Listopad 2012 - Vítejte na webu KIC Ivančice

Komentáře

Transkript

Listopad 2012 - Vítejte na webu KIC Ivančice
L I S T O PA D 2 0 1 2
LISTOPAD 2012
Ivančický
zpravodaj
ROČNÍK XLI
Ivan�ický
zpravodaj
RO�NÍK XLI
OBR. Č. 1
Ve čtvrtek 4. října 2012 se uskutečnil historicky první přímý přenos v kině
Réna.
(více na straně xy).
Foto V.K.
Foto bez použití blesku V. K.
Ve �tvrtek 4. �íjna 2012
se uskute�nil historicky první p�ímý p�enos v kin� Réna
(více na stran� 56)
1
Atletický klub Ivančice, o.s., uzavřel letošní sezonu uspořádáním tradiční Ivančické hodinovky na městském stadionu
na Malovansku (více na str. xy)
Foto V. K.
Zadáno
pro STAROSTU
Jak správně chápat výši nového úvěru našeho města
Především tak, že úvěr není sprosté slovo. Musí být ale investiční, prorozvojový a musí být přesně určeno, k čemu má sloužit. A navíc se jedná o úvěr
dlouhodobý na 20 let.
Je nutné si rovněž uvědomit, že i před přijetím tohoto, opticky největšího
úvěru, mělo město Ivančice na svém kontě finanční závazky ve výši 105 milionů korun. A to především povinnou spoluúčast města na uznatelných nákladech
vodohospodářského projektu ve výši 75 milionů a 30 milionů jako zbývající část
původního dluhu z devadesátých let.
Zbývá tedy 60 milionů. Na co mají být určeny? Na nic menšího, než na
rekonstrukci dopravní infrastruktury města po proběhlé, téměř miliardové investici do kanalizace a vodovodů ve výši 45 milionů a zbývajících 15
milionů je určeno na první etapu rekonstrukce Besedního domu, protože
zastupitelstvo rozhodlo, že nemovitost zůstane v majetku města a tudíž se do ní
musí investovat.
Nelze ani náznakem připustit, že by se rekonstrukce ivančických ulic
oddalovala řadu let, spoléhajíce se na to, že třeba někdy peníze budou.
Takto jsem ani vteřinu neuvažovali. Takovou zkušenost z minulých let jsme
nechtěli opakovat.
Takže jak se bude pokračovat? Po podepsání úvěrové smlouvy v následujících dnech bude vzápětí zaplacen závazek 75 milionů korun Svazku vodovodů
a kanalizací a doplacen starý neinvestiční dluh města. Co se týká prostředků,
určených na rekonstrukci Besedního domu, bude se postupovat tak, že se
nejprve dokončí projektová dokumentace, ze které vyplyne celková cena. Je
docela možné, že celá záležitost skončí obecním referendem, ve kterém se
budete mít možnost vyjádřit k tomu, zda má budova zůstat nadále v majetku
města se vším všudy, co k tomu patří, anebo se bude hledat nejvhodnější soukromý investor.
Prostředky, určené na rekonstrukce místních komunikací, budou vynaloženy
účelně a efektivně na základě výběrových řízení na dodavatele staveb.
Ivančice budou v krátké době opraveny tak, jak ještě nikdy nebyly. Ani
koruna nového úvěru není určena k jejímu projedení nebo placení nějakých problematických záležitostí.
3
Na základě finančních expertíz dochází přeúvěrováním dosavadních závazků
města za výhodných podmínek ke zlepšení finanční situace. To umožňuje městu
s vybudovanou vodohospodářskou a dopravní infrastrukturou investovat v dalším období do zařízení, která budou sloužit občanům. Těsně před zahájením je
například komplexní rekonstrukce obřadní síně na hřbitově.
Ke zlepšení finanční situace dojde i díky tomu, že Sněmovna přijala novelu
zákona o změně rozpočtového určení daní. Ta přiděluje městu navíc do rozpočtu
16,1 milionu korun, ale vzhledem k ekonomické situaci to bude reálně kolem 10
milionů.
Troufám si říci, že za těchto přesně definovaných okolností nemám žádné
obavy o finanční zdraví města. Nejde o žádné dobrodružství, ale o zodpovědný
přístup k vám všem, kteří v Ivančicích žijete.
MUDr. Vojtěch Adam, starosta
¬
¬
¬
Obrázky z 20. října 2012
– budování kanalizací a vodovodů se blíží ke konci
V části Hybešovy ulice a v ulici
Na Volvách se vodovod a kanalizace teprve pokládájí.
Na Oslavanské ulici se nyní
bagruje, aby se mohl zhotovit
podklad vozovky (tzv. „kufr“)
podle platných norem.
Foto V. K.
4
Z USNESENÍ RADY MĚSTA
Ve zveřejněných výpisech jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb.
(zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.
22. schůze
konaná dne 24.9.2012
Ö Návrh na likvidaci nalezeného
majetku
RM, na základě návrhu komise
pro oceňování vyřazených předmětů určených k prodeji, schvaluje
fyzickou likvidaci nepoužitelných
nalezených věcí dle předloženého seznamu a schvaluje převedení nalezené
finanční hotovosti ve výši 7.480,- Kč
do pokladny města.
Ö Návrh na likvidaci nalezeného
majetku
RM, na základě návrhu komise pro
oceňování vyřazených předmětů určených k prodeji, schvaluje fyzickou
likvidaci nepoužitelného drobného
dlouhodobého hmotného majetku dle
předloženého seznamu.
Ö Nabídka firmy Mediatel, spol.
s r.o. na elektronickou prezentaci města
RM neschvaluje elektronickou
inzerci města Ivančice na Zlatestranky.cz, neboť město je na internetu
dostatečně prezentováno vč. tel. kontaktů, zejména na svých webových
stránkách.
Ö Smlouva o zajištění výkonu
pečovatelské služby pro obec
Moravské Bránice a poskytová-
ní dotace městu Ivančice na její
zajištění
RM doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení Smlouvu o zajištění výkonu
pečovatelské služby městem Ivančice
pro obec Moravské Bránice a o poskytování dotace městu Ivančice na zjištění
výkonu pečovatelské služby.
Ö Souhlas se záborem veřejného
prostranství pro společnost Melvin CZ s.r.o. k umístění reklamních prvků
RM uděluje společnosti Melvin
CZ s.r.o., Staré Město, IČ 26785919
v době od 27.9.2012 do 31.12.2012
souhlas se záborem veřejného prostranství dle předloženého nákresu
za účelem umístění 3 ks reklamních
prvků, vždy po jednom kuse na pozemcích PK 496/2, PK 3167/6 a PK
3163/3, vše v k.ú. Ivančice, vedené
na LV č. 10001 na Město Ivančice,
s tím, že jejich umístění je podmíněno
souhlasným rozhodnutím Silničního
správního úřadu MěÚ Ivančice.
Ö Provozní řád skateparku
RM schvaluje Provozní řád areálu
veřejného sportoviště - skateparku
v Ivančicích nacházejícího se na
Malovansku na fotbalovém stadionu;
účinnost dnem 1.10.2012.
5
Ö Taneční zábavy na fotbalovém
hřišti na Malovansku
RM uděluje FC Ivančice, IČ
48480291, souhlas ke konání veřejných hudebních produkcí (tanečních
zábav) na fotbalovém hřišti na Malovansku ve dnech 19.7. a 16.8.2013
v době od 22.00 do 02.00 hodin.
Ö Smlouva o nájmu nebytových
prostor – zubní ordinace a zubní
laboratoř na Komenského nám. 7
RM schvaluje Smlouvu o nájmu
nebytových prostor – zubní ordinace
a zubní laboratoře včetně příslušenství v Ivančicích, Komenského
nám. 7, nájemci MUDr. P. Čarvaš, IČ
48480363 a J. Č., Ivančice, nájemné
1300,- Kč/m2/rok + každoroční zvyšování o státem přiznanou míru inflace.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou
do 31.12.2022.
RM schvaluje Dodatek č. 9 ke
Smlouvě o nájmu citovaných nebytových prostor uzavřené dne 31.7.1993
s výše jmenovanými nájemci. Tímto
Dodatkem se původní nájemní smlouva ruší v celém rozsahu včetně dodatků č. 1-8 k 31.12.2012.
Ö Souhlas ke vstupu na pozemek p.č.
ZE 2789/2 označený v KN jako p.č.
2575/2 v k.ú. Kounické předměstí
za účelem provedení stavebních
a udržovacích prací pro stavbu
„Martálka v km 0,000-0,500, k.ú.
Kounické předměstí“
RM uděluje společnosti Lesy
České republiky, s.p., Správa toků Oblast povodí Dyje, souhlas ke vstupu
na pozemek p.č. ZE 2789/2 označený
6
v KN jako p.č. 2575/2 v k.ú. Kounické předměstí za účelem provedení
stavebních a udržovacích prací pro
stavbu „Martálka v km 0,000-0,500,
k.ú. Kounické předměstí“. Po skončení prací je investor povinen uvést
pozemek do původního stavu.
Ö Stanovisko města k provedení
zastřešení předního vchodu kabin na hřišti v Řeznovicích
RM, jako vlastník sousedního pozemku v KN označeného jako p.č. 336/
1 (p.č. ZE 84/1, 84/2, 85 a 2694/1 v k.ú.
Řeznovice), uděluje souhlas k provedení zastřešení předního vchodu objektu
(kabiny na hřišti) č.e. 42 na pozemku
p.č. 661/2 v k.ú. Řeznovice, stavebník
TJ Sokol Řeznovice, IČ 44946716.
Ö Souhlas k umístění reklamního
poutače T-Mobile
RM uděluje společnosti Mobilie
s.r.o., IČ 26960796, souhlas k umístění reklamního poutače (nově otevřená
pobočka T-Mobile) na zábradlí před
Besedním domem dle předloženého snímku na období od 1.10. do
31.12.2012 za poplatek 600,- Kč.
Ö Dohoda o vytvoření pracovních
příležitostí a o poskytnutí příspěvku
RM schvaluje Dohodu č. BSK-V29/2012 mezi Úřadem práce České
republiky, krajskou pobočkou Brno
a městem Ivančice o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a o poskytnutí příspěvku Úřadem práce na 4 pracovní místa
v měsících říjen – prosinec 2012.
23. schůze
konaná dne 8.10.2012
Ö Pověření přijímat prohlášení
o uzavření manželství
RM pověřuje podle § 102 odst.
3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění Mgr. Radka Musila,
člena Zastupitelstva města Ivančice,
přijímat prohlášení o uzavření manželství ve smyslu § 4 odst. 1 zákona č.
94/1963 Sb., o rodině, v platném znění. K příjímání prohlášení o uzavření
manželství jsou oprávněni: starosta
MUDr. Vojtěch Adam, místostarosta
p. Radoslav Skála, Mgr. Radek Musil,
Mgr. Jana Heřmanová a Mgr. Tomáš
Chytka; při těchto obřadech jsou
oprávněni užívat závěsný odznak.
Ö Žádost o poskytnutí veřejné
finanční podpory – Občanské
sdružení Hrubšice
RM neschvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory Občanskému
sdružení Hrubšice; žádost byla podána
pozdě, RM již nemá dostatečnou rezervu disponibilních prostředků.
Ö Žádost o poskytnutí veřejné
finanční podpory na provozní
náklady nohejbalového týmu
– Ing. Č.
RM neschvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory Ing. Č. na provozní náklady nohejbalového týmu;
žádost byla podána pozdě, RM již
nemá dostatečnou rezervu disponibilních prostředků.
Ö Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s M.K.P.
Service, s.r.o. (lékárna)
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 11.2.1994 mezi
městem a M.K.P.Service, s.r.o. o nájmu nebytových prostor. Dodatkem je
ponecháno stávající nájemné ve výši
1.494,- Kč/m2/rok + každoroční zvýšení o státem přiznanou míru inflace
do 31.12.2014.
24. schůze
konaná dne 16.10.2012
Ö Výběrové řízení na veřejnou
zakázku „Dláždění chodníků
v ulici Oslavanská“; opakovaná
výzva
RM neakceptuje nabídku podanou
firmou Pavel Urbánek, IČ 64456986
ve výběrovém řízení na veřejnou
zakázku „Dláždění chodníků v ulici
Oslavanská“, neboť nabídka není dle
zadávací dokumentace úplná. RM
schvaluje opakované vyhlášení výběrového řízení dle předloženého návrhu. Akce bude hrazena ze schváleného
rozpočtu 2012.
7
VÝSLEDKY VOLEB
do zastupitelstva Jihomoravského kraje
konaných ve dnech 12. 10.–13. 10. 2012
Volební účast
Česká republika
Jihomoravský kraj
Brno-venkov
Ivančice
36, 89 %
37,76%
40,79%
37,80%
VOLEBNÍ VÝSLEDKY v JmK a v IVANČICÍCH
Funkci krajského zastupitele obhájil starosta města Ivančic
MUDr. Vojtěch Adam (KSČM, BEZPP)
Jihomoravský kraj
Název strany
Ivančice
hlasy
%
„Sdružení nestraníků“
13 540 3,89
Koruna Česká (monarch. strana)
746 0,21
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
1 992 0,57
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
8 538 2,45
Folklor i Společnost
579 0,16
Strana soukromníků ČR
804 0,23
Moravané
6 081 1,75
Nár. socialisté-levice 21. stol.
621 0,17
NEZÁVISLÍ
8 361 2,40
Věci veřejné
1 456 0,41
Komunistická str. Čech a Moravy
64 805 18,65
SUVERENITA - Blok JB pro JMK
2 856 0,82
TOP 09 a Starostové pro JMK
20 379 5,86
Strana zelených
12 787 3,68
Česká str. sociálně demokrat.
93 843 27,01
REPUBL.STR.ČECH, MORAVY A SLEZ. 276 0,07
Občanská demokratická strana
32 004 9,21
Strana svobodných občanů
4 702 1,35
Dělnic. str. sociální spravedl.
2 634 0,75
Konzervativní strana
807 0,23
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
59 159 17,03
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
1 711 0,49
Česká pirátská strana
8 655 2,49
8
Název strany
„Sdružení nestraníků“
Koruna Česká (monarch. strana)
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Folklor i Společnost
Strana soukromníků ČR
Moravané
Nár. socialisté-levice 21. stol.
NEZÁVISLÍ
Věci veřejné
Komunistická str. Čech a Moravy
SUVERENITA - Blok JB pro JMK
TOP 09 a Starostové pro JMK
Strana zelených
Česká str. sociálně demokrat.
REPUBL.STR.ČECH, MORAVY A SLEZ.
Občanská demokratická strana
Strana svobodných občanů
Dělnic. str. sociální spravedl.
Konzervativní strana
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
Česká pirátská strana
hlasy
%
30
7
19
47
0
9
32
12
21
14
862
24
295
50
782
0
195
22
12
2
328
23
59
1,05
0,24
0,66
1,65
0,00
0,31
1,12
0,42
0,73
0,49
30,29
0,84
10,36
1,75
27,48
0,00
6,85
0,77
0,42
0,07
11,52
0,80
2,07
Okrsek č. 1 – volební účast 39,49%
Jana Blahoslava, Okružní, Sportovní, Za Ústavem, Boží Hora, Vladimíra Menšíka
Název strany
hlasy
%
3
0
1
2
0
0
1
0
1
0
95
6
0,81
0,00
0,27
0,54
0,00
0,00
0,27
0,00
0,27
0,00
25,95
1,63
„Sdružení nestraníků“
Koruna Česká (monarch. strana)
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Folklor i Společnost
Strana soukromníků ČR
Moravané
Nár. socialisté-levice 21. stol.
NEZÁVISLÍ
Věci veřejné
Komunistická str. Čech a Moravy
SUVERENITA - Blok JB pro JMK
Název strany
hlasy
TOP 09 a Starostové pro JMK
Strana zelených
Česká str.sociálně demokrat.
REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ.
Občanská demokratická strana
Strana svobodných občanů
Dělnic. str.sociální spravedl.
Konzervativní strana
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
Česká pirátská strana
46
10
136
0
33
3
2
0
24
0
3
%
12,56
2,73
37,15
0,00
9,01
0,81
0,54
0,00
6,55
0,00
0,81
Okrsek č. 2 – volební účast 40,64%
Luční, mjr. Nováka
Název strany
hlasy
%
1
1
3
2
0
0
3
0
2
0
84
2
0,39
0,39
1,18
0,79
0,00
0,00
1,18
0,00
0,79
0,00
33,20
0,79
„Sdružení nestraníků“
Koruna Česká (monarch. strana)
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Folklor i Společnost
Strana soukromníků ČR
Moravané
Nár. socialisté-levice 21. stol.
NEZÁVISLÍ
Věci veřejné
Komunistická str. Čech a Moravy
SUVERENITA - Blok JB pro JMK
Název strany
hlasy
TOP 09 a Starostové pro JMK
Strana zelených
Česká str. sociálně demokrat.
REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ.
Občanská demokratická strana
Strana svobodných občanů
Dělnic. str. sociální spravedl.
Konzervativní strana
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
Česká pirátská strana
15
3
92
0
10
1
1
0
25
2
6
%
5,92
1,18
36,36
0,00
3,95
0,39
0,39
0,00
9,88
0,79
2,37
Okrsek č. 3 – volební účast 38,82%
Větrná, Polní, V Lánech, Na Úvoze
Název strany
„Sdružení nestraníků“
Koruna Česká (monarch. strana)
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Folklor i Společnost
Strana soukromníků ČR
Moravané
Nár. socialisté-levice 21. stol.
NEZÁVISLÍ
Věci veřejné
Komunistická str. Čech a Moravy
SUVERENITA - Blok JB pro JMK
hlasy
%
2
1
0
4
0
0
1
3
0
2
81
1
0,80
0,40
0,00
1,61
0,00
0,00
0,40
1,21
0,00
0,80
32,79
0,40
Název strany
hlasy
%
TOP 09 a Starostové pro JMK
22
Strana zelených
3
Česká str. sociálně demokrat.
81
REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ. 0
Občanská demokratická strana
8
Strana svobodných občanů
1
Dělnic. str. sociální spravedl.
2
Konzervativní strana
1
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
32
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
0
Česká pirátská strana
2
8,90
1,21
32,79
0,00
3,23
0,40
0,80
0,40
12,95
0,00
0,80
9
Okrsek č. 4 – volební účast 37,67%
Dr. Novotného, Hornická, Mřenková, Na Brněnce, Oslavanská, Ostřihom, Padochovská, Tomáše
Procházky, V Uličce, Zemědělská, Břízová, Lipová, Javorová
Název strany
„Sdružení nestraníků“
Koruna Česká (monarch. strana)
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Folklor i Společnost
Strana soukromníků ČR
Moravané
Nár. socialisté-levice 21. stol.
NEZÁVISLÍ
Věci veřejné
Komunistická str. Čech a Moravy
SUVERENITA - Blok JB pro JMK
hlasy
%
2
0
0
7
0
2
4
1
2
0
59
2
0,74
0,00
0,00
2,59
0,00
0,74
1,48
0,37
0,74
0,00
21,85
0,74
Název strany
hlasy
TOP 09 a Starostové pro JMK
Strana zelených
Česká str. sociálně demokrat.
REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ.
Občanská demokratická strana
Strana svobodných občanů
Dělnic.str.sociální spravedl.
Konzervativní strana
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
Česká pirátská strana
38
4
73
0
15
7
0
1
42
7
4
%
14,07
1,48
27,03
0,00
5,55
2,59
0,00
0,37
15,55
2,59
1,48
Okrsek č. 5 – volební účast 29,78 %
Dolní Hlinky, Drůbežní trh, Horní Hlinky, Jana Schwarze, Josefa Vávry, Komenského nám.,
Kounická, Palackého nám., Tesařovo nám., Růžová, Ve Fortně, Žerotínovo nám., Mlýnská
Název strany
„Sdružení nestraníků“
Koruna Česká (monarch. strana)
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Folklor i Společnost
Strana soukromníků ČR
Moravané
Nár.socialisté-levice 21. stol.
NEZÁVISLÍ
Věci veřejné
Komunistická str. Čech a Moravy
SUVERENITA - Blok JB pro JMK
hlasy
%
5
0
3
5
0
2
3
1
2
2
96
0
1,67
0,00
1,00
1,67
0,00
0,66
1,00
0,33
0,66
0,66
32,10
0,00
Název strany
hlasy
TOP 09 a Starostové pro JMK
Strana zelených
Česká str. sociálně demokrat.
REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ.
Občanská demokratická strana
Strana svobodných občanů
Dělnic.str.sociální spravedl.
Konzervativní strana
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
Česká pirátská strana
32
6
67
0
29
2
1
0
37
1
5
%
10,70
2,00
22,40
0,00
9,69
0,66
0,33
0,00
12,37
0,33
1,67
Okrsek č. 6 – volební účast 41,79 %
Chřestová, Hřbitovní, Jakuba Svobody, Jana Fibicha, Jana Vrby, Na Réně, Nad Klínkem,
Novohorská, Pod Jakubem, Rybářská, Slunečná, Stříbský mlýn, Tyršova, U Cihelny, U Nové brány
a v objektech pouze s číslem eidenčním v k.ú. Ivančice a Kounické předměstí
Název strany
„Sdružení nestraníků“
Koruna Česká (monarch. strana)
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Folklor i Společnost
Strana soukromníků ČR
Moravané
Nár. socialisté-levice 21. stol.
NEZÁVISLÍ
Věci veřejné
Komunistická str. Čech a Moravy
SUVERENITA - Blok JB pro JMK
10
hlasy
%
6
0
0
5
0
2
3
2
3
2
81
1
1,96
0,00
0,00
1,63
0,00
0,65
0,98
0,65
0,98
0,65
26,55
0,32
Název strany
hlasy
TOP 09 a Starostové pro JMK
Strana zelených
Česká str. sociálně demokrat.
REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ.
Občanská demokratická strana
Strana svobodných občanů
Dělnic. str. sociální spravedl.
Konzervativní strana
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
Česká pirátská strana
32
3
83
0
22
2
1
0
41
4
12
%
10,49
0,98
27,21
0,00
7,21
0,65
0,32
0,00
13,44
1,31
3,93
Okrsek č. 7 – volební účast 40%
Alfonse Muchy, B. M. Kuldy, Jiřího Dvořáka, Hybešova, Krumlovská, Malovanská, Na Volvách,
Petra Bezruče, Široká, U Jatek, U Malovaného mlýna, V Olších, Ve Sboru
Název strany
„Sdružení nestraníků“
Koruna Česká (monarch. strana)
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Folklor i Společnost
Strana soukromníků ČR
Moravané
Nár. socialisté-levice 21. stol.
NEZÁVISLÍ
Věci veřejné
Komunistická str. Čech a Moravy
SUVERENITA - Blok JB pro JMK
hlasy
%
1
1
3
7
0
1
2
2
2
1
72
1
0,38
0,38
1,16
2,71
0,00
0,38
0,77
0,77
0,77
0,38
27,90
0,38
Název strany
hlasy
TOP 09 a Starostové pro JMK
Strana zelených
Česká str. sociálně demokrat.
REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ.
Občanská demokratická strana
Strana svobodných občanů
Dělnic.str.sociální spravedl.
Konzervativní strana
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
Česká pirátská strana
35
5
58
0
21
5
0
0
32
2
7
%
13,56
1,93
22,48
0,00
8,13
1,93
0,00
0,00
12,40
0,77
2,71
Okrsek č. 8 – volební účast 36 %
Němčice
Název strany
„Sdružení nestraníků“
Koruna Česká (monarch. strana)
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Folklor i Společnost
Strana soukromníků ČR
Moravané
Nár.socialisté-levice 21. stol.
NEZÁVISLÍ
Věci veřejné
Komunistická str.Čech a Moravy
SUVERENITA - Blok JB pro JMK
hlasy
%
1
2
1
3
0
1
5
3
3
2
85
0
0,45
0,90
0,45
1,36
0,00
0,45
2,27
1,36
1,36
0,90
38,63
0,00
Název strany
hlasy
TOP 09 a Starostové pro JMK
Strana zelených
Česká str.sociálně demokrat.
REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ.
Občanská demokratická strana
Strana svobodných občanů
Dělnic. str. sociální spravedl.
Konzervativní strana
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
Česká pirátská strana
19
2
49
0
12
1
1
0
24
2
4
%
8,63
0,90
22,27
0,00
5,45
0,45
0,45
0,00
10,90
0,90
1,81
Okrsek č. 9 – volební účast 38,18 %
Alexovice
Název strany
„Sdružení nestraníků“
Koruna Česká (monarch. strana)
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Folklor i Společnost
Strana soukromníků ČR
Moravané
Nár.socialisté-levice 21. stol.
NEZÁVISLÍ
Věci veřejné
Komunistická str. Čech a Moravy
SUVERENITA - Blok JB pro JMK
hlasy
%
3
0
3
4
0
0
1
0
5
1
65
3
1,82
0,00
1,82
2,43
0,00
0,00
0,60
0,00
3,04
0,60
39,63
1,82
Název strany
hlasy
%
TOP 09 a Starostové pro JMK
10
Strana zelených
3
Česká str. sociálně demokrat.
42
REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ. 0
Občanská demokratická strana
6
Strana svobodných občanů
0
Dělnic. str. sociální spravedl.
1
Konzervativní strana
0
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
14
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
2
Česká pirátská strana
1
6,09
1,82
25,60
0,00
3,65
0,00
0,60
0,00
8,53
1,21
0,60
11
Okrsek č. 10 – volební účast 37,02 %
Letkovice
Název strany
„Sdružení nestraníků“
Koruna Česká (monarch. strana)
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Folklor i Společnost
Strana soukromníků ČR
Moravané
Nár. socialisté-levice 21. stol.
NEZÁVISLÍ
Věci veřejné
Komunistická str. Čech a Moravy
SUVERENITA - Blok JB pro JMK
hlasy
%
2
2
0
3
0
1
4
0
0
3
54
6
1,19
1,19
0,00
1,78
0,00
0,59
2,38
0,00
0,00
1,78
32,14
3,57
Název strany
hlasy
%
TOP 09 a Starostové pro JMK
15
Strana zelených
2
Česká str. sociálně demokrat.
30
REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ. 0
Občanská demokratická strana
5
Strana svobodných občanů
0
Dělnic.str.sociální spravedl.
3
Konzervativní strana
0
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
31
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
0
Česká pirátská strana
7
8,92
1,19
17,85
0,00
2,97
0,00
1,78
0,00
18,45
0,00
4,16
Okrsek č. 11 – volební účast 37,99 %
Řeznovice
Název strany
„Sdružení nestraníků“
Koruna Česká (monarch. strana)
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Folklor i Společnost
Strana soukromníků ČR
Moravané
Nár. socialisté-levice 21. stol.
NEZÁVISLÍ
Věci veřejné
Komunistická str. Čech a Moravy
SUVERENITA - Blok JB pro JMK
hlasy
%
1
0
0
1
0
0
3
0
0
1
34
1
0,81
0,00
0,00
0,81
0,00
0,00
2,43
0,00
0,00
0,81
27,64
0,81
Název strany
hlasy
%
TOP 09 a Starostové pro JMK
8
Strana zelených
6
Česká str. sociálně demokrat.
29
REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ. 0
Občanská demokratická strana
20
Strana svobodných občanů
0
Dělnic. str. sociální spravedl.
0
Konzervativní strana
0
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
15
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
0
Česká pirátská strana
4
6,50
4,87
23,57
0,00
16,26
0,00
0,00
0,00
12,19
0,00
3,25
Okrsek č. 12 – volební účast 39,52 %
Hrubšice
Název strany
„Sdružení nestraníků“
Koruna Česká (monarch. strana)
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Folklor i Společnost
Strana soukromníků ČR
Moravané
Nár.socialisté-levice 21.stol.
NEZÁVISLÍ
Věci veřejné
Komunistická str. Čech a Moravy
SUVERENITA - Blok JB pro JMK
12
hlasy
%
0
0
0
3
0
0
0
0
1
0
25
0
0,00
0,00
0,00
3,65
0,00
0,00
0,00
0,00
1,21
0,00
30,48
0,00
Název strany
hlasy
%
TOP 09 a Starostové pro JMK
12
Strana zelených
1
Česká str. sociálně demokrat.
28
REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ. 0
Občanská demokratická strana
6
Strana svobodných občanů
0
Dělnic. str. sociální spravedl.
0
Konzervativní strana
0
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
5
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
1
Česká pirátská strana
0
14,63
1,21
34,14
0,00
7,31
0,00
0,00
0,00
6,09
1,21
0,00
Okrsek č. 13 – volební účast 41,41 %
Budkovice
Název strany
„Sdružení nestraníků“
Koruna Česká (monarch. strana)
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Folklor i Společnost
Strana soukromníků ČR
Moravané
Nár. socialisté-levice 21. stol.
NEZÁVISLÍ
Věci veřejné
Komunistická str. Čech a Moravy
SUVERENITA - Blok JB pro JMK
hlasy
%
3
0
5
1
0
0
2
0
0
0
31
1
3,33
0,00
5,55
1,11
0,00
0,00
2,22
0,00
0,00
0,00
34,44
1,11
Název strany
hlasy
%
TOP 09 a Starostové pro JMK
11
Strana zelených
2
Česká str. sociálně demokrat.
14
REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ. 0
Občanská demokratická strana
8
Strana svobodných občanů
0
Dělnic. str.sociální spravedl.
0
Konzervativní strana
0
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
6
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
2
Česká pirátská strana
4
12,22
2,22
15,55
0,00
8,88
0,00
0,00
0,00
6,66
2,22
4,44
Srovnání volebních výsledků
levicových stran v krajských volbách
Po letošních krajských volbách často slyšíme z masových sdělovacích prostředků, že v letošních volbách šlo hodně voličů volit levicové strany, aby vyjádřili protest proti současné vládní politice. Zajímalo nás proto, kolik voličů levice
(KSČM + ČSSD) v Jihomoravském kraji a v Ivančicích přibylo a pustili jsme se
do porovnávání statistických údajů. Výsledek našeho bádání je však překvapivý
– v porovnání letošních krajských voleb s volbami v r. 2008 levici voličů nepřibylo,
naopak řada voličů levici opustila, neboť nešla volit.
Český statistický úřad má na webových stránkách www.volby.cz přehledně
zpracované výsledky krajských voleb od roku 2000. Vzhledem k tomu, že dvě
levicové strany – KSČM a ČSSD – neprošly žádnými štěpeními, můžeme, na
rozdíl od stran pravicových, srovnávat, jak se v průběhu posledních 12 let vyvíjely
v Ivančicích a v JmK (Jihomoravském kraji) jejich volební výsledky.
Je téměř fascinující, jak jsou si v různých volebních letech podobné volební
účasti v Ivančicích a v celém JmK a liší se max. o 1,5 %. Jakoby se téměř 400 000
voličů chovalo jako jeden organismus.
Také počet absolutních hlasů ukazuje, že obě levicové strany, jak KSČM, tak
ČSSD, si v Ivančicích proti posledním volbám v absolutním počtu platných hlasů
pohoršily. KSČM o 183 hlasů a ČSSD o 10 hlasů, tedy celkem o 193 hlasů. Přitom těch občanů, kteří letos nešli volit nebo volili neplatně, přibylo proti minulým
volbám pouze 166. Stejně tak tomu bylo v celém JmK. Počet hlasů pro levici se
v JmK proti roku 2008 snížil o 27 410. Přitom celkový počet platných volebních
hlasů klesl o 30 370 hlasů, tedy o podobnou sumu, o kterou klesl počet hlasů
levici. Z toho lze usoudit, že levici ubrala počet hlasů menší účast jejich minulých
voličů .
13
Celkové počty platných hlasů při volbách 2008 a volbách letošních:
Rok
2008
2012
úbytek hlasů
JmK
377 706
347 336
30 370
Ivančice
3 011
2 845
166
STATISTIKA ABSOLUTNÍCH HLASŮ PRO KSČM A ČSSD
Ivančice
Krajské volby
hlasy KSČM
hlasy ČSSD
KSČM + ČSSD
volební účast
958
316
1 274
35,88 %
R. 2004
820
142
962
28,68 %
R. 2008
1 045
792
1 837
39,57 %
R. 2012
862
782
1 644
37,80 %
R. 2000
Jihomoravský kraj
Krajské volby
hlasy KSČM
hlasy ČSSD
KSČM + ČSSD
volební účast
R. 2000
64 620
41 803
106 423
34,93 %
R. 2004
51 580
32 143
83 723
29,71 %
R. 2008
54 443
131 615
186 058
41,05 %
R. 2012
64 805
93 843
158 648
37,76 %
STATISTIKA VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ KSČM a ČSSD v %
KSČM
Ivančice
JmK
2000
35,98 %
20,80 %
2004
39,61 %
19,14 %
2008
34,70 %
14,41 %
2012
30,29 %
18,65 %
ČSSD
Ivančice
JmK
2000
11,87 %
13,45%
2004
6,85 %
11,93 %
2008
26,30 %
34,84 %
2012
27,48 %
27,01 %
Podle údajů Českého statistického úřadu sestavil V: K:
14
SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
proběhne v sobotu 3. listopadu 2012
Upozornění:
při tomto sběru se NEBUDOU odebírat televizory, ledničky
a pneumatiky!!!
místo
čas
Letkovice na křižovatce
09.00–09.20
Hrubšice u prodejny
09.35–09.55
Řeznovice u Jednoty
10.05–10.25
Alexovice u kapličky
10.35–10.55
Němčice u hasičky
11.10–11.30
Budkovice u obchodu
11.40–12.00
P.Bezruče na parkovišti
13.00–13.20
Sportovní u obchodu
13.30–13.50
mjr.Nováka-parkoviště
14.00–14.20
Žerotínovo nám.
14.30–14.50
Tržnice u Tří kohoutů
15.00–15.20
Slunečná
15.30–15.50
sběrné středisko
16.00–16.20
ŘIDIČI A CHODCI POZOR!
Léto ukončilo své panování a na řadu přichází opět podzim a s ním spojené
změny počasí, teplot a také zkrácení dne. V ranních hodinách komplikuje viditelnost pozdní rozednívání či mlhy a se změnou času krácení dne, kdy odpoledne
kolem šestnácté hodiny bude šero.
Od podzimu do jara ztěžují řidičům i chodcům pohyb na silnici zhoršené
klimatické podmínky. Déšť, mlha, popadané listí, náledí či sníh jsou příčinou
mnoha dopravních nehod, protože řidiči nepřikládají zhoršeným povětrnostním podmínkám dostatečnou důležitost nebo si ještě neuvědomili, že skončilo
období teplého počasí a suchých silnic. Spoléhají i na to, že na kluzké nebo
vlhké vozovce mají stejnou nebo nepatrně větší brzdnou dráhu jako na suché.
Tak často dochází k tomu, že řidič, který zpomalí nebo zastaví před přechodem
pro chodce (aby dal chodci přednost) je ohrožen nebo sražen vozidlem jedoucím za ním.
15
Ale i chodci by měli myslet na své bezpečí, protože za snížené viditelnosti
jsou hůře vidět. V letním období nosí více pestré oblečení, které je pro řidiče
lépe viditelné, ale v zimních měsících často zapomínají na to, že jejich oblečení
je většinou tmavé. Řidiči vozidel, motocyklu nebo cyklisté mají povinnosti svítit,
chodci takovou povinnost nemají, i když jsou na silnicích nejzranitelnější, proto
by měli více myslet na svoji bezpečnost a mít např. reflexní doplňky (pásky na
bundě, tašce…), kterými na sebe při osvětlení upozorní, jelikož řidič může tmavou postavu zahlédnout až na poslední chvíli.
REFLEXNÍ DOPLŇKY BY PRO CHODCE I CYKLISTY MĚLY BÝT
SAMOZŘEJMOSTÍ PO CELÝ ROK!
CHODCI A CYKLISTÉ:
• Jste na silnicích nejzranitelnější.
• Musíte o to více myslet na svoji bezpečnost a zvýšit svoji viditelnost v silničním provozu.
• „VIDĚT A BÝT VIDĚN“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za
snížené viditelnosti a v noci platí dvojnásob.
• Využívejte reflexní a fluorescenční materiály a kombinujte je tak, abyste byli
dobře vidět za světla i tmy.
NEVHODNÉ OBLEČENÍ CHODCŮ BÝVÁ ČASTO PŘÍČINOU DOPRAVNÍCH NEHOD
ŘIDIČI:
• Mlhy, přízemní mrazíky či popadané listí jsou často příčinou dopravních
nehod (delší brzdná dráha, snížená adheze, nebezpečí smyku).
• Přizpůsobte jízdu povětrnostním podmínkám a stavu vozovky.
• Dodržujte zákonem a místní úpravou stanovené rychlostní limity, při špatné
viditelnosti, mokré, zasněžené nebo namrzlé vozovce zpomalte.
• Pokud se dostanete do smyku, nešlapejte prudce na brzdu, ale vyšlápněte
pedál spojky a opakovaně sešlapávejte brzdu. Nestrhávejte prudce volant.
• Se zvýšenou opatrností projíždějte zastíněnými úseky – lesem a přes mosty
nebo nadjezdy, kde se námraza drží nejdéle. Dodržujte nejen nejvyšší dovolenou rychlost, ale také bezpečnou vzdálenost za vozidlem před vámi.
nprap.. Petra Hrazdírová
Krajské ředitelství policie JmK
Preventivně informační oddělení
16
EUROKLÍČ
Držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se
aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, který realizuje
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR díky finanční podpoře Jihomoravského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí do tří let bude distribuováno 3 896 Euroklíčů a ve veřejně přístupných budovách bude osazeno
51 Eurozámků, k nimž provozovatelé obdrží 153 služebních Euroklíčů.
Každé místo osazené Eurozámkem bude označeno pamětní deskou a databázi všech osazených míst naleznete na www.euroklic.cz
K čemu je dobrý Euroklíč?
Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických
kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.)
osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy,
u nás je již osazeno přes 400 míst (např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.).
Proč je nutné prostory uzavírat a osazovat Eurozámkem?
Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí,
což uzavřený prostor Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení
těm, pro něž jsou určena a brání jejich zneužívání nežádoucími skupinami (např.
vandaly, narkomany, pouličními prostitutkami apod.).
Kdo může získat zdarma Eurouklíč?
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P,
diabetik, stomik a onkologický pacient, který má bydliště v JM kraji.
Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch,
kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno krátké čestné prohlášení, že patří do některé z cílových skupin.
Územně nejrozšířenějším distribučním místem Euroklíčů pro JM kraj
jsou Městské úřady obcí s rozšířenou působností prostřednictvím svých
Odborů sociálních.
Distribuci euroklíčů pro zdravotně postižené občany v regionu Ivančic
zajišťuje odbor sociálních věcí MěÚ Ivančice, ing. O. Prokopová, kontaktní
údaje: tel.: 546 419 490, mob. 721 320 366
Distribuce Euroklíčů pro rodiče dětí do tří let
Veřejná sociální zařízení jsou zpravidla vybavena přebalovacím pultem
a díky své velikosti umožňují zaparkování dětského kočárku. Proto si mo17
hou Euroklíč dlouhodobě zapůjčit i rodiče dětí do tří let prostřednictvím
mateřských center.
Distribuci euroklíčů v regionu Ivančic pro rodiny s dětmi do tří let
zajišťuje rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s., Palackého náměstí 27,
Ivančice, mob.: 734 600 725
Místa již osazená eurozámky najdete na webových stránkách www.euroklic.cz
DOMOV JE DOMA
V týdnu 26. 11.–2. 12. 2012 bude v celé republice probíhat informační kampaň Týden rané péče. V tomto období se můžete častěji než jindy setkat s informacemi o zajímavé sociální službě – rané péči.
Co děláme?
Poskytujeme podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě raného věku
(0–7 let) s vážnějším postižením zraku, případně i s dalším postižením.
Jak to děláme?
Dojíždíme k rodině domů (i do vašeho města), vozíme s sebou nápady a informace, stejně jako speciální hračky a pomůcky. Učíme dítě dívat se na svět či
využít ostatních smyslů k poznávání svého okolí. Vymýšlíme spolu s rodiči aktivity a hry vhodné pro rozvoj dítěte. Nasloucháme tomu, o čem potřebují členové
rodiny mluvit, sdílíme s nimi jejich starosti i radosti.
Pokud se chcete dozvědět ještě více, přijďte v úterý 27. 11. 2012 do Střediska
rané péče, Nerudova 7 v Brně, kde Vás čekají od 9.00. do 17.00. otevřené dveře
a pracovníci ochotní odpovědět na Vaše otázky. Pokud raději hledáte informace
na internetu, navštivte naše webové stránky www.ranapece.cz.
Podpořit naši službu rané péče můžete také prostřednictvím sbírkového konta:
243988498/0300. Děkujeme.
Dvaasedmdesát hodin proti lhostejnosti
Může jít třeba o uspořádání hudebního vystoupení v domově pro seniory,
o zorganizování sportovního klání pro děti z dětského domova, o úklid parku.
Nebo o vyčištění potoka, o obnovu studánky, o opravu dětského hřiště, o nový nátěr zdi počmárané sprejery... Když se rozhlédnete po svém okolí, jistě vás samotné napadne, co se tu dá změnit k lepšímu. Chtělo by to vlastně jen pár lidí, kteří
nejsou lhostejní. A trochu toho času. Řekněme tak tři dny. Neboli 72 hodin.
18
Zmíněných dvaasedmdesát hodin proběhlo od 12. do
14. října. Během této doby se
v naší republice uskutečnila
řada dobrovolnických akcí.
Kdykoliv ve výše uvedeném
termínu – a zároveň jakkoliv
dlouho v takto daném časovém rozmezí – se obětaví
lidé v Čechách, na Moravě
i ve Slezsku pustí do činností, jimiž pomohou druhým,
přírodě, zkrátka okolí.
A nejsou v tom sami. Tou dobou totiž přikládají ruku k svému vyhlédnutému dílu i jejich neznámí kolegové v partách nadšenců na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, ve Slovinsku či v Bosně a Hercegovině. Zmíněný projekt
probíhá v některých evropských zemích už více než deset let a za tu dobu se
do něj zapojilo přes 200 000 dobrovolníků. U nás zvedla pomyslnou pořadatelskou rukavici Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) a povědomí o projektu
šíří pod názvem „72 hodin – Ruku na to!“ „Smyslem projektu je zapojit během
dvaasedmdesáti hodin co nejvíce dobrovolníků a ukázat jim, že stačí málo, aby
dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopni změnit věci, které se jim
nelíbí,“ vysvětluje místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka, hlavní koordinátor.
Pokud vás myšlenka 72 hodin zaujala, vše potřebné snadno zjistíte na webu
www.72hodin.cz.
Pro případ, že by snad nadšencům nechyběl elán, ale netušili by, do čeho
konkrétně se pustit, inspiraci jim nabídne databáze na webu příbuzného projektu ČRDM „Nelíbí se mi to“ (www.nelibisemito.cz). Oč se jedná? Komu není
lhostejné, jak jeho okolí vypadá, má nyní k dispozici nový nástroj, jehož pomocí
může na zanedbaný kout naší republiky alespoň upozornit. Prostřednictvím
Facebooku pak může databázi míst nevábného vzhledu sdílet poměrně široká
komunita; může o ní vést diskusi, hodnotit jednotlivé její položky a snažit se
o dílčí nápravu.
„K dispozici je již také aplikace pro mobilní telefony,“ doplňuje Ondřej Šejtka. „Majitelé telefonů s operačním systémem Android mohou jednoduše vyfotit
například posprejovanou zeď a její obrázek pomocí mobilního telefonu ihned
umístit do interaktivní mapy,“ vysvětlil, jak může přidání nového záznamu také
fungovat.
19
Text na internetových stránkách projektu „Nelíbí se mi to“ je vcelku výmluvný: Máš plné zuby rozmlácených a zanedbaných míst, špíny a neochotných lidí?
Nemůžeš se na to již více dívat? Ukaž, co se ti nelíbí, a označ to na mapě. Ať to
všichni vidí! Na webu také probíhá hlasování o nejodpudivější kout v ČR: každý
uživatel může přidat svůj záporný hlas – a tímto „lajkováním naruby“ ukázat
ostatním, že ani jemu se dané místo vůbec nelíbí.
Na monitorech svých PC si mohou mapu s rozrůstající se databází zobrazit
– stejně jako každý jiný – odpovědní magistrátní úředníci a další činitelé místních samospráv, respektive majitelé daných objektů. Databáze může být užitečná
jednak jim, a jednak i případným dobrovolníkům, kteří by se chtěli na odstranění
některé z „vad na kráse“ – byť té sebenepatrnější – sami podílet...
Obnova židovského hřbitova pokračuje
Mezi významné kulturní památky našeho města patří nesporně židovský
hřbitov, kde se nalézají vůbec nejstarší dochované náhrobky v původní poloze
na Moravě. V letošním roce se pozornost majitele Židovské obce v Brně soustře-
V obřadní hale, která se opravuje, proběhla 8. a 9. září výstava Památky Židovské obce.
20
dila na stavební opravu obřadní síně. Byly opraveny kamenné schody ke třem
vstupům do budovy a vydlážděna přístupová cesta od brány. V obřadní síni byla
provedena elektroinstalace a zabezpečovací zařízení a došlo zde k opravě vnitřních omítek a vyspravení dlažby – tyto práce provedla zkušená ivančická firma
Stafiz-k. Stolařská firma Tabernákl pak dokončila výrobu poškozených zadních
dveří včetně osazení a kovářských prvků. Na hřbitově též průběžně pokračovaly práce kameníků na stavění povalených náhrobků. Celkové náklady v roce
2012 se vyšplhaly až na půl milionu korun, z čehož část byla sanována dotací
z Ministerstva kultury ČR, část z příspěvku Města Ivančice, část od soukromých
sponzorů, zbytek uhradil majitel, partnerem obnovy židovského hřbitova se stala
též Skupina ČEZ.
Židovský hřbitov byl propagován při různých příležitostech. Největší akcí
bylo zpřístupnění židovského hřbitova u příležitosti Dnů evropského dědictví ve
dnech 8. a 9. září 2012, kdy památku navštívilo 134 osob. V obřadní hale byla
v té době připravena a zpřístupněna výstava Památky Židovské obce Brno na
jižní Moravě. Tuto výstavu zhlédlo 166 návštěvníků.
–jk–
Dětský svět uprostřed města
Loňský podzim se nesl ve znamení návrhu parkové úpravy bývalých zahrad
za Základní uměleckou školou a poštou. Tento prostor již dříve sloužil především dětem, a to jako dětské a dopravní hřiště. Město Ivančice by chtělo tento
dnes nevyužívaný prostor dětem zase vrátit. Loni se děti zúčastnily procesu
navrhování „svého“ světa, dětského hřištěobklopeného parkem. Park totiž v samotném centru Ivančic také velmi chybí. Na základě myšlenek dětí byla zpracována studie celého prostoru zahradní architektkou Ing. Jitkou Vágnerovou. A na
základě této studie se již letos na podzim a příští rok na jaře vysadí první stromy,
keře, trvalky a okrasné trávy a celý prostor se začne postupně přeměňovat v park.
Začneme nejprve v zahradě, která navazuje na ZUŠ. Tam by se mělo vysadit
celkem 6 stromů, především okrasné třešně. Dále více než 60 keřů a 150 trvalek.
Finanční prostředky na tuto 1. etapu realizace poskytla Skupina ČEZ. V dalších
letech bude postupně realizován celý záměr parku a velkého dětského hřiště, je
však výhoda začít zelení, která celý prostor rozčlení, orámuje a postupně poroste.
Příští léto se tedy již můžeme těšit na kvetoucí stromy, keře a především trvalkové záhony kolem travnaté plochy první zahrady. I když to ještě nebude park, tak
na piknik s dekou to určitě stačí!
21
Společenská kronika
Zemřela paní Geraldina Muchová
Ta smutná zpráva od Johna Muchy mě zastihla v neděli 14. října na silnici před hrázi dalešické vodní nádrže. V sobotu byl den zlato, v neděli ani den stříbro, jak
se mi omlouval italský přítel žijící u nás, že se vyjížďky
klubu nezúčastní… Jak se ukázalo, tak to byl den s adjektivem daleko horším. Rázem bylo po idylce silniční
cyklistiky a hlavou mi šly myšlenky, kdy jsem se s paní
Geraldinou setkal.
Vždy to byl zážitek. Poprvé jsem paní Geraldinu viděl, když jsme s paní Badinovou něco vyřizovali v jejich domě na Hradčanském náměstí.
Po druhé to bylo u nás v Besedním domě u příležitosti koncertu jejich skladeb
hraných Pražským nonetem. Tehdy přijela do Ivančic ve společnosti honorární
konzulky Nového Zélandu paní Evy Egermayer. Opravdu zážitek po člověka,
který nezná ani noty, v přítomnosti člověka, který dokáže zkomponovat skladby
pro celý orchestr, je převeliký a s dimensí neskutečnosti.
Další setkání se uskutečnilo ve vídeňském Belvederu u příležitosti výstavy
děl Alfonse Muchy v tomto kulturním komplexu hlavního města Rakouska.
Na této významné společenské akci došlo k opětnému setkání mojí osoby
s rodinou Muchových.
Bylo velice milé, že paní Geraldina reagovala na můj dotaz, kdy opět uslyšíme koncert jejich skladeb v Ivančicích, pozitivně a ani přes svůj věk se nebránila
opakování koncertu, najde-li se vhodné hudební těleso.
Velmi se také chlubila svým vnukem, se kterým jsme se viděli v minulosti
pouze jednou, a přesto jsme se poznali. Bylo sympatické, že i vnuk mluví česky,
a to lépe než o naší minulé návštěvě konané u příležitosti 90. narozenin paní
Geraldiny.
Paní Geraldina zesnula tiše v pátek 12. října a jak se říká v požehnaném věku
95 let. Její zásluha na zachování celistvosti rozsáhlého odkazu díla Alfonse Muchy jak jej známe, je veliká a nehynoucí. Její razantnost při pokusu o vystěhování
a přemístění děl, mísená s důvtipem je vskutku obdivuhodná. Byla to krásná žena
a její krásu z tváře nevymazal ani pokročilý věk.Tato skotská rodačka si zamilovala Prahu a prohlásila, že pro hudebníka je Praha nejlepším místem k žití. Sama
říká, že když se ohlédne, ví, že prožila krásný život. Zajímavý a dobrodružný.
Bylo mi velkou ctí ji poznat.
Jaroslav Pospíchal
22
OHLASY ČTENÁŘŮ
Ještě k mému článku KDE LEŽÍ HAVLOVA STUDNA?
V říjnovém čísle vyšel můj článek „Kde leží Havlova studna“. Šlo o jiný úhel
pohledu, než je ten běžný, tedy, že se může jednat ne o deště od Havlovy studny,
ale deště „havelské“.
Letošní 16. říjen se svátkem sv. Havla, se ohlásil už předcházející den. Nápadný
byl pokles tlaku vzduchu, který věštil změnu počasí. A tak opravdu se přesně na
den dostavil vytrvalý déšť, kterým se ohlásila „havelská studna“ (nikoliv ta Havlova
z Krumlovského lesa). Dokonce 15. října ve večerních televizních zprávách ohlásila
„rosnička“, že z Biskajského zálivu vyrazilo tornádo a zastavilo se až v Marseiile,
kde nadělalo velké škody a posunovalo i stojící automobily. Masy vlhkého vzduchu
se přesunuly přes Alpy až k nám, intenzita jejich průniku se zmírnila a začal faktický podzim. V rakouských Alpách napadlo na některých místech až 50 cm sněhu
(brzy roztál), sníh v menší vrstvě napadl i na Šumavě, ale ani tam dlouho nevydržel.
(V Ivančicích činilo v ten den množství srážek 19 mm, jak mi sdělil pan Kouřil z Alexovic.) Je zajímavé, že srážky se v ten den zcela vyhnuly Praze a Středočeské kotlině.
Už 16. září navečer vytrvalý déšť ustal a oblačnost se přesunula z Moravy směrem
na sever. Astronomický podzim nastává koncem září, faktický čas středoevropských
podzimních plískanic přibližně o tři týdny později, tedy asi na sv. Havla.
Přesto došlo k zajímavému jevu – po odeznění havelských dešťů jakoby se
ještě vrátilo babí léto. Stalo se tak proto, že na území Moravy s nižším tlakem
vzduchu se začal nasunovat teplejší vzduch z jižní Evropy.
Karel Vavřík
Ohlas k článku „Kde leží Havlova studna?“
Mám poznámku k převzatému článku z Židlochovického zpravodaje „Kde
leží Havlova studna?“, který jsem nalezl v říjnovém Ivančickém zpravodaji.
Pojem Havlova studna znám z dětství. Pocházím z Moravských Bránic
a i sem, stejně jako do řady okolních obcí, měly nejhorší bouřky přicházet od
Havlovy studny, odněkud z Krumlovského lesa. Vždy mi vrtalo hlavou, kde
by to mohlo být. Asi před rokem jsem v souvislosti se hrou geocaching narazil na pojem Havlova studna. Je zde umístěna keš, která je předmětem hledání
v této hře. Autorem keše je účastník hry z Jezeřan a také zde se údajně hovoří
o bouřkách od Havlovy studny. V popisu keše je uveden zajímavý odkaz http:
//www.dolnikounice.cz/nase-mesto/z-dejin-dolnich-kounic-II-21kap.pdf, který
popisuje historii a místo, kde je Havlova studna. Fragment kounického textu
je uveřejněn také na ivančickém webu http://www.ivancice.cz/r_mestoivancice_histzaj_show.php?id=67.
23
Je zajímavé, že Jezeřany leží na opačné straně Krumlovského lesa než Ivančice či Bránice. Jak je to možné? Ve zmíněném kounickém odkazu je i pro to
vysvětlení.
Místo jsem letos dvakrát navštívil, studánka je zrenovovaná s výbornou vodou. Zdá se tedy, že Havlova studna existuje. Lze ji nalézt na souřadnicích N 49°
03.600‘ E 016° 24.207‘.
Jan Kouřil ml.
Úcta k zesnulým a jejich pozůstalým v Ivančicích
V říjnu t.r. mi zemřel manžel, jeho odchod byl moc bolestný především pro
mne, ale i pro celou naši rodinu, a chtěla jsem mu vypravit opravdu důstojné
rozloučení ve smuteční obřadní síni ivančického hřbitova. Veškeré dojednávání
obřadu s pohřební službou probíhalo bez problémů.
V den pohřbu jsem přijela do obřadní síně – naštěstí sama – v určitém časovém předstihu, abych byla přítomna bezprostředním přípravám na obřad, moc mi
na tom záleželo. Ale ihned po vstupu do obřadní síně se mne zmocnilo zděšení
– první dojem byl studená, neudržovaná a až odpudivě působící ratejna. Vzápětí
jsem zjistila, že trvale nainstalovaná dekorační umělá zeleň podél stěn u katafalku je šedivá od vysokého nánosu mastného prachu, černá koženková křesla
pro rodinu a smuteční hosty uprášená a s odřenými područkami, sedáky na křeslech zašlé neurčité barvy, skleněná stínidla na centrálním lustru visící nakřivo,
lampička u katafalku špinavá, nesvítící a visící jen na přívodní elektrické šňůře,
tmavý závěs za prostorem pro rakev znečistěný od omítky atd. Rychle jsem se
vzpamatovala a v krátkém čase, zbývajícím do příchodu účastníků obřadu, jsem
přiměla pohřební službu k odstranění otřesné „zeleně“, vyžádala jsem si hadr
a sama – v černém oblečení – jsem křesla od prachu otírala. Více se zachránit
nedalo. Jaké měli všichni přítomní z toho prostředí pocity, si domyslíte sami.
A nádhera všech květin a věnců, které jsme manželovi připravili, tím byla samozřejmě značně degradována. A přitom by stačilo málo – uklidit, osprchovat
umělé květiny, přetřít bezbarvým lakem opěrky křesel, vyměnit sedáky za nové,
např. v tmavě fialové barvě …, ale to by musel být někdo zainteresován. Druhý
den jsem navštívila kancelář starosty města MUDr. Vojtěcha Adama s žádostí,
aby vyslechl moje připomínky ke stavu smuteční síně. Přijal mne a po pár mých
slovech přizval k našemu sezení jednu z pracovnic z odboru správy majetku města. Brzy ale můj a její rozhovor začal být výrazně hlasitý. Paní referentka striktně
24
odmítla moje připomínky dost nepřiměřenými slovy, a tak jsem se neubránila
sdělení, že při takovémto jejím přístupu mohu eventuálně informovat např. regionální tisk. Následně mne zahltila výkřiky typu, že je vydírám a jim vyhrožuji
a končila otřesnou větou „a co vlastně od nás chcete?“ Ztuhla jsem nad tou neomaleností a zvládla jsem jen tiše odpovědět, že pro sebe a svůj obřad přece už
vůbec nic, ale že bych chtěla, aby už další pozůstalí se nemuseli setkávat s tou
všudypřítomnou špínou a zanedbaností smuteční síně, že argument plánované
rekonstrukce objektu nedůstojnost prostředí neomlouvá.
Po odchodu z radnice mi bylo hodně smutno. Mají takový arogantní netaktní
přístup k občanům všichni pracovníci radnice? Jistě že ne, ale takoví jedinci jako
zmiňovaná paní referentka vytváří základ pro špatné posuzování práce všech.
A to je velká škoda.
MUDr. Eva Archmanová
Gaudeamus igitur…
Republikové finále OVOV 2012, Praha–Strahov
(foto viz barevná příloha)
Ve dnech 21.–22. září 2012 se na pražském Strahově uskutečnilo republikové
finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Snad nejvýznamnější
sportovní akce za poslední roky, které se měla naše škola možnost zúčastnit, pro-
25
běhla pod patronací Roberta Změlíka a Romana Šebrleho, olympijských vítězů
v desetiboji. Za přímé účasti celé řady medailistů z olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy proběhla na Stadionu Evžena Rošického jednak
soutěž družstev a pak také soutěž jednotlivců ve „speciálním“ desetiboji. Kromě
dětí z českých škol se soutěže zúčastnila také družstva Slovenska a Maďarska.
Do soutěže jednotlivců postoupilo v každé věkové kategorii (od 10 do 15 let)
na základě dosažených výsledků 24 nejlepších dívek a chlapců z celé republiky.
Z naší školy se svými výkony do finále OVOV probojovali 4 studenti: Martina
Opálková (12 let), Veronika Hándlová (14 let), Ondřej Sova (14 let) a Nikola
Ševčíková (15 let). Po oba dva soutěžní dny čekalo závodníky vždy 5 disciplín
(1. den: sprint na 60 m, skok daleký, hod 2 kg medicinbalem, shyby na šikmé
lavici, plavání/přeskoky přes švihadlo; 2. den: trojskok z místa, kliky, leh-sedy,
hod 150 g míčkem, běh na 1000 m/dribling mezi 2 metami). I každý jednotlivec
byl po celé dva dny členem družstva, které mělo svého patrona vojáka a patrona
olympionika. Oba patroni své družstvo po oba dny provázeli soutěží a našim
mladým „desetibojařům“ fandili. Například družstvo Veroniky Hándlové mělo
za patrona Jindřicha Mikulce (účastník OH 1952 a 1956 ve sportovní gymnastice). Všichni čtyři reprezentanti naší školy bojovali po oba dny s maximálním
nasazením, a přestože nedosáhli na medailové příčky, každý z nich byl podle dosaženého bodového zisku oceněn odpovídajícím odznakem. Kromě toho, stejně
jako všichni ostatní účastníci republikového finále, získal každý z nich poukaz na
odběr sportovního vybavení v hodnotě několika tisíc korun.
Konečné umístění našich studentů, kdy se do soutěže jednotlivců započítaly
i výkony účastníků soutěže družstev, vypadalo následovně: V. Hándlová 12.
místo ze 78 závodnic (zlatý odznak), N. Ševčíková 15. z 20 závodnic (stříbrný
Nikola Ševčíková při skákání přes švihadlo
26
odznak), M. Opálková 45. z 54 závodnic (stříbrný odznak), O. Sova 90. ze 106
závodníků (bronzový odznak). Podrobné výsledky soutěže a více informací
o projektu lze najít na adrese: www.ovov.cz.
Naši studenti si z této akce odvezli mnoho sportovních zážitků a osobních
setkání s našimi nejvýznamnějšími olympioniky: Věrou Čáslavskou, Jarmilou
Kratochvílovou, Robertem Změlíkem, Romanem Šebrlem, Šárkou Kašpárkovou,
Davidem Svobodou a mnoha dalšími. Zaujal je také bohatý doprovodný program
a především závěrečný exhibiční závod Romana Šebrleho a jeho hostů.
Našim studentům gratulujeme k dosaženým výsledkům, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho sil do dalšího ročníku soutěže.
Veronika Šiplová
Evropský den jazyků 2012
Také letos jsme připomněli Evropský den jazyků (26. 9.) besedami a prezentacemi, které studenty zajímavou formou seznámily s životem v cizojazyčném
prostředí i poukázaly na nezbytnost umět se cizím jazykem domluvit.
Žáci primy a sekundy si vyzkoušeli, jak porozumí angličtině dobrovolnic ze
Španělska a Litvy, které působí ve Středisku volného času v Ivančicích. Kromě
nich se také od Slovenky dozvěděli řadu zajímavostí a ty zachytí ve svých projektech inspirovaných rodnými zeměmi účastnic této dobrovolnické služby.
27
Tercii a kvartu navštívily v hodinách zeměpisu Klára Jírová a Jana Pavlíková
z 6. A, které se účastnily studijních pobytů v USA. V příjemné atmosféře se studenti alespoň v duchu vydali do vzdálených států USA, aby okusili, jak tam na
střední škole chutná jeden školní rok daleko od domova.
Studenty prvních a druhých ročníků VG informoval ve své prezentaci Mgr.
Radim Sedlák, zástupce Oxford University Press v Brně, o novém Oxford studijním slovníku, který splňuje všechny požadavky moderní příručky studenta anglického jazyka. Možnosti, jak slovník využít, jsou opravdu takřka neomezené.
Do Německa na zkušenou – to bylo téma zajímavé prezentace pro třetí ročníky VG, kterou představili na základě vlastních zkušeností pracovníci projektu
Česko-německého fóra mládeže. Jeho cílem je podpořit zájem o německý jazyk
a jeho studium prostřednictvím krátkodobých a střednědobých studijních pobytů
v Německu.
Maturantům naše bývalé studentky Jana Nekudová a Tereza Lacinová přiblížily možnosti studia ve Velké Británii na mezinárodní univerzitě v Huddersfieldu. Obě studentky Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity využily
příležitost a odjely sem studovat závěrečný rok bakalářského studia. Povyprávěly
o studiu samotném, o jazykové i finanční stránce pobytu. Obě úspěšně studium
zakončily a obdržely titul Bachelor. Na závěr se shodly na jednom – možností je
spousta, není to otázka peněz, jak si mnozí myslí, ale chce to jen odvahu!
Zkušenosti získané na těchto zajímavých aktivitách studenti určitě v budoucnu využijí a už teď se těší na další.
Mgr. Eva Fukanová
Všichni můžeme pomoci
I zdánlivá maličkost může mít velkou cenu.
Naše škola se připojila ke sbírce probíhající na celém území ČR pro těžce
nemocnou dvouletou Sofinku z Kuřimi, která potřebuje finanční prostředky na
léčbu, jež by mohla zachránit její život.
Všichni sbíráme víčka z vyprázdněných PET lahví (popřípadě z jiných plastových lahví) a dáváme je ve vestibulu školy do připravené krabice. Až bude
víček hodně, odvezeme je Sofinčiným rodičům, aby za ně mohli dostat potřebné
peníze.
Celý příběh malé Sofinky naleznete na následujících odkazech:
http://motylek-sofinka-cz.webnode.cz,
http://www.pomocpotrebnym.com/Sofi.html.
28
Se skauty za pokladem aneb Pevnost Boyard, 7. 9. 2012
Takřka 40 dětí se svými rodiči se
v pátek 7. září sešly před kostelem,
kde byly rozděleny do čtyř skupin
podle věku. Mladší soutěžící se svými
průvodci získávali klíče od pokladnice
a starší dostávali za splněné disciplíny
části hádanky, která byla heslem k získání pokladu. Stanoviště byla rozmístěna na různých místech Ivančic tak, že
nakonec všichni došli na Malovansko
ke skautské klubovně. Boyardovi úkoly
byly záludné a časově omezené, jako
například poskládat hlavolam, nanosit
vodu do válce, najít kuličku ve slizu,
navléknout korálky čínskými hůlkami,
zdolat poslepu překážkovou dráhu nebo
rozdělat oheň. Společnými silami se
podařilo poklad získat a každý z něho
dostal spravedlivý díl. Poté se spokojené děti plné zážitků rozešly do svých
domovů.
Zahájení skautského roku, 21. 9. 2012
Členové ivančického skautského střediska se sešli v pátek 21. září odpoledne
v parku Réna. Zde už byla pro nás připravena bojovka s názvem Obři. Obři se
potloukali v lese od parku až na divadlo a pod rozhlednu. Tři šestičlenná družstva
měla za úkol označit svou barvou co nejvíce obrázků obrů. Ale nebylo to tak
jednoduché. Houbička s barvou byla připevněna na konci 6 metrové latě, kterou
museli všichni hráči držet a po každém zásahu sejít dolů do parku a nabít namočením houbičky do barvy. Po hodině se odpískal konec hry a začala její druhá
část. Donést co nejvíc obrů označených barvou jiné skupiny, neulovení obři byli
za dva body. Poté jsme všichni přešli na loděnici, kde už plál oheň, na kterém
29
jsme si opekli špekáčky. A jak dopadla bojovka? Nejvíce bodů získali modří
s hnědými a druzí skončili červení.
Chodíš už do školy? Máš rád přírodu a nenávidíš nudu?
Jestli ano, tak přijď mezi nás skauty.
Holky se scházejí každé úterý 16:00–17:30 hod. v klubovně na Malovansku.
Kluci mají své schůzky každou středu 17:00–18:30 hod. v klubovně na Malovansku.
30
Jak se jmenuješ?
Milí čtenáři, rád bych vás upozornil na to, že Listina práv a svobod má závažný nedostatek, jehož následky neseme jeden každý z nás, ba dokonce už od
narození. Je to smutné konstatování, ale pravdivé.
Stalo se, že sotva jsme se poprvé nadechli, už nám bylo vnuceno jméno,
o kterém rozhodovali jiní. Jednalo se bez nás o nás v duchu zakořeněné tradice,
zatímco my, právě narození, jsme byli odsouzeni nosit tímto nezvratným rozhodnutím nadiktované jméno po celý život. A věřte, že není někdy čím se chlubit.
V tisku proběhla zpráva Českého statistického úřadu, že na jižní Moravě jsou
u děvčat nejčastější jména Tereza, Zuzana a Kateřina, u chlapců Jakub, Jan a David. Dotazovaní rodiče přiznali, že se k volbě jména rozhodovali podle rodinné
tradice, ale často i podle jmen oblíbených postav z televizních seriálů.
V tom je první zádrhel. Zapomíná se na to, že malý drobeček v kolíbce bude
v sedmdesáti letech stěží Jitřenkou nebo Světlanou, zatímco Marie a Anna budou
jména věčně sličná a budou slušet i ve stáří.
Na našem bránickém hřbitůvku se shledáváme s předky, kteří se pyšnili
jmény Vavřinec, Vincenc, Augustýn, Metoděj, Ferdinand, Matylda, Klotylda,
Školastika, Marianna, Petromila. Čas je strávil. Ale ne všechna. Měl jsem stařenku na Hané, z tatínkovy strany, narozenou v půli 19. století. Jmenovala se
Veronika. Mně, malému klukovi, připadalo toto jméno exotické, protože jsem je
slyšel v náboženství, kdy Veronika podala Kristovi roušku na Křížové cestě ke
Kalvárii. A vidíte. Dnes je Veronika jméno módní, neotřelé, líbivé.
Tak je to se všemi jmény. Moje maminka říkávala, že všechna jména jsou
pěkná. Záleží na tom, jak se vyslovují. A měla pravdu. Když přišel na svět prvorozený potomek, pokřtili jsme ho Jan. Ale od kolébky to byl Honzíček. „Proč mu
říkáte tak škaredě?“ vyčítala nám babička z další generace. Ale časem si zvykla
a nakonec to byl pro ni jako pro ostatní Honza, dnes už důchodce.
Český jazyk je v tomto punktu plodný, košatý. Tak třeba, kolik variant má
Jan? Jenda, Jeník, Jeníček, Jeňula, Janek, Janíček, Honza, Honzík, Honzíček,
ale i z francouzského Jean je český Žanek. Dívčí Marie se může pochlubit odnoženinami: Maria, Maří, Mařka, Mařenka, Márinka, Marienka, Maruška, Máňa,
Maňka. Není to nádhera?
Bohatost naší mateřštiny lze doložit i dalšími příklady. Vzpomeňte si ze
svého okolí, kolik potkáte Slávků, Bohuslavů, Boleslavů, Ctislavů, Dobroslavů,
31
Jaroslavů, Květoslavů, Miloslavů, Miroslavů, Pravoslavů, Soběslavů, Stanislavů, Věroslavů, Vladislavů, Vratislavů, Zdislavů. Nebo kolik je Mirků: Bohumír,
Čestmír, Horymír, Jaromír, Kazimír, Lumír, Mojmír, Slavomír, Vladimír. Máme
i Bohumila, Dalimila, Emila, Kamila, Jarmila. Je vskutku z čeho vybírat.
Jsou i jiné kombinace jmen. Naši známí ve Zlíně mají čtyři syny: Víta, Václava, Vojtěcha a Viléma. Můj spolužáka Oldřich Šachrů byl z dvojčat a měl sestru
Boženu. Jsou i jiné variace. Známý je chodský skladatel Jindřich Jindřich (1876)
nebo spisovatel Ota Pavel.
Při výběru jména by se mělo přihlížet i k tomu, aby jméno s příjmením lahodilo sluchu. Robert Rotlekl nezní zajistě libě, zato při vyslovení Jana Čápová
jako by obletěl vánek.
Někdy dochází k prekérní situaci, že se rodina nemůže na jménu shodnout.
Pak nezbývá, než to vyřešit prakticky, Tak je to u nás doma. Žijeme se Zuzanou,
i když má v rodném listě jméno Sylva.
Podle zákona lze změnit příjmení. Vymyká se představivosti, jak by to vypadalo, kdyby bylo povoleno měnit i jména křestní. Nastala by honba za jmény
módními, která nosí populární postavy naší společnosti. To by byla živná půda
pro byznys, pro korupci! To si pište. Nazdar!
Jan Kouřil
Moudrá slova o svědomí
Lepší je mít chleba při dobrém svědomí
než bohatství obtížené výčitkami.
Dřív se má starat člověk o čisté svědomí než o dobrou pověst.
Dobré svědomí je lepší než tisíc svědků.
Znám pouze dvě životní neštěstí: výčitky svědomí a nemoc.
Mnohý člověk má čisté svědomí jen z toho důvodu,
že má slabou paměť.
Svědomí měl čisté. Neopotřebované.
Svědomí hlupáků je vždy čisté.
Svědomí není nad člověkem, nýbrž je v něm.
Nezaměňujte kručení v břiše s hlasem svědomí.
Amenemope
Euripides
Plautus
L. N. Tolstoj
A. Schopenhauer
S. J. Lec
Roda Roda
T. G .Masaryk
G. B. Shaw
Pěstounem svědomí je stud.
Anglické přísloví
Dobré svědomí – oko Boží.
Polské přísloví
32
ZŠ TGM
Podzim klepe na dveře
Teplé letní dny už jsou za námi, podzim se vrátil mezi nás. Rána jsou chladná, z vyhřátých postelí se nám ani nechce vstávat. Ale kdyby podzim nedoplňoval koloběh roku, přišli bychom o mnoho krás, které vídáme právě v tomto
ročním období.
Září a říjen jsou měsíce, které dokáží vyčarovat neuvěřitelné barvy v přírodě.
Nejkrásnější „kabátky“ mívají javory.
Ačkoli už dnes nepasou pasáčci ovečky a neopékají brambory před západem
slunce, udržuje se mezi lidmi stále tradice pouštění draků.
Děti podzim většinou nemají v oblibě, protože pro ně představuje návrat
školních povinností, sychravého počasí, dešťů a větrů. Abychom si uvědomili
význam podzimního ročního období, věnovali jsme této tematice
několik hodin čtení, slohu i českého jazyka.
Přestože se venku ochlazuje
a dny se postupně krátí, nenecháváme se odradit a kromě školní
práce dbáme i na odpočinek na
čerstvém vzduchu.
Zatímco mají rodiče plné
ruce práce s podzimním úklidem,
sklízením úrody a přípravou
zahrádek na zimu, my jsme si
o podzimu napsali pěkné básničky, stručné vyprávění a vzkazy.
Jak vidí podzim očima děti?
Co je trápí? Na co se těší? Čtete-li práce našich žáků, hned se
vám zdá ponurý podzim o něco
veselejší.
Za kolektiv žáků
Mgr. Jarmila Loudová
33
Krásný kulturní zážitek měli žáci 3.A při návštěvě představení v brněnském Divadle Radost. Obrázek je ze zákulisí, neboť při představení se nesmělo fotografovat.
Radost v Radosti
Dne 10. října jeli žáci 3.–5. ročníků společně do Brna do Divadla Radost.
Ačkoli jsme divadlo navštívili i v loňském roce, vraceli jsme se rádi. Repertoár
je natolik bohatý, že je pro nás každé představení novým zážitkem.
Profesionální divadelní scéna má mnoho výhod. V Divadle Radost dokáží
s lehkostí propojit herecké umění s loutkovým divadlem. Využívají maximálně
důmyslné řešení kostýmů a různé triky.
Naše představení neslo název Gulliver v Liliputově aneb Deník bájného
cestovatele.
Kdo nečetl knihu Jonathana Swifta o Gulliverovi, nemusí si zoufat. Rádi mu
ve stručnosti příběh přiblížíme.
Odehrával se v Anglii v 18. století. Hlavním hrdinou byl mořeplavec Gulliver, který se při své plavbě ocitl na pozoruhodném ostrově. Osidlovali ho malí
tvorové, kteří byli zrovna na válečném tažení se sousedním ostrovem. Gulliver
poznává život a řeč místních malých lidiček, pomůže jim vyhrát v boji. Místo
vděku se ale dočká zrady ze strany císařovny a jeho družiny. Ocitne se v ohro34
žení života. Jak už to v pohádkových příbězích bývá, zvítězilo dobro nad zlem.
Gulliver nad lstivými obyvateli ostrova vyzrál a vrátil se ve zdraví domů, do
rodné Anglie.
Představení nás všechny bez rozdílu věku nadchlo, pobavilo nás. Strávili
jsme celých 70 minut radosti v Radosti. Smutku a zoufalství je ve světě mnoho,
tak jsme si tyto báječné oddechové chvíle patřičně užívali.
Naše zážitky mají být pozvánkou do Radosti pro všechny milovníky dětského divadla.
Čekají nás dlouhé zimní večery, neseďte jen doma u televize. Neváhejte a zajděte si do divadla také.
My z „Menšíkova“ máme přece smysl pro humor a divadlo v krvi.
Za kolektiv učitelů Mgr. Jarmila Loudová
Základní škola Vladimíra Menšíka
Poznávání Prahy
I letošní „deváťáci“ se ve středu 3. října vydali na třídenní exkurzi za krásami naší stověžaté matičky Prahy. Po uložení zavazadel do nádražní úschovny
a seznámení s metrem už tradičně začalo naše putování po nejvýznamnějších
35
pražských památkách – Hrad, Malá Strana, Karlův most, Staroměstské náměstí, Václavské náměstí a další dva dny pak následoval Vyšehrad, Slavín, Petřín,
Valdštejnský palác, Pražské Jezulátko, Muzeum Karlova mostu, Vltava, Čertovka, Kampa. Samozřejmě jsme za tři krátké dny nestihli všechno, co Praha nabízí,
ale i tak nás každý večer nohy sotva nesly. Dozvěděli jsme se spoustu nových
informací, povozili se metrem a dokonce i lanovkou. Všichni jsme se shodli na
tom, že Praha je sice krásné město, které by měl určitě každý z Čechů znát, ale
že bydlet bychom tam asi nechtěli. Minimálně kvůli všudypřítomným davům
turistů všech možných národností.
Poděkování patří Tomáši Holému ze SVČ Ivančice, který byl po celé tři dny
naším skvělým průvodcem.
Jana Kračmarová
V Praze se mi líbilo. Nejlepší zážitek pro mě byl na Petříně v zrcadlovém
sále, kde jsme se všichni hodně nasmáli
Martina Nesvačilová
Přivezla jsem si spoustu zážitků. Líbilo se mi, že jsme se všichni skamarádili
a byli jsme dohromady kolektiv. Byly to fajn procházky, i když dlouhé.
Sabča Ryšavá
V Praze se mi líbilo, ale hrozně mi tam vadili turisti. Vždycky se postavili
doprostřed chodníku a koukali, že kolem nich procházím… Nechtěla bych tam
bydlet ani za nic.
Iveta Husárová
V Praze to bylo super. Hodně jsme chodili po památkách a nejlepší byl výlet
na Petřín. Určitě bych se jela do Prahy podívat znovu.
Barča Šicová
Studijně – poznávací pobyt Anglie
V sobotu 22. září se skupinka z naší školy spolu s dalšími studenty angličtiny
vydala na studijně – poznávací pobyt do Velké Británie. Odjezd ve 4:30 se zdál
nad naše síly, ale očekávání nových zážitků nám vše pomohlo zvládnout. Den
v autobuse jsme zakončili nocí v hotelu na francouzském území. Ráno už nás
čekala příjemná cesta trajektem, nádherný výhled na moře, poletující racci a na
obzoru pověstné útesy v Doveru. Přivítalo nás ale také tradiční anglické počasí
ve své extrémní podobě, lilo opravdu velmi intenzivně i na místní poměry. Z hradu Arundel, kde dodnes žije rod Norfolků, jsme tedy viděli zejména interiéry,
rozlehlá zahrada musela bohužel zůstat nepoznána. Na cestě jsme ještě zhlédli
přístavní Portsmouth s několika historickými loděmi a zvědavě jsme uháněli do
Exeteru, kde nás měly přivítat naše hostitelské rodiny. Představovali jsme si,
36
jak budou vypadat, jak se
chovat, ale hlavně to, jestli
si s nimi opravdu zvládneme
popovídat. Hned další ráno,
když jsme si sdělovali dojmy, jsme zjistili, že všichni
vše zvládli na jedničku. Teď
byla na řadě další zkouška, a
to první den ve škole. Rozdělení do skupin a už každý mířil se svým učitelem do třídy.
Na češtinu jsme v tu chvíli
opravdu mohli zapomenout. Dvě vyučovací hodiny utekly jako voda, přestávka
na zahradě školy a už tu byly další dvě. Stejný režim nás čekal celý týden.
Odpoledne jsme vyráželi na různé výlety – nejstarší jeskynní systém Kents
Covern, malebné přímořské městečko Torquay s palmami, molem a promenádou, Model Village se zmenšenými modely anglických budov, oblast Dartmoor
se svými vřesovišti a divokými poníky, nebo největší britské akvárium ve městě
Plymouth. Nejvíc legrace jsme si asi užili v zábavním parku Woodlands. Páteční
poslední školní den nás čekalo závěrečné zhodnocení a nedopadli jsme vůbec
špatně! Odpoledne jsme se ještě vydali do nádherné exeterské katedrály a do
místních obchůdků. Poslední večeře v rodinách, rozloučení, balení kufrů, poslední noc.
V sobotu cesta do Londýna, na kterou jsme se těšili od samého začátku. Přehled o městě jsme si na začátku udělali díky London Eye, neboli obrovskému
ruskému kolu. Výhled po městě, kde žije stejný počet obyvatel, jako v celé naší
republice, byl jedinečný. Zblízka jsme si pak prohlédli nejdůležitější budovy
– parlament s hodinami a zvonem Big Ben, Westminsterské opatství a královský
Buckinghamský palác, sídlo královny Alžběty II. Piknik jsme si udělali v St.
James´ Parku na typickém anglickém trávníku se skotačícími veverkami opodál.
Na Trafalgar square jsme odolali pokušení krmit holuby a pokračovali na Covent Garden, oblast pověstnou milými obchůdky a pouličními umělci. Příjemně
unaveni jsme usedli na loď, abychom se projeli po řece Temži a spatřili zbytek
památek, např. Tower Bridge. Loď nás dovezla do městské části Greenwich, po
které je pojmenován greenwichský poledník. Možnosti vyfotit se s jednou nohou
na polokouli západní a druhou na polokouli východní málokdo odolal.
Posilněni párky od pánů řidičů jsme se vydali zpět domů, půlnoční trajekt
nás pohoupal, kilometry dálnic uspaly a ivančická Oslavanská ulice pak upozornila, že už jsme opravdu doma. Po pravdě, autobusem zazněl návrh, že bychom
to mohli obrátit a jet znovu. Zážitky byly intenzivní a jedinečné, všechny děti
poznaly, že se ve světě neztratí a že dokážou komunikovat v jiném, než českém
37
jazyce a funguje to! Prožili jsme opravdu krásný týden, za jehož perfektní organizaci děkujeme Karolíně Krejčí, zastupující jak místní jazykovou školu, tak cestovní agenturu Albion Moravia. Díky a doufejme, že se tento studijní pobyt stane
pro naše žáky zajímavou tradicí a šancí poznávat sebe samé v daleké zemi.
A jak vše viděli někteří naši účastníci? Ti mladší byli struční a jasní: „Nejvíce
se nám líbila procházka po Londýně. Také se nám líbil zábavní park. Tento zájezd
byl skvělý, Lodon Eye bylo také dobré. Celé to bylo hustomegakrutopřísný“.
Starší se rozepsali více: „Nejlepší na celém výletě byl Woodlands! Všichni
jsme se tam vyřádili. Škola nás také moc bavila, spoustu jsme se toho naučili. Ve
třídě s námi byla jedna Korejka a jedna Němka, které se s námi učily. V jiných
třídách byli také žáci z jiných zemí. Poznali jsme, jaké to je dorozumívat se jen
v angličtině. Měli jsme dobré rodiny, byli k nám milí a přátelští. Ochutnali jsme
anglická jídla, která byla sice trošku jiná než naše česká, ale i přes to nám moc
chutnala. Poznali jsme anglickou kulturu. Prošli jsme Exeter, město, ve kterém
jsme bydleli. Poslední den jsme byli v Londýně, tam se nám taky moc líbilo. Byli
jsme na London Eye, byl to zážitek! Nejraději bychom se do Anglie vrátili. Byl to
prostě THE BEST TRIP TO ENGLAND!“
L. Psotová a žáci: Monika, Verča, Anička, Marťa, Adam, Nikolas a David
Drakiáda ve školní družině
V pátek 21. září proběhla ve školní družině tradiční Drakiáda. Děti si přinesly dráčky nejrůznějších barev, velikostí a tvarů a společně jsme se vydali na
pole k Červenému kříži. Sluníčko svítilo, vítr foukal, ideální počasí na pouštění
38
draků. Většině draků nečinilo potíže vzlétnout již po chvilce k oblakům. Jen pár
lenochů leželo v oraništi. Všichni jsme si teplé podzimní odpoledne užili. Děti,
které byly nejaktivnější, si domů odnesly diplomy a drobné ceny. Ostatní účastníci obdrželi sladkou odměnu za snahu a trpělivost.
M. Sojková
Turnaj ve stolním tenise
Ve čtvrtek 27. 9. si již tradičně žáci 3. až 5. tříd změřili své síly u zeleného
stolu. Přihlášení hráči hráli systémem každý s každým na dva vítězné sety do 15
bodů. Všechna utkání byla napínavá do samého konce pro vyrovnané výkony
borců. Celému turnaji dodali skvělou atmosféru přihlížející diváci, kteří neúnavně povzbuzovali své favority.
Výsledky turnaje:
1. místo Jiří Schlosser
2. místo Samuel Schwarz
3. místo Jan Žalud
Vítězové byli odměněni diplomy a cenami. Všem účastníkům a divákům
děkujeme a těšíme se na další pingpongové klání.
K. Vacková, K. Dokoupilová
Exkurze 6. ročníku do Anthroposu a Hvězdárny v Brně
V šestém ročníku mají školáci mnoho nových vyučovacích předmětů, přibyl
např. zeměpis a dějepis. Dva nové obory, kde se děti seznamují s poznatky z oblastí geografie a historie. V dějepisné výuce poznávají chronologicky etapy lidské minulosti a seznamují se s vývojem člověka v pravěku. Není tedy vhodnější
období k návštěvě pavilonu Anthropos, než je právě začátek výuky o pravěku.
V muzeu zaměřeném na nejstarší počátky lidstva a rozvoj kultury jsou expozice
tematicky rozčleněné. Úvodní předsálí představuje chování a život předchůdců
člověka „Primáti naše rodina“, výzkum evoluce člověka „Genetika ve vývoji
člověka“ a pokračuje představením „Příběhu lidského rodu“. V hlavním sále
pokračuje výstava věnovaná nejstarším dějinám osídlení Moravy i celé Evropy
jsou rozděleny na části – „Morava lovců a sběračů“, „Nejstarší umění Evropy“
a „Paleolitické technologie“. Anthropos představuje i mnoho interaktivních prezentací a řadu dioramat z prostředí života lovců a sběračů. Vše korunuje svou
životní velikostí rekonstrukce mamuta, který je symbolem pavilonu.
39
Všechny části muzea žáci prozkoumali a cestou po studiu památek hmotných
vyplnili i pracovní list. Všichni byli velmi pracovití a šikovní, pečlivě vyhledávali informace a zaznamenávali si i zajímavosti, které je zaujaly. Na závěr se za
odměnu vyfotili s mamutem a jeho mamuťátkem a pokračovali dále na výstavu
„Viděl světy dávno minulé“, která přiblížila život a dílo Zdeňka Buriana, neznámějšího malíře pravěku.
R. Blažková
Po relaxaci v muzejní kavárně pokračovala cesta do Hvězdárny a planetária.
Hvězdárna a planetárium
Dějiny astronomie jsou dějinami objevování planety Země. Všichni významní mořeplavci a cestovatelé využívali k navigaci nejen kompas, ale také hvězdné
nebe. A tak jsme následovali v poutavém dokumentu Kryštofa Kolumba na jeho
cestě Atlantským oceánem až do blízkosti amerického kontinentu. Seznámili
jsme se nejen se severní hvězdnou oblohou, ale přesvědčili se také o kulatosti
naší planety. Naučili se určovat světové strany a zjistili, k čemu jsou dobré zeměpisné souřadnice. Zavítali jsme do jižních zeměpisných šířek a prozkoumali
exotická souhvězdí jižní oblohy.
40
V závěru se přenesli do 21. století a podívali se na to, jak pracují moderní
navigační systémy (například GPS) a proč se bez nich už jen stěží obejdeme.
Součástí představení byla komentovaná procházka aktuální hvězdnou oblohou.
Na vlastní oči jsme mohli spatřit nejrůznější souhvězdí i jednotlivé hvězdy. Při
odchodu z planetária měly děti možnost zakoupit si některý z nabízených suvenýrů. K mání byly 3D pohlednice s planetami, nejrůznější knihy, záložky i pravítka s tematikou Vesmíru. Mnozí si odnášeli nějakou tu drobnost na památku.
J. Tesáčková
– ZÁPISKY (část 11.)
Rok 1934
začíná mírnou zimou. Koncem února (28. 2.) přišla velká Oslavka a nechala
ledy po celém Vírku, ale brzy opadla. Jarní práce proběhly v pěkném počasí
a včas. Pšenice stála v dubnu 145 korun za 1q, žito 95 K/q, oves 95 K/q, ječmen
100 K/q. Žito, pšenice a jetele od podzimu požrané od myší, byly řídké, obilí
málo sypalo a bylo málo slámy. V květnu a červnu bylo sucho, jetele zaschly
úplně. Žně začaly brzy a brzy skončily. Brambor bylo málo a z toho hodně měkkých. Na některých polích 3 lidi za celý půlden nasbírali jen 4 pytle. Úroda řepy
byla průměrná – 200 q/ha. Krmení a stelivo pro dobytek se muselo kupovat.
V květnu r. 1934
se začala regulovat Jihlavka, počalo se od stavu pod Rénou a dostali se až pod
velký most (němčický most – pozn. red.) a pak špatné počasí zastavilo práci.
Nový rok 1935
připadl na úterý a začal teplem 60R (7,50C – pozn. red.) a deštěm. Celá zima
byla bez sněhu. Jarní práce začaly 19. března a brzy skončily. V květnu málo
pršelo, prvních jetelů narostlo dost, druhé zaschly, že je nikdo ani nesekl a třetí
teprve ne.
Žita a pšenice byly tak vysoké, že nikdo takovou výšku nepamatoval, ječmeny a ovse byly krátké. Brambor bylo málo, někdo nesklidil ani to, co zasadil.
Řepy narostlo 125 q/ha.
Od 1. července přestaly fungovat obilní trhy, byl zaveden obilní monopol.
Žádný nesměl nikomu prodat obilí, volně prodávat se mohla jen čočka a jetelové
semínko.
V červenci se dodělává regulace na Oslavce od velkého mostu až po stav
u Luží, po jedné straně. Na straně letkovské se udělala jen hráz ve Vírku napříč
41
po Houvarky a to bylo vše. (Velká voda, která přišla 21. února r. 1937 tyto hráze
kolem regulačky na Oslavce poškodila.)
Rok 1936
probíhá bez zvláštních událostí.
Doslovný opis textu, bez jazykových úprav a oprav gramatických chyb,
o úrodě roku 1937:
7. července počale žně při pěkném počasí, byly brzo skončeny, žita byla na
slámu pěkná, ale řídká a málo sipala, moc klásků stálo zhuru a měle v sobě jen
chudá zrna, tak málo sipala jen 5 q po míře (25q/ha – pozn. red.), pšenice byli
take řidké, moc na podzim od miši požrané a moc nesipale jen 8q po míře (40 q/
ha – pozn. red.) a také málo sláme dale. Ovse byli pěkně na slámu a sipale až
10q po míře (50 q/ha – pozn. red.), ale slabšího zrna. Bramboru se urodilo dost
a bele velky, vážila nekterá až 75 deka a nehnile, klidile se ve vlhkém počasí,
dost zamazané, takovou úrodu nikdo nepamatoval. Řepa jak mňať, tak na spodek
byla pěkná až 85 q po míře (425 q/ha – pozn. red.), pro husté a velké lupeni se
špatně vyorávala. Vozila se po pěkných cestách do cukrovaru za 12,20 korun za
cent. Cukrovar přijal jen co měl každý předepsaný kontingent. Rolníci co měli
řepy nazbed ji lidem prodávali za 12–14 korun za cent.
Po půli prosince byla zima a tak se polní práce zastavily úplně.
Tak končí nejen zápisky, ale i život pana Bartunka, jak čteme ze zápisu
v hasičské kronice ze dne 5. 2. 1938:
Program:
Úmrtí starosty sboru p. Václava Bartunka. Náčelník sboru Václav Bednařík přivítal přítomné členy a schůzi zahájil, přičemž přednesl smutnou zprávu
o úmrtí činného člena a starosty sboru Václava Bartunka, dále podotkl, aby se co
nejvíce členů zúčastnilo pohřbu a pozval celý okrsek též na pohřeb, který se bude
konat 7. února o deváté hodině ranní, sraz o půl deváté u hasičské zbrojnice.
Jednomyslně vzato na vědomí a usneseno by sbor zakoupil věnec ze sborové pokladny, dále navrženo 6 členů jeho nosičů rakve. Sbor se zúčastní pohřbu
v parádním obleku a čapkách, navrženo také by bratr František Bezectný dostal
honorář 10 Kč za oběžnictví po okrsku. Účast 25 členů.
Důstojný pohřeb měl vážený občan, člen hasičského sboru a včelař pan Bartunek, stejně tak ve velkém počtu a v úctě doprovázeli občané Letkovic pana
Jana Horkého na jeho poslední cestě.
Děkuji Anežce a Jendovi Horkých za zapůjčení deníku a také Marii Matouškové, která jej v roce 1988 opsala na psacím stroji.
Marie Bisová, knihovnice v Letkovicích
42
§ PRÁVNICKÁ PORADNA §
Dotaz:
Po rozvodu manželství soud přidělil mému příteli, se kterým žiju ve
společné domácnosti, do péče syna a jeho bývalé manželce dceru. Na základě dohody neplatili jeden druhému výživné na děti. Syn skončil studia, je
zletilý, ale dcera studuje dál. Má bývalá manželka právo žádat pro dceru
výživné?
Dita K., Ivančice
Odpověď:
Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do doby než je dítě schopno se
samo živit. Jestliže dcera studuje, bude vyživovací povinnost rodičů k ní trvat
po dobu jejího studia. Rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Výživné se stanoví vždy pro každé dítě
samostatně, přičemž se přihlíží, který z rodičů a v jaké míře o děti osobně pečuje.
To platí jak v případě, že jsou všechny děti svěřené do péče jednoho rodiče tak
i v případě, kdy jsou děti svěřeny do péče každého z rodičů zvlášť.
Jestliže vyživovací povinnost k synovi skončila, je bývalá manželka opravdu
oprávněná požadovat, aby jí Váš přítel přispíval na výživu dcery. Tento nárok
měla bývalá manželka Vašeho přítele už od počátku, stejně jako měl Váš přítel
nárok na výživné pro syna. Rodiče proto nepostupovali správně, když si na základě vzájemné dohody neplatili výživné na děti. Zápočet vzájemných pohledávek na výživné dohodou, je totiž možný pouze u výživného pro zletilé děti. Proti
pohledávkám na výživné, které je poskytováno nezletilým dětem, není přípustné
započtení ani dohodou.
Ve svém dotazu neuvádíte, zda je dcera Vašeho přítele již zletilá. Pokud by
dcera byla plnoletá, může se Váš přítel dohodnout o výši výživného přímo s ní
a tato dohoda již nevyžaduje schválení soudu a výživné tak může být poukazováno přímo k rukám jeho dcery. Pokud dcera zletilá není, může bývalá manželka
požadovat i zvýšení výživného pro dceru, které by bylo před léty určeno soudem.
Přitom by soud vzal do úvahy, že matka dcery plní svou vyživovací povinnost
k dceři především osobní péčí a poskytováním bydlení, i když se zvyšujícím se
věkem dcery se samozřejmě podíl osobní péče snižuje.
Bývalá manželka Vašeho přítele tedy na výživné nezletilé dcery nárok má.
Pokud je dcera zletilá a studuje, tak má nárok na výživné ona sama.
JUDr. Petronela Sojková, advokátka
Rosice, Brněnská 555, tel.: 546 413 003
43
Co je „72 hodin – Ruku na to!“?
Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. Kdykoliv během
těchto 72 hodin (12.–14. října 2012) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci
po celém Česku pustili, v rámci tohoto projektu, do aktivit, ve třech oblastech
– lidé, okolí a příroda. Výsledkem těchto činností bylo mnoho úsměvů, radosti,
dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.
V Ivančicích připravilo SVČ Ivančice aktivity na 13. a 14. října.
První den proběhlo odpoledne pro seniory v Penzionu. V příjemném prostředí dobrovolníci představili své země, kulturní rozdíly, tradice a zvyky. Daniela - dobrovolnice z Německa - vyprávěla o své zemi a Nadiya prezentovala
zajímavosti o Ukrajině. Dívky představily sebe a prezentovaly své aktivity EDS
(Evropská dobrovolná služba), probíhající v České republice. Senioři ukázali své
znalosti různých jazyků, recitovali básně a tak dále. V samém závěru se všichni
shodli, že by bylo hezké, pořádat taková setkání častěji.
44
Další den byl plný různých zábavných činností pro lidi všech věkových kategorií. V R-klubu byly představeny deskové hry, x-box, taneční koberce a další
klubové aktivity. Mládežnická rocková kapela The Mystic se představila svým
minikoncertem, kde bylo slyšet písně českých i zahraničních zpěváků. Všichni
návštěvníci měli možnost vyzkoušet skákací boty, to byla legrace!
Nadiya Malovichko
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL NA KYPRU
Nabídka Střediska volného času Ivančice zúčastnit se zahraničního semináře na téma zdravý životní styl na Kypru nás oslovila natolik, že jsme rozhodli
prodloužit si prázdniny a 31. 8. 2012 odletět směr ostrov ve Středozemním moři.
Naše 5-ti členná česká skupina se v přímořském letovisku Agia Napa setkala
s dalšími zástupci jedenácti států – Velké Británie, Bulharska, Maďarska, Belgie,
Itálie, Španělska, Portugalska, Litvy, Polska, Řecka a Kypru. První aktivity byly
zaměřeny na seznámení s ostatními. Například vyplňování dotazníku o druhých
a následná prezentace, poznávání podle fotek, krátká seznamka, kdy jsme měnili partnery po minutě apod. Další činnosti směřovaly k představení zemí, ze
kterých jsme sem přijeli. A samozřejmě nejvíce času jsme věnovali diskuzím
a workshopům na téma Heatlhy livestyle – neboli zdravý životní styl. Především
jsme porovnávali zvyky a zlozvyky v našich domovech a postupně vytvářeli
45
společné projekty na zlepšení zdravého životního stylu. Projekty se netýkaly
jen stravování, ale i zvyků, myšlení, sportovních aktivit apod. Snažili jsme se
v podstatě o vytvoření kurikula evropského zdraví. Proto každý z nás, si mohl
z tohoto pobytu odvézt nejen opálení od moře, ale především tipy ke zlepšení
jeho životního stylu.
Největší přínos celého pobytu však vidíme v tom, že jsme si procvičili před
začátkem školy angličtinu a poznali spoustu friendly (přátelských) lidí.
Iva Kouřilová, lídr české skupiny
DÁMSKÝ VEČER
Všechny dámy a dívky, módy chtivé, si ve čtvrtek 20. září daly dostaveníčko
v ivančickém Besedním domě v rámci akce Dámský večer. To, že to byla akce
především pro něžné pohlaví, neodradilo několik mužů, kteří byli na akci přítomni.
Večer byl pod taktovkou moderátora Jana Dvořáka, který společně s Lindou
Měrkovou provázel návštěvníky celým večerem.
Program byl velmi pestrý a jeho hlavním lákadlem byly tři módní přehlídky,
vždy tematicky zaměřené. Blíží se plesová sezóna a tak bylo pro všechny dámy
46
velmi inspirativní sledovat modelky ve společenských šatech. To, že jim to velmi
slušelo, se odráželo na hlasitém aplausu návštěvníků. Možná někdy máme dilema, co si vzít na sebe? Proto další přehlídka, tentokrát zaměřená na běžnou denní
módu, byla příjemným osvěžením a inspirací, jak se vyladit.
Vánek romantiky, lásky a velkého dne pro všechny ženy byl cítit při poslední
přehlídce. Modelky celé v bílém, kráčely krůček po krůčku po molu ve svatebních šatech i s dalšími doplňky.
Dvě ženy a jedna mladá slečna podstoupily celkovou proměnu své vizáže.
Hned po začátku akce byly odchyceny kosmetičkou, kadeřnicí a módní konzultantkou, které nelenily a připravily účastníkům velké překvapení. Když vstoupily
na molo po celkové proměně, i spadnout špendlík na zem bylo slyšet, jaký úžas
vyzařoval z návštěvníků. Jedním slovem krása.
V malém sále bylo možno shlédnout prezentující firmy na akci, zeptat se na
zajímavosti či si zakoupit módní oblečení a další doplňky.
Příjemnou a společenskou atmosféru dokreslovala mládežnická kapela The
Mystic, která se v několika vystoupeních všem představila.
Akci připravilo Středisko volného času v Ivančicích ve spolupráci s partnery akce: Mary Kay-Linda Měrková a Hana Kopuletá, Butik Panthers - Hana
Schwarzová, Fotoateliér Dorazilová, Rosice, Svatební salon INA Košíkov, Květiny Rudolf Hrbek, Rolls Royce, Petra Šmídová
Hello, my name is Erika,
i’m 18 years old and I live in Latvia.
All my life I lived in Rezekne, is a city in the Latgalia region of eastern Latvia,
also known by the nickname
The Heart of Latgalia. It has
a population of 32,295, making it the 7th largest city in
Latvia.
In my region, whose
name is Latgalia, people
speaks in 3 languages. First
is Latvian, second is Russian and third is Latgalian.
Latgalian language is most common in Rezekne and its district. I know all this
languages, but latgalian not perfect and only sometimes I speak on it with my fa47
ther. I knew perfectly polish, but 3 years I didn‘t use it and in this moment some
of my knowledge I forget.
If we speak about environment than typical Latvian landscape is a mosaic
of vast forests, fields and birch groves, which afford a habitat for plants and
animals. Latvia has hundreds kilometers of undeveloped seashore lined by pine
forests, dunes, and continuous white sand beaches, where every year a lot of
people swim in the sea and take a sunbath.
In this year I finished high school and decide go in Czech Republic to work
like a volunteer, because it will be very helpful in establishing yourself as a person. After high school I didn’t know exactly what I want to study, therefore when
I will be here I have one year to choose a profession who I would like to learn.
Spending time in the Czech Republic, I can‘t only decide on the profession
but also to develop in other areas, for example it is a great possibility to use and
improve my language skill, I am interested in foreign country’s culture and this
project as a great opportunity to get acquainted with different way of life.
I am very positive and active girl who can easily find common language with
people from different countries and easily adapt in any work environment. I like
an active life: cycling, play sports, participation in teamwork, get out on picnics
etc.
As Martin Luther King said „Intelligence plus character — that is the goal
of true education” but my friend added „patience“ and I totally agree with both
of them and „Intelligence plus patience plus character — that is the goal of true
education“ is one of my life credos.
Erika Streikiša
Dobrý den, mé jméno je Erika,
je mi 18 let a žiji v Lotyšsku. Celý život jsem žila v Rezekne. Je to město,
náležící do regionu Latgalia na východě Lotyšska, známé také pod názvem Heart
of Latgalia. Má 32.295 obyvatel a je 7. největší město Lotyšska.
V mém regionu, Latgalia, lidé mluví 3 jazyky. První z nich je lotyšština,
druhý je ruština a třetí je latgalština. Latgalský jazyk je nejvíce užívaný v Rezekne a jeho okresech. Ovládám všechny tyto jazyky, ale latgalian není dokonalý,
někdy mluvím latgalštinou s mým otcem. Také jsem mluvila dokonale polsky,
ale 3 roky jsem tento jazyk nepoužívala a nyní mám mezery ve znalostech tohoto
jazyka.
Pokud bych měla popsat životní prostředí, tak typická Lotyšská krajina je
mozaikou rozsáhlých lesů, polí a březových hájů, které poskytují stanoviště pro
rostliny a zvěř. Lotyšsko má stovky kilometrů nezastavěného pobřeží, lemovaného borovými lesy, dunami a neustále bílými písečnými plážemi, kde se každý
rok koupe a sluní mnoho lidí.
48
V tomto roce jsem dokončila střední školu a rozhodla jsem se jít do České republiky pracovat jako dobrovolnice. Myslím, že je to pro mě, jako člověka, velmi
užitečné. Po střední škole jsem přesně nevěděla, co chci studovat, nyní mám rok
na přemýšlení, jaké povolání si vyberu a co bych se chtěla ještě naučit.
Během pobytu v České republice, se mohu nejen rozhodnout o své profesi,
ale také přemýšlet o rozvoji v jiných oblastech. Také je to skvělá možnost používat a zlepšovat svou jazykovou dovednost. Mám zájem o cizí kultury a tento
projekt je skvělá příležitost seznámit se s odlišným způsobem života.
Jsem velmi pozitivní a aktivní holka, snadno nacházím společnou řeč s lidmi
z různých zemí a umím se přizpůsobit v jakémkoliv pracovním prostředí. Mám ráda
aktivní život, baví mně cyklistika, sportovní hry, týmová práce, pikniky apod.
Martin Luther King říká, že inteligence a charakter je cílem skutečného
vzdělání, můj kamarád tvrdí, že tím cílem je trpělivost, já souhlasím s oběma.
„Inteligence a trpělivost a charakter - to je cíl skutečného vzdělání“ toto je jedno
z mých životních kréd.
Erika Streikiša
Překlad z anglického textu: Nadiya Malovichko
Hello, my name is Laura
and currently I have 19 years. Here, I will make the 20, in December.
I live in Barcelona. It
is the second city of Spain
(almost two million inhabitants). Barcelona is in a region of Spain called Catalonia
and has an own language:
catalan, that we learn at
home and in school. So are
bilingual : speak Spanish and
catalan. My father‘s family
speak Spanish and my mather’s family speak catalan.
With my friends I speak in
two languages.
My city is located by the Mediterranean Sea. It is not too cold in winter and
very hot in summer.Every two or three years it snows one day, but there are no
never white streets. I hope to see snow in Ivancice (but no much)
49
It’s possible that you know Barcelona by Olimpic Games in 1992 or Football
Club Barcelona (Barça). I’m supporter of RCD Espanyol, the smart football club
of the city.
The last year I finished a higher study of audiovisual and even started working for pay my expenses, but I wanted to live new experiences. My mother is
volunteer of humanitarian organization and has always liked much traveling and
meeting people and different cultures. When I was young I did not pay attention
but I realized that I also wanted to experience such as the own or similar. I searched the internet options and I found the EVS programme. I liked that offered
coverage that gave and the support he received the volunteer and the truth is that
I feel accompanied and supported by all the team, all you.
I decided on this project that is the only place outside of Spain (a part of
London) who had visited. I was in Prague the Christmas I was 18 years old and
I loved it.
Also the project itself, I like children (again, my mother who is a teacher at
a school). I like creative activities, I like to work in a team and I think that I am
very sociable. So, I set out...: fears, but also many hopes and dreams.
I find it hard to define myself. I used to be a positive and joyful person always
willing to learn. I like to hear (here is a little difficult because I don’t understand
EVEN Czech) and English is not always easy. But I love to be with people, share,
help and be helped.
I’m interested in everything that has to do with the new technologies from the
appliances up all possibility available on the internet, like web sites, blogging,
change photos, ... etc.
With my friends in Barcelona I’m going to cinema, concerts, music festivals,
also to fashion shows.
I‘m glad that my parents insist to get a conversation teacher in English. With
my school knowledge it’s possible I didn’t arrived to ask me to participate in
a volunteer... Thanks, mom and dad !!
Finally, I would like these months in the Czech Republic and in Ivancice
help me to know this country and these wonderful people.
„Nakonec bych rád tyto měsíce v České republice a v Ivancice pomoc této
zemi a tito báječní lidé.“
Laura Azuara González
Ahoj, jmenuji se Laura
a je mi 19 let. V prosinci mi bude 20.
Žiji v Barceloně. Je to druhé největší město Španělska (téměř 2 milióny obyvatelstva). Barcelona se nachází v části, která se nazývá Katalánsko a má vlastní
jazyk – katalánština, kterou se učíme doma a ve škole. Ovládáme tedy 2 jazyky,
50
mluvíme Španělsky a Katalánsky. Rodina mého otce mluví Španělsky a matčina
rodina Katalánsky. S mými přáteli hovořím oběma jazyky.
Mé město je situováno u Středozemního moře. Léto zde bývá velmi horké
a zima mírná. Jednou za dva až tři roky jeden den sněží, ale nikdy zde nejsou bílé
ulice. Doufám, že v Ivančicích sníh uvidím (nemusí ho být ale moc).
Možná znáte Barcelonu z Olympijských her z roku 1992 nebo fotbalový
klub Barcelona (Barça). Já fandím malému městskému fotbalovému klubu RCD
Espanyol.
Minulý rok jsem dokončila studium a začala jsem pracovat. Chtěla jsem získat nové zkušenosti. Moje matka je dobrovolnicí humanitární organizace, ráda
cestuje a setkává se s lidmi a rozdílnými kulturami. Když jsem byla malá, nevěnovala jsem tomu pozornost, ale uvědomila jsem si, že chci také získat zkušenosti z téhle oblasti. Hledala jsem různé nabídky na internetu a našla jsme program
EDS. Tento program zajišťuje vše, co se týká dobrovolnické činnosti. Pravdou je,
že se cítím doprovázena a podporována celým týmem.
Náplní mého projektu je práce s malými dětmi, které mám ráda (vzorem je
opět má matka, která je učitelkou ve škole). Dále mám ráda tvořivé aktivity, práci
v týmu a také si myslím, že jsem velmi společenská. Takže jsem se vydala na
cestu, mám určité obavy, ale také mnoho přání a snů.
Je velmi těžké definovat sebe. Bývám pozitivní a radostná osoba, vždy ochotná
se učit. Ráda naslouchám (zde je to celkem obtížné, protože česky vůbec nerozumím) a anglicky to není vždy snadné. Ale miluji být s lidmi, sdílet a pomáhat.
Zajímá mně vše, co se týče nových technologií, od aplikací až po další možnosti internetu, např. webové stránky, blogy, úprava fotek a další.
S mými přáteli v Barceloně chodím do kina, na koncerty, hudební festivaly
a také na módní show.
Jsem ráda, že moji rodiče trvali na tom, abych se učila angličtinu. S mými
školními znalostmi bych nemohla vycestovat do cizí země. Díky mami a tati.
Budu ráda, když mi pomůžete, po dobu mého pobytu v České republice
a v Ivančicích, poznat tuto zemi a seznámit se se skvělými lidmi.
Laura Azuara González
Zážitky z EDS
30. září jsem dokončila svůj projekt Evropské dobrovolné služby. Připadá mi
ale, že jsem svůj projekt začala nedávno. Během jednoho roku jsem dělala dobrovolnou službu ve Středisku volného času (SVČ) Ivančice. Tato doba byla plná
zajímavých aktivit s dětmi, školení, seminářů, prezentací a vzdělávacích programů. Léto nebylo výjimkou. Kempy, výměny mládeže a další projekty letošního
léta byly úžasné a daly mi příležitost setkat se se spoustou nových přátel.
51
Moji EDS jsem začala spolu s dalšími dobrovolníky - Justinou z Lotyšska
a Oguzhanem z Turecka. Společně jsme poznávali Českou republiku, kulturu,
tradice a zvyky. V rámci tohoto projektu jsem se seznámila nejen s Českou republikou, ale také s jinými zeměmi.
Co jsem dělala v průběhu tohoto roku? Naučila jsem se česky, poznala
spoustu skvělých lidí, naučila jsem se pracovat s keramikou, společně s dalšími
dobrovolníky jsme uspořádali více než 40 prezentací o našich zemích, tradicích
a EDS.
Co jsem nedělala? Nenudila jsem se, protože každý den mé EDS mi dal příležitost, abych si svůj život užila.
V samém závěru mohu říci, že to byl úžasný rok v České republice. Byla to
úžasná EDS. Moje EDS.
Nadiya Malovichko, dobrovolnice z Ukrajiny
Experiences from EVS
30th of September I finished my EVS project. For me it seems that I just
started my project not a long time ago. During one year I was doing voluntary
service in Center of Leisure Time Activities (SVC). This time was full of interesting activities with children, trainings, seminars, presentations and educational
programs. Summer was not an exception.
Camps, Youth Exchanges and other projects made this summer awesome and
gave me an opportunity to meet a lot of new friends.
My EVS I started together with other volunteers - Justine from Latvia and
Oguzhan from Turkey. Together we were discovering Czech Republic, culture,
traditions and customs. While doing this project I learned not only about Czech
Republic, but also about different countries.
What did I do during this year? I learned Czech language, met a lot of great
people, learned how to work with ceramics, together with other volunteers organized over 40 presentations about our countries, traditions and EVS.
What didn‘t I do? I didn‘t have any boring day, because every day of EVS
gave me an opportunity to enjoy my life.
In the very end I can say that it was amazing year in Czech Republic. It was
amazing EVS. My EVS.
Nadiya Malovichko
52
Ivančický GRILFEST 2012 (Foto také v barevné příloze)
Prodloužený víkend 28.–30. 9. 2012 byl v Ivančicích ve znamení Svatováclavských trhů a 2. ročníku akce ivančický GRILFEST, který se konal v sobotu
29.9. od 10:00 na nádvoří ivančické radnice. V letošním roce se akce zúčastnilo
6 odvážných týmů, které přišly nejen soutěžit mezi sebou, ale prezentovat své
gastronomické schopnosti v přípravě grilovaných pokrmů z masa na různé způsoby. Celkově týmy připravily ochutnávky z 60 kg masa a rozdáno bylo téměř
800 porcí. Akce byla též vhodně doplněna čepovanými nápoji.
Grilfest zahájili jeho autoři Ing. Bohumil Smutný (vlevo) a Mgr. Radek Musil (vpravo).
Mezi nimi vzácný host Grilfestu, předseda finančního výboru JmK Ing. Mgr. Zdeněk Dufek.
V pohodové atmosféře mírně podmračeného, ale suchého sobotního dopoledne, se po 10. hodině se na nádvoří radnice za hudebního doprovodu country
kapely s názvem „Můry“ začaly linout první lákavé vůně připravovaného masa.
Zahájení provedl místostarosta Mgr. Radek Musil, organizátor akce Ing. Bohumil Smutný seznámil veřejnost s podrobnými informacemi ohledně soutěže.
Představil se také host a zároveň předseda hodnotící poroty pro GRILFEST,
Ing. Mgr. Zdeněk Dufek, který je předsedou finančního výboru zastupitelstva
Jihomoravského kraje.
Hodnotící porota neměla lehkou práci. Hodnocení soutěžních týmů probíhalo ve dvou etapách. Nejprve porotci působili v terénu a posuzovali nechuťová
53
kritéria pozorováním týmů: způsob přípravy, kuchařskou obratnost, prezentaci
týmu, vystupování, image, přednosti a dodržování hygienických zásad. Hodnotilo se stupnicí od 0 do 10 bodů v každém kritériu. Cca. v 11 hod. již všechny
týmy měly připravené své ochutnávky pro porotce. Porotci se sešli v zasedací
místnosti a byly jim dodány „anonymní“ vzorky od jednotlivých týmů označené
pouze čísly. Nyní došlo k hodnocení pouze chuťových kritérií – celkový chuťový dojem, vůně, originalita, nápaditost receptu a příloha. Nutno podotknout,
že spořádat všech 6 porcí od soutěžních týmů bylo pro všechny porotce téměř
nadlidským výkonem. Nejdůležitější porotou však byla veřejnost. Každý měl
možnost odevzdat hlas svému oblíbenému týmu. Nakonec se ukázalo, že hlasování veřejnosti a hodnocení „odborné“ poroty se shodlo na vítězi.
Při dopoledním Grilfestu hrála k pohodě country kapela Můry.
Za zmínku stojí také účast týmu „Klobásový klub města Sládkovičovo“
z našeho slovenského partnerského města, který veřejnost nadchnul přípravou
úžasných klobásových specialit na grilu. Připravili nejen zážitky po chuťové
stránce, ale zaujali i svým přátelským vystupováním a prezentací svého soutěžního týmu. Spolupráce mezi oběma městy, i díky tomuto občanskému sdružení,
je na vynikající úrovni. Myšlenka Grilfestu se zrodila právě ve Sládkovičově
v roce 2011 společně s bývalým managementem hotelu Besední dům, když
se tým města účastnil soutěže ve vaření halászlé. Uvědomili jsme si, že naše
partnerské město dokáže nabídnout hned dvě zajímavé akce, které se mohou
účastnit amatérské týmy z řad veřejnosti a prezentovat své kuchařské dovednosti.
Každoročně v únoru se jedná o Klobáskový festival a v červnu soutěž ve vaření
54
halászlé (maďarská rybí polévka). Řekli jsme si tehdy, proč vlastně Ivančice něco
obdobného nemají? Tak se zrodila myšlenka zkusit uspořádat v našem městě
soutěž v grilování. Termín pro akci nebyl vybrán náhodou. Každoročně pořádané svatováclavské trhy v Ivančicích již delší dobu potřebovaly nové zpestření.
Grilfest tak vyplnil absenci podzimní akce, která by dokázala zaujmout veřejnost
a doufejme, že se již stal tradicí a do budoucna se ještě více rozroste co do počtu
soutěžních týmů a zlepšení úrovně akce.
Kolem 12 hod. již porotci měli jasno. V 12:30 proběhlo na pódiu vyhlášení
výsledků a předání cen. Na třetím místě se umístil tým Řeznovičtí kanci s celkovým počtem 317 bodů, druhé místo obsadil tým partnerského města Sládkovičovo (Klobásový klub) s počtem 318 bodů a vítězem celého Girlfestu se stal
SRKLA tým s počtem 321. Svoji silnou pozici potvrdil ještě jednou SRKLA,
když získal drtivou převahu hlasů od publika. Ještě byla vyhlášena cena EXOT
GRILFESTu, kterým se stal tým Cycles Perfecta GASTRO.
Co se týká odměn, tak vítěz ve své dárkové tašce našel poukaz na odběr masa
v celkové hodnotě 4.000,- Kč, druhé a třetí místo bylo odměněno obdobnými
poukazy v hodnotě 2.000,- a 1.000,- Kč. Dále nechyběly menší ceny typu vstupenky na kulturní akce od KIC Ivančice, či různé kuchařské potřeby pro grilování, podpalovače, zápalky, nože, apod. Klobásový tým města Sládkovičovo se po
vyhlášení výsledků své ceny zřekl ve prospěch dobročinných účelů. Poukaz na
odběr masa v hodnotě 2.000,- Kč tak bude předán Školní jídelně Ivančice, která
připravuje pokrmy pro děti ze všech ivančických škol.
Celkovou úroveň Grilfestu lze ohodnotit kladně, zejména díky všem zúčastněným týmům a přátelské atmosféře, která zde panovala. Oproti roku 2011
bylo možné mezi připravenými vzorky pokrmů najít mnoho nových zajímavých
receptů a myšlenek, jakým způsobem lze připravit maso na grilu. Soutěž se tedy
pomalu posunula na úroveň ukázky gastronomických dovedností amatérů, kteří
se v mnoha směrech přiblížili profesionálům. Také vizuální hledisko a vystupování týmů bylo na podstatně lepší úrovni, než v roce 2011. I přesto objektivně
z pozice organizátora musím říct, že akce je doprovázena některými nedostatky,
které snad v dalších ročnících díky získaným zkušenostem odstraníme. Návštěvníci hladoví z akce rozhodně neodcházeli. Myslím, že v dnešní době již není
běžné, aby se bylo možné dobře najíst i za 10,- Kč. Pokud někdo chtěl ochutnat
vzorky všech týmů, potřeboval tak 60,- Kč a to již bylo množství jídla pro skutečné zdatné konzumenty.
Poděkování na závěr patří v první řadě všem soutěžícím týmům. Nezapomene ani na sponzory. Akci finančně podpořila Skupina ČEZ a dodavatelem masa
na akci byly Jatka Ivančice (MP Soft). Za spolupráci děkujeme také Besednímu
domu Ivančice, KIC Ivančice a všem dalším jednotlivcům, kteří se na organizaci
podíleli. Doufám, že se příští rok opět sejdeme, a to v sobotu 28. září 2013.
Ing. Bohumil Smutný
55
Cimrmani v kině Réna
(foto na titulní straně obálky)
V létě zakoupená a instalovaná digitální technologie v kině Réna umožnila
uskutečnit první přímý přenos z divadelního představení. Pořadatelé z KIC Ivančice si našli nabídku a vybrali představení České nebe, které Divadlo Járy Cimrmana sehrálo v rámci oslavy 45. výročí svého založení. Kromě Ivančic převzalo
tento přenos dalších 64 kin v České republice a 10 kin na Slovensku. Hned na
úvod nutno říci, že to stálo za to a vstupné 200 Kč neodradilo asi 100 diváků.
Ještě před zahájením samotného představení seznámil diváky moderátor a herec
Vojtěch Kotek se zákulisím
divadla. Při procházení šaten
vedl rozhovory se známými
herci tohoto legendárního
divadla. Současně, místo
zvonění, běžel na plátně čas
oznamující, za kolik minut se
bude začínat.
Úvodní část patřila jako obvykle odborným přednáškám, při kterých se diváci
dobře bavili nad „vědeckými“ úvahami přednášejících, které vyúsťovaly k absurdním výsledkům.
Přestávku, která po úvodní přednáškové části následovala, příjemně vyplnilo
popíjení nabídnutého sektu, daru od firmy Bohmia sekt, které narozeniny divadla
sponzorovala.
Samotná hra České nebe umožnila díky nanebevstoupení největších postav
české historie jejich účinkování současně. Jaké vynikající herce Divadlo Járy
Cimrmana má – Svěrák,
Kašpar, Brukner, Rumlena,
Weigel, Čepelka – si mohl
divák uvědomit ve srovnání
s evidentně neúmyslným
ochotnickým deklamováním
Václava Kotka, který hrál
maršála Radeckého. Kvalita
přenosu byla vysoká a „divadelní neautenticitu“ tak
vyrovnával krásný obraz na
plátně, kde bylo rozpoznat
56
(a to k prospěchu představení) každý detail kostýmů i výrazu obličejů. Také
nové ozvučení kina (dolby systém) činilo představení „jako opravdovým“, když
každý zvuk či hlasový projev vycházel přesně z místa, odkud měl, u herců přímo
z jejich úst, u zákulisních zvuků buď z hlouby jeviště nebo z jeho boku za šálou
opony. Divák byl zcela vtažen do děje, takže až bouřka, která na malou chvilku
přímý přenos přerušila, upozornila na to, že nesedíme v divadle, nýbrž před promítacím plátnem v kině Réna.
Myslím, že ivančické představení Divadla Járy Cimrmana bylo tou nejlepší
pozvánkou na další podobné přenosy. Věřím, že se najde i cesta k přenosu významných fotbalových či hokejových utkání. Fandit společně a navíc při takové
kvalitě a velikosti obrazu, to by byla bomba!
V. K.
Poděkování studentům za muzikál
pod širým nebem
Když se ke mně dostala informace o připravovaném muzikálu, který se
dotýká historie našeho města, byl jsem nesmírně zvědav a těšil jsem se na jeho
provedení. Den předem jsem trochu s obavami sledoval různé předpovědi počasí
a přál si, aby nepršelo.
Nepršelo. Bylo krásné slunečné odpoledne první podzimní neděli. Už při
cestě na kopec nad Dolními Kounicemi jsme potkávali nebývalé množství lidí,
kteří patrně také mířili na zmíněné představení. Když jsem se blížil a podél polních cest viděl více a více zaparkovaných aut, napadlo mě, že buď je vinobraní
v plném proudu, nebo jsou to ti, kteří se rozhodli strávit odpoledne kulturou
v přírodě. Druhá možnost byla pravdou. Přiznám se, že můj odhad na počet lidí
v davu není úplně nejlepší, ale návštěva mě potěšila.
Zasedli jsme na dřevěné lavice a očekávali představení. Muzikál si sami
napsali a secvičili studenti Gymnázia Jana Blahoslava z Ivančic. Už po úvodních minutách jsem byl mile překvapen tím, jak to zvládli. Po první části, která
vypovídala příběh o zazděné jeptišce v místním klášteře u řeky, následovala část
druhá. Ta zprvu působila trochu jako vytržená z kontextu děje, ale jen přechodně.
Právě tato část nás vystoupením několika tanečních skupin přenesla až do současnosti, ve které posledním dějství vrcholila. Po závěrečném aplausu mi již ty tři
části nepřipadaly vůbec jako do sebe nezapadající. Naopak nás v ději důmyslně
a vtipně přenesly do současnosti.
I jako laikovi mi je jasné, že příprava a nácvik téměř hodinu a půl trvajícího
vystoupení se nedá udělat za několik málo dnů. Ještě ve chvíli, kdy jsem seděl
na dřevěné lavici, přemýšlel jsem nad tím, že všichni ti mladí lidé mohli trávit
57
spoustu času mnohem pohodlněji. Oni však více než půl roku pracovali na realizaci a secvičení tohoto muzikálu, aby tak zpříjemnili jedno odpoledne nejistému
počtu lidí. Přál bych si, aby tento povedený výsledek neskončil pouze jedním
vystoupením.
Chtěl bych všem těmto studentům Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích,
ale i všem ostatním, kteří se na muzikálu podíleli, poděkovat za pěkné podzimní
odpoledne. K tomu sluníčku na obloze přidali i pěkný kulturní zážitek. Děkuji!
MUDr. Petr Fila, Dolní Kounice
Václavský turnaj tenistů
Václavský tenisový turnaj neregistrovaných hráčů pořádaný v němčickém tenisovém areálu, který se letos konal 28. a 29. září, je již legendární. U jeho zrodu
stál na konci 70. let minulého století předseda tenisové oddílu Antonín Ondra
a s pomocí celé své rodiny tento, již věhlasný turnaj zajišťuje dodnes. O jak náročnou organizaci jde, si můžeme představit podle počtu jeho letošních účastníků:
Kategorie do 50 let: 38 hráčů a celkem 34 zápasů
Kategorie nad 50 let: 15 hráčů a celkem 14 zápasů
Čtyřhra (bez rozlišení věku): 25 dvojic a celkem 25 zápasů
Utkání se hrála na jeden super set, tedy do 9 vítězných gamů a za stavu 8:8
tiebreak. Hrálo se současně na 6 kurtech. Počasí po oba dny – 28. a 29. září
– bylo pro tenis příznivé, úroveň zejména semifinálových a finálových zápasů
vysoká a tak si množství diváků přišlo na své.
58
Mezi hráči musíme především
sklonit hold 72 letému Jaromíru Dostálovi, který v kategorii nad padesát
let podlehl až ve finále o téměř 20
let mladšímu Ing. Pavlovi Červenému s poměrem 3:9. J. Dostál, druhý
nejstarší hráč turnaje (po Jaroslavovi
Ondrovi – 75), vítězně postupoval
také ve čtyřhře se svým spoluhráčem
Fialou, vybojovali celkem tři utkání
a dostali se až do čtvrtfinále. Klobouk
dolů! Kdo hrál tenis, dobře ví, jak se
6 zápasů během dvou dnů podepíše na
tělesné únavě u mladého, natož pak ve
dvaasedmdesáti letech.
Napínavou, ale i pěknou tenisovou
podívanou poskytlo finále ve čtyřhře.
Bratři Kamil a Petr Pelikánové v něm
porazili dvojici Feith – Žvátora poměrem 9:5.
Finalisté dvouhry nad 50 let
J. Dostál a P. Červený
Pravým vrcholem celého turnaje
bylo finále hráčů do 50 let. Střetla se
v něm jistá, tenisově vyzrálá ruka Ing.
Marka Feitha s běhavým a fyzicky
nezdolatelným brněnským hráčem
Žvátorou, který se hlavně věnuje kondičnímu cvičení cross-fit a tenis hraje
teprve 5 let. Marek Feith vyhrál těsně
9:7.
Na závěr patří poděkovat předsedovi tenisového oddílu Antonínu Ondrovi
a celé jeho rodině za jejich pracovní
obětavost při pořádání Václavského
turnaje. Jen díky jim se hráči i diváci
mohou těšit na další ročník.
V. K.
Finalisté dvouhry do 50 let
brněnský Žvátora a M. Feith
59
Fotbalový turnaj - 2. JungFußballer Cup
v Gänserndorf-Stadt
Dne 29. 9. 2012 se náš tým, FC Ivančice starší přípravka, zúčastnil fotbalového turnaje v rakouském městě Gänserndorf. Hrálo se pro nás netradičně
systémem 6+1. Naši hráči se ovšem i s tímto herním rozestavěním bravurně
vypořádali. Turnaje se zúčastnilo 7 mužstev z Rakouska, Německa, Slovenska
a České republiky. Hrálo se systémem každý s každým, délka utkání 11 minut,
což našemu týmu moc nevyhovovalo. Než se hráči na hřišti při některých zápasech rozkoukali, už se pískal konec utkání. Z těchto situací jsme pak obdrželi
zbytečně dvě remízy. Kluci předváděli velice kvalitní kombinační fotbal, což
ocenili i ostatní týmy. Dopláceli jsme pouze na neproměňování vyložených
gólových šancí a to nás nakonec stálo první místo. Celý turnaj proběhl ve velmi
přátelském duchu, spokojení byli nejenom hráči, ale i naši fanoušci z řad rodičů a prarodičů. Tento turnaj v Rakousku byla již druhá zkušenost našeho týmu
s turnaji v jiné zemi, hráči tím získávají velmi cenné herní zkušenosti, proto se
i v měsíci listopadu chystáme na další, tentokrát halový turnaj, opět v sousedním
Rakousku.
Za uskutečnění tohoto turnaje patří poděkování trenérovi Miloši Kožnarovi,
panu Petru Vavříkovi, který nám na turnaj zprostředkoval veškeré kontakty a naší překladatelce paní Zdeňce Adamové.
60
Zúčastněné týmy:
SC Leopoldsdorf, G?nserndorf, 1. SC Grossfeld, Cro Vienna, CSFA Malacky,
Deutsch Wagram, FC Ivančice.
Za náš tým jmenovitě:
Adam Jakub, Friedl Michal, Gacov Adam, Hledík Jakub, Kožnar Marek, Kožnar
Martin, Novák Jan, Nováková Petra, Schwarz Samuel, Široký Erik, Šotner Marek, Vavřík Petr, Vorel Adam.
Výsledky odehraných zápasů:
Týmy
Výsledek zápasu
FC Ivančice - CSFA Malacky
FC Ivančice - Deutsch Wagram
FC Ivančice - Cro Vienna
FC Ivančice - 1. SC Grossfeld
1:1
1:0
0:0
2:1
FC Ivančice - Gänserndorf
2:2
FC Ivančice - SC Leopoldsdorf
2:1
Góly za náš tým Skóre z odehraných
zápasů
Hledík Jakub
Nováková Petra
Adam Jakub
Nováková Petra
Nováková Petra
Novák Jan - z penalty
Gacov Adam
Nováková Petra
8:5
KONEČNÉ POŘADÍ 2. MÍSTO
Ivančická hodinovka
4. října 2012 přivítalo ideální počasí vytrvalce na městském stadionu v Ivančicích při 26. ročníku Ivančické hodinovky. Dvacet jedna běžců, mezi nimi tři
ženy, se v pěti kategoriích pokoušeli překonat již letitý rekord, který na ivančické
škváře vytvořil Jiří Kolbaba ze Zbrojovky Brno výkonem 18 720 m. Zajímavostí
bylo věkové rozpětí mezi nejmladší závodnicí a nejstarším závodníkem, Veronice Hutárkové je 8 let a Jiřímu Leštinskému 65 roků, ovšem ve výkonu není téměř
žádný rozdíl.
Děkujeme tímto všem zúčastněným a zvláště sponzorům a firmám, Městskému úřadu Ivančice, ČEZ Dukovany, Kobra Ivančice, J. Dostál - obchod s textilem, strojírna ing. J. Blatný, Gold reklama p. Pavla Fajkse, Svapo Brno, Šárka
Kocandová - oční optika, a Asfaltelast GROUP Ing. Štěpána Veleva, kteří se
podíleli na cenách a občerstvení pro závodníky.
61
U levé strany startovací brány stojí
ředitel závodu Richard Pokorný
Z výsledků:
Ženy do 34 let včetně – rok narození 1978 a mladší
1.
2004
Veronika Hutárková
TJ Oslavany
Ženy 35 let a více – rok narození 1977 a starší
1.
1970
Hana Michalčíková
Ivančice
Muži do 39 let včetně – rok narození 1973 a mladší
1.
1991
Milan Nekuža
AC TEPO Kladno
Muži 40 až 59 let – rok narození 1953–1972
1.
1964
František Slatina
MS Brno
Muži 60 let a více – rok narození 1952 a starší
1.
1947
Jiří Leščinský
Zbýšov
11 089 m
7 874 m
15 695 m
15 078 m
11 427 m
Absolutní vítězové hodinovky
Veronika Hutárková
a Milan Nekuža
62
Atletický klub Ivančice o.s. informuje …
Bývalí atleti a příznivci ivančické atletiky založili v roce 2012 občanské
sdružení s názvem Atletický klub Ivančice, o.s. Jejich cílem je přitáhnout mládež
ale i dospělé k aktivnímu sportování a proto začali svoji činnost uspořádáním 6
sportovních akcí pro mládež i dospělé. Prvním z nich byl Memoriál Jaromíra Růžičky – závod pro mládež, dalším byl kondiční test při „Běhu na 12 minut“, „Běh
městem“ na 800 m byl součástí oslav založení města Ivančic, po prázdninách si
žáci prověřili svoji kondici při „Žákovském čtyřboji“, čtyři odvážlivci vyběhli
„Ivančické schody“ a jedním z nejzajímavějších závodů byla říjnová „Ivančická
hodinovka“.
V dnešní době, která nabízí mnoho možností jak se zabavit, buď aktivně nebo
pasivně, je velmi obtížné začít s něčím novým. Atletický klub má za sebou první
startovací rok činnosti. V kalendáři na příští rok se s malými úpravami objeví
všechny sportovní akce pořádané v roce 2012. Přes zimu si zatrénujte a potom si
přijďte na některý ze závodů ověřit svoji kondici.
Společné foto činovníků Atletického klubu Ivančice, o.s., s představitelem města R. Skálou
po Ivančické hodinovce.
Zleva: Jiří Škorpík, Radoslav Skála, Věra Ševčíková, Květa Tesáčková, Hana Knotková,
Jan Kratochvíl, Richard Pokorný – ředitel hodinovky, Vratislav Černý, Antonín Hutárek,
Hana Karasová.
63
NÁŠ ROZHOVOR
Každá dospělá generace má tendenci kritizovat generaci mladší: kam se ten
svět řítí, mladí nemají zodpovědnost,
jsou líní, nezodpovědní. V dnešní době
se k tomu přidává i kritika stylu života,
údajné pasivity a materialismu, klasické
názory střetu generací.
Už dva roky zpovzdálí pozoruji
běžecky nadanou blonďatou dívenku,
letos osmiletou Veroniku Hutárkovou.
Líbí se mi na ní její urputnost, chuť
zabojovat a zvítězit. Seznamte se a zapamatujte si její jméno, na moje dotazy
byly její odpovědi zatím dětsky jednoduché a skromné, ale kdoví, co bude za
několik let?
Ahoj Veroniko, kdy a kde ses narodila, kam chodíš do školy a kde bydlíš?
Narodila jsem se 23. ledna 2004 v Ivančicích, chodím do základní školy ve
Zbýšově u Brna a tam také bydlím.
Trošku z rodinné historie: víš, že tvůj dědeček Antonín Hutárek byl kdysi
úspěšný ivančický atlet a výborně běhal 400 m? Povídáte si spolu o atletice
a radí ti?
Ano, vím to, a radí mně jak běžet.
Kam chodíš do atletiky a kdo je tvůj trenér? Za který oddíl závodíš?
Chodím do atletiky do Oslavan a náš trenér je pan Miloš Musil z TJ Oslavany, za který závodím.
Která atletická disciplína se ti nejvíce líbí?
Líbí se mně běh na vytrvalost.
Navštěvuješ ještě nějaký sportovní oddíl?
Ano, chodím hrát fotbal na TJ Baník Zbýšov.
Chodíš ještě do nějakého jiného kroužku kromě sportovního?
Chodím ještě do výtvarného kroužku, na ruční práce a do anglického jazyka.
64
Kolikrát týdně chodíš na atletický trénink?
Do atletiky chodím 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek.
Kde jsi byla nejdál na atletickém závodě a co to bylo za závod?
Nejdál jsem byla na Jarním běhu v Bílovicích nad Svitavou.
Jezdí s tebou rodiče a fandí ti?
Oba dva mně docela fandí.
Vrátíme se k ivančické hodinovce. Loni jsi běžela jenom půl hodiny, letos už
celou hodinu. Byla jsi, po ukončení závodu, unavená a co tě nejvíc bolelo?
Nebyla jsem unavená a nebolelo mě nic.
Máš v oddíle soupeřku, která také tak dobře běhá?
Je jich víc. Třeba Daniela, Liduška, Adam, Aleš, Karel ..
Ten, kdo se alespoň někdy trochu rozběhl, pochopí,co to je za výkon v 8
letech uběhnout 11 kilometrů, nebo za 12 minut 2 994 metrů. Veroniko, držím ti
palce!
Letošní výkony Veroniky Hutárkové:
Ivančická hodinovka
Ženy do 34 let včetně – rok narození 1978 a mladší
Pořadí rok narození jméno a příjmení
příslušnost
2.
2004
Veronika Hutárková
TJ Oslavany
3.
2004
Barbora Alexová
Sokol Bílovice
4.
1984
Lenka Švarcová
Iv.-Hrubšice
výkon (m)
11 089
10 815
10 678
Běh na 12 minut
5.
2001
6.
2004
TJ Oslavany
TJ Oslavany
2 994 m
2 941 m
GJB Ivančice
TJ Oslavany
TJ Oslavany
2:45 min
2:52 min
2:53 min
Daniela Horáková
Veronika Hutárková
Běh městem Ivančice – 800 m
7.
1999
Edita Sklenská
8.
2001
Daniela Horáková
9.
2004
Veronika Hutárková
Nad mládím nemusíme lámat hůl, mladí nejsou líní a nezodpovědní, jak se
často říká. Je jenom třeba, aby si dobře vybrali z množství toho všeho, co se dnes
nabízí.
HAKA, foto V. K:
65
100 let
od založení ivančické kopané
(část 6.)
Období vzestupu
Do nové sezony 1991–1992 mužstvo nastoupilo pod trenérskou taktovkou
další významné ivančické osobnosti Miroslava Horáčka, Petra Vlčka a Bořivoje
Voborného. Trenérem brankářů byl Milan Voborný, nejmladší z nejúspěšnějšího fotbalového ivančického rodu. A opět vhodně doplněno o borce z vlastní
líhně (Tomáš Pospíchal, Luděk Šacher, Milan Slavík, a v zimní přestávce opět
posíleno o hráče s dorosteneckými ligovými zkušenostmi, Pavlem Meixnerem).
Kádr se konsolidoval a pokračoval ve výborných výkonech a od prvních kol
se opět držel v čele tabulky. Sezonu zakončil historickým postupem do divize
a k oslavám 80. výročí kopané v Ivančicích dalo ten nejlepší dárek všem našim
fandům. O postup se zasloužili: R. Vozděk, P. Dvořák, D. Franěk, P. Krejčík, J.
Kubík, P. Maštalíř, Z. Weinlich, J. Ralenovský, T. Chytka, J. Budil, M. Kleibl,
L. Krejčík, J. Krejčí, P. Meixner, T. Pospíchal.
66
67
V rámci oslav výročí i postupu se na našem hřišti odehrál turnaj, jehož se
zúčastnili mistři republiky Zbrojovky Brno 78 a Baníku Ostrava 81, v němž náš
tým zvítězil. Do první historické divizní sezony 1992–1993 vykročilo mužstvo
s novým trenérským duem pánů Řezáče a Horáčka a dalšími mladými hráči Liborem Sovou, Rostislavem Štorkem, Petrem Doubkem a posilou Janem Voškerušou. Po pěkných výkonech skončilo jako nováček na 8. místě.
V přípravě na další sezonu tým v rámci Českomoravského poháru porazil
druholigovou Slováckou Slavii Uherské Hradiště a v dalším kole vypadlo po
vyrovnaném s dalším druholigovým mužstvem Frýdkem-Místkem. Ve druhé
divizní sezoně 1993–1994 se mužstvu dařilo a ve vyrovnané tabulce nakonec
obsadilo 10. místo. Po sezoně se s mužstvem rozloučila dlouholetá opora Milan
Kleibl, který si prodloužil fotbalovou kariéru v regionálních soutěžích v Rakousku. A jak se později ukázalo, byl to i jeden z faktorů neúspěchu v příští sezoně.
Mužstvo posílili Jan Bula a Kocanda.
Sestup do krajského přeboru
Sezona 1994–1995 skončila nešťastně, když k záchraně chyběl jediný bod.
Sešly se všechny negativní faktory, které nebylo možno překonat, a proto následoval sestup do krajského přeboru. Za účinkováním v divizi je třeba se ohlédnout
68
i s poděkováním Ing. Červinkovi, který tehdy působil donátorsky v ivančickém
sportu. Škoda, přeškoda, že se nepodařilo zajistit dalšího strategicky významného partnera k zachování kontinuity úrovně kopané, podléhající stále větší finanční náročnosti na provoz klubu.
Je na místě uvést „divizní mušketýry“, kteří po tři roky drželi prapor vaneckého fotbalu ve čtvrté nejvyšší soutěži. Jmenovitě to byli: Roman Vozděk,
Pavel Dvořák, Libor Sova, Petr Krejčík, Josef Kubík, Pavel Maštalíř, Tomáš
Pospíchal, Milan Slavík, Pavel Meixner, Milan Kleibl, Tomáš Chytka, Zdeněk
Weinlich, Jan Budil, Libor Krejčík, Rostislav Štork, Luděk Šacher, Jaroslav
Enžl, Pavel Živna, Jaromír Krejčí, Petr Kroutil, Dalibor Franěk, Jan Veselý,
Vlastimil Staněk, Jan Adam, Jiří Boreš, pokud se týká vlastních odchovanců.
Jaroslav Ralenovský, člen kolektivu od postupové vlny devadesátých let, jako
nejvýraznější posila „odjinud“. Jan Voškeruša, Vlastimil Kocanda, Jan Bula,
Petr Doubek, byli dalšími výraznými posilami, kteří přišli z jiných oddílů.
V kádrech se také pohybovali Miloš Havlíček, Martin Schwarz, Petr Podrazil,
Patrik Maša, Petr Matoušek a Jiří Benda. Trenérsky působili v týmech - Ladislav Řezáč, Miroslav Horáček, Karel Blatný, Stanislav Schwarz a Jaroslav
Stejskal .
V sezoně 1995–1996 mužstvo skončilo v horní polovině tabulky, ale tým
čekala velká generační obměna. A tým postupně opustila druhá „zlatá“ generace
hráčů - Roman Vozděk, Petr Krejčík, Josef Kubík, Jaroslav Ralenovský, Tomáš
Chytka, Zdeněk Weinlich a příležitost dostávali další hráči.
69
Období naděje
Sezona 1996–1997 je rokem úspěchu našeho dorostu, který s pohodlným
náskokem 9 bodů zvítězil v MSDD (Moravskoslezské dorostenecké divizi).
A v nadcházející sezoně hráli naši chlapci Moravskoslezskou dorosteneckou
ligu. Dlužno říci, že pro soutěž samotnou nebyli velkým přínosem neboť pouze
jednou zvítězili a jednou remizovali, zato soutěž byla přínosem pro ně samé. Téměř všichni byli v pozdějších letech přínosem pro tým dospělých. A nejen u nás.
Vezměme v potaz kariéru Martina Horáčka, Tomáše Čožíka i Petra Adama.
Trenéři v té době byli pánové Pavel Theiner a Miloš Doležal. Členy úspěšného
kolektivu byli: Aleš Tureček, Miloš Theiner, Michal Panovský, Tomáš Krátký,
Bohumil Ryška, Radek Šlapanský, Jaroslav Bláha, Robert Paška, Petr Adam,
Roman Jakubec, Martin Horáček, Radim Rosendorf, Miloš Kožnar, David Petrák, - David Válka, Tomáš Čožík, Tomáš Sedláček. Mohla to být další „várka“
odchovanců pro divizní tým. Leč doba byla jiná a s ní i podmínky.
Po skončení sezony došlo k reorganizaci mládežnické kopané v JMFŽ a tak
náš dorost sestoupil do Župního přeboru. Našemu A mužstvu se v župním přeboru podařilo zůstat, byť se umístilo na 12. místě. B mužstvo skončilo 8. B dorost
v Okresním přeboru devátý. Žáci v I. třídě sk. D končí třetí, obě kategorie – starší
i mladší.
70
1998 - Po sestupu z krajského přeboru v roce 1998, se prakticky změnilo
celé mužstvo. Nastoupila nová generace hráčů, kterým se podařilo navázat na
předchozí úspěšné výsledky v krajských soutěžích. V dresu mužstva které se
zasloužilo o dobrou reprezentaci ivančického fotbalu v období 1996–2006, se
objevovali tito hráči: Jiří Boreš, Miloš Theiner, Tomáš Bauer, Petr Podolský, Jan
Adam, Roman Jakubec, Marek Krejčík, Bohumil Ryška, Jaroslav Enžl ml., Erik
Feith, Petr Juřena, Petr Adam, Libor Knotek, Zdeněk Lukášek, Martin Schwarz,
Tomáš Čožík, Milan Slavík, Jiří Rožínský, Radek Šlapanský, Martin Štěpanovský, Radim Rosendorf, Silvestr Maša, Tomáš Hájek, Jakub Kunc, Tomáš Martinka, Daniel Kraus, Erik Brychta, Luboš Novotný, Miloš Páviš.
V tomto období mužstvo bojovalo ve dvou sezónách o postup do krajského
přeboru, žel bez úspěchu. V tomto období se mezi trenérské osobnosti vedoucí A
mužstvo zapsali: Jaroslav Enžl, Miroslav Horáček, Tomáš Chytka, Milan Kleibl,
Josef Mihalisko, Lubomír Novotný a Ladislav Řezáč. B tým hrající okresní soutěže působí pod vedením Antonína Bumbálka.
V sezoně 99/2000 A tým obsadil 6 příčku tabulky I. A třídy sk. A s dosaženým 41 bodovým ziskem byla celkem spokojenost. Nejlepším střelcem byl
Milan Slavík se 6 brankami a Jiří Boreš začal pomalu stavěl kariéru „železného
muže“ z titulu své nepostradatelnosti a výdrže formy. B mužstvo svojí 12 pozicí
v OP žádnou velkou díru do světa neudělalo. Libor Krejčík se stal klubovým
králem střelců se 12 brankami.
71
72
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
IVANČICE, Památník A. Muchy, tel.: 546 451 870, pořádá:
HISTORIE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ V IVANČICÍCH
85 let nepřetržité činnosti
Výstava mapuje víc jak sto let působení turistických spolků v Ivančicích,
s přerušením organizované činosti v letech 1921-1926.
Kdy: 3. listopadu (sobota) - 30. listopadu (pátek)
Kde: sklepení Památníku A. Muchy
Vstup zdarma
Vernisáž v pátek 2. listopadu v 16.00 zahájí vystoupení
ivančického pěveckého sboru BÁDULE.
EMOCE
Výstava - kresba a enkaustika ALENY PEČEROVÉ
Kdy: 14. listopadu (středa) - 26. prosince (středa)
Kde: chodba Památníku A. Muchy
Vstup zdarma
MORAVA VYPRÁVÍ... ANEB MORAVSKÉ MÝTY, POVĚSTI
A POHÁDKY
Výstavu pořádá Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích.
Pohádkové putování Moravou - knížky lidového čtení na Moravě, pověsti,
legendy i pohádky a jejich sběratelé a vypravěči.
Kdy: 15. listopadu (čtvrtek) - 27. ledna (neděle)
Kde: galerie Památníku A. Muchy
VEČER S VÁCLAVEM VYDROU
Vyprávění známého herce o jeho práci před televizní a filmovou kamerou a o životě.
Kdy: 16. listopadu (pátek) v 19.00 hodin
Kde: kino Réna Ivančice
Vstupné: 150 Kč
Předprodej od 1. 10. v KIC Ivančice
73
POPELKA - KOUZELNÝ MUZIKÁL NA LEDĚ
Zájezd Brno - Kajot Arena (bývalá hala Rondo)
Kdy: 17. listopadu (sobota), odjezd v 16.30 hodin od Besedního domu
Cena: 710 Kč (vstupenka a doprava)
VČELÍ MEDVÍDCI - ZIMNÍ PŘÍHODY
Pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ a maminky s dětmi
Kdy: 20. listopadu (úterý) v 9.00 a 10.30 hodin
Kde: kino Réna Ivančice
Vstupné: 60 Kč
Účinkuje divadlo Krapet
KAREL GOTT - TOUR 2012
Kdy: 26. listopadu (pondělí), odjezd v 17.30
hodin od Besedního domu Ivančice
Kde: Kajot Arena (býv. hala Rondo)
Cena: 1130 Kč (vstupenka a doprava)
Zájezd na koncert několikanásobného Zlatého
slavíka.
ČÍNSKÁ HEDVÁBNÁ LEGENDA
Pohádka pro I. stupeň ZŠ a maminky s dětmi
Kdy: 29. listopadu (čtvrtek) v 9.00 hodin
Kde: kino Réna Ivančice
Vstupné: 40 Kč
Účinkuje divadlo Studna
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Akce pořádaná ve spolupráci se školami a neziskovými organizacemi.
Kdy: 30. listopadu (pátek) v 17.00 hodin
Kde: Palackého náměstí Ivančice
ŽENA VLČÍ MÁK
V hlavní a jediné roli vlídné komedie se představí HANA MACIUCHOVÁ.
Kdy: 3. prosince (pondělí), odjezd v 17.30 hodin od Besedního domu
Kde: zájezd - Brno - Divadlo Bolka Polívky
Cena: 470 Kč (vstupenka a doprava)
Přihlášky do 30. 10. 2012!
74
SPIRITUAL KVINTET
Vánoční koncert legendární folkové skupiny
Kdy: 4. prosince (úterý) v 19.00 hodin
Kde: kino Réna Ivančice
Předprodej od pondělí 22. 10. 2012 v KIC Ivančice
VÁNOČNÍ PRAHA
Celodenní poznávací zájezd
Kdy: 8. prosince (sobota), odjezd v 7.00 hodin
od Besedního domu
Doprava: 470 Kč
PROGRAM KINA RÉNA
Kontakt: 546 451 469, 736 601 631,
email: [email protected]
(www.kinorena.cz)
SOBOTA 3. 11. v 15 hodin a v 17 hodin /
NEDĚLE 4. 11. v 15 hodin KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
Animovaná pohádka. Přeneseme se opět do středověké Prahy - do pohádkového sýrového království.
ČR, délka 80 min., vstupné: 100 Kč
Kromě starých známých postaviček se mohou malí a velcí diváci těšit
na řadu pohádkových bytostí a nové hlavní hrdiny- děti Kuby a MáciHONZÍKA A ZUZANKU, kteří spolu s Kozou procházejí celým příběhem. Více pohádkové - více rodinné!
NEDĚLE 4. 11. CESTA DO LESA
V 18 hodin a ve 20 hodin, ČR, komedie, délka 90 min., vstupné: 80 Kč
Hrají: Tomáš Hanák, Boleslav Polívka, Eva Holubová, Bára Schlesinger, Anna Linhartová, Jiří
Schmitzer Honza Marák dávno rezignoval na kariéru ,,ajťáka,, a koupil chalupu. Kde žije s ženou
Markétou, dcerou Anynou a synem Saynem. Pracuje v lese jako dělník. Markéta se zabývá léčitelstvím. Mezi starousedlíky patří rodina Papošova. Ludva str. má hospodářství a jeho žena je lesní
dělnice. Syn Ludva sedlačit nechce. Vystudoval vysokou školu a stal se z něj adjunk. Jednou v lese
potká ,,vílu - divoženku,,….
75
STŘEDA 7. 11. PARANORMAL ACTIVITY 4
Ve 20 hodin, USA, duchařský horor, titulky, délka 100 min., vstupné: 100 Kč
Hrají: Katie Featherston, Kathryn Newton, Dianna Agron, Brady Allen
Děj navazuje na událost, kdy posedlá Katie unesla synovce Robbieho. S jeho výchovou nezahálela
a začala ho používat pro své strašidelné kreace. Na paškál si vyberou rodinu ze svého sousedství
a celý duchařský kolotoč se může roztočit znova a znova! Stále však zůstává hromada hrůzných
otázek!
SOBOTA 10. 11. v 18 hodin a ve 20 hodin/ NEDĚLE 11. 11. ve 20 hodin POLSKI FILM ČR,
komedie, délka 113 min., vstupné: 80 Kč
Hrají: Jan Budař, Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Pavel Liška, Marek Daniel, John Malkovich
Čtveřice populárních herců se rozhodla natočit své vzpomínky na bezstarostná léta studií na brněnské JAMU. Originální humor ústřední čtveřice umocňuje osobitý nadhled Jana Budaře. Kultovní
scénky, sametová euforie, totální svoboda, absurdita mládí či laskavost přátelství- v kině pro vás!
ČTVRTEK 15. 11. v 18 hodin a ve 20 hodin/ SOBOTA 17. 11. v 18 hodin a ve 20 hodin
TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk 2
USA, fantasy, romantický horor, titulky, délka 112 min., vstupné: 100 Kč
Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Maggie Grace, Taylor Lautner,
Dakota Fanning, Ashley Greene, Bella porodila krásnou a zdravou holčičku. Na svůj upírský život si zvyká s lehkostí. Je štastná. Má vše po
čem toužila. Na scéně se však objevují Voluturiovi, kteří mají v úmyslu
zničit rodinu Cullenovoých…
NEDĚLE 18. 11. v 18 hodin a ve 20 hodin LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR, komedie, délka 113 min., vstupné: 80 Kč
Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Jiří Langmajer, Petr Nárožný
Helenin bývalý manžel Karel a exmanželka Bohunka hledají cesty, jak
Františka a Helenu znovu získat pro sebe. František je touto situací
unaven a tak s Helenou odjíždí na exotickou dovolenou do Maroka.
Zde je však dostihnou nemalé potíže, ale i jejich bývalí partneři. Jejich
vztah prochází velkou zkouškou…
STŘEDA 21. 11. ve 20 hodin / ČTVRTEK 22. 11. ve 20 hodin
SKYFALL
USA, V. Británie, akční thriller (23 bondovka), titulky, délka 142 min., vstupné: 100 Kč
Hrají:Daniel Craig, Judi Dench, Ralph Fiennes, Javier Bardem, Naomie Harris, Bérénice Mariohe
Bondova loajalita k M musí projít těžkou zkouškou, poté co je MI6 napadena záhadným Raulem.
M začíná být na stará kolena pronásledována svou vlastní minulostí. Bond se ukrývá v sídle svých
rodičů. Ve vzduchu je cítit velké nebezpečí. Bond se snaží zabránit národní katastrofě!
76
SOBOTA 24. 11. v 15 hodin a v 17 hodin / NEDĚLE 25. 11. v 17 hodin
ZVONILKA: Tajemství křídel
USA - animovaná pohádka, délka filmu 90 min.,vstupné: děti 100 Kč, dospělí 120 Kč
Cesta Zvonilky a pohádkových přátel vede do zakázaného světa tajemných zimních lesů a jeho
obyvatel. Zde je zvědavost přivede k odhalení tajemství, které by mohlo změnit jejich svět. 92%
Nenechte si ujít.
SOBOTA 24. 11. ve 20 hodin / NEDĚLE 25. 11. ve 20 hodin NEDOTKNUTELNÍ
Francie, citlivá komedie, titulky, délka 100 min. vstupné: 80 Kč
Film, který oslovil celý svět. Komedie - příběh podle skutečné události.
Nejlepší film (8. místo v žebříčku hodnocených filmů diváky). Nejlepší
cizojazyčný film na letošního Oscara. Děj – ochrnutý a bohatý aristokrat Philipe si za svého opatrovníka vybere Drisse, živelného mladíka
z předměstí. Podaří se jim propojit nemožné: Vivaldiho a populární
hudbu, serióznost a žoviální vtípky, luxusní obleky a tepláky.
ČTVRTEK 29. 11. ve 20 hodin VÁŇA
ČR - dokument, délka 70 min.,vstupné: 80 Kč
Filmový portrét legendárního žokeje Josefa Váni postupně odkrývá vnitřní svět
jeho myšlení. Váňa je fenomén nejen pro svoje výhry, ale především kvůli svému přístupu ke všemu, co dělá a s čím se setkává. Nahlédněte do maximální
blízkosti tohoto člověka a do zákulisí dostihového sportu.
Inzerce
77
78
Kam za sportem
KUŽELKY – ORLOVNA, Chřestová 22, Ivančice
Čt
1.11.
18.00
KK Orel Ivančice – SKP Kometa Brno
Čt
15.11.
18.00
KK Orel Ivančice – KK Brno Židenice A
Čt
29.11.
18.00
KK Orel Ivančice – KC Réna Ivančice B
HÁZENÁ
(muži 2. liga, dorost st. 2. liga, dorost ml. 2. liga)
So
17. 11.
17.00
13.30
15.00
Ivančice A – Havlíčkův Brod
dorost st. Ivančice – Olomouc
dorost ml. Ivančice – Olomouc
Ne
2. 12.
10.30
9.00
12.00
Ivančice – Telnice
dorost ml. Ivančice – Telnice
dorost st. Ivančice – Telnice
11.45/14.00
14.00
10.15
14.00
dorost st./ml. Ivančice – Mutěnice
Řeznovice B – Budkovice
Ivančice B – Želešice
Řeznovice A – Veverské Knínice
KOPANÁ
So
3. 11.
So
3. 11.
Ne
4. 11.
Ne
4. 11.
DOŠLO PO UZÁVĚRCE
Oblastní Amatérská basketbalová liga
Sportovní, o. s. Řeznovice, se díky amatérské basketbalové soutěži dostává
do podvědomí ivančického regionu. Tato Oblastní Amatérská basketbalová liga
- OABL byla rozšířena o další družstvo AC Eagles Miroslav. V rámci vstupu do
soutěže proběhlo v řeznovické tělocvičně přátelské utkání, ve kterém Butschers
Řeznovice porazily AC Eagles Miroslav 103:27.
Nejvíce bodů zaznamenali: Řeznovice - Aleš Doupovec 28
Miroslav - Tomáš Kuthan 6
Vyhodnocení nejlepších hráčů dle trenéra Řeznovic: nejlepší hráč utkání
a Řeznovic - Petr Janeček, nejlepší hráč Miroslavi - Miroslav Kuřítka.
OABL nyní hrají mužstva: BK Moravský Krumlov, Sokol Mohelno, BK
Butchers Řeznovice, Slovan Ivančice a AC Eagles Miroslav.
Každé další mužstvo, které by se této soutěže chtělo zúčastnit, je vítáno!
79
Mládež se zapojila do nového projektu
Středisko volného času Ivančice realizuje od měsíce března 2012 projekt
Participativní demokracie tzv. „Participací rozvíjíme schopnosti mladých…“.
Projekt je podpořen z programu „Mládež v akci a bude trvat do srpna 2013. Kromě SVČ Ivančice se partnery projektu staly zástupci organizací a jejich skupiny
mládežníků ve věku 13–25 let ze Střediska volného času Déčko Náchod, Centra
volného času Stará Lubovňa a Město Stupava.
Záměrem projektu je posílit principy participativní demokracie mladých lidí
na veřejném životě. Projekt je zaměřený na otevření cesty mladých lidí ke komunitnímu plánování, podpora práce mládežnických parlamentů v Česku a na
Slovensku. Hlavním cílem projektu je zvýšit aktivní účast mladých lidí na životě
ve městě, informovanost o principech participace a demokracie, zvýšit motivaci
pro práci v mládežnických parlamentech a jejich další účasti na životě, rozvíjet
klíčové kompetence mladých lidí pro rozvoj jejich osobnosti, schopnosti týmové
spolupráce, komunikace a zájem o participativní demokracii. V rámci projektu
se uskutečnila přípravná schůzka se všemi partnery o průběhu projektu, proběhly
pro mládežníky vzdělávací semináře na téma Komunikace s vynikající lektorkou
Olgou Medlíkovou, Facilitace a koučování, prvky participativní demokracie
s lektorem Mgr. Janem Zouharem. Dalšími aktivitami, které nás čekají v rámci
projektu jsou víkendové akce v Náchodě, Stupavě, Staré Lubovni a samozřejmě
i v Ivančicích.
V rámci projektu vás zveme 19. 11. 2012 do SVČ na setkání občanů a mládežníků města, kde společně budeme řešit témata, jak se žije v Ivančicích, co
a jak zlepšit v našem městě a vyjádřit, tak i své názory.
Markéta Holá
Mezinárodní výměna
Středisko volného času Ivančice v rámci krajského grantu uspořádalo
o letních prázdninách mezinárodní výměnu pro mládežníky ve věku 15–20 let.
V Otrokovicích u Zlína se setkaly skupiny z Rakouska, České republiky a Slovenska. V termínu 28. 7.–4. 8. 2012 byl pro účastníky této výměny, připraven
pracovníky SVČ Ivančice pestrý program se zaměřením na sport, týmovou spolupráci, zážitkové denní a noční hry, tvořivé aktivity, multikulturu a další. Každá skupina prezentovala svoji zemi a organizace, ze které pochází. Prezentace
jednotlivých skupin byly pojaty různorodě, od jídla až po tanec. Byla to skvělá
příležitost pro všechny, naučit se něco nového, poznat nové lidi, kulturu, zvyky
a tradice. Na programu výměny se podíleli i zahraniční dobrovolníci, jenž SVČ
Ivančice hostí v rámci projektu Evropská dobrovolná služba. Dobrovolníci se
výraznou měrou podíleli i na samotném průběhu výměny, hlavně na tlumočení
80
do mateřských jazyků jednotlivých mládežnických skupin. Kemp v Otrokovicích se velmi povedl a důkazem toho jsou ohlasy účastníků, kteří se již těší na
další podobnou akci.
Markéta Holá
7. ročník florbalové ligy „Mezi městy“ 2012/2013
Sezóna ivančických florbalistů začala!
V sobotu 13. října se hoši z kroužku florbalu SVČ Ivančice zúčastnili úvodního
turnaje v rámci nového ročníku regionální florbalové ligy. Byl prvním ze série 7
turnajů tvořící tuto dlouhodobou soutěž, kde věkové rozmezí je 6.–9. třída ZŠ.
Pořádajícím týmem bylo tentokrát SVČ Pohořelice, vedle nějž se zúčastnily týmy
reprezentující kroužky SVČ Ivančice, DDM Oslavany, DDM Junior a ZŠ Hamry.
Na klání jsme přijížděli s očekáváním, jak si náš nově utvořený celek, z něhož jen dva hráči měli zkušenosti z minulého ročníku, povede. I když jsme výsledkově nedopadli nejhůř, poznali jsme, že máme před sebou hodně tréninkové
dřiny a na čem musíme zapracovat. Vůlí, bojovností, důrazem a nasazením jsme
se soupeřům vyrovnali. Ale pohyb bez míče, kombinace, individuální technika,
fyzické síly – v tom jsou naše slabiny, které musíme zlepšit.
Chlapci byli odměněni sladkostmi a diplomem. Další z turnajů je na programu 4. listopadu opět v Pohořelicích a tentokrát jej pořádá tým Oslavan. Věříme,
že se nám bude dařit lépe a zúročíme naši tréninkovou dřinu.
Naše výsledky:
SVČ Ivančice – DDM Oslavany
SVČ Ivančice – DDM Junior
SVČ Ivančice – SVČ Pohořelice
SVČ Ivančice – ZŠ Hamry
1:2
4:0
0:2
2:3
Celkové pořadí 1. turnaje:
Pořadí
Název klubu
Body
1. místo SKP Pohořelice 10
2. místo DDM Oslavany
9
3. místo ZŠ Hamry
6
4. místo SVČ Ivančice
3
5. místo DDM Junior
0
Skore
12:4
13:5
9:7
7:7
0:16
Naše sestava: Erik Doubek (2 branky), Filip Zimmermann (3 b), Karel Laga
(1 b), Pavel Handlíř (1 b), Radek Horník, Denis Kromus, Tomáš Březina, Tomáš
Gondek (brankář)
Ondřej Podolský, SVČ Ivančice
81
ROSTOU KOLEM NÁS
Další byliny podrostu listnatého lesa na Ivančicku (I)
Jedovatý náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora) je vyšší vytrvalá
rostlina s velkými zvonkovitými květy. Jsou zbarveny žlutě nebo hnědožlutě.
Náprstník velkokvětý kvete od června do srpna na skále nad Stříbským mlýnem,
v lesíku mezi vinicemi za kaplí sv. Jakuba, na skále nad železniční tratí z Ivančic
do Letoviska a jinde.
Od května do podzimu kvete jednoletý černýš luční (Melampyrum pratense). Je to středně vysoká bylina se žlutými květy a úzkými listy. Černýš luční
najdeme na skalách nad Stříbským mlýnem, v lese pod němčickou hájenkou, na
stráňkách v údolí Bařiny poblíž ivančického viaduktu, ...
Úbory (květěnství) vytrvalé mléčky zední (Mycelis muralis) se skládají
obvykle z pěti žlutých květů. Tato středně vysoká rostlina kvete od července do
září a její listy mají velký trojúhelníkový koncový úkrojek. Mléčka roste v údolí
Bařiny, nad přírodním divadlem na Réně, na skalách nad Stříbským mlýnem
a jinde.
Řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum) je vyšší vytrvalá bylina.
Kvete od června do srpna. Středové květy úborů jsou zbarveny žlutě a obvodové
bíle. Řimbabu chocholičnatou nalezneme v lese pod němčickou hájenkou, na
skalách nad Stříbským mlýnem, podél železniční tratě z Ivančic do Letoviska,
...
Drobné bílé nebo narůžovělé květy uspořádané do okolíku (květenství) má
vyšší jednoletá bylina tořice japonská (Torilis japonica). Plody jsou ostnité.
Roste u rybníka pod Kocperkami, u cesty lemované břízami vedoucí k elektrárně
na Réně, na pravém břehu Jihlavy za splavem na Réně a jinde.
Test a foto RNDr. Zuzana Lotreková
Použitá literatura: Klíč ke květeně České republiky (Academia 2002)
IVANČICKÝ ZPRAVODAJ vydává KIC Ivančice, Palackého nám. 12, 664 91 Ivančice,
e-mail: [email protected], registrováno u MK ČR pod č. E 11378, IČ: 65268768.
Odpovědný pracovník Vít Karas, tel.: 774 110 547. Cena výtisku 20 Kč.
Tisk Gloria Rosice
82
černýš luční
řimbaba chocholičnatá
mléčka zední
mléčka zední list
tořice japonská - květy
tořice japonská - list
tořice japonská - plody
náprstník velkokvětý
84

Podobné dokumenty

stáhnout - Tre-fa

stáhnout - Tre-fa když je primice, dějí se zázraky. Ve 14:45 začal zvonit zvon u sv. Martina, vyšel průvod a s ním začalo kapat. V duchu jsem volal: „Pane Bože, proč teď, co tím myslíš!?“ Modlil jsem se, aby to co n...

Více

Květen 2016 - Česká obec sokolská

Květen 2016 - Česká obec sokolská předplatné časopisu Sokol nás potěší. Ale někdy je s ním „ouha″. To když nový předplatitel pošle příslušnou částku na účet a již redakci nepošle vyplněný předplatitelský kartotéční lístek či alespo...

Více

Euroklíč V Olomouckém kraji

Euroklíč V Olomouckém kraji který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím OP LZZ, Olomouckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj Č...

Více