavy rovnic a nerovnic
vzorců a ve slovních úlohách
• grafické řešení soustavy lineárních rovnic
• výpočet neznámé ze vzorce
• slovní úlohy
Kvadratická funkce, kvadratické rovnice a nerovnice – 26
• řeší kvadratické rovnice a nerovnice
• sestrojí graf kvadratické funkce, určí její h.
• základní pojmy
definiční obor a obor hodnot
• kvadratická funkce
• určí souřadnice vrcholu paraboly a souřadnice
průsečíků s osami
• kvadratická rovnice
• řeší neúplné i úplné kvadratické rovnice
• řešení kvadratických rovnic podle vzorce
• užívá kvadratickou rovnici při řešení slovních
• kvadratické nerovnice
úloh
• graf. řešení kvadratických rovnic a nerovnic
• slovní úlohy
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
59
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
• na základě školního a klasifikačního řádu
• klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
• čtvtletní práce
• písemný test, ústní zkoušení
• desetiminutovky, práce v hodině
• domácí úkoly
Studijní literatura
• Odvárko O., Řepová J., Skříček L.: Matematika pro SOŠ a studujní obory SOU, 2. část, Prometheus
• zdroje na Internetu
Studijní pomůcky
• Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ, kalkulačky, rýsovací potřeby, PC
Přesahy z předmětů
• Odborné předměty – převody jednotek, technologicko – ekonomické výpočty, konstrukční úlohy
• Chemie, ekonomika a marketing – užití procentového počtu a vyjádření neznámé ze vzorce
Aplikace průřezových témat
Informační a komunikační technologie
• dovednost použití vyhledávacích služeb pro získávání informací a schopnosti pracovat s nimi, efektivně je
využívat v průběhu vzdělávání i při výkonu povolání
Občan v demokratické společnosti
• posilování mediální a finanční gramotnosti žáků
• rozvíjení sebehodnocení, rozvoj kritického myšlení
• vytváření demokratického prostředí ve třídě, které je založeno na vzájemném respektování, spolupráci a
dialogu
• upevňování zdvořilého a slušného chování
• respektování zásad úspornosti a hospodárnosti s veškerými zdroji
• aplikace průřezových témat se nejvíce promítá do textu slovních úloh
3. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Žák/žákyně:
•
rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne graf Funkce – 22 h.
funkce
• základní pojmy, definiční obor a obor hodnot, graf
funkcí
• určí definiční obor funkce, obor hodnot funkce,
hodnotu funkce v bodě
• mocninné funkce
• řeší exponenciální a logaritmické rovnice
• exponenciální funkce a rovnice
• aplikuje poznatky o exponenciálních a
• logaritmické funkce a rovnice
logaritmických funkcích při řešení reálných
problémů
• definuje
goniometrické
funkce
užitím Goniometrie – 24 h.
jednotkové kružnice
• orientovaný úhel, jednotková kružnice
• načrtne grafy goniometrických funkcí, určí jejich
• oblouková a stupňová míra
definiční obor, obor hodnot
• goniometrické funkce, jejich základní vlastnosti a
• řeší goniometrické rovnice
grafy
• řeší obecný trojúhelník užitím sinové a kosinové
• goniometrické rovnice
věty
• goniometrické vzorce
• aplikuje poznatky o goniometrických funkcích
• věta sinová a kosinová
při řešení reálných problémů
• užití trigonometrii v praxi
Stereometrie - 22 h.
• určí vzájemnou polohu bodů, přímek a rovin
• základní pojmy za stereometrie
• rozhodne o kolmosti nebo rovnoběžnosti
přímek a rovin
• vzájemná poloha bodů přímek a rovin
• určí odchylku přímek
• rovnoběžnost přímek a rovin
• charakterizuje jednotlivá tělesa, vypočítá jejich
• odchylka přímek
objem a povrch (krychle, kvádr, hranol, jehlan,
• povrch a objem těles (základních, komolých)
rotační válec, rotační kužel, komolý jehlan a
• povrch a objem koule a jejich částí
kužel, koule a její části)
• využívá poznatků o tělesech v praktických
úlohách
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně:
• na základě školního a klasifikačního řádu
• klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
60
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
• čtvtletní práce
• písemný test, ústní zkoušení
• desetiminutovky, práce v hodině
• domácí cvičení
Studijní literatura
• Odvárko O.,Řepová J.: Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 3. část, Prometheus
Studijní pomůcky
• Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ, kalkulačky, rýsovací potřeby, PC
Přesahy z předmětů
• Odborné předměty – převody jednotek
• Ekonomika – složené úrokování
Aplikace průřezových témat
Informační a komunikační technologie
• dovednost použití vyhledávacích služeb pro získávání informací a schopnosti pracovat s nimi, efektivně je
využívat v průběhu vzdělávání i při výkonu povolání
Občan v demokratické společnosti
• posilování mediální a finanční gramotnosti žáků
• rozvíjení sebehodnocení, rozvoj kritického myšlení
• vytváření demokratického prostředí ve třídě, které je založeno na vzájemném respektování, spolupráci a
dialogu
• upevňování zdvořilého a slušného chování
• respektování zásad úspornosti a hospodárnosti s veškerými zdroji
• aplikace průřezových témat se nejvíce promítá do textu slovních úloh
4. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Žák/žákyně:
•
určí vzdálenost dvou bodů a souřadnice středu Analytická geometrie v rovině – 18 h.
úsečky
• soustava souřadnic na přímce a v rovině
• vypočítá souřadnice vektoru a jeho velikost
• vzdálenost dvou bodů, bodů od přímky
• provádí operace s vektory (součet vektorů,
• vektor a jeho velikost
násobek vektoru reálným číslem, skalární
• operace s vektory
součin vektoru)
• parametrický tvar přímky
• určí velikost úhlu dvou vektorů
• obecná rovnice přímky
• sestaví parametrické vyjádření přímky a
• směrnicový tvar přímky
obecnou rovnici přímky v rovině
• vzájemná poloha přímek, odchylka přímek
• řeší polohové a metrické vztahy bodů a přímek
v rovině
• užívá vztahy pro počet variací, permutací a Kombinatorika a statistika – 25 h.
kombinací bez opakování
• variace, permutace, kombinace
• počítá s faktoriály a s kombinačními čísly
• faktoriál
• určí pravděpodobnost náhodného jevu
• vlastnosti kombinačních čísel
• užívá pojmy: statistický soubor, absolutní a
• Pascalův trojúhelník
relativní četnost, variační rozpětí
• Binomická věta
• čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a
• statistický soubor, jednotka a znak
grafy se statistickými údaji
• absolutní a relativní četnost
- charakteristiky polohy a variability
• vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ funkce Posloupnosti – 17 h.
• posloupnost a její vlastnosti
• určí posloupnost: vzorcem pro n-tý člen, výčtem
prvků, graficky
• aritmetická a geometrická posloupnost
• v praktických příkladech rozliší aritmetickou a
• složené úrokování
geometrickou posloupnost
• provádí výpočty jednoduchých finančních
záležitostí
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
• na základě školního a klasifikačního řádu
• klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
• čtvrtletní práce
• písemný test, ústní zkoušení
• desetiminutovky, práce v hodině
61
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
• domácí cvičení
Studijní literatura
• Petránek O.,Calda E., Hebák P.: Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 4. část, Prometheus
• zdroje na Internetu
Studijní pomůcky
• Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ, kalkulačky, internet, PC
Přesahy z předmětů
• Ekonomika a marketing – finanční matematika
Aplikace průřezových témat
Informační a komunikační technologie
• dovednost použití vyhledávacích služeb pro získávání informací a schopnosti pracovat s nimi, efektivně je
využívat v průběhu vzdělávání i při výkonu povolání
Člověk a svět práce
• sledování trhu práce, jeho ukazatele a vývojové trendy
• osvojení kompetence hodnotit jednotlivé faktory určující charakter práce a srovnat je se svými předpoklady
Občan v demokratické společnosti
• posilování mediální a finanční gramotnosti žáků
62
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
1.1.1.10 Dějiny umění - DUM
Učební osnova předmětu
Dějiny umění
Název studijního předmětu
DUM
Zkratka předmětu
povinný
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky
Výuka probíhá v učebně nebo posluchárně školy. Základním východiskem je rovnoměrné propojení teoretického
výkladu s konkrétní obrazovou dokumentací a prezentace spojená s řízenou diskusí. Neoddělitelnou součástí výuky je
video projekce, DVD projekce, exkurze a návštěvy stálých sbírek umění a příležitostných výstav.
Charakteristika (anotace) předmětu
Učivo je rozloženo do čtyřech ročníků. Je rozloženo na pravěké, starověké, středověké a novověké umění.
Důraz je kladen na umění 19. a 20. století.
Vzdělávací cíl
Cílem předmětu je naučit žáky/žákyně vnímat kontinuitu vývoje umění s vývojem společenského života a
myšlením společnosti.Cílem předmětu je naučit žáky/žákyně chápat umění jako specifickou výpověď o skutečnosti.
Chápat význam umění pro člověka, utvářet k němu kladný vztah, přispívat k jeho ochraně, přistupovat s tolerancí
k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí. Snahou je představit stěžejní osobnosti jednotlivých období a jejich
architektonická, umělecká a řemeslná díla, která zásadním způsobem ovlivnila vývoj evropského i celoevropského
kulturního dění.
1. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 1
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka
Učivo:
Úvodní hodina (1 hodina)
Žák/žákyně:
• chápe umění jako specifickou výpověď o • výtvarná kultura a výtvarné umění
skutečnosti
• chápe význam umění pro člověka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Výtvarné umění pravěku (8 hodin)
ovládá periodizaci pravěku
• periodizace pravěku, život, ideologie a vyspělost
porozumí vztahu vývoje životních podmínek,
pravěkého člověka
společnosti, náboženských představ a umění
• umění paleolitu
rozezná charakteristické znaky jeskynních maleb,
plastiky, keramiky, časově a místně je zařadí
• umění neolitu
identifikuje charakteristické znaky megalitických
staveb a profánních staveb, časově a místně je
zařadí, určí jejich funkci
rozezná charakteristické znaky pravěkých nástrojů,
nářadí a ozdob, určí jejich materiál
jmenuje významné nálezy, zařadí je časově
určí pravěká naleziště ve světě i v České republice
Výtvarné umění starověku Mezopotámie (8 hodin)
ovládá periodizaci vývoje jednotlivých kultur
• periodizace jednotlivých kultur, ideologie a politické
porozumí vztahu vývoje životních podmínek,
zřízení
společnosti, náboženských představ a umění
• architektura Mezopotámie
rozezná
charakteristické
znaky
architektury
• sochařství a užité umění Mezopotámie
(palácové, chrámové a městské), sochařství a
užitého umění
orientuje se v námětech, materiálech a technikách
mezopotamského umění
jmenuje významná naleziště a lokalizuje umělecké a
muzejní
sbírky
disponující
památkami
mezopotamského umění
Egypt (11 hodin)
ovládá periodizaci jednotlivých říší
• periodizace jednotlivých říší, charakter státu,
porozumí vztahu vývoje životních podmínek,
ideologie, náboženství a víra v posmrtný život
společnosti, náboženských představ a umění
• architektura Egypta
rozezná
charakteristické
znaky
architektury,
sochařství , malířství a užitého umění
• sochařství Egypta
orientuje se v materiálech, námětech a technikách
• malířství Egypta
egyptského umění
• užité umění Egypta
jmenuje a lokalizuje významná naleziště, umělecké
a muzejní sbírky disponující památkami egyptského
umění
63
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
porovná charakteristické znaky egyptského a
mezopotamského umění
Indie, Čína (6 hodin)
• ovládá periodizaci vývoje obou území
• umění Indie
• porozumí vztahu vývoje životních podmínek,
• umění Číny
společnosti, náboženských představ a umění
• rozezná
charakteristické
znaky
architektury,
sochařství , malířství a užitého umění
• jmenuje a lokalizuje významná naleziště, umělecké
a muzejní sbírky disponující památkami indického a
čínského umění
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
• žáci/žákyně jsou hodnoceni především podle úrovně porozumění učivu, podle dovednosti práce s textem, podle
výstižnosti formulovat myšlenky, podle aktivity a přístupu k vyučovacímu předmětu
• pro hodnocení žáka/žákyně může učitel využít:
• delší didaktické testy ( více než 15 minut, váha známky 1 )
• krátké didaktické testy ( do 15 minut, váha známky 0,5 )
• prezentaci na zvolené téma ( váha známky 1 )
• referát na zvolené téma ( váha známky 0,5 )
• aktivitu v hodině ( váha známky 0,5 )
• ústní zkoušení ( podle rozsahu váha známky 0,5 nebo 1 )
Studijní literatura
• Mráz, Bohumil: Dějiny výtvarné kultury 1, Idea servis, Praha 2002
Studijní pomůcky
• Dataprojektor a PC s připojením k internetu a prezentační program.
• Výukové filmy – video, VDV.
Přesahy z předmětů
• Historie pravěku a starověku je vyučována v předmětu dějepis.
• Historie písma je vyučována v předmětu tiskové techniky.
• První literární památky Egypta a Mezopotámie jsou vyučovány v předmětu český jazyk a literatura.
Aplikace průřezových témat
• Průřezové téma Občan v demokratické společnosti je aplikováno prostřednictvím exkurzí za pravěkými
sbírkami tak, aby si žáci/žákyně vážili materiálních a duchovních hodnot českého pravěku.
• Průřezové téma Informační a komunikační technologie je aplikováno prostřednictvím práce žáka/žákyně
s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, tj. vyhledávání a
zpracování informací z otevřených zdrojů vztahujících se k učivu předmětu dějiny umění.
2. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka
Učivo:
Výtvarné umění starověku, umění Kréty a Mykén (5 hodin)
Žák/žákyně:
• ovládá periodizaci vývoje v této oblasti
• periodizace vývoje této oblasti, životní podmínky a
náboženské představy
• porozumí vztahu vývoje životních podmínek,
společnosti, náboženských představ a umění
• architektura a užité umění Mykén
• identifikuje charakteristické znaky krétské a
• architektura, sochařství a malířství Kréty
mykénské architektury (paláce, hrady, obytné
domy)
• rozezná charakteristické znaky sochařství,
malířství a užitého umění v této oblasti
• orientuje se v námětech, materiálech a
technikách umění těchto kultur
• jmenuje a lokalizuje kulturní centra, významné
umělecké a muzejní sbírky disponující
památkami těchto kultur
• ovládá periodizaci jednotlivých vývojových období Umění antického Řecka (13 hodin)
řeckých dějin
• otrokářský stát, životní podmínky, mytologie,
periodizace vývojových období řeckých dějin
• porozumí vztahu vývoje životních podmínek,
společnosti, náboženských představ a umění
• architektura Řecka
• orientuje se v řecké mytologii
• sochařství Řecka
• rozezná charakteristické znaky řecké architektury,
• užité umění
typy, stavební prvky
• rozezná základní charakteristické znaky řeckého
užitého umění
64
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
orientuje se ve vývoji řeckého sochařství
posoudí přínos významných osobností a děl
řeckého umění
orientuje se v materiálech, technikách a tématech
řeckého umění
posoudí znaky řeckého a egyptského umění¨
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní
sbírky, lokalizuje kulturní centra antického Řecka
ovládá periodizaci vývoje v této oblasti
porozumí vztahu vývoje životních podmínek,
společnosti, náboženských představ a umění
identifikuje
charakteristické
znaky
etruské
architektury, sochařství, malířství a užitého umění
orientuje se v námětech, materiálech a technikách
etruského umění
jmenuje a lokalizuje významná kulturní centra,
umělecké a muzejní sbírky disponující památkami
etruského umění
ovládá periodizaci jednotlivých vývojových období
římských dějin ( království, republika, císařství)
porozumí vztahu vývoje životních podmínek,
společnosti, náboženských představ a umění
orientuje se v římské mytologii
identifikuje
charakteristické
znaky
římské
architektury, sochařství a malířství
orientuje se v námětech, materiálech a technikách
římského umění
posoudí přínos významných osobností a děl
římského umění
porovná charakteristické znaky římského a řeckého
umění
jmenuje a lokalizuje významná kulturní centra,
umělecké a muzejní sbírky disponující památkami
římského umění
zařadí časově a lokalizuje období křesťanské antiky
rozezná ideové rozdíly mezi pohanstvím a
křesťanstvím
orientuje se v základních historických událostech a
jejich souvislostech
orientuje se v základních křesťanských symbolech,
ikonografii a názvosloví
rozezná charakteristické znaky a projevy raně
křesťanské architektury, malířství užitého umění
orientuje se v námětech, materiálech a technikách
raně křesťanského umění
jmenuje a lokalizuje kulturní centra, umělecké a
muzejní sbírky raně křesťanského umění
orientuje se v časovém vymezení středověku
v Evropě
orientuje se v základních historických událostech a
jejich souvislostech v Evropě i na našem území
rozezná charakteristické znaky a projevy umění
doby stěhování národů
rozezná
charakteristické
znaky
a
projevy
byzantského umění
rozezná charakteristické znaky a projevy umění
karolínské a otónské renesance a Velké Moravy
pojmenuje a lokalizuje významná kulturní centra a
zhodnotí jejich vliv na kulturu Evropy
Etruské umění (7 hodin)
• architektura, sochařství, malířství a užité umění
• periodizace vývoje této oblasti
Umění antického Říma (13 hodin)
• periodizace dějin jednotlivých vývojových období
římských ději, životní podmínky a mytologie
• architektura Říma
• sochařství Říma
• malířství a užité umění Říma
Výtvarné umění středověku, raně křesťanské umění (9
hodin)
• vznik křesťanství
• architektura, sochařství, malířství a užité umění
doby raně křesťanské
Umění doby stěhování národů a prvních státních útvarů
(7 hodin)
• umění doby stěhování národů
• Umění velké Moravy a Francké říše
orientuje se v časovém i lokálním vymezením Románské umění (14 hodin)
65
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
románského slohu
• románská architektura, sochařství a malířství
orientuje se v historických událostech a jejich
v Čechách
souvislostech v Evropě i na našem území
• románská kultura v ostatních zemích Evropy
• identifikuje a rozezná charakteristické znaky a
projevy
románského
umění
v architektuře,
sochařství a malířství
• porovná
charakteristické
znaky
a
projevy
románského umění v jednotlivých lokalitách¨
• orientuje se v námětech, materiálech technikách
románského umění
• zná a umí specifikovat románské umění na našem
území
• lokalizuje významná kulturní centra, umělecké a
muzejní sbírky disponující památkami románského
umění
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
•
žáci/žákyně jsou hodnoceni především podle úrovně porozumění učivu, podle dovednosti práce s textem, podle
výstižnosti formulovat myšlenky, podle aktivity a přístupu k vyučovacímu předmětu
•
pro hodnocení žáka/žákyně může učitel využít:
•
delší didaktické testy ( více než 15 minut, váha známky 1 )
•
krátké didaktické testy ( do 15 minut, váha známky 0,5 )
•
prezentaci na zvolené téma ( váha známky 1 )
•
referát na zvolené téma ( váha známky 0,5 )
•
aktivitu v hodině ( váha známky 0,5 )
•
ústní zkoušení ( podle rozsahu váha známky 0,5 nebo 1 )
Studijní literatura
• Mráz, Bohumil: Dějiny výtvarné kultury 1, Idea servis, Praha 2002
Studijní pomůcky
• Dataprojektor a PC s připojením k internetu a prezentační program.
• Výukové filmy – video, VDV.
Přesahy z předmětů
• Antická literatura a bible je vyučována v předmětu český jazyk a literatura
• Středověká literatura je vyučována v předmětu český jazyk a literatura
• Historie starověku a středověku je vyučována v předmětu dějepis
Aplikace průřezových témat
• Průřezové téma Občan v demokratické společnosti je aplikováno prostřednictvím exkurzí za románským
uměním tak, aby si žáci/žákyně vážili materiálních a duchovních hodnot českého románského umění.
• Průřezové téma Informační a komunikační technologie je aplikováno prostřednictvím práce žáka/žákyně
s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, tj. vyhledávání a
zpracování informací z otevřených zdrojů vztahujících se k učivu předmětu dějiny umění.
• Průřezové téma Člověk a životní prostředí je aplikováno hlavně prostřednictvím ukázek z architektury, tak
aby žáci/žákyně dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí.
3. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 3
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka
Učivo:
Výtvarné umění středověku, gotický sloh (22 hodin )
Žák/žákyně:
• orientuje se v časovém i lokálním vymezení
gotického umění včetně periodizace
• vznik měst a středověkých cechů
• orientuje se v historických událostech a jejich • gotická architektura, sochařství , malířství a užité umění
souvislostech v Evropě i na našem území
• výrazné osobnosti gotického umění a jejich díla (Giotto,
• orientuje se v kulturních souvislostech doby
van Ryck, Mistr Theodorik, Petr Parléř…..atd.)
• identifikuje a rozezná charakteristické znaky a • charakteristické znaky gotického umění v jednotlivých
lokalitách
projevy gotického umění v architektuře, sochařství,
malířství a uměleckém řemesle
• porovná charakteristické znaky gotického umění
v jednotlivých lokalitách
• orientuje se v námětech, materiálech a technikách
gotického umění
• posoudí dílo a přínos významných osobností doby
• zná vývoj gotického umění na našem území,
specifikuje jeho projevy
•
66
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
porovná charakteristické znaky gotického a
románského umění
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní
sbírky gotického umění
orientuje se v časovém i lokálním vymezení Výtvarné umění novověku, renesanční umění (31 hodin)
renesančního umění včetně periodizace
• předpoklady vzniku renesančního umění
orientuje se v historických událostech a jejich
• renesance v Itálii (architektura, sochařství, malířství)
souvislostech v Evropě i na našem území
• renesance v ostatních zemích Evropy včetně Čech
orientuje se v kulturních souvislostech doby
• výrazné osobnosti renesančního umění a jejich
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a
přínos
(
Bruneleschi,
Alberti,
Leonardo,
projevy renesančního umění a manýrismu
Michelangelo, Raffael, Tizian, Durer, El Greco,
v architektuře, sochařství, malířství a uměleckém
Brueghel…..aj. )
řemesle
porovná
charakteristické
znaky
a
projevy
renesančního mění v jednotlivých lokalitách
orientuje se v námětech, materiálech a technikách
renesančního umění
posoudí dílo a přínos významných osobností
renesančního umění a manýrismu, zhodnotí jejich
individuální přístup
zná vývoj renesančního umění na našem území,
specifikuje jeho projevy
porovná charakteristické znaky gotického a
renesančního umění
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní
sbírky renesančního umění umění
orientuje se v časovém i lokálním vymezení Barokní umění (31 hodin)
• historické události doby baroka
barokního umění včetně periodizace
orientuje se v historických událostech a jejich
• barokní architektura , sochařství, malířství, užité
souvislostech v Evropě i na našem území
umění v Evropě a v Čechách
orientuje se v kulturních souvislostech doby
• barokní klasicismus, dynamismus a realismus
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a
• výrazné osobnosti barokního umění ( Caravaggio,
Rubens, Rembrandt, Velazqez, Bernini, Boromini
projevy barokního umění v architektuře, sochařství,
včetně českých umělců )
malířství a uměleckém řemesle
porovná charakteristické znaky barokního umění
v jednotlivých lokalitách (katolické a protestantské
země)
orientuje se v námětech, materiálech a technikách
barokního umění
porovná charakteristické znaky, projevy barokního
umění a individuální přístupy v dílech výrazných
osobností barokního umění
zná vývoj barokního umění na našem území,
specifikuje jeho projevy
porovná baroko a rokoko
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní
sbírky barokního umění
orientuje se v časovém i lokálním vymezení umění Umění 18. a 19. století, klasicismus (6 hodin)
klasicismu
• architektura, sochařství, malířství, užité umění
orientuje se v historických událostech
doby
klasicismu a jejich souvislostech ve světě i na
našem území
orientuje se v kulturních souvislostech doby
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a
projevy umění klasicismu v architektuře, sochařství
a malířství
porovná charakteristické znaky umění klasicismu
v jednotlivých lokalitách
porovná charakteristické znaky, projevy umění
67
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
klasicismu a individuální přístupy v dílech výrazných
osobností
orientuje se v námětech, materiálech a technikách
umění klasicismu
zná vývoj umění klasicismu na našem území,
specifikuje jeho projevy
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní
sbírky umění
orientuje se v časovém i lokálním vymezení Romantismus (6 hodin)
romantismu
• architektura, sochařství, malířství
orientuje se v historických událostech doby a jejich
souvislostech ve světě i na našem území
orientuje se v kulturních souvislostech doby
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a
projevy
umění
romantismu
v architektuře,
sochařství a malířství
porovná
charakteristické
znaky
romantismu
v jednotlivých lokalitách
porovná charakteristické znaky, projevy romantismu
a individuální přístupy v dílech výrazných osobností
orientuje se v námětech, materiálech a technikách
romantismu
zná vývoj romantismu na našem území, specifikuje
jeho projevy
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní
sbírky romantismu
orientuje se v časovém i lokálním vymezení Realismus (6 hodin)
realismu
• architektura, sochařství, malířství
orientuje se v historických událostech a jejich
souvislostech ve světě i na našem území
orientuje se v kulturních souvislostech doby
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a
projevy realismu v architektuře, sochařství a
malířství
porovná charakteristické znaky umění klasicismu
v jednotlivých lokalitách
porovná charakteristické znaky, projevy romantismu
a individuální přístupy v dílech výrazných osobností
orientuje se v námětech, materiálech a technikách
romantismu
zná vývoj realismu na našem území, specifikuje
jeho projevy
porovná realismus a naturalismus
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní
sbírky umění klasicismu
•
Způsob a metody hodnocení žáka
• žáci/žákyně jsou hodnoceni především podle úrovně porozumění učivu, podle dovednosti práce s textem, podle
výstižnosti formulovat myšlenky, podle aktivity a přístupu k vyučovacímu předmětu
• pro hodnocení žáka/žákyně může učitel využít:
• delší didaktické testy ( více než 15 minut, váha známky 1 )
• krátké didaktické testy ( do 15 minut, váha známky 0,5 )
• prezentaci na zvolené téma ( váha známky 1 )
• referát na zvolené téma ( váha známky 0,5 )
• aktivitu v hodině ( váha známky 0,5 )
• ústní zkoušení ( podle rozsahu váha známky 0,5 nebo 1 )
Studijní literatura
• Mráz, Bohumil: Dějiny výtvarné kultury 1, 2, Idea servis, Praha 2002
Studijní pomůcky
• Dataprojektor a PC s připojením k internetu a prezentační program.
• Výukové filmy – video, VDV.
68
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Přesahy z předmětů
• Historie středověku a novověku je vyučována v předmětu dějepis
• Středověká literatura je vyučována v předmětu český jazyk a literatura
• Renesance a humanismus je vyučován v předmětu český jazyk a literatura
• Barokní literatura je vyučována v předmětu český jazyk a literatura
• Objev knihtisku je vyučován v předmětu tiskové techniky.
4. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání – kompetence žáka
Učivo:
Impresionismus (6 hodin)
Žák/žákyně:
• orientuje se v časovém vymezení doby
• orientuje se v historických a kulturních souvislostech
• identifikuje východiska impresionismu
• posoudí význam impresionismu pro další vývoj
umění
• identifikuje a rozezná charakteristické znaky
impresionismu
• orientuje se v námětech, materiálech a technikách
impresionismu
• lokalizuje významná centra impresionismu
• posoudí dílo a přínos významných osobností
impresionismu
• jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní
sbírky impresionismu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Postimpresionismus (8 hodin)
orientuje se v historických a kulturních souvislostech
posoudí význam postimpresionismu pro další vývoj
umění
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a
projevy postimpresionismu v malířství a sochařství
Porovná charakteristické znaky, projevy a
individuální přístupy v dílech výrazných osobností
postimperionismu
orientuje se v námětech, materiálech a technikách
postimpresionismu
lokalizuje významná centra impresionismu
posoudí dílo a přínos významných osobností
postimpresionismu do dalšího vývoje umění
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní
sbírky postimpresionismu
orientuje se v historických a kulturních souvislostech Architektura průmyslové revoluce, historizující slohy (2
lokalizuje významná kulturní centra architektury hodiny)
průmyslové revoluce a historizujících slohů
posoudí nové možnosti architektury
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a
projevy historizujících slohů
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a
projevy architektury průmyslové
orientuje
se
v architektonických
námětech,
materiálech a technikách doby
jmenuje a lokalizuje významné projevy architektury
průmyslové revoluce a historických slohů
posoudí význam vzniku památkové péče
orientuje se v časovém i lokálním vymezení Symbolismus a secese (18 hodin)
symbolismu a secese
• architektura, malířství, sochařství a užité umění
orientuje se v historických
a kulturních
souvislostech doby
lokalizuje významná kulturní centra symbolismu a
69
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
secese
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a
projevy umění symbolismu a secese v architektuře,
sochařství, malířství a užitím umění
porovná charakteristické znaky, projevy a
individuální přístupy v dílech výrazných osobností
symbolismu a secese
orientuje se v námětech, materiálech a technikách
symbolismu a secese
zná vývoj umění symbolismu a secese na naše
území, specifikuje jeho projevy
posoudí význam symbolismu a secese pro další
vývoj umění
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní
sbírky umění symbolismu a secese
orientuje se v historických a kulturních souvislostech Umění 20. století, umění první poloviny 20. století
v Evropě a USA (13 hodin)
událostí první poloviny 20.století
• fauvismus, expresionismus, kubismus, futurismus,
lokalizuje významná kulturní centra
abstraktní umění, metafyzická malba a jejich projevy
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a
v malířství, sochařství, architektuře a užitém umění
projevy
fauvismu,
expresionismu,
kubismu,
• dadaismus,
surrealismus,
konstruktivismus,
futurismu, abstrakce, dadaismu a surrealismu v
geometrická abstrakce, abstraktní expresionismus,
malířství
Bauhaus,
funkcionalismus
a
jejich
projevy
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a
v architektuře, malířství, sochařství a užitém umění
projevy
expresionismu,
kubismu,
futurismu,
konstruktivismu,
dadaismu
a
surrealismu
v sochařství
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a
projevy
kubismu,
individualistické
moderny,
Bauhausu, funkcionalismu a mezinárodního stylu
v architektuře
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a
projevy uměleckého řemesla první poloviny 20.
století
posoudí vliv totalitních režimů na umění
porovná charakteristické znaky, projevy a
individuální přístupy v dílech výrazných osobností
reprezentujících jednotlivé umělecké směry
orientuje se v námětech, materiálech a technikách
jednotlivých směrů
posoudí dílo a přínos významných osobností umění
první poloviny 20. století
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní
sbírky disponujícími památkami uměleckých směrů
první poloviny 20. století
porovná znaky a projevy jednotlivých směrů a jejich
ztvárnění v dílech výrazných osobností první
poloviny 20. století
orientuje se v historických a kulturních souvislostech Umění druhé poloviny 20. století v Evropě a USA
(13 hodin)
událostí druhé poloviny 20.století
•
umění za války, socialistický realismus,abstraktní
rozliší pojmy modernismus a postmodernismus
expresionismus,
pop-art, nový realismus, nová
lokalizuje významná kulturní centra
figurace,
kinetické
umění a op-art, minimal-art,
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a
konceptuální
umění,
postmodernismus
jejich projevy
projevy abstraktního expresionismu, tašismu,
v architektuře, sochařství, malířství a užitém umění
informelu,
konceptualismu,
minimalismu,
socialistického
realismu,
op-artu,
pop-artu,
kinetického umění. Happeningu a performance,
land-artu, body-artu a nové figurace v malířství a
sochařství
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a
projevy
kubismu,
individualistické
moderny,
Bauhausu, funkcionalismu a mezinárodního stylu
v architektuře
70
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
posoudí vliv totalitních režimů na umění
porovná charakteristické znaky, projevy a
individuální přístupy v dílech výrazných osobností
reprezentujících jednotlivé umělecké směry
orientuje se v námětech, materiálech a technikách
jednotlivých směrů
posoudí dílo a přínos významných osobností umění
druhé poloviny 20. století
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní
sbírky disponujícími památkami uměleckých směrů
první poloviny 20. století
porovná znaky a projevy jednotlivých směrů a jejich
ztvárnění v dílech výrazných osobností druhé
poloviny 20. století
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
•
žáci/žákyně jsou hodnoceni především podle úrovně porozumění učivu, podle dovednosti práce s textem, podle
výstižnosti formulovat myšlenky, podle aktivity a přístupu k vyučovacímu předmětu
•
pro hodnocení žáka/žákyně může učitel využít:
•
delší didaktické testy ( více než 15 minut, váha známky 1 )
•
krátké didaktické testy ( do 15 minut, váha známky 0,5 )
•
prezentaci na zvolené téma ( váha známky 1 )
•
referát na zvolené téma ( váha známky 0,5 )
•
aktivitu v hodině ( váha známky 0,5 )
•
ústní zkoušení ( podle rozsahu váha známky 0,5 nebo 1 )
Studijní literatura
•
Mráz, Bohumil: Dějiny výtvarné kultury 3, 4, Idea servis, Praha 2002
Studijní pomůcky
• Dataprojektor a PC s připojením k internetu a prezentační program.
• Výukové filmy – video, VDV.
Přesahy z předmětů
• Historie 19. a 20. století ve vyučována v předmětu dějepis.
• Osvícenectví, romantismus, realismus, nové směry začátku 20. století jsou vyučovány v předmětu český jazyk a
literatura.
• Sítotisk je vyučován v předmětu tiskové techniky.
Aplikace průřezových témat
• Průřezové téma Občan v demokratické společnosti je aplikováno prostřednictvím exkurzí za moderním
uměním tak, aby si žáci/žákyně vážili materiálních a duchovních hodnot českého moderního výtvarného umění.
• Průřezové téma Informační a komunikační technologie je aplikováno prostřednictvím práce žáka/žákyně
s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, tj. vyhledávání a
zpracování informací z otevřených zdrojů vztahujících se k učivu předmětu dějiny umění.
• Průřezové téma Člověk a životní prostředí je aplikováno hlavně prostřednictvím ukázek z architektury, tak
aby žáci/žákyně dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí.
71
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
1.1.1.11 Grafická příprava - GPŘ
Učební osnova předmětu
Grafická příprava
Název studijního předmětu
GPŘ
Zkratka předmětu
povinný
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky
Při práci ve škole žáci/žákyně individuálně vytváří své vlastní práce na základě předem odborně rozebraného
tématu. Výuka probíhá obvykle v atelieru školy a v úzké spolupráci s vyučujícím, který odborně radí a osobně pomáhá, a
s kolektivem, který se průběžně sám zapojuje do výuky formou projevování vlastních názorů a hodnocení. Součástí
výuky jsou návštěvy grafických dílen apod.
Charakteristika (anotace) předmětu
Výuka se soustřeďuje na oblasti uměleckých grafických technik, výtvarného zpracování perspektivy v obraze a
vnímání prostoru, dále v oblasti tvorby harmonie celku a jeho kompozičních zákonitostí, souvisejících s vyváženým
cítěním a vědomostmi při tvorbě grafického designu v budoucích ročnících studia.
Vzdělávací cíl
Vzdělávání v předmětu grafická příprava rozvíjí a kultivuje vrozené tvůrčí schopnosti a kulturní povědomí
žáků/žákyň. Učí je základy kompoziční grafické úpravy, zručnosti, znalosti materiálu, prostorové a barevné cítění, které
jsou základní podmínkou veškeré grafické tvorby a mající zásadní vliv v další profesní a vzdělávací orientaci i v osobním
životě.
Žák/žákyně se učí přesně formulovat své názory. Uvědomovat si sám sebe prostřednictvím tvořivosti, rozvíjet
poctivost a uvědomovat si odpovědnost nejen za sebe, ale i za život ostatních .
1. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení:
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Realizace grafických technik - 16 hod
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Žák:
• frotáž
• zhotoví tiskovou matrici pro tisk koláže, linorytu
• koláž
• vytiskne koláž, frotáž, suchou jehlu
• linoryt/ suchá jehla
• odborně popíše grafický list
•
•
Teorie grafických technik - 12 hod
rozezná jednotlivé grafické techniky
• tisk z výšky
popíše charakteristiku a postup vytváření
základních grafických technik
• tisk z hloubky
• užívá odborné terminologie
• tisk z plochy
Perspektiva - 4 hod
• nakreslí výtvarnou formou základní objekty v
perspektivě /válec, krychle, kvádr, koule/
• studie zátiší
• převede znalost perspektivy základních objektů
do složitějšího tvaru
• vystínuje prostorový objekt (drapérie, váza,...) Kresebné cvičení - 8 hod
• studie zátiší
• nakreslí portét
• studie portétu
Barva - 6 hod
• namíchá barevnou škálu odstínů ze tří
základních barev /žlutá, červená, modrá/
• barevné třídění
• určí základní komplementární barvy
• použití barev
• vyjmenuje barvy primární,sekundární, teplé a
• vlastní tvorba barevných odstínů
studené
• volí vhodné kombinace barev vzhledem
• k jejich určení a vzájemné harmonii
Práce s řezákem - 12 hod
• ručně vyřeže paspartu apod.
• prostorová tvorba
• vvytvoří objekt kašírovanou technikou - papier Práce s materiálem - 10 hod
maché
• kašírovaná technika / paper maché
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
• na základě školního a klasifikačního řádu
• klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
• za samostatnost a aktivitu při vypracovávání zadaných témat, kvalitu vypracovaného úkolu a domácí úkoly
Studijní literatura
72
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
• Slovník světové kresby a grafiky, Das grosse Lexikon der Grafik/, 1997 nakl. ODEON s.r.o. 1. vydání
• Malířské umění od A do Z, Dějiny malířského umění od počátků civilizace, 1995 nakl. REBO production Praha.
• Svět barev, Petra Pleskotová, 1987 nakl. Albatros
Studijní pomůcky
• hlubotiskový tiskařský lis
• tiskařské barvy a pomůcky k rytí, řezání, lepení, papíry a lepenky
• kreslící materiál, barvy
Přesahy z/do předmětů
• Tiskové techniky – umělecké techniky
• Obalové materiály – vlastnosti papíru a lepenek
Aplikace průřezových témat
Člověk a svět práce
Výuka předmětu vede žáky
• k uvědomění si významu vzdělání pro budoucí zaměstnání
• k motivování k aktivnímu pracovnímu životu s ohledem na působení člověka na životní prostředí
• k uvědomění si odpovědnosti za vlastní život a své zdraví
73
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
1.1.1.12 Tělesná výchova - TĚV
Učební osnova předmětu
Tělesná výchova
Název studijního předmětu
TĚV
Zkratka předmětu
povinný
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky
Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně, herně stolního tenisu, kulečníkové herně s šipkami, fitnes a posilovně.
V jarních a podzimních měsících, dle klimatických podmínek, také na Městském stadionu, koupališti a sportovním areálu
u Labe.
Charakteristika (anotace) předmětu
Tělesná výchova je vyučována s dotací 2 hodin týdně, po celou dobu studia.
V předmětu je obsažena výuka atletiky, přízemní akrobacie, sportovní gymnastiky, posilování, sportovních her,
zdravovědy, sportovní kurzy-projektové dny, turnaje a závody.
Vzdělávací cíl
Výuka je zaměřena především k rozvoji a upevnění pohybových a herních dovedností, k výchově fair play a k péči
o zdraví.
1. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: 2
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo : Celkem hodin : 68
Žák/žákyně :
část teoretická : průběžně 6 hodin
ZDRAVOVĚDA – PRAVIDLA HER - BEZPEČNOST
• zvolí si sportovní vybavení (výstroj-výzbroj)
• význam pohybu ke zdraví
odpovídající dané činnosti a podmínkám
• odkaz Gutha Jarkovského ve sportu
(např. klimatickým, hygiena, bezpečnost)
• Josef Rössler-Ořovský a jeho přínos pro český sport
• řídí se zásadami bezpečnosti při sportovních
• Miroslav Tyrš – „idea kalokagathie“
činnostech
• základy zdravovědy (anatomie)
• orientuje se v oblastech zdravé výživy
• základy první pomoci
• zná základní pravidla her
• prevence úrazů při sportovní činnosti
• prokáže dovednosti při poskytování první
• bezpečnost při cvičení, záchrana a dopomoc- zejména
pomoci
na nářadí
• předvídá případné hrozící nebezpečí a
• zásady sportovního tréninku
adekvátně reaguje na vzniklou situaci
• pravidla sportovních her, závodů a soutěží, měření
• uplatňuje osvojené způsoby relaxace
výkonů
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo :
Žák/žákyně :
část praktická : 60 hodin
ATLETIKA – 16 hodin
• ovládá průpravná cvičení k přípravě organismu
běhy
na specifickou sportovní aktivitu
•
sprint
a vytrvalost
• uplatňuje zásady sportovního tréninku
•
běžecká
abeceda
• připravuje
prostředky
k plánovaným
pohybovým činnostem
• starty (nácvik)
skoky
• uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
• daleký a vysoký
aktivitách
• rozvíjí svalovou sílu, rychlost, vytrvalost,
• nácvik rozběhu, odrazu
obratnost a pohyblivost
• závěsný způsob skoku
• hodnotí své pohybové možnosti při dosahování
• nůžky a flop – odrazová noha, rozběh
osobního výkonu
hod granátem
• zvládá koordinaci horních a dolních končetin
• technika hodu (nápřah a odhoz)
při specifických atletických činnostech
• hod z místa a z rozběhem
• zvládá techniku a taktiku u atletických
• koordinace končetin
technických disciplín (skok vysoký, a daleký,
hod granátem)
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
PŘÍZEMNÍ AKROBACIE – 4 hodiny
Žák/žákyně :
• kotouly – vpřed a vzad
• zvládá obratnostní a pohybové činnosti
• stoj na hlavě a na rukou
v souladu s prostorovou orientací
• přemet stranou (hvězda)
• překonává pocit bázně, strachu či obavy
• skákací boty – rovnováha, nácvik chůze
z nezvyklých sportovních činností, výšek, či
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA – 14 hodin
nářadí
• přeskoky – koza (roznožka a skrčka)
• upevňuje své svalové a silové předpoklady při
• šplh – na tyči
překonávání překážek nebo při dosahování
• hrazda – výmyk, shyby
74
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
odpovídajících výkonů na nářadích
•
•
•
•
•
•
•
připraví si organismus na odpovídající zátěž
dané pohybové činnosti
usiluje o zlepšení svých fyzických schopností a
dovedností
využívá sportovní činnosti pro tělesnou a
psychickou regeneraci a relaxaci
adaptuje se na vodní prostředí
zvládá různé plavecké styly, hry ve vodě a
startovní skok
zvládá poskytnutí záchrany tonoucímu a
následnou první pomoc
prožívá silný emocionální náboj při zvládání
pohybových činností vyžadující zvládnutí
prostorové orientace
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Žák/žákyně :
• zvládá
vyhledání
potřebných
informací
z oblasti zdraví a sportovních činností
• uplatňuje zásady fair play při sportovních
činnostech
• umí zorganizovat malé turnaje, soutěže a
dovede výsledky zpracovat do tabulek,
výsledkových listin
• zná základní pravidla her
• uplatňuje techniku a základy taktiky při
jednotlivých sportech
• zná některé historické sportovní milníky z
československého či českého sportu
• zná nejvýznačnější - nejznámější nejen
československé a české ale i světové
sportovce
• zajímá se všeobecně o sportovní život, o různá
sportovní odvětví, akce, turnaje nebo závody a
atletické mítinky nejen regionální či v tuzemsku
ale i ve světě (MS, ME, OH...)
• dodržuje bezpečnostní zásady při sportovních
činnostech
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Žák/žákyně :
• umí si pořídit výzbroj a výstroj lyžaře/lyžařky –
ať na sjezd, či běh (klasika, bruslení)
• zvládá běžeckou techniku – klasika
• zvládá běžeckou techniku - bruslení
• dokáže si připravit běžecké lyže – mazání
• zvýšenou fyzickou aktivitou ve zdravém
prostředí si utužuje organismus a upevňuje
zdraví
• využívá svých nabytých znalostí a zkušeností
pro
bezpečnost
svou
i
ostatních
účastníků/účastnic
• zvládá poskytovat první pomoc ve ztížených
podmínkách a za použití nestandardních
pomůcek
• čelí případné nepřízni počasí, neadekvátní
(hysterické) reakci člena/členky kolektivu a
zvládá základy psychologie
• zvládá se při pohybu a pobytu v přírodě
orientovat pomocí map a ostatních pomůcek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kruhy – komíhání, kotoul, shyby
bradla – seskok
POSILOVÁNÍ – 6 hodin
zvyšování tělesné zdatnosti
vyrovnání jednostranné zátěže
vyrovnávání nedostatku pohybových aktivit
regenerace a relaxace
kompenzační a uvolňovací cvičení
fyzické a motorické testy
bezpečnost a dopomoc při posilování
plavání – plavecký styl - prsa, kraul, znak
startovní skok - nácvik
splývání
zásady a technika potápění
záchrana tonoucího
první pomoc
HRY – 22 hodin
volejbal
pravidla, přihrávky, podání spodem
sálová kopaná
pravidla, herní činnosti jednotlivce
basketbal
pravidla, driblink, dvojtakt
stolní tenis
pravidla, podání,
nácvik úderů – robot na stolní tenis
softball
pravidla, odpal a činnost hráče v poli
kopaná
pravidla, taktika, přihrávky a zpracování míče, střelba
florbal a hokejbal
pravidla, koordinace končetin, práce s hokejkou,
zpracování balónku, střelba
badminton
pravidla, dvouhra-čtyřhra
držení rakety, podání a odbití míčku
nohejbal
pravidla, podání
NEPOVINNÁ ČÁST VÝUKY
SPORTOVNÍ KURZY – DLE PODMÍNEK – 7 DNÍ
lyžařský kurz
běžecké lyžování
sjezdové lyžování
první pomoc ve specifickém prostředí
bezpečnost na horách
sportovně-turistický kurz
zvyšování tělesné kondice
herní průprava
zásady první pomoci
pobyt a pohyb v přírodě
vodácký kurz
seznámení se specifickou formou sportovní činnosti
základy záchrany tonoucího
zvyšování fyzické kondice
emocionální zážitky
pohyb v přírodě
branný charakter
75
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
• na základě školního a klasifikačního řádu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka/žákyně
• klasifikace je vedena v elektronické třídní knize
• 1 – žák/žákyně zvládá cvik sám/sama
• 2 – žák/žákyně zvládá cvik s mírnou dopomocí
• 3 – žák/žákyně zvládá cvik s výraznou pomocí
• 4 – žák/žákyně má snahu o sportovní výkon
• 5 – žák/žákyně bezdůvodně odmítá vykonat cvik
Studijní literatura
• pravidla jednotlivých sportovních her, anatomie, sportovní příručky, vodácká příručka
Studijní pomůcky
• tělocvičné nářadí a sportovní náčiní, anatomické torzo lidského těla, naučné plakáty z anatomie a zdravovědy,
resuscitační torzo pro nácvik první pomoci, obvazový materiál
Přesahy z předmětů
• dějepis – Významné osobnosti české tělovýchovy a sportu
• anglický jazyk – druhy sportů
2. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: 2
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo : Celkem hodin : 68
Žák/žákyně :
část teoretická : průběžně 6 hodin
ZDRAVOVĚDA – PRAVIDLA HER - BEZPEČNOST
• zvolí si sportovní vybavení (výstroj-výzbroj),
• význam pohybu ke zdraví a zdravému životnímu stylu
která odpovídá dané činnosti a klimatickým
• základy zdravovědy – prohlubující poznatky o lidském
podmínkám a bezpečnosti
těle
• uplatňuje zásady bezpečnosti při sportovních
• poskytování první pomoci
činnostech
• praktické činnosti z oblasti zdravovědy
• podporuje postoj ke zdravé výživě
• ošetřování drobných zranění (obvazová technika)
• orientuje se v problematice návykových a
• nácvik resuscitace – nepřímá srdeční masáž a dýchání
omamných látek
z úst do úst (RESUSCITAČNÍ MODEL)
• uplatňuje pravidla při jednotlivých hrách
• předcházení úrazům při sportovní činnosti
• uplatňuje získané dovednosti při poskytování
• zásady bezpečnosti při cvičení, hrách a sportu
první pomoci
• prohlubování sportovních pravidel u her
• usiluje o vytváření správných návyků pro
tělesný i duševní rozvoj
• využívá cviků a cvičení pro relaxaci a
regeneraci organismu
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo :
Žák/žákyně :
část praktická : 60 hodin
ATLETIKA – 16 hodin
• sestaví cviky pro přípravu na specifickou zátěž
běhy
• rozvíjí svou rychlost a vytrvalost pomocí
•
běžecká
abeceda
získaných poznatků
•
rozvoj
dynamické
a výbušné síly
• uplatňuje a předává dál zásady bezpečnosti
•
správné
dýchání,
práce
paží
• zdokonaluje techniku v atletických technických
skoky – daleký a vysoký
disciplínách
• kročný způsob skoku
• zvyšuje či alespoň udržuje svou obratnost či
pohyblivost v souladu s rozvojem svalové síly
• dynamika rozběhu a odrazu
• užívá tělesný pohyb pro duševní a fyzickou
• odraz a práce paží
relaxaci a uspokojení
• nácvik rozběhu, odrazu a dopadu
• posuzuje a zaznamenává kvalitu pohybových
hod granátem
činností jednotlivce
• technika hodu
• zvládá prostorovou orientaci při atletických
• hod na cíl a do dálky
technických disciplínách
vrh koulí
• nácvik techniky (postoj a držení koule)
• odhod z místa – z otočky
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
PŘÍZEMNÍ AKROBACIE – 4 hodiny
Žák/žákyně :
• kotoul letmo
• ovládá přípravu na sportovní výkon
• kotoul letmo přes překážku
• zdokonaluje svou prostorovou orientaci
• stoj na rukou - kotoul vpřed (M)
• zvládá psychickou zátěž při zvyšování výkonů
• kotoul vzad – vzpor na rukou – stoj (M)
• upevňuje všeobecný fyzický rozvoj dané
• kotoul vzad – do roznožení (Ž)
svalové skupiny
• skákací boty – poskoky, roznožka
76
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
užívá tělesných cvičení k regeneraci a relaxaci
využívá získaných atletických poznatků
rozvíjí svalovou sílu, pohyblivost a obratnost
zvyšuje prostorovou orientaci
využívá nabytých poznatků při regeneraci a
uvolňovacích cvičeních po sportovním výkonu
uplatňuje osvojené metody relaxace
dokáže překonat strach-obavu z neznámého
vodního prostředí
dokáže uplavat danou vzdálenost vybraným
plaveckým stylem
zvládá techniku splývání a startovní skok
zvládá záchranu tonoucího ve vodě – „kachní
ponor“
zvládá techniku plavání se zachraňovaným
jedincem
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Žák/žákyně :
• využívá získaných informací pro svůj herní
rozvoj
• orientuje se v pravidlech jednotlivých sportů a
her
• dodržuje zásady fair play
• dbá na bezpečnost při sportovních hrách a
soutěžích
• uplatňuje získané informace od sportovních
vzorů pro svůj rozvoj a herní projev
• pociťuje radost a uspokojení z prováděné
sportovní činnosti
• zdokonaluje techniku a taktiku v jednotlivých
sportech
• využívá základů fyziologie při hrách
• zvládá hru pod psychickým tlakem
• kontroluje a ovládá své chování a jednání při
sportovních činnostech, hrách a soutěžích
• zvládá začlenění jedince do kolektivních sportů
a sportovních her
• chápe vzájemnou koordinaci a spolupráci
v rámci kolektivu zejména při sportovních
hrách, soutěžích
• zdokonaluje
se
v herních
činnostech
jednotlivce
• chápe kolektivní pojetí her a roli jedince v týmu
• orientuje se ve sportovním dění
• užívá relaxačních technik a prostředků pro
regeneraci a uvolnění organismu
• využívá
kompenzačních
cvičení
při
jednostranné činnosti nebo zátěži
• dodržuje zásady bezpečnosti a prevence proti
úrazům při sportovních činnostech
• předává své zkušenosti a rady ostatním a
naopak se učí od zkušenějších
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Žák/žákyně :
• ovládá běžeckou techniku – klasika
• ovládá běžeckou techniku - bruslení
• dokáže si připravit běžecké lyže – mazání
• zvýšenou fyzickou aktivitou ve zdravém
prostředí si utužuje organismus a upevňuje
•
•
•
•
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA – 14 hodin
hrazda – toč jízdmo vzad
šplh – na tyči (na čas – M)
šplh na laně – nácvik techniky
přeskok kozy – nadél a našíř
kruhy – svis střemhlav, hnízdo
bradla – komíhání ve vzporu (M)
bradla – komíhání (Ž)
POSILOVÁNÍ – 6 hodin
zvyšování tělesné zdatnosti
fyzické a motorické testy
bezpečnost při posilování
relaxační a regenerační cviky
plavání – startovní skok, splývání
plavání – prsa a kraul - 25m na čas
plavání pod vodou
bezpečnost na plovárnách, plaveckých bazénech
HRY – 22 hodin
volejbal
příjem podání
přihrávky z různých pozic
podání spodem na cíl
podání vrchem – nácvik
sálová kopaná
střelba
obranná činnost
útočná činnost
basketbal
útočná činnost
obranná činnost
trestný hod
stolní tenis
útok a obrana
podání
sotfball
herní činnost jednotlivce v poli
nadhazovač a „catcher“
„ball“ a „strike“
kopaná
obranná činnost
útočná činnost
florbal a hokejbal
herní činnost jednotlivce – „jeden na jednoho“
obranná činnost
útočná činnost
badminton
útočný úder – práce zápěstím
obranná fáze – práce dolních končetin a přehled po
kurtu
soft-tenis
pravidla, dvouhra – čtyřhra
držení rakety, podání
nohejbal
útočná činnost - smeče
NEPOVINNÁ ČÁST VÝUKY
SPORTOVNÍ KURZY – DLE PODMÍNEK – 7 DNÍ
lyžařský kurz
běžecké lyžování
sjezdové lyžování
bezpečnost a pohyb na horách
horská služba
77
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
zdraví
využívá svých znalostí a zkušeností pro
bezpečnost nejen svou ale i ostatních
účastníků/účastnic
zvládá poskytovat první pomoc ve ztížených
podmínkách
využívá nestandardních pomůcek při pomoci
zraněnému
orientuje se v přírodě a svým přístupem
přírodu nepoškozuje
zvládá se při pohybu a pobytu v přírodě
orientovat pomocí map a ostatních pomůcek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sportovně-turistický kurz
zvyšování tělesné zdatnosti
kolektivní hry v přírodě
bezpečnost a první pomoc
pobyt a pohyb v přírodě
vodácký kurz
základy vodáckého výcviku - kánoe
bezpečnost na vodních tocích
záchranné pomůcky
zvyšování tělesné zdatnosti
emocionální zážitky
pohyb v přírodě
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
• na základě školního a klasifikačního řádu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka/žákyně
• klasifikace je vedena v elektronické třídní knize
• 1 – žák/žákyně zvládá cvik sám/sama
• 2 – žák/žákyně zvládá cvik s mírnou dopomocí
• 3 – žák/žákyně zvládá cvik s výraznou pomocí
• 4 – žák/žákyně má snahu o sportovní výkon
• 5 – žák/žákyně bezdůvodně odmítá vykonat cvik
Studijní literatura
• sportovní literatura - encyklopedie, pravidla sportovních her a soutěží, zdravotnická literatura, vodácká a lyžařská
literatura
Studijní pomůcky
• sportovní pomůcky (nářadí a náčiní), anatomické torzo lidského těla, resuscitační torzo 1.pomoci, plakáty
z anatomie a zdravovědy, obvazový a zdravotnický materiál
3. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: 2
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo: Celkem hodin : 68
Žák/žákyně :
část teoretická : průběžně 6 hodin
ZDRAVOVĚDA – PRAVIDLA HER - BEZPEČNOST
• využívá zvolené sportovní vybavení (výstroj a
výzbroj) k dané sportovní činnosti, vzhledem
• význam pohybu a zdravé výživy k tělesnému a
ke klimatickým podmínkám a bezpečnosti
psychickému zdraví
• rozšiřuje si zásady bezpečnosti při sportu a
• první pomoc teoretická část (TORSO GUIDE)
předává je i ostatním
• první pomoc praktická část (RESUSCITAČNÍ MODEL)
• dokáže vysvětlit nebezpečí omamných a
• doping ve sportu
návykových látek na lidské tělo a zejména na
• pravidla sportů a her – nové poznatky, trendy
mladistvý organismus
• prevence úrazů při sportovních činnostech
• regeneruje a uvolňuje tělo správně zvolenými
• bezpečnost účastníků/účastnic sportovních akcí
cviky a cvičeními
• záchranné složky - jejich dostupnost, telefonní čísla a
• předává získané poznatky a vědomosti
využití
z oblasti zdravovědy a 1. pomoci
• praktická činnost v oblasti zdravovědy
• orientuje se v problematice dopingu, anorexie
• samozáchrana
a bulimie
• psychologie sportu – diváci, fanoušci a sportovní aktéři
• chová se zodpovědně v oblasti sexu a dovede
(hráči, závodníci, soutěžící)
se chránit před pohlavními chorobami
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Žák/žákyně :
část praktická : 60 hodin
ATLETIKA – 16 hodin
• usiluje o atletické sebezdokonalování
běhy
• zdokonaluje souhru končetin při jednotlivých
• sprinty a vytrvalost
atletických disciplínách
• aerobní a anaerobní zatížení
• ovládá sportovní předpřípravu a přípravu na
sportovní výkon
• přespolní běh
• ovládá techniku dýchání při vytrvalostních
• zvyšování zátěže
bězích
• štafeta - nácvik
• využívá svalové síly a rychlosti ke zvyšování
skoky
výkonů
• skok daleký – technika
• získává radost z předvedeného a dosaženého
• skok vysoký – flop
výkonu
• trojskok – nácvik
• umí zapisovat, měřit a porovnávat jednotlivé
vrh koulí
atletické výkony
• zádový způsob
78
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
uplatňuje zásady bezpečnosti při atletických
disciplínách (vrhy, hody...)
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Žák/žákyně :
• rozvíjí svalovou sílu, pohyblivost a prostorovou
orientaci
• zvyšuje své sebevědomí zvládnutím cvičení
• posiluje
organismus
akrobatickým
a
gymnastickým cvičením
• zvládá únavu, stres a vyčerpání vhodným
cvičením nebo sportovní hrou
• posuzuje své fyzické možnosti vzhledem
k možnosti úrazu
• volí vhodné kompenzační a uvolňovací cviky
• zvyšuje
svou
kondici
motorickými
a
fyziologickými testy
• srovnává svou fyzickou kondici s ostatními a
má snahu o zlepšování své kondice
• uplatňuje získané poznatky z ochrany zdraví a
bezpečnosti
• chrání sebe i ostatní před možnými úrazy na
sportovním nářadí a při cvičení
• zvládá dopomoc vyčerpanému plavci
• ovládá záchranu tonoucího a následnou
resuscitaci
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Žák/žákyně :
• rozvíjí postřeh, obratnost a rychlost, zejména
v nekolektivních hrách
• uplatňuje ve hrách přehled a „cit pro hru“
• využívá získaných zkušeností ve prospěch
kolektivu, mužstva či družstva
• nebojí se zodpovědnosti za svůj výkon
• vystupuje sebevědomě, čestně a v duchu fair
play nejen ke spoluhráčům/spoluhráčkám, ale
především k soupeři/soupeřkám
• přijímá porážku či neúspěch a umí pozdravit
soupeře/soupeřky,
poblahopřát
mu/jim
k dosaženému vítězství
• učí se z chyb, porážek a proher, využívá těchto
znalostí a zkušeností ke zlepšení a k vítězství
• burcuje svým přístupem a hrou ostatní
• nachází v kolektivních hrách uspokojení a
psychické uvolnění
• si je vědom/a, že se jedná pouze o hru, avšak
chová se čestně, slušně a soupeři projevuje
úctu a šlechetnost
• svým chováním a vystupováním je vzorem pro
ostatní
• odmítá
kategoricky
jakékoliv
projevy
nesnášenlivosti, xenofobie a rasismu
• má přehled o sportu ve svém regionu
• zajímá se o sportovní činnost, díky médiím –
rozhlasu, televizi a ostatním technologiím
získává přehled o sportovním dění nejen v naší
zemi, ale i ve světě
• diskutuje, srovnává a polemizuje o sportovním
dění
• utváří si svůj názor, který je schopen/schopna
(čestným a slušným způsobem) obhájit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
orientace v prostoru
procvičování techniky otočky a odhozu
Učivo:
PŘÍZEMNÍ AKROBACIE – 4 hodiny
gymnastická sestava (Ž)
švédská bedna - kotoul vpřed (Ž)
salto vpřed - nácvik (M)
švédská bedna – kotoul vzad do sedu (M)
skákací boty – skoky - nácvik
SPORTOVNÍGYMNASTIKA – 14 hodin
švédská bedna – přeskok nadél (M)
švédská bedna – přeskok našíř (Ž)
kruhy – vzpor, vis vznesmo
hrazda – toč vzad, podmet
šplh na laně – na čas (M)
šplh na tyči – na čas (Ž)
POSILOVÁNÍ – 6 hodin
strečink a zahřátí organismu
motorické a fyziologické testy
zvyšování fyzické kondice
posilování sebevědomí
regenerační a uvolňovací cvičení
plavání – prsa a kraul (100m)
plavání pod vodou – 10m (M)
plavání pod vodou – 5m (Ž)
lovení předmětů z hloubky 2m
Učivo:
HRY – 22 hodin
volejbal
podání vrchem
útoční úder – smeč (nácvik)
blokování soupeře
příjem podání a rozehrávka
hra
sálová kopaná
standardní situace a penalty
obrana a útok
činnost brankáře
basketbal
obranná činnost
hra v oslabení
střelba ze střední vzdálenosti
stolní tenis
čtyřhra – nácvik - hra
robot na stolní tenis – zdokonalování úderů
hra
psychika hráče
softball
koordinace metařů/metařek a polařů/polařek
týmová herní činnost hráčů/hráček v poli
kradení met
role rozhodčích
kopaná
standardní situace – přímé a nepřímé kopy
zahrávání rohů
penalty
florbal a hokejbal
trestná střílení
hra v oslabení
přesilovky a power play
badminton
79
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
odlišuje správně a chybně provedené sportovní
činnosti
srovnává a vyhodnocuje kvalitu pohybových
činností, sportů a her
zvládá ošetření menších zranění a úrazů
dbá na bezpečnost při sportovních hrách
•
•
•
•
taktika
singl a debl
soft-tenis
taktika
příjem podání a hra na síti
nohejbal
obranná činnost, nahrávka
NEPOVINNÁ ČÁST VÝUKY
SPORTOVNÍ KURZY – DLE PODMÍNEK – 7 DNÍ
lyžařský kurz
sjezdové a běžecké lyžování a hry na sněhu
koordinační a obratnostní cvičení na lyžích
zásady bezpečného pobytu a pohybu na horách
volba správné výstroje a výzbroje lyžaře/lyžařky
v závislosti na klimatických podmínkách a druhu
činnosti
předvídavost a předcházení úrazů a zranění
povinnosti návštěvníků/návštěvnic hor
sportovně-turistický kurz
zvyšování tělesné zdatnosti a kondice v přírodních
podmínkách - aklimatizace
hry a soutěže v přírodě
úrazová prevence a bezpečnost účastníků/účastnic
chování a pobyt v přírodě
outdoorové aktivity a sporty
vodácký kurz
ovládání lodě – základní záběry
bezpečnost a organizace na vodě
pomoc a dopomoc při převrhnutí
záchrana a samozáchrana jedince
záchranné pomůcky a prostředky
udržování a zvyšování kondice
•
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Žák/žákyně :
• zvládá techniku sjezdového lyžování
•
• je schopen/schopna se zúčastnit školních
závodů ve sjezdu a slalomu
•
• orientuje se v lyžařských závodech, soutěžích
•
a disciplínách
•
• zvládá pohyb a pobyt v přírodě i za špatných
klimatických podmínek
• předvídá klimatické změny a zároveň zvládá
•
na tyto změny adekvátně reagovat
•
• ovládá základní záchranářské signály, metody
a postupy
•
• je obeznámen/a s nejznámějšími ekologickými
organizacemi – hnutími z let minulých i ze
•
současnosti, s náplní jejich činnosti (hnutí
•
Brontosaurus, Greenpeace, strana zelených)
•
• chová se ohleduplně k přírodě a jejím
•
obyvatelům
• využívá
zdravého
životního
prostředí
•
k regeneraci a odpočinku, k čerpání sil jak
•
fyzických, tak i psychických
•
• sportovní
činností
v přírodě
přispívá
•
k utužování zdraví a ke zdravému životnímu
•
stylu
•
• aklimatizuje se na nezvyklé sportovní
podmínky
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
• na základě školního a klasifikačního řádu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka/žákyně
• klasifikace je vedena v elektronické třídní knize
• 1 – žák/žákyně zvládá cvik sám/sama
• 2 – žák/žákyně zvládá cvik s mírnou dopomocí
• 3 – žák/žákyně zvládá cvik s výraznou pomocí
• 4 – žák/žákyně má snahu o sportovní výkon
• 5 – žák/žákyně bezdůvodně odmítá vykonat cvik
Studijní literatura
• sportovní encyklopedie a literatura, zdravotnická literatura, pravidla sportů atletiky
Studijní pomůcky
• tělocvičné nářadí a náčiní, anatomické torzo lidského těla, resuscitační torzo 1.pomoci, plakáty z anatomie a
zdravovědy, obvazový a zdravotnický materiál
4. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: 2
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo: Celkem 60 hodin
Žák/žákyně :
Část teoretická : průběžně 4 hodin
ZDRAVOVĚDA – PRAVIDLA HER - BEZPEČNOST
• je
seznámen/a
s vlivem
dopingu
na
organismus (příklady sportovců)
• doping ve sportu
• orientuje se v problematice návykových a
• alkohol, drogy, cigarety – zdravotní problémy zejména
omamných látek (škodlivost, záludnost)
pro mladistvý organismus
• zlepšuje odolnost organismu zvyšováním
• civilizační choroby spojené s nezdravým životním
pohybu a sportovní činnosti
stylem
• je si vědom/a nebezpečí tzv. tolerovaných
• obezita – nezdravé stravovací návyky, minimum
návykových látek (alkohol, cigarety, káva) při
pohybu, absence sportovní činnosti
jejich dlouhodobém a častém užívání
• výživné a doplňkové preparáty
• využívá vytvořených návyků pro tělesný i
• psychika mladistvých – vliv kamarádů/kamarádek, party
80
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
duševní rozvoj
využívá
cvičení
a
ostatní
prostředky
k regeneraci a uvolnění (sauna, pára, masáž)
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Žák/žákyně :
• využívá získaných zkušeností a návyků pro
potřebný výkon
• připraví se cviky a cvičením na danou
sportovní činnost nebo hru
• získává psychickou pohodu zvládnutím
disciplíny, sportovního výkonu
• odmítá jakékoliv podpůrné prostředky ke
zvýšení výkonnosti, zná jejich nebezpečí a
dopad na lidský organismus
• upevňuje si fyzickou výkonnost a celkovou
radost z pohybu zdravou výživou a správným
životním stylem
• analyzuje chyby a je schopen/schopna jejich
odstranění
• předvídá a vyvaruje se zbytečných úrazů a
možných nebezpečí při sportovních akcích
•
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Žák/žákyně :
• rozvíjí a dále udržuje svalovou sílu, obratnost a
pohyblivost
• zvládá akrobatické cviky na nářadí
• předchází díky své fyzické kondici zraněním a
úrazům
• regeneruje svůj tělesný organismus vhodným
cvičením, sportovní masáží či pobytem
v sauně
• předchází úrazům a zraněním ostatních
cvičenců/cvičenek
vhodnou
dopomocí,
zejména na nářadí
• posiluje organismus pravidelným cvičením a
správnou životosprávou
• prověřuje svou fyzickou kondici fyziologickými
a motorickými testy a výsledky porovnává
s ostatními cvičenci/cvičenkami, popř. se svými
staršími výkony
• nepřeceňuje své plavecké schopnosti
• posiluje rovnoměrně tělesné partie střídáním
plaveckých stylů
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Žák/žákyně :
• předvádí pestrou a nápaditou hru
• ovládá sportovní pravidla jednotlivých her
• vytváří si osobitý herní projev, který se snaží
stále zlepšovat
• uplatňuje při hrách zásady fair play, bojuje
čestně, slušně a má úctu k soupeři
• využívá zvolenou výstroj a výzbroj nejen ke
zvyšování sportovních výkonů ale také
k prevenci před úrazy a zraněními
• nevypomáhá si k dosažení výkonů či vítězství
nedovolenými prostředky
• koordinuje ostatní členy/členky družstva ke
vzájemné spolupráci v soutěžích, hrách nebo
závodech¨
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vliv a význam sportu na dospívající mládež
hygiena a výchova ke zdraví
prevence před škodlivými jevy
Část praktická : 56 hodin
ATLETIKA – 10 hodin
běhy
sprinty a vytrvalost
správné dýchání
výkonnost
využívání zkušeností, návyků
skoky
správná technika
výkonnost
psychika
vrh koulí
procvičování techniky vrhu
výkonnost
prostorová orientace
hod diskem
seznámení s náčiním
nácvik techniky – držení a odhoz disku
prostorová orientace
PŘÍZEMNÍ AKROBACIE – 4 hodiny
stoj na hlavě – kotoul vpřed (Ž )
kotoul vzad na zádech spolucvičence/spolucvičenkyně
(M)
salto vpřed (M)
skákací boty – násobné skoky
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA – 12hodin
přeskok koně nadél (M)
přeskok koně našíř (Ž)
šplh na dvou tyčích (M)
šplh na laně bez přírazu (M)
šplh na laně (Ž)
kruhy – sestava
hrazda – toč jízdmo vpřed
POSILOVÁNÍ – 4 hodin
protahovací a uvolňovací cvičení
zvyšování fyzické kondice
motorické testy
zdravá výživa a vitamíny
plavání - prsa, kraul na čas
skoky do vody z můstku – 3m (M), 1m (Ž)
hry ve vodě
zásady bezpečnosti ve vodě
Učivo :
HRY – 26 hodin
volejbal
hra
herní modifikace
smíšená družstva
debl
beachvolejbal
sálová kopaná
hra
hra v oslabení a početní výhodě
herní varianty a taktika
basketbal
hra
trestné hody
taktika
81
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
je vzorem svým chováním při sportovních
činnostech pro ostatní
upevňuje si své zdraví hrou a sportovní
činností, je schopen/schopna si uvědomit, že
hra přináší silné emociální prožitky a utváření
silných vazeb mezi členy/členkami družstva
nebo týmu
uvědomuje si, že bez řádné přípravy, tvůrčího
tréninku nemůže dosahovat sportovních
úspěchů
překonává sportovní činností psychický stres
či fyzickou únavu
zajímá se o sportovní dění nejen ve svém okolí
či regionu, díky médiím (tv, rozhlas, internet),
získává všeobecný sportovní přehled
vystupuje v roli rozhodčího sportovních her,
závodů a soutěží
zvládá ošetřit menší zranění a dokáže zajistit
lékařskou pomoc
umí zorganizovat menší závody, soutěže nebo
turnaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
stolní tenis
hra
forhend a bekhend
softball
hra
taktika
kopaná
hra
taktika, herní varianty
florbal a hokejbal
hra
trenér, taktika
badminton
hra, postoj a pohyb hráče
taktika
soft-tenis
hra na síti
taktika
nohejbal
hra hlavou
taktika
NEPOVINNÁ ČÁST VÝUKY
SPORTOVNÍ KURZY – DLE PODMÍNEK – 7 DNÍ
lyžařský kurz
sjezdové lyžování – zdokonalování
běžecké lyžování – pohyb v přírodě
zásady bezpečného pohybu na sjezdových a
běžeckých tratích – lyžařské desatero
seznámení s novými lyžařskými trendy, výzbrojí a
výstrojí
sportovně-turistický kurz
rozvoj fyzické kondice při hrách a sportovní činnosti
v přírodě
turistika, historie, turistické značení
klub českých turistů - KČT
výstroj a výzbroj při pobytu v přírodě
bezpečnost a chování v přírodě
vodácký kurz
pohyb člověka ve specifickém prostředí
bezpečnost při splouvání vodních toků
zvládnutí toků obtížnosti WW I a WW II
organizace vodáckého výletu
bezpečnost ve vodním prostředí
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Žák/žákyně :
• zvládá bezpečnou jízdu na sjezdovce, vleku a
lanovce
•
• pohybuje se bezpečně v běžeckém terénu
•
mezi
ostatními
lyžaři/lyžařkami
a
•
návštěvníky/návštěvnicemi hor
• používá vhodnou výstroj a výzbroj pro pohyb
•
v terénu, s ohledem na případné nenadálé
klimatické změny
• je obeznámen/a s prostředím, ve kterém se
•
pohybu, dodržuje zásady bezpečnosti a dbá
pokynů a nařízení horské služby, popřípadě
•
správy národních parků
•
• zvládá teoretickou a praktickou přípravu před
•
horskou tůrou nebo výletem
•
• chápe, že horskou tůru, výlet nebo plavbu po
řece nemůže absolvovat sám/a
•
• zlepšuje si sportem - pohybem v přírodě nejen
•
fyzickou kondici a zdraví, ale zároveň mu/jí
•
pohyb v přírodě slouží jako prostředek
•
k regeneraci
•
• užívá ochranné pomůcky a záchranné
prostředky
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
• na základě školního a klasifikačního řádu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka/žákyně
• klasifikace je vedena v elektronické třídní knize
• 1 – žák/žákyně zvládá cvik sám/sama
• 2 – žák/žákyně zvládá cvik s mírnou dopomocí
• 3 – žák/žákyně zvládá cvik s výraznou pomocí
• 4 – žák/žákyně má snahu o sportovní výkon
• 5 – žák/žákyně bezdůvodně odmítá vykonat cvik
Studijní literatura
• sportovní literatura - encyklopedie, pravidla sportovních her a soutěží, zdravotnická literatura, vodácká a lyžařská
literatura
Studijní pomůcky
• tělocvičné nářadí a sportovní náčiní, anatomické torzo lidského těla, naučné plakáty z anatomie a zdravovědy,
resuscitační torzo pro nácvik první pomoci, obvazový materiál
82
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
1.1.1.13 Informatika - INF
Učební osnova předmětu
Informatika
Název studijního předmětu
INF
Zkratka předmětu
Povinný
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky
Výuka probíhá v počítačových učebnách s multimediálním vybavením a prostředky a s připojením k Internetu,
které umožňují využívání aktivizačních metod (projektové vyučování, práce s informacemi, řízená diskuse). Výuka
směřuje především k získání jak praktických dovedností v klíčových aplikacích, tak znalostí teoretických v oblasti
norem, standardů a technologií.
Charakteristika (anotace) předmětu
Předmět informatika seznamuje žáky se současným hardwarem a softwarem, moderními trendy v IKT a
efektivním využíváním informací.
Vzdělávací cíl
Cílem předmětu informatika je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a
též efektivně pracovat s informacemi. Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se
na uživatelské úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním
programovým vybavením, jako je e-mailový klient, ftp klient, aplikace pro instant messaging atd. Na uživatelské
úrovni porozumí žáci též konstrukci webových stránek za účelem prezentace svého vlastního portfolia.
1. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka
Učivo:
Žák/žákyně:
Práce s počítačem. Operační systém, adresářová
struktura, operace se soubory (18)
• používá počítač a jeho periferie (obsluhuje
• Úvod do hardware a software. Klíčové pojmy.
• je, detekuje chyby, vyměňuje spotřební
•
Základní součásti počítače a jejich funkce.
• materiál);
Mikroprocesor,
operační paměť, základní deska,
• je si vědom možností a výhod, ale i rizik
pevný
disk,
optická
mechanika, rozšiřující karty, sloty,
(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana dat
porty.
před zničením, porušování autorských
• Periferie. Tiskárna, skener, monitor, externí disk,
• práv) a omezení (zejména technických a
modem.
technologických) spojených s používáním
• Základní rozdělení aplikací.
výpočetní techniky;
• Operační systém. Funkce. Základní správa,
• aplikuje výše uvedené – zejména aktivně
nastavení.
využívá prostředky zabezpečení dat před
• Data, soubory, složky. Diskový manažer, správa
• zneužitím a ochrany dat před zničením;
souborů a složek, komprimace.
• pracuje s prostředky správy operačního
• Zabezpečení dat, ochrana autorských práv, druhy
systému, na základní úrovni konfiguruje
softwarových licencí.
operační systém, nastavuje jeho uživatelské
prostředí;
• Základní rozdělení aplikací.
• orientuje se v běžném systému – chápe
• Práce s nápovědou a tutoriály, zejména pak LMS
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
Moodle
• rozumí a orientuje se v systému adresářů,
ovládá základní práce se soubory
(vyhledávání, kopírování, přesun, mazání),
• odlišuje a rozpoznává základní typy souborů a
pracuje s nimi;
• využívá nápovědy a manuálu pro práci se
základním a aplikačním programovým
vybavením i běžným hardware;
• má vytvořeny předpoklady učit se používat
nové aplikace, zejména za pomoci manuálu,
školního LMS systému a nápovědy,
rozpoznává a využívá analogií ve funkcích a ve
způsobu ovládání různých aplikací;
• vybírá a používá vhodné programové vybavení
pro řešení běžných konkrétních úkolů
Práce se standardním aplikačním programovým
vybavením – textový editor (20)
• vytváří, upravuje a uchovává strukturované
• Vytváření dokumentu. Úprava a vzhled stránky,
• textové dokumenty
formátování textu, odrážky a číslování, odstavec,
• ovládá typografická pravidla, formátování,
odstavcové styly, tabulátory.
práce se šablonami, styly, objekty, hromadnou
83
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
korespondenci,
tvoří tabulky, grafy, makra
•
Vkládání objektů. Obrázek, symbol, organizační
diagram, vzorec, rovnice, externí objekty.
• Tabulky. Ohraničení a stínování, vzorce v tabulce,
graf.
• Ukázka před tiskem, importy a exporty, kompatibilita
dat.
• Generování
obsahu
a
rejstříku,
Hromadná
korespondence.
• Základy typografie dokumentu
• ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem Práce se standardním aplikačním programovým
vybavením - tabulkový procesor (30)
• edituje tabulky
• Prostředí tabulkového procesoru. Řádky, sloupce,
• provádí matematické operace
buňky.
• uplatňuje vestavěné a vlastní funkce
• Matematické operace, vkládání funkcí.
• vyhledá data
• Vyhledávání, třídění a filtrování dat.
• Filtruje a třídí data
• Tvorba grafu
• Vytvoří graf
• Vkládání externích objektů.
• Navrhne jednoduchou databázi
• Jednoduchá databáze, formulář.
• Orientuje se v kontingenčních tabulkách a
• Kontingenční tabulka a graf.
grafech,
• Příprava pro tisk, tisk
• Zvládne přípravu pro tisk a dokument správně
vytiskne;
Způsob a metody hodnocení žáka
• na základě školního a klasifikačního řádu
• klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
• e-learningové testy (0,5)
• odevzdávání vyhotovených prací (1,0)
Studijní literatura
• e-learnigové materiály v LMS systému Moodle, obsahující oficiální příručky k aplikacím v českém jazyce a
sbírky vybraných tutoriálů a cvičení
Studijní pomůcky
• softwarové (konkrétní aplikace a LMS systém) a hardwarové vybavení
Přesahy z/do předmětů
• PGR – využití hardware a software, práce s nápovědou a LMS systémem, základní pravidla typografie
dokumentu
• MAT – tvorba a aplikování matematických vzorců, konstrukce grafu
•
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka
Žák/žákyně:
• vytváří jednoduché multimediální dokumenty v
nichž je spojena textová, zvuková a obrazová
složka informace
• vytváří přechodové efekty a jednoduché
animace
• vkládá obrázky, diagramy a další objekty.
• efektivně vytiskne snímky prezentace, rozvrhne
dokument na stránky
•
•
•
•
•
•
•
ovládá základní práce v databázové
aplikaci
edituje tabulky, dotazy a formuláře
vyhledává a filtruje data v tabulkách,
třídí data,
vytváří relace a sestavy,
navrhuje formuláře a objekty na nich, jako jsou
2. ročník
Z toho cvičení:
Učivo:
Práce se standardním aplikačním programovým
vybavením – prezentace (20)
• Úvod do multimédií, charakteristika multimediálních
objektů.
• Základní práce se snímkem. Režimy zobrazení
snímku. Barevná schémata a šablony, úprava textů.
• Vkládání obrázků a jejich úprava.
• Vkládání diagramů, zvuků, video souborů a dalších
externích objektů.
• Vkládání tabulek a grafů.
• Animace, přechody snímků, časování
• Náhled tisku a tisk.
• Kompatibilita dat, importy a exporty
Práce se standardním aplikačním programovým
vybavením – databáze (40)
• Co je databázový systém.
• Editace, vkládání, vyhledávání, indexace a organizace
dat.
• Tabulka. Vytváření, datové typy. Import dat. Vstupní
maska.
• Relace.
• Tvorba dotazů.
84
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
tlačítka, karty apod.
• Tvorba formulářů.
Chápe pojem „makro“ a umí jej využít při tvorbě
• Tvorba sestav.
databáze. Navrhne vlastní makro
• Makro
Vzájemná
spolupráce aplikací v rámci programového
• Používá běžné aplikační vybavení typu office a
balíku typu office (8)
chápe jeho vzájemné vazby
• Importy a exporty dat, zpětná kompatibilita
• Importuje a exportuje soubory, nebo jednotlivé
objekty v rámci aplikací
• univerzální formáty dat
• Vloží graf či tabulku z tabulkového procesoru
• běžné datové formáty
do textového editoru.
• přípony souborů
• Vloží fotografii do databáze
• Vkládá
diagramy,
matematické
funkce,
audiovizuální
objekty
do
jednotlivých
dokumentů v rámci aplikací typu office
Způsob a metody hodnocení žáka
• na základě školního a klasifikačního řádu
• klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
• e-learningové testy
• odevzdávání vyhotovených prací
Studijní literatura
• e-learnigové materiály v LMS systému Moodle, obsahující oficiální příručky k aplikacím v českém jazyce a
sbírky vybraných tutoriálů a cvičení
Studijní pomůcky
• softwarové (konkrétní aplikace a LMS systém) a hardwarové vybavení
Přesahy z/do předmětů
• PGR – základní formáty souborů v bitmapové grafice a multimédiích.
• MAT – relace
3. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení:
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka
Učivo:
Žák:
Práce
v
lokální
síti,
elektronická
komunikace,
komunikační a přenosové možnosti Internetu (15)
• chápe specifika práce v síti (včetně rizik),
využívá jejích možností a pracuje s jejími
• pojmy server, počítačová síť, stanice
• prostředky;
• připojení k počítačové síti, nastavení.
• komunikuje elektronickou poštou, ovládá i
• Specifika práce v síti, sdílení dat a prostředků.
zaslání přílohy, či naopak její přijetí a následné
• E-mail, jeho konfigurace. E-mailový klient. Chat.
otevření;
Messenger. Videokonference. Telefonie.
• využívá nástroje pro organizování a plánování
• FTP. Práce s FTP klientem.
(specializované SW nástroje případně jako
další funkce sofistikovaného poštovního
klienta);
• ovládá další běžné prostředky online a offline
komunikace a výměny dat
Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet
• volí vhodné informační zdroje k vyhledávání
(15)
požadovaných informací a odpovídající
• Internet. Vývoj, funkce, možnosti.
techniky (metody, způsoby) k jejich získávání;
• získává a využívá informace z otevřených
• Práce s webovým prohlížečem
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě
• Vyhledávání informací, search engines, práce
Internet, ovládá jejich vyhledávání, včetně
s informačními zdroji.
použití filtrování;
• Ochrana autorského práva. Kriminalita na Internetu.
• orientuje se v získaných informacích, třídí je,
• Odborná citace dokumentů a elektronických zdrojů dle
analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich výběr a
ISO 697/2
dále je zpracovává;
• zaznamenává a uchovává textové, grafické i
numerické informace způsobem umožňujícím
jejich rychlé vyhledání a využití;
• uvědomuje si nutnost posouzení validity
informačních zdrojů a použití informací
relevantních pro potřeby řešení konkrétního
• problému;
• správně interpretuje získané informace a
výsledky jejich zpracování následně prezentuje
•
85
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
vhodným způsobem s ohledem na jejich další
uživatele
• zrealizuje
nebo
doporučí
odpovídající Základy prezentace na webu (38)
• Základní pojmy. Doména, hosting, weblog, statický
webhosting
web, dynamický web, redakční systém, CMS.
• založí doménu a zvládne její administraci
• Formáty souborů pro webdesign. Standardy,
• vytváří soubory pomocí již známých aplikací
kompatibilita.
tak, aby byly kompatibilní s webem
• Animovaný GIF (bitmapová animace) versus animace
• chápe rozdíl mezi bitmapovou a vektorovou
vektorová.
animací pro web
• Úvod do HTML kódu
• orientuje se v základech HTML kódu, opraví
v jednoduchém zápisu HTML případné chyby
• Úvod do kaskádových stylů
Způsob a metody hodnocení žáka
• na základě školního a klasifikačního řádu
• klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
• e-learningové testy (0,5)
• odevzdávání vyhotovených prací (1,0)
Studijní literatura
• e-learnigové materiály v LMS systému Moodle, obsahující oficiální příručky k aplikacím v českém jazyce a
sbírky vybraných tutoriálů a cvičení
Studijní pomůcky
• softwarové (konkrétní aplikace a LMS systém) a hardwarové vybavení
Přesahy z/do předmětů
• PGR – formáty souborů pro webdesign
4. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení:
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka
Učivo:
Žák/žákyně:
Základy práce ve WYSIWYG HTML editoru (20)
• Vytvoří jednoduchou webovou stránku pomocí
• možnosti editace kódu
specializované WYSIWIG aplikace, pomocí
• tabulky
které je schopen editovat základní zdrojový
• rámy
kód
• vkládání externích objektů. Vložení obrázků, bannerů,
• Chápe a zrealizuje tabulkovou čí rámovou
animací.
strukturu webové stránky
• Vytvoří funkční fotogalerii pro web
• Uvede základní CMS systémy a chápe jejich Portfolio na webu v CMS systému (40)
význam
• CMS systém na bázi GNU-GPL Joomla.
• Nainstaluje CMS systém a vytvoří v něm nové
• Instalace CMS systému
uživatele a zajistí jejich práva
• Administrace CMS systému
• Konfiguruje a rozšiřuje CMS systém.
• Konfigurace, rozšiřování a úpravy CMS systému.
• Zveřejní v systému interních webových stránek
Nastavení práv.
svoje portfolio prací včetně fotogalerií a
• Fotogalerie a prezentování vlastních textových a
popisků
obrazových dat na webu
Způsob a metody hodnocení žáka
• na základě školního a klasifikačního řádu
• klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
• e-learningové testy (0,5)
• odevzdávání vyhotovených prací (1,0)
Studijní literatura
• e-learnigové materiály v LMS systému Moodle, obsahující oficiální příručky k aplikacím v českém jazyce a
sbírky vybraných tutoriálů a cvičení
Studijní pomůcky
• softwarové (konkrétní aplikace a LMS systém) a hardwarové vybavení
Přesahy z/do předmětů
• PGR, ODE – práce na závěrečném portfoliu
Aplikace průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
• otázka etiky a autorského práva při získávání, zpracování a šíření dokumentů, ochrana materiálních a
duchovních hodnot.
86
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
1.1.1.14 Počítačová grafika - PGR
Učební osnova předmětu
Počítačová grafika
Název studijního předmětu
PGR
Zkratka předmětu
Povinný
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky
Výuka směřuje především k získání jak praktických dovedností v klíčových aplikacích počítačové grafiky, tak
znalostí teoretických v oblasti norem, standardů a technologií. Výuka probíhá v počítačových učebnách
s multimediálním vybavením a prostředky a s připojením k Internetu, které umožňují využívání aktivizačních metod
(projektové vyučování, práce s informacemi, řízená diskuse).
Charakteristika (anotace) předmětu
Předmět počítačová grafika seznamuje žákyně / žáky s moderním hardwarovým a softwarovým vybavením pro
počítačovou grafiku a základy předtiskové přípravy. Výuka je zaměřena aplikace pro bitmapovou a vektorovou grafiku,
programové vybavení pro elektronickou sazbu a 3D grafiku.
Vzdělávací cíl
Cílem je naučit žákyně / žáky pracovat s hardwarem a softwarem pro realizaci vektorové a bitmapové grafiky,
elektronické sazby a 3D modelování. Žákyně / žáci jsou vedeni k účelné a kreativní práci s těmito programy se snahou
se vyhnout používání klišé, plagiátů a jiných rušivých jevů s tím, že při tvorbě grafického návrhu je stále důležité si svoji
představu a úmysl nejprve rozmyslet a teprve pak ji realizovat na PC, a to i s ohledem na správné zásady typografie.
Důležitou součástí je práce s periferiemi, grafickými formáty, systémy pro správu barev a problematika kompatibility
odeslaných dat do grafického studia. Předmět komplexně mapuje grafické zpracování pomocí ICT prostředků od
počáteční vektorové a bitmapové grafiky pro výřez pomocí plotteru, potisk objektů či realizaci tiskem po prezentaci 3D
modelu a jeho animace.
1. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 1
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žákyň / žáků:
Učivo:
Žákyně / žák:
1. Úvod do počítačové grafiky (4)
• orientuje
se
základních
pojmech oboru
• Vymezení pojmu počítačová grafika
počítačová grafika
• Typy aplikací pro počítačovou grafiku a jejich primární
• identifikuje jednotlivé aplikace a přiřadí jim
určení. Rozdělení platforem v počítačové grafice
správné funkce a vlastnosti. Poskytne o nich
• Klíčové aplikace v počítačové grafice v jednotlivých
relevantní informace.
platformách, jejich vývoj a vzájemné provázání
•
rozliší jednotlivé grafické formáty a přiřadí
k nim odpovídající aplikace
•
rozumí termínu „vektorová grafika“ a chápe její
využití v praktické činnosti
ovládne nástroje aplikace Corel Draw! a umí je
správně použít
importuje a exportuje grafické objekty ve
vektorovém editoru Corel Draw!
rozdělí pracovní dokument v Corel Draw! na
jednotlivé vrstvy a využije jejich vlastností ke
snadnější práci
vytvoří vektorovou grafiku, použitelnou pro
různé tiskové technologie a zajistí kvalitní
výstup s kompletní předtiskovou přípravou
nasnímá pracovní postupy
zvektorizuje bitmapová loga a připraví je do
tiskové kvality
•
•
•
•
•
•
2. Formáty souborů, způsob ukládání (4)
Datové formáty v počítačové grafice včetně formátů
univerzálních.
• Charakteristiky bitmapových a vektorových souborů
• Kompatibilita dat.
3. Vektorová grafika - Corel Draw! (Corel Graphics
Suite) (20)
• Kreslící nástroje, práce s křivkou
• Pracovní plocha. Pravítka a vodící linky
• Operace s vrstvou (správce objektů)
• Modifikace objektů. Průnik, sloučení, oříznutí
• Efekty a filtry
• Importy a exporty objektů
• Předtisková příprava
•
•
•
•
4. Ostatní nástroje Corel Graphics Suite (6)
Snímání obrazovek
Vektorizace dokumentů
Tvorba čárového kódu
Způsob a metody hodnocení žákyň / žáků:
• na základě školního a klasifikačního řádu
• klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
• e-learningové testy (0,5)
• odevzdávání vyhotovených prací (1,0)
Studijní literatura
• e-learnigové materiály v LMS systému Moodle, obsahující oficiální příručky k aplikacím v českém jazyce a
87
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
sbírky vybraných tutoriálů a cvičení
Studijní pomůcky
• softwarové (konkrétní aplikace a LMS systém) a hardwarové vybavení
Přesahy z/do předmětů
• INF – práce v aplikačním prostředí, využívání nápovědy a e-learningu, práce s hardwarem v uživatelské rovině.
• USP – profese spojené s předtiskovou přípravou, elektronickou sazbou, počítačovou grafikou a uplatnění na tru
práce
• Graf. příprava - práce na zadaných tématech (potisky obalů, práce s písmem, logo)
Aplikace průřezových témat
Informační a komunikační technologie
• software a hardware, jeho efektivní využití v praxi
Občan v demokratické společnosti
• otázka etiky při grafické a reklamní tvorbě, otázky autorského práva při zpracování a šíření dokumentů, ochrana
materiálních a duchovních hodnot.
Člověk a trh práce
• hodnota získaných odborných znalostí v aplikacích pro počítačovou grafiku pro budoucí uplatnění
2. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení:
Výsledky vzdělávání - kompetence žákyň / žáků:
Učivo:
Žákyně / žák:
1. Adobe Illustrator (Adobe Creative Suite) (30)
• ovládne nástroje aplikace Adobe Illustrator a
• Kreslící nástroje, práce s křivkou
umí je správně použít
• Pracovní plocha.
• importuje a exportuje grafické objekty ve
• Pravítka a vodící linky
vektorovém editoru Illustrator
• Operace s vrstvou
• rozdělí pracovní dokument na jednotlivé vrstvy
• Modifikace objektů.
a využije jejich vlastností ke snadnější práci
• Cestář
• vytvoří vektorovou grafiku, použitelnou pro
• Efekty a filtry
různé tiskové technologie a zajistí kvalitní
• Importy a exporty objektů
výstup s kompletní předtiskovou přípravou
• Předtisková příprava
• nasnímá pracovní postupy
2. Formát PDF (10)
• vyhotoví dokument v Illustratoru ve formátu
PDF včetně kompletní předtiskové přípravy
• Charakteristika formátu PDF
• orientuje se v komprimaci dat a vytváří datově
• Adobe Acrobat Professional
optimalizované výstupy
• PDF versus předtisková příprava
• zvládne
zabezpečit
dokument
proti
• Záložky a miniatury
neautorizované modifikaci a tisku
• Komprese dat
• Převede pracovní formáty vektorových aplikací
• Zabezpečení dokumentu
do formátů PDF a EPS
• Adobe Distiller a práce s postscriptovým formátem
3. Adobe Flash (20)
• rozumí pojmům „snímek“, „klíčový snímek“,
„animace“, „cesta pohybu“, „maska“.
• Úvod do vektorové animace. Kreslící nástroje
• Vloží externí objekty z Illustratoru do Flash
• Časová osa. Klíčový snímek
• Vytvoří animovaný banner
• Vrstvy.
• Tween. Cesta. Maska.
4. Color Management System (8)
• rozumí termínu „kalibrace“, vytvoří ICC profil
zařízení a včlení jej do softwarové aplikace
• Charakteristika systému pro správu barev
• Barvové modely
• vyloží vlastnosti barevných modelů a tyto
modely implementuje do praxe v bitmapovém
• Kalibrace hardwarová a softwarová
editoru
• ICC profily a jejich význam
Způsob a metody hodnocení žákyň / žáků:
• na základě školního a klasifikačního řádu
• klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
• e-learningové testy (0,5)
• odevzdávání vyhotovených prací (1,0)
Studijní literatura
• e-learnigové materiály v LMS systému Moodle, obsahující oficiální příručky k aplikacím v českém jazyce a
sbírky vybraných tutoriálů a cvičení
Studijní pomůcky
• softwarové (konkrétní aplikace a LMS systém) a hardwarové vybavení
88
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Přesahy z/do předmětů
• OBT – generování a tisk čárových kódů
• TIT – předtisková příprava dokumentu, realizace grafických předloh pro různé typy tiskových technik, tisková
kvalita.
• ODE – práce na zadaných tématech – grafický design obalů od návrhu po realizaci
• INF – práce v aplikačním prostředí, využívání nápovědy a e-learningu, práce s hardwarem v uživatelské rovině.
Aplikace průřezových témat
Informační a komunikační technologie
• software a hardware, jeho efektivní využití v praxi, umožnění využití prostředků IKT pro handicapované občany
– nastavení formátu PDF dokumentu.
Občan v demokratické společnosti
• otázka etiky při grafické a reklamní tvorbě, otázky autorského práva při zpracování a šíření dokumentů,
ochrana materiálních a duchovních hodnot.
Člověk a trh práce
• hodnota získaných odborných znalostí v aplikacích pro počítačovou grafiku pro budoucí uplatnění
3. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 3
Z toho cvičení:
Výsledky vzdělávání - kompetence žákyň / žáků:
Učivo:
Žákyně / žák:
1. Bitmapový editor Adobe Photoshop (Adobe Creative
Suite) (30)
• rozumí termínu „bitmapová grafika“ a chápe její
využití v praktické činnosti
• Nástroje pro výběr (selekci)
• ovládne nástroje aplikace a umí je správně
• Nástroje pro kresbu
použít
• Nástroje pro retuš
• retušuje fotografie a zvládá úpravu jasů,
• Vrstvy a efekty vrstev
kontrastů a vyvážení barev
• Cesta, akce, historie, kanály.
• rozdělí pracovní dokument na jednotlivé vrstvy
• Předtisková příprava
a využije jejich vlastností ke snadnější práci
• Kompatibilita s webem, webové formáty bitmapové
• vypracuje kompozici vektorové a bitmapové
grafiky. Animovaný GIF
grafiky použitelnou pro různé tiskové
technologie a zajistí kvalitní výstup s kompletní
předtiskovou přípravou
2. Skenování (10)
• naskenuje dokument v optimálním rozlišení a
uloží jej do správného bitmapového formátu
• Typy skenerů, jejich technologie a její vliv na
zpracování grafické předlohy
• orientuje se v nabídce skenerů a je schopen
• Aplikace pro skenování. Nastavení skeneru.
poskytnout informace o konkrétní použité
skenovací technologii
• Skenování specielních médií (diapozitiv, film)
•
•
orientuje se v nabídce digitálních fotoaparátů
Zvolí správný formát digitální fotografie pro tisk
a webdesign
•
•
připraví zrcadlo pro sazbu dokumentu
vytvoří layout knihy, časopisu či novin a
nastaví předlohy
vytvoří, aplikuje a generuje číslování stran
dokumentu
na
základě
vlastnoručně
vyrobených předloh
dbá typografických zásad a produkuje sazebně
čisté materiály s ohledem na normy a předpisy
•
•
3. Digitální fotografie (10)
Anatomie digitálního fotoaparátu. Druhy hledáčků.
Druhy objektivů. Kompakty a DSLR
• Zpracování obrazu v digitálním fotoaparátu
• Paměťové karty
• Výstupní formáty.
•
•
•
•
•
•
•
4. Systémy pro elektronickou sazbu (2)
Typy (klasifikace) fontů z hlediska počítačové grafiky
Příprava zrcadla, typografie. Hladká sazba vs.
technická sazba vs. typografie webových zdrojů
4.1 Quark XPress – sazba novin a časopisů (20)
Předloha stránky. Číslování
Odstavcové styly, textové styly
Importy textů a obrazů
Předtisková příprava
4.2 Adobe InDesign – sazba vícestránkových
dokumentů (Adobe Creative Suite) (30)
• Předloha stránky. Číslování
• Odstavcové styly, textové styly
89
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
Importy textů a obrazů
Předtisková příprava
Způsob a metody hodnocení žákyň / žáků:
• na základě školního a klasifikačního řádu
• klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
• e-learningové testy (0,5)
• odevzdávání vyhotovených prací (1,0)
Studijní literatura
• e-learnigové materiály v LMS systému Moodle, obsahující oficiální příručky k aplikacím v českém jazyce a
sbírky vybraných tutoriálů a cvičení
Studijní pomůcky
• softwarové (konkrétní aplikace a LMS systém) a hardwarové vybavení
Přesahy z/do předmětů
• OBT – realizace a potisk obalů v souladu s použitým materiálem.
• TIT – předtisková příprava dokumentu, realizace grafických předloh pro různé typy tiskových technik,
generování a umísťování čárového kódu, tisková kvalita.
• ODE – práce na zadaných tématech – grafický design obalů od návrhu po realizaci
• INF – práce v aplikačním prostředí, využívání nápovědy a e-learningu, práce s hardwarem v uživatelské rovině.
Aplikace průřezových témat
• Informační a komunikační technologie – software a hardware, jeho efektivní využití v praxi
• Občan v demokratické společnosti – otázka etiky při grafické a reklamní tvorbě, otázky autorského práva při
zpracování a šíření dokumentů, ochrana materiálních a duchovních hodnot.
• Člověk a trh práce – hodnota získaných odborných znalostí v aplikacích pro počítačovou grafiku pro budoucí
uplatnění
4. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení:
Výsledky vzdělávání - kompetence žákyň / žáků:
Učivo:
Žákyně / žák:
1. 3D grafika – vymezení pojmů (5)
• rozumí termínu „3D grafika“ a chápe její využití
• Vývoj a charakteristika 3D aplikací
v praktické činnosti
• Základní pojmy z oblasti 3D grafiky
•
•
•
•
•
•
ovládne nástroje aplikace a umí je správně
použít
modifikuje geometrická primitiva a kreslí
pomocí 2D objektů
potáhne objekt texturou a vyrenderuje jej
v optimálním rozlišení
modifikuje materiály a textury
vytvoří 3D model z 2D objektu, např. přířezu
obalu
chápe polygonální modelování a vypracuje
pomocí polygonální deformace 3D objekt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vypracuje animaci a vygeneruje výstup ve
video formátu
animuje kameru, vkládá klíčové snímky
vypracuje kompletní projekt v počítačové
grafice – od počáteční vektorové a bitmapové
grafiky pro výřez a potisk po realizaci 3D
modelu svého díla
2. Cinema 4D - modelování (30)
Scéna a její rozdělení
Kreslení pomocí 2D křivek
Geometrická primitiva
Správce objektů
NURBS – rotace, vysunutí, potažení, protažení,
HyperNURBS
Správce materiálů
Textury. Světla. Rendering
Polygonální objekty. Deformace polygonové sítě.
Vytažení, vytažení uvnitř, přemostění
Clothylde. Potažení objektů
2 Cinema 4D – animace (10)
•
•
•
•
•
•
Částicové systémy.
Animace
Klíčové snímky
Kamera
Výstupní formáty
4. Opakování (15)
Vypracování celkových kompozic s využitím znalostí
všech probraných aplikací a příprava na závěrečnou
praktickou maturitní zkoušku
Způsob a metody hodnocení žákyň / žáků:
90
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
• na základě školního a klasifikačního řádu
• klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
• e-learningové testy (0,5)
• odevzdávání vyhotovených prací (1,0)
Studijní literatura
• e-learnigové materiály v LMS systému Moodle, obsahující oficiální příručky k aplikacím v českém jazyce a
sbírky vybraných tutoriálů a cvičení
Studijní pomůcky
• softwarové (konkrétní aplikace a LMS systém) a hardwarové vybavení
Přesahy z/do předmětů
• OBT – realizace a potisk obalů v souladu s použitým materiálem.
• TIT – předtisková příprava dokumentu, realizace grafických předloh pro různé typy tiskových technik, tisková
kvalita.
• ODE – práce na zadaných tématech – grafický design obalů od návrhu po realizaci
• INF – práce v aplikačním prostředí, využívání nápovědy a e-learningu, práce s hardwarem v uživatelské rovině.
Aplikace průřezových témat
Informační a komunikační technologie
• software a hardware, jeho efektivní využití v praxi
Občan v demokratické společnosti
• otázka etiky při grafické a reklamní tvorbě, otázky autorského práva při zpracování a šíření dokumentů,
ochrana materiálních a duchovních hodnot.
Člověk a trh práce
• hodnota získaných odborných znalostí v aplikacích pro počítačovou grafiku pro budoucí uplatnění
91
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
2.1.1.1
Ekonomika a marketing - EMA
Učební osnova předmětu
Ekonomika a marketing
Název studijního předmětu
EKO
Zkratka předmětu
povinný
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky
Výuka probíhá ve třídě formou frontální výuky formou výkladu, samostatného vyhledávání informací z různých
zdrojů (Internet, tisk, odborná literatura...), interpretací získaných informací s využitím brainstormingu.
Součástí výuky jsou besedy s odborníky, odborné exkurze a návštěvy tematických výstav. Aktivita žáků je
podněcována zadáváním samostatných prací – referátů.
Charakteristika (anotace) předmětu
Učivo prohlubuje ekonomické vědomí a učí využívat získaných poznatků při řešení konkrétních ekonomických
situací, dotýká se základních ekonomických pojmů, fungování tržní ekonomiky, forem podnikání, samotného podniku,
jeho majetku, hospodaření a podnikových činností.
Součástí je i učivo o marketingu a managementu a využití jejich nástrojů při řízení provozu hospodářských
subjektů různých úrovní. Důležitá je také znalost fungování finančního trhu včetně problematiky bankovní, daňové a
burzovní.
Informace o národním hospodářství, státním rozpočtu a mezinárodním obchodu včetně EU, završují komplex
základních ekonomických informací středního vzdělání.
Vzdělávací cíl
Vzdělávacím cílem je rozvíjet ekonomické myšlení žáků/žákyň a umožnit jim pochopit mechanismus fungování tržní
ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření, získat předpoklad pro rozvíjení
vlastních podnikatelských aktivit a naučit se orientovat v právní úpravě
podnikání, poskytnout základní orientaci
v ekonomickém systému ČR, EU i světové ekonomice, dovést žáka/žákyni k uvědomění si, že ekonomika prostupuje
všemi oblastmi života a to jak osobního, tak i společenského a vést žáky/žákyně k hospodárnému jednání, chování a
uplatňování ekonomických hledisek.
1. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 1
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Žák/žákyně:
Ekonomie jako věda (5)
• objasní
pojmy ekonomie a ekonomika,
• Předmět ekonomie
mikroekonomie, makroekonomie
• Historický vývoj ekonomických teorií
• hodnotí vztah ekonomie k ostatním vědám
• Ekonomické systémy
• definuje zvykový, příkazový a tržní systém a
• Zákon vzácnosti a zákon ekonomie času
uvede tři základní otázky, na které budeme
• Teorie potřeb
odpovídat,
• objasní zákon vzácnosti a ekonomie času
• na příkladech vysvětlí teorii potřeb
•
•
•
•
•
•
•
•
charakterizuje jednotlivé fáze hospodářského
procesu
popisuje jednotlivé výrobní faktory
popisuje historický vývoj peněz a jejich funkci
definuje nabídku, poptávku a zákony trhu
vyjadřuje formou grafu určení rovnovážné
ceny a rovnovážného množství
charakterizuje dokonalou a nedokonalou
konkurenci a její projevy na trhu
vysvětluje následky vládní cenové intervence
do trhu
objasňuje opatření státu v případě selhání
trhu
Podstata fungování tržní ekonomiky (18)
• Hospodářský proces
• Zboží
• Peníze – vývoj a funkce peněz
• Trh a funkce trhu v tržním hospodářství
• Subjekty trhu, typy trhů
• Zákony trhu – poptávka, nabídka, tržní mechanismus
• Konkurence, hospodářská soutěž
• Tržní selhání – monopol a cenová regulace,
asymetrické informace, externality, veřejné statky
• Zásahy státu
92
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Hospodářská politika státu (11)
popisuje vztah politiky a ekonomiky
• Subjekty hospodářské politiky
vymezuje základní subjekty hospodářské
• Základní směry hospodářské politiky
politiky
• Funkce státu a jeho nástroje – monetární politika,
• objasňuje funkci státu a centrální banky
fiskální politika, důchodová a cenová politika,
zahraničně obchodní politika, platební bilance
• definuje státní rozpočet a objasní jeho formy
• Daně – daňová terminologie, daňová soustava, druhy
• vymezuje, co se řeší v důchodové a cenové
daní
politice
• pracuje se základními daňovými pojmy (daň,
plátce a poplatník, předmět a základ daně)
• charakterizuje obecně všechny druhy daní
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
• V souladu se školním a klasifikačním řádem
• Klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
• Žák/žákyně je hodnocen/a průběžně z ústního a písemného projevu.
• Při hodnocení se sleduje dosažená úroveň znalostí, odborná správnost, schopnost uvádět učivo do souvislostí
a schopnost řešit jednoduché ekonomické situace.
• Práce v hodině, domácí příprava, písemné přezkoušení – samostatná práce, test do 20 minut
Studijní literatura
• Švarcová, J. a kol. EKONOMIE – stručný přehled, CEED Zlín, ISBN 80-903433-4-1
• Internetové stránky MF ČR
Studijní pomůcky
• PC, internet, kopírované texty, aktuální předtisky a formuláře
Přesahy z/do předmětů
Z:
• OBN: Finanční záležitostí jedince a rodiny
DO:
• EKO: Finanční záležitosti jedince a rodiny
2. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 1
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Žák/žákyně:
Národní hospodářství (16)
• vymezí jednotlivé oblasti odvětví národního
• Odvětvová struktura národního hospodářství
hospodářství
• Ekonomika a neziskový sektor
• jmenuje subjekty národního hospodářství
• Makroekonomické ukazatele, hodnocení národního
hospodářství
• popisuje druhy státních a nestátních
neziskových organizací
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vysvětlí význam a hodnotu ukazatelů
národního hospodářství
vysvětlí zákonitosti existence hospodářského
cyklu a je schopen odlišit jeho jednotlivé fáze
vyhledá na internetu statistické údaje o
výkonnosti
národního
hospodářství
a
interpretuje je
rozpoznává podstatu a jednotlivé typy a
formy inflace
objasní
příčiny,
druhy
a
důsledky
nezaměstnanosti
vypočítá míru nezaměstnanosti a odůvodní
způsob výpočtu
objasní služby úřadů práce
na konkrétním příkladu vypočítá výši podpory
v nezaměstnanosti
vysvětlí význam mezinárodního obchodu,
činnost MMF a Světové banky
•
•
•
•
•
•
•
Problematika šedé a černé ekonomiky
Ekonomická rovnováha a ekonomický růst
Cyklický vývoj hospodářství
Ceny a inflace
Trh práce a nezaměstnanost
Služby úřadů práce a podpora v nezaměstnanosti
Světové trhy a mezinárodní obchod
93
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
objasní význam evropské integrace
popíše vývoj, význam a funkce Evropských
společenství
popíše proces rozšiřování EU a jmenuje
jednotlivé členské státy
uvede instituce EU, popíše jejich úlohu,
funkci a charakterizuje vzájemné vztahy
popíše základní pilíře hospodářské politiky
EU
diskutuje o problémech hospodářské a
měnové integrace EU
Evropská unie (8)
• EU a historické mezníky
• Proces rozšiřování EU – proces reálné konvergence
• Evropské instituce
• Pilíře politiky EU
• Hospodářská a měnová unie
Podnikání (10)
vymezí pojem podnikání, jeho podstatu a
• Podnikání, podstata, předmět a právní formy podnikání
předmět
• Osoby právnické a fyzické
• charakterizuje jednotlivé právní formy
• Obchodní zákoník a podnikání podle obchodního
podnikání
zákoníku
• rozlišuje fyzické a právnické osoby
• Typy obchodních společností
• zdůvodní rozdíl mezi vznikem a založením,
• Družstva
zrušením a zánikem při zahájení a ukončení
• Podnikání podle živnostenského zákona, druhy živností
činnosti obchodní společnosti a družstva
a podmínky pro provozování živností
• definuje živnost a rozlišuje jednotlivé druhy
• Podnikatelský záměr
živností
• uvede podmínky nutné pro provozování
živností
• vyhledá potřebné informace v obchodním i
živnostenském rejstříku
• popíše jednoduchý podnikatelský záměr
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
• V souladu se školním a klasifikačním řádem
• Klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
• Žák/žákyně je hodnocen/a průběžně z ústního a písemného projevu.
• Při hodnocení se sleduje dosažená úroveň znalostí, odborná správnost, schopnost uvádět učivo do souvislostí
a schopnost řešit jednoduché ekonomické situace
• Práce v hodině, domácí příprava, písemné přezkoušení – samostatná práce, test do 20 minut
Studijní literatura
• Švarcová, J. a kol. Ekonomie – stručný přehled, CEED Zlín, ISBN 80-903433-4-1
• Obchodní a živnostenský zákoník, Zákon o zaměstnanosti
• Internetové stránky MPSV ČR a MF ČR
Studijní pomůcky
• PC, internet, kopírované texty, aktuální předtisky a formuláře
Přesahy z/do předmětů
Z/DO:
• OBN: Podnikání, Evropská unie, mezinárodní obchod
• ANJ – znalost významu převzatých slov
• ÚSP – Služny úřadu práce, podpora v nezaměstnanosti
• MAT – kurzy měn, úroky, finanční matematika
Aplikace průřezových témat
Člověk a svět práce
•
Žák/žákyně jsou vedeni k tomu, aby aktivně rozhodovali o své profesní kariéře, uvědomovali si zodpovědnost
za vlastní život a význam vzdělání pro život, pochopili význam práce pro osobní rozvoj
Informační a komunikační technologie
• Žák/žákyně jsou vedeni k používání základního programového vybavení počítače, dovedli vyhledat a zpracovat
informace z internetu, využívali různé zdroje informací a uměli posoudit jejich důležitost
3. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Žák/žákyně:
Podnik a majetek podniku (20)
• objasní pojem podnik
• Podnik a zakládání podniku, zakladatelský rozpočet
• uvede formy podniků, jejich znaky a činnosti
• Dlouhodobý majetek – členění a způsoby pořízení,
opotřebení, odpisy, evidence, reprodukce
• naváže na podnikatelský záměr a popíše
•
94
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
základní osnovu podnikatelského rozpočtu
objasní druhy dlouhodobého majetku a
způsoby jeho pořízení
pracuje s pojmy vstupní cena, odpisy,
oprávky, zůstatková cena
vypočítá účetní a daňové odpisy
objasní evidenci a způsoby vyřazení
dlouhodobého majetku
rozlišuje složky a objasňuje koloběh
oběžného majetku
objasňuje řízení zásob - skupiny A,B,C
rozlišuje absolutní a relativní obchody podle
obchodního zákoníku
vysvětluje vznik, zajištění a zánik obchodních
závazkových vztahů vč. platnosti smluv,
škody a náhrady škody
definuje pojem logistika
popíše průběh zásobování, evidenci a
doklady
uvede možnosti jednání s odběrateli i
dodavateli,
uzavírání
kupních
smluv,
vyřizování případných reklamací
definuje vnější a vnitřní zdroje informací
objasní úlohu účetnictví
•
•
•
•
•
Oběžný majetek a jeho členění, koloběh oběžného
majetku
Plán zásobování, řízení a normování zásob
Právní stránky obchodních vztahů – kupní smlouva a
Smlouva o dílo
Logistika, evidence, doklady
Informační systém podniku – získávání, zpracování a
využití informací
Financování a hospodaření podniku (8)
člení financování firmy z různých úhlů
pohledu
jmenuje a charakterizuje vlastní zdroje
financování
jmenuje a charakterizuje cizí zdroje
financování
porovnává vhodnost použití vlastních a cizích
zdrojů financování firmy
rozlišuje náklady a výnosy dle různých
třídících hledisek
uvádí příklady snižování nákladů
na příkladu vysvětlí výsledek hospodaření
•
•
Hlediska členění financování
Financování z vlastních zdrojů (zisk, odpisy,
vklady vlastníků, vklad tichého společníka)
• Financování z cizích zdrojů (zákonné rezervy, závazky
vůči zaměstnancům, vůči státu a institucím sociálního a
zdravotního pojištění, dodavatelský úvěr, zálohy
odběratelů)
• Cíle finančního řízení firmy
• Hospodaření podniku – náklady (provozní, finanční,
mimořádné, fixní, variabilní), výnosy (provozní, finanční,
mimořádné)
• Hospodářský výsledek – zisk, ztráta
Pracovněprávní vztahy (14)
• Členění,
plánování,
získávání
a
výběr
zaměstnanců/zaměstnankyň
• Práva a povinnosti zaměstnávajících a zaměstnaných
• Vznik pracovního poměru (jmenování, volba, uzavření
pracovní smlouvy)
• Náležitosti pracovní smlouvy
• Dohoda o hmotné odpovědnosti
• Změny a skončení pracovního poměru
• Práce konané mimo pracovní poměr (dohoda o
provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)
rozlišuje skupiny zaměstnaných
provádí
výpočty
potřeby
zaměstnanců/zaměstnankyň,popisuje postup
při jejich získávání a výběru
definuje kvalifikaci a rekvalifikaci
jmenuje možnosti vzniku pracovního poměru
popisuje podstatné náležitosti pracovní
smlouvy a dohody o hmotné odpovědnosti
vyhledá v zákoníku práce příslušnou úpravu
a vzájemně porovná druhy odpovědnosti za
škody
způsobené
zaměstnancem/zaměstnankyní
i
zaměstnavatelem/zaměstnavatelkou
objasňuje možnosti skončení pracovního
poměru
odlišuje pracovní smlouvy a dohody o
pracích konaných mimo pracovní poměr
definuje pojem mzda a uvede rozdíl mezi Mzdy, zákonné odvody (9)
mzdou a platem
• Mzdové předpisy a základní formy mezd
rozeznává základní druhy mezd
• Složky mzdy
uvede strukturu mzdy, vysvětlí jednotlivé
• Výpočet hrubé mzdy
složky a provede výpočet výše hrubé mzdy
• Sociální a zdravotní pojištění vč. výpočtu odvodů
vysvětlí princip sociálního a zdravotního
• Záloha na daň z příjmu ze závislé činnosti
95
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
pojištění
vypočítá zákonem stanovené odvody na
zdravotní a sociální pojištění , zálohu na daň
a provádí jednoduché výpočty tzv. čisté mzdy
•
Výpočet čisté mzdy
Finanční trh (17)
objasní základní pojmy finančního trhu
• Peníze, význam, druhy
uvede funkce peněz, jejich význam a formy,
• Peněžní trh a jeho nástroje (krátkodobé cenné papíry ochranné prvky
depozitní certifikát, směnky, pokladniční poukázky,
bankovní akcepty)
• odlišuje základní rozdíly peněžního a
kapitálového trhu
• Kapitálový trh – středně a dlouhodobé termínované
vklady, úvěry, emise cenných papírů (akcie, podílové
• jmenuje a objasňuje základní nástroje
listy, obligace, hypoteční zástavní listy)
peněžního a kapitálového trhu
•
Burza cenný papírů, RM systém
• rozliší jednotlivé druhy cenných papírů
•
Bankovní
systém, centrální banka
• jmenuje základní zásady obchodování
• Aktivní a pasivní bankovní obchody
s cennými papíry
další bankovní služby
• uvede druhy burz
• charakterizuje mimoburzovní obchody
• popíše strukturu bankovní soustavy ČR a
základní úkoly centrální banky
• uvede jednotlivé nástroje centrální bankya
jednotlivé typy operací obchodních bank
• popíše platební styk v národní a zahraniční
měně
• pracuje s kurzovním lístkem
Způsob a metody hodnocení žáka
• V souladu se školním a klasifikačním řádem
• Klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
• Žák/žákyně je hodnocen/a průběžně z ústního a písemného projevu
• Při hodnocení se sleduje dosažená úroveň znalostí, odborná správnost, schopnost uvádět učivo do souvislostí
a schopnost řešit jednoduché ekonomické situace
• Práce v hodině, domácí příprava, písemné přezkoušení – samostatná práce, test do 20 minut
Studijní literatura
• Švarcová,J a kol, EKONOMIE – stručný přehled, CEED Zlín, ISBN 80-903433-4-1
• Zákoník práce
• Internetové stránky MPSV ČR a MF ČR
Studijní pomůcky
• PC, internet, kopírované texty, aktuální předtisky a formuláře
Přesahy z/do předmětů
Z/DO:
• OBT – základní výpočty – kalkulace, náklady, hrubá a čistá spotřeba materiálu
• ODE – aplikace znalostí z EKO při technologických a technických výpočtech
• ANJ – znalost významu převzatých slov
• OBN – pracovněprávní vztahy a souvisejícíc činnosti
• ÚSP – pracovněprávní vztahy a související činnosti
• MAT – užití procentového počtu, vyjádření neznámé ze vzorce
Aplikace průřezových témat
Člověk v demokratické společnosti
• Žák/žákyně jsou vedení k tomu, aby byli připraveni hledat odpovědi a řešení základních existenčních otázek,
dovedli se orientovat ve zdrojích informací, byli tolerantní a hledali kompromisy mezi osobní svobodou a
sociální odpovědností
Člověk a svět práce
• Žák/žákyně jsou vedeni k tomu, aby aktivně rozhodovali o své profesní kariéře, uvědomovali si zodpovědnost
za vlastní život a význam vzdělání pro život, pochopili význam práce pro osobní rozvoj
Informační a komunikační technologie
• Žák/žákyně jsou vedeni k používání základního programového vybavení počítače, dovedli vyhledat a zpracovat
informace z internetu, využívali různé zdroje informací a uměli posoudit jejich důležitost
•
•
96
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
4. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka
Učivo:
Žák/žákyně:
Management (10)
• objasní pojem management
• Manažerské role podle úrovně a stylu řízení
• vymezí
vztah
manažer/manažerka
a
• Manažerské sekvenční funkce
podnikatel/podnikatelka
• Plánování – postup tvorby plánu, členění podle
• charakterizuje osobu manažera
časového hlediska
• uvede manažerské role
• Organizování
–
kroky
procesu
organizování,
organizační struktura
• popíše manažerské sekvenční funkce –
plánování,
organizování,
výběr
a
• Výběr a rozmisťování pracovníků – získávání vhodných
rozmisťování pracovníků, vedení lidí, kontrola
pracovníků,
zvyšování
kvalifikace,
rekvalifikace,
hodnocení pracovníků
• uvede průběžné funkce – analyzování,
rozhodování, koordinace
• Vedení lidí – základní zásady motivace
• graficky
vyjádří
vhodnou
organizační
• Kontrola
strukturu podniku (organizace)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Základy marketingu (50)
Podstata marketingu (10)
definuje pojem marketing a objasňuje klíčové
• Definice a cíle marketingu
postavení marketingu mezi všemi firemními
• Rozdíl mezi marketingem a prodejem
subsystémy
• Základní podnikatelské koncepce (filozofie)
uvede rozdíl mezi marketingem a prodejem,
• Marketingové mikroprostředí
který chápe jako část marketingu
• Marketingové makroprostředí
objasní podnikatelské koncepce
rozpozná a najde prostřednictvím internetu
jednotlivé vlivy marketingového prostředí a
jejich dopad na české firmy
Marketingové řízení a výzkum trhu (10)
objasní,
z čeho
vychází
proces
• 3 fáze marketingového řízení (plánování, realizace,
marketingového řízení
kontrola)
popíše proces marketingového řízení a jeho
• Marketingový plán
jednotlivé fáze
• Struktura marketingového informačního systému (MIS)
definuje marketingové cíle a způsob jejich
• Průběh a metody marketingového výzkumu trhu,
stanovení
sestavení dotazníku
popíše obsah komplexního marketingového
• Segmentace trhu
plánu
• Marketingový mix
vysvětlí důležitost informací pro podnik a
možnosti využití marketingového výzkumu
jako komunikaci se zákazníkem
popíše proces marketingového výzkumu,
jeho jednotlivé etapy a fáze
vysvětlí základní principy sestavování
dotazníku
vysvětlí význam segmentace trhu
definuje pojem marketingový mix a stručně
definuje jednotlivé jeho složky
Výrobek (9)
definuje termín komplexní výrobek a graficky
• Komplexní výrobek a jeho části – aspekty, které
znázorní schéma komplexního výrobku
spolupůsobí při nákupním rozhodování
objasní vliv jednotlivých jeho částí na
• Životní cyklus výrobku a podstata jednotlivých fází toto
kupujícího
cyklu (růst, zralost, úpadek)
charakterizuje životní cyklus výrobku a
• odchylky od životního cyklu výrobku
graficky cyklus znázorní
objasní podstatu jednotlivých fází životního
cyklu výrobku
97
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
uvede podstatu ceny a metody pro stanovení Cena (6)
její konečné podoby
• Cíle podniku při stanovování ceny
• Metody a strategie při stanovování ceny (cena
orientovaná na náklady, na poptávku, na konkurenci, na
zákazníka)
•
•
•
Distribuce (6)
charakterizuje podstatu distribuční politiky
• podstata distribuční politiky
na příkladu uvede možné prodejní cesty
• druhy distribučních kanálů a faktory, které je ovlivňují
na
příkladu
vysvětlí
vhodnost
užití
mezičlánků distribuce
• Velkoobchod – funkce, typy
charakterizuje
velkoobchod
a
popíše
• Maloobchod, typy maloobchodních jednotek
jednotlivé druhy velkoobchodu
uvede formy prodeje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
objasní podstatu marketingové komunikace
popíše jednotlivé nástroje komunikačního
mixu a na základě reklamních spotů
posuzuje
jejich
vliv
na
konečného
spotřebitele
uvede základní druhy komunikace, které
objasní na příkladech z praxe
vytvoří firemní logo, sestaví reklamní sdělení
navrhne prostředek podpory prodeje
posuzuje dopady publicity
na příkladu objasní význam osobního prodeje
Marketingová komunikace (9)
• Pojetí marketingové komunikace
• Propagační (komunikační) mix
• Cíle a základní typy marketingové komunikace
• Exteriérová média – internet
Způsob a metody hodnocení žáka
• V souladu se školním a klasifikačním řádem
• Klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
• Žák/žákyně je hodnocen/a průběžně z ústního a písemného projevu
• Při hodnocení se sleduje dosažená úroveň znalostí, odborná správnost, schopnost uvádět učivo do souvislostí
a schopnost řešit jednoduché ekonomické situace
• Práce v hodině, domácí příprava, písemné přezkoušení – samostatná práce, test do 20 minut
Studijní literatura
• Švarcová, J. a kol. EKONOMIE – stručný přehled, CEED Zlín, ISBN 80-903433-4-1
• Moudrý, M. Základy marketingu, Computer Media Praha 2009, ISBN 978-80-7402-000-1
• Internetové stránky firem působících v reklamě
Studijní pomůcky
• PC a internet, kopírované texty, aktuální předtisky a formuláře
Přesahy z/do předmětů
Z/DO
• ANJ – znalost významu převzatých slov
• OBT – obal jako součást komplexního výrobku
• ODE – obal jako součást komplexního výrobku, propagační mix
• ÚSP – vedení lidí – základní zásady motivace
Aplikace průřezových témat
Člověk a svět práce
• Žák/žákyně jsou vedeni k tomu, aby aktivně rozhodovali o své profesní kariéře, uvědomovali si zodpovědnost
za vlastní život a význam vzdělání pro život, pochopili význam práce pro osobní rozvoj
Informační a komunikační technologie
• Žák/žákyně jsou vedeni k používání základního programového vybavení počítače, dovedli vyhledat a
zpracovat informace z internetu, využívali různé zdroje informací a dokázali posoudit jejich důležitost
98
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
2.1.1.2
Úvod do světa práce - ÚSP
Učební osnova předmětu
Úvod do světa práce
Název studijního předmětu
ÚSP
Zkratka předmětu
povinný
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky
Informační metoda, brainstorming, skupinová práce, týmová práce a inscenační metoda. Výuka probíhá
v učebně s možností frontální výuky, týmová spolupráce při rozdělení žáků do skupin nebo s využitím metody
brainstorming a inscenace. Je možné využití PC a dataprojektoru pro prezentace. Součástí výuky je prezentace a
beseda pracovníka úřadu práce nebo exkurze na Úřadu práce.
Charakteristika (anotace) předmětu
Zprostředkovat žákům/ žákyním nejdůležitější znalosti a dovednosti související s jejich uplatněním ve světě práce
a vybavit je kompetencemi, které by jim měly pomoci při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci, při
jejich vstupu na trh práce a při uplatňování jejich práv. Předmět pokrývá především informace ohledně uplatnění na trhu
práce, a to jak doma i v zahraničí. Výukové metody pokrývají schopnost komunikace s ostatními, možnost svého
prosazení s konkurencí ostatních uchazečů, poznání svých možností, sepsání svého životopisu, přípravy na pohovor (
včetně jednání v cizím jazyce, který žák/žákyně studuje na škole), sledování a vyhodnocování inzerce a jiných
informací důležitých pro své pracovní uplatnění
Vzdělávací cíl
Naučit žáky/ žákyně orientovat se na trhu práce tak, aby po ukončení SŚ byli úspěšní při hledání pracovního
uplatnění či zvládali další formy pomaturitního studia odpovídající jejich vědomostem a schopnostem.
4. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 1
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Žák/žákyně:
• uvědomit
si
zodpovědnost
za
vlastní sebepoznávání (4)
život,význam vzdělání pro život
• diagnostika zájmů
• rozpoznávání emocí
• hnací síly kariéry
• vyhledává pracovní příležitosti z dostupných komunikace (4)
zdrojů
• názorový střet
• je schopen využít způsoby podpory státu,
• informační šum
orientuje se v příslušných poradenských a
• jak být úspěšný při hledání práce
zprostředkovatelských službách, tyto služby
účelně využívá
• je motivován k aktivnímu pracovnímu životu a životní úspěch (4)
úspěšné kariéře
• objevovat to co je pozitivní
• vytvoření pozitivního ovzduší
• uvědomit
si
dynamiku
současných akční plánování (4)
• životní cíle
ekonomických a technologických změn ve
světě práce a z toho plynoucí význam profesní
• kritéria výběru zaměstnání
mobility a rekvalifikací, nutnost sebevzdělávání
• životní, studijní, osobní pracovní akční plánování
a celoživotního učení
• orientovat se při setkáních s profesními a možnosti absolventa (8)
vzdělávacími možnostmi a vytvářet si o nich
• au-pair – možnosti a úskalí, studium v zahraničí, práce
základní představu, zvolí alternativy profesního
v zahraničí, dobrovolnictví
uplatnění po absolvování studovaného oboru
• odvolání proti nepřijetí na VŠ
vzdělání
• evidence na ÚP
• má základní orientaci ve světě práce a vstup na trh práce (6)
• reklama na sebe
vzdělání, dokáže hodnotit jednotlivé faktory
charakterizující obsah práce a srovnávat je se
• kontaktování zaměstnavatele
svými předpoklady
• inzerát, analýza inzerátu průvodní dopis
• vyhledává pracovní příležitosti z dostupných
• přijímací pohovor
zdrojů
• orientuje se ve struktuře regionu
• dokáže se prezentovat při jednání se
zaměstnavateli
,
vyhodnotí
poskytnuté
informace a formuluje svá očekávání a své
priority
99
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
• na základě školního a klasifikačního řádu
• klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
• v každém pololetí zařadí vyučující 2 samostatné domácí práce, které jsou zaměřené na některé z témat
• v každém pololetí je jeden písemný test v rozsahu 20 minut
• při pololetní klasifikaci vyučující vychází z výsledků písemného projevu a z aktivního přístupu u inscenačních
metod
Studijní literatura
• PUCOVÁ, Věra, et al. Orientace ve světě práce pracovní listy. 2003. [s.l.] : Hněvín, 2003. 221 s. ISBN
8086654-03-06.
• PUCOVÁ, Věra , et al. Orientace ve světě práce. první. [s.l.] : Hněvín, 2003. 205 s. ISBN 80-86654-02-08.
Studijní pomůcky
• počítač a internet, noviny, pracovní listy, dataprojektor
Přesahy z/do předmětů
• z EKO vznik pracovního poměru, evidence na úřadu práce, podpora při zřizování pracovního místa, sestavení
nabídky a poptávky na trhu práce
• z ČJL sepsání profesního životopisu
• z OBN aplikace psychologie, z občanského práva, jednání v rozporu se zákonem
• z PVY využití kancelářských software, hledání na internetu
Aplikace průřezových témat
Člověk a svět práce
• Žáci/žákyně získávají doplňující znalosti a dovednosti související s uplatněním ve světě práce, které by mu
měly pomoci při rozhodování o volbě dalšího studia a budoucí profese. Cílem je také pomoci žákům/žákyním
uvědomit si význam profesní mobility a rekvalifikace, potřebu sebevzdělávání a celoživotního učení.
Informační a komunikační technologie
• Žáci/žákyně ověřují správnost informací vyhledaných na internetu v odborných publikacích. Sledují způsoby
prezentace zpravodajských sdělení v různých komunikačních prostředcích.Srovnávají je, rozebírají jejich
výhody a nevýhody. Používají základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely
uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání.
100
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
2.1.1.3
Technické kreslení - TEK
Učební osnova předmětu
Technické kreslení
Název studijního předmětu
TEK
Zkratka předmětu
povinný
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky
Výuka probíhá v počítačové učebně, kde žáci pracují každý u svého PC, ve výjimečných případech dva
žáci/žákyně u jednoho PC. Pro výklad teorie se využívá dataprojektor, zčásti výukové filmy nebo prezentace firem
ohledně svých výrobních programů a využití CAD/CAM systémů. Výuka základů technického kreslení je vedena
s ohledem na pozdější využívání profesionálních programových vybavení pro obalový a grafický design.
Charakteristika (anotace) předmětu
Učivo je rozděleno do šesti tématických celků. V prvním je žák/žákyně seznámen/a s pojmem technická
normalizace a se základními normami pro tvorbu technické dokumentace. Ve druhé části si osvojí zásady promítání
a rozvine prostorovou představivost. Třetí část je věnována praktickému zobrazování prostorových předmětů do
průměten. V dalším je žák/žákyně veden/a k samostatnému kreslení a stanovování rozměrů dle konstrukčních návodů.
Pátá část je zaměřena na získání dovedností při využívání vektorových programů pro kreslení. V závěru je žák/žákyně
seznámen/a s možností praktického využití specializovaných softwarů při navrhování a výrobě obalů.
Vzdělávací cíl
Získání základních vědomostí a dovedností v oblasti technického kreslení, rozvíjení prostorové představivosti
žáka/žákyně k provádění základních geometrických konstrukcí v rovině. Součástí vzdělávání v tomto obsahovém
okruhu je příprava žáka/žákyně na využívání specializovaných programových produktů pro konstrukci a navrhování
obalů a výrobních nástrojů v obalové technice.
1. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: (2)
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Žák/žákyně:
• dodržuje ve výkresech pravidla normalizace a Normalizace v technickém kreslení 6 hod.
standardizace, používá normalizované písmo,
• druhy norem, formáty, měřítka zobrazení, druhy čar a
různé druhy čar a zásady pro jejich uplatnění
normalizované písmo, skládání výkresů
Základy zobrazování_10 hod.
• vysvětlí principy kosoúhlého a pravoúhlého
zobrazování
• kosoúhlé promítání
• nakreslí v Mongeově promítání bod, přímku a
• Mongeovo promítání
rovinu
• pravoúhlé promítání do několika průměten
• vysvětlí princip Mongeova promítání
• kreslí jednoduché předměty ve více
průmětnách
Zobrazování těles v technických výkresech 8 hod.
• zobrazuje ve třech hlavních průmětech
jednoduchá i složená tělesa
• kreslení podle modelů a předloh, doplňování
chybějících průmětů těles
Zobrazování rozvinutých povrchů 10 hod.
• uplatňuje zásady zobrazování a kótování
v technických výkresech dle platných norem
• kreslení podle předloh a konstrukčních návodů,
doplňování chybějících rozměrů předlohy a výrobní
• stanovuje dílčí rozměry rozvinutých ploch dle
kótování
výpočtových tabulek konstrukčních návodů
• kótuje výkres rozvinutého povrchu dle zásad
tvorby výrobních výkresů
Využití vektorových softwarů ke kreslení 30 hod.
• ovládá základní funkce vektorového softwaru
• kreslení čar, úseček a jednoduchých tvarů
• kreslí jednoduché konstrukce dle
konstrukčních návodů
• ořezávání, prodlužování a sjednocování
• využívá při tvorbě jednoduchých konstrukcí
• posouvání, otáčení a zrcadlení
základní funkce kreslícího programu
• kopírování, klonování a rozdělování
Konstrukční zásady navrhování obalů 4 hod.
• uplatňuje základní zásady konstrukce obalů
• uplatňování vlivu tloušťky materiálu na rozměry
• používá tabulek konstrukčních návodů
dílčích částí konstrukce obalu
• aplikuje konstrukční výpočty při určování
základních rozměrů částí obalů
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
• hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem
• teoretické znalosti jsou hodnoceny krátkými písemnými testy
• základem pro hodnocení praktických dovedností jsou výsledky žáka/žákyně při samostatném plnění
individuálních zadání
• doplňující složkou je dílčí (průběžné) hodnocení postupu žáka/žákyně při realizaci zadaných úkolů
101
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Studijní literatura
• konstrukční návody a kopírované texty
• zdroje na Internetu
• prezentace firem
Studijní pomůcky
• školní PC vybavení, dataprojektor, software vektorového zobrazování
Přesahy z/do předmětů
• MAT (deskriptiva) - Mongeovo promítání
• NAM - navrhování a kreslení ohybových linek u přířezů obalů
• PGR – využití grafických formátů
• INF – práce s pamětí, grafické formáty, knihovny
Aplikace průřezových témat
IKT – využití znalostí a dovedností z obecných CAD/CAM programových vybavení pro profesionílní programové
vybavení navrhování obalů a sdružených vysekávacích nástrojů v navazujícím předmětu technologická cvičení
102
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
2.1.1.4
Obalové materiály - OBM
Učební osnova předmětu
Obalové materiály
OBM
povinný
Název studijního předmětu
Zkratka předmětu
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky
Výuka probíhá formou výkladu učiva a prezentací v běžných učebnách. Elektronické testování probíhá
v počítačových učebnách. Součástí výuky jsou exkurze do dílny ručního papíru a podniků, které se zabývají výrobou a
zpracováním obalových materiálů.
Charakteristika (anotace) předmětu
Předmět se zabývá nejprve historií, poté výrobou a technologií přírodních obalových materiálů (ruční papír, papír,
karton, lepenka), jejich úpravou a zušlechťováním. Materiálům je věnována pozornost z hlediska jejich vlastností,
možnostmi zkoušení a měření jejich vlastností a popisem dalších pomocných prostředků v obalových a tiskových
technologiích. Součástí předmětu je problematika recyklace papírových obalových materiálů, včetně materiálů
plastových, kovových, keramických, skleněných, textilních a kompozitních.
Vzdělávací cíl
Cílem předmětu jsou znalosti žáků z oblasti vlastností obalových materiálů, výroby, základních pojmů, metrologie,
zásady zkoušení a hodnocení jakosti obalových materiálů a prostředků, metody zkoušení fyzikálně-mechanických a
fyzikálně-chemických vlastností obalových materiálů a prostředků, metody zkoušení spotřebitelských a přepravních
obalů a metody zkoušení dalších činidel (lepidla, barviva aj.). Cílovými dovednostmi a znalostmi jsou znalosti materiálů
používaných v obalové technice a jejich vlastností a způsobů použití uvedených materiálů, základní pracovní dovednosti
v práci s měřícími přístroji, uvedení přístroje či zařízení do chodu na základě návodu k obsluze, provádění jednoduché
zkoušky či měření podle návodu, rozbor, zpracování a vyhodnocení výsledků měření a orientace v běžné a odborné
literatuře z oblasti zkoušení obalových materiálů a prostředků. Žáci volí vhodný materiál z hlediska obalově funkčního,
technického i ekonomického. Předmět má návaznost především na předměty Obalová technika a Tiskové techniky.
1. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 3
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka
Učivo:
Žák/žákyně:
1. Technologie a výroba vláknin (40 hod.)
• uvede přehled vláknovin a jejich získávání
• suroviny pro výrobu papíru a lepenek
• popíše strukturu a vlastnosti dřeva
• struktura a vlastnosti dřeva
• popíše postupy zpracování vláknovin na
• dřevovina, polobuničina, buničina
vlákniny
• pomocné chemické látky
• vyjmenuje přehled pomocných chemických
látek na přípravu papíroviny, jejich funkce a
správné dávkování
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. Technologie výroby papíru a lepenky (40 hod.)
popíše postupy výroby papíru, kartonů a
hladké lepenky
popíše konstrukční prvky papírenského stroje
a jejich základní funkce
orientuje se v konstrukci lepenkových strojů
uvede rozdělení papírů a jejich použití popíše
základní vlastnosti papíru, kartonů a lepenek
popíše způsoby úprav papíru, lepenek a jejich
zušlechťování
objasní vliv úprav a zušlechťování na výsledné
vlastnosti
vyjmenuje materiály pro ražení, kašírování,
vrstvení
papíru
taveninami
polymerů,
pigmentové a nepigmentové natírání, lakování
a impregnaci
•
•
•
příprava papíroviny
výroba papíru a lepenky
vlastnosti papíru a lepenek
3. Úprava a zušlechťování papíru a lepenek
(12 hod.)
• převíjení, řezání
• natírání
• impregnace
• laminování
4. Recyklace papíru, lepenek a kartonů
vysvětlí ekologické aspekty výroby papíru, (10 hod.)
• sběrový papír a jeho dělení
kartonů a lepenek a jejich zušlechťování
zdůvodní nutnost a význam recyklace obalů na
• technologie zpracování sběrového papíru
bázi papíru
103
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
popíše základní principy a postupy recyklace
uvede vlastnosti recyklovaných výrobků na
bázi papíru
Způsob a metody hodnocení žáka
žák je hodnocen dle školního a klasifikačního řádu
klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
• písemné testy
• desetiminutovky
• samostatné práce práce v hodině
Studijní literatura
• školní texty „Nauka o materiálu“ , odborné časopisy
• doporučená literatura : J. Hnětkovský a kol.:Papírenská příručka; J. Korda a kol.: Papírenská encyklopedie; M.
Souček: Zkoušení papíru; J. H. Kocman: Medium papír; F. Zuman: Papír; R. Khel: Poselství papíru; R. Khel:
Papír všude a vším
Studijní pomůcky
• Dataprojektor, počítač, internet, DVD a videopřehrávač, vzorníky materiálů, výrobky z dílny ručního papíru a
exkurzí do výrobních a zpracovatelských podniků
Přesahy z/do předmětů
• Základy ekologie - ekologické aspekty výroby a zpracování papíru
• Chemie - základy organické a anorganické chemie
• Obalová technika - zušlechťování papíru a lepenek
Aplikace průřezových témat
Informační a komunikační technologie
• Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií patří ke všeobecnému vzdělání moderního
člověka. Žáci jsou vedeni, aby dokázali vyhledávat a zpracovávat informace z denního tisku, časopisů,
odborných publikací, rozhlasu a televize, internetu.
2. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 3
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka
Učivo:
Žák:
1. Makromolekulární chemie (4 hod.)
• popíše vlastnosti a strukturu
• makromolekulární látky, jejich charakteristika, rozdělení
makromolekulárních látek
• polymerace, kopolymerace, polykondenzace, polyadice
• uvede přehled makromolekulárních látek
• vysvětlí základní pojmy monomer, polymer,
termoplast,termoset(reaktoplast), eleastomer,
kopolymer, polykondenzát, polyadukt
•
•
•
•
•
•
•
•
2. Přírodní makromolekulární látky (9 hod.)
uvede přírodní makromolekulární látky a
způsoby jejich získávání
popíše vlastnosti přírodních
makromolekulárních látek, principy jejich
průmyslového zpracování
uvede možnosti použití přírodních
makromolekulárních látek v oblasti výroby
obalů
uvede syntetické makromolekulární látky a
způsoby jejich výroby
vysvětlí principy chemických reakcí vzniku
syntetických makromolekulárních látek
popíše vlastnosti syntetických
makromolekulárních látek
uvede možnosti použití syntetických
makromolekulmakromolekulárních látek v
oblasti výroby obalů
objasní ekologické aspekty výrob obalů z
materiálů na bázi přírodních a syntetických
makromolekulárních látek
3. Syntetické makromolekulární látky (20 hod.)
4.
Recyklace
a
ekologická
makromolekulárních látek (4 hod.)
likvidace
obalů
104
z
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
uvede možnosti využití a likvidace odpadů
z makromolekulárních látek
•
uvede přehled ostatních materiálů používaných
pro výrobu obalů
vysvětlí jejich fyzikální a chemické vlastnosti
uvede výrobní a technologické postupy jejich
výroby, možnosti jejich zušlechťování a dalšího
zpracování
objasní ekologické aspekty výrob ostatních
materiálů
uvede možnosti recyklace obalů z ostatních
materiálů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vysvětlí základní pojmy barva, barvivo,
barevnost, fyzikální podstatu barevnosti a
barevných vjemů
vysvětlí popis barvy tristimulárními složkami a
normalizovaný barevný prostor
vysvětlí základní fyzikálně-chemické vlastnosti
a složení tiskových barev
popíše principy a technologie výrob barviv
objasní funkci filmotvorných látek pro tiskové
barvy a jejich použití
uvede vlastnosti a podmínky použití ředidel,
rozpouštědel a speciálních přísad do tiskových
barev
dodržuje požadavky na BOZP v chemické
laboratoři v příslušné firmě(např. Neograf,
Mondi apod.)
vysvětlí postupy při základních analýzách
papírů, kartonů a lepenek ( plošná hmotnost,
pevnost v průtlaku, tržná délka, bělost,
hladkost, sací výška, obsah nečistot, zaklížení,
obsah plniv, vlhkost )
5. Ostatní materiály používané na výrobu obalů
(44 hod.)
• kovy a jejich slitiny
• korek
• sklo
• keramika
• textilie
• kompozitní materiály
6. Chemie a technologie barviv (14 hod.)
• teorie barevnosti
• výroba barviv
• tiskové barvy
7. Analýza materiálů (3 hod.)
• stanovování základních fyzikálních a chemických
vlastností papírů, kartonů a lepenek
• laboratorní technika na analýzu materiálů
8. Bezpečnost práce a ochrana zdraví (4 hod.)
uvede přehled jedů, látek zdraví škodlivých a
• škodlivé látky
alergeny, které se mohou vyskytovat ve výrobě
• bezpečnost a hygiena práce
obalů a v polygrafické výrobě
• objasní principy biotransformace škodlivin
• vysvětlí význam hygienických limitů
• chápe význam dodržování hygieny práce a
bezpečnostních předpisů pro práci s
chemickými látkami a nebezpečí vzniku
nemocí z povolání.
Způsob a metody hodnocení žáka
• žák je hodnocen dle školního a klasifikačního řádu
• klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
• písemné testy
• desetiminutovky
• samostatné práce
• práce v hodině
Studijní literatura
• školní texty „Nauka o materiálu“ , odborné časopisy
• doporučená literatura : J. Hnětkovský a kol.:Papírenská příručka; J. Korda a kol.: Papírenská encyklopedie; M.
Souček: Zkoušení papíru; J. H. Kocman: Medium papír; F. Zuman: Papír; R. Khel: Poselství papíru; R. Khel:
Papír všude a vším; B. Kratochvíl, V. Švorčík, D. Vojtěch: Úvod do studia materiálů, L. Ptáček a kol.: Nauka o
•
105
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
materiálu II
Studijní pomůcky
• Dataprojektor, počítač, internet, DVD a videopřehrávač, vzorníky materiálů, výrobky z dílny ručního papíru a
exkurzí do výrobních a zpracovatelských podniků
Přesahy z/do předmětů
• Chemie - základy makromolekulární chemie
• Obalová technika základy výroby obalů z plastů, kovů, skla a dřeva
• Tiskové techniky - tiskové barvy
• Ekologie – Recyklace a ekologická likvidace materiálů
• ANJ – druhy materiálů a obalů
Aplikace průřezových témat
Člověk a životní prostředí
• Při výuce jsou žáci seznamování se surovinami a produkty při výrobě obalů, čili chemickými látkami a jejich
vlastnostmi. Uvědomují si negativní vliv zejména některých látek na životní prostředí a znají možnosti recyklace
látek po jejich použití a způsoby likvidace odpadů.
106
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
2.1.1.5
Obalová technika - OBT
Učební osnova předmětu
Obalová technika
Název studijního předmětu
OBT
Zkratka předmětu
povinný
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky.
Výuka probíhá ve třídě frontálním způsobem, především s využitím prezentačních pomůcek (dataprojektor aj.).
Pro lepší pochopení celé problematiky slouží i další systém výuky doplněný především o schemata, fota a videoukázky,
které demonstrují jednotlivé aplikace i komplexnost celých výrobních procesů.
Teoretická výuka ve škole je z těchto důvodů doplněna i o externí přednášky odborníků z praxe. Podle možností
jsou zařazeny navazující workshopy, odborné exkurze především ve výrobních závodech a provozech a také účast
žáků na odborných veletrzích a výstavách typu Embax&Salima Brno, Reklama&Polygraf Praha nebo FachPack
Norimberk – viz projektové dny.
Výuka je cílena i na vyjadřovací schopnosti žáků a správné používání odborné terminologii. Se správným
používáním odborné terminologie souvisí i krátká opakování a zařazení dílčího technologického procesu do kontextu
celkového výrobního procesu.
Charakteristika (anotace) předmětu
Učivo je vybráno ve vztahu k profilu absolventa, je složeno z témat týkajících se konstrukce a výroby obalů.
Největší důraz se klade na teoretické a praktické vědomosti a dovednosti z oblasti technologie výroby papírových a
lepenkových obalů všech typů. Menší, ale významný prostor je ve výuce věnován technologiím používaných ve výrobě
ostatních typů obalů, především plastům a kompozitům, zčásti i obalům kovovým, dřevěným a nápojovému sklu. V
rámci tohoto předmětu či v alternaci s předmětem tiskové techniky žáci povinně absolvují odbornou praxi v různých
firmách a institucích v délce 2 týdnů.
Vzdělávací cíl
Obalová technika je osový předmět studijního oboru Obalová technika. Obsah učiva vychází z poznatků, které se
týkají technologií výroby všech typů obalů. Předmět obalová technika vede k rozvíjení schopností především
technického myšlení a uplatňování teoretických dovedností v příslušných praktických aplikacích při dosahování co
možná nejvyšší efektivnosti výroby. V potaz je brána i udržitelnost výroby, související především s minimálními
ekologickými dopady v návaznosti na aktualizovanou legislativu.
2. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka
Žák/Žákyně:
Učivo:
• orientuje se v historii svého oboru, uvede její
významné mezníky a osobnosti, vysvětlí přínos
studovaného oboru pro život lidí
• rozdělí vyráběné obaly podle použití,funkce,
materiálu, ekologické zátěže a způsobu likvidace
• rozlišuje pojmy plošná hmotnost, objemová
hmotnost, tloušťka, tuhost, ohebnost, tvarová
odolnost apod;
• orientuje se v běžných technologiích a
postupech výroby obalů na bázi papíru a
lepenek;
• vysvětlí význam normalizace obalů a pracuje s
normami, s technickými a technologickými
předpisy
• provádí výpočty spotřeby papíru a lepenky na
výrobu a využívá je při technické přípravě výroby
Žák/Žákyně:
• objasní principy dělení a způsoby jejich
realizace, technologické postupy a podmínky
dělení
• aplikuje poznatky z geometrie a dovede posoudit
stav dělících nástrojů;
• popíše postupy údržby a broušení dělících
Výroba obalů (8 hodin)
Učivo:
2. Dělení papíru a lepenek (12 hodin)
• způsoby střihu a řezu
• vysekávání
107
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
nástrojů
• orientuje se v jednotlivých druzích vysekávání
• rozlišuje jednotlivé komponenty výsekových a
vylupovacích desek
• popíše a navrhne výrobu planžetového nástroje
Žák/Žákyně:
• popíše způsoby tvarování používané při výrobě
obalu z papíru a lepenek
• aplikuje poznatky z konstrukce obalů a dovede
porovnat jednotlivé typy matricové přípravy pro
rýhování
• objasní nutnost postupných fází při tvarování a
jejich zařazení v technologickém postupu
• navrhne vhodné tvarovací postupy
• ovládá výrobní a technologické postupy
tvarování
• vysvětlí postup výroby vlnitých lepenek
• charakterizuje jednotlivé typy vlnitých lepenek
• orientuje se ve zkušební metodice vlnitých
lepenek
Žák/Žákyně:
• objasní principy a způsoby spojování používané
při výrobě obalu z papíru,lepenek a kartonů;
• popíše vlastnosti jednotlivých druhů spojů a
spojovacích materiálů
• popíše používané technologické postupy
• ovládá postupy seřizování a nastavování
výrobních parametrů strojů pro spojování
• posoudí vady na polotovaru vzniklé při spojování
prvků obalu
Žák/Žákyně:
• vysvětlí význam pojení vrstev materiálů pro
výrobu a výsledné vlastnosti obalů
• uvede používané principy a technologické
postupy vrstvení a pojení jednotlivých typů
papíru, lepenek a kartonů
• vysvětlí technologický postup při výrobě
kašírovaných vlnitých lepenek
• orientuje se ve výrobních zařízeních
používaných při slepování pásů odvíjených z
kotouče
• posoudí vady na polotovaru vzniklé při vrstvení a
pojení
Žák/Žákyně:
• popíše druhy a principy zušlechťování papíru a
lepenek pro výrobu obalů
• vysvětlí změnu zpracovatelských i užitných
vlastností dosaženou zušlechťováním
• má přehled o používaném zařízení, principech a
technologických postupech zušlechťování papíru
a lepenek
Učivo:
3. Tvarování obalů z papíru a lepenek (22 hodin)
• přípravné postupy
• primární a sekundární tvarování
• ražba Braillova písma
Učivo:
4. Spojování (8 hodin)
• slepování
• tepelné spojování (svařování, zatavení)
• sešívání
• nýtování
• šití
• spojování skládáním
Učivo:
5. Pojení vrstev materiálu (8 hodin)
• slepování plných a vlnitých lepenek
• polepování lepenek – potahování
• slepování pásů odvíjených z kotoučů
Učivo:
6. Zušlechťování papíru, kartonu a lepenek
(10 hodin)
• impregnování
• natírání
• vrstvení – laminování
• vakuové pokovování
108
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
• objasní pojmy extruze, koextruze, metalizace,
laminace
• charakterizuje jednotlivé druhy laků, jejich
aplikace, výhody a nevýhody
• posoudí vady vzniklé při zušlechťování
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
Hodnocení je souladu s klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu.
• testy – do počtu 15 otázek – váha známky 0, 5
• testy – nad počet 15 otázek – váha známky 1, 0
• písemné práce z části celku – obvykle 2 otázky – váha známky 0, 5
• písemné práce z části celku – obvykle 4 otázky – váha známky 1, 0
• ústní zkoušení – pojmy – váha známky 1, 0
• domácí práce – presentace, samostudium, referáty apod. - dle rozsahu váha známky 0, 5 či 1, 0
Studijní literatura
• Obalová technika I , Macháň J.
• Odborný tisk – např. Svět balení, Packaging apod.
• Výukové materiály z doporučených web stránek odborných firem
• E -lerningové materiály
• Sylaby a presentace vyučujícího a externích přednášejících
Studijní pomůcky
Dataprojektor, PC a internet, ukázky vzorků a maket, videoukázky a presentace, exkurze
Přesahy z/do předmětů
• Dějepis – dějinné souvislosti v historii a vývoji obalů
• Ekonomika – základní výpočty – kalkulace, náklady, hrubá a čistá spotřeba
• Obalové materiály – výroba papíru a lepenky
Aplikace průřezových témat
Informační a komunikační technologie
• žák/žákyně jsou vedeni k vyhledávání informací a schopnosti pracovat s nimi. Efektivně je využívá v průběhu
vzdělávání.
3. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 3
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka
Žák/Žákyně:
Učivo:
• vysvětlí význam tvarového i grafického designu
obalů
• charakterizuje technické možnosti a postupy
realizace tvarové a grafické úpravy obalů
• popíše povinné vybavení obalů grafickými
informacemi a údaji
• vysvětlí význam makety obalu pro rozhodování
o jeho estetické hodnotě pro posouzení
náročnosti výroby, pro technickou přípravu
výroby a ekonomické posouzení
Žák/Žákyně:
• charakterizuje postupy výroby kartonáží, jejich
vlastnosti a možnosti využití k výrobě obalů;
• popíše výrobní postupy a technologie výroby
obalů z hladkých i vlnitých lepenek
• charakterizuje jednotlivé typy konstrukcí podle
katalogů FEFCO a ECMA
• vysvětlí funkce základních zpracovatelských
strojů a linek používaných při výrobě obalů
z lepenek
Žák/Žákyně:
• popíše výrobní postupy a technologie výroby
1. Obalový design (10 hodin)
• tvarový design
• grafická úprava obalů
• technické a technologické prostředky
• realizace tvarové a grafické úpravy obalů
• podmínky souhlasnosti grafické úpravy
• a tvaru obalu
• maketa a její úloha
Učivo:
2. Zpracování lepenek (32 hodin)
• technologie výroby kartonáží z vlnitých
• lepenek
• technologie výroby z hladkých lepenek
• technologie výroby skládaček
• -technologie výroby tažené, lisované, vinuté a
• potahované kartonáže
Učivo:
3. Zpracování papíru (15 hodin)
109
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
obalů z papíru, (pytle, sáčky, obálky, tašky)
• charakterizuje jednotlivé typy zpracovatelských
zařízení a linek
• rozlišuje jednotlivé typy materiálů používaných
na výrobu papírových obalů
Žák/Žákyně:
Učivo:
4. Obaly z kompozitních a vícevrstvých materiálů
(17 hodin)
• charakterizuje
jednotlivé
typy
obalů
z kombinovaných materiálů
• popíše technologii výroby nápojových kartonů,
včetně možnosti jejich plnění
• má přehled o možnostech recyklace vrstvených
obalů se zvláštním důrazem na nápojové
kartony
• vysvětlí pojmy bag in box, blister pack, skin
pack, W sáčky
• rozlišuje jednotlivé typy flexibilních obalů
• popíše způsoby balení do flexibilních obalů na
horizontálních a vertikálních strojích
Žák/Žákyně:
Učivo:
5. Výroba obalů z ostatních materiálů (21 hodin)
• prezentuje základní přehled o běžných
technologiích a postupech výroby obalů ze skla,
dřeva, plastů, kovů, textilu
• charakterizuje možnosti, postupy a technologii
provádění povrchových úprav obalů ze skla,
dřeva, plastů, kovů, textilu
• vysvětlí pojmy vstřikování, extruze, vakuové
tvarování, vyfukování, lisování v souvislosti
s výrobou obalů z různých syntetických plastů
• popíše výrobu PET láhve, včetně možností
jejího plnění a recyklace
Žák/Žákyně:
Učivo:
• charakterizuje jednotlivé typy obalů z bioplastů
• presentuje základní přehled bioplastů vhodných
pro výrobu obalů
• charakterizuje používané technologie výroby
obalů z bioplastů
• vysvětlí výhody a nevýhody materiálů
6. Biodegradovatelné a oxodegradabilní materiály
ve výrobě obalů (7 hodin)
Způsob a metody hodnocení žáka/žákyně
Hodnocení je souladu s klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu.
• testy – do počtu 15 otázek – váha známky 0, 5
• testy – nad počet 15 otázek – váha známky 1, 0
• písemné práce z části celku – obvykle 2 otázky – váha známky 0, 5
• písemné práce z části celku – obvykle 4 otázky – váha známky 1, 0
• ústní zkoušení – pojmy – váha známky 1, 0
• domácí práce – presentace, samostudium, referáty apod. - dle rozsahu váha známky
Studijní literatura
• Obalová technika – II, Macháň J.
• Odborný tisk – např. Svět balení, Packaging apod.
• Výukové materiály z doporučených web stránek odborných firem
• E -lerningové materiály
• Sylaby a presentace vyučujícího a externích přednášejících
110
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Studijní pomůcky
Dataprojektor, PC a internet, ukázky vzorků a maket, videoukázky a presentace, exkurze
Přesahy z/do předmětů
• Obalové materiály – ostatní materiály používané na výrobu obalů
• Tiskové techniky – aplikace konkrétních tiskových technik na vybrané typy obalů
Aplikace průřezových témat
Člověk a svět práce
• Žák je veden k získávání znalostí a kompetencí které mu pomohou optimálně využít svých osobnostních a
odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budování profesní kariéry
4. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 3
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka
Žák/Žákyně:
Učivo:
1. Pomocné obalové prostředky (35 hodin)
• charakterizuje jednotlivé typy pomocných
obalových prostředků
• presentuje základní přehled etiket, včetně
možností jejich výroby a aplikací
• posoudí a navrhne fixace v závislosti na
obalovém materiálu a baleném produktu
• charakterizuje možnosti úpravy mikroklimatu
v obalu
• rozlišuje
jednotlivé
typy
aktivního
a
inteligentního balení
• má přehled o možnostech uzavírání různých
typů obalů
Žák/Žákyně:
Učivo:
2. Základy logistiky (25 hodin)
• rozlišuje jednotlivé typy aktivních a pasivních
logistických prvků
• posoudí výhody a nevýhody jednotlivých
konstrukčních a materiálových typů palet
• má přehled o možnostech automatizace a
robotizace v oblastech obalové techniky
• charakterizuje možnosti balící a distribuční
logistiky
• rozlišuje jednotlivé typy používaných skladů
• má přehled o SW využívaných logistice balení
Žák/Žákyně:
Učivo:
• popíše vlastnosti tiskových barev, obalových
materiálů a pomocných, prostředků a jejich
možný vliv na životní prostředí
• vysvětlí nutnost využívání ekologicky šetrných
výrobních technologií
• zná legislativní opatření k ochraně životního
prostředí a k zacházení s technologickými
odpady a dokáže je realizovat v praxi
• zná požadavky na bezpečnost práce a ochranu
zdraví při práci na strojích a zařízeních
užívaných při realizaci obalové výroby a
tiskových technik
• posuzuje bezpečnost práce na pracovišti a
potřebná bezpečností opatření
Žák/Žákyně:
3. Ekologie a bezpečnost práce (5 hodin)
Učivo:
4. Základy obalové legislativy (10 hodin)
111
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
• definuje základní pojmy z oblasti obalové
legislativy
• zná základní legislativní požadavky na výrobu
obalů a nakládání s odpady
• orientuje se v profesních svazech i neziskových
organizacích jejichž činnost je směřována na
výrobu a likvidaci obalů
Žák/Žákyně:
Učivo:
5.
Opakování
učiva,
příprava
k maturitním
• charakterizuje základní zpracovatelské postupy zkouškám (15 hodin)
používané ve výrobě všech typů obalů
• definuje základní pojmy z učiva 2. – 4. ročníku
• orientuje se ve vývojových trendech
• posuzuje pozitivní i negativní dopady obalové
techniky na sociální, výrobní i ekologickou sféru
Způsob a metody hodnocení žáka
Hodnocení je souladu s klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu.
• testy – do počtu 15 otázek – váha známky 0, 5
• testy – nad počet 15 otázek – váha známky 1, 0
• písemné práce z části celku – obvykle 2 otázky – váha známky 0, 5
• písemné práce z části celku – obvykle 4 otázky – váha známky 1, 0
• ústní zkoušení – pojmy – váha známky 1, 0
• domácí práce – presentace, samostudium, referáty apod. - dle rozsahu váha známky 0, 5 či 1, 0
Studijní literatura
• Obalová technika – III, Vítek M.
• Odborný tisk – např. Svět balení, Packaging apod.
• Výukové materiály z doporučených web stránek odborných firem
• E -lerningové materiály
• Sylaby a presentace vyučujícího a externích přednášejících
Studijní pomůcky
Dataprojektor, PC a internet, ukázky vzorků a maket, videoukázky a presentace, exkurze
Přesahy z/do předmětů
• Obalové materiály – recyklace a ekologická likvidace obalů
Aplikace průřezových témat
Člověk a životní prostředí
• Žák je veden k dodržování zásad a pravidel bezpečnosti práce, k neustálému zlepšování kvality svého
pracovního prostředí a k odpovědnosti za životní prostředí při výkonu svého povolání
112
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
2.1.1.6
Tiskové techniky - TIT
Učební osnova předmětu
Tiskové techniky
Název studijního předmětu
TIT
Zkratka předmětu
povinný
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky
Výuka probíhá ve třídě frontálním způsobem, především s využitím prezentačních pomůcek (dataprojektor aj.).
Pro lepší pochopení celé problematiky slouží i další systém výuky doplněný především o schemata, fota a videoukázky,
které demonstrují jednotlivé aplikace i komplexnost celých výrobních procesů.
Teoretická výuka ve škole je z těchto důvodů doplněna i o externí přednášky odborníků z praxe. Podle možností
jsou zařazeny navazující workshopy, odborné exkurze především ve výrobních závodech a provozech a také účast žáků
na odborných veletrzích a výstavách typu Embax&Salima Brno, Reklama&Polygraf Praha nebo FachPack Norimberk –
viz projektové dny.
Výuka je cílena i na vyjadřovací schopnosti žáků a správné používání odborné terminologii. Se správným
používáním odborné terminologie souvisí i krátká opakování a zařazení dílčího technologického procesu do kontextu
celkového výrobního procesu.
Charakteristika (anotace) předmětu
Důraz je dán nejen na vlastní tiskové techniky, ale i oblast pre press a post press. Tiskové techniky jsou probírány
v těsné návaznosti na výrobu obalů.
Stěžejní tiskovou technikou je především flexotisk, který je majoritní technikou v potiskování obalů. U všech
tiskových technik je kladen důraz nejen na přípravu a realizaci tiskové formy, ale i možnosti tiskových strojů v návaznosti
na jejich konstrukci.
Vzdělávací cíl
Tiskové techniky patří ke stěžejním předmětům studijního oboru Obalová technika. Obsah předmětu vychází z
poznatků tiskové přípravy a realizace tisku v návaznosti na výrobu všech typů obalů. Cílem výuky je, aby si žák osvojil
základní pojmy z oblasti tisku, porozuměl jim, uměl je správně používat. a dovedl se správně orientovat v souvislostech
reálného výrobního prostředí.
2. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka
Učivo:
Žák/Žákyně:
1. Polygrafie ve výrobě obalů a obalových materiálů
• orientuje se v historii svého oboru, uvede její
významné mezníky a osobnosti, vysvětlí přínos (8 hodin)
studovaného oboru pro život lidí
• vysvětlí funkci grafické úpravy obalů a obalových
materiálů
• rozlišuje zvláštnosti potisku obalů a jejich grafické
úpravy
• popíše organizaci tiskařské a polygrafické výroby
při grafické úpravě obalů;
2. Základní principy tiskových technik (12 hodin)
Žák/Žákyně:
• popíše principy a postupy realizace jednotlivých
tiskových technik používaných při výrobě obalů
• rozlišuje zvláštnosti potisku obalů a jejich grafické
úpravy
• vysvětlí a orientuje se v základních pojmech
uměleckých grafických technik
3. Základy typografie (12 hodin)
Žák/Žákyně:
• vysvětlí základní pojmy z oblasti typografie
• aplikuje tyto základní pojmy v návaznosti na
přípravu a realizaci textu v celkové grafické úpravě
či autorském rukopisu
4. Úvod do kvality tisku (36 hodin)
Žák/Žákyně:
• vysvětlí význam předtiskové přípravy pro zajištění
• vazba realizace tisku na předtiskovou přípravu
požadovaných
tiskových
výstupů
rozlišuje
• základní kritéria kvality tisku
zvláštnosti potisku obalů a jejich grafické úpravy
• standardizace v polygrafické výrobě
• objasní význam pojmů optická hustota, osvitová
jednotka, nárůst tiskového bodu, rozlišení, rastr,
apod.
• ovládá základy teorie barevnosti
• chápe funkci Color Management systém pro řízení
113
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
a kontrolu barevné kvality tisku
Způsob a metody hodnocení žáka
• hodnocení je souladu s klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu.
• testy – do počtu 15 otázek – váha známky 0, 5
• testy – nad počet 15 otázek – váha známky 1, 0
• písemné práce z části celku – obvykle 2 otázky – váha známky 0, 5
• písemné práce z části celku – obvykle 4 otázky – váha známky 1, 0
• ústní zkoušení – pojmy – váha známky 1, 0
• domácí práce – presentace, samostudium, referáty apod. - dle rozsahu váha známky
Studijní literatura
• Tiskové techniky – I, Bartoň J.
• Odborný tisk – např. Svět tisku, Polygrafie revue, Sign, Grafické noviny apod.
• Výukové materiály z doporučených web stránek odborných firem (např. Heidelberg)
• E -lerningové materiály
• Sylaby a presentace vyučujícího a externích přednášejících
Studijní pomůcky
• Dataprojektor, PC a internet, ukázky vzorků a maket, exkurze
Přesahy z/do předmětů
• Dějepis – Dějiny studovaného oboru
• Fyzika – Optika a vlnění
• Počítačová grafika - CMS, výtažkování, skenování
3. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka
Učivo:
Žák/Žákyně:
1. Kopírování a nátisk (13 hodin)
• vysvětlí rozdíly mezi jednotlivými typy konstrukcí
tiskových strojů
• rozlišuje typy tiskových barev
• definuje pojmy světlocitlivé vrstvy a kopírovací
zdroje
• rozlišuje jednotlivé typy nátisku, porovná jejich
možnosti, výhody a nevýhody
Žák/Žákyně:
• má přehled o používaných tiskových strojích a
zařízeních pro tisk z výšky
• ovládá technologické postupy jednotlivých druhů
tisku z výšky
• orientuje se v technologii výroby tiskových forem
• uvede hlavní oblasti využití tisku z výšky
Žák/Žákyně:
• navrhuje různé technologické zpracování tiskové
formy pro flexotisk
• rozlišuje
mezi
konvenčním
a
digitálním
zpracováním
• definuje základní typy konstrukcí flexotiskových
strojů
• aplikuje teoretické poznatky při návrhu potisku
jednotlivých typů materiálů
Žák/Žákyně:
• charakterizuje
klasický,
autotypický
a
poloautotypický hlubotisk
• má přehled o používaných tiskových strojích a
zařízení pro tisk z hloubky
• ovládá technologické postupy tisku z hloubky
•
2. Tisk z výšky (15 hodin)
knihtisk, nepřímý tisk z výšky, ražba, flexotisk
3. Flexotisk ve výrobě obalů (22 hodin)
4. Tisk z hloubky (18 hodin)
ƒ hlubotisk, tamponový tisk
114
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
• orientuje se v technologii výroby tiskových forem
• uvede hlavní oblasti využití hlubotisku
• porovná možnosti, výhody a nevýhody hlubotisku
a flexotisku ve výrobě obalů
Způsob a metody hodnocení žáka
• hodnocení je souladu s klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu.
• testy – do počtu 15 otázek – váha známky 0, 5
• testy – nad počet 15 otázek – váha známky 1, 0
• písemné práce z části celku – obvykle 2 otázky – váha známky 0, 5
• písemné práce z části celku – obvykle 4 otázky – váha známky 1, 0
• ústní zkoušení – pojmy – váha známky 1, 0
• domácí práce – presentace, samostudium, referáty apod. - dle rozsahu váha známky
Studijní literatura
• Tiskové techniky – I, Bartoň J.
• Tiskové techniky – II, Bartoň J.
• Odborný tisk – např. Svět tisku, Polygrafie revue, Sign, Grafické noviny apod.
• Výukové materiály z doporučených web stránek odborných firem (např. Heidelberg)
• E -lerningové materiály
• Sylaby a presentace vyučujícího a externích přednášejících
Studijní pomůcky
• Dataprojektor, PC a internet, ukázky vzorků a maket exkurze
Přesahy z/do předmětů
• Obalové materiály – Chemie a technologie barviv
4. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: 0
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka
Žák/Žákyně:
• má přehled o strojích a zařízení pro tisk z plochy
• ovládá technologické postupy tisku z plochy
• vysvětlí fyzikálně chemickou podstatu tisku z
plochy
• orientuje se v problematice CTP
• porovná možnosti klasického vlhčeného a
suchého ofsetu
Žák/Žákyně:
• naznačí výrobu tiskové formy pro sítotisk
• rozlišuje mezi jednotlivými typy šablon a
konstrukčními typy strojů
• porovná možnosti, výhody a nevýhody
konvenčního a digitálního tisku
Žák/Žákyně:
• objasní základní pojmy a principy digitálního
tisku
• má přehled o používané digitální technologii
• má přehled o používaném strojním a
přístrojovém vybavení
Žák/Žákyně:
Učivo:
1. Tisk z plochy (15 hodin)
2. Průtisk (10 hodin)
3. Digitální tisk (10 hodin)
• elektrografický tisk
• -tryskový tisk
• -digitalizovaný ofset
4. Porovnání všech typů tisku v návaznosti na
• aplikuje teoretické znalosti při návrhu graficky na výrobu obalů (10 hodin
nejrůznější typy obalových materiálů
• má přehled o možnostech jednotlivých tiskových
technik, včetně nových trendů ve výrobě
Žák/Žákyně:
115
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
5. Opakování učiva, příprava k maturitním zkouškám
• charakterizuje základní postupy tisku používané
(15 hodin)
ve výrobě všech typů obalů
• definuje základní pojmy z učiva 2. – 4. ročníku
• orientuje se ve vývojových trendech posuzuje
pozitivní i negativní dopady tiskových technik na
sociální, výrobní i ekologickou sféru
Způsob a metody hodnocení žáka
• hodnocení je souladu s klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu.
• testy – do počtu 15 otázek – váha známky 0, 5
• testy – nad počet 15 otázek – váha známky 1, 0
• písemné práce z části celku – obvykle 2 otázky – váha známky 0, 5
• písemné práce z části celku – obvykle 4 otázky – váha známky 1, 0
• ústní zkoušení – pojmy – váha známky 1, 0
• domácí práce – presentace, samostudium, referáty apod. - dle rozsahu váha známky
Studijní literatura
• Tiskové techniky – II, Bartoň J.
• Odborný tisk – např. Svět tisku, Polygrafie revue, Sign, Grafické noviny apod.
• Výukové materiály z doporučených web stránek odborných firem (např. Heidelberg)
• E -lerningové materiály
• Sylaby a presentace vyučujícího a externích přednášejících
Studijní pomůcky
Dataprojektor, PC a internet, ukázky vzorků a maket, exkurze
Přesahy z/do předmětů
• Počítačová grafika – digitalizace obrazu, digitální tisk
Aplikace průřezových témat
Člověk a svět práce
• Žák je veden k získávání znalostí a kompetencí které mu pomohou optimálně využít svých osobnostních a
odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budování profesní kariéry.
116
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
2.1.1.7
Obalový design - ODE
Učební osnova předmětu
Obalový design
Název studijního předmětu
ODE
Zkratka předmětu
povinný
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky
Teoretická i praktická průprava v oblasti tvarového a grafického designu obalů je základem pro vývoj technického
a grafického myšlení a následné rozvíjení prostorové představivosti. Zvládnutí učiva vytváří vědomostní základ a
získané dovednosti pak předurčují žáka/žákyni pro práci konstruktéra/-ky obalů či návrháře/-ky výrobních a
technologických postupů při výrobě obalů.
Součástí výuky je i prezentace designových návrhů vytvořených během cvičení, spojená s řízenou diskusí nad
probíranými tématy. Neoddělitelnou součástí výuky jsou klauzurní práce a jejich obhajoby, sledování aktuálních trendů
v oboru grafického designu, návštěvy obalářských a polygrafických výstav.
Charakteristika (anotace) předmětu
Učivo je rozděleno na část konstruktérskou a grafickou.
Část konstruktérská obsahuje sedm tématických celků. V prvním je žák/žákyně seznámen/a s pojmem
rozvinutý plášť obalu (přířez) a se základními pravidly pro stanovování rozměrových přídavků výchozího materiálu pro
tvorbu linek ohybů korpusu obalu. Ve druhé části si osvojí zásady odvozování a výpočtů rozměrů dílčích částí rozvinu
obalu. Třetí část je věnována praktickému navrhování základních modulů obalů pro konkrétní předměty. V dalším je
žák/žákyně veden/a k samostatnému kreslení a stanovování tvarů a rozměrů obalů s využitím databanky typizovaných
konstrukcí specializovaného softwaru. Pátá část je zaměřena na získání dovedností při využívání programového
vybavení pro navrhování jednotlivých součástí výrobních nástrojů využívaných k výrobě obalů. V šesté části si na
praktických příkladech procvičí žák/žákyně technologické výpočty a naučí se sestavovat technologické postupy pro
výrobu obalů. V závěru je žák/žákyně seznámen/a s funkcí výrobních zařízení a komplexů.
Část grafická obsahuje tři tématické celky. Ve druhém ročníku je zařazen první tématický celek a to jsou
základní grafické prvky, jejich charakteristika, jejich působení a zákonitosti práce s nimi. Do třetího ročníku
je zařazen druhý tématický celek, logo a jeho manuál, kompozice s grafickými prvky v různých formátech,
přebalech, nekonečných potiscích a sáčcích. Ve třetím ročníku je zařazen poslední tématický celek, kompozice
s grafickými prvky v různých obalových přířezech.
Vzdělávací cíl
Cílem předmětu je získání schopnosti vnímat grafický a tvarový design obalů jako jednotný celek, kterému dávají
vizuální formu, která pak ve spotřebiteli vyvolává určitý dojem. Ten závisí na dovednostech a tvůrčí citlivosti žáka
schopného zvolit adekvátní prostředky, jak něco sdělit. Žák/žákyně je zodpovědný za intelektuální a emocionální náboj
dojmu, který zanechává jím vytvořené dílo v oboru konstrukčního a grafického designu.
Součástí vzdělávání v tomto obsahovém okruhu je příprava žáka/žákyně na využívání specializovaných
programových produktů pro konstrukci a navrhování obalů a výrobních nástrojů v obalové technice. V dalším pak
seznámení se základním seřizováním a ovládáním vzorkovacích a výrobních zařízení.
2. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 3
Z toho cvičení: 3
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Žák/žákyně:
Konstrukce obalu_6 hod.
• vypracuje návrh jednoduchého obalu
• kreslení obalu dle konstrukčních návodů
Konstrukce samosvorného dna_9 hod.
• dodržuje při volbě rozměrů základní pravidla
pro konstrukci obalů
• kreslení dna dle konstrukčních návodů
• kreslení dna odvozováním rozměrů
Konstrukce skládacího lepeného dna_9 hod.
• odvodí rozměry dna půdorysu baleného
výrobku
• kreslení dna dle konstrukčních návodů
• kreslení dna odvozováním rozměrů
Konstrukce odnosného obalu_9 hod.
• navrhne konstrukci odnosné části obalu
• kreslení obalu dle konstrukčních návodů
• kreslení obalu odvozováním rozměrů
Konstrukce skupinového obalu_9 hod.
• navrhne konstrukci obalu na více předmětů
• kreslení obalu dle konstrukčních návodů
• kreslení obalu odvozováním rozměrů
Konstrukce modelu obalu_7 hod.
• navrhne originální konstrukci obalu
• navržení modelu obalu
Poznávání tvaru a prostoru 7 hod.
• rozezná základní grafické tvary a zná jejich
působení
• druhy tvarů a jejich působení (bod, čára plocha,
organické tvary)
• uvědomuje si jak působí různé vzory a textury
• vzory a textury tvarů a jejich působení
tvarů
117
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rozlišuje různé prostory a zná jejich optické
působení
uspořádá prostor plochy tak, aby se jevil
staticky, či dynamicky
dokáže uspořádat prostor do iluzivního
vícerozměrného prostoru
rozpozná a dokáže vytvořit symetrickou a
asymetrickou kompozici
vytvoří uspořádáním prvků aktivní a pasivní
prostor
uspořádá tvary tak, aby vytvořily kontrast v
kompozici
rozezná základní charakteristiku barev
vytvoří různé kombinace barev (tmavost x
světlost, sytost x tlumenost, teplota x chlad)
vysvětlí vztah barva a psychologie barvy
vysvětlí vztah barva a symbolika barvy
chápe barvu jako kódovací prostředek
vytvoří slovo a větu tak, aby došlo k optické
vyváženosti
rozezná základní styly písma a dokáže vybrat
a použít vhodný styl písma pro zadané téma
kombinuje dvě rodiny písma, větší počet není
doporučován
používá všechny způsoby zarovnání textu
podává informace v pořadí, které umožní
rychlou orientaci
uplatňuje základní funkce písma, čitelnosti
uvědomuje si, že obraz je sdělení, které
funguje ve shodě s ostatními aspekty a
umožňují vznik jednotného sdělení
orientuje se v různých obrazových stylech a
dokáže použít ten nejvhodnější pro svůj záměr
porozumí, že mícháním obrazových stylů
dochází k vytváření překvapivých momentů
uplatňuje,
že
slova
dávají
obrazům
jednoznačné významy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rozměry a tvar prostoru
Umístění tvarů do prostoru 6_hod.
statičnost a dynamika
pozadí a popředí
symetrie a asymetrie
aktivní a pasivní prostor
kontrasty v kompozici
Barevná charakteristika 11_hod.
odstín, sytost, jas, teplota
interakce barev (kombinace odstínů, kombinace
tmavosti a světlosti, kombinace sytosti a tlumenosti,
kombinace teplých a studených barev
barevné systémy (barva jako kódovací prostředek)
emocionální účin barev, psychologie, symbolika
Písmo 14_hod.
výška, šířka, mezery mezi písmeny a slovy
styly písma
kombinace písmových stylů
zarovnání textu
vytvoření informační hierarchie
vytvoření barevné hierarchie písma
čitelnost písma
Obraz 12_hod.
komunikační prostředek, který musí zaručit jasnost
sdělení
obraz jako kresba, fotografie, malba, koláž
obraz reálný, stylizovaný, abstraktní
písmo jako obraz
míchání obrazových stylů
slovo a obraz
Způsob a metody hodnocení žáka
• hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem, výsledky hodnocení jsou průběžně zaznamenávány
• základem pro hodnocení praktických dovedností jsou výsledky žáka/žákyně při samostatném plnění
individuálních zadání
• pro hodnocení žáka/žákyně učitel využívá
• prezentaci a obhajobu klauzurní práce
• hodnocení práce vytvořené na praktickém cvičení
• aktivitu v hodině
• hodnocení práce vytvořené doma
Studijní literatura
• konstrukční návody, FEFCO a ECMA tabulky
• odborné publikace obalového designu
• zdroje na Internetu
Studijní pomůcky
• školní PC vybavení, dataprojektor, software pro navrhování konstrukcí obalů a výrobních nástrojů
• vzorkovací plotr
• příklopový lis
• Thermocut – řezání PST
Přesahy z předmětů
• volba přesahů konstrukčních rozměrů obalů navazuje na znalosti žáka/žákyně z předmětu nauka o materiálech
• znalosti z předmětu OBT a TIT žák/žákyně aplikuje při navrhování potisku a navrhování povrchové úpravy obalů
• znalosti z předmětu ekonomika žák/žákyně aplikuje při technologických a technických výpočtech
118
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Počet vyučovacích hodin týdně: 4
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Žák/žákyně:
• vypracuje návrh obalu
• navrhne dvě varianty rozmístění přířezu na
archu
• dodržuje při volbě tvarů nožů základní pravidla
pro konstrukci SVN
• navrhne nejvhodnější variantu horního
vylupovacího nástroje
3. ročník
Z toho cvičení: 4
Učivo:
•
•
•
Rozmístění přířezu do archu_9 hod.
kreslení obalu a návrhy na plošné využití archu
Sdružený vysekávací nástroj_12 hod.
navrhování sdruženého vysekávacího nástroje (SVN)
Horní vylupovací nástroj_12 hod.
generování rozměrů a tvarů specializovaným
softwarem
Spodní vylupovací nástroj_12 hod.
generování rozměrů a tvarů specializovaným
softwarem
Technologický list -průvodka_9 hod.
generování technologického listu
Technologické výpočty_6 hod.
stanovení ceny SVN
stanovení provozních nákladů
Ekonomické výpočty_6 hod.
hrubá spotřeba zakázky
čistá spotřeba zakázky
odpad
Slovo jako obraz _9 hod.
monogram
logo
grafický manuál k logu
•
navrhne nejvhodnější variantu spodního
vylupovacího nástroje
•
vytvoří průvodní dokumentaci zakázky
•
vypočítá cenu SVN a odvodí provozní náklady
výroby
•
vypočítá cenu zakázky a odvodí podmínky
dodávky a odběru
•
•
vytvoří monogram jako značku
•
navrhne logo tak, aby splňovalo jednoduchost,
výraznost, zapamatovatelnost, otevřenost pro
•
použití a rafinovaný vtip
•
sepíše manuál pro použití loga (podobu
značky, varianty, barevnost, jak se značkou
pracovat či nepracovat, ochranou zónu,
povolenou či nepovolenou velikost)
Písmo a obraz v pravoúhlém a kruhovém formátu_
seřadí texty tak, aby docházelo k rychlé
orientaci v textu
12 hod.
použije správné zarovnání textu
• příbalové letáky
nemíchá dohromady různé fonty písma
• reklamní letáky
zvolí vhodný styl obrazu pro svůj záměr
• viněty, etikety, samolepky
umístí obraz správně vůči textu a formátu tak,
• plakáty
aby došlo k optické vyváženosti
posoudí estetickou, komunikační,
psychologickou kvalitu své práce
Obraz, barva, písmo v nekonečném potisku_12 hod.
zvolí vhodný styl obrazu pro svůj záměr
• nekonečný potisk s obrazem
seřadí obraz do nekonečného potisku
v rytmické kompozici
• nekoneční potisk s obrazem a písmem
seřadí obraz a písmo do nekonečného potisku
v rytmické kompozici
aplikuje nekonečný potisk pro složitější tvary
Písmo a obraz na přebalech_12 hod.
seřadí texty tak, aby docházelo k rychlé
orientaci v textu
• přebal knihy
seřadí texty na hřbet/y/ přebalu, přední a zadní
• přebal obalu
stranu
použije správné zarovnání textu
vyvaruje se použití nevhodné kombinace
různých fontů písma
navrhne různý styl obrazu pro svůj záměr
umístí obraz a texty vůči formátu tak, aby došlo
k optické vyváženosti
posoudí
estetickou,
komunikační
a
psychologickou kvalitu své práce
Písmo, obraz a logo na sáčcích a taškách_9 hod.
seřadí texty tak, aby docházelo k rychlé
orientaci v textu
• sáček
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
119
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
seřadí texty přední a zadní strany
• taška
použije správné zarovnání textu
vyvaruje se použití nevhodné kombinace
různých fontů písma
• dokáže vybrat různý styl obrazu pro svůj záměr
• umístí obraz a texty vůči formátu tak, aby došlo
k optické vyváženosti
• odliší graficky přední a zadní stranu
• vhodně umístí logo na přední stranu
• posoudí
estetickou,
komunikační
a
psychologickou kvalitu své práce
Jednotný vizuální styl_12 hod.
• vytvoří jednotný vizuální styl
• hotelový set
• vytvoří grafiku na zadané téma
Způsob a metody hodnocení žáka
• hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem
• výsledky hodnocení jsou průběžně zaznamenávány
• teoretické znalosti jsou hodnoceny krátkými písemnými testy
• základem pro hodnocení praktických dovedností jsou výsledky žáka/žákyně při samostatném plnění
individuálních zadání
• pro hodnocení žáka/žákyně učitel využívá
prezentaci a obhajobu klauzurní práce
hodnocení práce vytvořené na praktickém cvičení
aktivitu v hodině
hodnocení práce vytvořené doma
Studijní literatura
• konstrukční návody, FEFCO a ECMA tabulky
• odborné publikace obalového designu
• zdroje z Internetu
Studijní pomůcky
• školní PC vybavení, dataprojektor, software pro navrhování konstrukcí obalů a výrobních nástrojů
• vzorkovací plotr
• příklopový lis
• Thermocut – řezání PST
Přesahy z předmětů
• volba přesahů konstrukčních rozměrů obalů navazuje na znalosti žáka/žákyně z předmětu nauka o materiálech
• technologické a ekonomické výpočty výrobních zakázek navazují na znalosti žáka/žákyně z předmětu
ekonomika
• znalosti z předmětu OBT a TIT žák/žákyně aplikuje při navrhování potisku a navrhování povrchové úpravy
obalů
4. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 3
Z toho cvičení: 3
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Žák/žákyně:
Projekt_6 hod.
• vypracuje návrh jednoduchého obalu
• návrh obalu na konkrétní předmět
Konstrukce obalu_9 hod.
• dodržuje při volbě rozměrů základní pravidla
pro konstrukci obalů
• kreslení odvozováním rozměrů
Rozmístění do archu_9 hod.
• zvolí ekonomičtější variantu rozmístění přířezů
na archu
• dvě varianty
Sdružený vysekávací nástroj_9 hod.
• nakreslí výrobní výkres pro sdružený
vysekávací nástroj
• nejvýhodnější konstrukce
Horní a spodní vylupovací nástroj_9 hod.
• navrhne konstrukci doplňkových výrobních
nástrojů
• minimalistka odpadů
Dokumentace projektu_7 hod.
• vypracuje průvodní dokumentaci projektu
• průvodní správa
• výpočty
Písmo a obraz na přířezech obalů_16 hod.
• seřadí texty tak, aby docházelo k rychlé
orientaci v textu
• použije správné zarovnání textu
• vyvaruje se použití nevhodné kombinace
různých fontů písma
120
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zvolí vhodný styl obrazu pro svůj záměr
umístí obraz správně vůči textu a jednotlivým
stranám a klopám obalu tak, aby došlo
k optické vyváženosti
posoudí
estetickou,
komunikační,
psychologickou kvalitu své práce
Písmo, obraz, logo a povinné znaky
seřadí texty tak, aby docházelo k rychlé
obalů_19 hod.
orientaci v textu
použije správné zarovnání textu
vyvaruje se použití nevhodné kombinace
různých fontů písma
navrhne vhodný styl obrazu pro svůj záměr
umístí obraz správně vůči textu a jednotlivým
stranám a klopám obalu tak, aby došlo
k optické vyváženosti
správně umístí logo a povinné znaky na přířez
posoudí
estetickou,
komunikační,
psychologickou kvalitu své práce
Jednotný vizuální styl_6 hodin
dokáže vytvořit jednotný vizuální styl na
• obalový set
obalovém setu
na přířezech
Způsob a metody hodnocení žáka
• hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem
• výsledky hodnocení jsou průběžně zaznamenávány
• teoretické znalosti jsou hodnoceny krátkými písemnými testy
• základem pro hodnocení praktických dovedností jsou výsledky žáka/žákyně při samostatném plnění
individuálních zadání
• pro hodnocení žáka/žákyně učitel využívá
prezentaci a obhajobu klauzurní práce
hodnocení práce vytvořené na praktickém cvičení
aktivitu v hodině
hodnocení práce vytvořené doma
Studijní literatura
• konstrukční návody, FEFCO a ECMA tabulky
• odborné publikace obalového designu
• zdroje na Internetu
Studijní pomůcky
• školní PC vybavení, dataprojektor, software pro navrhování konstrukcí obalů a výrobních nástrojů
• vzorkovací plotr
• příklopový lis
• Thermocut – řezání PST
Přesahy z předmětů
• volba přesahů konstrukčních rozměrů obalů navazuje na znalosti žáka/žákyně z předmětu nauka o materiálech
• technologické a ekonomické výpočty výrobních zakázek navazují na znalosti žáka/žákyně z předmětu
ekonomika
• znalosti z předmětu OBT a TIT /žákyně aplikuje při navrhování potisku a navrhování povrchové úpravy obalů
Aplikace průřezových témat
Informační a komunikační technologie
• průřezové téma je aplikováno prostřednictvím práce žáka s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií, tj. vyhledávání a zpracování informací z otevřených zdrojů
vztahujících se k učivu předmětu obalový a grafický design.
121
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
2.1.1.8
Odborná praxe – PRA
1. Praxe trvá 2 týdny (po – pá) a je omezena 6 šedesátiminutovými hodinami na jeden den. Je možné se
dohodnout se zaměstnavatelem na individuální době příchodu a odchodu, pracovní doba však nemůže
přesáhnout nebo být menší než uvedených 6 hod za jeden den.
2. Praxi žáci/žákyně vykonávají obvykle v době ústních maturit.
3. Žáci/žákyně by měli obdržet kontrolní lístek, kde je příchod a odchod z pracoviště vyznačen, popř. potvrzení
zaměstnavatele o docházce.
4. Žákům/žákyním druhého ročníku je možné přidělit různé úkoly, se kterými se ve škole nemusí setkat, ale vždy
by měla být zdůrazněna praktická stránka provozu. Vedou si denně pouze deník, nevypracovávají závěrečnou
zprávu. Dobrovolně mohou vypracovat regulérní zprávu jako u žáků/žákyn vyššího ročníku – viz pokyny pro
vypracování závěrečné zprávy z praxe.
5. Závěrečná zpráva z praxe má určený obsah a formu, kterou je třeba dodržet.
6. Na žáky/žákyně 3. ročníků se kladou větší nároky na obsah a zpracování závěrečné práce z praxe. Závěrečná
zpráva je obsáhlejší, 10 – 20 stránek s anotací v anglickém jazyce nebo německém jazyce (do 150 slov.)
7. Žáci/žákyně mohou být podle studijního oboru pověřeni např. těmito úkoly:
• popsat činnost firmy, organizační schema, náplň práce, sortiment
• marketingová strategie firmy, způsob propagace, služba zákazníkům, péče o zákazníka
• účetní agenda, vedení, zpracování zakázky od přijetí objednávky až po vystavení faktury
• vyřizování kontaktů zaměstnanců firmy se zákazníky
• seznámení s aplikací osobních aj. počítačů ve firmě, programové a technické vybavení, možnosti vnitřní
a vnější komunikace, schema počítačové sítě
• práce žáků/žákyň na počítači uživatelského charakteru, podle schopností žáků/žákyň
• seznámení s přístroji nebo stroji, jejich činností, technologie, řízení provozu, odstraňování poruch
• zpracování a převedení různých textů nebo tabulek do elektronické formy, možnosti jejich grafického
vyhodnocení, pomoc při práci na PC
• seznámení s provozem, některé rutinní práce (neměly by představovat většinu pracovní doby), práce u
některých přístrojů nebo strojů s ohledem na bezpečnost, měření kvality apod.
• příprava tiskových podkladů nebo forem, dokončovací práce v tiskárnách, kopírovací práce
• některé statistické práce pro firmu, materiálový tok
• návrhy, doporučení, vlastní vyjádření o užitečnosti vlastní praxe, výsledky
• prvořadým úkolem je pozorování a zpracování písemných závěrů, úkolem žáků/žákyň není v první řadě
manuální práce, která je pouze doplňkem.
5. Údaje, které jsou pro firmu důvěrné, nechť v práci nejsou uváděny, pokud má firma obavy z publikace těchto
údajů. Škola zaručuje, že sdělené údaje nikde nezneužije a nebude je dále publikovat bez souhlasu firmy nebo
organizace. Firma nebo organizace má možnost požádat žáka/žákyni, aby ji závěrečnou práci předložil
k nahlédnutí a vypustil ty údaje, se kterými firma nesouhlasí. Žák/žákyně má možnost uvést v závěru, že ne
všechny jeho poznatky byly uvedeny, pokud se jedná o osobní údaje nebo firemní tajemství.
6. Žáci/žákyně mohou být na souvislé praxi event. i placeni, ale nemělo by to být na úkor všestrannosti práce,
kterou ve firmě vykonávají. Je třeba sepsat pracovní smlouvu nebo dohodu. Vše záleží na dohodě se
zaměstnavatelem.
7. Učitelé sdělí žákům/žákyním 2 termíny pro předání písemných zpráv. Po prvním termínu se odstraňují případné
nedostatky zprávy, 2. termín je pro žáky konečný. Závěrečná zpráva podle pokynů vedoucího práce může být
v elektronické podobě na CD nebo na příslušném téčku.
8. Pokud žáci/žákyně zprávu nepředají vedoucímu práce v uvedeném termínu, není je možné je klasifikovat.
V krajním případě nemohou být klasifikováni na konci školního roku a zprávu budou obhajovat v posledním
týdnu v srpnu v termínu opravných zkoušek. Pokud by práce neměla veškeré náležitosti nebo by neuspěli
s obhajobou, konali by opravnou zkoušku.
9. Firma ve smlouvě uvede pracovníka, na kterého se žák/žákyně může obrátit se svými úkoly, a který ho poučí o
bezpečnosti na pracovišti.
10.K práci žák/žákyně přiloží případné přílohy, a na konec také smlouvu nebo její kopii a potvrzení o docházce.
Všechny listy musí být pevně svázány a přílohy by neměly přesahovat formát A4. Samostatná příloha práce je
možná.
11.Všechny opravené a kompletní práce se po určeném termínu předávají řediteli školy k prohlédnutí (nikoliv
klasifkaci), vždy se jmenným seznamem žáků/žákyň a jména vedoucího práce.
12.Předmětové komise přidělí vyučujícím žáky/žákyně podle druhu pracoviště a náplni souvislé praxe. Vyučující
předají žákům/žákyním zadání před jejich nástupem na praxi.
122
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Příloha
pro vypracování, obsah a formu závěrečné zprávy
z 2týdenní souvislé praxe žáků/žákyň střední školy
Je účelné, aby žáci/žákyně školy při zpracování závěrečných aj. prací respektovali některá pravidla a zásady,
která vycházejí buďto z platných státních norem anebo se vžily.
Vlastní návrhy a zlepšení je možné uvést v přílohách (včetně titulní stránky aj.)
Organizace textu
Závěrečnou zprávu vypracujte na PC fontem Arial nebo Times Roman, text o velikost 10 - 12 bodů, s
automatickým desetinným číslováním nadpisů (Nadpis 1 – 14 bodů, bold, Nadpis 2 – 12 bodů, bold, Nadpis 3 - 11
bodů, bold) a s dalším využitím automatické tvorby odrážek a číslování, obsahu, číslování stránek aj. Titulní
stránka je předepsána - viz nahoře.
Text lze sázet i nezvyklým způsobem (do odstavců apod.), vždy to však musí mít smysl a sazba by měla
splňovat veškerá estetická kritéria.
Tabulky a grafy je vhodné číslovat pomocí automatické tvorby obsahu tabulek nebo grafů. Každá z nich má
mít svůj nadpis udávající její obsah tak, aby byla srozumitelná bez ohledu na ostatní text práce. Tabulky zařaďte na
příslušném místě v textu.
Náležitosti závěrečné práce
*
titulní list (viz příloha), s názvem práce, uvedení autora, vedoucího práce a případně konzultantů,
názvu školy, ročníku, typu studia, datumu aj., včetně naskenovaného portrétu žáka.
*
poděkování spolupracovníkům a konzultantům a prohlášení autora v dolní části stránky, že na práci
pracoval samostatně a použil jenom v literatuře citovaných pramenů, například takto:
Děkuji paní ......., která se nám věnovala ........, a panu .........., který nám pomohl ......, ...... za cenné
připomínky k obsahu mé práce .... atd.
Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval(a) samostatně a použil(a) jen pramenů, které cituji a
uvádím v seznamu literatury.
Ve Štětí dne: ......
podpis
*
obsah práce, který musí být úplný, tj. včetně literatury a příloh a s uvedením stránek. Využívejte
veškerých možností automatické tvorby textového editoru nebo sázecího programu.
*
anotace 10 - 15 řádků (tj. souhrn práce, nikoliv závěr!)
*
praktická část, tj. úvod - popis práce - výsledky - event. diskuse výsledků - závěr - seznam
literatury - seznam příloh. Využívejte všech výhod textového editoru pro automatickou tvorbu obsahu, odstavců,
zarovnání, opravy pravopisných chyb a překlepů, číslování nadpisů a stránek, obrysy a stínování aj.
Skladba práce
1. list
2. list
titulní strana s úkoly (popř. další list s delším zadáním) a scanem
prohlášení a poděkování spolupracovníkům nebo konzultantům
3. list
obsah práce
4. list
anotace (včetně varianty v cizím jazyce)
Další listy
vlastní práce (úvod - popis práce - výsledky - event. diskuse výsledků - závěr)
Další list očíslovaný seznam literatury
Další list očíslovaný seznam příloh
Poslední listy
číslované přílohy
Další pokyny
Strany se číslují až od anotace včetně (číslo str. 1), první až třetí list se nečísluje.
Barevný tisk se nedoporučuje vzhledem k vyšším nákladům. Seznam příloh může obsahovat např.
prospekty, ceníky, schémata, obrázky, deník, smlouva o zajištění praxe, záznamový lístek o docházce aj.
Žáci si tisky zajišťují sami ve své režii.
Seznam literatury je zařazen na konci práce, je abecedně seřazen a průběžně očíslován. Bibliografické
citace upravuje ČSN 01 0197 Bibliografické citace a nabízí tyto vzory citace knih:
1. Hlavenka, Jiří: Nový výkladový slovník výpočetní techniky, str. 87 - 90, Computer Press 2000.
2. Slovník spisovatelů, Španělsko-Portugalsko, RED. E. Hodoušek, 1. vyd. Praha, Odeon 1968
Citace článku v časopisu:
Čurda, D.: Aktivní balení, Packaging 19, 2007, č. 1, s. 9 - 15
123
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Závěrečná práce se předkládá vyvázaná různým způsobem. Nesmí mít volné přílohy, které mohou z práce
vypadnout. Přílohy nesmí přesahovat A4 formát, pokud k tomu není vážný důvod (pak příloha tvoří samostatnou
část práce, např. zhotovený trojrozměrný předmět, obal aj.)
Po dokončení závěrečné práce, kterou konzultant nebo vedoucí práce schválil, se svázaná práce do
stanoveného termínu odevzdá v jednom exempláři.
V případě neodevzdání práce v termínu, stejně jako v případě, kdy žák nezvládl daný úkol a stanoví se
nové téma, nastává pro žáka nepříjemná komplikace, která ho může dovést do časové tísně s hrozbou ohrožení
klasifikace na konci školního roku.
Při zpracování hodnocení vedoucím závěrečné práce se přihlíží zejména k těm kriteriím, které charakterizují
závěrečnou práci a jsou srovnávány zejména zadané a skutečně dosažené cíle.
Vzory některých prací jsou uloženy ve školní knihovně!
Obhajoba závěrečné práce
Pokud je práce obhajována před komisí nebo třídou, obhajoba závěrečné práce se uskutečňuje tak, že
nejprve žák přednese úvodní slovo k závěrečné práci, které nemá přesáhnout 5 - 10 minut podle pokynů.
I když si žák připraví písemné poznámky k obhajobě, měl by hovořit samostatně, neměl by poznámky číst.
Při celkovém hodnocení se totiž posuzuje i celková kultura projevu, schopnost vyjadřování, logika argumentace
apod.
Nejsou-li k této první části obhajoby připomínky, rozvine se diskuse. Jejím účelem je zjistit, jak žák ovládá
odborné problémy své práce a jak kvalifikovaně odpovídá na dotazy. Otázky mohou klást všichni členové komise.
Příklad anotace
(souvislý odstavec konzistentně sestavený, psaný v pasívu, ne více jak 150 slov nebo 10 - 15 řádků, je
určen pro informaci čtenářům do souhrnného katalogu např. závěrečných zpráv ze všech škol nebo jiných institucí).
Čtenář odjinud by z něj měl poznat, jestli si tu kterou práci třeba nechá zaslat a využije ji)
Na základě literární rešerše byl sestaven .......... Byla věnována pozornost (činnosti firmy,
technologickému postupu, stavbě počítače, průběhu výstavy, atd. Současně byla věnována pozornost ...
(personálnímu obsazení firmy, sortimentu prodeje, kontraktu, průběhu inventur, grafické úpravě obalů, atd).
Bylo pozorováno (sledováno, vyzkoušeno, testováno, dokumentováno, zhotoveno ...).......... Bylo zjištěno
(doporučeno)...........(chod firmy, kvalita výrobku, ceny, použitelnost výrobku, testu, výsledek (konečný,
nikoliv mezivýsledky) ..........
Příklad závěru práce
(psaný v aktívu, v závěru se popíše, čemu se žák věnoval, může uvést více konečných výsledků, zdůvodní
je, uvede další okolnosti, napíše své doporučení, konstatuje úspěch či neúspěch, může uvést další celkové dojmy)
Sestavil jsem ................. Věnoval jsem se (činnosti firmy, technologickému postupu, stavbě počítače,
průběhu výstavy; tento postup může být využit, personálnímu obsazení firmy, sortimentu prodeje,
kontraktu, průběhu inventur, grafické úpravě obalů ...... - lze rozepsat více než v anotaci).
Vypracoval jsem (zhotovil, vypočítal, zdokumentoval, provedl analýzu, posoudil, změřil, ...)
Doporučil jsem ............. Měl jsem potíže ....... Bylo obtížné ........
Praxe pro mě byla (nebyla) přínosem, protože, ..........líbila se mi, nelíbila se mi, protože ....,
zvláštnosti, které se udály, překvapilo mě .........., nečekal jsem ............ chtěl (nechtěl) bych tam pracovat,
protože ...
124
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
2.1.1.9
Seminář z občansko-vědního a společenského základu - SOS
Učební osnova předmětu
Seminář z OSZ
Název studijního předmětu
SOSZ
Zkratka předmětu
volitelný
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky
• problémové vyučování;
• frontální způsob výuky formou výkladu;
• samostatné vyhledávání informací z různých zdrojů (Internet, encyklopedie, periodika, …);
• interpretace získaných informací před třídou, vedení diskuze;
• práce s texty (citáty, úryvky z knih, z tisku, …);
• aktivita studentů k vlastním otázkám, které je zajímají.
Charakteristika (anotace) předmětu
Časová dotace společenskovědního semináře je 2 hodiny týdně ve 4. ročníku.
Společenskovědní seminář je v maturitním ročníku určen především žákům/žákyním, kteří chtějí maturovat
z předmětu základy společenských věd nebo mají hlubší zájem o společenskovědní tematiku a výhledově se jí chtějí
věnovat při studiu na vysoké škole. V návaznosti na výuku předmětu Občanská nauka seminář prohlubuje, rozšiřuje a
systematizuje vědomosti získané v povinném předmětu. Žáci/žákyně se učí posuzovat rozmanité přístupy k řešení
problémů každodenní praxe a kriticky je posoudí.
Vzdělávací cíl
Cílem společenskovědního semináře je kultivovat intelektuální, osobnostní i občanský profil žáků/žákyň a
formovat i rozvíjet mravní a právní vědomí.
4. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně:
2
Z toho cvičení:
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka/žákyně
Učivo:
Žák/žákyně:
Obecná psychologie
•
•
•
vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává
skutečnost a co může jeho vnímání a
poznávání ovlivňovat
vymezí základní rámec oboru, směry a uvede
významné osobnosti
uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání,
chování a činnost člověka
•
•
•
podstata lidské psychiky
vědomí
psychické jevy, procesy, stavy a vlastnosti
Sociální psychologie
•
•
•
•
•
•
•
vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává
sebe i druhé lidi a co může jeho vnímání a
poznávání ovlivňovat
vyloží základní fenomény působící v soc.
interakcích
uvede hlavní představitele oboru a vysvětlí
podstatu jejich přínosu
rekonstruuje/realizuje jednoduchý
psychologický experiment
využívá získané poznatky při poznávání
druhých lidí;
rozlišuje jednotlivé sociální útvary
respektuje rozdíly v projevu příslušníků různých
sociálních skupin, objasní k jakým důsledkům
mohou vést předsudky
•
•
•
•
•
•
společenská podstata člověka
principy konstituce sociální reality
význam začlenění jedince do sociálních vazeb
proces socializace
sociální skupiny a vztahy
mezilidská komunikace
Hlubinná psychologie a patopsychologie
•
•
•
•
uvede hlavní představitele oboru a jejich přínos
vyloží hlavní rozdíly mezi psychózou a
neurózou a uvede základní projevy neuróz
na příkladech ilustruje vhodné způsoby
vyrovnávání se s náročnými životními situacemi
vyloží významné psychické poruchy a poruchy
•
•
•
•
•
•
Život a dílo S. Freuda a C. G. Junga
seznámení s hlavními směry psychoterapie
psychosomatická jednota člověka
zásady duševní hygieny
náročné životní situace
zátěžové situace, stres a způsoby jeho zvládání
125
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
•
v interpersonální komunikaci
rozliší typy sociálně patologického jednání a
uvede teorie, které jej objasňují
popíše možné dopady sociálně-patologického
chování na jedince
rozhoduje podle osvojených modelů chování a
konkrétní situace o způsobu jednání v situacích
vlastního nebo cizího ohrožení
•
•
•
důsledky stresu v oblasti fyzického, duševního a
sociálního zdraví
sociálně patologické jevy
sociální dovednosti potřebné při řešení
mimořádných událostí – rozhodnost, pohotovost,
obětavost, efektivní komunikace
Environmentální etika a ekologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vyloží základy environmentální etiky, uvede
hlavní představitele oboru
orientuje se v hlavních disciplínách ekologie
•
antropocentrismus a biocentrismus v
environmentální etice
• úvod do ekologie
Politologie
porovná postavení občana v demokratickém a
totalitním státě
historicky a typologicky vymezí fenomén
mezinárodního terorismu
rozlišuje složky politického spektra, porovnává
přístupy vybraných politických seskupení k
řešení různých otázek a problémů
každodenního života občanů
obhajuje svá lidská práva, respektuje lidská
práva druhých lidí a uvážlivě vystupuje proti
jejich porušování
•
•
•
•
•
•
•
•
objasní podstaty filozofického tázání
porovná východiska filozofie, mýtu,
náboženství,vědy a umění k uchopení
skutečnosti a člověka
aktivně pracuje s odborným textem
rozliší hlavní filozofické směry, uvede jejich
klíčové představitele a porovná řešení
základních filozofických otázek v jednotlivých
etapách vývoje filozofického myšlení
•
demokracie – principy a podoby
občanská práva a povinnosti
podstata občanské společnosti, její instituce
politické subjekty, politický život ve státě
volby, volební systémy
úřady
terorismus jako sociální fenomén
lidská práva – zakotvení lidských práv
v dokumentech
• porušování a ochrana lidských práv
• funkce ombudsmana
Filosofie
•
podstata filozofie – základní filozofické otázky,
vztah filozofie k mýtu, náboženství, vědě a umění
filozofie v dějinách – klíčové etapy a směry
filozofického myšlení
Etika
•
•
•
•
eticky a věcně správně argumentuje v dialogu a
diskusi, uvážlivě a kriticky přistupuje k
argumentům druhých lidí, rozpozná nekorektní
argumentaci a manipulativní strategie v
mezilidské komunikaci
zhodnotí význam vědeckého poznání, techniky
a nových technologií pro praktický život i možná
rizika jejich zneužití
posuzuje lidské jednání z hlediska etických
norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou
proměnlivost základních etických pojmů a
norem
rozlišuje významné náboženské systémy,
identifikuje projevy náboženské a jiné
nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského
myšlení
•
•
•
etika a její předmět, základní pojmy etiky
morálka, mravní hodnoty a normy, mravní
rozhodování a odpovědnost
životní postoje a hodnotová orientace, člověk mezi
touhou po vlastním štěstí a angažováním se pro
obecné dobro a pro pomoc jiným lidem
Způsob a metody hodnocení žáka
• na základě školního a klasifikačního řádu
• klasifikace je vedena v elektronické třídní knize s příslušnými vahami známek
• znalostní testy (čtvrtletní, desetiminutové)
• samostatná tvořivá práce (referáty, úvahy, seminární práce)
• ústní zkoušení
126
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Důraz bude kladen na porozumění podstaty společenských jevů, schopnost utvořit si představu o
zákonitostech fungování demokratické společnosti a schopnost aplikovat znalosti do praxe.
Studijní literatura
• Občanská nauka pro střední odborné školy, kolektiv autorů, SPN, ISBN-80-7235-233-4
• Odmaturuj ze společenských věd, kolektiv autorů, DIDAKTIS, ISBN-80-86285-68-5
•
Učebnice ekologie
•
Odborné časopisy
•
Tisk
Studijní pomůcky
• Počítač a internet, TV, videopřehrávač, DVD přehrávač, exkurze
Přesahy z/do předmětů
• Do:
CJL : Vývoj české a světové literatury v kulturních a historických souvislostech
• Z:
CJL : Vývoj české a světové literatury v kulturních a historických souvislostech
DEJ : Starověk
Aplikace průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
• Žák je veden k tomu, aby byl schopen ve třídě, škole, na pracovišti navodit prostředí tolerance, vzájemného
respektu, spolupráce, úcty, uměl navzájem komunikovat, jednat a pohybovat se v prostředí demokratických
institucí.
Člověk a životní prostředí
•
Žák je veden k pochopení života jako nejvyšší hodnoty, uvědomění si nutnosti uchování životního prostředí
a jednal hospodárně a ekologicky.
Člověk a svět práce
•
Žák je veden k tomu, aby se dokázal pohybovat v prostředí tržního hospodářství, aktivně rozhodoval
o své profesní kariéře a uplatňoval svá pracovní práva, chápal význam profesní mobility.
Informační a komunikační technologie
•
Žák je veden k tomu, aby dokázal využívat prostředky informačních a komunikačních technologií ve své
zvolené profesi a zároveň v praktickém osobním životě, uměl prezentovat nabyté poznatky či výsledky své
práce na veřejnosti.
127
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
2.1.1.10 Seminář z informatiky - SIN
Učební osnova předmětu
Seminář z informatiky
SIN
volitelný
Název studijního předmětu
Zkratka předmětu
Typ předmětu
Forma (strategie) výuky
Výuka směřuje především k zopakování a procvičení teoretických a praktických dovedností a znalostí v
oblasti informačních technologií. Výuka probíhá v počítačových učebnách s multimediálním vybavením a prostředky
a s připojením k Internetu, které umožňují využívání aktivizačních metod (projektové vyučování, práce
s informacemi, řízená diskuse).
Charakteristika (anotace) předmětu
Předmět shrnuje čtyřletou výuku předmětů z oblasti informačních technologií především pro žáky/žákyně a
pokrývá především technické a programové vybavení počítačů a počítačových sítí, téma Člověk, společnost a
počítačové technologie, hromadné zpracování dat a číselných údajů, algoritmizaci a základy programování a
novinky v oblasti informačních technologií.
Vzdělávací cíl
Cílem předmětu SIN je s žáky/žákyněmi zopakovat a procvičit dovednosti a znalosti z oblasti informačních
technologií především u těch, kteří mají zájem z tohoto předmětu maturovat. Na semináři se mohou setkat
žáci/žákyně z různých ročníků s různými znalostmi, a tak bude důležité mj. zjistit vstupní znalosti žáků/žákyň.
4. ročník
Počet vyučovacích hodin týdně: 2
Z toho cvičení: 2
Učivo:
Výsledky vzdělávání - kompetence žáka
Základy
informatiky
a
teorie
Žák/žákyně:
• dovede: definovat jednotky informace bit a byte a jejich informace (3)
• Digitální reprezentace a přenos
násobné jednotky; rozlišit analogová a digitální zařízení;
informací
vysvětlit princip bezeztrátové a ztrátové komprese dat;
uvést příklady typických přenosových rychlostí připojení k
• Informační zdroje a jejich kvalita
Internetu; vysvětlit princip digitalizace informace včetně
určení počtu bitů pro zakódování zadaného počtu možných
stavů a aplikace základního postulátu Shannonova teorému;
převádět vzájemně čísla mezi desítkovou, dvojkovou a
šestnáctkovou soustavou;
popsat proces komunikace;
vypočítat dobu přenosu dat po zadané datové lince.
• dovede: charakterizovat informační zdroje a posuzovat
vhodnost jejich použití pro daný účel; popsat a využívat
služby poskytované knihovnami; vyhledat informace pomocí
katalogu a pomocí fulltextového vyhledávače, rozlišovat
mezi různými způsoby hledání informací; vysvětlit způsob
fungování vyhledávače a orientovat se ve webovém
vyhledávači, využívat rozšířené vyhledávání, formulovat
zadání dotazu pro získání relevantních výsledků a orientovat
se ve výstupu vyhledávání; kriticky přistupovat k informacím
a ověřovat informace z různých zdrojů, posoudit relevanci a
kvalitu informačního zdroje; využívat a vytvářet metadata
(metainformace); používat myšlenkové mapy pro organizaci
pojmů a vztahů mezi nimi; vysvětlit princip a přínosy
digitalizace reálných objektů, virtualizaci reálných objektů a
míst.
•
dovede: chronologicky popsat vývoj výpočetních strojů a
počítačů a vývoj osobních počítačů; popsat a ilustrovat
trendy ve vývoji počítačů a osobních komunikačních
zařízení; rozlišit druhy počítačů podle jejich role, funkce a
uživatelského rozhraní a posoudit oblasti jejich nasazení.
•
dovede: znázornit von Neumannovo schéma počítače a
vysvětlit jeho koncepci; vysvětlit funkci a roli základních
počítačových komponent z hlediska fungování počítačové
sestavy a přiřadit k základním komponentám používané
zkratky; zjistit základní hardwarové a softwarové
Technické vybavení počítačů a
počítačových sítí (6)
• Technologické inovace a druhy
počítačů
• Počítač, jeho komponenty a periferní
zařízení
• Struktura datových sítí a přenos dat
128
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
komponenty konkrétního počítače; popsat charakteristické
parametry počítačových komponent, orientovat se v jejich
typických hodnotách a posuzovat jejich vliv na celkový výkon
počítače; charakterizovat a rozlišit v současnosti využívaná
datová úložiště a záznamová média; rozlišovat vstupní a
výstupní zařízení a uvést jejich příklady; rozlišovat druhy
tiskáren a určovat jejich vhodnost pro různé způsoby využití.
•
dovede: vysvětlit pojmy LAN a WAN, server a klient, popsat
základní druhy lokálních sítí a jejich služby, výhody a
nevýhody; popsat obecně fungování sítí mobilních telefonů a
globálních družicových polohovacích systémů; vysvětlit
schéma lokální sítě včetně specifikace základních
technických prvků; znát základní technické díly nutné pro
výstavbu bezdrátové sítě, vysvětlit důležitost a mechanismy
zabezpečení této sítě; popsat komunikaci v lokální síti na
úrovni MAC adres a IP adres, způsoby přidělování IP adres,
vysvětlit princip směrování dat, popsat princip DNS; popsat
strukturu sítě Internet, vysvětlit principy použité při jejím
návrhu a okolnosti jejího vzniku; rozlišit technické způsoby
připojení k síti Internet pro koncového uživatele; připojit si
(mapovat) složku nabízenou v síti jako síťové úložiště,
rozeznat a přidělit základní přístupová práva ke sdíleným
prostředkům.
•
dovede: charakterizovat základní funkce operačního
systému; popsat základní architekturu OS, popsat funkci
ovladačů hardware, jádra systému, aplikačního a grafického
rozhraní, vysvětlit pojem multitasking; popsat princip
vytváření datových souborů, rozlišit spustitelný a datový
soubor; porovnat charakteristiky nejrozšířenějších
operačních systémů.
•
dovede: využívat rozhraní a nástroje OS k efektivní
organizaci své práce a svých dat; prozkoumávat složky,
zobrazovat a řadit různými způsoby objekty a zjišťovat jejich
vlastnosti, pracovat s jednotlivými objekty, hledat objekty;
používat schránku operačního systému; komprimovat a
dekomprimovat soubory a složky.
•
dovede: nastavit uživatelské rozhraní systému; instalovat a
odebírat ze systému písma, programy a tiskárny; změnit
výchozí tiskárnu, zobrazit tiskové úlohy a zrušit vybranou
tiskovou úlohu; vysvětlit pojem formát datového souboru,
vysvětlit vazbu typů datových souborů (asociace) s určitou
aplikací a změnit ji; provést základní nastavení uživatelských
práv k souborům, založit a zrušit uživatelský účet a nastavit
jeho typ.
•
dovede: vysvětlit obecně principy ukládání dat pomocí XML
souborů; zhodnotit význam standardizace datových souborů
a mít přehled o nejpoužívanějších současných typech
datových souborů a programů.
•
dovede : vysvětlit potřebu aktualizací operačního systému a
aplikačních programů, aktualizaci provést a nastavit způsob
jejího provádění; s porozuměním používat antivirový
program, firewall a další bezpečnostní nástroje; vysvětlit
problematiku a způsoby šíření počítačových virů a červů,
malware a spyware; popsat nejčastější metody útoků přes
webové stránky a elektronickou poštu a bránit se proti nim;
vysvětlit problematiku spamu a používat obranu proti němu,
rozpoznat hoax; rozlišit nebezpečí podvodů (tzv. technik
sociálního inženýrství), rozpoznat základní rysy takového
Programové vybavení počítačů (5)
Operační systémy a jejich funkce
Ovládání operačního systému a
správa souborů
• Základní
nastavení
operačního
systému
• Datové soubory
•
•
Člověk, společnost a počítačové
technologie (6)
• Bezpečný počítač
• Obecné bezpečnostní zásady a
ochrana dat
• Etické zásady a právní normy
související s informatikou
• Ergonomie a hygiena práce s
technikou
• ICT pro osoby s handicapem
129
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
podvodu; zdůvodnit důležitost komplexního přístupu k
bezpečnosti IT.
•
dovede: aplikovat zásady vytvoření bezpečného hesla pro
identifikaci přístupu; popsat základní způsoby zabezpečení
dat před jejich zneužitím; chránit svá data před ztrátou,
zálohovat svá data; vysvětlit pojmy integrita dat, hash,
autenticita, šifrovací algoritmus a klíč; popsat principy
šifrování pomocí symetrické kryptografie a oblasti jejího
nasazení; popsat principy šifrování pomocí asymetrické
kryptografie a oblasti jejího nasazení, pojmy privátní a
veřejný klíč a princip elektronického podpisu; prakticky
provádět šifrování souborů.
•
dovede: respektovat při práci s informacemi etické zásady;
charakterizovat principy stanovené v zákonech o
svobodném přístupu k informacím a o ochraně osobních
údajů; vysvětlit podstatu ochrany autorských práv a základní
ustanovení zákona o právu autorském ve vztahu k software
a k šíření digitálních dat (hudby, videa, …) ; aplikovat normy
pro citování z knih a z on-line zdrojů; vysvětlit pojem licence
k užití programu a charakterizovat jednotlivé nejčastěji
používané druhy licencí; objasnit principy obsažené v
licencích GNU/GPL a Creative Commons; uvést příklady
běžných proprietárních programů a Open Source programů;
podat přehled o způsobech ochrany software proti
nelegálnímu šíření, uvědomovat si protiprávnost prolomení
těchto ochran a rozpoznat související rizika.
•
dovede: uplatňovat při práci s ICT ergonomické a hygienické
zásady; aplikovat prostředky k zachování fyzické a duševní
pohody, zejména pravidelné přestávky a kompenzační
fyzická cvičení.
•
dovede: využívat ICT v podobě vhodné pro osoby s
handicapem; charakterizovat možnosti ICT pro zlepšení
kvality života osob s handicapem.
•
dovede: posoudit energetickou náročnost různých
prostředků ICT; posoudit vliv použitých komponent
počítačové sestavy na energetickou náročnost a životní
prostředí a navrhnout možnosti snížení spotřeby energie;
používat s porozuměním úsporné technologie a nastavení
jako režim spánku apod.; objasnit způsob nakládání s
elektronickým odpadem a organizaci jeho recyklace.
•
dovede: rozlišit mezi veřejnoprávními a komerčními médii a
popsat důvody jejich existence; rozlišit základní způsoby
manipulace s příjemcem sdělení a rozpoznat skrytou
reklamu; vysvětlit vliv reklamy na současnou společnost,
kriticky zhodnotit obsah a formu reklamního sdělení;
rozpoznat a popsat počítačové úpravy vyobrazení předmětů
a osob, posoudit vliv těchto úprav na příjemce sdělení a
společnost; popsat roli technologií v jednotlivých etapách
realizace reklamní kampaně.
•
dovede: formulovat přínosy, které hospodářským,
obchodním a bankovním organizacím přinášejí různé typy
aplikací; formulovat přínosy, které informatika přináší veřejné
a státní správě.
•
dovede: vymezit pojmy hypertext, hyperlink, URL, doména;
charakterizovat webový prohlížeč a popsat způsob jeho
•
•
•
•
•
ICT a životní prostředí
Média, reklama a technologie
Význam IT pro veřejnou sféru
Využívání služeb Internetu (4)
WWW – World Wide Web
Využívání webových aplikací
a
130
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
práce, vyjmenovat nejpoužívanější současné prohlížeče
webu; pracovat s webovým prohlížečem včetně jeho
pokročilých funkcí; rozpoznat zabezpečené připojení a
vysvětlit pojem digitální certifikát serveru.
•
dovede: porovnat webové a desktopové aplikace z hlediska
uživatelského přístupu a technického řešení používat
aplikace ve svém osobním životě a při učení; vysvětlit princip
fungování internetových obchodů ve vazbě na databáze a
na elektronické bankovní systémy; popsat způsoby
sdružování lidí v sociálních sítích, zhodnotit přínosy a rizika
sociálních sítí; popsat základní funkce LMS a nějaký LMS
využívat.
•
dovede: vysvětlit princip fungování elektronické pošty;
používat s porozuměním e-mailového klienta včetně jeho
pokročilých funkcí; provádět nastavení e-mailového klienta k
příjmu a odesílání elektronické pošty; vysvětlit údaje v
záhlaví e-mailové zprávy; rozlišit charakteristiky
synchronních a asynchronních způsobů komunikace;
vysvětlit význam, výhody a nevýhody IP telefonie, objasnit
pojmy VoIP, IM a používat prakticky nástroje on-line
komunikace textové i hlasové.
•
dovede: orientovat se v prostředí textového editoru, nastavit
jeho prostředí pro práci a používat jeho nástroje; správně
zadávat text, přenést text z jiného zdroje (webu apod.) jako
neformátovaný; při pořizování textu průběžně vytvářet jeho
strukturu i vzhled přiřazováním stylů; formátovat odstavce
pomocí úprav vlastností jim přiřazených stylů; určovat
vlastnosti stránky, používat záhlaví a zápatí, využívat pole a
další pomocné prvky; vkládat a editovat objekty včetně
tabulek; používat pomocné funkce a nástroje textového
editoru na sledování změn a na týmovou spolupráci; vytvořit
a editovat hypertextový odkaz, vygenerovat obsah
dokumentu; uložit/načíst dokument v jiném než pro editor
nativním formátu; vytvářet dokumenty s použitím funkce
hromadné korespondence s vazbou na tabulku s daty;
vytvářet dokumenty s použitím funkce hromadné
korespondence, vkládat datová pole a ovládat práci s
externími zdroji dat; připravit dokument k tisku, zhodnotit
vlastnosti PDF formátu, číst a vytvářet PDF soubory.
•
dovede: vytvářet dokumenty v souladu s gramatickými,
typografickými a citačními pravidly; dodržovat základní
estetická pravidla pro kombinování písem, vyznačování v
textu a umístění obrázků a pravidla pro řízení toku textu v
dokumentu; vhodným způsobem pracovat s kombinací barev
v dokumentu.
•
dovede: vysvětlit principy wiki a porovnat jejich přednosti a
nedostatky; vytvářet dokumenty pomocí on-line nástrojů a
využívat jejich funkce pro sdílení dat a týmovou práci.
•
•
sociálních sítí
Elektronická komunikace
Počítačové zpracování textů a
tvorba sdíleného obsahu (6)
• Textový
editor,
struktura
a
formátování textu
• Typografická a estetická pravidla
úpravy dokumentů
• Tvorba sdíleného obsahu
Počítačová
grafika,
prezentace
informací a multimédia (6)
dovede: charakterizovat základní pojmy a principy
počítačové grafiky jako rastrová/vektorová grafika, 3D
• Základní pojmy a principy z oblasti
grafika, barevné modely RGB a CMYK, obrazový bod/pixel a
počítačové grafiky
barevná hloubka; upravovat počet bodů rastrového obrázku,
• Grafické formáty, jejich vlastnosti a
jeho rozlišení (DPI) a barevnou hloubku; respektovat
způsoby využití
estetické zásady vhodné grafické kompozice a barevného
• Práce s rastrovou grafikou
ladění; vysvětlit problematiku barevné věrnosti a základních
• Práce s vektorovou grafikou
způsobů jejího dosažení, jako je kalibrace zařízení a
• Prezentace
používání barevných profilů.
• Tvorba webu
131
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
•
•
dovede: specifikovat běžné grafické formáty a jejich
vlastnosti; provádět konverzi mezi formáty včetně nastavení
vhodné komprese dat; zvolit grafický formát vyhovující
danému užití.
•
dovede: vyhledat obrázky, skenovat obrázky, publikovat a
sdílet obrázky; používat digitální fotoaparát, dodržovat
zásady kompozice obrazu, rozhodnout, jaký motivový
program kdy použít; provádět úpravy fotografií; provádět
výběr oblastí podle tvaru, barvy, používat výběrové nástroje
včetně prolnutí výběru; používat vrstvy, masky, průhlednosti.
•
dovede: vytvářet kresby pomocí nástrojů vektorového
editoru; používat text ve vektorovém editoru a nastavovat
jeho vlastnosti; vkládat do kresby rastrové obrázky; provádět
export vektorového obrázku do zvoleného rastrového
formátu; vytvářet složitější dokumenty s kombinacemi
vektorové a bitmapové grafiky; provádět konverzi složitější
tvorby do PDF včetně nastavení rozlišení rastrů a jejich
komprese a způsobu exportu použitých písem.
•
dovede: dodržovat obecné zásady úspěšné prezentace,
dodržovat zásady zpracování počítačové prezentace; zvolit
pro danou situaci vhodné prezentační nástroje a využívat
běžné technické vybavení; najít a vytvořit podklady pro
prezentaci, připravit (rastrové) obrázky ve vhodném formátu
a rozlišení; najít a použít vhodnou šablonu, zvolit návrh
designu prezentace a vytvořit počítačovou prezentaci na
zadané téma s využitím přechodů snímků a animací objektů
na nich; provázat celou prezentaci pomocí odkazů na
jednotlivé snímky a používat odkazy na webové stránky;
exportovat vytvořenou prezentaci do PDF formátu.
•
dovede: vysvětlit strukturu webu, složení webové stránky a
princip formátování HTML pomocí kaskádových stylů;
vysvětlit princip statických a dynamických webových
prezentací; vytvořit vlastní web s využitím publikačního
webového systému; dodržovat zásady přístupnosti a
použitelnosti webových stránek; aplikovat zásady dobrého
webu; vytvořit hypertextově provázané webové stránky na
úrovni editace HTML a CSS a umístit je na webový server;
vysvětlit problematiku validace HTML a provést ji pomocí
validátoru.
•
dovede: orientovat se v běžně používaných formátech
zvukových souborů a video souborů; vysvětlit pojem kodek a
převádět nekomprimované zvukové stopy a soubory do
vhodných komprimovaných formátů s provedením
základních nastavení kvality; posoudit kvalitu zvuku u
komprimovaných audio souborů na základě datového toku
ve vztahu k účelu použití; vysvětlit princip streamování a
přehrávat streamované audio a video soubory; vysvětlit
principy komprese multimediálních souborů; doporučit užití
vhodného formátu zvukových souborů a video souborů pro
daný účel; vysvětlit běžně používaná rozlišení videa pro
digitální TV; provádět základní úpravy videa včetně konverze
formátů a střihu záznamu.
•
dovede: popsat strukturu tabulky a vysvětlit princip funkce
tabulkového procesoru; vysvětlit a používat relativní a
absolutní adresaci buněk v rámci souboru i mezi soubory;
sestavit vzorec, respektovat prioritu operátorů a určovat
Multimédia
Hromadné
zpracování
dat
a
číselných údajů (6)
• Práce s tabulkou, operace s daty
• Editace a plnění buněk, formátování
tabulky
132
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
argumenty funkcí; vytvářet složitější vzorce; provádět
komplexní výpočty vyžadující postupné kroky, využívat
mezivýsledky; najít a použít potřebnou funkci pro zadaný
účel; využívat speciální funkce pro nalezení řádku podle
zadané hodnoty v jiné tabulce s daty, používat funkce pro
práci s textovými řetězci a statistickými hodnotami,
vyhledávat znakové řetězce, řešit složitější výpočty s
časovými úseky.
•
dovede: kopírovat a přesunovat buňky a jejich oblasti, plnit
vzorce, vytvářet datové řady; pracovat s řádky a sloupci
tabulky, sloučit buňky; změnit formát zobrazení čísla v buňce
a nastavit počet zobrazovaných desetinných míst;
formátovat celkový vzhled tabulky s využitím automatického
formátu a stylů buněk; zamknout/odemknout buňky a celý
soubor s tabulkou; používat podmíněné formátování buněk v
závislosti na jejich obsahu; exportovat a importovat data do/z
různých datových souborů.
•
dovede: interpretovat data v předloženém grafu; vybrat
vhodný typ grafu pro zadaný účel; vytvořit graf z údajů v
tabulce a přizpůsobit vzhled jednotlivých oblastí grafu;
vytvořit tabulku hodnot a graf zadané matematické funkce.
•
dovede: vysvětlit pojmy záznam, pole a jeho označení;
seřadit záznamy podle hodnoty stanoveného pole; používat
filtrování dat a spojovat kritéria výběru pomocí logických
operátorů; omezit rozsah zadávaných hodnot.
•
dovede: vysvětlit pojem makro; zaznamenat jednoduché
makro; pojmenovat a spustit dříve zaznamenané makro;
upravit jednoduché makro zahrnující vytvoření ovládacích
prvků.
•
dovede: definovat pojmy databáze, tabulka, záznam, pole –
jeho datový typ a jeho vlastnosti; popsat pojem index a jeho
význam pro rychlé vyhledávání v tabulce; vysvětlit pojem
primární klíč, vztah mezi tabulkami, cizí klíč, referenční
integrita; vysvětlit pojmy tabulka, pracovat se záznamy;
vysvětlit význam databázových aplikací pro praxi a jejich
propojení v informačním systému; vysvětlit princip fungování
databáze typu klient – server; vysvětlit princip transakčního
zpracování.
•
dovede: popsat roli jazyka SQL při práci s databází; používat
SQL příkaz SELECT včetně filtrování a řazení záznamů.
•
dovede: navrhnout strukturu tabulek pro řešení
databázového problému a jejich provázání přes primární
klíče; vytvořit navrženou databázi ve zvoleném databázovém
prostředí a naplnit ji daty.
•
•
•
•
•
•
•
•
Vizualizace dat a tvorba a editace
grafů
Filtrování a řazení dat
Záznam a spuštění makra
Základní pojmy z oblasti relačních
databází
Základy SQL
Návrh databází
Algoritmizace
a
základy
dovede: vysvětlit pojem algoritmus a jeho základní vlastnosti; programování (6)
• Algoritmizace
úlohy,
vlastnosti
algoritmizovat jednoduchou úlohu.
algoritmu
dovede: používat základní programové struktury (příkaz,
• Základní programové a datové
vstupy a výstupy, podmíněný příkaz, cyklus s podmínkou na
struktury
začátku a na konci, cyklus s pevným počtem opakování);
• Přehled současných způsobů tvorby
definovat procedury a funkce; vysvětlit pojmy proměnná,
programů
identifikátor a datový typ, deklarace proměnné, rozsah
platnosti proměnné a rozlišovat základní typy proměnných a
seznamů (polí); používat základní matematické, relační a
logické operátory; vysvětlit pojem syntaxe programovacího
133
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
jazyka; vysvětlit principy objektově orientovaného
programování.
•
dovede: popsat funkci interpretu a překladače; podat přehled
používaných programovacích jazyků; vysvětlit princip tvorby
programu ve vizuálním prostředí; popsat řízení programu
tokem událostí.
•
•
•
•
•
•
•
•
Časová rezerva (12)
novinky z oblasti IT
Způsob a metody hodnocení žáka
hodnocena je teoretická znalost i praktická dovednost, i aktivita a práce v hodinách
hodnocení probíhá formou písemné zkoušky - testu, písemné zkoušky v elektronické podobě - testu,
praktické práce, domácí úlohy
Studijní literatura
elektronické texty v rámci školních informačních a vzdělávacích systémů
Studijní pomůcky
psací potřeby, sešit
počítačová učebna s projektorem
softwarové vybavení - běžné kancelářské aplikace, webové prohlížeče, programovací nástroje
Přesahy z/do předmětů
přesah do všech předmětů z oblasti informačních technologií (PSS, PVY, TVY, PRG, INF - dle oborů)
134
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
2.1.1.11 Odborná praxe – PRA
2týdenní souvislá praxe žáků/žákyň 2. a 3. ročníků školy - pokyny
1. Praxe trvá 2 týdny (po – pá) a je omezena 6 šedesátiminutovými hodinami na jeden den. Je možné se
dohodnout se zaměstnavatelem na individuální době příchodu a odchodu, pracovní doba však nemůže
přesáhnout nebo být menší než uvedených 6 hod za jeden den.
2. Praxi žáci/žákyně vykonávají obvykle v době ústních maturit.
3. Žáci/žákyně by měli obdržet kontrolní lístek, kde je příchod a odchod z pracoviště vyznačen, popř. potvrzení
zaměstnavatele o docházce.
4. Žákům/žákyním druhého ročníku je možné přidělit různé úkoly, se kterými se ve škole nemusí setkat, ale
vždy by měla být zdůrazněna praktická stránka provozu. Vedou si denně pouze deník, nevypracovávají
závěrečnou zprávu. Dobrovolně mohou vypracovat regulérní zprávu jako u žáků/žákyn vyššího ročníku – viz
pokyny pro vypracování závěrečné zprávy z praxe.
5. Závěrečná zpráva z praxe má určený obsah a formu, kterou je třeba dodržet.
6. Na žáky/žákyně 3. ročníků se kladou větší nároky na obsah a zpracování závěrečné práce z praxe. Závěrečná
zpráva je obsáhlejší, 10 – 20 stránek s anotací v anglickém jazyce nebo německém jazyce (do 150 slov.)
7. Žáci/žákyně mohou být podle studijního oboru pověřeni např. těmito úkoly:
8. popsat činnost firmy, organizační schema, náplň práce, sortiment
9. marketingová strategie firmy, způsob propagace, služba zákazníkům, péče o zákazníka
10. účetní agenda, vedení, zpracování zakázky od přijetí objednávky až po vystavení faktury
11. vyřizování kontaktů zaměstnanců firmy se zákazníky
12. seznámení s aplikací osobních aj. počítačů ve firmě, programové a technické vybavení, možnosti vnitřní a
vnější komunikace, schema počítačové sítě
13. práce žáků/žákyň na počítači uživatelského charakteru, podle schopností žáků/žákyň
14. seznámení s přístroji nebo stroji, jejich činností, technologie, řízení provozu, odstraňování poruch
15. zpracování a převedení různých textů nebo tabulek do elektronické formy, možnosti jejich grafického
vyhodnocení, pomoc při práci na PC
16. seznámení s provozem, některé rutinní práce (neměly by představovat většinu pracovní doby), práce u
některých přístrojů nebo strojů s ohledem na bezpečnost, měření kvality apod.
17. příprava tiskových podkladů nebo forem, dokončovací práce v tiskárnách, kopírovací práce
18. některé statistické práce pro firmu, materiálový tok
19. návrhy, doporučení, vlastní vyjádření o užitečnosti vlastní praxe, výsledky
20. prvořadým úkolem je pozorování a zpracování písemných závěrů, úkolem žáků/žákyň není v první řadě
manuální práce, která je pouze doplňkem.
21. Údaje, které jsou pro firmu důvěrné, nechť v práci nejsou uváděny, pokud má firma obavy z publikace těchto
údajů. Škola zaručuje, že sdělené údaje nikde nezneužije a nebude je dále publikovat bez souhlasu firmy nebo
organizace. Firma nebo organizace má možnost požádat žáka/žákyni, aby ji závěrečnou práci předložil
k nahlédnutí a vypustil ty údaje, se kterými firma nesouhlasí. Žák/žákyně má možnost uvést v závěru, že ne
všechny jeho poznatky byly uvedeny, pokud se jedná o osobní údaje nebo firemní tajemství.
22. Žáci/žákyně mohou být na souvislé praxi event. i placeni, ale nemělo by to být na úkor všestrannosti práce,
kterou ve firmě vykonávají. Je třeba sepsat pracovní smlouvu nebo dohodu. Vše záleží na dohodě se
zaměstnavatelem.
23. Učitelé sdělí žákům/žákyním 2 termíny pro předání písemných zpráv. Po prvním termínu se odstraňují
případné nedostatky zprávy, 2. termín je pro žáky konečný. Závěrečná zpráva podle pokynů vedoucího práce
může být v elektronické podobě na CD nebo na příslušném téčku.
24. Pokud žáci/žákyně zprávu nepředají vedoucímu práce v uvedeném termínu, není je možné je klasifikovat.
V krajním případě nemohou být klasifikováni na konci školního roku a zprávu budou obhajovat v posledním
týdnu v srpnu v termínu opravných zkoušek. Pokud by práce neměla veškeré náležitosti nebo by neuspěli
s obhajobou, konali by opravnou zkoušku.
25. Firma ve smlouvě uvede pracovníka, na kterého se žák/žákyně může obrátit se svými úkoly, a který ho poučí o
bezpečnosti na pracovišti.
26. K práci žák/žákyně přiloží případné přílohy, a na konec také smlouvu nebo její kopii a potvrzení o docházce.
Všechny listy musí být pevně svázány a přílohy by neměly přesahovat formát A4. Samostatná příloha práce je
možná.
27. Všechny opravené a kompletní práce se po určeném termínu předávají řediteli školy k prohlédnutí (nikoliv
klasifkaci), vždy se jmenným seznamem žáků/žákyň a jména vedoucího práce.
28. Předmětové komise přidělí vyučujícím žáky/žákyně podle druhu pracoviště a náplni souvislé praxe. Vyučující
předají žákům/žákyním zadání před jejich nástupem na praxi.
135
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Příloha
pro vypracování, obsah a formu závěrečné zprávy
z 2týdenní souvislé praxe žáků/žákyň střední školy
Je účelné, aby žáci/žákyně školy při zpracování závěrečných aj. prací respektovali některá pravidla a zásady,
která vycházejí buďto z platných státních norem anebo se vžily.
Vlastní návrhy a zlepšení je možné uvést v přílohách (včetně titulní stránky aj.)
Organizace textu
Závěrečnou zprávu vypracujte na PC fontem Arial nebo Times Roman, text o velikost 10 - 12 bodů, s
automatickým desetinným číslováním nadpisů (Nadpis 1 – 14 bodů, bold, Nadpis 2 – 12 bodů, bold, Nadpis 3 - 11
bodů, bold) a s dalším využitím automatické tvorby odrážek a číslování, obsahu, číslování stránek aj. Titulní
stránka je předepsána - viz nahoře.
Text lze sázet i nezvyklým způsobem (do odstavců apod.), vždy to však musí mít smysl a sazba by měla
splňovat veškerá estetická kritéria.
Tabulky a grafy je vhodné číslovat pomocí automatické tvorby obsahu tabulek nebo grafů. Každá z nich má
mít svůj nadpis udávající její obsah tak, aby byla srozumitelná bez ohledu na ostatní text práce. Tabulky zařaďte na
příslušném místě v textu.
Náležitosti závěrečné práce
*
titulní list (viz příloha), s názvem práce, uvedení autora, vedoucího práce a případně konzultantů,
názvu školy, ročníku, typu studia, datumu aj., včetně naskenovaného portrétu žáka.
*
poděkování spolupracovníkům a konzultantům a prohlášení autora v dolní části stránky, že na práci
pracoval samostatně a použil jenom v literatuře citovaných pramenů, například takto:
Děkuji paní ......., která se nám věnovala ........, a panu .........., který nám pomohl ......, ...... za cenné
připomínky k obsahu mé práce .... atd.
Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval(a) samostatně a použil(a) jen pramenů, které cituji a
uvádím v seznamu literatury.
Ve Štětí dne: ......
podpis
*
obsah práce, který musí být úplný, tj. včetně literatury a příloh a s uvedením stránek. Využívejte
veškerých možností automatické tvorby textového editoru nebo sázecího programu.
*
anotace 10 - 15 řádků (tj. souhrn práce, nikoliv závěr!)
*
praktická část, tj. úvod - popis práce - výsledky - event. diskuse výsledků - závěr - seznam
literatury - seznam příloh. Využívejte všech výhod textového editoru pro automatickou tvorbu obsahu, odstavců,
zarovnání, opravy pravopisných chyb a překlepů, číslování nadpisů a stránek, obrysy a stínování aj.
Skladba práce
1. list
titulní strana s úkoly (popř. další list s delším zadáním) a scanem
2. list
3. list
4. list
Další listy
Další list
Další list
Poslední listy
prohlášení a poděkování spolupracovníkům nebo konzultantům
obsah práce
anotace (včetně varianty v cizím jazyce)
vlastní práce (úvod - popis práce - výsledky - event. diskuse výsledků - závěr)
očíslovaný seznam literatury
očíslovaný seznam příloh
číslované přílohy
Další pokyny
Strany se číslují až od anotace včetně (číslo str. 1), první až třetí list se nečísluje.
Barevný tisk se nedoporučuje vzhledem k vyšším nákladům. Seznam příloh může obsahovat např.
prospekty, ceníky, schémata, obrázky, deník, smlouva o zajištění praxe, záznamový lístek o docházce aj.
Žáci si tisky zajišťují sami ve své režii.
Seznam literatury je zařazen na konci práce, je abecedně seřazen a průběžně očíslován. Bibliografické
citace upravuje ČSN 01 0197 Bibliografické citace a nabízí tyto vzory citace knih:
3. Hlavenka, Jiří: Nový výkladový slovník výpočetní techniky, str. 87 - 90, Computer Press 2000.
4. Slovník spisovatelů, Španělsko-Portugalsko, RED. E. Hodoušek, 1. vyd. Praha, Odeon 1968
Citace článku v časopisu:
Čurda, D.: Aktivní balení, Packaging 19, 2007, č. 1, s. 9 - 15
136
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Závěrečná práce se předkládá vyvázaná různým způsobem. Nesmí mít volné přílohy, které mohou z práce
vypadnout. Přílohy nesmí přesahovat A4 formát, pokud k tomu není vážný důvod (pak příloha tvoří samostatnou
část práce, např. zhotovený trojrozměrný předmět, obal aj.)
Po dokončení závěrečné práce, kterou konzultant nebo vedoucí práce schválil, se svázaná práce do
stanoveného termínu odevzdá v jednom exempláři.
V případě neodevzdání práce v termínu, stejně jako v případě, kdy žák nezvládl daný úkol a stanoví se
nové téma, nastává pro žáka nepříjemná komplikace, která ho může dovést do časové tísně s hrozbou ohrožení
klasifikace na konci školního roku.
Při zpracování hodnocení vedoucím závěrečné práce se přihlíží zejména k těm kriteriím, které charakterizují
závěrečnou práci a jsou srovnávány zejména zadané a skutečně dosažené cíle.
Vzory některých prací jsou uloženy ve školní knihovně!
Obhajoba závěrečné práce
Pokud je práce obhajována před komisí nebo třídou, obhajoba závěrečné práce se uskutečňuje tak, že
nejprve žák přednese úvodní slovo k závěrečné práci, které nemá přesáhnout 5 - 10 minut podle pokynů.
I když si žák připraví písemné poznámky k obhajobě, měl by hovořit samostatně, neměl by poznámky číst.
Při celkovém hodnocení se totiž posuzuje i celková kultura projevu, schopnost vyjadřování, logika argumentace
apod.
Nejsou-li k této první části obhajoby připomínky, rozvine se diskuse. Jejím účelem je zjistit, jak žák ovládá
odborné problémy své práce a jak kvalifikovaně odpovídá na dotazy. Otázky mohou klást všichni členové komise.
Příklad anotace
(souvislý odstavec konzistentně sestavený, psaný v pasívu, ne více jak 150 slov nebo 10 - 15 řádků, je
určen pro informaci čtenářům do souhrnného katalogu např. závěrečných zpráv ze všech škol nebo jiných institucí).
Čtenář odjinud by z něj měl poznat, jestli si tu kterou práci třeba nechá zaslat a využije ji)
Na základě literární rešerše byl sestaven .......... Byla věnována pozornost (činnosti firmy,
technologickému postupu, stavbě počítače, průběhu výstavy, atd. Současně byla věnována pozornost ...
(personálnímu obsazení firmy, sortimentu prodeje, kontraktu, průběhu inventur, grafické úpravě obalů, atd).
Bylo pozorováno (sledováno, vyzkoušeno, testováno, dokumentováno, zhotoveno ...).......... Bylo zjištěno
(doporučeno)...........(chod firmy, kvalita výrobku, ceny, použitelnost výrobku, testu, výsledek (konečný,
nikoliv mezivýsledky) ..........
Příklad závěru práce
(psaný v aktívu, v závěru se popíše, čemu se žák věnoval, může uvést více konečných výsledků, zdůvodní
je, uvede další okolnosti, napíše své doporučení, konstatuje úspěch či neúspěch, může uvést další celkové dojmy)
Sestavil jsem ................. Věnoval jsem se (činnosti firmy, technologickému postupu, stavbě počítače,
průběhu výstavy; tento postup může být využit, personálnímu obsazení firmy, sortimentu prodeje,
kontraktu, průběhu inventur, grafické úpravě obalů ...... - lze rozepsat více než v anotaci).
Vypracoval jsem (zhotovil, vypočítal, zdokumentoval, provedl analýzu, posoudil, změřil, ...)
Doporučil jsem ............. Měl jsem potíže ....... Bylo obtížné ........
Praxe pro mě byla (nebyla) přínosem, protože, ..........líbila se mi, nelíbila se mi, protože ....,
zvláštnosti, které se udály, překvapilo mě .........., nečekal jsem ............ chtěl (nechtěl) bych tam pracovat,
protože ...
137
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
2.2 Začlenění průřezových témat do výuky na škole
Průřezová témata jsou v ŠVP začleněna v jednotlivých rámcích, v případě tohoto ŠVP přímo ve formuláři pro
konkrétní předmět v učebním plánu.
Záměrem začlenění průřezových témat byl nejen respekt k rámcovému vzdělávacímu programu pro daný
studijní obor, ale také snaha vedení školy, aby vyučující všech předmětů se zamysleli komplexněji nad výukou
svého předmětu než doposud. Především se jedná o obrat od výuky „obsahu“ předmětu ke snaze vést
žáky/žákyně ke kompetencím, dílčím, odborným aj. Vyučující jsou vedeni k uvědomění toho, co by měli žáci mj.
znát nebo umět na konci každého školního roku. S tím souvisí nejen průřezová témata, ale také např. přesahy z a
do jiných předmětů, profesionalita vyučujících a jejich odborné vědomosti a také snaha o předání praktických
zkušeností a dovedností. Vyučující je tak veden k aktivitám v souvislosti např. se stážemi ve firmách, účasti na
odborných nebo inovačních seminářích, worshopech a školeních prezenčních nebo e-learningových s tím, že
nemusí vždy jít jen o aktivity, které mají přímou souvislost s předmětech, kterému vyučují.
Občan v demokratické společnosti
Aplikace tohoto průřezového tématu spočívá ve vytvoření demokratického prostředí ve škole a ve třídě,
v respektování jiného názoru, ve vysvětlování škodlivých jevů, které občanskou společnost poškozují (xenofobie,
rasismus, násilí, pronografie), v zapojování žáků/žákyň do aktivit, soutěží aj., kde si mohou názory vyměňovat
s cílem se někonec dohodnout např. na závěrečném dokumentu, v podpoře respektu k mezinárodním dohodám,
zákonům naší země, orientaci v pojmech jako je např. etika podnikání, tolerance, korupce, extremismus, lidská
práva apod. Téma také řeší mediální výchovu a gramotnost žáka/žákyně, rovnost pohlaví – genderovou
problematiku. Žák/žákyně jsou vedeni ke kritickému posuzování nabídek politických stran, hnutí a seskupení.
Téma se uplatňuje především v předmětech občanská nauka a dějepis formou diskuse (příklady se
sdělovacích prostředků), příkladů (písemných dokumentů z dřívější doby a jeho hodnocením) apod.
Člověk a svět práce
Žáci/žákyně jsou zde vedeni k orientaci na trhu práce, ocenění své pracovní síly a také přípravě k flexibilitě
při event. ztrátě zaměstnání. V jednotlivých předmětech vedou vyučující žáky/žákyně také k nutnosti sledovat vývoj
nových technologií, ke schopnosti posoudit své schopnosti uplatnění i v zahraničí (jazyková gramotnost), využití
poznatků z odborné praxe, účasti v odborných soutěžích nebo prezentací, k absorpci informací z přednášek
pracovníka úřadu práce, ke schopnosti prezentovat své dovednosti (závěrečné zprávy, ke znalosti prezentačních
programů nebo technik), schopnosti napsat žádosti, životopis, k respektu k rovnosti pohlaví – genderová rovnost
apod.
Téma je hodně široké, uplatňuje se v mnoha předmětech, především v předmětech úvod do světa práce,
ekonomika, občanská nauka formou přednášek, diskusí, her, sledováním audiovizuálních pořadů, vyhodnocením
závěrečných prací a prezentací v odborných předmětech, návštěva veletrhů, výstav, exkurze, i působením a
hodnocení aktivit žáka/žákyň na odborné praxi.
Člověk a životní prostředí
Toto téma má souvislost např. s výukou ekologie, ale vzhledem ke skutečnosti, že ta se vyučuje pouze
v prvním ročníku, nemůže být toto téma pokryto pouze v tomto předmětu. V zásadě se jedná o vedení žáků/žákyň
k povědomí o základních ekologických zákonitostech a v mnoha případech k negativních dopadech působení
člověka na přírodu a životní prostředí, v pečování o přírodu a k hodnotové orientaci žáků/žákyň. Žáci/žákyně jsou
vůči tomuto tématu poměrně přízniví, ale také lehce manipulovatelní. Proto by učitel/učitelka měl žáky/žákyně vést
nejen k aktivitám a příkladům toho, jak přírodu chránit, ale také uvést nutnost si ověřovat údaje, přemýšlet, než
bezmyšlenkovitě přijmout módní názor, i když vypadá velmi lákavě nebo jednoznačně. Ochrana životního prostředí
je důležitá s ohledem na budoucnost prostředí, ve kterém budou žáci žít, ale také je důležité rozeznávat některé
negativní tendence v prosazování některých názorů nebo opatření (vědecké poznatky a jejich získávání i jejich
případná falšování, skutečný vliv člověka na některé změny, např. klimatické, apod., kam lidstvo směřuje, jeho
podstata, zvídavost, uplatnění a možné zneužití nových vědeckých objevů nebo výzkumu apod.
Téma se uplatňuje v odborných předmětech, zpočátku např. chemie nebo ekologie, postupně se přenáší do
odborných předmětů (recyklace, odpady, vyčerpávání zdrojů surovin, inovační cyklus aj.), včetně vedení ke
konkrétnímu chování (úspory energií, šetření materiály, třídění odpadů ve škole i doma apod.).
Informační a komunikační technologie
Téma vede žáky/žákyně ke schopnosti využívat prostředky IKT v běžném každodenním životě, jejich využití
pro svoji budoucí profesi, ke znalosti programů pro výměnu informací, k možnosti získat informace, ke schopnosti
využít prezentačních programů pro závěrečné aj. práce, pro předání informací i pro osobní prezentaci. Zvláštním
případem je Internet, kde jsou žáci vedeni nejen ke schopnosti informace nalézt, ale také je utřídit, ověřit a
schopnosti je využít, zajistit bezpečnost prostředků informačních technologií (viry, spamy, ochrana svých osobních
údajů aj.), využití Internetu pro osobní potřebu (bankovnictví, možnost získat zaměstnání v zahraničí, využití výhod
138
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
různých prohlížečů, různé znalostní testy, rozumné využití sociálních sítí, chatů a různých komunikačních
prostředků, autorská práva a jejich dodržování apod.
Na škole existuje mezinárodně certifikovaná Cisco Academy, kde si žáci rozšiřují své znalosti o
počítačových sítí a kde jsou výukové texty i testy v anglickém jazyce. Škola má proto ve zřizovací listině povolenou
výuku a hodnocení v anglickém jazyce.
Škola ve Štětí má dobré zkušenosti s výukou počítačových předmětů a věnovala se jejich výuce hned po
roce 1989. Do sítě studijních oborů např. zavedla nejprve studijní obor Management aplikace osobních počítačů,
včetně 2leté nástavby, a poté studijní obor Informační technologie.
Téma se nyní uplatňuje téměř ve všech předmětech, ať už ve všeobecných (jazykové aj. výukové programy
a testy) nebo v odborných (výuka hardware a software), popř. nepovinných (Cisco Academy). Škola klade důraz na
elektronické texty a testy (školní portál, webové stránky školy www.odbornaskola.cz – e-learning odborných
předmětů, společné disky t: a h:, školní Moodle https://moodle.odbornaskola.cz/ a http://konvalinka.org) i pro
přenos informací žákům/žákyním, vyučujícím a rodičům (https://portal.odbornaskola.cz, https://nastenka,
elektronická třídnice www.katedra.cz (škola ji zavedla kompletně pro celou školu jako první v České republice).
Aplikace průřezových témat je v curriculu školy novinkou, které je teprve postupně zaváděna. Nemůže ale
ani pokrýt všechna témata, kterým jsou vyučující i žáci/žákyně nyní vystaveni. Proto jsou v švp školy začleněny i
některé další oblasti, kterým nebyla věnována taková pozornost (ochrana zvířat a kritické posuzování teorií
v životním prostředí, aplikace cizího jazyka a sociální sítě v IKT).
2.3
Spolupráce se sociálními partnery
Sociálními partnery jsou především firmy nebo podniky, kde žáci vykonávají 14denní souvislou praxi. Učitelé
školy a vedení školy pravidelně vyhodnocuje průběh souvislé praxe, kde lze analyzovat potřeby firem nebo
společností a lze se jim přizpůsobovat.
Další informace škola získává z Úřadu práce, který organizuje pravidelné přednášky, a kde lze získat
aktuální informace na trhu práce i požadavky potenciálních zaměstnavatelů.
Nezanedbatelným zdrojem informací jsou firmy a podniky, kde žáci vykonávají exkurze nebo semináře.
Škola je čestným členem zaměstnavatelské Asociace českého papírenského průmyslu ACPP ČR, kde se
řeší problémy především zaměstnanců pro prvovýrobu, tedy přírodních obalových materiálů papír, kartón a
lepenka.
Škola je také členem Obalové asociace SYBA, které sdružuje cca 80 firem s různým příbuzným zaměřením
a kde se absolventi mohou uplatňovat na pozicích technického, obchodního a marketingového úseku. Užší
spolupráce se týká především přednášek členů SYBA z řad jednotlivých firem a také možností odborné praxe
studentů u členských firem. Předseda sdružení pravidelně přednáší ve škole legislativu v obalovém průmyslu a
může tak z první ruky předávat své poznatky členům zaměstnavatelské organizace členským firmám. Ředitel školy
se zúčastňuje všech valných hromad a představenstva, takže má velmi dobrý přehled o požadavcích
zaměstnavatelů na absolventy ana problematiku českého obalového průmyslu.
SYBA pořádá i odborné semináře přímo na škole a tím zajišťuje přítomnost odborníků z firem přímo ve Štětí.
Účastníky seminářů jsou přitom často absolventi školy.
Ing. Jana Žižková, učitelka školy, je členkou komise SYBA pro národní soutěž Obal roku, je školitelka
obalářského konstrukčního softwaru EngView, národní školitelka softwaru pro grafický a obalový design a prepress
Artios, členka Technicko normalizační komise 78 Obaly Českého normalizačního institutu.
Pravidelně publikuje v odborných časopisech Svět balení, Polygrafie, Packaging aj. Organizuje odborné
exkurze, tématické zájezdy a worshopy, zajišťuje odborné praxe žáků, připravuje žáky na odborné výstavy a
soutěže.
Škola také spolupracuje s klastrem Omnipack, který sdružuje přes 90 firem, které mají přímý či nepřímý
vztah k obalové technice a výrobě obalových materiálů.
Škola se však také podílela na překladu odborné literatury ze zahraničí z oblasti tiskových technik a obalové
techniky, které se využívají jako učební texty a je členem Flexotiskové skupiny.
Dvojstranná spolupráce je vedena tam, kde to škole přináší mnoho užitku. Dvojstranná spolupráce s firmami,
které mají zahraniční zastoupení, přineslo mj. špičkové softwarové vybavení pro obalový a grafický design v ceně
přes 20 mil. Kč (EskoGraphics, EngView – Hawe Systems, MarbaCad a KASEMAKE).
Spolupráce s Antalis a SCA vede studenty ke kreativitě, protože se jejich artefakty a výtvarná díla uplatňují
na výstavách, vernisážích a nebo přímo pro dlouhodobou instalaci v interiéru firem. Firmy škole poskytují i
materiální vybavení (Antalis, Paseky nad Jizerou apod.).
I výtvarně zaměření studenti nacházejí uplatnění ve vzorkovnách a studiích firem na zpracování lepenek
(Thimm, Model) nebo při prodeji (Ospap). V poslední době existuje velká poptávka po spolupráci s firmami, které
se angažují v návrhu a výrobě displejů různého druhu (STI, SCA aj.).
Žáci studijního oboru Obalová technika se dostanou do zahraničí díky spolupráci se švýcarskou firmou Bobst,
která se také věnuje výrobě tiskových a obalových strojů, včetně zvláštních strojů pro umělecký tisk.
Škola realizovala dva programy celoživotního vzdělávání v projektu celoživotního učení UNIV do roku 2008
Obalová technika a Výroba celulózy a papíru..
139
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Škola ale také působí směrem ven k odborné i laické veřejnosti tím, že na svých webových stránkách
www.odbornaskola.cz umisťuje elektronické texty, skripta i podcasty z oblasti tiskových a obalových technik.
Členské firmy klastru Omnipack a SYBA byli požádáni, aby přidělil důležitost podle svého názoru níže
uvedeným požadavkům na absolventy – výsledky viz dole v tabulce a jsou seřazeny podle výsledků – 1 – nejvyšší
důležitost:
2.4
Materiální zabezpečení výuky vzdělávacího programu
2.4.1 Specializované učebny, laboratoře a další výukové prostory
Pro potřeby výuky střední školy jsou k dispozici v budově na Kostelní ul. 3 velké klasické učebny pro
teoretickou výuku s 32 – 56 místy, všechny vybavené PC s dataprojektorem, včetně veškerých možností využití
všech audiovizuálních možností pro vyučující i žáky/žákyně. Dále je možné podle potřeby využít dalších 4 menších
učeben pro přednášky s kapacitou 22 – 30 míst.
Na škole pracuje 9 učeben s výpočetní technikou (viz počítačová síť školy)
• VT1 - 30 ks PC Dell na bázi pentium 4, 22“ LCD monitory, s dataprojektorem, pro výuku software typu
Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Quark-X-Press, Corel Draw X3, Artios, Strata aj. software pro 3D
modelování.
•
VT2 - 30 ks PC na bázi pentium 4, 20“ LCD monitory, s dataprojektorem, pro výuku obdobného software
jako ve VT1, tedy např. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel Draw X3, Quark-X-Press, Artios,
Strata aj. software pro 3D modelování.
• VT3 – 15 ks PC typu pentium 4, monitory CRT 19“ pro výuku kancelářských aplikací a programů pro
počítačovou grafiku.
• VT4 – 16 ks PC s 22“ LCD s dataprojektorem, pro výuku především pro grafické programy.
• J4 – 18 ks PC s 18“ LCD monitory především pro výukové programy pro různé předměty (cizí jazyk +
desítky dalších).
• učebna 31 a 33 – po 16 PC typu pentium 4 s CRT monitory pro výuku kancelářských programů a
výukových programů pro odborné předměty
• učebna K s 30 PC pentium 4 a 18“ LCD monitory pro výuku kancelářských programů a výukových
programů pro odborné předměty
• učebna D13 s 14 PC pentium 3 a 17“ CRT monitory pro výuku kancelářských programů a výukových
programů pro odborné předměty
• HW laboratoř, 10 ks PC a další – tato hardwarová laboratoř je určena především pro seznámení se
základy hardware a problematikou počítačové sítě a přenosu dat různých formátů.
2.4.2
Knihovna a informační středisko
Knihovna, nyní informační a studijní středisko s vnějším připojením se stává nejdůležitějším zdrojem
informací pro žáky/žákyně a zaměstnance/zaměstnankyně.
V současné době je v akvizici přes 2520 knih, 420 AV médií a různá periodika především z oblasti
informačních technologií a obalového a grafického designu. Stejně důležitým inventářem jsou závěrečné a
maturitní práce žáků/žákyň pro spolužáky i návštěvníky, ale také brožury, letáky aj. propagační materiál pro
žáky/žákyně a zaměstnance. Knihovna není dělena na žákovskou a učitelskou.
Stále větší váhu však získávají elektronická média a nosiče informací na CD ROM a DVD a získávání
informací přes Internet.
V knihovně jsou 4 PC pro žáky/žákyně, zapojených v počítačové síti školy, je pokryta, stejně jako celá škola,
wi-fi technologií, ale žactvo může využívat dalších 30 PC v učebně VT1 každý den do 17 hod.
Knihovna je otevřena denně od 7 – 16 hod, v pátek od 8 do 12,30 hod, bez polední přestávky, a pracují v ní
2 zaměstnankyně.
Škola postupně vybudovala dobrou základnu literatury v cizích jazycích, zejména v anglickém a německém
podle specializace školy.
Název periodika
ComputerWorld
PC WORLD
PC Magazine
Network Computing
CHIP
it CAD
Sdělovací technika
Automa
Marketing & Media
Trend marketing
Název periodika
Font
Svět balení
Packaging
Papír a celulóza
Moderní obchod
in Store
National Geographic
TIME
Bussiness World
Scientific American
Business Spotlight
Student in
PRESS forum
Polygrafie revue
Svět tisku
Sign
Školství
Učitelské noviny
Cizí jazyky
Literární noviny
Psychologie
Závislosti a my
Alternativní energie
Ateliér
140
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Design Trend
Bulletin Design Centra
Print Publishing
Odpadové fórum
PIXEL
Flexo Tief Druck
BLOK
Typografie
Akvizice knihovny je neustále doplňována a aktualizována podle potřeb výchovně vzdělávacího procesu
na škole nebo návrhů vyučujících a je přístupna žactvu na intranetu školy v elektronické podobě.
Součástí knihovny je i programové vybavení Clavius, které umožňuje profesionální katalogizaci a vedení
knihovny, přehlednější uspořádání a třídění klasických médií. Školní verze 1,50 umožňuje i elektronické
rešeršování a on – line vyhledávání v databázi katalogu na Internetu, dále je usnadněna mezinárodní výpůjční
služba. Tímto knihovna splňuje nejmodernější standardy v oblasti elektronické katalogizace knižních titulů a seriálů.
Na škole pracuje on-line knihovna jako na jediné střední a vyšší škole v kraji (základní knihovna se
specializovaným knihovním fondem, evid. číslo 4449/2003).
Knihovna organizuje na počátku školního roku pro žactvo školy burzu učebnic, poskytuje kopírovací služby a
tisky. Součástí knihovny je také digitální barevná kopírka A3 Bizhub, vysokokapacitní digitální tiskový stroj Duplo
A3 a další pomocné prostředky (např. zhotovení lepené nebo kroužkové vazby), které škole umožňuje, tisknout,
vydávat a prodávat vlastní odborná skripta a texty.
Nyní se zájem vedení školy a vyučujících soustřeďuje na elektronické texty, publikace a prezentace, které
jsou dostupné pro žactvo na školském portále http://portal.odbornaskola.cz, nebo http://moodle.odbornaskola.cz
nebo zčásti pro odbornou veřejnost na www.odbornaskola.cz, ale také na www.konvalinka.org (především
počítačová grafika a německý jazyk).
2.4.3
Počítačová síť školy a její začlenění do organizace výuky
Žáci/žákyně na škole využívají 4 elektronické informační systémy školy – webové stránky školy,
elektronickou třídnici, elektronickou nástěnku pro oganizaci výuky s webovým rozhraním a elektronický portál školy
pro učební texty, směrnice školy a mnoho dalších informací.
Na škole v současné době pracuje 100 Mb/s lokální počítačová síť na bázi Fast Ethernet s 9 učebnami PC
typu pentium pro výuku, kterou řídí server s kapacitou hard disků přes 200 GB s téměř 200 PC pro žáky/žákyně, 20
PC pro zaměstnance/zaměstnakyně školy a dalšími PC pro vedení školy a ekonomickou agendu.
Počítačová sít propojuje prakticky všechny místnosti, třídy a kabinety, včetně školníka a uklizeček. Škola je
kompletně pokryta wi-fi technologií pro žáky/žákyně, vyučující i přednášející externí vyučující či hosty.
Na škole je nainstalována dvoustupňová antivirová ochrana proti virům, neoprávněným vstupům serveru i
jednotlivých PC. První stupeň tvoří antivirový program umístěný přímo na poštovním serveru, který kontroluje
veškerou příchozí a odchozí poštu, tento program se denně automaticky aktualizuje. Druhý stupeň tvoří ativirový
program nainstalovaný na jednotlivých počítačích. Celá síť je připojená k síti internet pomocí linuxového serveru na
kterém se provozuje firewall, poštovní server a cache.
Žáci podepisují „Obecná pravidla používání počítačové sítě a připojení k Internetu“ a na učebnách je
„poučení o zásadách využívání počítačů a možnostech Internetu“, včetně odkazu na dodržování autorského
zákona a licenčních ujednání.
Škola kompletně využívá výhod elektronické třídnice (www.katedra.cz, papírové třídnice na škole již
neexistují), kde jsou žáci on-line informováni o docházce, zčásti klasifikaci, a která přináší i jiné informace.
Na škole pracuje hardwarová a elektrotechnická laboratoř pro opravy osobních počítačů a příslušenství, ale
také laboratoř pro výuku počítačových sítí, včetně výuky vyhledávání informací na Internetu, tvorby WWW stránek,
a také pracoviště pro simulaci propojení vzdálených počítačových sítí.
Hardwarová laboratoř je využívána také pro výuku Cisco akademie CCNA (lokální akademie) v anglickém
jazyce, kde se vyučuje konfigurace switchů, hubů a routerů pro technické obory střední školy.
Škola vlastní legální multilicenční programové vybavení firem Microsoft (MS Office, Windows), SolidWorks),
Corel Draw X4, Adobe Creative Suite (Photoshop+Illustrator+Acrobat+ InDesign), Adobe CSStudio 8, Cinema 4D,
a řadu dalších programů, včetně jazykových výukových, nadstavbových, simulačních, pro programování,
hypertextových a grafických.
Škola využívá výhod tzv. Microsoft Schooll Agreement, který ji zajišťuje nejnovější legání softwarové
vybavení všech produktů MS, včetně síťových a programovacích.
Škola je nepřetržitě zapojena do sítě Internet přes mikrovlnný spoj 15 Mb/s duplex, vlastní doménu 2. řádu
odbornaskola.cz. Každý žák/žákyně mají svoji schránku s adresou [email protected] s e-mailovou
adresou školy [email protected] Webová stránka školy je www.odbornaskola.cz.
Síť je vybudována na základě strukturované kabeláže s dostatečným množstvím přípojných míst. Zakladní
rozložení sítě vychází z hvězdicové topologie, kdy každá učebna je vybavena jedním nebo dvěma 100Mb
přepínači (switch) s odpovídajícím počtem portů. Každý switch má navíc jeden gigabitový port. Tento port je urcen
pro vzájemné propojení switchů jedním gigabitovým switchem, toto propojení tvoří gigabitovou páteř sítě. K páteři
je připojen i výkonný server.
Strukturovaná kabeláž je vybudována, aby splňovala požadavky pro provoz gigabitoveho ethernetu (kabel
min cat. 5e + odpovídající zásuvky) a zahrnuje i telefonní připojky.
Server obsahuje mj. diskové pole Raid 5 s dostatečnou kapacitou, protože žáci pracují při výuce počítačové
grafiky s většími objemy dat. Diskové pole je nezbytné pro rychlý přístup k uloženým souborů a jejich zálohu. Velký
141
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
důraz je kladen i na zálohu a rychlost přístupu k souborům (dostatečné množství RAM na serveru v závislosti na
velikosti disků).
3 Školská rada Střední školy, Rada rodičů
Na škole pracují dvě rady - první je dříve založená Rada rodičů, která je tříčlenná. Organizace je vedena u
MV ČR jako samostatná organizace a stanovy dovolují poměrně volnou činnost. Osvědčení o registraci Sdružení
rodičů a přátel školy čj. 3970/96/R ze dne 1. 1. 1993 s DIČO 198-62769758. Rada rodičů tvoří kontrolní a
konzultační orgán vedle ředitele školy. Na rozdíl od nově založených školských rad disponuje Rada rodičů se
svými finančními prostředky, protože rodiče předávají škole na mimoškolní činnost žáků/žákyň aj. výdaje
dobrovolný příspěvek 500 Kč na rok.
Na základě nového školského zákona byly založeny v roce 2005 6tičlenná Školská rada SŠ (2 členové za
pedagogy, 2 za zletilé žáky/žákyně a zákonné zástupce a 1 za zřizovatele). Členové rad mají 3leté funkční období,
Ústecký kraj vydává volební řád pro školské rady.
Školské rady se scházejí 2 – 3 za školní rok a soustředí se především na informace od ředitele školy a
schvalování předepsaných dokumentů.
4 Ubytování žáků/žákyň
Škola vlastní domov mládeže s kapacitou 130 lůžek v 60 místnostech v nově rekonstruovaném komplexu
z ledna 2010. Tento komplex sestává ze tří budov s dvojlůžkovými pokoji (vždy 2 pokoje se společnou hygienickou
buňkou) a je zařazen v I. kategorii.
Na domově mládeže jsou 3 klubovny, studovna, fitness, kuchyňky a kuchyňské kouty. Každý pokoj má
přípojku k Internetu.
Ubytovaní žáci/žákyně hradí za ubytování 1 200 Kč za měsíc. Kolem domova mládeže je oplocený pozemek,
který mohou žáci/žákyně využívat.
142
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
5 Projektové dny
Sportovní kurzy a turnaje školy
Organizace a zabezpečení kurzů vychází z Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaých MŠMT č. j. 37 014/2005-25 (mj. výkon dozoru
aj.). a také Metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a
školských zařízeních zřizovaných Ústeckým krajem (ev. číslo 92072/2006), který stanovuje příslušné postupy
vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách.
Lyžařský kurz
Kurz je nepovinný. Jeho pořádání je ovlivněno především klimatickými podmínkami a zájmem žáků/žákyň.
Délka kurzů je obvykle 7 dní.
Zabezpečení kurzu :
Žáci si veškeré náklady (pojištění, dopravu...) hradí sami, škola zajišťuje pedagogický dozor vyškolenými
instruktory s řádnou certifikací pro daný kurz. Kurz je možné uspořádat v České republice, popř. v zahraničí.
Vedoucí kurzu je vybaven sešitem úrazů, aby mohl provést záznamy do knihy úrazů v souladu s vyhláškou č.
64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.
Náplň:
Náplní kurzu je nejen výuka lyžování (úplní začátečníci) a zdokonalení lyžařských dovedností (pokročilejší
lyžaři), ale také seznámení žáků-žákyň s historií tohoto sportu, vývojem výstroje a výzbroje lyžaře, a s bezpečností,
jak při samotném lyžování, tak s chováním a pobytem na horách vůbec, popř. s činností horské služby.
Kurz je možné uspořádat v České republice, popř. v zahraničí. Družstvo při lyžařském výcviku má nejvíce 15
žáků. Lyžařská výzbroj musí být odborně nastavena – seřízena. Lyžařský instruktor je buď absolventem KTVS,
nebo má minimálně platnou zkoušku instruktora lyžařského kursu.
Cíl:
Cílem lyžařského kurzu je naučit lyžovat úplné začátečníky, zdokonalit lyžařské schopnosti a dovednosti
pokročilých lyžařů a pohybem ve zdravém prostředí zlepšit fyzickou kondici a posílit zdraví.
Vodácký kurz
Kurz je nepovinný. Jeho pořádání je ovlivněno především klimatickými podmínkami, podmínkami na řekách
a zájmem žáků/žákyň. Délka kurzů je obvykle 7 dní.
Při vodáckém výcviku je potřeba dodržet bezpečnostní minimum, kdy na 6 žáků má pedagogický dozor
jeden dospělý. U výcviku na lodích na divoké vodě platí pro dospělé podobná pravidla jako u lyžařského výcviku.
Žáci musí být při výcviku mj. vybaveni záchrannou vestou a přilbou.
Zabezpečení kurzu :
Žáci/žákyně si veškeré náklady (pojištění, dopravu...) hradí sami, škola zajišťuje pedagogický dozor
vyškolenými instruktory s řádnou certifikací pro daný kurz.
Náplň:
Náplní kurzu je naučit - seznámit žáky/žákyně se základy vodáckého výcviku na kánoi, s bezpečností na
vodních tocích, záchrannými pomůckami a jejich používání, zvyšování fyzické zdatnosti a kondice ve specifickém
prostředí a umět se pohybovat a pobývat v přírodě.
Cíl:
Cílem je seznámit a naučit žáky/žákyně ovládat kánoi, sjetí vybraného úseku dané řeky, naučit je
bezpečnostní zásady pro pohyb ve vodním prostředí, používání záchranných prostředků a pohybovat se v přírodě.
143
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Sportovně-turistický kurz
Kurz je nepovinný. Jeho pořádání je ovlivněno především klimatickými podmínkami a zájmem žáků/žákyň.
Délka kurzů je obvykle 7 dní.
Zabezpečení kurzu :
Žáci/žákyně si veškeré náklady (pojištění, dopravu...) hradí sami, škola zajišťuje pedagogický dozor
vyškolenými instruktory s řádnou certifikací pro daný kurz. Kurz je možné uspořádat v České republice, popř.
v zahraničí.
Náplň:
Náplní kurzu je zvyšování tělesné kondice v přírodních podmínkách s využitím sportovních her, turistiky a
plavání.
Cíl:
Cílem sportovně-turistického kurzu je zvýšit tělesnou zdatnost, umět se pohybovat v přírodě (orientace
pomocí map, busoly, přírodních zákonitostí) a seznámit žáky se základy 1.pomoci a prevencí proti úrazům.
Sportovní turnaje školy
Škola je vybavena moderní tělocvičnou, ve které je možné uspořádat různé typy turnajů.
Plochy v přízemí - tělocvična 637m2 (z toho hrací plocha 576 m2, š. 18 m x d. 32 m), chodba 71 m2, šatna muži 18
m2, předsíň 30 m2, šatna 32 m2, umývárna 34 m2, sklad 32 m2,, kabinet 1 17 m2, kabinet II 12 m2, Kapacita
šatny je 30 žáků, je u nich WC, umyvadla a sprchy, oddělených pro chlapce a dívky a další WC pro dívky a
chlapce.
•
•
•
•
Vybavení tělocvičny:
hlavní sál o rozměrech pro konání regulérních utkání např. v sálové kopané, házené, basketbale nebo
volejbale.
fitness centrum pro posilování
herna stolního tenisu
místnost pro aerobic
samostatná místnost pro nácvik resuscitace
•
•
•
•
•
•
Škola pořádá tyto školní i mimoškolní sportovní turnaje:
Štětský smeč – otevřený turnaj pro ostatní střední školy, obvykle v termínu ....
Školní turnaj ve volejbale k 17. listopadu pro družstav tříd žáků a žákyň (obyvkle v listopadu)
Školní turnaj v sálové kopané, obvykle
Školní turnaj ve stolním tenise
Plavecký výcvik pro 1. ročníky, místní koupaliště ve Štětí, obvykle v červnu
Nácvik resuscitace
•
Projektové dny – jazyk německý
1. Exkurze Praha – Královská cesta, 1 den, 4. ročníky
• exkurzi předchází výklad ve výuce v tématu Praha+ ČR
• žáci/žákyně budou rozděleni do skupin s přidělením úkolu
• procházka Královskou cestou, přičemž každá skupina podá krátkou informaci o místě podle zadání
• výstup – vyprávění ( v préteritu) o prožitém dni v německém jazyce
2. Exkurze Drážďany, celodenní, 2. - 3. ročníky
• předchází výklad, obrazové materiály a četba textů týkajících se Drážďan a BRD
• žáci/žákyně budou rozděleni do skupin s přidělením úkolů
• anketa zaměřená aktuálním tématům, zjištění informací
• výstup: vypracování závěrečného zhodnocení ankety v německém jazyce
• vyprávění o zážitcích a nových poznatcích
• práce žáků/žákyň ve skupinách po 3 – 4
144
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
3. Goetheho institut v Praze, 1 den, 3.-4.ročníky
• prohlídka a informace o možnostech a fungování institutu, jazykové kurzy, zahraniční
• pobyty a aktuální nabídky kulturních akcí pořádaných institutem – např. den jazyků
• výstup- vyprávění o získaných poznatcích
4. Jak to zvládnu? – ústní část maturitní zkoušky, žáci/žákyně 4. ročníků
• výstup: konverzace k vylosovanému tématu před komisí
5. Mobilita žáků/žákyň – podle možností a programů získaných grantů
Projektové dny – jazyk anglický
1. Divadelní představení v anglickém jazyce (podle aktuální nabídky TNT Theatre Britain)
Cíl – ověřit porozumění textu divadelní hry významného autora. Cílová skupina – žáci/žákyně 3. a 4.
ročníků.
Popis projektu:
• seznámení s životem autora divadelní hry a jeho tvorbou v rámci výuky literatury anglicky píšících
autorů
• návštěva Salesiánského divadla v Praze
• žáci/žákyně napíší do časopisu článek, ve kterém divadelní představení zhodnotí
2. Veletrh jazyků EXPOLINGUA
Cíl – získat přehled o možnostech jazykového vzdělávání a pobytu v zahraničí. Cílová skupina –
žáci/žákyně 4. ročníků.
Popis projektu:
• žáci/žákyně rozděleni do skupin s určenou cílovou zemí budoucího studia a pobytu ( např. USA, Velká
Británie, Irsko, Kanada, Austrálie, … a seznámeni s hlavními body, ke kterým je třeba získat
informace přímo na veletrhu ( popř. elektronickou cestou)
• žáci/žákyně vedou dialogy u jednotlivých stánků na veletrhu za účelem získání potřebných informací
( dialogy jsou vedeny s rodilými mluvčími )
• vyplnění dotazníku – žádosti o studium a pobyt v zahraničí
• pozn. jedná se o školní ( pracovní) formu dotazníku
3. Pamětihodnosti města
Cíl – získat přehled o významných památkách Prahy, popřípadě jiných měst (Roudnice n. L., Mělník,
Litoměřice, Ústí n. L.). Cílová skupina – žáci/žákyně 3. a 4. ročníků.
Popis projektu:
• žáci/žákyně seznámeni s přehledem jednotlivých památek formou výkladu v hodině AJ a rozděleni
do skupin k určité památce
• žáci/žákyně získájí podrobné informace o přidělené památce a naučí se informace interpretovat
• žáci/žákyně absolvují určenou trasu společně s vyučujícím a provádějí výklad u své památky svým
spolužákům
• žáci/žákyně vytvoří leták s plánkem míst , uvedou základní informace
4. Svátky a tradice v anglicky mluvících zemích
Cíl – aktivně prožít svátek a předvést tradice jiného národa ( Halloween, Christmas, St.. Patrick´s
Day,…)
Cílová skupina – žáci/žákyně 2. ročníků
Popis projektu:
• volba jednoho ze svátků v roce
• žáci/žákyně získají informace o daném svátku z různých zdrojů ( internet, učebnice, časopis )
• žáci/žákyně připraví dekorace
• prezentace svátku/tradic ostatním žákům/žákyním v učebně, popř. na chodbě školy
5.
6.
•
Jak to zvládnu? – ústní část maturitní zkoušky, žáci/žákyně 4. ročníků
výstup: konverzace k vylosovanému tématu před komisí
Mobilita žáků/žákyň – podle možností a programů získaných grantů
145
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Projektové dny - ekonomické předměty
Projektový den – ekonomika - s tímto úkolem pro žáky/žákyně 3. ročníků
• Žáci/žákyně provedou nákup zboží u různých obchodníků, požádají o zjednodušený daňový doklad.
Na základě tohoto dokladu provedou anylýzu.
• Kontrola náležitostí daňového dokladu.
• Forma podnikání.
• Podmínky na základě kterých bylo přiděleno oprávnění k podnikání.
• Registrace v Živnostenském nebo Obchodním rejstříku.
• Zákony podle kterých obchodník podniká.
• Daňová povinnost.
• Zjištění nemovitého majetku na Katastrálním úřadě.
Projektový den - Úvod do světa práce
•
Návštěva pracovníka Úřadu práce v Litoměřicích nebo Roudnici nad Labem, spojená s besedou, pro
žáky/žákyně posledních ročníků studia.
Projektové dny – odborné předměty OBT, TIT a OBM
Vzhledem k úzkému propojení předmětů (většina obalů je potištěná) jsou projektové dny plánovány pro
předměty oba, nerozlišují se.
Odborné jednodenní exkurze
•
•
•
•
oblast přípravy tisku – pre press (např. návštěva firmy Panflex)
výroba vlnité lepenky a její zpracování (např. THIMM, Model, SCA)
výroba a potisk flexibilních obalů (např. Mondi Štětí, OTK)
výroba obalů z jiných typů materiálů než je papír a lepenka (např. nápojové sklo – O-I Avirunion,
hliníkové tuby – Altube apod.)
Cykly externích přednášek – obvykle 1 – 4 přednášky v cyklu
•
•
•
•
zpracovatelské stroje a nástroje využívané ve výrobě lepenkových obalů (realizováno např. ve
spolupráci s firmou BOBST, Marbach, Kaňák)
Úvod do obalové legislativy (např. SYBA, EKO KOM)
Nové technologie a značení (např. ABB, GS1, Syba)
Plastové obaly (např. Granitol, Tart, Al Invest)
Odborné veletrhy (veletrhy se konají v závislosti na finančních možnostech studentů a školy)
•
•
v ČR – např. Embax&Salima&Vinex, Reklama&Polygraf
v zahraničí – např. Fachpack, Embalage
Praktické workshopy
•
•
•
Práce s ručním papírem – Dílna ručního papíru v Litoměřicích
Praktický nácvik z oblasti signmakingu (např. Spandex, Hejda Look apod.)
výsek obalů na výsekovém stroji
146
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
Rostliny jako zdroje vláken
Cíl – identifikace významných jednoletých a víceletých rostlin, stromů a keřů
Cílová skupina – žáci/žákyně 1. ročníku
Popis projektu:
• seznámení s přehledem rostlin a dřevin, které jsou hlavními vláknitými surovinami pro výrobu
papírů, kartonů a lepenek v hodinách teoretické výuky
• návštěva vhodné lokality s hojným zastoupením různých druhů dřevin a významných rostlin, např.
v okolí Štětí, popř. Botanické zahrady hl. m. Prahy, naučné stezky parku v Průhonicích
vyplnění dotazníku, tvorba vlastní dokumentace poznaných dřevin a rostlin
Exkurze do celulózky/papírny
Cíl – získat přehled o přípravě a zpracování vláknitých surovin (dřeva, sběrového papíru) za účelem získání
buničiny, papírů, kartonů a lepenek
Cílová skupina – žáci/žákyně 1., popř. 2. ročníku
Popis projektu:
• seznámení se základními principy výrob vláknin a papírových výrobků v hodinách teoretické výuky
• exkurze do celulózky/papírny, zjišťování podrobnějších informací o zavedených technologiích
výrob
• tvorba vlastního schematu výrob podle získaných poznatků v teoretické výuce a na exkurzi
147
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
6
Závěr
Školní vzdělávací program Obalový a grafický design byl sestaven na základě RVP 34-42-M/01 Obalová
technika týmovou spoluprácí učitelů školy, sociálních partnerů a mnoha diskusí s odborníky.
Absolvent připravuje podklady pro zpracování technické a technologické dokumentace výroby obalů a
displejů a jejich design. Pracuje s hardwarovým a softwarovým vybavením pro obalový a grafický design, využívá
pro kompletaci i jiná programová vybavení pro grafický design.
Škola má úzkou vazbu na obě profesní sdružení v České republice – SYBA obalová asociace a klastr
Omnipack. Obě profesní sdružení zahrnují většinu velkých a mnoho malých zaměstnavatelů, kteří mají nějaký
vztak k obalové technice. Vedení školy se pravidelně zúčastňuje valných hromad sdružení. Jedna učitelka školy
pracuje v celorepublikových orgánech (názvoslovná komise, soutěž Obal roku) a vykazuje také rozsáhlou
publikační činnost v této oblasti. Škola tak může umístit mnoho učebních materiálů na webových stránkách školy,
které je možné využít jinými školami nebo firmami pro e-learning.
SYBA obalová asociace pořádá ve spolupráce se školou celorepublikové odborné semináře a také mj.
pomáhá při organizaci odborné praxe žáků po celé republice.
Školní vzdělávací program je hodně zaměřen na konstrukci obalů vzhledem k odbornému vybavení školy
(špičkový software, vzorkovací plotr a vysekávací zařízení) a častým požadavkům zaměstnavatelů ohledně
nedostatku obalových konstruktérů. Především software pro obalový a grafický design Artios, který je ve světě
nejrenomovanější, umožňuje žákům získat práci i v zahraničí, kde je také vysoká poptávka po obalových
designérech. Přitom žáci jsou mj. seznamování dostatečně ohledně materiálů a tiskových a obalových technik.
Součástí programu jsou časté exkurze žáků v různých podnicích a firmách po celé České republice,
přednášky a workshopy odborníků ve škole a návštěvy odborných výstav obalové technice doma a v zahraničí.
Náklady na výstavy obvykle pokrývají sociální partneři, stejně tak materiál ny výrobu vzorků obalů i jejich konečné
vzory.
Profilová část praktické maturitní zkoušky je zaměřena maximálně na komplexní praktické úlohy z obalového
a grafického designu s ústní zkouškou z dějin výtvarné kultury a obalových a tiskových technik.
Absolvent/absolventka studijního oboru Obalová technika najde uplatnění ve velkých středních i malých
firmách jako konstruktér obalů a displejů nebo jako technik pro oblast konstrukčního designu, v kartonážkách, DTP
studiích, tiskárnách se zpracováním papírů, kartónů a lepenek a jiných obalových materiálů a ve firmách,
zabývajících se návrhem, přípravou a výrobou výsekových desek pro obaly a displeje.
Obaly a balení mají svoji dlouhou historii. V dřívější době se používaly především přírodní materiály pro úschovu. Svoji
potřebu později nalezly i prodejní vystavovací displeje. Dodnes přežil jeden z nejdůležitějších přírodních materiálů – papír.
Komerční využití papíru a lepenek pro obaly začalo v 19. stol., včetně vynálezu výsekové desky pro výrobu obalů. Průběžně se
využívaly další materiály pro úschovu obsahu – dřevo, sklo, slitiny, od 20. stol. kompozitní materiály. Plasty přinesly mnoho
inovací, ale také potřebu recyklace obalových materiálů. Jedním z důležitých posledních trendů v obalové technice je označení
výrobku obchodním jménem a informace o obsahu. Především od 60. let 20. stol. je zaznamenán podstatný nárůst začlenění
grafického designu obalu a využití umění pro komeční výrobu obalů.
Designér, který se specializuje na obalový design, musí mít kvalifikaci, vzdělání i schopnosti, které jsou specifické pro
obchod a průmysl. Tvorba návrhu a konstrukce obalu je součástí celého procesu prodeje výrobků, což představuje marketing.
Obalový design je grafickým designem - základní dovednosti grafického designu je použití barev a písma, správný cit pro
rovnováhu a proporce, výběr materiálu a povrchů - což odpovídá obalovému designu. Ale obalový design je třírozměrnou
disciplínou a je aplikován na krabice, sáčky a pytle, plechovky a sklenice. Tedy je třeba mít znalosti o potiskování skla nebo
kovu a to na zakřivené nebo zaoblené plochy, je třeba znát obalový materiál jako plasty, papír, lepenka tak, aby je bylo možné
bezchybně vysekávat nebo ohýbat. Je třeba respektovat ekonomické aspekty vzhledem k tomu, že výroba obalů patří mezi
středně- nebo velké zakázky.
Obalový design je bezprostředním designem - při procházení v supermarketu přejíždí návštěvník očima mezi policemi a
displeji a každý obal má jen velice krátký okamžik na to, aby zaujal.
Obalový design je design zadavatele - nový design obalu se vyrábí z mnoha důvodů. Výrobek může být nový, ale daleko
častěji je výrobek přidáván k již existující řadě nebo je výrobek inovován.
Obalový design je týmová spolupráce - tento termín je naprosto nezbytný jako trend, který musí být opravdový. Obalový
designér se musí často přizpůsobit mnoha kritériím již od začátku a nemůže nejprve vytvořit - třebas i originální - obal a pak pro
něj hledat využití.
148

Podobné dokumenty