MENU OŠETŘENÍ

Komentáře

Transkript

MENU OŠETŘENÍ
MENU
OŠETØENÍ
INSTITUT ESTHEDERM, Park hotel Popovièky, Ke Kostelu 13, 251 01 Popovièky, [email protected]
www.esthederm.cz
“
„
Když pokožka trpí, je lepší
nauèit ji správnì fungovat,
než ji nadmìrnì ošetøovat.
Kosmetické produkty se èasto vnímají jako produkty s krátkodobým efektem vytvoøené
pro povrch pokožky. Farmaceutické produkty jsou vnímány pro léèbu kožních
onemocnìní. Pracuji každý den na tom, abych vytvoøil novou úroveò produktù, které
udržují zdraví pokožky a jsou odolné efektùm èasu.
Pevnì vìøím, že stárnutí pokožky není nevyhnutelné, a že každý produkt v péèi o pleś
udržuje pokožku zdravou, protože:
• krása pøichází, když vypadáme zdravì
Patent CELULÁRNÍ VODA
živá voda dodávající energii buòkám pokožky
Termální, minerální a destilovaná voda mluví v neprospìch životaschopnosti bunìk.
Hledali jsme odpovìï pro trvalé optimalizování bunìèné aktivity. Patent CELULÁRNÍ
VODA trvale optimalizuje aktivitu pleśových bunìk. Dodává pleti schopnost znovu najít
svou životní energii.
Díky patentu CELULÁRNÍ VODA produkty INSTITUT ESTHEDERM
zpomalují proces stárnutí pokožky.
Všechny INSTITUT ESTHEDERM produkty v péèi o pleś jsou obohaceny
patentem Celulární Voda, která dodává energii buòkám pokožky.
Celulární voda má unikátní složení, které bylo vytvoøeno výhradnì z komponentù
identických s tìmi, ve kterých žijí kožní buòky. Tato “živá” voda, identická jako voda
tìla, poskytuje buòkám optimální prostøedí pro jejich zdravý rozvoj. Okamžitì poskytuje
komfort, hydrataci, záøivost, vitalitu, pohodu a svìžest pleti.
• dobrý pocit nastává, když se cítíme zdravì
Jsem o tom silnì pøesvìdèený a chci vytváøet produkty, které jsou skuteènì potøebné,
efektivní a bezpeèné:
*Kirlianova
fotografie
je fyzickým
projevem aury “životní síly”, která
obklopuje každou
živou bytost.
• neúèinkují proti stárnutí, ale pøedcházejí stárnutí
• neúèinkují proti slunci, ale využívají pozitivní úèinky slunce
• pracují dlouhodobì pro udržitelné výsledky
Jean-Noël Thorel
zakladatel znaèky Institut Esthederm
Kirlianova fotografie*
zdravé mladé buòky
Kirlianova fotografie*
zestárlé nebo poškozené
buòky
Kirlianova fotografie*
zestárlé buòky ošetøena
CELULÁRNÍ VODOU
INSTITUT ESTHEDERM
v kosmetických salonech
V kosmetických salonech Institut Esthederm mùžete oèekávat velmi profesionální,
osobní a pøátelský pøístup, který bude podtržen vysokou úèinností kosmetických ošetøení
a produktù spoleènì s propracovanou metodou.
Naše ošetøení pøevychovává pokožku a obnovuje pøirozené procesy pokožky
a výsledkem je dlouhodobì zdravá pleś.
Institut Esthederm vyvinul unikátní metodu èištìní pleti, která je provádìna v každém
z našich kosmetických ošetøení.
Tyto 4 kroky jsou pro Vás pøipraveny
v kosmetických salonech
a zajistí Vaší plnou spokojenost:
GLOBÁLNÍ DIAGNOSTIKA
Využitím unikátní metody IE je kosmetièka schopná provést kompletní diagnostiku
v souladu s potøebami klienta a skuteènými potøebami pokožky, vždy s ohledem
na každodenní prostøedí a vnitøní stav.
Pøejeme Vám ten nejhlubší zážitek a zdravou pleś v salonech Institut Esthederm!
KABINETNÍ OŠETØENÍ
Na základì diagnostiky vybereme ošetøení odpovídající aktuálnímu stavu pleti.
Mùžete se také tìšit na program krásy.
INDIVIDUÁLNÍ PØEDPIS
Protože potøeby pokožky se neustále mìní, proto bude individuální pøedpis vždy
vytvoøen po každé diagnostice pleti.
DOPORUÈENÍ PRO DOMÁCÍ OŠETØENÍ
Produkty doporuèené pro domácí použití jsou právì ty, které prodlouží výsledky
kosmetického ošetøení a garantují dosažení viditelných výsledkù.
Ošetøení INSTITUT ESTHEDERM
v 7 krocích
1 Pøíprava pleti
Pøípravu pleti zaèínáme poèáteèním kontaktem s klientem. Tento exkluzivní vítající rituál
vytvoøil Institut Esthederm, abychom se ujistili, že budete v pøíjemné pozici, abyste mohli
plnì relaxovat a užít si celé ošetøení.
PØÍPRAVA PLETI je unikátní a velice jemné èištìní do hloubky je dùležité k tomu, aby
každé kosmetické ošetøení mìlo maximální úèinek.
ÈISTÍCÍ PRODUKTY jsou vytvoøeny na základì SKIN BALANCE SYSTEM PATENTU, který
eliminuje patogenní flóru, chrání prospìšnou kožní flóru, chráni hydrolipidový film
a zanechává pleś odolnìjší.
ÈIŠTÌNÍ DO HLOUBKY provádíme specifickým produktem, který dùkladnì èistí vytvoøením
aktivní emulze a vytáhne neèistoty z kožních póru, aktivuje pøirozené obranné systémy
pokožky eliminací patogenní flóry (potenciální škodlivé bakterie) a zároveò stimulací
užiteèné saprofytické flory (pøirozené užiteèné bakterie).
EXFOLIACE dochází k jemnému odstranìní odumøelých bunìk díky specifickému
krémovému produktu. Pleś je vyhlazená, záøivá a pøipravená pøijmout další ošetøení.
2 Energie a detoxikace
Bunìèná voda je voda identická s vodou obsaženou v kùži. Je ideální k tomu, aby Vaší
pleti navrátila energii a vlhkost a pleś mohla optimálnì fungovat. Spoleènì s bunìènou
vodou používáme techniky inspirované vietnamskými technikami reflexologie, které
stimulují tvorbu energie a pomáhají k uvolnìní „Tìlo se samo uzdravuje“.
3 Obnova bunìèné aktivity
K obnovì bunìèné aktivity dochází díky sérùm vybraných na základì potøeb pleti.
4 Modelace
Masáž dodává sílu pokožce a pøináší blahodárné relaxaèní úèinky, pùsobí na prokrvení
pleti, dochází k aktivaci bunìk a uvolòuje potní a mazové žlázky.
Masážní olej, který dává pokožce všechny možné výživné a relaxaèní substance, které
potøebuje pro vitalitu a pružnost. Revitalizující a anti-age úèinky.
5 Pøevýchova
K pøevýchovì dochází díky ošetøujícím krémùm vybraným na základì potøeb pleti.
6 Hloubkové ošetøení
Nìkolik typù masek, které jsou pøizpùsobené rozdílným typùm ošetøení. Masky posilují
penetraci, proèišśují pokožku a napomáhají efektivnosti aplikovaného séra a krému.
7 Adaptace na vnìjší prostøedí
K adaptaci na vnìjší prostøedí dochází díky ochrannému ošetøení, které napomáhá
chránit pokožku pøed vnìjšími agresemi.
NABÍDKA OŠETØENÍ
OSMOCLEAN - 30 min
Unikátní, ultra-jemné èistící úèinky a individuální pøístup. Pokožka je optimálnì pøipravena
pro použití další péèe o pleś. Unikátní pøíprava pleti, která je souèástí všech ošetøení
INSTITUT ESTHEDERM.
Doporuèení
• Všechny typy pletí.
• Vhodné jako první „seznámení“
s péèí Institut Esthederm.
• V pøípadì intenzivní potøeby èištìní pleti.
Použití
• Pøi intenzivní potøebì èištìní pleti 1x týdnì.
• Kdykoliv je potøeba.
Výsledek
• Dlouhodobì èistá a prozáøená pleś.
OSMOCLEAN
OSMOCLEAN
VODA, SVÌTLO, PLEŤ - 70 min
Univerzální ošetøení pro znovunarození pokožky se tøemi základními produkty krásy
s unikátními technologiemi. Ošetøení je inspirované vietnamskými reflexními metodami.
Doporuèení
• Pro ženy, které chtìjí objevit moderní ošetøení.
• Vhodné pro mladou i zralou pleś.
• Pro ženy, které chtìjí zmìnit kvalitu pleti s dlouhodobým i okamžitým výsledkem.
Použití
• Vhodné pro zaèátek nebo mezi 2 ošetøení pleti.
• Nejlépe 2 ošetøení v prùbìhu jednoho mìsíce.
Specifické technologie
• Toto ošetøení využívá inovativní sérum E.V.E., které je zdrojem 51 výživných látek
potøebných pro život buòky.
Úèinek na pleś
• Pleś SAMA SEBE regeneruje, chrání a revitalizuje.
• Pleś je obnovená, plná a prozáøená.
VODA, SVÌTLO, PLEŤ
VODA, SVÌTLO, PLEŤ
ESSENTIAL OŠETØENÍ - 1,5 hod
Specifické ošetøení, které poskytuje cílené øešení pro kožní dysfunkce, pøevychovává
pokožku a pomáhá jí využívat své vlastní zdroje.
• HYDRA SYSTEM pro dehydrovanou pleś
Pleś získá pružnost, prozáøení a pohodlí. Unikátní patent nauèí pleś jak si udržet
rovnováhu hydratace v pleti.
• SENSI SYSTEM pro citlivou pleś
Pleś znovu získá svojí mìkkost a klidný vzhled. Komplex látek Rhamnoleuca HD
postupnì mìní citlivou pokožku na normální.
• REPAIR SYSTEM pro regeneraci pleti
Pleś se okamžitì zpevòuje, vrásky jsou redukovány a pleś je plnìjší díky technologii
REPAIR jejíž hlavní úèinnou látkou je Centella Asiatica, která stimuluje syntézu
kolagenu a elastinu.
Doporuèení
• Pro pleś s dysfunkcí dehydratace, pøecitlivìlosti a s potøebou regenerace.
Použití
• Nejlépe 4 ošetøení v prùbìhu jednoho mìsíce.
Specifické technologie
• Toto ošetøení využívá blahodárných úèinkù CRYO masky z øas z chladného moøe
severní Evropy. Maska je bohatá na moøské stopové prvky a minerály.
Úèinek na pleś
• Pleś s dysfunkci je pøevychována a zaèíná se chovat normálnì.
ESSENTIAL OŠETØENÍ
ESSENTIAL OŠETØENÍ
EXPERT OŠETØENÍ - 1,5 hod
Intenzivní ošetøení, které poskytuje cílené a odborné øešení pro akutní kožní dysfunkce.
• HYALURONIC® pro závažnì dehydrovanou pleś
3 rùzné velikosti molekuly kyseliny hyalurové okamžitì penetrují do rùzných vrstev
epidermis. Efekt „infúze vody“ do pleti.
• PROPOLIS pro pleś s akné
Hojivé a proèišśují ošetøení. Propolis má silný antiseptický a èistící úèinek a tím
dùkladnì proèišśuje pleś jako „pøírodní antibiotikum“. Souèasnì pleś zklidní
a postupnì hojí akné.
• VITAMIN E2 pro pleś s trvalým zaèervenáním
Pokožka je okamžitì zklidnìná a lépe chránìná díky vysoké stabilní dávce vitamínu E
s výjimeènými vlastnostmi proti volným radikálùm.
• SPIRULINE pro unavenou stresovanou pleś
Revitalizace pleti. Spirulina je mikroskopická modrá øasa, která existuje pøes 3 miliardy
let a obsahuje víc jak 220 látek nezbytných pro život. Díky tomuto složení revitalizuje
pleś a podporuje bunìèný metabolismus.
Doporuèení
• Pro pokožku v krizi s projevem vážné dysfunkce.
Použití
• Nejlépe jedno ošetøení za týden pro úèinné stabilizování pleti.
Specifické technologie
• Expertní krémová maska, kterou používáme pøi ošetøení, pomáhá jednotlivým
úèinným molekulám hluboké penetraci.
Úèinek na pleś
• Pokožka v krizi je stabilizována.
EXPERT OŠETØENÍ
EXPERT OŠETØENÍ
ESTHELIFT OŠETØENÍ - 1,5 hod
Zajišśuje viditelný pøirozený liftingový efekt na pleti. Ošetøení je inspirováno
fyzioterapeutickými technikami a kosmetickými procedurami.
K CELKOVÉMU VYPNUTÍ PLETI OBLIÈEJE A MAXIMÁLNÍMU
EFEKTU DOCHÁZÍ DÍKY UNIKÁTNÍMU PÙSOBENÍ
NA OBLIÈEJOVÉ SVALY
1. RELAXACE SVALÙ ZPÙSOBUJÍCÍCH MIMICKÉ VRÁSKY
• Masážní techniky na vyhlazení pleti a zklidnìní svalových kontrakcí
„Jemné vyhlazující pohyby provádìné fluidem WRINKLE FOCUS ERASER obsahující
složku, která uvolòuje mikrokontrakce svalù zpùsobující mimické vrásky.“
Opakované kontrakce svalù tváøe jsou èásteènì odpovìdny za vznik vrásek. Fluid
WRINKLE FOCUS ERASER napomáhá tyto kontrakce eliminovat díky jeho schopnosti
kontrolovat uvolòování neurotransmiterù pocházejících z nervových bunìk.
Masážní techniky redukují vrásky na èele, vìjíøky kolem oèí, vrásky v místì mraèení,
vrásky smíchu, hluboké vrásky kolem úst, nasolabiální rýhy a marionetové vrásky.
• Tkáòové drenážní techniky
Odplavující techniky redukující výskyt toxinù.
2. MANUÁLNÍ MASÁŽ MOBILIZUJE A STIMULUJE OCHABLÉ OBLIÈEJOVÉ SVALY
„Tyto speciální manuální techniky budou stimulovat a mobilizovat svaly oblièeje, aby
nedocházelo k jejich oslabování, povadlosti kontur oblièeje a ke ztrátì pevnosti.“
• Protahující techniky (techniky soubìžné se svaly)
• Stimulující techniky (techniky kolmé na svaly)
• Detoxikaèní „palper-rouler“ techniky
+ Intro – orální techniky pro maximální výsledek (techniky uvolòující svaly okolo úst)
ESTHELIFT OŠETØENÍ
ESTHELIFT OŠETØENÍ
SKIN AGE REVERSE TREATMENT – CYCLO SYSTEM - 1,5 hod
Inovativní a vysoce efektivní péèe o oblièej odpovídající na hormonální zmìny, které se
projevují po 45 roku vìku. Ošetøení, které obnovuje cyklus mladosti pleti.
Doporuèení
• Urèeno pro ženy po 45 roku vìku v pøípadì hormonální nerovnováhy.
Použití
• Nejlépe 2 ošetøení v prùbìhu jednoho mìsíce.
Specifické technologie
• V dùsledku hormonálních nedostatkù se stává pleś intenzivnì suchá, tenká, ztrácí
objem, vznikají vrásky a pleś je povadlá. Fytohormony jsou souèástí komplexu
aktivních látek CYCLANOL, který obnoví vitální funkce pleti a tím se redukují
nežádoucí projevy na pleti.
Úèinek na pleś
• Pleś je pevnìjší, hustší, pružnìjší a hladká. Hluboké vrásky a jemné linky jsou
redukovány.
CYCLO SYSTEM
CYCLO SYSTEM
WHITE ABSOLU TREATMENT – WHITE SYSTEM - 1,5 hod
Profesionální ošetøení, které projasní a sjednotí barvu pleti a souèasnì redukuje
pigmentaci a zabraòuje její obnovì.
Doporuèení
• Urèeno pro pleś s pigmentací a bez jasu.
Použití
• Nejlépe 2 ošetøení v prùbìhu jednoho mìsíce.
Specifické technologie
WHITE SYSTEM program využívá
unikátní patentovou bìlící technologii
HYPOPIGMENTALINE, která úèinkuje
na všech úrovních pigmentaèního procesu.
• Redukce syntézy melaninu díky
zabránìní tyrozinázy a pomalejšímu
úèinku jejího zrání.
• Korekce stávajících pigmentací
redukcí existujícího melaninu.
Úèinek na pleś
• Pleś je prozáøená, vrásky jsou
redukovány.
WHITE SYSTEM
WHITE SYSTEM
SPECIFICKÉ OŠETØENÍ – OXYPEELING - 1 hod
ZAPOMEÒTE NA VRÁSKY, PIGMENTOVÉ SKVRNY, MDLOU A UDUŠENOU PLEŤ ZPÙSOBENOU
KOUØENÍM A SMOGEM!
Unikátní dermo-estetická technika kombinující pleśový peeling s kosmetickým efektem
„Oxyterapie“. Projasòující, aktivující pleś a pro redukci pigmentových skvrn.
Doporuèení
• Pro unavenou a mdlou pleś.
• Pro pleś kuøákù.
• Pro pleś s pigmentovými skvrnami.
Použití
• Ideální kúra 4 ošetøení po 10 dnech.
Specifické technologie
• 1. PEELINGOVÁ fáze, která odstraòuje mrtvé buòky z horní rohové vrstvy.
• 2. OXY-THERAPIE, která zvýší pøirozenou oxidaci kožní tkánì.
Kombinace tìchto 2 fází stimuluje obnovu epidermis, aktivuje mikro-cirkulaci v pleti
a detoxikuje pokožku.
Úèinek na pleś
• Odstranìní vrásek a tmavých skvrn. Projasnìná a sjednocená pleś.
OXYPEELING
OXYPEELING
INSTITUT ESTHEDERM
Park hotel Popovičky
Ke Kostelu 13
251 01 Popovičky
[email protected]
www.esthederm.cz

Podobné dokumenty

Ceník Institut Esthederm

Ceník Institut Esthederm pro použití další péče o pleť, je to unikátní příprava pleti, která je součastí všech ošetření INSTITUT ESTHEDERM

Více

návod - Sprchové kouty

návod - Sprchové kouty připravenosti koupelen. Jestliže uvedené pokyny nedodržíte, nebude Vám zařízení osazeno a oživeno. Záruka, jejíž podmínky a doba platnosti jsou uvedeny na záručním listu, potvrzuje po usazení a oži...

Více

Kdo z nás je normální?

Kdo z nás je normální? Více informací o této nemoci se dozvíte na www.stopstigma.cz

Více

10. číslo

10. číslo klubových setkání. Zájem o èlenství v akademii je pomìrnì velký, ale úèast na jednotlivých akcích tak velká není. Zejména jde o vynikající klubové pøednášky ve Faustovì domì, které jsou vždy tøi, è...

Více

Sborník přednášek - ProSilva Bohemica

Sborník přednášek - ProSilva Bohemica generaèního cyklu klesá. Bylo opakovanì prokázáno, že biologická rozmanitost stadia rozpadu pøírodního lesa pøevyšuje biologickou rozmanitost jeho ostatních stadií a vývojových fází. S ohledem na b...

Více

cesta smlouvy_281

cesta smlouvy_281 finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako je napøíklad úraz, nemoc nebo dokonce smrt. Pomùže Vaší rodinì udržet si životní standard v pøípadì, že se Vám pøihodí nìco nepøedvídatelného. ...

Více

Program - Biomechanika pohybu

Program - Biomechanika pohybu Division of pediatric orthopedics, Medical University of Graz Katedra pøírodních vìd v kinantropologii, FTK UP v Olomouci

Více