TWAIN Uživatelská příručka

Komentáře

Transkript

TWAIN Uživatelská příručka
163/211
TWAIN
Uživatelská příručka
.
Obsah
1
2
Úvod
1.1
Licenční ujednání s koncovým uživatelem softwaru..................... 1-5
1.2
Popis konvencí použitých v návodu................................................ 1-8
Bezpečnostní rady ......................................................................... 1-8
Pořadí činností ............................................................................... 1-8
Užitečné informace ........................................................................ 1-9
Zvláštní textové značky .................................................................. 1-9
Nastavení pro snímání
Probíhá instalace tiskového ovladače ............................................ 2-3
3
4
Snímání dokumentu
3.1
Pomocí automatického podavače originálů .................................. 3-3
3.2
Z osvitového skla.............................................................................. 3-5
Nastavení ovladače
4.1
5
Ovladač skeneru TWAIN .................................................................. 4-3
Formát dokumentu ......................................................................... 4-4
Režim snímání ................................................................................ 4-5
Rozlišení ......................................................................................... 4-6
Typ skenování ................................................................................ 4-7
Duplexní snímání ............................................................................ 4-8
Jas .................................................................................................. 4-9
Typ vstup/výstup ............................................................................ 4-9
Nápověda ..................................................................................... 4-10
O aplikaci ..................................................................................... 4-10
Skenovat ...................................................................................... 4-10
Zavřít ............................................................................................ 4-10
Chybová hlášení
5.1
Záseky papíru.................................................................................... 5-3
Odstranění záseků v automatickém podavači originálů ................ 5-4
Chyba přenosu ............................................................................... 5-6
Snímání .......................................................................................... 5-6
Chyba snímání ............................................................................... 5-7
Není papír v automatickém podavači originálů .............................. 5-7
Jiné chyby stroje ............................................................................ 5-8
Ovladač TWAIN
Obsah-1
Obsah-2
Ovladač TWAIN
1
Úvod
Úvod
1
1
Úvod
Děkujeme za zakoupení tohoto stroje.
V této příručce naleznete informace potřebné pro používání stroje ke
snímání.
Než začnete zařízení používat, přečtěte si tuto příručku.
Pokyny k používání a bezpečnosti stroje naleznete v uživatelské příručce
dodávané se strojem.
CD-ROM a uživatelské příručky dodané se strojem si uložte na bezpečném
místě.
Obchodní známky a autorské právo
- KONICA MINOLTA, logo KONICA MINOLTA a The essentials of imaging
jsou registrovanými obchodními značkami společnosti KONICA
MINOLTA HOLDINGS, INC.
- PageScope a bizhub jsou registrovanými obchodními značkami nebo
obchodními značkami KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES
INC.
- Netscape je registrovanou obchodní značkou Netscape
Communications Corporation ve Spojených státech i dalších zemích.
- Novell a Novell NetWare jsou registrovanými obchodními značkami
Novell, Inc. ve Spojených státech i dalších zemích.
- Microsoft, Windows a Windows NT jsou registrovanými obchodními
značkami nebo obchodními značkami Microsoft Corporation ve
Spojených státech i dalších zemích.
- Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Acrobat, PostScript a logo PostScript
jsou registrovanými obchodními značkami nebo obchodními značkami
společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech i dalších
zemích.
- Ethernet je registrovanou ochrannou známkou Xerox Corporation.
- PCL je registrovanou obchodní značkou společnosti Hewlett-Packard
Company Limited.
- Všechny ostatní názvy výrobků a značky jsou obchodními značkami
nebo registrovanými obchodními značkami příslušných společností
a organizací.
Copyright
© 2007 Konica Minolta Business Technologies, Inc. Veškerá práva
vyhrazena.
Ovladač TWAIN
1-3
1
Úvod
Poznámka
- Tato uživatelská příručka nesmí být bez povolení reprodukována
v částech ani jako celek.
- Konica Minolta Business Technologies, Inc. nenese zodpovědnost za
žádné nehody způsobené použitím této uživatelské příručky.
- Informace uvedené v této uživatelské příručce se mohou měnit bez
předchozího upozornění.
- Zobrazení zařízení se může ve skutečnosti lišit od zobrazení použitých
v této příručce.
1-4
Ovladač TWAIN
Úvod
1.1
1
Licenční ujednání s koncovým uživatelem softwaru
PŘED OTEVŘENÍM BALÍČKU S TÍMTO SOFTWAREM ("SOFTWARE"),
JEHO STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽITÍM, SI NEJPRVE POZORNĚ
PŘEČTĚTE NÍŽE UVEDENÉ LICENČNÍ UJEDNÁNÍ. OTEVŘENÍ TOHOTO
BALÍČKU, NEBO STAŽENÍ, INSTALACE NEBO POUŽITÍ TOHOTO
SOFTWARU, BUDE POVAŽOVÁNO ZA VÁŠ ZÁKONNÝ SOUHLAS S NÍŽE
UVEDENÝMI SKUTEČNOSTMI A PODMÍNKAMI. POKUD S NIMI
NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE
A NEPOUŽÍVEJTE, ANI BALÍČEK NEOTEVÍREJTE.
1. AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Toto je licenční ujednání, nikoli prodejní ujednání. Konica Minolta Business
Technologies, Inc. ("Konica Minolta") vlastní nebo obdržela licenci od jiných
vlastníků ("poskytovatelů licence pro Konica Minolta"), autorská a jiná
duševní vlastnická práva k tomuto softwaru, a všechna jiná práva týkající se
softwaru i jakýchkoli z něj vytvořených kopií vlastněných společností Konica
Minolta nebo poskytovateli licence Konica Minolta. Toto ujednání v žádném
případě nelze považovat za přesunutí autorských práv či práv k duševnímu
vlastnictví softwaru od Konica Minolta nebo poskytovatelů licence pro
Konica Minolta na vás. Tento software je chráněn autorskými právy
a mezinárodními smlouvami.
2. LICENCE
Konica Minolta vám tímto uděluje nevýhradní a omezené oprávnění a vy
smíte:
(i) instalovat a používat tento software pouze na svém počítači, připojeném
k výrobku Konica Minolta, pro který byl software vytvořen;
(ii) dovolit výše popsaným uživatelům počítačů používat tento software za
předpokladu, že zajistíte, aby všichni uživatelé odpovídali podmínkám tohoto
ujednání;
(iii) používat tento software pouze pro své vlastní obchodní nebo soukromé
potřeby;
(iv) vytvořit jednu kopii softwaru pro účely zálohy, jako podporu normálního
a zamýšleného použití softwaru;
(v) převádět software další straně, předáním kopie tohoto ujednání a veškeré
dokumentace spolu se softwarem, za předpokladu, že (a) zároveň na další
stranu převedete, nebo zničíte veškeré další kopie tohoto softwaru, (b)
převod vlastnictví ukončí vaši licenci od Konica Minolta a (c) zajistíte, aby
tato další strana souhlasila s obsahem a podmínkami tohoto licenčního
ujednání. Jestliže tato další strana nesouhlasí s obsahem a podmínkami
ujednání, potom nesmíte tento software převádět a kopírovat.
Ovladač TWAIN
1-5
Úvod
1
3. OMEZENÍ
(1) Bez písemného svolení Konica Minolta nesmíte:
(i) používat, kopírovat, pozměňovat, spojovat nebo převádět kopie tohoto
softwaru, vyjma zde uvedených výjimek;
(ii) zpětně dekódovat, reassemblovat, dekompilovat nebo jiným způsobem
analyzovat tento software; nebo
(iii) dále licencovat, půjčovat, pronajímat nebo distribuovat tento software
nebo jeho kopie;
(iv) odstraňovat, používat nebo měnit jakékoli obchodní značky, logo,
autorské oprávnění nebo jiná upozornění na vlastnictví, legendy, symboly
nebo štítky v tomto softwaru.
(2) Souhlasíte, že nebudete software exportovat v žádném tvaru s porušením
jakýchkoli platných zákonů a nařízení týkajících se exportu do dalších zemí.
4. ZTRÁTA ZÁRUK
(1) Jestliže je tento software na CD-ROM nebo jiném hmotném předmětu
sloužícím k ukládání digitálních dat (dále "úložné médium"), Konica Minolta
zaručuje bezchybovost materiálu úložného média a zpracování při
normálním použití po dobu devadesáti (90) dní od data doručení. S
VÝJIMKOU DÁLE FORMULOVANÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE POUZE
ÚLOŽNÉHO MÉDIA JE TENTO SOFTWARE POSKYTOVÁN "TAK JAK JE"
BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. KONICA MINOLTA A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ
SPOLEČNOSTI A POSKYTOVATEL LICENCE PRO KONICA MINOLTA
ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY VE VZTAHU K SOFTWARU, VYJÁDŘENÉ
NEBO SKRYTÉ, BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI
KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, FUNKCE A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ
STRANY.
(2) KONICA MINOLTA A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI
A POSKYTOVATEL LICENCE PRO KONICA MINOLTA NEBUDOU
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVÍDAT ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU DAT
NEBO JAKÉKOLI JINÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÉ, NÁHODNÉ NEBO
NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI
POUŽÍT TENTO SOFTWARE, VČETNĚ AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA
POŠKOZENÍ ZTRÁTOU DŮVĚRY, SELHÁNÍM NEBO ZÁVADOU POČÍTAČE
NEBO JAKÝMIKOLI OBCHODNÍMI ČI JINÝMI POŠKOZENÍMI NEBO
ZTRÁTAMI, ANI TEHDY, KDYŽ KONICA MINOLTA, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ
SPOLEČNOSTI A POSKYTOVATEL LICENCE PRO KONICA MINOLTA BYLI
ZPRAVENI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉHO POŠKOZENÍ NEBO
NÁROKU Z VAŠÍ STRANY NEBO NÁROKU TŘETÍ STRANY.
(3) Ztráta záruky dle této dohody neovlivní vaše zákonná práva. Pokud ztrátu
záruky nepřipouští příslušný zákon, platí pro vás ztráta záruky ve výši
povolené zákonem.
1-6
Ovladač TWAIN
Úvod
1
5. UKONČENÍ
Tuto licenci můžete kdykoli ukončit zničením tohoto softwaru a jeho kopií.
Toto ujednání je rovněž zrušeno, pokud nesplníte některou ze stanovených
podmínek. V případě takového ukončení musíte neprodleně zničit všechny
vámi vlastněné kopie tohoto softwaru.
6. ŘÍDICÍ PRÁVO
Toto ujednání je řízeno japonskými zákony.
7. ODDĚLITELNOST
V případě, že budou některé části tohoto ujednání některým soudem,
správním orgánem nebo kompetentní jurisdikcí shledány protiprávními nebo
neplatnými, nemělo by to ovlivnit zbývající části tohoto ujednání a měly by si
zachovat plnou sílu a účinnost, pokud neobsahuje části shledané
protiprávními nebo neplatnými.
8. POZNÁMKA PRO UŽIVATELE VE STÁTNÍ SPRÁVĚ USA
Tento software je "obchodní zboží", jak je tento výraz definován
v 48 C.F.R.2.101 (říjen 1995), sestávající z "komerčního počítačového
programu" a "dokumentace ke komerčnímu počítačovému programu", ve
smyslu použití tohoto výrazu v 48 C.F.R. 12.2121995 (září 1995). Ve shodě
s 48 C.F.R. 12.212 a 48 C.F.R. 227.7202-1 až 227.7202-4 (červen 1995),
musí všichni koncoví uživatelé ve státní sféře USA vyžadovat pouze software
se zde uvedenými právy.
PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE SI TOTO UJEDNÁNÍ PŘEČETLI, POCHOPILI JE
A CÍTÍTE SE VÁZÁNI JEHO OBSAHEM A PODMÍNKAMI. ŽÁDNÁ STRANA
BY NEMĚLA BÝT VÁZÁNA ŽÁDNÝM JINÝM PROHLÁŠENÍM NEBO
POŽADAVKEM, KTERÉ NEJSOU VE SHODĚ S OBSAHEM A PODMÍNKAMI
TOHOTO UJEDNÁNÍ. ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ TOHOTO UJEDNÁNÍ NENÍ
ÚČINNÉ, POKUD NENÍ V PSANÉ FORMĚ A ŘÁDNĚ PODEPSANÉ
POVĚŘENÝM ZÁSTUPCEM VŠECH STRAN. OTEVŘENÍM BALÍČKU,
STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU
SOUHLASÍTE S PŘIJETÍM OBSAHU A PODMÍNEK TOHOTO UJEDNÁNÍ.
Ovladač TWAIN
1-7
Úvod
1
1.2
Popis konvencí použitých v návodu
V návodu jsou používány následující značky a formátování textu.
Bezpečnostní rady
6 NEBEZPEČÍ
Nerespektování pokynů zvýrazněných tímto způsobem může vést
k smrtelným nebo vážným úrazům elektrickým proudem.
%
Všímejte si všech nebezpečí, aby nedocházelo k úrazům.
7 VÝSTRAHA
Nerespektování pokynů zdůrazněných tímto způsobem může vést
k vážnému poranění nebo způsobit vznik škod.
%
Všímejte si všech výstrah, aby nedocházelo k úrazům a bylo zaručeno
bezpečné používání stroje.
7 POZOR
Nerespektování pokynů zdůrazněných tímto způsobem může vést
k lehčím úrazům nebo způsobit vznik škod.
%
Všímejte si všech upozornění, aby nedocházelo k úrazům a bylo
zaručeno bezpečné používání stroje.
Pořadí činností
1
Číslo 1 formátované tímto způsobem
označuje první krok řady činností.
2
Další čísla formátovaná tímto
způsobem označují následné kroky
v pořadí činností.
Obrázek vložený
zde ukazuje činnost, která
musí být provedena.
Text formátovaný tímto
způsobem obsahuje doplňující
informace.
% Takto formátovaný text popisuje činnost, která zaručí dosažení
požadovaného výsledku.
?
1-8
Ovladač TWAIN
Úvod
1
Užitečné informace
2
Poznámka
Text zvýrazněný tímto způsobem obsahuje užitečné informace a rady pro
zajištění bezpečného použití stroje.
2
Připomenutí
Takto zvýrazněný text obsahuje informace, které je třeba mít na paměti.
!
Podrobnosti
Takto zvýrazněný text obsahuje odkaz na podrobnější popis.
Zvláštní textové značky
Tlačítko [Stop]
Názvy tlačítek na ovládacím panelu jsou psány výše uvedeným způsobem.
NASTAVENI STROJE
Takto je uváděn text zobrazený na displeji.
Ovladač TWAIN
1-9
1
1-10
Úvod
Ovladač TWAIN
2
Nastavení pro snímání
Nastavení pro snímání
2
2
Nastavení pro snímání
Jestliže je v počítači instalován přiložený ovladač TWAIN, lze stroj používat
ke snímání dokumentů a jejich odeslání do počítače.
Pro snímání je vyžadováno prostředí, které obsahuje následující požadovaný
software a hardware.
Položka
Kompatibilní operační
systémy
Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2003/
Windows 2000/Windows Me/Windows 98 SE
Windows Vista x64 Edition/Windows Server 2003 x64 Edition/
Windows XP Professional x64 Edition
Počítačové aplikace
Software na zpracování obrázků kompatibilní s TWAIN (např.
Adobe Photoshop nebo Acrobat Professional)
Propojovací port
Standardu USB V. 2.0, 10Base-T/100Base-TX (když je instalovaná
karta volitelného rozhraní NC-503 nebo obrazový řadič IC-206)
2
Připomenutí
Tento ovladač TWAIN není kompatibilní s Windows 95/98/NT 4.0.
Probíhá instalace tiskového ovladače
%
Viz složka "Installation" na CD.
Ovladač TWAIN
2-3
2
2-4
Nastavení pro snímání
Ovladač TWAIN
3
Snímání dokumentu
Snímání dokumentu
3
3
Snímání dokumentu
Dokument lze snímat pomocí automatického podavače originálů nebo
z osvitového skla.
3.1
Pomocí automatického podavače originálů
Automatický podavač originálů slouží ke spojitému podávání většího počtu
dokumentů.
2
Poznámka
Jako příslušenství lze použít automatický podavač originálů DF-502
a zpětný automatický podavač originálů DF-605.
1
Spusťte počítačovou aplikaci (software na zpracování obrazu, Adobe
Photoshop, atd.).
–
Jako příklad je uveden postup pro Adobe Acrobat 6.0 Professional.
2
Klepněte na "Soubor".
3
Přejděte na "Vytvořit PDF" a klepněte na "Ze skeneru".
4
V dialogovém rámečku zvolte zařízení, proveďte potřebná nastavení
a klepněte na tlačítko [Skenovat].
Ovladač TWAIN
3-3
Snímání dokumentu
3
5
Zadejte potřebná nastavení.
–
–
6
Vložte dokument lícem nahoru do
přihrádky automatického podavače
originálů.
7
Klepněte na [Skenovat].
–
–
3-4
Viz "Nastavení ovladače" na straně 4-3.
"Duplexní snímání" se objeví, jen když je instalován volitelný zpětný
automatický podavač originálů DF-605.
Jestliže bylo zvoleno "Přijmout snímek" z roletové nabídky "Typ
skenování" v dialogovém rámečku nastavení ovladače, bude
zahájeno snímání.
Jestliže bylo zvoleno "Předat snímek" z roletové nabídky "Typ
skenování" v dialogovém rámečku nastavení ovladače, objeví se na
monitoru počítače a na ovládacím panelu stroje hlášení, že snímání
začne po stisknutí tlačítka [Start] na ovládacím panelu stroje.
Stiskněte tlačítko [Start] a bude zahájeno snímání.
Ovladač TWAIN
Snímání dokumentu
3.2
3
Z osvitového skla
Snímání knihy provádějte z osvitového skla.
1
Spusťte počítačovou aplikaci (software na zpracování obrazu, Adobe
Photoshop, atd.).
–
Jako příklad je uveden postup pro Adobe Acrobat 6.0 Professional.
2
Klepněte na "Soubor".
3
Přejděte na "Vytvořit PDF" a klepněte na "Ze skeneru".
4
V dialogovém rámečku zvolte zařízení, proveďte potřebná nastavení
a klepněte na tlačítko [Skenovat].
5
Zadejte potřebná nastavení.
–
–
Viz "Nastavení ovladače" na straně 4-3.
"Duplexní snímání" se objeví, jen když je instalován volitelný zpětný
automatický podavač originálů DF-605.
Ovladač TWAIN
3-5
Snímání dokumentu
3
6
Položte stránku dokumentu lícem
dolů na osvitové sklo.
–
7
Klepněte na [Skenovat].
–
–
3-6
Srovnejte dokument podle
měřítek dokumentu na horní
a levé straně osvitového skla.
Jestliže bylo zvoleno "Přijmout snímek" z roletové nabídky "Typ
skenování" v dialogovém rámečku nastavení ovladače, bude
zahájeno snímání.
Jestliže bylo zvoleno "Předat snímek" z roletové nabídky "Typ
skenování" v dialogovém rámečku nastavení ovladače, objeví se na
monitoru počítače a na ovládacím panelu stroje hlášení, že snímání
začne po stisknutí tlačítka [Start] na ovládacím panelu stroje.
Stiskněte tlačítko [Start] a bude zahájeno snímání.
Ovladač TWAIN
4
Nastavení ovladače
Nastavení ovladače
4
4
Nastavení ovladače
4.1
Ovladač skeneru TWAIN
7
1
2
8
3
9
4
10
5
6
Č.
11
Položka
Nastavení
1
Formát
dokumentu
A3L, B4L, A4L, B5L, A5L, FLS 8 1/4 e 13", FLS 8 1/2 e 13", FLS
220 e 330 mm, FLS 8 1/8 e 13 1/4", FLS 8 e 13", A4C, B5C, A5C,
Ledger L, 11 e 14 L, Legal L, Letter L, Invoice L, Letter C, Invoice C,
8KL, 16KL, 16KC
Viz "Formát dokumentu" na straně 4-4.
2
Režim snímání
Text (výchozí), Foto
Viz "Režim snímání" na straně 4-5.
3
Rozlišení
150 dpi e 150 dpi, 300 dpi e 300 dpi, 600 dpi e 600 dpi
Viz "Rozlišení" na straně 4-6.
4
Typ skenování
Předat snímek, Přijmout snímek (výchozí)
Viz "Typ skenování" na straně 4-7.
5
Duplexní snímání
VYP (výchozí nastavení), ZAP
Blíže viz "Duplexní snímání" na straně 4-8.
2
Poznámka
"Duplexní snímání" se objeví, jen když je instalován
volitelný zpětný automatický podavač originálů DF-605.
6
Jas
Ovladač TWAIN
-4 až 4 (Výchozí nastavení je "0".)
Viz "Jas" na straně 4-9.
4-3
Nastavení ovladače
4
Č.
Položka
Nastavení
7
Tlačítko
[Nápověda]
Klepnutím na toto tlačítko se zobrazí nápověda.
8
Tlačítko
[O aplikaci]
Klepnutím na toto tlačítko se zobrazí údaje o verzi softwaru.
9
Tlačítko [Typ
vstup/výstup]
Po klepnutí na toto tlačítko můžete zkontrolovat a změnit nastavení
USB a síťového připojení.
Viz "Typ vstup/výstup" na straně 4-9.
10
Tlačítko
[Skenovat]
Klepnutím na toto tlačítko se provádí snímání obrazu.
11
Tlačítko [Zavřít]
Klepnutím na toto tlačítko se zastaví snímání.
Formát dokumentu
Z roletové nabídky zvolte formát originálu odpovídající formátu snímaného
dokumentu.
2
Poznámka
Jestliže je snímaný obraz větší než formát dokumentu zvolený v roletové
nabídce Formát dokumentu, bude část obrazu mimo zvolenou plochu
smazána.
Jestliže je snímaný obraz menší než formát zvolený v roletové nabídce
Formát dokumentu, bude obraz snímán ve zvoleném formátu.
4-4
Ovladač TWAIN
Nastavení ovladače
4
Režim snímání
V roletové nabídce "Režim snímání" lze volit ze dvou nastavení.
- Text: Toto nastavení zvolte pro normální dokumenty.
- Fotografie: Toto nastavení zvolte pro fotografie.
Ovladač TWAIN
4-5
Nastavení ovladače
4
Rozlišení
V roletové nabídce "Rozlišení" lze volit ze tří nastavení. Podle požadovaného
účelu zvolte vhodné nastavení.
- 150 dpie150 dpi: Toto rozlišení je vhodné pro standardní velikosti textu.
Je provedeno vysoce účinné snímání.
- 300 dpie300 dpi: Toto rozlišení je vhodné pro text menší velikosti.
Toto rozlišení je zvoleno jako výchozí nastavení.
- 600 dpie600 dpi: Toto vysoké rozlišení je vhodné pro obrazy krajiny a lidí.
4-6
Ovladač TWAIN
Nastavení ovladače
4
Typ skenování
Z roletové nabídky "Typ skenování" zvolte "Předat snímek" nebo "Přijmout
snímek".
- Přijmout snímek: U tohoto způsobu snímání se spouští snímání
klepnutím na tlačítko [Skenovat] v ovladači.
- Předat snímek: U tohoto způsobu snímání se spouští snímání stisknutím
tlačítka [Start] na ovládacím panelu stroje.
Ovladač TWAIN
4-7
Nastavení ovladače
4
Duplexní snímání
V roletové nabídce zvolte "VYP" nebo "ZAP".
2
Poznámka
"Duplexní snímání" se objeví, jen když je instalován volitelný zpětný
automatický podavač originálů DF-605.
4-8
Ovladač TWAIN
Nastavení ovladače
4
Jas
Lze seřídit jas barev. Výchozí nastavení je "0".
Jas lze upravit v rozsahu od -4 (tmavší) do 4 (jasnější).
Typ vstup/výstup
Objeví se dialogový rámeček typu vstupu/výstupu. Lze zvolit USB připojení
nebo síťové připojení.
- Jestliže je zvoleno síťové připojení, lze zadat nebo změnit IP adresu, jak
je níže popsáno.
1
Zvolte "Síť".
2
Zadejte novou IP adresu nebo IP adresu, kterou chcete změnit.
Ovladač TWAIN
4-9
Nastavení ovladače
4
–
3
Klepnutím na tlačítko [Hledat] zobrazte IP adresy zařízení
připojených k síti. Zvolte vhodnou IP adresu a klepněte na tlačítko
[OK].
Po nastavení IP adresy klepněte na tlačítko [OK].
Nápověda
%
Klepnutím na toto tlačítko se zobrazí nápověda.
O aplikaci
%
Klepnutím na toto tlačítko se zobrazí údaje o verzi softwaru.
Skenovat
%
Klepnutím na toto tlačítko se provádí snímání dokumentu.
Zavřít
%
4-10
Klepnutím na toto tlačítko se zastaví snímání.
Ovladač TWAIN
5
Chybová hlášení
Chybová hlášení
5
5
Chybová hlášení
5.1
Záseky papíru
Hlášení na ovládacím panelu
______VYSTRAHA______
ZASEK DOKUMENTU
OTEV.KRYT PODAV.DOK.
Hlášení na monitoru počítače
Příčina
Náprava
Došlo k záseku papíru v přihrádce
automatického podavače originálů nebo
zpětného automatického podavače originálů.
Otevřete kryt pro odstraňování záseků
a automatický podavač originálů a odstraňte
zaseklý papír. Více o této činnosti viz
"Odstranění záseků v automatickém
podavači originálů" na straně 5-4.
Po odstranění záseku papíru se údaj o volné
paměti (procenta) vrátí do původního stavu.
Nebyl odstraněn všechen špatně vložený papír
z přihrádky automatického podavače originálů
nebo zpětného automatického podavače
originálů.
Ovladač TWAIN
5-3
Chybová hlášení
5
Odstranění záseků v automatickém podavači originálů
5-4
1
Otevřete kryt pro odstraňování
záseků.
2
Vyjměte všechny stránky dokumentu
z přihrádky podavače originálů.
3
Nadzvedněte automatický podavač
originálů.
Ovladač TWAIN
Chybová hlášení
4
Za otáčení knoflíku v automatickém
podavači originálů ve směru šipky,
pomalu vytáhněte dokument.
5
Sklopte automatický podavač
originálů a zavřete kryt pro
odstraňování záseků.
6
Vložte zpět do přihrádky dokumenty
vyjmuté v kroku 2.
5
2
Připomenutí
Jestliže se na displeji objeví hlášení "VRATTE ORIGINAL NA OSVITOVE
SKLO A STISKNETE START", vraťte stránky dokumentu, které způsobily
zásek, na původní místo.
Ovladač TWAIN
5-5
Chybová hlášení
5
Chyba přenosu
Hlášení na monitoru počítače
Příčina
Náprava
Stroj se nespustil.
• Vypněte stroj a zkontrolujte, jestli je
správně připojen USB a síťový kabel.
• Po zkontrolování kabelu USB a síťového
kabelu opět stroj zapněte.
• Jestliže tím nebude chyba odstraněna,
obraťte se na servisního technika.
Během přenosu mohlo dojít ke zhroucení
systému v počítači nebo stroji.
USB kabel nebo síťový kabel nebyl při přenosu
řádně připojen.
2
Poznámka
Síťový kabel lze používat, jen když je instalovaná volitelná karta síťového
rozhraní NC-503 nebo tiskový řadič IC-206.
Snímání
Hlášení na monitoru počítače
5-6
Příčina
Náprava
Jestliže je ve stejné době odeslána úloha
snímání a kopírovací úloha, může se stroj
během snímání zastavit.
Počkejte na dokončení operace kopírování
nebo snímání.
Ovladač TWAIN
Chybová hlášení
5
Chyba snímání
Hlášení na monitoru počítače
Příčina
Náprava
Při čtení dat strojem během snímání došlo
k chybě.
• Vypněte stroj a zkontrolujte, jestli je
správně připojen USB a síťový kabel.
• Po zkontrolování kabelu USB a síťového
kabelu opět stroj zapněte.
• Jestliže tím nebude chyba odstraněna,
obraťte se na servisního technika.
2
Poznámka
Síťový kabel lze používat, jen když je instalovaná volitelná karta síťového
rozhraní NC-503 nebo tiskový řadič IC-206.
Není papír v automatickém podavači originálů
Hlášení na monitoru počítače
Příčina
Náprava
V přihrádce automatického podavače originálů
(zpětného automatického podavače originálů)
není papír a je zvolené duplexní snímání.
Přidejte papír do přihrádky automatického
podavače originálů (zpětného automatického
podavače originálů).
Ovladač TWAIN
5-7
Chybová hlášení
5
Jiné chyby stroje
Hlášení na monitoru počítače
Příčina
Náprava
Při snímání dokumentu pomocí automatického
podavače originálů byl otevřen automatický
podavač originálů nebo kryt pro odstraňování
záseků.
Viz uživatelská příručka.
Po odstranění záseku papíru se údaj o volné
paměti (procenta) vrátí do původního stavu.
Závada může být způsobena přenosem příkazů
mezi ovladačem TWAIN a strojem.
Zkontrolujte USB kabel a síťový kabel
připojený ke stroji.
2
Poznámka
Síťový kabel lze používat, jen když je instalovaná volitelná karta síťového
rozhraní NC-503 nebo tiskový řadič IC-206.
5-8
Ovladač TWAIN

Podobné dokumenty