VÝSTUP AKTIVIT 1 a 2 - Služby

Komentáře

Transkript

VÝSTUP AKTIVIT 1 a 2 - Služby
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476
Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
Výstupy projektu - aktivita 01
Detailní rozpracování potřeb inovace studijních programů z hlediska provozovatelů,
organizací a složek zajišťujících bezpečnost tunelových staveb a provozu v nich a likvidaci
mimořádných událostí
Doba řešení 09/2011 – 03/2013
Výstupy projektu - aktivita 02
Stanovení předmětu a rozsahu inovace
Doba řešení 02/2012 – 12/2012
Digitálně podepsal Aleš
Aleš
Dudáček
Datum: 2013.07.31
Dudáček
09:03:20 +02'00'
prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
hlavní manažer projektu
Počet stran: 60
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
1
Inovace studijního programu
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Bakalářské studium – studijní obory
•
•
•
•
Bezpečnost práce a procesů
Havarijní plánování a krizové řízení
Technická bezpečnost osob a majetku
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Navazující magisterské studium – studijní obory
•
•
•
•
Bezpečnostní inženýrství
Bezpečnostní plánování
Technická bezpečnost osob a majetku
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
2
Základní informace ke studijnímu programu:
Bakalářské studium:
KKOV studijního programu:
3908R
Standardní doba studia:
4 roky
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Ukončení studia:
státní zkouška zahrnující obhajobu bakalářské práce
Udělovaný titul:
Bc.
Dělení na studijní obory:
první ročník společné studium, druhý až čtvrtý ročník oborové
studium
Typy studijních předmětů:
povinný, povinně volitelný, volitelný
Hodnocení průběhu studia:
kreditový systém kompatibilní s ECTS
Volba předmětů SP:
při zápisu předmětů pro jednotlivé akademické roky postupuje
student v souladu s požadavky Studijního a zkušebního řádu pro
studium v bakalářských studijních programech VŠB-TUO. Přitom musí
zohlednit, aby během celého studia získal nejméně 240 kreditů,
absolvoval všechny povinné předměty a z předmětů povinných a
povinně volitelných získal nejméně 220 kreditů. Zbývajících 20 kreditů
může získat i z předmětů volitelných.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
3
Základní informace ke studijnímu programu:
Navazující magisterské studium:
KKOV studijního programu:
3908T
Standardní doba studia:
2 roky
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Ukončení studia:
státní zkouška zahrnující obhajobu diplomové práce
Udělovaný titul:
Ing.
Dělení na studijní obory:
oborové studium – studenti jsou přijímáni na jednotlivé studijní
obory
Typy studijních předmětů:
povinný, povinně volitelný, volitelný
Hodnocení průběhu studia:
kreditový systém kompatibilní s ECTS
Volba předmětů SP:
student si volí osobní studijní plán tak, aby získal nejméně 120
kreditů, absolvoval všechny povinné předměty a z povinných a
povinně volitelných předmětů studijního plánu získal nejméně 110
kreditů (zbývající kredity do požadovaných nejméně 120 kreditů
může student získat z povinně volitelných a volitelných předmětů).
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
4
Charakteristika studijních oborů a profil absolventa:
Bezpečnost práce a procesů
Studium je určeno pro posluchače, kteří mají zájem o dosažení bakalářského vzdělání v oblastech
zajišťování a provádění úkolů v hodnocení rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v
nejrůznějších oborech lidské činnosti. Pozornost je věnována i inspekci práce a analýze nebezpečí a
souvisejících rizik technologických procesů pro provádění vhodných preventivních opatření.
Absolvent oboru Bezpečnost práce a procesů je schopen řešit bezpečnostní oblast v plné šíři
problematiky a to jak z pohledu státní správy, zaměstnavatele, případně i soukromých firem
poskytujících služby v oblasti BOZP. Studiem získá teoretické znalosti v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci i bezpečnosti průmyslu, formou případových studií a stáží (praxe, exkurze) i potřebné
praktické dovednosti. Bude připraven řešit oblast zajištění integrální bezpečnosti.
Absolvent oboru nalezne uplatnění zejména v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
provádění kontrol interních a externích systémů řízení BOZP, a to v podnicích i soukromých firmách,
dále v orgánech státu vykonávajících kontrolní činnost, v pojišťovnách, ve státní správě a v řadě
dalších institucí.
Havarijní plánování a krizové řízení
Zaměření studijního oboru Havarijní plánování a krizové řízení je směřováno do oblasti technicko
organizačních problémů řešení mimořádných událostí a krizových situací. Jedná se především o
technicky orientované studenty, kteří budou systematicky připravování pro zvládání řízení a realizace
činností pod tlakem působící mimořádné události.
Absolvent oboru bude vybaven potřebným přírodovědným základem studia v rozsahu dostatečném
pro řešení složitých technických problémů majících základ v matematice a fyzice. Z nadstavbové části
studia bude vybaven teoretickými znalostmi potřebnými pro přípravu na řešení krizových situací v
rámci činnosti jednotlivých záchranných služeb Integrovaného záchranného systému, to znamená
havarijní a krizové plánování. Rovněž bude nadstandardně splňovat požadavky Bezpečnostní rady
státu pro práci ve veřejné správě v oblasti krizového řízení.
Absolventi tohoto studijního oboru naleznou uplatnění ve státní správě a samosprávě, v
bezpečnostních službách, středních a velkých firmách a podobně.
Technická bezpečnost osob a majetku
Studium bakalářského studijního oboru je určeno zejména pro technicky zaměřené studenty
připravující se na odborné činnosti v oblasti technické a režimové bezpečnosti ve státní správě, nebo
u právnických a fyzických osob, podílejících se na zajištění objektů před protiprávními činy nebo při
řešení mimořádných událostí. Profil absolventa je vytvářen absolvováním všeobecných a
aplikovaných předmětů z oblasti přírodních a technických věd, veřejné správy a práva, bezpečnostní
politiky státu, analýzy rizika, bezpečnostní ochrany objektu a dalších předmětů souvisejících s
technickou bezpečností.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
5
Absolvent v průběhu studia získá znalosti, příslušné dovednosti a návyky z ochrany objektu,
zabezpečovacích a protipožárních systémů, režimových opatření, utajovaných informací, fyzické
ochrany a technických prostředků aplikovaných při ochraně osob a majetku a při prevenci
protiprávních činů. V rozsahu potřebných znalostí jsou studenti seznámeni s problematikou veřejné
správy a principy bezpečnostního systému České republiky, bezpečnostních služeb a právních norem
ve věcech bezpečnosti. V obdobném rozsahu je řešena problematika bezpečnostní politiky státu a
národních koncepčních materiálů bezpečnosti, analýza a identifikace rizika. Studenti jsou seznámeni s
teorií krizového managementu, ochrany obyvatelstva, bezpečnosti počítačových sítí a anglického
jazyka. Na profilu se podílí kromě teorie ochrany osob a majetku také odborná praxe na
specializovaných pracovištích souvisejících technickou a organizační bezpečností podniku. Důraz je
kladen na rozvoj analytických schopností s cílem včas analyzovat bezpečnostní rizika a odhalit
nedostatky v technickém a režimovém zabezpečení.
Absolventi studijního oboru mohou zastávat pozice v bezpečnostních službách veřejného i
soukromého sektoru jako odborníci schopni navrhovat a provozovat integrované systémy technické a
režimové ochrany. Najdou své uplatnění v bezpečnostním managementu podniků, jako bezpečnostní
manažeři obchodních center, nebo průmyslových podniků, u bezpečnostní ochrany letišť, nebo v
auditorských a makléřských firmách, či pojišťovnách při odborném posuzování technického a
režimového zajištění bezpečnosti objektu.
Absolventi studijního oboru Technická bezpečnost osob a majetku mohou pokračovat ve studiu v
navazujícím magisterském studijním oboru Bezpečnostní inženýrství, který je akreditován ve
studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T).
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Studium oboru je určeno pro posluchače s převažujícími technickými schopnostmi, kteří mají zájem o
dosažení vzdělání na úrovni bakalářského studia v oblasti prevence a represe v požární ochraně,
ochraně obyvatelstva a bezpečnosti průmyslu. Studijní plán je sestaven z předmětů teoretického,
přírodovědného a technického základu oboru zaměřených na studium vzniku, rozvoje a likvidace
požárů a dalších mimořádných událostí a navrhování preventivních opatření pro jejich předcházení a
omezování jejich následků. Mimo povinných předmětů studijní plán dále obsahuje speciální oborové
předměty, které umožňují studentovi hlubší orientaci v požární represi nebo prevenci včetně ochrany
obyvatelstva a bezpečnosti průmyslu.
Předměty z oblasti požární represe umožní absolventu studia zejména analyzovat situaci na místě
mimořádné události, provádět a řídit hasební práce a záchranu osob s využitím současné speciální
techniky a technických prostředků, organizovat činnost spojové, strojní a protichemické služby,
posuzovat požární techniku a technické prostředky z hlediska jejich provozu, zpracovávat a posuzovat
dokumentaci požární ochrany.
Předměty z oblasti požární prevence umožní absolventu zejména posuzovat nebezpečí vzniku požáru,
výbuchu a dalších mimořádných událostí v objektech a technologiích a navrhovat potřebná
preventivní opatření pro jejich předcházení a pro zajištění bezpečnosti osob. Poskytují potřebné
znalosti a dovednosti pro zpracovávání a posuzování příslušné dokumentace.
Studium technických předmětů je doplněno předměty z oblasti práva, ekonomiky, společenských věd
a práce s lidmi. Součástí studia je výuka využívání počítačů v technické praxi při řízení jednotek,
tvorbě a zpracování operativních plánů a další dokumentace, řešení požární bezpečnosti staveb a
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
6
technologií. Kreditní systém studia umožňuje vhodnou volbou povinně volitelných a volitelných
předmětů orientovat studium podle zájmu a možnosti uplatnění studenta. Povinné předměty
studijního plánu zajišťují, že všichni absolventi oboru splňují Společné minimum pro potřeby
vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti podle doporučení Bezpečnostní rady státu ze dne 3.
července 2007.
Všichni absolventi oboru splňují i podmínky Ověřovacího studijního programu pro odbornou
způsobilost na úseku požární ochrany určeného pro vysokoškolské studium podle § 11 zákona
133/1985 Sb. o požární ochraně. Studenti mohou během studia absolvovat volitelné předměty a
praxe vedoucí i ke získání odborné způsobilosti pro práci v HZS podle §72 zákona 133/1985 Sb. Po
získání předepsané praxe a splnění dalších požadavků podle autorizačního zákona 360/1992 Sb. se
absolvent oboru může stát autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem pro obor
požární bezpečnost staveb.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
7
Oblasti inovace
Oblasti inovace vyplývají z požadavků na znalosti, dovednosti a kompetence absolventů studijního
programu 3908R a 3908T Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, které vyplynuly z diskusí
s partnery projektu, analýzy stávajících studijních plánů a posouzení možného uplatnění absolventů.
Studijní plány budou inovovány v následujících tematických oblastech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Analýza rizik vztahující se k bezpečnosti dopravy
Spolehlivost lidského činitele
Člověk v extrémních podmínkách
Konstrukce tunelových staveb
Konstrukce dopravních staveb
Technologie tunelů, řízení technologie tunelů
Požární bezpečnost tunelových staveb
Požárně bezpečnostní zařízení v tunelových stavbách
Dopravní a bezpečnostní značení v tunelových stavbách
Bezpečnostní aspekty správy a údržby silnic a dálnic
Bezpečnost práce v silniční dopravě
Příprava operátorů technologie a dopravy
Nebezpečné látky, přeprava nebezpečných látek
Bezpečnost silniční dopravy, řízení dopravy, uzávěry komunikací a objízdné trasy
Požáry v dopravě a tunelových stavbách
Mimořádné události v dopravě a tunelech a jejich zdolávání
Technické prostředky pro zdolávání MU v dopravě a tunelových stavbách
Činnost složek IZS při likvidaci MU v dopravě a tunelových stavbách
Ochrana majetku
Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
8
Promítnutí hlavních oblastí inovace do jednotlivých předmětů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Analýza rizik vztahující se k bezpečnosti dopravy
o Analýza nebezpečí a rizik
o Analýza rizik území
o Analýza a hodnocení rizik procesů
o Analýza bezpečnostních rizik
Spolehlivost lidského činitele
o Spolehlivost bezpečnostních systémů
Člověk v extrémních podmínkách
o Fyziologie
Konstrukce dopravních a tunelových staveb
o Stavební konstrukce a požární bezpečnost
o Stavební konstrukce
o Přírodní katastrofy a jejich řešení
Technologie tunelů, řízení technologie tunelů, technologie dálnic
o Komunikační systémy v PO
o Komunikační systémy BOM
o Teorie bezpečnostní techniky
Požární bezpečnost tunelových staveb
o Požární bezpečnost staveb I.
o Požární bezpečnost staveb II.
o Technické a právní předpisy PO I.
o Požární ochrana a bezpečnost
o Zásobování hasivy
o Zásobování vodou
o Projektování v PO
o Větrání objektů
Požárně bezpečnostní zařízení v tunelových stavbách
o Požárně-bezpečnostní zařízení
o Zabezpečovací systémy
o Protipožární a bezpečnostní systémy
Dopravní a bezpečnostní značení v tunelových stavbách
o Požární bezpečnost staveb I.
o Požární bezpečnost staveb II.
Bezpečnost práce v silniční dopravě, bezpečnostní aspekty správy a údržby silnic a dálnic
o Systémy řízení BOZP
o Organizace bezpečnosti práce
o Řízení bezpečnosti v podniku
o Osobní ochranné pracovní a záchranné prostředky
Příprava operátorů technologie a dopravy
o Úvod do studia
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
9
•
•
•
•
•
•
•
Nebezpečné látky, přeprava nebezpečných látek
o Nebezpečné látky a odpady I
o Nebezpečné látky a odpady II.
o Transport nebezpečných látek a odpadů
Bezpečnost silniční dopravy, řízení dopravy, uzávěry komunikací a objízdné trasy
o Speciální bezpečnostní technologie
o Technické prostředky bezpečnostních služeb
Požáry v dopravě a tunelových stavbách
o Dynamika požáru
o Software pro matematické modelování požáru
o Větrání objektů
Technické prostředky pro zdolávání MU v dopravě a tunelových stavbách
o Základy technických prostředků
o Technické prostředky PO I.
o Technické prostředky PO II.
o Záchranářské technické prostředky
Mimořádné události v dopravě a tunelech, činnost složek IZS při jejich likvidaci
o Likvidace havárií a katastrof
o Integrovaný záchranný systém
o Organizace a řízení v PO
o Požární taktika I.
o Požární taktika II.
o Řízení jednotek
o Zdolávání mimořádných událostí
o Přírodní katastrofy a jejich řešení
Ochrana majetku
o Ochrana objektů
o Ochrana podniku
o Ochrana kritické infrastruktury
Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
o Zabezpečovací systémy
Dále budou některé aspekty uvedeny v předmětech:
Úvod do studia
Přírodní katastrofy a jejich řešení
Vybrané kapitoly TPO
Vybrané kapitoly z požární ochrany
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
10
Matice inovace jednotlivých studijních oborů (výstup aktivity 2)
V matici inovace předmětů studijních plánů jednotlivých oborů jsou uvedeny studijní předměty
dotčené inovací (včetně předmětů společného prvního ročníku bakalářského studia) a základní
specifikace oblastí inovace. Křížky znamenají zahrnutí problematiky dané oblasti do inovace
příslušného předmětu.
Přehled uvedených oblastí inovace:
Základní tematické oblasti inovace v Matici inovace
Analýza rizik vztahující se k bezpečnosti dopravy
Spolehlivost lidského činitele
Člověk v extrémních podmínkách
Konstrukce dopravních a tunelových staveb
Technologie tunelů, řízení technologie tunelů, technologie dálnic
Požární bezpečnost tunelových staveb
Požárně bezpečnostní zařízení v tunelových stavbách
Dopravní a bezpečnostní značení v tunelových stavbách
Bezpečnost práce v silniční dopravě, Bezpečnostní aspekty správy a údržby silnic a dálnic
Příprava operátorů technologie a dopravy
Nebezpečné látky, přeprava nebezpečných látek
Bezpečnost silniční dopravy, řízení dopravy, uzávěry komunikací a objízdné trasy
Požáry v dopravě a tunelových stavbách
Mimořádné události v dopravě a tunelech a jejich zdolávání, Činnost složek IZS
Technické prostředky pro zdolávání MU v dopravě a tunelových stavbách
Ochrana majetku
Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
11
Bezpečnost práce a procesů (Bc.) a Bezpečnostní inženýrství (N-Mgr.)
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
12
Havarijní plánování a krizové řízení (Bc.) a Bezpečnostní plánování (N-Mgr.)
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
13
Technická bezpečnost osob a majetku (Bc.) a Technická bezpečnost osob a majetku (N-Mgr.)
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
14
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (Bc.) a (N-Mgr.)
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
15
Předměty jednotlivých oborů dotčené inovací
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
16
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
17
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
18
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
19
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
20
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
21
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
22
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
23
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
24
Bližší specifikace inovací
Návrh inovace předmětů bakalářské a magisterské formy studia na VŠB – TU Ostrava,
Fakultě bezpečnostního inženýrství v rámci řešení projektu „SAFETEACH“ týkající se
oblasti technické ochrany s vazbou na bezpečnost dopravy.
Problematiky využití systémů technické ochrany (osob a majetku), je v současné době ve
výuce studentů bakalářského a navazujícího magisterské studia na Fakultě bezpečnostního
inženýrství diskutována v rámci předmětů uvedených v Tab. 1. V případě obou uvedených
forem studia (prezenční, kombinovaná), jsou níže uvedené předměty s typem povinnosti P
nebo PV (tj. povinný nebo povinně volitelný v rámci oboru). S hodinovou dotací výuky
u prezenční formy studia 2+2 a 12 h/s+0 případně 14 h/s+0 u formy kombinované.
Tab. 1: Předměty orientované na problematiku technické ochrany osob a majetku
Předmět
Studijní obor
Zabezpečovací systémy
3908R005 - Technická
bezpečnost osob a
majetku
B3908 - Požární
ochrana a
průmyslová
bezpečnost
Požárně - bezpečnostní
zařízení
3908R005 - Technika
požární ochrany a
bezpečnosti průmyslu
Protipožární a
bezpečnostní systémy
3908T005 - Technická
bezpečnost osob a
majetku
Protipožární a
bezpečnostní systémy
Studijní program Forma
Typ
studia
Typ
povinnosti
K, P
B
P
B3908 - Požární
ochrana a
průmyslová
bezpečnost
K, P
B
P
N3908 - Požární
ochrana a
průmyslová
bezpečnost
K, P
N
P
3908T002 - Bezpečnostní N3908 - Požární
ochrana a
inženýrství
průmyslová
bezpečnost
K, P
N
PV
Obsahově jsou uvedené předměty (viz Tab. 1) v současné době v případě studentů bakalářské
formy studia oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu zaměřeny především na
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
25
získání informací a orientace v oblasti technické ochrany před požárem s využitím systémů
elektrické požární signalizace (EPS), samočinných hasicích zařízení (SHZ), zařízení pro
odvod tepla a kouře (ZOTK) a detekce hořlavých plynů a par.
U studentů bakalářské formy studia oboru Technická bezpečnost osob a majetku je oblast
realizace technické ochrany za využití EPS, SHZ a ZOTK doplněna o problematiku
související s využití poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS).
V rámci navazujícího magisterského studia je následně problematika realizace technické
ochrany doplněna o možnosti využití systémů uzavřených televizních okruhů (CCTV - Closed
Circuit Television), systémů kontroly vstupů, přivolání pomoci a problematiku jejich
projektování. U všech zmiňovaných forem studia i předmětů věnovaných dané problematice
jde však především o aplikace v běžných typech objektů.
Ve vztahu k využití prvků technické ochrany v oblasti bezpečnosti dopravy s důrazem na
provoz v podzemních, zejména tunelových stavbách, jsou však aplikace těchto technických
systémů výrazně ovlivňovány atypičností objektů i podmínkami v místě instalace.
Tunel jako takový je telematický celek, kde jsou všechny systémy integrovány do nadřazené
úrovně, kterou je řídicí systém tunelu. Ten je pro spolehlivost a omezení výpadků řízení
navržen jako redundantní s možností nouzového ovládání. Za takových podmínek pak
vyžaduje
instalace
a
využití
systémů
technické
ochrany
stále
komplexnějších
a sofistikovanějších technik i metod jejich provozu. Realizace technické ochrany proto
zahrnuje nasazení kontrolních a dohledových systémů, které zvládnou spravovat desítky tisíc
prvků i stále sofistikovanější scénáře řízení. Ve smyslu provedení ochrany, se tak uplatňují
nové aplikace nestandardních prvků, systémů vyhodnocování i koncepce systémů technické
ochrany.
U instalací a použití například systémů CCTV, jde o systémy automatické detekce nehod
(AID), využívající počítačové analýzy obrazového signálu z videokamer monitorujících tunel.
Současné algoritmů analýzy zpracování obrazového signálu umožňují těmto systémům
identifikovat průvodní indicie možných nehod jako například:
•
zastavení vozidla v tunelu,
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
26
•
jízdu vozidla v protisměru,
•
pomalu jedoucí vozidlo,
•
pohyb chodce v tunelu,
•
vstup osoby do zakázaných prostorů (neobsluhovaných provozů technologií tunelu)
apod.
K dalším
aplikacím
prvků
nebo
systémů
CCTV
v rámci
realizace
technické
ochrany v tunelových stavbách, lze zařadit rovněž využití videokamer a analýzy obrazového
signálu pro detekci a lokalizaci požáru, tj. systémů videodetekce požáru (VFD - Video Fire
Detection). Z praktického pohledu má systém videodetekce požárů mnoho potenciálních
výhod, jakými jsou například níže uvedené:
•
videodetekce představuje „objemový“ senzor, umožňující snímat velkou oblast pouze
jedním „snímačem“,
•
videodetekce nevykazuje výrazné zpoždění ve vztahu k rychlosti detekce, jak je tomu
u konvenčních bodových hlásičů teplot nebo kouře,
•
videodetekce umožňuje kontinuální sledování i vyhodnocování parametrů požáru, jenž
nabízí možnost aktuálně reagovat na změny apod.
Softwarové algoritmy analýzy obrazového signálu ve videu identifikují a vyhodnocují znaky,
které korespondují s jednou nebo více optickými charakteristikami požáru. Jako příklad, lze
uvést tvar nebo pohyb vzestupného sloupce kouře u algoritmů navržených pro detekci kouře.
U algoritmů orientovaných na detekci plamene jde pak například o charakteristickou barvu
plamene, tvar plamenné oblasti nebo oscilaci plamene.
Ve vztahu k spolehlivosti v případě realizace detekce požáru v tunelových stavbách přitom
musí být systém schopný spolehlivě fungovat i za atypických podmínek jakými jsou
například:
•
zvýšená rychlost proudění vzduchu (až 10 m⋅s-1),
•
snížená viditelnost v důsledku výskytu výfukových plynů z naftových motorů,
•
zvýšená a kolísající koncentrace zplodin (oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2),
oxidy dusíku a uhlovodíky),
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
27
•
zvýšená teplota od motorů a horkých výfukových plynů vozidel,
•
smíšený dopravní proud (osobní auta, dodávky, nákladní vozidla, autobusy),
•
proměnlivá intenzita osvětlení reflektory vozidel apod.
Včasné varování z AID nebo VFD umožní operátorovi ověřit místo a charakter situace
a zvolit další účinný postup eliminace možného rizika. Ten může zahrnovat vhodnou volbu
režimu větrání, rychlé informování řidičů vozidel blížících se k místu nehody prostřednictvím
proměnných dopravních tabulí nebo rádia, přivolání záchranných složek, uzavřít přístup
k místu nehody apod.
Realizace technické ochrany v tunelových stavbách s využitím systémů automatické detekce
nehod (AID) a požáru (VFD, EPS), systémů podélného nebo příčného větrání (ZOTK),
systémů stabilních hasicích zařízení (SHZ), přenosnými hasicími přístroji, jejichž sejmutím se
aktivuje požární poplach, ale také SOS hlásky vybavené nouzovým telefonem pro spojení
s dispečerem tunelu či poplachovým tlačítkem pro přivolání pomoci apod., to všechno jsou
účinné způsoby ochrany osob i majetku. V případě tunelových staveb, pak za výrazně
odlišných podmínek, které souvisí s charakterem stavby, způsobem využití i vlivem okolních
podmínek na volbu a funkci instalovaných systémů.
S ohledem na víše diskutované skutečnosti i obsahovou stránku předmětů orientovaných na
problematiku využití prvků technické ochrany v oblasti bezpečnosti dopravy, se jako přínosné
z pohledu inovace předmětů jeví především níže uvedené formy inovace.
1. Doplnit ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic současnou výuku předmětů
o exkurze v podzemních, zejména pak tunelových stavbách. Cílem exkurzí přitom
bude praktické seznámení se studentů s koncepci realizace technické ochrany,
využívanými systémy(prvky) i jejich a vzájemnou funkční vazbou.
2. Po domluvě a ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic umožnit vybraným
studentům návštěvu i praktické seznámení se s výcvikovým zařízením pro přípravu
operátorů tunelů.
3. Ve formě e-learningové publikace zpracované ve spolupráci s partnerskými
organizacemi zpřístupnit studentům materiály, které budou věnovaný problematice
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
28
využití prvků technické ochrany při realizaci ochrany osob a majetku v tunelových
stavbách.
Všechny zmiňované formy inovace výukových programu předmětů, mohou napomoct
nejen zkvalitnění teoretické přípravy budoucích absolventů, ale také jejich uplatnitelnosti
na trhu práce.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
29
TBOM – INOVACE STUDIA V OBLASTI BEZPEČNOSTI DOPRAVY
Seznam předmětů, kterých se inovace dotkne:
Bakalářské studium
Obor
Technická bezpečnost osob a majetku
Předmět
Ochrana objektů
Popis, v čem bude inovace v příslušných předmětech spočívat
Inovace předmětu Ochrana objektů o problematiku bezpečnosti silniční dopravy se
zaměřením na provoz v podzemních stavbách, zejména tunelových s důrazem na ochranu
majetku
přispěje ke komplexnějšímu pojetí problematiky ochrany osob a majetku,
zvýší odbornou úroveň předmětu o zcela novou problematiku,
rozšíří trestněprávní pohled na ochranu majetku v případě vzniku škody na majetku
v silniční dopravě a podzemních stavbách,
rozšíří orientaci v právních předpisech o problematiku ochrany majetku v silniční
dopravě a podzemních stavbách,
důraz bude kladen na rozdíly v přístupu a rozdíly v realizaci způsobu ochrany majetku
u nadzemích staveb,
v silniční dopravě,
v silniční dopravě se zaměřením na provoz v podzemních stavbách, zejména
tunelech, ve všech případech s důrazem na majitele,
provozovatele a uživatele
majetku.
Předpokládané studijní texty vztahující se k inovaci
Doplnění stávajících učebních textů Ochrana objektů o samostatnou část, která se bude
věnovat uvedené problematice.
Seznam předmětů, kterých se inovace dotkne:
Magisterské studium
Obor
Technická bezpečnost osob a majetku
Předmět
Speciální bezpečnostní technologie
Popis, v čem bude inovace v příslušných předmětech spočívat
Inovace předmětu Speciální bezpečnostní technologie o problematiku bezpečnosti silniční
dopravy se zaměřením
na provoz v podzemních stavbách, zejména tunelových
s důrazem na ochranu majetku
rozšíří odbornou problematiku předmětu o nové prostředí a nový typ objektu, ve
kterém
je možné aplikovat speciální bezpečnostní technologie za účelem ochrany
majetku,
rozšíří možnosti aplikace těchto technologií ve specifickém prostředí silniční dopravy
a podzemních staveb,
důraz bude kladen na rozdílný přístup a způsob aplikace speciálních bezpečnostních
technologií při ochraně majetku
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
30
-
u nadzemních staveb,
v silniční dopravě,
v silniční dopravě se zaměřením na provoz v podzemních stavbách, zejména
tunelech.
Předpokládané studijní texty vztahující se k inovaci
Samostatná část studijních textů formou druhého dílu zabývající se uvedenou problematikou.
Předběžné požadavky na činnosti ze strany partnerů
Partner: PČR
Specifikace činnosti:
1.
Exkurze za účasti studentů
vážení vozidel na dálnici,
provozování kamerového systému v podzemních stavbách, pokud provozovatelem
systému je PČR.
Odhadovaný rozsah: 10 hodin
Odhadovaný termín (semestr): zimní 2012, letní 2013
2.
Statistické údaje ke škodám na majetku, pokud budou k dispozici, které vznikly majiteli
a provozovateli pozemní komunikace zadokumentované Policií ČR (př. přetěžování
nákladních vozidel na dálnici, škody na majetku vzniklé v podzemních stavbách apod.).
Pokud PČR má instalován v rámci silniční dopravy a podzemních staveb majetek ve svém
vlastnictví a bude ochotna se o něm zmínit a bude ochotna k němu uvést nějaké údaje, pak
i ochrana tohoto majetku se může stát předmětem řešené problematiky.
Partner ŘSD
1.
ŘSD
Údaje ke škodám na majetku na pozemních komunikacích, které jsou ve vlastnictví
a souvisejí se zadanou problematikou, pokud takové informace jsou k dispozici.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
31
Návrh inovace předmětů bakalářské formy studia na Fakultě
bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU Ostrava, v rámci řešení projektu
SAFETEACH v oblasti technických prostředků požární ochrany ve vazbě
na bezpečnost dopravy
Technickým prostředkům požární ochrany a jejich využití u jednotek požární ochrany
Hasičského záchranného sboru ČR jako dominující složky integrovaného záchranného
systému je v současné době ve výuce studentů bakalářského studia na Fakultě bezpečnostního
inženýrství v rámci studijního programu „B3908 - Požární ochrana a průmyslová bezpečnost“
vyhrazen prostor v předmětech uvedených v Tab. 1.
Tab. 1 Předměty orientované na problematiku technických prostředků požární ochrany
Předmět
Studijní obor
Základy technických
prostředků
Technické prostředky
PO I.
3908R006 - Technika
požární ochrany a
bezpečnosti průmyslu
Technické prostředky
PO II.
Záchranářské
technické prostředky
3908R005 - Technická
bezpečnost osob a
majetku
3908R003 Havarijní
plánování a krizové
řízení
Rozsah
výuky
2+2
Forma
studia
P
14 + 0
2+2
K
14 + 0
K
2+2
P
14 + 0
K
3+1
P
12 + 0
P
Semestr
Typ
povinnosti
4.
P
5.
PV
6.
PV
3.
P
K
Vysvětlivky:
Rozsah výuky:
počet hodin/týdně přednášek + cvičení
Forma studia:
P - prezenční
K – kombinovaná
Typ povinnosti:
P – povinný
PV - povinně volitelný
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
32
Z hlediska náplně jsou výše uvedené předměty v současnosti zaměřeny především na získání
základních informací a přehledu v oblasti současných technických prostředků. Tyto jsou zde
prezentovány v rozdělení do dvou základních skupin, tj. věcné prostředky požární ochrany
používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení požáru, při činnosti jednotky požární
ochrany při záchranných a likvidačních pracích a požární technika (zásahové požární
automobily, požární přívěsy, kontejnery, plavidla). Předmět studenty seznamuje se základními
technicko-taktickými parametry technických prostředků vzhledem k jejich praktickému
využití.
Studenti oboru „3908R006 - Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu“ si mohou
navíc vybrat v dalších semestrech volitelné předměty, které jim pomohou rozšířit jejich
vědomosti o speciální techniku, která je dislokována na tzv. opěrných bodech Hasičského
záchranného sboru ČR a je určena k provádění speciálních záchranných prací. Dále jsou
postupně seznamování se systémovým pohledem na studium technických prostředků a
v neposlední řadě se základními metodami rozhodovací analýzy, které se používají k výběru a
hodnocení technických prostředků.
Pro studenty oborů „3908R005 - Technická bezpečnost osob a majetku“ a „3908R003 Havarijní plánování a krizové řízení“ je stěžejní získání základního přehledu a orientace
v problematice technických prostředků. Nic méně, pokud by nastoupili po úspěšném
absolvování studia do služebního poměru k HZS ČR a měli zastávat v budoucnu řídící funkce
u jednotek požární ochrany, stejně by se nevyhnuli „samostudiu“ výše uvedené problematiky.
Z hlediska bezpečnosti v dopravě využití technických prostředků požární ochrany v podstatě
nastává až při vzniku mimořádné situace v provozu na pozemních komunikacích, podzemních
a zejména tunelových stavbách. Většina běžných technických systémů není výrazně
předurčena jednoúčelově pro určitý zásah, ale jsou univerzální pro více činností. Užití
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
33
vhodného technického prostředku a jeho volba v podstatě nastane až při řešení mimořádné
události a je dána podmínkami v místě zásahu, které jsou ovlivňovány i atypičností objektů.
Z pohledu zásahu jednotky požární ochrany v tunelu lze říct, že využívá běžné technické
prostředky, které má standardně ve výbavě k dispozici i na řešení jiných mimořádných
událostí. To, co je odlišné, je především taktika zásahu s ohledem na bezpečnost zasahujících
hasičů a zachraňovaných osob. Z hlediska nebezpečí, která se mohou v prostoru tunelu v
případě požáru v důsledku dopravní nehody vyskytovat, jsou nejběžnější:
•
silné zakouření prostoru, vznik nebezpečných zplodin hoření a špatná viditelnost
hasičů při zásahu;
•
vysoká teplota v prostoru tunelu s ohledem na jeho špatné (nefunkční) odvětrání;
•
stísněný prostor v místě mimořádné události;
•
zhoršený příjezd přes vozidla nedisciplinovaných řidičů v tunelu a před ním.
Pouze na výjimečných a exponovaných tunelových stavbách, většinou v zahraničí, jsou
záchranářské týmy vybavovány speciální technikou pro požární zásah v tunelech. Výroba a
vývoj požární technicky ve světě je potom orientována zejména na technické systémy, které
umožňují:
•
spolehlivou a bezpečnou dopravu hasičů a věcných prostředků na místo zásahu a
především zpět ven z tunelu, např.

speciální zásahový automobil, určený pro činnost při vzniku
mimořádné události v dlouhých tunelech;

speciální dvoukabinové cisternové automobilové stříkačky;

speciální dvoucestné automobily určené pro likvidaci technických
událostí a dopravních nehod spojených s železničním provozem, které
umí jezdit jak po silnici, tak po kolejích;
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
34

požární a záchranný vlak pro zásahy na kolejích a tunelech;

variabilní tunelové automobilové speciály s označením STTS (Service
Tunnel Transport Systém);
•
spolehlivou a bezpečnou evakuaci osob z místa mimořádné situace např.

obousměrný záchranný evakuační tunelový automobil;
•
přívěsné tunelové ventilátory;
•
roboty (dálkově ovládané hasící stroje), např.

hasící roboty;

záchranářské a transportní roboty;

servisní roboty.
Uvedená problematika, s ohledem na téměř nulové rozšíření výše uvedených speciálních
technických systémů v ČR (výjimku tvoří tunelový ventilátor), je v současných osnovách
zahrnuta pouze okrajově a to především v předmětech povinně volitelných u oboru
„3908R006 - Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu“.
Studenti oborů „3908R005 - Technická bezpečnost osob a majetku“ a „3908R003 - Havarijní
plánování a krizové řízení“ jsou o této problematice informování pouze okrajově. Druhým
podstatnějším důvodem je především nízká hodinová dotace výuky v těchto oborech studia
oproti součtu celkově nabízené výuky pro studenty hasičského oboru. Navíc, jak již bylo
uvedeno dříve, důležitější než vlastní technické prostředky je správně zvolena a provedena
taktika zásahu na mimořádnou událost v tunelu ať již silničním nebo železničním. A s touto
oblastí a její problematikou nejsou studenti těchto dvou a třetího, níže uvedeného oboru,
obeznámeni vůbec.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
35
Čtvrtý studijní obor na Fakultě bezpečnostního inženýrství „3908R001 - Bezpečnost práce a
procesů“ nemá ve svoji skladbě vůbec žádný předmět se zaměřením na technické prostředky
ani taktiku vedení zásahu, které používají záchranné týmy v ČR. Pouze v předmětu
„Nebezpečné látky a odpady I“ jsou studenti seznámeni s legislativními požadavky pro
silniční a železniční přepravu nebezpečných látek a předmětů dle dohody ADR a řádu RID a
dále s požadavky bezpečné přepravy nebezpečných látek při vodní a letecké přepravě.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze realizovat v rámci inovace studijních předmětu
následující návrhy v jednotlivých studijních oborech.
3908R006 - Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. U tohoto oboru bude stačit
začlenit navíc tuto problematiku do předmětu „Technické prostředky PO I.“ v rozsahu dvou
přednášek. Nedílnou součásti výuky by měla být exkurze na blízký tunel Klimkovice na
dálnici D1. Dalším doplněním výuky by mohlo být aktivní dlouhodoběji plánované začlenění
našich studentů do taktických cvičení jednotek HZS ČR při simulovaném zásahu na
citovaném tunelu. Toto se již v minulosti několikrát událo. Vždy to ale bylo pouze nárazově a
na základě osobních kontaktů pedagogů FBI a managementu HZS Moravskoslezského kraje.
Navíc se vždy jednalo pouze o malou skupinu vybraných studentů.
3908R005 - Technická bezpečnost osob a majetku, 3908R003 - Havarijní plánování a krizové
řízení. U těchto dvou oborů, s ohledem na jejich zaměření a nízké časové dotace, bude muset
v současnosti postačovat vložení dvou přednášek do současně nasazeného předmětu
„Záchranářské technické prostředky“. První by obsahovala problematiku technických systémů
pro zásah v tunelech, druhá by aspoň ve stručnosti charakterizovala taktiku zásahu na
mimořádnou událost v tunelu. Nedílnou součásti výuky by opět měla být aspoň exkurze na
blízký tunel Klimkovice na dálnici D1, popřípadě alespoň pasivní účast (jako diváci) při
cvičení jednotek HZS ČR při simulovaném zásahu na tunelu, pokud se toto bude konat v době
výuky.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
36
3908R001 - Bezpečnost práce a procesů. Tento obor má svoje zaměření ve vzdělávání v
oblastech týkajících se zajištění bezpečné práce z hlediska zaměstnance a zaměstnavatele,
inspekce práce v nejrůznějších oborech lidské činnosti a řešení nebezpečí a souvisejících rizik
technologických procesů pro provádění vhodných preventivních opatření. Jeho absolventi se v
praxi s problematikou bezpečnosti v dopravě setkají nejčastěji v oblasti transportu
nebezpečných látek po silnicích, železnici, vodě a vzduchem, ať již se jedná o jejich budoucí
zaměstnání u výrobce, dopravce nebo zpracovatele těchto materiálů. Zde bych doporučoval
věnovat se podrobně této problematice.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
37
Předmět:
Přírodní katastrofy a jejich řešení
Předmět je zařazený do 1. ročníku bakalářského studia ve studijním programu
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost ve všech studijních oborech a to
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, Bezpečnost práce a procesů,
Bezpečnost práce a procesů a Bezpečnost práce a procesů.
Předmět je součástí odborných předmětů zaměřených na získání základních
schopností a organizačních dovedností nutných pro úspěšné zvládnutí přírodních
krizových situací, způsobů předcházení i řešení těchto krizových situací.
Seznamuje se základními informacemi o vzniku Země a možností vzniku přírodních
katastrof. Rozvíjí schopnosti studentů chápat a definovat základní endogenní a
exogenní procesy, klasifikovat a definovat přírodní katastrofy a ovládat základní
principy ochrany před přírodními katastrofami.
Anotace
Předmět poskytuje základním informace o endogenních a exogenních jevech
probíhajících na Zemi. Seznamuje s historií přírodních katastrof (případové studie).
Zabývá se popisem vzniku zemětřesení a svahových pohybů, základním rozdělením
a těchto jevů a s principy ochrany před nimi. Popisuje extrémní meteorologické jevy,
povodně a záplavy (včetně mimořádných). Pojednává o zimních klimatických
podmínkách - ledové povodně, sněžení, laviny, ledovka. Seznamuje se základními
způsoby lokalizace a likvidace lesních a přírodních požárů. Popisuje klimatické
změny a krize jimi vyvolané. Řeší vzájemné ovlivňování přírodních a technologických
katastrof. Prevence přírodních katastrof, snižování následků a řešení následků
přírodních katastrof.
Předmět je rozdělený do následujících témat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Charakteristika a rozsah přírodních událostí,
Poznatky o Zemi,
Řešení krizových situací při povodních, havárie vodných staveb,
Systém protipovodňové ochrany,
Povodňové zabezpečovací práce,
Svahové pohyby,
Zemětřesení,
Přírodní požáry,
Laviny,
Meteorologické jevy způsobující krizový charakter počasí,
Prevence vzniku přírodních krizových situací,
Základní metodické a technologické postupy řešení přírodních krizových
situací.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
38
V rámci cvičení jsou potom řešeny jednotlivé situace formou rozboru případových
studií.
Obsahem semestrální práce je rozbor a posouzení řešení reálných přírodních
katastrof.
Inovace předmětu
Základem inovace předmětu je obsahová úprava tematických bloků:
1. Řešení krizových situací při povodních, havárie vodných staveb – rozšíření
o protipovodňovou ochranu podzemních staveb s důrazem na metro a
kanalizační systémy. V rámci cvičení zařazen rozbor povodňové situace
Pražského metra v roce 2002.
2. Svahové pohyby – rozšíření o rozbor vlivu svahových pohybů na
bezpečnost dopravy a to na pozemních komunikacích s důrazem na
bezpečnost provozu v tunelech. V rámci cvičení zařazen rozbor sanace
svahového sesuvu u silničního tunelu Hřebeč.
3. Zemětřesení – rozšíření o rozbor základních poruch podzemních staveb
způsobených zemětřesením.
4. Laviny – rozšíření o ochranu provozu na pozemních komunikacích
v horském terénu s důrazem na tunelové stavby.
5. Meteorologické jevy způsobující krizový charakter počasí – rozšíření o vliv
vysokých teplot na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
s důrazem na deformaci vozovek.
6. Prevence vzniku přírodních krizových situací a Základní metodické
a technologické postupy řešení přírodních krizových situací – rozšíření o
problematiku bezpečnosti dopravy silniční, železniční i letecké při řešení
přírodních katastrof při prevenci těchto katastrof.
Tématika bezpečnosti dopravy s důrazem na podzemní stavby je zařazena i do
cvičení a samostatné semestrální práce.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
39
Návrh inovace stávajícího systému vzdělávání studentů bezpečnostního inženýrství v oblasti
analýzy a hodnocení rizik o problematiku bezpečnosti dopravy
Bezpečnostní inženýrství představuje multidisciplinární obor, který se neustále vyvíjí. Znalost
bezpečnostního inženýrství je nezbytným předpokladem pro zpracování kvalitní analýzy a hodnocení
rizik. V případě nedostatečné odborné erudice i více či méně propracované metody a postupy analýzy
a hodnocení rizik zpracovateli příliš nepomohou.
Analýza a hodnocení rizik je nedílnou součástí bezpečnostní dokumentace každého provozovatele,
který nakládá s nebezpečnými látkami, které svým únikem mohou vážně ohrozit zdraví a životy
zaměstnanců či blízkých obyvatel, okolní životní prostředí nebo majetek. Jedná se o proces
vyhledávání, posuzování a vyhodnocení informací o bezpečnosti provozu zařízení, tj. prozkoumání
zdrojů rizik z hlediska závažnosti následků jimi způsobených a pravděpodobnosti vzniku
mimořádných událostí jako je závažný únik, požár nebo výbuch.
Současný systém vzdělávání studentů bezpečnostního inženýrství v oblasti analýzy a hodnocení rizik
se dotýká těchto předmětů zařazených do povinné výuky. Jedná se o předmět Analýza nebezpečí a
rizik vyučovaný v bakalářském studijním programu a předmět Metody rizikového inženýrství
vyučovaný v navazujícím magisterském studijním programu (viz Tabulka č. 1). Základy analýzy a
hodnocení rizik tedy absolvují všichni studenti ve všech studijních oborech Fakulty bezpečnostního
inženýrství.
Tabulka č. 1: Seznam inovovaných předmětů
Program
Studium bakalářské - B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Inovovaný předmět
3908R001 Bezpečnost práce a procesů
Obor
Analýza nebezpečí a rizik
3908R003 Havarijní plánování a krizové řízení
-
3908R005 Technická bezpečnost osob a majetku
Analýza nebezpečí a rizik
3908R006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Analýza nebezpečí a rizik
Studium navazující magisterské - N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Inovovaný předmět
Obor
3908T002 Bezpečnostní inženýrství
-
3908R007 Bezpečnostní plánování
Metody rizikového inženýrství
3908T005 Technická bezpečnost osob a majetku
-
3908T006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
-
 Stručný popis v čem bude inovace spočívat
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
40
Předměty Analýza nebezpečí a rizik a Metody rizikového inženýrství si kladou za cíl seznámit studenty
bezpečnostního inženýrství se základními principy a postupy při zpracování analýzy a hodnocení rizik
vzniku závažných havárií. Zpracovatel analýzy a hodnocení rizik musí využít znalosti daného objektu
nebo zařízení, prováděné činnosti, legislativních požadavků, metod a postupů bezpečnostního
inženýrství, založeného na chemickém inženýrství a dalších souvisejících vědních oborech k
objektivnímu zhodnocení všech významných aspektů, které přispívají k bezpečnosti daného objektu
nebo zařízení. Také je potřeba volit i vhodně kombinovat k tomu dostupné metody. Výběr vhodné
metody se řídí nejen účelem analýzy a hodnocení rizika a jeho předpokládaným charakterem, ale i
dostupností údajů, historií mimořádných událostí v daném či obdobném objektu nebo zařízení,
předpoklady a omezeními použité metody. Nezbytné je také sledovat vývoj v oblasti analýzy a
hodnocení rizik a podle toho adekvátně reagovat při výběru metod a opustit používání metod, které
jsou méně účinné nebo jsou určeny pro jiný účel.
Právě výběr vhodných metod, používaných jak v Evropě i v České republice, je v rámci výuky
předmětů Analýzy nebezpečí a rizik a Metod rizikového inženýrství detailně rozebrán a následně
aplikován na stejné případové studii. Inovace studia v těchto předmětech bude tedy spočívat
zejména v:
−
−
−
−
−
implementaci oblasti bezpečnosti silniční dopravy do osnovy předmětů
návrhu případové studie zaměřené na přepravu vybraných nebezpečných látek v tunelové stavbě
prezentaci a aplikaci dalších vhodných metod (např. QRAM) na případové studii
komplexním srovnání získaných výsledků použitých metod na případové studii
úpravě studijních materiálů (tj. studijní texty, prezentace)
 Studijní texty vztahující se k inovaci
Předmět Analýza nebezpečí a rizik je zabezpečován v podobě učebního textu Prevence závažných
havárií I. Cílem tohoto studijního textu je stručně seznámit studenty s dynamicky se vyvíjejícím
oborem - prevencí závažných havárií. V dnešním technickém světě se objevují průmyslové havárie
stále častěji, proto je třeba jejich vzniku předcházet. Tato publikace shrnuje zkušenosti, poznatky a
přístupy k problematice analýzy a hodnocení rizik závažných havárií na zdraví a životy lidí, životní
prostředí a majetek v souvislosti s manipulací, skladováním či přepravou s vybranými nebezpečnými
chemickými látkami či přípravky.
V úvodní části jsou shrnuty základní informace z oblasti prevence závažných havárií, především
rozbor legislativních předpisů a příklady havárií v minulosti. V další části publikace jsou představeny
nejčastěji využívané metody hodnocení rizik závažných havárií. Vybrané screeningové a indexové
metody jsou vysvětleny na případových studiích.
Předmět Metody rizikového inženýrství je zabezpečován v podobě učebního textu Prevence
závažných havárií II. Tento učební text navazuje na první díl Prevence závažných havárií I. a shrnuje
informace o systému řízení rizik a kvantitativním hodnocení rizik. V úvodní části jsou předloženy
základní požadavky na zpracování dokumentů Bezpečnostní program a Bezpečnostní zpráva, které
představují základ systému řízení prevence závažných havárií.
V další části publikace je představeno detailní hodnocení rizik na příkladech z praxe. Především je
rozebírán holandský přístup z publikace Purple Book, dále pak nově vyvinutá evropská metodika
ARAMIS a část publikace je věnována hodnocení rizik při přepravě nebezpečných látek v rámci
objektu.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
41
 Předběžné požadavky na činnosti ze strany partnerů
Mezi partnery projektu patří zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR, Hasičského záchranného sboru
MSK a Policie ČR – Krajského ředitelství policie MSK. Pro zpracování a následné vyhodnocení analýzy
a hodnocení rizik při přepravě vybraných nebezpečných látek na silničním úseku v MSK s tunelovou
stavbou bude po dobu trvání projektu potřebná spolupráce všech partnerů, zejména pak při:
− výběru konkrétního silničního úseku s tunelovou stavbou v MSK
− získání základních technických parametrů umístěné tunelové stavby
− zjištění informací o instalovaných bezpečnostních opatření, frekvenci provozu, statistice
nehodovosti včetně závažných dopravních nehod z minulosti spojených s únikem nebezpečných
látek v tunelových stavbách
− získání údajů o provedených cvičeních připravenosti na závažné mimořádné události ve vybrané
tunelové stavbě
− zjištění informací o blízkém okolí (tj. obyvatelstvo, životní prostředí, infrastruktura) a jiné
Z pohledu možného zapojení se partnerů projektu do inovované výuky předmětů Analýza nebezpečí
a rizik a Metody rizikového inženýrství studentů bezpečnostního inženýrství bude přínosná zejména
aktivní spolupráce s Hasičským záchranným sborem MSK, např. v podobě realizace tematicky
zaměřených přednášek či exkurzí pro studenty v rozsahu 1x za semestr.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
42
Návrh inovace předmětů v v rámci projektu „SAFETEACH“ v rámci
oblasti dynamiky požáru se zaměřením na tunelové silniční dopravní
stavby
Bakalářský studijní program
030-0509/01 – Požární taktika I.
Problematika dynamiky požáru je řešena v předmětu „Požární taktika I“. V předmětu budou o
předmětnou problematiku rozšířeny kapitoly zabývající se:
• Rozvojem požáru v uzavřeném prostoru
• Šířením kouře v uzavřeném prostoru
• Rozvojem požáru v dopravních prostředcích
Tyto části osnovy budou rozšířeny o statě zabývající se:
•
•
Rozvojem požáru v tunelových stavbách s ohledem na mechanizmus šíření tepla
Šíření kouře v tunelových stavbách s ohledem na zdůraznění specifických jevů („backlayer“,
komínový efekt)
• Rozvojem požáru vlastních dopravních prostředcích s ohledem na rychlost šíření a celkový
dosažený tepelný výkon požáru
U oboru TPO je předmět „Požární taktika I“ povinný. Inovovaný předmět se tak dostane ke všem
studentům. Rozsah výuky předmětu je 2 + 2, což je pro rozšíření dostačující.
U oborů BPP, TBOM a HPKŘ není předmět „Požární taktika I“ obsažen ve studijním plánu.
050-0506/01 – Vybrané kapitoly z požární ochrany
V rámci předmětu „Vybrané kapitoly z požární ochrany“ je obsažena také problematika hoření a
přerušení hoření. Tato část osnovy předmětu bude rozšířena o problematiku rozvoje požáru a šíření
kouře dopravních prostředků v prostorách tunelových staveb se zdůrazněním specifických jevů a
nebezpečí.
Předmět je u oboru TBOM povinný proto se inovovaný předmět dostane ke všem studentům oboru.
Tento předmět je u oboru BPP, HPKŘ povinně volitelný proto nelze zaručit, že se řešená problematika
dostane ke všem studentům.
030-0536/01 – Stavební konstrukce a požární bezpečnost
Navrhuji zhodnotit, zdali nelze stručné části týkající se dynamiky požáru v tunelových stavbách
začlenit například do předmětu „Stavební konstrukce a požární bezpečnost“, který je povinný pro
obory BPP a HPKŘ řešená problematika by se tak dostala ke všem studentům těchto oborů.
Studijní obor
Inovovaný předmět
Alternativně
3908R001 Bezpečnost práce
a procesů
050-0506/01 – Vybrané
kapitoly z požární ochrany,
povinně volitelný, 8. semestr
030-0536/01 – Stavební
konstrukce a požární
bezpečnost, povinný, 6.
semestr
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
43
3908R003 Havarijní
plánování a krizové řízení
050-0506/01 – Vybrané
kapitoly z požární ochrany,
povinně volitelný, 8. semestr
030-0536/01 – Stavební
konstrukce a požární
bezpečnost, povinný, 6.
semestr
3908R005 Technická
bezpečnost osob a majetku
050-0506/01 – Vybrané
kapitoly z požární ochrany,
povinný, 6. semestr
030-0536/01 – Stavební
konstrukce a požární
bezpečnost, povinně
volitelný, 5. semestr
3908R006 Technika požární
ochrany a bezpečnosti
průmyslu
030-0509/01 – Požární
taktika I., povinný, 5.
semestr
Navazující magisterské studium
030-0001/01 – Dynamika požáru
Problematiku dynamiky požáru řeší stejnojmenný předmět „Dynamika požáru“. V předmětu se
předmětné problematiky rozvoje požáru v rámci silniční tunelové dopravy řeší kapitoly zabývající se:
• Rozvojem požáru v uzavřeném prostoru
• Šířením kouře v uzavřeném prostoru
• Tepelným působením požáru na stavební konstrukce
• Rozvojem požáru v dopravních prostředcích
Tyto části osnovy budou rozšířeny o statě zabývající se:
•
•
Rozvojem požáru v tunelových stavbách s ohledem na mechanizmus šíření tepla
Šíření kouře v tunelových stavbách s ohledem na zdůraznění specifických jevů („backlayer“,
komínový efekt)
• Rozvojem požáru vlastních dopravních prostředcích s ohledem na rychlost šíření a celkový
dosažený tepelný výkon požáru
• Tepelným působením požáru z dopravních prostředků v tunelových stavbách, teplotní křivky
(EUREKA)
• Modelování požáru v prostoru tunelové trouby, zejména za využití modelu typu CFD Fire
Dynamic Simulator.
U oboru TPO je předmět „Dynamika požáru“ povinný. Inovovaný předmět se tak dostane ke všem
studentům. Rozsah výuky předmětu je 2 + 2, což je pro rozšíření dostačující.
U oborů BPP, TBOM a HPKŘ není předmět obsahující problematiku dynamiky požáru obsažen ve
studijním plánu. U těchto specializovaných oborů může být předmětem diskuze, zdali problematika
dynamiky požáru ve specifických tunelových stavbách pro silniční dopravu je přínosem pro celkové
spektrum znalostí absolventa. Je možné okrajově začlenit do některého z povinných předmětů.
Studijní obor
Inovovaný předmět
Alternativně
3908T002 Bezpečnostní
inženýrství
Dynamika požáru není
obsažena ve studijním plánu
Nelze jednoznačně stanovit
vhodný předmět
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
44
3908T005 Technická
bezpečnost osob a majetku
Dynamika požáru není
obsažena ve studijním plánu
3908T006 Technika požární
ochrany a bezpečnosti
průmyslu
030-0001/01 – Dynamika
požáru, povinný, 2. semestr
3908T007 Bezpečnostní
plánování
Dynamika požáru není
obsažena ve studijním plánu
Nelze jednoznačně stanovit
vhodný předmět
Nelze jednoznačně stanovit
vhodný předmět
Návrh formy studijních opor pro bakalářské i magisterské studium
Studijní opory týkající se problematiky dynamiky požáru v tunelech pro silniční dopravu by měly řešit
tyto specifické oblasti:
•
Rozvoj požáru v tunelových stavbách s ohledem na mechanizmus šíření tepla z ohniska
požáru, kterým je obvykle vlastní dopravní prostředek
• Rozvoj požáru v případě vlastní tunelové infrastruktury
• Šíření kouře v tunelových stavbách s ohledem na zdůraznění specifických jevů („backlayer“,
komínový efekt)
• Metody větrání tunelových staveb:
o Přirozené
 Přirozené přes portály
 Přirozené pomocí komínů a průduchů
o Nucené
 Nucené podélné
 Nucené příčné
 Nucené kombinované
 Speciální způsoby
• Rozvoj požáru vlastních dopravních prostředcích s ohledem na rychlost šíření a celkový
dosažený tepelný výkon požáru, celkové množství uvolněného tepla
• Tepelné působením požáru z dopravních prostředků v tunelových stavbách, teplotní křivky
(EUREKA)
• Modelování požáru v prostoru tunelové trouby, zejména za využití modelu typu CFD Fire
Dynamic Simulator. Modelování se znázorněním specifických jevů provázejících požár
v tunelové stavbě.
Studijní opora by měla být zpracována formou skripta a ve formě vhodné pro e-learning. V případě
využití matematického modelování je možné zpracovat videosekvence, které vysvětlí jednotlivé jevy
na 3D vizualizaci modelovaných scénářů.
Požadavky na HZS a ŘSD
Zajištění případných aktuálních grafických podkladů, ke vzorovým tunelovým stavbám.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
45
Inovace osnovy předmětu 030-0509/01 – Požární taktika I.
Stávající osnova výuky:
1. seznámení s náplni výuky, pravidly pro udělení zápočtů, požadavky ke zkoušce a určení
zaměření semestrální práce. Používaná terminologie.
2. podmínky ovlivňující vznik hoření, požár a jeho rozvoj, požární zatížení, pásma u požáru a
klasifikace požárů. Parametry požáru: rychlost hoření a šíření požáru, plocha a obvod požáru,
výška plamenů, teplota požáru, výměna plynů a tepla, hustota a složení kouře.
3. rozvoj požáru: stanovení rozsahu požáru, plochy a obvodu požáru.
4. požár na otevřené ploše: charakteristika, změna parametrů, způsob šíření a ovlivňující
faktory. Požáry dopravních prostředků.
5. požár v uzavřeném objektu: charakteristika, způsob šíření, výměna plynů a tepla a ovlivňující
faktory.
6. výměna plynů při hoření na otevřené ploše a v objektech. Ventilace zakouřených prostorů.
7. principy a postupy přerušení hoření.
Literatura
Balog K. Kvarčák M.: Dynamika požáru, Edice Spektrum 22, SPBI Ostrava 1999, 96s.
Kvarčák. M.: Základy požární ochrany, Edice Spektrum 44, SPBI Ostrava 200, 134 s.
Šenovský M:: Základy požární taktiky, Učební texty 3, SPBI Ostrava 2001,80 s.
Kvarčák M: Požární taktika v příkladech 2.vydání, Edice Spektrum 6, SPBI Ostrava 2008,175 s.
Inovovaná osnova výuky:
1. Seznámení s náplni výuky, pravidly pro udělení zápočtů, požadavky ke zkoušce a určení
zaměření semestrální práce. Používaná terminologie.
2. Podmínky ovlivňující vznik hoření, požár a jeho rozvoj, požární zatížení, pásma u požáru a
klasifikace požárů. Parametry požáru: rychlost hoření a šíření požáru, plocha a obvod požáru,
výška plamenů, teplota požáru, výměna plynů a tepla, hustota a složení kouře.
3. Rozvoj požáru: stanovení rozsahu požáru, plochy a obvodu požáru. Rozvoj požáru
v tunelových stavbách
4. Požár na otevřené ploše: charakteristika, změna parametrů, způsob šíření a ovlivňující
faktory. Požáry dopravních prostředků v tunelových stavbách
5. Požár v uzavřeném objektu: charakteristika, způsob šíření, výměna plynů a tepla a ovlivňující
faktory.
6. Výměna plynů při hoření na otevřené ploše a v objektech. Ventilace zakouřených prostorů.
Šíření kouře v tunelových stavbách. Větrání přirozené a nucené, komínový efekt.
7. Principy a postupy přerušení hoření.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
46
Inovace osnovy předmětu 030-0001/01 – Dynamika požáru
Stávající osnova výuky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
úvod, seznámení s obsahem výuky, terminologie
hoření, základy, trojúhelník hoření, hořlavý soubor
uvolňování tepla při hoření, tepelný výkon
parametry plamene, střední výška plamene
fáze požáru, flashover, vliv stavebních konstrukcí
formy sdílení tepla při požáru
šíření požáru v objektu, členění na požární úseky
sdílení tepla radiací, odstupové vzdálenosti
požáry kapalin a chování tlakových láhví při požáru, BOILOVER, BLEVE
chování zplodin hoření, složení kouře, výměna plynů
požáry na otevřeném prostranství
principy přerušení hoření, stanovení potřebné dodávky hasiva
inženýrský přístup, modelování požáru
Literatura
Balog K., Kvarčák M. Dynamika požáru. SPBI Ostrava 1999. 96 s. ISBN 80-86111-44-X
Kučera P., Kaiser R., Pavlík T., Pokorný J. Požární inženýrství - Dynamika požáru. SPBI Ostrava 2009.
ISBN 978-80-7385-074-6
Drysdale, D.: An Introdustion to Fire Dynamics. John Wiley a Sons. New York 1985. ISBN 978-0-47197291-4
Karlsson B., Quintiere J. Enclosure Fire Dynamics. CRC Press 1999. ISBN 0-8493-1300-7
Bengtsson L.G.: Enclosure fires. The Swedish Rescue Services Agency. Karlstad 2001. 192 s. ISBN 917253-263-7
Inovovaná osnova výuky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
úvod, seznámení s obsahem výuky, terminologie
hoření, základy, trojúhelník hoření, hořlavý soubor
uvolňování tepla při hoření, tepelný výkon
parametry plamene, střední výška plamene
fáze požáru, flashover, vliv stavebních konstrukcí
formy sdílení tepla při požáru, teplotní namáhání stavebních konstrukcí při požáru
v silničním tunelu
šíření požáru v objektu, členění na požární úseky
sdílení tepla radiací, odstupové vzdálenosti
požáry kapalin a chování tlakových láhví při požáru, BOILOVER, BLEVE
chování zplodin hoření, složení kouře, výměna plynů, šíření kouře a způsoby větrání
v tunelových stavbách
požáry na otevřeném prostranství, požáry dopravních prostředků v tunelových stavbách
principy přerušení hoření, stanovení potřebné dodávky hasiva
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
47
13. inženýrský přístup, modelování požáru, modelování požáru v tunelových stavbách
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
48
Literatura ze které je čerpáno pro vytváření studijních podpor
v oblasti dynamiky požáru
CARVEL, R. BEARD, A. The handbook of tunnel fire safety. London: Thomas Telford, 2005, xxii, 514 p.
ISBN 978-072-7731-685.
CHEONG, M. K., SPEARPOINT, M. J., FLEISCHMAN, C. M. Design fires for vehicles in road tunnels. Proc.
7th International Conference on Performance-Based Codes and Fire Safety Design Methods,
Auckland, New Zealand, pp.229-240, 2008.
DEPARTMENT FOR COMMUNITIES AND LOCAL GOVERNMENT, Chief Fire and Rescue. Fire and Rescue
Service: operational guidance : incidents in tunnels and underground structures. London: Stationery
Office. ISBN 978-011-7541-115.
KIM, H.K., LÖNNERMARK, A., INGASON H. Effective Firefighting Operations in Road Tunnels, SP
Report 2010:10, ISBN 978-91-86319-46-5.
LÖNNERMARK, Anders. On the characteristics of fires in tunnels. Lund: Univ, 2005. ISBN 91-6286637-0.
CAFARO, E. BERTOLA, V. Fires in Tunnels: Experiments and Modelling. The Open Thermodynamics
Journal, 2010, 4, str. 156-166
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
49
Studijní materiály pro předměty požární taktika II a
případové studie
Kvalitativní hodnocení metodických listů
V souladu s § 24, § 70 a § 71 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.), a v návaznosti na vyhlášku MV č. 247/2001 Sb., o
organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a k zabezpečení jednotného postupu při
výkonu služby byl dne 29. 10. 2001 v pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného
sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 40 vydán Bojový řád jednotek požární
ochrany
V příloze tohoto pokynu jsou vydány metodické listy se specifickým označením, které
upravují taktické postupy zásahu jednotek požární ochrany:
• O – „obecné zásady“ (s jednotlivým označením ML č. 1/O až 12/O)
• N – „nebezpečí“ (1 až 21/N)
• P – „požární zásah“ (1 až 24/P)
• S – „součinnost“ (1 až 6/S)
Pokyn byl postupně měněn a doplňován dalšími pokyny generálního ředitele:
 Pokyn č.38/2002 ze dne 31. 10. 2002:
• nová verze ML č. 4/N
• nové metodické listy ML č. 1 až 12 /Ř – „řízení“
 Pokyn č.52/2004 ze dne 22. 12. 2004:
• nová verze ML č. 4/N
• nové metodické listy ML č. 1 až 4/DN – „dopravní nehody“
• nové metodické listy ML č. 1 až 13/NL – „nebezpečné látky“
• nové metodické listy ML č. 1a 2/T – „technický zásah“
• nový metodický list ML č. 22/N
• nový metodický list ML č. 13/O
• nový metodický list ML č. 25 a 26/P
• nový metodický list ML č. 7/S
 Pokyn č.46/2005 ze dne 28. 12. 2005
• nové metodické listy ML č. 14 až 16/L – „nebezpečné látky“
• nové metodické listy ML č. 27 až 38/P
• nové metodické listy ML č. 3 a 4/T
 Pokyn č.12/2006 ze dne 4. 12. 2006
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
50
•
•
•
•
nová verze ML č.4/O
nový metodický list ML č. 14/O
nový metodický list ML č. 39 až 44/P
nový metodický list ML č. 8 až 11/S
 Pokyn č. 61/2007 ze dne 30. 11. 2007
• nová verze ML č. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11 a 12/O
• nová verze ML č. 1, 2, 3, 4, 5 a 8/Ř
• nová verze ML č. 29 a 32/P
• nová verze ML č. 2 a 11/S
• nový metodický list ML č. 23/N
• nový metodický list ML č. 45/P
• nový metodický list ML č. 12 a 13/S
• nový metodický list ML č. 22/N
• nový metodický list ML č. 5/T
 Pokyn č. 42/2011 ze dne 2. 12. 2011
• nová verze ML č. 1/D
• nová verze ML č. 15 a16/L
• nové metodické listy ML č. 1 až 9/Ob – „ochrana obyvatelstva“
Koncepce bezpečnosti práce
V rámci činnosti jednotek požární ochrany (JPO) při operačním řízení je v taktických
postupech v bojovém řádu pamatováno rovněž na bezpečnost při přepravě sil a prostředků
(SaP) na místo zásahu. Tady se pochopitelně jednotky PO nevyhnou nutnosti využívat
nejrůznější silniční stavby (tunely) k přepravě na místo mimořádné události. Stejně tak je
v ML zakomponována bezpečnost pohybu požární techniky na místě mimořádné události.
V souvislosti s požáry v tunelech se jedná zejména o:
 taktické nasazení SaP
 bezpečnost zasahující požární techniky (PT)
 Ochranu zasahujících hasičů
Provedení požárního zásahu, jeho rychlost a úspěšnost závisí na několika aspektech. Mezi ně
patří požárně technické zabezpečení podzemních staveb, což má zásadní vliv na rychlost
rozvoje MU.
Vliv taktických postupů jsou kvalitativně hodnoceny v souvislosti s prováděním zásahové
činnosti JPO v podzemních stavbách ve spojení s Bojovým řádem JPO podle metodických
listů, které tyto taktické postupy upravují a zahrnují.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
51
rozdělení zásahové činnosti
Zásahovou činnost je možné obecně rozdělit na takovou, která se provádí:
a) v lehce přístupném prostředí (na komunikacích, ve městech a obcích, dostupnost
závisí na technických parametrech PT zejména rozměrech vozidla).
• technické zásahy (otevření prostor, vyproštění z výtahů, poškození
infrastruktury…)
• dopravní nehody (nákladní a osobní doprava, hromadná doprava)
• požáry (bytové, v dopravě, v průmyslu, přírodní)
• zásahy na úniky NL (v dopravě, v průmyslu)
• živelné katastrofy (povodně, vichřice, požáry…)
b) v těžce přístupném terénu (dostupnost MU závisí na technických parametrech PT
zejména podvozku)
• technické zásahy (otevření prostor v horských oblastech, poškození
infrastruktury…)
• dopravní nehody (nákladní a osobní doprava, hromadná doprava)
• požáry (přírodní, v dopravě)
• zásahy na úniky NL (v dopravě)
• živelné katastrofy (povodně, vichřice, požáry…)
c) v terénu nedostupném pro PT (zalesněné svahy apod., dostupnost MU závisí na
technických parametrech PT, zejména čerpadle cisternové automobilové stříkačky)
• technické zásahy (poškození infrastruktury…)
• požáry (přírodní)
• živelné katastrofy (povodně, vichřice, požáry…)
Kvalitativní analýza Bojového řádu JPO
Metodické listy – „obecné zásady“
1 / O Přijetí zprávy o události
2 / O Vyhlášení poplachu jednotce
3 / O Výjezd jednotky
4 / O Doprava na místo zásahu
5 / O Příjezd na místo zásahu
6 / O Průzkum
7 / O Záchrana osob
8 / O Záchrana zvířat
9 / O Záchrana majetku
10 / O Předání místa zásahu
11 / O Odjezd z místa zásahu
12 / O Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu
13 / O Vyslání a přesun jednotky nebo odřadu na velké vzdálenosti
14 / O Usměrňování provozu na pozemních komunikacích
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
52
Cílem výjezdu podle ML č. 3/O je odjezd jednotky z místa její dislokace nebo z místa,
kde se v daném čase nachází se stanovenými SaP, na určené místo zásahu dle pokynu
příslušného operačního střediska nebo velitele jednotky v čase stanoveném právním
předpisem 1.
Jak je uvedeno v ML č. 4/O, doprava na místo zásahu je činnost, jejímž cílem je, aby se
jednotka bezpečně dostavila na místo zásahu. V případech, kdy není určena příslušným
operačním střediskem trasa dopravy, určí ji velitel jednotky tak, aby byla co nejrychlejší 2.
V některých případech, kdy jednotka není v místě dislokace, může být výjezd organizován
rádiovým spojením z libovolného místa hasebního obvodu JPO. Výsledkem je stav po
příjezdu na místo MU (ML č,5/O), který je nazýván bojové rozvinutí (jedná se o činnost,
která vede k přípravě technických prostředků (TP) a hasičů, kteří je využívají pro samotnou
zásahovou činnost (hašení, vyprošťování…) Zde je s ohledem na rizika spojená se zásahem
v silničních a železničních tunelech důležitá celá koncepce požárního zásahu a to pro
jednotlivé typy mimořádných událostí.
metodické listy – „požární zásah“
K dalšímu hodnocení budou jednotlivé metodické listy vytypovány tak, jak by mohly souviset
s přepravou látek nebo osob v podzemních stavbách přičemž je nutné poznamenat, že se zde
prolínají požadavky obecných postupů platných pro všechny klasifikace zásahové činnosti.
Obecné pravidla pro požární zásah
1 / P Zdolávání požáru
2 / P Požární útok
3 / P Požární obrana
4 / P Zásobování vodou
5 / P Hašení požáru za nedostatku vody
6 / P Hašení požáru za silného větru
7 / P Hašení požáru za siného mrazu
8 / P Hašení požáru při silném zakouření
9 / P Přetlaková ventilace při zdolávání požáru, Odvedení horkého kouře
10 / P Přetlaková ventilace po uhašení požáru, Odvedení studeného kouře
25 / P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V
Požáry v lehce přístupném prostředí
11 / P Hašení požáru ve sklepních prostorech budov
14 / P Požáry garáží
20 / P Požáry v kabelových kanálech a prostorech
23 / P Požáry otevřených technologických zařízení
30 / P Požáry hořlavých kapalin v nadzemních nádržích
31 / P Hašení požáru ve skladech a skladovacích prostorech
32 / P Hašení požáru s přítomností tlakových lahví s technickými stlačenými a
zkapalněnými plyny
1
2
§ 11 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
§ 12 odst. 1 věta první vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
53
33 / P Hašení požárů s přítomností tlakových nádob s acetylenem
Tyto požáry jsou ve většině případů charakterizovány dobrou dostupností k místu MU
(komunikace ve městech a obcích, v podnicích, zařízeních, ke kterým jsou zřízeny přístupové
komunikace), dostatečným množstvím hasebních látek (hydrantové sítě, zajištění vlastních
zásob hasiva v průmyslových podnicích atd.) a dostatečným množstvím SaP i pro vyšší
stupně požárního poplachu 3. Všechny uvedené metodické listy mohou nějak souviset s
prováděním požárního zásahu, nebo se záchranou osob.
Pokud budeme brát v úvahu požár v tunelu, potom při těchto činnostech je pro hašení
požáru rozhodující množství hasební vody potřebné na místě požáru a vzdálenost, na jakou se
musí látka dopravit. Zde je provedení zásahu velmi závislé na vybavení tunelu požární vodou.
Tento fakt úzce souvisí s požárním poplachovým plánem daného území a dostupností
potřebného množství CAS.
metodické listy – „součinnost“
Při posuzování této skupiny metodických listů je opět důležité zmínit provázanost postupů a
zejména úzké vazby na integrovaný záchranný systém, který je pro součinnost jednotlivých
složek.
2 / S Zdravotnická záchranná služba
3 / S Zásah na hnacích železničních kolejových vozidlech
4 / S Zásah na tažených železničních kolejových vozidlech
5 / S Zásah pod trakčním vedením
6 / S Zásah v železničním tunelu
8 / S Zásah v silničním tunelu
Shrnutí
Z uvedené analýzy je zřejmé, že pokud je současná výuka vedena v souladu s požadavky,
které jsou dány bojovým řádem jednotek PO, je množství informací pro výuku značně
omezené. Zejména s ohledem na zcela specifické podmínky požáru i jiných MU v silničních,
nebo železničních tunelech. V zásadě jsou k této problematice směřovány dva metodické
postupy pro železniční a silniční tunel, což je z pohledu přípravy odborníků zcela
nedostatečné a jistě je vhodné k mim implementovat nové zejména zahraniční poznatky.
kvalitativní hodnocení souborů typových činností
STČ08/IZS Katalogový soubor typové činnosti při společném zásahu u dopravní nehody
Jedná se o jediný dokument ze strany IZS upravující koordinovaný postup složek IZS pro
řešení dopravních nehod, kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky
užívání a jejich ochranu, práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich
3
§21, §22, §23, §24 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného
záchranného systému.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
54
uživatelů a výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními
správními úřady upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů. Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými
vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho
bezpečnosti.
Pozemní komunikace se dělí na kategorie:
• Dálnice – je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu
silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s
oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní
pásy. Dálnice je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší
povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis.
• Silnice – je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými
vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť. Silnice se podle svého určení a dopravního
významu rozdělují do těchto tříd:
o silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezinárodní dopravu.
Silnice I. třídy vystavěná jako rychlostní silnice je určena pro rychlou dopravu
a je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená
rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis. Rychlostní silnice má obdobné
stavebně technické vybavení jako dálnice.
o silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy,
o silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich
napojení na ostatní pozemní komunikace.
• Místní komunikace – je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží
převážně místní dopravě na území obce. Místní komunikace se dále rozdělují podle
dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do čtyř tříd.
• Účelová komunikace – je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých
nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto
nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování
zemědělských a lesních pozemků.
Shrnutí
Pokud budeme posuzovat zaměření souborů typových činností směrem k dopravním nehodám
v silničních tunelech je zřejmé, že současný stav nezahrnuje metodické postupy pro tyto
specifické mimořádné události. Soubory typových činností vůbec nevedou definici
komunikace v podzemních stavbách, z čehož plyne absence postupů pro řešení mimořádné
události. ČR v tuto chvíli nedisponuje podklady pro návrh postupů řešení, a proto je nutné se
zaměřit na zahraniční literaturu a čerpat ze zkušeností jiných zemí.
kvalitativní hodnocení zahraniční literatury
Nasazení jednotek PO v tunelech představují pro hasiče neobvyklou oblast. Toto se
ukázalo jako důkaz v roce 1999 díky velké nehodě v Tauern tunelu stejně jako v tunelu MontVŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
55
Blanc ale také roku 2000 při katastrofě v tunelu Kitzsteinhorn v rakouském Kaprunu a
naposledy roku 2001 v silničním tunelu Gotthard ve Švýcarsku. Možnosti, které vedou
záchranné složky k jádru místa události, jsou ztěžovány díky zavřenému zařízení v tunelu,
velkému teplu a vývinu kouře stejně jako eventuálně blokované přístupové cesty. Právě
poslední problém je značnější v silničních tunelech než v tunelech železničních.
I když se jedná i u železničních tratí i u silnic o dopravní cesty, nejsou mimo jiné na
základě jejich podzemního provozního systému navzájem srovnatelné. Hlavní příčina nehod
v silniční dopravě spočívá v provinění účastníků silničního provozu. Provozní systém silniční
dopravy napomáhá vysokým rizikům nehody, které vznikají skrze taková provinění.
Dlouhodobé jízdy, chybějící technická bezpečnostní vybavení ve vozech, přítomnost
značného množství zápalných zdrojů a hořlavých látek při současném postrádání normy
požární ochrany pro motorová vozidla jsou vlastnosti, které chybějí v provozním systému
drah. Typickými známkami nebezpečí na silnicích jsou subjektivnější a tím také
nepředvídatelnější reakce jedinců. Pokusy, poznatky a výsledky simulací uvedených katastrof
ve stejném měřítku, tak nepřinesly díky absenci těchto osob tížené výsledky.
Systém provozu železnice s jeho drážním vedením, jízdy s prostorovým odstupem,
technické bezpečnostní zařízení, ovládací a bezpečností technika, tak jako přítomnost
proškoleného personálu jsou od začátku těžištěm pro opatření, která co možná nejvíce
redukují pravděpodobnost událostí, popřípadě nastalou událost omezují.
V protikladu k tomu musí ležet těžiště silničních tunelů v opatření záchrany sebe sama a
cizí záchrany. Následku v tunelu, ve kterém se stala nějaká událost, nelze prakticky okamžitě
zabránit. Právě tuto skutečnost postrádá norma o vybavení a provozu silničních tunelů
(RABT) v její přepracované verzi u které se mimo jiné před vjezdem do tunelu požadují
světelné signály a závory.
Motorové vozidlo představuje skrze převážené palivo značné požární zatížení.
Pravděpodobnost nehody s následky požáru a následné zablokování tunelu je podstatně vyšší
než u železnice. Hasicí přístroje jsou dostupné jen u minima vozidel.
Výsledky předchozích průzkumů k výše uvedeným nehodám prokázaly, že drtivý počet
cestujících v případě nehody zůstane ve vozidle a čeká na příjezd záchranářů, místo aby
podnikly samostatné pokusy o záchranu. V takovém případě musí ležet těžiště činností v
záchranných opatřeních organizovaném systémy IZS.
Literatura vhodná k implementaci do učebních osnov předmětů Požární
taktika a Případové studie
•
Brand- und Katastrophenschutz In eisenbahntunneln, August 2003
Publikace popisuje požární a civilní ochranu v tunelech německých drah AG. Popisuje
jak právní požadavky, tak aktuální opatření provozovatelů uvedených tunelů
německých drah AG, což zahrnuje jak nové tunely, tak opatření týkající se zlepšení
stávajících tunelů.
•
Effective Firefighting Operations in Road Tunnels, SP Report 2010:10
Studie ukazuje postupy pro požární ochranu v silničních tunelech. Studie je zaměřena
na získání více informací o tom, jak lze účinně likvidovat oheň Brigáda v silničních
tunelech a jaké omezení a hrozby představuje takový požár pro hasičšké jednotky.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
56
Napomáhá pochopit bezpečnostní problémy a zvýšit úroveň požární bezpečnosti
v silničních
tunelech.
Zpráva je rozdělena do tří hlavních částí:
• Posouzení příslušných studií a experimentů týkající se různých klíčových
parametrů pro požární bezpečnost a mimořádné situace. Z vybraných požárů
silničních tunelů.
• Specifikace hasebních postupů podle předchozích zkušeností a nových
poznatků z provedených studii.
• požární scénáře pro hasiče, strategie, klasifikace rizika pro hasičské sbory.
•
Operational guidance - Incidents in Tunnels and Underground Structures
Tato příručka je sestavena s použitím nejlepších zdrojů informací známých v době
vydání. Je určena pro využití ze strany hasičského záchranného sboru. Je uvedena v
podobě procedurálních a technických postupů a kroky pro bezpečné a efektivní řešení
mimořádné události v tunelech a podzemních stavbách.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
57
Inovace výuky v souvislosti s nebezpečnými látkami
1. Baklalářské studium
V rámci bakalářského studia je transport nebezpečných látek vyučován v rámci předmětu
„Nebezpečné látky a odpady“. Z provedeného rozboru náplně tohoto předmětu vyplývá, že transport
nebezpečných látek je již do osnovy zařazen. Protože hlavní náplní jsou u tohoto předmětu
nebezpečné látky a odpady, není zde prostor pro zásadní rozšíření v tématech, která se týkají
transportu. Proto budou v rámci inovace provedeny pouze úpravy v obsahu cvičení k tomuto
předmětu. Bude vytvořeno speciální cvičení zaměřené na silniční a železniční nehody při dopravě
konkrétní nebezpečné látky s použitím simulačního SW. Témata související s transportem budou také
studenty zpracována ve formě semestrálních prací.
2. Magisterské studium
Pro magisterské studium spočívá inovace ve vytvoření studijní opory, která bude zpracována ve
formě běžného textu s možností převodu na formu e-learningu. Tato studijní opora na téma
„Transport nebezpečných látek po silnici“, se zaměřuje na předpisy ADR a nařízení (ES) č. 1272/2008
o klasifikaci, označování a balení nebezpečných látek. Proti stávající výuce bude rozšířena část, která
se týká specifických podmínek bezpečnosti silniční přepravy tunely a rozboru nehod. Rozšířena bude
kapitola s hodnocením vlivu vlastností nebezpečných látek na jejich chování v případě úniku
v uzavřeném nebo omezeném prostoru, s uvedením přehledu běžně používané měřicí techniky
určené pro měření koncentraci plynů. Podrobně budou hodnoceny vlastnosti předpokládaných
zplodin hoření nejčastěji přepravovaných nebezpečných látek.
Návrh inovace předmětů v rámci řešení projektu „Safeteach“
v oblasti přepravy nebezpečných látek
Bakalářské studium:
Problematika transportu nebezpečných látek je začleněna do předmětu „Nebezpečné látky a odpady
I“, bod 9 osnovy. Předmět bude rozšířen o část, týkající se bezpečnosti silniční přepravy
nebezpečných látek se zaměřením na provoz v podzemních, zejména tunelových stavbách. Cílem by
bylo seznámit studenty se zvýšenou nebezpečností nehody s nebezpečnou látkou v tunelech a
s legislativou, která se touto problematikou zabývá.
U oborů BPP a TPO je tento předmět povinný (viz tabulka 1), proto se inovovaný předmět dostane ke
všem studentům. U oboru TPO by bylo vhodné zvýšit počet hodin na 2+2 s ohledem na jeho
obsažnost i na zamýšlenou inovaci.
U oborů HPKŘ a TBOM je předmět pouze volitelně povinný, proto je na zvážení, zda by nebylo možné
zařadit krátkou kapitolu k tomuto tématu do povinných předmětů „Analýza rizik území“ a
„Technologie a jejich rizika I.“. Tyto předměty jsou povinné a jsou vyučovány ve stejném semestru
jako „Nebezpečné látky a odpady“. Alespoň základní informace týkající se bezpečnosti silniční
přepravy nebezpečných látek se zaměřením na provoz v podzemních, zejména tunelových stavbách,
by se tímto způsobem dostaly ke všem studentům bakalářského studijního programu.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
58
Tabulka 1: Předměty navržené pro inovaci ve studijním programu B3908 - Požární ochrana a
průmyslová bezpečnost
Studijní obor
3908R001 - Bezpečnost práce a
procesů
3908R003 - Havarijní plánování
a krizové řízení
3908R005 - Technická
bezpečnost osob a majetku
3908R006 - Technika požární
ochrany a bezpečnosti
průmyslu
Inovovaný předmět
040-0515/01 - Nebezpečné
látky a odpady I (NLaO),
povinný, 5. semestr
040-0515/01 - Nebezpečné
látky a odpady I (NLaO),
povinně volitelný, 5. semestr
040-0515/01 - Nebezpečné
látky a odpady I (NLaO),
povinně volitelný, 5. semestr
040-0515/01 - Nebezpečné
látky a odpady I (NLaO),
povinný, 5. semestr
Alternativní předmět
040-0452/01 - Analýza rizik
území (ARU)
povinný, 5. semestr
040-0512/01 - Technologie a
jejich rizika I. (TaR)
povinný, 5. semestr
Navazující magisterské studium
Problematika transportu nebezpečných látek je začleněna především do předmětu 040-0027/02 Transport nebezpečných látek a odpadů (TNLaO). Inovace předmětu bude zahrnovat opakování a
rozšíření základních informací o dopravě nebezpečných látek tunely, tj. seznámení studentů se
zvýšenou nebezpečností nehody s nebezpečnou látkou v tunelech a s legislativou, která se touto
problematikou zabývá, a dále rozšíření o rozbor případových studií.
Stručná informace by po zvážení potřebnosti mohla být doplněna do alternativních předmětů, které
jsou povinné u dvou oborů, v jejichž studijním programu není předmět TNLaO zahrnut - viz tabulka 2.
Tabulka 2: Předměty navržené pro inovaci ve studijním programu N3908 - Požární ochrana a
průmyslová bezpečnost
Studijní obor
Inovovaný předmět
3908T002 - Bezpečnostní
inženýrství
040-0027/03 - Transport
nebezpečných látek a odpadů
(TNLaO)
povinně volitelný, 2. semestr
3908T005 - Technická
bezpečnost osob a majetku
Transport není ve studijním
plánu
3908T006 - Technika požární
040-0027/02 - Transport
Alternativní předmět
040-0021/02 - Prevence havárií
a nehod (PHaN)
povinný, 3. semestr
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
59
ochrany a bezpečnosti
průmyslu
nebezpečných látek a odpadů
(TNLaO)
volitelný, 2. semestr
3908T007 - Bezpečnostní
plánování
Transport není ve studijním
plánu
050-0014/01 - Analýza
nebezpečí a rizik II. (ANR2)
povinný, 2. semestr
Předpokládané studijní texty
Studijní opora na téma „Transport nebezpečných látek po silnici“, se zaměřením na předpisy ADR a
nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení nebezpečných látek, bezpečnost silniční
přepravy s důrazem na tunely, vliv vlastností nebezpečných látek na jejich chování v případě úniku
v uzavřeném nebo omezeném prostoru, vlastnosti předpokládaných zplodin hoření vybraných
nebezpečných látek.
Forma zpracování - běžný studijní text nebo ve formě vhodné pro úpravu na e-learning, podle dané
specifikace požadavků na grafické členění, znaky a formátování textu).
Požadavky na HZS a Ředitelství SD:
Zajištění aktuálních informací (statistiky nehodovosti v tunelech, celkové a s přítomností nebezpečné
látky, možnosti sledování přepravy nebezpečných látek), pokud možno v zimním semestru.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH
60

Podobné dokumenty