4/2015 - Josefův Důl

Komentáře

Transkript

4/2015 - Josefův Důl
Číslo 3
Ročník 2011
www.josefuvdul.cz
6,- Kč
Číslo 4
Ročník 2015
www.josefuvdul.eu
6,- Kč
Srdečně Vás zveme na oslavu výročí
150 let od vysvěcení kostela Proměnění Páně
v Josefově Dole 23. srpna 2015
od 12:00 otevřen kostel a Muzeum místní historie
tento den vstupné zdarma
13:00 přednáška o historii kostela
ve 14:00 hodin budou u této příležitosti znít zvony
14:15 slavnostní mše celebrovaná biskupem
Mons. Janem Baxantem
16:00 varhanní koncert
záštitu nad občerstvením a zábavou pro děti přebírá Rodinné centrum Aura
a SDH Josefův Důl u budovy zdr. střediska
www.josefuvdul.eu
MARIÁNSKÁ SKLÁŘSKÁ POUŤ
Kristiánov v Jizerských horách
5. září 2015
PROGRAM
9.00 začátek pouti
10.00 poutní mše svatá
11.00 Katastrofální předpověď počasí - jarmareční
zpěvy
11.30 pohádka divadla Rolnička
12.00 Zlatý holky - písničky o Jizerských horách
12.30 dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! a
jeho hosté
13.00 Jablonecká píšťalka - soubor zobcových
fléten
13.30 pohádka divadla Rolnička
14.00 Rumová aféra
14.30 pohádka divadla Rolnička
16.00 ukončení pouti
9.00 – 16.00 tavení skla v mobilní sklářské peci
sklárny Florianova huť z Častolovic, stará
řemesla, tradiční sklářské a bižuterní zboží,
jízda na koni, lanovka přes Kamenici, atrakce
pro děti i dospělé, bohaté občerstvení.
Jízdní
•
•
•
•
•
řád autobusu: Jiřetín p. B. / Josefův Důl
– hráz přehrady Jos. Důl :
8:15 hod. Jiřetín p. B. – DETOA
8:20 hod. Albrechtice v J.h. – u Pošty
8:30 hod. Antonínov - u prodejny
8:35 hod. Josefův Důl – u zdrav. střediska
8:40 hod. Josefův Důl – křižovatka na Karlov
•
Odjezd zpět ve 14:00 hod.
Jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně životních sil a optimismu!
Jubilea v červenci a srpnu 2015
Věra Vlasáková
Emilie Bielaková
Marta Popelková
Marie Bláhová
Irena Mačincová
Rolf Mairich
BRAMBORY
NA ZIMNÍ USKLADNĚNÍ
Objednávky na zimní
uskladnění brambor
a cibule přijímá paní
Skrbková, tel.724100847.
(případně na obecním úřadě)
p. Kubánek
Obecní úřad Josefův Důl
pořádá zájezd do Litoměřic
Zveme Vás na veletrh Zahrada Čech, kde se
můžete těšit na tradičně bohatý sortiment
potřeb pro Vaši zahradu a chalupaření
Jubilanti, kteří nechtějí být v průběhu tohoto roku
zveřejněni, mohou napsat na OÚ Josefův Důl nebo
zavolat na tel.: 483 381 096.
Výzva OÚ Josefův Důl!
Vzhledem k tomu, že
termín zaplacení za svoz komunálního odpadu za 2. pol. t.
r. vypršel, vyzýváme ty občany, kteří tento poplatek
nezaplatili, aby tak co nejdříve učinili na OÚ v Josefově
Dole, a to dříve, než budeme nuceni přistoupit k
důraznějšímu postupu.
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji
poplatkovou povinnost, lze dlužné částky vyměřit nebo
doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla. Včas nezaplacený poplatek
nebo jeho část může obec zvýšit až na trojnásobek.
ZAHRADA ČECH
na OÚ do 14. 9. 2015.
Tel.: 483381096, 483381110.
Kdy:
čtvrtek 17. 9. 2015
Otevírací doba výstavy
11. 9. - 19. 9. od 9 do 17 hod.
Cena:
150,- Kč
Odjezd:
6:45 hod.
od bývalé sklárny naproti nádraží ČD.
Zájemci se mohou hlásit osobně či telefonicky
Vstupné
Běžné vstupné: 120,- Kč
Důchodci, děti studenti, ZTP: 90,- Kč
Rodinné vstupné ( 2 dospělí, 2 děti): 250,- Kč
Držitelé ZTP-P a děti do 120cm mají vstup zdarma
http://www.zahrada.cech.cz/
**************************************************************************************************
Výročí kostela Proměnění Páně
Kostel v Josefově Dole
Odkaz minulosti, neodmyslitelná součást panoramatu, dědictví po
předcích, kteří museli odejít, vzácný klenot obce. Jak by se ještě dal pojmenovat
kostel Proměnění Páně, který vítá každého příchozího v Josefově Dole? Pro
mne, jako kněze je místem posvěceným, místem bohoslužby; pro správce věcí
materiálních obvyklým "břemenem" v tom kladném slova smyslu. Je i místem
každotýdenní bohoslužby, rozsáhlou, prostornou "katedrálou". Můj polský
soused ze Szklarské Poreby vykoupil malý kostelík, zasvětil ho sv. Maxmiliánu
Kolbemu a tísní se v něm se sotva tisíci, sotva třetinou svěřených věřících.
"Kdybychom u nás měli takový kostel," konstatoval, když jednou kolem
Josefova Dolu zabloudil. Ale naše "katedrála" je naším dědictvím. Uvnitř je
prostorem ticha, prostorem tónů varhan, prostorem umění a také prostorem
Slova pro ty, kteří jsou ochotni naslouchat a v plnosti přijmout nebo si vybrat.
Každý týden přicházejí lidé, někdy celé rodiny, které si sedají do prvních lavic a
činně se účastní bohoslužby. Jsou to rodiny rekreantů,návštěvníků hor, místní
přicházejí jen jako jednotlivci. Často se objevují skupinky lidí, kteří na chvilku
postojí v předsíni, dívají se, naslouchají a po chvíli zase odejdou. Pro jedny i pro
druhé jsou dveře otevřeny. Každý má právo přijít a s respektem, k prostoru a k
dění uvnitř zde pobýt nebo se účastnit. Každý z nás předáváme nějakou tu
štafetu. Jako hlasatel evangelia, kterému dnes nebrání žádný politický režim,
bych měl jistě rád před sebou víc posluchačů. Ale budu se těšit už tím, když poznám víc josefodolských občanů z řad seniorů
nebo dětí ve škole. Jako varhaník zde stále koná svou službu jedenadevadesátiletý pan Otto Richter z Velkých Hamrů. Místní
kostel má krásný nástroj, který by se mohl naučit ovládat mnohý mladý hudebník, který už hraje na klavír. Nového varhaníka
jsme hledali o první noci kostelů, která se uskutečnila na konci května tohoto roku. Svou štafetu předává každý, kdo se snaží náš
kostel udržovat, kdo jakkoliv přispěje svou pomocí či účastí.
P. Mgr. Pavel Ajchler, administrátor farnosti
150. výročí vysvěcení kostela Proměnění Páně v Josefově Dole.
Na přelomu 17. a 18. století spadaly obce horního toku řeky Kamenice, tedy obce Antonínov, Maxov a Josefův Důl, stejně
tak jako řada dalších vesnic někdejšího Des Fourského panství, do církevní správy fary ve Bzí u Železného Brodu. Avšak
spravovány byly uvedené osady expoziturou ve Smržovce, kde roku 1701 vzniklo tzv. „residenční kaplanství“ a v roce 1732
samostatná administratura.
Vzhledem k dynamickému rozvoji zdejšího, především sklářského průmyslu, došlo v první polovině 19. století ke značnému
populačnímu růstu. Zatímco v roce 1757 v Josefově Dole stálo pouze 13 domů, bylo to roku 1847 již 83 obydlí s 520 obyvateli
a do roku 1869 se počet obyvatel více jak zdvojnásobil: 1.308 lidí v 186 domech (uvedená statistika se týká pouze obce Josefův
Důl). Není proto divu, že obyvatelé uvedených obcí, v čele se svými starosty měli, značný zájem o zřízení vlastní fary
s kostelem a nebýt tak závislí na kostele Svatého Michala Archanděla ve Smržovce, jenž byl více jak jednu hodinu cesty pěšky
vzdálen. Do noty jim přitom hrál císařský Výnos z roku 1733, upraven v roce 1762, který nařizoval že každá obec, jejíž
obyvatelé mají do kostela cestu delší jak jednu hodinu pěšky, má mít svůj vlastni svatostánek.
A tak následovala dlouhá a neúnavná cesta místních před-stavených: první žádost o zřízení „Božího domu“ obcí horního toku
řeky Kamenice byla podána v roce 1834, jenž byla Krajským úřadem v Mladé Boleslavi obratem zamítnuta. Následovala další
prosba v roce 1844 a teprve žádosti z roku 1851 bylo vyhověno. Dne 2. září roku 1860 se naplnil sen mnoha obyvatel Josefova
Dolu, Antonínova a Maxova: císařsko-královským Výnosem z uvedeného dne bylo žádosti o zřízení vlastního kostela a fary
v Josefově Dole vyhověno.
Stavba kostela pak probíhala velmi intenzívně a rychle: 9. září 1862 byl položen základní kámen „Božího domu“ a koncem
května roku 1865 byly ukončeny veškeré vnější i vnitřní zednické práce. Dne 6. června roku 1865 se konalo slavnostní
vysvěcení zvonů a 20. srpna téhož roku byl kostel Proměnění Páně v Josefově Dole za účasti 11 kněží vysvěcen jabloneckým
vikářem p. Antonem Mikschem. Byla to slavnost, jakou do té doby nikdo ze zdejších obyvatel nezažil.
Chcete-li se dozvědět další podrobnosti tohoto aktu, pak přijďte 23. srpna 2015 ve 13:00 hodin do místního kostela, kde je
pro Vás připraven následující program:
Neděle, dne 23.8.2015:
13:00 hodin
Přednáška o dějinách obcí horního toku řeky Kamenice a o výstavbě kostela v Josefově Dole.
Přednášet bude p. Gerhard Kutnar
14:15 hodin Slavnostní mše u příležitosti 150. výročí vysvěcení kostela Proměnění Páně v Josefově Dole
celebrovaná panem Mons. Janem Baxantem, litoměřickým biskupem za asistence místního faráře pana Pavla Aichlera
16:00 hodin
Koncert vážné hudby v kostele Proměnění Páně
Na Vaší účast se těší organizátoři akce.
Gerhard Kutnar
150 let tvoří kostel Proměnění Páně v Josefově Dole dominantu obce.
V červenci na řádném zasedání zastupitelstvo obce schválilo:
* Rozpočtové opatření č. 1/2015
* Pronájem nebytových prostor v č.p. 317 (1. patro,
* Harmonogram oslav 150. výročí vysvěcení kostela v bývalá zubní ordinace a lékárna) v Josefově Dole rodinnému
Josefově Dole a příspěvek na tyto oslavy do výše 30.000,- Kč. centru AURA od 1.8. 2015 do 31.12. 2015. , výše nájmu je 1,Kč/měsíc + náklady na provoz (topení, voda, el. energie,
* Nákup křovinořezu (profi) v ceně 20.000,- Kč – 25.000,- Kč. odpad...).
* Návrh odměn zaměstnancům školy podílejících se na úklidu * Pronájem části pozemku č. 2263/4 v k. ú. Antonínov
a přípravě MŠ po rekonstrukci v celkové výši 25.000,- Kč a o výměře cca 367 m2.
zároveň o navýšení provozního příspěvku o tuto částku a
* „Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12zahrnutí do rozpočtového opatření č. 1/2015.
4004034/VB/1 - Josefův Důl, 490/4 p. Bitner – přípojka NN“ s
* Převedení finančních prostředků ve výši 88.284,98 Kč z firmou ČEZ Distribuce s. r. o.
rezervního do investičního fondu. Prostředky budou využity na
investici do potřebného PC vybavení a zasíťování PC v * „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EPZákladní škole a Mateřské škole Josefův Důl.
12-4002892/01“ na p. p. č. 1553/4 v k.ú. Dolní Maxov –
* Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na pořádání 40. přeložka, Lesy ČR - vNN s firmou ČEZ Distribuce s. r. o.
ročníku jízdy na starých kolech z Josefova Dolu do Jičína.
* ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové
* Finanční příspěvek ve výši 5.000,- na pořádání organizace (ZŠ a MŠ Josefův Důl) za 1. pololetí 2015.
přívesnického tábora.
* ZO pověřuje starostu obce k jednání ohledně určení účelové
* Nákup a zabudování nových vchodových dveří do budovy komunikace na p. p. č. 366/1 v k. ú. Josefův Důl pro manžele
hasičské zbrojnice č. p. 53 v Josefově Dole z důvodu úspory Lonských a paní Klimentovou.
tepla.
Příští řádné zasedání proběhne14. 9. 2015 v 18:00 v budově radnice
*******************************************************************************************************
Smržovská policie hlásí, informuje, odpovídá
V měsících leden až červen roku 2015 bylo ve služebním obvodě OOP Smržovka spácháno 135 trestných činů. Za
stejné období roku 2014 bylo ve služebním obvodě OOP Smržovka spácháno 170 trestných činů. V letošním roce došlo tedy
k poklesu o 35 trestných činů. Ve stejném období roku 2015 bylo 53 trestných činů objasněno a za stejné období roku 2014
bylo objasněno 54 trestných činů.
V měsících leden až červen roku 2015 bylo ve služebním obvodě OOP Smržovka spácháno 185 přestupků a 329
přestupků bylo vyřešeno v blokovém řízení. Za stejné období roku 2014 bylo ve služebním obvodě OOP Smržovka spácháno
167 přestupků a 257 přestupků bylo vyřešeno v blokovém řízení. V letošním roce došlo tedy k nárůstu o 18 přestupků a
k nárůstu o 72 přestupků vyřešených v blokovém řízení.
Porovnání bezpečnostní situace na teritoriu OOP Smržovka v měsících leden až červen 2014 a 2015:
1-6/2015
2014
2015
Rozdíl
170
54
167
257
135
53
185
329
-35
-1
+18
+72
Trestné činy
Objasněno
Přestupky
Blokové pokuty
celkem
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
1-6/2015
Nápad
34
21
23
19
17
21
135
Objasněno
8
7
12
11
6
9
53
23,53
27,27
34,62
39,18
38,60
39,26
39,26
Objasněno %
1-6/2015
Trestné činy
Objasněno,
Přestupky
Objasněno, přestupek se
nestal
Blokové pokuty
Smržovka
93
41
112
85
181
Lučany n.N.
27
8
33
26
59
Josefův Důl
11
7
12
10
16
Nová Ves n.N.
11
5
7
4
35
Albrechtice v
J.h.
7
0
9
7
19
Jiřetín p.B.
6
4
6
6
7
V letošním roce je evidován nárůst trestných činů a přestupků v dopravě vyhledaných policisty v rámci obchůzkové služby
(např. zákazy řízení, jízdy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek).
npor. Mgr. Zuzana Nechanická, vedoucí oddělení
**************************************************************************************
Slavnostní vyhlášení jubilejního desátého ročníku soutěže měst a obcí Libereckého kraje v třídění
odpadů Zlatá popelnice se uskutečnilo ve středu 24. června v hotelu Ještěd v Liberci.
V kategorii měst celého kraje zvítězilo opět město Harrachov, které první místo obsadilo už potřetí, před městem
Rokytnice nad Jizerou a Ralskem. Skokanem roku se stala obec Tuháň. Mezi obcemi byly nejzodpovědnější k životnímu
prostředí obyvatelé obce Albrechtice v Jizerských horách před Troskovicemi a Bedřichovem. Josefův Důl se umístil na
devátém místě.
Každoroční pravidelné klání je jednou z celé řady aktivit Libereckého kraje a autorizované obalové společnosti EKOKOM, a.s., které jsou zaměřené na podporu tříděného sběru využitelných složek odpadů, tedy papíru, skla, plastů či nápojových
kartonů.
Vítěz mezi městy, Harrachov, se může pochlubit více než 65 kilogramy vytříděného odpadu na jednoho obyvatele za
rok. V Rokytnici nad Jizerou to bylo zhruba o čtyři kilogramy méně. Bronzové Ralsko vykázalo bezmála 60 kilogramů. Ve
vytříděném množství si vedli lépe zástupci kategorie „obce". Obyvatelé Albrechtic v Jizerských horách vytřídili v průměru více
než 101 kilogramů, Troskovice 97 kilogramů a třetí Bedřichov přes 92 kilogramů.
Soutěž si opět získala velkou pozornost. Zástupci těch nejlepších obcí a měst z obou kategorií obdrželi skleněné vázy
odstupňované podle úspěšnosti. Za vítězství pak město Harrachov získalo finanční odměnu ve výši 60 000 Kč a nejúspěšnější
obec, Albrechtice v Jizerských horách, šek v hodnotě 40 000 Kč.
Do soutěže Zlatá popelnice jsou automaticky zařazeny všechny obce v Libereckém kraji zapojené do systému EKOKOM. Každý ročník soutěže je zahájen prvním dnem kalendářního roku a probíhá po celých dvanáct měsíců.
Liberecký kraj vyhlašuje stav zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Hejtman Martin Půta rozhodl o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku
požárů na území celého Libereckého kraje, s platností od pondělí 10. srpna 2015
do odvolání. Důvodem je současná meteorologická situace, nedostatek dešťových srážek
a přetrvávající vysoké teploty, kdy podle předpovědi Českého hydrometeorologického úřadu trvá
nebezpečí požárů na území celého kraje.
„Aktuální nepříznivou situaci jsme opakovaně konzultovali s hasiči již v průběhu minulého týdne, z důvodu
přetrvávajícího stavu jsme se nyní rozhodli vyhlásit zvýšené nebezpečí vzniku požárů,“ zdůraznil hejtman
Libereckého kraje Martin Půta.
V období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se v místech, kde je zvýšené riziko, mimo jiné zakazuje:
rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat
zábavnou pyrotechniku, spalovat odpady a jiné hořlavé látky, pálit klestí a dřevní zbytky. Zakázána je
rovněž jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření nebo používání mechanizačních
prostředků, pokud nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím úletu karbonu od
výfukových potrubí apod.
Místy se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se rozumí lesní porosty a jejich bezprostředním okolí do
vzdálenosti 50 metrů, suché travní porosty a plochy zemědělských kultur.
Přesné znění rozhodnutí naleznete na obecních vývěskách a n úřední desce www.josefuvdul.eu.
*******************************************************************************************************
OZNÁMENÍ POVODÍ LABE : KONTROLA REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ V OCHRANNÉM
PÁSMU i. STUPNĚ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE JOSEFŮV DŮL.
Povodí Labe, státní podnik zajišťuje ve spolupráci s bezpečnostní agenturou kontrolu režimových
opatření v ochranném pásmu I. Stupně vodárenské nádrže Josefův Důl. Tato činnost je zaměřena
zejména na kontrolu zákazu vstupu do ochranného pásma I. Stupně vodárenské nádrže včetně
kontaktní rekreace (koupání) a nepovolený lov ryb ve vodárenské nádrži.
UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Stravné pro školní rok 2015/2016
Děti do 6 let chodící na dopoledne platí za stravu 24,- Kč
Děti do 6 let chodící na celý den platí za stravu 31,- Kč
Sedmileté děti chodící na celý den platí za stravu 33,- Kč
7 - 10 let - platba za jeden oběd 24,- Kč
11 - 14 let - platba za jeden oběd 26,- Kč
! ! ! UPOZORŇUJEME ! ! !
NA ZMĚNU WEBU
OBCE JOSEFŮV DŮL
A E-MAILOVÝCH ADRES
14 a více - platba za jeden oběd 27,- Kč
[email protected]
Důchodci - platba za jeden oběd 48,- Kč
[email protected]
Ostatní cizí strávníci - platba za jeden oběd 50,- Kč
Děti, které odebírají v ZŠ svačinky, platí 12,- Kč za jednu.
Upozorňujeme rodiče na nutnost uhradit zálohu na stravné
za jejich děti na měsíc září do konce SRPNA.
V případě dotazů a nejasností kontaktujte prosím paní Denisu
Svárovskou, účetní školy. Základní škola - jídelna: 483 38 11
13, kancelář 483 381 033, Mateřská škola - jídelna: 483 38 10
20, e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
www.josefuvdul.eu
*******************************************************************************************************
Na Vaše náměty a příspěvky se těší redakční rada: K. Stuchlík, R. Podrazký a G. Tahalová
Vydavatel,redakce a administrace – Obec Josefův Důl. Povoleno odborem kultury O.U. Jablonec n/N pod č.j. MK ČR E 10457
http://www.josefuvdul.eu
[email protected]

Podobné dokumenty

Červenec + Srpen 2002

Červenec + Srpen 2002 Nyní příslušíme do mé bývalé farnosti, kde jsem se narodil a prožil mládí. Jenže farnost si představuji když

Více

ups1: ln_noviny-vyroba-titulka [ln_praha -1 ]

ups1: ln_noviny-vyroba-titulka  [ln_praha -1 ] Prezident i premiér se shodli na tom, že napříště se obě strany budou snažit, aby interpretace zahraniční politiky mohla být shodná. Po hrozivě vypadající roztržce dvou z nejvyšších představitelů s...

Více

STRATEGIE 2009 :: Firmy chtějí vyčnívat, ale co nejlevněji

STRATEGIE 2009 :: Firmy chtějí vyčnívat, ale co nejlevněji www.strategie.cz I  cena 69 Kč I  předplatné 63 Kč

Více

historie mého rodu

historie mého rodu Beneš, Zdeslav, Pešek, Svatoslav a Jakub ze Svárova. Roku 1383 dosazovali faráře Jan a Drahoslav, bratři ze Svárova. Roku 1434, dne 28. února zapsal Jan ze Svárova manželce své Margaretě z Přítočna...

Více

Výroční zpráva Nemocnice Jablonec nad Nisou 2015 / PDF / 1,26 MB

Výroční zpráva Nemocnice Jablonec nad Nisou 2015 / PDF / 1,26 MB odpisy a daněmi (EBITDA) činil 48  700 tis. Kč. To nám umožnilo realizovat řadu investičních akcí. Šlo například o obnovu počítačového tomografu (CT), výměnu 150 lůžek, rekonstrukci operačního sálu...

Více