Zápis prac skupin KPSS 27-05-2015

Komentáře

Transkript

Zápis prac skupin KPSS 27-05-2015
Zápis ze společné schůzky pracovních skupin
senioři a zdravotně postižení občané,
rodiny s dětmi a ostatní občané ohroženi sociálním vyloučením
konané dne 27. 05. 2015 v nových prostorách Kvalifikační a personální agentury, o.p.s.
Přítomni:
Ing. Jiří Hamrozi, Stanislav Jakus, Mgr. Růžena Ježowiczová, Bc. Sylva
Martynková, Mgr. Martina Cyhanová, Marie Jochymková, Monika Lipowská,
Bc. Petr Pavlíček, Danuše Joklová, Mgr. Marie Lupinská, Ing. Jana Vavrošová,
Karel Lysek, Václav Walek, Anna Szlibnerová
Omluveni:
Táňa Čmielová, DiS., Libuše Mitrychová, Tomáš Hanzlík, Bc. Ivana Andrýsková,
DiS., Mgr. Renáta Kulková, Mgr. Šárka Kučerová, Marie Lukošová, Mgr. Jolana
Rucká, Mgr. Bohdana Przepiorová
Hosté:
Ing. Aneta Wojtas, Mgr. Petr Karlubík - projektoví manažeři MAS Jablunkovsko Místní akční skupina Jablunkovsko
Schůzku zahájila manažerka KPSS Mgr. Ježowiczová Růžena:
- přivítala všechny přítomné členy pracovních skupin, zároveň omluvila pana starostu a pana
místostarostu - mají mimořádné jednání RMěJ , dorazí později;
- poděkovala paní Ing. Janě Vavrošové za uskutečnění schůzky pracovních skupin KPSS
v nových prostorách KAPY;
- představila hosty Ing. Anetu Wojtas a Mgr. Petra Karlubíka – zástupce MAS Jablunkovska;
- informovala, že byla v RMěJ projednána „Zpráva o průběhu realizace 2. Plánu
sociálních služeb Města Jablunkova na období let 2013-2017“ – tato byla doporučena
ke schválení ZMěJ, které proběhne 09.06.2015;
- předání slova paní Ing. Janě Vavrošové.
p. Ing. Vavrošová Jana – personalista, projektový manažer, KAPA, o.p.s. Třinec:
- přivítala všechny přítomné členy pracovních skupin v nových prostorách KAPY;
- informovala o ukončeném projektu (2/2015), ze kterého byli financování, od 3/2015 jsou
spolufinancování Městem Jablunkov a Svazem obcí Jablunkovska (dále jen „SOJ“) – patří
jim velké poděkování, bez nich by nemohli zde na Jablunkovsku fungovat;
- poděkovala p. řediteli Charity Jablunkov Bc. Petru Pavlíčkovi za spolupráci při instalaci a
výzdoby této místnosti;
- dále informovala o získání finančních prostředků z Nadace manželů Klausových - na
„Počítačový kurz s tréninkem paměti pro seniory z Jablunkova“, který bude probíhat na
podzim tohoto roku v zde v prostorách KAPY;
- informovala o dalších kurzech, které probíhají v Třinci – např. rekvalifikační kurz pro
pracovníky v sociálních službách;
- poděkovala řádovým sestrám za praktikanty, kteří u nich v Domově sv. Alžběty vykonávají
svou praxi;
- dále informovala o kurzu „Bazální stimulace“ – tento kurz bude probíhat v Třinci;
- informovala o provozní době KAPY – zůstává stejná;
- největší problém, se kterým se nyní potýkají, je bariérovost - s tímto si však taky dokáží
poradit;
- informovala o možnosti využití bezplatného internetu – pomoc při sepsání životopisu,
využívají to lidé z Jablunkovska.
1
p. Ing. Aneta Wojtas - projektový manažer MAS Jablunkovsko:
- představila Místní akční skupinu Jablunkovsko, z. s. - MAS je zájmové sdružení
právnických osob, které je tvořeno partnerstvím veřejného sektoru, podnikatelů a
neziskových organizací. Smysl existence MAS spočívá v realizaci rozvojových strategií a
strategických plánů v rámci iniciativy LEADER Evropské unie nebo jiných aktivit, které
podporují rozvoj venkova;
- Sdružení má momentálně 41 členů - 16 obcí na území Jablunkovska, dále pak tvoří
sdružení ziskové a neziskové subjekty, máme další 3 nové žádosti o členství, fungujeme od
roku 2012;
- MAS Jablunkovsko v současné době prochází procesem tvorby strategie, která bude
sloužit jako podklad pro získávání finančních prostředků v novém programovacím období
2014 – 2020. Aby strategie v co největší míře odrážela potřeby celého regionu, obyvatel,
firem, obcí, neziskových organizací a dalších subjektů, probíhají v území rozsáhlé diskuze
nad podobou již zmíněného dokumentu. Analýzy, návrhy cílů a priorit nové strategie jsou
průběžně prodiskutovávány v jednotlivých obcích. Do tvorby strategie se tak mohou zapojit
všichni.
- předaní slova kolegovi p. Mgr. Petru Karlubíkovi.
p. Mgr. Petr Karlubík – projektový manažer MAS Jablunkovsko:
- MAS Jablunkovsko v současné době prochází procesem tvorby strategie, která bude
sloužit jako podklad pro získávání finančních prostředků v novém programovacím období
2014 – 2020.
- proběhly různé SWOT analýzy, mimo jiné i pro sociální oblast = tato se zabývá sociálním
prostředím v území MAS Jablunkovsko. Do této oblasti řadíme témata týkající se sociálních
služeb, nezaměstnanosti či školství
- naší snahou je podporovat tyto oblasti:
Podpora školství – základní školy a mateřské školy – jedná se o rozšíření učeben
Podpora sociální infrastruktury
Rozvoj sociálního podnikání
Rekonstrukce sociálních bytů – byty hlavně pro maminky s dětmi a mladé rodiny
-
-
celkem se nám sešlo 30 projektů pro sociální oblast, za což bych chtěl poděkovat, jedním
z nich je projekt KAPY „Babičko, dědečku, nauč mě“, dále jsou to pak projekty – např.
centrum ambulantních služeb v Jablunkově, občanské poradny, kontaktní centra, atd.
k dispozici k přerozdělení je cca 60 mil. Kč;
více informací o MAS Jablunkovsko a jednotlivé dokumenty naleznete na našich
internetových stránkách: www.masjablunkovsko.cz
p. Mgr. Ježowiczová Růžena - manažerka KPSS:
- poděkovala hostům za představení MAS Jablunkovsko.
p. Ing. Vavrošová Jana – personalista, projektový manažer, KAPA, o.p.s. Třinec:
- doplnila – sídlo spolku MAS Jablunkovsko je na obecním úřadě v Bystřici, ke konzultacím
mají 3 zaměstnance.
p. Jakus Stanislav – místostarosta města Jablunkov:
- vznesl dotaz na hosty MAS Jablunkovsko, zda jsou již nějak rozděleny částky na projekty =
bylo zodpovězeno pí. Ing. Anetou Wojtas – všechno je to v přípravách, cca do 14 dnů bude
pouze nástřel finančního plánu strategie, do 7/2015 by měla být již konečná podoba tohoto
plánu a zveřejněna na webových stránkách.
2
p. Ing. Aneta Wojtas - projektový manažer MAS Jablunkovsko:
- pozvala všechny přítomné na setkání „u kulatého stolu“, toto setkání proběhne dne
23.6.2015 v kinosále Radnice Městského úřadu Jablunkov, minulé setkání se uskutečnilo
v Bystřici.
p. Mgr. Ježowiczová Růžena - manažerka KPSS:
- vznesla dotaz na všechny přítomné, zda mají nějaké dotazy ke „Zprávě o průběhu realizace
2. Plánu sociálních služeb Města Jablunkova na období let 2013-2017“ = všichni se
zprávou souhlasili, nikdo neměl dotaz;
- dále uvedla, že tato zpráva byla včera předložena k projednání RMěJ, tato byla doporučena
ke schválení ZMěJ;
- zpráva se předkládá orgánům města k projednání 1 x ročně, během roku je však možno
tuto zprávu kdykoliv doplnit formou jednotlivých dodatků;
- dále informovala o záměru vydání nového průvodce sociálních služeb v roce 2016 –
aktualizace již stávajícího, který byl hrazen zejména z prostředků KÚ Moravskoslezského
kraje (v rámci Individuálního projektu);
p. Bc. Martynková Sylva – koordinátorka KPSS:
- sdělila, že finanční prostředky dle smluv o poskytnutí dotace v rámci grantového systému
města, které jsou již podepsané, jsou i vyplacené.
p. Ing. Aneta Wojtas - projektový manažer MAS Jablunkovsko:
- uvedla, že je možno finančně podpořit tyto projekty – vydání průvodce sociálních služeb,
kdy to však bude je otázkou, snad během první poloviny roku 2016;
p. Mgr. Ježowiczová Růžena - manažerka KPSS:
- uvedla, že nejbližší termín jednání SOJ (Svaz obcí Jablunkovska) je dne 29.5.2015;
- v kanceláři starosty města Jablunkova již proběhlo vstupní jednání o navázání meziobecní
spolupráce na úseku komunitního plánování sociálních služeb – na jednání byli přítomni
starosta obce Hrádek p. Robert Borski a starosta obce Písečná p. Bc. David Ćmiel
p. Bc. Pavlíček Petr – ředitel Charity Jablunkov, c.p.o.:
- uvedl, že Charita Jablunkov navázala spolupráci s Istebnou (Polsko) – stejná cílová
skupina, moc se jim tam líbilo.
p. Ing. Jiří Hamrozi, starosta města Jablunkov:
- uvedl, že na programu jednání SOJ jsou mimo jiné i speciální třídy základní školy
v Jablunkově;
p. Jakus Stanislav – místostarosta města Jablunkov:
- uvedl, že Jablunkov má záměr postupně se zabývat ve městě bezbariérovosti a vznesl
dotaz na paní Ing. Anetu Wojtas, zda je možno se obrátit na MAS Jablunkovsko
s podnětem, jak rozšířit bezbariérovost ve městě = bylo zodpovězeno – je třeba předložit
studii, kolik je ve městě špatně přístupných míst.
p. Lysel Karel – předseda Svazu tělesně postižených v ČR, o.s.:
- uvedl, že téma „Poliklinika“ je již všem známo, v této věci nebude p. Žáková nic podnikat,
budova je majetkem doktorů;
- dále uvedl, že zde chtěli alespoň umístit schodolez, toto také není možné, nemají osobu,
která by to obsluhovala;
- informoval, že se na něho obrátila p. Kučerová Anna – její syn předělává kavárnu na
Mariánském náměstí v Jablunkově, zde by byly prostory alespoň pro rehabilitační středisko
- následně bylo hovořeno s tímto střediskem, bohužel bez kladného ohlasu, stěhovat se
nechtějí.
3
p. Jakus Stanislav – místostarosta města Jablunkov:
- minulý měsíc proběhlo na toto téma jednání s MUDr. Ondráškem, tento je odkázal na
jednatelku p. Žákovou – tato jim sdělila, že nemají na rozsáhlou rekonstrukci peníze,
p. Lysel Karel – předseda Svazu tělesně postižených v ČR, o.s.:
- vznesl dotaz na letáčky, které se objevily v poštovních schránkách – jedná se o výběr
šatstva pro charitu = bylo zodpovězeno p. Bc. Pavlíčkem Petrem – nejedná se o naší
sbírku, je to jiná organizace, týká se to i kontejnerů na oblečení, které jsou různě
rozmístěné po městě, toto je také komerční firma, s charitou to nemá nic společného;
p. Bc. Pavlíček Petr – ředitel Charity Jablunkov, c.p.o.:
- výběr šatstva pro Charitu Jablunkov je každé pondělí v době od 6:30 hod. do 14:30 hod.
v budově bývalé speciální školy Jablunkov (příjem oblečení, oblečení pro miminka,
spotřebičů, atd., vše musí být ještě nějakou dobu funkční), otevření šatníku v budově
bývalé speciální školy proběhne co nejdříve, mají malinko zdržení, a to z důvodu
rekonstrukce této budovy – výměna oken, zateplování, díky KAPĚ mají 2 dotovaná
pracovní místa;
- šatstvo a drobné domácí vybavení bude dáno potřebným za symbolickou cenu, výjimkou
jsou klienti ÚP a odboru SVaZ, tito to budou mít zdarma (formou tzv. „poukázky“).
p. Joklová Danuše – předsedkyně Klubu důchodců při MěÚ Jablunkov:
- vznesla dotaz směrem k řediteli Charity - zda mají k dispozici auto = bylo zodpovězeno p.
Bc. Pavlíčkem Petrem – auto k dispozici nemají, je to třeba dopravit osobně přímo k nim.
p. Szlibnerová Anna - člen pracovní skupiny rodiny s dětmi - uživatel:
- vznesla dotaz, zda jsou přes DDM Jablunkov pořádány i letos nějaké tábory pro děti, a zda
by pro ni jako samoživitelku nebyla nějaká sleva = bylo zodpovězeno vedoucí odboru paní
Mgr. Ježowiczovou Růženou – ředitelka DDM Jablunkov paní Mitrychová Libuše se
předem omlouvala, s dotazem je dobré se obrátit přímo na DDM Jablunkov, bližší
informace mají i na webových stránkách a svých vývěskách.
p. Bc. Pavlíček Petr – ředitel Charity Jablunkov, c.p.o.:
- uvedl, že i oni budou o prázdninách pořádat v Mostech u Jablunkova příměstský tábor,
termín prozatím ještě není znám.
p. Mgr. Ježowiczová Růžena – manažerka KPSS:
- poděkovala všem přítomným za jejich účast a také paní Ing. Janě Vavrošové za poskytnuté
prostory pro jednání pracovní skupiny;
- vznesla dotaz, u kterého poskytovatele se bude konat příští schůzka pracovních skupin =
bylo zodpovězeno p. Bc. Pavlíčkem Petrem – příště jste srdečně zváni k nám do Charity
Jablunkov.
Zapsala: Mgr. Martina Cyhanová
Schválila dne: 11.06.2015
Mgr. Růžena Ježowiczová
4

Podobné dokumenty