STRUČNÝ POPIS E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

Komentáře

Transkript

STRUČNÝ POPIS E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ
STRUČNÝ POPIS E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ
A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNINGU.
1.
Metodika on line vzdělávání
2.
E-learning v distančním vzdělávání
B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ DISTANČNÍCH KURZŮ OBECNĚ A SPECIALIZOVANĚ PRO ELEARNINGOVÉ KURZY.
3.
Motivace při vzdělávání dospělých
4.
Rozdíly mezi distančním a prezenčním kurzem
5.
Pravidla vedení on line kurzu
C) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRÁCI S AUTORSKÝMI NÁSTROJI A SYSTÉMY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SE
ZAMĚŘENÍM NA INTERAKTIVNÍ A ONLINE STUDIUM.
6.
Práce s LMS systémy a autorskými nástroji
7.
Práce s interaktivní tabulí
D) KURZY ZAMĚŘENÉ NA OBECNÉ ZÁSADY PRÁCE S DOSPĚLÝMI.
8.
Principy účinné distanční výuky
9.
Základy distančního vzdělávání
Andragogika
10.
1. METODIKA ON LINE VZDĚLÁVÁNÍ
Na základě praktické činnosti si účastníci kurzu osvojí dovednost sestavit strukturu svého on line kurzu,
vhodně využít motivačních prvků typických pro e-learning, správně formulovat cíle, úvodní slovo pro
studenty i stylizovat text studijních článků. Získají také dovednost využít funkčně různých multimediálních
komponent vzhledem k tematickému zaměření on-line kurzu. Ověří si, zda jsou schopni poskytnout
studentům vhodně zpětnou vazbu formou úkolů a cvičení, testů a autotestů.
Témata:
Formy e-learningu.
E-learning – mýty a realita.
Didaktické principy e-learningu.
Proč nepřevádět učebnicové texty do elektronické podoby?
Důležité otázky před zahájením práce.
Struktura on-line kurzu.
Motivace v on-line kurzu.
Jak formulovat cíle?
Úvodní slovo pro studenta.
Text studijních článků.
Multimediální komponenty.
Úkoly a cvičení.
Diskuse.
Autotesty a testy.
1/4
2. E-LEARNING V DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Cílem kurzu je zvýšit povědomí o vhodném nasazení a využití e-learningového vzdělávání pro různé obory
(aprobace), motivovat učitele k zavádění nových moderních didaktických forem výuky, jak správně využít elearningu, subjekty v distančním vzdělávání.
Témata:
Specifika e-learningu v distančním vzdělávání.
Příklady e-learningu v distančním vzdělávání – ukázky, návody.
Zdroje e-learningových subjektů, knihovny, multimedia.
Využití zdrojů pro kompilaci kurzu distančního vzdělávání.
Úkoly a cvičení.
Diskuse.
Autotesty a testy.
3. MOTIVACE PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Témata:
Zásady motivace dospělých ke vzdělávání.
Motivační pravidla.
Negativní x pozitivní motivace.
Vzdělávací návyky a potřeby při vzdělávání dospělých.
Příklady motivačních prvků.
4. ROZDÍLY MEZI DISTANČNÍM A PREZENČNÍM KURZEM
Témata:
Specifika distančního kurzu.
Specifika prezenčního kurzu.
Srovnání, prvky, využití postupů.
5. PRAVIDLA VEDENÍ ON LINE KURZU
Účastníci kurzu si osvojí dovednosti, které jsou předpokladem úspěchu tutora on-line kurzů ve všech
čtyřech tutorských rolích, tj. v roli pedagogické, sociální, řídicí i technické.
Cíl: Naučit učitele jak správně zpracovat on line kurz, jak správně využít el. subjekty ve výuce, rozdíly
mezi prezenční formou a distanční výukou, zásady motivace dospělých ke vzdělávání, jak správně
vést a tutorovat on line kurz.
Forma : Tutorované e-learningové on line kurzy (délka 1,5 měsíce) se studijními oporami (CD ROM,
pracovní sešit), 1 kurz á 3 prezenční setkání (úvodní a závěrečný seminář a konzultační workshop) –
každý kurz realizovat 1x.
Výstup: 3 realizované e-learningové on line kurzy, 9 prezenčních setkání, cca 36 motivovaných a
proškolených pedagogů, 10 zpracovaných fragmentů on line kurzů
2/4
Témata:
Kdo je tutor?
Požadavky na osobnost tutora v tradiční výuce a v on-line kurzu.
Desatero úspěšného tutora.
Tutoriály.
Role tutora v on-line kurzu.
Sociální role tutora.
Pedagogická role tutora.
Řídicí role tutora.
Technická role tutora.
Ideální průběh kurzu z hlediska tutorových činností.
6. PRÁCE S LMS SYSTÉMY A AUTORSKÝMI NÁSTROJI
Cílem kurzu je především osvojit si dovednosti využití a uživatelského ovládání autorského systému
ProAuthor a Moodle zaměřeného na metodickou a technickou podporu autorské práce během tvorby
obsahu e-learningových kurzů (on-line kurzů a off-line multimediálních učebnic). Dovednosti jsou
osvojovány studiem obsahu tutorovaného on-line kurzu a především praktickým cvičením orientovaným na
tvorbu fragmentů vlastních on-line kurzů. Během kurzu vytvoří účastníci fragmenty svých on-line kurzů
podporujících výuku vlastních předmětů. Tyto fragmenty pak budou na závěr prezentovat ostatním.
Témata:
Možnosti a struktura autorského systému, klíčové vlastnosti.
Tvorba vzdělávacích cílů a struktury on-line kurzu.
Význam a způsob využití jednotlivých typů aktivit on-line kurzu.
Práce s texty a multimediálními komponentami kurzu.
Práce s metodickými informacemi.
Otázky a testování.
Úkoly, cvičení atd.
Export obsahu kurzu do LMS a na CD.
Tvorba dokumentace on-line kurzu.
7. PRÁCE S INTERAKTIVNÍ TABULÍ
Témata:
Technologie interaktivní tabule.
Ovládání interaktivní tabule SMART Board v kombinaci počítač, dotyk.
Možnost propojení interaktivní tabule s dalšími médii ve výukové hodině.
Princip fungování interaktivní tabule SMART Board a jednotlivých jejích komponentů v praxi.
Práce s interaktivní tabulí v přípravě učitele.
Prostředí SMART Notebook a jeho modifikace při přípravě učitele.
Praktická cvičení - funkce jednotlivých částí SMART Notebooku.
Význam a manipulace s objektem na stránce – využití při výuce.
Význam ikon SMART Notebooku – využití při výuce.
Možnosti sdílení digitálního materiálu – využití při výuce.
Využití pracovní plochy SMART notebooku pro výuku.
3/4
Didaktické zásady přípravy na výuky se SMART Boardem a tvorby výukových materiálů.
Základní druhy interaktivních cvičení.
Praktická cvičení – příprava učitele s výukou na SMART Board.
SMART Board ve výuce.
Postavení tabule SMART Board ve třídě z hlediska metodického.
Metody a podmínky zapojení Interaktivní tabule SMART Board do výuky – praktické procvičení.
Zdroje pro interaktivní tabule SMART Board při využití ve vyučovací hodině.
Specializovaný výukový software.
Internetové zdroje pro výuku.
Ověření získaných kompetencí.
Ověření formou samostatné práce a její prezentace.
8. PRINCIPY ÚČINNÉ DISTANČNÍ VÝUKY
Témata:
Klíčové principy účinné výuky.
Role vzdělavatele (jaké aktivity vykonává, jaké kompetence potřebuje).
Učení dospělých (jaká jsou specifika, bariéry, zásady úspěšného samostudia).
Plánování a řízení distanční výuky (např. jak analyzovat studijní předpoklady, jaké výukové metody
použít).
Realizace a řízení výuky (např. jak zahájit výuku, naučit studující učit se, hodnotit výuku, předejít
syndromu vyhoření).
9. ZÁKLADY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Témata:
Principy distančního vzdělávání, výhody, nevýhody, srovnání s klasickou formou výuky.
Postavení distančního vzdělávání v systému celoživotního vzdělávání.
Základní pojmy – distanční opora, tutor, tutoriál, korespondenční úkol.
Role v systému distančního vzdělávání.
Ekonomika a logistika distančního vzdělávání.
10. ANDRAGOGIKA
Témata:
Přiblížení pojmu, teoretické směry, vývoj.
Vztah k různým oblastem společenského života.
Historie vzdělávání dospělých.
Základní termíny.
Profese andragoga.
Kurikulum a cíle ve vzdělávání dospělých.
Koncept celoživotního učení.
Profesní vzdělávání dospělých.
Zájmové a občanské vzdělávání dospělých.
4/4

Podobné dokumenty

Smlouva s TJ 2016 - Moravské Bránice

Smlouva s TJ 2016 - Moravské Bránice 4. Akce realizovat a dotaci vyčerpat nejdéle do 25.11.2016 a předložit finanční vyúčtování (viz. příloha) nejpozději do 25.11.2016. Vyúčtování musí obsahovat rozpis skutečných nákladů na jednotlivé...

Více

Popis předmětu - Portal Upce

Popis předmětu - Portal Upce Předměty informativně doporučené Nejsou definovány Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány Cíle předmětu (anotace): Cílem předmětu je osvojení si a prohloubení jazykových znalostí a dove...

Více

WWW.NEPAL.ON-INTERNET.CZ

WWW.NEPAL.ON-INTERNET.CZ radost ze zdolávání hor Nepálu. Turistům se však nabízí mnohem širší spektrum dobrodružství, ať je to rafting na řekách, safari v džungli, nebo zdolávání vysokohorských údolí s trvalým sněhem a třp...

Více

Příručka pro tutory distančního vzdělávání - E

Příručka pro tutory distančního vzdělávání - E Úvod Příručka byla vypracována jako pomůcka pro vysokoškolské pedagogy, kteří budou zastávat úlohu tutora ve studijních programech a vzdělávacích kurzech realizovaných formou distančního vzdělávání...

Více

ZDE pravidla soutěže ke stažení

ZDE pravidla soutěže ke stažení 4. Účastník nese odpovědnost za škodu, kterou způsobí svým zaviněným jednáním při své účasti v Akci osobám, které byly jednáním Účastníka poškozeny. Neoprávněný Účastník bere na vědomí, že může být...

Více

tvorba e-learningových kurzů v prostředí proauthor - pokrok

tvorba e-learningových kurzů v prostředí proauthor - pokrok Tvorba elektronických kurzů V první fázi se obvykle shromažďují materiály pro tvorbu elektronického kurzu, který vychází z nějakého studijního textu nebo se tento text nově tvoří pro tento účel. Ml...

Více

Úvod do eLearningu pro studující (eGON)

Úvod do eLearningu pro studující (eGON) podpůrný prostředek. Zde jsou některé z nich: eLearning je forma vzdělávání využívající multimediální prvky - prezentace a texty s odkazy, animované sekvence, video snímky, sdílené pracovní plochy,...

Více