PE noviny 11.p65 - ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465

Komentáře

Transkript

PE noviny 11.p65 - ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465
Číslo 1
1
11
Zdarma
Ročník VIII
9. června 2006
P e l h ø i m o v s k é
NOVINY
Zpr
a v odaj Městského úř
adu P
elhř
imo
v, kkulturníc
ulturníc
h z a řříí z e n í a ttec
ec
hnic
kýc
h služeb
Zpra
úřa
Pelhř
elhřimo
imov
ulturních
echnic
hnickýc
kých
e-mail: no
[email protected] kzpe.cz, ttelef
elef
on: 565/322 1
23, 7
77/0
12 3 9 6 , w w w
.pelhrimo
vsk
o.cz
oviny
elefon:
12
77
7/01
w.pelhrimo
.pelhrimovsk
vsko.cz
Dnes v listě: • Do kniho
vny na Ha
vaj • Osla
va Dne dětí • Kino V
esmír zv
e
knihovny
Hav
Oslav
Vesmír
zve
na Krimif
est • Máj osla
vil čtyř
icítk
u • FFestiv
estiv
a l rrek
ek
or
d ů a kkuriozit
uriozit • Ze sportu
icítku
estiva
ekor
ord
Krimifest
oslavil
čtyřicítk
Sc
hr
ánky důvěr
y P
olicie ČR
Schr
hránky
důvěry
Policie
Počátkem května se na
budovách obvodních oddělení
Policie ČR v okrese a budově
Okresního ředitelství PČR v
Pelhřimově objevily schránky
důvěry. Schránky jsou umístěny na přístupném místě hned
u vchodu do budovy. K čemu
vlastně tyto schránky slouží?
Policie schránky zřídila proto, že chce rozšířit spolupráci
policie a veřejnosti. Všichni
občané tak mohou vhodit své
podněty a návrhy do této
schránky a mohou tak přispět k
zlepšení komunikace mezi policií a veřejností. Občané mohou podat své návrhy nebo
podněty k řešení dopravních
situací v místech svého bydliště, ale mohou přispět i cennými informacemi k objasnění
trestné činnosti nebo přestupků. Velice rádi uvítáme i ty
ZRNKA PRA
VD
Y
PRAVD
VDY
podněty, které se budou týkat
návrhů na besedy s občany.
Samozřejmě, že přijmeme i
připomínky ze stran občanů,
které se budou týkat práce
policie.
Občané pelhřimovského
okresu tak mohou schránky důvěry plně využít, neboť jak již
bylo úvodem řečeno, jsou
umístěny na Obvodních odděleních Policie ČR v Pelhřimově, Humpolci, Kamenici nad
Lipou, Pacově a Počátkách.
Poslední schránka je instalována na budově Okresního ředitelství Policie ČR v Pelhřimově.
Závěrem lze jen říci, že se
na Vaše podnětné návrhy těšíme a přivítáme jakoukoli iniciativu z řad veřejnosti.
por. Bc. Hana Kotková,
OŘ PČR Pelhřimov
Čekej na štěstí, ale nezapomeň mu otevřít dveře,
až přijde. Lidové rčení
Novými ideami se nejvíce nadchnou ti, kteří si
nedokáží poradit se starými.
Karl Heinrich Waggerl
Štěstí závisí na nás samotných.
Aristotelés
OTÁZKA PR
O
PRO
Místostarostu města Pelhřimova Mgr. Luďka Březinu:
Městské divadlo v Pelhřimově čeká v letních měsících rekonstrukce. Čeho se
bude týkat?
Čas maturitních zkoušek řádně prověřil i studenty v Pelhřimově. Mezi těmi, kteří už mají
zkoušku dospělosti za sebou, jsou i studenti ekonomického lycea zdejší Obchodní akademie.
Ti převzali slavnostně z rukou třídní profesorky ing. Ivany Šenoltové a ředitele ing. Radoslava
Kučery maturitní vysvědčení. Stalo se tak za přítomnosti Vladimíra Heřmánka a Jany Sládkové
ze Sboru pro občanské záležitosti Městského úřadu Pelhřimov. Za zmínku stojí skutečnost, že
6 studentů prospělo u maturity s vyznamenáním.
Foto: Petr Přibyl
Pátý supermar
ket už je na obzoru
supermark
Záležitost budoucí výstavby
marketem ve městě, nabývá
Kaufland by měl vyrůst
v lokalitě vedle výpadovky na
Tábor nad benzinovou čerpací
stanicí JET poblíž obchvatu.
V pondělí 29. května nabylo
právní moci stavební povolení
na výstavbu objektů, se kterými se počítá pro provoz obchodního domu Kaufland. Ke
kladnému výsledku dospělo i
stavební řízení na dopravní
napojení. Výstavba tedy může
začít. Zástupci investora už si
vyzvedli na hospodářském od-
Kauflandu v Pelhřimově, který se tak stane pátým superkonkrétních obrysů.
boru Městského úřadu PelhřiObchodníky zřejmě nepotěmov smlouvy, které řeší majet - ší nová konkurence. Jak ale
koprávní vypořádání po dokon- uvedl starosta Leopold Bambučení stavby, to znamená, že la, město nebylo vlastníkem
město převezme křižovatku, pří- pozemku v uvedené lokalitě,
jezdovou komunikaci a vybra- všechno prodávaly fyzické osonou infrastrukturu, která bude by, takže prodeji se nedalo
sloužit i dalším potenciálním zabraňovat, navíc tato lokalita
uživatelům v příslušné lokalitě. je určena podle územního plánu
Podle vyjádření investora by právě pro stavbu takovýchto
objekty měly být dokončeny do zařízení. Občané na rozdíl od
30. listopadu 2006, tak, aby obchodníků výstavbu nového
Kaufland mohl zahájit předvá- obchodního domu jistě uvítají.
noční prodej.
(př)
Zajímavý dárek dostaly k Mezinárodnímu dni dětí v pondělí
29. května školáci ze Základní školy Na Pražské v Pelhřimově.
Jsou to dvě sady zahradních šachů, které jsou umístěny na
dvoře školy v místech, kde býval dřív minigolf. „Chtěli jsme
jednak využít plochu, kterou jsme měli k dispozici, a poskytnout dětem další volnočasové aktivity. Děti z prvního stupně,
které navštěvují družinu, se každoročně zúčastňují turnajů
v šachu v rámci okresu a někteří žáci dokonce postupují do
kraje, takže šikovní šachisté se tu najdou,“ řekl nám zástupce
ředitele Miloslav Jirků. Obě sady šachů stály dohromady 35 000
korun. Na snímku jsou děti z prvního stupně, které hned po
obdržení dárku mezi sebou rozehrály partii. Foto: Petr Přibyl
Optické sítě mají zelenou
Městu Pelhřimov se naskýtá
nová zajímavá šance ve využití
možností další komunikační infrastruktury. Do Pelhřimova bude
totiž dotaženo vedení ČD Te lematica a. s., firmy, která je
zaměřena na poskytování telekomunikačních služeb a služeb
z oblasti informatiky. K těmto
účelům využívá Č D Telematica
a. s. podle dostupných informací druhou nejrozsáhlejší síť
v republice, která čítá přibližně 3500 kilometrů optických
kabelů. Podle zadání minister-
stva vnitra by měla být k tomuto
přístupovému bodu ČD Telematica přímo připojena Policie
ČR. Dále se pro město nabízí
možnost připojení na Metropolitní síť města Pelhřimova a
krajskou komunikační infrastrukturu ROWANET. V souvislosti
s uvedenými skutečnostmi bude
přínosem i navázání spolupráce a využití aktivit telekomunikačních operátorů a poskytovatelů internetu, které se objeví díky uvedeným skutečnostem.
(př)
Volby d o Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR měly i v
pelhřimovském volebním okrsku č. 6 v Zámečku v Dolnokubínské ulici poklidný průběh. Už zhruba tři hodiny po otevření
volební místnosti v pátek přišlo k urně podle odhadů členů
volební komise 25 % zapsaných voličů.
Foto: Petr Přibyl
Kulturní stánek, jakým je
Městské divadlo, si zaslouží
důstojné kulturní zázemí. Připravuje se proto celková rekonstrukce sociálního zařízení,
které bude bezbariérové. Půjde také o celkové zefektivnění tepelného režimu, protože
většina tepla v současné době
uniká schodištěm a otevřenými dveřmi. Je snaha připravit
ochotníkům, kteří tak hezky
hrají, také hezké prostředí. Ti
by mohli mít zázemí v prostorách, které se uvolnily díky
vybudování plynového vytápění po bývalé kotelně. V hledišti bude v rámci rekonstrukce také vyměněn koberec.
Oprava bude hotová do konce
listopadu a bude nákladná především v souvislosti s investicemi do sociálního zařízení,
které se musí napojit až na
venkovní kanalizaci. Náklady se
dají počítat v řádu milionů. S
opravou by se mělo začít v
druhé polovině července. (př)
Nový investiční
odbor
Důležité
upozornění
O d 1. června funguje na
městském úřadě v Pelhřimově
nový odbor – odbor investiční.
Ten vznikl spojením agend a
pracovníků vyčleněných
z několika
odborů:
z hospodářského odboru byly
vyčleněny investice, z odboru
ško l s t v í a kultury památky,
z odboru kanceláře starosty bylo
vyčleněno oddělení rozvoje
města. Tyto oblasti vytvořily nový
investiční odbor. Jak uvedl tajemník městského úřadu Pelhřimov Mgr. Vlastislav Větrovský, důvodem jeho vzniku je
lepší komunikace, lepší personální využití lidí a účelnější
fungování.
Městský úřad Pelhřimov má
v současné době celke m 12
odborů a 130 funkčních míst.
V souvislosti s nově vzniklým
investičním odborem byl nově
přijat pouze jeden pracovník,
a to vedoucí tohoto odboru.
V poslední době se opět
objevují občané, kteří se
představují jako sociální
pracovníci nebo pracovníci
Pečovatelské služby a pod
záminkou sepsání žádostí do
lázní nebo sepsání žádosti
na jakoukoliv dávku nebo
pomoc se domáhají vpuštění do bytu starších občanů. Poté si nechávají předložit Vaše doklady a důchodové výměry. Po jejich
odchodu zjistíte , ž e Vám
chybí finanční obnos.
Tito občané nejsou pracovníky ani Pečovatelské
služby ani sociálního odboru Města.
P roto Vás opětovně upozorňujeme, buďte opatrní
a nepouštějte si do bytu
cizí osoby.
Bc. Blanka Zemanová
vedoucí Pečovatelské
služby Města Pelhřimova
• DENNÍ AKTU
ALIT
Y Z M Ě SST
TA NAJDETE NA WWW.PELHRIMO
VSK
O.CZ •
AKTUALIT
ALITY
WWW.PELHRIMOV
SKO.CZ
Pelhř
imo
vské no
viny
elhřimo
imovské
noviny
2
Kousek Ha
vaje v kniho
vně
Hav
knihovně
Zajíma
vá výst
av a b u d e k v i d ě n í o d 1
3. čer
vna v Městské kniho
vně v P
elhř
imo
vě. Nazýv
á
Zajímav
výsta
13.
června
knihov
Pelhř
elhřimo
imově.
Nazývá
se Havaj a své obrazy a fotografie, pocházející z této exotické země, na ní představí
MgA.Vlasta Pechová.
jako vhodný prostředek. Nepotřebuji vodu, plátno, potřebuji
jenom pastel a papír, na přenášení je to pohodové. K tomu
malování přírody: Domy na Havaji
jsou většinou dřevěné, lidé si
je stavějí sami, tím pádem jsou
ty domy jedinečné. Mají takovou pěknou duši. Všechny mají
veliká okna a hodně často přímo do těch oken lezou zvenčí
rostliny, jako by nakukovaly dovnitř, a vítr si pohrává s jejich
listy. To mě opravdu fascinovalo
a na některých těch pastelech
je to vidět. Takže jsem hodně
malovala listy, někde i květiny.
Některé obrazy jsou víc realistické, ne úplně jako fotka, ale
všechno je do zelena. Postupem času, jak jsem malovala,
začala jsem se uvolňovat a začala jsem uvolňovat i barevnost,
takže poslední pastely už jsou
do červena nebo modrožluté,
tam už se barvy začínají lišit od
reality a je tam víc zachycený
můj pocit, prožitek.
Vraťme se ještě k tai-chi. Co
to vlastně je a co může člověVlasta Pechová v objetí havajské přírody.
ku přinést?
Foto: z archivu Vlasty Pechové
Ta i - chi je původem čínské
Autorka výstavy, která p o - nejdříve hledala styl, který by bojové umění a má velice zac h á z í z P e l h ř i m o v a a ž i j e mi nejlépe vyhovoval, pak jsem motanou historii. V čínské miv Praze, vystudovala střední potkala učitele, se kterým se nulosti bylo období, kdy bylo
š k o l u u m ě l e c k ý c h ř e m e s e l mi moc dobře spolupracovalo a tai-chi zakázané, ti, kdo ho
v Brně a Vysokou školu umě- začala jsem se tomuto umění uměli, odešli, pak se tai-chi
leckoprůmyslovou v Praze, obor věnovat víc. Později, když jsem povolilo, pak se uzákonilo, ale
design. Kromě toho, že maluje se vypracovala na určitou úro- zákony preferovaly jenom určia fotografuje, je cvičitelkou tai- veň, jsem si řekla, že zkusíme té styly, a tak se všechno zamochi a orientálního tance. Před tady v Čechách založit školu talo. Je to původem bojové
časem strávila dva měsíce na tai-chi. Vím, že jinak by se umění, zdravotně velice proHavajských ostrovech, kde na- tai-chi tady v Čechách neu- spěšné. Někdy, když řeknu lidem, že tai-chi je bojové umění,
táčela kazetu o tai-chi a na- chytilo.
malovala kolem 30 pastelů (část
Díky tai-chi jsem jela do trošku se zaleknou. Ale to proz nich právě uvidí návštěvníci Moskvy, protože centrum školy to, že nevědí, jaké můžou být
výstavy v Pelhřimově), a pobý- je v Moskvě, její pobočka, ja- různé pohledy na bojové uměvala také v Moskvě.
koby malá sestřička, je v Praze ní. Tai-chi je o tom, že se lidé
Jak jste se dostala ke svým a ještě menší „sestřička“ je učí nepoužívat sílu, je to velice
chytrá myšlenka, jak sílu přitvůrčím aktivitám – k umění, v Pelhřimově.
tai-chi a orientálnímu tanci?
Na Havaji jsem byla natáčet jmout a vrátit nazpátek, aniž by
Už odmalička jsem se chtěla kazetu o tai-chi a tuto zemi člověk musel pěstovat nějakou
zabývat uměním. Tehdy jsem mám spojenou taky s grafickým velikou svalovou aktivitu. Zdrasi řekla, že budu malířkou, a designem. Do Moskvy jezdím votní účinky v tai-chi jsou zaod té doby se můj život tak jednak vzdělávat se v tai-chi, loženy na principu práce se svaly.
vyvíjí. Během studií výtvarných jednak proto, že dělám ilustra- Není to klasický západní způsob
oborů mi ale chyběl pohyb. ce pro tai-chi kurs. Jsem moc – my známe spíš posilování svalů
Začala jsem si hledat pohybové ráda, nikdy jsem si nemyslela, jedním směrem, to, co se děje
aktivity, nejdřív to bylo karate, že se mi spojí moje profese – v posilovnách. V tai-chi je to
u toho jsem ale nevydržela moc design – s tím, čemu se věnuji všestranné a svaly se jakoby přetáčejí. Dá se říci, že se „prodlouho, pak jsem přišla do Prahy, ráda, a to je tai-chi.
kde jsem se začala zabývat Vaše pastely z Havaje přibli- ždímou“, pak se uvolní, pak se
orientálním tancem a tai-chi. žují hlavně tamnější přírodu. znovu proždímou. Je to taková
Po několika letech jsem začala Můžete o tom říci něco víc? zvláštní masáž. Jde o to, aby si
orientální tanec vyučovat.
Pastel jsem si zvolila proto, lidé procítili tyto vnitřní pohyby
(př)
S tai-chi to bylo tak, že jsem že se mi zdál kvůli cestování svalů.
KRÁ
TCE Z DĚNÍ VE MĚS
TĚ
KRÁT
MĚSTĚ
• Trhy spotřebního zboží a
různých pochutin na Masarykově náměstí v Pelhřimově se budou opět konat ve
dnec
h 1
9. čer
vna, 1
7. č e rr-17
dnech
19.
června,
vence, 2
1. srpna, 1
8. zář
í,
21
18.
září,
íjna, 20. list
opadu a 1
8.
16 . řříjna,
listo
18.
prosince 2006.
• Jiří Šlupka Svěrák vystoupí
s koncertem nazvaným Nejenblues v pátek 9. června v
Kavárně a knihkupectví Ty g -
řík. Začátek je ve 20 hodin.
• V plném tempu příprav je
šestý podnik seriálu Mediasport Mistrovství ČR ve
sprintrally 2006, kterým bude
III. Rallye Pelhřimov 2006.
Závod proběhne 28. a 29.
července jako memoriál
Tomáše V
ojtěc
ha, kt
erý př
Vojtěc
ojtěcha,
který
přii
loňském ročníku tragicky
zemřel.
• Městská knihovna v Pelhři-
mově nově nabízí bezplatný
přístup na portál Lexis Nexis,
který je jedním z nejrozsáhlejších eketronických zdrojů
právnické periodické literatury
na českém trhu.
• Chlapci a děvčata od 4.
do 7
ídy
eř
7.. t řřídy
ídy,, k tteř
eříí mají zájem
o country tanec, mohou přijít
k aždé pondělí od 1
6 hodin
16
do domu dětí a mládeže na
Pražské v Pelhřimově. (př)
TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
• Technické služby města Pe l hřimova (TSmPe) upozorňují
všechny původce odpadu, že
jsou povinni odevzdat Základní
popisy odpadu podle Vyhlášky
č. 294/2005 Sb. provozovateli příslušného zařízení k
nakládání s odpady (TSmPe),
Oprava věže
V ě ž ko s t e l a s v. V í t a
v Pelhřimově čeká důkladná
oprava. Ta se bude týkat stře chy, ciferníků na hodinách i
fasády. Práce se realizují na
základě plánu oprav kulturních
památe k ve m ě s t ě . Velkou
komplikací bude oprava praporce na střeše, který se nachází ve výšce přes 40 metrů.
K tomu účelu bude zřejmě
nutné povolat speciální vysokozdvižnou plošinu. Náklady na
opravu se pohybují okolo
850 000 korun.
(př)
Do
o vé
Dott azník
azníko
šetření
Během června proběhne ve
Zdravém městě Pelhřimov
dotazníkové šetření s cílem
zmapovat spokojenost místních
občanů. V rámci partnerství s
Týmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj se město
rozhodlo pro sledování jednoho ze sady společných evropských indikátorů - Indikátor
A1: Spokojenost občanů s
místním společenstvím. Přes 800
anonymních občanů Pelhřimova
bude zpovídáno 15 vyškolenými tazateli z řad místních studentů. Tazatelé budou opatře ni průkazem se jménem, fotografií, razítkem města a
podpisem pana starosty. Ochra na osobních údajů bude zajištěna. Prosíme Vás tímto o vstří c ný přístup k našim mladým
kolegům a zároveň předem
děkujeme za Vaši spolupráci.
Mgr. Marie Davidová,
Zdravé město Pelhřimov
Velká oslava Dne dětí se konala ve čtvrtek 1. června odpoledne na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Město Pelhřimov, agentura
Dobrý den, kulturní zařízení města a Dům dětí a mládeže Pelhřimov spojily své síly a připravily pro děti pestrý program.
Nechyběly v něm soutěže, atrakce jako skákací hrad, hudba, tanec a vystoupení žáků škol. Důležitou událostí bylo zahájení
kampaně na podporu třídění odpadů, kterou připravily Město Pelhřimov a Středisko ekologické výchovy Mravenec a při němž
promluvili starosta Pelhřimova Leopold Bambula a zástupce hejtmana kraje Vysočina ing. Pavel Hájek. V té souvislosti se
uskutečnila dramatická soutěž v třídění odpadů mezi pelhřimovskými školami (snímek vpravo). Program sice narušila nepřízeň
počasí, ale většině dětí to náladu nevzalo. Na snímku vlevo je vystoupení dětského souboru Kočičky z Domu dětí a mládeže
Pelhřimov.
Foto: Petr Přibyl
tiskopisy je možno vyzvednout na TSmPe u odpadového hospodáře - ing. Jozef Hoďa,
tel. 565 323 138.
• Občané při odevzdávání
stavebních odpadů podle vyhlášky 294/2005 musí předložit čestné prohlášení, že jimi
odevzdávaný odpad není znečištěn nebezpečnými látkami a
neobsahuje kovy, dřevo, plasty, případně jiné příměsi. Po třebný tiskopis bude občanům
předložen v areálu Technických služeb města Pelhřimova.
(ts)
Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
ely)
• Pozvání na vernisáž výstav y HA
HAV
ografie
pastely)
VA J ( ffo
otogr
afie a past
erý 1
3. čer
vna v
MgA. Vlasty Pechové, která proběhne v út
úte
13.
červ
15.00 hodin v hudebním oddělení Městské kniho
vny P
elknihov
Pe
hř
imo
v . Součástí vernisáže bude i malý taneční program.
hřimo
imov
• Občanské sdružení PRESS v Africe zve na večer plný
Afriky věnovaný ke Dni afrických dětí ve stř
edu 1
4. čer
vna
stře
14.
června
1.00 hodin v Městské kniho
vně P
elhř
2006 od 1
8.00 - 2
18
21
knihov
Pelhř
elhřii mo
v.
mov
Program:
18.00 Uvítání
18.10 Téma Angola - sirotčinec Dětská naděje (vyprávění
osobních zkušeností z Afriky)
18.50 Přestávka - o chutnávka afrických jídel, poslech kizomby
(afro hudba)
19.05 Hosté
20.00 Vystoupení skupiny TiDiTaDe (africká hudba a tanec)
20.30 Volný program
Celý večer bude v duchu daleké a exotické Afriky, přijďte si
poslechnout o nelehkém životě dětí na „druhé straně“,
o cílech našeho sdružení…
• Zveme všechny zájemce na odložené cestopisné vyprávění
Mgr. Jaroslava Kreibicha Zajímavá místa naší republiky L užic
ké hor
y , které s e koná ve čtvrt
ek 1
5. čer
vna v 1
7.00
užické
hory
čtvrte
15.
červ
17
hodin v hudebním odddělení Městské kniho
vny P
elhř
imo
v.
knihov
Pelhř
elhřimo
imov
Přednáška bude doplněna promítáním diapozitivů.
OZNÁMENÍ
Plánovaná přednáška Mahler o Mahlerovi v podání uznávaného českého spisovatele a scenáristy PhDr. Zdeňka Mahlera
se z důvodu pracovního zaneprázdnění pana Mahlera přesouvá
na září. O jejím termínu a čase budeme zájemce včas
informovat v tisku a n a webových stránkách knihovny. (měk)
UPOZORNĚNÍ
Městská knihovna v Pelhřimově nabízí mimo jiné zhotovení
rešerše na zadané téma. Cena této služby je 20 Kč + 1 Kč
za každý záznam. S využitím dostupných informačních zdrojů
vyhledají pracovnice knihovny zájemcům knihy, články z novin
či časopsiů v regionálním tisku a webové odkazy, vztahující se
k tématům seminární, bakalářské, diplomové nebo jiné písemné práce žadatele.
(měk)
Výběr z nových knih Městské
kniho
vny v P
elhř
imo
vě
knihov
Pelhř
elhřimo
imově
BELETRIE
o l á s kku
u ; Přibský, V . : Hledejt
e
Moučková , M . : T r ů n p rro
Hledejte
slušného chlapa mezi tolika mizery
mizery; Cadwalladr, C.:
Rodokmen
Rodokmen; Benzoni, J.: Italská mozaika
mozaika; Burke, A.: Kdo
m á p rráv
áv
o soudit
ásy
ávo
soudit; Bruckner, P. : Zloději kr
krásy
ásy; Švandrlík,
strejda; Grass, G.: Psí roky
roky; Cartland, B.:
M.: Přesýpací strejda
Pros na kolenou;
kolenou Angell, J.: Dvojí život
život; Hunter, C.:
Elitní odstřelovač
odstřelovač; Racina, T.: Smrtelný mráz
mráz; Navarro, J.:
Bratrstvo turínského plátna
plátna; Kalla, D.: Pandemie
NA
UČNÁ LITERA
TURA
NAUČNÁ
LITERATURA
vá k rrálo
álo
vna
vník
Procházková, P. : Aluminio
Aluminiov
álovna
vna; Matoušek, O . : Slo
Slovník
sociální pr
áce
e l n é p řříběhy
íběhy
práce
áce; Vašák, V . : Nezapomenut
Nezapomenute
íběhy;
Kodetová, S.: Jiří Kodet o sobě
sobě; Lomborg, B.: Skeptický
ekolog
ekolog; Šťovíček, J.: Překročit řeku Styx
Styx; Havel, V.:
Pr
osím stručně
orie výpoče
ec
hniky
Prosím
stručně; Zelený, J . : Hist
Historie
výpočett n í ttec
echniky
hniky;
C e t , M . d e : Motocykly
Motocykly; Č e r n á , M . : Lehké mozkové
dysfunkce
dysfunkce; Siegel, Z.: Jak úspěšně hledat a získat zaměstnání
městnání; Martínek, M.: Čeští cestovatelé a mořeplavci
DĚTSKÁ LITERA
TURA
LITERATURA
Kabátová, V.: N o v á l á s k a n a o b z o r u
u; Übelacker, E.:
Planety a lety do vesmíru
vesmíru; Elstner, H.: Vikingové
Vikingové; Bryant,
vky v sedlec
h ; Simon, P. : St
arý Egypt
B.: Dí
Dívky
sedlech
Starý
Egypt; Giff, P. R.:
Drsňačka Hollis
Hollis; Procházková, I.: Myši patří do nebe
nebe;
azec
h;
Lindgren, A.: Emil a Ida
Ida; Biesty, S . : Egypt v obr
obrazec
azech
vice
Tatíčková, I.: Rozum do la
lavice
vice; Petiška, E.: O nejbohatším
vrabci na světě
KNIHOVNA DOPORUČUJE
Bjorn Lomborg - Skeptický ekolog
ekolog. Jaký je skutečný stav
světa?
Kniha zpochybňuje řadu pověr o tom, jak se naše životní
prostředí a kvalita života vůbec neustále zhoršuje. Autor
důkladně konfrontuje hlavní témata ekologických aktivistů se
všeobecně přijímanými statistickými zdroji. Hlavní síla knihy
spočívá v ohromném počtu pečlivě dokumentovaných příkladů a v na první pohled objektivní interpretaci všech
údajů. Dalším sympatickým rysem je důraz na pozitivní
přístup: čemu a jak lze zabránit, kolik by to stálo a zda by
se za tyto peníze nedalo pořídit něco, co bude mít pro
kvalitu života na Zemi větší přínos.
(měk)
K
Pelhř
imo
vské no
viny
elhřimo
imovské
noviny
U
L
T
U
R
A
KUL
KULTURNÍ
ZVOU
KULTURNÍ
ZVOU
TURNÍ ZAŘÍZENÍ
ZAŘÍZENÍ ZV
OU
3
VÝS
TAVY
VÝST
GALERIE M
Od 4. do 30. června: Vratislav Kuzdas - Krajiny v obrazech.
V rámci otvírací doby Galerie M je možno ve sklepení
navštívit i MUZEUM STRAŠIDEL.
DIV
ADELNÍ PŘEDS
TAVENÍ
DIVADELNÍ
PŘEDST
PELHŘIMO
VSKÉ KUL
TURNÍ LÉT
O 2006
PELHŘIMOV
KULTURNÍ
LÉTO
HADRIÁN Z ŘÍMSŮ
PR
OMENÁDNÍ K
ONCER
T Y NA NÁMĚS
TÍ
PROMENÁDNÍ
KONCER
ONCERT
NÁMĚSTÍ
PR
VNÍ ČESKÉ MÚZY
um ANEB SÍŇ LIPSKÝCH
PRVNÍ
MÚZYum
V letních měsících se uskuteční každou neděli na Masarykově
náměstí v Pelhřimově od 10 hodin koncerty dechových hudeb.
2. července
ROZMARÝNKA
9. července
PANELAČKA
16. čer
vence
MALÁ MUZIKA
červ
23. července
BATELOVSKÁ KAPELA
YŘKA
30. července
KAMENICKÁ ČT
ČTYŘKA
6. srpna
ČERNOVICKÁ DECHOVKA
13. srpna
VENK
OV SKÁ KAPELA
VENKO
20. srpna
MALÁ KAPELA
Milovníci dechové hudby jsou srdečně zváni.
V muzeu rodiny Lipských se můžete seznámit s fotografiemi
a dalšími relikviemi z dětství budoucího herce Lubomíra a jeho
bratra režiséra Oldřicha a jejich další umělecké kariéry. N á vštěvníci se mohou zasmát sestřihu nejznámějších filmových
scén bratří Lipských a prohlédnout si filmové plakáty a fotografie. V části, nazvané Velká filmová loupež, na návštěvníky
MÚZYa čeká například masožravá Adéla a podobné „lahůdky“.
Můžete zde poslat švestičky jako Hujer, vstoupit do cirkusového šapitó a zkusit nějaké fígle klauna Cibulky.
Hr
a V
ácla
va Kliment
a Klicper
y v ú p rra
avě Josef
a D vvoř
oř
ák
a
Hra
Václa
áclav
Klimenta
Klicpery
Josefa
ořák
áka
Společnost Josefa Dvořáka
Městské diva d l o - 12. červ n a 2 0 0 6 - 19.30 hodin
Že český vlastenecký básník, prozaik a dramatik Václav Kliment
Klicpera nazval svou nejúspěšnější hru Hadrián z Římsů, bylo
jenom proto, že se dobou svého života netrefil do naší doby.
Jinak by se jeho rytíř z Římsů určitě jmenoval Dvořák, protože
to vypadá tak, jako by hru napsal pro Josefa Dvořáka, divadelníka od Boha, který se s tímto dílem prostě musel potkat.
Hrají: Josef Dvořák, Karel Gult, Aleš Říha, Dagmar Schlehrová,
Jiří Veit, Hana Ulrichová, Rostislav Trtík
Režie: František Filip
Vstupné: 210, 220, 230 Kč
Uváděno v rámci divadelního předplatného. V prodeji je
ještě dostatečné množství vstupenek i mimo předplatné.
KONCERT
EVROPSKÝ DEN HUDBY
Masarykovo náměstí - středa 21. červ n a 2 0 0 6 - 14.00 hodin
K poslechu zahraje Jazz Band a Mini Band Základní umělecké
školy v Pelhřimově pod vedením Jaroslava Duška. Tento svátek
hudby byl oficiálně vyhlášen v roce 1981 Jackem Langem,
tehdejším francouzským ministrem kultury.
VSTUPENKY NA VŠECHNA PŘEDSTAVENÍ, KTERÁ UVÁ D Í ME V NAŠÍ KULTURNÍ NABÍDCE NA TÉTO STRANĚ, JSOU
V PRODEJI NA TIC (TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU), MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 10, PELHŘIMOV.
ROCK
OVÁ TEA
OCKO
V letních měsících se uskuteční před KD Máj v sobotu od
17.30 hodin vystoupení rockových kapel z Pelhřimova a o kolí.
1. č e rrv
vence
GO´ST
15. čer
vence
červ
STAREJ PEJR + KASIOPEA
29. července
BOWDEN + HOST
12. srpna
ANTHEOM + HELL FIRE
Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého počasí se koncerty uskuteční v přísálí KD Máj.
PRÁZDNINOVÉ POHÁDKY PRO MALÉ I VELKÉ
Před KD Máj se uskuteční každých 14 dní v úterý od 16.00
hodin pohádky nejen pro malé diváky, ale i pro jejich rodiče.
O MYŠCE TEREZCE
Úterý 11. července
Příběh o poklidném životě lesních zvířátek, který se změní
příchodem zlé a marnivé kozy Rozalindy. Ta léčkou vyláká
Turistické informační centrum na Masarykově náměstí v Pelhři - zajíčka Jakuba z jeho chaloupky. Ostatní kamarádi, veverka
mově jako člen sítě TICKETPORTAL umožňuje zakoupení Tonička, žabák Matyáš a myška Terezka, se snaží Jakubovi
vstupenek na představení v celé ČR. Z nabídky vybíráme:
pomoci. Každý má svůj plán, ale na kozu vyzraje chytrá myška.
DIV
O K E J B I L L (ko n c e r t ) - Polná u Jihlav y - 10. června Hraje: Divadlo Matěje Kopeckého Praha
DIVO
Kompletní seznam představení je v Turistickém informačním
O NEZBEDNÝCH KŮZLÁ
TKÁCH
KŮZLÁTKÁCH
centru na Masarykově náměstí a na www.ticketportal.cz. ( p ř )
Úterý 25. července
NO
VINKY V SÍTI TICKETPOR
TAL
NOVINKY
TICKETPORT
Pozv
ánk
a na krimif
est 2006
ozvánk
ánka
krimifest
Od 16. do 21. června se
v pelhřimovském kině Vesmír
koná Krimifest 2006, přehlídka filmových detektivek a filmů s kriminální zápletkou. Ta
nabídne kromě filmů i koncert a výstavu. Všechny programy Krimifestu začínají vždy
v 17 hodin a vstupné na ně
je pouhých 20 korun.
Přehlídku Krimifest 2006
zahájí 16. června recitál šansoniéra, básníka a písničkáře
Jiřího Dědečka, kterého není
jistě třeba zvlášť představovat.
V dalších dnech se budou promítat filmy, o k terých s e d o zvíte více v programu kina na
této straně. Celý program Krimifestu doprovodí výstava fotoreportéra Jiřího Nováka, která
bude instalována ve foyeru kina.
Jiří Novák se narodil ve Světlé
nad Sázavou, kde objevil svět
černobílé fotografie. Přestože
se později přestěhoval do Prahy, na Vysočinu se rád vrací.
Z nejprve amatérských snímků
se s přibývajícími zkušenostmi
jejich autora staly fotografie, o
které měly zájem redakce deníků a časopisů, a u Jiřího
Nováka tak přerostl koníček
v profesi. Nejdéle působil
v časopisech Vlasta a Signál.
Má za sebou řadu výstav
v Praze i na jiných místech
republiky.
Na Krimifest jsou srdečně
zváni nejen milovníci detektivek, ale všichni, kdo mají rádi
dobré filmy a kvalitní umění.
Nezbedná kůzlátka dělají své hodné babičce samou starost.
Dokonce se rozhodnou jít na nepřístupný strašidelný film O
pirátu černém vlku a pak se bojí sama jít přes les domů. Ale
i s nimi to nakonec dobře dopadne.
Hraje: Divadélko Andromeda Praha
O KARKULCE
Úterý 8. srpna
Pořad pod společným názvem obsahuje dvě pohádky. První,
klasickou O Červené Karkulce, napsal J. Středa. Druhá pohádka, Krabičková, má jednoduchý příběh, ve kterém vystupuje
král Krabicius, princezna Krabička, babice Krabice a drak
Krabičák.
Hraje: Malé divadélko Praha
O KR
TEČK
OVI
RTEČK
TEČKO
Úterý 22. srpna
Všem dětem důvěrně známá postavička ožívá a prožívá spolu
se svou kamarádkou myškou nejedno dobrodružství. Písničky
Leoše Kuby zaujmou malé i velké diváky.
Hraje: Divadlo Genus Brno
Vstupné dobrovolné.
!!!V případě nepříznivého počasí se pohádky uskuteční na
malé scéně KD Máj Pelhřimov!!!
VYHLÍDK
OVÁ V Ě Ž K
OS
TELA SSV.
V. BAR
TOL
OMĚJE
VYHLÍDKO
KOS
OSTELA
BART
OLOMĚJE
Od 1. května je opět zpřístupněna věž kostela sv. Bartoloměje.
Neváhejte a p řijďte se podívat na Pelhřimov z výšky. Také
budete mít možnost vyběhnout všechny schody s kozami
rekordmankami Rózou a Rézou. Otevřeno je od pondělí do
pátku o d 9 d o 12 a o d 12.30 do 17 hodin, v sobotu a v neděli
od 10 d o 12 a o d 12.30 do 17 hodin.
MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV
Ve Šrejnarovském domě bude 8. června v 15 hodin zahájena
výstava Lékař léčí... Výstava potrvá do 29. října.
Do 25. června je ve výstavní síni zámku pánů z Říčan výstava
obrazů významného českého restaurátora Jaroslava Bendy.
MUZEUM REK
ORDŮ A KURIOZIT
REKORDŮ
(Jihlavsk· - DolnÌ br·na)
Více než dvě stovky trojrozměrných NEJ + fotogalerie zachycující okamžiky, při nichž vznikaly výkony zapsané do České
knihy rekordů i světových rekordních tabulek. Prohlídky denně,
a Dobrý den
volejte 777 601 304 nebo 565 321 228. Agentur
Agentura
nabízí: Muzeum rekordů a kuriozit - Zlaté české ručičky
- D ů m d o b r ý cch
h dnů. O tevřeno denně od 9 do 17 hodin.
OTEVÍRA
CÍ DOBA OD 1
TEVÍRACÍ
1.. 6 . D O 3 0 . 9 .
Galerie M + Muzeum strašidel
Pondělí - pátek
Sobota - neděle
9 . 0 0 - 12.00 12 . 3 0 - 17.00
10 . 0 0 - 12.00 12 . 3 0 - 17.00
Turistic
ké inf
ormační centrum
uristické
informační
Pondělí - čtvrtek
Pátek
Sobota - neděle
8 . 3 0 - 12.30 13 . 0 0 - 17.00
8 . 3 0 - 12.30 13 . 0 0 - 18.00
8 . 3 0 - 12.30 13 . 0 0 - 17.00
Pondělí - pátek
Sobota - neděle
9 . 0 0 - 12.30 13 . 0 0 - 17.00
10 . 0 0 - 12.30 13 . 0 0 - 17.00
Síň Lipských
MYK
OL
OGICKÁ PORADNA
MYKOL
OLOGICKÁ
Od června je otevře n a v Turistickém informačním centru,
Masarykovo náměstí 10 mykologická poradna České myko l o gické společnosti. Konzultace budou probíhat každou neděli od
14.00 do 17.00 hodin a každé úterý od 15.00 do 17.00 hodin.
Vaším poradcem je J. Šiška z Pelhřimova.
Vážení poř
adat
elé, mát
e - l i z á j e m o z vveř
eř
ejnění vvámi
ámi
pořadat
adatelé,
máte
eřejnění
pořádaných kulturních akcí v Pelhřimově na plakátu
„Kam v Pelhřimově za kulturou“, nahlašte je vždy
nejdéle do předposledního čtvrtka v měsíci na telefon
ová) nebo na
565/32
4 92
7 nebo 7
7 7/0
1239
1 (Vlast
a Vlčk
565/324
27
77
7/01
2391
(Vlasta
Vlčko
e-mail [email protected]
Kino Vesmír od 9. do 23. června
Čtvrtek 8., pátek 9. června
(20 hodin)
Sobo
7., neděle 1
8. čer
vna
Sobott a 1
17
18.
června
(20 hodin)
ZÁKLADNÍ INS
TINKT 2 (1
14´)
INSTINKT
(11
LEMRA LÍNÁ (98´)
Spisovatelka Catherine Tramellová má opět problém se zákonem. V hlavních rolích Sharon Stone, David Morrisey a
Charlotte Rampling. Do kin uvádí Intersonic.
60 Kč
Do 1
5 le
ístupný
15
ett nepř
nepřístupný
Trip (Matthew McConaughey) není ani v pětatřiceti letech
ochotný vyletět z rodného hnízda. Jeho zoufalým rodičům ale
právě došla trpělivost. Domluví se proto s rozkošnou Paulou
(Sarah Jessica Parker), která má chytrý plán, jak jejich synáčka
konečně postavit na vlastní nohy. Taková je výchozí situace
romantické komedie režiséra Toma Deye (Showtime, Rytíři ze
Šanghaje). Do kin uvádí společnost BONTONfilm.
55 Kč
Do 1
2 le
vhodný
12
ett n e
evhodný
Sobo
0., neděle 1
1., pondělí 1
2.,
Sobott a 1
10.,
11
12.,
út
erý 1
3. čer
vna
úte
13.
června
(20 hodin)
MISSION: IMPOSSIBLE III (1
25´)
(125´)
Mission: Impossible a Tom Cruise. Dva filmové pojmy. Tajný
agent Ethan Hunt, pro něhož
není splnění žádné mise nemožné, se vrací už potřetí a
přivádí ho jeden z nejvyhledávanějších režisérů současnosti J.
J. Abrams. V jeho pojetí se
Mission: Impossible stala moderním akčním filmem, který nabízí divákům kromě zvýšené hladiny adrenalinu i chytrou
zápletku s řadou zvratů. Do kin uvádí společnost BONTONfilm.
60 Kč
Do 1
2 le
vhodný
12
ett n e
evhodný
Stř
eda 1
4., čtvrt
ek 1
5., pát
ek 1
6. čer
vna
Stře
14.,
čtvrte
15.,
páte
16.
červ
(20 hodin)
PRIME (1
05´)
(105´)
Herecký koncert dvou hvězd filmového plátna Umy Thurman
a Meryl Streep v komedii režiséra Bena Youngera. Fotografka
Rafi je velmi atraktivní 37letá žena. Po rozvodu řeší zklamání
z mužů se zkušenou terapeutkou Lisou. Ta jí poradí, aby si
našla takového muže, který jí zase vrátí chuť do života. A tak
se Rafi seznámí s okouzlujícím a přitažlivým Brianem. Fantastický milenec je o 14 let mladší. Lisa je spokojena s pozitivním
vývojem své klientky. Její klid ale vezme velmi rychle zasvé v
okamžiku, kdy zjistí, že oním ideálním mužem je její vlastní
syn! Do kin uvádí BIOSCOP.
60 Kč
Do 1
5 le
ístupný
15
ett nepř
nepřístupný
Pondělí 1
9 , ú tterý
erý 20., stř
eda 2
1.,
19
stře
21
čtvrtek 22. června
PŘEHLÍDKA FILMOVÝCH DETEKTIVEK A FILMŮ S KRIMINÁLNÍ ZÁPLETK
OU. V
STUPNÉ NA JEDNO
TLIVÉ AK
CE
ZÁPLETKOU.
VS
OT
KCE
POUHÝCH 20 KČ!
Pát
ek 1
6. čer
vna
(1
7 hodin)
Páte
16.
června
17
SLA
VNOS
TNÍ ZAHÁJENÍ KRIMIFES
TU
SLAVNOS
VNOSTNÍ
KRIMIFESTU
JIŘÍ DĚDEČEK
Recitál šansoniéra, fejetonisty a známého básníka..
7 hodin)
7. č e rrvna
vna
Sobott a 1
17
17
(1
Sobo
VINCI (1
16´)
(11
(20 hodin)
ŠIFRA MIS
TRA LEONARD
A (1
48´)
MISTRA
LEONARDA
148´)
Vražedné tajemství zakódované
do nejznámějšího obrazu Leonarda da Vinci sahá až do dnešních dnů... Ve h ře není nic
menšího než svatý grál! Dvojice
dobrodruhů se snaží rozluštit záhadnou šifru a přijít na kloub
tajemstvím, které mohou ohrozit samu existenci lidstva. Napjatě očekávaný film s řadou
hereckých hvězd podle světového bestselleru. V hlavních rolích
Tom Hanks a Audrey Tautouová. Do kin uvádí FALCON.
75 Kč
Do 1
2 le
vhodný
12
ett n e
evhodný
Pát
ek 23., sobo
4., neděle 25. čer
vna
Pátek
sobott a 2
24.,
červ
KRIMIFEST
(20 hodin)
DĚSNEJ DOJÁK (82´)
Hlavní postavou příběhu je Julia Jones, jejíž přízvisko je
kombinací jmen herecké superstar Julie Roberts a fiktivní
filmové postavy Bridget Jones. V samotné postavě se pak tyto
dvě dámy, které publikum rádo sleduje v zamilovaných situacích, prolínají. Snímek o lásce, romantice a podobných nesmyslech. Do kin uvádí společnost BONTONfilm.
55 Kč
Do 1
2 le
vhodný
12
ett n e
evhodný
Polský krimifilm o tom, jak ukrást nejslavnější obraz v zemi a
nenechat se chytit. Režie Juliusz Machulski.
Do 1
2 le
vhodný
12
ett n e
evhodný
Neděle 1
8. čer
vna
(1
7 hodin)
18.
června
17
COLLA
TERAL (1
19´)
COLLATERAL
(11
Tom Cruise v hlavní roli taxikáře, který se ocitá v nesprávnou
dobu na nesprávném místě, vozí totiž nájemného vraha.
Do 1
5 le
ístupný
Krimifilm USA.
15
ett nepř
nepřístupný
Pondělí 1
9. čer
vna
(1
7 hodin)
19.
června
17
MUŽ V OHNI (1
42´)
(142´)
Denzel Washington a Dakota Fannigová v h l avních rolích
snímku z prostředí mexické mafie. Thriller USA.
Do 1
2 le
vhodný
12
ett n e
evhodný
Úterý 20. června
(1
7 hodin)
17
TELEFONNÍ BUDKA (77´)
Nervy drásající film režiséra Joela Schumachera s Colinem
Ferrellem v hlavní roli. Kriminální drama USA.
Do 1
2 le
vhodný
12
ett n e
evhodný
Stř
eda 2
1. č e rrvna
vna
(1
7 hodin)
Stře
21
17
TLUMOČNICE (1
28´)
(128´)
Snímek režiséra Sydneyho Pollacka s Nicol Kidmanovou a
Seanem Pennem v hlavních rolích. Krimithriller USA.
Do 1
5 le
ístupný
15
ett nepř
nepřístupný
4
Pelhř
imo
vské no
viny
elhřimo
imovské
noviny
Agentura podporovaného zaměstnávání
Žáci a žákyně 6. až 9. tříd základních škol okresu se ve středu
24. května utkali v okresním kole Poháru rozhlasu, který uspořádal Dům dětí a mládeže Pelhřimov. Soutěžilo se v atletických
disciplínách – běhu, skoku dalekém a vysokém, hodu koulí a
hodu kriketovým míčkem.
Foto: Petr Přibyl
BLAHOPŘEJEME NO
VOMANŽELŮM
NOV
12. května
Jiří Novotný, Petrkov a Monika Strnádiková, Petrkov
NARODILI SE
5. května
Jakub Záběhlík, Košetice
9. května
Matouš Drtina, Tábor
10. května
Matyáš Beran, Jiřice
Martin Pánek, Světlice
Barbora Janoušová, Těmice
11. května
Tadeáš Valenta, Pelhřimov
Ondřej Tichý, Brná
12. května
Tomáš Havel, Humpolec
Bára Vacková, Pelhřimov
15. května
Antonín Nečada, Řeženčice
Nela Čermáková, Pelhřimov
Adam Hložek, Jiřice
Jana Boeva, Onšov
16. května
Tereza Stašáková, Sedlice
17. května
Štěpán Brychca, Praha 4
20. května
David Brothánek, Pacov
Kamila Havlínová, Kamenice nad Lipou
21. května
Matěj Lamač, Pelhřimov
22. května
Adam Bezděk, Pelhřimov
Lucie Hřebíčková, Kamenice nad Lipou
Tomáš Kameš, Jiřice
24. května
Štěpánka Rývová, Pacov
25. května
Markéta Makovcová, Pacov
Tomáš Mauer, Pacov
Lucie Kubíková, Pelhřimov
26. května
Jiří Mařinec, Velká Chyška
28. května
Klára Babčická, Černovice
29. května
Daniel Stárek, Hněvkovice
30. května
Vojtěch Musil, Žirovnice
31. května
Daniel Černý, Johanka
1. č e rrvna
vna
Veronika Honzlová, Černovice
3. června
Radka Jílková, Pelhřimov
4. června
Matyáš Zdvihal, Pelhřimov
Michala Kuštová, Mezná
Dne 13. června 2006 zahajuje v Pelhřimově činnost
Agentura podporovaného zaměstnávání, která bude sídlit
na Masarykově náměstí čp. 31.
Agentura podporovaného zaměstnávání je novým projektem FOKUSu Vysočina. Jejím
posláním je poskytovat lidem
se zdravotním nebo sociálním
znevýhodněním podporu
k získání a udržení si vhodného pracovního místa, které bude
odpovídat jejich požadavkům a
schopnostem. Našim klientům
můžeme nabídnout individuální podporu při hledání vhodného zaměstnání - obvykle na
zkrácený úvazek. Výhodou
agentury je, že pomoc nekončí nalezením pracovního místa,
ale pokračuje formou konzultací nebo pracovní asistencí
přímo na pracovišti. Zaměstnavatelům nabízíme kompletní informační servis a poradenství
vztahující se k problematice zaměstnávání osob se zdravotním
nebo sociálním znevýhodněním,
pomoc při vyřizování žádostí
na úřadu práce, podporu při
vytipování pracovních příležitostí na pracovišti a asistenci
při zapracování znevýhodněného
zaměstnance. Projekt Agentura
podporovaného zaměstnávání se
realizuje v regionech Pelhřimov a Havlíčkův Brod, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu kraje Vysočina.
Více informací o službách
Agentury
najdete
na
www.apzvysocina.cz.
Fokus Vysočina
V pondělí 29. května se
v Žirovnici uskutečnil workshop,
spojený se setkáním Turistických informačních center (TIC)
kraje Vysočina. Program se konal
v rámci projektu „Žirovnice –
vítejte“, spolufinancovaného
Evropskou unií a krajem Vysočina. Setkání se zúčastnil i ředitel Kulturních zařízení města
Pelhřimova (KZMPe) Mgr.
Martin Ecler s pracovníky pelhřimovského TIC.
„Bylo sympatické, že organizátoři pozvali nejen TIC
z Vysočiny, a l e i z o kolních
měst jižních Čech. Jednak to
koresponduje s tím, že Pelhřimov je hraniční okres a je to
odsud blíž třeba do Jindřichova
Hradce než do Třebíče. Další
věc je ta, že okolí města není
dnes už okruh dejme tomu
dvaceti kilometrů, ale padesát
i více kilometrů,“ uvedl Martin
Ecler.
Během programu organizátoři představili projekt „Žirovnice – vítejte“, pak ukázali
účastníkům město, ubytovací
zařízení, zařízení pro využití
volného času, kulturní stánek a
provedli je zámkem. „Pro zástupce jednotlivých informačních center, kteří doporučují
lidem, kam jet na výlet a co je
kde k vidění, bylo dobré, že si
„osahali“ to, co ve městě je.
Byl to i námět na to, jak by
mohla vypadat další setkání TIC,“
řekl ředitel KZMPe M. Ecler.
V dalším programu se potom
prezentovala ostatní informační
centra, hovořilo se také o zkušenostech ohledně programu
SROP.
(př)
Kulturní dům Máj osla
vil už čtyř
ice
oslavil
čtyřice
icett l e
ett
28. květ
en 1
9 6 6 – ttak
ak
ové datum nese základní kámen, umístěný u hla
vního vvc
c hodu K
ulturního domu Máj v P
elhř
imo
vě.
květe
19
ako
hlavního
Kulturního
Pelhř
elhřimo
imově.
Výročí čtyřiceti let této budovy si připomeneme ohlédnutím, které vzniklo na základě vyprávění pamětníků.
O výstavbě důstojného kulturního stánku se reálně uvažovalo už v roce 1962 s tím,
že začít by se mělo v roce
1963. Zřejmě z důvo d u n e dostatku prostředků se ale zahájení stavby posunulo až do
roku 1966. Základní kámen byl
položen, jak už bylo řečeno,
28. května 1966 a budova byla
slavnostně uvedena do provozu 28. října 1968. Závodní klub
ROH Máj, jak se tehdy budova
nazývala, byl zařízením Ústřední
rady odborů, ale majitelem byl
pelhřimovský Agrostroj. Na provoz a činnost přispívaly všechny velké pelhřimovské podniky
– kromě Agrostroje to byly
Spojené kartáčovny, Modeta,
Silnice, Drobné zboží, ale i
nemocnice, DUP a další.
V Závodním klubu ROH
Máj, který měl sál s kapacitou
500 míst a asi 300 míst
v různých klubovnách, se odbývalo prakticky veškeré kulturní dění ve městě. Jeho otevření prakticky umožnilo i opravu
městského divadla. Všechny akce
včetně divadelních představení
se tak odehrávaly v Máji: estrády, koncerty, schůze, sídlily
tu spolek Rieger, Pěvecký sbor
Záboj, loutkové divadlo Rolnička, kroužky FOTO a FILM,
filatelisté i filumenisté, pod Máj
patřila i Městská dechová hudba a tři taneční skupiny. Konaly
se tu kursy šití, vaření, psaní
na stroji, jazykové kurzy, kurzy
na zhubnutí. Ve foyeru ve vstupní
hale se pořádaly i výstavy obrazů, přehlídky souborů zájmových uměleckých činností, rozloučení škol na závěr školního
roku. Po určitou dobu v Máji
sídlila i městská knihovna, než
se někdy kolem roku 1970
přestěhovala do Palackého ulice k Jihlavské bráně. Máji se
výrazně „ulevilo“ po dokončení rekonstrukce městského divadla, protože představení se
tak už mohla konat v budově
divadla. K tomu došlo v 70.
letech.
ZK ROH Máj absolvoval do
roku 1989 mnohé opravy, re konstrukce a stavební úpravy.
Mezi ty největší a nejdražší
určitě patřila výstavba nového
vchodu před kulturním domem,
která se realizovala v roce 1984.
Prostranství a vchod byly původně z cementových dlaždic,
ale ty se kvůli zimnímu solení
rozpadaly a tak bylo rozhodnuto, že budou nahrazeny žulovými deskami. Celé prostranství se muselo vybagrovat, navozit na něj drobný kámen, na
který se pak usazovaly žulové
desky.
Připomeňme si ještě ředitele ZK ROH Máj do roku 1990.
Prvním ředitelem byl Josef
Smrčka, toho vystřídal v roce
1969 Rudolf Manda. Po jeho
smrti nastoupil v roce 1972 na
místo ředitele Jiří Šurych, po
něm se stala šéfkou Máje od
roku 1982 Alena Wertheimerová, která na tomto místě
Seriál - př
edst
avujeme př
íspěvk
ové o rrganizace
ganizace měst
a předst
edsta
příspěvk
íspěvko
města
DDM P
elhř
imo
v, Z Š P
elhř
imo
v K rráso
áso
vy Domky 989
Pelhř
elhřimo
imov
Pelhř
elhřimo
imov
ásovy
V tomto a několika příštích pokračováních našich novin chceme vám, čtenářům, představit některé příspěvkové
organizace, které zřizuje Město Pelhřimov jako službu svým občanům
občanům..
(dokončení z 12. května)
Velký rozsah má DDM v organizování sportovních soutěží i
s postupy do vyšších oblastních kol. Jedná se o soutěže vědomostní - dějepisná, zeměpisná olympiáda, soutěž ve znalostech
německého a anglického jazyka, biologická, chemická, fyzikální
a matematická olympiáda i sportovní – florbal, malá kopaná,
volejbal, basketbal, atletické olympiády, přespolní běh, stolní
tenis, plavání, šachy. DDM je otevřen i v průběhu prázdnin ve
školním roce s využitím internetu, zábavných her, minifitcentra,
minigolfu apod. Letní prázdniny se otevírají samozřejmě letním
táborům. Na 6 turnusech se děti mohou vydovádět a zrelaxovat
hlavně pod odborným dohledem pedagogů na našich základnách
Chaloupky, Hříběcí a v tomto roce ještě na chatě v Krkonoších.
Bez dobrovolných externích vedoucích by se tato činnost
samozřejmě nemohla uskutečnit a tak patří všem našim externistům (studentům i vedoucím z řad rodičů a dospělých) velký
dík, jelikož tato práce nebyla a není úplně doceněna a jejich
nasazení a zájem je nedocenitelný.
Na okresních základnách pořádáme také různé víkendové
akce pro mládež a děti. Všem se z těchto akcí těžko odjíždí,
vždyť únik od civilizačního stresu a spěchu je nutný nejen pro
dospělé, ale hlavně pro děti, které již v ranném věku nepřímo
zjistí, že pobyt ve vhodném kolektivu a dobré partě je dobrým
naplněním volného času a minimálně dobrou vzpomínkou na
dětství.
Mgr.Pavel Sochorek, ředitel Domu dětí a mládeže Pelhřimov
Základní škola Pelhřimov, Krásovy Domky 989
Základní údaje o škole a vzdělávacím programu
Základní školu Krásovy Domky najdete nad parkovištěm kulturního domu Máj. Podrobné informace o škole nabízí interne-
Zkušenosti ze Žirovnice se zúročí
tová adresa www.krasovy-domky.cz.
Tato příspěvková organizace má tři součásti: základní školu s
kapacitou 535 žáků, školní družinu s kapacitou 100 žáků a školní
klub, jehož kapacita je 25 žáků. Ve školním roce 2005/2006
bylo otevřeno celkem 19 tříd, z toho 10 tříd na 1. stupni a 9.
tříd na druhém stupni, 4 oddělení školní družiny a jedno
oddělení školního klubu. K 1. 6. 2006 navštěvovalo školu celkem
532 žáků, z toho 263 chlapců a 269 dívek. Průměrně na jednu
třídu připadá 28 žáků, což je nejvíce nejen v pelhřimovském
okrese, ale i v celém kraji Vysočina. Podíl dojíždějících žáků činí
20%. Provoz školy zajišťuje 30 učitelů včetně ředitele a zástupce
ředitele, 5 vychovatelek, jedna účetní a 5 nepedagogických
pracovníků.
Základní škola Krásovy Domky je jednou z mála základních
škol v pelhřimovském okrese, která má svůj vlastní školní vzdělávací program nazvaný „Tvořivá škola pro život“, podle něhož
se od 1. 9. 2005 začalo vyučova t v 1. a 6 . ročníku. Škola učí
tvořivě, což v podstatě znamená, že děti nepřijímají poznatky
pasivně, ale učí se tím, že samy řeší modelové situace z
reálného života. Systematicky je u dětí rozvíjen kladný vztah k
učení, komunikativní dovednosti, samostatnost, tvůrčí myšlení a
schopnost pracovat v týmu. Prostředkem na cestě k těmto
kompetencím je činnostní charakter vyučovacích hodin a práce
všech žáků s hmatatelným a vizuálním názorem.
Školní vzdělávací program zachovává členění do jednotlivých
předmětů. Tzn., že zeměpis zůstává zeměpisem, fyzika fyzikou
a dějepis dějepisem. Každému vyučovacímu předmětu je přitom věnována právě stanovená minimální časová dotace a jeho
obsahová náplň poskytuje všem žákům bez rozdílu základní
poznatky a dovednosti. (Pokračování) Mgr. P. Rafaj, ředitel školy
působila do roku 1990.
Po revoluci v roce 1989 se
z bývalého Závodního klubu
ROH stal Kulturní dům Máj a
začaly se dít změny na místech
jeho majitelů. Od 1. dubna
1991 se na základě nájemní
smlouvy s odbory Agrostroje
stalo majitelem KD Máj město
Pelhřimov. V KD Máj sídlilo
městské kulturní středisko, které se tenkrát nazývalo Kulturní
a společenské středisko (KaSS).
V roce 1992 ale dostalo KaSS
výpověď a Máj byl prodán
soukromým
osobám
z Pelhřimova . V ro c e 1993
koupila Máj firma Jikosměr a
později pan Kováč. Poté,
v roce 2000, znovu KD Máj
koupilo Město Pelhřimov a
budova byla svěřena do užívání kulturnímu středisku, které
se v současné době nazývá
Kulturní zařízení města Pelhřimova (KZMPe). V budově Máje
se nyní kromě KZMPe nachází
provozovny 13 fire m a 1 s l u žební byt.
Z oprav budovy po roce 1989
stojí za připomenutí mimo jiné
například velké rekonstrukce
v letech 1999 a 2000, kdy se
udělaly nové parkety a nové
podhledy ve velkém sále, vstupní dveře, balkon, nová zvuková
kabina a další práce. Důležitá
byla také akce v roce 2004,
kdy se namísto parního topení
vybudovalo teplovodní, udělala
se rekonstrukce výměníku a
vyměnily se radiátory. To jsou
samozřejmě jen některé
z mnoha oprav a rekonstrukcí,
které budova do současné doby
prodělala.
O několik slov k současnosti
Kulturního domu Máj jsme požádali ředitele Kulturních zařízení města Pelhřimova Mgr.
Martina Eclera. „Na své místo
jsem nastoupil v roce 2002,
krátce poté, co byla dokončena
rekonstrukce velkého sálu. Myslím, že se podařila a že sál je
nyní důstojným místem. Zbývá
ještě dokončit rekonstrukci administrativní části a Malé scény. V administrativní části jsou
staré rozvody elektřiny a netěsnící okna. Bylo by dobré,
kdyby se městu podařilo do
budoucna najít nějaké prostředky na opravu. Na Malé scéně
už se připravují určité úpravy,
aspoň vizuální, aby prostředí
působilo na návštěvníky lépe,
než jak působí dosud. Jsme
rádi, že se v kulturním domě
podařilo vyřešit topení, že byla
vyměněna pára za teplou vodu,
což byla velmi nákladná akce.
Co je také nutno řešit, to je
okolí KD Máj – schodiště a
přístupové cesty, které jsou ve
špatném stavu. Je to i kvůli
tomu, že se na nich provozují
sporty, které by s e tam provo zovat neměly, jako například ska teboard. Doufáme ale, že vše
se podaří vyřešit tak, aby Kulturní dům Máj byl i do budoucna důstojným kulturním
(př)
stánkem města.“
UPOZORNĚNÍ
Policie ČR inf
ormuje
informuje
držitele zbrojních průkazů
Po l i c i e Č e s k é republiky,
okresní ředitelství Pelhřimov inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy (ZSVaD)
připomíná držitelům zbrojních
průkazů, aby si každý zkontroloval platnost svého zbrojního
průkazu a nezapomněl požádat
o vydání nového zbrojního průkazu, tak jak mu ukládá zákon
(nejméně 2 měsíce před skončením platnosti) o střelných
zbraních a střelivu č. 119/2002
Sbírky. Dále upozorňujeme držitele zbrojního průkazu pro
skupinu oprávnění „D“, což je
pro výkon zaměstnání nebo povolání, aby si splnili svoji povinnost doložit zdravotní způsobilost a to do dvou měsíců
po uplynutí 30 měsíců od vydání zbrojního průkazu..
Na úseku dohledu jsou inspektorátem prováděny kontroly různých střeleckých akcí
se zaměřením na zbraně používané ke střelbě. Kontroly jsou
však zaměřeny i na samotné
střelce. Zejména na to, zda
mají u sebe všechny potřebné
doklady, pokud mají zbraň při
sobě a zda dodržují ostatní povinnosti držitele zbrojního průkazu tak, jak jim to ukládá § 29
zákona o střelných zbraních a
střelivu.
Poslední kontrola byla provedena v první polovině měsíce května a to na střelnici Chodeč, kde se uskutečnily střelby
adeptů Českomoravské myslivecké jednoty, okresního mysliveckého spolku Pelhřimov.
Od počátku roku 2006 bylo
inspektorátem pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy provedeno celkem šest kontrolních
akcí - z toho dvě kontroly střelnic, při kterých bylo kontrolováno celkem 44 osob. Provedenou kontrolní činností nebylo zjištěno žádné porušení zákona o střelných zbraních a
střelivu č. 119/2002 Sbírky v
platném znění.
Vedoucí inspektorátu
p ro ZSVaD
kpt. Josef Makovec
Pelhř
imo
vské no
viny
elhřimo
imovské
noviny
I N Z E R C E , P U B L I C I S T I K A
Z HIS
TORIE MĚS
TA
HIST
MĚST
NAŠE ANKET
A
ANKETA
VI. O zást
av ě P
elhř
imo
va panu
zásta
Pelhř
elhřimo
imov
Jank
ovi
Janko
Dětských účastníků oslavy Mezinárodního dne dětí na pelhřimovském Masarykově náměstí jsme se zeptali:
Jak se vám líbil dnešní program, jaké soutěže jste absolvovali a co vám říká třídění odpadů?
Ondr
a Krůt
a, 8 le
Ondra
Krůta
ett : Teď jsem přišel, zatím jsem se jen svezl
na kolotoči. Ten déšť mi docela vadí, chtěl jsem jít ještě do
skákacího hradu, ale jeden kamarád mi říkal, že je to tam
úplně mokré.
Čeněk No
vák
1 le
Nov
ák,, 1
11
ett : Byl jsem na tom zdravotnickém sta n o višti a taky jsem skákal přes švihadlo. Vyhrál jsem balónky,
Toyotu, lízátko a žvýkačky. Program se mi líbí a ani mi nevadí,
že prší. Trochu jsem sledoval i to třídění odpadů, doma
třídíme a vím, jak se to má správně dělat.
Vojtěc
h Bart
ošk
a, 1
1 le
ojtěch
Bartošk
oška
11
ett : Program je dobrý, ale počasí mohlo
být lepší. Odpad doma třídíme, máme na to koše, na nich je
napsáno třeba „papír“ a tak. Pak to vysypeme všechno do
kontejnerů.
Mic
hal Blažejo
vský
Michal
Blažejovský
vský,, 8 l e
ett : Zatím jsem byl u házení kruhů na
kužely, tam, jak se hází tenisák do plechove k a taky jsem
kreslil. Líbilo se mi všechno. Déšť mi trochu vadí, ale moc ne.
Soutěž ve třídění odpadů jsem sledoval a fandil jsem. Jak se
třídí odpad, to vím. Třeba modrý kontejner je na papír. (př)
Před dávnými a dávnými lety – přesně jich bylo asi tak pět
set devadesát – vládl i nevládl Čechám a okolním zemím král
Václav IV. a ten měl jednoho šikovného, chytrého, bohatého a
světem prošlého dvořana jménem Jan z Chotěmic. Říkávalo se
mu také Janek „Svídnický“, protože býval řadu let královským
správcem, fojtem, ve slezské Svídnici, která tehdy k Českému
království patřila. Na počátku 15. století začal pan Janek pomalu
přicházet do let, a tak se ohlížel po nějakém klidném místě,
v němž by se usadil a spokojeně si žil a přitom ještě zajistil
slušnou budoucnost svému dospívajícímu synovi Jiříkovi. Asi se
teď v duchu ptáte, co má vlastně tato historka společného
s Pelhřimovem? Tak poslyšte.
Dluhy, dluhy, dluhy. Občas nějaký příjem a pak zase dluhy. Tak
takovou písničku slýchal poslední z předhusitských pražských
arcibiskupů Konrá d z Vechty denně. Upřímně se sice snažil
dluhy splácet, ale jeho ztenčující se příjmy už rostoucím výdajům dávno nestačily, takže měl sotva na pokrytí úroků a na jistiny
nezbývalo nic. Hospodářská nouze v celé zemi, bouřící se lid,
chudoba, mory a hladomory. A d o toho ještě upálili toho Husa
v Kostnici! No, zvorali jste to, důstojní otcové, a chtěl bych
vidět, co byste si počali na mém místě tady, v Čechách! Města
chudnou. Panství chudnou. Hrady chátrají. Kde brát a přitom
nekrást? Listin jsem už vydal bezpočtu. Odpustky prodávám stále.
A nic. Vyjedu si trochu, zalovím, zapomenu. Snad se pak mé
soužení nějak vyřeší… Tak si pan arcibiskup v duchu povzdechl
na poměry a nechal sedlat koně a chystat vozy. Vyrazil na
Řečicko.
Řečický hrad byl pohodlný, ležel v teplém údolí při Řečickém
potoce nedaleko od jeho ústí do Trnavy. Pod hradbou se tulilo
město Řečice s lidmi pracovitými a mírnými. V okolí byl dostatek panských lesů, takže pan arcibiskup mohl se svou družinou
a hosty trávit na lovech a zábavách celé dny. Jenže čas běžel.
Hosté se rozjeli domů. Jen jeden otálel. Bohatý pan Janek
„Svídnický“. Copak asi chce?
Jednoho večera seděl pan arcibiskup se svým hostem u
lahodného vína a dobré pečeně. Víno teklo, řeč plynula. Pan
Janek pozoroval svého duchovního arcipastýře a přemýšlel.
Nechtělo se mu začít, ale když viděl, že mazaného preláta a
zkušeného diplomata houskou neopije, tak své karty vynesl.
Slyšel prý, že jeho Veledůstojnost má nějaké obtíže. Finanční,
ehm… Arcibiskup zpozorněl, ale neříkal nic, a tak milý host
pokračoval. Má prý našetřený nějaký stateček a rád by panu
arcibiskupovi přispěl svou pomocí. „Nechci další půjčky, pane
Jene! Vytloukám klín klínem už dost dlouho. Kapitula počítá a
počítá, já taky počítám a počítám, a k čemu to všechno je? Však
sám vidíš! Až se na mne věřitelé sesypou jak vosy na med, bude
teprve zle.“ Ale pan Janek se nedá. Nechce prý panu arcibiskupovi radit, ale šlo by to i bez půjčky. Vždyť arcibiskupství má
tolik různých držav, panství, statků, hradů i tvrzí, měst, městeček… Což takhle něco z toho zastavit? Zástava se vyplácí až po
mnoha letech a zástavní suma bývá vyšší než jakákoliv půjčka.
Arcibiskup vstal. Přecházel komnatou a mnul si bradu. Co to
má ten podšívka jeden za lubem? Není to zase tak špatný nápad.
Něco zastavit. Ale co? A tak na pana Janka rovnou udeří. „A co
bys tedy chtěl a za kolik?“ Pánovi zaplály oči. Nezalekl se. „No
Řečicko přeci, Jasnosti, celé i s městy a na dlouho. O ceně
smlouvat nebudu…“
Pan arcibiskup si raději sedl. Hleděl na Janka, pak do krbu a
zase na Janka. Nakonec řekl pomalu, že tedy ano. Nechá
spočítat všechny roční příjmy a hodnotu celého panství. „To víš,
pane Jene, vybral sis dobře. Lidé jsou tu pracovití a zámožní.
A zejména ti v Pelhřimově!“
Přece se dohodli. Pan arcibiskup dostal po poradě s pražskými
kanovníky zástavní sumu dle vlastního přání a pan Janek vytoužené řečické panství na dobu svého života a také života svého
syna Jiříka. Řeklo by se, vyřešeno k oboustranné spokojenosti.
Jen v Pelhřimově skřípěli chrupem. K dědičnému rychtáři teď
dostali do města poprvé ještě panského purkrabího a na jak
dlouho, to netušili. Co jim byly platné všechny výsady včetně
volného pohybu od Konráda z Vechty, když se měli stát prach sprostým poddanským městem nějakého pána!
Psal se rok čtrnáctistý šestnáctý. Nikdo nemohl vědět, co se
chystá. Za Janem Husem se odebral k hranici Jeroným Pražský.
Mezi českými šlechtici, kleriky i univerzitními mistry zavládl
rozkol. Jedny upálení obou učenců hnětlo, jiní je schvalovali.
Král Václav stonal. Jeho bratr Zikmund se už už viděl českým
králem… Prostí lidé putovali za radikálními kazateli na hory. A
velmi často zejména na jednu horu zvanou Tábor, která se
vypínala nedaleko města Sezimova Ústí.
Lenka Martínková (Státní okresní archiv Pelhřimov)
DDM INFORMUJE
Dům dětí a mládeže Pelhřimov připravuje pro příští školní rok
opět širokou nabídku zájmových kroužků.
Y OBSLUHY POČÍT
AČE - d ívky a chlapci 4. • ZÁKLAD
ZÁKLADY
POČÍTAČE
5. tříd, seznámení s počítačem, operační systém Windows,
Word, Excel
OGRAMO
VÁNÍ POČÍT
AČE - d ívky a chlapci od 6. třídy,
• PR
PROGRAMO
OGRAMOV
POČÍTAČE
výuka programování pro internet pro začátečníky i pokročilé
(uveď na přihlášce)
TICK
O - PŘÍR
ODO
VĚDNÝ - d ívky a chlapci 1. - 3 .
• TURIS
TURISTICK
TICKO
RODO
ODOVĚDNÝ
tříd, turistické a přírodovědné znalosti, soutěže, hry, výlety do
okolí, sáňkování a zimní sporty, víkendový pobyt na základně
Chaloupky
TAR
OVÝ - d ívky a chlapci 4. - 8. tříd, základy hry na
• KY
KYT
ARO
kytaru pro začátečníky i pokročilé, písně různých interpretů i
žánrů (každý musí mít svůj vlastní nástroj)
Y TTANCE
ANCE - d ív k y a chlapci všech věkových
• COUNTR
COUNTRY
kategorií, základní taneční kroky, jednoduché i složitější tance,
country, klasika, step clogging (prof. vedení)
OVÁNÍ, PLETENÍ, HÁČK
OVÁNÍ - d ív k y 4 . - 9 . t říd,
• PALIČK
ALIČKO
HÁČKO
pro začátečníky a pokračující ze ZÚ DDM, technika ručního
paličkování, jednoduchá paličkovaná krajka, bižuterie a nástěnné obrázky
• „ A J E T O “ - chlapci 3. - 4. tříd, kutilské práce se dřevem,
kovem a jiným materiálem, jednoduché výrobky
OV É A LLOUTK
OUTK
OVÉ DIV
ADL
O - d ívky a chlapci
• MAŇÁSK
MAŇÁSKO
OUTKO
DIVADL
ADLO
1. - 4 . t říd, hry s maňásky a loutkami, výroba kulis, maňásků
a loutek, nácvik a hraní pohádek, krátká představení, veřejná
vystoupení, návštěvy divadelních představení (Rolnička)
VARNÝ - d ívky a chlapci 1. - 3 . t ří d a 4 . - 5 . t říd,
• VÝT
VÝTV
kroužek pro děti, které rády kreslí a nenavštěvují ZUŠ, modelování a další výtvarné techniky
TIK
OVÉ MODELÁŘS
T VÍ - p ro zájemce všech věko • PLAS
PLASTIK
TIKO
MODELÁŘST
vých skupin, odborné vedení, konzultace, stavby modelů, vlastní vybavení (stavebnice, barvy, nářadí)
ÁNÍ A BA
TIK
OVÁNÍ - d ív k y 5 . - 9 . t říd, módní
• VYŠÍV
VYŠÍVÁ
ATIK
TIKO
doplňky vlastní výroby, základní typy vyšívání, tkaní, batikování
ÁNÍ, TKANÍ, V
ÁZÁNÍ - d ív k y 3 . - 6 . t říd, technika
• SPLÉT
SPLÉTÁNÍ,
VÁZÁNÍ
drhání, základní uzle, dárky pro radost, doplňky z provázků
• DÍVČÍ KLUB - d ív k y 6 . - 9 . t říd, různé dívčí aktivity,
drobné výrobky, móda pro mladé, kosmetika, péče o vlasy
• ŠITÍ PRO MODERNÍ DÍVKU - d í v k y 6 . - 9 . t ř í d + S Š ,
jednoduché nejmodernější střihy a módní doplňky pro dnešní
dívky do školy i na disko
• KLUB „JEŠTĚ NENÍ POZDĚ“ - d í v k y a c h l a p c i 1 . - 4 .
tří d a , 5 . - 6 . t řída, poznávání přírody, turistické a tábornické
znalosti a dovednosti, hry a soutěže, výlety a víkendové akce
V
ážení př
át
e l é (tatínkové, maminky, babičky, dědečkové, te Vážení
přát
áte
tičky, strýčkové, sourozenci), Dům dětí a mládeže Pelhřimov
provádí nábor externích vedoucích kroužků z řad široké veřejnosti všech věkových kategorií (od 18 let) pro práci s dětmi
a mládeží. Kroužky probíhají v odpoledních hodinách, po
skončení školního vyučování. Přivítáme rádi i návrhy dalších
činností (které nejsou uvedeny v nabídce DDM) a hlavně
obětavé lidi, kteří chtějí předat své zkušenosti a dovednosti
dalším generacím. Případní zájemci se mohou hlásit na DDM
Pražská 1542, tel. 565 326 411, DDM Třída Legií 382, tel. 565
325 512 nebo na internetové adrese www.ddm.pel.cz, e-mail:
[email protected] Děkujeme za váš zájem a těšíme se na spoluprá(ddm)
ci!
PELHŘIMO
V - M Ě SST
TO REK
ORDŮ • PELHŘIMO
V - M Ě SST
TO REK
ORDŮ
PELHŘIMOV
REKORDŮ
PELHŘIMOV
REKORDŮ
Le
estiv
a l rrek
ek
or
d ů a kkuriozit
uriozit je ttady
ady
Lettošní ffestiv
estiva
ekor
ord
Už 16. ročník mezinárodního festivalu rekord ů a kuriozit
„Pelhřimov – město rekordů“ se uskuteční v pátek 9. června od
14 do 23 hodin a v sobotu 10. června od 9 do 23 hodin na
Masarykově náměstí v Pelhřimově. V pátek uvidí návštěvníci
mimo jiné největší obraz namalovaný pastelkami na světě, fakíra
Petra Fiedora, který předvede výdrž se zátěží na hrdle při lehu
na fakírském loži, obří plátno vytvořené za účasti největšího
počtu výtvarníků z 15 zemí, dále tancování polky na vzdálenost
v podání tanečního klubu Pelhřimov a rekordně velký krasohled.
Na ploše náměstí se budou konat Barevné dny – soutěže a
zábava motivované ekologickou výchovou, ukázky zapomenuté
dovednosti, budou tu k vidění bumerangy, krasohledy, výstava
obrazů nakreslených v rámci projektu Obhajoba pastelky jako
výtvarného média a jiné zajímavosti. Během galavečera kuriozit
budou představeny nominace a vyhlášena Kuriozita roku a další
výroční ceny, kytarový virtuoz Štěpán Rak zahraje na kytaru ze
sirek, představí se Martin Komárek – mistr Evropy v dřevorubeckém
Timbersportu, nejsilnější muž Slovenska Braňo Golier a další. O
hudbu se postará Elvis Presley revival.
V sobotu se návštěvníci festivalu rekordů mohou těšit například na Duo Dragon, které předvede přerážení 100 stavebních
prefabrikátů holou rukou, dále na funkční kamenný mikrofon
Jana Řeřichy, Miroslav Smejkal předvede Bubleshow - p ě t i h o dinový maratón v uzavírání co největšího počtu lidí do mýdlových bublin, uskuteční se vytrvalostní pokus v loutkoherecké
chůzi. Silák Ladislav Hanzel ulehne na fakírské lože z hřebů se
300 kg závažím na hrudi, nejrychlejší karikaturista Lubomír
Vaněk předvede kreslení portrétů při současném řízení auta.
Nebude chybět SIVAK aréna – vozíčkářská aréna pro handicapované i zdravé. Blanka Hašková předvede rychlostní pletení
copů v limitu 30 minut. Představí se pes s nejdelšíma ušima,
Milan Roskopf bude žonglovat s desetikilogramovými koulemi.
Festival rekordů vyvrcholí sobotním galavečerem, který bude
moderovat Vladimír Hron. Při galavečeru budou od 19.30 hodin
vyhlášeni Rekordmani roku, představí se virtuóz ve hře na
skleničky Alexander Zoltán, mistryně Evropy v aerobiku Jana
Schwarzová a další. Na závěr čeká parádní ohňostroj. Letošní
festival se koná za podpory Města Pelhřimova a Kraje Vysočina.
5
V
ážené dámy a vvážení
ážení páno
Vážené
pánovvé,
vážím si toho, že jste přišli k volbám, a věřím, že vaše rozhodnutí
bylo odpo
vědné. Zvlášť děk
uji V
ám, kt
eř
e
odpovědné.
děkuji
Vám,
kteř
eříí jst
jste
svůj hlas dali KDU-ČSL, případně preferenční
vsk
a . TTo
aše vy
hlas kkandidátům
andidátům z P
elhř
imo
Vaše
vy-Pelhř
elhřimo
imovsk
vska
oto V
jádření důvěry beru jako závazek do budoucna
a nadále se s V
ámi hodlám se
tkáv
at, naslouc
hat
Vámi
setkáv
tkávat,
naslouchat
Vašim pr
oblémům a společně se podíle
problémům
podílett n a
rozvoji našeho krásného regionu. Ještě jednou
za sebe i za celou „Klidnou sílu“ děkuji, že jste
našli odvahu dát jí hlas.
Ing. Jiří Blažek,
kandidát za KDU-ČSL do Parlamentu
Evropská kampaň mládeže: „Každý jsme
jiný - všichni jsme rovnoprávní
V období mezi červnem
2006 a září 2007 bude probíhat evropská kampaň mládeže
na podporu lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participace – „All Different – All
Equall“.
Ta byla schválena na summitu Rady Evropy, který se usku tečnil v květnu minulého roku
ve Varšavě. Jejím cílem je na
základě vzájemného respektu a
porozumění motivovat mladé lidi
aktivně se účastnit budování
společnosti založené na toleranci vůči rozdílnostem mezi
národy. Respekt k rozdílnostem
nemůže být bez vzájemného
dialogu, udržitelnost rozvoje
nemůže existovat bez vzájemné spolupráce na všech úrovních a podpora rozmanitosti
může existovat pouze
s ohledem na kulturní dimenzi
– to jsou hlavní témata kampaně.
Aktivity, kterými se sami mladí
zapojí do této evropské kampaně, připravuje i občanské
sdružení Hodina H se svými
projektovými pracovišti – ICM
– informačním centrem pro
mládež v KD Máj v Pelhřimově
a Centrem pro neformální výchovu a vzdělávání.
Evropskou kampaň mládeže
jsme zahájili na přelomu května
a června mezinárodní výměnou
mládeže Let´s dance together!
a na ni navazuje další s názvem
Ať žije sídliště! Pelhřimov na
začátku června navštívili mladí
lidé z Portugalska, Řecka, Bulharska, Itálie, Polska, Maďarska,
Turecka, Estonska a Litvy.
Na tyto akce navazují další
aktivity v rámci evropské kampaně mládeže jako například
diskusní fóra, sportovní aktivity,
některé ve spolupráci se sítí
ICM v ČR a jinými organizacemi. Informace budou aktualizovány na www.hodinah.cz.
Informace o evropské kampani „All Different – All Equall“
mohou zájemci postupně nalézat na následujících webových
stránkách
MŠMT
ČR:
www.msmt.cz,
ČRDM:
www.crdm.cz/kampan a také na
stránkách www.hodinah.cz.
Hodina H
HOSPODÁŘSKÝ ODBOR
Město Pelhřimov nabízí pronájem nebytových prostor
čp. 1
655, Pr
ažská ulice v P
elhř
imo
vě (modrý pa
vilon)
pavilon)
1655,
Pražská
Pelhř
elhřimo
imově
• I. patro: 19,9 m2 ( kancelář)
19,5 m2 ( kancelář)
20,0 m2 (kancelář)
20,4 m2 (kancelář), 20,4 m2 (kancelář)
3,6 m2 (sklad), 15,3 m2 (sklad)
19,8 m2 ( kancelář)
27,0 m2 (kancelář)
33,3 m2 (kancelář)
19,2 m2, 19,5 m2 (propojené kanceláře)
• II. patro: 20,4 m2, 19,6 m2 ( kanceláře)
20 m2, 12,5 m2 ( kanceláře)
19,75 m2 ( kancelář)
6,0 m2 (sklad)
• suterén:
12,5 m2 (kancelář, sklad)
22,5 m2 (kancelář)
17,2 m2 ( kancelář)
• přízemí: 20 m2 (kancelář)
20 m2, 20,4 m2 (propojené kanceláře)
čp. 1
7, Masar
yk
ovo n á m ě s t í v P
elhř
imo
vě
17,
Masaryk
yko
Pelhř
elhřimo
imově
• I. patro: 54 m2 (kancelář)
• II. patro: 46 m2 ( kancelář), 31,3 m2 ( kancelář)
čp. 22, objekt bývalé školy v Lipici
U tohoto objektu je možný i prodej
čp. 1
877, ulice Osv
obození v P
elhř
imo
vě
18
Osvobození
Pelhř
elhřimo
imově
• přízemí 8,70 m2 (místnost), 3,85 m2 (sklad)
Bližší informace na hospodářském odboru MěÚ v Pelhřimově, Romana Zápotočná, tel.: 565/351 484 . Po dohodě
možnost pr
ohlídky
prohlídky
ohlídky..
SPORT,PUBLICISTIKA,INZERCE
6
ZE SPORTOVNÍCH VÝSLEDKŮ
V neděli 21. května se uskutečnil 15. ročník závodů MTB Nová
Cerekev - Novocerekvická stráň, který uspořádaly TJ Nová
Cerekev a Velosport Valenta Pelhřimov. Trať byla hodnocena
jako středně těžká a závodu se zúčastnilo 117 závodníků, jak
aktivních účastníků závodů, tak příchozích.
Umístění závodníků z Pelhřimova
13. Radek Štrosmajer (Velosport Valenta Pelhřimov), 2:18:21
16. Jaromír Pangrác (Velosport Valenta Pelhřimov), 2:19:17
26. Pavel Hric (Velosport Valenta Pelhřimov), 2:23:34
27. Richard Valenta (Velosport Valenta), 2:23:52
41. Pavel Přech (Velosport Valenta), 2:31.23
55. Ondřej Šohaj (Velosport Valenta), 2:41:28
57. Lukáš Marek (Velosport Valenta), 2:43:33
61. Miloslav Adam (Velosport Valenta), 2:46:50
63. Jan Morava (Velosport Valenta Pelhřimov), 2:48:53
71. Jaroslav Macháček (Pelhřimov), 2:59:24
73. Lukáš Janko (Velosport Valenta), 3:02:08
Pelhř
imo
vské no
viny
elhřimo
imovské
noviny
SPOR
TOVNÍ POZV
ÁNKA
SPORT
POZVÁNKA
Sobo
0. čer
vna
Sobott a 1
10.
června
Fotbal – krajský přebor starších žáků: V. Meziříčí – Pelhřimov
(10:30), I. třída starších žáků sk. B: Štoky – Pelhřimov B (9:00),
krajský přebor mladších žáků: V. Meziříčí – Pelhřimov (9:00),
I. třída mladších žáků sk. B: Štoky – Pelhřimov B ( 11:15),
III. třída: AFK PE – Horní Cerekev (16:30)
Neděle 1
1. č e rrvna
vna
11
Fotbal – k rajský přebor mužů: Pelhřimov – Žirovnice (16:30),
krajský přebor starší a mladší přípravky: Pelhřimov – SK FŠ
Třebíč, III. třída: Petrovice – Maraton PE (16:30), IV. třída:
Kámen – Spartak Pelhřimov B ( 16:00)
Stř
eda 1
4. čer
vna
Stře
14.
června
Fotbal – I. třída starších žáků sk. B: Havlíčkův Brod B –
Pelhřimov B ( 16:00), I. třída mladších žáků sk. B: Havlíčkův
Bro d B – Pelhřimov B ( 17:45)
Sobo
7. č e rrvna
vna
Sobott a 1
17
Fotbal – k rajský přebor mužů: Opatov – Pelhřimov (16:30),
krajský přebor starších žáků: Pelhřimov – Třebíč B (9:00),
krajský přebor mladších žáků: Pelhřimov – T řebíč B (10:45),
III. třída: Maraton PE – Načeradec (14:00 hřiště Božejov),
III. třída: Plačkov – AFK PE (16:30)
Neděle 1
8. čer
vna
18.
června
Fotbal – I. třída starších žáků sk. B: Pelhřimov B – Černovice
(9:00), I. třída mladších žáků sk. B: Pelhřimov B – Černovice
(10:45), IV. třída: Spartak Pelhřimov B – Želiv B (10:00)
Pondělí 1
9. čer
vna
19.
června
Fotbal – krajský přebor starších žáků: Pelhřimov – M. Budějovice (17:30), krajský přebor mladších žáků: Pelhřimov – M .
Budějovice (16:00)
(lj)
Nebank
o v n í ú v ě r y, b e z
Nebanko
prokazování příjmu a ručit
ele. TTe
el. 7
74 566 466.
čitele.
77
PR
ODÁM 2 V
ÁLEND
Y S
PRO
VÁLEND
ÁLENDY
ÚLOŽNÝM PROSTOREM
(ROZMĚR 90 X 200 CM)
- 700,- ZA KUS.
TELEF
ON 7
76 6 6
1 350.
TELEFO
77
61
Snadná půjčka pro zaměstnance, OSVČ i důchodce s příjmem min.
6000 měsíčně, rychlé vyřízení, bez poplatku. T.:
1.
60
7 963 7
41, 7
77 3
16 2 3
31
607
74
77
31
PR
OVÁDÍME ELEKTR
OINPRO
ELEKTRO
S TALA
CE PRŮMY
SL
O VÉ,
ALAC
YSL
SLO
BY TOV É , V Y H Ř Í V
ÁNÍ
VÁ
OKAPŮ A STŘECH. MOŽNO VČETNĚ PROJEKTU.
TEL. 775 360 907
DUBOVÉ PODLAHY
SCHODY
STŘEŠNÍ OKNA
Tel.: 7
77 7 8 8 1
64
77
16
Městská knihovna Pelhřimov nabízí k prodeji vyřazené knihy za velmi
nízké ceny
ceny..
Minigolfové hřiště se pomalu připravuje na blížící se turnaj II.
ligy.
Foto: Lukáš Jelínek
Minigolf se probouzí
Po zimním spánku se v děkanské zahradě v Pelhřimově opět
probouzí minigolfové hřiště. Členové místního klubu MGC
Dragon Pelhřimov jej připravují na blížící se turnaj II. ligy, který
se bude konat v neděli 18. června. Přípravy zabírají poměrně
dost času, takže veřejnost si bude muset počkat zřejmě až na
pondělí bezprostředně po turnaji, kdy už budou v provozu
prostory v nově postavené budově, kterou propůjčilo klubu
město.
(lj)
Florbalisté pořádají nábor
Oddíl florbalu Spartak Pelhřimov pořádá každou neděli od
17.00 hodin nábor hráčů a hráček do všech kategorií. Zejména
do družstev mladších ž á k ů - ročníky 1996 až 1993 a starších
žáků, ročníky 1992 a 1991. Tréninky se konají v tělocvičně
Základní školy Osvobození v Pelhřimově. Bližší informace na
klubovém webu http://florbalpe.zde.cz nebo na telefonním čísle
775 288 006 (p. Kučera).
(kot)
PLA
VÁNÍ
PLAV
9.6. 14 - 21.30
3 - 20
13
10.6. 1
11. 6 . 1
0 - 20
10
12.6. zavřeno
13.6. 14 - 16, 17
14.6. 14 - 21.30
15.6. 14 - 16, 19
16.6. 14 - 21.30
17. 6 . 1
3 - 20
13
18.6. 1
0 - 20
10
19.6. zavřeno
20.6. 14 - 16, 17
21.6. 14 - 21.30
22.6. 14 - 18, 19
23.6. 14 - 21.30
- 21.30
- 21.30
- 21.30
- 21.30
SAUNA
9.6. 17 - 21
4 - 1
9.30
14
19.30
10.6. 1
11. 6 . 1
4 - 1
9.30
14
19.30
12.6. zavřeno
13.6. 18 - 21
14.6. 18 - 21
15.6. 18 - 21
16.6. 17 - 21
17. 6 . 1
4 - 1
9.30
14
19.30
18.6. 1
4 - 1
9.30
14
19.30
19.6. zavřeno
20.6. 18 - 21
21.6. 18 - 21
22.6. 18 - 21
23.6. 17 - 21
Lékár
enská služba od 1
0. do 2
4. čer
vna
Lékárenská
10
24.
června
V pracovní dny a v sobotu služba po dobu otevírací doby
lékáren. Od pondělí do pátku je služba od 18 do 7 hodin
na telefonu zrušena. V pracovní dny mají lékárny U svatého
Víta a U S l ovanské lípy otevřeno až do 18 hodin. V sobotu
od 11.30 do 18 hodin, v neděli a o svátcích o d 8 d o 18
hodin služba v příslušné lékárně dle následujícího rozpisu.
10. čer
vna - ú s tavní lékárna, nemocnice
června
11. , 1
7. , 1
8., 2
4. čer
vna - U S v. Víta, Svatovítské nám. 880
17
18
24.
června
25. čer
v n a - U S l ovanské lípy, Palackého 70
červ
St
omat
ologie od 9. do 23. čer
vna
Stomat
omatologie
června
9.6.
10.6.
11.6.
12.6.
13.6.
14.6.
15.6.
16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
20.6.
21.6.
22.6.
23.6.
MUDr. Khecková M., stomatologie, Třída Legií 1149
ar
el, st
omat
ologie, Tř
ída Legií 4
13
MUDr.. M á l e k K
Kar
arel,
stomat
omatologie,
Třída
41
MUDr
MUDr. Málková Marie, zubní, ZŠ Komenského
MUDr. Podhorská Jitka, zubní středisko, Nádražní 475
MUDr. Hrubý Jaroslav, stomatologie, Třída Legií 1149
MUDr. Dvořáková Dagmar, U rendlíku 1901
MUDr. Khecková M., stomatologie, Třída Legií 1149
MUDr. Kohoutová Renata, zubní, ZŠ Osvobození
MUDr. Nehyba Jan, zubní středisko Agrostroj
MUDr
vá, Masar
yk
ova 3 5 5 , K
amenice n/L
MUDr.. Otáhalo
Otáhalov
Masaryk
yko
Kamenice
MUDr. Kohoutová Renata, zubní, ZŠ Osvobození
MUDr. Květoňová M., stomatologie, Třída Legií 1149
MUDr. Málková Marie, zubní, ZŠ Komenského
MUDr. Korbová Dana, ZS DUP Řemenovská 466
MUDr. Korbová D., zubní středisko Nová Cerekev
Zlatý pohár za týmové prvenství v turnaji Scorpio Cup se
podařilo vybojovat i díky žákům ZŠ Komenského.
Žáci ZŠ K
omenského se př
edst
avili
Komenského
předst
edsta
v Olomouci
V sobotu 13. 5. 2006 se Klub Taekwondo Humpolec zúčastnil
turnaje Scorpio Cup v Olomouci. Pod hlavičkou tohoto sportovního oddílu se do dění zapojilo i osmnáct žáků ZŠ Komenského v Pelhřimově. Bylo to pro ně zpestření jejich sportovního snažení v rámci školního kroužku Taekwondo W.T.F.,
který na škole ve spolupráci s KT Humpolec probíhá.
Před odjezdem se u autobusu sešlo celkem 33 závodníků a
z toho více než polovina představovala právě žáky ZŠ Komenského. Sestava byla pestrá od prvňáčků až po zástupce devátých
tříd. Během cesty byli všichni optimisticky naladěni a s velkou
nedočkavostí vyhlíželi cíl naší cesty - Olomouc. Na místě nás
uvítala hala se třemi zápasovými plochami (tatami) a závodníky
z téměř všech oddílů z republiky.
Protože jsme byli nejpočetnější tým, po vážení a registraci na
nás čekal dlouhý a hektický maraton zápasů. Všichni žáci dělali
čest svému sportu i škole a vydali ze sebe to nejlepší. Ne vždy
se nám dařilo a ne vždy jsme vyhrávali, ale to nic neubralo na
naší odhodlanosti odvézt si domů veliký zlatý pohár za týmové
prvenství. Po téměř šestihodinové šňůře bojů a emocí se nám
to nakonec podařilo. Trenér a zároveň učitel Petr Lacek
vystoupal na stupeň nejvyšší a z rukou organizátorů si převzal
zasloužené ocenění.
Co dodat závěrem? Cesta domů byla veselá, od sedadla
k sedadlu putovala vyhraná trofej, každý si ji chtěl podržet,
neboť i jeho výkon přispěl k celkové výhře. Není se proto co
divit, že žáci ZŠ Komenského, bez nichž by tento úspěch
nebyl, hrdě zapózovali s pohárem a panem ředitelem Mgr.
Skořepou ve školní tělocvičně. ZŠ Pelhřimov, Komenského
Poděk
ování za podporu
oděko
My, „benjamínci“, starší přípravka Spartaku Pelhřimov, hrajeme závodně kopanou od 6 let. Kopaná je hlavním cílem v
našem sportovním životě. Tuto činnost provádíme pod důsledným dozorem zkušených trenérů a vedoucího družstva. Snažíme
se dobře reprezentovat oddíl kopané a město Pelhřimov. Chceme reprezentova t i Vás, vážení sponzoři, a propagovat Vaši
činnost a firmu na veřejnosti po celém kraji. Již propagujeme
některé sponzory, kteří nám pomáhají a za tuto podporu jim
moc děkujeme. Jedná se o: Motocentrum Olešná -p. Studený
P., Stravovací zařízení ASTRA -p. Chaloupka P., noviny Týden
na Pelhřimovsku -p. Hrala, p. Kocman. Naše sportovní činnost
se nám daří díky pravidelným tréninkům, kde překováváme sami
sebe, což je potom vidět v našem sportovním zápolení jak v
letním, tak v zimním období. O výsledcích vás pravidelně
informujeme v našich článcích. Když nám budete, vážení sponzoři, také pomáhat v naší činnosti, budete mít krásný pocit, že
jste pro nás, mladé fotbalisty, udělali velice záslužnou a důležitou
věc. Jakým směrem by se měla Vaše pomoc ubírat, to záleží na
dohodě s Vámi. Předem Vám moc děkujeme a končíme s
pozdravem „Kopané zdar!“
Trenéři Poul M., Pokoj A., vedoucí družstva Edr F.
a Vaši benjamínci (starší přípravka Spartaku Pelhřimov)
Už čtvrtý ročník taneční přehlídky s mezinárodní účastí Region
tančí se uskutečnil v pátek 2. června v Kulturním domě Máj
v Pelhřimově. V úvodu se představili účastníci mezinárodní
výměny mládeže Let´s Dance Together z Bulharska, Itálie,
Polska, Portugalska, Řecka a České republiky, kteří předvedli
mix národních tanců (na snímku). Za své vystoupení sklidili od
nadšených posluchačů bouřlivý aplaus. Foto:
Petr Přibyl
Tanec spojil mladé různýc
h zemí
různých
Let´s Dance Together! Ta n cujme společně! To je název
Mezinárodní výměny mládeže,
která se konala od 28. května
do 5. června 2006 v Pelhřimově. Jednalo se o projekt neformální skupiny mládeže Experiment z Pelhřimova, který koordinuje občanské sdružení Hodina H.
Tohoto projektu se zúčastnili
mladí lidé z Bulharska, Itálie,
Polska, Portugalska, Řecka a
České republiky. Mladí lidé,
kterých bylo celkem 36, si společně vyměňovali své zkušenosti, představy, nápady, pře d stavili své taneční schopnosti,
interaktivními metodami se seznámili navzájem, vzájemně se
obeznámili se svými rodnými
zeměmi, městy, jídly, navštívili i
naše hlavní město Prahu. Se
svými tanečními vystoupeními i
s těmi, které nacvičili společně
až tady v ČR, se představili na
letos již 4. ročníku nesoutěžní
taneční přehlídky Region tančí
2006 v Pelhřimově v pátek 2.
června 2006 v Kulturním domě
Máj. Netradičními, poutavými
a pro mladé lidi přijatelnými
hravými metodami práce se
účastníci zdokonalili i
v anglickém jazyce, který není
pro žádnou z účastnických zemí
rodným jazykem.
Dorozumívacím jazykem byla,
jako vždy u takovýchto projektů, angličtina.
I tento projekt je jednou
z dalších zajímavých možností
pro mladé lidi, jak získávat nové
zkušenosti, jak se postupně učit
prakticky používat anglický jazyk, učit se komunikovat, tolerovat jiné národy a jejich zvyky a učit se vnímat rozdílnosti
nejen mezi lidmi, ale i mezi
kulturami a zeměmi.
Dalším cílem projektu je také
získání informací o Programu
Evropské unie Mládež a možnostech pro mládež.
A pokud někdy ta trocha
angličtiny chybí, nevadí, i tancem se mohou lidé dorozumívat.
Projekt je podpořen finančními prostředky z Programu EU
pro neformální výchovu a vzdělávání Mládež.
Hodina H
Vydáv
ají: Kulturní zařízení města Pelhřimova, Třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov, telefon 565/322 123, e-mail: [email protected], vychází 2 x měsíčně v nákladu 6350 ks, uzávěr
ka p řříštího
íštího čísla 1
6. čer
vna 2006
vědný rredakt
edakt
or
Vydávají:
uzávěrk
16.
června
2006. Odpo
Odpovědný
edaktor
or::
Petr Přibyl, za obsahovou stránku příspěvků ručí autoři . Tisk: Vydavatelství a tiskárna 999, Dolnokubínská 1451,393 01 Pelhřimov, tel.: 565/326 469. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E 11393.

Podobné dokumenty