Výroční zpráva 2007

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2007
Obálka:
1. strana – Muntžak malý (Muntiacus reevesi reevesi), Chinese muntjac
2. strana – Lelkoun soví (Podargus strigoides), Tawny Frogmouth
4. strana – Orchidej (Arisaema ciliatum var. liubaense)
Z
O
O
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA MÌSTA PLZNÌ, p. o.
L
POD VINICEMI 9, 301 16 PLZEŇ
CZECH REPUBLIC
tel. : 00420/378 038 301; 378 038 325, fax: 00420/378 038 302
e-mail: [email protected], www.zooplzen.cz
O
G
I
C
Ing. Jiří Trávníček
Jiřina Zábranská
Ing. Bohumil Souček
Jolana Bezděková
Svatopluk Jeřáb
Ivo Těťál
Jan Konáš
Ing. Lenka Václavová
Botanický náměstek, zoolog Ing. Tomáš Peš
Botanik
Jarmila Kaňáková
Mgr. Václava Pešková
Propagace, PR
Mgr. Martin Vobruba
Sekretariát
Bc. Olga Kezniklová
Privátní veterinář
MVDr. Zdeněk Rampich
MVDr. Jan Pokorný
Director
Economist
Assistant director
Head zoologist
Zootechnicist
Assistant zoologist
Á
Management
K
Vedení zoo
A
B
O
T
A
Ředitel
Ekonom
Provozní náměstek
Vedoucí zoo. oddělení
Zootechnik
Zoolog
N
I
C
K
Head botanist, zoologist
Botanist
Á
Z
Education and PR
Secretary
Veterinary
A
H
R
A
Total Employees
122
D
Celkový počet zaměstnanců
(k 31. 12. 2007)
A
Zřizovatel
M
Plzeň, statutární město
náměstí Republiky 1, Plzeň
IČO: 075 370
tel. : 00420/378 031 111
Ě
S
T
A
Fotografie:
P
Jaroslav Vogeltanz, Jiří Trávníček, Tomáš Peš, Lenka Václavová,
archiv ZOO a BZ, DinoPark
Redakce výroční zprávy: Jiří Trávníček, Martin Vobruba, Tomáš Peš, Jaroslav Vogeltanz
a autoři příspěvků
L
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
1
OBSAH
N
Z
Obsah ..............................................................................................................................2
Úvodní slovo ředitele ......................................................................................................4
P
Úvod ................................................................................................................................1
L
Ě
Contents
A
T
Seznam zaměstnanců ....................................................................................................16
Ekonomické oddělení ....................................................................................................18
M
Ě
Významná životní jubilea pracovníků............................................................................15
S
Nejvýznamnější události roku ........................................................................................7
Ekonomické oddělení – služby ......................................................................................23
A
D
Botanické oddělení ........................................................................................................56
Provozní oddělení..........................................................................................................58
H
Oddělení kontaktu s veřejností......................................................................................67
A
Návštěvnost a návštěvníci ..............................................................................................80
Z
R
Veterinární péče ............................................................................................................49
A
Zoologické oddělení ......................................................................................................24
Výuka a činnost Environmentálního centra Lüftnerka ................................................83
C
I
Cesta do Francie nejen za slony ....................................................................................97
Expedice Borneo, Singapur..........................................................................................100
Expedice Kostarika ......................................................................................................108
B
O
T
Zoohry............................................................................................................................96
N
EAZA Kampaň Arovako i Madagasikara 2006/07 – Chraňme Madagaskar ..................92
A
K
Á
Výuka přírodopisu a environmentální výchova v prostředí botanických zahrad ČR ......89
Exkurze za medvědy plzeňské zoo od Irisu po naučnou stezku (1940–1998) ..........117
DinoPark Plzeň v roce 2007 ........................................................................................122
Á
Sokolnická expozice ....................................................................................................130
Poděkování ..................................................................................................................131
Seznam chovaných zvířat v roce 2007..........................................................................1
Kmotři v roce 2007 ....................................................................................................74
Z
O
L
Černobílá příloha
O
O
G
I
Odešel zakladatel botanické zahrady v Plzni..............................................................129
K
Odešel jeden z nás – zemřel Zdeněk Doležal ..............................................................127
C
A
Spolupráce Zoo Plzeň s ČZU v Praze ............................................................................123
2
výroční zpráva 2007
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
Madagaskarský gekon (Blaesodactylus boivini)
Gecko (Blaesodactylus boivini)
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
První v Plzni odchovaný rys – rys červený Lucius (Lynx rufus)
The first lynx reared in Plzeň – Lucius the Bobcat (Lynx rufus)
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
3
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Ing. Jiří Trávníček
N
Ě
The director’s whole introduction
je již tradičně
mojí milou povinností na tomto
místě v krátkosti
zhodnotit uplynulý rok. V mnoha
ohledech byl tento rok pro naši zahradu mimořádný. Nejdůležitější skutečností
bylo přivítání rekordního 400 000. návštěvníka dne 28. prosince. Tím jsme dosáhli nejen
zatím nejvyšší návštěvnosti v plzeňské zoo,
ale také pořadí 4. nejnavštěvovanější tuzemské zoo. Stěžejní akce samozřejmě souvisely
s naplňováním generelu rozvoje naší krásné
zahrady. Byly dokončeny a otevřeny dva
významné a rozsáhlé expoziční celky, a to
pavilon afrických kopytníků a dlouho očekávaný madagaskarský pavilon. Oba tyto pavilony představují návštěvníkům přibližně
60 nových druhů živočichů.
Stavbou afrického pavilonu se nám konečně podařilo začít realizovat rekonstrukci nejproblematičtějšího a zároveň nejrozsáhlejšího
komplexu, a to tzv. dolního afrického výběhu.
Jedná se o největší novostavbu v celé historii
zahrady. Na tuto stavbu bychom rádi v budoucnu navázali dalšími expozicemi – například pavilony pro žirafy a indické nosorožce.
Stavba byla věnována odkazu Ing. Josefa
Vágnera.
Madagaskarský pavilon se stal bezesporu
nejhezčí a nejpoutavější expozicí svými více
než padesáti druhy živočichů všech skupin
a desítkami endemických rostlin. Vytváří mimořádně zdařilý, oku ladící biotopový celek, který
se setkal u návštěvníků s výrazným ohlasem.
Mezi nejcennější zvířata této expozice patří
například křečci skákaví, galidie tenkopruhé,
zlatí kaloni, želvy paprsčité či hroznýši psohlaví. Přestavujeme zde také jedny z nejmenších
primátů světa – maki myší a maki tlustoocasé,
pro které naše zoo vede evropské plemenné
knihy. Pavilon byl věnován památce Geralda
Durrella.
Jako druhé zoo v republice se nám podařilo
odchovat vzácné želvy egyptské. Dále pokračovaly zajímavé odchovy malých stromových
druhů varanů. Poprvé se podařilo přirozeně
odchovat aru vojenského. Významným chovatelským úspěchem byly také odchovy 3 (1,2)
v přírodě vyhynulých hrdliček sokorských
a 5 (3,2) holubů růžových. Stali jsme se, mimo
jiné, rovněž první zoo v ČR, která chová africké
mangusty tmavé.
Velkým přínosem nejen pro naši instituci
bylo otevření výukového Environmentálního
centra na statku Lüftnerka, které ihned začalo
sloužit nejen školám, ale také široké veřejnosti.
Dalším krokem ke zkvalitnění zákaznického
servisu bylo otevření nové stylové velkokapacitní restaurace na statku. V prosinci jsme zkolaudovali rozsáhlou expozici „Česká řeka“, kde
představíme návštěvníkům celou kolekci
středoevropských druhů ryb a jejich predátorů. Tato expozice bude zpřístupněna začátkem
sezóny 2008. Stejně tak tomu bude i u nově
budované expozice „Sonorská poušť“, která
dotvoří rámec zoogeografické oblasti Severní
Ameriky. V roce 2007 také úspěšně pokračo-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Vážení přátelé,
4
výroční zpráva 2007
Z
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
In this space, it is my pleasant duty to
briefly sum up the past year. In many ways,
this year has been extraordinary for us. Most
important was the record we set in welcoming our 400 000th visitor on 28th December.
This not only makes us the most visited zoo
in Plzeň, but also ranks us as the fourth most
visited zoo in the country. This fundamental
event was clearly related to the completion
of general development of our beautiful
grounds. Two vast and significant exhibition
complexes were completed and opened: the
Pavilion of African ungulates and the long
awaited Madagascan Pavilion. Together,
these pavilions allow visitors to see approximately 60 new kinds of animal.
We finally managed to begin the reconstruction of the African Pavilion: the most
extensive and problematic complex and the
so-called “lower African paddock”. It has
been the biggest construction project in the
entire history of the zoo. In the future, we
would like to extend this building for further
exhibitions – for example pavilions for giraffes and Indian rhinos. The building was
donated in the will of Ing. Josef Vágner.
The Madagascan pavilion has, without
question, become our most attractive and
enthralling exhibition, with over fifty different animals from all groups and tens of
endemic plants. It creates an exceptionally
successful unit which is pleasing to the eye
and which was welcomed by visitors with
great acceptance. Amongst the most valuable
animals in this exhibition are for example:
L
Jiří Trávníček
O
valy práce na velmi náročné připravované
expozici „Život v podzemí – Křivoklátsko
a Šumava“, kde v budoucnu budeme prezentovat zástupce živočišné říše, jejichž přirozeným
životním prostředím jsou podzemní prostory.
Pro tyto expozice využijeme prostory bývalých
krytů z 2. světové války, nacházejících se pod
botanickou zahradou.
Naše zoo získala významné ocenění v rámci
kampaně EAZA „Zachraňme Madagaskar“ –
obdrželi jsme stříbrnou plaketu za 4 000 EUR
vybraných na podporu projektů in situ. Dostali
jsme rovněž zvláštní ocenění za kreativitu v této
kampani. Všem, kteří kampaň připravovali
i těm, kteří přispěli, patří velký dík.
Po celý rok probíhalo velké množství akcí,
z nichž některé již u nás mají dlouholetou tradici.
Na závěr mi dovolte co nejsrdečněji poděkovat všem našim pracovníkům za jejich mimořádné pracovní nasazení, obětavost a nadšení
při budování nové tváře naší zahrady. Stejným
dílem bych rád poděkoval všem sponzorům
a příznivcům ZOO a BZ v Plzni za jejich morální
i faktickou podporu, bez které bychom nikdy
nedosáhli těchto výsledků.
O
Dear Friends,
N
výroční zpráva 2007
Ě
5
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Madagascar Giant Jumping Rats; narrowstriped mongooses; Rodrigues flying foxes;
radiated tortoises; and Madagascar tree
boas. We also have some of the world’s smallest primates: grey mouse lemurs and
fat-tailed dwarf lemurs, for which our zoo
is leading European Studbooks. The pavilion
was donated in memory of Gerald Durrell.
We have become the second zoo in the
Czech Republic to manage to breed the rare
Kleinmann’s tortoises (often called Egyptian
tortoises). A small tree species of monitors
continued in their interesting breeding.
Natural breeding of the military macaw was
successful for the first time. An outstanding
breeding success was also the breeding of
3(1,2) socorro doves, which are extinct in
the wild, and 5 (3,2) pink pigeons. We became the first zoo in the Czech Republic to
keep the African long-nosed cusimanse
(African mongoose).
The opening of the educational Environmental centre on the Lüftnerka estate was
a great asset, not only to our institution; it
immediately began to serve schools as well
as the general public. A further step towards
the improved quality of our cliental service
was the opening of the new and stylish highcapacity restaurant on the grounds. In
December, we approved the extensive exhibition “Czech River”, in which we present
visitors with an entire collection of central
European species of fish and their predators.
This exhibition will be opening at the beginning of the 2008 season; at the same time
as the newly constructed “Sonoran desert”
exhibition which provides the setting for fau-
nal regions in North America. In 2007, work
on the very challenging preparation of the
exhibition “Life underground – Křivoklátsko
and Šumava” continued successfully. In the
future, visitors will be able to see members of
the animal kingdom whose living environments are underground. For this exhibition,
we are using the space of former shelters from
the Second World War which are found under
the botanical garden.
Our zoo has gained outstanding acknowledgement in the framework of the EAZA campaign “Let’s save Madagascar”. We received
a silver plaque for the 4000 EUR chosen to
support the project in situ. We also received
particular acknowledgement for creativity in
this campaign. All those who prepared this
campaign, as well as those who contributed to
it, deserve a big thank you.
Numerous events have taken place throughout the year, some of which have been taking
place here for many years.
Allow me, in conclusion, to give my warmest thanks to all of our staff for their outstanding work, dedication and enthusiasm
throughout the construction of the new appearance of our grounds. Equally, I would like
to thank all the sponsors and supporters of the
Zoo and Botanical Gardens in Plzeň for their
moral and actual support, without which we
could never have attained such results.
Jiří Trávníček
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The director’s whole introduction
6
výroční zpráva 2007
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2007
The significant events in 2007
Z
G
I
C
K
Á
A
B
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
• 3. 4. 2007 – Želví křtění v pátek
třináctého
Svá jména a zajímavé čestné kmotry z řad
členů Poslanecké sněmovny PČR získaly
3 z čtrnáctihlavé skupiny mladých želv
obrovských v plzeňské zoo. Paní poslankyně Mgr. Ivana Levá pojmenovala želvu
Ivanku, pan poslanec Jan Látka samičku
T
• Nosorožci malovaní srdcem
V 1. československé galerii dětského výtvarného projevu PALETKA v Plzni si dávali od 16. února až do 12. dubna dostaveníčko NOSOROŽCI MALOVANÍ SRDCEM.
V loňském roce vyhlásila Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA)
kampaň za záchranu nosorožců. Její součástí byla i soutěž dětských kreseb na dané
téma. Výstava byla přehlídkou toho nejlepšího, co děti v Plzni, v dalších městech ČR
při zoo UCSZ, ale i na Slovensku a v Německu namalovaly. V zoo už v tu chvíli
naplno běžela další kampaň, na záchranu
ostrova Madagaskar. Výstava měla vernisáž i „dernisáž“.
O
400. tisícího návštěvníka vítá náměstkyně
primátora JUDr. Marcela Krejsová
Our 400,000th visitor is welcomed by the deputy
city mayoress JUDr. Marcela Krejsová
O
• První v Plzni narozený velbloud slaví
10. narozeniny
Když se 1. března 1997 narodilo v zoo na
Lochotíně velbloudí mládě, šlo o velkou udá-
L
• Také další výrazná událost se stala v úterý,
13. února. Bylo totiž otevřeno středisko
EVVO na statku Lüftnerka. Je to poprvé, co
má Zoo Plzeň zoo-školu s bohatou audiovizuální výbavou. Výuku od zoo převzalo o.s.
IRIS a pokračovalo jak v procesu školních
permanentek, tak v dalších činnostech.
O
• Dne 30. ledna byli pokřtěni malí vlci hřivnatí
Eda, Emil a Erička. Celkem bylo v plzeňské
zoo odchováno již 12 těchto šelem z 5 vrhů.
Kmotry se stali náměstek primátora města
Plzně Jiří Uhlík a člen RMP Vladimír Tichý.
lost. Vždyť se dosud taková věc nepodařila
ani jednohrbým, ani dvouhrbým velbloudům, kteří zde byli chováni od poloviny
50. let. Po samičce Josefíně přišlo na svět
ještě 9 mláďat. Josefína kromě tisíců dětí
svezla i řadu osobností, mezi nejzajímavější
patří řada plzeňských hokejistů včetně
Martina Straky, pana senátora Šnebergera
i zpěváka Vlastu Redla na Dvoraně 1999.
Za město Plzeň přišla Josefínu pozdravit
paní radní Helena Matoušová.
O
• V úterý 23. ledna natáčela Česká televize
v Plzni pilotní díl nového pořadu o zvířatech. Milým hostem v zahradě se stal herec
Václav Vydra.
N
výroční zpráva 2007
Ě
7
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2007
Ě
The significant events in 2007
v terénu, na tzv. velbloudí louce, jak vznikají
umělecká díla – sochy afrických a domácích
zvířat v rámci sympózia Afrika v kameni.
Přibylo 8 nových skulptur a spolu s ledními
medvědy B. Holakovského a osmičkou
kamenných zvířat z roku 2005 je nyní v areálu 17 soch zvířat.
• 25. 4. 2007 – Opička dostala jméno
Známý písničkář Jaroslav Samson Lenk
pokřtil v sobotu 28. 4. ve 14.00 hod. nejnovější mládě (samičku) makaka lvího symbolicky jménem Lenka. Opička při tom
zůstala u své maminky – prvního v Plzni
odchovaného makaka lvího – Viky. V sobotu 5.5. pak Samson zahrál se svou
„Partou“ na lochotínském amfiteátru při
festivalu Lochotín 2007.
• 1. 5. 2007 MAY DAY pro MADAGASKAR
měl obrovský úspěch
O podobách a výsledcích kampaně přinášíme zprávu ve zvláštním článku uvnitř
výroční zprávy.
• Poprvé ve své historii přivítala zahrada
svého 200 000. návštěvníka již v červenci.
Dvou set tisícím letošním návštěvníkem
plzeňské zoo se stala ve středu 25. 7. sedmiletá Ivetka Janoušková z jihočeského Písku
s rodinou. Je tak velká naděje na překonání
rekordu z roku 2006, který činil 335 000
návštěvníků. Spolu s VIP prohlídkou zoo
a dárkovými předměty čekalo jubilantku
slavnostní přivítání pracovníky ZOO a BZ
a zástupcem vedení města Plzně, náměstkem
primátora ing. Petrem Náhlíkem.
• Po roční odmlce mohli ve dnech 14.–24. 6.
návštěvníci ZOO a BZ sledovat přímo
• 300 000. návštěvník
V úterý 21. 8. kolem 14. hodiny přivítala
MAY DAY pro Madagaskar měl obrovský úspěch
MAY DAY for MADAGASCAR was an enormous success
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Susanku a jejich kolega Ing. Karel Šidlo
zase želvu Aničku. Svá jména ponesou želví
samičky možná dalších 150 let.
8
výroční zpráva 2007
Z
L
O
G
I
C
K
Á
A
První v Plzni narozený velbloud, Josefína, oslavil
1. 3. 2007 již 10. narozeniny
Josefina, the first camel to be born in Plzeň,
celebrated his tenth birthday on 1. 3. 2007
B
O
T
A
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
• Letošní poděkování patronům zvířat a příznivcům plzeňské zoo bylo naplánováno na
odpoledne 27. 9., čtvrtek před svátečním
dnem. Kvůli počasí se azylem úvodní části
stala nová stylová hospoda na statku
Lüftnerka, do které se v tu chvíli vešlo na
200 účastníků. Po tradičně výstižném
a vtipném uvítání ředitelem ZOO a BZ
I
plzeňské zoo byl postaven úplně nový
pavilon na zelené louce. Stavba byla zahájena v srpnu 2006 a dokončena v srpnu
2007. Tento objekt za 14,5 mil. Kč je prvním z uceleného komplexu tří pavilonů
určených pro chov afrických kopytníků,
žiraf, nosorožců a antilop indických. Budova a její okolí přináší kromě zvířat
a rostlin samotných také jejich zasazení do
afrického prostředí – vysokou koncentraci
etnografických prvků (lovecké artefakty
a dřevěné sošky), sochy ze sympozia Afrika
v kameni a řadu vzdělávacích panelů.
N
• Otevřen pavilon afrických kopytníků. V pondělí 24. 9. byla slavnostně otevřena první
letošní nová rozsáhlá expozice v plzeňské
zoo. Začíná nová kapitola chovu stádových
zvířat africké savany. Poprvé v historii
O
• Zoologická a botanická zahrada města Plzně
byla vybrána v roce 2003 jako nejvhodnější
objekt pro založení Japonské zahrady. Autorem projektu dokončeného v roce 2004 je
pan Eišin Harada (President of Japan
Gardening Association). V roce 2006 jsme
zahájili druhou etapu budováni Japonské
zahrady. Jednalo se o novou komunikaci
vedoucí od zahradního domku alpinem
k lipové aleji. V roce 2007 jsme realizovali
3. etapu japonské zahrady, která se bude
jmenovat Potkávání národů. Je budována
podle návrhu pana Harady a z finančního
příspěvku nadace Zelený poklad. Hlavní
myšlenkou tohoto projektu je setkání japonské a české flory v této zahradě, symbolizující setkání českého a japonského národa
a jejich kultur.
O
Zoo Plzeň letošního 300 000. návštěvníka. Je
jím čtyřletá Viktorie Macháčová z Rumburku.
Přijela úplně poprvé se svými rodiči a zvědavi byli nejvíce na DinoPark. Uvítala ji paní
náměstkyně primátora města Plzně
JUDr. Marcela Krejsová a ing. Jiří Trávníček,
ředitel ZOO a BZ. Malý jubilant obdržel tašku
propagačních předmětů zoo i města, puzzle,
pexeso, průvodce po zoo, turistickou známku a hlavně plyšového velblouda. Laťka
300 000 osob za rok padla téměř o 2 měsíce
dříve než v roce 2006 (tehdy 16. 10.).
N
výroční zpráva 2007
Ě
9
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2007
Ě
The significant events in 2007
• Madagaskarský pavilon
Jediný specializovaný pavilon pro faunu
Madagaskaru v zoo ČR a SR vznikl adaptací
podkroví bývalé zemědělské budovy.
V předchozích etapách již byla vybudována
prodejna suvenýrů s expozicí lemurů kata
a veterinární klinika. Pavilon obsahuje
zhruba dvě desítky vnitřních expozic,
včetně 4 prostorných terárií a akvária. Má
denní a noční část. Slavnostně byl otevřen
19. listopadu.
• Dosažení nového historického rekordu
v roční návštěvnosti: 402 039 osob za rok.
Dne 28. 12. byla překonána laťka 400 000
návštěvníků. Jubilanty byla rodina
z Karlových Varů, konkrétně malý Jaroušek
Vacovský.
Vítejte na Madagaskaru!
Welcome to Madagascar!
• On Tuesday 23rd January, Česká televize
(Czech television) filmed a pilot episode
of a new programme about animals. Actor
Václav Vydra was a cherished guest here.
• On 30th January, the maned wolves Eda,
Emil and Erička were christened. Altogether
in Plzeň zoo, 12 of these carnivores were
raised from 5 litters. The deputy city mayor
of Plzeň, Jiří Uhlík, and RMP member
Vladimír Tichý became godparents.
• Another significant event happened on
Tuesday 13th February: the EVVO centre was
opened on the Lüftnerka estate. This the
first time that Plzeň zoo has had
a zoo-school, rich with audio-visual equipment. IRIS o.s. took over the instruction
from the zoo and has continued in the
proceedings of the school season, as well as
in other activities.
• The first camel to be born in Plzeň
celebrates her 10th birthday
When a camel baby was born on 1st March
1997 in the zoo in Lochotín, it was a big
event. After all, such a thing had not happened to the Dromedaries or the Bactrian
camels camels which had been bred here
since the mid-fifties. They have even been
alive since the IRIS. Another 9 youngsters
were born after Josefína. In her early years,
Josefína was not afraid to be taken out on
the charming promotional rides for historical parades and on Children’s Days. She
gave rides, not only to thousands of children, but also to many celebrities. Among
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Jiřím Trávníčkem nastala obvyklá beseda
s účastníky. Dále se představil partnerský
pěvecký přeštický soubor Carmina. Po té
došlo i na klasickou komentovanou prohlídku. Kromě afrického pavilonu navštívili kmotři i zákulisí medvědince a prošli
většinu expozic.
10
výroční zpráva 2007
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
Africký pavilon slavnostně otevírá Ing. Pavel Rödl, primátor m. Plzně (uprostřed), paní náměstkyně
JUDr. Marcela Krejsová a náměstek hejtmana Plzeňského kraje a člen PS PČR Ing. Vladislav Vilímec
African pavilion is ceremoniously opened by Ing. Pavel Rödl, city mayor of Plzeň; deputy, JUDr. Marcela
Krejsová and deputy commander of Plzeň region and member of PS PČR, Ing. Vladislav Vilímec
N
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
S
T
A
P
L
Z
• 25. 4. 2007 – Little monkey received
a name
On Saturday 28. 4. at 2 pm, well-known
singer Jaroslav Samson Lenk christened
the newest (female) lion-tailed macaque
youngster with the symbolic name Lenka.
Throughout the proceedings, the little
Ě
• Rhinos painted with the heart
In the first Czechoslovakian gallery of
children’s art from THE LITTLE PALLET in
Plzeň running from 16th February to 12th
April was RHINOS PAINTED WITH THE
HEART. Last year the European association
of zoos and aquaria announced a campaign for saving rhinos. A competition of
children’s pictures on the given theme was
also a component of the campaign. The
exhibition displayed the best designs
drawn not only by children in Plzeň, but
also in other towns in the Czech Republic,
Slovakia and Germany.
• 3. 4. 2007 – tortoise christening on
Friday the thirteenth
Three of the fourteen baby giant turtles
from Plzeň zoo gained their names along
with interesting honorary godparents
from members of the Czech House of
Commons. MP Mgr. Ivana Levá named
her tortoise Ivanka, MP Jan Látka named
another female Susanka, and their colleague Ing. Karel Šidlo called his tortoise
Anička. The tortoise females will perhaps
carry these names with them for another
150 years.
I
those were several Plzeň hockey players
including Martin Straka, the senator of Šneberger and singer Vlasta Redl at the
Dvorana festival in 1999. Councillor Helena
Matoušová came to geet Josefína for the
town of Plzeň.
N
výroční zpráva 2007
Ě
11
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2007
Ě
The significant events in 2007
• 1. 5. 2007 MAY DAY for MADAGASCAR
was an enormous success
You can read all about the appearance
and results of the campaign in a special
article in our annual report.
• After a year’s pause, visitors of ZOO and
BG could see sculptures of African and
domestic animals in the landscape of the
so-called camel meadow at the African
symposium in stone 14th–24th June. 8 new
sculptures, together with B. Holakovský’s
polar bears and eight stone animals created in 2005, now give the grounds a total
of 17 animal sculptures.
• For the first time in its history, the zoo
already welcomed its 200,000th visitor in
July. Plzeň zoo’s two hundred thousandth visitor for this year was seven
year old Ivetka Janoušková from Písek
in South Bohemia who came with her
family on Wednesday 25.7. It is a great
event in surpassing the record from
2006 which was a total of 335,000 visitors. Together with a VIP tour of the zoo
and gifts, the little jublilant was welcomed ceremoniously by ZOO and BG
workers and the Plzeň deputy city mayor
Ing. Petr Náhlík.
• The 300 000th visitor
On Tuesday 21. 8. at around 2 pm, Plzeň zoo
welcomed its 300,00th visitor of the year. It
was four-year-old Viktorie Macháčová from
Rumburk. She was here for the very first time
with her parents and they were most curious
about the DinoPark. She was welcomed by
Plzeň’s deputy city mayor, JUDr. Marcela
Krejsová, ang Ing. Jiří Trávníček, the manager of ZOO and BG. This little jubilant received a bag of promotional items from the
zoo and the town: a puzzle, pexeso, a guidebook for the zoo, a tourist stamp and – most
importantly – a cuddly camel. The target of
300,000 individuals for the year was reached
almost 2 months earlier than in 2006 (when
it was 16. 10). The zoo has a great chance of
beating its absolute record from 2006. The
threshold of 300,000 visitors per year was
first exceeded in 2003. Plzeň zoo maintains
the position as the most visited tourist destination in the region and in the city of Plzeň.
Herec Václav Vydra v sukulentním skleníku ZOO a BZ
Actor Václav Vydra in the ZOO and BG succulents’greenhouse
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
monkey stayed by her mum Viky – the first
lion-tailed macaque to be raised in Plzeň.
On Saturday 5.5, Samson then played with
his crew in the Lochotín amphitheatre at
the Lochotín festival 2007
12
výroční zpráva 2007
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
• Plzeň zo and botanical gardens was chosen
in 2003 as the most appropriate place for
establishing Japanese gardens. The author
of the project completed in 2004 was Mr.
Eišin Harada (President of Japan Gardening Association). In 2006 we began a second construction phase of the Japanese
gardens. It was to provide a link between
the alpine garden house to the linden-tree
avenue. In 2007, we completed the third
phase of the Japanese gardens which will
be called The Meeting of Nations. It is built
according to Mr Harad’s design and from
a financial contribution from the foundation Green treasure. The main idea of this
project was the meeting of Japanese and
Czech flora in this garden, symbolising the
meeting of the Czech and Japanese nations
and their cultures.
O
Vyhodnocování madagaskarské kampaně v Plzni
Charting the Madagascan campaign in Plzeň
tion of a brand new pavilion as a “greenfield project” at Plzeň zoo. Construction
started in August 2006 and was completed in August 2007. The building cost 14.5
million CZK and it is a first pavilion of
a comprehensive compound of three
pavilions designed for breeding 1) African ungulate animals, 2) giraffes, 3) rhinoceroses and Indian antelopes. As well
as animals and plants, the building and
its surroundings also have other things
from the African environment: a high
concentration of ethnographic elements
(hunting artifacts and wooden statuettes) statues from the Africa in stone sym-
Ě
S
T
A
P
Vážení mladého vlka evropského
Weighing a young European wolf
L
Z
• Opening of The African Ungulates Pavilion
On Monday 24. 9., the first new extensive
exhibition of the year at Plzeň zoo was
ceremoniously opened. A new chapter is
beginning in the breeding of flock animals
of the African savanna. The first construc-
N
výroční zpráva 2007
Ě
13
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2007
Kroužkování čapího mláděte na střeše budovy šaten zoo
Checking up on stork young on the roof of the zoo’s cloakrooms
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The significant events in 2007
• This years thanks to animal patrons and
sponsors of Plzeň zoo was planned for the
afternoon of Thursday 27. 9. before the
bank holiday. Due to the weather, the introductory part took place in the stylish
new pub at Lüftnerka where the 200 participants took sanctuary for that period.
After the traditional apt and witty welcome by the ZOO and BG’s director Jiří
Trávníček came the usual chat with participants. The prestigeous Carmin choir
introduced itself. Afterwards there was
the classic commentated tour. The godparents visited the bearpit behind the scenes and most exhibitions apart from the
African pavilion.
• The Madagascar Pavilion
The only pavilion in all the Czech and
Slovak zoos which is specialised in the
fauna of Madagascar. It was created in
a reconstructed farm building. In previous
stages of the building reconstruction project, a souvenir shop with a lemur catta
exhibition and a veterinary clinic had
already been created. The pavilion contains about twenty internal exhibitions
including four large terrariums and aquariums. It is divided into a day and night
sections. It was ceremoniously opened on
19th November.
• New historic record in the number of visitors per year: 402,039 people per year. On
28th December, the milestone of 400,000
visitors was reached. The winner was the
Vacovský family from Karlovy Vary, specifically little Jaroušek Vacovský.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
posium and a row of educational panels.
The outstanding place is dedicated in
memory of the expedition of Ing. Josef
Vágner
14
výroční zpráva 2007
VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA PRACOVNÍKŮ
ZOO A BZ V ROCE 2007
Z
Life Jubilees of Employees
O
55 let
Miroslav Hlaveš
Helena Kolenová
hosp. správa
pokladní
60 let
Jan Bříza
Ing. František Hykeš
Petr Kalaš
pokladní
THP
hosp. správa
65 let
Ing. Zdenka Harantová
náměstkyně ředitele
O
hosp. správa
hosp. správa
L
Zdeněk Soukup
Josef Tříska
O
50 let
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
Pracují v zoo více než 15 let
chovatel
náměstkyně ředitele
chovatel
hosp. správa
hosp. správa
17 let
Svatopluk Jeřáb
zootechnik
18 let
Konáš Jan (s přestávkou)
kurátor
21 let
Marie Vaňousková
zahr. středisko/archiv zoo
22 let
Jana Soukupová
zahr. středisko
24 let
Ing. Jiří Trávníček
ředitel
25 let
Václav Trejbal
chovatel
27 let
Růžena Weberová
chovatelka
28 let
Tomáš Weber
chovatel
Á
Zach Luděk
Ing. Zdenka Harantová
Luboš Hlavnička
Jiří Lepič
Marie Římská
K
16 let
C
zahrad. středisko
THP
náměstek ředitele
zahrad. středisko
I
Zdeněk Bříza
Monika Kavková
Ing. Bohumil Souček
Šárka Sýkorová
N
15 let
A
Wo r k J u b i l e e s o f E m p l o y e e s ( m o r e t h a n 15 y e a r s )
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
15
S E Z N A M Z A M Ě S T N A N C Ů Z O O A B Z K 31. 12 . 2 0 07
THP pracovníci („Technici“)
Adamec Miroslav
Bezděková Jolana
Formanová Dominika, RNDr. – MD
Harantová Zdenka, Ing.
Hykeš František, Ing.
Jeřáb Svatopluk
Kaasová Vendulka – nástup
Kaňáková Jarmila
Kavková Monika
Kazda Robert
Kezniklová Olga Bc.
Kolaříková Ivana
Konáš Jan
Kyralová Romana, Mgr. – MD, odchod
Lohrová Karla – nástup
Peš Tomáš, Ing.
Pešková Václava, Mgr.
Pešová Jiřina
Souček Bohumil, Ing.
Szabóová Martina
Těťál Ivo
Trávníček Jiří, Ing.
Typltová Taťána
Václavová Lenka, Ing.
Vaňousková Marie
Vobruba Martin, Mgr.
Vogeltanz Jaroslav
Vojáček Karel
Voráčková Alena – MD
Zábranská Jiřina
Chovatelé – Zoologický úsek
Badala Martin – nástup
Banduričová Kateřina
Beneš Antonín
Benešová Kristýna
Březina Antonín
Bultas Robert
Bultasová Kristýna – MD
Čechová Miroslava – nástup
Dbalá Helena
Doxanský Jiří
Doxanská Lenka – MD
Faflíková Alena
Hauerová Hana
Hlavnička Luboš
Hřebík Milan
Jirásek Tomás, Bc.
Chmelíková Petra – odchod
Kalombová Michaela, Ing. – MD
Kodymová Veronika – MD
Kolář Zbyněk
Kolářová Šárka – nástup, MD
Košatka Tomáš
Kovandová Markéta – nástup
Kratochvíl Václav – nástup
Krejčí Roman
Ladmanová Jaromíra
Levová Markéta
Macík Tomáš
Nováková Monika
Ordáňová Martina
Palacká Miroslava
Pavelka Jiří – nástup
Pokorná Klára – odchod
Sedlák Roman – nástup
Schmiedl Pavel
Stašek Miloslav
Svobodová Blanka – odchod
Šefl Marcel
Škach Ondřej
Šlajerová Markéta – nástup
Šlouf Jan
Švojgr Martin
Tesař Tomáš – odchod
Trejbal Václav
Tůma Radek – nástup
Vajnar Tomáš – nástup
Vaněk Pavel – odchod
Vyzrálová Šárka
Weber Tomáš
Weberová Růžena
Zach Ludvík
Středisko hospodářské
správy (SHS)
Březinová Věra
Čech Josef
Fridrich Bohumil – nástup
Helusová Lucie – odchod
Hlaveš Miroslav
Horváth Pavel
Kalaš Petr – odchod do
důchodu 28. 12.
Kalistová Marcela – odchod
na MD
Kazdová Helena – nástup
Klas Jindřich
Kolena Jiří
Koten Stanislav
Kovář Pavel
Křiváček Emil
Kubáň Luděk
Lepič Jiří
Mihovičová Jaroslava – MD
Mištera Vilém – odchod
Římská Marie
Salcman Miloš, Ing. – odchod
Sigmund Vlastimír
Soukup Michal
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
L i s t o f E m p l o y e e s t o 3 1s t D e c e m b e r 2 0 0 7
16
výroční zpráva 2007
Z
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
Pokladní, nákupčí, hosp.
činnost
Bakulová Jana, Mgr.
Bříza Jan
L
Zahradníci
Bříza Zdeněk
Čechová Miroslava
Hadač Václav
Cepníková Ludmila
Dušek Petr – odchod
Fořt Václav
Hečková Jana odchod
Janoušková Eva
Jarošová Šárka
Jeřábová Lucie – MD
Jiránková Světlana – odchod
Kára Ladislav
Kobza Bohuslav
Kodýtková Ludmila – nástup
Kováříková Zdeňka – nástup
Kolenová Helena
Rajtr Jan
O
Hankovec Marek
Janouškovcová Hana
Martanová Helena, Ing. – MD
Matulová Radmila – MD
Nejdl Milan
Růt Zdeněk
Soukupová Jana
Sýkorová Šárka
Vrbová Iveta
Weissarová Linda – MD
Žebrová Petra
O
Soukup Zdeněk
Soukupová Hana
Steiner Václav
Treml Roman
Tříska Josef
Typlt Karel
Uher Josef
Vejskalová Hana
Vítek Zdeněk
Vonášek Jaroslav
Wolf Miloš – odchod
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Chovatelé kopytníků ZOO a BZ s kurátory před novým africkým pavilonem
The zoo’s ungulates breeder with the curator
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
17
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
Jiřina Zábranská
Hospodaření Zoologické a botanické zahrady města Plzně za rok 2007 bylo uzavřeno
hospodářským výsledkem +3 687 tis. Kč. Pro
zajištění provozu obdržela zahrada od svého
zřizovatele, kterým je Statutární město Plzeň,
dotaci ve výši 51 734 tis. Kč a od MŽP příspěvek v rámci programu „Příspěvek zoologic-
kým zahradám“ ve výši 2 742 tis. Kč. Příspěvek
byl určen na chov ohrožených druhů zvířat
a zajištění mezinárodních a národních programů ochrany přírody. Zbývající prostředky
tvořily vlastní výkony ve výši 37 084 tis. Kč.
Jaké bylo čerpání jednotlivých nákladů a tvorba výkonů uvádí následující přehled.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Economical Department Report 2007
18
výroční zpráva 2007
Z
O
O
Údaje o majetku (v tisících Kč) k 31. 12. 2007
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
Údaje o dotacích (v tisících Kč) v roce 2007
H
R
A
D
A
Ě
S
T
A
P
Zvýšené výdaje na energie souvisí s nárůstem cen za energie. V roce 2007 byla částka za
energie o 763 000 Kč vyšší než v roce 2006.
Energie ovlivnily také nákupní ceny krmiv,
v roce 2007 bylo vynaloženo o 744 000 Kč
více než v roce 2006.
M
L
Z
Celková částka parkovného za rok 2007 činí
1 397 078 Kč (bez DPH) i přes problémy, které
nám způsobilo uzavření ulice Pod Vinicemi.
V průběhu roku byla vždy uzavřena jedna příjezdová cesta k zoo. Parkoviště u AMFI není
zpoplatněno, je vyhlášeno jako „Veřejné parkoviště“. Autobusy parkovaly na odstavném parkovišti, kde nebylo vybíráno parkovné.
N
výroční zpráva 2007
Ě
19
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
Ě
Economical Department Report 2007
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Přehled nákladů v tis. Kč
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Přehled vlastních výnosů v tis. Kč
20
výroční zpráva 2007
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
21
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
The economical activity of Plzeň zoo and
botanical gardens for 2007 closed with an economic outcome of more than 3,687 thousand
CZK. For securing its running, ZOO and BG
received subsidies of 51,734 thousand CZK
from its promoter which is the statutory town
of Plzeň and a 2,742 thousand CZK grant from
the MŽP (Department of the Environment)
in the framework of the “Grants for zoos” program. The grant was orientated for the breeding
of endangered animals and the ensuring of
international and national programs for protecting nature. Remaining grants created another 37,084 thousand CZK. How they were used
for individual expenses and production can be
seen in the tables attached.
Jihoamerické expozice v zimě
South American exhibits in winter
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Economical Department Report 2007
22
výroční zpráva 2007
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2007 – služby
Economical Department Report 2007 – services
Z
Martina Szabóová
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
Last year we broke the record of 400,000 visitors with 2,039 more visitors – an increase of
19.9 % – compared to in 2006. This number of
visitors came to the zoo in 42,082 vehicles and
we managed this difficult situation with diversions which we suffered for the whole season.
Already for a second year, it is possible to pay
with the so called Plzeň card. This card helped
us to crosslink the cash desks which we also use
for connecting automatic parking barriers and
for connecting the new turn-stile system. The
system will be installed in 2008. Already from
April with year-round operation and the possibility of greater comfort for zoo visitors. Also,
the loan of pushchairs for “forgetful people”
proved to be a greatly used service.
In November we came across a new situation in the souvenir shop by the lemurs where
a new entrance from the “Madagascar” pavilion was opened. Here it shows how much
visitors like to buy, we will see next season.
This year’s season brought in a record
4,699,592 CZK.
O
V loňském roce jsme překonali bájnou hranici 400 000 návštěvníků, a to o celých 2 039
osob, čímž vzrostla návštěvnost o 19,9 % oproti
roku 2006. Tento počet návštěvníků přivezlo do
zoo tentokrát 42 082 automobilů, to vše jsme
zvládli i při ztížené situaci s objížďkami, které
nás trápily po celou sezónu.
Již druhým rokem je možno platit vstupné
tzv. Plzeňskou kartou. Ta nám pomohla k sesíťování pokladen, které využijeme i pro připojení
automatických parkovacích závor a pro napojení nového turniketového systému. Systém
budeme instalovat v roce 2008, od dubna již
s celoročním provozem a možností většího
komfortu pro návštěvníky zoo. Též se osvědčilo
půjčování kočárků pro „zapomnětlivce“, kteří
tuto službu hojně využívali.
Listopadem pro nás nastala nová situace
v prodejně suvenýrů U lemura, kde byl otevřen
druhý vchod z pavilonu „Madagaskar“. Zda se to
projeví na nákupuchtivosti návštěvníků, uvidíme po příští sezóně, ta letošní nám vynesla
rekordních 4 699 592 Kč.
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Návštěvníci
Visitors
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
23
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
Jolana Bezděková, Jan Konáš, Ing. Tomáš Peš, Ivo Těťál, Ing. Lenka Václavová
Ú vo d
Jolana Bezděková
Rok 2007 byl po chovatelské stránce velice
úspěšný, některé vzácné druhy jsme rozmnožili
nejen poprvé v naší historii, ale jednalo se například o prvoodchovy v evropských či světových
zoo. Podrobnosti najdete v textu mých kolegů.
Po dlouhých šesti letech byl v zoo otevřen
nový pavilon – Dům afrických kopytníků.
Jedná se o první účelovou samostatně stojící
budovu vybudovanou „na zelené louce“.
Stavba je umístěna v dolní části zoo za rybníkem, vzhledem k charakteru podloží bylo
nutné pavilon posadit na šestimetrové piloty.
Staré nevyhovující otevřené stáje byly téměř
všechny zbourány. Vzhledem k tomu, že přestavba v zoo se netýká jen africké fauny, jsou
v pavilonu k vidění i asijská zvířata, jejichž
umístění je pouze dočasné. Skleněné průhledy umožňují návštěvníkům pohled do
vnitřních boxů. Chovatelské boxy jsou umístěny na jižní straně, umožňují v případě porodu, agresivity, poranění apod. zvíře odblokovat a ponechat v odděleném prostoru. Systém
posuvných dveří ovládaných bovdenovými
lanky dodala firma Burda. Boxy se skládají
z výdřevy do 140 cm, zbylých 220 cm tvoří
mříže. Podlaha je betonová, vytápění plynové, teplovodní panely jsou umístěny pod stropem. Atmosféru dokreslují etnografické
prvky jako kresby na průčelí pavilonu, dřevěné sošky, vzdělávací panely, model afrického
kempu a v neposlední řadě i vzpomínka na
Ing. Vágnera, jehož prostřednictvím se uskutečnily první transporty divokých zvířat
Buvolec běločelý (Damaliscus pygargus phillipsi) –
nový druh antilopy v novém pavilonu
The Blesbok (Damaliscus pygargus phillipsi) –
a new species of antelope in the new pavilion
z Afriky nejen do Dvora Králové, ale staly se
také základem chovu mimo jiné žiraf Rothschildových, zeber Chapmannových a Böhmových, vodušek červených, pakoňů modrých či
buvolů kaferských v českých a slovenských zoologických zahradách a rovněž v plzeňské zoo.
Díky novému zázemí jsme mohli do zoo
dovézt ze Zoo Praha dva samce buvolce běločelého. Do budoucna bychom si rádi jednoho
nechali pro dopárování a vytvořili chovnou
skupinu. Jsou to první buvolci běločelí v historii
naší zoo. Po dvou letech jsme k našemu hřebci
zebry Chapmannovy přivezli dvě klisny z liberecké zoo. První zebry Chapmannovy přišly do
Plzně již v roce 1974. Samec zoborožce kaferského, který přicestoval na otevření pavilonu ze
Zoo Olomouc, zůstává zatím sám.
Dalším významným mezníkem bylo otevření
pavilonu, který je specializovaný na faunu
Madagaskaru. Je to jediný pavilon tohoto zaměření v ČR a SR. Vznikl adaptací podkroví v bývalé
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2007
24
výroční zpráva 2007
Z
O
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
Šelmy zastupuje galidie tenkopruhá. Posledními savci v nokturnáriu jsou bodlíni, hmyzožraví endemiti – bodlín Telfairův, bezocasý
a ježkovitý. Svět ptáků prezentují papoušci
vasa velký a malý či křepelka madagaskarská.
Výrazné zástupce mají v pavilonu plazi: želva
paprsčitá, několik druhů chameleonů, leguáni,
gekoni a felzumy, ještěrkovci či ještěři ploskorepové. V noční části žijí i dva druhy madagaskarských hroznýšů, obrovští syčiví švábi či pavouk rodu Nephila. Endemické rybky obývají
nasvícené akvárium.
Přehled chovaných zvířat a změn v roce 2007
tradičně naleznete v příloze výroční zprávy.
L
I
Úsek bezobratlých, ryb,
o b oj ž i ve l n í k ů a p l a z ů
C
K
Jan Konáš
Á
A
Rok 2007 byl pro úsek plazů, obojživelníků, ryb a bezobratlých rokem poměrně
Z
zemědělské budově. Uvnitř se nacházejí dvě desítky vnitřních expozic, včetně čtyř prostorných
terárií a akvária. Je rozdělen na denní a noční část.
Otevření právě Madagaskarského pavilonu v roce
2007 je symbolické, neboť právě v tomto roce
probíhala kampaň Evropské asociace zoo a akvárií (EAZA) na záchranu Madagaskaru. Před vchodem do pavilonu stojí socha ptáka dodo (dronte
mauricijský), jako symbol ohrožených a vymřelých druhů z ostrovů v Indickém oceánu. Své
čestné místo zde má i busta Geralda Durrella, jenž
se velkou měrou zasloužil o popularizaci problematiky zdejší fauny.
K obyvatelům madagaskarského pavilonu
patří samičky vari černobílého, vari červený,
dva samci lemura rudočelého (dovezení ze Zoo
Jihlava). V noční části žijí dva druhy poloopic –
maki trpasličí a tlustoocasý. Pro oba vede
Ing. Peš Evropské plemenné knihy (ESB). Dále
jsou zde umístěni zástupci letounů – kaloni zlatí
z ostrova Rodriguez a ohrožený křeček skákavý.
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Staronovým druhem se stali krokodýli siamští, nyní jediní v ZOO UCSZ
These Siamese crocodiles have returned to us, nowadays the only ones in ZOO UCSZ
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
25
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
úspěšným jak v oblasti chovatelství tak i v oblasti expoziční.
Z expozičních novinek zmíníme, že se na
podzim otevřel nový pavilon Madagaskar, kde
expozice tématicky přibližují život na tomto
zajímavém ostrově. Pavilon je řešen zoogeograficky, jsou zde vystaveny jak exponáty
botanické, tak zoologické. Kromě vyšších ta-
V roce 2007 úspěšně pokračovala reprodukce
malých druhů stromových varanů,
na obrázku Varanus boehmei
In 2007, small types of tree monitors continued
to reproduce successfully
xonů (ptáci, savci) zde návštěvník může spatřit
terarijní zvířata v několika společenských biotopových expozicích. Ve dvou ústředních teráriích
jsou chováni například leguánci rodu Oplurus,
ještěrkovci rodu Zonosaurus, madagaskarští
gekoni rodu Blaesodactylus a Uroplatus a chameleóni. Chameleóni Furcifer oustaleti
a F. verrucosus se dělí o první místo v pomyslné soutěži o největšího chameleóna světa,
naproti tomu chameleón Furcifer pardalis
patří k chameleónům nejpestřeji zbarveným.
Želvy zde zastupují dva druhy. Menší druh želva
pavoučí Pyxis arachnoides a větší, želva paprsčitá Astrochelys radiata. To, že Madagaskar byl
kdysi součástí prakontinentu, dokazují vystavovaní hadi. Oba dva druhy Sanzinia madagascariensis volontany a Acrantophis dumerili
patří totiž do skupiny hroznýšů, jejichž příbuznými jsou hroznýši jihoameričtí. Obojživelníky
v pavilonu zastupuje žába Dyscophus guineti.
Akvárium evokuje život v madagaskarské řece.
Z bezobratlých jsou zde pavouci křižáci rodu
Nephila, švábi rodu Gromphadorrhina a mnohonožky Aphistogoniulus corallipes.
Krize asijských želv, z nichž mnohé jsou
ohroženy vyhubením, nás přivedla na myšlenku zřídit expozici „Archa asijských želv“.
Místo pro její zařízení se nám naskytlo po
odchodu čínských aligátorů, pro něž zde nebyly
vhodné podmínky k chovu. Zvláště problém se
zimováním, bez něhož je rozmnožení tohoto
druhu bez šance, nás přiměl k výměně za jiné,
teplomilnější krokodýly. Po drobných úpravách
jsme tedy do expozice vypustili víceméně všechny jihoasijské druhy želv, které chováme:
Heosemys grandis a H. spinosa, Mauremys
mutica a M. annamensis, Cyclemys dentata,
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2007
26
výroční zpráva 2007
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
Havýš rohatý (Lactoria cornuta)
Longhorn boxfish (Lactoria cornuta)
A
B
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Zvláštním odchovem bylo narození varana
Varanus auffenbergi, jehož matka prokazatelně nebyla přes dva roky se samcem, přesto
nakladla vejce, ze kterého se úspěšně inkubovalo mládě. U želv ostruhatých Centrochelys
sulcata jsme odchovali 49 želviček. Množili
jsme i další druhy např. agamu Laudakia lehmanni, jednoho z největších gekonů Gehyra
vorax, madagaskarské felsumy Phelsuma
madagascariensis grandis, P. nigristriata
a P. standingi, chameleona obrovského Furcifer oustaleti, středoamerického anolise vousatého Chamaeleolis barbatus, madagaskarského hroznýše Acranthopis dumerili, krajtu
tygrovitou Python molurus molurus, několik
druhů užovek a korálovek a mediteránní želvy
Testudo marginata a T. hermanni. Z obojživelníků se nám rozmnožily žáby kasina skvrnitá
Kassina maculata, rákosnička Heterixalus
alboguttatus a pralesničky Dendrobates leucomelas a Phyllobates vittatus. U bezobratlých
standardně množíme některé druhy strašilek,
švábů, brouků. Dobrým chovatelským počinem
bylo rozmnožení kudlanky Deroplatys dessicata. V chovu sklípkanů nás letos postihla blíže
O
Siebenrockiella crassicollis, Geoclemys hamiltonii, Ocadia sinensis. Tímto se želvám dostalo
opravdu prostorné expozice a doufáme, že se
jim v novém prostředí bude dařit. Vydělali na
tom i novoguinejští varani Varanus panoptes
horni, kteří obsadili uvolněnou expozici želv.
Jak již bylo zmíněno, rozhodli jsme se pro
nový druh krokodýlů. Proto jsme zareagovali na
nabídku Zoo Zürich, která nabízela svůj odchov
mláďat siamských krokodýlů Crocodylus siamensis. Po vyřízení nutných dokumentů jsme
v září krokodýly siamské z Zürichu dovezli.
Mladí krokodýli, dva samci a jedna samička,
jsou velcí okolo jednoho metru a jsou umístěni
v tropickém pavilonu zoo. V naší zoo již byli
chováni v letech 1971–1979.
Z dalších zajímavých příchodů jmenujme
kupříkladu pár gekonů z ostrova Sokotra
Haemodracon riebecki, který jsme obdrželi
darem od německého chovatele Klause
Rennera. Od stejného chovatele pochází i další
zajímavý dar, pár kruhochvostů mosambických
Cordylus mossambicus. Ze zdařilých odchovů
klademe na první místo rozmnožení želvy
egyptské Testudo kleinmanni a varana Boehmova Varanus boehmei. Oba odchovy jsou
vynikající v celoevropském měřítku.
Želvu egyptskou jsme v zoo odchovali poprvé a jsme, po brněnské zoo, druhou zoologickou zahradou v ČR, kde se odchov tohoto druhu
želvy podařil. Stejně tak jsme poprvé odchovali
varana Boehmova. Máme jediný pár, od kterého
se nám podařilo odchovat tři mláďata. Pokračujeme však v množení dalších druhů stromových varanů. V roce 2007 jsme odchovali 5 varanů Varanus macraei, 5 Varanus beccarii
a 1 Varanus prasinus.
N
výroční zpráva 2007
Ě
27
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
Nymfa kobylky Copiphora rhinoceros, dovezená
z Expedice Kostarika 2007
Copiphora rhinoceros, nymph, family Tettigoniidae
neurčená choroba, která má na svědomí uhynutí mnoha exemplářů a výrazně zdecimovala
naši velmi zajímavou kolekci. Protože si nejsme
stoprocentně jisti, že je nebezpečí nákazy zažehnáno, zatím ztráty nedoplňujeme.
V Akva-Teře se v červnu uskutečnila tématická výstava bezobratlých, kteří byli dovezeni
z Expedice Kostarika 2007. Vystaveni zde byli
bičovci, štíři, sklípkani, drápkonoši, škvoři,
žížaly, jejichž barva byla modrá, na rozdíl od
našich růžových, a další.
Expozici „Mangrove“ jsme obohatili o sumečky Arius jordani a lezce Periophthalmus
barbarus a počítáme ještě s vysazením stříkounů
Toxotes jaculatrix. Ti se svým způsobem lovu
hmyzu budou pro návštěvníky jistě zajímaví.
Také jsme v této expozici zavedli takzvané
týdenní menu, kdy ošetřovatelé návštěvníkům
ukazují krmení zvířat a hovoří s nimi o chovatelské problematice a zajímavostech jednotlivých druhů. Součástí je i kontakt s některými
exponáty. Zdá se že, to je dobrá cesta, neboť
odezvy návštěvníků jsou vesměs kladné.
Týdenní menu
Pondělí 16 hod
• ukázka ještěra (ještěr z blízka, povídání
o „dracích“)
• krmení ještěrů
Úterý 16 hod
• ukázka hada (had z blízka, hlazení, krátká
přednáška „Co Vás o hadech zajímá“)
• krmení hadů v expozici
Středa 16 hod
• PŘEKVAPENÍ (ukázka zajímavých bezobratlých, žab apod. dle výběru ošetřovatele, krátká
přednáška k tématu)
• krmení ještěrů
Čtvrtek 16 hod
• ukázka želvy (želva z blízka, kontakt se zvířetem, povídání o želvách-shellshock, želvy
v ohrožení)
• krmení mořského akvária (muréna apod.)
Pátek 16 hod
• PÁTEČNÍ PŘEKVAPENÍ (ukázka exemplářů
orientovaná na naše mláďata)
• krmení v expozici
Sobota 10.30 hod
• ukázka hada (had z blízka, hlazení, krátká
přednáška „Co Vás o hadech zajímá“)
• krmení v expozici
14.00 hod
• krmení sklípkanů
Neděle 10.30 hod
• ukázka ještěra (ještěr z blízka, povídání
o „dracích“)
• krmení v expozici
14.00 hod
• krmení sklípkanů
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2007
28
výroční zpráva 2007
O
L
O
G
I
C
Pštrosi
Do nově vybudovaného pavilónu byla dovezena přirozeně odchovaná samice pštrosa dvouprstého ze Zoo Ostrava. Faremně odchovaní
pštrosi byli vráceni majiteli.
Plameňáci
Ze Záchranné stanice Plzeň k nám byl
deponován plameňák malý odchycený nedaleko Rakovníka.
O
Ing. Tomáš Peš
Z
Ptáci
K
Á
Nanduové
Po delší přestávce byla odchována samcem
2 mláďata nandu pampového ze tří vylíhnutých.
A
B
O
Tučňáci
V průběhu roku se vylíhlo 11 mláďat tučňáka
Humboldtova. V rámci EEP byly 4 samice vyměněny se Zoo Lešná.
T
A
N
I
K
Á
Z
A
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Vrubozobí
Z Tierparku Cottbus byly dovezeny dva
páry létavých pižmovek hřebenatých pro
madagaskarskou voliéru a dva páry vzácně
chovaných poláků novozélandských. Ze Zoo
Praha byl k nám deponován pár husic modrokřídlých domácích v horách Etiopie. Tierpark
Berlin nám daroval ze svých odchovů dva páry
ohrožených kachen filipínských, o jejichž odchov a reintrodukci se pokouší na Filipínách
i náš bývalý ošetřovatel Pavel Hospodářský.
Celá řada evropských druhů vrubozobých
k nám byla deponována ze Zoo Ostrava, která
je nemůže z veterinárních důvodů chovat
H
Brodiví
Z odchovů Zoo Lešná byly získány dva nové
druhy, volavka rusohlavá a ibisi hnědí. Oba
druhy pro voliéru madagaskarských vodních
ptáků. Další 4 volavky byly získány z Tierparku
Berlin. V této voliéře se rozmnožily poprvé hned
tři druhy brodivých ptáků, kolpíci bílí, ibisi
posvátní a nesyti afričtí. U posledního jmenovaného druhu jde o první vylíhnuté mládě v rámci
České republiky. Zajímavostí je, že se nesyti
afričtí rozmnožili v loňském roce ve všech čtyřech českých zoo chovajících tento druh. Jde
o unikátní výsledek v rámci celé Evropy, kdy se
dosud nesyti rozmnožovali jen ve dvou až třech
zahradách ročně. Bohužel jeden odchovaný
samec uhynul na následky zranění při odchytu.
První z pěti odchovaných mláďat holuba růžového
(Columba mayeri) bylo odchováno pod rodiči
The first of five young Pink Pigeons (Columba
mayeri) was reared by the parents
C
Veslonozí
Pelikáni bílí odchovali opět přirozeně 3 mláďata, která odešla k soukromému chovateli.
N
výroční zpráva 2007
Ě
29
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
volně na rybnících. Mezi nimi nově i husy
polní. Expozici vodních ptáků Evropy doplnil
pár poláků chocholaček ze Zoo Leipzig. Ve
výběhu tučňáků je možno poprvé v historii
zoo vidět trio kachen bronzokřídlých z odchovu pana Požára a u plameňáků husice orinocké z odchovu Zoo Ostrava.
Dravci
Do nové expozice Sonorské pouště byla
dovezena samice poštolky vrabčí ze Zoo
Olomouc. Z odchovu Zoo Ostrava bylo získáno mládě kondora havranovitého, které
mohou návštěvníci vidět při ukázkách dravců
v amfiteátru.
Hrabaví
Ve věku 26 let a 10 měsíců uhynul samec
tabona lesního narozený v Artis Zoo Amsterdam. Z Gaiaparku Kerkraade nám darovali
mladého samce guana modrohrdlého. Výmě-
nou za naše dvě odchované samice kura cejlonského jsme získali z Fasanerie Erfurt mladý pár
kriticky ohrožených bažantů vietnamských
a samce bažanta bělochocholatého, bažanta
bělokřídlého, obojkového a bažanta amurského. V průběhu roku se podařilo odchovat
hned 18 vzácných křepelek madagaskarských.
Část mláďat byla deponována v Zoo Zürich
a Zoo Ostrava. Poprvé bylo odchováno uměle
mládě perličky supí.
Krátkokřídlí
V roce 2007 snesli jeřábi královští dvě vajíčka mimo hnízdo krátce po přestěhování na letní
výběh. Vajíčka byla podsazena pod slepici kura
bankivského. Jedno mládě uhynulo krátce po
vylíhnutí, druhé samička úspěšně odchovala
a je dnes deponováno do Zoo Ostrava. Pár seriem opět odchoval jedno mládě. V závěru roku
však uhynula chovná samice. Uměle byla odchována 4 mláďata perepelů černohrdlých.
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2007
O
T
A
N
Bahňáci
Tierpark Berlin nám daroval ze svých odchovů 2,5 racků šedohlavých.
Podruhé byl odchován jeřáb královský, na snímku
se svou adoptivní matkou, slepicí kura bankivského
The East African Crowned Crane was bred for
the second time. Here is with its foster
mother- female of Indian Red Junglefowl
Měkkozobí
V letošním roce byla odchována 3 mláďata
hrdličky sokorské, z toho dvě pod rodiči a jedno
pod náhradními rodiči, hrdličkami chechta-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
Stepokuři
Poprvé v historii zoo byli chováni hned dva
zástupci řádu stepokurů, stepokur kirgizský
z odchovu Josefa Diesnera a dva páry stepokurů
hnědobřichých vylíhnutých v Sharjah Breeding
Centre a nám předaných Zoo Rotterdam.
30
výroční zpráva 2007
Z
O
L
O
G
I
C
K
obtížně chovatelný druh, u kterého je velmi
obtížné sestavit chovný pár. O to cennější je
odchov hned 5 mláďat, z toho jedno pod rodiči! Dvě mláďata byla podsazena pod hrdličky
v Zoo Praha, které je odchovaly stejně jako
hrdličky v Plzni. Za spolupráci děkujeme.
Pár holubů krvavých odchoval rekordních
9 mláďat. Abychom získali co nejvíce zkuše-
O
vými. Tento druh byl v přírodě spatřen naposledy v roce 1972 a přežívá jen v chovech soukromých chovatelů a zoologických zahrad. Do
severoamerických chovů byly bohužel zamíchány hrdličky karolínské. Pro zpětné vypuštění do přírody maličkého ostrova Socorro
u Mexika přichází v úvahu jen hrdličky z evropských chovů. Vybudované aklimatizační voliéry
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
První mládě kystráčka modrolícího v plzeňské zoo
First young of Blue-faced Honeyeater (Entomyzon cyanotis) bred in Plzen zoo
A
D
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
ností s chovem holubů rodu Gallicolumba,
jehož filipínské druhy patří mezi nejohroženější na světě, začali jsme s chovem holuba
celebeského a holuba zlatoprsého. V budoucnu
bychom se rádi zapojili do chovných programů
pro další filipínské druhy. Další nový druh,
holub černotemenný, je rovněž domovem na
Filipínách, ale i na Sundských ostrovech. Pár
byl sestaven z odchovů Zoo Praha a Zoo
Rotterdam.
A
na Socorru však zejí prázdnotou. Důvod: politické problémy! Každé mládě tohoto velmi
obtížně chovatelného druhu je tak velmi cenné
pro přežití druhu, zatím alespoň v zajetí.
Víc štěstí s reintrodukcí má mauricijský holub
růžový. U tohoto druhu populace v přírodě díky
v zajetí odchovaným a vypuštěným holubům
stále roste. Je však mnoha faktory stále silně
ohrožena, a proto populace v zajetí je pojistkou
ex situ (= mimo domovinu). Opět jde o velmi
N
výroční zpráva 2007
Ě
31
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
Papoušci
Poprvé byli odchováni madagaskarští
papoušíci šedohlaví. Rovněž pár arů vojenských odchoval své mládě přirozeně.
Kukačky
Z odchovu Tierparku Chemnitz byl získán
sameček turaka bělolícího.
Myšáci
Opětovně se podařilo odchovat myšáky
dlouhoocasé od nově sestaveného páru.
Sovy
Šest odchovaných mláďat sovy pálené bylo
poskytnuto k vypuštění na Českomoravské vrchovině. Rovněž 4 odchované samičky sýčka obecného byly vypuštěny v CHKO Poodří. Další pár
sýčků obecných k nám deponovala Zoo Praha.
z nich odešli k soukromému chovateli a dva do
Zoo Leipzig. Pár starších mláďat odcestoval do
Zoo Zürich.
Pěvci
I v tomto roce se podařilo odchovat řadu
druhů pěvců. U několika druhů se nám podařilo
vytvořit i další chovné páry. Po zákazu dovozu
ptáků z volné přírody do EU je nejvíce ohrožena
budoucnost pěvců v chovech v zoologických
zahradách, ve kterých jsou dlouhodobě opomíjenou skupinou. Jen díky spolupráci mezi zahradami a soukromými chovateli bude možné udržet alespoň částečně druhové spektrum.
Úspěšně se rozmnožily oba páry bulbulčíků
bělohlavých, bulbuli rudouší, zahradní i oba
páry bulbulů černohlavých. Poprvé se vylíhla
mláďata u bulbulů čárkovaných a šupinkatých,
ale v průběhu odchovu uhynula. Bohužel uhy-
Lelkové
U lelkounů sovích byli odchováni tři samečci. Všechna tři mláďata byla vylíhnuta v líhni
a do pátého dne života krmena uměle. Pak
byla podsazena pod rodiče, z toho jedno
v Plzni a dvě v Zoo Praha. Rodiče je úspěšně
dokrmili. Opět nutno vyzvednout výbornou
spolupráci se Zoo Praha. Děkujeme.
Srostloprstí
Ledňáci obrovští odchovali opět samečka.
Poprvé zahnízdili ledňáčci zelenohlaví, ale
obě vylíhnutá mláďata uhynula ještě v budce.
Šplhavci
Všechna čtyři odchovaná mláďata vousáků
senegalských byli tentokrát samečci. Dva
První mládě hrdličky sokorské v Plzni
First young Socorro Dove (Zenaida graysoni) in Plzen
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2007
32
výroční zpráva 2007
Z
M a l í s a vc i
O
Ing. Tomáš Peš
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
Vačnatci
Nově dovezený samec vačice krysí původem
z Paraguaye byl deponován soukromému chovateli, který má jedince z téhož dovozu. Protože
nebyla odpářena ani jedna naše samice, je možné
předpokládat, že jde i o jiný taxon. Skupina klokánků králíkovitých dosud chovaná v zázemí byla
deponována do Zoo Olomouc. Další 3 samci byli
deponováni do Zoo Beauval ve Francii. U klokanů
rudých byla odchována 2 mláďata.
L
O
A
N
I
C
K
Á
Hmyzožravci
Ze Zoo Jihlava byl dovezen pár mláďat ježků
ušatých tam narozených jedincům dovezeným
z Egypta. U bodlínů, dnes řazených již do samostatného řádu, se narodila mláďata u bodlínů
ježkovitých (1) a Telfairových (4). Ani jedno se
však nepodařilo odchovat. Ze Zoo Zürich byla
dovezena skupina 14 bodlínů ježkovitých.
T
Z
H
R
A
D
A
Letouni
Kaloni zlatí odchovali opět 4 mláďata a 5 se
narodilo kaloňů egyptských. Jedno mládě
úspěšně odchovala i krotká, uměle odchovaná
samice kaloně indického. Pro nedostatek prostoru byla celá skupina těchto kaloňů deponována do Zoo Krefeld.
A
M
S
T
Tany
Tři samečci tany severní narození v předešlých letech byli deponováni do Zoo Budapešť.
Ě
A
L
Z
Bércouni
U nově dovezeného páru bércounů jihoafrických od soukromého chovatele z Ně-
P
nulo také mládě bulbula oranžohrdlého vylíhlého v Zoo Praha a podsazené pod naše bulbuly černohlavé.
V Sibiřském srubu se podařilo páru drozdů
černoprsých odchovat 9 mláďat, která byla přemístěna do Tierparku Berlin, Zoo Praha, Zoo
Curych a Zoo Ostrava. Byla zde odchována také
3 mláďata zvonků čínských a bohužel také 3 kříženci se zvonkem černohlavým. Tři vylíhlá mláďata stehlíků velkých a dvě u hýlů dlouhoocasých se nepodařilo odchovat. Rovněž 3 již
vylétlá mláďata hýlů pustinných uhynula.
Opět byly odchovány 4 timálie černohlavé.
Vytvořili jsme tak spolu s odchovy Zoo Praha
další pár v Plzni a v Ostravě. Šafránky velké,
stejně jako zvonohlíci žlutoprsí, při odchovu
mláďat nezklamaly. Poprvé se rozmnožily
panenky hnědoprsé. Ze dvou hnízd vylétlo 7
mláďat. Navíc odchovaly ještě 2 astrildy rákosní, kteří jim snesli vajíčka do jejich hnízda.
Rovněž zvonohlíci žlutohřbetí zahnízdili poprvé a vyvedli ze dvou hnízd 4 mláďata.
Rozdělením snovačů po druzích a malých
skupinách či jen párech mělo velký vliv na jejich
hnízdní aktivitu. Hned na začátku roku se vylíhlo mládě vidy límečkové, které odchováno
nebylo. Snovači zahradní však vyvedli ze dvou
hnízd 3 mláďata, snovači oranžoví ze tří 6 mláďat a snovači černobřiší z jednoho úspěšného
hnízdění 2 mláďata.
Pokračovaly úspěšné odchovy u špačkovitých ptáků. Odchována byla 2 mláďata leskoptví
tříbarvých, pět špačků rudokřídlých, 10 špačků
rudookých a jedno mládě u špačků malých.
Poprvé zahnízdily i oba páry kystráčků
modrolících a odchovaly 3 mláďata.
N
výroční zpráva 2007
Ě
33
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
mecka bohužel uhynula samička ještě před
koncem roku.
Primáti
Jedenáct mláďat maki trpasličích bylo
odchováno od tří samic. Ve věku více než
22 let uhynula samička maki tlustoocasého.
Celkem 4 mláďata se podařilo odchovat od tří
samic komb Garnettových. V jednom případě
se jedná již o druhou generaci narozenou
v Plzni. Skupina 4 komb Garnettových byla
deponována v Zoo Praha.
Hlodavci
Pro nově vybudované expozice byli dovezeni sysli páskovaní (Spermophilus tridecemlineatus) importovaní z přírody a z odchovů Zoo Praha a Africa Alive!, Kessingland
1, 2 křečci skákaví (Hypogeomys antimena).
Tento největší a zároveň jeden z nejohroženějších hlodavců Madagaskaru je chován
v rámci záchranného programu vedeného
Zoo Jersey. Všichni křečci skákaví, neboli votsotsy, chovaní v zajetí jsou potomky pěti
jedinců dovezených z Madagaskaru Geraldem
Durrellem.
Od Klause Rennera byl získán pár myší ořechových (Dendromus mystacalis) a 2 skupiny
myší čtyřpruhých (Rhabdomys pumilio)
pocházející z odchovů Univerzity Zürich.
Zakladatelé tohoto chovu byli odchyceni nedaleko města Springbok v Jihoafrické republice.
Pod jménem Rhabdomys pumilio chováme
tyto hlodavce již od roku 2001, kdy jsme
dovezli skupinu odchycenou v Natalu. Jaké
bylo překvapení, když jsme poslali skupinu
odchovanou v Plzni do Zoo Chester. Tam ji
identifikovali jako nově popsaný (2004) druh
Rhabdomys dilectus. Dnes je možné oba druhy
srovnat vedle sebe v plzeňských teráriích. Nejen
vzhledem, ale především biologií se výrazně
liší. Nově popsaný druh žije v malých rodinných
skupinách především ve vlhčích biotopech vyšších poloh. Myš čtyřpruhá obývá ve velkých společenstvech suché polopouštní biotopy.
V Zoo Chester byly identifikovány i myši
rodu Arvicanthis dovezené z Tanzanie v předešlém roce jako myši Neumannovy (Arvicanthis
neumanni). Bohužel akáciové krysy z rodu
Thallomys, dovezené rovněž z Tanzánie se
zatím určit nepodařilo, stejně jako samici myši
z rodu Grammomys.
V roce 2004 nově popsaná Rhabdomys dilectus
Mesic Striped Mouse (Rhabdomys dilectus) was
described in 2004
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2007
34
výroční zpráva 2007
Z
L
O
G
I
C
K
Á
Sysel páskovaný (Spermophilus tridecemlineatus)
Thirteen-lined Ground Squirrel
A
B
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
byly ve spolupráci se Stanislavem Lhotou
sebrány vzorky z 15 jedinců maki trpasličích
a zaslány k identifikaci do Deutsche Primatologische Zentrum Göttingen. Výsledky budou
publikovány v dalším vydání plemenné
knihy.
Na výročním zasedání EAZA ve Varšavě
byly ve spolupráci s Rolandem Wirthem představeny nové taxony kančilů, jejichž fotografie
byly získány při cestě na Borneo a do
Singapuru (viz samostatný příspěvek).
Autor jako koordinátor pro ČR a SR vedl
kampaň Arovako i Madagasikara (Chraňme
Madagaskar). Viz samostatný příspěvek Jiřiny
Pešové.
O
A
Primáti
M
Ivo Těťál
Ě
T
A
P
L
Z
Na podzim roku 2007 byla dokončena
a slavnostně otevřena pro veřejnost nová
expozice, zaměřená na presentaci zvířeny
Madagaskaru. Nový a trvalý domov zde nalezly obě naše skupiny lemurů vari, vari červený (Varecia variegata rubra) a vari černobílý
S
V roce 2007 byly autorem sestaveny a vy
dány opět Evropské plemenné knihy pro maki
trpasličí a maki tlustoocasé. V průběhu roku
O
Odborné aktivit y
O
Dařilo se odchovávat většinu skupin chovaných drobných hlodavců, především všechny
nově dovezené druhy z Sharjah Breeding
Centre, včetně vyhubením ohroženého pískomila arabského (Meriones arimalius). Celé
skupiny hlodavců domácích na Arabském poloostrově byly odeslány z Plzně zpět do své domoviny, aby posílily chovy v této chovné stanici.
Poprvé se rozmnožovali noháči východoafričtí (Pedetes capensis surdaster) a nově dovezení
urzoni kanadští. Všechna mláďata však běhen
odchovu uhynula. Úspěšnější byly první odchovy
u myšic malookých (Apodemus microps), krys
velkých (Cricetomys emini), pískomilů malých
(Gerbillus nanus), pískomilů Andersonových
(Gerbillus andersoni), pískomilů perských
(Meriones persicus rossicus) a dosud neurčeného poddruhu pískomila rudoocasého (Meriones lybicus ssp.) dovezeného z Pákistánu.
Z francouzské Zoo Asson byla dovezena skupina vzácně chovaných aguti černohřbetých
(Dasyprocta prymnolopha) pocházejících ze
severovýchodní Brazílie. Bohužel uhynuly
poslední exempláře morčete lasicovitého
(Galea musteloides) nejen v Zoo Plzeň, ale
pravděpodobně v celé Evropě. Další příklad
špatné spolupráce evropských chovatelů, kteří
ve většině případů začali chovat nově popsaný
druh morčete bolivijského (Galea monasteriensis), který je monogamní a tudíž velmi náročný na chovné prostory.
N
výroční zpráva 2007
Ě
35
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
(Varecia variegata variegata), společně se
dvěma samci lemurů rudočelých (Eulemur
fulvus rufus). Expozice v „noční“ části tohoto
pavilonu obsadily další druhy primátů obývající tuto oblast, maki trpasličí (Microcebus
murinus) a maki tlustoocasý (Cheirogaleus
medius). Od maki trpasličích (Microcebus
murinus) jsme úspěšně odchovali v průběhu
roku 11 mláďat. Sestavili jsme nový pár lemurů kata (Lemur catta) a od našeho chovného páru se dočkali dalšího potomka, kterého se bohužel nepodařilo úspěšně odchovat
a mládě ve věku cca 1 měsíce náhle uhynulo.
Rodina mirikin v zázemí
The family of Bolivian Night Monkeys
V uplynulém roce jsme ukončili chov dalších dvou taxonů, a to lori ryšavých (Loris tardigradus nordicus) deponací samce do Zoo
Praha a po úhynu obou jedinců i chov outloňů
malých (Nycticebus pygmaeus).
Tradičně dobrých výsledků jsme dosáhli
v chovu drápkatých opic a dalších druhů tzv.
Novosvětských primátů, které naše zoo chová,
tedy mirikin a malp hnědých. Téměř od všech
chovaných druhů jsme se dočkali přírůstků
i úspěšně odchovaných mláďat: 2,3 kosman
bělovousý (Callithrix jacchus), 1,0 tamarín
vousatý (Saguinus imperator subgrisescens),
3,2 tamarín žlutoruký (Saguinus midas midas), 1,0 mirikina bolivijská (Aotus azarai boliviensis). U tamarínů sedlových (Saguinus fuscicollis lagonotus) se nám bohužel dvě narozená mláďata odchovat nepodařilo.
Z další skupiny, tzv. Starosvětských primátů,
naše zoo chová 3 taxony. Od všech jsme se
v roce 2007 dočkali mláďat a všechna úspěšně
odchovali: 1,1 kočkodan Brazzův (Cercopithecus neglectus), 1,0 gueréza angolská (Colobus
angolensis palliatus) a 0,1 makak lví (Macaca
silenus). Citelnou ztrátu a značné komplikace
nám však způsobil zcela nečekaný a náhlý úhyn
našeho chovného samce gueréz Tima. Situace je
o to složitější, že kromě naší zoo chová
v Evropě tento poddruh gueréz pouze zoo ve
Dvoře Králové, všichni jedinci jsou potomci 3
dovezených párů z přírody a je tedy velice
obtížné vybrat nepříbuzného samce k naší
chovné samici. V poslední době započaly sice
s chovem další dvě zoologické zahrady
v Polsku, ale jejich zvířata pocházejí z odchovů
naší a dvorské zahrady a i mezi těmito jedinci
jsou příbuzenské vazby. Tento poddruh gueréz
chová dále jen několik zoo ve Spojených státech a je zde pro ně i vedena plemenná kniha
a chovný program. Pokusili jsme se kontaktovat koordinátorku chovu a v současné době se
snažíme získat její souhlas a z některé zoo
dovézt vhodného samce.
Nepříjemnou situaci jsme v průběhu roku
zažili i v naší skupině šimpanzů. Naše samice
Maryška přivedla na svět sice dalšího potomka,
ale i tentokrát se o něj odmítla starat a malá
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2007
36
výroční zpráva 2007
Z
O
G
I
C
K
Á
A
O
Zcela novým druhem v UCSZ je mangusta tmavá
A completely new species in the UCSZ
is cusimanse (Crossarchus obscurus)
B
T
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
dvě mláďata, samečky. Pár rysů červených
(Lynx rufus baileyi) se v dubnu postaral
o první úspěšný odchov rysa v naší zahradě.
Vlci hřívnatí (Chrysocyon brachyurus)
úspěšně odchovali vrh z listopadu 2006.
Bohužel vlci hřívnatí, chovaní v Evropě, jsou
dnes již geneticky příbuzní a je u nich velké
procento imbreedingu. Z toho důvodu dochází po celé Evropě k přesunům a vzniku
nových a geneticky vhodnějších párů. Zatím
byli přestěhováni dva naši samci. Starší samec
Damián odjel v červnu do francouzského
Bordeaux, mladý sameček Emil odjel rovněž
v červnu do Zoo Děčín. Oběma samcům byla
přidělena koordinátorem chovu vhodná samice a bylo jim uděleno povolení ke krytí.
Největšími změnami prošly v roce 2007
velké kočky chované v plzeňské zahradě. Na
jaře jsme se museli rozloučit s mladými tygřicemi (Panthera tigris altaica) Berry a Bellou,
kterým koordinátor chovu vybral vhodné
partnery. Tygřice Berry odjela 26. 4. do
Zürichu. Bohužel krátce po spojení s chovným
A
Úsek šelem prošel v roce 2007 mnoha změnami. Do výčtu druhů chovaných v naší zoologické zahradě přibyly dva: mangusta jižní
(Helogale parvula), druh pocházející z Tanzánie k nám byl dovezen ze Zoo Praha, a mangusta tmavá (Crossarchus obscurus) dovezená
z francouzského Asson. Naopak odchodem mangust žíhaných (Mungos mungo) byl v listopadu
ukončen jejich chov v Zoo Plzeň. Mangusty liščí
(Cynictis penicillata), po mnoha neúspěšných
pokusech, konečně samy odchovaly tři mláďata.
Mladý sameček z květnového vrhu byl v prosinci zapůjčen do Zoo Děčín.
Malé kočkovité šelmy překvapily také několika úspěšnými odchovy. Poté co v květnu odešel námi odchovaný samec ocelota velkého
(Leopardus pardalis) do francouzského Montpellier, byla samice znovu připuštěna. Výsledkem
byl úspěšný odchov jedné samičky. Kočky arabské (Felis silvestris gordoni) úspěšně odchovaly
L
Ing. Lenka Václavová
O
Š e l my
O
samička již během několika hodin na následky
zranění, které mu matka způsobila, uhynula.
Proto jsme se rozhodli Maryšku alespoň na čas
„nepustit“ do další reprodukce a aplikovali jí
antikoncepci.
Na tomto místě je mojí milou povinností
poděkovat všem kolegům a zaměstnancům zoo,
kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na činnosti oddělení chovů primátů, ale především
ošetřovatelům na tomto úseku, Aleně Faflíkové,
Monice Novákové, Mílovi Staškovi a Šárce
Vyzrálové za jejich obětavou práci, kterou často
vykonávají i na úkor svého osobního volna.
N
výroční zpráva 2007
Ě
37
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
samcem Berry v červnu uhynula. Její sestra
Bella našla v květnu nový domov v Lipsku.
Naše chovná tygřice Tsamara čekala na nového partnera až do listopadu, kdy byl z holandského Rhenen dovezen, na doporučení koordinátora, nový chovný samec Uchi.
Rovněž pár lvů berberských (Panthera leo
leo) prošel podstatnou změnou. Lvice Zuoina
musela být kvůli vleklým zdravotním problémům vyřazena z reprodukce. Z německého
Neuwiedu jsme získali v červnu novou a perspektivní lvici Lekyshu. Mladá lvice byla krátce
po svém příjezdu úspěšně spojena s naším lvím
samcem. Zuoinu jsme v listopadu převezli do
nového domova ve francouzském Montpellier.
Perspektivní pár tvoří také naši levharti
sněžní (Uncia uncia). K samci Nanshanovi
jsme v lednu získali z Kolína nad Rýnem samici
Jamilu. Pro rok 2008 jsme od koordinátora
chovu získali povolení ke krytí. Obě zvířata
byla bez komplikací spojena v listopadu 2007.
Největším smolařem naší zahrady stále
zůstává Nuriko, samice levharta čínského
Ze Zoo Liberec dorazily dvě klisny zebry Chapmanovy
Two Chapman’s zebra mares arrived from
Liberec zoo
(Panthera pardus japonensis). V listopadu se
vrátil její partner, který v Liberci úspěšně splnil
svojí povinnost a zplodil tři mladé levhartí
samečky. Naše samice však stále čeká na dokončení genetických testů a potvrzení svého původu. Bez čehož ji nelze zařadit do reprodukce.
Na závěr patří poděkování všem, kteří přispěli i málem, aby rok 2007 proběhl na úseku
šelem bez vážnějších komplikací.
Introduction
2007 was a very successful year in terms of
breeding. Not only did we breed several rare
species for the first time in our history; in
some cases we managed it, for example, for
the first time in Europe or even for the first
time in the world of zoos.
After six long years, the zoo’s new pavilion – The African ungulate house – was
opened. It is the first purpose-built independently standing building constructed “on
a green field” since the zoo began activity on
its current grounds.
Thanks to this new area, we were able to
bring two male blesboks from Prague zoo.
They are the first of this species in the history
of our zoo. We brought our Chapman’s zebra
stallion two mares from Liberec zoo. These
zebras have been bred in Plzeň since 1974.
Another significant milestone was the opening of the pavilion specialising in the fauna
of Madagascar. It is the only one of its kind in
the Czech Republic and Slovakia. The inhabitants of this pavilion include red and blackand-white ruffed lemurs and red-fronted
brown lemurs. Reptiles are significantly
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2007
38
výroční zpráva 2007
Z
N
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
I
K
Á
Z
Ostriches
A parent reared ostrich female from
Ostrava zoo was brought into the newly constructed pavilion The farm bred ostriches
were returned to their owner.
C
A
R
A
D
Rheas
After quite a long break, 2 American rhea
youngsters from the three which hatched
were raised by the male.
H
A
Ě
S
T
Penguins
11 Humboldt penguin youngsters hatched
out during the course of the year. In the
framework of EEP, 4 females were exchanged with Lešná zoo.
M
A
L
Z
Pelecaniformes
The white pelicans reared again 3 youngs
which left to private breeders.
P
In the section of cold-blooded animals,
a string of noteworthy events have taken
place. Many types, particularly of reptile,
have been exhibited in the new Madagascan
pavilion in mixed biotype enclosures. Almost
all of our south-Asian water turtles were kept
together in one vast free enclosure. Amongst
the new animals are 2,1 Siamese crocodile
youngsters bred at Zürich zoo. In first place
amongst the successful breeding attempts
were Egyptian tortoises Testudo kleinmanni
L
Cold-blooded animals
B i rd s
O
represented in the pavilion: radiated and
spider tortoises, several species of chameleon,
iguanas, geckos etc. In the nocturnal part you
can find Rodriguez bats, Narrow-striped
Mongooses, three species of tenrecs and two
species of Dwarf Lemurs. Madagascan freshwater fishes are exhibited there, too.
O
Želva pavoučí v novém Madagaskarském pavilonu
Spider Tortoise in the new Madagascan pavillion
and the golden-spotted tree monitor
Varanus boehmei. Both rearings are outstanding benchmarks for the whole of
Europe. We bred the Egyptian tortoise for
the first time, and – after Brno zoo – we are
the second zoo in the Czech Republic where
the breeding of these tortoises has been
successful. Similarly, we bred the goldenspotted tree monitor for the first time. We
have the only pair, which managed to produce three youngsters. We are also continuing to breed other species of tree monitors. In 2007, we reared 5 Varanus macraei
monitors, 5 Varanus beccarii and 1 Varanus
prasinus.
N
výroční zpráva 2007
Ě
39
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
Ciconiiformes
We obtained two new species from Lešná
zoo: a Cattle egret and glossy ibises. Both species were for the aviary of Madagascan water
birds. We gained another four Cattle egrets
from Berlin Tierpark. In this aviary, three
types of wading birds reproduced immediately and for the first time: Eurasian spoonbills,
sacred ibises and yellow-billed storks For the
last species mentioned, they were the first
youngsters to be born in the Czech Republic. It
is interesting to note that last year yellow-billed storks produced young in all four Czech
Unfortunately, one of the males reared died
due to an injury when he was being caught.
Flamingos
A Lesser Flamingo found near to Rakovník
was brought to us from Plzeň rescue centre.
Waterfowl
Two pairs of flying comb ducks and two
pairs of rare New Zealand scaup were brought
from Cottbuss Tierpark for the Madagascan
aviary.
From Prague zoo we obtained a pair of
Velkým úspěchem je první odchov nesytů afrických (Mycteria ibis)
The first breeding of yellow-billed storks (Mycteria ibis) was a great success
zoos breeding this species. These are unique
results for the whole of Europe since up to
now, these storks only reproduced in two or
three zoos per year.
blue-winged geese which are native in the
Ethiopian mountains.
Tierpark Berlin donated two pairs of
endangered Philippine ducks which they had
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2007
40
výroční zpráva 2007
Z
L
O
G
I
C
K
Á
B
Nové zajímavé plemeno – kur domácí – sumatránka
An interesting new breed of domestic fowl –
the Sumatra
A
O
A
N
youngsters were transferred to Zürich and
Ostrava zoos. For the first time, we reared
Vulturine guineafowl young.
T
I
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Gruiformes
In 2007, East African Crowned cranes laid
two eggs outside of the nest, shortly after
moving to their summer paddock. The eggs
were incubated by a female Indian red junglefowl. One youngster died after hatching but the
second one, female, was successfully raised
and has now been taken to Ostrava zoo.
The pair of Red-legged Seriemas again
produced one youngster. However, during
the year, the mother died.
4 Barred quail young young were
raised artificially.
C
Ě
T
A
Waders, gulls
We were donated 2,5 Grey-hooded Gulls
which were bred at Berlin Tierpark.
S
P
Z
Sand grouse
We obtained two species of sandgrouse:
L
Galliformes
A male Australian brush-turkey born in
Artis Zoo Amsterdam has died at the age of
26 years and 10 months.
Gaiapark Kerkraade has donated us
a young Common piping guan male. In exchange with Fasanerie Erfurt for the two Sri
Lanka Junglefowl that we raised, we received
a young pair of critically endangered Whitecrested kalij, a Chiwa pheasant, Chinese ringnecked pheasant and a Manchurian ringnecked pheasant
During the year, we managed to raise
18 Rare Madagascar partridges. Some of the
O
Birds of prey
A female American kestrel from Olomouc
zoo has been brought into the new Sonoran
desert exhibition. We gained a young American black vulture bred at Ostrava zoo. Many
visitors have seen him during the displays of
birds of prey in the amphitheatre.
O
bred. Our former keeper Pavel Hospodářský
has been involved in attempts at their breeding and reintroduction in the Philippines.
We have gained a whole range of European
species of waterfowl from Ostrava zoo which,
for veterinary reasons, cannot keep them
freely in its ponds. New amongst them was the
bean goose. The exhibition of European water
birds was supplemented with a pair of tufted
ducks from Leipzig zoo.
For the first time in the history of the zoo, a trio
of bronze-winged ducks bred by Mr Požár could
be seen in the penguin enclosure and, by the flamingos, Orinoco geese bred at Ostrava zoo.
N
výroční zpráva 2007
Ě
41
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
Pallas’ sandgrouse male bred by Josef
Diesner and two pairs of Arabian Chestnutbellied Sandgrouse hatched in Sharjah
Breeding Centre and donated to us by
Rotterdam zoo.
Columbiformes
This year, 3 Socorro Dove youngsters were
raised: 2 by their parents and one by laughing
dove foster parents. This species was last seen
in the wild in 1972 and now only continues to
exist in the breeding of private breeders and
in zoos. Unfortunately, Carolina doves were
mixed in the North American breeding. For
the birds to be released back into the wild onto
the tiny islandof Socorro near Mexico, only
doves from European breeding are possible.
Acclimitisation aviaries on Socorro, however,
remain empty. Reason: political problems!
Every youngster of this very difficultly bred
species is very valuable for survival of the species, at least for now in captivity.
Mauritian Pink Pigeons have had more
luck with reintroduction. The population of
this species in the wild continues to grow,
thanks to captive breeding and release of these
doves. However, there are many factors which
still strongly endanger the species, thus the
population in captivity provides an ex situ
(= away from home) insurance. Again, it is
a species that is very difficult to breed and it is
very difficult to put together a breeding pair. So
it is valuable that we are raising 5 youngsters at
the moment, and one of them is being raised by
its parents! 2 youngsters were raised by doves
at Prague zoo which they bred like the doves in
Plzeň. We thank them for their cooperation.
A pair of Bleeding Heart Doves produced
a record number of 9 youngsters. So that we
gain the most information possible about
breeding doves of the family Gallicolumba,
whose Philippinean species are amongst the
most endangered in the world, we began breeding Sulawesi Ground-dove and the goldenbreasted dove. In the future, we would like to
add other Philippinean species to our breeding program. Another new species, Blacknaped Fruit Dove, is also at home in the Philippines and also on the Sunda islands. The pair
that were put together were bred in Prague
and Rotterdam zoos.
Kolpík africký (Platalea alba) na hnízdě
African Spoonbill (Platalea alba) on the nest
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2007
42
výroční zpráva 2007
Z
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Piciformes
This time, all four Bearded Barbet young-
I
Coraciiformes
The kookaburra pair again produced a male.
The White-collared Kingfischer nested for the
first time, but both of the youngsters which
hatched died while they were still in the nest box.
Passeriformes
This year we managed to breed a range of
Passeriformes species. or some species, we
even managed to create further breeding
pairs. Since bird imports from the wild to the
EU were prohibitted, the future of songbird
breeding in zoos is endangered, where they
are a group which has been neglected for
a long time. It is only thanks to the cooperation between zoos and private breeders that
it will be possible to maintain at least a part
of the spectrum of species.
Pairs of Red-whiskered Bulbuls, Yellowvented Bulbuls and Black-headed Bulbuls
all reproduced successfully. Striated bulbul
and scaled bulbul young hatched for the
first time but died during raising.
Unfortunately, the orange-throated bulbul
youngster which hatched in Prague zoo and
was being raised by our black-headed bulbuls also died.
A pair of black-breasted thrushes managed
to reproduce 9 youngsters in the Siberian log
cabin. They were taken to Tierpark Berlin,
Prague zoo, Zürich zoo and Ostrava zoo.
3 oriental greenfinch youngsters were reared
here and, unfortunately, also 3 cross-bred
with black-headed greenfinches. We did not
manage to rear the 3 Siberian Goldfinches
youngsters which hatched or 2 Long-tailed
Rose finches, 3 Desert Finches youngsters
which hatched also died.
Again 4 black-headed sibias were produced.
G
Caprimulgiformes
The Tawny frogmouths produced 3 male
youngsters. All three youngsters hatched in an
incubator and were fed artificially until the
fifth day of their lives. Afterwards, they were
looked after by their parents: one of them in
Plzeň and two in Prague zoo. The parents fed
their young successfully. We must again praise
Prague zoo’s excellent cooperation. Thank you.
O
Owls
6 barn owl youngsters were released into Českomoravská vrchovina Mountains. Also, 4 female
little owls were released in CHKO Poodří. Another
pair of little owls were given to us by Prague zoo.
L
Mousebirds
A new pair of Blue-naped Mousebirds was
successful in rearing youngs.
O
Cuckoos
We received a young male White-cheeked
turaco bred in Tierpark Chemnitz.
sters were males. Two of them went to a private breeder and two to Leipzig zoo. Two
older youngters went to Zürich zoo.
O
Parrots
Grey-headed Lovebirds were bred for the
first time. A pair of Military Macaws also
raised their young naturally.
N
výroční zpráva 2007
Ě
43
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
By breeding with Prague zoo, we created
another pair in Plzeň and in Ostrava.
Like the Lemon-breasted Canary, the saffron finch did not dissappoint us during breeding. The chestnut breasted munia reproduced for the first time. 7 youngsters flew out
of 2 nests. Moreover, they also raised 2 star
finches which brought their eggs to their nest.
The Yellow-rumped Serins nested for the
first time and produced 4 youngsters in
2 nests.
Dividing weaver finches into species
groups and small groups or just pairs had
a great effect on their nesting activitiy.
Immediately, at the beginning of the year,
red-collared widowbird young hatched
which were not raised. Black-headed
Weavers produced three youngsters from
two nests; Orange Bishops produced 6
youngsters from 3 nests and the Zanzibar
Red Bishops produced 2 youngsters from
one successful nest.
Starlings breeding continued successfully.
Two superb starling youngsters, five red-winged
starlings, 10 Philippine Glossy Starling and one
Lesser Glossy starling youngster were reared.
Also, both pairs of blue-faced honeyeaters
nested for the first time and produced
3 chicks.
Small mammals
Marsupials
A new male Grey Short-tailed Opossum
which originates from Paraguay has arrived
from private breeder which have an individual from the same delivery. Since it has not
mated with any of our females, we may be
able to assume that it is of a different taxon.
A group of Brush-tailed Rat-kangaroos which,
up to now, have been bred in breeding facility
have been taken to Olomouc zoo. Another
3 males were taken to Beauval zoo in France.
The red kangaroos produced two youngsters.
Novým druhem nearktických expozic je urzon
kanadský (Erethizon dorsatum)
A new species in Nearctic area of the zoo
is North American Porcupine
Insectivores
Two long-eared hedgehog youngsters have
been brought from Jihlava zoo where they
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2007
44
výroční zpráva 2007
Z
O
were born of individuals brought from Egypt.
Tenrecs are now ranked as an individual
group. One greater hedgehog tenrec and
4 Telfair tenrecs were born. However, none
of them survived. A group of 14 greater
hedgehog tenrecs have been brought from
Zürich zoo.
O
L
O
G
I
C
K
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Rodents
New thirteen-lined ground squirrels
(Spermophilus tridecemlineatus) were
brought in from the wild for the newly built
exhibition. Also, 1,2 Madagascar Jumping
Rats (Hypogeomys antimena) were brought
from Prague zoo and Africa Alive!, Kessingland This is the biggest and one of the most endangered Madagascan rodents and was bred
as part of a rescue program lead by Jersey
zoo. All the Madagascar Jumping Rats bred in
captivity are descendant of five individuals
brought from Madagascar by Gerald Durrell.
A pair of chestnut climbing mice
(Dendromus mystacalis) and two groups of
four-striped grass mice (Rhabdomys pumilio)
bred at Zürich University were received from
Klaus Renner. The founders of this breeding
were caught not far from the town of
Springbok in the Republic of South Africa. We
have been breeding rodents under the name
of Rhabdomys pumilio since 2001, when we
brought in a group captured in Natal. How
surprised they were when we sent a group
bred in Plzeň to Chester zoo. They identified
O
Primates
Eleven gray mouse lemurs young were produced from three males. A female Fat-tailed
Dwarf Lemur died at the age of more than
22 years. Overall, the Garnett’s greater galagos produced 4 young from three males. In
one case, it was the second generation to be
born in Plzeň zoo. A group of 4 Garnett’s
Galagos were taken to Prague zoo.
B
Elephant shrews
From the two new Short-eared Elephant
Shrews from a private breeder in Germany,
the female unfortunately died before the end
of the year.
Poprvé v historii došlo k odchovu tří kapybar
Capybaras were bred for the first time in history
A
Treeshrews
Three Northern Tree Shrew males born
in the last year were taken to Budapest zoo.
Á
Bats
The Rodriguez Fruit Bats again produced
4 youngsters and the Egyptian fruit bats produced 5. One youngster was successfully raised and tamed: an artificially reared female
Indian fruit bat. Due to a lack of space,
the whole group of these fruit bats was taken
to Krefeld zoo.
N
výroční zpráva 2007
Ě
45
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
Novým druhem zahrady je kabar pižmový
The Siberian musk deer is a new arrival at the zoo
them there as the newly described (2004) species Rhabdomys dilectus. Now both species
can be compared next to one another in the
Plzeň terrariums. They not only differ in
appearance but primarily biologically there
are significant differences. The newly described species live in small family groups particularly in damp bioptopes at higher locations.
The Four-striped Grass Mouse live in large
social groups in dry semi-desert biotopes.
A type of Arvicanthis mice brought from
Tanzania was also identified in Chester zoo
in the last year as Neumann’s grass rats
(Arvicanthis neumanni). Unfortunately, it
has not yet been possible to identify the
Acacia rats from the Thallomys genus, also
brought from Tanzania; or the female mice
from the Grammomys genus.
We managed to breed most groups of
small rodents, in particular all the groups
which have been brought from the Sharjah
Breeding Centre and including the endangered Arabian Jird (Meriones arimalius).
A whole group of rodents which are from the
Arab peninsula were sent from Plzeň back to
their homes to reinforce breeding at a breeding station there.
East African springhares (Pedetes capensis surdaster) and the newly brought North
Amaerican Porcupine produced young for
the first time. However, all the young died
during rearing. Pygmy Field Mouse (Apodemus microps), Giant Pouched Rat (Cricetomys emini), Baluchistan gerbil (Gerbillus
nanus), Anderson’s gerbils (Gerbillus andersoni), Persian Jird (Meriones persicus rossicus), Libyan Jird (Meriones lybicus ssp.)
brought from Pakistan all bred successfully
for the first time.
A group of the rare Black-rumped Agouti
(Dasyprocta prymnolopha) originating from
North-east Brazil have been brought from
Asson zoo in France.
Unfortunately, our Common Yellow-toothed
Cavy (Galea musteloides) has died. It was the
last specimen of its kind not only in Plzeň zoo
but probably in the whole of Europe. It is
another example of bad cooperation between
European breeders who have in most cases
begun to breed a newly described type of
Bolivian Cavies (Galea monasteriensis) which
is monogamous and thus very demanding on
breeding space.
P r o fe s s i o n a l a c t i v i t y
In 2007, an author compiled and published
European breeding books for grey mouse
lemurs and fat-tailed dwarf lemurs. During
the year, they worked together with Stanislav
Lhota collected specimens of 15 grey mouse
lemurs and sent them for identification to the
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2007
46
výroční zpráva 2007
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
leo leo) exchanged partners. Infertile female
Zuoina was exchanged for prospective female Lekysha. In January, our male Snow
Leopard (Uncia uncia), gained a female
called Jamila from Kolin in Germany. The
leopards were successfully put together in
November. Unfortunately, the last of the big
cats, the North China leopards (Panthera
pardus japonensis) have still not been able
to reproduce. The female Nuriko must be
taken for genetic tests to determine the taxonomic status.
O
O
T
Deutsche Primatologische Zentrum Göttingen. The results will be published in the next
edition of the breeding book.
At the annual EAZA meeting in Varšava,
they worked with Roland Wirth in conceiving
new taxons of mouse deer whose photographs were gained whilst travelling in
Borneo and to Singapore (see individual contributions).
The author led the Arovako i Madagasikara
(Let’s save Madagascar) campaigns as the
coordinator for the Czech Republic and
Slovakia. See individual contributions from
Jiřina Pešová.
A
N
P r i m a t e s , C a r n i v o re s
and ungulates
I
C
K
Á
Z
A
H
It is heartwarming that there is such
interest in carnivores bred in Plzen zoo.
Some of our animals were taken to reproduce in several European zoos.
In autumn 2007, the new exhibition
focussing on fauna from Madagascar was
completed and ceremoniously opened for
the public. 6 species of lemur moved into
M
A
Spolu s damany žijí z Prahy přivezené mangusty
jižní (Helogale parvula)
Dwarf Mongooses brought from Prague live
together with hyraxes
R
D
A
Ě
S
T
A
P
L
Z
In 2007, many changes took place in the
beast of prey section. Two new types of mongoose which had not been bred until then produced offspring: the dwarf mongoose (Helogale parvula) 2,2 and the cusimanse
(Crossarchus obscurus) 1,1. Four Carnivora
species bred successfully: the Gordon’s Wild
Cat (Felis silvestris gordoni) 2,0, the Yellow
Mongoose (Cynyctis penicillata) 1,2, the large
ocelot (Leopardus pardalis) 0,1 and the and
the Bobcat (Felis rufus baileyi) 1,0 – the first
lynx ofspring in Plzeň zoo.
However the big cats underwent the biggest
changes. Two female Siberian tigers (Panthera tigris altaica) were born in Plzeň and were
sent to zoos in Leipzig and Zürich. In November, we received a new breeding male
from Rhenen in Holland for our female
Tsamara. The pair Barbary lions (Panthera
N
výroční zpráva 2007
Ě
47
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
their new and permanent home here. We
reached traditional good results in the breeding of breeding of Callitrichids and other
types of so-called New World primates,
which our zoo breeds: night monkeys and
brown malpas. The successfully young: 2,3
Common Marmosets (Callithrix jacchus),
1,0 Emperor tamarins (Saguinus imperator subgrisescens), 3,2 Red-handed Tamarins (Saguinus midas midas), 1,0 Bolivian
night monkeys (Aotus azarai boliviensis).
Unfortunately, we did not manage to rear
th e two saddlebacked tamarin (Saguinus
fuscicollis lagonotus) young which were
born. However, the completely unexpected
death of our breeding male Angolan colobus Tim caused considerable loss and complications. In looking for a new male, we
will probably have to go to the USA. After
Odjezd dvouleté ussurijské tygřice Berry (Panthera
tigris altaica) do Zoo Zürich 26. 4. 2007
Departure of the two-years old Amur tigress Berry
26. 4. 2007 to the Zoo Zürich
the death of another youngster, chimpanzee
Maryša had to birth control due to a poor
relationship and even aggression towards
young.
Vodušky červené (Kobus leche) ve svém živlu
Lechwes (Kobus leche) in their element
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2007
48
výroční zpráva 2007
VETERINÁRNÍ PÉČE V ZOOLOGICKÉ A BOTANICKÉ
ZAHRADĚ MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
O
MVDr. Jan Pokorný
Z
Veterinary Service 2007
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
významné konkrétní kauzy, které nás minulý
rok potkaly.
Leden byl ve znamení kastrací. Již první pracovní den po Novém roce došlo k využití výše
zmíněného sonografického přístroje, kdy jsme
vyšetřovali samici šakala čabrakového Arnie
před aplikací hormonální antikoncepce, jelikož
je dlouhodobě prakticky nulová možnost umístění případných mláďat. Významným nálezem
byl ovšem hnisavý výtok z rodidel. Při následném sonografickém vyšetření jsme objevili
mírnou náplň dělohy s výraznou hyperplazií
děložní sliznice a cysty na vaječnících.
Laboratorní výsledky tento nález potvrdily
a po dohodě s vedením zoo jsme přistoupili ke
sterilizaci, čímž jsme problém s udržováním
šakalice v antikoncepčím stavu definitivně uzavřeli. Je velmi pravděpodobné, že její stav byl
výsledkem opakované aplikace injekčního
antikoncepčního přípravku.
Netrvalo dlouho a došlo také na berberskou lvici Zuoinu. Již několik let prodělávala
opakované epizody krvácení z rodidel. Dokonce jsme již jednou přikročili k chirurgickému řešení problému, který byl způsoben
funkčními cystami na vaječnících. Využili jsme
možnosti provedení zákroku laparoskopicky
(tedy pomocí kamery a malých vstupních
otvorů, abychom co nejvíce snížili riziko pooperačních komplikací), kdy byly cysty odstraněny tepelně elektrickým výbojem. Po půl
roce se však problém vrátil – cysty narostly
znovu a lvice začala opět krvácet. Stav se nijak
neupravil a hrozil vznik vážného zánětu dělohy a následné kumulace hnisu, což je život
L
V roce 2007 byla veterinární péče v Zoologické a Botanické zahradě města Plzně zajišťována MVDr. Zdeňkem Rampichem, MVDr. Janem
Pokorným a dobrovolnou činností MVDr. Alexandry Filipové.
Realizace veterinární péče v roce 2007
v Zoologické a botanické zahradě města Plzně
již tradičně zahrnovala dva hlavní směry, a to
na jedné straně preventivní zákroky dle vnitřního harmonogramu (antiparazitární politika,
vakcinace, preventivní průběžné vyšetřování
vzorků, sběr údajů, sanace, deratizace, apod.),
odběr vzorků a zdravotní zkoušky u zvířat určených k transportu, a na straně druhé pak léčbu
konkrétních případů onemocnění zvířat.
Rok 2007 byl v Zoo Plzeň z veterinárního hlediska výrazný hned z několika stránek. Došlo
k výraznému posunu v rámci diagnostiky, kdy
na jedné straně můžeme využít možnosti vyšetření indikovaných případů pomocí ultrasonografu přímo v terénu a na straně druhé jsme
zahájili užší spolupráci s MVDr. Petrem Fictumem
z Ústavu patologie Veterinární a farmaceutické
univerzity v Brně, kde využíváme širokých možností histopatologické diagnostiky. Standardní
samozřejmostí už je pro nás možnost rentgenologického vyšetření v areálu zoo. V rámci terapie
jsme se soustředili na vypracování funkčních
protokolů léčby povrchových zánětů u plazů
a zavádění nových léčiv a postupů do veterinární praxe u zoozvířat a ověřování jejich funkčnosti. Dalším průlomovým krokem pak bylo
zahájení publikační činnosti.
Abychom ale nezůstali jen u tohoto obecného popisu, v následujícím výčtu vzpomenu
N
výroční zpráva 2007
Ě
49
Veterinary Service 2007
Sonografické vyšetření lvice berberské Zuoiny
Zuoina, the barbary lioness, undergoes a sonographic examination
ohrožující stav. A tak bylo rozhodnuto o vyjmutí dělohy a vaječníků. I tentokrát byla zvolena laparoskopická metoda, takže vše spravily tři malé a jedna větší dírka do břicha.
I když vážně vypadající, oba případy skončily
ze zdravotního hlediska dobře (z reprodukčního už tak dobře ne), to však nelze úplně tak
tvrdit o následujícím problému.
Zoo Plzeň léta chovala skupinu aligátorů
čínských. Vcelku se jim dařilo. Až jednou…,
a bylo to 11. 1. uplynulého roku, kdy ošetřovatelé objevili u samce podezřele zavřené oko
s výtokem. Při bližším ohledání jsme museli
konstatovat, že se již zdaleka o oko nejedná.
Pod víčkem se skrýval zbytek zanícené oční
koule, na níž už nebyla rozlišitelná rohovka,
takže přední oční komora zela do prázdna.
Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k vyjmutí
celého bulbu a ulevení tak zvířeti od bolesti.
Po této stránce vše vyšlo učebnicově. Aby se
rána mohla zahojit bez nebezpečí zavlečení
infekce, bylo zapotřebí oddělit samce na souši,
aby nemohl lézt do vody. A v tom byl kámen
úrazu. Oddělení samce vyvolalo noční bitku
mezi samicemi, které se tak vzájemně napadly
a zranily, že jedna záhy uhynula. Druhé samici
se rány na těle zanítily a přestala žrát. To už měl
samec ránu po operaci zahojenou, takže došlo
k výměně stráží – samec putoval do vody, samice na souš. A začala léčba. Vše se záhy zkomplikovalo ochrnutím hrudní končetiny. Příčina
nebyla zcela jasná, mohlo se jednat o následek
střetu, ale pravděpodobně to bylo již starší
postižení (možná způsobené deficitem vitamínu B), které ale ve vodě nebylo zpozorováno.
Při pohybu na souši však samice tahala končetinu za sebou, čímž si sedřela do krve celý hřbet
ruky. Rány na těle se pravda pomalu hojily,
ovšem problém s končetinou se přes veškerou
snahu (dlahování, krytí rány, pokusy o trvalé
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
VETERINÁRNÍ PÉČE V ZOOLOGICKÉ A BOTANICKÉ
ZAHRADĚ MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
50
výroční zpráva 2007
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Pak je čeká uspání, vyčištění kousanců, aplikace
antibiotik a podpůrných léků, pokud je možné,
tak sešití, a pak ještě dvě až tři kontroly, jestli už
je vše zahojeno. A když se jim vše zahojí, přijde
už jaro v plné parádě. To už mají možnost běhat
po svém výběhu, který je ale oplocen pouze
z boků. Jako správní výtečníci začnou ihned
vymýšlet, jak přeskočit plot a nedostat ránu od
elektrického ohradníku, zato se dostat k samicím. Takže když pak některého z nich načapají
ošetřovatelé v chovné skupině, čeká je další ze
série uspání a přesun zpět. Ošetřovatelé pak
tráví čas pátráním, kudy došlo k úniku. Potom
jsou řezány vybrané větve či dokonce celá „souvětví“ určená za potenciální odrazové můstky
pro překonání plotu, ale opičáci vědí své. A aby
toho nebylo málo, poprali se „guerézáci“ znovu
zase v červenci.
Jaro nám také přineslo pravděpodobně
průjmy virového původu hned ve dvou skupinách šelem. Nejdříve u vlků hřivnatých, kde
jak se jeden vyléčil, tak začal mít problémy
druhý, takže postupně skončili na marodce
všichni. Později začali „průjmovat“ oceloti.
Ovšem u nich to mělo zvláštní dohru. U sedmnáctiletého samce bylo během léčby pozorováno, že špatně našlapuje na pánevní končetinu,
respektive tahá ji za sebou. Při bližším vyšetření bylo zjištěno zduření v místě kotníku
a zvýšená laxita (rozvolnění) kloubu. Poranění bylo zřejmě velice bolestivé, protože
samec si končetinu olizoval a na některých
místech tím způsobil poškození kůže. RTG
vyšetření ale neprokázalo zlomeninu, jednalo
se tedy je o „pouhé“ vymknutí. Přesto ale pro
tuto kočkovitou šelmu znamenalo takovou
O
znehybnění zápěstí) neměly větší úspěch
a samice si nohu pomalu ale jistě zraňovala dál.
Nakonec se nám podařilo vymyslet systém,
který nohu před zraňováním chránil, ovšem
neřešil problém napořád. Samice postupně
začala odmítat potravu, což jsme přisuzovali
časté manipulaci a stresu, a musela být krmena
násilně. Byl už začátek dubna, když jsme začali
uvažovat o nutnosti amputace. Samice nás ale
předběhla a 6. dubna náhle uhynula. Pitva ukázala žloutkovou peritonitidu, kdy pravděpodobně vlivem stresu nedošlo ke vstřebání ovariálních folikulů, které způsobily zánět v dutině
břišní. A tak byl uzavřen příběh, na jehož počátku stálo staré poranění oka samce, který
nakonec jako jediný, nepočítáme-li ztrátu oka,
přečkal bez újmy.
Abychom dokončili lednový výčet, přejdeme
od aligátorů ke pštrosům dvouprstým. I zde
došlo k napadení. Tentokrát pravděpodobně
samec nakopl samici do stehna (fotbalisté jistě
znají pojem „koňar"), ovšem tak nešťastně, že se
na postiženou nohu nedokázala postavit a ošetřovatelé ji našli ráno ležící v boxu. Celé stehno
měla zmodralé a v místě úderu krvácela. Bohužel přes veškerou protibolestivou a protizánětlivou léčbu se ani s dopomocí po více jak týdnu
nedokázala postavit, což zapříčinilo vznik mokvajících otlaků a nebylo jiné cesty než tuto
oběť domácího násilí utratit.
Jako každým rokem, tentokrát však v únoru,
se poprali samci gueréz angolských. Pozná se to
u nich, pokud jim tedy rovnou nekape z pokousaných končetin krev, asi tak za tři až pět dní, kdy
buď začnou znatelně kulhat, nepoužívat ruce,
nebo jim poraněná místa viditelně opuchnou.
N
výroční zpráva 2007
Ě
51
Veterinary Service 2007
zátěž, že po sejmutí dlahy, která nakonec
bohužel neměla očekávaný efekt (jednalo se
pravděpodobně i o poškození inervace, končetinu nadále tahal za sebou), končetinu přestal
považovat za svou se všemi důsledky – končetina nebyla funkční, zaněcovala se a hrozilo, že
si ji ukouše. S odstupem tří měsíců, tedy
v květnu, bylo přistoupeno k amputaci postižené končetiny, což tomuto chovanci na jedné
straně zdravotně výrazně prospělo, na straně
druhé tak rozšířil řady našich „amputářů“.
V dubnu jsme poprvé v Zoo Plzeň aplikovali antikoncepční podkožní tělísko šimpanzí
samici Maryše. Důvod byl nasnadě, opakovaně
porodila mládě, se kterým si posléze nevěděla
očividně rady a její destrukční činnost se vždy
stala šimpanzímu robátku osudnou. Aby se
předešlo dalším tragédiím, byla po posledním
incidentu celkově vyšetřena po všech možných stránkách a po shledání, že je v pořádku
ji byla aplikována stejná antikoncepční tyčinka, jakou používají ženy. Vše se dělo v celkové
anestézii a z počátku pouze zvídavá média,
která stála o to celou akci dokumentovat, se
postupem času stávala médii značně neodbytnými, takže v konečném důsledku vytvořila
neprostupný kruh kamer, fotoaparátů a mikrofonů, ve skromnějších případech stenografujících rukou kolem nebohé šimpanzice, až se
zdálo, že se nám s ní nepodaří zajet zpátky do
její ubikace. Šimpanzice to však vyřešila za
nás. Najednou se posadila, sevření kruhu úlekem povolilo a než se pacientka i média vzpamatovaly, už jsme za opožděných verbálních
povelů z řad médií „toč to!“ naštěstí zavírali
klec z venku. A antikoncepce zatím funguje.
Květnovým oříškem byla ussurijská tygřice
Tsamara. Od počátku pobytu v plzeňské zoo
měla problémy s trávením, většinou průjmy.
Příčina byla dávána do souvislosti s krmením
a tedy snahou krmit tygřici vhodnou kvalitní
potravou. Bohužel to se sice lehce řekne, ale
těžko uskuteční. A tak byla vždy tygřice chvíli
léčena protiprůjmovou kůrou, průjem přešel
a za 14 dní jsme mohli začít znovu. Od začátku
roku se ale situace stále zhoršovala, tygřice
dokonce přestala přijímat potravu a v dubnu už
bylo vizuálně patrné, že hubne. A tak všichni
dostupní moudří rozhodli, že je třeba zakročit.
Bylo naplánováno tygřici uspat a během vymezeného času udělat všechna možná vyšetření,
aby se odhalila podstata problému. Svoláni byli
specialisté rozličných oborů – zubař, odborník
na sonografické vyšetření, odborníci na gastroskopické vyšetření a odborníci na kolonoskopické vyšetření, připraven byl i pojízdný rentgen na případné vyšetření hrudníku a chrupu,
součástí samozřejmě bylo i vyšetření dostupných tekutin – tedy krve a moči. Vše běželo jako
na drátkách. Zubař neshledal výrazný problém
se zuby, který by bránil příjmu potravy, sonografista vyšetřil celou dutinu břišní a nenalezl
nic patologického, kamerové vyšetření žaludku
bylo až na nepodstatné maličkosti také bez nálezu, o vyšetření střev ani nemluvě. Rentgenologické vyšetření již pak bylo shledáno jako neopodstatnělé, a tak byla tygřice probuzena a veškeré naděje se upínaly k výsledkům z krve
a moči. Napětí trvalo několik dní, a pak náhle
opadlo. Výsledky byly zcela normální. A aby
celé záhadě nasadila korunu sama tygřice, od té
doby žere a žádné problémy nemá…
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
VETERINÁRNÍ PÉČE V ZOOLOGICKÉ A BOTANICKÉ
ZAHRADĚ MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
52
výroční zpráva 2007
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
O
T
Vyšetření po operaci nohy samice vlka hřivnatého,
vlevo MVDr. Jan Pokorný
Leg operation for a Maned Wolf, left MVDr. Jan
Pokorný
B
A
N
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
ných cvalících nemohla být řeč. Vyšetření krve,
světe div se, ukázalo pravděpodobně průjmové onemocnění. Bylo sice hezké, že jsme
měli laboratorně potvrzeno, že jsme se v klinické diagnóze průjmu nesekli, ale zkrátka
žádné závažné poškození, snad kromě hubnutí
(které bylo ale patrné taktéž), prokázáno nebylo. Vyšetření trusu na zmíněné nebezpečné
choroby bylo také negativní. Tím jsme ale
vyčerpali reálné možnosti, jak na něco přijít.
Pro dokreslení, dokonce jsme šli tak daleko, že
jsme uvažovali o vpravení do velblouda kapsle
s kamerou, podobně jako se to dělá u lidí, která
by vyfotila celý průběh střev. Ale i to mělo
háček – složitost žaludku velblouda si nezadá
se složitostí u ostatních přežvýkavců, tudíž by
se mohlo stát, že by ona kapsle navždy uvízla
v bachoru. Zkrátka tak dlouho jsme řešili průjem u velbloudů až přestali průjmovat sami od
sebe. Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že průjmy nejasného původu žijí v naší zoo tak nějak
I
Smutný výsledek mělo červnové sekání
trávy strunovou sekačkou ve výběhu vodních
ptáků. Samice husice rudohlavé se tak šikovně
(v důsledku ale nešikovně) schovala v trávě, že
na vlastní kůži pocítila, co je to dostat nasekáno
na holou. Přinesli nám ji doslova s rozmašírovaným pozadím. Naštěstí vše na první pohled
vypadalo hůř než to ve skutečnosti bylo. Po
vyčištění a zašití měla za 10 dní zadeček jako
nový. Bude-li si to ovšem pamatovat a vystříhá
se podobné situaci, ukáže až zase červen.
Konec léta, celý podzim a podstatnou část
zimy jsme se trápili s permanentně průjmujícími
velbloudy. Což o to, oni mívají průjmy každoročně, většinou v souvislosti s tím, že sežerou hodně mokré trávy. Ovšem jak ten průjem přijde,
většinou do týdne čtrnácti dnů zase odejde.
Tentokrát ale neodešel. A neodcházel ani přes
vyčerpání veškerých terapeutických možností.
Na trhu už koncem podzimu nebyl preparát,
který bychom v naději na zlepšení nepoužili
a nakonec v beznaději nezatratili. Došlo i na
staré osvědčené všelijaké čaje s lístky i bez lístků, lektvary z bylin a zázračných koření, homeopatické tinktury, atp. Velbloudi nám na to ale
a neustále…, zkrátka všechno málo platné.
Veselost ale nebyla v tomto případě naším souputníkem. Tak dlouhé průjmy totiž mohou svědčit o velmi vážných chorobách, z nichž některé
by mohly znamenat i nařízení o jejich utracení.
Diagnosticky jsme byli ale velice omezeni. Do
velblouda zkrátka nevidíte a už vůbec ne do jeho
střev. Rentgen nebo ultrazvuk nemají šanci cokoli zjistit, na to je velbloud příliš velký cvalík.
I když ti naši už díky těm průjmům vypadali spíš
jako reklama na hlad, takže o nějakých skuteč-
N
výroční zpráva 2007
Ě
53
Veterinary Service 2007
svým vlastním životem. A to ještě nevíte, že
nám začal průjmovat tygří samec…
Pěknou paseku na sobě navzájem začátkem
podzimu způsobily dvě krajty mřížkované,
které se do sebe zakously a zuby si rozdrásaly
krky hluboko do svalů. Rány se ve vlhkém teplém prostředí, ve které jsou krajty chovány,
i přes okamžité vyčištění a sešití neustále zaněcovaly. Po přemístění do suchého prostředí se
sice hojení ran zlepšilo, ale zase se zhoršily
samotné krajty. A tak nastalo další stěhování
zpět do terária. Naštěstí rozjetý proces hojení na
suchu za přispění námi vypracovaného léčebného protokolu (alespoň tak si to vysvětlujeme)
už opětovné teplé a vlhké prostředí nezastavilo,
takže se hrozivá poranění nakonec zahojila.
Konec roku si znepříjemnila samice vlka
hřivnatého. Pravděpodobně se končetinou propadla do nějaké díry ve výběhu tak nešťastně,
že si ji ošklivě zlomila. Když píši ošklivě, myslím
tím skutečně ošklivě. Ostrý hrot zlomené kosti
nakonec probodl všechny tkáně včetně kůže
a výrazně zkomplikoval následné hojení. Po stabilizaci zlomené končetiny bylo nutné provézt
osteosyntézu pomocí ploténky a šroubů. Tímto
úkolem byl pověřen MVDr. Petr Böhm z veterinární kliniky Vedilab. Operace kosti byla úspěšná, ovšem místo propíchnutí vzhledem k nemožnosti ránu několikrát denně vyplachovat
a udržovat v čistotě znamenalo velké nebezpečí
vzniku zánětu kosti. Obavy jsme také měli
z toho, jak se bude vlčice srovnávat s tím, že má
končetinu obvázanou a na krku límec, aby si
nemohla obvaz rozkousat. Dvakrát týdně pak
byla ke všemu ještě uspávána, aby mohla být
ošetřena zmíněná rána a kontrolováno hojení
operační jizvy. I když hojení zanícené rány
významně prodloužilo nutnost přiložení obvazu,
k všeobecnému údivu nesla vlčice tuto zátěž velice statečně. K žádné z proklamovaných komplikací počínajíc odmítáním potravy a ukousáním
nohy končíc během léčby nedošlo, jak operační,
tak zanícená rána se zhojily výtečně. A pokud
bude vše probíhat nadále zdárně, na jaře budou
vlčici odstraněny šrouby s ploténkou a když
i následné hojení operační rány zvládne bez potíží, v létě už si na tu zlomeninu ani nevzpomene.
Nakonec bych jen okrajově zmínil, že jsme
během minulého roku ošetřovali větší množství
želv různých druhů s nekrózami krunýře, přičemž se nám snad podařilo vyvinout funkční
systém ošetřování takovýchto poškození, který
zatím u všech ošetřovaných jedinců vedl ke
zdárnému vyhojení.
Závěrem se sluší poznamenat, že při provádění veterinární činnosti v Zoo Plzeň jsme v roce
2007 spolupracovali s Analytickými laboratořemi
Plzeň, s veterinární klinikou Vedilab, s Ústavy
parazitologie a patologie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, s Výzkumným ústavem
veterinárního lékařství v Brně a s ortopedem FN
MUDr. Milanem Tomanem. Zvláštní poděkování
za spolupráci pak patří MVDr. Otovi Humlovi,
MVDr. Františku Čadovi, MVDr. Petru Böhmovi,
MUDr. Václavu Karnosovi a MVDr. Jaroslavu
Bendovi, MVDr. Pavlu Kohoutovi a MVDr. Petru
Fictumovi.
In 2007, veterinary care in Plzeň zoo and
Botanical Gardens was secured by MVDr. Zdeňek Rampich, MVDr. Jan Pokorný and the voluntary serice of MVDr Alexandr Filip.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
VETERINÁRNÍ PÉČE V ZOOLOGICKÉ A BOTANICKÉ
ZAHRADĚ MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
54
výroční zpráva 2007
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
hand, we began to work closely with
MVDr. Petr Fictum from the Institute of
Pathology at the Veterinary and Pharmaceutical University in Brno, where we are taking
advantage of the wide possibilities of histopathological diagnostics. Of course, the possibility of radiological examination is
already a standard possibility for us on the
grounds of the zoo. In relation to therapy, we
have concentrated on the elaboration of
practical treatments of surface inflammations in reptiles and the introduction of
new medications and techniques to veterinary experience with zoo animals and
checking that they work. Another breakthrough step was the commencement of
publication activities.
O
Veterinary care in 2007 in Plzeň zoo and
Botanical Gardens was as usual covered by two
main specialisations: on one side, preventive
intervention by internal progress charts (antiparasite policies, vaccination, continuous preventative specimen investigation, data collection, sanitation, disinfestation etc.), the sampling of specimens and health test for animals
which are to be transported; and on the other
side, treatment of specific cases of ill animals.
2007 was significant in several ways at
Plzeň zoo from a veterinary perspective.
There was a significant movement in the
framework of diagnostics when on one hand
we can use the possibility of examination of
the indicated events with the help of an ultrasonograph right in the wild and, on the other
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Implantace antikoncepčního tělíska šimpanzici Maryše, vlevo MVDr. Z. Rampich, vpravo MVDr. J. Pokorný
Aplication of anticonception to chimpanzee female Maryša, left MVDr. Z. Rampich, right MVDr. J. Pokorný
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
55
BOTANICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
Ing. Tomáš Peš
V průběhu roku bylo dokončeno několik
staveb. V okolí pavilonu pro africké kopytníky
byla vytvořena expozice ukazující různé adaptace rostlin k přežití v aridních oblastech.
K výsadbě byly použity především taxony
původní v západním Mediteránu. Pod vysokými duby byla shromážděna poměrně rozsáhlá kolekce kakostů rodu Geranium.
V pavilonu Madagaskar byla osázena celá
expozice typickými rostlinami jednotlivých
biotopů. Rostliny zde nejsou označeny jmenovkami, ale byl vydán leták, podle kterého si vnímaví návštěvníci dokáží jednotlivé druhy určit.
Tento leták je společný i pro expozici Sonora.
Sonorská poušť, její fauna a flora jsou
ústředním tématem nové biogeografické expozice jihozápadu Severní Ameriky. V kontrastu s těmito extrémně suchými biotopy je
v jejím sousedství vybudovaná expozice severu Severní Ameriky s důrazem na biom
tundra. Obě expozice jsou doplněny skleníčky
pro nejchoulostivější rostliny.
Již v prvním roce fungování expozice se
podařilo vysadit široké spektrum bylin i dřevin domácích v těchto oblastech. Osazování
bude i nadále pokračovat. Nejeden druh
domácí v horách západu Severní Ameriky je
totiž zahradnickým „oříškem“.
V závěru roku byl odstraněn původní
porost na místě budoucí plánové expozice
rostlin Kavkazu a rostlin Balkánu, které budou
navazovat na ukázky třetihorní flóry.
V expozici himalájských rostlin byl vysázen záhon s vysokohorskými pěnišníky.
Rekonstruována byla expozice vátých písků
a slaniště.
Pokračovala revize a údržba sbírky kaktusů,
sbírky Madagaskarských rostlin a otužilých rostlin jižní polokoule. Vysázena byla první část
matečnice rostlin Taiwanu v pařeništích.
Všechny sbírky byly dále doplňovány s důrazem na taxony uvedené v Červené knize
a rostliny o známém původu v přírodě.
Botanické oddělení realizovalo také výsadbu
lipové aleje u parkoviště.
V rámci expedice na Borneo a do Singapuru
byla autorem obohacena sbírka rodu Ficus o nové
druhy a několik dalších taxonů z vysokých poloh
Mt. Kinabalu. Viz příspěvek o expedici.
During the year, several buildings were completed. In the area of the African hooved animal’s pavilion, an exhibition was created showing the various adaptations of plants to survival in arid environments. In particular, taxons
originating from the Western Mediterrean
were used in the plantations. Quite a large collection of flowers from the Geranium genus
were planted under the tall oak trees.
A whole exhibition of typical plants of individual biotopes were planted in the Madagascan pavilion. The plants here are not
marked with labels but a flyer was distributed
so that visitors could identify the individual
types of plants. This flyer was also used together for the Sonoran exhibition.
The Sonoran desert, its fauna and flora are
the main theme of the new biogeographical
exhibition of south-western North America.
The exhibition of nothern North America next
door contrasts with these extremely dry biotopes: it focuses on the tundra biome. Both
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Botanical Department Report 2007
56
výroční zpráva 2007
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
Inspection and maintenance continued
on the collection of cactuses, Madagascan
plants and hardy plants from the southern
hemisphere. The first part of the stoolbeds of
Taiwanese plants was planted in the hothouses.
All collections were added to with emphasis on taxons seen in the Red book and
plants with acquainted origins in nature.
The botanical department also planted
a linden-tree avenue by the car park.
In relation to expeditions to Borneo and
Singapore, the author enhanced the collection of the Ficus genus with new types and
several more taxons from the high position
of Mt. Kinabal. See individual contributions
about the expeditions.
O
exhibitions are full of pots for the most delicate plants.
Already in the first year of this exhibition,
a wide range of herbs and native wood have
been planted in these areas. Planting will continue in the future. Several types originating
from the mountains in western North
America is the garden “nut”.
At the end of the year, the original plants in
the area of the future planned exhibition of
Caucasian and Balkan plants (which will
connect specimens of tertiary flora) were
taken away.
A bed of high-mountain rhododendrons
were planted in the exhibition of Himalayian
plants The exhibition of drift sand and salt
meadows was reconstructed.
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Příprava záhonu pro výsadbu bambusů v Asijské zahradě
Bamboo plantings in Asian Garden
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
57
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
Ing. Bohumil Souček
Rok 2007 lze charakterizovat nevídanou
stavební činností za celou historii ZOO a BZ.
Bylo dokončeno 5 staveb v hodnotě 40 mil. Kč,
další 3 akce byly zahájeny a na nich bylo prostavěno dalších 6,8 mil. Kč.
Dokončeny byly následující stavby: Environmentální centrum Lüftnerka, Hospoda na
statku Lüftnerka, Pavilon pro africké kopytníky, Madagaskar a stavebně expozice Česká
řeka.
Zahájeny byly akce Sonora, rozšíření inženýrských sítí v západní části zahrady a pokračovaly práce na expozici Podzemí s pracovním
názvem Příroda Křivoklátska a Šumavy – život
v podzemí.
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Service Department Report 2007
Nové stavební akce
V podkroví spodní budovy statku Lüftnerka bylo dokončeno Environmentální centrum s kapacitou cca 80 osob v centrálním sále
s učebnami, šatnami a sociálním zařízením.
Další akcí bylo dokončení Hospody na statku
Lüftnerka, tato akce byla zabezpečována vlastními silami, pouze speciální práce zabezpečovaly
firmy (klimatizace, krb, ÚT a vybavení). Součástí
hospody je i vnitřní a venkovní sociální zařízení,
venkovní posezení a sklady zboží.
První stavba v nově budovaném africkém
areálu je výstavba Pavilonu pro africké kopytníky v celkové hodnotě přes 14 mil. Kč. Součástí této stavby jsou i venkovní úpravy – botanické expozice a částečná rekonstrukce velkého afrického výběhu. V souvislosti s touto stavbou byla i příprava inženýrských sítí (přeložky
Betonáž pódia Lochotínského amfiteátru
Concreting the podium of Lochotín amphitheatre
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Středisko hospodářské správy
vody, kanalizace, plynu a elektřiny) a odstranění
stávajících již nevyhovujících ubikací a předvýběhů. Vlastní stavba byla založena na 29 pilotech (vysoká hladina spodní vody) a splňuje veškeré bezpečnostní a chovatelské požadavky.
Pavilon bude přihlášen do soutěže Stavba roku
Plzeňského kraje pro rok 2007, jejíž vyhodnocení proběhne v první části roku 2008.
Expozice Madagaskar, jejíž výstavba byla
zahájena v závěru roku 2006, byla dokončena
v průběhu roku 2007 a zpřístupněna veřejnosti
19. 11. 2007. Jedná se o prostory v půdní části
nad stávající prodejnou suvenýrů a veterinární
ošetřovnou. Zde vznikly prostory pro lemury,
ptáky, drobné savce, ryby a plazy. Součástí jsou
i venkovní voliéry a zázemí pro ošetřovatele.
Celkové náklady na stavbu činily přes 8 mil. Kč.
Velice náročnou stavební investicí v roce
2007 byla výstavba expozice Česká řeka s rozpočtem 8,2 mil. Kč. Jedná se o soustavu vodních
nádrží propojených řečištěm, imitující všechna
vodní pásma (pstruhové, lipanové, parmové
a cejnové). Součástí jsou terárium pro užovky
a 2 výběhy a ubikace pro vydry. Celá soustava je
58
výroční zpráva 2007
Z
O
L
O
G
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Opravy a údržba
V průběhu roku proběhla celá řada prací na
opravách, údržbě objektů, zařízení a strojích.
Kompletní generální opravou prošlo pódium v Lochotínském amfiteátru, kdy byla
vyměněna celá podlaha včetně opravy okolních zdí. Zároveň byla opravena další část
laviček v hledišti. Opravami prošly výběhy
a předvýběhy v horní i dolní africké části
včetně vybudování pomocných seníků.
Zásadní změnou prošel informační systém,
kdy byly vyměněny nejen jmenovky, ale i naučné panely s využitím řady předmětů s vazbou na danou oblast.
Pro zlepšení návštěvnického servisu bylo
kompletně opraveno a rozšířeno sociální zařízení pro návštěvníky v pavilonu „Z“, upraven
prostor pro parkování a v neposlední řadě
byly opraveny a doplněny lavičky a venkovní
posezení v restauračních zařízeních.
Po celý rok byly zajišťovány opravy fasád
budov, střech, okapů, nátěry oplocení expozic
a další drobné práce. Středisko zajišťovalo
i opravy v oblasti elektro, vody, kanalizace
a topení. Probíhaly i opravy a odstraňování
závad z kontrol BOZP a PO, revizí atd.
Další opravy proběhly v objektu veterinární ošetřovny, pokladny a kancelářích ZOO
a BZ. Jednalo se o výměny oken a dveří, úpravy kanceláří a vybudování příručního skladu
v budově amfiteátru, opravy zemědělské techniky, renovace strojů a nářadí pro expozice
I
Příprava pro nové akce
V souladu s realizací koncepce a rozvoje ZOO
a BZ proběhly v průběhu roku práce na studiích
a projektech nových expozic. Jednalo se o projekty s pracovními názvy „Africké a asijské
expozice“ a „Sloni na Mži“.
O
zakončena „rybníkem“ se skleněnými průhledy
do vody. Objem této nádrže je cca 150 m3.
Tato vodní nádrž je postavena na 42 mikropilotech o průměru 133 mm a hloubce 6–8 m.
Část od prameniště až po vydry je plně průtočná bez filtrace, parmové a cejnové nádrže
jsou filtrovány soustavou filtrů Biotec. V roce
2008 budou dokončeny venkovní úpravy a botanické výsadby, předpoklad zahájení provozu
je červen 2008.
Další zajímavou expozicí v severní části ZOO
a BZ je Sonorská poušť, která nabídne návštěvníkům prohlídku pavilonu s obojživelníky,
plazy, ptáky a savci. Jedná se o přestavbu bývalé
ubikace pro zebry a součástí jsou i venkovní
botanické expozice se dvěma skleníčky, výběhu
pro kamzíky běláky a ovce aljašské. Pro ně byly
upraveny dvě ubikace, předvýběhy a prostorné
expoziční výběhy. Do konce roku bylo v této
části ZOO a BZ prostavěno 2,8 mil. Kč.
V druhé polovině roku se pokračovalo v pracích na „podzemí“, kde byly prostavěny další
2,0 mil. Kč. Zde byly zahájeny razící práce,
úpravy klenbových stropů, zpevnění bočních
stěn atd.
V rozsahu cca 2,0 mil. Kč byly rozšířeny inženýrské sítě v západní části ZOO a BZ – jednalo
se o kanalizaci s pomocnou přečerpávací stanicí, přivedení a rozvody městské vody, rozšíření plynu a elektrických sítí. Všechny tyto
práce jsou přípravnou fází pro novou výstavbu
v této oblasti (nové africké a asijské expozice).
N
výroční zpráva 2007
Ě
59
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
na statku Lüftnerka, tvořily další část náplně
činnosti střediska.
Doprava a další služby
Pracovníci střediska zajišťovali tak, jako
každý rok obsluhu kotelen, čističky odpadních
vod, vodáren a přečerpávací stanice. Řídili
i servisní činnost celé zahrady, ostrahu areálů
i činnosti v oblasti revizí, bezpečnosti práce,
požární ochrany, profesních školení, vedení
a řízení dopravy.
Hlavní náplní byly převozy zvířat v mezinárodním měřítku i uvnitř ČR, rozvozy materiálu, centrální rozvozy krmení, svozy a odvozy odpadů, dopravní práce při stavbách atd.
V ý r o b n í s t ř e d i sko
Výroba, sklizeň, uskladnění a rozvozy zelené píce a sena bylo jako každoročně stěžejní
činností střediska. Sena bylo ve dvou sečích
sklizeno 103,5 t, zelené píce dalších 422,5 t.
Kromě toho bylo dovezeno i dalších cca 60 t
balíkového sena a stejné množství stelivové
slámy.
Nutná je i neustálá údržba svěřených
pozemků – cca 20 ha luk, údržba cest, venkovních a vnitřních prostor ZOO a BZ, zásobování
stavebním materiálem, odvozy hnojů, listí atd.
Připravit topení pro dvě kotelny na dřevoplyn
znamenalo pro pracovníky střediska nachystat (řezání, štípání, uložení ) cca 150 m3 palivového dřeva. Činnosti jako je zabezpečování
akcí konaných v rámci ZOO a BZ, úklidy areálu
i mimo něj, sečení travnatých ploch mimo
areál pak dokreslují náplň prací výrobního
střediska.
S t ř e d i sko s t a t e k
Dokončení výstavby environmentálního
centra, hospody a výstavba České řeky podstatnou měrou ovlivnily chod statku. Stavební ruch
zde panoval od počátku roku až do 21. 12., kdy
byla zkolaudována stavební část České řeky.
Přesto byl statek hojně navštěvován a získává si
stále více a více stálých obdivovatelů.
Byla dosažena celá řada chovatelských úspěchů. Z nejvýznamnějších lze uvést první odchov
sov pálených v historii statku, dále tradiční
odchov sýčků obecných, kůzlete girgentánských
koz či hříběte haflinských koní. Rovněž jehňata
všech chovaných plemen ovcí, kůzlata i telátka
červenostrakatého skotu potěšila hlavně dětské
návštěvníky statku. Vzhledem ke stáří byla provedena výměna přeštického černostrakatého prasete Amálky za novou mladou plemennou prasnici. Dostala jméno Amálka II. a již v prvním vrhu
porodila 11 živých selátek. Toto plemeno získává
v poslední době popularitu a vzrůstá značný zájem
o jeho chov. Z tohoto důvodu byly 3 prasničky prodány do dalšího chovu a další jsou již předem
zamluveny. Stejná situace je i u českého červenostrakatého skotu, kde jsou jalovičky na několik let
dopředu nasmlouvány. Během roku přišla na statek dvě nová plemena drůbeže – slepice domácí
hampshire 1,5 a husy domácí labutí 1,2.
Stále se rozšiřující výrobní program statku
přinesl zahradě nemalé finanční prostředky.
V průběhu roku bylo například vyprodukováno na 7 786 l kravského mléka, 109 l kozího
mléka, 148,5 kg tvarohu a přes 50 mláďat
domácích zvířat.
Proto, že dochází na statku ke stárnutí chovných zvířat, jsou základní chovné skupiny pra-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Service Department Report 2007
60
výroční zpráva 2007
Z
O
G
I
C
K
Á
A
a new construction in this area (the new
African and Asian exhibition).
During the year, a whole range of work
was carried out in mending and maintenance of buildings, facilities and machines.
There was a thorough general reconstruction of the podium in the Lochotín amphitheatre, when the floor was replaced and the
surrounding walls were repaired. Also,
another section of benches in the auditorium were mended. The repairs reached the
pens and pen-fronts in the upper and lower
African parts including establishing auxiliary haylofts.
L
2007 can be characterised by construction
work unprecedented in the entire history
of ZOO and BG. 5 buildings costing around 40
million CZK were completed, another 3 projects were launched and another 6.8 million
CZK was spent. The following constructions
were completed: Lüftnerka Environmental
Centre, the pub at Lüftnerka, the Pavilion
of African ungulates, the Madagascar pavilion and the Czech river exhibition. The following projects were launched: Sonor; extending engineering networks to the western part
of the grounds; and continuing work on the
Underground exhibition with the title
O
The Nature of Křivoklátsko a Šumava – life
underground.
At around 2.0 million CZK, the engineering networks were extended to the western
parts of ZOO and BG – it involved drainage
with the help of booster pump stations, bringing in and distributing water from the city,
and extending the gas and electric networks.
All of this work is the preparation phase for
O
videlně doplňovány. V hodnoceném roce to
byla vlivem stáří výměna prasnice přeštického
černostrakatého plemena a odchod krávy
Maliny českého červenostrakatého skotu z důvodu opakovaného nezabřeznutí v důsledku
hormonální poruchy.
Dalšími novými druhy zvířat budou v příštím
roce obyvatelé České řeky – ryby, plazi a vydry.
Změnou projde i dětský hladící koutek, který
byl v roce 2007 v důsledku stavební činnosti
přemístěn do provizorních prostor.
Pracovníci střediska se podíleli i na prezentaci ZOO a BZ – například expozicí chovu domácích zvířat v rámci Historického víkendu v Plzni,
či na vánočním betlému v Plasích. Součástí
práce ošetřovatelů byla i péče o veškeré výstavní prostory a vystavené exponáty, vnitřní
a vnější prostory, výsadby atd. Tradiční akce
jako Masopust, Velikonoce, Staročeské máje,
Mikuláš, Vánoce, Historická řemesla a řada dalších akcí jej již neodmyslitelně pořádána v této
části ZOO a BZ.
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
Seník ZOO a BZ
ZOO and BG’s hayloft
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
61
Service Department Report 2007
Pavilon afrických kopytníků je věnován
Ing. Josefu Vágnerovi
The building was donated in the will
of Ing. Josef Vágner
Dcery J. Vágnera sledují model odchytového kempu
The Vágner daughters monitor the hunting camp model
Dokončený africký pavilon od jihu
Completion of the African pavilion from the south
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
DOKONČENÍ A OTEVŘENÍ PAVILONU AFRIKA
62
výroční zpráva 2007
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
D O KO N Č E N Í A O T E V Ř E N Í PAV I L O N U M A DAG A S K A R
Z
Service Department Report 2007
O
O
L
O
G
Výstavba vnitřních expozic pavilonu Madagaskar
The construction of internal exhibitions in the
Madagascar pavilion
I
C
K
Á
A
B
Madagaskarský pavilon otvírají (zleva):
poslanci Ing. J. Papež a Ing. V. Votava,
radní Mgr. P. Fischerová a náměstek
primátora Ing. V. Duchek
Deputy Papež and Votava, Plzeň
councillor Fischerová and deputy mayor
Duchek open the Madagascan pavilion
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
Děti v madagaskarském pavilonu
Children in the Madagascan pavilion
R
A
D
A
M
Ě
S
T
Interiér madagaskarského pavilonu patří k tomu
nejpůsobivějšímu v plzeňské zoo
The interior of the Madagascan pavilion is one of the most
impressive in Plzeň zoo
A
P
L
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
63
Service Department Report 2007
Malíř Robert Konečný při tvorbě
dioramat pavilonu Sonorská poušť
The artist Robert Konečný during creation
of Sonoran desert pavilion dioramas
Výstavba pavilonu Sonorská poušť
Construction of the Sonoran desert
pavilion
Zemní terária na sonorské expozici
Terrarium at the Sonoran exhibition
Jiří Gábriš připravuje umělé skály
Jiří Gábriš preparing artificial rocks
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
VÝSTAVBA EXPOZICE SONORSKÁ POUŠŤ
64
výroční zpráva 2007
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
VÝSTAVBA EXPOZICE ČESKÁ ŘEKA
Z
Service Department Report 2007
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
12. listopadu 2007
12th November 2007
18. listopadu 2007
18th November 2007
13. prosince 2007
13th December 2007
T
25. října 2007
25th October 2007
O
10. října 2007
10th October 2007
B
4. září 2007
4th September 2007
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
65
Service Department Report 2007
Havárie domečku u vstupu do podzemí
Collapsed house by the entrance to the underground chambers
Úpravy v podzemních prostorech bývalých krytů
Modifications in the underground areas of former shelters
Ě
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ V ROCE 2007
VÝSTAVBA EXPOZICE ŽIVOT V PODZEMÍ –
KŘIVOKLÁTKSKO, ŠUMAVA
Z
O
O
L
Velká místnost v podzemí
A big underground chamber
66
výroční zpráva 2007
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2007
Department of Public Relations and Education in 2007
Z
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Přednášková činnost mimo zoo
Ě
S
A
P
L
Z
1) Pravidelný cyklus
Celkem již 16. ročník cyklu přednášek
Posezení s…, konaného opět v SPŠ dopravní
na Karlovarské třídě, měl již 10 pokračování,
pro stagnující až klesající počet posluchačů
T
V pravidelných rozborech tohoto oddělení
již delší dobu nezaznělo, co všechno přímo či
nepřímo, někdy jedním, někdy více pracovníky,
zajišťuje. Složitost problému vystihují již různé
názvy odd. Od původního Kulturně výchovná
činnost (KVČ) přes Kontakt s veřejností po
Propagačně vzdělávací odd. (PVO). Jde o širokou škálu činností: informační, naučný a orientační systém v zoo, fotodokumentaci, archiv
zoo, knihovnu, kontakt s širokou veřejností,
úřady a institucemi, jednání s veškerými médii,
poskytovateli inzertních a reklamních služeb,
O
• Akce – Miroslav Volf
L
Spolupracovníci
• Madagaskarská kampaň, komentované krmení, výuka – Jakub Svoboda, Zuzana Holubová;
Luboš Novák, Jiří Pavelka, Magdalena
Seifertová, Petr Klabačka; Pavel Hrdlička,
Václav Carda, Pavel Cích, Míša Bryndová,
Alena Hladíková, Jiří Tůma, Ota Blail a další
práci se sponzory a adoptivními rodiči, práci
se školami, tvorbu tiskovin a propagačních
materiálů zoo (letáky, průvodce, výroční zprávy), editace webové stránky, vydávání časopisu; akce v zoo – kulturní, vzdělávací, křtiny
zvířat a otvírání expozic, zajišťování besed
a přednášek, vydávaní časopisu IRIS, komentované krmení zvířat; spolupráce s o.s. přátel
zoo, komunikace s ostatními zoo v UCSZ na
úrovni marketingu a vzdělávání, spolupráce
s turistickými cíly a kulturními institucemi
Plzně a Plzeňského kraje, v posledních letech
mají velký význam kampaně EAZA (želvy,
nosorožci, Madagaskar, obojživelníci). Je tu
i kulturní dohled nad lochotínským amfiteátrem, pořádání výstav v zoo, spolupráce
s ČSOP v Plzni, Rokycanech a Spáleném Poříčí.
Velkou pomoc oddělení i samotné zahradě přináší činnost o.s. IRIS, spolupráce při zajištění
akcí v zoo a také realizace výuky a komentovaných prohlídek, jako jednoho z hlavních
poslání moderních zoologických zahrad.
Všem členům oddělení a spolupracovníkům z řad přátel zoo, studentů, pedagogů
patří oprávněné poděkování, protože bez jejich přičinění by tempo a kvalita vykonané
práce neudržely současný, motoristickou
terminologií řečeno, pátý rychlostní stupeň.
O
Oddělení mělo v roce 2007 toto složení
(abecedně):
• Ing. František Hykeš – akce zoo, časopis IRIS,
dotace
• Jiřina Pešová – naučný a orientační systém,
Madagaskarská kampaň
• Taťána Typltová – naučný systém, administrativa, inventarizace
• Alexandr Vacek – propagace (zkrácený úvazek)
• Marie Vaňousková – knihovna, archiv
• Jaroslav Vogeltanz – fotografie, propagace
• Mgr. Martin Vobruba – vedoucí odd., kmotři,
propagace
O
Mgr. Martin Vobruba
N
výroční zpráva 2007
Ě
67
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2007
byla pro rok 2008 naplánována radikální
změna místa, přesun do centra města a obsahu – posun k zoologické problematice.
16. 1.
23. 1.
30. 1.
6. 2.
13. 2.
20. 2.
27. 2.
6. 3.
13. 3.
Čestmír Lukeš: Karakorum
Stanislav Lhota: Opice a mangrovy
na Borneu
Jiří Trávníček: Expedice Uzbekistán
Zuzana Holubová: Čtvrt roku v Peru
Petra Cehláriková: CHKO Český les
Petr Vlček: Výstup na Elbrus
Petr Bořil: Větřáky a větrníky
Jaroslav Červený: Český zoolog na
Tambakundě
Petr Kodym: Udělejte něco pro děti –
vezměte je do Íránu
2) vlastními zaměstnanci
Přednášky a besedy proběhly v několika
desítkách škol, knihoven, muzeí a dalších institucí. Pravidelně se uskutečňují pro různé
kluby a spolky seniorů. Kromě všeobecných
témat měla řada z nich náplň madagaskarské
kampaně EAZA.
Image kampaň zoo tentokrát byla postavena
na nápadu kontrastu plyšového a skutečného zvířete, do srpna jí byla věnována řada billboardů.
Podzimní propagace se vztahovala na dokončované pavilony Afrika, Madagaskar a Sonorská poušť.
K ř t i ny z v í ř a t , p r e z e n t a c e
p ř í r ů s t k ů , o s l a v y a ot v í r á n í
n ov ý c h ex p o z i c
• Dne 30. ledna byli pokřtěni vlci hřivnatí Eda,
Emil a Erička. Celkem bylo v plzeňské zoo
odchováno již 12 těchto šelem z 5 vrhů.
Kmotry se stali náměstek primátora města
Plzně Jiří Uhlík a člen RMP Vladimír Tichý.
• Oslava 10. narozenin prvního v Plzni narozeného velblouda, samičky Josefíny, proběhla 1. 3. 2007.
• 3. 4. 2007 – Svá jména a čestné kmotry z řad
členů Poslanecké sněmovny PČR získalo trio
mladých želv obrovských. Paní Mgr. Ivana
Levá pojmenovala želvu Ivanku, pan poslanec Jan Látka samičku Susanku a jejich kolega Ing. Karel Šidlo samici Aničku.
Reklama a publikační činnost
V roce 2007 byly vydány tradiční tiskoviny
a materiály – novoročenka, kartičkové kalendáříky, výroční zpráva. V roce 2007 byl rovněž
vydán kompletní 5. ročník časopisu IRIS.
Dalším rokem pokračuje série článků o zoo
v měsíčníku Planeta zvířat a články z „docela
jiného světa“ se pravidelně objevovaly i ve
čtvrtletníku o krásách Plzeňského kraje
„Vítaný host“. Po celý rok byla v provozu tramvaj s pozvánkou k návštěvě ZOO a BZ.
Křtiny mladých obrovských želv členy PS PČR,
druhý zleva J. Látka, druhý zprava K. Šidlo
Young Aldabra Giant Tortoises are christened
by MP’s
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Department of Public Relations and Education in 2007
68
výroční zpráva 2007
Z
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
•
•
•
•
G
A
K a mp a ň E A Z A
Z a c h r a ň m e n o s o r ož c e
H
R
A
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
S nastupující kampaní EAZA na záchranu
ostrova Madagaskar měla v Plzni ještě vyvrcholení pro UCSZ kampaň Nosorožci. V 1. československé galerii dětského výtvarného projevu
PALETKA probíhala pod názvem Nosorožci
malovaní srdcem výstava dětských výtvarných
prací z Plzně a škol spolupracujících s plzeňskou
zoo a také z výběru zajímavých prací z dalších
zahrad UCSZ. Díky bojnické zoo a výtvarným
dílům ze Zoo Köln měla výstava i mezinárodní
punc. Kromě ilustrací se představily i některé
D
• Od středy 4. 4. mají svá jména a kmotry dva
nosáli. Jde o pozoruhodné zástupce poddruhu Nasua nasua solitaria. Jméno Paco
vybrali samečkovi pracovníci ORL kliniky FN
v Plzni, Esmeraldu zase pokřtily paní doktorky z ORL ambulance v Husově ulici.
• 25. 4. 2007 – Známý písničkář Jaroslav
Samson Lenk pokřtil v sobotu 28. 4. ve 14.00
hod. nejmladší samičku makaka lvího jménem Lenka. V sobotu 5. 5. pak Samson na
lochotínském amfiteátru při festivalu
Lochotín 2007.
• 26. 6. 2007 – Malý kočkodan Brazzův v tropickém pavilonu byl pokřtěn místostarostou
prvního plzeňského obvodu Janem Husákem
jménem Nordi. Rodiči mláděte jsou doyen
Ťulda (1980) a Beruška z Ústí (1997).
• Červenec – Rys kanadský byl pokřtěn před-
•
O
Křtiny nosálů ORL klinikou a ambulancí v Plzni
A coati christening by ORL (ear, nose and throat)
clinic and outpatients’ department in Plzeň
L
•
O
•
•
O
•
ním tuzemským specialistou na savce,
RNDr. Milošem Anděrou jménem Henri
Charriére. Mladý červený rys obdržel od
svých chovatelek jméno Lucius.
Dne 8. 8. bylo pokřtěno mládě haflingů
ze statku Lüftnerka. Hřebečka Marse –
potomka místní kobylky Antschi a plemenného hřebce Martina z Kasejovicka, pokřtili
pracovníci plzeňského Autocentra TA z Tylovy ulice v čele s generálním ředitelem
Bc. Milanem Hošťálkem.
Otvírání EVVO centra Lüftnerka 13. 2.
Vernisáž výstavy Nosorožci malovaní srdcem 16. 2.
Vítání 200 000. návštěvníka roku 2007
26. 7. 2007
Křtiny orla mořského členem PS PČR
J. Papežem
Vítání 300 000. návštěvníka 21. 8. 2007
Otvírání pavilonu afrických kopytníků 24. 9.
Setkání kmotrů zvířat a přátel zoo 27. 9.
Otvírání pavilonu Madagaskar 19. 11.
N
výroční zpráva 2007
Ě
69
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2007
trojrozměrné modely. Výstava měla hojně navštívenou vernisáž i „dernisáž“.
Kampaň Madagaskar bude popsána v samostatném článku.
stavné výuky v prostředí ZOO a BZ pro základní
a mateřské školy na tzv. „výukovou permanentku“. Od 1. 2. 2007 je výuka položena na nových
základech, dvou nových pracovnících o.s. IRIS
a hlavně vybavena potřebným zázemím EVVO
centra na statku Lüftnerka. Průvodcovská činnost
včetně nočních prohlídek je již řadu let samozřejmou službou ZOO a BZ, rovněž byla začleněna do
aktivit centra. Viz samostatný příspěvek.
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Department of Public Relations and Education in 2007
Výstava Nosorožci malovaní srdcem završila
v Plzni za UCSZ tuto kampaň EAZA
The campaign EAZA heartfully crowned
the painted Rhino exhibition in Plzeň for UCSZ
A kc e p r o ve ř e j n o s t
Kromě řady vlastních aktivit pořádaných
zejména na statku Lüftnerka proběhl v zoo
pouze Dětský den s Plzeňskou teplárenskou.
Zoo poprvé udržela svoji programovou nabídku prostou jakýchkoliv marketingových
aktivit komerčních subjektů, koncepce vychází
ze základní podoby zvířat a rostlin a akcí stylu
folkloristickém, historickém či ekologickém
ve vlastní režii. Svébytné akce se pak vázaly na
madagaskarskou kampaň.
Práce s dětmi,
e ko l o g i c k á v ý c h ova
V průběhu roku 2007 byl úspěšně ukončen
2. ročník a zároveň zahájen třetí ročník sou-
Pracovníci oddělení průběžně zveřejňovali
informace o přírůstcích, nových expozicích, kulturních a zábavných akcích a zajímavostech ze
života zoologické zahrady vůbec. Spolupráce
pokračuje standardně s Deníkem, MF Dnes, ČTK,
deníky Právo, Blesk, Aha, Šíp a dalšími periodiky; dále Českým rozhlasem Plzeň, Radiem FM
Plus, Šumava, Impuls atp., Západočeským vysíláním TV PRIMA, TV NOVA, TV I-Dnes a Kabelové
TV. Převzaté články či tiskové zprávy přinášejí
další tištěná i elektronická média. Všem děkujeme za plodnou spolupráci.
O r i e n t a č n í a n a u č n ý s ys t é m
Jako hlavní úspěch roku je nutno jmenovat
téměř úplnou transformaci tzv. jmenovek zvířat
podle zoogeografického členění zoo a v novém
designu. Zároveň vznikla řada panelů, zejména
k pavilonům afrických kopytníků a Madagaskar.
Všechny již mají jednotný vizuální styl s použitím etnografických prvků a barev oblastí. Další
budou vznikat postupně. Do budoucna je nutno
renovovat systém rozcestníků, mapu zoo a panely návštěvnického servisu.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
Média
70
výroční zpráva 2007
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
o amazonském tropickém pralese, o pralesích
střední Afriky, o deštném pralese v Andách,
o zasněžených pralesích Sibiře, o posledních
evropských pralesích a o pralesích Severní
Ameriky i o džungli jihovýchodní Asie.
Expozici připravila ekologická organizace
Greenpeace, která bojuje za zachování sedmi
souvislých pralesů od roku 1992. Na výstavních panelech i na barevném letáčku Greenpeace informuje o bezohledné těžbě dřeva,
často ilegální.
B
T
A
N
Další události
• Svatby v botanické zahradě
Prostředí rozária botanické zahrady pod
Körnerovým dubem využilo 5 novomanželských párů pro uzavření sňatku
O
Jiří Uhlík křtí vlky hřivnaté
Jiří Uhlík christens maned wolves
I
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
• Soutěže
Korespondenční etapová soutěž ZO ČSOP
Spálené Poříčí Plzeňské kvítko měla v únoru
2008 za téma zoologickou zahradu. Tématem
se stala zoogeografie a jeden úkol se týkal
severoamerických živočichů.
Á
Sedm úžasných pralesů
Výstava v rámci projektu Jsme částí Země
byla umístěna v tropickém pavilonu Z od září
do listopadu. Každý z panelů se pomocí transparentního živočišného druhu upozorňuje na
jeden region a jeho problém. Pojednává zvlášť
K
Venezuela
Po celé prázdniny v tropickém pavilonu
návštěvníci pozorovali materiály – přírodniny
a panely o Venezuele. Venezuelou křížem krážem, tak se jmenovala výprava zoologů Společnosti Zoogeos Bohemia. Byla instalována
od 3. 7. do 2. 9. 2007.
• Odborná spolupráce
Pravidelné setkání marketingových a vzdělávacích pracovníků UCSZ se tentokrát odehrálo v Zoo Zlín počátkem července. Za Zoo
Plzeň se účastnili 4 pracovníci, rovněž byli
účastníky poznávací exkurze do Zoo Halle
v SRN. Zároveň 2 pracovníci odd. působili jako
odborný doprovod exkurze CSOŠ ve Spáleném Poříčí do Zoo Mnichov. Tradičně se Zoo
Plzeň podílela svou přítomností na programu
Ekologické olympiády SŠ Plzeňského kraje,
kde byla zejména prezentována Madagaskarská kampaň.
C
• Výstavy
Madagaskar – laboratoř bohů
V rámci madagaskarské kampaně nalezla
po dobu jednoho měsíce v tropickém pavilonu
umístění výstava o expedici Baobab 2006.
S
T
A
P
L
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
71
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2007
O prázdninách od 9. 7. do 18. 8. běžela společná soutěž ZOO a BZ a Českého rozhlasu
Plzeň „Letem zoo světem“. Kdo každý všední
den mezi 15. a 16. hodinou ČRo Plzeň první
uhodl neobvyklou otázku o zoo, vyhrál denní
cenu i účast v závěrečném finále. Hlavními
výhrami byly permanentky do zoo, knihy
80. let zoo a hlavně vyhlídkový let.
• Setkání kmotrů
Letošní poděkování patronům zvířat a příznivcům plzeňské zoo bylo naplánováno na
odpoledne 27. 9. a pořadatelé si slibovali, že ve
vrcholícím babím létě se tentokrát vše odehraje
ve stylu africkém u nově dokončeného pavilonu
kopytníků. Protože platných adopcí je kolem
350, čekali jsme opět velkou návštěvu přátel.
Od úterý 25. září však panovalo velmi
nevlídné studené a deštivé počasí, a tak nezbylo, než hledat náhradní řešení pro úvodní část
setkání. Hlavní sál EVVO centra Lüftnerka by
sice pojal na 100 lidí, ale to nestačí. Nakonec se
spásným azylem stala nová stylová hospoda
na statku Lüftnerka, do které se v tu chvíli
vešlo na 200 účastníků (někteří čekali dále
u dveří). Mezi hosty jsme poznávali výpravu
ze ZŠ a MŠ Města Touškov, zástupce MŠ a ZŠ ve
Spáleném Poříčí, zástupce geriatrického oddělení FN (partneři staré šimpanzice Zwart),
spoustu dalších letitých příznivců zahrady
nebo pana senátora MUDr. Richarda Sequense.
Po tradičně výstižném a vtipném uvítání ředitelem ZOO a BZ Jiřím Trávníčkem nastala
obvyklá beseda s účastníky. Nejoriginálnějším
byl dotaz jednoho školáka, proč se bavíme
stále jen o penězích. Poté, co mu byla vysvětlena realita dnešního světa, nastalo kulturní
vystoupení. Zatímco v roce 2006 byli hlavními
hvězdami setkání draví ptáci Milana Zaleše,
tentokrát se kmotrům, tradičně ve strhujícím
podání, představil partnerský pěvecký přeštický soubor Carmina. Vystoupení zahájily keňským tradicionálem Jambo, zazněla i píseň
o plzeňských tygrech a další skladby. Po té došlo i na klasickou komentovanou prohlídku,
tentokrát v pěti skupinách. Kromě pracovníků
oddělení propagace a ředitele zoo Jiřího
Trávníčka se role průvodců ujali i studenti ZČU,
působící při zoo jako lektoři EVVO. Počasí se
docela umoudřilo a podvečer uběhl v absolutní
spokojenosti. Kromě afrického pavilonu navštívili kmotři i zákulisí medvědince a prošli většinu expozic.
A m f i t e á t r L o c h ot í n
V roce 2007 proběhly 2 koncerty – tradiční
Majáles a Lochotín 2007, navazující na tradice
Porty. Opět promítalo i letní kino.
Departments which typically ensure large
scale activities: information, education and
orientation system in the zoo, photodocumentation, the zoo archive, the library, contact with
the general public, authorities and institutions,
negotiations with the Media, advertising service providers, work with sponsors and adoptive
parents, work with schools, the production
of printed matter and promotional material for
the zoo (flyers, guides, annual reports), editing
web pages, issuing magazines, cultural and
educational events at the zoo, christening of
animals, the opening of exhibitions, commentated feeding of animals, securing forums
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Department of Public Relations and Education in 2007
72
výroční zpráva 2007
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
Koncert Lochotín 2007 měl navázat na tradici Porty
Lochotín Concert 2007 should build on Porto traditions
I
O v í ke n d e c h n e j e n
za zvířátky
C
K
Ing. František Hykeš
Á
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Víkendový doprovodný program v současné podobě vstoupil v roce 2007 již do V. ročníku. Řada z nich si našla své věrné návštěvníky, stejně jako účinkující. Stále se rozšiřuje
počet dobrovolníků, kteří s jejich přípravou
a organizací pomáhají.
Jak ukazuje přehled akcí, konají se prakticky po celý rok a tematicky jsou zaměřené
především na hlavní cílovou skupinu naší zoologické a botanické zahrady – rodiny s dětmi.
Při jejich pořádání má zahrada významného
partnera v občanském sdružení svých přátel
IRIS. Poněvadž je kalendárium celkovým
výčtem akcí zoologické a botanické zahrady
a Sdružení IRIS, jsou v něm i takové, jež se
v daném roce konaly mimo zoo.
Z
and talks, producing the magazine IRIS, collaborating with friends of the zoo in organisations, communication with other zoos in UCSZ
on the level of marketing and education,
working with tourist destinations and cultural
institutions in Plzeň and district, in the last few
years the campaign EAZA (tortoises, rhinos,
Madagascar, amphibians) has been very significant. There is also cultural supervision
above the Lochotín amphitheatre, exhibition
promotion in the zoo, collaboration with ČSOP
(Czech organisation for saving nature) in
Plzeň, Rokycany a Spálené Poříčí. The activities of IRIS organisation have been a great help
to departments and to the zoo as a whole.
Collaboration in arranging events at the
zoo and realisation of education and commentated tours as one of the main functions
of modern zoos.
N
výroční zpráva 2007
Ě
73
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2007
• 1. ledna 2007: Jak na Nový rok, tak po
celý rok – tradiční bonusová akce pro
první návštěvníky v novém roce
• 27. ledna: Hromniční svíčkování
s Ledovcem – Lüftnerka, odpolední program
• 5.–16. února: I zima je zelená – výstava
v mázhauzu plzeňské radnice
• 16. února–15. dubna: Nosorožci malovaní srdcem – výstava dětských kreseb
v plzeňské výstavní síni Paletka 1. československé galerie dětského výtvarného projevu
• 24. února: Český rok na vsi – Velký
plzeňský masopust – Lüftnerka, Kalikovský mlýn, zakončení před radnicí, odpolední program
• 24. března: Vítání jara (soutěže, hry, soutěžní naučná stezka) – prostranství před
Tropickým pavilonem, areál zahrady, celodenní program
• 31. března: Ptačí sobota – prostranství
před Tropickým pavilonem, Lüftnerka, celodenní program
Aprílová naučná stezka – areál zahrady
• 7.–9. dubna: Český rok na vsi – Tradiční
Velikonoce na statku – Lüftnerka, celodenní program
• 21. dubna: Den země v Kilometrovce –
ukončení sběru hliníkového odpadu v domácnostech, odpolední program
• 1. května: Den pro záchranu Madagaskaru – areál zahrady, celodenní program
Český rok na vsi – S věčně mladým
Májem K. H. Máchy pod staročeskou
májí – Lüftnerka a pravěká vesnička, odpolední a podvečerní program
• 12.–13. května: Dny japonské kultury
a Slavnost květů – prostranství před
Tropickým pavilonem, celodenní program
Už se děti scházejí – další den příměstského tábora
Children already getting together – the next day of the suburban camp
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Department of Public Relations and Education in 2007
74
výroční zpráva 2007
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
B
Sympózium Afrika v kameni přineslo 8 nových soch
The Africa symposium on stone brought 8 new
statues
A
O
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
• 28. září: Svatý Václav ukládá medvědy
k zimnímu spánku – expozice medvědů
• 6. října: Hravý podzim – Zvířecí sobota
s madagaskarskou tematikou – prostranství před Tropickým pavilonem, odpolední program
• 20. října: Hravý podzim – Běh Kilometrovkou po šesti – odpolední program
• 1.–22.Prosince: Český rok na vsi –
sobotní adventní program (tvůrčí dílny,
koledování s Carminou) – statek Lüftnerka,
odpolední program
• 8. prosince: Český rok na vsi – Mikulášské odpoledne na statku Lüftnerka
• 23.–31. prosince Vánoční a silvestrovský sváteční program (živý betlém,
Chyťte si zlatou rybku, soutěžní naučné stezky)
T
S
A
P
L
Z
Vlajkovou lodí zimních víkendových akcí se
stal opět masopustní průvod. Byl hojně navštíven, zúčastnilo se ho několik desítek převážně dobových masek a před radnicí ho pozdravil primátor města Ing. Pavel Rödl, který
T
• 2. června: Dětská mega show Plzeňské
teplárenské – areál zahrady, letní amfiteátr, celodenní program
Český rok na vsi – Lochotínský sekáč –
II. ročník soutěže v sekání kosou
a srpem pro širokou veřejnost – „velbloudí louka“, odpolední program
• 14.–24. června: Afrika v kameni – II. ročník studentského sochařského sympózia –
„velbloudí louka“
• 16. června: Folklór v zoo (v rámci XI. mezinárodního folklórního festivalu Plzeň) –
areál zahrady, odpolední program
• 23. června: Český rok na vsi – Vítání léta,
Svatojánská bylinkyáda s naučnou soutěžní
bylinkovou a pohádkovou stezkou – Lüftnerka
a pravěká vesnička, celodenní program
• 30. června: Adie školo, hurá na prázdniny a První prázdninová zmrzlina
(soutěže, hry, soutěžní a naučná stezka) –
prostranství před Tropickým pavilonem,
areál zahrady
• 2.–17. července V. ročník letního dětského příměstského tábora Deset dní
s kamarády ze zoo
• 25. srpna: Poslední prázdninová zmrzlina (soutěže, hry)
• 8.–9. září: Český rok na vsi – IV. ročník
festivalu dobových lidových řemesel
k užitku i potěše STATEK 2007 –
Lüftnerka, celodenní program
• 15.–16. září: II. ročník oblastní výstavy
jiřinek (od Prahy na západ)
Český rok na vsi – Slavnosti babího léta
s Tradičním vinobraním pod Vinicemi
a Poctou Mistru polek B. Smetanovi –
Lüftnerka, celodenní program
N
výroční zpráva 2007
Ě
75
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2007
se zapojil i do soutěže Plzeňský koblížek v pojídání koblih na čas a množství.
Výstava I zima je zelená, dokumentující, že
ani v zimě nechybí v přírodě okolo nás zelená –
zelené jsou jehličnaté lesy, ozimy na polích,
mechy i některé otužilé plevele, měla svoji premiéru na přelomu let 2003/4 na statku
Lüftnerka. Její repríza se konala v mázhauzu
plzeňské radnice. Na její přípravě se podílelo
několik partnerů, z nichž je třeba jmenovat především Katedru biologie Fakulty pedagogické
ZČU a Správu veřejného statku města Plzně.
Velikonoce začaly tentokráte už v pátek
před katedrálou sv. Bartoloměje. A poněvadž
zvony už odlétly do Říma, náměstím se rozléhalo řehtání velké trakařové řehtačky. Nové
pojetí dostala oslava Dne země. Do aleje
památných stromů Kilometrovka se sešli sběrači hliníkových obalů z čokolád a sýrů a různých obalů z téhož materiálu, aby se zde
navzájem pochlubili svým výsledkem. Co do
množství kralovala spřátelená Základní
a mateřská škola v Městě Touškově.
Dny japonské kultury představily vedle
ukázek ikebany, bonsají, tradiční japonské
gastronomie, keramiky „rako“, lukostřelby
a samurajských soubojů poprvé i čajový obřad
a japonské rituální bubnování. Nad programem měli znovu patronát hejtman plzeňského kraje MUDr. Petr Zimmermann a jeho
náměstkyně Mgr. Olga Kalčíková.
Po kovářském sympóziu v roce 2006 patřila
II. polovina června po roční přestávce opět studentům kamenosochařství z plzeňské Soukromé
střední umělecko-průmyslové školy Zámeček.
Mezinárodní charakter vtiskla akci účast budoucích sochařů z polského Krakova. Poněvadž vět-
Folklórní soubor Mladina na statku Lüftnerka
Mladina folklore group on the Lüftnerka estate
šina z osmi vzniklých pískovcových soch měla
zdobit okolí nového Domu afrických kopytníků,
dostalo sympózium název Afrika v kameni.
Účast v letním příměstském táboru překonala stovku dětí a před organizátory je tak pro
příští ročník otázka, jak to udělat – uspokojit
stále se zvětšující zájem o oblíbený příměstský
tábor a zároveň nepřekročit přijatelný počet
táborníků. A poněvadž rok 2007 patřil v evropských zoo záchraně přírody Madagaskaru, na
toto téma byla i celotáborová hra. Děti proto
tentokráte nekrmily nasbíranými borůvkami
medvědy, ale lemury.
Po dva měsíce nabízela Prázdninová štafeta, jejímž hlavním pořadatelem je Zoologická a botanická zahrada města Plzně, dětem
a studentům poznávat zajímavé turistické cíle
v plzeňském kraji a soutěžit o ceny, mezi nimiž
nechyběl ani rodinný zahraniční zájezd.
Podmínkou ovšem bylo navštívit alespoň 12
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Department of Public Relations and Education in 2007
76
výroční zpráva 2007
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
valý déšť musela být zrušena, respektive odložena o týden a spojena se Zvířecí sobotou.
Běh Kilometrovkou po šesti, jež je vlajkovou akcí především Sdružení IRIS, dal tentokráte pořadatelům organizačně mimořádně
zabrat. Poněvadž ke spolupráci na doprovodném programu vyzvali kynologické kluby,
museli se vyrovnat s náročnými předpisy
Evropské unie. Vše se ale nakonec, byť s odřenými zády, podařilo a ukázky z výcviku a různých psích soutěží za ty starosti stály.
Adventní dílny se po ukončení rekonstrukce části prvního podlaží hlavní budovy
Lüftnerky přestěhovaly opět k praskajícímu
krbu v nově otevřené statkové hospodě.
A návštěvníci to náležitě ocenili.
Živý betlém předvedli nadšenci ze Starého
Plzence a lepší ještě Lüftnerka neviděla.
Výjimečnost atmosféry ještě umocnila přítomnost biskupa plzeňského pana Františka
Radkovského a jeho slova určená lidem
dobré vůle.
O
A
ze 46 doporučených zastávek. Prázdninové
putování nadchlo přes stovku mladých poutníků.
Festival lidových a uměleckých řemesel na
Lüftnerce i ve svém čtvrtém ročníku potvrdil
stoupající zájem ze strany řemeslníků a také to,
kolik pokračovatelů dobových řemesel je přímo
v Plzeňském kraji. A tak vznikl nápad příští festival konat jako západočeskou přehlídku řemeslné zručnosti.
Oblastní výstava jiřinek byla tentokráte spojena s významným výročím – uplynulo 170 let
od slavné Jiřinkové slavnosti v České Skalici ve
východních Čechách. Na jiřinkovém bále tehdy
tančila i Božena Němcová. Událost byla vzpomenuta nedělní programem, v němž zazněla
v živém podání Jiřinková polka Bedřicha
Smetany. Poslechnout i zatančit si ji přišla
i slavná spisovatelka v doprovodu Mistra polek.
Žádná jiná doprovodná akce za celou pětiletou
dobu neměla takovou smůlu na počasí jako II. ročník soutěžního programu Svatý Václav ukládá
medvědy k zimnímu spánku. Pro celodenní vytr-
H
We e k e n d s n o t j u s t
fo r a n i m a l s
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Advent na statku – živý Betlém
Advent at the zoo – a live nativity
Some weekends, the zoo had on offer
more than just looking at animals and botanical displays. Visitors could also look forward to other events – various competitions,
ecologically oriented activities, entertainment programs and, under the name of The
Czech year in the village, a reminder of the
life and habits of our ancestors. Most of this
was organised independently by the zoo and
botanical gardens, in collaboration with its
friend, the association IRIS.
N
výroční zpráva 2007
Ě
77
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2007
Zahradu propagují
e v r o p sk é p e n í z e
Ing. František Hykeš
Kolem 2,5 milionu korun získala v roce
2007 Zoologická a botanická zahrada města
Plzně na svoji propagaci z evropských strukturálních fondů určených pro Plzeňský kraj na
rozvoj cestovního ruchu. Projekt a žádost byly
obdobně jako loni svěřeny profesionální agentuře – obecně prospěšné společnosti Plzeňsko
v Evropě. Část prostředků byla využita opět na
masivní billboardovou a mediální kampaň,
a to nejen v Plzeňském kraji, ale také částečně
v krajích sousedních.
Dotace dále umožnila aktualizaci a osvěžení
vlastních webových stránek, ale především
vydat další dva specializované průvodce. Prvý
ve formě jednoduché skládanky je určen pro
návštěvníky odloučené expozice Akva-Tera na
Palackého třídě, druhý provede návštěvníka
po několika okružních trasách po nejzajímavějších botanických expozicích. Cizojazyčné
resumé podává základní informace cizincům,
kterých každoročně navštíví zahradu stovky –
především z anglicky, německy a rusky hovořících zemí.
V pořadí již druhá dotace určená na propagaci plzeňské zoo a botanické zahrady byla především ale využita na natočení dvou DVD filmů
a na profesionální návštěvnický průzkum a na
něj navazující marketingovou studii. Prvý film
byl natočen jako komentovaná procházka po
jednotlivých částech spojených zahrad, druhý
jako poetická pozvánka do zoologické a botanické zahrady od jara do zimy, do jejích nových
a vznikajících pavilonů a expozicí.
Do návštěvnického průzkumu se v době od
letních prázdnin do října zapojilo 663 lidí
z Plzeňského kraje i dalších míst republiky, kteří
odpovídali na 12 otázek. Jeho vyhodnocení ukázalo, že naprostá většina návštěvníků zahradu
hodnotí kladně, líbí se jim v ní a rádi se do ní
vracejí. Poněkud jim ale chybějí velká zvířata,
jako jsou sloni a žirafy. Ne vždy ovšem vyslovili
spokojenost s poskytovanými službami. Výhrady měli ke kapacitám sociálního zařízení
a také k úrovni občerstvení. Za nejzajímavější
Stálí návštěvníci ZOO a BZ v hladicím koutku
Regular visitors of zoo
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Department of Public Relations and Education in 2007
78
výroční zpráva 2007
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
Akce Chyťte si zlatou rybku má již svou tradici
The competition “Catch the Golden Fish” is
already traditional
T
A
N
C
K
Á
Z
A
H
druhé environmentální odborné konference –
tentokrát na téma projektového vyučování
v přírodovědných předmětech.
Po celý rok 2007 se zoologická a botanická
zahrada připravovala na podání projektu
Africké a asijské expozice do Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad –
Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.
I
R
T h e g a rd e n s p r o m o t e
European money
A
D
A
Ě
S
T
A
P
L
Z
Plzeň zoo and botanical gardens were
successful in gaining financial support in
2007. Around 2,500,000 CZK from the
European structural fund allowed a second
year in a massive promotional campaign
and the first ever professional research
of visitors. Thanks to a parliamentary initiative, we gained 7,000,000 CZK for the construction of the Czech river exhibition.
M
pavilon označili Tajemný svět africké noci.
Celkové hodnocení dopadlo pro zoologickou
a botanickou zahradu velice dobře. Při známkování jako ve škole dala více než polovina dotázaných jedničku, pětka se v dotaznících neobjevila ani jednou.
Realizace kampaně byla z velké části svěřena
opět přední plzeňské reklamní agentuře West
Media, ale podílely se na ní i dvě filmové společnosti a jedna internetová firma. Návštěvnický průzkum a následnou marketingovou studii zajišťovala přímo o. p. s. Plzeňsko v Evropě
se svými externími experty.
Vedle této zásadní dotace se dařilo zoologické a botanické zahradě získat i další menší
dotace, především od Města Plzně a některých
městských obvodů. Určeny byly zejména na
víkendové doprovodné akce, environmentální
výchovu a osvětu a na drobné stavby. Tradičně
štědrými k zoologické a botanické zahradě byl
Plzeňský kraj, který v roce 2007 přispěl k vybudování Domu afrických kopytníků a pavilonu
Sonorská poušť, a také mateřský a současně největší městský obvod Plzeň 1.
Především z iniciativy poslance Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Ing. Vladislava Vilímce získala plzeňská zoologická a botanická
zahrada ze státního rozpočtu 7 000 000 korun
určených na vybudování unikátní expozice
Česká řeka.
Již pátým rokem mohl díky pravidelné dárcovské aktivitě Americanos chance casinos
z České Kubice vycházet v pětadvacetitisícovém
nákladu čtvrtletník Zoologické a botanické
zahrady města Plzně IRIS. Na některých jeho
rubrikách se podílel sponzorsky i Plzeňský kraj
a MŽP ČR, jež finančně podpořilo i konání
N
výroční zpráva 2007
Ě
79
Department of Public Relations and Education in 2007
Attendance 2007
Z
N
Ě
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2007
NÁVŠTĚVNOST A NÁVŠTĚVNÍCI V ROCE 2007
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Návštěvnost po jednotlivých měsících v letech 2004–2007
Visit rate monthly in years 2004–2007
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
Stav návštěvnosti ke konci jednotlivých měsíců 2004–2007
Visit rate at the end of each month in years 2004–2007
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
Návštěvnost expozice Akva-Tera v roce 2007
Visit rate of exhibition Akva-Tera in year 2007
80
výroční zpráva 2007
Z
O
O
Návštěvnost ZOO a BZ v letech 1993–2006
Visit rate in years 1993–2006
L
O
G
I
C
K
Á
A
Celková návštěvnost ZOO a BZ v roce 2007
Visit rate in 2007
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Internetová prezentace na www.zooplzen.cz – počet přístupů
Visit rate of our website www.zooplzen.cz
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Problematika adopcí a kmotrů je zpracována v ofsetové příloze této výroční zprávy.
N
výroční zpráva 2007
Ě
81
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2007
P
L
Z
N
Ě
Department of Public Relations and Education in 2007
P r oj e k t ové v y u č ová n í –
ve l k á m ož n o s t s p o l u p r á c e
se zoo
Ve čtvrtek 13. prosince se uskutečnila
v Environmentálním centru Lüftnerka odborná konference nazvaná Projektové vyučování v přírodovědných předmětech – co od
něj lze očekávat, co nám přináší. Hlavní referát přednesla přední odbornice na projektové
vyučování v ČR – děkanka Fakulty pedagogické ZČU doc. PaeDr. Jana Coufalová, CSc.
Následující koreferáty představily možnosti
projektového vyučování v MŠ, v neúplných ZŠ,
v ZŠ, při mezinárodní spolupráci škol a na
gymnáziích. Pozvání na konferenci přijal ředitel nově utvořeného odboru environmentální výchovy na Ministerstvu životního prostředí ČR Ing. Tomáš Kažmierski.
Akce navázala na loňskou konferenci, konanou rovněž v prosinci a věnovanou přínosu
zoologických zahrad při environmentální
výchově, vzdělávání a osvětě dětí a mládeže.
Přes velmi aktuální téma byla prvá svého
druhu v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Další téma je neméně zajímavé a organizátoři konference – Zoologická
a botanická zahrada m. Plzně ve spolupráci
s občanským sdružením IRIS – chtěli jejím konáním napomoci k rozšíření projektového vyučování v přírodovědných předmětech a přispět k výměně nejlepších zkušeností a poznatků. Environmentální centrum Lüftnerka tak
plní i jeden z bodů svého poslání, jímž je poskytování metodické pomoci učitelům.
Lektorský tým má pro výuku k dispozici řadu
naučných pořadů
The team of lectors use many educational films
Project education – the big
p o s s i b i l i t y o f c o l l a b o ra t i o n
with the zoo
The second professional conference organised in the zoo and botanical gardens and
focussed particularly on education had project
education on the program, in particular in
natural science topics. The main prominent
specialist in this field supplemented the contributed paper with his experience.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
Ing. František Hykeš
82
výroční zpráva 2007
VÝUKA V ZOO A BZ PLZEŇ A ČINNOST ENVIRONMENTÁLNÍHO
CENTRA LÜFTNERKA V ROCE 2 0 0 7
Z
Eva Urbanová
O
O
Education in ZOO and BG and activities of the Lüftnerka
Environmental centre
L
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
Za období říjen 2006 až duben 2007 bylo
vydáno 42 školních permanentek, kterých
využilo celkem 38 subjektů, z nichž některé
měly zakoupeno i více permanentek najednou. Školy využívaly permanentky pro vstupy
do zoo spojené s vybranými výukovými programy a komentovanými prohlídkami nebo
pro vstupy do Akva-Tera. Po skončení platnosti
permanentek měly školy ještě možnost během
měsíce května dočerpat nevychozené vstupy
právě na programy pořádané v Akva-Tera.
O
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
A
P
L
Z
Mgr. Jakub Kašpar z MŽP a Ing. Petr Náhlík, náměstek
primátora města Plzně, otvírají EVVO středisko
Mgr. Jakub Kašpar from MŽP (Department of
the Environment) and Ing. Petr Náhlík, Plzeň’s
deputy mayor, open the EVVO (Environmental
education) centre
T
Komentované a večerní prohlídky pro školy
i veřejnost se staly v Zoologické a botanické
zahradě města Plzně zaběhnutou tradicí stejně
jako výukové programy, které pro všechny typy
škol nabízíme letos již třetím rokem.
Do ledna 2007 byla výuka organizována lektorským týmem z řad pracovníků zoo a za spolupráce studentů katedry biologie FPE ZČU.
V únoru roku 2007 bylo v podkroví statku
Lüftnerka otevřeno Environmentální centrum
Lüftnerka, které jako nově vybudované specializované zařízení převzalo štafetu v zajišťování výukových programů a komentovaných nebo večerních prohlídek. Centrum provozuje Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně
IRIS, organizační a lektorskou činnost nyní zajišťují stálí pracovníci EVVO společně s externími
spolupracovníky z řad studentů FPE ZČU v Plzni.
Jsme kompletně vybaveni pomůckami pro
výuku, novým nábytkem a veškerou audiovizuální a výpočetní technikou. Součástí vybavení jsou i terária pro chov drobného zvířectva.
K dispozici je přednáškový sál s kapacitou cca
70 osob, malá učebna a vybavená desetimístná
laboratoř, nechybí ani zázemí – šatna, sklady,
sociální zařízení a kancelář.
V loňském a letošním školním roce jsme
zaznamenali velký nárůst zájmu o výukové programy, nabídka oslovila i školy mimo Plzeňský
kraj. Největší zájem o výuky a prohlídky je v jarních měsících a ke konci školního roku, ale díky
školním výukovým permanentkám, které jsou
pro tyto účely speciálně určeny, neopadá ani
v období mimo sezónu.
N
výroční zpráva 2007
Ě
83
Education in ZOO and BG and activities of the Lüftnerka
Environmental centre
Na současné mimosezónní období říjen 2007
až duben 2008 je již vydáno 51 výukových permanentek, které si zakoupilo 42 subjektů,
mnohdy i po dvou či třech kusech. V praxi to
znamená, že se v loňském školním roce na
školní permanentku zúčastnilo výukových
programů nebo prohlídek cca 14 000 účastníků, v letošním školním roce to bude do dubna
cca 17 000 účastníků. Mimo školní permanentku, tedy v měsících květen, červen a září, se
loni zúčastnilo výuk dalších cca 5 000 dětí.
A jak vypadá naše výuka?
Nabízíme široký výběr výukových programů pro všechny typy škol, tedy pro školy
mateřské, základní, střední a nově také pro
VOŠ a VŠ. Programy vznikaly jako spolupráce
stálých pracovníků Environmentálního centra
a studentů FPE ZČU v Plzni. Jsou upravené pro
jednotlivé věkové skupiny a jejich součástí
jsou i didaktické hry a aktivity, různé pomůcky nebo pracovní listy. Některé programy
představujeme jako novinky, ale u mnoha zoologických programů jsme vycházeli ze starších, velice úspěšných verzí vytvořených již
před námi lektorským týmem Jiřiny Pešové.
Výuka je realizována v expozicích zoologické a botanické zahrady, v prostorách Environmentálního centra a také v expozici Akva-Tera,
což předem určuje zaměření výukových programů. Vybírat je možno ze široké řady zoologických, zoologicko-geografických nebo botanických programů.
Pro mateřské školy a nižší stupně základních škol nabízíme program Domácí zvířata,
kde procházíme statkem – stájemi, chlévem,
Ředitel ZOO a BZ hovoří k hostům otvírání EVVO centra
The director of the Zoo and botanical gardens
speaks to guests at the opening of the EVVO centre
půdou, kovárnou i venkovními výběhy, hrajeme
si na zvířecí rodinky a povídáme si o chovu zvířat, jejich užitku, o pracích na statku a zemědělských nástrojích. Velice oblíbený je program
Naše příroda, ve kterém se děti po cestě do
učebny seznámí s prostředími, která mohou být
domovem tuzemských živočichů a na připravené stezce s hledáním obrázků k nim přiřazují
jednotlivé zástupce. V učebně si pak s lektorem
a za pomoci projekce povídají o dalších zvířatech, hrají si a rozřazují je do skupin. Filmové
hvězdy – zvířátka v pohádkách je další název
programu, který dětem připomene „zvířecí“
pohádky a filmy, zatímco se s lektorem mezi zvířaty procházejí, hrají si na ně a získávají poznatky o jejich životě ve volné přírodě nebo zajetí. Pro malé cestovatele je připravena Cesta do
Afriky a Cesta za drakem – cestujeme virtuálně
vlakem, lodí, letadlem, ponorkou, jedeme na
koni, plížíme se pralesem nebo ztvárňujeme
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
VÝUKA V ZOO A BZ PLZEŇ A ČINNOST ENVIRONMENTÁLNÍHO
CENTRA LÜFTNERKA V ROCE 2 0 0 7
84
výroční zpráva 2007
Z
O
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
u Zoogeografických oblasti například nabízíme variantu programu se samostatnou přípravou prezentace určité oblasti ve skupině pro
ostatní spolužáky. Oblíbený je také program
Etologie o chování a příčinách určitých projevů v chování živočichů spojený s pozorováním. Ohroženi vyhubením – Červená kniha,
to je název dalšího programu, který je zaměřen na seznámení se s ohroženými druhy živočichů ve volné přírodě a vede formou diskuse
studenty k přemýšlení nad příčinami ohrožení
a důsledky nezodpovědného jednání člověka.
Protože se mnoho změnilo ve způsobech
chovu zvířat v zoologických zahradách a chtěli bychom studentům přiblížit jak současné
zahrady fungují a v čem jsou přínosem, máme
v nabídce i program Smysl moderních zoo.
Napříč všemi věkovými skupinami procházejí naše dva další programy – Madagaskar
a Vládci nebes. Madagaskar mohou účastníci
absolvovat buď v interaktivní variantě s promítáním a představením kampaně na záchranu
Madagaskaru nebo ve variantě terénní, s pracovními listy, kde se využívá expozic s živočichy Madagaskaru a především nový Madagaskarský pavilón. Vládci nebes představuje historii i současnost sokolnictví a na komentovaných letových ukázkách je demonstrován život
dravců a sov v přírodě i zajetí.
V poslední době začínají mít vyšší návštěvnost i programy Za světem bezobratlých,
Ryby, Obojživelníci a Plazi II, které jsou nabízeny v expozici Akva-Tera v centru města.
Programy jsou provázeny ukázkou živých zvířat s možností přímého kontaktu s nimi.
L
vlastním tělem různá zvířata, mezi jejichž výběhy
se procházíme. Všechny programy pro mateřské
školy a nižší stupně základních škol jsou doplněny pracovním listem či omalovánkou.
S většími dětmi se nejčastěji setkáváme
u programů Savci, Plazi a Ptáci, které nabízíme
dle výběru učitelů buď ve verzích prohlídky
s výkladem a pracovními listy nebo ve verzi
se skupinovou hrou, kde děti nejdříve s lektorem sestavují charakteristiku třídy a kompletují
ve skupinách podle získaných indicií jednoho
ze zástupců, kterého poté představí ostatním
skupinám u výběhu zvířete. Programy Šelmy
a Primáti zase nabízejí užší představení jmenovaných řádů, děti přicházejí na hlavní znaky,
které skupinu charakterizují, podniknou výpravu za šelmami nebo primáty chovanými
v zoo, ohmatají si lebky, kůže, zahrají hru a vyplní pracovní listy. Podobně je koncipován
i program Obratlovci, u kterého je možno počáteční charakteristiku živočichů a jejich rozdělování do tříd absolvovat v učebně s projekcí
a poté vyjít do terénu. Zoogeograficky jsou
zaměřené programy Savany a Zoogeografické
oblasti (Nearktická a neotropická, Australská,
Palearktická a Orientální) – zde se hovoří o živočišstvu, rostlinstvu, geografických nebo klimatických podmínkách v určité oblasti nebo
určitém biotopu, využívá se stejného členění
expozic v zoo. Vše je doplněno přímo v terénu
pracovními listy a pomůckami.
Nejvyšší ročníky základních škol, středoškoláky nebo vysokoškoláky můžeme potěšit samozřejmě vším, co již bylo uvedeno, pouze v úpravách přizpůsobených jejich věku a znalostem,
N
výroční zpráva 2007
Ě
85
Education in ZOO and BG and activities of the Lüftnerka
Environmental centre
Školy také začínají projevovat zájem
o výuku v expozicích neživé přírody, v botanických expozicích nebo expozicích představujících vývoj Země. V botanické zahradě
proto probíhá program Jehličnany, kde se
děti formou hry naučí podle indicií stromy
vyhledat a rozlišovat a dozvídají se mnoho
dalších zajímavostí. Některé z programů zaměřených na botaniku a neživou přírodu jsou
letošní novinkou v rámci grantového projektu
MŠMT, koordinovaného BZ Praha a realizovaného nově vzniklou Unií botanických zahrad
ČR. Pilotně se proto rozjely výuky programů
Petrologie, Paleontologie, Zajímavosti ze
světa cizokrajných rostlin, Rostlinná společenstva a Ekosystém lesa. Tyto speciální programy probíhají nejprve v terénu v expozicích
jim určených, pak se účastníci přesouvají do
učeben Environmentálního centra, kde je čeká
mnoho zajímavých činností jako tvorba sádrových odlitků zkamenělin, mikroskopování
nebo určování vzorků hornin
Protože jsme v rámci environmentální
výchovy dětí a mládeže a environmentální
výchovy pro dospělé zapojeni do NSSEV
Pavučina, jsou prvky environmentální výchovy promítnuty i do všech nabízených výukových programů. Novinkový program
Energie včera a dnes je přímo zaměřen na
životní prostředí a jeho ochranu.
V případě zájmu o prohlídku zoologické
a botanické zahrady s průvodcem, volí školy
Komentovanou prohlídku, při které jim představujeme vybrané skupiny živočichů a rostlin
nebo konkrétní expozice dle výběru. Na jaře
a na podzim k nám skupiny dětí i dospělých přicházejí na velmi oblíbené Večerní prohlídky.
Prostorové podmínky Environmentálního
centra a také četné dotazy z řad dětí, rodičů
i učitelů nás podnítily k nápadu realizovat od
října loňského roku v zoologické zahradě
zájmové kroužky, které by oslovily děti se
zájmem o přírodu, zoologickou zahradu nebo
tradice spojené s rukodělnými činnostmi
a návratem k přírodě. Ve spolupráci se členy
sdružení IRIS se tedy v odpoledních hodinách
otevřely kroužky se zaměřením například na
zoologii, biologii, chovatelství, žurnalistiku
a kroužky se staročeskou tematikou, na které
dochází v současné době kolem 22 dětí.
Od letošního školního roku se nám také
podařilo připravit pro školy několik projektů, či
tematických dnů jako pomoc při environmentální výchově, která je součástí školních rámcových programů. Tak vznikl program Environmentální klání, který zaznamenal přímo nebývalou vlnu zájmu. Třídy přicházejí mezi sebou
soutěžit prostřednictvím šestičlenného týmu za
podpory fanoušků z publika ve znalostech
a dovednostech z oblastí zoologie, botaniky,
ekologie a environmentalistiky. Před Vánoci
jsme školám přichystali tematické dny s vánoční
náplní a Vánoční dílny, k Velikonocům týdenní
blok Velikonočních dílen.
V loňském roce jsme se také snažili více spolupracovat přímo s pedagogy na školách nebo
svoji činnost prezentovat na veřejnosti. Proto
jsme naši nabídku přednesli před zahájením
školního roku na schůzce ředitelů základních
a mateřských škol v Plzni a činnost centra před-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
VÝUKA V ZOO A BZ PLZEŇ A ČINNOST ENVIRONMENTÁLNÍHO
CENTRA LÜFTNERKA V ROCE 2 0 0 7
86
výroční zpráva 2007
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
A
N
Výukový program domácí zvířata má velký úspěch,
skupinu vede Ota Blail
The domestic animals’ educational program is
a great success. Ota Blail leads the group
T
I
C
Education in ZOO and BG and
activities of the Lüftnerka
Environmental centre
K
Á
Z
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Commenated and evening tours for
schools and the public have become a familiar affair for the Plzeň zoo and botanical
gardens, as have education programs which
are offered for all types of schools for the
third year this year. In February 2007, a new
modern and versatile facility with specialised facilities – the Lüftnerka Environmental centre – was opened for this purpose.
The organisational and educational activities of EVVO are now arranged by two permanent staff together with external collaborators from the many students of FPE ZČU
(East-Czech University Educational department) in Plzeň.
A
stavovali na tradičních zářijových Dnech vědy
a techniky v Plzni. V prosinci proběhla za hojné
účasti pedagogů škol Plzeňského kraje na Environmentálním centru Konference o projektovém vyučování, které se účastnili i ředitel odboru environmentální výchovy MŽP ČR,
Ing. Tomáš Kažmiersky a děkanka FPE ZČU
Dr. Jana Coufalová.
A co říci na závěr? Myslím si, že v prvním
roce činnosti nového Environmentálního centra v Zoologické a botanické zahradě města
Plzně jsme za prvé společnými silami dokázali
navázat na výukové aktivity, které naši předchůdci – dnešní kolegové z Oddělení kontaktu
s veřejností spolu se studenty FPE odstartovali
a provozovali, a za druhé se nám podařilo zrealizovat i mnoho dalších nových nápadů, činností a projektů, které byly podle reakcí ze stran
dětí, studentů a jejich pedagogů úspěšné a přispěly k důstojné reprezentaci Zoologické a botanické zahrady města Plzně a Sdružení IRIS na
veřejnosti.
Studentům, kteří nyní působí jako externí
spolupracovníci Environmentálního centra,
patří velký dík a uznání, protože zůstali věrni
výukovým aktivitám i po převzetí výuky
Sdružením IRIS a stali se nezbytnou součástí
našeho nového týmu.
Pro následující rok nás jistě čeká mnoho
výzev – již se plně zapojujeme do letošní kampaně na záchranu obojživelníků, připravujeme
nové výukové programy, pracujeme na dalších
projektech pro školy a máme určitě i mnoho
dalších nápadů, které bychom chtěli realizovat.
Doufáme, že se nám to společně podaří.
N
výroční zpráva 2007
Ě
87
Education in ZOO and BG and activities of the Lüftnerka
Environmental centre
Interest in education at the zoo is ever increasing and not only in the high-season.
Schools can buy an off-season educational
season ticket which allows 10 visits to educational programs or tours. In the current offseason period, 51 educational season
tickets were distributed. Roughly 17,000 participants visit the annual educational program.
Education is carried out in the exhibitions in the zoo, in the EVVO centre and also
in the Akva-Tera exhibition which was specifically orientated for educational programs beforehand. There are a wide range
of zoological, zoological-geographical and
boanical programs.
For nursery schools and lower levels at
primary schools, we offer the program
Animals at home, Animals in stories,
Journey to Africa and Journey after the
Dragon.
With older children, we meet wit the programs: Mammals, Reptiles and Birds, Beasts
of Prey, Primates or Vertebratea. Zoogeographical programs are oriented towards the
Savanna and zoogeographical areas (Neoarctic and neotropics, Australia, Paleartic
and the Orient).
The highest classes at primary schools,
secondary schools pupils or university students can, of course, look forward to everything that has already been shown but with
amendments for their age and knowledge.
The Ethology of animal behaviour program
is also a favourite. For this age group, there
are the more specific programs: Endanger-
ment to extinction – The Red Book and The
Purpose of modern zoos.
Across all age groups, we have two other
programs: Madagascar and Lords of the heavens (falconery displays).
In the Akva-Tera exhibition in the centre
of Plzeň, we offer the programs Behind the
world of Invertebrates, Fish, Amphibians
and Reptiles II.
New this year were the educational programs in the framework of the grant project
MŠMT (Ministry of education, youth and
physical education) Petrology, Palaeontology, Interesting things from the world of
exotic plants, Plant society and The Forest
ecosystem.
Living environment and its protection
are dealt with in the programs Energy yesterday and today, and Man and his living
environment.
Apart from education, we also orientated
on other activities in the last year. In the
framework of helping in environmental
training in schools, we managed to prepare
several projects or themed days; for example,
competitive Environmental tournaments,
Christmas workshops or Easter workshops.
We presented our activities at Days of science
and technology in Plzeň. We strived to also
work directly with education; we organised
Conferences about project education in the
Environmental centre.
In the afternoons, interesting children’s clubs are run at the Environmental
centre.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
VÝUKA V ZOO A BZ PLZEŇ A ČINNOST ENVIRONMENTÁLNÍHO
CENTRA LÜFTNERKA V ROCE 2 0 0 7
88
výroční zpráva 2007
V Ý U K A P Ř Í RO D O P I S U A E N V I RO N M E N TÁ L N Í V Ý C H OVA
V PROSTŘEDÍ BOTANICKÝCH ZAHRAD ČR
Z
Mgr. Václava Pešková
O
O
Natural history education and environmental education
in the environment of Czech botanical gardens
L
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
základních škol nebo odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií a v atraktivním prostředí
botanických zahrad ukázat propojení teorie
a praxe v daných oborech přírodních věd.
Na tvorbě našich výukových programů se podíleli dva pedagogové ze základní školy a víceletého gymnázia a jeden odborný pracovník
ZOO a BZ. Na základě možností zoologické
a botanické zahrady a požadavků pedagogů
vzniklo pět výukových programů. Každý program má pracovní list pro žáky a metodický
list pro průvodce, popř. i pro učitele. Pracovní
list je jednoduchý, srozumitelný, doplněn názor-
O
V prosinci 2006 získala Unie botanických
zahrad České republiky prostřednictvím
MŠMT finanční prostředky z Evropského
sociálního fondu na projekt Výuka přírodopisu a environmentální výchova v prostředí
botanických zahrad České republiky. Projekt
trvá do konce června 2008 a účastní se ho pět
botanických zahrad – Zoologická a botanická
zahrada města Plzně, Botanická zahrada
hl. města Prahy, Botanická zahrada Flora Olomouc, Botanická zahrada Tábor a Botanická
zahrada Libverda v Děčíně. Jeho cílem je vytvořit výukové programy pro žáky 6.–9. tříd
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Výuka probíhá přímo mezi rostlinami v botanických expozicích
The education runs just next to the plants
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
89
Natural history education and environmental education
in the environment of Czech botanical gardens
nými obrázky a slouží učitelům ke kontrole,
jak dané téma žáci pochopili. Metodický list je
poměrně obsáhlý především z důvodu, aby
každý, kdo si ho přečte, jasně věděl, co má studentům říci, jakou trasu v ZOO a BZ vybrat, na
co se má zaměřit apod.
Výukové programy
• Zajímavosti ze světa cizokrajných rostlin
Doplněk učiva botaniky pro ZŠ. Seznámení
se s pojmy sukulenty, epifyty, kaktusy, masožravé rostliny a jejich reálné ukázky v přírodním prostředí botanického skleníku a environmentálního centra Lüftnerka. Didaktické hry.
• Ekosystém lesa
Objasnění pojmů přirozený ekosystém,
umělý ekosystém, vegetační patra, potravní
řetězec, patrovitost lesa, jarní efeméry. Seznámení se s druhovým zastoupením všech lesních pater v kyselé doubravě. Didaktické hry,
určování stáří dřevin podle letokruhů.
• Paleontologie
Vývoj země a života na zemi od starohor po
současnost. Vznik zkamenělin a jejich reálné
ukázky. Porovnávání vzorků zkamenělin s dodnes žijícími příbuznými druhy. Tvorba sádrových odlitků zkamenělin.
• Rostlinná společenstva
Program spojený s ochranou přírody.
Osvojení si pojmů kosmopolit, endemit, relikt,
areál, společenstvo. Třídění ohrožených druhů rostlin a živočichů a způsoby jejich ochrany. Porovnání společenstva rašelinného a suchomilného z pohledu druhového zastoupení.
Práce u mikroskopu. Didaktické hry.
Žáci při skládání rostlinného puzzle
Attendants of the course at the EVVO Centre
• Petrologie
Objasnění pojmů nerost a hornina, vznik
hornin vyvřelých, přeměněných a usazených.
Konkrétní ukázky hornin v areálu ZOO a BZ.
Určování hornin pomocí zjednodušeného klíče
k určování hornin. Seznámení se s horninami
a geologickou minulostí Plzně a okolí.
V rámci projektu byly natočeny čtyři krátké
filmy na témata: Botanické zahrady, Skleníky,
Naučné stezky v botanických zahradách a Člověk a rostliny. Tyto filmy je možno zhlédnout
v rámci výuky v centru Lüftnerka anebo budou
volně přístupné na www.pampeliska.eu a na
výukovém portále www.erudia.cz.
Zároveň vznikl nový web www.pampeliska.eu, kde má každá botanická zahrada,
účastnící se projektu, svou stránku. Zde si může
každý udělat virtuální procházku po botanických expozicích naší zahrady a dozvědět se
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
V Ý U K A P Ř Í RO D O P I S U A E N V I RO N M E N TÁ L N Í V Ý C H OVA
V PROSTŘEDÍ BOTANICKÝCH ZAHRAD ČR
90
výroční zpráva 2007
Z
O
O
L
řadu zajímavostí. Zároveň jsou zde volně ke stažení všechny pracovní listy, které v rámci projektu v jednotlivých zahradách vznikly, a řada
zábavných her pro děti.
Vstup do zoologické a botanické zahrady je
v rámci projektu zcela zdarma, stejně jako pracovní listy a všechny pomůcky. K uskutečnění výukového programu je nezbytné předchozí objednání
termínu na adrese [email protected] eu.
Projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
C
K
Využití audiovizuální techniky při výuce
Utilization of the audiovisual equipment during
the education in the EVVO centre
I
Natural history education and
environmental education in the
environment of Czech botanical
gardens
Á
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Two educationalists from primary
schools and grammar schools and a specialist from ZOO and BG are participating in
the creation of these educational programs.
On the basis of possibilities of the zoo and
botanical gardens and the requirements of
the educationalists, 5 educational programs
have arisen. Each program has a worksheet
for children and a method sheet for guides or
possibily for teachers. The worksheet is easy,
clear, filled with illustrative pictures and it
serves teachers to help pupils to understand
a given theme. The method sheet is relatively
comprehensive, primarily so that everybody
who reads it can clearly understand what
they should say to students, which paths to
choose in ZOO and BG, what to focus on etc.
Z
In December 2006, the Czech Union of
Botanical Gardens, by way of the MŠMT, provided financial means from the European
Social Fund for the project Natural history
education in the environment of Czech botanical gardens. The project will continue until
June 2008 and 5 botanical gardens are taking
part – Plzeň ZOO and BG, Prague botanical
gardens, the Flora Olomouc botanical gardens, Tábor botanical gardens, and the Libverda botanical gardens in Děčín. The aim is
to create educational programs for pupils in
classes 6–9 of primary schools or the equivalent classes for high schools; and in the attractive environment of the botanical gardens,
show a link between theory and practice of
given fields of natural science.
N
výroční zpráva 2007
Ě
91
EAZA Campaign for Arovako and Madagasicar 2006/07 –
Let’s save Madagascar
Jiřina Pešová
Evropská asociace zoologických zahrad
a akvárií vypsala pro rok 2006–2007 kampaň
na pomoc čtvrtému největšímu ostrovu světa,
Madagaskaru. Na dvacet záchranných projektů bylo potřeba v Evropě vybrat 500 000 EUR.
Získáno však bylo 450 000 EUR.
Tamní příroda je vystavena obrovskému
tlaku civilizace a zdá se, že spěje k zániku.
Vegetace, jež v minulosti pokrývala osmdesát
procent ostrova, se v současné době nachází na
pouhých deseti procentech! Madagaskar je stále
neprobádanou oblastí naší Země a každým
dnem jsou zde popisovány nové druhy.
Jedinečný endemismus (až 90 %) je v ohrožení
pro nás pro všechny. Značná území jsou kácena
a vypalována za účelem získání úrodné půdy,
malgašský způsob hospodaření obdělávaná
pole vyčerpá od živin a země se stává mrtvou.
Následná eroze a zvětrávání dokončí započatou
zkázu. Lidé se stěhují za obživou tam, kde
mohou znovu vykácet a vypálit les, aby mohli
pěstovat rýži a lovit zvěř ve zbytcích lesa…
Na ostrově je nesmírně rozmanitá příroda,
na východě se nalézá mlžný horský les, na západě suchý opadavý les, na severu nížinný tropický les a na jihozápadě trnitý buš. Z celkového počtu druhů rostlin na celém světě se jen
na Madagaskaru nachází 9 704 endemických
druhů (3,2 %) a endemických obratlovců 771
druhů (2,8 %). Zde můžeme pro srovnání uvést,
že například v celé Evropě žijí jen čtyři druhy
endemických ptáků.
Ostrov má mnoho problémů, s kterými se
potýká jako je např. nízká úroveň zdravotnictví,
vzdělávání, špatná doprava, korupce, cyklóny,
nedostatek energie… Je však možné tyto problémy řešit. Mnohá území již chrání Národní
parky a vznikají také soukromé rezervace.
Vesničané objevují finanční zdroje v cestovním
ruchu a mnoho lidí se začíná živit provázením
turistů, výrobou suvenýrů a poskytováním služeb. Hodně práce čeká ještě na mezinárodní
ochranářské instituce, pro které je největším
úkolem výchova zemědělců k šetrnějšímu způsobu hospodaření a osvěta dětí ve školách.
Spousta evropských, nejen zoologických zahrad se
již zapojilo do záchranných projektů přímo zde.
A tak také naše zahrada vzala tuto výzvu vážně.
Chováme spoustu druhů madagaskarských živočichů, pěstujeme tamní rostlinstvo, široké veřejnosti
se snažíme nastínit život na Madagaskaru při nejrůznějších akcích a v neposlední řadě výchovně
působit především na děti, jež docházejí do zahrady na výukové programy. Učíme se býti vnímavými vůči problémům kolem nás.
Abychom problematice ohroženého ostrova
dokonale porozuměli, začali jsme připravovat
jednoduché pracovní listy pro děti základních
škol přímo do vyučování, ale také pro návštěvníky zahrady. Následně jsme zbudovali na
webových stránkách naší zoo samostatný baner
pro veškeré aktivity a informace týkající se kam-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
E A Z A K A M PA Ň A ROVA KO I M A DAG A S I K A R A 2 0 0 6 / 07 –
CHRAŇME MADAGASKAR
92
výroční zpráva 2007
Z
O
O
L
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
kampaně. Madagaskarskou kulturu přijely
představit studentky Církevního gymnázia ze
Spáleného Poříčí. V obchodě „U švába“ si za
speciální měnu „Madagaskarský šváb“ mohli
návštěvníci, především děti, koupit sukulenty
a zajímavé drobnosti. K těmto penězům se
dostali výměnou za správně vyplněný pracovní list. V restauraci Kiboko se podávalo
malgašské menu – Akoho misy Sakamalao –
kuře s česnekem a zázvorem s rýží. Ze všech
stran se ozývalo: „May Day, May Day, chraňme
Madagaskar!“ Přímo na Madagaskar nás pozval sám pan ředitel Ing. Jiří Trávníček prostřednictvím poutavého vyprávění v Environmentálním centru na statku Lüftnerka. Mnoho
nejen dětských tváří změnilo svůj vzhled,
neboť si nechaly pomalovat tvář tzv. facepaintingem. V malgašském stánku se prodávaly vanilkové lusky, napěstované palmy
a sukulenty, knihy Portréty Madagaskaru
a trička. Veškerý výdělek putoval na potřeby
O
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
Při několika akcích vytvářely pracovnice
a spolupracovnice zoo FACE PAINTING
At several events, the zoo’s workers
and collaborators created FACE PAINTING
P
L
Z
paně. Zde si mohou učitelé pracovní listy do vyučování také stáhnout. Pod rukama našich truhlářů vyrostl pravý malgašský stánek, který se
stal centrem dění, ale hlavně získávání financí
pro záchranné projekty. Pracovníci botanické
zahrady vypěstovali šest druhů madagaskarských palem (Dypsis ambositrae, Dypsis onilahensis, Ravenea rivularis, Dypsis mananjarensis, Dypsis nodifera a Dypsis lastelliana)
a kurátor kampaně pro ČR a SR Tomáš Peš a fotograf Jaroslav Vogeltanz vydali knihu Portréty
Madagaskaru. Palmy a knihy byly nabízeny všem
zoologickým, ale také botanickým zahradám,
jenž o ně projevily zájem, po celé republice
k souběžné kampaňové distribuci a následnému
prodeji. Vznikl minutový němý spot za účelem
propagace kampaně v plzeňských autobusech,
ale také 12minutový film, který sděloval široké
veřejnosti problémy Madagaskaru přímo v Tropickém pavilonu naší zahrady.
Ústřední akcí se stal May Day pro Madagaskar, první květen vyzval spoustu lidí po celé
republice k pomoci, neboť se odehrála současně
v mnoha zahradách. Ta naše se proměnila
v jedno velké jeviště. Na velbloudí louce se
hrálo divadlo, na několika místech po celém
areálu školní kolektivy z Gymnázia v Plzni na
Mikulášském náměstí, ZŠ a MŠ Města Touškova,
26. ZŠ v Plzni, ZŠ Plané Valy a SOU Rokycany tlumočily problémy Madagaskaru návštěvníkům
prostřednictvím obřích plakátů, drobných výrobků, keramických plastik a školních výpěstků
či bajek stočených do ruliček. Vše nabízeli veřejnosti a utržené peníze věnovali ve prospěch
N
výroční zpráva 2007
Ě
93
EAZA Campaign for Arovako and Madagasicar 2006/07 –
Let’s save Madagascar
Madagaskarský stánek v obležení
Madagascan stand under siege
kampaně. Tyto aktivity se v průběhu léta
a podzimu ještě dvakrát opakovaly za pomoci
nejen plzeňských, touškovských, ale dokonce
pražských škol – ZŠ Na Dlouhém Lánu, ZŠ TGM
Ortenovo náměstí a ZŠ Mazurská.
Podařenou akcí se stala Zoolympiáda pro
školní družstva v areálu zahrady. Týmy sestavené z žáků II. stupně ZŠ a gymnázií (4. ZŠ
Plzeň, Gymnázium Domažlice, Gymnázium
Mikulášské náměstí, ZŠ Planá Valy) soutěžily
v dovednostních a vědomostních disciplínách.
Startovné ve výši 500 Kč/1 družstvo opět
účastníci věnovali na potřeby kampaně.
Ještě další soutěže byly vyhlášeny. Do básnické soutěže se přihlásila ZŠ Chotěšov a František Šusta v dospělácké kategorii, literární soutěže se zúčastnily Gymnázium Mikulášské náměstí,
ZŠ Chotěšov a ZŠ a MŠ Město Touškov. První dvě
školy stvořily školní časopis a třetí přihlásila do
soutěže příběh s názvem Kvítkovo dobrodružství.
Starším žákům přišla vhod celostátní prezentační
soutěž, jejímž úkolem bylo stvořit powerpointovou prezentaci o Madagaskaru. Celostátní kolo
proběhlo v naší zahradě a vítězkou se stala Lucie
Pátková, Gymnázium Chotěboř v kategorii pro
střední školy a odborná učiliště. V kategorii pro
základní školy vyhráli Jan Tománek, Jiří Beran
a Tereza Lukášová, Gymnázium Josefská 7
z Prahy.
Dokonce letní příměstské tábory se také věnovaly tématice Madagaskaru. Na zbudovaných
madagaskarských webových stránkách běží korespondenční soutěž Dopisy Geralda Durrella,
adopční soutěž O nejbohatší ostrov, Zelený
Madagaskar a proběhla zde též internetová aukce.
Prosadit se s kampaní jsme se snažili také při
aktivitách mimo zahradu. Pod vedením Vaška
Hadače se uskutečnil Benefiční koncert v Inspiral
Clubu v Plzni, několikrát jsme vyjeli i do mimoplzeňských škol a míst (Církevní střední odborná
škola Spálené Poříčí, ZŠ Hrádek u Rokycan, ZŠ
Chotěšov, Zoo Liberec, Gymnázium Rokycany)
s besedou či přednáškou o Madagaskaru, palmami
a ostatními prodejními produkty. V plzeňských
sadech jsme se zúčastnili prestižní akce Věda na
ulici s „malgašským stánkem“ a jeho tajemstvím.
Vše vlastně začalo na plzeňské radnici, kde jsme
v prosinci 2006 kampaň představovali učitelům na
konferenci věnované environmentální výchově
veřejnosti, kde se většina lektorů vzdala svého
honoráře ve prospěch kampaně. Pomyslné zakončení proběhlo koncem roku 2007 v našem
Environmentálním centru. Ze všech aktivit se na
naše Mada konto soustředilo celkem 156 068,50 Kč.
Na potřeby kampaně zatím bylo posláno 4 000 EUR.
Tato částka naši zahradu umístila na druhé místo
v celkovém hodnocení všech zúčastněných
evropských zahrad společně se Zoo Colchester,
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
E A Z A K A M PA Ň A ROVA KO I M A DAG A S I K A R A 2 0 0 6 / 07 –
CHRAŇME MADAGASKAR
94
výroční zpráva 2007
Z
O
O
G
I
C
K
Á
A
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
EAZA announced for the year 2006/07 the
campaign to help Madagascar – Arovako
i Madagasikara. A great range of events took
place in Plzeň to raise the necessary money
for the campaign: overall 156,068.50 CZK.
Meanwhile, 4,000 Euro were sent to the
account of EAZA.
Our zoo’s sum of money came in second
place in the overall evaluation of all participating zoos in Europe, together with zoos in
Colchester, Lignano, Barcelona, Marwell
and Mulhouse Ahead of us were the inspirational zoos at Vienna, Amersfoort, Bandholm, London, Les-Mathes, Chester, Genova
with a gold plaque. The platinum was received by Broxbourne and Blackpool; and
Woburn zoo received a red plaque for the
maximum sum of money collected. Zoos in
Zurich, Ballaugh, Pleugueneuc, Halle,
Rheine, Heidelberg, Falconara, Peaugres,
Lille, Alphen and Pelissane took third place.
We are not finished with the campaign
and we continue onwards. We want to become members of AEECL which would allow
us to work directly in the Sahamalaza region
on SZ island.
B
My jsme se však rozhodli s touto kampaní
neskončit. Zjistili jsme totiž, že chceme pomáhat
dále a ještě účinněji. Proto bychom se rádi stali
členy mezinárodní organizace pro ochranu
lemurů AEECL, jež nám umožní pracovat přímo
v oblasti Sahamalazy na SZ ostrova a hledáme
O
Paní učitelka Marie Kilbergerová nadchnula pro
přírodu a zoo celé Město Touškov, patří jí za to velký
obdiv a uznání
Teacher Marie Kilbergerová fascinated the whole
town of Touškov with nature. She deserves great
admiration and praise
další cesty, jak aktivně pomáhat. Proto s následující kampaní, která bude věnovaná ochraně
obojživelníků, navážeme na naši práci a získané peníze budeme opět posílat právě na tajuplný ostrov Madagaskar.
Velice nám pomáhaly: Plzeňský Prazdroj a. s.,
ČEZ – Zákaznické služby, Kotányi a Plzeňské
městské dopravní podniky.
L
Lignano, Barcelona, Zoo Marwell a Mulhouse.
Před námi stojí inspirativní zahrady jako Zoo
Wien, Amersfoort, Bandholm, London, Les –
Mathes, Chester, Genova se zlatou plaketou, platinovou získala Broxbourne a Blackpool a za
maximální obnos nasbíraných financí získala červenou plaketu Zoo Woburn. Na třetím místě se
umístily Zoo Zürich, Ballaugh, Pleugueneuc,
Halle, Rheine, Heidelberg, Falconara, Peaugres,
Lille, Alphen a Pelissane.
Na této úspěšné kampani pracovalo tolik nadšených lidí a sponzorů, především pak naši externí
učitelé a studenti Pedagogické fakulty v Plzni.
Všem za jejich práci toto ocenění právem náleží.
N
výroční zpráva 2007
Ě
95
ZOOHRY
Martina Szabóová
V roce 2007 jsme se opět ujali pořádání
7. volejbalového turnaje zoologických zahrad
(asi se u nás všem tak líbilo, že nechtějí jezdit
jinam) a i přes posunutí termínu na první
listopadový víkend se sjelo i s námi šest družstev. Nelítostné souboje o nejlepší umístění
probíhaly na novém povrchu tělocvičny
TJ Union, kde s výsledkovou listinou zahýbaly
až poslední zápasy. První příčku tentokrát
zaslouženě obsadilo družstvo Zoo Liberec,
které jediné přijelo až těsně před zahájením
celého klání, druhá Jihlava si značně polepšila a na třetí pozici se posunula pořádající
Plzeň, za ní s odstupem bodů Ostrava a následuje Praha, ale oni nám to za rok ukáží, na
závěr Brno-venkov, jak jsme pracovně nazvali
tým, který hrál mimo soutěžní pořadí. Těší nás,
že jsme se po roce opět sešli a hurá do příštího
ročníku.
Rovněž jsme se, jak je pro naši zoo pravidlem, zúčastnili jubilejního X. ročníku zoo-logických her bez hranic, které pořádala tentokrát
Zoo Brno, tedy indiáni kmene Haida. My,
Arapahové, s posvátným vidlorohem americkým jsme zazářili při rituálním tanci a jízdě na
koni, i v ostatních úkolech jsme bojovali a získali tak 9. místo a spousty skvělých zážitků.
Rozloučím se arapažsky TOUS (ahoj) Splašená
kobyla.
Arapahové z plzeňské zoo na Zoologických hrách bez hranic
The Arapahs from the Zoo Plzen at the Zoological games
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoogames
96
výroční zpráva 2007
CESTA DO FRANCIE NEJEN ZA SLONY
Trip to France not just to see the elephants
Z
Ing. Lenka Václavová
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
S hromaděním informací jsme začali v StAignan, v Zooparc de Beauval. Beauval je
pravděpodobně jedna z nejkrásnějších zoologických zahrad ve Francii. V nejnovější části
zahrady je umístěn nový a prostorný sloninec,
ve kterém je chováno pět slonů afrických
(Loxodonta africana), jeden samec a čtyři
samice. Díky vstřícnosti zoologů i ošetřovatelů
nám byla umožněna prohlídka celého slonince včetně boxů pro slony, mohli jsme rovněž sledovat manipulaci se slony a jejich
výcvik. Jak jsme se dozvěděli, v celé Francii je
dnes praktikován takzvaný chráněný kontakt
– ošetřovatel je sice v přímém kontaktu se zvířetem, to je ale odděleno pevnou zábranou.
Navíc ošetřovatelé slonů pracují vždy nej-
O
Mnoho návštěvníků by si v plzeňské zoologické zahradě přálo vidět slony. Situace se
vyvíjí nadějným směrem a je pravděpodobné, že
v horizontu několika let do Plzně první sloni
dorazí. Založení chovného stáda je ale velikou
výzvou. Nutno podotknout, že chov slonů patří
k nejnáročnějším, jak po technické, tak po zoologické stránce. Proto je velmi důležité detailně
vědět co chov slonů obnáší, jaká jsou jeho rizika,
jak pro ošetřovatele tak pro zvířata, jaké klade
nároky na ošetřovatele a jaké jsou požadavky
zvířat samotných. Pro získání alespoň částečné
představy jsme se rozhodli podniknout pětidenní cestu po nejlepších francouzských slonincích, jelikož největší hodnotu má pro nás informace získaná přímo od zkušených kolegů.
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Sloni v Zooparc de Beauval
Elephants in Zooparc de Beauval
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
97
CESTA DO FRANCIE NEJEN ZA SLONY
méně ve dvojici. Tak je nebezpečí sníženo na
minimum.
Druhou navštívenou zahradou byla Zoo de
la Fléche, malá, ale krásně upravená zoologická zahrada, ve které se naprosto zhroutily naše představy o tom, že ošetřovatelem
slonů se může stát jen fyzicky nadprůměrně
zdatný muž. O výcvik slonů se v la Fléche starají dvě velmi křehké dívenky. V tamní zoo jde
opravdu o výcvik v pravém slova smyslu, zoologická zahrada totiž nechová slony pro vlastní expozice, ale je úzce specializovaná. Do zahrady přicházejí pouze mladí samci, aby se
podrobili základnímu výcviku a pak jsou umístěni do vhodných zoologických zahrad po
celé Evropě. V době naší návštěvy tu byli cvičeni dva afričtí sloní mladíci. Celý program
zaštiťuje EAZA – Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií, z jejíhož popudu se výcvik uskutečňuje. Velmi nás nadchl rovněž
enrichment, který dovedl slonům naplnit celý
den aktivní činností a nedovolil jim sklouznout ke stereotypu.
Sloní výběh v Zoo de la Fléche
The elephant enclosure in Zoo de la Fléche
Hroši v Zoo de la Fléche
Hippopotamus in Zoo de la Fléche
Dalším na trase byl Parc sauvage v Port Saint
Pére. Tento safari park si nás opravdu získal.
Nejen pro své obrovské výběhy a úžasné kombinace zvířat, ale především pro bezpečnostní
opatření ve sloním výběhu. Opět byla vyvrácena jedna z našich představ o tom, že sloni
musejí být pod nejpřísnějším dohledem. Zabezpečení výběhu bylo naprosto jednoduché, ale
funkční. Tři dráty elektrického ohradníku doplněný nepříliš hlubokým příkopem. V Port Saint
Pére chovají ovšem pouze tři samice slona afrického. S příchodem samce by jistě byly přinejmenším příkopy prohloubeny. Pro nás bylo
důležité zjištění, že slona lze udržet ve výběhu
za pomoci jednoduchých, ale účinných zábran
a není potřeba monstrózních betonových
monolitů.
V Parc Zoologique de Pont Scorff jsme se
konečně setkali se slony indickými (Elephas
maximus), druhem, jehož chov je plánován
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Trip to France not just to see the elephants
98
výroční zpráva 2007
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
Nosorožec indický (Rhinoceros unicornis)
Indian rhinoceros (Rhinoceros unicornis)
A
D
A
Ě
S
T
A
P
L
Z
The workers of ZOO and BG visited several French zoos last year, where they observed the breeding and exhibition facilities
for keeping Asian and African elephants.
The trip was carried out due to plans to build
a similar facilities in Plzeň. They visited:
Zooparc de Beauval, Zoo de la Fléche, Parc
sauvage in Port Saint Pére, Parc Zoologique
de Pont Scorff and CERZA Lisieux.
M
v plzeňské zahradě. Měli jsme štěstí, neboť
zdejší zahrada právě rekonstruovala výběh
podle požadavků EAZY tak, aby byl vhodný
a bezpečný pro spojování slonů a pro odchov
mláďat. Průvodcem nám byl vedoucí tamního
technického oddělení, jehož prostřednictvím
jsme se dostali k mnoha technickým informacím a chytrým „vychytávkám“.
Návštěvou Pont Scorff skončilo naše setkání
se slony. V poslední zahradě v Lisieux v Centre
d’Etudes et de Recherche Zoologique Augeron – CERZA nás čekalo seznámení s nosorožci
indickými (Rhinoceros unicornis), s druhem,
se kterým je také počítáno při plánované přestavbě naší zoologické zahrady. Lisieux je velmi
zajímavou zoologickou zahradou, byla založena jako výzkumné centrum, z toho důvodu jsou
zde chována zvířata v podmínkách odpovídajících jejich přirozenému prostředí. Výběhy velkých kopytníků byly pro nás velmi inspirativní,
kombinací zvířat ve výběhu byl získán skutečně
veliký a luxusní prostor, který je pro zvířata
vhodnější a přirozenější než malé oddělené
výběhy.
Říjnová cesta po francouzských slonincích
přinesla mnoho užitečných poznatků, podařilo
se nám mluvit se zoology, veterináři, ošetřovateli a techniky. Ve všech navštívených zahradách
nás francouzští kolegové uvítali s pohostinností
sobě vlastní. Byly navázány cenné kontakty
a pořízeno množství fotografického materiálu.
Mnoho inspirativních poznatků jsme také získali
o zvířatech, která již chováme, nebo s jejichž chovem v blízké budoucnosti počítáme. Výprava za
slony nám pomohla ujasnit si, jak dlouhou
a náročnou cestu budeme muset urazit než do
Plzně přijde první slon.
N
výroční zpráva 2007
Ě
99
EXPEDICE BORNEO, SINGAPUR 2007
Ing. Tomáš Peš
Autor společně s pracovníky Zoo Praha,
Pavlem a Klárou Brandlovými, Jaroslavem
Šimkem a Andreou Tučkovou navštívil malajskou část Bornea a Singapur.
Ě
M
Brhlík červenozobý (Sitta frontalis corallipes)
Velvet-fronted Nuthatch (Sitta frontalis corallipes)
2. 3. 2007
Přesun lodí a minivanem do NP Kubah (ubytování v hostelu).
Z lodi pozorováno: Pelargopsis capensis,
Tringa cinereus, Numenius arquata, N. phaeopus, Charadrius sp., Sterna albifrons,
Streptopelia chinensis.
Dipterocarpový prales! Odpoledne hnízdo ratuf
(Ratufa affinis) s 2 mláďaty. Velmi hojně veverky
různých druhů: Callosciurus prevostii, Callosciurus
notatus, Sundasciurus lowii, Sundasciurus tenuis.
Nalezena mrtvá Maxomys rajah.
Z ptáků v lese viděni: Ceyx rufidorsa,
Microhierax cf. fringillarius, Phoenicophaeus
Sarawak
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
28. 2. 2007
Přesun minivanem a lodí do NP Bako.
V mangrove pozorováno: Kahau nosatý, langur stříbřitý (Prasbytis cristatus ultima),
makak jávský, Halcyon chloris, Halcyon
coromanda, Artamus leucorhynchus, Sitta
frontalis corallipes, Pycnonotus brunneus,
Aegithina tiphia, Lalage nigra, Copsychus
1. 3. 2007
Ráno v kempu: Irena puella, Megalaima
rafflesii, Numenius phaeopus, Pericrocotus
flammeus, Trichastoma rostratum macroptera, prase vousaté (Sus barbatus barbatus).
Lintang Trail (cca 4 hod.): cesta nahoru na
pískovcovou plošinu s porosty kerangas –
Nepenthes rafflesiana, N. albomarginata,
N. gracilis, Dischidia, Myrmecodia, Hydnophytum, Lecanopteris, Dacrydium, Phloiarum alternifolium (Theaceae).
Odpoledne v mangrove: mnoho kahau,
Varanus salvator, Dinopium javanense,
Treron vernans.
Večer za kempem Sundamys muelleri.
26.–27. 2. 07
Přesun letecky Praha–Frankfurt–Singapur–Kuching (Fata Hotel).
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
saularis musicus, Apus affinis, Actitis hypoleucus, Numenius arcuata, Ceyx erithaceus,
Collocalia, Orthotomus ruficeps. Večer za kempem viděna letucha bornejská (Cynocephalus
variegatus natunae) a Rana baramica.
D e n í k ex p e d i c e
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Expedition Borneo, Singapore 2007
100
výroční zpráva 2007
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
Cesta zpět nádherným vysokým dipterocarpovým lesem (2,5 hod.). Viděna černá
veverka Sundasciurus hippurus a agama
Bronchocella cristatella.
Večer u jezírka pozorováno mnoho druhů
žab, mnohé se třely: Polypedates otilophus,
P. macrotis, P. leucomystax, Microhyla borneensis, Staurois sp., Rana hosii. U potoka
viděn Cyrtodactylus malayanus.
A
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
chlorophaeus, P. curvirostris, Alophoixus phoeocephalus, Dicrurus paradiseus, Alcippe bruneicauda, Copsychus saularis, Hypothimis
azurea, Rhipidura perlata.
B
Kahau nosatý (Nasalis larvatus)
Proboscis Monkey (Nasalis larvatus)
4. 3. 2007
Přesun minivanem do Gunung Gading NP.
Cestou jen silně devastovaná krajina s plantážemi olejových palem. Viděno z auta: Amaurornis phoenicurus, Merops viridis, Lonchura atricapilla, Halcyon chloris, Streptopelia chinensis.
V Gunung Gading NP viděny pouze pupeny
a odkvetlé Rafflesia tuan-mudae u Waterfall
No. 7. Cestou viděni: Calyptomena sp., Rhipidura perlata, Pycnonotus brunneus,
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Myrmekofilní rostliny v NP Bako
Myrmecophilous plants in Bako NP
L
Z
3. 3. 2007
Přesun taxi do Matang Wildlife Centre. Zde
viděno v zajetí v pořadí prohlídky:
1 Tomistoma schlegelii, 4 Crocodylus porosus, 5 Cervus unicolor brookei, 2 Leptoptilos
javanicus, 2 Haliastur indus, 1 Arctitis binturong penicillata, 1 Paguma larvata ogilbyi,
1 Hystrix brachyura, 4 Helarctos malayanus,
1 Hylobates muelleri, 2,0 Macaca nemestrina,
1,0 ad Pongo pygmaeus, 0,1 subad. Pongo pygmaeus spolu s 2 Cervus unicolor, 1 Prionailurus bengalensis borneoensis, 0,1 Hylobates muelleri.
N
výroční zpráva 2007
Ě
101
EXPEDICE BORNEO, SINGAPUR 2007
Dicrurus cf. hottentotus, Irena puella,
agama Gonocephalus borneensis.
V kempu hnízdily na palmách panenky
temné (Lonchura fuscans). Večer viděn nektarožravý kaloň (Macroglossus minimus).
Sabah
5. 3. 07
Před odjezdem průvodce našel čerstvě
rozkvetlou Rafflesia tuan-mudae! Druh
druhý v pořadí, pokud jde o velikost květu.
7. 3. 2007
Přesun lodí na Manukan Island (Tunku
Abdul Rahman Park). Park chrání korálové
útesy se spoustou ryb. Na ostrově viděni 3 taboni (Megapodius cumingii)!, Cyornis rufigastra, Rhipidura javanica, Sterna bengalensis, S. nilotica.
Navečer navštívena Kota Kinabalu Bird
Sanctuary. V poměrně zachovalém mangrove
uprostřed města pozorováno: Alcedo atthis,
Butorides striatus, Egretta garzetta, E. intermedia, Casmerodius albus, Tringa nebularia,
Pluvialis fulva, Amaurornis phoenicurus
s mláďaty, Ixobrynchus sinensis, velmi mnoho
Ardea purpurea!
6. 3. 2007
Přesun letecky s Air Asia do Kota Kinabalu,
zapůjčení auta, Kinabalu Daya Hotel.
Rafflesia tuan-mudae
Rafflesia tuan-mudae
Nedaleko správy parku pozorováno:
Arachnothera longirostris, Pericrocotus
flammeus, 3 zoborožci (Berenicornis comatus)!
Odpoledne přesun do Kuchingu. Navečer
v parku za hotelem Fata viděni: Picus miniaceus, Treron vernans, Pycnonotus goiavier, Anthrepes malacensis.
8. 3. 2007
Přesun autem do Sepiloku (6 hodin). Cestou
pozorováno: Pycnonotus atriceps, Prionochilus xanthopygius, tana (Tupaia cf. minor),
rorýs (Hirundapus giganteus), Motacilla cinerea, Prinia flaviventris, Microhierax latifrons.
Odpoledne v Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre viděno 5 mladých orangutanů ve
velmi bídném stavu, mnoho makaků vepřích
(Macaca nemestrina), Callosciurus notatus,
Anthracoceros albirostris, Loriculus galgulus, Alcedo meninting, Nectarinia jugularis,
Dicaeum trigonostigma, Haliaetus leucogaster.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Expedition Borneo, Singapore 2007
102
výroční zpráva 2007
Z
O
L
O
G
I
pterus aterrimus, Corvus enca, Pityriasis
gymnocephala, Malacopteron magnum,
Stachyris erythroptera, Copsychus saularis
pluto, Megalurus palustris, Orthotomus ruficeps, O. atrogularis, Rhipidura javanica,
Aethopyga siparaja, Ninox scutulata.
O
C
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
10. 3. 2007
Ráno v Sepiloku: Aegithina viridissima,
Gallinago stenura, Orthotomus sericeus,
Aethopyga siparaja, Treron olax, Lonchura
atricapilla, L. fuscans, Dicaeum trigonostigma, Prinia cf. inornata.
Dopoledne jeskyně Gumantong Caves.
Cestou k jeskyni pozorováno: Phoenicophaeus sumatranus, Hemiprogne comata,
Harpactes diardii, H. kasumba, Anthracoceros albirostris, Coracina striata, Pycnonotus plumosus, Copsychus stricklandii, Orthotomus sericeus, O. ruficeps, Eumyias thalassina, Prionochilus maculatus. V jeskyni
obrovské množství netopýrů, salangan a švábů. A taky nedýchatelno! Přesto zde přespávali
sběrači salanganích hnízd.
Odpoledne přesun do oblasti Lower Kinabatangan, ubytování v Sukau Rainforest Lodge.
Navečer vyjížďka na lodi po řece: Anhinga
melanogaster, Ciconia stormi!!, Haliastur
indus, Haliaeetus leucogaster, Ducula aenea,
Psittacula longicauda, Alcedo meninting,
Pelargopsis capensis, Eurystomus orientalis,
2 Buceros rhinoceros, Dryocopus javensis,
Trichastoma rostratum, Cyanoptila cyanomelana, Ficedula dumetoria.
Noční vyjížďka: mláďata Crocodylus porosus, Ketupa ketupu, Alcedo meninting,
Ixobrynchus sinensis.
K
9. 3. 07
Ráno v Sepiloku samice zoborožce
Anthracoceros malayanus, datel (Meiglyptes
tukki), Aegithina tiphia, Pycnonotus goiavier,
Corvus enca, timálie (Macronous gularis),
Muscicapa dauurica, M. griseisticta, Rhipidura javanica, Akridotheres cristatellus,
Aplonis panayensis, Lonchura atricapilla,
Lonchura fuscans, Chalcophaps indica,
Pycnonotus brunneus, Dinopium javanense,
Lanius schah.
Dopoledne návštěva soukromé rezervace
Labuk Bay Proboscis Sanctuary. Viděno asi 75
kahau (3 rodiny a skupina samců). U rezervace
krotká vydra (Aonyx cinerea), Callosciurus
notatus, Halcyon chloris, Centropus sinensis,
Alcedo meninting.
Cestou u obchodního centra Gum-Gum Mini
Zoo. Zahrada v ne přílíš dobrém stavu, přesto
zajímavé druhy! Viděno: 5 Ducula aenea,
Geopelia striata, Pycnonotus goiavier, Loriculus galgulus, 1 Bubo sumatrana, 4 Phodilus badius, 2 Gracula religiosa, Psittacula
longicauda, Chalcophaps indica, Treron cf.
olax, Streptopelia chinensis, 1 Anthracoceros
malayanus, 1 Pteropus sp., 2 Callosciurus
notatus, 2 Callosciurus prevosti pluto, 1 Viverricula tangalunga, 3 Paradoxurus hermaphroditus, 1 Hystrix brachyura, 4 Macaca
nemestrina.
Odpoledne v Sepiloku: Spizaetus nanus,
Amaurornis p., Ducula aenea, Psittacula longicauda, Loriculus galgulus, veverka nejmenší
(Exilisciurus exilis)!, Collocalia maxima,
Harpactes kasumba, Eurystomus orientalis,
Hemipus hirundinaceus, Chloropsis cyanopogon, Pycnonotus simplex, Platysmurus leuco-
N
výroční zpráva 2007
Ě
103
EXPEDICE BORNEO, SINGAPUR 2007
11. 3. 2007
Ráno vyjížďka k slepému rameni Oxbow
Lake. Z lodi viděno: Ardea purpurea, Egretta
alba, E. intermedia, Ichtyophaga humilis,
Haliastur indus, Ciconia stormi, Haliaeetus
leucogaster, Actitis hypoleuca, Centropus
bengalensis, Pelargopsis capensis, Berenicornis comatus, Buceros rhinoceros, Megalaima henrici, M. australis duvaucellii,
Dryocopus javensis, Cymbirhynchus macrorhynchos, Hirundo rustica, H. tahitica,
Irena puella, Platysmurus leucopterus,
Corvus macrorhynchus, Stachyris erythroptera, Terpsiphone paradisi, Hypotimnis
azurea, Trichastoma bicolor.
Odpoledne z lodi: 2 Aceros undulatus,
Leptoptilos javanicus.
V noci z lodi: kočka plochočelá (Felis planiceps)!, Paradoxurus hermaphroditus sabanus, Rattus tiomanicus, 4 Ketupa ketupu,
mládě Nycticorax nycticorax.
12. 3. 2007
Ráno v Sukau pozorován loboš (Eurylaimus
ochroleucus), veverka (Callosciurus prevostii
pluto).
Přesun Sukau–Lahad Datu (vyřízení povolení ke vstupu) – Danum Valley Field Centre.
Večer po příjezdu viděn 1 Tragulus napu,
několik sambarů (Cervus unicolor brookei).
Samice sambarů s krvavými krky – záhada od
dob Aristotela!
13. 3. 07
Danum Valley: Arachnothera affinis,
Macronous gularis, Aethopyga siparaja,
Alophoixus bres, Pycnonotus plumosus,
P. goiavier, P. simplex, P. erythrophthalmus,
Tephrodornis gularis, Hemicircus concretus,
Phaenicophaeus diardi.
Kolem řeky a vycházka za řeku: Argusianus
argus (mnohokrát slyšen), Ducula aenea,
Hemiprogne comata, ledňáček Actenoides
concretus, Eurystomus orientalis, Buceros rhinoceros, Megalaima australis, Cymbirhinchus
macrorhynchos, Hirundo tahitica, Aegintha
tiphia, Pycnonotus zeylanicus, P. cyaniventris,
P. euptilotus, P. brunneus, Tricholestes criniger, Corvus enca, Copsychus saularis, C. stricklandii, Orthotomus ruficeps, O. sericeus,
Muscicapa dauurica, Eumyias thalassina,
Rhipidura javanica, Aethopyga siparaja,
Anthrepes singalensis, Arachnothera longirostris, A. flavigaster, Prionochilus xanthopygia,
Lonchura fuscans, Chalcophaps indica.
Blízko řeky pozorována samice orangutana
se 2 mláďaty a letucha. Večer viděna 1 kočka
bengálská (Prionailurus bengalensis borneoensis), 2 Tragulus napu napu a sambaři.
U cesty mnoho žab: Polypedates macrotis, P.
otilophus, P. leucomystax.
14. 3. 2007
Danum Valley: Pelargopsis capensis, 2 Machaeramphus alcinus, Arborophila charltoni,
Aceros undulatus, Sitta frontalis, Lonchura
fuscans, Gracula religiosa, 3 Pityriasis gymnocephala, Meiglyptes tristis, Coracina striata. Odpoledne orangutan, prase vousaté. Večer
sambaři, kočka bengálská a poletucha (Petaurista petaurista rajah)!
15. 3. 2007
Danum Valley: ráno za mostkem 1 orangutan
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Expedition Borneo, Singapore 2007
104
výroční zpráva 2007
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
stur indus, Pernis ptilorhynchus (za Telupid), Chalcophaps indica, Centropus sinensis, Phoenicophaeus curvirostris, Hemicircus concretus, Eurylaimus ochromalus,
Cymbirhunchus macrorhynchos, Chloropsis cyanopogon, Pycnonotus atriceps,
Ducula aenea, Copsychus stricklandii,
Irena puella, Anthrepes rhodolaema, Nectarinia sperata, N. caleostetha, Arachnothera
flavigula. Na cestě nalezena mrtvá Viverra
tangalunga.
Mt. Kinabalu NP Headquaters – Grace
Hostel
Navečer viděni: Dendrocitta cinerascens,
Stachyris nigriceps, Yuhina everetti, Garrulax palliatus, Orthotomus cucullatus,
Ficedula dahurica, F. mugimaki, Eumyias
indigo, Rhipidura albicollis, Pachycephala
hypoxantha, Zosterops atricapilla, Ducula
badia, Calyptomena whiteheadi!, Cymbirhunchus macrorhynchos.
O
a skupina 5 langurů (Presbytis rubicunda chrysaea)! s 2 mláďaty, 3 Pityriasis gymnocephala,
Copsychus stricklandii, Cymbirhunchus macrorhynchos, Arachnothera longirostris, Tephrodornis gularis, Chloropsis cyanopogon,
Irena puella, Corvus enca, Dicaeum trigonostigma. Slyšeni giboni Hylobates muelleri.
Odpoledne kolem cesty Microhierax latifrons, 2 zoborožci (Rhinoplax vigil)!, Spizaetus alboniger, Loriculus galgulus.
Z
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
16. 3. 07
Přesun Danum Valley–Mt. Kinabalu.
Cestou u odbočky k Borneo Forest Lodge
viděn 1 slon bornejský (Elephas maximus borneensis)! Cestou k hlavní cestě viděni Halia-
A
Hulman kaštanový (Presbytis rubicunda chrysea)
Maroon Langur (Presbytis rubicunda chrysea)
17. 3. 2007
Mt. Kinabalu NP – u hostelu Tupaia montana, Dremomys everetti, Calosciurus adamsi.
Cestou k Layang-Layang v lese, v dešti:
Sundasciurus j. jentinki (JŠ), Macropygia ruficeps (PB), Colocallia esculenta, Megalaima
pulcherrima, Coracina larvata, Dicrurus leucophaeus, Oriolus cruentus, Alophoixus bres,
Sitta frontalis, Dendrocitta cinerascens,
Malacocichla sepiarium, Stachyris nigriceps,
Yuhina everetti, Garrulax palliatus, G. mitratus, Pteruthius flaviscapus, Myiophoneus
glaucinus borneensis, Sericercus montis,
Phylloscopus trivirgatus, Cettia vulcanica,
Orthotomus cucullatus, Eumyias indigo,
N
výroční zpráva 2007
Ě
105
EXPEDICE BORNEO, SINGAPUR 2007
Ficedula westermanni, F. hyperythra, Cyanoptila cyanomelana, Rhipidura albicollis,
Pachycephala hypoxantha, Aethopyga mystacalis, Dicaeum monticolum, Zosterops atricapilla, Chlorocharis aemiliae.
18. 3. 2007
Mesilau Nature Resort – Nepenthes Trail
Půdní sesuv s neobvyklou koncentrací
výskytu láčkovek: Nepenthes rajah, N. burbidgeae, N. tentaculata, N. fusca.
V prostorách kempu Tupaia montana,
Dremomys everetti, Hylomys suillus!, 2 Urosphena whiteheadi, Picus mentalis, Lanius
schah.
19. 3. 2007
Přesun do Kota Kinabalu – návštěva Lok
Kavi Wildlife Park (Penampang)
Viděni během prohlídky: loskutáci, 1 ararauna, 1 hybrid ararauna × ara vojenský,
5 druhů loriů, mada, amazoňani, žako, zoborožci Anthracoceros albirostris, Aceros corrugatus, 1 Paguma larvata, 2 Viverra tangalunga, 1 Neofelis diardi!, 1,2 Axis axis,
cca 10 sambarů s poslední samicí nosorožce
Poslední nosorožec bornejský (Dicerorhinus
sumatrensis harrissoni) v zajetí.
The last Bornean Rhinoceros (Dicerorhinus
sumatrensis harrissoni) in captivity
bornejského (Dicerorhinus sumatranus harrissoni) v zajetí, 4,5 sloni bornejští, ve velké
voliéře – Buceros rhinoceros, Aceros undulatus, Ducula aenea, Dendrocygna arcuata,
Egretta, Leptoptilos javanicus, nové dosud
neobsazené terárium, medvědi malajští, tygři
malajští, 7 orangutanů, 5 kahau, 4 pštrosi
afričtí, 1,2, 2 bantengové bornejští (Bos javanicus lowi), 3 Muntiacus muntjak pleiharicus, 5 Tragulus kanchil klossi, 3 giboni
bornejští (H. muelleri funereus), 2 vydry
(Lutrogale perspicillata).
Večer přelet Kota Kinabalu–Kuching (Fata Hotel)
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Expedition Borneo, Singapore 2007
A
Singapore
Láčkovka (Nepenthes rajah)
Pitcher plant (Nepenthes rajah)
21. 3. 2007
Návštěva Singapore zoo and Night Safari –
Douglas Richardson a Kumar Pillai
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
20. 3. 2007
Přelet Kuching–Singapore.
Odpoledne návštěva Singapore Botanic
Gardens s vynikající Evolution Garden!
106
výroční zpráva 2007
Z
O
O
L
O
G
I
tus, Ardea cinerea, A. purpurea, Aplonis
panayensis, Sturnus sturninus, Amaurornis
phoenicurus, Callosciurus notatus, Nectarinia jugularis, Corvus splendens.
Odpoledne návštěva botanické zahrady,
včetně herbářů.
C
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Z
Delfín indočínský (Sousa chinensis)
Indo-Pacific Hump-backed Dolphin (Sousa chinensis)
L
24. 3. 2007
Sungei Buloh Wetland Reserve – rezervace
v mangrove. Pozorováni: Egretta garzetta, E. eulophotes, E. alba, E. intermedia, Ixobrynchus
cinnamomeus, N. nycticorax, Halcyon chloris,
Tringa saxatilis, T. nebularia, T. totanus,
Arenaria interpres, Numenius phaeopus,
Pluvialis fulva, Actitis hypoleuca, Streptopelia
chinensis, Geopelia striata, Lonchura punctulata, L. maja, Acrocephalus, Prinia flaviventris, Haliastur indus, Aviceda sp., Picus vitta-
B
23. 3. 2007
Návštěva Underwater World Singapore –
1 dugong, sbírka krabů!, odchovy loděnek.
V Delphine Lagoon skupina delfínů růžových (Sousa chinensis).
Odpoledne navštíven poslední zbytek primárního lesa v Singapuru – Bukit Timah Nature
Reserve.
The author, together with workers of
Prague zoo visited the Malay part of Borneo
and Singapore 26. 2.–25. 3. 2007.
The journal describes observation, particularly of mammals and birds in natural
locations, protected centres, national parks
and reserves. In Saravak, were visited: mj.
NP Bako, NP Kubah, Matang Wildlife Centre,
Gunung Gading NP. Later, in Sabah, for
example Manukan Island (Tunku Abdul
Rahman Park), Kota Kinabalu Bird
Sanctuary, Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre, Labuk Bay Proboscis
Sanctuary, Gum-Gum Mini Zoo, Gumantong
Caves, Lower Kinabatangan, Danum Valley
Field Centre, Mt. Kinabal NP and others.
A
22. 3. 2007
Návštěva Jurong Bird Park Singapore.
Á
Slon bornejský (Elephas maximus borneensis)
Bornean Pygmy Elephant (Elephas maximus
borneensis)
K
25. 3. 2007
Přelet Singapore–Praha.
N
výroční zpráva 2007
Ě
107
E X P E D I C E KO S TA R I K A 5 . 3 . 2 0 07 – 31. 3 . 2 0 07
Ing. Jiří Trávníček
Po dvou cestách do Venezuely, která nám
naprosto učarovala, jsme byli pozváni tentokrát MVDr. Vítězslavem Honsou na expedici do
Kostariky. Jejím cílem mělo být zdokumentování všech typů biotopů v Kostarice a nachytání maximálního množství bezobratlých, jednak pro expozice v Zoo Plzeň a jednak pro
InBio – správu národních parků Kostariky
v San José.
Po nekonečném balení – více než měsíčním –
konečně sedíme v letadle Air France z Prahy
přes Pažíž a Caracas do San José. Tentokrát je to
větší parta. Nepsaným šéfem celé expedice
a hlavním mozkem všeho je samozřejmě Sláva
Honsa a Vláďa Šejna, kteří už v Kostarice lovili
bezobratlé několikrát. Dále je to moje maličkost, Roman Krejčí, ošetřovatel plazů v Zoo
Plzeň, Zdeněk Bříza, zahradník a ošetřovatel
plazů v Zoo Plzeň, Vlastimil Cihlář, expediční
kuchař a nadšený entomolog globálního typu,
Břetislav Fidra, specialista na sklípkany
z Prahy, Pavel Novák, vivarista a Jirka Hromádka, vynikající entomolog specializovaný
na šváby (v domácím chovu jich má více než
200 druhů!).
Jelikož jsme měli téměř stoprocentní naději
na vyřízení vývozních formalit na dovoz bezobratlých z Kostariky do Zoo Plzeň, vyrobili
jsme si na cestu již doma tři profesionální
transportní bedny, které musely splňovat
mezinárodní předpisy na přepravu zvířat.
Samotné prázdné bedny vážily 35 kg.
chodně od hlavního města San José. Zde nás přivítal kostarický sympaťák a veterinář v jedné
osobě Bernardo Calvo, perfektně česky mluvící
bývalý spolužák Slávy Honsy. V jeho služební
ubytovně jsme si udělali centrální expediční
základnu, kam jsme sváželi a ukládali úlovky
z celé Kostariky. Prvním kostarickým plazem,
kterého jsme spatřili a vyfotili, byla krásná ještěrka Ameiva cf. festiva a bromeliová ještěrka
Anadia ocellata.
Spíme ve 150 let starém domě v Guapiles,
šmejdíme v sekundárních porostech na farmě.
Zde fotíme bičovku Oxybelis aeneus, ptakožravého hada Pseustes poecilonotus, malého
netopýra Myotis nigricans, žabky Dendrobates
cf. pumilio a kakaovník s plody a květy.
Setkání s prvním hadem na farmě u Bernarda.
Jednalo se o bičovku Oxybelis aeneus. 6. 3. 2007,
Guapiles
Meeting the first snake on Bernard’s farm. It was
a vine snake Oxybelis aeneus. 6. 3. 2007, Guapiles
6. 3.
Večer přijíždíme do kostarického Guapiles,
což je malé příjemné městečko asi 100 km vý-
7. 3.
Odpoledne přejíždíme na jih do národního
parku Corcovada. Cestou několikrát zastavujeme
v horách v nadmořské výšce 700–800 m a fotíme
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
C o s t a R i c a E x p e d i t i o n 5 . 3 . 2 0 07 – 31. 3 . 2 0 07
108
výroční zpráva 2007
Z
O
O
G
I
C
K
Á
B
O
T
A
MVDr. Vítězslav Honsa, frontman expedice, hrabe
své sklípkany prakticky všude. Nejraději má
posekané příkopy podél silnic. 6. 3., Guapiles
MVDr. Vítězslav Honsa, expedition frontman, collects
his bird spiders practically everywhere. They like
mown ditches next to the road best. 6. 3., Guapiles
A
N
C
K
Á
10. 3.
Bohužel ani dnes jsme se do NP Corcovado
nedostali, prozkoumáváme ještě okolní pralesy a pozorujeme zde pralesničky Dendrobates auratus. Čekáme ještě další noc.
I
Z
H
R
A
11. 3.
Do národního parku jsme se nakonec stejně nedostali. Odjíždíme zpět přes Pto. Jimenés
do Rincónu, kde přespíme.
A
D
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
12. 3.
Jedeme asi 30 km na západ od Rincónu do
města Drake. Zde se nám podařilo vyfotit
polodospělého leguána Ctenosaura similis,
zelené leguány Iguana iguana a dospělého
samce Basilicus basilicus. Pronajímáme si
loď a míříme na hodinu vzdálený ostrov Isla
del Caňo, který byl pro zachovalý prales
a korálové útesy vyhlášen rezervací. Večer se
vracíme do Rincónu, kde mám sraz s druhou
A
9. 3.
Dojíždíme do Pto. Jimenez, kde se snažíme
koupit vstupenky do národního parku (NP)
Corcovado; úřednice nás, bohužel, vyhazuje
s tím, že si máme vstupenky koupit až v Carate
při vstupu do národního parku. 42 kilometrů
dlouhou cestu z Pto. Jimenez do Carate jedeme
asi dvě a půl hodiny, musíme přebrodit několik
polovyschlých řek, ale náš mikrobus byl statečný a v pořádku nás dopravil na místo.
Z Carate pokračujeme pěšky do Madrigalu, kde
nám ranger oznamuje, že v parku je již sto turistů a tak nás dál nepustí. Možná zítra. Přespáváme tedy v místním kempu. Fotíme modročervené kraby, hnědou volavku, nosály, tři
druhy žab a ještěrky Ameiva guadrilineata
a Cnemidophorus deppii. Nejhojnějším ještěrem je zde Basiliscus basiliscus.
L
8. 3.
Dopoledne fotíme u vyschlého vodopádu ve
zbytcích pralesa na území její farmy šváby, štíry
a tesaříka. Kluci chytají sklípkany. Odpoledne
pak projíždíme panenskými horskými pralesy
„Reserva forestal los Santos“. Noc trávíme asi
20 km od San Isidro de el General.
O
ještěrky Lepidophyma flavimaculatum, obrovské ropuchy Bufo marinus – agy a v potoce lovící anolisy Norops oxylophus a Norops biporcatus. Cestou klukům přestává fungovat imobilizér, jejich nová Toyota nejede. Do noci čekáme na
opravu, čas využíváme k odchytům v krásném
pralese u silnice. Konečně odjíždíme k Bernardově kamarádce – francouzské farmářce, která
nás nechává spát ve svém domě.
N
výroční zpráva 2007
Ě
109
E X P E D I C E KO S TA R I K A 5 . 3 . 2 0 07 – 31. 3 . 2 0 07
Bičovec s kuklami parazitického hmyzu na zadečku.
7. 3. 2007, jižně od Corcovada
The Whipscorpion with parasitic butterfly pupae
on its back. 7.3.2007, south of Corcovado
skupinou. Na noc odjíždíme do 20 km vzdáleného Rancho přespat. Krmíme a vlhčíme bezobratlé, hlavně sklípkany, které kluci vykopali
okolo silnic v příkopech. Zvířat již máme plné
dvě bedny. 20 km severovýchodně od Rincónu
chytáme krásné modročervené gekonky
Gonatodes albogularis.
13. 3.
Přejíždíme do NP Chirripó na nejvyšší horu
a zároveň sopku v Kostarice (3 819 m n. m.)
Spíme ve vesnici San Gerardo de Rivos.
14. 3.
Vstáváme brzy a v 6.30 ráno si kupujeme
vstupenky do NP Chirripó. Navoněný úředník
nám suše sděluje, že na hoře není nocleh, vše
je už obsazeno. To je pro nás katastrofa, protože ujít 32 km v jednom dni je v tomto vedru
nemyslitelné. Z ruksaků vyhazujeme většinu
jídla, spacáky i karimatky a v 7.30 vyrážíme na
sopku. V místních pralesích žije 25 druhů kolibříků, krásní kvesalové a spousty dalších zvířat.
Startujeme v 1 500 m n. m., před námi je
patnáctikilometrový výstup s převýšením
1 900 m n. m. Nic podobného jsem ještě nikdy
neabsolvoval. Pozdě odpoledne přicházíme na
jedinou ubytovnu v rezervaci, Base Crestones,
kde přemlouváme obsluhující personál, aby nás
nechali přespat. Naštěstí se to podařilo, sestup
dolů bychom asi nepřežili. Po cestě jsme nafotili
nejrůznější biotopy – od sekundárních porostů
přes primární mlžné pralesy a bambusové
porosty až po vysokohorské paramo (zde začíná
asi v 3 200 m n. m.). Toto páramo je údajně nejseverněji položené na americkém kontinentu.
Z plazů fotíme hojné leguánky Sceloporus
malachiticus, jednoho anolise, z hadů pak asi
60 cm dlouhou zelenou zmiji s černými tečkami
a mladou bojgu.
15. 3.
Vstáváme v 6 hodin ráno, teploměr je na
nule, slunce vychází až v 6.30. Čtrnáct kilometrů dlouhou trasu s převýšením 1 900 m zdoláváme za čtyři hodiny. Odpoledne cestou do
Guapiles krátce zastavujeme na lov hmyzu
v Serra de la Muerte, kde Vlasta nachytal zajímavé dřepčíky. Po půlnoci odjíždíme do
Guapiles k Bernardovi.
16. 3.
Několik hodin věnujeme krmení nachytaných bezobratlých, kluci jich už nachytali pár
desítek druhů ve stovkách kusů. Domlouváme
další část expedice a k večeru přejíždíme 20 km
jižně od S. José k Bernardovu kamarádovi
Jorgemu, kde zůstáváme na noc.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
C o s t a R i c a E x p e d i t i o n 5 . 3 . 2 0 07 – 31. 3 . 2 0 07
110
výroční zpráva 2007
Z
O
L
O
G
I
C
K
regulovat tělesnou teplotu. Tak dokáží přežít
v mimořádně chladném prostředí parama.
Odpoledne přejíždíme asi 150 km západně
od S. José do Tarcoles, pobřežního městečka
poblíž NP Carara. Na mostě přes řeku Rio
Grande de Tarcoles fotíme asi patnáct
1,5–4,5 m velkých amerických krokodýlů
Crocodylus acutus a několik druhů volavek.
O
Á
B
O
T
A
N
18. 3.
Noc trávíme v Tarcoles, chytáme gekony
Gonatodes albigularis, dva druhy švábů
a nějaké brouky. Přímo u našeho bungalovu se
nám podařilo vyfotit mládě užovky z čeledi
Colubridae – Leptodeira septentrionalis.
V první chvíli jsem si myslel, že se jedná
A
17. 3.
Dopoledne jedeme chytat na Volcán Irazú,
3 432 m vysokou sopku. Je nejvyšší ve střední
Kostarice a španělsky se jí říká „Colosus“ díky
katastrofám, které způsobila v minulosti. Její
okolí je v okruhu asi 35 km2 pokryté lávou. Od
roku 1723 bylo zaznamenáno asi 50 výbuchů,
jeden z posledních velkých byl v roce 1965.
Létá zde spousta blanokřídlého hmyzu,
brouci zde nejsou žádní, pavouci se vyskytují
jen do 2 000 m n. m. Polední teplota je tady
výšce 3 000 m n. m. kolem 20 °C. Z plazů fotíme
krásného scinka Mesoaspis monticola. Je to jediný druh ještěra, vyskytující se v Kostarice ve
výškách nad 3 300 m n. m. Žije hlavně v páramu. Scinkové jsou vejcoživorodí a umí zčásti
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Snad 5 cm velký brouk z čeledi nosatcovitých, pilous. 7. 3. 2007, jižně od Corcovada
5 cm long weevil. 7.3.2007, south of Corcovado
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
111
E X P E D I C E KO S TA R I K A 5 . 3 . 2 0 07 – 31. 3 . 2 0 07
o nějakou zmiji, protože má zúženou zorničku
jako zmijovití hadi. Také jsou zde velmi hojní
různě velcí ještěři z rodu Ctenosaura.
Odpoledne přijíždíme do ústí řeky Tarcoles. Pozorujeme několik desítek krokodýlů
amerických. Největšímu, který měří snad pět
metrů, říkají Bin Ládin. Nad vodou na větvích
sedí velcí zelení leguáni. Fotíme asi 40 druhů
vodních ptáků, mimo jiné kladivouše, a šest
dalších druhů volavek, anhingy atd.
Večer asi 1 km jižně od Tarcoles chytáme
šest menších sklípkanů s modrými chelycerami a fotíme překrásného tukana.
19. 3.
Brzy ráno vstáváme a jedeme do NP
Carara. Obdivujeme zde namíchané suché
xerofytní biotopy severu s vlhkými pralesy
jihu. Fotíme větší množství krokodýlů amerických, jeden velký má trs tokozelek na hlavě,
dále pět druhů volavek a aguti. Řeka Tarcoles
je nejdelší řeka Kostariky. Měří 110 km a žije
zde největší populace krokodýlů amerických
ve Střední Americe (asi 3 000 ks).
U hlavního vchodu se nám konečně podařilo vyfotit lenochoda dvouprstého Choloepus
hoffmanni, spícího v koruně stromu.
Odpoledne přejíždíme do přístavního
města Puntarenas, odkud se trajektem dostáváme do Paquera na poloostrově Nicoya. Je to
jedna z nejteplejších oblastí Kostariky. Spíme
v Pochote, asi 20 km jižně od Paquera.
tých vřešťanů Alouatta palliata, zajímavého
ptáka s vlajkovým ocasem podobného vlze, pilana Momotus momota, vosí hnízdo a biotop
suchého opadavého lesa.
Odpoledne přejíždíme 15 km na sever do NP
Curu kde fotíme rodinu malp kapucínských
Cebus capucinus a jelínka s laní jelenců běloocasých Odocoileus virginianus. K večeru pozorujeme ještě jednu rodinu vřešťanů s mláďaty.
NP Curu leží na pobřeží jižního cípu poloostrova Nykoya. Curu je asi 1 500 hektarů velká
soukromá rezervace, jedno z posledních míst se
zachovalou původní faunou i flórou pobřežních
porostů. Žije zde 232 druhů ptáků a 78 druhů
savců. V roce 2002 zde byl popsán nový druh
korálů Psammoroca stellata.
V noci pozorujeme hojné – kunám podobné –
šelmičky tayry Eira barbara. Pokoušíme se také
vyfotografovat nejmenšího skunka Kostariky –
skunka skvrnitého Spilogale putorius. Noc trávíme v rezervaci Curu.
20. 3.
Kluci chytají pět sklípkanů s modrými chelicerami. Vše je zde naprosto vyschlé, vegetace
suchá, spálená sluncem. Fotíme rodinku hbi-
Jižně od Corcovada jsme u potoka fotili překrásné
anolisy Norops oxylophus. 8. 3. 2007
We photographed these magnificent anolises
Norops oxylophus by a stream south of Corcovado.
8. 3. 2007
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
C o s t a R i c a E x p e d i t i o n 5 . 3 . 2 0 07 – 31. 3 . 2 0 07
112
výroční zpráva 2007
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
O
T
A
Terénní expedičníci Břetislav Fidra (vlevo)
a Zdeněk Bříza při focení bojgy. 7. 3. 2007
Field explorers Břetislav Fidra (left) and Zdeněk
Bříza whilst photographing snake of Boigidae
family.7. 3. 2007
B
N
C
K
Á
Z
A
turisté téměř žádní. Nevýhodou je neuvěřitelně rozbitá silnice, pro naše auto téměř
nesjízdná. Šestadvacet kilometrů cesty k moři
a zpět však díky řidičskému umění Zdeňka
Břízy zvládáme bez újmy. Fotíme zde pár krásných mývalů Procyon lotor. Na stromech nad
námi běhají veverky Sciurus variegatoides.
I
21. 3.
Dopoledne chytáme bičovce a později odjíždíme lodí na ostrov Isla Tolinnga na průzkum
života v korálových útesech. Moře je však rozbouřené a zakalené a tak toho moc nevidíme.
Fotíme původní pobřeží s kokosovými palmami
a chytáme další bičovce.
Přejíždíme asi 150 km severně do NP Palo
Verde. Vrcholí právě období sucha, více než čtyři
měsíce již zde nepršelo. Na správě parku jsem
nakoupil zajímavou zoologickou literaturu.
V okolí kempu pozorujeme ohromné množství
vodních ptáků, kovově modrozelené slípky
Porphyrula martinica a pět druhů volavek.
Mimo jiné také velkou tygří volavku Tigrisoma
mexicanum požírající v době líhnutí mláďata
krokodýlů amerických a kajmanů brýlových.
V bažinách v okolí řeky Tempisque pozorujeme
stovky kolpíků Ajaja ajaja, vzácné čápy Mycteria americana a desítky dalších druhů ptáků.
Z plazů jsou zde velmi hojní leguáni z rodu
Ctenosaura a vodní želvy klapavky Kinosternum scorpioides.
H
A
D
A
M
Ě
S
23. 3.
Poloostrov Santa Elena, kde se nachází NP
Santa Rosa je údajně největším kladištěm mořských želv kožatek na světě. V kempu pozorujeme strakám podobné ptáky, modrobílé krasavce Calocitta formosa s chocholem na
hlavě, z plazů pouze leguánky Sceloporus
variabilis.
R
T
P
L
Z
24. 3.
Přejíždíme asi 120 km na východ přes
La Cruz a Sta. Cecilia do Upaly, kde odbočujeme do hor do vesnice Pueblo – Bijaqua.
A
22. 3.
Přespáváme v bungalovech v národním
parku za cenu 6 dolarů na osobu. V noci fotíme
zajímavou zmiji Porthidium ophryomegas, asi
50 cm velkou. Chytáme štíry a nějaký hmyz.
V okolí kempu jsou hojní jak vřešťani, tak malpy
kapucínské. Dopoledne jedeme dvě hodiny po
řece a fotíme velké množství vodních ptáků
a zelených leguánů.
Pokračujeme do 100 km vzdáleného NP
Santa Rosa, nejteplejšího a nejsuššího místa
v Kostarice, ležícího asi 30 km od jihozápadu
Nikaraguy. Vstupné je zde pouze 1,5 USD,
N
výroční zpráva 2007
Ě
113
E X P E D I C E KO S TA R I K A 5 . 3 . 2 0 07 – 31. 3 . 2 0 07
Vítají nás zde šťavnaté, vlhké pralesy. Noc trávíme ve stylové ubytovně v pralese v horách,
v nadmořské výšce asi 500 m. Je zde hojnost
hmyzu a plazů. Roman Krejčí v noci mimo jiné
chytá na plotě krásného polochřestýše Botriechis schlegelii. Kluci chytili pod kůrou asi osm
peripatů, bizarních živorodých bezobratlých
živočichů, několik druhů štírů a hodně brouků
všech možných čeledí. Jenom sklípkana ani
jednoho. Pozorujeme pásovce devítipásého
a rodinku malp kapucínských.
25. 3.
Dopoledne trávíme ještě v horách Bijaqua,
fotíme anolise Norops cf. lemurinus, mločíka
Bolitoglossa striatula, scinka Sphenomorphus cherriei a obrovského potemníka.
Roman Krejčí chytil mládě žížaložravého
hádka Ninia sebae. Obdivujeme kuklu bizarního štítonoše.
K večeru se vracíme do 150 km vzdáleného
Guapiles k Bernardovi, druhá polovina expedice „Sericopelma“ už dorazila a věnuje se přebírání a krmení zvířat. Kluci zřejmě našli nový
druh sklípkana z rodu Megaphobema. Také
my jsme jim udělali radost menšími sklípkany
z Tarcoles, pravděpodobně Citharacanthus sp.
s modrými chelicerami.
26. 3.
Ráno odjíždíme do NP Tortugero. Fotíme
zde drobné gekonky Lepidoblepharis xanthostigma, a malého hádka Ninia sebae, dále
štírožravého hada Stenorrhina degenhardtii
a žabku z rodu Eleutherodactylus. Do NP
Tortugero na karibském pobřeží přijíždíme
odpoledne. Půjčujeme si kánoi a jedeme do
Setkání s kondorem královským v přírodě je
vždycky velkým zážitkem. 9. 3. 2007, jižně od
Puerto Jimenez
Meeting with a King Vulture in the wild is always
a big experience. 9. 3. 2007. south of Puerto Jimenez
národního parku. Po cestě fotíme velmi hojné
kajmany brýlové Caiman crocodylus všech velikostí, zelené bazilišky Basiliscus plumifrons.
Poprvé se také setkáváme s nejmenšími bazilišky Kostariky, B. vittatus. Na noc zůstáváme
v národním parku.
27. 3.
Dopoledne ještě projíždíme kanoí s průvodcem rameny umělého kanálu Tortugero. Konečně se nám daří vyfotografovat čtvrtý druh
opic, žijících v Kostarice, a to chápany Ateles
geoffroyi. Odpoledne se vracíme na naší základnu do Guapiles.
28. 3.
Hned po ránu jedu se Slávou Honsou do San
José vyřizovat vývozní povolení na Ministerio
del Ambiente i Energia. Tentokrát vše dopadlo
na výtečnou, dostali jsme vývozní povolení na
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
C o s t a R i c a E x p e d i t i o n 5 . 3 . 2 0 07 – 31. 3 . 2 0 07
114
výroční zpráva 2007
Z
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Aphonopelma cf. burica
Aphonopelma seemanni
Davus sp. (lokalita 12)
Crypsidromus sp. (lokalita 8)
Crypsidromus sp. (lokalita 10)
Megaphobema mesomelas
Megaphobema sp. (lokalita 18)
Psalmopoeus reduncus
Sericopelma melanotarsum
Sericopelma sp. Guapiles
Sericopelma sp. (lokalita 3)
Sericopelma sp. (Dos Brazos)
Sericopelma sp. (Sabanilla)
Sericopelma sp. (Tabarcia)
Sphaerobothria hoffmanni
Sphaerobothria sp. (malý roh, lokalita 10, 11, 17)
Stichoplastoris sp. (lokalita 16, pzj.)
Stichoplastoris sp. (lokalita 3)
Theraphosidae I. (Guapiles II., dřevo lokalita 15)
Theraphosidae II. (Cacao s klínem, více lokalit)
Theraphosidae III. (Cacao )
Theraphosidae (cf. Barych. lokalita 16)
Theraphosidae (cf. Barych. zebra)
Theraphosidae (lokalita 17)
T
Seznam sklípkanů čeledi Theraphoside,
které se nám podařilo v průběhu
expedice ulovit a vyfotografovat.
Vzhledem k složité determinaci jednotlivých
druhů sklípkanů jsou uváděny většinou pouze
L
30. 3.
Ač neradi, odlétáme a vracíme se domů.
O
29. 3.
Dopoledne odjíždíme z Guapiles do S. José.
Při té příležitosti jsme navštívili přírodovědný
institut InBio, kde jsme měli možnost si prohlédnout unikátní depozitáře bezobratlých.
Mají zde více než 3 miliony kusů preparovaného
hmyzu. Veškeré preparáty jsou kromě klasických popisných štítků označeny čárovým kódem. Všechny údaje jsou uchovány v počítači,
kde jsou lehce dostupné také veřejnosti. Jedná
se ve světě o naprosto unikátní systém. Například kostarických motýlů mají 500 000
exemplářů; ze 150 000 ve světě popsaných
druhů motýlů jich v Kostarice žije 14 000
druhů, tj. devět procent. Kromě veřejně nepřístupných depozitářů jsou zde velmi pěkné, edukativně dobře propracované expozice zvířat
i rostlin. Fotíme vodní želvy Rhinoclemmys
funerea, Trachemys scripta ssp., po parku
volně běhá množství zelených leguánů, akvaristickou zajímavostí jsou živí kostlíni. Velmi
pěkná je expozice „Finca“, která představuje
život na klasickém kostarickém statku. Noc trávíme v San José.
rodové názvy. Ostatní druhy mají pouze pracovní názvy, většinou dle místa výskytu.
U vzácnějších exemplářů uvádíme pouze číslo
lokality, abychom nepodali návod k odchytu.
Pro systematické účely máme zaměřené souřadnice a nadmořské výšky.
Od většiny druhů se nám snad podaří sestavit chovné skupiny a udržet po léta v zajetí.
Dle Platnica je nyní v Kostarice popsáno
41 druhů sklípkanů, nám se podařilo najít
minimálně 24 druhů, což je velmi úctyhodné
číslo.
O
všechny bezobratlé, co jsme nachytali. Odpoledne posíláme bednu se zvířaty Lufthansou do
Prahy a večer se připravujeme na návrat domů.
N
výroční zpráva 2007
Ě
115
E X P E D I C E KO S TA R I K A 5 . 3 . 2 0 07 – 31. 3 . 2 0 07
Švábi od kterých se daří držet chovné
kolonie:
Achroblatta lurida
Archimandrita sp. marmorata
Archimandrita tesselata
Blaberidae sp 1 Costa Rica
Blaberidae sp. 3 Costa Rica
Blaberidae sp. 4 Costa Rica
Blattellidae sp. 1 Costa Rica
Blattellidae sp. 2 Costa Rica
Capucina patula
Epilamprinae sp. 1 Costa Rica
Epilamprinae sp. 2 Costa Rica
Epilamprinae sp. 3 Costa Rica
Epilamprinae sp. 4 Costa Rica
Epilamprinae sp. 5 Costa Rica
Epilamprinae sp. 6 Costa Rica
Eurycotis sp. 1 Costa Rica
Eurycotis sp. 2 Costa Rica
Hyporhicnoda reflexa
Ischnoptera sp. Costa Rica
Megaloblatta blaberoides (pouze ve sbírce)
Nyctibora sp. 1 Costa Rica
Nyctibora sp. 2 Costa Rica
Panchlora sp. 1 Costa Rica
Panchlora sp. 2 Costa Rica
Panchlora sp. 3 Costa Rica
Phortioeca phoraspoides
Pycnoscelus surinamensis
After two trips to Venezuela which absolutely enchanted us, we were invited by
MVDr. Vítězslav Honsa on an expedition to
Costa Rica. His goal was to document all
types of biotope in Costa Rica and to catch
a maximum quantity of invertebrates,
partly for the exhibition in Plzeň zoo and
partly for InBio – the Costa Rican national
park administration in San José.
The expedition journal describes the journey in the area 5. 3. 2007–31. 3. 2007. In particular, it mentions the observation of invertebrates, but also reptiles, amphibians and all
attractions linked with nature in area.
Since we had almost a 100% promise of
settling export formalities for the transport of
invertebrate from Costa Rica to Plzeň zoo, we
already made three professional transport
containers at home which had to fulfil with
international regulations for transporting
animals. The empty containers alone weighed
35 kg. We did indeed gain export permission
for all the invertebrates which we caught. On
the afternoon of 28. 3. we sent the Container
of animals by Lufthansa to Prague.
Před odletem domů balíme ohromné množství
nasbíraných bezobratlých. 26. 3. 2007, Guapiles
Before leaving we had to pack our enormous
collection of invertebrates. 26. 3. 2007, Guapiles
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
C o s t a R i c a E x p e d i t i o n 5 . 3 . 2 0 07 – 31. 3 . 2 0 07
116
výroční zpráva 2007
EXKURZE ZA MEDVĚDY PLZEŇSKÉ ZOO OD IRISU
P O N AU Č N O U S T E Z K U ( 19 4 0 – 19 9 8 )
Z
Mgr. Martin Vobruba
O
O
An educational excursion of bears at Plzeň zoo
f r o m I r i s t o t h e n a t u r e t r a i l ( 19 4 0 – 19 9 8 )
L
G
I
C
K
Á
A
B
T
A
N
I
C
2) Od konce války přes stěhování na
Lochotín po dekádu cizokrajných medvědů
Data vycházejí z chovatelských a účetních
karet zvířat, provozních deníků zoo a účetní
evidence v archivu zoo a Archivu města Plzně
(AmP).
O
K
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
• 1947 ze Zoo Praha přijela samice Meďula,
narozená 1945; prodána v září 1967, evidenční číslo 654 (po přečíslování č. 8).
Pravděpodobně matka mláďat z roku 1958.
• srpen 1957 přijel samec Honza ze Zoo
Ústí n. L., (dle karty osmiměsíční mládě?);
na přelomu roku 1965 a 66 prodán; pokud
je věrohodný jeho věk (nedošlo k chybné
interpretaci nebo chybnému zápisu v kartě), pak není otcem mláďat z roku 1958
a tudíž se „musel činit“ jiný samec. Evid.
číslo zvířete 655.
• 27. 5. 1958 dvě medvíďata Míša a Brumlík
v novinách, později v časopise. Nikde není
vysloveně napsáno, že se v Plzni narodili,
ale vše tomu nasvědčuje (pokud jde
o narození a věk samce Honzy je pravdivý,
tak nemůže jít o jeho potomky). Matkou by
Á
1) Z Archivu Berty Baslerové o zoo IRIS:
• 1935 hovoří se o medvědech ve výstřižcích
z dobového tisku; jsou to však mývali severní
• 1. 9. 1940 v zoo je chován mj. sibiřský medvěd (asi totožný s paralelně zmíněným uralským medvědem od p. Berouska). Je to první
věrohodná zmínka o medvědech v Zoo
Plzeň.
• podzim/zima 1940 sibiřský medvěd utekl
při opravě své klece a byl usmrcen na útěku,
nešlo jej bezpečně odchytit
• 1. 12. 1940 přítomna mezi jinými zvířaty
medvědice Káťa
• 8. 12. 1941 z Prahy přijíždí medvěd Péťa,
narozený 30. 12. (1940?); rodiče: Marko
z Podkarpatské Rusi (přijel do Prahy 18. 11.
1931) a Míša, zabavena olomouckým továrníkem potulnému medvědáři a do Zoo Praha
přijela 17. 7. 1934
• 14. 1. 1942 první zmínka o přítomnosti
jiného druhu, malajského medvěda jménem
Čert; jeho původ a jestli odešel či uhynul, je
neznámo; není vyloučeno, že ještě v roce
1944 byl jedním z přítomných
• 21. 2. 1943 medvědice Káťa se nestará
o mládě, to uhynulo. První záznam o narození.
• 16. 7. 1944 v zoo jsou 4 medvědi, pravděpodobně nenalezneme „totožnost“ 4. jedince, předpokládáme, že ostatní 3 jsou výše
zmínění. Kdy a jakým způsobem tito medvědi odjeli či uhynuli, není známo.
O
V souvislosti s otevřením hektarového lesního výběhu medvědů hnědých byla po roce 1998
věnována velká pozornost jejich aklimatizaci,
navykání na skupinový chov a zimování.
V tomto článku se vrátíme k historii jejich chovu
od počátků do roku 1990, kdy došlo k poslední
změně v jejich počtu před budováním lesní
expozice. Protože bádáme o období před desítkami let, jsou některá data neověřitelná.
N
výroční zpráva 2007
Ě
117
An educational excursion of bears at Plzeň zoo
f r o m I r i s t o t h e n a t u r e t r a i l ( 19 4 0 – 19 9 8 )
měla být Meďula, otec možná jiný samec,
zápisy o dalším medvědovi tu však nejsou.
První odchov?
• 15. 9. 1958 přítomni 4 „mohutní“ medvědi. Zdá se, že medvědi nebyli dále připouštěni a až do roku 1968 nedošlo k žádnému
narození. Alespoň písemné důkazy pro to
v této chvíli k dispozici nejsou.
• 31. 10. 1959 inventura. Stav 3 medvědi,
v lednu t. r. byli ještě 4 – 1 ex. byl prodán
(nejspíš mladý Míša).
• roky 1961, 62, 63 podzimní inventury:
přítomni vždy 3, podle všeho Honza,
Meďula a Brumlík.
Pár medvědů ušatých (Selenarctos thibetanus)
kolem roku 1980
A couple of the Asiatic Black Bear (Selenarctos
thibetanus), about 1980
• 10. 1. 1964 od soukromého chovatele (cirkus?) darována samice. Prodána ze zoo spolu
s Meďulou v září 1967. Evidenční číslo 983
(po přečíslování 59).
• říjen 1964 přítomni 3 + 0,1, podle všeho
Honza, Meďula, Brumlík a nová samička.
• 31. 10. 1966 inventura: stav 3 medvědi,
pořízeni v letech 1958 (Brumlík), 1946
(Meďula), 1964 (nová samice).
• 1966 prodán Honza.
• 1967 prodány obě samice.
• 1967 nebo 1968 pořízen nový pár.
• inventura 31. 12. 1968 přítomen Brumlík
a nový pár; samice je Máša a jméno samce ani
jejich původ nezachován.
• 1968 mělo být narozeno 1 mládě dle pozdějšího článku z roku 1971; úbytek neznáme;
v inventurách na podzim 1968 již není.
• 20. 5. 1969 medvědice hnědá podle provozního deníku oddělena od mláďat k samci
(dle pozdějšího článku z roku 1971 to byla 2
mláďata). Mláďata pravděpodobně odcházejí ve výměnných transportech obchodníkovi
Müllerovi (za tygra indočínského odešlo 3,2
brtníků!) přímo nebo přes Zverimex; a nebo
obchodníkovi Künzlerovi (1,1 za baribaly).
• 10. 1. 1970 narozena 3 medvíďata (10. 4.
prvně vylezla z doupěte). Mláďata opět pravděpodobně odcházejí ve zmíněných transportech obchodníkovi Müllerovi nebo
Künzlerovi.
• 24. 9. 1970 Zverimex odváží 3 medvědy
hnědé podle deníku zoo (dle jiných dokumentů 5).
• 17. 1. 1971 (neděle) narozena další medví-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
EXKURZE ZA MEDVĚDY PLZEŇSKÉ ZOO OD IRISU
P O N AU Č N O U S T E Z K U ( 19 4 0 – 19 9 8 )
118
výroční zpráva 2007
Z
O
O
I
C
K
Á
A
•
G
•
O
•
B
O
T
A
N
V roce 1971 jsou také „narozena“ v květnu
3 a v září dokonce 4 mláďata. Jde opět pravděpodobně o účetní zaevidování stejných
lednových mláďat, která byla 3 nebo 4. Počet
není zachován. Není zachován ani datum
a lokace jejich odjezdu v průběhu roku 1971.
Bilanční zápis přírůstků v AmP udává
i 1 mládě v roce 1972, na stav bylo vzato
v květnu. To je již hodně sporné; v tu chvíli
má zoo prokazatelně 4 cizokrajné medvědy
a neměla by již mít brtníky. Teoreticky by
mohlo jít dokonce o mládě baribalů, nebo
o dovezené medvídě, velmi pozdní evidenci
mláděte z roku 1971 nebo úplný omyl.
L
•
ďata, matka Máša, ihned vyšel novinový článek, čtvrtý rok po sobě odchov.
19. 1. 1971 příchod baribalů, odchod samce
medvěda brtníka, zůstala samice a mláďata.
14. 10. 1971 dovezena dvě medvíďata ze
Dvora Králové n. L.
listopad 1971 odvoz 2 medvědů do Zoo
Děčín, nejspíš těch čerstvě přivezených.
duben 1971 stav 1 ks osmiletý (tj. *1963) –
teoreticky samice Máša, „mohutný“ samec
totiž odjel v lednu.
I
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Medvědí záhady
Různorodé dokumenty v některých datech
a číslech navzájem souhlasí, jiné údaje jsou
rozporné.
V roce 1970 došlo údajně k narození 6 mláďat. Nejspíše však jde o zdvojení karet při převodu 3 mláďat z tzv. mladých zvířat do stavu dospělých zvířat. Druhá samice zde však nebyla, nelze
ale vyloučit dovoz jiných mladých medvědů.
C
Ošetřovatel Václav Trejbal s odchovanými hnědými
medvíďaty
The keeper Václav Trejbal with cubs of Brown Bear
3) Cizokrajné druhy:
V letech 1971–1981 chovala zahrada pár
baribalů, 1 samce ledního medvěda a pár medvědů ušatých.
Lední medvěd přijel v dubnu 1972 z děčínské zoo a odvezl jej obchodník Sensen na jaře
roku 1974. Baribaly dodala 19. 1. 1971 firma
Künzler, do té doby je z tuzemských zoo chovala pouze pražská a brněnská zoo, možná
i předválečná zlínská zoo. Ukončení jejich
chovu v Plzni je oficiálně vedeno k 16. 10.
1975, odběratelem byl obchodník Müller.
Medvědy ušaté (himálajské) řadíme dnes
k ojedinělým druhům v rámci UCSZ, ačkoliv
je, až na výjimky, chovala většina tuzemských
zoo. Plzeňská samice přijela výměnou z liberecké zoo 21. 11. 1973. Partnera získala z cirkusu Aleš 1. 7. 1975. Obě tato zvířata odvezl
s některými velkými kočkami 26. 5. 1981
obchodník K. Müller.
N
výroční zpráva 2007
Ě
119
An educational excursion of bears at Plzeň zoo
f r o m I r i s t o t h e n a t u r e t r a i l ( 19 4 0 – 19 9 8 )
Z
N
Ě
EXKURZE ZA MEDVĚDY PLZEŇSKÉ ZOO OD IRISU
P O N AU Č N O U S T E Z K U ( 19 4 0 – 19 9 8 )
Samec ledního medvěda žil v zoo 3 roky
A male of the Polar Bear lived in zoo for three years
Nabízí se otázka, jak technicky probíhal
souběžný chov 3 druhů, když byly pouze
2 „medvědí“ klece a od listopadu 1973 zde žili
paralelně lední medvěd, himalájská medvědice a pár baribalů. Není rovněž zcela jasné,
kdy přesně odjela samice brtníka a zda se ještě
v roce 1972 narodilo (mohlo narodit) mládě
hnědých medvědů.
4) Odchovy Pišty a Mišty
Dne 21. 9. 1981 dorazil ze Zoo Ohrada pár
mladých sourozenců, první odchov odchytové
dvojice Gelu a Marica. I ti sami nakonec do
Plzně v roce 1998 dorazili do výše zmíněné
lesní hektarové expozice.
Brown bears were bred at the zoo between
1940–1972 and since 1981 up to now The very
first specimen was a Ural-Siberian type. The
first childbirth was recorded in 1943.
According to archival documents, the first
breeding continued until 1958. A pair coupled in 1967–68 reproduced regularly; young
were born gradually in 1968–71. 10 youngsters from 5 litters were produced by a pair
brought in in 1981. From 1998, 5,2 more bears
were gradually brought into the new pen. The
biggest temporary group in the exhibition
had 5,2 members. Nowadays, a group of 4,1 is
here.
In 1942, the presence of a male Malay bear
was recorded. In the years 1971–1981, the zoo
bred a pair of American black bears, 1 male
polar bear and a pair of black bears. The polar
bear arrived in April 1972 from Děčín zoo and
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Mladí medvědi, nyní nazývaní nejčastěji
Pišta a Mišta, měli celkem 5× dvojčata. Poprvé
v roce 1985, dále 1986–1988 a naposledy v roce
1990. Jedním z těchto mláďat je i samec „Dáša“,
vrátivší se přes několik lokací rovněž do Plzně
v roce 1998. Dvě již nežijí (odchovanci z roku
1988 byli jako téměř dvouletí neslavně utraceni), všechny zbylé odebírali cirkusy nebo drezéři. Poprvé, v roce 1985, drezér Joo, vrhy 1987
a 1990 pan Berousek. Teoreticky ještě někteří
stále mohu žít, jejich vazba na plzeňskou zoo je
však nejspíš v jejich případném domově neznáma. Dle vzhledu by ovšem odborníci jejich příslušnost mohli téměř zaručit, jako je tomu
u výše zmíněného samce Dáši.
120
výroční zpráva 2007
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
K
Václav Chaloupek s medvíďaty propagovali zoo
Václav Chaloupek with bear cubs promoted zoo
C
was taken away by a dealer Sensen in the
spring of 1974. The American black bears
were contributed on 19. 1. 1971 by the firm
Künzler. Up to that time, Prague and Brno
zoos, plus perhaps Zlín before the war, were
the only ones in the country to keep these
bears. It is recorded that their stay at Plzeň
zoo ended on 16. 10. 1975, when they were
bought by dealer Müller. Even though we class
brown bears (Himalayian) as a unique type
within the UCSZ, most zoos in the country
have had one. The Plzeň female came as an
exchange with Liberec zoo on 21. 11. 1973. Her
partner came from Aleš circus on 1. 7. 1975.
Both of these animals, along with several big
cats were bought by dealer K. Müller on
26. 5. 1981.
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Současní medvědi ve své expozici
Our present bears in their exhibition
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
121
D I N O PA R K P L Z E Ň V RO C E 2 0 07
Mgr. Martin Vobruba
V úspěšném roce
2007 byl velmi
úspěšný i DinoPark,
který je součástí
Zoo Plzeň od roku
2003. Věhlas DinoParku je čím dál tím větší, je také vidět, že
návštěvníci do něj jezdí ze stále větší dálky.
V roce 2007 byla poprvé zadána i televizní
reklama, která měla velký vliv na rekordní
návštěvnost.
Novinkou sezóny a nejvýraznějším počinem
byl nový Giganotosaurus, 4 m vysoký model
druhohorního dravce, jehož kostra byla nalezena teprve před deseti lety v jižní Argentině.
Giganotosaurus byl rovněž hlavní postavou
v novém trojrozměrném filmu uváděném ve
3D kině s dojemným příběhem mláděte, které
přežilo nástrahy druhohorní divočiny.
Manufakturní dílna, která pro DinoPark
modely vyrábí i na další rok ohlašuje četné
novinky, a to dokonce na velmi vysoké technologické úrovni. V modelu Deinonycha,
který je chystán na jaro 2008, budou poprvé
v České republice použity speciální druhy
pneumatických svalů a také zvláštní kůže, jejíž
struktura byla inspirována živými krokodýly.
Informace o dinoparku naleznete na adrese
www.dinopark.cz.
In the successful year of 2007, the
DinoPark – which has been a part of Plzeň
zoo since 2003 – was also successful. The
fame of the DinoPark is ever increasing and
it is also evident, that visitors are coming
from further and further away. In 2007, it was
advertised on television for the first time. This
had a great effect on the number of visitors.
New for the season and the most considerable feat was the new Giganotosaurus;
a 4m high model of the secondary predator
whose skeleton was found just 10 years ago in
southern Argentina. The Giganotosaurus was
also the main character in the new threedimensional film shown in the 3D cinema
with poignant stories about its young which
survived the lures of the Mesozoic wilderness.
The manufacturing workshop which produces the models for DinoPark has announced numerous innovations for the next year
and is at a very high technological level. The
model of Deinonychus which is being prepared for spring 2008 will – for the first time
in the Czech Republic – use a special type of
pneumatic muscles and a unique skin whose
structure was inspired by live crocodiles.
You can find information about the
DinoPark www.dinopark. cz.
Vítejte v druhohorách!
Welcome in the Mesozoic!
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
DinoPark Plzeň in the year 2007
122
výroční zpráva 2007
SPOLUPRÁCE ZOO PLZEŇ S ČZU V PRAZE
Z
Cooperation within ZOO and BG Plzeň
and The Czech University of Life Sciences Prague
O
O
Ing. Ivana Gardiánová, Ph. D., Bc. Eva Čermáková,
Bc. Radka Polláková, Bc. Jana Veselíková
L
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
se poslední informace objevuje v říjnu 1964
v kolonce transport. Další zmínky k této zahradě se již v plemenné knize nevyskytovaly.
Druhá práce – kočkovité šelmy – autorka
Radka Polláková, konzultantka Jolana Bezděková. Název práce: Porovnání způsobu
odchovu mláďat tygra ussurijského v zoologických zahradách v ČR. V České republice se
nyní zabývají chovem tygrů ussurijských zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem,
Hodoníně, Olomouci, Ostravě, Plzni, Praze
a Zlíně. Celkem bylo v letech 1961–2006
v zoologických zahradách v ČR zaznamenáno
narození 145 koťat tygrů ussurijských v 65
vrzích (81 samečků, 62 samiček a 2 mláďata
nezjištěného pohlaví). Odchovat se podařilo
O
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Tygři ussurijští v plzeňské zoo
Amur Tigers in the Zoo Plzen
L
Z
Ve spolupráci se zoo v Plzni i jinými zoologickými zahradami byly zpracovávány na České
zemědělské univerzitě 3 bakalářské práce. Pro
první práci poskytla zoo informace týkající se
budoucnosti chovu psa hyenového, práce byla
obhájena v roce 2006. Druhá byla zaměřena na
odchov a chov tygra ussurijského a zhodnocení
celého období chovu a odchovů v Plzni a dalších
zoo. Dále bylo realizováno vyhodnocení přirozených odchovů v Zoo Plzeň a umělých odchovů v Zoo Dvůr Králové. Třetí práce se týkala
chovu lvů v Zoo Plzeň a Zoo Ústí nad Labem
a využití enrichmentu. Obě práce byly obhájeny
v roce 2007.
Do bakalářské práce týkajícího se psa hyenového – autorka Eva Čermáková, konzultant
Mgr. Erich Kočner, název tématu Chov psa hyenového v zoologických zahradách a jeho výskyt
ve volné přírodě, byla použita informace
o budoucnosti chovu psů hyenových v Zoo Plzeň.
Snahou této práce byla především kompilace
dostupných materiálů týkajících se života psa
hyenového ve volné přírodě a rozšíření vědomostí a znalostí o tomto druhu i pro širší veřejnost. Dále se informace týkaly historie, současnosti a budoucnosti chovu psů hyenových
v UCSZ a popř. zahraničí. Zoo Plzeň by se ráda
věnovala chovu psa hyenového, ale podle zooložky Jolany Bezděkové (2005) to nebude možné
dříve než za 5–6 let. K Zoo Plzeň se vztahuje
v plemenné knize pouze jedna zmínka, která se
týká jedince narozeného roku 1958, který byl
dovezen firmou Mohr roku 1959 do Zoo Dvůr
Králové a odtud transportován do Zoo Plzeň, kde
N
výroční zpráva 2007
Ě
123
Cooperation within ZOO and BG Plzeň
and The Czech University of Life Sciences Prague
87 mláďat ze 46 vrhů, z toho přirozeně 78
(tj. 89,65 %) a 9 uměle (10,35 %). U umělých
odchovů se jednalo o mláďata – Nely, Sofi,
Pedro, Zoro (Dvůr Králové), Johana (Olomouc), Levon, Ludvík, Priam a Samba (Praha).
Přirozený a umělý odchov tygřích mláďat je
popsán u zatím posledních narozených mláďat ussurijských tygrů v zoo v ČR, která byla
přirozeně odchována, samičky Berry a Bella
(narozené 30. 5. 2005 v Zoo Plzeň), samečci
Claudius a Cornelius (narození 10. 8. 2006
v Zoo Ostrava). Uměle byla odchována mláďata Nely, Sofi, Zoro a Pedro (narození v roce
2005 v Zoo Dvůr Králové nad Labem).
Z dostupných materiálů byly zpracovány
údaje o odchovech přirozených i umělých,
poměru pohlaví v odchovech (graf 1 a 2).
Porovnávány byly 2 samičky při přirozeném
odchovu (graf 3). Průměrná hmotnost za období sledování se pohybovala v průměru kolem
6 000 g a průměrný denní přírůstek byl 140 g
(graf 4).
Graf è. 3
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SPOLUPRÁCE ZOO PLZEŇ S ČZU V PRAZE
Graf è. 1
A
N
I
C
K
Á
Graf è. 4
A
B
O
T
Graf è. 2
Procentuální vyjádření pohlaví narozených
mláďat a počet mláďat tygrů ussurijských
v Zoo Plzeň v letech 1982–2005
Další práce se týkala chovu a enrichmentu
u lvů – autorka Jana Veselíková, konzultantka
Jolana Bezděková, název práce Chov lvů v českých zoo a možnosti využití enrichmentu u kočkovitých šelem. Práce se realizovala ve spoluprá-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
Vývoj hmotnosti tygřat (g) a průměrný denní
přírůstek hmotnosti (g) za sledované období
u přirozeného odchovu
124
výroční zpráva 2007
Z
O
O
ci se Zoo v Ústí nad Labem, kde bylo provedeno
také sledování u jejich lvů. V Zoo Plzeň předtím
obohacování prostředí (enrichment) u lvů realizováno nebylo. Pro enrichment v plzeňské zoo
se zvolily zebří výkaly. Ty byly první den umístěny do výběhu. Druhý den byly výkaly z výběhu
odstraněny, avšak zůstala tam jejich pachová
stopa. Došlo proto k tomu, že se lvi tomuto místu
věnovali. Aktivita obou lvů a výsledky sledování
jsou prezentovány v grafech 5(a,b,c) a 6(a,b,c).
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Zpracováno s podporou grantu 1740/2008
P
logické zahrady atraktivnější. Z toho vyplývá,
že enrichment kladně působí jak na welfare
zvířat tak na ekonomiku zoo.
A
Enrichment je vhodným doplňkem života zvířat
chovaných v zoo. Alespoň z části uspokojuje jejich přirozené instinkty a zvyšuje jejich aktivitu,
čímž se zvířata stávají pro návštěvníky zoo-
N
výroční zpráva 2007
Ě
125
Cooperation within ZOO and BG Plzeň
and The Czech University of Life Sciences Prague
Závěrem bych ráda poděkovala vedení zoo,
všem zaměstnancům zoo v Plzni z řad zoologů, ošetřovatelů a dalších pracovníků za konzultace prací a poskytnutí informací o chovu
zvířat v zoo. Dále děkuji za poskytnutí dat pro
vyhodnocení, ochotu a spolupráci se studenty,
při realizaci sledování.
Zároveň patří poděkování ostatním zoo
v rámci UCSZ, které zde nejsou zmíněny, ale
podílely se na vzniku těchto prací informacemi o chovech nejenom těchto výše zmiňovaných druhů.
In co-operation with Zoo Plzen, other zoos
and Ceska Zemedelska Univerzita three graduation theses were made. Zoo Plzen gave information about the future of the keeping of African
Wild Dog for the first dissertation (finished in
2006). The second dissertation was concerned
in keeping and breeding of Siberian Tiger in
zoos, including Zoo Plzen. The third dissertation
was concerned in keeping of lions in Zoo Plzen
and Zoo Usti nad Labem and in improvement of
enrichment. The second and the third graduation theses were finished in 2007.
Lvice berberská v přírodním výběhu
A female of the Barbary Lion in the natural open
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SPOLUPRÁCE ZOO PLZEŇ S ČZU V PRAZE
126
výroční zpráva 2007
ODEŠEL JEDEN Z NÁS – ZEMŘEL ZDENĚK DOLEŽAL
Obituary
Z
Karel Makoň, DES OP – Záchranná stanice živočichů Plzeň
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
50 let, doslova nad rozpracovaným biologickým průzkumem a nedokresleným obrázkem.
Pravděpodobně i jeho samého smrt zaskočila,
neboť na tentýž den měl naplánováno, že
mimo jiné se večer podívá na první výtisk
právě našich výukových karet se zvířátky.
Pohnutím osudu se plánovaná schůzka však už
neuskutečnila a tak jedno pare „Zvířátek
kolem nás“ dostal Zdeněk Doležal až na svou
poslední cestu při smutečním obřadu. Inu
k životu smrt prostě patří a tak zatím co něco
nového přichází a má sloužit těm, co se do života teprve chystají (žáčkům mateřských
škol), něco jiného nenávratně mizí v dáli a to
H
Radost i smutek, život a smrt to vše na jedné
stránce s úžasnými obrázky předního plzeňského ilustrátora, výtvarníka a biologa Zdenka
Doležala. Věřte, že ani ve snu by mě nenapadlo,
že při představování našeho nového ekologicko
výchovného materiálu pro žáky mateřských
škol, budu psát i o nečekaném úmrtí jednoho
z klíčových spoluautorů právě tohoto projektu.
Obrázky, na které se právě teď díváte, jsou totiž
dnes již pozůstalostí a vzpomínkou na relativně
nenápadného, o to více pracovitého a zajímavého kolegu. Ten s naší organizací aktivně spolupracoval od roku 1992, je autorem našeho loga
a spoluautorem nejednoho vzdělávacího projektu. Jeho do detailu propracované kresby zvířat můžete vidět například jak v Zoologické
a botanické zahradě města Plzně, tak na lávce
pro pěší přes řeku Berounku u kostela sv. Jiří,
v odborných časopisech, publikacích atd. Kreslil
od hmyzu, přes ryby, obojživelníky, plazy, ptáky
a savce až po zvířata exotická. Znám byl i jako
uznávaný entomolog, ornitolog a zoolog. Jako
samouk se zdokonaloval v botanice, angličtině
i kreslířských technikách. Spolupodílel se na
nejednom biologickém průzkumu vzácných přírodních lokalit nejen na území našeho kraje, ale
i daleko za jeho hranicemi. Publikoval, ilustroval a psal odborné i vzdělávací články. I přesto,
že nepřednášel na fakultě, nevedl chytré řeči
a netěšil se pompézní slávě ve vědeckých kruzích, byl to v oboru velice uznávaný člověk,
který obdivoval krásu naší přírody a pomáhal
při její praktické ochraně. Má slova dokazují
i jeho naprosto nečekaný odchod z tohoto
světa. Zdeněk zemřel v pátek 26. října 2007 ve
svém vlastním bytě na srdeční selhání ve věku
N
výroční zpráva 2007
Ě
127
ODEŠEL JEDEN Z NÁS – ZEMŘEL ZDENĚK DOLEŽAL
i ať se nám to líbí nebo ne. Každopádně
Zdeňkovi Doležalovi patří náš velký dík, úcta
a respekt. Se Zdeňkem totiž odešel nejen otec,
syn a manžel, ale hlavně kolega, kamarád
a jeden z nás. Proto ti Zdeňku Doležale tady
a teď ještě jednou děkujeme za vše, co jsi pro
nás a přírodu udělal. Děkujeme za tvůj přínos
Plzeňskému kraji a i přesto, že už tě v něm asi
nikdy osobně nepotkáme, tvé obrázky, výsledky a práce žijí a budou žít s námi dál.
Děkujeme. Čest tvé práci i památce.
Zdeněk Doležal byl na přelomu 70. a 80. let
ošetřovatelem v plzeňské zoo, kromě svých
pracovních povinností tehdy stihl provést
i entomologická pozorování a rajonizaci areálu zoo. Další zajímavou kapitolu otevřel
v 90. letech, kdy jeho ilustrace po celou jednu
éru tvořily grafický vizuál zahrady, zejména
tzv. jmenovek zvířat. Dodnes je nedílnou sou-
částí palearktické oblasti naučná stezka o „neviditelných“ obyvatelích zoo s 18 zastaveními.
I zde hraje výraznou roli jeho oblíbený hmyz,
kde slovem i obrazem seznamuje návštěvníky
s jeho obrovskou rozmanitostí a krásou.
On Friday 26th October 2007, the eminent
Plzeň illustrator, designer and biologist,
Zdeněk Doležal died. He was earlier a worker
and later a collaborant of Plzeň zoo. You can
see his ellaborately detailed drawings of animals in the ZOO and BG, on benches for
walkers by the river Berounka by the church
of St. Jiří, in professional magazines, publications etc. He drew insects, fish, amphibians,
reptiles, birds and mammals, to exotic animals. He was also known as a respected entomologist, ornothologist and zoologist. He
taught himself botany, English and technical
drawing. He helped with work on several biology investigations of rare natural environments, not only in our region but also far
away. He published, illustrated and wrote professional and educational articles.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Obituary
128
výroční zpráva 2007
ODEŠEL ZAKLADATEL BOTANICKÉ ZAHRADY V PLZNI
Obituary
Z
Mgr. Martin Vobruba
O
L
tečnilo v pondělí 26. listopadu ve Velké obřadní
síni na Ústředním hřbitově v Plzni.
O
O
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
On Friday 16th November 2007, Miroslav
Vaňousek, the famous Plzeň natural scientist
and propagator and founder of the current
Botanical gardens, died peacefully after
a short serious illness. He was 85. He was
most known to the public as the person who
designed, helped to build and, in 1961, opened
the current Plzeň botanical gardens in
Lochotín. He remained as head until 1986,
when Jiří Trávníček took his position. Whilst
at work, a large part of his life was in botany
and protecting nature, at home he was a keen
breeder. As well as his untiring work in the
botanical gardens, he also engaged in dendrological observation and research of castle
parkland, for example at Horšovský Týn. His
travels to acquaint himself with nature also
took him to Egypt, Cuba and Vietnam. His
departure closed a vast chapter in the birth
and development in Plzeň botanical gardens.
G
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
L
Z
Oslava 85. narozenin p. Miroslava Vaňouska dne
9. 9. 2007. Gratuluje ředitel zoo J. Trávníček
J. Trávníček with M. Vaňousek at his 85th birthday
celebration
P
V pátek, 16. listopadu 2007 zemřel tiše po krátké
vážné nemoci ve věku 85 let významný plzeňský
přírodovědec a popularizátor přírody, zakladatel
současné botanické zahrady, Miroslav Vaňousek.
Veřejnosti byl nejvíce znám jako člověk, který
navrhl a se spolupracovníky vybudoval a v roce
1961 otevřel současnou plzeňskou botanickou
zahradu na Lochotíně. Po té stál v jejím čele až do
roku 1986, kdy předal žezlo Jiřímu Trávníčkovi.
Vývoj botanické a zoologické zahrady sledoval
a hodnotil do poslední chvíle. Miroslav Vaňousek
publikoval v odborném i populárním tisku velké
množství článků o přírodě, rostlinách i botanické
zahradě samotné. Vychoval řadu mladých zahradníků, botaniků a chovatelů. Ač pracovně byl velkou
část svého života botanikem a ochráncem přírody,
doma byl vášnivým chovatelem. V domácnosti
u Vaňousků se kromě mnoha hlodavců a plazů
postupně objevil i fenek (pouštní liška), kaloni
(létající savci původem z Vietnamu) nebo dokonce
luskoun (hmyzožravý šupinatý savec). Byl jedním
z prvních průkopníků vivaristiky na západě Čech.
Kromě neúnavné práce v botanické zahradě se
věnoval i dendrologickým pozorováním a průzkumům zámeckých parků, např. v Horšovském Týně.
Cesty za poznáním přírody jej zavedly také do
Egypta, na Kubu, do Vietnamu. Odtud si přivážel
cenné poznatky, ale také ještěrky či žabky a další
exempláře pro svůj chov i Akva-Teru a zoologickou
zahradu. Do širokého spektra jeho zájmů patřilo
i pěstování kaktusů – byl zakládajícím členem klubu
kaktusářů v Plzni. Pozoruhodnou kolekci těchto
rostlin shromáždil ve sklenících botanické zahrady.
Jeho odchodem se uzavírá celá rozsáhlá kapitola
zrodu a vývoje plzeňské botanické zahrady. Poslední
rozloučení s panem Miroslavem Vaňouskem se usku-
N
výroční zpráva 2007
Ě
129
SOKOLNICKÁ EXPOZICE V ZOO A BZ MĚSTA PLZNĚ
Milan Zaleš
Letošním rokem jsme zakončili druhou
sezonu ukázek sokolnictví v plzeňské zoo. Naši
expozici jsme v tomto roce rozšířili o další
druhy: kondor havranovitý, sova králičí a orel
bělohlavý. Jako první v České republice jsme
začali předvádět výcvik mořských orlů na bazén. Návštěvníci vidí, jak tito majestátní dravci
(páni nebes) loví potravu z vodní hladiny tak,
jako v přírodě. Při této ukázce předvádíme dva
i tři dravce najednou, což je jednak velmi obtížné, ale zároveň i pro návštěvníka velmi atraktivní a poučné. Díky propagaci, osvětě v médiích a v zimních měsících také přednáškám
s živými exempláři dravců a sov na základních
a středních školách, které provádím prakticky
po celé České republice, se naše sokolnická
expozice dostává do podvědomí široké veřejnosti a věřím, že i tím se zvyšuje návštěvnost
naší pěkné zoologické a botanické zahrady. Za
zmínku také stojí mnoho fotografického a filmařského materiálu pořízeného předními
fotografy ČR (Šimon, Vogeltanz, Husinec) při
výcviku ve volné přírodě (orel mořský, orel
skalní, puštík bělavý). Jsem rád, že mohu svou
prací předat návštěvníkům spoustu odborných
informací ze života dravců a sov a také přiblížit
informovanost o sokolnictví jakož to nejstarším
způsobu lovu na světě.
In this year was already running the second
season of the exhibition of falconry. Some new
species increased the exhibition: American
Black Vulture, Burrowing Owl and Bald Eagle.
We started to show training with the Basin of
White-tailed See Eagle as the first in the Czech
Republic. We produce two or three eagles together, which is difficult but very attractive and
educational for visitors.
I also hold lectures about the falconry in
school over the whole country. Thank to them
and also to the publicity and education the
falconry is becoming better known. I am glad
I can give to the visitors many information
about the living of birds of prey and owl and
increase the knowledge about the falconry as
the oldest way of hunting.
Mladý orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Young White-tailed See Eagle (Haliaeetus albicilla)
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Falconry exhibition in Zoo Plzeň
130
výroční zpráva 2007
P O D Ě KOVÁ N Í
Thanks
Z
O
O
Závěrem děkujeme všem partnerům a přátelům zahrady za jejich dlouhodobou pomoc
a podporu při tvorbě nové tváře zahrady, jmenovitě pak:
L
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
•
•
•
A
•
•
•
•
•
•
Á
•
K
•
C
•
•
I
•
Z
• Nestlé zmrzlina ČR, spol. s r. o.
• Národnímu institutu dalšího vzdělávání Praha
• Soukromé střední škole umělecko-průmyslové
Zámeček
• Výtvarníku p. Petru Novákovi
• Geodetické kanceláři GEO RAIL, Plzeň
• Správě veřejného statku m. Plzně – úseku městských lesů
• Firmě Prostrom Bohemia a Ing. Zdeňku
Kovaříkovi
• Firmě APB Plzeň a p. P. Březinovi
• Státnímu fondu ŽP ČR, panu Ing. Ivo Slováčkovi
• American Chance Casinos
• Esprit, Plzeňský kulturní servis, p. o.
• všem kmotrům a sponzorům zvířat a rostlin
• Ing. Václavovi Brouskovi z Plzně
• firmě STRABAG ČR, a. s. Plzeň
• agentuře WEST Media Plzeň
• firmě Agionet a panu Petrovi Válkovi
(správa www strany zoo)
• Účinkujícím při víkendových akcích
v Zoologické a botanické zahradě města Plzně
• Sdružení Ledovec z Ledců u Plzně
• Aktérům festivalu lidových řemesel a oblastní
výstavy jiřinek na statku Lüftnerka
• Plzeňsku v Evropě, o. p. s.
• Cestovní kanceláři BUS TOUR Foltýnová
• Letecké škole Tomáše Vrbského Plzeň
• MVDr. Františku Čadovi z firmy Vedilab v Plzni
• Jiřímu Vlčkovi, z referátu životního prostředí,
Krajský úřad Plzeň
• MVDr. Jiřímu Svítkovi, Krajská veterinární správa
• panu Jiřímu Hrubému z Konětop
• panu Václavovi Königovi z Blatnice
• panu Rudolfu Königovi z Blatnice
(půjčovna stavebního nářadí)
• Ing. Petrovi Vlčkovi z firmy Vlček v Plzni
• Jiřímu Gábrišovi z Šatova
G
•
•
Panu primátorovi města Plzni Ing. Pavlovi Rödlovi
Magistrátu města Plzně
Členům Rady města Plzně
Pracovníkům Úřadu služeb a obyvatelstva MMP
Vedení a pracovníkům plzeňských ÚMO
Fondu životního prostředí MMP
Odboru propagace a tisku MMP
Nadaci 700 let města Plzně
Ministerstvu životního prostředí ČR
Jmenovitě:
– Mgr. Jakubu Kašparovi,
řediteli vnějších vztahů MŽP ČR
– Ing. Tomáši Kažmierskému, řediteli odboru
environmentálního vzdělávání MŽP ČR
– RNDr. Magdaleně Boučkové MŽP ČR
Krajskému úřadu Plzeňského kraje
MUDr. Petrovi Zimmermannovi,
hejtmanovi Plzeňského kraje
Ing. Vladislavovi Vilímcovi, Kdyně,
náměstkovi hejtmana Plz. kraje, členovi PS PČR
Ing. J. Papežovi, členovi PS PČR
Mgr. Olze Kalčíkové, náměstkyni hejtmana
Plzeňského kraje
Odboru fondů a programů EU Krajského úřadu
Plzeňského kraje
Plzeňské teplárenské a. s.,
generálnímu partnerovi zoo
ČEZ zákaznické služby, a. s.
Západočeské plynárenské a. s. Plzeň
Plzeňským městským dopravním podnikům
Bílému slonu a panu Ing. Radkovi Křivánkovi
firmě NAVATISK, spol. s r. o., Plzeň
Sdružení přátel Zoologické a botanické
zahrady m. Plzně IRIS
panu Milanu Ptákovi z Plzně
Firmě IMPORTEX-CZECH, a. s.
Inzertspoji, spol. s r. o. Praha-Vinoř a redakci
měsíčníku Planeta zvířat
O
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N
výroční zpráva 2007
Ě
131
P O D Ě KOVÁ N Í
• MUDr. Milanu Tomanovi z Fakultní nemocnice
v Plzni
• panu Janu Zoubkovi z firmy Keramont v Plzni
• „Republice Bolevec“, Plzeň
• Českému rozhlasu Plzeň
• plzeňským a regionálním médiím
• Domu historie Přešticka
• Odborům školství obcí s rozšířenou působností
Plzeňského a Karlovarského kraje
• Střediskovým knihovnám v Plzeňském
a Karlovarském kraji
• Panu Františkovi Slivoněmu z Plzně-Skvrňan
• Danielu Jedličkovi a Miroslavu Volfovi
z Plzně-Severního Předměstí
• Domu dětí a mládeže Sova v Chebu
• Speciálním školám v Horšovském Týně
• Městskému kulturnímu zařízení Horšovský Týn
• firmě STAVOS
• firmě KERAMIKA SOUKUP
• firmám Elektro Nichstein Stanislav,
Elektro Tříska Miroslav
• HBH ateliéru v Plzni
• firmě Elektro Stříbrný v Plzni
• firmě Keramika Horní Bříza a. s.,
divizi HOB Kaolin
• panu Josefu Fantovi, Křimice
• paní ing. Editě Filipové – fa. Kamír
• panu Václavovi Kepkovi – fa. REKOS
• firmě ZÁPADOKÁMEN a. s. Plzeň
• firmě INPOZA Plzeň
• panu Jaromíru Šnajdrovi, Volduchy (výroba uzenářských výrobků)
• panu Václavu Kovaříkovi, autodopravci, Plzeň
• panu Karlovi Zalabákovi z Dýšiné a jeho
autojeřábu
• panu Karlovi a Liborovi Hromádkovi z Chrástu
• MVDr. Kunclovi, Plzeň
• p. Petru Vladařovi, kováři a podkováři
• firmě ESPROM
• SEG Plzeň
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stavebninám BRICK Plzeň
panu Jaroslavu Krátkému z Plzně
panu Josefu Warthovi z Chrástu
firmě TOI TOI sanitární systémy
hypermarketu OBI
OC Olympia Plzeň
panu Františku Aubrechtovi z Vitinky
MVDr. Davidu Modrému a jeho kolektivu
z katedry parazitologie
Doc. MUDr. Ondřeji Hesovi z Plzně
Preparátorovi Benjaminu Hlivkovi
Davidovi Čechovi – fa. Zoomarket
panu Janovi Snášelovi, elektro
MVDr. Karlu Böhmovi a kolektivu veterinářů
MVDr. Jaroslavu Bendovi
TRIO-D Plzeň
Sklenářství Miroslav Nágr z Třemošné
hypermarketu TESCO, Plzeň
Zahradnictví Václav Bouzek a syn z Plzně
bezpečnostní agentuře HLS v. d. Plzeň
stálým dodavatelům krmiv pro zvířata
OLYMP TOY s. r. o. (dodavetel zboží model
afrického kempu)
NESSY,spol. s r. o. – turnikety
dodavatelům zboží na prodejnu suvenýrů
„U LEMURA“
technickému úřadu MMP
výboru pro zadávání veřejných zakázek
řidičům vyhlídkového vláčku
firmě Fontana Watercoolers
firmám provozujícím prodejní automaty
na studené a teplé nápoje
dodavatelským firmám stavebních zakázek
Plzeňským komunikacím
Plzeňské STK
Technickým službám Klatovy a panu Peterovi
Pošefkovi
rodinám zaměstnanců ZOO a BZ (za pochopení)
Tiskárně Horáček s. r. o.
a firmě Městské knihy s. r. o. Žehušice
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Thanks
132
výroční zpráva 2007
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
Krysa velká (Cricetomys emini)
Giant Pouched Rat (Cricetomys emini)
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Líhnoucí se želva Kleinmannova (Testudo kleinmanni)
The hatching Kleinmann’s Tortoise (Testudo kleinmanni)
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
133
P
L
Z
N
Ě
Krokodýl siamský (Crocodylus siamensis)
Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis)
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
Mládě ledňáčka zelenohlavého
(Todiramphus chloris)
Young White-collared
Kingfisher (Todiramphus
chloris)
134
výroční zpráva 2007
Z
O
O
Mláďata sýkorek azurových
(Parus cyanus) v hnízdě
Young Azure Tits (Parus
cyanus) in the nest
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Mladá samice ocelota velkého (Leopardus pardalis) s matkou
Young female Ocelot (Leopardus pardalis) with mother
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
135
Ě
N
Z
L
P
A
T
S
Ě
M
A
D
A
R
H
A
Z
Á
K
C
I
N
A
T
O
B
A
Á
K
C
I
G
O
L
O
Z
O
Pár poštolek vrabčích (Falco sparverius) v nové expozici Sonorské pouště
The pair of American Kestrels (Falco sparverius) in the new Sonora Desert exhibit
136
výroční zpráva 2007
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
Z
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
O
O
Počet zvířat (druhy/jedinci):
L
1210/6991
Number of animals (species/specimens):
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
Savci – Mammalia – Mammals
T
A
220 taxonů/taxa
1 413 jedinců/specimens
N
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2007
6,0
–
–
4,0
–
2,0
4,10
1,0
X
X
1,0
2,9
2,0
–
–
2,0
–
–
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
–
–
1,0
–
–
1,1
–
–
–
–
1,1
4,1
–
0,1,1
1,0
–
3,2,1
6,0
–
–
1,0
1,0
4,0
4,8
2,2d
–
2,2,3
–
–
4,6,2d
2,4,1
6,8,2d
1,1
1,1
–
0,1
–
2,1
K
Narozeno
Birth
C
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Hmyzožravci – Insectivora
Ježek ušatý
Hemiechinus auritus aegyptiacus
Příchod
Arrival
I
Vačnatci – Marsupialia
Vakoveverka létavá
Petaurus breviceps
Vačice krysí
Monodelphis domestica
Vakoplšík létavý
Acrobates pygmaeus
Kusu liščí
Trichesurus vulpecula
Klokan dama
Macropus eugenii LR/nt, ESB
Klokan parma
Macropus parma LR/nt
Klokan rudý
Megaleia rufa ESB
Klokan rudokrký
Wallabia rufogrisea
Klokánek králíkovitý
Bettongia penicillata ogilbyi EEP
1. 1.
2007
N
výroční zpráva 2007
Ě
1
Bodlín bezocasý
Tenrec ecaudatus
Bodlín páskovaný
Hemicentetes semispinosus
Bodlín ježkovitý
Setifer setosus
Bodlín Telfairův
Echinops telfairi
1. 1.
2007
1,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
1,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,1,4
0,0,14
0,0,1
0,0,5
–
0,1,14
2,4,7
–
0,0,4
0,0,8
–
2,4,3
3,1,1
–
–
–
–
3,1,1
3,2
–
0,1
1,0
15,9
–
0,0,4
1,0
–
2,3d
–
–
2,3d
14,9,3
11,12,1
–
–
0,0,1
–
11,12
0,0,16
–
0,0,5
0,1
–
0,0,20
4,1
2,1d
–
–
–
–
3,0d
1,1
5,1d
1,1
1,1
–
0,1
–
2,1
–
–
–
–
–
1,1
1,0
8,3
0,1
–
–
0,1
–
1,0d
–
1,0d
–
0,2d
–
–
1,0d
–
1,0d
12,6
0,2d
1,3
–
–
–
–
–
–
0,1
–
0,2
2,0d
0,3
Letouni – Chiroptera
Listonos světlý
Phyllostomus discolor
Kaloň indický
Pteropus giganteus
Kaloň zlatý
Pteropus rodricensis EEP
Kaloň plavý
Eidolon helvum
Kaloň egyptský
Rousettus aegyptiacus
Tany – Scadentia
Tana severní
Tupaia belangeri
Bércouni – Macroscelidea
Bércoun jihoafrický
Macroscelides proboscideus
Primáti – Primates
Lori ryšavý
1,0
Loris tardigradus nordicus VU, EEP
Outloň malý
2,1
Nycticebus pygmaeus VU, EEP
Maki myší
3,6
Microcebus murinus ESB
Maki tlustoocasý
1,4
Cheirogaleus medius ESB
Vari černobílý
0,2
Varecia variegata variegata EN, EEP 2,0d
Vari červený
0,4
Varecia variegata rubra CR, EEP
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
2
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
1,0
–
–
–
–
2,0
1,0
1,0
1,0
–
–
–
–
–
6,3
1,0d
3,1
–
3,0,1
–
3,1
9,2,1
–
–
–
1,0
1,2,2
–
–
1,1
1,1
–
1,0
–
–
0,1d
3,1
0,2d
–
1,0d
–
1,1
1,1d
2,3,2
0,4d
2,2
3,0d
2,2
–
1,1,3
–
–
–
0,1
1,1
0,1d
–
–
0,0,1
–
0,1
–
0,1
–
1,0
2,0
–
0,1
–
–
–
–
–
1,0,1
–
0,1d
–
–
–
–
–
3,2,3
5,3d
2,1
2,1d
1,2,1
1,1d
2,1
2,1d
4,2
1,1d
2,4
1,0d
–
3,0d
3,3,2
0,1d
1,2
–
0,1
0,1
–
1,6
–
–
–
–
–
2,2d
O
Úhyn
Death
–
L
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
–
K
–
1,1d
–
1,0d
–
1,1d
–
C
Ě
S
T
A
P
Z
–
2,2d
L
Šelmy – Carnivora
Nosál červený
Nasua nasua
Narozeno
Birth
–
O
Lemur hnědý
Eulemur fulvus
Lemur rudočelý
2,0
Eulemur fulvus rufus ESB
Lemur kata
5,3
Lemur catta VU, ESB
1,0d
Komba senegalská
3,1
Galago senegalensis senegalensis
Komba Garnettova
9,3
Otolemur garnettii
Kosman zakrslý
1,2
Cebuella pygmaea pygmaea
1,0d
Kosman bělovousý
3,2
Callithrix jacchus
0,6d
Tamarín sedlový
3,2
Saguinus fuscicollis lagonotus
2,0d
Tamarín vousatý
1,2
Saguinus imperator subgrisescens EEP
Tamarín žlutoruký
3,2
Saguinus midas midas ESB
5,4d
Tamarín pinčí
2,2
Saguinus oedipus EN, EEP
2,1d
Mirikina bolivijská
2,3
Aotus azarai boliviensis ESB
Malpa hnědá
3,1
Cebus apella
1,1d
Gueréza angolská
6,3
Colobus angolensis palliatus
Makak lví
2,3
Macaca silenus EN, EEP
1,0d
Talapoin severní
–
Miopithecus ogouensis
3,1d
Kočkodan Brazzův
2,3,1
Cercopithecus neglectus ESB
0,1d
Gibon lar
1,2
Hylobates lar LR/nt, ESB
Šimpanz učenlivý
1,6
Pan troglodytes EN
Příchod
Arrival
–
O
1. 1.
2007
1,0
N
výroční zpráva 2007
Ě
3
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
Nosál červený
Nasua nasua solitaria
Medvěd hnědý
4,1
Ursus arctos ESB
0,1d
Mangusta tmavá
–
Crossarchus obscurus
Mangusta žíhaná
1,3
Mungos mungo
1,2d
Mangusta trpasličí
–
Helogale parvula
Mangusta liščí
1,2
Cynictis penicillata
0,3d
Binturong malajský
–
Arctitis binturong binturong ESB
2,1d
Galidie tenkopruhá
2,0
Mungotictis decemlineata decemlineata
Fretka domácí
1,1,6
Putorius furo
Skunk pruhovaný
1,1
Mephitis mephitis
Liška kapská
1,2
Vulpes chama
0,1d
Pes ušatý
1,1
Otocyon megalotis
Šakal čabrakový
1,1
Canis mesomelas mesomelas
2,0d
Vlk evropský
3,7
Canis lupus
Vlk hřívnatý
4,3
Chrysocyon brachyurus LR/nt, EEP 0,2d
Kočka bažinná
1,2
Felis chaus
0,1d
Kočka arabská
1,3
Felis silvestris gordoni ISB
Kočka krátkouchá
2,0
Prionailurus bengalensis euptilurus
Ocelot velký
3,1
Leopardus pardalis
Rys kanadský
1,0
Lynx canadensis canadensis
Rys červený
1,1
Lynx rufus
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
1,0
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
2,2
–
–
–
–
1,1
–
–
–
4,1
0,1d
1,1
–
–
0,1
1,2
2,3
–
–
–
–
1,2
–
1,0
–
–
–
–
0,1
–
–
1,0
1,4
0,3d
–
2,1d
1,1
–
–
0,0,6
–
0,2
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
1,2
0,1d
1,1
–
–
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
2,0
–
–
–
0,1
–
2,0
–
0,1
2,3
0,2d
1,1
0,1d
3,2
–
–
–
–
2,0
–
0,1
–
1,0
2,2
–
–
–
–
1,0
–
1,0
–
–
2,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2007
3,2
4
výroční zpráva 2007
–
1,2d
2,3
1,1
2,0d
2,6
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
–
–
0,1d
–
–
0,2d
–
0,1d
1,1
0,1d
1,1
0,1d
I
–
1,1
0,1
0,1
1,1d
1,1
0,1d
1,1,4
1,1
–
0,1
–
–
–
0,1
–
–
X
X
–
1,1
1,1d
1,0
0,1d
X
0,0,6
–
X
X
–
X
–
1,1d
2,2
–
–
–
–
–
–
0,1
–
–
1,1d
2,1
–
1,2
–
–
–
1,2
1,1
–
0,0,1
–
–
1,1,1
2,3
0,1d
1,1
–
–
0,2
–
–
–
1,0
–
2,1
0,1d
0,1
2,0
0,1
–
2,0
–
0,1
0,1
–
–
0,1
–
–
–
1,0d
1,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0d
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
1,0
–
0,1
A
–
Á
–
K
–
1,0d
1,0
C
Odchod
Depart.
–
G
Úhyn
Death
–
O
Narozeno
Birth
–
L
Příchod
Arrival
0,1
O
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Hlodavci – Rodentia
Burunduk sibiřský
Eutamias sibiricus
Veverka skalní
Sciurotamias davidianus
Svišť bobak
Marmota bobak
Sysel obecný
Spermophilus citellus VU
Sysel skalní
Spermophilus variegatus
Sysel Richardsonův
Spermophilus richardsoni
Sysel páskovaný
Spermophilus tridecemlineatus
Psoun prérijový
Cynomys ludovicianus LR/nt
Poletuška assapan
Glaucomys volans
Poletuška floridská
Glaucomys volans ssp.
Poletuška slovanská
Pteromys volans
Veverka berberská
Atlantoxerus getulus
Veverka kapská
Xerus inauris
Veverka Cooperova
Paraxerus cooperi
Veverka rudohlavá – Kamerun
Funisciurus pyrrhopus ssp.
Veverka rudohlavá – Ghana
Funisciurus pyrrhopus ssp.
–
31. 12.
2007
1,1
1,0d
1,1
O
Levhart sněžný
Uncia uncia EN, EEP
Levhart čínský
Panthera pardus japonica EEP
Tygr ussurijský
Panthera tigris altaica EN, EEP
Lev berberský
Panthera leo leo VU
1. 1.
2007
1,0
1,0d
0,1
1,0d
0,3
N
výroční zpráva 2007
Ě
5
Veverka rudonohá
Heliosciurus rufobrachium
Veverka
Dremomys cf. pernyi
Veverka rudobřichá
Callosciurus erythraeus
Veverka Prévostova
Callosciurus prevosti bangkanus
Ratufa černouchá
Ratufa macroura dandolena VU
Plch pustinný
Eliomys melanurus
Plch savanový
Graphiurus parvus
Plch
Graphiurus murinus
Plch kavkazský
Dryomys nitedula ssp. LR/nt
Křečík kaktusový
Peromyscus eremicus
Křeček bělonohý
Peromyscus leucopus
Křeček bavlníkový
Sigmodon hispidus
Tarbíkomyš Merriamova
Dipodomys merriami
Křeček polní
Cricetus cricetus
Křečík čínský
Cricetulus griseus
Křečík myší
Calomyscus mystax LR/nt
Myš ořechová
Dendromus mystacalis
Křeček skákavý
Hypogeomys antimena EN, ISB
Bodlinatka nilská tmavá
Acomys cahirinus cahirinus
Bodlinatka čadská
Acomys cahirinus seurati
Bodlinatka nilská
Acomys cahirinus cf. hunteri
1. 1.
2007
4,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
4,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,2
–
–
–
–
0,2
–
0,1d
–
0,1d
4,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2,2
–
–
0,1d
–
0,1d
2,1
0,0,9
–
X
X
X
0,0,15
1,1
–
–
–
–
1,1
1,2
–
–
0,1
–
1,1
0,0,5
–
X
X
X
–
2,3
–
–
2,1
–
0,2
0,0,7
–
X
X
X
0,0,9
5,3
–
–
–
2,0
3,3
6,9
1,1d
1,2
–
X
X
0,0,9
–
X
X
X
0,0,9
0,0,11d
0,0,21
0,0,15
–
X
X
X
0,0,12
–
1,1
–
–
–
1,1
–
1,2
–
–
–
1,2
0,0,25
–
X
X
X
0,0,15
0,0,6
–
X
X
X
0,0,6
0,0,12
–
X
X
X
0,0,15
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
6
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Odchod
Depart.
X
31. 12.
2007
0,0,9
0,0,5
–
X
X
–
0,0,4
0,0,7
–
X
X
X
0,0,8
0,0,18
–
X
X
X
0,0,6
0,0,4
2,2
X
X
–
1,3
1,1
–
–
–
–
1,1
0,0,9
1,1
X
X
X
6,1
0,0,6
–
X
X
–
7,0
0,0,16
–
X
X
X
2,5
–
0,0,18
–
–
–
0,0,18
0,0,13
–
X
X
X
0,0,8
0,0,6
–
X
X
X
0,0,10
0,0,7
–
X
X
–
1,1
0,0,8
–
X
X
X
0,0,12
0,0,11
–
X
X
X
0,0,6
0,0,19
–
X
X
–
1,1
0,0,22
–
X
X
X
0,0,33
0,0,12
–
X
X
X
0,0,21
–
0,1
–
–
–
0,1
–
1,2
X
X
–
0,0,9
0,0,4
–
X
X
–
0,0,2
O
Úhyn
Death
X
L
Narozeno
Birth
X
O
Příchod
Arrival
–
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Bodlinatka turecká
Acomys cilicicus CR
Bodlinatka ušatá
Acomys dimidiatus dimidiatus
Bodlinatka ušatá – Jordánsko
Acomys dimidiatus dimidiatus
Bodlinatka krétská
Acomys minous VU
Bodlinatka zlatá
Acomys russatus russatus
Bodlinatka jordánská
Acomys russatus lewisii
Bodlinatka jihoafrická
Acomys spinosissimus
Bodlinatka keňská
Acomys cf. wilsonii
Bodlinatka keňská tmavá
Acomys spec. nov.
Myš čtyřpruhá
Rhabdomys pumilio
Myš
Rhabdomys dilectus
Myš zebrovaná
Lemniscomys barbarus barbarus
Myš zebrovaná
Lemniscomys barbarus cf. fasciatus
Myš pruhovaná
Lemniscomys striatus ardens
Myš nilská
Arvicanthis niloticus niloticus
Myš travní
Arvicanthis cf. abyssinicus
Myš tanzánská
Arvicanthis neumanni
Krysa akáciová
Thallomys sp.
Krysa
Grammomys
Myšice malooká
Apodemus microps
Myšice křovinná
Apodemus sylvaticus
1. 1.
2007
0,0,12
N
výroční zpráva 2007
Ě
7
Krysa obrovská
Cricetomys gambianus
Krysa velká
Cricetomys emini
Krysa skalní
Aethomys namaquensis
Myš kaštanová
Mus musculus castaneus
Myška africká
Mus minutoides
Pískomil Cheesmanův
Gerbillus cheesmani
Pískomil malý
Gerbillus nanus
Pískomil tmavý
Gerbillus dasyurus
Pískomil egyptský
Gerbillus gerbillus gerbillus
Pískomil egyptský
Gerbillus gerbillus asyutensis
Pískomil Andersonův
Gerbillus andersoni
Pískomil bledý
Gerbillus perpallidus
Pískomil polní
Gerbillus campestris
Pískomil
Gerbillus cf. simonii
Pískomil arabský
Meriones arimalius EN
Pískomil rudoocasý
Meriones libycus syrius
Pískomil rudoocasý – Pakistan
Meriones libycus spp.
Pískomil Shawův
Meriones shawi isis
Pískomil hedvábný
Meriones crassus perpallidus
Pískomil pouštní
Meriones hurrianae
Pískomil mongolský
Meriones unguiculatus
1. 1.
2007
1,0
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
1,0
1,1
–
0,2,1
0,0,1
1,1
–
–
1,0
–
0,2d
–
1,1
0,2d
0,1
0,0,8
–
X
X
–
1,3
0,0,4
–
–
0,0,4
–
–
2,1
–
X
X
X
0,0,10
2,2
–
X
X
X
2,4
2,2
–
X
X
X
0,0,13
0,1
2,0
–
–
–
2,12,1
0,3
–
–
0,1
–
0,2
2,1
–
X
X
X
0,0,7
1,1
–
X
X
X
0,0,4
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1,4
–
X
X
X
2,1
2,2
–
X
X
X
7,4,3
2,2,3
–
X
X
X
0,0,9
2,2
–
1,0
–
–
3,2
0,0,8
–
X
X
–
2,1
0,0,9
–
X
X
X
0,0,6
2,2,3
–
X
X
X
2,2,2
0,0,11
–
X
X
X
2,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
8
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
–
2,1
–
X
X
X
2,3
1,2
–
X
X
X
0,0,6
0,0,11
–
X
X
X
0,0,4
1,4
–
–
–
0,2
1,2
1,0
–
–
–
–
1,0
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
1,3
–
–
1,1
–
0,2
2,2
–
–
1,2
–
1,0
1,1
–
X
X
X
1,2,4
1,2
1,1d
0,0,23
0,1
–
0,2
–
0,0,10
X
X
X
1,1
1,1d
0,0,15
2,0
–
–
1,0
–
1,0
3,2
–
X
X
X
0,0,7
0,0,43
–
X
X
X
0,0,35
0,0,21
–
X
X
X
0,0,32
A
2,4
2,1
–
2,4
–
2,1
M
1,2
–
0,1,1
0,1,1
–
1,2
3,3
–
0,0,1
1,0,1
–
2,3
5,2
–
X
X
X
5,2
–
4,5,3d
–
–
–
–
–
4,5,3d
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Pískomil perský
Meriones persicus suschkini
Pískomil perský
Meriones persicus rossicus
Pískomil Tristramův
Meriones tristrami
Pískomil veverkoocasý
Sekeetamys calurus calurus
Pískomil veverkoocasý
Sekeetamys calurus makramii
Pískomil indický
Tatera indica
Pískomil tlustoocasý
Pachyuromys duprasi
Pískomil tlustoocasý
Pachyuromys duprasi natronensis
Pískomil tlustý
Psammomys obesus
Tarbík egyptský
Jaculus jaculus
Tarbík velký
Jaculus orientalis
Pestruška písečná
Lagurus lagurus
Hraboš skalní
Dinaromys bogdanovi LR/nt
Hraboš syslí
Microtus brandti
Hraboš levantský
Microtus guentheri LR/nt
Hraboš rákosní
Microtus fortis
Hraboš altajský
Alticola barakshin
Noháč východoafrický
Pedetes capensis surdaster ISB
Hutie stromová
Capromys pilorides
Kururo
Spalacopus cyanus
Mara stepní
Dolichotis patagonica LR/nt
1. 1.
2007
0,1
N
výroční zpráva 2007
Ě
9
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
2,1,1
Odchod
Depart.
1,0
1,0d
–
1,1d
–
31. 12.
2007
1,1,3
1,0d
1,1
1,1d
0,2
–
–
–
1,1
2,1
–
–
–
2,1
–
–
–
0,1
–
1,4
–
2,1
–
–
X
X
–
1,4
1,0d
1,2
–
X
X
–
0,0,18
–
X
X
0,0,4
0,0,8
–
–
3,1
–
–
–
X
X
X
2,2,3+
1,1
1,0d
–
2,2,2
2,2,2
–
1,1
1,0d
0,0,4
–
X
X
–
0,0,2
0,0,6
–
X
X
–
0,0,2
1,0
–
–
1,0
–
–
1,1
–
X
X
–
1,1
0,1
–
–
–
–
0,1
Kapybara
Hydrochoerus hydrochaeris
Osinák africký
2,3
Atherurus africanus
Urson kanadský
–
Erethizon dorsatum
Paka horská
1,1
Stictomys taczanowskii LR/nt, ESB
Aguti černohřbetý
–
Dasyprocta prymnolopha
Akuči červený
0,1
Myoprocta acouchy
Morče divoké
2,1
Cavia aperea
1,0d
Morče argentinské
2,1
Cavia aperea pamparum
Morče bažinné
8,2
Cavia magna
Moko skalní
0,0,12
Kerodon rupestris
Morče lasicovité
3,1
Galea musteloides
Morče bolivijské
2,2,9
Galea monastriensis
Příchod
Arrival
0,2
Narozeno
Birth
0,0,3
Úhyn
Death
0,1
–
–
0,1
2,3
0,0,1
–
Chudozubí – Xenarthra
Pásovec štětinatý
Chaetophractus villosus
Zajíci – Lagomorpha
Králík dom. – Český strakáč
Oryctolagus cuniculus f. dom.
Králík dom. – Moravský modrý
Oryctolagus cuniculus f. dom.
Králík dom. – Kalifornský
Oryctolagus cuniculus f. dom
Králík dom. – Zakrslý beran
Oryctolagus cuniculus f. dom.
Damani – Hyracoidea
Daman rudohlavý
Procavia ruficeps
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2007
3,0
10
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
31. 12.
2007
1,2
1,0d
1,2
1,1d
1,1
–
1,0d
–
–
–
1,0
–
–
–
1,2
0,1d
1,1
–
0,2d
0,2
–
–
–
–
–
1,0
–
–
G
Odchod
Depart.
–
1,0d
O
Úhyn
Death
1,0
L
Narozeno
Birth
–
O
I
C
K
Á
–
0,2d
1,2
A
B
–
0,2d
1,0
–
–
–
–
0,2
–
–
–
–
0,2d
1,2
0,1
0,1
–
0,1
–
0,1
1,2,1
1,0d
1,4
–
–
–
–
–
–
–
0,1
1,2,1
1,0d
1,3
2,3
–
0,2
–
1,3
1,2
–
1,0
–
–
–
1,0
4,8
2,1d
–
1,0d
1,1
–
4,2
2,2
–
–
1,1
–
–
–
3,5
4,3d
1,1
1,0d
2,2
A
1,1
1,1
2,2d
–
–
2,0
–
0,2
0,1
1,2
4,1d
1,5
Ě
0,2
–
3,0d
–
–
0,2,2
0,2,1
–
–
0,1
–
–
0,1d
1,4,5
1,0d
1,2
0,1d
O
T
A
Lichokopytníci – Perissodactyla
Osel domácí
Equus asinus
Kiang východní
Equus kiang holdereri ISB
Kůň domácí – hucul
Equus caballus
Kůň domácí – hafling
Equus caballus
Zebra Böhmova
Equus burchelli boehmi
Zebra Chapmannova
Equus burchelli chapmanni
Příchod
Arrival
1,0
O
Daman kapský
Procavia capensis
1. 1.
2007
2,2
N
I
C
K
Á
Z
A
H
D
A
M
S
T
2,2
1,1d
1,2
R
A
L
1,4,4
1,0d
1,2
P
Z
Sudokopytníci – Artiodactyla
Prase domácí – přeštické
Sus scrofa f. dom.
Pekari páskovaný
Tayassu tajacu
Velbloud dvouhrbý
Camelus ferus bactrianus
Lama huanako
Lama guanicoe
Kabar pižmový
Moschus moschiferus VU
Muntžak malý
Muntiacus reevesi reevesi
Pudu jižní
Pudu puda VU, EEP
Jelen timorský
Cervus timorensis
Wapiti kalifornský
Cervus elaphus nannodes
Sitatunga západoafrická
Tragelaphus spekei gratus LR/nt, ESB
Voduška lečve
Kobus leche kafuensis VU, ISB
Antilopa losí
Taurotragus oryx
N
výroční zpráva 2007
Ě
11
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
Nilgau pestrý
Boselaphus tragocamelus
Přímorožec šavlorohý
3,0
Oryx dammah EW, EEP
4,5d
Buvolec běločelý
–
Damaliscus pygargus phillipsi ESB
Antilopa jelení
3,4
Antilope cervicapra NT
1,0d
Kamzík bělák
1,1
Oreamnos americanus
Goral tmavý
1,2
Nemorhaedus goral arnouxianus VU
Koza domácí – kamerunská
2,6
Capra hircus
2,0d
Koza domácí – paví
–
Capra hircus
2,1d
Koza domácí – girgentánská
1,1
Capra hircus
0,1d
Ovce domácí – vřesovištní
2,2
Ovis aries
1,0d
Ovce domácí – kamerunská
1,2
Ovis aries
2,0d
Ovce domácí – skudde
2,3
Ovis aries
Ovce domácí – somálská
1,4
Ovis aries
Ovce domácí – zušlechtěná šumavka 2,3
Ovis aries
Ovce domácí – gotlandská
1,2
Ovis aries
Ovce aljašská
3,2
Ovis dalli dalli
Pižmoň severní
1,1
Ovibos moschatus EEP
Tur domácí – český červenostrakatý skot 1,3
Bos taurus
Tur domácí – watusi
1,1
Bos taurus
Zubr evropský
1,2
Bison bonasus EN, EEP
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
2,2
Úhyn
Death
1,0
–
–
1,0
Odchod
Depart.
0,2
0,1d
–
31. 12.
2007
2,5
0,1d
2,0
4,5d
2,0
2,0
–
–
–
–
3,0
–
–
–
1,0
0,1d
–
–
5,2
1,1d
1,1
–
0,1
–
–
1,3
–
8,4
2,1
4,1
–
–
–
–
–
0,1
–
0,1
–
0,1
0,1
1,0
–
0,2
–
–
–
0,1
–
–
1,1
–
0,1
1,1d
0,2
4,8
2,0d
–
2,1d
1,1
0,1d
1,2
1,0d
1,4
2,0d
1,2
1,1d
2,3
–
3,2
1,1
3,1
1,3
–
1,1
–
1,1
1,2
–
–
2,0
–
1,2
–
1,0
1,0
–
1,1
–
–
0,1
1,1
0,1
–
1,0
1,0
–
1,1
–
–
–
–
1,2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2007
1,6
12
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Ptáci – Aves – Birds
O
416 taxonů/taxa
1 356 jedinců/specimens
O
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2007
Pštrosi – Struthioniformes
Pštros dvouprstý
Struthio camelus
3,1
0,1
–
–
2,1
1,1
Nanduové – Rheiformes
Nandu pampový
Rhea americana LR/nt
1,2
–
0,0,3
0,0,1
–
1,2,2
Kasuáři – Casuariformes
Emu hnědý
Dromaius novaehollandiae
1,0
0,1
–
–
–
1,1
Tinamy – Tinamiformes
Tinama inambu
Rhynchotes rufescens
0,2
1,0
–
0,1
–
1,1
Tučňáci – Sphenisciformes
Tučňák Humboldtův
Spheniscus humboldti VU, EEP
9,19
0,3
0,0,11
0,1,1
0,4
9,17,10
5,5
–
2,1
–
2,1
5,5
2,1
–
–
–
–
2,1
1,1
–
–
–
–
1,1
–
4,1
–
–
–
4,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
1,1
–
–
–
1,2
3,6
–
0,3,1
0,1,1
–
3,8
–
1,2
–
–
–
1,2
G
Narozeno
Birth
O
Příchod
Arrival
L
1. 1.
2007
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Veslonozí – Pelecaniformes
Pelikán bílý
Pelecanus onocrotalus
Pelikán rudohřbetý
Pelecanus rufescens
Kormorán velký
Phalacrocorax carbo sinensis
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Brodiví – Ciconiiformes
Volavka rusohlavá
Bubulcus ibis
Volavka pobřežní
Egretta schistacea
Volavka stříbřitá
Egretta garzetta
Kolpík africký
Platalea alba
Ibis hnědý
Plegadis falcinellus
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
13
Ibis posvátný
Threskiornis aethiopicus
Čáp černý
Ciconia nigra ESB
Nesyt africký
Mycteria ibis ESB
1. 1.
2007
5,3
Příchod
Arrival
0,1
Narozeno
Birth
1,1,1
Úhyn
Death
0,1,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
7,3
–
1,0d
2,2
–
–
–
–
–
2,1
1,0
–
–
1,0d
3,3
0,0,1
–
–
–
0,0,1
–
–
–
–
5,5
–
–
–
–
7,6
0,1d
–
–
–
–
0,1d
1,2
–
–
–
–
1,2
–
1,1
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
–
2,2
–
–
–
2,2
1,1
–
–
–
–
1,1
1,3
–
–
0,0,3
–
0,0,1
1,0
0,1
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
–
1,1
–
–
–
1,1
1,2
–
1,0,1
–
–
2,2,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
2,3
–
0,1
3,3
Plameňáci – Phoenicopteriformes
Plameňák malý
–
Phoeniconaias minor LR/nt
Plameňák růžový
5,5
Phoenicopterus ruber roseus
Plameňák chilský
7,6
Phoenicopterus chilensis LR/nt
Vrubozobí – Anseriformes
Husovec stračí
Anseranas semipalmata
Husička stromová
Dendrocygna arborea VU
Husička stěhovavá
Dendrocygna arcuata
Pižmovka ostruhatá
Plectropterus g. gambensis
Pižmovka hřebenatá
Sarkidiornis melanotos melanotos
Husa velká
Anser anser
Husa domácí – česká
Anser anser f. dom.
Husa labutí
Anser cygnoides EN
Husa malá
Anser erythropus VU
Husa polní
Anser fabalis
Husa indická
Anser indicus
Husa Rossova
Anser rossi
Berneška malá
Branta canadensis minima
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
14
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Příchod
Arrival
0,1
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
1,1
0,1
–
–
0,1
–
–
1,1
1,1d
1,1
1,1d
2,1
1,1d
–
1,1
–
1,1
–
–
–
–
0,2
–
0,1
–
1,1
1,1d
2,2
2,2
–
–
–
–
2,2
1,1
–
–
–
–
1,1
2,1
–
–
1,0
–
1,1
1,1
–
–
1,0
–
0,1
1,1
–
–
–
–
1,1
–
1,1
–
–
–
1,1
1,2
–
–
–
–
1,2
1,1
–
–
–
–
1,1
0,2
–
–
–
–
0,2
–
1,1
–
–
–
1,1
2,2
–
1,1
–
–
3,3
A
3,1
1,1
–
1,0
–
3,2
M
1,1
–
–
–
–
1,1
–
1,1
–
–
–
1,1
1,0
–
–
–
–
1,0
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Berneška velká západní
Branta canadensis occidentalis
Berneška bělolící
Branta leucopsis
Berneška havajská
Branta sandvicensis VU
Husa kuří
Cereopsis novaehollandiae
Husice liščí
Tadorna tadorna
Husice rezavá
Tadorna ferruginea
Husice šedohlavá
Tadorna cana
Husice královská
Tadorna radjah radjah
Husice rajská
Tadorna variegata
Husice australská
Tadorna tadornoides
Husice modrokřídlá
Cyanochen cyanopterus LR/nt
Husice andská
Chloephaga melanoptera
Husice rudoprsá
Chloephaga poliocephala
Husice rudohlavá
Chloephaga rubidiceps
Husice orinocká
Neochen jubatus LR/nt
Husice nilská
Alopochen aegyptiacus
Husička hřívnatá
Chenonetta jubata
Labuť černá
Cygnus atratus
Labuť zpěvná
Cygnus cygnus
Labuť velká
Cygnus olor
Labuť koskoroba
Coscoroba coscoroba
1. 1.
2007
1,0
N
výroční zpráva 2007
Ě
15
Kachna madagaskarská
Anas melleri EEP
Kachna proužkovaná
Anas superciliosa rogersii
Kachna skvrnozobá
Anas poecilorhyncha poecilorhyncha
Kachna žlutozobá
Anas undulata
Kachna filipínská
Anas luzonica VU
Kachna laysanská
Anas laysanensis VU
Kachna havajská
Anas wyviliana EN
Kachna bronzokřídlá
Anas specularis LR/nt
Kopřivka obecná
Anas strepera strepera
Čírka obecná
Anas crecca crecca
Čírka Bernierova
Anas bernieri EN
Kachna kaštanová
Anas castanea
Čírka modrokřídlá
Anas discors
Čírka skořicová
Anas cyanoptera
Čírka žlutozobá
Anas flavirostris
Ostralka žlutozobá
Anas georgica spinicauda
Ostralka štíhlá
Anas acuta acuta
Ostralka bělolící
Anas bahamensis
Kachna puna
Anas versicolor puna
Čírka rudozobá
Anas erythrorhyncha
Čírka tečkovaná
Anas hottentota
1. 1.
2007
1,0
Příchod
Arrival
3,3
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
1,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
3,2
2,1
–
–
–
–
2,1
1,2,1
–
–
–
–
1,2,1
1,1
–
–
–
–
1,1
–
2,2
–
–
–
2,2
0,2?
2,2
–
0,2
–
2,2
1,2
–
–
1,2
–
–
–
1,2
–
–
–
1,2
–
0,2
–
–
–
0,2
–
1,1
–
–
–
1,1
3,2
–
–
–
–
3,2
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0
0,1
–
0,1
–
1,0
–
1,1
–
0,1
–
1,0
1,1
–
–
0,1
–
1,0
3,1
–
–
–
–
3,1
2,2
–
2,1
–
4,3
1,2
–
–
1,0
–
0,2
2,1
–
–
–
–
2,1
1,1
–
–
–
–
1,1
2,1
–
–
–
–
2,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
16
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
2,3
2,2
–
0,0,2
0,1
–
2,1,2
1,2
4,2
–
–
–
5,4
1,1
2,0
–
2,0
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
2,2
1,1d
1,1
–
–
0,1
2,3
–
0,1
–
0,1d
–
2,1
1,2d
3,3
–
1,1
–
–
–
1,1
2,1
–
–
–
–
2,1
–
2,2
–
–
–
2,2
1,1
–
–
–
–
1,1
1,2
–
5,3,1
1,1,1
–
5,4
4,5
–
3,2,1
1,1,1
–
6,6
2,2
–
–
–
–
2,2
1,0
0,1
–
–
–
1,1
2,2
–
–
–
–
2,2
–
1,0
–
–
0,1d
–
–
–
–
1,0d
–
–
1,0d
0,1d
1,1
–
–
–
–
1,1
–
1,0d
–
–
–
–
–
1,0d
O
Úhyn
Death
0,1
L
Narozeno
Birth
–
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Dravci – Falconiformes
Kondor havranovitý
Coragyps atratus
Jestřáb lesní
Accipiter gentilis gentilis
Orel křiklavý
Aquila pomarina
Orel stepní
Aquila nipalensis
Příchod
Arrival
2,3
O
Hvízdák euroasijský
Anas penelope
Hvízdák chilský
Anas sibilatrix
Lžičák pestrý
Anas clypeata
Lžičák novozélandský
Anas rhynchotis variegata
Čírka úzkozobá
Marmaronetta angustirostris VU
Kachna vlasatá
Lophonetta s. specularioides
Polák velký
Aythya ferina
Polák chocholačka
Aythya fuligula
Polák malý
Aythya nyroca LR/nt
Polák novozélandský
Aythya novaeseelandiae
Polák dlouhozobý
Aythya valisineria
Zrzohlávka rudozobá
Netta rufina
Polák peposaka
Netta peposaca
Čírka rezavohřbetá
Calonetta leucophrys
Kachnička mandarinská
Aix galericulata
Kachnička karolinská
Aix sponsa
1. 1.
2007
0,1
N
výroční zpráva 2007
Ě
17
Káně rudoocasá
Buteo jamaicensis borealis
Sup bělohlavý
Gyps fulvus fulvus ESB
Sup kapucín
Necrosyrtes monachus
Poštolka vrabčí
Falco sparverius
1. 1.
2007
1,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
1,0
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
0,1
2,2
–
–
–
–
2,2
4,1
–
–
–
–
4,1
–
0,1
–
–
–
0,1
1,0
–
–
1,0
–
–
1,1
1,0
–
1,0
–
1,1
–
0,1d
0,1
–
–
–
–
1,0
–
–
1,0
–
0,1d
0,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
–
0,1,3d
1,1
–
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,1
–
0,1,3d
1,1
2,4
0,0,2d
1,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1d
2,2
–
–
–
–
1,1,1
–
1,0,1
–
–
0,1d
2,3
1,0
1,1
–
–
–
2,1
1,1
–
0,1
–
–
1,2
1,2
1,0
–
0,1
–
2,1
–
1,0d
–
–
–
–
–
1,0d
Hrabaví – Galliformes
Tabon lesní
Alectura lathami
Guan modrohrdlý
Aburria pipile grayi
Hoko žlutozobý
Crax fasciolata
Jeřábek lesní
Bonasia bonasa
Křepel šupinkatý
Callipepla squamata
Křepel kalifornský
Callipepla californica
Krocan divoký
Meleagris gallopavo silvestris
Krůta domácí – crollwitzská
Meleagris gallopavo f. dom.
Páv korunkatý
Pavo cristatus
Bažant paví
Polyplectron bicalcaratum
Bažant ohnivý
Lophura ignita nobilis LR/nt
Bažant Edwardsův
Lophura edwardsi EN, EEP
Bažant vietnamský
Lophura hatinhensis EN, ISB
Bažant sedlatý
Lophura swinhoii LR/nt
Bažant bělochocholatý
Lophura leucomelanos hamiltoni
Bažant prelát
Lophura diardi LR/nt
2,4
0,0,2d
1,2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
18
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Příchod
Arrival
1,1
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
1,1
–
1,1d
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1d
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
–
1,0
–
–
–
1,0
2,2
1,0
–
2,0
–
1,2
2,1
0,1
–
0,1
–
2,1
–
1,0
–
–
–
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
2,1
–
3,2,1
0,0,1
2,1
3,2
2,2
–
3,1
1,0
–
4,3
2,3
2,4d
1,3
–
–
–
–
–
2,2
–
1,1
2,3
2,4d
2,4
1,2
–
–
–
–
1,2
1,1
–
–
–
–
1,1
A
1,0
1,1
–
–
–
2,1
M
1,1
–
–
1,1
–
–
1,1
2,1d
2,6
–
1,1
–
1,1
–
2,1,2
0,1,2
2,4
1,1
2,1d
2,2
2,1
0,2
–
0,1
–
2,2
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Bažant lesklý
Lophophorus impeyanus
Bažant mandžuský
Crossoptilon mantschuricum VU
Bažant Humeové
Syrmaticus humiae humiae NT
Bažant mikado
Syrmaticus mikado LR/nt
Bažant Elliotův
Syrmaticus ellioti VU
Bažant bělokřídlý
Phasianus colchicus chrysomelas
Bažant obojkový
Phasianus colchicus torquatus
Bažant tádžický
Phasianus colchicus bianchii
Bažant amurský
Phasianus colchicus pallasi
Bažant korejský
Phasianus colchicus karpowi
Bažant tchajwanský
Phasianus colchicus formosanus
Bažant turkménský
Phasianus colchicus zarudnyi
Bažant sečuánský
Phasianus colchicus strauchi
Bažant kolchidský
Phasianus colchicus colchicus
Bažant kirgizský
Phasianus colchicus mongolicus
Bažant pestrý
Phasianus versicolor robustipes
Bažant zlatý
Chrysolophus pictus
Satyr obecný
Tragopan satyra
Satyr Temminckův
Tragopan temminckii
Křepel korunkatý
Rollulus rouloul LR/nt
Křepelka čínská
Coturnix chinensis
1. 1.
2007
–
N
výroční zpráva 2007
Ě
19
Křepelka černoprsá
Coturnix coromandelica
Křepelka harlekýn
Coturnix delegorguei
Křepelka křovinná
Perdicula asiatica
Křepelka madagaskarská
Margaroperdix madagarensis
Koroptev polní
Perdix perdix perdix
Frankolín obecný
Francolinus francolinus
Koroptev fokienská
Arborophila gingica VU
Kur bambusový
Bambusicola thoracica thoracica
Orebice Philbyho
Alectoris philbyi
Perlička supí
Acryllium vulturinum
Kur cejlonský
Gallus lafayetti
Kur bankivský
Gallus gallus ssp. murghi
Kur domácí – sumatránka
Gallus gallus f. dom.
Kur domácí – hempšírka
Gallus gallus f. dom.
Kur domácí – šumavanka
Gallus gallus f.dom.
Krátkokřídlí – Gruiformes
Seriema rudozobá
Cariama cristata
Jeřáb královský
Balearica regulorum gibbericeps
Jeřáb bělošíjí
Grus vipio VU, EEP
Jeřáb panenský
Anthropoides virgo
Chřástal hnědoprsý
Porzana fusca
1. 1.
2007
2,0
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
2,0
4,4
3,2
–
1,3
–
6,3
0,1
–
–
–
–
0,1
5,4
2,0d
0,1
–
10,8
0,1
4,5
–
–
0,1
–
11,6
3,5d
–
2,1
–
–
1,0
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
2,1
–
–
–
2,1
–
2,1
–
–
–
–
2,1
2,2
1,1d
1,1
3,3d
1,1
–
0,0,1
–
–
–
0,2
–
0,2
–
–
1,0
–
2,2,1
1,1d
1,1
3,3d
0,1
–
1,1
–
–
–
1,1
–
1,5
–
–
–
1,5
1,1
–
–
1,1
–
–
2,1
2,0d
2,1
1,2d
1,1
–
–
–
–
–
1,1d
0,1,1
0,0,1
0,1
–
–
–
–
2,2
0,1d
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
20
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
0,0,1
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
1,0
–
–
–
–
1,0
8,3
1,0d
–
4,0,1
0,0,1
–
12,3
1,0d
0,1
–
–
–
–
0,1
–
0,1d
1,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1d
1,2
0,2
–
–
–
–
0,2
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
–
2,5
–
–
–
2,5
1,0
–
–
–
–
1,0
–
1,0
–
1,0
–
–
–
2,2
–
–
–
2,2
1,1,9
–
–
–
–
–
1,1,3
0,0,3d
–
1,1d
1,1
–
0,0,7
0,0,4
0,1
–
–
–
–
–
3,2,1
0,0,1
–
1,1,5
0,0,3d?
–
1,1d
4,3
1,1
–
–
–
–
1,1
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
–
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
Bahňáci – Charadriiformes
Dytík kapský
Burhinus capensis
Dytík úhorní
Burhinus oedicnemus
Čejka běločelá
Antibyx armatus
Čejka laločnatá
Vanellus miles miles
Sluka lesní
Scolopax rusticola
Racek šedohlavý
Larus cirrocephalus poliocephalus
Racek chechtavý
Larus ridibundus
Příchod
Arrival
–
O
Chřástal rudonohý
Rallina fasciata
Chřástal vodní
Rallus aquaticus
Drop senegalský
Eupodotis senegalensis
Perepel černohrdlý
Turnix suscitator
1. 1.
2007
0,0,1
A
H
R
A
D
Stepokuři – Pterocliformes
Stepokur kirgizský
Syrrhaptes paradoxus
Stepokur hnědobřichý
Pterocles exustus erlangeri
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Měkkozobí – Columbiformes
Holub guinejský
Columba guinea guinea
Holub doupňák
Columba oenas oenas
Holub hřivnáč
Columba p. palumbus
Holub růžový
Nesoenas meyeri EN, EEP
Holub wonga
Leucosarcia melanoleuca
N
výroční zpráva 2007
Ě
21
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
Holoubek tamburínový
Turtur tympanistria
Holoubek modroskvrnný
2,2
Turtur afer
Hrdlička damarská
2,0
Streptopelia c. capicola
Hrdlička vínorudá
4,3
Streptopelia tranquebarica humilis
Hrdlička vínová
1,0
Streptopelia vinacea
Hrdlička čínská
2,2,2
Streptopelia chinensis chinensis
Hrdlička cejlonská
–
Streptopelia chinensis suratensis
Hrdlička východní
1,1,1
Streptopelia o. orientalis
Hrdlička divoká
1,2
Streptopelia t. turtur
Hrdlička madagaskarská
5,3,1
Streptopelia picturata picturata
2,2d
Hrdlička senegalská
–
Streptopelia s. senegalensis
Hrdlička sokorská
2,2
Zenaidura graysoni EW, EEP
Holub krvavý
1,1,2
Gallicolumba luzonica LR/nt, ESB 0,1d
Holub zlatoprsý
–
Gallicolumba rufigula
Holub celebeský
–
Gallicolumba tristigmata bimaculata
Holub zelenokřídlý
1,1
Chalcophaps indica indica
Holub chocholatý
1,1
Ocyphaps lophotes
Holub bronzokřídlý
1,1
Phaps chalcoptera
0,1d
Holoubek mírový
1,0
Geopelia maugei
Holoubek diamantový
2,1
Geopelia cuneata
Holub břidlicový
–
Trugon terrestris
0,1d
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
2,0
–
–
1,0
–
1,2
–
–
–
–
2,0
0,1
5,1
–
–
–
–
–
1,1
1,2d
–
1,0
0,0,4
1,0,4
–
0,0,2
–
–
–
2,2
0,0,8d
0,0,2
–
0,0,5
–
–
–
–
–
0,0,2d
–
1,1,4
0,0,5d
1,2
–
0,0,1
0,0,1
0,0,2
–
–
–
1,1d
–
4,2,1
1,2,2d
0,0,2
–
1,2,4
0,0,4
–
3,4
–
2,3,6
0,0,2
1,2,6
1,0
–
–
–
2,2
0,1d ?
1,0
1,1
–
–
–
1,1
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
1,1
0,1
–
0,1
–
0,1
–
0,1
–
1,1
0,1d
1,0
–
–
1,0
–
1,1
–
–
–
–
–
0,1d
1,0
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2007
2,0
22
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
1,3
1,1
–
–
–
1,1
–
–
–
–
–
0,0,1
1,0
–
1,1
1,0,1d
0,1,1
–
0,0,2
–
–
1,1,2
–
1,1d
–
1,1d
1,1
–
–
–
–
–
–
1,0d
–
–
–
–
–
–
0,1d
–
1,1d
1,1
1,1
–
1,0
–
–
2,1
–
2,2,2d
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2,2,2d
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
3,3
–
–
–
–
3,3
1,1
–
–
–
–
1,1
–
1,0d
–
2,0d
2,2
1,1d
3,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0d
–
–
0,1,1
–
–
2,2
1,0
–
1,1,1d
–
1,2
2,2,1d
4,6
2,2
–
–
–
–
2,2
–
1,1d
–
–
–
–
–
1,1d
I
C
K
Á
A
B
T
–
O
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Papoušci – Psittaciformes
Amazoňan modročelý
Amazona aestiva xanthopteryx
Amazoňan oranžokřídlý
Amazona amazonica amazonica
Ara ararauna
Ara ararauna
Ara vojenský
Ara militaris mexicana VU, ISB
Papoušek patagonský
Cyanoliseus patagonus
Pyrura skalní
Pyrrhura rupicola sandiae
Pyrura modročelý
Pyrrhura picta picta
Vaza malý
Coracopsis nigra
Vaza velký
Coracopsis vasa
Papoušek šedý
Psittacus erithacus erithacus
Papoušek senegalský
Poicephalus s. senegalensis
Papoušek hnědohlavý
Poicephalus cryptoxanthus
Papoušík šedohlavý
Agapornis cana
Papoušík oranžohlavý
Agapornis p. pullarius
Amazonek černotemenný
Pionites m. melanocephala
G
Holub zlatočelý
Ptilinopus aurantiifrons
Holub černotemenný
–
Ptilinopus melanospila
Holub dvoubarvý
1,1
Ducula bicolor
1,0,1d
Holub domácí – kudrnáč bílý chocholatý1,1
Columba livia f. dom.
Holub domácí – jeptiška černá
1,1
Columba livia f. dom.
O
Úhyn
Death
0,0,1
L
Narozeno
Birth
0,0,1
O
Příchod
Arrival
–
O
1. 1.
2007
1,3
N
výroční zpráva 2007
Ě
23
Latam vlaštovčí
Lathamus discolor VU
Kakariki žlutočelý
Cyanoramphus auriceps LR/nt
Papoušek Bourkův
Neophema bourkii
Alexandr malý
Psittacula krameri krameri
1. 1.
2007
1,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
1,1
1,1
–
0,0,8
0,0,7
0,0,1
1,1
2,1
–
–
–
–
2,1
–
1,0d
–
–
–
–
–
1,0d
0,1
–
–
–
0,1
–
1,1
1,0d
0,2
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1
1,0d
0,2
0,1
1,0
–
–
–
1,1
2,2,6
–
–
0,0,5
–
2,2,1
3,3
–
0,0,2
–
–
3,3,2
1,1
2,0d
1,1
–
5,1
–
5,1
–
–
–
–
1,1
2,0d
1,1
3,1
–
–
–
–
3,1
0,1
–
–
–
–
0,1
1,1
0,0,2
–
1,1,1
–
0,0,1
–
1,0d
1,1
–
–
–
–
1,1
0,4
–
0,4
–
1,0d
2,2
1,0
–
1,0
–
Kukačky – Cuculiformes
Kukačka kohoutí
Geococcyx californianus
Turako bělobřichý
Corythaixoides leucogaster
Turako chocholatý
Tauraco persa buffoni
Turako bělolící
Tauraco leucotis
Myšáci – Coliiformes
Myšák hnědokřídlý
Colius striatus mombassicus
Myšák dlouhoocasý
Urocolius macrourus
Sovy – Strigiformes
Sova pálená
Tyto alba guttata
Výr velký
Bubo bubo bubo
Výr africký
Bubo africanus
Kalous ušatý
Asio otus
Výreček malý
Otus scops
Sovice sněžní
Nyctea scandiaca
Sýček obecný
Athene noctua
Sova králičí
Speotyto cunicularia
1,2
1,1d
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
24
výroční zpráva 2007
1,2
1,1d
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
2,0
1,1
0,1d
–
3,0
–
–
3,0d
1,1
3,1d
0,2
–
–
–
–
0,2
5,1
–
–
–
–
–
3,0d
–
1,1
1,1
1,0
3,0d
–
0,1
1,0
–
–
–
1,1
1,3
–
0,0,2
0,0,2
–
1,3
1,1
1,0d
–
1,0
–
–
2,1
1,0d
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
4,3
–
4,0
1,0
4,1
3,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
1,1d
–
1,0d
–
1,0,2d
0,1
0,1d
–
–
0,1
–
–
–
1,0d
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0d
–
1,0,2d
0,1
1,0
–
–
–
–
1,0
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
–
O
G
I
C
Lelkové – Caprimulgiformes
Lelkoun soví
Podargus strigoides
Příchod
Arrival
–
O
Puštík obecný
Strix aluco aluco
1. 1.
2007
2,0
K
Á
A
1,1
B
O
T
A
N
I
C
Srostloprstí – Coraciiformes
Zoborožec hvízdavý
Ceratogymna f. fistulator
Toko tanzánský
Tockus ruahae
Dudkovec stromový
Phoeniculus purpureus
Dudek chocholatý
Upupa epops longirostris ESB
Ledňáček zelenohlavý
Halcyon chloris
Ledňák obrovský
Dacelo novaeguineae
K
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Pěvci – Passeriformes
Pita černokorunkatá
Pitta venusta VU
Á
Šplhavci – Piciformes
Tukan rudozobý
Ramphastos tucanus tucanus
Arasari černohrdlý
Pteroglossus aracari atricollis
Vousák senegalský
Lybius dubius
Vousák modrolící
Megalaima asiatica davisoni
Vousák šedolící
Psilopogon pyrolophus
Perlák červenohlavý
Trachyphonus e. erythrocephalus
Perlák Darnaudův
Trachyphonus darnaudi emini
Žluna větší
Picus flavinucha
N
výroční zpráva 2007
Ě
25
Skřivan ouškatý
Eremophila alpestris
Skřivan lesní
Lullula arborea
Bulbul černohlavý
Pycnonotus atriceps
Bulbul oranžohrdlý
Pycnonotus dispar
Bulbul modrobřichý
Pycnonotus cyaniventris LR/nt
Bulbul rudouchý
Pycnonotus jocosus jocosus
Bulbul čínský
Pycnonotus sinensis sinensis
Bulbul dvouskvrnný
Pycnonotus b. bimaculatus
Bulbul dvouskvrnný
Pycnonotus b. tenggerensis
Bulbul žlutořitný
Pycnonotus goiavier
Bulbul čárkovaný
Pycnonotus leucogrammicus
Bulbul zahradní
Pycnonotus barbatus inornatus
Bulbul zahradní
Pycnonotus barbatus layardi
Bulbul šupinkový
Pycnonotus cafer
Bulbul sundský
Pycnonotus squamatus LR/nt
Bulbul bělolící
Pycnonotus leucotis
Bulbulčík bělohlavý
Hypsipetes leucocephalus
Bulbulec šedolící
Alophoixus bres
Linduška rudokrká
Anthus cervinus
Brkoslav severní
Bombycilla garrulus centralasiae
Sýkavka Hardwickova
Chloropsis hardwickii
1. 1.
2007
1,0
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
1,0
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
–
–
1,1
–
–
–
1,1
4,5,1
–
0,0,18
0,0,7
1,2,8
–
1,1,1
–
0,0,1
–
3,3,3
0,0,14d
1,1
1,0
–
–
–
–
1,0
2,2
–
0,1,3
0,0,1
0,1,2
2,2
1,0
–
–
–
–
1,0
2,0
–
–
–
–
2,0
–
1,0
–
–
–
1,0
0,1
–
–
–
–
0,1
2,1
–
0,0,1
1,0,1
–
1,1
–
1,2
–
–
–
1,2
2,2
–
2,4,16
0,0,5
2,4,3
2,2,8
3,1
–
0,0,2
0,0,2
–
3,1
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
–
1,1
–
0,1
–
1,0
2,2
1,1d
0,1
–
6,1,1
1,0,1
–
–
–
2,0
2,0d
–
3,3
2,0d
0,1
1,1
–
–
–
–
1,1
2,1
0,1
–
–
–
2,2
–
1,1d
–
–
–
–
–
1,1d
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
26
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
31. 12.
2007
2,2
0,1
Odchod
Depart.
–
1,0d
–
–
1,0
–
–
2,1
–
–
1,0
1,1
–
–
0,1
–
1,0
0,1
3,4,3
0,1,1
2,4,2
2,1
–
–
0,1
0,1
1,2
–
–
–
–
1,0
–
–
0,1
–
–
–
–
–
–
2,1
–
–
–
–
1,1
–
1,0d
–
0,3,2
0,0,1
–
0,0,1
–
0,1d
–
2,3,1
3,1d
–
–
–
–
–
0,0,3
0,1
–
–
–
1,1
1,0
–
1,0
–
–
1,1
–
–
–
1,1
–
–
1,0
–
1,2
0,1
–
–
0,1,1
–
–
0,1d
–
1,1d
–
1,0d
–
–
–
0,1d
–
I
–
2,1
G
–
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
–
O
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
A
L
1,1
1,1d
0,1,1
P
Z
–
1,0d
T
Irena tyrkysová
Irena puella
Drozdec plavý
–
Mimus gilvus gilvus
Rehek bělohlavý
1,0
Chaimarrornis leucocephala
Drozd stračí
–
Copsychus saularis
Kos černý
1,1
Turdus merula
Drozd černoprsý
1,1
Turdus dissimilis
Drozd sibiřský
1,4
Zoothera sibirica sibirica
Slavík kaliopa
1,0
Luscinia caliope
Modruška sibiřská
0,1
Tarsiger cyanurus cyanurus
Pěnice černohlavá
2,1
Sylvia atricapilla atricapilla
Timálie dlouhoocasá
1,1
Heterophasia picaoides
Timálie černohlavá
1,1
Heterophasia desgodinsi desgodinsi 4,0d
Timálie modrokřídlá
0,0,1
Minla cyanouroptera wingatei
Timálie límečková
0,0,3
Yuhina castaniceps torqueola
Timálie diamantová
1,0
Yuhina diademata ampelina
Timálie čínská
–
Leiothrix lutea
Timálie stříbrouchá
–
Leiothrix argentauris
Timálie sečuánská
2,2
Liocichla omeiensis VU
Timálie rudolící
–
Liocichla ripponi
Sojkovec čínský
2,2
Garrulax chinensis chinensis
Sojkovec zrcadlový
1,0
Garrulax mitratus
Příchod
Arrival
1,1
1,0d
2,2
O
1. 1.
2007
1,1
N
výroční zpráva 2007
Ě
27
Sojkovec dvoubarvý
Garrulax bicolor VU
Sojkovec chocholatý
Garrulax leucolophus diardi
Sojkovec černobrvý
Garrulax affinis
Sojkovec rudolící
Garrulax maesi castanotis
Sojkovec bělolící
Garrulax sannio
Sojkovec rudokřídlý
Garrulax milnei
Sojkovec nádherný
Garrulax formosus
Sojkovec rezavočelý
Garrulax rufifrons
Lejsek Davidův
Niltava davidi
Lejsek modrobílý
Cyanoptila cyanomelana
Sýkořice šedohlavá
Paradoxornis gularis
Sýkořice hnědá
Paradoxornis webbianus
Kruhoočko japonské
Zosterops japonica
Kruhoočko celebeské
Zosterops consobrinorum
Kruhoočko hnědoboké
Zosterops erythropleurus
Kruhoočko východní
Zosterops palpebrosus
Kruhoočko jávské
Lophozosterops javanicus
Strnad modrý
Latoucheornis siemssenii
Strnad olivový
Emberiza spodocephala sordida
Strnad obojkový
Emberiza aureola aureola LR/nt
Strnad obojkový
Emberiza aureola ornata LR/nt
1. 1.
2007
1,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
1,1
3,2
1,1d
0,1
–
–
–
1,0
–
–
–
2,1d
–
1,1
3,2d
1,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
0,1
–
–
–
0,2
2,1
1,1d
2,1
–
–
–
–
–
–
–
–
2,1
1,1d
2,1
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
1,0
–
–
–
–
1,0
0,1
–
–
0,1
–
–
0,1
–
–
–
0,1
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,1
0,1d
2,1
1,0d
0,0,1
–
–
–
0,1
–
–
–
0,1d
–
–
–
–
0,0,1
–
2,1
1,0d
–
2,2
–
–
–
1,1
1,1
1,1
–
–
0,1
–
1,0
1,0
–
–
1,0
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
4,1
–
–
0,1
–
4,0
1,0
–
–
–
–
1,0
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
28
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
1,0
1,1
–
–
0,1
–
1,0
0,2
–
–
–
–
0,2
1,1
0,0,5
0,0,4
0,0,3
0,0,2
1,0
–
–
1,0
–
1,1,4
0,0,4d
–
0,1
–
–
–
–
0,1
0,2
–
–
0,1
–
0,1
2,1
–
–
–
–
2,1
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
1,1
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
–
1,0d
0,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0d
0,1
2,2
–
–
–
–
2,2
2,2
–
–
0,1
–
2,1
5,5,2
–
0,0,3
0,0,3
2,2,1
3,4
A
2,1
–
–
2,1
–
–
M
3,1
–
–
2,0
–
1,1
1,1
–
–
1,0
–
0,1
0,1
–
–
0,1
–
–
3,1
0,1
0,0,2
0,0,2
1,0
2,2
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Strnad žlutohrdlý
Emberiza elegans
Strnad rolní
Emberiza rustica rustica
Strnad somálský
Emberiza poliopleura
Šafránka velká
Sicalis flaveola
Šafránka malá
Sicalis luteola
Šafránka citrónová
Sicalis citrina
Strnad ranní
Zonotrichia capensis
Kubánka malá
Tiaris canora
Kněžík černobílý
Sporophila luctuosa
Kněžík papouščí
Sporophila peruviana devronis
Kněžík hnědohrdlý
Sporophila telasco
Papežík zelenohřbetý
Passerina ciris
Papežík mnohobarvý
Passerina versicolor
Kardinál červený
Cardinalis cardinalis
Zvonohlík skvrnitý
Serinus striolatus
Zvonohlík žlutoprsý
Serinus citrinipectus
Zvonohlík šedý
Serinus leucopygius riggenbachi
Zvonohlík mozambický
Serinus mozambicus mozambicus
Zvonohlík mozambický
Serinus mozambicus caniceps
Zvonohlík sírožlutý
Serinus sulphuratus wilsoni
Zvonohlík bělobřichý
Serinus dorsostriatus dorsostriatus
1. 1.
2007
1,0
N
výroční zpráva 2007
Ě
29
Zvonohlík žlutohřbetý
Serinus atrogularis reichenowi
Čížek ohnivý
Carduelis cucullatus EN
Zvonek čínský
Carduelis sinica
Zvonek zelený
Carduelis chloris chloris
Zvonek černohlavý
Carduelis ambigua
Stehlík velký
Carduelis carduelis major
Hýl obecný
Pyrrhula pyrrhula
Hýl dlouhoocasý
Uragus sibiricus sibiricus
Hýl růžový
Carpodacus roseus
Hýl pustinný
Rhodopechys obsoleta
Dlask východní
Eophona migratoria
Astrild pestrý
Pytilia melba percivali
Astrild rudokřídlý
Pytilia p. phoenicoptera
Astrild rudočelý
Pytilia hypogrammica
Vločkovník rudohřbetý
Euchistospiza dybowskii
Motýlek modrohlavý
Uraeginthus c.cyanocephalus
Motýlek rudouchý
Uraeginthus bengalus bengalus
Motýlek modrobřichý
Uraeginthus i. ianthinogaster
Astrild koroptví
Ortygospiza atricollis ansorgei
Astrild vlnkovaný
Estrilda astrild cavendishi
Astrild vlnkovaný
Estrilda astrild kempi
1. 1.
2007
2,2,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
0,0,4
Úhyn
Death
0,0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
2,2,3
–
2,2
–
–
–
2,2
7,3
–
0,0,8
0,0,2
–
2,3
–
0,1
1,1
–
7,3,6
0,0,3d
1,3
2,1
–
–
–
–
2,1
2,1
1,1
0,0,3
0,0,3
–
3,2
1,1
–
–
0,1
3,3
1,0
0,0,2
0,1,2
–
1,0d
–
–
1,0d
4,2
1,0
1,0
–
1,0
–
1,0
–
1,1
0,0,3
0,1,3
–
1,0
–
1,1
–
–
–
1,1
0,1
–
–
–
–
0,1
2,1
–
–
0,1
–
2,0
2,1
–
–
0,1
–
2,0
1,1
–
–
1,0
–
0,1
1,1
–
–
–
–
1,1
6,0
0,1
–
1,0
2,0
3,1
1,2
–
–
–
–
1,2
0,1
–
–
0,1
–
–
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,2
–
–
0,2
–
–
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
30
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
1,0
0,0,9
–
–
–
–
0,0,9
0,0,5
–
–
0,0,2
–
0,0,3
0,0,4
–
–
0,0,1
–
0,0,3
3,3
–
–
–
–
3,3
2,1
1,0
–
1,0
1,0
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
1,1
–
–
4,2
–
–
1,0
–
3,2
1,1
–
–
0,1
–
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
0,0,3
–
–
0,0,1
–
1,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,6
–
–
0,0,2
–
0,0,4
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
A
1,0
–
–
–
–
1,0
M
2,1
–
–
0,1
–
2,0
0,1
–
–
0,1
–
–
0,0,3
–
–
0,0,2
–
0,0,1
–
1,2
–
–
–
1,2
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Astrild vlnkovaný
Estrilda astrild massaicus
Astrild vlnkovaný
Estrilda astrild muenzneri
Astrild oranžolící
Estrilda melpoda
Astrild žlutobřichý
Estrilda rhodopyga centralis
Astrild šedý
Estrilda troglodytes
Astrild šedoprsý
Estrilda melanotis kilimensis
Astrild rudobřichý
Estrilda charmosyna kiwanukae
Modroušek rudoocasý
Estrilda caerulescens
Zlatoprska jihoafrická
Amandava subflava clarkei
Zlatoprska západoafrická
Amandava subflava miniata
Tygříček tečkovaný
Amandava amandava punicea
Stračka dvoubarvá
Spermestes bicolor bicolor
Stračka hnědohřbetá
Spermestes bicolor nigriceps
Stračka velká
Spermestes fringilloides fringilloides
Stračka velká
Spermestes fringilloides pica
Stračka malá
Spermestes cucullatus scutatus
Stračka malá
Spermestes cucullatus cucullatus
Stračka zakrslá
Spermestes nana
Stříbrozobka zpěvná
Euodice cantans
Rýžovník hnědý
Padda fuscata LR/nt
Rýžovník šedý
Padda oryzivora VU
1. 1.
2007
1,0
N
výroční zpráva 2007
Ě
31
Panenka bornejská
Lonchura fuscans
Panenka černohlavá
Lonchura atricapilla jagori
Panenka hnědohlavá
Lonchura atricapilla brunneiceps
Panenka černohrdlá
Lonchura ferruginosa
Panenka hnědoprsá
Lonchura castaneothorax
Panenka bělohlavá
Lonchura maja maja
Panenka molucká
Lonchura molucca molucca
Panenka perličková
Lonchura leucosticta
Panenka žlutohřbetá
Lonchura tristissima
Panenka temná
Lonchura stygia LR/nt
Panenka muškátová
Lonchura punctulata punctulata
Panenka muškátová
Lonchura punctulata nisoria
Panenka muškátová
Lonchura punctulata topela
Amadina pruhovaná
Aidemosyne modesta
Amadina červenohlavá
Amadina erythrocephala
Amadina páskovaná
Amadina fasciata fasciata
Amadina páskovaná
Amadina fasciata candida
Amadina páskovaná
Amadina fasciata septentrionalis
Amadina diamantová
Emblema guttata LR/nt
Pásovník krátkoocasý
Poephila cincta cincta LR/nt
Zebřička pestrá
Taenopygia guttata castanotis
1. 1.
2007
0,0,4
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
0,0,4
0,1
–
–
–
–
0,1
2,2,1
–
–
0,0,2
–
0,0,3
3,1
–
–
–
–
3,1
1,0
1,1
0,0,7
–
–
2,1,7
1,3
–
–
–
–
1,3
0,0,6
–
–
0,0,2
–
0,0,4
0,1
–
–
0,1
–
–
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
1,0
–
–
–
0,0,2
–
–
0,0,2
–
1,0d
–
–
1,0d
–
0,0,15
–
–
0,0,4
–
0,0,11
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,1
–
–
0,1
–
–
1,0
1,1
–
1,0
–
1,1
2,0
–
–
1,0
–
1,0
2,1
–
–
0,1
–
2,0
1,0
–
–
1,0
–
–
3,0
–
–
1,0
–
2,0
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
32
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
10,3
1,0
0,0,5
–
0,0,1
–
1,0,4
1,0
–
–
–
–
1,0
0,2
–
–
0,1
–
0,1
3,0
1,1
2,0
2,1
–
4,0
2,1
–
–
2,1
–
–
0,1
–
–
0,1
–
–
1,0
–
–
1,0
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
1,0
–
–
1,0
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
6,3
–
–
1,1
–
0,1
–
–
–
–
5,2
0,0,3d
0,1
–
3,0
–
–
–
3,0
–
0,1
–
–
–
0,1
3,4
–
–
–
–
3,4
2,4
–
–
0,1
–
2,3
–
2,2
–
–
–
2,2
O
Úhyn
Death
0,1
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
–
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Zebřička timorská
Taenopygia guttata guttata
Amadina Gouldové
Chloebia gouldiae EN
Amada tříbarvá
Erythrura trichroa sigillifera
Amada červenohlavá
Erythrura psittacea
Astrild rákosní
Bathilda ruficauda clarescens LR/nt
Amarant malý
Lagonosticta senegala ruberrima
Amarant černobřichý
Lagonosticta rara forbesi
Amarant tmavý
Lagonosticta rubricata ugandae
Amarant tmavý
Lagonosticta rubricata neglecta
Amarant škraboškový
Lagonosticta vinacea vinacea
Amarant tečkovaný
Lagonosticta rufopicta rufopicta
Vdovka Fischerova
Vidua fischeri
Vdovka dominikánská
Vidua macroura
Atlásek malý
Hypochera chalybeata
Vrabec zlatý
Auripasser luteus
Vrabec Arnaudův
Pseudonigrita arnaudi dorsalis
Tkalčík bělohlavý
Dinemellia dinemelli
Vrabec rudoocasý
Histurgops ruficauda
Snovač červenozobý
Quelea quelea aethiopica
Snovač červenohlavý
Quelea erythrops
Snovatec madagaskarský
Foudia madagascariensis
1. 1.
2007
10,4
N
výroční zpráva 2007
Ě
33
Snovač zlatý
Ploceus subaureus aureoflavus
Snovač škraboškový
Ploceus velatus
Snovač Jacksonův
Ploceus jacksoni
Snovač zahradní
Ploceus cucullatus paroptus
Snovač zahradní
Ploceus cucullatus cucullatus
Snovač ohnivý
Euplectes hordeaceus hordeaceus
Snovač černočelý
Euplectes orix nigrifrons
Snovač oranžový
Euplectes f. franciscanus
Snovač Gierowův
Euplectes gierowii friederichseni
Snovač Napoleonův
Euplectes afer afer
Snovač černobřichý
Euplectes nigriventris
Vida žlutoramenná
Euplectes macrourus macrourus
Vida běloramenná
Euplectes albonotatus eques
Vida límečková
Euplectes ardens tropicus
Kystráček modrolící
Entomyzon cyanotis
Špaček malý
Aplonis minor
Špaček rudooký
Aplonis panayensis
Špaček červenozobý
Sturnus sericeus
Špaček černokrký
Sturnus nigricollis
Špaček malabarský
Sturnus malabaricus nemoricola
Špaček pagodový
Sturnus pagodarum
1. 1.
2007
2,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
2,1
5,1
–
–
1,0
–
4,1
1,0
–
–
–
–
1,0
1,3
1,0
0,0,3
–
–
2,3,3
4,0
–
–
–
–
4,0
1,4
1,0
–
–
0,1
2,3
1,0
–
–
–
–
1,0
3,2
–
0,0,6
0,0,2
–
3,2,4
1,0
–
–
–
–
1,0
3,1
–
–
0,1
–
3,0
2,3
–
0,0,2
–
–
2,3,2
4,6
–
–
–
2,0
–
–
1,0
–
0,1d
–
4,5
0,1d
1,0
4,1
1,0
0,0,1
0,1,1
–
5,0
2,2
–
1,1,1
–
1,1
2,2,1
4,3,2
–
0,0,2
0,1,1
–
4,2,3
2,2,5
–
1,1,12
0,1,4
1,1,8
1,1,6
2,0
0,1
–
0,1
–
2,0
1,0
–
–
–
–
1,0
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
2,1
–
–
–
2,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
34
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
1,0
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
1,0
–
–
1,0
–
1,1
–
3,2,1
0,0,1
3,1
1,2
–
–
–
–
2,0
–
1,0
–
3,1
2,0,2d
1,0
0,1
0,1,1
–
–
1,0
1,1,1
0,2,1d
0,1
B
–
–
0,2d
–
2,0
–
1,0
–
3,0
T
–
–
–
–
0,1
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
–
1,1
1,1
–
–
1,0
2,1
–
–
–
–
A
–
–
0,0,2
–
2,2
1,0,1d
0,0,9
–
–
–
–
1,1
A
–
–
–
–
1,0
A
–
–
–
–
0,0,1
M
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
–
–
–
0,0,1d
–
–
1,1
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
O
A
N
I
C
K
Á
Z
H
R
D
Ě
S
T
A
P
Špaček mongolský
Sturnus sturninus
Špaček růžový
2,1
Pastor roseus
Špaček rudokřídlý
1,1,2
Onychognathus morio
Špaček laločnatý
3,1
Creatophora cinerea
2,0,2d
Leskoptev bělobřichá
–
Cinnyricinclus leucogaster
Leskoptev tříbarvá
1,2
Lamprotornis superbus
0,0,1d
Leskoptev malá
1,1
Lamprotornis chloropterus elisabeth
Leskoptev purpurová
2,0
Lamprotornis purpureus
Leskoptev kovová
0,1
Lamprotornis chalybaeus
Majna jávská
1,0
Acridotheres javanicus
Majna
–
Acridotheres cinereus
Majna pobřežní
2,0
Ackridotheres ginginianus
Majna Rothschildova
2,2
Leucopsar rothschildi CR, EEP
1,0,1d
Špaček silnozobý
0,0,11
Scissirostrum dubium
Špaček bělokrký
1,1
Streptocitta albicollis albicollis
Žluva čínská
1,0
Oriolus chinensis celebensis
Sojka obecná
0,0,1
Garrulus glandarius ssp. glandarius
Sojka zelenavá
1,0
Cyanocorax yncas
Krkavec velký
–
Corvus corax
0,0,1d
Krkavec bělokrký
1,1
Corvus albicollis
Příchod
Arrival
–
O
1. 1.
2007
2,0
L
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
35
Plazi – Reptilia – Reptiles
228 taxonů/taxa
1 109 jedinců/specimens
Želvy – Chelonia
Klapavka běloústá
Kinosternon leucostomum
Klapavka
Kinosternon integrum
Klapavka štírovitá
Kinosternon cf. scorpioides
Klapavka kýlnatá
Sternotherus carinatus
Klapavka obecná
Sternotherus odoratus
Hlavec plochý
Platysternon megacephalum EN
Želva bahenní
Emys orbicularis LR/nt
Želva nádherná
Chrysemys scripta scripta LR/nt
Želva nádherná
Chrysemys scripta elegans LR/nt
Želva ozdobná
Chrysemys picta belli
Želva mississippská
Graptemys kohni
Želva Nelsonova
Pseudemys nelsoni
Želva Hamiltonova
Geoclemys hamiltonii VU
Želva vietnamská
Annamemys annamensis CR
Želva
Mauremys mutica EN
Želva
Cyclemys dentata LR/nt
Želva velká
Heosemys grandis VU, ESB
Želva ostnitá
Heosemys spinosa EN, ESB
1. 1.
2007
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2007
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
2,0
–
–
–
–
2,0
4,4,5
0,0,6d
1,3,3
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,1
4,4,4
0,0,6d
1,2,3
X
X
–
X
–
X
1,0
–
–
–
–
1,0
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,2
–
–
–
–
0,2
1,0
0,0,7
–
–
–
1,0,7
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,1
0,0,10
–
–
–
0,1,10
1,2
–
–
–
–
1,2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
36
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
0,0,1
3,1
–
–
–
–
3,1
–
0,0,2d
–
0,0,10d
1,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,2d
–
0,0,10d
1,4
1,2
–
0,0,2
–
–
1,2,2
0,0,56
–
0,0,15
–
0,0,11
0,0,60
3,1
0,0,1
–
–
1,2,1
–
0,0,3
–
–
1,0d
0,0,1
2,1,1
1,0d
1,2,3
9,10,5
0,0,1d
0,0,14
–
–
–
–
–
–
–
–
9,10,5
0,0,1d
0,0,14
0,0,47
0,0,2d
–
3,3,16
0,0,15d
2,4,2
–
1,0d
0,0,8
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
–
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
0,0,49
0,0,1
0,0,1
–
–
1,0
–
–
–
0,0,8
–
–
–
–
1,0d
–
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,39
0,0,3d
3,3,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
–
0,0,38
0,0,3d
3,3,1
1,0
–
–
1,0
–
–
–
1,0
–
–
–
1,0
–
0,0,1d
–
–
–
–
–
0,0,1d
H
–
A
3,3,17
0,0,13d
1,2,4
Z
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Želva
Ocadia sinensis
Želva tlustohrdlá
Siebenrockiella crassicollis VU, ESB
Želva
Orlitia borneensis EN, ESB
Želva
Batagur baska CR
Želva Spenglerova
Geomyda spengleri EN
Želva
Testudo kleinmanni EN, EEP
Želva zelenavá
Testudo hermanni LR/nt
Želva žlutohnědáVU
Testudo graeca graeca
Želva vroubená
Testudo marginata
Želva čtyřprstá
Testudo horsfieldii VU
Želva obrovská
Dipsochelys dussumieri VU
Želva ostruhatá
Geochelone sulcata VU
Želva hvězdnatá
Geochelone elegans
Želva
Geochelone platynota CR
Želva pardálí
Geochelone pardalis pardalis
Želva pardálí
Geochelone pardalis babcocki
Želva paprsčitá
Astrochelys radiata VU, ESB
Želva
Pyxis arachnoides arachnoides VU
Želva
Pyxis planicauda EN
Želva skalní
Malacochersus tornieri
Želva
Kinixys homeana
1. 1.
2007
0,0,1
N
výroční zpráva 2007
Ě
37
Želva
Indotestudo elongata EN
Želva
Indotestudo forsteni EN
Želva
Platemys platycephala
Tereka
Podocnemis unifilis VU
Tereka
Pelusios castaneus
Tereka
Pelusios castanoides
Tereka
Pelusios subniger
Tereka africká
Pelomedusa subrufa
Matamata třásnitá
Chelus fimbriatus
Želva
Emydura suglobosa
Dlouhokrčka Siebenrockova
Chelodina siebenrocki LR/nt
1. 1.
2007
2,0
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
2,0
0,3
–
–
–
–
0,3
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,7
–
–
–
–
0,0,7
3,0
–
–
–
–
3,0
–
1,1
–
–
–
1,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
2,2,1
–
–
–
–
2,2,1
2,1
–
–
–
–
2,1
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
1,1,3
–
0,0,5
0,0,4
–
1,1,4
1,3
1,0
–
0,2
1,2
–
–
–
–
1,0d
–
1,1
1,0d
1,2
–
2,1
–
–
–
2,1
–
0,0,1d
–
0,0,1d
1,1,16
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,13
0,0,3d
–
0,0,1d
–
0,0,1d
1,1
0,0,3d
1,0
–
0,0,2
–
–
–
–
–
Krokodýlové – Crocodylia
Aligátor čínský
Alligator sinensis CR, EEP
Kajmánek malý
Paleosuchus trigonatus
Krokodýl siamský
Crocodylus siamensis CR
Krokodýl bahenní
Crocodylus palustris VU
Krokodýl kubánský
Crocodylus rhombifer EN
Krokodýl čelnatý
Osteolaemus tetraspis VU, ESB
Ještěři – Sauria
Gekon obrovský
Gekko gecko
Gekon
Gekko siamensis
1,1,4
0,0,6d
4,0
4,1
0,0,6d
4,0
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
38
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
0,1,1
1,1
–
0,0,3
0,0,1
–
1,1,2
4,3,15
–
–
–
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
1,0
0,1
–
–
–
1,1
2,3,5
–
–
0,0,1
0,0,1
2,3,3
1,0
–
–
1,0
–
–
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
0,1
–
1,0
0,0,10
–
–
0,0,1
0,0,1
0,0,8
2,2
–
0,0,2
1,0,2
–
1,2
–
1,1
–
–
–
1,1
–
1,1
–
–
–
1,1
2,1
–
–
2,0
–
0,1
6,6,12
0,1d
1,2
0,0,1
0,0,14
0,0,4
0,0,21
–
–
–
–
6,6,2
0,1d
1,2
1,0,4
–
–
–
–
1,0,4
1,1
–
–
–
–
1,1
2,3
0,1
–
–
0,1
2,3
1,1
–
0,1
0,1
–
1,1
1,1,1
–
–
–
–
1,1,1
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
0,0,1
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Gekon
Gekko vittatus
Gekon
Gehyra vorax
Gekon
Blaesodactylus sakalava
Gekon
Blaesodactylus boivini
Gekon
Blaesodactylus antongilensis
Gekon
Rhacodactylus ciliatus
Gekon zední
Tarentola m. mauretanica
Gekon
Tarentola angustimentalis
Gekon
Tarentola b. boettgeri
Gekon
Teratoscincus scincus scincus
Gekon
Teratoscincus scincus rustamovi
Gekon
Haemodracon riebeckii
Gekon
Lygodactylus cf. arnoulti
Felsuma
Phelsuma dubia
Felsuma madagaskarská
Phelsuma madagascariensis grandis
Felsuma
Phelsuma madagascariensis kochi
Felsuma
Phelsuma m. madagascariensis
Felsuma
Phelsuma m. cf. madagascariensis
Felsuma Standingova
Phelsuma standingi VU
Felsuma
Phelsuma laticauda
Felsuma
Phelsuma lineata lineata
1. 1.
2007
0,1
N
výroční zpráva 2007
Ě
39
Felsuma
Phelsuma lineata elanthana
Felsuma
Phelsuma quadriocellata
Felsuma
Phelsuma v–nigra
Felsuma
Phelsuma robertmertensi
Felsuma
Phelsuma nigristriata
Felsuma
Phelsuma klemmeri ESB
Felsuma
Phelsuma seippi
Felsuma
Phelsuma ornata
Gekon
Uroplatus sikorae sikorae
Gekon
Uroplatus sikorae sameiti
Gekon
Uroplatus lineatus
Gekon
Uroplatus ebenaui
Gekon
Uroplatus henkelii
Gekon
Uroplatus fimbriatus
Gekon
Paroedura pictus
Gekon
Paroedura bastardi bastardi
Gekon
Paroedura bastardi ibityensis
Gekon
Paroedura androyensis
Gekon
Paroedura gracilis
Gekon
Geckolepis typica
Gekon
Geckolepis maculata
1. 1.
2007
1,0
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
1,0
3,2,9
–
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
1,0
–
1,0
–
1,0
2,1
–
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
1,1
2,0
0,1,4
–
–
–
2,1,4
1,1
0,1
–
0,1
–
1,1
1,1
–
–
0,1
–
1,0
1,1
–
–
0,1
–
1,0
4,2
–
–
2,1
–
2,1
1,0
–
–
–
–
1,0
2,3,5
–
–
0,2,1
–
2,1,4
–
1,0
–
–
–
1,0
2,1
–
0,0,3
0,0,1
–
2,1,2
3,2
0,0,6
–
–
–
3,2,6
2,2,3
–
–
–
–
2,2,3
0,1
1,1
–
–
–
1,2
2,1
–
–
0,1
–
2,0
2,2
–
–
–
–
2,2
1,1
–
–
–
–
1,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
40
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
0,0,19
Úhyn
Death
0,0,8
Odchod
Depart.
1,0,27
31. 12.
2007
2,8
2,3,3
–
0,0,25
–
0,0,21
2,3,7
2,2,2
–
0,0,3
0,0,3
2,2,2
–
2,1,4
–
–
–
–
2,1,4
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
3,0
0,0,6
–
1,0,6
–
2,0
1,1
–
0,0,1
0,0,1
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,3,1
1,1
–
–
–
2,4,1
0,0,7
3,0d
2,1
–
–
0,0,4
–
–
–
1,0
–
0,0,3
3,0d
1,1
0,1,6
1,0
0,0,4
0,0,1
–
1,4,6
1,1,5
0,0,1d
1,0
0,3
–
0,0,1
0,1,4
1,3
1,0
–
–
–
2,0
–
3,2,7
–
0,0,2
–
3,2,5
1,1,6
–
–
–
–
1,1,6
A
–
1,1
–
–
–
1,1
M
–
0,0,17
–
0,0,1
–
0,0,16
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,8
–
–
0,0,2
–
0,0,6
2,1
0,1
–
0,1
–
1,1
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Gekončík tlustoocasý
Hemitheconyx caudicinctus
Gekončík
Eublepharis afghanicus
Gekončík noční
Eublepharis macularius
Gekon Bibronův
Pachydactylus bibroni
Gekon
Cyrtodactylus lousiadensis
Gekon
Ptychozoon kuhli
Gekon
Chondrodactylus angulifer
Anolis žlutohrdlý
Anolis luteogularis
Anolis obrovský
Anolis equestris
Anolis
Anolis sagrei
Anolis
Anolis coelestinus
Anolis
Chamaeleolis barbatus
Leguán zelený
Iguana iguana
Čukvala zavalitá
Sauromalus obesus
Leguánek
Sceloporus magister
Leguánek
Sceloporus cyanogenes
Leguán
Petrosaurus thalassinus
Leguánek obojkový
Crotaphytus collaris
Leguánek
Stenocercus sp. – Equador
Leguánek
Dicrodon guttulatum
Leguánek
Chalarodon madagascariensis
1. 1.
2007
3,8,16
N
výroční zpráva 2007
Ě
41
Leguán
Oplurus cuvieri cuvieri
Leguán
Oplurus cyclurus
Leguán
Oplurus fierinensis
Leguán
Oplurus quadrimaculatus
Leguán
Oplurus grandidieri
Bazilišek páskovaný
Basiliscus vittatus
Bazilišek
Laemanctus longipes
Teju
Tupinambix teguixin
Trnorep skalní
Uromastyx acanthinurus
Agama límcová
Chlamydosaurus kingii
Agama
Pogona vitticeps
Agama osadní
Agama agama dodomae
Agama
Agama lehmanni
Agama
Agama sanguinolenta
Agama
Phrynocephalus helioscopus
Agama
Phrynocephalus mystaceus
Agama vodní
Physignathus cocincinus
Agama
Lophognathus temporalis
Agama
Hydrosaurus amboinensis
Agama
Hydrosaurus weberi
Scink
Madascincus sp.
1. 1.
2007
1,2
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
1,1
2,1
0,2,2
–
–
–
2,3,2
0,1
1,1
–
0,1
–
1,1
3,1
0,0,1
–
0,0,1
–
3,1
2,0
–
–
1,0
–
1,0
2,0
–
–
–
–
2,0
–
2,4
–
–
–
2,4
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
1,0,2
–
–
–
–
1,0,2
0,0,5
–
–
0,0,5
–
–
0,0,14
–
0,0,1
0,0,3
–
0,0,12
1,0
–
–
–
1,0
–
2,1,1
–
0,0,4
–
–
2,1,5
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,3
–
–
0,0,2
–
0,0,1
1,1
–
–
0,1
–
1,0
3,0
2,0
–
3,0
1,0
1,0
–
1,1
–
–
–
1,1
–
1,1
–
–
–
1,1
–
1,2
–
1,2
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
42
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,2
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
–
1,1,1
–
–
0,0,1
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,13
–
–
–
0,0,2
0,0,11
1,2,1
–
–
–
–
1,2,1
0,0,1
0,0,6
0,0,11
0,0,5
–
0,0,13
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
0,0,3
–
0,0,3
–
–
–
0,0,2
–
0,0,2
–
–
0,0,4
–
–
0,0,4
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,1
–
–
0,1
–
–
0,0,6
0,0,2
–
0,0,3
–
0,0,5
1,2,1
0,1,2
–
–
0,0,2
1,3,1
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
A
0,0,3
–
–
–
0,0,3
–
M
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
1,1
–
0,0,5
0,0,1
–
1,1,4
0,0,5
–
–
0,0,5
–
–
1,1
–
–
1,1
–
–
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Scink
Madascincus sp.
Scink
Chalcides sexlineatus
Scink
Chalcides ocellatus tiligugu
Scink
Chalcides ocellatus ocellatus
Scink
Chalcides ocellatus
Scink smaragdový
Dasia smaragdina
Scink
Dasia olivacea
Scink
Mabuya sechellensis
Scink
Trachylepis elegans
Scink
Trachylepis gravenhorstii
Scink
Mabuya striata
Scink
Mabuya binotata
Scink
Mabuya margaritifera
Scink
Tropidophorus apulus
Scink
Tribolonotus sp.
Scink tanimbarský
Tiliqua scincoides chimaerea
Scink
Eumeces schneideri
Scink nádherný
Lygosoma fernandi
Ještěrka perlová
Lacerta lepida
Ještěrka
Lacerta trilineata
Ještěrka
Gallotia stehlini
1. 1.
2007
0,0,2
N
výroční zpráva 2007
Ě
43
Korovec jedovatý
Heloderma suspectum VU, EEP
Varan
Varanus acanthurus
Varan
Varanus auffenbergi
Varan
Varanus similis timorensis
Varan komodský
Varanus komodoensis VU, EEP
Varan nilský
Varanus niloticus
Varan
Varanus panoptes horni
Varan smaragdový
Varanus prasinus ESB
Varan
Varanus beccarii
Varan
Varanus boehmei
Varan
Varanus macreai
Varan
Varanus melinus
Varan pestrý
Varanus varius
Varan novoguinejský
Varanus salvadorii
Chameleon jemenský
Chamaeleo calyptratus
Chameleon
Furcifer oustaleti
Chameleon
Furcifer verrucosus
Chameleon
Furcifer pardalis
Kruhochvost
Cordylus mozambicus
Kruhochvost
Cordylus tropidosternum jonesi
Ještěrkovec
Gerrhosaurus major
1. 1.
2007
0,0,2
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
0,0,2
0,0,3
0,0,1
–
0,0,1
–
0,0,3
0,1
–
0,0,1
–
–
0,1,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
1,0
–
–
–
–
1,0
0,2
1,2d
1,2,1
–
–
–
–
–
–
–
–
0,2
1,2d
1,2,1
1,2,5
–
0,0,1
0,0,1
–
2,3,3
2,2,10
–
0,0,5
–
1,1
–
0,0,3
–
0,0,4
0,0,2d
–
2,5,6
0,0,2d
1,1,3
1,1,2
–
0,0,6
0,0,2
0,0,6
–
–
–
0,0,1d
–
0,0,1d
1,3
–
–
–
0,0,1d
–
–
0,0,1d
–
0,0,6d
–
–
–
–
–
1,0
–
1,2
–
1,1,5
0,0,1d
–
0,0,5d
–
0,0,1d
–
0,0,1d
1,1
2,3
0,0,10
0,0,11
0,0,8
0,0,4
2,3,9
2,2
1,0
–
–
–
3,2
–
2,2
–
2,1
–
0,1
–
1,1
–
–
–
1,1
1,2
–
–
–
–
1,2
1,1
–
–
–
–
1,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
44
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
5,1
3,0
2,0
–
3,0
–
2,0
2,1
0,1
–
–
–
2,2
1,3
–
–
–
–
1,3
1,1
–
–
–
–
1,1
2,1
–
–
1,0
–
1,1
2,5
–
–
–
–
2,5
–
1,1
–
–
–
1,1
–
–
–
–
–
–
–
0,0,2
–
0,0,2d
0,0,7
–
–
–
–
2,1
–
–
–
–
1,1
–
0,0,5
–
0,0,5
–
–
–
–
2,2
1,1d
2,2
–
–
1,0
–
–
–
–
–
–
–
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
–
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
Ještěrkovec
Tracheloptychus petersi
Ještěrkovec
Zonosaurus laticaudatus
Ještěrkovec
Zonosaurus ornatus
Ještěrkovec
Zonosaurus madagascariensis
Ještěrkovec
Zonosaurus karsteni
Ještěrkovec
Zonosaurus maximus
Ještěrkovec
Zonosaurus quadrilineatus
Blavor
Ophisaurus apodus
1. 1.
2007
5,1
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
–
–
1,2
Ě
–
–
–
0,1
–
0,0,10
–
–
–
0,0,3
–
0,0,3d
0,0,1
2,1,7
0,0,3d
0,0,9
M
–
–
0,0,3d
1,1
A
S
T
A
P
L
Z
Hadi – Serpentes
Anakonda velká
–
Eunectes murinus
0,0,2d
Psohlavec
0,0,9
Corallus enydris enydris
Hroznýš psohlavý
2,1
Sanzinia m. madagascariensis VU, ESB
Hroznýš psohlavý
1,1
Sanzinia madagascariensis volontany VU
Hroznýš Dumerilův
2,2
Acrantophis dumerili VU
1,1d
Hroznýš
2,2
Acrantophis madagascariensis VU
Hroznýš královský
1,0
Boa constrictor
0,0,3d
Hroznýšovec duhový
1,1
Epicrates cenchria maurus
Hroznýšovec
1,2
Epicrates cenchria cenchria
Krajta mřížkovaná
0,1
Python reticulatus
Krajta tygrovitá
2,1
Python molurus molurus LR/nt
Krajta královská
0,0,13
Python regius
N
výroční zpráva 2007
Ě
45
Krajta pestrá
Python curtus
Krajta písmenková
Python sebae
Krajta
Liasis albertisii
Krajta
Apodora papuana
Krajta zelená
Chondropython viridis
Užovka čivavská
Bogertophis subocularis
Užovka
Coluber ravergieri
Užovka
Elaphe dione
Užovka červená
Elaphe guttata
Užovka nádherná
Elaphe helena
Užovka amurská
Elaphe schrencki
Užovka žlutočervená
Elaphe flavirufa pardalina
Užovka japonská
Elaphe climacophora
Užovka kýlnatá
Elaphe carinata
Užovka pardálí
Elaphe quatorlineata
Užovka
Elaphe persica
Užovka leopardí
Elaphe situla DD
Užovka
Elaphe moellendorfi
Užovka
Elaphe taeniura taeniura
Užovka
Elaphe taeniura friesei
Užovka
Elaphe bimaculata
1. 1.
2007
0,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
–
1,0
–
–
–
–
1,0d
0,0,1
–
–
–
–
1,0d
–
–
–
0,0,1
–
–
1,0d
–
1,0d
–
0,0,37
0,0,1
–
0,0,4
0,1
–
–
–
0,0,2
0,0,1d
–
0,0,31
0,0,1d
0,1
2,2
–
–
–
–
2,2
4,3
–
–
–
–
4,3
4,0,8
1,1d
2,1
–
0,0,15
0,0,8
–
0,0,10
1,0
4,0,10
0,0,2d
1,0,8
0,0,3
0,0,4d
0,1,3
1,0
–
–
–
1,0
–
2,2,5
–
–
–
1,0,4
1,2,1
2,1,1
–
–
–
–
2,1,1
1,2
–
0,0,20
–
1,1,4
–
–
–
0,1,18
0,0,2d
0,0,2
1,1
0,0,2d
1,1,2
1,1
–
0,0,3
0,0,2
–
1,1,1
1,1
1,0d
0,0,2
–
–
0,1
–
–
–
–
–
1,0
1,0d
0,0,2
1,1,3
0,0,1
0,0,9
0,0,3
0,0,7
1,1,3
3,0
–
–
–
1,0
2,0
0,1
–
–
–
–
0,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
46
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
1,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
0,0,1
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
1,1
Uromacer catesbyi
Užovka
2,2,4
Leioheterodon m. madagascariensis
Užovka
2,2
Leioheterodon modestus
Užovka
1,1
Leioheterodon geayi
Užovka
0,0,1
Dromicodryas bernieri
Užovka
2,0
Madagascarophis colubrinus pastoriensis
Užovka
–
Madagascarophis colubrinus occidentalis
Užovka
–
Madagascarophis meridionalis
Had
1,0
Pseudoxyrhopus quadrilineatus
Užovka
1,2,12
Oligodon cyclurus smithi
0,0,6d
Korálovka
0,0,3
Lampropeltis ruthvenii
Korálovka
1,1,1
Lampropeltis alterna
Korálovka
1,0
Lampropeltis calligaster
Korálovka
1,1
Lampropeltis getulus californiae
Korálovka
1,1,3
Lampropeltis mexicana greeri
Korálovka
1,1,2
Lampropeltis mexicana thayeri
Korálovka
1,1,2
Lampropeltis triangulum arcifera
Korálovka
1,1
Lampropeltis triangulum campbelli
Korálovka
2,2
Lampropeltis triangulum hondurensis
–
–
0,1
–
1,0
–
–
–
–
2,2,4
1,0
–
1,0
–
2,2
–
–
–
–
1,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
–
–
2,0
0,0,4
–
–
–
0,0,4
0,0,1
–
–
–
0,0,1
–
–
–
–
1,0
–
0,0,6
0,0,7
0,0,4
–
–
0,0,1
–
1,2,7
0,0,6d
0,0,2
–
0,0,1
0,0,2
–
1,1
–
–
–
1,0
–
–
0,0,25
–
–
1,1,2
A
–
–
0,0,,2
0,0,1
1,1
M
–
–
–
0,0,1
1,1,1
–
0,0,3
0,0,2
0,0,2
1,1,1
1,2
–
1,1
–
1,2
–
0,0,2
–
0,0,2
2,2
O
L
O
Užovka
Nerodia fasciata
O
1. 1.
2007
1,1,1
G
Spalerosophis diadema
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
47
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
Korálovka
Lampropeltis triangulum sinaloae
Korálovka
1,2
Lampropeltis pyromelana knoblochi
Korálovka
0,0,1
Lampropeltis pyromelana pyromelana
Korálovka
0,0,1
Lampropeltis pyromelana woodini
Užovka
1,1
Thamnophis marcianus
Užovka
2,0
Heterodon nasicus
Užovka domácí
1,1
Boaedon fuliginosus
Vejcožrout rezavý
0,0,2
Dasypeltis medici
Chřestýšovec
0,0,1
Trimeresurus wagleri
Zmije gabunská
1,2
Bitis gabonica
0,0,5d
Příchod
Arrival
0,0,1
Narozeno
Birth
0,0,1
Úhyn
Death
0,1,1
Odchod
Depart.
0,0,1
31. 12.
2007
1,1,1
–
0,0,12
0,0,2
0,0,10
1,2
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
–
–
–
1,1
–
–
0,1
–
–
–
2,1
–
–
–
1,0
0,1
–
–
0,0,2
–
–
–
–
–
0,0,1
–
–
–
–
–
1,2
0,0,5d
Obojživelníci – Amphibia – Amphibians
51 taxonů/taxa
384 jedinců/specimens
Mloci – Caudata
Axolotl tygrovaný
Ambystoma tigrinum tigrinum
Trnočolek šanjing
Tylototriton shanjing
Žáby – Anura
Ropucha zelenavá
Bufo debilis
Ropucha
Bufo cf. marinus
Ropucha Stelznerova
Melanophryniscus stelzneri
1. 1.
2007
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2007
0,0,2
0,0,10
–
0,0,7
–
0,0,5
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
–
0,0,1d
0,0,11
0,0,10
–
–
0,0,4
–
–
0,0,6
0,0,1d
–
–
0,0,11
0,0,8
–
–
0,0,1
–
0,0,7
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2007
1,2,1
48
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
0,0,1
0,0,1
0,0,5
–
0,0,5
–
0,0,1
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,11
–
–
0,0,4
–
0,0,7
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
0,0,5
–
0,0,40
–
0,0,7
0,0,38
0,0,22
–
0,0,72
–
0,0,74
0,2
–
–
–
–
0,0,20
0,0,74d
0,2
1,2
0,0,5
–
–
–
1,2,5
–
0,0,4
–
0,0,4
–
–
0,0,24
–
–
0,0,24
–
–
0,0,20
–
–
–
–
0,0,20
0,0,3
–
–
0,0,2
–
0,0,1
–
0,0,3
–
–
–
0,0,3
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,4
–
–
0,0,3
–
0,0,1
0,0,4
–
–
0,0,1
–
0,0,3
0,0,6
–
–
–
–
0,0,6
5,7
0,0,3
–
–
–
–
0,0,7
0,0,4
–
–
–
0,0,11
O
Úhyn
Death
0,0,5
L
Narozeno
Birth
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Polypedates dennisi
Listovnice pestrá
Phyllomedusa hypochondrialis
Parosnička nádherná
Kaloula pulchra
Rohatka
Ceratophrys ornata
Kasina
Kassina sp.
Rákosnička běloskvrnná
Heterixalus alboguttatus
Rákosnička
Heterixalus betsileo
Rákosnička
Heterixalus madagascariensis
Rákosnička Rutenbergova
Heterixalus rutenbergi
Rákosnička žlutozelená
Hyperolius viridiflavus
Rákosnička
Hyperolius mitchellii
Afrička stříbropruhá
Afrixalus fornasinii
Afrička
Afrixalus delicatus
Rákosnička krátkonosá
Leptopelis brevirostris
Rákosnička žlutoskvrnná
Leptopelis flavomaculatus
Rákosnička ulugurská
Leptopelis uluguruensis VU
Rákosnička Christyova
Leptopelis christyi
Parosnička srdíčková
Dyscophus guineti
Parosnička
Scaphiophryne madagascariensis
Příchod
Arrival
0,0,3
O
Rosnička novoguinejská
Litoria infrafrenata
Rosnice siná
Pelodryas caerulea
1. 1.
2007
0,0,3
N
výroční zpráva 2007
Ě
49
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
Parosnička mramorová
Scaphiophryne marmorata VU
Parosnička šperková
0,0,1
Scaphiophryne gottlebei CR
Parosnička
–
Scaphiophryne brevis
Parosnička
–
Scaphiophryne boribory
Parosnička – Malgaška bradavčitá
–
Plethodontohyla tuberata VU
Fryna dvoupruhá
–
Phrynomerus bifasciatus
Malgaška velká
0,0,1
Platypelis grandis
Létavka
–
Boophis a. albilabris
Létavka madagaskarská
1,0,1
Boophis madagascariensis
Létavka
1,1
Boophis elenae
Létavka malachitová
3,1
Boophis luteus
Létavka červenohřbetá
–
Boophis rappioides
Létavka
–
Boophis sibilans
Létavka
–
Boophis microtympanum
Létavka
–
Boophis boehmei
Pralesnička batiková
0,0,2
Dendrobates auratus
Pralesnička batiková – modrá forma 0,0,1
Dendrobates auratus
Pralesnička žlutopruhá
0,0,7
Dendrobates truncatus
Pralesnička amazonská
0,0,1
Dendrobates amazonicus
Pralesnička barvířská
0,0,4
Dendrobates tinctorius
Pralesnička harlekýn
0,0,14
Dendrobates leucomelas
0,0,3d
Příchod
Arrival
0,0,7
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
0,0,17
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,2
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,2
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,5
–
–
–
0,0,5
–
–
–
–
0,0,1
0,0,14
–
0,0,5
–
0,0,9
0,0,2
–
1,0,3
–
–
0,0,3
–
1,1,3
–
–
–
–
3,1
–
–
0,0,13
–
–
–
0,0,13
2,1
–
2,1
–
–
0,0,9
–
–
–
0,0,9
0,0,4
–
0,0,4
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
–
–
0,0,7
–
–
–
0,0,1
–
–
0,0,2
–
0,0,2
–
0,0,4
–
0,0,5
0,0,2
0,0,3
0,0,14
0,0,3d
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2007
0,0,10
50
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
0,0,2
–
–
I
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,6
–
0,0,1
0,0,7
–
–
–
–
0,0,7
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
1,1,1
–
–
–
–
1,1,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,4
–
0,0,3
–
0,0,1
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
1,1
–
–
0,1
–
1,0
0,0,1
0,0,1
–
–
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
A
–
0,0,10
–
–
–
0,0,10
M
–
–
–
0,0,2
–
–
0,0,2
–
0,0,7
C
Odchod
Depart.
0,0,14
G
Úhyn
Death
0,0,10
O
Narozeno
Birth
0,0,15
L
Příchod
Arrival
–
O
–
31. 12.
2007
0,0,5
0,0,5d
0,0,4
O
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
Pralesnička pruhovaná
Phyllobates vittatus EN
Pralesnička Boulengerova
Epipedobates boulengeri
Pralesnička
Epipedobates bilinguis
Pralesnička tříbarvá
Epipedobates tricolor
Pralesnička trinidadská
Colostethus trinitatus
Mantela zlatá
Mantella aurantiaca CR
Mantela krásná
Mantella pulchra VU
Mantela madagaskarská
Mantella madagascariensis
Mantila
Mantidacylus femoralis
Mantila
Guibemantis flavobrunneus
Mantila
Guibemantis bicalcaratus
Mantila ozdobná
Guibemantis pulcher
Skokan
Hylarana galamensis
Hrabatka drsná
Pyxicephalus adspersus
Hrabatka jedlá
Pyxicephalus edulis
Víčkovnice
Trachycephalus sp.
Drápatečka
Pseudohymenochirus merlini
1. 1.
2007
0,0,14
0,0,5d
0,0,4
S
T
A
P
L
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
51
N
75 taxonů/taxa
564 jedinců/specimens
P
L
Ryby – Pisces – Fishes
Z
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2007
0,0,3
0,0,4
–
–
–
0,0,7
–
0,0,4
–
–
–
0,0,4
–
0,0,30
–
0,0,17
–
0,0,13
Ostnojazyční – Osteoglossiformes
Nožovec
0,0,5
Chitala chitala
–
–
–
–
0,0,5
Holobřiší – Angulliformes
Muréna
Echidna nebulosa
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,9
–
–
–
–
0,0,9
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
0,0,9
–
–
0,0,5
–
0,0,4
0,0,5
–
–
0,0,4
–
0,0,1
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,8
–
–
–
–
0,0,8
0,0,6
–
–
0,0,4
–
0,0,2
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
Jeseteři – Acipenseriformes
Jeseter malý
Acipenser ruthenus VU
Jeseter sibiřský
Acipenser baerii VU
Veslonos americký
Polyodon spathula VU
Máloostní – Cypriniformes
Parmička žraločí
Balantiocheilus melanopterus EN
Parmička příčnopruhá
Barbus lateristriga
Parmička
Puntius conchonius
Parmička
Labeo bicolor EW
Parmička
Labeo frenatus
Parmoun
Crossocheilus siamensis
Danio malabarské
Danio aequipinnatus
Mřenka
Botia beauforti
Sekavka žlutoploutvá
Yasuhikotakia modesta
Přísavka thajská
Gyrinocheilus aymonieri
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
1. 1.
2007
52
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
–
–
0,0,4
–
0,0,1
–
0,0,3
0,0,6
0,0,4
–
0,0,1
–
0,0,9
–
0,0,10
–
–
–
0,0,10
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
0,0,3
0,0,1
0,0,4
–
0,0,3
–
0,0,2
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
0,0,6
–
–
–
0,0,6
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
1,3
–
–
1,3
–
–
0,0,1
0,0,100
–
–
–
0,0,101
–
0,0,2
–
0,0,2
–
–
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
–
X
–
–
O
Úhyn
Death
0,0,10
L
Narozeno
Birth
–
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
Sumci – Siluriformes
Peřovec kukaččí
Synodontis cf. multipunctata
Krunýřovec
Hypostomus punctatus
Krunýřovec
Glyptoperichthys gibbiceps
Krunýřovec
Ancistrus cirrhosus
Sumeček žraločí
Pangassius sutchi
Sumeček
Arius jordani
Pakeříčkovec dvoupásý
Heteropneustes fossilis
Sumeček sklovitý
Kryptopterus bicirrhis
Příchod
Arrival
–
O
Razbora klínoskvrnná
Rasbora heteromorpha
Kaprovec čínský
Myxocyprinus asiaticus
Piraňa
Myletes bidens
Tetra jeskynní
Astyanax fasciatus mexicanus
Tetra černá
Gymnocorymbus ternetzi
1. 1.
2007
0,0,10
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Gavúni – Atheriniformes
Gavůnek (duhovka)
Melanotaenia eachamensis VU
Gavúnek madagaskarský
Bedotia geayi VU
Gavúnek
Bedotia longianalis
Živorodka
Poecilia endleri
Živorodka duhová (Dominic. rep.)
Poecilia reticulata
Mečovka
Xiphophorus clementiae
N
výroční zpráva 2007
Ě
53
Štikovec
Pachypanchax sakaramyi CR
Volnoostní – Gasterosteiformes
Koníček kuda
Hippocampus kuda VU
Koníček
Hippocamus reidi
1. 1.
2007
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2007
X
0,0,11d
0,0,11
–
X
–
0,0,11
0,0,8d
–
0,0,10
–
0,0,10
–
–
–
1,1
–
1,0
–
0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,5
–
–
0,0,2
–
0,0,3
0,0,1
0,0,1
–
–
–
0,0,2
X
–
X
X
–
X
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
Ropušnicotvární – Scorpaeniformes
Perutýn ohnivý
0,0,1
Pterois volitans
Ostnoploutví – Perciformes
Okatec
Monodactylus sebae
Okounek sklovitý
Changa ranga
Vrubozubec paví
Astronotus ocellatus
Kančík příčnopruhý
Cichlasoma nigrofasciatum
Kančík zelenooký
Archocentrus sajica
Kančík citrónový
Amphilophus citrinellus
Tlamovec spící
Haplochromis venustus
Tlamovec
Haplochromis sp. VH 44
Tlamovec
Haplochromis sp. ´Rock Kribensis´
Tlamovec červenohnědý
Melanochromis brevis
Tlamovec
Melanochromis maigano
Tlamovec
Metriaclima lombardoi
Tlamovec příčnopruhý
Pseudotropheus zebra
Tlamovec
Pseudotropheus socolofi
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
54
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2007
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
L
X
–
X
X
0,0,1
–
–
0,0,1
–
0,0,15d
–
X
0,0,15d
–
–
0,0,10
–
0,0,4
–
0,0,6
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1d
0,0,1
–
–
–
–
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1d
–
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
2,2
0,0,2
–
–
–
2,2,2
1,0
–
–
1,0
–
–
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,4
–
X
0,0,4
–
–
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
A
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
M
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
O
Příchod
Arrival
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Tlamovec
Labidochromis sp.“Yellow”
Cichlida
Ptychochromis cf. oligacanthus
Cichlida
Paretroplus kieneri VU
Cichlida
Paratilapia polleni VU
Kaníček nymfa
Pseudochromis paccagnellae
Kanic
Chromileptis altivelis
Parmovec pyžamový
Sphaeramia nematoptera
Klipka červenoocasá
Chaetodon collare
Pomec
Euxiphipops navarchus
Klaun
Amphiprion clarkii
Klaun
Amphiprion nigripes
Klaun uzdičkatý
Amphiprion frenatus
Klaun vyzdobený
Amphiprion percula
Klaun
Amphiprion perideraion
Sapín hnědý
Acanthochromis polyacanthus
Sapínek
Chrysiptera hemicyanea
Sapínek
Chrysiptera parasema
Komorník
Dascyllus aruanus
Komorník černoocasý
Dascyllus melanurus
Pyskoun
Labroides dimidiatus
Pyskoun šestipásý
Pseudocheilinus hexataenia
1. 1.
2007
N
výroční zpráva 2007
Ě
55
Bodlok
Acanthurus leucosternon
Bodlok
Acanthurus sohal
Bodlok hnědý
Zebrasoma scopas
Bodlok
Zebrasoma flavescens
Bodlok
Zebrasoma xanthurum
Hlaváčovec křídlatý
Ptereleotris evides
Vřeténka mandarín
Synchiropus splendidus
Vřeténka
Synchiropus picturatus
Slizoun pruhovaný
Salarius fasciatus
Hlaváč
Mogurnda sp. – New Guinea
Pomacanthus imperator
Ostenec modrý
Pseudobalistes fuscus
Rájovec cejlonský
Belontia signata
Lezec
Periophthalmus barbarus
Lezec
Periophthalmus papilio
Čtverzubci – Tetraodontiformes
Havýš
Lactoria cornuta
1. 1.
2007
0,0,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
0,0,1
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,1
–
–
0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,7
–
–
0,0,7
–
–
–
0,0,2
–
0,0,2
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,10
–
–
–
–
0,0,10
–
0,0,10
–
0,0,1
–
0,0,9
–
0,0,2
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
56
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Paryby – Chondrycties
O
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2007
–
1,2
–
–
–
1,2
–
0,0,1d
–
–
–
–
–
0,0,1d
G
Příchod
Arrival
O
1. 1.
2007
L
I
C
K
Rejnoci – Rajiformes
Trnucha
Potamotrygon motoro
Trnucha
Potamotrygon castexi
O
2 taxon/taxa
4 jedinci/specimen
Á
Bezobratlí – Evertebrata – Invertebrata
A
218 taxonů/taxa
2 165 jedinců/specimens
B
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2007
X
–
–
X
–
–
X
–
–
X
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
0,0,2
0,0,2
–
0,0,1
–
0,0,3
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
A
0,0,3
0,0,1
–
–
–
0,0,4
M
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,3
0,0,1
–
–
–
0,0,4
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
O
T
A
N
Houby – Porifera
Houba žlutá
1. 1.
2007
I
C
K
Á
Houba černá
Aca muscosa
Houba
Acanthella cavernosa
Z
LÁČKOVCI – COELENTRATA
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Žahavci – Cnidaria
Korál rourkovitý
Clavularia viridis
Laločník
Sarcophyton sp.
Laločník
Sarcophyton cf. glaucum
Laločnice
Sinularia asterolobata
Laločnice členitá
Sinularia brassica
Laločnice
Sinularia dura
Laločník
Lemnalia sp.
Korál měkký
Litophyton arboreum
N
výroční zpráva 2007
Ě
57
Korál měkký
Cladiella sp.
Korál měkký
Capnella imbricata
Korál
Favites abdita
Korál
Galaxea fascicularis
Korál pumpující
Anthelia sp.
Korál pumpující
Xenia sp.
Sasanka
Entacmea quadricolor
Sasanka kučeravá
Heteractis crispa
Sasanka
Stichodactyla haddoni
Sasanka diskovitá
Ricordea yuma
Sasanka diskovitá
Actinodiscus sp.
Discosoma cf. plumosa
Korálovník
Rhodactis mussoides
Sasankovec
Palythoa sp.
1. 1.
2007
0,0,3
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
0,0,3
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,1
0,0,1
–
–
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
0,0,1
–
–
–
0,0,3
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
X
X
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
0,0,2
0,0,3
–
–
–
0,0,5
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
X
–
X
X
–
X
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
X
–
X
X
–
X
Kroužkovci – Annelida
Rournatec
Sabellastarte indica
Měkkýši – Mollusca
Zéva
Tridacna sp.
Zavinutec
Cypraea sp.
Zavinutec
Cypraea tigris
Kotouč okénkový
Tectus fenestratus
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
58
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2007
X
–
X
X
–
X
L
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
0,0,5
–
–
0,0,5
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,3
–
0,0,3
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
1,1
–
–
–
–
1,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
0,0,11
–
X
–
X
–
0,0,10
–
–
–
0,0,10
X
–
X
X
–
X
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
Ostnokožci – Echinodermata
Hadice
Ophiarachna incrassata
Hadice černá
Příchod
Arrival
O
Oblovka
Achatina iredalei
Oblovka
Achatina fulica rodatzi
Oblovka
Achatina panthera
Oblovka – Madagascar
Achatina panthera
Oblovka – Madagascar
Achatina sp.
1. 1.
2007
A
N
I
C
K
Á
Z
Hvězdice
Linckia multifora
Hvězdice
Echinaster luzonicus
Ježovka
Diadema setosum
Ježovka
Mespilia globulus
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Členovci – Arthropoda
Krab poustevník
Coenobita sp.
Kreveta
Stenopus hispidus
Kreveta
Lysmata debelius
Kreveta
Lysmata amboinensis
Kreveta
Rhynchocinetes durbanensis
Kreveta
Atyopsis gabonensis
Rak
Procambarus sp.
Mnohonožka – Ghana
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
59
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2007
Mnohonožka – Tanzánie
X
–
X
X
–
0,0,8
Mnohonožka – Kostarika, Bigua
–
0,0,7
–
–
–
0,0,7
Mnohonožka
Aphistogoniulus corallipes
Mnohonožka
Seychelleptus seychellarum
Svinule
Zoosphaerium sp.
Stonožka
Scolopendra gigantea
Stonožka – Turecko
Scolopendra sp.
Bičovec – Tanzania
Damon sp.
Bičovec
Phrynus ceylonicus
Bičovec – Costa Rica
Phrynus sp.
Solifuga – Uzbekistan
Soliphuga sp.
Štír obrovský
Pandinus imperator
Štír
Pandinus cavimanus
Štír – Keňa
Pandinus sp.
Štír
Heterometrus sp.
Štír
Heterometrus fulvipes
Štír
Heterometrus laoticus
Štít
Hadrurus arizonensis
Štír – Turecko
Scorpio sp.
Štír – Turecko, Antalya
Euscorpius sp.
Štír – Venezuela
Broteochactas sp.
X
0,0,10
X
X
–
X
X
–
–
X
–
0,2
X
–
–
X
–
–
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
X
–
X
X
–
0,0,5
0,0,13
–
–
0,0,5
–
0,0,8
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
–
0,0,17
–
–
–
0,0,17
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
0,0,12
–
–
–
–
0,0,12
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
0,0,4
–
–
0,0,3
–
0,0,1
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
–
0,0,3
–
–
–
0,0,3
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,23
–
–
0,0,15
–
0,0,8
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2007
60
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2007
O
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
L
0,1
–
–
0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,74
–
–
–
0,0,74
–
0,0,7
–
–
–
0,0,7
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
–
0,0,22
–
–
–
0,0,22
Štír – Costa Rica, Palo Verde
–
0,0,13
–
–
–
0,0,13
Štír – Costa Rica, Boruka
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
Štír
Grosphus cf. limbatus
Štír
Grosphus madagascariensis
0,0,4
–
–
0,0,4
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
Ctenizidae – Tanzania
Sklípkan
Acanthoscurria antillensis
Sklípkan
Acanthoscurria atrox
Sklípkan
Acanthoscurria brocklehursti
Sklípkan
Acanthoscurria geniculata
Sklípkan
Acanthoscurria gomesiana
Sklípkan
Acanthoscurria insubtilis
Sklípkan
Acanthoscurria jurenicola
0,0,2
0,0,5
–
–
–
–
0,0,2
0,0,3
–
–
–
0,0,2
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
A
0,0,4
–
–
0,0,4
–
–
M
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
Štír
Androctonus crassicauda
Štír – Lybie, černý
Androctonus sp.
Štír
Babycurus jacksoni
Štír – Costa Rica
Centruroides sp.
Štír
Centruroides bicolor
Štír
Centruroides limbatus
Štír – Costa Rica, Upala 1
Centruroides sp.
Štír – Costa Rica, Bribri
Centruroides sp.
Štír – Costa Rica, Rancho
O
1. 1.
2007
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
61
Sklípkan
Acanthoscurria musculosa
Sklípkan
Acanthoscurria sternalis
Sklípkan
Acanthoscurria suina
Sklípkan
Aphonopelma anax
Sklípkan
Aphonopelma bicoloratum
Sklípkan
Aphonopelma caniceps
Sklípkan
Aphonopelma chalcodes
Sklípkan
Aphonopelma lanceolatum
Sklípkan
Aphonopelma moderatum
Sklípkan
Aphonopelma seemanni
Sklípkan
Aphonopelma stoicum
Sklípkan
Avicularia avicularia
Sklípkan
Avicularia azurklaasi
Sklípkan
Avicularia bicegoi
Sklípkan
Avicularia metallica
Sklípkan
Avicularia purpurea
Sklípkan
Avicularia versicolor
Sklípkan – Equador
Avicularia sp.
Sklípkan – Brazilia (Amazonica)
Avicularia sp.
Sklípkan
Bonnetina rudolfi
Sklípkan
Brachypelma albopilosum
1. 1.
2007
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2007
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
1,1
–
–
1,0
–
0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
1,1
–
–
1,1
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,9
–
–
0,0,8
–
0,0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,5
–
–
0,0,5
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,0,5
–
–
0,0,4
–
0,0,1
0,0,5
–
–
0,0,5
–
–
1,1
–
–
1,1
–
–
0,0,16
–
–
0,0,3
0,0,12
0,0,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
62
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Příchod
Arrival
0,0,4
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,4
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
1,2
–
–
1,1
–
0,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,2
0,0,2
–
0,0,4
–
–
1,2
–
–
1,1
–
0,1
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
0,0,5
–
–
0,0,5
–
–
0,0,40
–
–
0,0,35
–
0,0,5
1,1
–
–
1,1
–
–
0,2
–
–
0,1
–
0,1
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
A
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
M
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,0,3
0,0,30
–
0,0,22
–
0,0,11
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Sklípkan
Brachypelma baumgarteni
Sklípkan
Brachypelma boehmei
Sklípkan
Brachypelma emilia
Sklípkan
Brachypelma epicureanum
Sklípkan
Brachypelma klaasi
Sklípkan
Brachypelma pallidum
Sklípkan
Brachypelma ruhnaui
Sklípkan
Brachypelma sabulosum
Sklípkan
Brachypelma schroederi
Sklípkan
Brachypelma smithi
Sklípkan
Brachypelma vagans
Sklípkan
Ceratogyrus darlingi
Sklípkan
Ceratogyrus sanderi
Sklípkan
Ceratopholis portoricae
Sklípkan – Turecko
Chaetopelma sp.
Sklípkan
Chilobrachys andersoni
Sklípkan
Chilobrachys burmensis
Sklípkan
Chilobrachys fimbriatus
Sklípkan
Chilobrachys guangxiensis
Sklípkan
Chilobrachys huahini
Sklípkan – Malajsie
Chilobrachys sp.
1. 1.
2007
–
N
výroční zpráva 2007
Ě
63
Sklípkan
Chilocosmia arndsti
Sklípkan
Chromatopelma cyanopubescens
Sklípkan
Citharacanthus longipes
Sklípkan
Citharacanthus spinicrus
Sklípkan
Citharischius crawshayi
Sklípkan – Malaysia
Coremiocnemis sp.
Sklípkan
Crassicrus lamanai
Sklípkan
Cyclosternum schmardae
Sklípkan – Venezuela
Cyclosternum sp.
Sklípkan – Venezuela
Cyriocosmus sp.
Sklípkan
Cyriocosmus elegans
Sklípkan – Bolivia
Cyriocosmus sp.
Sklípkan
Cyriopagopus schiodetei
Sklípkan – Malaysia (Blue)
Cyriopagopus sp.
Sklípkan
Cyrtopholis flavostriatus
Sklípkan
Davus fasciatus
Sklípkan
Ephebopus rufescens
Sklípkan
Ephebopus uatuman
Sklípkan
Euathlus pulcherimaklaasi
Sklípkan
Eucrastocelus pachypus
Sklípkan
Eupalaestrus campestratus
1. 1.
2007
0,0,2
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
0,0,1
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
–
0,0,2
–
–
–
0,0,3
–
0,0,1
–
0,0,2
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,1
–
–
0,1
–
–
0,0,4
–
–
0,0,2
–
0,0,2
0,0,4
–
–
0,0,4
–
–
–
0,0,4
–
0,0,4
–
–
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
–
0,0,4
–
0,0,4
–
–
0,0,9
–
–
0,0,6
–
0,0,3
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,1
–
–
0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
0,0,3
–
0,0,3
–
–
1,0
–
–
1,0
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
1,1,12
–
–
1,1,3
–
0,0,9
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
64
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2007
0,1,5
–
–
0,1,2
–
0,0,3
L
1,1
–
–
0,1
–
1,0
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,1
0,0,2
–
0,1,2
–
–
1,0
–
–
1,0
–
–
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
1,1
–
–
1,0
–
0,1
0,1
–
–
0,1
–
–
0,0,6
–
–
0,0,1
–
0,0,5
0,0,4
–
–
0,0,2
–
0,0,2
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,1
–
–
0,1
–
–
0,1
–
–
0,1
–
–
0,1
–
–
0,1
–
–
0,1
–
–
0,1
–
–
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
O
Příchod
Arrival
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Sklípkan
Eupalaestrus weijenbergi
Sklípkan
Grammostola alticeps
Sklípkan
Grammostola acteon
Sklípkan
Grammostola aureostriata
Sklípkan
Grammostola grossa
Sklípkan
Grammostola iheringi
Sklípkan
Grammostola pulchra
Sklípkan
Grammostola rosea
Sklípkan – Chile, růžová
Grammostola sp.
Sklípkan – Chile, hnědá
Grammostola sp.
Sklípkan – Chile, česká
Grammostola sp.
Sklípkan – Chile, malá
Grammostola sp.
Sklípkan
Haploclastus nilgirinus
Sklípkan
Haplopelma albostriata
Sklípkan
Haplopelma aureostriatum
Sklípkan
Haplopelma costale
Sklípkan
Haplopelma doriae
Sklípkan
Haplopelma lividum
Sklípkan
Haplopelma schmidti
Sklípkan (dark form China)
Haplopelma schmidti
Sklípkan – China
Haplopelma sp.
1. 1.
2007
N
výroční zpráva 2007
Ě
65
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
Sklípkan
Heteroscorda maculata
Sklípkan
0,0,1
Holothele incei
Sklípkan – Columbia
0,0,2
Holothele sp.
Sklípkan – Columbia, Norte de Santander 0,1,4
Holothele sp.
Sklípkan – Venezuela, Carabobo
–
Holothele sp.
Sklípkan – Venezuela
0,0,1
Holothele sp.
Sklípkan – Equador
0,0,3
Hommoeoma sp.
Sklípkan
0,0,4
Hysterocrates hercules
Sklípkan – Nigeria
0,0,4
Hysterocrates sp.
Sklípkan – Turkey
0,0,5
Ischnocolus sp.
Sklípkan
0,1
Lampropelma nigerrinum
Sklípkan
0,0,6
Lasiodora cristata
Sklípkan
0,1
Lasiodora difficilis
Sklípkan
0,0,5
Lasiodora klugi
Sklípkan
0,2
Lasiodora parahybana
Sklípkan – Brazil, Para
0,0,7
Lasiodora sp.
Sklípkan
0,0,3
Lasiodorides striatus
Sklípkan – Equador
0,1
Lasiodorides sp.
Sklípkan
0,0,2
Lyrognathus robustus
Sklípkan
0,0,2
Megaphobema mesomelas
Sklípkan
0,0,1
Megaphobema robusta
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,3
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
0,0,2
–
–
–
–
0,0,1
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,1,4
–
–
0,0,4
–
0,0,4
–
–
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,3
–
–
0,0,1
0,0,4
–
–
0,1
–
–
–
0,0,4
0,0,2
–
–
0,1
–
–
–
0,0,3
0,0,2
–
–
0,1
0,1
–
–
0,0,3
0,0,4
–
–
0,0,3
–
–
–
–
–
0,1
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,1
–
–
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2007
0,0,5
66
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
0,0,3
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
0,0,4
–
–
0,0,2
–
0,0,2
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,0,1
0,0,1
–
0,0,2
–
–
0,0,4
–
–
0,0,2
–
0,0,2
0,1
–
–
0,1
–
–
0,0,15
–
–
0,0,2
–
0,0,13
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,4
–
–
0,0,1
–
0,0,3
0,0,5
–
–
0,0,2
–
0,0,3
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
A
0,1
–
–
0,1
–
–
M
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,0,3
–
–
0,0,2
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Sklípkan – Venezuela, Brasidas
Metriopelma sp.
Sklípkan – Venezuela, Carabobo
Metriopelma sp.
Sklípkan – Venezuela
Metriopelma sp.
Sklípkan
Nhandu carapoensis
Sklípkan
Nhandu coloratovilosum
Sklípkan – Cebu
Orphnaecus sp.
Sklípkan
Pamphobeteus fortis
Sklípkan
Pamphobeteus nigricolor
Sklípkan – Equador
Pamphobeteus sp.
Sklípkan – Chile
Paraphysa sp.
Sklípkan – Equador
Paraphysa sp.
Sklípkan – Australia
Phlogiellus sp.
Sklípkan – Negros
Phlogiellus sp.
Sklípkan
Phormictopus antillensis
Sklípkan
Phormictopus cancerides
Sklípkan – Haiti
Phormictopus sp.
Sklípkan
Poecilotheria fasciata
Sklípkan
Poecilotheria formosa
Sklípkan
Poecilotheria miranda
Sklípkan
Poecilotheria pederseni
Sklípkan
Phormictopus platus
1. 1.
2007
0,0,3
N
výroční zpráva 2007
Ě
67
Sklípkan
Poecilotheria ornata
Sklípkan
Poecilotheria regalis
Sklípkan
Poecilotheria rufilata
Sklípkan
Poecilotheria subfusca
Sklípkan
Psalmopoeus cambridgei
Sklípkan
Psalmopoeus irminia
Sklípkan
Psalmopoeus pulcher
Sklípkan
Psalmopoeus reduncus
Sklípkan
Pseudohapalopus apophysis
Sklípkan
Pseudohapalopus spinulopalpus
Sklípkan
Pterinochilus lugardi
Sklípkan
Pterinochilus murinus
Sklípkan
Pterinochilus sjoestedti
Sklípkan
Pterinochilus cf. chordatus
Sklípkan – Tanzania,Usambara
Pterinochilus sp.
Sklípkan
Selenobrachys philippinus
Sklípkan
Selenocosmia dichromata
Sklípkan – Java
Selenocosminae
Sklípkan
Sericopelma generala
Sklípkan – Costa Rica, Sabanilla
Sericopelma sp.
Sklípkan – Costa Rica,Tortugero
Sericopelma sp.
1. 1.
2007
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2007
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,1,2
–
–
1,1
–
0,0,1
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,3
–
–
0,0,2
–
0,0,1
0,0,5
–
–
0,0,4
–
0,0,1
0,1
–
–
0,1
–
–
0,1,10
–
–
0,0,7
–
0,1,3
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,1
–
–
0,1
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,1
–
–
0,1
–
–
0,0,29
0,0,2
–
0,0,7
0,0,20
0,0,4
2,2
–
–
1,0
–
1,2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
68
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2007
0,1
–
–
0,1
–
–
L
0,0,4
–
–
0,0,4
–
0,0,1
0,1,1
0,0,2
–
0,0,3
–
0,1
0,0,1
0,0,4
–
0,0,4
–
0,0,1
–
0,0,2
–
0,0,1
–
0,0,1
0,1
–
–
0,1
–
–
0,1
–
–
0,1
–
–
0,1
0,0,170
–
–
–
0,1,170
0,1
–
–
0,1
–
–
0,0,1
0,0,80
–
–
–
0,0,81
0,0,26
0,0,1
–
0,0,5
0,0,5
0,0,17
0,0,84
–
–
0,0,14
–
0,0,70
0,0,13
–
–
0,0,10
–
0,0,3
0,0,13
–
–
0,0,10
–
0,0,3
0,0,14
–
–
0,0,7
–
0,0,7
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,0,5
–
–
0,0,2
–
0,0,3
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,1
–
–
0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
O
Příchod
Arrival
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Sklípkan – Costa Rica, Dos Brazos
Sericopelma sp.
Sklípkan
Sphaerobothria hoffmannii
Sklípkan
Stromatopelma calceatum
Sklípkan
Tapinauchenius gigas
Sklípkan
Tapinauchenius purpureus
Sklípkan
Theraphosa blondi
Sklípkan – Costa Rica, AltoAngeles
Theraphosidae
Sklípkan – Costa Rica,Cacao
Theraphosidae
Sklípkan – Costa Rica, El Coco
Theraphosidae
Sklípkan – Costa Rica, Guapiles
Theraphosidae
Sklípkan – Costa Rica, Las Juntas
Theraphosidae
Sklípkan – Chile, žlutý
Theraphosidae
Sklípkan – Chile, Congiliu
Theraphosidae
Sklípkan – Chile, Chilan
Theraphosidae
Sklípkan – Chile, lok. 12
Theraphosidae
Sklípkan – Chile, cf. Pachypelma
Theraphosidae
Sklípkan – Peru, Yungai
Theraphosidae
Sklípkan – Mexiko, Malince
Theraphosidae
Sklípkan – Mexiko, Catemaco
Theraphosidae
Sklípkan – Equador, Machala
Theraphosidae
Sklípkan – Equador 1
Theraphosidae
1. 1.
2007
N
výroční zpráva 2007
Ě
69
Sklípkan – Equador 3
Theraphosidae
Sklípkan
Trixopelma pruriens
Sklípkan
Vitalius paranaensis
Sklípkan
Vitalius platyomma
Sklípkan
Vitalius roseus
Sklípkan
Vitalius vulpinus
Sklípkan
Vitalius wacketi
Sklípkan
Xenesthis immanis
Sklípkan
Xenesthis intermedius
Sklípkan
Xenesthis sp. Blue
Nefila
Nephila madagascariensis
Kudlanka – Madagascar
Polyspilota cf. aeruginosa
Kudlanka – Egypt
Sphodromantis sp.
Kudlanka
Deroplatys dessicata
Kudlanka
Idolomantis diabolica
Šváb americký
Periplaneta americana
Šváb – Madagascar
Periplaneta australasiae
Šváb – Madagascar
Periplaneta sp.
Šváb
Archimandrita tesselata
Šváb
Blaberus atropos
Šváb
Blaberus discoidalis
1. 1.
2007
0,2
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
0,2
0,1
0,0,2
–
0,1,2
–
–
0,0,7
–
–
–
–
0,0,7
0,1
–
–
–
–
–
–
1,1
–
–
–
1,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,1
0,0,3
–
0,1,3
–
–
–
0,1
–
0,1
–
–
–
0,0,3
–
0,0,3
–
–
X
–
X
X
X
X
0,2
–
–
0,2
–
–
0,0,15
–
X
X
X
0,0,43
0,0,4
–
X
X
X
0,0,14
0,0,9
–
–
0,0,9
–
–
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
70
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Odchod
Depart.
X
31. 12.
2007
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
–
X
–
–
0,0,4
–
–
0,0,2
–
0,0,2
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
O
Úhyn
Death
X
L
Narozeno
Birth
X
O
Příchod
Arrival
–
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Šváb
Blaberus giganteus
Šváb
Blaberus cranifer
Šváb
Elliptorhina chopardi
Šváb
Gromphadorrhina portentosa
Šváb
Gromphadorrhina cf. laevigata
Šváb
Gromphadorrhina grandidieri
Šváb
Gromphadorrhina oblongonota
Šváb
Princisia vanvaerenbecki 1
Šváb
Princisia vanvaerenbecki 2
Šváb
Panchlora nivea
Šváb
Macropanesthia rhinoceros
Šváb
Eublaberus distanti
Šváb – Venezuela
Lucihormetica sp.
Šváb
Rhyparobia maderae
Šváb
Pycnoscellus femorata
Šváb
Nauphoeta cinerea
Šváb
Ergaula capucina
Šváb
Byrsotria fumigata
Šváb – Cuba
Byrsotria sp.
Šváb
Gyna capucina
Šváb
Blatta orientalis
1. 1.
2007
X
N
výroční zpráva 2007
Ě
71
Šváb – Kenya
Deropeltes sp.
Strašilka
Extatosoma tiaratum
Strašilka
Eurycantha calcarata
Strašilka
Haaniella dehaanii
Strašilka
Haaniella muelleri
Strašilka
Epidares nolimetangere
Strašilka
Heteropteryx dilatata
Strašilka
Sungaya inexpectata
Strašilka
Brasidas samarensis
Strašilka
Gratidia hispidulum
Lupenitka
Phyllium giganteum
Strašilka
Neohirasea maerens
Pakobylka
Baculum extradentatum
Pakobylka
Sipyloidea sipylum
Strašilka
Parapachymorpha zomproi
Strašilka
Phaenopharos khaoyaiensis
Strašilka
Medaura jobrensis
Strašilka
Lamponius guerini
Strašilka
Trachyaretaon sp.
Saranče – Ekvádor
Tropidacris sp.
Cvrček – JAR
1. 1.
2007
X
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
X
Úhyn
Death
X
Odchod
Depart.
X
31. 12.
2007
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
X
–
X
X
X
X
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
0,0,4
–
X
X
–
0,0,5
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2007
72
výroční zpráva 2007
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2007 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
X
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2007
–
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
–
1,1
X
X
–
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
1,1
X
X
X
X
X
–
–
X
–
–
–
1,1
X
X
–
X
4,0
–
–
4,0
–
–
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
0,0,19
–
–
0,0,19
–
–
0,0,5
–
–
0,0,1
–
0,0,4
A
X
–
X
X
–
X
M
0,0,8
–
–
0,0,8
–
–
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
Cvrček
Melanogryllus desertus
Kobylka jeskynní
Phaephilacris bredoides
Ploštice
Platymeris biguttatus
Ploštice – Mombo
Platymeris sp.
Roháč
Odontolabius gazella
Nosorožík
Allomyrina dichotoma
Nosorožík
Dynastes tytius
Nosorožík
Xylotrupes gideon sumatrensis
Zlatohlávek
Dicronorrhina derbyana
Zlatohlávek
Dicronorrhina micans
Zlatohlávek
Dicronorrhina oberthuri
Zlatohlávek
Mecynorrhina ugandensis
Zlatohlávek
Pachnoda thoracica
Zlatohlávek
Cetonia bogdanovi
Smrtník – Uzbekistan 1
Blaps sp.
Smrtník – Uzbekistan 2
Blaps sp.
Smrtník
Scaurus tristis
Potemník – Uzbekistan
1. 1.
2007
X
S
T
A
P
Použité zkratky – Legend
d zvířata v majetku ZOO a BZ deponovaná mimo – loan out
Kategorie Mezinárodní červené knihy ohrožených druhů IUCN (RED DATA BOOK Categories)
EW extinct in the wild – vyhubený v přírodě; CR critically endangered – kriticky ohrožený; EN endangered – ohrožený; VU vulnerable – zranitelný; LR/nt lower risk/near threatened – druh blízko ohrožený; LR/cd lower risk/conservation dependent – druh
blízko ohrožení, sledovaný ochranářskými organizacemi; DD data deficient – druh, o kterém je málo informací
L
Z
EEP European Endangered species Programme – Evropský záchranný program; ESB European StudBook – Evropská plemenná
kniha; ISB International StudBook – Mezinárodní plemenná kniha
N
výroční zpráva 2007
Ě
73
KMOTŘI V ROCE 2007
Mgr. Martin Vobruba
I v roce 2007 adoptovali zvířata jednotlivci,
rodiny, kolektivy, školy, firmy; množí se sponzorování jako dar k narozeninám, vánocům či
svatbě. Obzvláštní poděkování patří těm, kteří
svou adopci prodlužují řadu let po sobě. V následujícím přehledu uvádíme adopce platné v roce
2007 – dobíhající, prodloužené či nově uzavřené.
Obrovské poděkování náleží dětem a dospělým ze ZŠ a MŠ v Městě Touškově za pokračování vysokých adopcí. Nesmírnou zásluhu
na popularizaci přírody a poslání zoo, ale
za podporu samotné ZOO a BZ má paní učitelka Marie Kilbergerová.
A
Ara ararauna
46. MŠ Plzeň
5
R
Daman kapský, sova pálená
Gymnázium Rokycany
H
M
Poznámka
Hafling – kůň domácí
MŠ Nýřany II.
Lemur kata „Lavanono“
třída 2. M Gymnázium L. Pika, Plzeň
Kalous ušatý
5
Studenti Fakulty strojní, katedry materiálů
a strojírenské metalurgie
K
C
Klokan parma
1.–4. tř., ZŠ Město Touškov
I
Klokan rudokrký
Tercie B, Gymnázium Mikulášské nám., Plzeň
Klokan rudokrký
ZŠ a MŠ Nečtiny
T
Klokan rudokrký
ZŠ Holýšov
O
Klokan rudokrký, nosál červený
MŠ Chlumčany
B
Klokan rudý
MŠ Nýřany I.
5
Klokan rudý
ZŠ Ledce – 1. stupeň
5
Klokan rudý, krajta královská
Kvarta B, Gymnázium Mikulášské nám., Plzeň
(od září 2007 kvinta)
Á
Klokan rudý – Skipy
ZŠ Sušice, Lerchova ul.
K
Kočka arabská
Studenti SOŠ profesora Švejcara, Plzeň
C
Kočka krátkouchá
žáci 9. A ZŠ Komenského, Domažlice
Kočkodan Brazzův
ZŠ Trnová (integrovaná škola)
31. ZŠ Plzeň
(od září kvarta B)
A
N
Kapybara – Karin, Tamarín žlutoruký Obyvatelé Domova mládeže SOUE Plzeň
I
Á
D
Kmotr
MŠ Klatovy, Karafiátová ul.
A
Adoptované zvíře
Agama bradatá
Z
1) Školy a zájmová sdružení
A
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Animal adoptions 2007
A
Nová adopce
O
L
Koza kamerunská, scink
Středisko zájmové činnosti Žlutice
Labuť černá
Školní klub Sedmikráska, 21. ZŠ Plzeň
5
Z
O
Kosman bělovousý, pekari páskovaný
O
G
5
74
výroční zpráva 2007
Lama huanako
MŠ Školní ul. Příbram
Nová adopce
Ledňák obrovský
ZŠ Vroutek
Lemur kata, puštík obecný
ZŠ Zbiroh
Lemur kata
MŠ Klatovy, Máchova ul.
O
Poznámka
O
Kmotr
Z
Adoptované zvíře
L
O
G
I
Liška kapská – pár, pes ušatý,
C
Studenti Biologické fakulty JČU, Č. Budějovice
Mangusta žíhaná, potom liščí
90. MŠ Plzeň
5
Mangusta liščí
Tercie B, Gymnázium Mikulášské nám. Plzeň
Nová adopce
Medvědi Eliška a Honzík
Královská školička, Plzeň
Nosál červený
ZŠ Chotěšov
5
Nosál červený Bobeš II.
6. MŠ Plzeň
5
Nutrie-hutia, želva vroubená
MŠ Trnová
Druhá nejstarší
K
sova králičí
Á
A
V průběhu roku kvarta B
B
O
T
A
N
adopce
I
Gymnázium a Obchodní akademie Stříbro
Ocelot velký
ZVŠ Plzeň, Macháčkova ul.
R
Orel křiklavý
11. ZŠ Plzeň
5
Osel domácí
Prima–sekunda B, Gymnázium
C
Ocelot velký
K
Á
Z
Mikulášské nám. Plzeň
Plameňák chilský
Speciální školy při FN – respirační třídy, Lochotín
Plameňák chilský
ZŠ Bělčice
Pes ušatý
ZŠ Komenského, Domažlice
Plch africký
28. ZŠ Plzeň
5
H
ZŠ Řenče
A
Osinák africký, krajta královská
R
A
D
A
SRPG Gymnázium Cheb
Šakal čabrakový
Prima A, Gymnázium Mikulášské nám. Plzeň
Puštík obecný
11. ZŠ, 7. A Plzeň
Puštík obecný
MŠ Druztová
Sova králičí
Základní škola pro sluchově postižené děti, Plzeň-Doubravka
Sova králičí
51. MŠ Plzeň
Sova králičí – samec
ZŠ Zbiroh
Sova králičí – samice
9. A, ZŠ Starý Plzenec
M
Přímorožec šavlorohý
Ě
S
T
5
A
P
L
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
75
Ě
Kmotr
N
Sova pálená, želva ostruhatá
ZŠ Hostouň
Z
Poznámka
Sova pálená
ZŠ a MŠ Hrádek
Klokan rudý, káně rudoocasá
Sekunda B, Gymnázium Mikulášké nám. Plzeň
ZŠ a MŠ Rosovice
A
Sovy
Svobodná chebská škola
5
T
Sup bělohlavý
Gymnázium Mikulášské nám. – Kvarta B, Plzeň
Nyní kvinta B
S
Šimpanz učenlivý
57. MŠ Plzeň
5
Šimpanz učenlivý – Maryša
22. MŠ Z. Wintera, MŠ nám. Míru a MŠ Mánesova ul., Plzeň
Tamarín žlutoruký, mangusta liščí
ZŠ Tyršova, Plzeň-Černice
A
Tamarín pinčí
tř. 3L, Gymnázium L. Pika, Plzeň
D
Tamarín pinčí
ZŠ a MŠ Spálené Poříčí
A
Tamarín žlutoruký
8. ročník, ZŠ Martina Luthera
Tereka jednovousá, varan černý
ZŠ a MŠ Chotíkov
A
Tereka kolumbijská, sova králičí,
skupina P.A.N., SMP Zoo Brno
madagaskarská zvířata
pod vedením Mgr. R. Viduny
Tučňák Humboldtův
ZŠ Březnice
5
Tučňák Humboldtův, páv korunkatý 1. MŠ Horní Bříza
Turako bělolící
Speciální školy při FN – respirační třídy, Slovany
Vakoveverka létavá
4. B, ZŠ Stod
Nová adopce
Vakoveverka létavá
MŠ a ZŠ Starý Smolivec
Nová adopce
Výr africký
Speciální školy Hořovice
Výr africký, krajta královská
třída 7. A–8. A, ZŠ Domažlice, ul. Msgre B. Staška
Výr velký
BUJINKAN CZECH DOJO, Domažlice
Výr velký
Zvl. škola Město Touškov
Výr velký, 2×
Pionýr, PS V. Kratochvíla, St. Plzenec
5
Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Město Touškov
nejvyšší adopce
a obyvatelé M. Touškov
ze školy všech dob
5
C
I
užovka červená, krajta královská,
G
antilopa jelení
O
Zebra Chapmannova
2. B, ZŠ Zbiroh
Kiang, velbloud
ZŠ Klatovy, Plánická ul.
Z
O
O
Zebra, ararauna; ocelot;
L
K
Á
A
B
O
I
2. BG,Gymnázium Evropská, Praha 6
Tukan rudozobý
N
21. ZŠ Plzeň, 8. tř.
A
Tučňák Humboldtův
T
C
K
Á
H
R
M
Ě
Sova pálená
Z
P
Adoptované zvíře
L
KMOTŘI V ROCE 2007
76
výroční zpráva 2007
Animal adoptions 2007
Želva ostruhatá
22. ZŠ Plzeň
5
Želva ostruhatá
8. A, ZŠ Zbiroh
Začátek jako 7. A
Želva ostruhatá
MŠ Třemošná – ves
Želva ostruhatá
Základní škola Mýto, okr. Rokycany
Želva ostruhatá
SSOŠ Bean s.r.o. Staňkov
G
5
O
15. ZŠ Plzeň
L
Želva ostruhatá
O
Poznámka
5
O
Kmotr
33. MŠ Plzeň-Újezd
Z
Adoptované zvíře
Plameňák chilský
I
C
K
Nová adopce
23. MŠ Plzeň
5
Želva pardálí - mládě
SOŠ Kynšperk nad Ohří, odloučené pracoviště
Želva Spenglerova
MŠ Šťáhlavy
T
Junák, stř. Limba
O
ZŠ Čechova ul. Rokycany
Dar na zvířata
5
B
Želvy paprsčité, mangusta žíhaná
A
8. A, ZŠ Loděnice
Želva paprsčitá
Á
Želva ostruhatá
A
N
2) Jednotlivci, rodiny, kolektivy, spolky
I
Aleš a Vendula Hejnovi, Plzeň
Antilopa jelení
Ing. Karel Dolejš, Plzeň
Antilopa losí
Marie a Zdeněk Lacigovi, Řevnice
Ara vojenský – Vilík
Marek Soukup, Tachov
Nová adopce
R
Amadiny
Nová adopce
H
Vladislav Cihlář, Plzeň
A
Agama kočinčínská – 2
Z
Ing. Robert Zemčík, Plzeň
Á
Agama vousatá
Poznámka
K
Kmotr
C
Adoptované zvíře
A
Alice a Dan Tihelkovi, Plzeň
Bazilišek zelený
Dr. Igor Ulč, Plzeň
Nová adopce
Berneška havajská
Pavel Pecháček, Plzeň
ČA
Bobak, svišť stepní, dva
Katka Vochocová, Plzeň
D
Ara vojenský – samice Arja
Ě
S
Gynekol.-porodnická klinika, Plzeň
M
Rodina Hurtova, Plzeň
Čáp bílý
A
Bodlinatka, Sova králičí
Jedna z nejstarších
T
Daman kapský
Daman kapský
Sklenářství Marta Kaiserová a syn, Plzeň
5
Daman kapský
Mgr. Bohuslav Peroutka, Plzeň
L
5
P
Laboratoř Hematol.-onkolog. Odd. FN Plzeň
A
adopcí
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
77
Ě
Kmotr
N
Dar na zvířata, nandu pampový
Obec Slovákov v ČR, Stříbro
Dar na zvířata
Martin Janoušek, Praha
Poznámka
Vítek Zavadil, Plzeň
Emu hnědý
Pracovníci ARK FN Plzeň
2004
A
Gekon Blaesodactylus boivini
Eva Trávníčková, Strakonice
Nová adopce
Gekoni Uroplatus fimbriatus,
Ě
M
Kol. odborů Plzeňského prazdroje
Guan modrohrdlý
Pavel Palouš, Chodov
A
Guan modrohrdlý
Martin Huja, Plzeň
Guan modrohrdlý
Jana Černá, Volduchy
Nová adopce
R
Guan modrohrdlý,
H
majna Rothschildova
A
Gueréza angolská Samuel
Z
Gueréza angolská Tschikapa
Žáci 4. B, ZŠ Truhlářská ul., Karlovy Vary
ČA
Hafling – Antschi
Václav Kepka, Zruč
ČA
K
Hafling – Wallisa
Karel Hromádka, Chrást
ČA
C
Hroznýš královský
Johanka Poláčková, Plzeň
I
Hrdlička madagaskarská – pár
Jana a Josef Steinbergerovi, Plzeň
N
Husa indická
Helena Dbalá, Kaznějov
5
A
A
Teratoscincus scincus, Gekko gecko Petr Lobaz a Jana Trávníčková, Plzeň
Gibon lar, mládě Gábina
D
S
P
Drobné vodní želvy
T
L
Adoptované zvíře
Z
KMOTŘI V ROCE 2007
Husy
p. Dbalý, Kaznějov
5
Irbis
Manželé Liškovi, Manětín
Ing. Václav Brousek, Plzeň
Fa Tykvart s.r.o, Plzeň
Kachnička mandarínská
Dana a Alžběta Vostracká, Plzeň
Kachnička mandarínská
Marcela a Jakoubek Fořtíkovi, Stříbro
Á
Kachnička mandarínská
Tomáš Ptáčník, Rokycany
K
Kaloň egyptský
Rodina Záhoříkova, Plzeň
C
Kaloň egyptský
Dr. Ing. Jiří Büllow, Plzeň
I
Kalous ušatý
Aneta Zahálková, Plzeň
Kalous ušatý, Rozárka
Eva Macháčková, Kaznějov
Káně rudoocasá Jasmína
Nová adopce
Nová adopce
Michal a Magda Hercíkovi,
L
O
A
B
Ježek ušatý, 6 bodlínů ježkovitých
G
O
T
Á
Simona Stočesová, Plzeň
Z
O
O
Šárka Hurtová, Klatovy & Plzeň
78
výroční zpráva 2007
Animal adoptions 2007
Káně rudoocasá
Alena Nazarovová, Jaroslav Vavruš, Přeštice
Nová adopce
Kapybara
Rodina Mičulkova, Všeruby
O
Poznámka
O
Kmotr
Z
Adoptované zvíře
L
Ing. Radek Dobeš, Příbram
Klokan rudokrký
Manželé Kadlecovi, Plzeň
Marcela Zbránková, Příbram
Klokan rudokrký
Unie rodičů ČR při ZŠ Železná Ruda
Klokan rudokrký
Vašek a Blanka Kasíkovi
Á
Robert a Dominik Houdkovi, Plzeň
Klokan rudokrký „Benny“
K
Klokan rudokrký
C
Klokan rudokrký
I
Jára Honzů, Plzeň
G
K. Hrušková, Beroun-Nový Jáchymov
Klokan parma – mladý samec
O
Kapybara
A
B
Klokan rudý „Kló“
Nová adopce
Kolektiv pracovníků ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.;
O
Kočka krátkouchá Máša
MUDr. Helena Macháčková, Kaznějov
N
Jitka a Pavel Irmannovi, Rokycany
A
Kočka arabská
T
Odbor Call centrum; Plzeň
rodina Motejzíkova, Dobřany
Kolosoma
Adam Hauner, Plzeň
Nová adopce
Kolpík africký – 3 ks
Ing. Jana Dobyášová, Plzeň
Nová adopce
Komba senegalská
Dagmar Elbastawisi, Plzeň
Korálovka
Alžbětka Traxmandlová, Plzeň
Korálovka
Ing. Jiří Klír, Plzeň
Korálovka
Radka Polláková, Cheb
Korálovka
Bohumila Jandečková, Žinkovy
I
Kočka pouštní a arabská
C
K
Á
Z
5
A
H
R
A
David a Nikola Stankeovi, Plzeň
Koza girgentánská „Hurvínek“
Miroslav Tříska, Zruč-Senec
ČA
Koza girgentánská „Mánička“
Stanislav Nichstein, Dýšina
ČA
Koza kamerunská
Adolf Irmann, Zbiroh
Koza kamerunská
MUDr.Marie Skálová, Plzeň
Krajta tygrovitá
V. Mazín, Čižice
R, 5
Krajta tygrovitá
J. Lukeš, Kamenný Újezd
R, 5
želva ostruhatá
Pavel Horák, OVB – ředitelství, Praha
Nová adopce
Krkavec bělokrký
Daniela Šimandlová, Plzeň
Nová adopce
D
Korálovka
A
M
Ě
S
T
A
Krokodýl siamský; tučňák,
P
L
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
79
Ě
Kmotr
Poznámka
N
Kachnička karolínská
Aleš Hájek, Kaznějov
5
Z
Kukačka kohoutí, turako
Pavla Floriánová, Plzeň
Labuť
Ivan Novotný, Yveta Novotná, Trhanov
Lama guanaco
Vilém a Katka Sekyrovi, Plzeň
A
Latam vlašťovčí, komba
Petr Jiroušek, Plzeň
T
Ledňák obrovský
Pavel Vančura a Libor Knížek, Hořovice
Ě
Leguán zelený
Šimon a Matouš Vyčítalovi, Rumburk
Leioheterodon a dar na rozvoj ZOO PaedDr. Naděžda Helmerová, Plasy
Nová adopce
5
Lemur kata
MUDr. Zbyšek Urban, Plasy
Lemur kata Kely
Ing. Hana Kuglerová, Plzeň
ČA
Lemuři vari
Ing. Jiří Bis, Ing. Jana Hogelová
ČA
JUDr. Jiří Kozelka, notář v Plzni
Ing. Petr Liška s rodinou, Plzeň
Ing. Václav Liška, Plzeň
R
H
Liška chama
A
Liška chama
Z
Lvice Lekysha
Josef Fanta
Nová adopce
Mangusta liščí
Hedvika Stará a Aleš Smutný, Příbram
Nová adopce
K
Myška africká „Janina“
Janina Klečková, Klatovy
Nová adopce
C
Myška africká
Martin Kaz, Spálené Poříčí
Nová adopce
Nosál červený „Kvído“ Klokan Kló
Kolektiv pracovníků ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.;
Odbor Call centrum; Plzeň
Nosál červený
MUDr. Jarmila Lišková, Plzeň
Nejstarší platná
T
A
N
Á
Levhart čínský Nuriko
I
A
D
A
S
P
L
Adoptované zvíře
M
KMOTŘI V ROCE 2007
Nosál červený
Manželé Žákovi, Plzeň
5
Nosál červený
Ivana a Martin Protivovi, Plzeň
Nová adopce
Nosál červený Esmeralda
Ušní, nosní a krční ambulance v Husově ul. Plzeň
(Dr. Švábková, Dr. Mayerová, Dr. Jedličková)
K
ORL klinika Plzeň
C
Ocelot velký
Ing. Josef Matějíček, Chodov
I
Orel křiklavý – pár
Ing. Dušan Skála, Plzeň
Osel domácí – Šárina
Pracovnice DO Knihovny MP, Plzeň
Nová adopce
5
5
O
Nosál červený „Paco“
G
Á
A
B
O
adopce
Milan Boháč, Brandýs nad Labem
Osel domácí
Miloslava Junková, Kladruby
5
Z
O
O
L
Osel domácí Vašek
80
výroční zpráva 2007
Animal adoptions 2007
Oto Berger, Plzeň
Ovce domácí – šumavka
Zdeněk Klimeš, Progard Všeruby
O
Osel domácí
Poznámka
O
Kmotr
Z
Adoptované zvíře
L
Jaroslav Šašek, Kozolupy
Ovce domácí – šumavka
Renata Greillová, Harrachov
Nová adopce
Ovce domácí – šumavka
Madsheep, Plzeň
Nová adopce
Papoušek senegalský
Roman a Barbora Nuslovi, Praha
Páv korunkatý
Vladimír Leško, Tachov
ČA
Á
Kristýna Reisnerová, Plzeň
K
Páv korunkatý
C
Eva a Břetislav Turečkovi, Praha
I
Jiří Uhlík, Plzeň
Pásovci štětinatí – pár
G
Pásovec štětinatý Pedro
O
Ovce domácí – šumavka
A
Nová adopce
Kryštof Jáchymovský
Nová adopce
Páv korunkatý
Libuše Šilhánová, Cheb
Pekari páskovaný
Manželé Kňourkovi, Plzeň
Pelikán
David Pohořel, Josef Císař, Plzeň
Pes ušatý Falko
MUDr. Zdena Grznárová, Holýšov
Pes ušatý – samice
Ing. Dagmar Králová, Osek
Pes ušatý
Andrea Murínová, Praha
O
Martina Žampachová, Karlovy Vary
Páv korunkatý
B
Páv korunkatý
T
A
N
I
C
K
Á
Daniel Petráň, Kladruby
Polák peposaka
Nikolka Netolická, Plzeň
R
Plch kamerunský – samice
ČA
H
Nefely, Ioanna a Anna Klencovy, Plzeň
A
Marcela Pohunková, St. Plzenec
Plameňák chilský – mláďata 2004
Z
Plameňák chilský
Nová adopce
Nová adopce
A
ČA
Prase přeštické Amálka II.
Honzík a Terezka Koenigsmarkovi, Stříbro
Nová adopce
Psoun prériový
Rodina Skočilova, Rokycany
Psoun prériový
Kristýna Sedláková Hlaváčková
Psoun prériový
Manželé Vydrovi, Dobřany
Pudu jižní – Antifona
Pěvecké Uskupení Dobřanských Učitelů
Puštík obecný
Veronika Lukášová, Kaznějov
5
Puštík obecný
Martin Šebek, Plzeň
Nová adopce
Puštík obecný
Zdeněk Kohout, Stod
M
Nová adopce
Václav Kovařík, Plzeň
A
Míla Haunerová, Plzeň
Prase přeštické Amálka
D
Psoun prériový
Ě
S
T
Nová adopce
A
P
L
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
81
Kmotr
Gabriela Vonášková, Plzeň
Poznámka
L
Seriema rudozobá
Ivana a Jan Kuhnovi, Plzeň
Nová adopce
Sitatunga
Karin Vinšová, Holoubkov
Nová adopce
A
T
Sklípkani
S
Slípka zelenonohá,
neoféma modrohlavá
Eduard Hošek, Blovice
Autoklub Plzeň
Rodina Švábenských, Praha
A
D
A
R
Jan Büllow, Plzeň
Sova králičí
Jolana Hommerová, Jindřich Branžovský, Plzeň Nová adopce
Sova králičí a pálená
Mgr. Dagmar Bohdalová, Český Krumlov
Sova pálená
Pavla Stejskalová, Tábor
Á
Sova pálená
Natálka a Matěj Škrdlovi, Jihlava
K
Sova pálená
Pavel Jiřina, Cheb
C
Sova pálená
Diana, Oliver a Roman Sudovi, Plzeň
Sova pálená
Linda Bucharová, Praha
Nová adopce
Sova pálená
Eva Svozilová, Karlovy Vary
Nová adopce
Sova pálená
Vojtěch Válek
Nová adopce
Sovy – puštík obecný
Helena Hájková, Kaznějov
5
Sovy
Miloslava Zůchová, Plzeň
5
Výr velký
Plicní klinika, Plzeň
5
Sup bělohlavý
OSD-ŠPAU-FN Plzeň
Svišť bobak – Vendelín
Simona Balíčková, Jitka Hejlová,
Plzeň
5
K
Á
A
I
Z
A
H
Sova králičí
N
Anetka, Kačka a Vojtíšek Melnykovi, Plzeň
Sova králičí
A
Saša Čadová, Plzeň
Sova králičí
T
Jan, Radka a Kateřinka Ševicovi, Sokolov
Odd. SSP Úřadu práce Sokolov
Sova králičí
O
Sova králičí
B
M
Sklípkani
Ě
Z
N
Adoptované zvíře
Rosnička bělopruhá
P
Ě
KMOTŘI V ROCE 2007
I
Michaela a Pavel Vokáčovi, Plzeň
G
Šakal čabrakový
Anna Libánská, Kostelec nad Černými Lesy
Šakal čabrakový – Arnošt
Kolektiv pracovníků odd. vývoje
L
Svišť bobak – 2 ks
O
C
Michaela Kraftová, Tereza Volfová, Zdemyslice
Z
O
O
a přípravy výroby fy IACG s.r.o., Přeštice
82
výroční zpráva 2007
Animal adoptions 2007
Z
Poznámka
Kolektiv pracovníků Oddělení speciální
O
Šakal čabrakový
Kmotr
O
Adoptované zvíře
L
diagnostiky ŠPAU (Šiklůvpatologicko-anatomický
O
Ústav) FN Plzeň Lochotín
5
G
Ing. Josef Kohout, PhD., Plzeň
Šimpanzice Bamia
Jirka, Matěj a Lenka Uhlíkovi, Plzeň
Šimpanzice Zwart
Odd. Geriatrie FN Plzeň
Tamarín žlutoruký
Ladislava Hyláková, Plzeň
Tamarín pinčí
Novomanželé Rabochovi, Plzeň
Tarbík velký – skupina
Renata Sikora a Tomáš Vokoun, Praha
Tarbík velký – Emanuel
Libor a Linda Hejlovi, Plzeň
Tarbík velký „Míma Gepík“
Martina Bláhová, Merklín
Tarbík velký „Míma Gepík“
Monika Baxová, Soběkury Přeštice
Tarbík velký
MUDr. Jaroslava Tomanová, Blovice
Tučňáčí mláďata Sára a Martin
Ing. Dagmar Škubalová, Ing. Radoslav Kozák, Plzeň ČA
Tučňáci
Jana, Jiří, Martin a manželé Rezkovi, Plzeň
Tučňák Humboldtův „Míša“
Mgr. Miroslav Brabec, Plzeň
Tučňák Humboldtův Matylda
Ota a Vendula Kéharovi, Plzeň
I
Šakal čabrakový – Arnie
C
K
Nová adopce
Á
Nová adopce
A
B
O
T
A
N
I
C
5
K
Á
Krzysztof Dedek, Plzeň
Rodina Routova, Plzeň
Užovka červená
Alena Marečková, Brno
Varan černý
Aleš a Martina Válkovi, Praha
Varan timorský
Jana a Aleš Kocábkovi, Plzeň
Varan timorský
Kateřina a Martin Hermachovi, Štěnovice
Varan Gouldův
Svatava Čadková, Lucka Kolingerova
A
Užovka červená
Nová adopce
D
MUDr. Ivana Froňková, Přeštice
A
Cytolaborantky z Haly
Tygr ussurijský
R
Tučňák Humboldtův, Edudant
H
Tučňák Humboldtův
ČA
A
ředitelka Plzeňské distribuce tepla a.s.
Z
Tučňák Humboldtův Matouš a Markéta Hana Sedláková,
M
Ě
S
T
A
Nová adopce
Varan modrý
Rodina Zýkova, Plzeň
Nová adopce
L
Nová adopce
Ludmila Křehnáčová, Plzeň
P
a Martina Hovorkova
Varan Gouldův
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
83
Ě
Kmotr
Vlk evropský
Pavel Hanuška, Przemek & Margo Peron,
R,5
Zdeněk Grundmann, Plzeň
ČA
Vodušky
Pavlík Buranský, Plzeň
A
Výr velký
Patrik a Radek Sieberovi, Horní Bříza
T
Výr velký
Pavlína Procházková, Praha
Výr velký
Lenka Korbelová
Výr velký
Hanka Cerhová Snell a Alan Snell
Výr africký
Táňa Kružliaková, Plzeň
S
P
L
Svět česko-slovenského vlčáka, Praha
Vlk hřivnatý
Ě
Poznámka
M
Z
Adoptované zvíře
N
KMOTŘI V ROCE 2007
A
MUDr. Libor a Olga Zahrádkovi, Plzeň
D
Zebra Chapmannova
Martina Aubrechtová, Vitinka
R, 5
Zebra Chapmanova
Ing. Petr Kacerle, Vejprnice
R
H
Zmije gabunská
MUDr. Patrik Richtr, Plzeň
A
Zmije gabunská
Vladimír Hirt, Plzeň
Z
Zubr evropský
Michal Kraus, Tereza Krausová, Vít Dvořák, Plzeň
Zubr evropský, samička „Ona“
Ing. Zdeněk Charvát, Tábor-Měšice
Žáby
Jiřina Hepová, Kaznějov
C
Želva bahenní
Lenka Hindráková, Trutnov
I
Želva nádherná
Lucie Adamová, Klatovy
N
Želva nádherná
Pavel Rak st., Nejdek
Želva nádherná, sova
Hana Divišová, Kraslice
Želva ostruhatá
Jiří Čech, Plzeň
5
Nová adopce
Gábina a Barunka Vochocovy, Nýřany
Želva ostruhatá
Viktor Bobiš, Plzeň
5
Želva ostruhatá
Milan Pták, Plzeň
ČA
K
Želva ostruhatá
Markéta Mejcharová, Plzeň
Nová adopce
C
Želva ostruhatá
Ing. Václav Strachoň, Plzeň
Nová adopce
Želva pardálí
Zdeněk Kusý, Ostrov
Želva paprsčitá
Eva Mikešová, Plzeň
Nová adopce
Želva paprsčitá
rodina Budkova, Bořice
Nová adopce
Dar na chov
Aleš Benda
Z
O
O
L
O
Á
A
ovce skudde – 3 ks
I
Želva ostruhatá – 2,
G
B
O
T
K
Á
R
A
Výr africký „Lubor“
A
Nová adopce
84
výroční zpráva 2007
Animal adoptions 2007
Kmotr
M. Šroubková, Plzeň
Poznámka
Dar na chov
Ladislav Havel, Stříbro
3) Firmy, společnosti, instituce
Adoptované zvíře
Kmotr
Poznámka
Šimpanz učenlivý „Bask“
Český rozhlas, Plzeň
R, 5
Nosál, africká zvířata
Fa HEPOS Plzeň
R, 5
Africká zvířata
Radio FM plus Plzeň
R, 5
Aligátor čínský
PROFISOL spol. s.r.o., Plzeň
5
Antilopa jelení
Fa SKELDO, s.r.o., Plzeň
Ara ararauna
Fa DISKANT, Plzeň
R, 5
ZČE a.s. Plzeň, člen skupiny ČEZ
Generální partner ZOO
Emu hnědý, pár
Inzert, Motorinzert, Michael Boušík, Plzeň
R, 5
Noháč kapský „Footy“
Středoevropská asociace přátel ZOO – CEAF
Gibon lar
Fa PROSTROM, Plzeň
R
Hafling – Mars
Autocentrum TA, Plzeň
Nová ČA
Z
Adoptované zvíře
Dar na chov
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
Binturongové, lvi berberští,
O
tygři ussurijští
T
A
N
I
C
K
Bar JekyllHyde, Plzeň
Irbis horský
Nadace ČEZ, Praha
Kaloň zlatý
Softbalový klub Vampiers Merklín
Nová adopce
Klokan rudokrký
Ústavy soc. péče zpč. Kraje, Stod
ČA
Klokan rudý
fa DELEX spol. s r.o., Plzeň
Koza kamerunská, 2
fa. FIREX, Plzeň
R, 5
Krocan domácí
Farma Kumberk
R
Krysa obrovská – 3 ks
CD Projekt Czech, s.r.o., Praha
Nová adopce
Lemur kata
firma Zachařová, Říčany
Nová adopce
Lev berberský
STAFIN a.s., Plzeň
Medvěd hnědý
Fa. Seaspol, Plzeň
R, 5
Medvěd hnědý
Fa Kamir a Co.,Vestfalia, Plzeň
R, 5
Medvěd hnědý Miki
Raiffeisenbank im Stifland Eg, Plzeň
Medvěd hnědý
Hamé a.s., Babice
Medvěd hnědý Míša – Pišta
ZAK TV, Plzeň
Medvěd hnědý – Mišta
Nákupní centrum Borská pole Plzeň
Á
Chameleon jemenský
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
85
Ě
Kmotr
Poznámka
N
Nosál červený
Sušické uzeniny a.s.
Nová adopce
Z
Osinák, tamarín pinčí
EKO PEK, Plzeň
Pižmoň aljašský, čáp
Lesospol Zbiroh s.r.o.
5
Plameňáci chilští
Hasičský záchranný sbor města Plzně
ČA, 5
A
G2 studio s.r.o., Plzeň
T
Psoun prériový
AVIK hudební vydavatelství, Plzeň
Rys červený
Kuchyňské studio Indiana,
R, 5
Ě
Plameňák chilský
S
P
Adoptované zvíře
L
KMOTŘI V ROCE 2007
Rys červený
Shargyn s.r.o., Plzeň
A
Sova králičí
Elektromedia s.r.o., Jan Vavřička; Tachov
D
Sysel obecný
T-Mobile Czech Republic a.s., Praha
A
Šakal čabrakový
Spedition Tekaz, Cheb
H
Šimpanz učenlivý Bamia
Nadace 700 let města Plzně
A
Tamarín pinčí
Golf Park Restaurant Plzeň
Z
M
František Suchomel, Plzeň
Nová adopce
Tamarín sedlový
GEOING REALITY s.r.o., Plzeň
Tučňák Humboldtův – 2 ks
Plzeňské služby a.s.
Tučňák Humboldtův – 3 ks
Fontana Watercoolers s.r.o. Plzeň
ELIS - PLAST spol. s r.o., Chrást
Plzeňská teplárenská, a.s
HLS, v.d. Plzeň
spolupráce
C
Tučňák Humboldtův
I
Tygři ussurijští
N
Tygři ussurijští
A
Varan modrý
Modrý delfín, Plzeň
T
K
Á
R
Nová adopce
Velbloud dvouhrbý – Goldie
Centrum orientálního tance, Plzeň
Velbloudi, tučňáci
AMERICAN CHANCE CASINOS a.s., Česká Kubice Hlavní partner chovu
Vlk evropský
Fa Trio – D s.r.o., Plzeň
R, 5
Vlk evropský – smečka
Alcoa Fujikura, Stříbro
5
Výr velký, puštík obecný, sovy
Knihkupectví Moudrá sova, Petr Basl, Plzeň
5
Obec Němčovice
CaA MODA Plzeň
Hlavní partner zoo
K
C
Výr africký
I
Zebra Chapmannova, ocelot
CGB Consult s.r.o. Praha
G
Zebra Chapmannova
Mao, stavební společnost Kladno
Zubr evropský
Zpč. Plynárenská, Plzeň
Nová adopce
Z
O
O
L
Výr velký
O
Á
A
B
O
Nová adopce
86
výroční zpráva 2007
Animal adoptions 2007
Kmotr
Poznámka
Antilopa losí Samantha
Ing. Václav Votava, Stříbro, PS PČR
ČA
Gueréza angolská Dardej; pásovci
Martin Dejdar, Praha
ČA
Z
4) Osobnosti
Adoptované zvíře
O
O
L
O
Mgr. Jakub Kašpar, Praha,
I
Irbis Nanschan
ČA
G
Gueréza angolská Tobako, orel mořský Ing. Jiří Papež, PS PČR
Ing. Pavel Rödl, primátor města Plzně
ČA
K
ČA
C
ředitel odboru vnějších vztahů MŽP
Klokan rudý „Sydney“
Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně
Lemur hnědý
Ing. Lumír Aschenbrenner, starosta MO 2 Plzeň 5
Levhart čínský Nurika
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., Plzeň
ČA
Lev berberský Vilém
Senátor Ing. Jiří Šneberger, Plzeň
ČA
Makak lví Viki
Zdeněk Prosek, Plzeň
ČA
Makak lví Josefína
RNDr. Libor Ambrozek
ČA
Makak lví Lenka
Jaroslav Samson Lenk
Medvěd hnědý Eliška
MUDr. Petr Zimmermann, hejtman Plzeňského kraje
A
Krokodýl čelnatý Maruška
Á
Ocelot velký Mino
B
O
T
A
N
I
C
ČA
K
Medvěd hnědý Honzík, tygr ussurijský Ing. Vladislav Vilímec, Plzeň
Á
ČA
Nosál červený „Chico“
Mgr. Petra Fischerová, Plzeň
ČA
Nilgau, tamarín žlutoruký
Ing. Igor Šmucr, MBA, Plzeň
Rys kanadský Henri Cháriére
RNDr. Miloš Anděra, CSc., Praha
Tygřice Bella, lvice Zuoina,
JUDr. Marcela Krejsová,
makak lví Batul
náměstkyně primátora m. Plzně
Tygřice Berry
Ing. Miroslav Levora, předseda představenstva
A
ing. Jaroslava Maříková, Plzeň
Z
Medvědi hnědí – mláďata
H
Nová ČA
R
A
D
ČA
A
Zmije gabunská
Mgr. Olga Kalčíková
ČA
Želva obrovská – Ivanka
Mgr. Ivana Levá, Plzeň
Nová ČA
Želva obrovská – Susanka
Jan Látka, Domažlice
Nová ČA
Želva obrovská – Anička
Ing. Karel Šidlo, Klatovy
Nová adopce
S
ČA, 5
Ě
ČA
MUDr. Marcel Hájek, Plzeň
M
Plzeňská teplárenská a.s.
Varan komodský
T
A
P
L
ČA čestná adopce, R reciproce
Adopce z roku 2005
5 adopce platná 5 a více let – zvláštní poděkování
Z
N
výroční zpráva 2007
Ě
87
Ě
N
Z
L
P
A
T
S
Ě
M
A
D
A
R
H
A
Z
Á
K
C
I
N
A
T
O
B
A
Á
K
C
I
G
O
L
O
Z
O
Klokan rudý (Megaleia rufa)
Red-kangaroos (Megaleia rufa)
88
výroční zpráva 2007

Podobné dokumenty

Kayan Mentarang

Kayan Mentarang Cynopterus brachyotis Cynopterus horsfieldii Cynopterus sphinx Dyacopterus spadiceus Macroglossus minimus Megaerops ecaudatus Penthetor lucasi Pteropus vampyrus

Více

Kutai - fauna + flóra

Kutai - fauna + flóra Myotis ridleyi Tylonycteris pachypus

Více

Výroční zpráva ZOOaBZ 2002

Výroční zpráva ZOOaBZ 2002 In May, our zoo was accredited to organise the General meeting of UCSZ. On this occasion the new exhibit of Barbary lions was opened. Pilsner Lord Major – Mr. Jiří

Více

Herpetologické informace HI-2004

Herpetologické informace  HI-2004 Spoleãnost úzce spolupracuje s jin˘mi na‰imi i zahraniãními herpetologick˘mi institucemi. âlenství je otevfiené pro v‰echny, kdo respektují stanovy Spoleãnosti. âlensk˘ roãní pfiíspûvek ãiní 200,– Kã...

Více

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2010 The small herd of Rothschild Giraffes and a Pygmy Hippopotamus pair were, without a doubt, another visitor attraction. On the other hand, there were zoological gems too and among them a group of No...

Více

Sabangau - fauna + flóra

Sabangau - fauna + flóra Vydra malá Vydra chluponosá Charza žlutohrdlá Lasice východní

Více