- ŠKODA JS as

Komentáře

Transkript

- ŠKODA JS as
ROČNÍ
ZPRÁVA
2014
Zpracovala: ŠKODA JS a.s.
Poradenství, design a produkce: AKCENT s.r.o.
Obsah
Prezentační část
02
06
08
10
20
22
24
26
27
28
Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele
Představení společnosti
Finanční a provozní výsledky ve zkratce
Zpráva o činnosti a stavu majetku
Integrovaný systém řízení (IMS)
Lidé ve společnosti ŠKODA JS a.s.
Společenská odpovědnost
ŠKODA JS a.s. a konsolidační celek
Organizační schéma společnosti ŠKODA JS a.s. k 1. 4. 2015
Statutární orgány a vedení společnosti k 1. 4. 2015
Finanční část
32
36
38
42
44
48
Komentář k finančnímu hospodaření
Zpráva auditora (podle CAS)
Účetní závěrka ŠKODA JS a.s. (podle CAS)
Zpráva auditora (podle IFRS)
Konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS)
Kontaktní údaje
Úvodní slovo předsedy představenstva
a generálního ředitele
Vážení akcionáři,
vážení obchodní partneři,
v roce 2014 jsme zaznamenali pozitivní trend v nárůstu objemu
nově přijatých zakázek, naše společnost v loňském roce získala
nové kontrakty v hodnotě bezmála 4 miliard Kč, což představuje
čtvrtinový nárůst oproti roku předchozímu.
Přes pokračující útlum jaderného trhu zejména ve střední
a západní Evropě dosáhla ŠKODA JS a.s. v roce 2014 opět
kladného výsledku hospodaření. Tržby společnosti dle konsolidované účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS dosáhly
hodnoty téměř 3 miliard Kč, z toho přibližně 50 % připadlo
na export. ŠKODA JS a.s. docílila v roce 2014 konsolidovaného
provozního zisku dle IFRS 100 milionů korun.
2 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele
Investiční inženýring zůstává nadále nosným oborem firmy
ŠKODA JS a.s. s podílem 48 % na celkových tržbách. Společnost se účastní v současnosti nejvýznamnějšího investičního
projektu na Slovensku – „Dostavba 3. a 4. bloku jaderné
elektrárny Mochovce“. Rok 2014 přinesl pro naši společnost
zásadní rozšíření aktivit na projektu dostavby JE Mochovce,
a to zejména v rámci podpory koordinačních činností investorského týmu. Bylo podepsáno memorandum o vzájemné
spolupráci se společností Slovenské elektrárne, a.s., na jehož
základě můžeme předpokládat ještě širší zapojení společnosti
ŠKODA JS a.s. do koordinace a řízení celého projektu.
Významnou dlouhodobou investiční akcí, kterou ŠKODA JS a.s.
realizuje, je rovněž projekt „Obnova systému kontroly a řízení
jaderné elektrárny Dukovany“. Po dokončení činností na pilotním
3. bloku JE Dukovany byla v roce 2014 provedena výměna
systémů také na 2. výrobním bloku. Kompletní modernizace
zařízení systému kontroly a řízení bude na všech blocích
JE Dukovany dokončena v roce 2016.
V roce 2014 se ŠKODA JS a.s. účastnila veřejné soutěže
na „Obnovu systému kontroly a řízení jaderné elektrárny Paks“.
Naše nabídka byla počátkem roku 2015 vyhodnocena jako
vítězná. Realizace tohoto významného projektu, který je méně
rozsáhlou obdobou projektu na JE v Dukovanech, bude
probíhat v letech 2016 až 2020.
Výroba jaderného zařízení představuje druhý segment
firemních aktivit. V období roku 2014 pokračovaly dodávky
technologie VVER pro tradiční české, slovenské, maďarské
a ukrajinské zákazníky, tj. provozovatele jaderných elektráren
ČEZ, a. s., Slovenské elektrárne, a.s., MVM Paks NPP Ltd.
a NAEK „Energoatom“. Jednalo se zejména o modernizované
pohony řídicích tyčí pro regulaci reaktoru, hermetické kabelové
průchodky a kanály neutronového měření.
Výroba zařízení pro transport a skladování použitého jaderného
paliva je pro společnost ŠKODA JS a.s. perspektivním a neustále
rozvíjeným oborem. Koncem roku 2014 naše společnost uspěla
v tendru vyhlášeném společností ČEZ, a. s., na dodávku
58 kontejnerů na použité jaderné palivo pro JE Temelín,
a to s vlastním typem kontejneru ŠKODA 1000/19.
V roce 2014 ŠKODA JS a.s. pokračovala v úspěšných aktivitách
v oblasti modernizace experimentálních reaktorů. Byla dokončena výroba vnitřní vestavby pro belgický výzkumný reaktor
BR2 a také zakázka určená pro mezinárodní termonukleární
experimentální reaktor ITER.
jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně. Služby jsou poskytovány na základě rámcové smlouvy se společností ČEZ, a. s.,
na poskytování údržby logického celku Reaktorovna. Tento
dlouhodobý kontrakt má platnost do roku 2016, po uplynutí
účinnosti budeme usilovat o jeho opětovné získání.
V roce 2014 jsme si vytvořili předpoklady pro úspěšnou práci
v roce 2015 a v dalším období. Nadále se zaměříme především
na oblast jaderné energetiky, velké příležitosti vidíme kromě
tuzemského trhu také na Slovensku a na Ukrajině. Budeme
intenzivně rozvíjet i náš kontejnerový program. Jsme připraveni
nabídnout servis jaderným elektrárnám typu VVER i za hranicemi
České republiky. Aktivně se připravujeme i na účast v projektech
odstavování jaderných elektráren.
Závěrem bych rád poděkoval představitelům našeho akcionáře,
akciové společnosti OMZ B.V., za účinnou podporu, ocenil
vstřícný přístup bankovních institucí, které poskytovaly důležité
finanční služby v souvislosti s rozvojem našich obchodních
aktivit, rovněž děkuji všem našim obchodním partnerům
a subdodavatelům. Jedním z klíčových faktorů úspěšného
rozvoje společnosti je stabilizovaný kolektiv 1 100 vysoce
kvalifikovaných zaměstnanců. Děkuji všem zaměstnancům naší
společnosti za jejich pracovní nasazení a aktivní přístup k práci.
Ing. Miroslav Fiala
předseda představenstva
a generální ředitel
V souladu s obchodní strategií skupiny OMZ považujeme vedle
jaderné energetiky za perspektivní také projekty pro rafinérský,
petrochemický a plynárenský průmysl. V roce 2014 jsme
vyrobili a dodali ruské společnosti Tatněfť kolonu a tři tlakové
nádoby pro rafinérii v Nižněkamsku. Získali jsme tak mimo jiné
i nové reference v této oblasti a rovněž cenné zkušenosti pro
obdobné budoucí zakázky.
Servis jaderných elektráren je třetím segmentem podnikání
společnosti ŠKODA JS a.s. Naše servisní týmy postupně rozšiřují
spektrum poskytovaných činností při údržbě šesti českých
ŠKODA JS a.s. Roční zpráva 2014 3
ŠKODA JS a.s. zvítězila ve výběrovém
řízení na „Obnovu systému kontroly
a řízení jaderné elektrárny Paks“.
Jedná se o projekt „na klíč“,
ve kterém bude zastaralý analogový
systém původního ruského
dodavatele nahrazen
moderním digitálním.
Obnova
systému
kontroly a řízení
JE Paks
Představení společnosti
Společnost ŠKODA JS a.s., která je členem ruské skupiny OMZ, rozvíjí ve svých čtyřech divizích
strategické obory podnikání, zaměřené na vývoj a dodávky pro jadernou energetiku a pro rafinérský,
petrochemický a plynárenský průmysl. V jednotlivých divizích jsou předmětem podnikání tyto dílčí obory:
D1
D2
INŽENÝRING
JADERNÝCH ELEKTRÁREN
SERVIS
JADERNÝCH ELEKTRÁREN
Výstavba jaderných
elektráren typu VVER
Řízení odstávek zařízení reaktorovny
Modernizace a rekonstrukce
provozovaných bloků VVER
Výstavba meziskladů
pro uložení použitého paliva
Výstavba a rekonstrukce výzkumných reaktorů
Inženýring potrubních systémů
6 Představení společnosti
Údržba a opravy zařízení reaktorovny
Modernizace zařízení reaktorovny
Řízení/prodlužování životnosti zařízení reaktorovny
Provozní kontroly hlavního zařízení reaktorovny
– reaktor, parogenerátory,
hlavní cirkulační potrubí apod.
Decommissioning
Autorský dozor při revizích a opravách reaktoru
a jeho součástí (pohony řídicích tyčí)
Výpočty, projekty
Zkoušky pohonů typu VVER, RBMK
D3
D4
JADERNÉ
ZAŘÍZENÍ
SYSTÉMY KONTROLY A ŘÍZENÍ
JADERNÝCH ELEKTRÁREN
Výroba zařízení pro jaderné elektrárny
s reaktory VVER, PWR a BWR
Modernizace a rekonstrukce systémů
kontroly a řízení (SKŘ)
provozovaných bloků VVER
Výroba zařízení pro transport a skladování
použitého jaderného paliva
Výroba zařízení pro rafinérský, petrochemický
a plynárenský průmysl
Výroba zařízení pro výzkumná
a vývojová pracoviště
Vývoj a projektování nového zařízení
(včetně obslužného a servisního)
pro výše uvedené technologie
ŠKODA JS a.s. Roční zpráva 2014 7
Finanční a provozní výsledky ve zkratce
Konsolidační celek – finanční a provozní ukazatele dle IFRS
tis. Kč
Aktiva = Pasiva (netto)
2011
2012
2013
2014
4 107 649
3 178 445
2 834 158
3 035 975
Dlouhodobá aktiva (netto)
Oběžná aktiva (netto)
533 930
667 612
890 436
753 702
3 573 719
2 510 833
1 943 722
2 282 273
Zásoby (netto)
297 935
170 737
233 371
122 930
1 555 847
1 018 885
935 834
1 685 177
Finanční majetek (netto)
813 937
909 331
459 609
447 968
Ostatní aktiva (netto)
906 000
411 880
314 908
26 198
Vlastní kapitál
1 578 416
1 621 759
1 665 311
1 694 501
Cizí zdroje
1 341 474
Pohledávky (netto)
2 529 233
1 556 686
1 168 847
Rezervy
141 873
136 978
77 098
78 945
Závazky
554 602
643 590
524 598
413 640
Úvěry
0
0
46 384
27 725
Ostatní pasiva
1 832 758
776 118
520 767
821 164
Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb
4 948 024
4 983 389
3 393 695
2 953 136
Export
3 594 858
2 809 972
1 787 702
1 457 909
Osobní náklady
763 124
795 756
780 022
743 571
Provozní zisk (EBIT)
316 319
308 118
182 137
99 646
Zisk za účetní období
249 882
247 049
137 597
61 383
Zisk před zdaněním
319 252
310 353
172 928
86 062
Průměrný počet pracovníků*
Produktivita práce z přidané hodnoty = EBIT+osobní náklady /
prům. počet pracovníků (Kč/zaměstnance)
1 170
1 214
1 199
1 137
922 601
909 287
802 468
741 616
*Průměrný přepočtený stav
Poznámka: Výše uvedené vybrané finanční informace vycházejí z konsolidované účetní závěrky společnosti,
která je kompletní včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb dle IFRS
(v tis. Kč)
Zisk před zdaněním dle IFRS
(v tis. Kč)
Export dle IFRS
(v tis. Kč)
2011
4 948 024
2011
319 252
2011
3 594 858
2012
4 983 389
2012
310 353
2012
2 809 972
2013
3 393 695
2013
172 928
2013
1 787 702
2014
2 953 136
2014
86 062
2014
1 457 909
8 Finanční a provozní výsledky ve zkratce
ŠKODA JS a.s. – finanční a provozní ukazatele dle CAS
tis. Kč
2011
2012
2013
2014
Aktiva = Pasiva (netto)
4 411 530
3 507 172
3 076 702
3 233 162
Stálá aktiva (brutto)
1 696 681
1 796 376
2 064 001
2 022 072
Oběžná aktiva (brutto)
4 076 271
3 112 623
2 515 726
2 738 030
Zásoby (brutto)
2 360 166
1 415 567
1 431 644
1 269 880
Pohledávky (brutto)
975 123
822 948
659 845
1 064 021
Finanční majetek (brutto)
740 982
874 108
424 237
404 129
14 006
12 452
45 070
24 734
Vlastní kapitál
1 296 853
1 505 378
1 444 107
1 456 522
Cizí zdroje
1 709 887
Ostatní aktiva (brutto)
2 961 884
1 793 399
1 608 230
Rezervy
235 368
247 720
205 457
287 525
Závazky
2 726 515
1 545 679
1 356 389
1 422 362
Úvěry
0
0
46 384
0
152 794
208 395
24 365
66 753
Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb
5 912 022
5 317 825
3 078 278
2 935 290
Export
4 167 740
2 717 362
1 685 695
1 677 409
Přidaná hodnota
1 293 900
1 356 283
935 979
915 319
513 461
523 671
87 255
103 992
Ostatní pasiva
Provozní výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření za účetní období
403 433
415 717
47 875
36 339
Výsledek hospodaření před zdaněním
500 850
518 051
59 073
56 442
Průměrný počet pracovníků*
Produktivita práce z přidané hodnoty
(Kč/zaměstnanec)
1 056
1 095
1 081
1 018
1 225 284
1 238 615
865 845
899 135
*Průměrný přepočtený stav
Poznámka: Výše uvedené vybrané finanční informace vycházejí z nekonsolidované účetní závěrky společnosti,
která je kompletní včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
Tržby na zaměstnance dle IFRS
(v tis. Kč)
Produktivita práce z přidané hodnoty dle IFRS
(v Kč/zaměstnance)
Rentabilita tržeb (ROS)
Zisk po zdanění / Tržby dle IFRS (v %)
2011
4 229
2011
922 601
2011
5
2012
4 105
2012
909 287
2012
5
2013
2 830
2013
802 468
2013
4
2014
2 597
2014
741 616
2014
2
ŠKODA JS a.s. Roční zpráva 2014 9
Zpráva o činnosti a stavu majetku
INŽENÝRING
JADERNÝCH ELEKTRÁREN
Obnova systému kontroly a řízení JE Dukovany
ŠKODA JS a.s. je generálním dodavatelem projektu „Obnova
systému kontroly a řízení jaderné elektrárny Dukovany“,
který má za cíl prodloužení životnosti elektrárny nejméně
do roku 2025 a splnění zvyšujících se požadavků na bezpečnost
a spolehlivost jaderných elektráren. Jedná se o nejvýznamnější
investiční projekt, který je v současnosti v České republice
v oblasti energetiky realizován. Hlavními subdodavateli společnosti ŠKODA JS a.s. jsou společnosti ZAT a.s. a OT Energy
Services a.s. Kompletní modernizace zařízení SKŘ systémů
bude na všech blocích JE Dukovany dokončena v roce 2016.
Obnova systémů kontroly a řízení (SKŘ) zahrnuje výměnu
řídicích systémů primárního okruhu, turbíny a sekundárního
okruhu. Kromě obnovy zmíněných systémů bude v rámci této
etapy dodán nový systém, blokový nadřazený diagnostický
a informační systém DIAG, který je určen ke sběru a zpracování
provozních a diagnostických dat.
Činnosti na jednotlivých blocích probíhají během plánovaných
odstávek na údržbu a výměnu paliva. Tento způsob montáže
klade obrovské nároky na koordinaci velkého množství činností
v přípravě i během realizace. Způsob instalace, strategie zkoušek a uvedení nových systémů SKŘ do provozu bez přerušení
normálního chodu elektrárny jsou zcela unikátní. Obdobný
způsob záměny tak významné a rozsáhlé části technologie
jaderné elektrárny nebyl dosud na jaderně-energetickém
zařízení nikde ve světě aplikován.
Po dokončení činností na pilotním 3. bloku JE Dukovany byla
v roce 2014 provedena výměna systémů také na 2. výrobním
bloku. V minulém roce zahájila ŠKODA JS a.s. v rámci programu zvyšování bezpečnosti JE Dukovany činnost na realizaci
projektu „Zavedení důležitých měření do systému pohavarijního
monitorování“. Do pohavarijního monitorovacího systému
na všech čtyřech blocích jaderné elektrárny budou postupně
do roku 2016 implementovány důležité technologické signály
včetně radiačního monitoringu a monitoringu bazénu skladování použitého paliva.
10 Zpráva o činnosti a stavu majetku
Obnova SKŘ Neblokových souborů JE Temelín
V roce 2014 byla úspěšně dokončena a předána třetí etapa
projektu „Obnova SKŘ Neblokových souborů JE Temelín“.
Hlavními subdodavateli jsou opět společnosti ZAT a.s.
a OT Energy Services a.s. První etapa projektu byla zahájena
v roce 2012 a poslední bude ukončena v roce 2015.
Obnova systému kontroly a řízení JE Paks
V roce 2014 se ŠKODA JS a.s. účastnila v Maďarsku veřejné
soutěže na „Obnovu systému kontroly a řízení jaderné elektrárny Paks“. Nabídka společnosti ŠKODA JS a.s. byla počátkem
roku 2015 vyhodnocena jako vítězná. Jedná se o projekt
„na klíč“, ve kterém bude zastaralý analogový systém původního ruského dodavatele nahrazen moderním digitálním. První
instalace nových systémů řízení pohonů (RRCS – Reactor Rod
Control System), systémů řízení výkonu (RCS – Reactor Control
System) a systémů odpojení (RTB – Reactor Trip Breaker) bude
provedena v roce 2016, dokončení celého projektu je pak
plánováno na rok 2020. Spolu se společností ŠKODA JS a.s.
se na projektu podílí česká firma ZAT a.s. nebo maďarská
MVM OVIT Zrt.
Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce
ŠKODA JS a.s. pokračovala v roce 2014 v realizaci nejvýznamnějšího současného investičního projektu na Slovensku –
„Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce“.
Společnost je dodavatelem důležitých provozních systémů
elektrárny – primárního okruhu, transportně-technologické
části, spojovacího potrubí, vložených chladicích okruhů,
části systému kontroly a řízení a dílen údržby.
Rok 2014 přinesl pro společnost ŠKODA JS a.s. zásadní rozšíření aktivit na projektu dostavby JE Mochovce, a to zejména
v rámci podpory koordinačních činností investorského týmu.
V loňském roce byly podepsány kontrakty na podporu koordinace spouštěcích prací, na podporu koordinace stavebně-montážních prací a na podporu koordinace rozhraní speciálních
inženýrských aktivit. Na základě těchto smluv tak v současné
době podpůrné koordinační činnosti na JE Mochovce vykonává
na 110 pracovníků. Bylo podepsáno memorandum o vzájemné
spolupráci se společností Slovenské elektrárne, a.s., na jehož
základě je možno předpokládat ještě širší zapojení společnosti
ŠKODA JS a.s. do koordinace a řízení celého projektu.
V průběhu roku byl nahrazen jeden z hlavních subdodavatelů
společnosti na projektu v oblasti potrubních systémů. V souvislosti s touto událostí založila ŠKODA JS a.s. v divizi Inženýring
nový odbor „Inženýring potrubních systémů“, který rozšiřuje
kompetence společnosti v tomto oboru.
Inženýring potrubních systémů
V roce 2014 otevřela ŠKODA JS a.s. v Praze projekční kancelář
pro obor „Inženýring potrubních systémů“. V této kanceláři začal
pracovat tým zkušených projektantů, který dosud pod hlavičkou
jiné firmy spolupracoval se společností ŠKODA JS a.s. na projektu
„Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce“.
Členy týmu jsou vesměs zkušení specialisté, někteří pracují
v oboru energetiky již desítky let. Otevřením nového projekčního
pracoviště se rozšiřují kompetence firmy ŠKODA JS a.s. v oboru
potrubních systémů, zahrnující komplexní inženýringové
aktivity od zpracování studií a prováděcích projektů, přes
zpracování výpočtů, až po přípravu výrobní výkresové
a výpočtové dokumentace.
Od nové projekční kanceláře si ŠKODA JS a.s. slibuje rozšíření
svých aktivit v poskytování širší podpory stávajícím i novým
zákazníkům v oblasti jaderné a klasické energetiky, ale také
v petrochemii, plynárenství a dalších oborech. Získané know-how
by mohlo umožnit případně také výrobu potrubních komponent
v provozech ŠKODA JS a.s.
V očekávaném výběrovém řízení na výstavbu dalších českých
jaderných bloků v Temelíně, popř. Dukovanech bude společnost
připravena vypracovat nabídku a v případě úspěchu zajistit
projekční práce a realizaci potrubních systémů primárního
a sekundárního okruhu.
ŠKODA JS a.s. Roční zpráva 2014 11
SERVIS PRO JADERNÉ
ELEKTRÁRNY
Údržba logických celků
na českých jaderných elektrárnách
Rok 2014 byl již sedmým v řadě, kdy ŠKODA JS a.s. pokračovala
v poskytování údržby na JE Dukovany a JE Temelín na základě
rámcové smlouvy podepsané v roce 2008. Tento významný
dlouhodobý kontrakt na servisní práce předpokládá provádění
údržby minimálně do roku 2016.
Stejně jako v předchozích letech byla kvalita personálu
a připravenost skupiny subdodavatelských firem prověřena
v průběhu plánovaných i neplánovaných oprav zařízení
při generálních opravách všech šesti bloků a během jejich
provozu na výkonu.
Kromě standardního rozsahu byly na JE Temelín provedeny
tyto činnosti:
› vyjmutí a likvidace 4 ks kanálů měření neutronového
›
›
toku novým zařízením, které bylo vyrobeno
ve společnosti ŠKODA JS a.s.
rozšířená revize horního bloku reaktoru a instalace
matic s integrovanými podložkami na příruby horního
bloku reaktoru
revize kompenzátoru objemu včetně kontroly
vnitřního povrchu zařízením KOVOK
V roce 2014 byla na JE Temelín délka dvou plánovaných odstávek
pro výměnu paliva zkrácena souhrnně téměř o jeden den.
Na JE Dukovany byly v roce 2014 provedeny servisní práce
v rámci čtyř plánovaných odstávek pro výměnu paliva a dále
řada servisních úkonů na provozovaných blocích.
V rámci jednorázových investičních akcí byly na JE Dukovany
provedeny tyto činnosti:
› oprava potrubí technické vody důležité
› výměna podložek na svornících parogenerátoru
› výměna spojovacího materiálu primárních
kolektorů parogenerátoru
› oprava výběhu závitových hnízd primárních
kolektorů parogenerátoru
› oprava vad na rozváděcím kole a tlakovém víku
hlavních cirkulačních čerpadel
› montáž sekundární tepelné bariéry na hlavních
cirkulačních čerpadlech
Dvě ze čtyř odstávek JE Dukovany byly zrealizovány v kratších
termínech oproti plánovaným délkám, přičemž celková délka
odstávek v roce 2014 byla o cca 2,3 dne delší, než bylo plánováno. Toto prodloužení nebylo způsobeno činností pracovníků
ŠKODA JS a.s.
12 Zpráva o činnosti a stavu majetku
V průběhu odstávek bloků, během přípravy a realizace
údržby a při zabezpečení preventivní a korektivní údržby
je ŠKODA JS a.s. pro provozovatele elektrárny spolehlivým
partnerem. Využívá přitom nejen zkušeností svých servisních
složek, ale jako výrobce původního jaderného zařízení s dlouholetými zkušenostmi i podpory odborných útvarů a zázemí
mateřské společnosti v Plzni. Díky svému zodpovědnému přístupu k výkonu údržby a odbornosti je ŠKODA JS a.s. pevnou
součástí odstávkového týmu v elektrárnách Temelín a Dukovany.
Diagnostika a životnost komponent
Pokračující projekt technického rozvoje s názvem „Vývoj nové
technologie opravného svařování provozovaných tlakových
nádob jaderných reaktorů VVER 1000“ má za cíl vývoj nové
technologie opravného svařování bez časově a technologicky
náročných tepelných režimů během opravy tlakové nádoby
reaktoru (předehřevu a tepelného zpracování po opravě).
› kontrola materiálu tělesa tlakové nádoby reaktoru
V loňském roce zahájilo svou činnost mezinárodní konsorcium,
jehož členy jsou kromě společnosti ŠKODA JS a.s. také RWE
Power AG, AREVA GmbH a ukrajinská společnost Proatom.
Konsorcium je financováno z projektu Evropské komise a jeho
úkolem je konzultační činnost pro provozovatele jaderných
elektráren na Ukrajině. Odbor Diagnostika a životnost komponent se v rámci tohoto projektu věnuje konzultacím v oblastech
změn parametrů provádění pevnostních tlakových zkoušek
a optimalizace provozních kontrol na primárním okruhu.
›
Materiálové laboratoře
Provozní kontroly
V hodnoceném období realizovala ŠKODA JS a.s. následující
provozní kontroly a měření na českých jaderných elektrárnách:
›
›
›
›
›
z vnitřního povrchu manipulátorem SKIN na 1. bloku
JE Temelín
kontrola vnitřních částí reaktoru, obvodových svarů
jedné smyčky hlavního cirkulačního potrubí a ruční
kontroly součástí tlakové nádoby reaktoru a primárního
okruhu na JE Temelín
kontrola tlakové nádoby reaktoru z vnějšího
povrchu, obvodového svaru víka, obvodových svarů
jedné smyčky hlavního cirkulačního potrubí a ruční
kontroly austenitických svarů primárního okruhu
na JE Dukovany
kontrola nerezových vložek (pouzder) nátrubků HRK
vířivými proudy na všech čtyřech blocích JE Dukovany
kontrola teplosměnných trubek parogenerátorů
vířivými proudy na všech blocích JE Dukovany
a JE Temelín
nedestruktivní kontrola heterogenních svarových
spojů různých průměrů na primárním okruhu obou
bloků JE Temelín manipulátorem COBRA
měření účinnosti aerosolových a jódových vzduchotechnických filtrů na obou blocích a budově aktivních
pomocných provozů JE Temelín
Materiálové laboratoře zajišťují materiálové zkoušky a expertizy pro vlastní potřebu společnosti ŠKODA JS a.s. i externích
zadavatelů. V roce 2014 prošly Materiálové laboratoře reakreditací, na jejímž základě byla prodloužena platnost Osvědčení
o akreditaci do roku 2019.
Zkušebny
Ve středisku Zkušebny byly provedeny kompletní předávací
a periodické zkoušky dalšího kompletu (65 ks) lineárních
krokových pohonů LKP-M/2 s ukazateli UP-2 pro Záporožskou
JE. Na zkušebním stendu byl také testován komplet pohonů
PRO-M pro 3. blok JE Mochovce. Pro přírubové spoje horního
bloku reaktorů VVER i pro dodávky a zkoušky pohonů bylo vyrobeno přibližně 8 000 kusů různých typů grafitových těsnění.
Metodou akustické emise bylo zkontrolováno 140 zásobníků
LPG v České republice a na Slovensku.
ŠKODA JS a.s. Roční zpráva 2014 13
VÝROBA ZAŘÍZENÍ
PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY
Východní trhy
V roce 2014 pokračovala ŠKODA JS a.s. v dodávkách pohonů
pro ukrajinské jaderné elektrárny dodávkou 65 ks pohonů
LKP-M/2 pro 1. blok Záporožské JE. V uplynulém roce byla také
podepsána smlouva na dodávku pohonů pro poslední dosud
nemodernizovaný 2. blok této jaderné elektrárny.
V uplynulém roce dodala ŠKODA JS a.s. utahovací jednotku
EZ 250 pro přírubové spoje víka a horního bloku reaktoru
VVER 1000 na Balakovskou JE. Pro společnost Ižorské závody,
která je také členem skupiny OMZ, byla zahájena výroba
šestihranných trubek pro mokré skladování použitého jaderného
paliva. Probíhala také výroba vagon-kontejneru pro Černobylskou jadernou elektrárnu. Dodávka kontejneru, licencování
a předání celého zařízení do zkušebního provozu proběhne
v roce 2015.
V rámci dostavby JE Mochovce dodala ŠKODA JS a.s.
110 ks hermetických kabelových průchodek. Pro jaderné
elektrárny Dukovany a Paks pokračovaly dodávky kanálů
neutronového měření. Společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s.,
dodala ŠKODA JS a.s. v rámci výstavby části linky A
pražského metra sadu tlakových uzávěrů pro stanici Dejvická.
Západní trhy
Školní a výzkumné reaktory
V roce 2014 ŠKODA JS a.s. pokračovala v úspěšných aktivitách
v oblasti modernizace výzkumných reaktorů.
Úspěšně byla dokončena výroba vnitřní vestavby pro belgický
výzkumný reaktor BR2, který je jedním z nejvýkonnějších
výzkumných reaktorů na světě, používaný především pro
testování paliva a materiálů pro jiné typy reaktorů a pro výrobu
radioizotopů. Celkem bylo belgické firmě SCK•CEN dodáno
158 hlavních a dalších několik stovek menších dílů z nerezavějící oceli.
14 Zpráva o činnosti a stavu majetku
V první polovině roku uzavřela ŠKODA JS a.s. kontrakt na
modifikaci obalového souboru ŠKODA VPVR/M pro transport
použitého jaderného paliva z čínského výzkumného reaktoru
typu MNSR (Miniatur Neutron Source Reactor). Pilotní projekt
transportu použitého paliva zpět do Číny bude realizován
z výzkumného institutu v Ghaně. Zakázku, která bude trvat
19 měsíců, bude ŠKODA JS a.s. realizovat ve spolupráci
se společností ÚJV Řež, a. s., která má bohaté zkušenosti
s transportem použitého jaderného paliva sovětské,
resp. ruské provenience z výzkumných ústavů a institutů
v Evropě, ale také např. z Vietnamu.
Společnost realizovala svou již druhou zakázku určenou pro
ITER a zároveň podepsala další návazný kontrakt na práce
související s vývojem příruby tlakové nádoby. ITER je termonukleární experimentální reaktor, který je budován mezinárodním
konsorciem (Evropská unie, USA, Rusko, Čína, Japonsko, Jižní
Korea a Indie) ve francouzském městě Cadarache. ŠKODA JS a.s.
navrhla a úspěšně otestovala metodu utahování svorníků příruby s indukčním předehřevem. Práce, které byly nyní zahájeny,
zahrnují výrobu makety příruby a její otestování s ohledem
na přísný požadavek vysoké těsnosti při simulaci skutečných
podmínek provozu. Na zakázce spolupracuje ŠKODA JS a.s.
s britskou firmou Arcflex.
Koncem roku uzavřela ŠKODA JS a.s. smlouvu o spolupráci
v oblasti výzkumu a vývoje s brazilskou firmou Atech (člen
skupiny EMBRAER) pro projekt experimentálního reaktoru
Labgene. Jedná se o projekty IPMAB (čidlo polohy pohonu
reaktoru) a EXMAB (aktivátor pohonu reaktoru). Na obou
projektech bude ŠKODA JS a.s. úzce spolupracovat s firmou
ZAT a.s. Jedná se o historicky první zakázku společnosti pro
brazilský trh.
Výroba komponent pro elektrárny typu PWR a BWR
ŠKODA JS a.s. zahájila práce související se zařízením na
vyvážení použitého paliva pro jadernou elektrárnu typu EPR,
která bude budována v britském Hinkley Point. ŠKODA JS a.s.
realizuje studii dopadů změny filosofie nakládání s použitým
palivem do designu zařízení na vyvážení použitého paliva.
Zákazník, francouzský energetický gigant Electricité de France
(EDF), uvažuje o použití „mokrého“ skladování použitého
paliva oproti „suchému“, se kterým počítá nově budovaný blok
typu EPR ve francouzském Flamanville. EDF se obrátila na naši
společnost jako na jednoho ze dvou významných světových
dodavatelů tohoto systému pro jaderné elektrárny s reaktorem
EPR. Pokračovala také výroba a postupná instalace zařízení pro
vyvážení použitého paliva na nově budovaném bloku typu EPR
francouzské jaderné elektrárny Flamanville. Celé zařízení bude
uvedeno do provozu v roce 2015.
Výroba komponent pro elektrárny typu VVER
ŠKODA JS a.s. úspěšně pokračovala v realizaci dodávek náhradních dílů regulačních mechanismů pro VVER 440 pro dva bloky
jaderné elektrárny Loviisa ve Finsku. Ve druhé polovině roku zadal
provozovatel elektrárny Loviisa výrobu kompletu vložených tyčí
s termíny realizace do roku 2018. Spolupráce s finským provozovatelem elektrárny v Loviise – společností Fortum Power
and Heat Oy – se opírá o tradičně vysokou kvalitu dodávaného
zařízení a dodržení smluvních termínů dodávek na elektrárnu.
Společnost opět úzce spolupracovala se švédskou pobočkou
firmy Westinghouse (WSE) na výrobě hlavic a patic jaderného
paliva VVER 1000, které WSE dodává na ukrajinský trh.
V současné době dochází k postupnému rozšíření dodávek
paliva firmou Westinghouse na Ukrajinu s optimistickým
výhledem do budoucna. Toto rozšíření je příležitostí pro
společnost ŠKODA JS a.s. a v následujících letech by mělo
dojít k navýšení dodávek těchto komponent.
Výroba zařízení pro skladování
použitého jaderného paliva
V roce 2014 vyrobila ŠKODA JS a.s. čtyři kontejnery CASTOR®
1000/19 pro německou společnost GNS mbH. Konečným
uživatelem kontejnerů je jaderná elektrárna Temelín. Ve výrobě
se nacházejí další čtyři kontejnery s termínem dodávky v roce
2015. Byly vyrobeny také tři kontejnery CASTOR® 440/84M
podle licence firmy GNS přímo pro společnost ČEZ, a. s., a její
jadernou elektrárnu Dukovany. Rozpracovány jsou další dva
kontejnery tohoto typu s termínem dodávky v roce 2015.
Závěrem roku 2014 pak ŠKODA JS a.s. získala typové schválení
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro nový typ paliva
do kontejneru CASTOR® 440/84M pro JE Dukovany, který
bude vyráběn od příštího roku. Dodávka dvaceti kontejnerů
bude probíhat v letech 2016 až 2020.
Ve výrobě se dále nacházejí kontejnery CONSTOR® RBMK1500/
M2 pro jadernou elektrárnu Ignalina, na nichž byl proveden
kvalifikační test úpravy hlavových kroužků podle zadání firmy
GNS. Celkově na dokončení této úpravy čeká více než
150 kontejnerů s termínem dodávky do roku 2019.
Koncem roku 2014 ŠKODA JS a.s. uspěla v tendru vyhlášeném
společností ČEZ, a. s., na dodávku 58 kontejnerů na použité
jaderné palivo pro JE Temelín, a to s vlastním typem kontejneru
ŠKODA 1000/19.
Výroba zařízení pro rafinérský,
petrochemický a plynárenský průmysl
Obchodní tým Oil & Gas cíleně zapojuje inženýrské a výrobní
kapacity společnosti do realizace nových projektů v oblasti
dodávek reaktorů, kolon a tlakových nádob pro zpracovatelský
průmysl. ŠKODA JS a.s. tak usiluje o navázání na úspěšné aktivity z let 1996–2006, kdy byla realizována řada projektů v této
oblasti. Největším z těchto projektů byl „Závod na zpracování
zemního plynu Sosnogorsk“.
ŠKODA JS a.s. Roční zpráva 2014 15
V roce 2014 získala ŠKODA JS a.s. od ruské společnosti Tatněfť
zakázku na výrobu zařízení pro zpracování ropy. Předmětem
dodávky pro rafinérii Nižněkamsk byla kolona C0004 a tři
tlakové nádoby. Výroba zařízení probíhala podle ruských
norem GOST. Díky úspěšné realizaci tohoto projektu získala
ŠKODA JS a.s. nové reference v oblasti výroby zařízení Oil & Gas
a také cenné zkušenosti pro obdobné budoucí zakázky.
Mezi nejvýznamnější investiční projekty, které byly dokončeny
v roce 2014, patří pořízení CNC soustruhu a přídavného
řízeného otočného stolu s pohonem ozubeným soukolím
do obrobny lehké strojírenské výroby v Bolevci, 48-kanálového
ultrazvukového přístroje pro realizaci provozních kontrol
tlakových nádob reaktoru z vnitřního i vnějšího povrchu v divizi
Servis JE a zařízení pro řízené elektrické odporové ohřevy
(předehřevy a dohřevy pro svařování) a lokální tepelné
zpracování do Reaktorové haly.
Investice
V roce 2014 vynaložila ŠKODA JS a.s. celkem více než 87 mil. Kč
na pořízení a opravy investičního majetku, z toho 40 mil. Kč
na opravy strojů, zařízení a budov a více než 47 mil. Kč na modernizaci a nákup nové technologie včetně IT projektů za
12 mil. Kč.
16 Zpráva o činnosti a stavu majetku
Pro divizi Servis jaderných elektráren a její tým Provozní
prohlídky byl zakoupen nový software Magnifi, který spolu se
stávajícími přístroji na zkoušky vířivými proudy vytvoří funkční
celek pro zkoušení povrchu materiálu komponent primárního
okruhu tuzemských a zahraničních jaderných elektráren.
Pro odbor Výpočty byl zakoupen software „Nozzle FEM“,
který je určen pro výpočet a hodnocení pevnosti připojení
nátrubků k plášti nebo klenutému dnu metodou konečných
prvků (FEM = Finite Element Method) a pro pevnostní výpočet přírubových spojů zatížených vnitřním tlakem, teplotním
polem, vnějšími silami a momenty.
Výzkum a vývoj
Výzkum a vývoj (VaV) je klíčovou součástí struktury společnosti
ŠKODA JS a.s. Vlastní inovační potenciál přináší konkurenční
výhodu před čistě výrobními firmami a vývoj nových produktů
pomáhá společnosti pronikat na nové trhy.
Stěžejními oblastmi výzkumu a vývoje jsou:
› servis pro jaderné elektrárny
› skladování a transport použitého jaderného paliva
› ověřování klíčových komponent
prototypových zařízení
› výzkum materiálů komponent jaderných elektráren
nebo vlastních výrobků
› výroba zařízení pro jaderné elektrárny
› projekt CANUT
(Center for Advanced Nuclear Technologies)
Jedním ze strategických projektů řešených ve společnosti
ŠKODA JS a.s. byl i vývoj nového čidla polohy regulačního
orgánu pro pohony LKP-M. Inovované čidlo se vyznačuje
schopností měřit i v případě poruchy několika cívek, pro jeho
vlastní provoz je ale potřeba méně přívodních kabelů.
V projektu CANUT, podporovaném Technologickou agenturou
ČR, vede ŠKODA JS a.s. dva „pracovní balíčky“:
V oblasti servisu pro jaderné elektrárny se VaV zaměřil na vývoj
speciálních zařízení a technologií pro provádění diagnostiky,
oprav a prodlužování životnosti komponent jaderných elektráren. Významným projektem byl „Vývoj technologie opravného svařování základního materiálu tlakové nádoby reaktoru
VVER 1000“. Nově vyvinutá technologie umožňuje svařování
základního materiálu tlakové nádoby bez nutnosti předehřevu
a tepelného zpracování po provedení opravy. V oblasti výpočtů
byly řešeny úkoly zaměřené na zdokonalení softwaru pro
výpočty zbytkové životnosti komponent jaderných elektráren.
V oblasti skladování a transportu použitého jaderného paliva
pokračovaly práce na vývoji vlastního typu kontejneru pro
moderní paliva VVER 440 a 1000. VaV se zaměřil zejména
na ověření výroby některých komponent, technologii
opracování a na povrchové úpravy dílů kontejneru.
› skladování a transport radioaktivních odpadů,
zejména použitého jaderného paliva
› zařízení pro kontroly součástí primárního okruhu
tlakovodních jaderných reaktorů
V rámci druhého projektu CANUT byl vyvinut Modulární kontrolní systém pro kontrolu tlakové nádoby reaktoru z vnitřního
povrchu (MKS). V průběhu roku 2014 podstoupil systém MKS
řadu funkčních a zátěžových zkoušek. ŠKODA JS a.s. také
podala na systém MKS přihlášku vynálezu na ochranu
patentem, užitným vzorem a průmyslovým vzorem.
ŠKODA JS a.s. Roční zpráva 2014 17
Belgický
výzkumný
reaktor BR2
Pro jeden z nejvýkonnějších
výzkumných reaktorů světa vyrobila
ŠKODA JS a.s. novou vnitřní vestavbu.
Celkem bylo belgické firmě SCK•CEN
dodáno 158 hlavních a dalších několik
stovek menších dílů z nerezavějící oceli.
18 Název kapitoly
ŠKODA JS a.s. Roční zpráva 2014 19
Integrovaný systém řízení (IMS)
ŠKODA JS a.s. dlouhodobě úspěšně rozvíjí Integrovaný systém
řízení (IMS), který je základním nástrojem pro řízení veškerých
firemních procesů. IMS zahrnuje společné řízení požadavků
norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a také požadavků
CEFRI.
Kromě toho si společnost dlouhodobě udržuje schopnost
projektování a výroby jaderného zařízení podle požadavků
amerického standardu ASME, který je dalším systémem
stojícím samostatně vedle IMS.
Správná funkčnost integrovaného systému je pravidelně prověřována audity prováděnými dozorovou organizací, interními
i zákaznickými audity. V roce 2014 proběhl dozorový audit
ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 provedený certifikační
autoritou DNV GL, při kterém nebyla identifikována významná
zjištění. IMS byl v rámci auditu třetí stranou také prověřován
z hlediska plnění požadavků svářečských standardů ISO 3834-2
a 1090-2, též bez závažných zjištění.
V roce 2014 prošla ŠKODA JS a.s. úspěšně dozorovými audity
CEFRI a ASME Code, Sekce III. V případě auditu CEFRI se
jednalo o poslední přípravu před recertifikací v roce 2015.
V loňském roce proběhla také řada zákaznických auditů.
Mezi ty významné lze zařadit audit ruské společnosti
AKME Engineering zaměřený na projekt nového typu reaktoru
SVBR, dále pak audity společností ČEZ, a. s., FORTUM,
Slovenské elektrárne, a.s., a Správy úložišť radioaktivních
odpadů (SÚRAO).
Vedení společnosti se v roce 2014 zaměřilo na zavádění principů kultury bezpečnosti (Safety Culture) a aplikaci požadavků
mezinárodních norem (GS-R-3) do stávajícího IMS. Na základě
metodiky WANO 2013 byl vypracován systém sebehodnocení
kultury bezpečnosti, který bude poprvé aplikován v roce 2015.
Byly také identifikovány všechny předpisy společnosti, které
souvisejí s plněním požadavků kultury bezpečnosti, a byl určen
způsob jejich aktualizace.
Součástí procesu neustálého zlepšování IMS je postupná
elektronizace vybraných firemních procesů s cílem výrazně
zvýšit jejich efektivitu. V roce 2014 byla provedena detailní
analýza slabých míst procesu nabídkového řízení. Výsledkem
bylo rozhodnutí vytvořit komplexní aplikaci pro řízení workflow
v prostředí Lotus Notes, která řeší celý proces od posouzení
20 Integrovaný systém řízení (IMS)
poptávky až po podepsání kontraktu. Obdobným způsobem
byla společně s útvarem Realizace projektů vytvořena aplikace
pro úplné elektronické řízení korespondence v průběhu
realizace zakázek a projektů, opět v prostředí Lotus Notes,
která eviduje veškerou důležitou komunikaci mezi manažery
projektů a zákazníky. Aplikace spravuje elektronickou i tištěnou
korespondenci od přidělení čísla, zatřídění a zpracování
až po evidenci odpovědí.
Vývojem prošel v roce 2014 také systém řízení dokumentů pro
technickou dokumentaci k zakázkám (DMS TDZ). Systém byl
průběžně zrychlován a optimalizován pro specifické potřeby
řízení dokumentace na zakázkách. Na základě pozitivních
zkušeností s používáním byl iniciován projekt na zpřístupnění informací o aktuální dokumentaci projektů na pracovních
terminálech ve výrobě.
Zajištění jakosti na zakázkách a projektech
Vedle standardních činností při zajišťování kvality zakázek
ve vlastní výrobě (sledování příčin vzniku neshod a odchylek
a hledání účinných preventivních opatření k eliminaci jejich
opakování) a u dodavatelů byla aktivita zaměstnanců Managementu jakosti zaměřena na studium zadávacích podkladů pro
výrobu a dodávky zařízení pro plánovanou výstavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny Hinkley Point v Anglii. Legislativa
Velké Británie je velmi specifická zejména v oblasti definování
případných chyb způsobených lidským faktorem a jejich
eliminace stanovením vhodných preventivních opatření již
ve fázi úvodního zpracování projektové dokumentace.
V loňském roce bylo provedeno celkem 45 auditů a inspekcí
kvality u tuzemských dodavatelů a dodavatelů ze Slovenska,
Francie a Německa. V rámci řízení kvality dodavatelů pro logický
celek Reaktorovna byl v roce 2014 se společností ČEZ, a. s.,
zahájen společný postup, jehož cílem je sjednocení metodiky
provádění dodavatelských auditů, které v budoucnu umožní
vzájemné uznávání kvalifikace dodavatelů.
Jako další nástroj pro zlepšení interní komunikace při zajišťování jakosti na zakázkách byla zavedena pravidelná jednání
pracovníků jakosti napříč divizemi společnosti.
Technická kontrola
dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Dozorový audit zde opět potvrdil
odbornou způsobilost a fungující systém managementu jakosti.
Kvalifikace zaměstnanců technické kontroly je udržována
v souladu s požadavky legislativy pro nedestruktivní zkoušení ČSN
EN ISO 9712, české legislativy (vyhl. 309/2005 Sb.), dle požadavků
ASME Code a také v souladu s interní dokumentací IMS.
Přístrojové vybavení středisek je udržováno na vysoké úrovni.
Pracoviště technické kontroly bylo nově vybaveno moderním
přístrojem na provádění spektrální analýzy velmi malých dílů,
který výrazně urychlí provádění měření a současně zabezpečí
odpovídající ochranu zdraví zaměstnanců.
Zkušební laboratoř defektoskopie
Defektoskopické kontroly jsou nedílnou součástí výrobního
procesu a jsou jednou ze základních podmínek plnění přísných
kritérií kvality výrobků pro jadernou energetiku, u nichž je
kladen důraz na jadernou bezpečnost.
Ochrana životního prostředí
Společnost ŠKODA JS a.s. plně respektuje platné zásady
ochrany životního prostředí. Environmentální chování společnosti je předmětem zájmu řady zainteresovaných stran
a může významným způsobem ovlivnit prosperitu podnikání.
Přístup k životnímu prostředí hraje významnou roli při výběru
obchodních partnerů nejen u zahraničních výběrových řízení,
ale také u větších tuzemských firem. Environmentální aspekty
jsou součástí podnikatelské strategie i každodenního řízení
dobrovolných nástrojů, které jsou doporučovány mezinárodními organizacemi a politikou Evropské unie či jednotlivých
členských států.
Rozvoj ICT prostředků
V roce 2014 byla pro nově otevřenou pobočku společnosti
ŠKODA JS a.s. v Praze vytvořena kompletní IT infrastruktura
zahrnující VPN linku, servery, pracovní stanice, speciální
softwarové vybavení pro výpočty, multifunkční zařízení
a systém zálohování vytvořených dat.
V roce 2014 proběhlo další zvyšování kvalifikace specialistů
laboratoře (jeden zaměstnanec Level III v metodě UT)
a recertifikace zaměstnanců po deseti letech v souladu
s požadavky normy ČSN EN ISO 9712. Průběžně byly
prodlužovány certifikace po pěti letech dle uvedené normy
a po třech letech dle SNT-TC-1A v souladu s požadavky
ASME Code.
Zkušební laboratoř defektoskopie prošla v roce 2014 pravidelným dozorovým auditem Českého institutu pro akreditaci
Vzhledem k obecnému trendu rostoucího objemu pracovních
dat byla rozšířena kapacita stávajícího diskového úložiště a kapacita zálohovacího systému s deduplikací EMC Datadomain.
V rámci postupné modernizace byly zasedací místnosti společnosti vybaveny výkonnými projektory s HDMI připojením.
Nejdůležitější zakázky z hlediska zajištění jakosti Technické kontroly a Zkušební laboratoře defektoskopie:
› výroba dílů pro výzkumný reaktor BR2 (zákazník SCK CEN, Belgie)
› repase pohonů a výroba nových dílů pohonů PRO (zákazník ČEZ, a. s.)
› zařízení pro vyvážení kontejnerů s použitým jaderným palivem – projekt SFCTF (zákazník EDF, Francie)
› výroba kontejnerů pro skladování použitého paliva (zákazník GNS mbH, Německo a ČEZ, a. s.):
•
›
›
›
›
– Castor® 440/84 pro JE Dukovany
– Castor® 1000/19 pro JE Temelín
výroba šestihranných trubek (zákazník Ižorské závody, Ruská federace)
výroba kolony a tří tlakových nádob pro rafinerii Nižněkamsk (zákazník Tatněfť, Ruská federace)
výroba 65 kusů pohonů LKP-M (zákazník NAEK Energoatom, konečný zákazník Záporožská JE, Ukrajina)
výroba hermetických kabelových průchodek (zákazník PPA Controll, a.s., konečný zákazník Slovenské elektrárne, a.s.)
ŠKODA JS a.s. Roční zpráva 2014 21
Lidé ve společnosti ŠKODA JS a.s.
V roce 2014 pokračovala ve společnosti ŠKODA JS a.s.
optimalizace stavu zaměstnanců, zejména z hlediska počtu
a profesního složení.
Na konci roku 2014 pracovalo ve společnosti ŠKODA JS a.s.
985 zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
za rok 2014 byl 1 018 zaměstnanců, tj. o 63 průměrných
přepočtených zaměstnanců méně než v roce 2013.
Na konci roku 2014 pracovalo v konsolidovaném celku
(ŠKODA JS a.s. a ŠKODA SLOVAKIA, a.s.) 1 112 zaměstnanců.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců konsolidovaného
celku za rok 2014 byl 1 137, tj. o 62 průměrných přepočtených
zaměstnanců méně než v roce 2013.
Věková a vzdělanostní struktura zaměstnanců
V roce 2014 byl průměrný věk zaměstnanců ve společnosti
44,8 roku.
Vzdělanostní struktura zaměstnanců je dlouhodobě udržovaná
na stejné úrovni – viz graf.
Rozvoj zaměstnanců a jejich vzdělávání
ŠKODA JS a.s. dlouhodobě podporuje vzdělávání svých
zaměstnanců. Za rok 2014 byla na vzdělání zaměstnanců
vynaložena částka 3 573 785 Kč, tj. průměrně 3 511 Kč
na jednoho zaměstnance – viz graf.
Vzdělávání bylo zaměřeno především na odborný růst
zaměstnanců, dále na jazykové a počítačové dovednosti.
Nedílnou součástí vzdělávání jsou pravidelná školení
zaměstnanců, vyplývající z obecně závazných předpisů.
22 Lidé ve společnosti ŠKODA JS a.s.
Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Ve společnosti je certifikován systém managementu
BOZP OHSAS 18001:2007. Počet pracovních úrazů
ve společnosti ŠKODA JS a.s. je dlouhodobě udržován
na nízké hodnotě. V roce 2014 bylo ve společnosti zaznamenáno pouze pět méně závažných pracovních úrazů s pracovní
neschopností – viz graf. Nízká úrazovost je výsledkem systematické činnosti společnosti v oblasti bezpečnosti práce a neustálého vyhledávání a minimalizace rizik, která ohrožují zdraví
a život zaměstnanců.
Sociální program
› Ve společnosti je stanovena pracovní doba
37,5 hodiny týdně.
› Zaměstnavatel přispívá na penzijní připojištění
zaměstnancům částkou 900 Kč měsíčně.
› Pro zaměstnance, kteří pracují ve ztíženém pracovním
›
›
prostředí, zajišťuje zaměstnavatel rekondiční
rehabilitační péči s poskytnutím pracovního volna.
Zaměstnavatel vytváří sociální fond pro uspokojování
sociálních potřeb zaměstnanců.
Společnost dále poskytuje zaměstnancům:
- týden dovolené nad základní výměru dovolené
dle zákoníku práce
- příplatky za práci nad rámec zákoníku práce
- pracovní volno s náhradou mzdy nad rámec legislativy
- jubilejní odměny
- příspěvek za první tři dny pracovní neschopnosti
Čerpání sociálního fondu v roce 2014 (v tis. Kč)
Příspěvek na stravování
Dětské a rodinné rekreace
Příspěvek na preventivní ozdravné programy
Sportovní, kulturní a další činnost
Celkem čerpání
260
205
203
293
961
Stav zaměstnanců ŠKODA JS a.s. v letech 2010–2014
2010
1 064
2011
1 170
2012
1 214
2013
1 199
2014
1 137
Věková struktura zaměstnanců ŠKODA JS a.s. k 31. 12. 2014
15 %
do 30 let
39 %
51 let a výše
24 %
31 až 40 let
konsolidovaný průměrný přepočtený počet zaměstnanců
22 %
41 až 50 let
Náklady na vzdělání v letech 2010–2014
2010
3 239
3 158 260
2011
3 771
3 981 952
2012
3 203
3 507 090
2013
3 021
3 265 412
2014
3 511
3 573 785
náklady v Kč/zaměstnance
náklady
celkem v Kč
Vzdělanostní struktura zaměstnanců ŠKODA JS a.s. k 31. 12. 2014
1%
základní
32 %
25 %
vysokoškolské
střední odborné
bez maturity
Pracovní úrazy v letech 2010–2014
2010
4
2011
4
2012
8
2013
3
2014
5
42 %
úplné střední
počet pracovních úrazů s pracovní neschopností
ŠKODA JS a.s. Roční zpráva 2014 23
Společenská odpovědnost
Společensky odpovědné chování je součástí firemní filozofie
společnosti ŠKODA JS a.s. Společnost si uvědomuje své
závazky, které vyplývají z postavení jedné z nejvýznamnějších
firem v plzeňském regionu. Každoročně podporuje celou řadu
kulturních, vzdělávacích, sportovních a charitativních projektů.
Společnost dlouhodobě usiluje o rozvoj technického školství.
ŠKODA JS a.s. podporuje finančně i výukou svých odborníků
Západočeskou univerzitu v Plzni (ZČU) a České vysoké učení
technické v Praze. Studenti technických fakult těchto vysokých
škol mají také možnost vypracovat bakalářské a diplomové
práce podle zadání a pod odborným vedením zaměstnanců
společnosti.
Tradičně nejširší spolupráce v oblasti vzdělávání je společností
realizována v Plzeňském kraji. V roce 2014 uzavřela
ŠKODA JS a.s. se Západočeskou univerzitou dlouhodobou
smlouvu o spolupráci, na jejímž základě jí bylo propůjčeno
označení „Spolupracující instituce Západočeské univerzity
v Plzni“. Odborníci společnosti se také podílejí na výuce oboru
„Stavba jaderně energetických zařízení“ na katedře energetických strojů a zařízení Fakulty strojní. Spolupráce pokračuje
také v oblasti praktické výuky učňů strojírenských oborů nebo
odborné praxe studentů středních technických škol.
Pro zvýšení zájmu veřejnosti o vědu a techniku se společnost
aktivně účastní projektů pořádaných společností Techmania
Science Center. ŠKODA JS a.s. je hlavním organizátorem
každoročních „Jaderných dnů v Techmanii“, kde také zajišťuje
odborné přednášky v oblasti jaderné energetiky pro studenty
i širokou veřejnost. Společnost také podpořila interaktivní
soutěž pro žáky základních škol „Expedice vesmír“,
zakončenou simulovaným letem ke kometě.
ŠKODA JS a.s. se dlouhodobě zaměřuje na pomoc potřebným,
a to zejména prostřednictvím ústavů sociální péče, dětských
domovů a charitativních organizací působících v Plzeňském kraji.
24 Společenská odpovědnost
Členství společnosti ŠKODA JS a.s. v organizacích
› ČNS (Česká nukleární společnost) sdružuje jako indivi-
duální členy zájemce o problematiku jaderné energetiky
a organizace, školy, výzkumné ústavy, výrobní podniky
jako kolektivní členy formou členství právnických osob
nebo jejich organizačních jednotek.
› Sdružení CENEN (Czech Nuclear Education Network)
je dobrovolným akademickým sdružením vzdělávacích
institucí zabývajících se výukou v oboru jaderného
inženýrství a výrobních podniků usilujících o rozvoj
a udržení kvality českého jaderného vzdělávání
a jeho zařazení do celoevropského kontextu.
› Technologická platforma „Udržitelná energetika ČR“
je institucionální nástroj pro podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií
využitelných pro udržitelný rozvoj výroby, přenosu
a spotřeby moderních forem energie v ČR.
› Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje
› Komora pro hospodářské styky
se Společenstvím nezávislých států
ŠKODA JS a.s. Roční zpráva 2014 25
ŠKODA JS a.s. a konsolidační celek
Mateřská společnost
Mateřská společnost:
Sídlo:
Datum vzniku:
Zakladatel:
Akcionář:
Vklad:
IČO:
ŠKODA JS a.s.
Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň
5. 3. 1993
ŠKODA a.s.
OMZ B.V.
100 %
25235753
Dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidačního celku
Dceřiná společnost:
Sídlo:
Datum vzniku:
Zakladatel:
Akcionář:
Vklad:
IČO:
ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
Hornopotočná 4, 917 01 Trnava, Slovenská republika
25. 4. 1995 (zapsána do obchodního rejstříku
u registračního soudu Bratislava, oddíl s.r.o., vložka 3544/K)
ŠKODA JS a.s.
(v době založení ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ, Plzeň, s.r.o.)
ŠKODA JS a.s.
100 %
34120220
Ostatní cenné papíry a podíly
Společnost:
Sídlo:
Datum vzniku:
Zakladatel:
Výše účasti ŠKODA JS a.s. na základním jmění:
IČO:
Společnost:
Sídlo:
Datum vzniku:
Zakladatel:
Výše účasti ŠKODA JS a.s. na základním jmění:
Právní forma:
ÚJV Řež, a. s.
Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec
31. 12. 1992 (zapsána do obchodního rejstříku
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1833)
Společnost byla založena jediným zakladatelem
Federálním fondem národního majetku
17,40 %
46356088
Interatomenergo M.CH.O.
Kitajgorodskij projezd, d. 7, 109074, Moskva, Ruská federace
13. 12. 1973
Sdružení bylo založeno na základě rozhodnutí vlád zemí
bývalé RVHP a SFRJ
12,78 %
mezinárodní hospodářské sdružení
Nuclear Power Alliance a.s., v likvidaci
Společnost byla rozhodnutím valné hromady ze dne 12. září 2014 zrušena s likvidací k 1. dni měsíce následujícího po zápisu
sníženého základního kapitálu, tj. k 1. listopadu 2014.
26 ŠKODA JS a.s. a konsolidační celek
Organizační schéma společnosti ŠKODA JS a.s.
k 1. 4. 2015
Valná hromada
Dozorčí rada ŠKODA JS a.s.
Představenstvo ŠKODA JS a.s.
Generální ředitel
Kancelář generálního ředitele
Projektová kancelář
D1
Úsek
Obchod
Zástupce
generálního ředitele pro
ekonomiku a finance
D2
Úsek
Personalistika
Úsek
Business Controlling
DIVIZE
JADERNÉ ZAŘÍZENÍ
D3
Úsek
Management jakosti
Úsek
Finance
D4
Úsek
Řízení projektů
DIVIZE
INŽENÝRING JE
DIVIZE
SERVIS JE
DIVIZE
SKŘ JE
Zástupce
generálního ředitele
pro administrativu
ŠKODA JS a.s. Roční zpráva 2014 27
Statutární orgány a vedení společnosti
k 1. 4. 2015
Představenstvo
společnosti
Miroslav Fiala
předseda představenstva
Igor Molibog
místopředseda představenstva
Iliya Novickov
místopředseda představenstva
Miloslav Provod
člen představenstva
Josef Perlík
člen představenstva
Jan Kleisner
člen představenstva
Mikhail Ignatenkov
člen představenstva
Dozorčí rada
společnosti
Vadim Makhov
předseda dozorčí rady
Yury Utochkin
člen dozorčí rady
Dmitry Zauers
člen dozorčí rady
Mikhail Smirnov
člen dozorčí rady
Miroslav Fiala
Vedení společnosti
Miroslav Fiala
Mikhail Ignatenkov
Jiří Janeček
generální ředitel
zástupce generálního ředitele
pro administrativu
ředitel divize SKŘ JE
Petr Altschul
ředitel úseku Řízení projektů
Miloslav Provod
obchodní ředitel
Jan Kleisner
finanční ředitel
Elena Borisova
zástupce generálního ředitele
pro ekonomiku a finance
ředitel divize Inženýring JE
František Krček
ředitel divize Servis JE
Karel Hegner
ředitel divize Jaderné zařízení
Josef Perlík
Kateřina Říhová
personální ředitelka
Libor Holík
ředitel úseku Business Controlling
Roman Zdebor
ředitel pro jakost
28 Statutární orgány a vedení společnosti
Igor Molibog
Iliya Novickov
Miloslav Provod
Josef Perlík
Mikhail Ignatenkov
Jan Kleisner
Kateřina Říhová
Karel Hegner
František Krček
Libor Holík
Petr Altschul
Jiří Janeček
Roman Zdebor
Elena Borisova
ŠKODA JS a.s. Roční zpráva 2014 29
Dostavba
3. a 4. bloku
JE Mochovce
ŠKODA JS a.s. zásadním způsobem
rozšiřuje své aktivity na projektu dostavby
JE Mochovce, a to zejména v rámci podpory
koordinačních činností investorského týmu.
V roce 2014 byly podepsány kontrakty na podporu
koordinace spouštěcích prací a na podporu koordinace
rozhraní speciálních inženýrských aktivit.
30 Název kapitoly
ŠKODA JS a.s. Roční zpráva 2014 31
Komentář k finančnímu hospodaření
Výkaz zisků a ztrát
Společnost ŠKODA JS a.s. vykázala v roce 2014 dle Mezinárodních účetních standardů (IFRS) zisk před zdaněním ve výši
86 062 tis. Kč, to je přibližně 3 % z realizovaných tržeb. Tento
výsledek hospodaření představuje pokles oproti předchozímu
období, ale za daných podmínek pro podnikání společnosti
v roce 2014 jsme dosáhli maxima možného. K dosaženému
výsledku hospodaření pozitivně přispěl zejména servis, který
je z pohledu tržeb i ziskovosti trvale úspěšný. Celkové tržby
společnosti skončily po mnoha letech těsně pod hranicí 3 mld.
Kč a oproti minulému roku se propadly o 441 mil. Kč, zejména
v důsledku pozastavení nových investičních akcí v jaderné
energetice a stagnujícího trhu. Prognóza pro rok 2015 je již
optimističtější a reálně počítá s návratem objemu tržeb
na úroveň 3,4 mld. Kč. Adekvátně očekáváme i zlepšení
hospodaření společnosti.
Struktura tržeb v roce 2014 dle oborů činnosti
za konsolidovaný celek (IFRS)
Finanční situace společnosti,
financování projektů a pojištění
ŠKODA JS a.s. za rok 2014 vykázala opět solidní likvidní pozici,
přestože v průběhu roku docházelo k nerovnoměrnému vývoji
měsíčních sald cash flow, především z realizace dlouhodobého
projektu „Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce“. Případná
krátkodobá záporná salda cash flow v některých měsících byla
řešena čerpáním kontokorentních úvěrů, které má společnost
pro tyto případy k dispozici v rámci úvěrových linek sjednaných
s financujícími bankami. Na konci roku byla společnost bez
načerpaných úvěrů, dceřiná společnost ŠKODA SLOVAKIA, a.s.,
čerpala úvěr ve výši 1 mil. eur.
K finanční stabilitě přispělo i snížení objemu vázaných zdrojů
o 115 mil. Kč na konečných 272 mil. Kč. Celkový stav peněžních
zdrojů na počátku a konci roku zůstal prakticky nezměněný,
tj. kolem 450 mil. Kč.
Struktura tržeb v letech 2010–2014 dle oborů činnosti
za konsolidovaný celek (IFRS)
6,7 %
4,5 %
11,6 %
Skladování
použitého
paliva
Ostatní
Skladování
použitého
paliva
48,1 %
Investiční
inženýring
2,2 %
Ostatní
19,8 %
Zařízení pro JE
14,7 %
Zařízení pro JE
21,2 %
Servis pro JE
32 Komentář k finančnímu hospodaření
15,2 %
Servis pro JE
56,1 %
Investiční
inženýring
Objem pohledávek po splatnosti je nevýznamný, ke konci roku
byla jejich hodnota 6 mil. Kč a meziročně se snížila o 11 mil. Kč.
Dobrou prací s platebními podmínkami v odběratelských
i dodavatelských smlouvách se podařilo zlepšit poměr
přijatých a poskytnutých záloh z 2,6 k 31. 12. 2013
na 3,4 k 31. 12. 2014.
Výplata dividend našemu akcionáři OMZ B.V. byla v uplynulém
roce realizována v souladu s plánem ve výši 59 mil. Kč.
Platební schopnost ŠKODA JS a.s. v roce 2014 zůstala velice
dobrá a v průběhu roku byly všechny závazky hrazeny
v termínu splatnosti.
Obdobně jako v předcházejících letech si jak nabídková činnost,
tak i realizace obchodních případů vyžádala vystavení celé řady
bankovních instrumentů ve prospěch obchodních partnerů
společnosti. Nové bankovní záruky byly vystavovány v rámci
linek zřízených společností ŠKODA JS a.s. u Komerční banky, a.s.,
Struktura tržeb v roce 2014 dle teritoria země určení
za konsolidovaný celek (IFRS)
49,1 %
Evropa
Citibank Europe plc., Československé obchodní banky, a.s.,
a Expobank, a.s. Pravidelně dochází k ročnímu obnovování
těchto linek. Vzhledem k finančním potřebám společnosti,
limitované výši jednotlivých linek i v čase se měnícímu přístupu
jednotlivých bank ke klientům, jejichž obchodní činnosti
souvisejí s jadernou energetikou, preferuje naše společnost
dlouhodobě spolupráci s více bankovními domy.
Exportní financování prostřednictvím vývozních odběratelských
úvěrů je podmínkou úspěšné realizace našich projektů na Ukrajině. S podporou České exportní banky, a.s., a Exportní garanční
a pojišťovací společnosti, a.s., uskutečnila ŠKODA JS a.s.
v minulých letech celou řadu obchodních případů v celkové
hodnotě cca 1,5 miliardy Kč. ŠKODA JS a.s. získala v této souvislosti dokonce i ocenění, a to v 19. ročníku soutěže „Exportér
roku“ 1. místo v kategorii „Nejlepší exportní transakce podpořená státem“. Během uplynulých 20 let vývoz realizovaný naší
společností do více zemí a financovaný s podporou státu nikdy
nevykázal jakýkoliv default.
Struktura tržeb v letech 2010-2014 dle teritoria země určení
za konsolidovaný celek (IFRS)
0,2 %
1,0 %
Asie
Asie
50,6 %
Česká
republika
61,2 %
Evropa
37,8 %
Česká
republika
ŠKODA JS a.s. Roční zpráva 2014 33
Na základě uvedených úspěchů jsme předpokládali pokračování tohoto programu exportu a jeho financování. S výše
uvedenými agenturami bylo rovněž v loňském roce rozjednáno poskytnutí úvěru pro ukrajinskou společnost GP NAEK
Energoatom v souvislosti s dodávkou pohonů LKP-M pro
1. blok Záporožské jaderné elektrárny. Bohužel vzhledem
k přetrvávajícímu negativnímu hodnocení teritoria Ukrajiny
ze strany specializovaných bankovních institucí pro státní
podporu vývozu se nepodařilo profinancování těchto exportních zakázek uspokojivě vyřešit a musel být sjednán platební
kalendář v objemu převyšujícím 300 mil. Kč. Tato pohledávka
byla postupně uhrazena dle sjednaného platebního kalendáře
do 30. 4. 2015. Další pokračování popsaného programu je
i nadále velmi nejisté. To může mít negativní vliv na vývoj tržeb
a hospodaření společnosti.
V oblasti pojištění zastupuje firmu ŠKODA JS a.s. při jednáních
s pojišťovnami a v činnostech spjatých s analýzou pojistných
rizik i správou pojistného programu největší česká pojišťovací
makléřská společnost RENOMIA, a.s. Ve spolupráci s touto
makléřskou společností probíhá pravidelná obnova a zefektivnění základních pojistných smluv, zejména pojištění majetku,
pojištění odpovědnosti a rovněž zajišťování specifických druhů
stavebně montážního nebo profesního pojištění pro vybrané
projekty.
Zajišťování měnových rizik
Velkou část svých produktů a služeb exportuje ŠKODA JS a.s.
do zahraničí a většina příjmů z toho plynoucích je inkasována
v eurech. Příjmy v eurech dlouhodobě převyšují výdaje v této
měně, proto musíme jejich část prodávat za české koruny. Kromě úhrad běžných pohledávek a závazků v cizí měně ovlivnily
loňský výsledek hospodaření také prodeje a nákupy cizích měn
na finančních trzích označované jako FX transakce. Většina
z nich byly finanční deriváty, a to měnové forwardy a swapy
představující prodej či nákup eur za Kč.
34 Komentář k finančnímu hospodaření
Průměrný kurz EUR/CZK v roce 2014 (27,533) proti roku 2013
(25,974) stoupl asi o 6 %, tj. česká koruna výrazně oslabila.
To mělo negativní dopad na výsledek FX transakcí vypořádaných v roce 2014, přičemž nejvíc se projevil u transakcí sjednaných již v roce 2013. Hodnota kurzu EUR/CZK na konci roku
2014 (27,725) byla při porovnání s hodnotou platnou na konci
předchozího roku (27,425) vyšší o 1,1 %. I toto relativně
mírnější oslabení české koruny se projevilo negativně při
ocenění nevypořádaných derivátů existujících k 31. 12. 2014.
Výsledkem všech FX transakcí realizovaných v roce 2014 byla
z výše uvedených důvodů ztráta ve výši -45,5 mil. Kč. Větší
část ze zaúčtované ztráty se projevila snížením tržeb u konkrétních zakázek (-43,9 mil. Kč), kdy bylo postupováno dle principů
zajišťovacího účetnictví a znamenalo to snížení provozního výsledku hospodaření. Zbývající menší část ztráty z realizovaných
FX transakcí (-1,5 mil. Kč) byla zahrnuta do finančního výsledku
hospodaření, přičemž šlo o výsledek transakcí klasifikovaných
jako deriváty k obchodování.
Saldo mezi příjmy a výdaji z provozní činnosti v eurech bylo
v roce 2014 zhruba +18,7 mil. eur. Zvýšení hodnoty eura vůči
Kč mělo na rozdíl od FX transakcí na uvedené saldo v eurech
pozitivní dopad. Jestliže byl průměrný kurz EUR/CZK v roce
2014 ve srovnání s rokem 2013 vyšší asi o 1,56 Kč, potom je
možné zvýšení hodnoty salda v eurech po přepočtu na české
koruny vyčíslit částkou +29,2 mil. Kč. Tento kurzový zisk v roce
2014 kompenzoval větší část ztráty z FX transakcí.
Saldo mezi prodejem a nákupem cizích měn v roce 2014 činilo
asi 640 mil. Kč, přičemž prodej cizích měn výrazně převažoval
nad jejich nákupem. Celkový nominální obrat všech FX transakcí vypořádaných v roce 2014 (tj. součet jejich absolutních
hodnot) dosáhl asi 2,33 mld. Kč. V mnohem menší míře byly
cizí měny nakupovány nebo prodávány i za aktuální tržní kurz
– v součtu tyto „spotové“ transakce znamenaly prodej cizích
měn v ekvivalentu zhruba 13 mil. Kč.
Nominální hodnota nevypořádaných finančních derivátů
k 31. 12. 2014 byla v součtu asi 657 mil. Kč. Znamenalo to
závazek společnosti prodat 24 mil. eur za Kč. Tržní ocenění
těchto nevypořádaných derivátů k 31. 12. 2014 činilo -8,2 mil.
Kč a představovalo to při porovnání s celkovou nominální
hodnotou „ztrátu“ asi -1,2 % (pro srovnání – na konci roku
2013 to bylo -34,3 mil. Kč a -3,8 %). Jak už bylo zmíněno,
důvodem záporného ocenění bylo další oslabení koruny v roce
2014. Ocenění větší části nevypořádaných derivátů, klasifikovaných jako zajišťovací deriváty (-7,9 mil. Kč), bylo v souladu
s principy zajišťovacího účetnictví účtováno do kapitálových
fondů jako oceňovací rozdíl z přecenění majetku, a neovlivnilo
proto výsledek hospodaření roku 2014. Zbývající menší část
ocenění nevypořádaných derivátů týkající se derivátů
k obchodování ovlivnilo výsledek hospodaření roku 2014,
a to ve výši -0,3 mil. Kč.
Závěrem
Společnost ŠKODA JS a.s. v roce 2014 dosáhla výsledků
hospodaření, které odpovídaly situaci na trhu. Byly to výsledky
velmi podobné jako v roce předchozím, rovněž nepříznivém
pro jadernou energetiku. Přesto, i vzhledem k zásobě nově
uzavřených zakázek, je reálné v roce 2015 dosaženou úroveň
tržeb navýšit, a dosáhnout tak lepšího hospodaření společnosti. Pozitivní je výše podrobně popsané udržení stabilní finanční
situace společnosti.
Ing. Jan Kleisner
finanční ředitel
ŠKODA JS a.s. Roční zpráva 2014 35
Zpráva auditora (podle CAS)
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika
Telephone
Fax
Internet
+420 222 123 111
+420 222 123 100
www.kpmg.cz
Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti ŠKODA JS a.s.
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ŠKODA JS a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2014, výkazu zisku a ztráty, přehledu
o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok 2014 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých
významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti ŠKODA JS a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této
účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti ŠKODA JS a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak,
aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem
o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu,
že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených
v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který
je relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské
postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ŠKODA JS a.s. k 31. prosinci 2014 a nákladů,
výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2014 v souladu s českými účetními předpisy.
V Praze, dne 9. března 2015
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Evidenční číslo 71
36 Zpráva auditora
Ing. Karel Růžička
Partner
Evidenční číslo 1895
Účetní závěrka
ŠKODA JS a.s.
podle
CAS
Výkaz zisku a ztrát k 31. prosinci 2014
Označ.
I.
(v tisících Kč)
2014
2013
Tržby za prodej zboží
A.
5 092
Náklady vynaložené na prodané zboží
5 092
II.
Výkony (ř. 05 + 06 + 07)
2 890 769
3 128 181
II. 1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
2 935 290
3 073 186
II. 2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
-57 006
23 022
II. 3.
Aktivace
B.
Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)
B.
1.
Spotřeba materiálu a energie
B.
2.
Služby
12 485
31 973
1 975 450
2 192 202
604 808
618 497
1 370 642
1 573 705
+
Přidaná hodnota
915 319
935 979
C.
Osobní náklady
648 978
690 377
473 526
503 782
C.
1.
Mzdové náklady
C.
2.
Odměny členům orgánů obchodní korporace
C.
3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
C.
4.
4 120
5 973
153 896
162 568
18 054
Sociální náklady
17 436
D.
Daně a poplatky
911
1 007
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
51 046
43 647
2 736
3 139
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)
III. 1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
III. 2.
Tržby z prodeje materiálu
F.
778
349
1 958
2 790
792
2 257
792
2 253
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
27 348
63 812
Ostatní provozní výnosy
19 220
18 314
Ostatní provozní náklady
104 208
69 077
Provozní výsledek hospodaření
103 992
87 255
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)
F.
1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
F.
2.
Prodaný materiál
G.
IV.
H.
*
IX.
L.
M.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
1 037
584
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
2 872
12 838
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
X.
Výnosové úroky
N.
Nákladové úroky
XI.
Ostatní finanční výnosy
O.
Ostatní finanční náklady
*
Finanční výsledek hospodaření
Q.
Q.
1.
Q.
2.
**
4
21 548
28
473
1 566
120
10 359
71 479
32 988
87 760
-47 550
-28 182
Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)
20 103
11 198
– splatná
25 232
15 901
– odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
-5 129
-4 703
36 339
47 875
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
36 339
47 875
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
56 442
59 073
Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti
a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
38 Účetní závěrka ŠKODA JS a.s. (podle CAS)
Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci 2014
Označ.
P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
(v tisících Kč)
2014
2013
424 237
874 108
56 442
59 073
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z.
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
A. 1.
Úpravy o nepeněžní operace
A. 1.1.
126 049
92 755
Odpisy stálých aktiv
51 046
43 647
A. 1.2.
Změna stavu:
48 896
63 812
A. 1.2.2.
rezerv a opravných položek
48 896
63 812
A. 1.3.
Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv
-778
-345
A. 1.6.
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
1 538
-353
A. 1.7.
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
25 347
-14 006
A*.
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu,
finančními a mimořádnými položkami
182 491
151 828
-74 988
-285 461
A. 2.
Změna potřeby pracovního kapitálu
A. 2.1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení
A. 2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení
A. 2.3.
Změna stavu zásob
157 749
-16 077
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami
107 503
-133 633
A. 3.
Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
-1 566
-120
A. 4.
Přijaté úroky
A. 5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
A.***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
-462 034
213 585
229 297
-482 969
28
473
42 849
-97 652
148 814
-230 932
Peněžní toky z investiční činnosti
B. 1.
Nabytí stálých aktiv
-63 476
-204 134
B. 1.1.
Nabytí dlouhodobého hmotného majetku
-58 795
-156 327
B. 1.2.
Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku
B. 1.3.
Nabytí dlouhodobého finančního majetku
-4 681
-12 107
0
-35 700
B. 2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
778
349
B. 2.1.
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
778
349
-62 698
-203 785
B.***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
C. 1.
Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti
-46 384
46 384
C. 2.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky
-59 840
-61 538
C. 2.5.
Platby z fondů tvořených ze zisku
C. 2.6.
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy
-960
-2 198
-58 880
-59 340
C.***
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
-106 224
-15 154
F.
Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků
-20 108
-449 871
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období
404 129
424 237
Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti
a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
ŠKODA JS a.s. Roční zpráva 2014 39
Rozvaha k 31. prosinci 2014
Označ.
(v tisících Kč)
AKTIVA
2014
Brutto
2013
Korekce
Netto
Netto
AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)
4 784 836
-1 551 674
3 233 162
3 076 702
B.
Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)
2 022 072
-1 431 968
590 104
683 825
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)
121 224
-96 510
24 714
25 236
3.
Software
97 361
-76 492
20 869
22 464
4.
Ocenitelná práva
21 637
-19 827
1 810
2 218
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
191
-191
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)
2.
Stavby
3.
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
B. III.
Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)
B. III. 1.
Podíly – ovládaná osoba
2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
C.
C. I.
2 035
1 810 165
-1 313 910
2 035
554
496 255
494 270
105 498
-21 408
84 090
77 792
1 652 703
-1 291 257
361 446
366 018
1 863
-1 245
50 101
618
683
50 101
47 261
2 403
113
90 683
-21 548
69 135
9 204
9 104
-21 548
14 152
109 436
9 204
35 700
45 779
164 319
45 779
45 779
Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)
2 738 030
-119 706
2 618 324
2 347 807
Zásoby (ř. 33 až 38)
1 269 880
-118 914
1 150 966
1 268 566
1.
Materiál
156 373
-54 004
102 369
208 822
2.
Nedokončená výroba a polotovary
865 043
-64 910
800 133
795 902
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
248 464
248 464
263 842
C. II.
Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)
151 728
151 728
185 679
C. II. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů
117 024
117 024
149 946
C. I.
8.
C. III.
C. III. 1.
34 704
35 733
Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)
912 293
-792
911 501
469 325
Pohledávky z obchodních vztahů
903 384
-783
902 601
358 374
5 515
84 901
4.
Pohledávky za společníky
6.
Stát – daňové pohledávky
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
8.
Dohadné účty aktivní
9.
Jiné pohledávky
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)
C. IV. 1.
2.
D. I.
D. I.
Odložená daňová pohledávka
1.
Peníze
34 704
21 450
5 515
660
660
877
1 381
1 381
1 628
1 353
404 129
-9
1 344
2 095
404 129
424 237
1 666
1 666
1 744
402 463
402 463
422 493
Časové rozlišení (ř. 64 + 65 + 66)
24 734
24 734
45 070
Náklady příštích období
24 734
24 734
45 070
Účty v bankách
Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti
a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
40 Účetní závěrka ŠKODA JS a.s. (podle CAS)
(v tisících Kč)
Označ.
2014
2013
PASIVA CELKEM (ř. 68 + 89 + 122)
3 233 162
3 076 702
A.
Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87 + 88)
1 456 522
1 444 107
A. I.
Základní kapitál (ř. 70 + 71 + 72)
550 000
550 000
Základní kapitál
550 000
550 000
A. I.
PASIVA
1.
A. II.
Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)
A. II. 1.
Ážio
99 556
63 640
111 696
111 696
2.
Ostatní kapitálové fondy
50
50
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
-12 190
-48 106
A. III.
Fondy ze zisku
114 421
112 881
A. III. 1.
Rezervní fond
111 472
111 472
2.
2 949
1 409
Výsledek hospodaření minulých let (ř. 84 + 85 + 86)
656 206
669 711
A. IV. 1.
Nerozdělený zisk minulých let
656 206
669 711
A. V. 1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
B.
Cizí zdroje (ř. 90 + 95 + 106 + 118)
A. IV.
B. I.
Statutární a ostatní fondy
36 339
47 875
1 709 887
1 608 230
Rezervy (ř. 91 až 94)
287 525
205 457
Ostatní rezervy
287 525
205 457
B. II.
Dlouhodobé závazky (ř. 96 až 105)
479 318
413 279
B. II. 1.
Závazky z obchodních vztahů
4.
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
9.
Jiné závazky
B. III.
B. III. 1.
72 403
417 704
339 949
18
927
Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117)
943 044
943 110
Závazky z obchodních vztahů
364 287
340 342
3.
Závazky – podstatný vliv
5.
Závazky k zaměstnancům
29 164
50 326
6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
15 684
25 739
7.
Stát – daňové závazky a dotace
8.
Krátkodobé přijaté zálohy
10.
Dohadné účty pasivní
11.
Jiné závazky
B. IV.
83 300
19 821
11 771
417 950
361 834
87 790
35 725
8 348
34 073
Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121)
2.
C. I.
C. I.
61 596
46 384
Krátkodobé bankovní úvěry
Časové rozlišení (ř. 123 + 124)
1.
Výdaje příštích období
2.
Výnosy příštích období
46 384
66 753
24 365
66 753
24 190
175
Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti
a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
ŠKODA JS a.s. Roční zpráva 2014 41
Zpráva auditora (podle IFRS)
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika
Telephone
Fax
Internet
+420 222 123 111
+420 222 123 100
www.kpmg.cz
Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti ŠKODA JS a.s.
Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti ŠKODA JS a.s., tj. konsolidovaného výkazu o finanční pozici
k 31. prosinci 2014, konsolidovaného výkazu o úplném výsledku, konsolidovaného výkazu změn vlastního kapitálu a konsolidovaného
výkazu o peněžních tocích za rok 2014 a přílohy této konsolidované účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti ŠKODA JS a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této konsolidované účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za konsolidovanou účetní závěrku
Statutární orgán společnosti ŠKODA JS a.s. je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje
za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České
republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali
přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených
v konsolidované účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že konsolidovaná
účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí
vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto
posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit
též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové
prezentace konsolidované účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ŠKODA JS a.s. k 31. prosinci
2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2014 v souladu s Mezinárodními standardy účetního
výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.
V Praze, dne 17. dubna 2015
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Evidenční číslo 71
42 Zpráva auditora
Ing. Karel Růžička
Partner
Evidenční číslo 1895
Konsolidovaná
účetní závěrka
podle
IFRS
Konsolidovaný výkaz o finanční pozici k 31. prosinci 2014
AKTIVA
(v tisících Kč)
2014
2013
OBĚŽNÁ AKTIVA
Peníze a peněžní ekvivalenty – volné zdroje
175 849
72 999
Peníze a peněžní ekvivalenty – vázané zdroje
272 119
386 610
Pohledávky – finanční
916 845
377 020
Nevyfakturované částky odběratelům
404 120
459 625
Zásoby
122 930
233 371
Pohledávky z derivátových operací
Ostatní nefinanční pohledávky
Ostatní oběžná aktiva – finanční
Ostatní oběžná aktiva – nefinanční
Oběžná aktiva celkem
0
583
364 212
343 289
1 050
24 761
25 148
45 464
2 282 273
1 943 722
DLOUHODOBÁ AKTIVA
Nehmotná aktiva
Pozemky, budovy a zařízení
25 025
25 688
553 154
561 946
Realizovatelná finanční aktiva
45 779
45 779
Investice v přidružených podnicích
14 152
109 436
Ostatní dlouhodobé pohledávky – finanční
115 592
147 587
Dlouhodobá aktiva celkem
753 702
890 436
3 035 975
2 834 158
303 843
320 146
AKTIVA CELKEM
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Závazky – finanční
Závazky z derivátových operací
Krátkodobé bankovní úvěry a půjčky
Ostatní závazky – finanční
Ostatní závazky – nefinanční
Rezervy
Krátkodobé závazky celkem
8 204
33 962
27 725
46 384
46 195
92 424
821 164
520 767
78 945
77 098
1 286 076
1 090 781
46 985
71 150
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Ostatní dlouhodobé závazky – finanční
Závazky z derivátových operací
Ostatní dlouhodobé závazky – nefinanční
Odložený daňový závazek
0
911
204
179
8 209
5 826
55 398
78 066
Základní kapitál
550 000
550 000
Kapitálové a ostatní fondy
217 436
190 749
Nerozdělený zisk
927 065
924 562
Dlouhodobé závazky celkem
VLASTNÍ KAPITÁL
Vlastní kapitál celkem
1 694 501
1 665 311
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM
3 035 975
2 834 158
Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti
a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
44 Konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS)
Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. prosincem 2014
Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb
(v tisících Kč)
2014
2013
2 953 136
3 393 695
Tržby
2 953 136
3 393 695
Spotřeba materiálu a služeb
-1 963 277
-2 315 858
Změna stavu zásob hotové a nedokončené výroby
Aktivace dlouhodobého majetku
Osobní náklady
Odpisy
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní zisk
Finanční výnosy
Finanční náklady
6 652
3 545
12 485
31 973
-743 571
-780 022
-64 737
-57 358
48 164
88 858
-149 206
-182 696
99 646
182 137
30
476
-1 631
-120
Podíl na zisku/ztrátě přidružených společností
-11 983
-9 565
Zisk před zdaněním
86 062
172 928
Daň z příjmu
-24 679
-35 331
Zisk po zdanění
61 383
137 597
Ostatní úplný výsledek:
Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních činností
Zisky/ztráty ze zajištění peněžních toků
435
2 800
32 410
-46 303
Daň z příjmu vztahující se k položkám ostatního souhrnného výsledku hospodaření
-6 158
8 798
Ostatní úplný výsledek po zdanění
26 687
-34 705
CELKOVÝ ÚPLNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ
88 070
102 892
Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti
a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
ŠKODA JS a.s. Roční zpráva 2014 45
Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu za rok končící 31. prosincem 2014
(v tisících Kč)
Základní
kapitál
Rezervní
fond
Kapitálové
a ostatní
fondy
Kumulované
kurzové
rozdíly
Zajištění
peněžních
toků
Oceňovací
rozdíly
Nerozdělený
zisk
Celkem
550 000
115 456
109 201
2 168
-
-1 371
846 305
1 621 759
-
-
-
-
-
-
137 597
137 597
Kurzové rozdíly z přepočtení
-
-
-
2 800
-
-
-
2 800
Změna reálné hodnoty zajištění peněžních toků
-
-
-
-
-46 303
-
-
-46 303
Zúčtování změny reálné hodnoty penežních
toků do výsledku hospodaření
-
-
-
-
-
-
-
-
Daňový dopad zúčtování změny reálné
hodnoty peněžních toků
-
-
-
-
8 798
-
-
8 798
Celkový ostatní úplný výsledek
-
-
-
2 800
-37 505
-
-
-34 705
Příděl ze zisku do zákonného rezervního fondu
-
-
-
-
-
-
-
-
Vyplacené podíly na zisku
-
-
-
-
-
-
-59 340
-59 340
Stav k 1. lednu 2013
Zisk za účetní období
Ostatní úplný výsledek
Transakce s vlastníky účtované
ve vlastním kapitálu
Celkem transakce s vlastníky
-
-
-
-
-
-
-59 340
-59 340
550 000
115 456
109 201
4 968
-37 505
-1 371
924 562
1 665 311
Základní
kapitál
Rezervní
fond
Kapitálové
a ostatní
fondy
Kumulované
kurzové
rozdíly
Zajištění
peněžních
toků
Oceňovací
rozdíly
Nerozdělený
zisk
Celkem
550 000
115 456
109 201
4 968
-37 505
-1 371
924 562
1 665 311
-
-
-
-
-
-
61 383
61 383
Kurzové rozdíly z přepočtení
-
-
-
435
-
-
-
435
Změna reálné hodnoty zajištění peněžních toků
-
-
-
-
32 410
-
-
32 410
Zúčtování změny reálné hodnoty penežních
toků do výsledku hospodaření
-
-
-
-
-
-
-
-
Daňový dopad zúčtování změny reálné
hodnoty peněžních toků
-
-
-
-
-6 158
-
-
-6 158
Celkový ostatní úplný výsledek
-
-
-
435
26 252
-
-
26 687
Příděl ze zisku do zákonného rezervního fondu
-
-
-
-
-
-
-
-
Vyplacené podíly na zisku
-
-
-
-
-
-
-58 880
-58 880
Stav k 31. prosinci 2013
Stav k 1. lednu 2014
Zisk za účetní období
Ostatní úplný výsledek
Transakce s vlastníky účtované
ve vlastním kapitálu
Celkem transakce s vlastníky
Stav k 31. prosinci 2014
-
-
-
-
-
-
-58 880
-58 880
550 000
115 456
109 201
5 403
-11 253
-1 371
927 065
1 694 501
Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti
a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
46 Konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS)
Konsolidovaný výkaz o pěněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2014
(v tisících Kč)
2014
2013
Čistý zisk před zdaněním
86 062
172 928
Odpisy
64 737
57 358
-778
-601
Zisk z prodeje dlouhodobého majetku a fin. investic
Vyúčtované přijaté/zaplacené úroky
1 601
-356
Změna stavu rezerv
1 847
-59 880
Přijaté úroky
Zaplacené úroky
30
476
-1 631
-120
Podíl na zisku/ztrátě přidružených společností
11 983
9 565
Ostatní nepeněžní operace
38 488
16 551
Placená daň z příjmu
Provozní cash flow před změnami pracovního kapitálu
41 329
-97 883
243 668
98 038
-550 700
224 856
Změny pracovního kapitálu:
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
Změna stavu zásob
110 441
-62 634
Změna stavu závazků z provozní činnosti
-31 094
-198 840
Změna stavu ostatních oběžných aktiv a závazků
381 495
-308 727
Změna stavu vázaných peněžních zdrojů
114 491
-200 059
Čisté peněžní toky z provozní činnosti
268 301
-447 366
-63 639
-172 026
0
-35 700
Investiční činnost:
Výdaje na nákup dlouhodobého majetku
Výdaje na pořízení přidružených společností
Příjem z prodeje dlouhodobého majetku
Peněžní toky z investičních činností
778
605
-62 861
-207 121
Finanční činnost:
Změna stavu úvěrů, půjček a dlouhodobých závazků
-43 710
64 046
Vyplacené dividendy
-58 880
-59 340
Peněžní toky z finančních činností
Čistá změna peněz a peněžních prostředků
Peníze a peněžní prostředky – volné zdroje na začátku období
Peníze a peněžní prostředky – volné zdroje na konci období
-102 590
4 706
102 850
-649 781
72 999
722 780
175 849
72 999
Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti
a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
ŠKODA JS a.s. Roční zpráva 2014 47
Kontaktní
údaje
ŠKODA JS a.s.
Orlík 266/15, Bolevec
316 00 Plzeň
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:
+420 378 041 111
+420 377 524 755
[email protected]
www.skoda-js.cz
IČ:
DIČ:
OR:
25 23 57 53
CZ25235753
Rejstříkový soud v Plzni, oddíl B, vložka 811
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Plzeň, Goethova 1, 309 95 Plzeň
Číslo účtu (CZK):
74303311/0100
IBAN CZ12 0100 0000 0000 7430 3311
Číslo účtu (USD):
4848440247/0100
IBAN CZ09 0100 0000 0048 4844 0247
Swift: KOMB CZ PP
Číslo účtu (EUR):
4848610277/0100
IBAN CZ15 0100 0000 0048 4861 0277
Swift: KOMB CZ PP
48 Název kapitoly
www.skoda-js.cz

Podobné dokumenty